P. 1
PSIKOLINGUISTIK n SOSIOLINGUISTIK

PSIKOLINGUISTIK n SOSIOLINGUISTIK

|Views: 386|Likes:
Published by Peruz Ahmad

More info:

Published by: Peruz Ahmad on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik merupakan cantuman dua disiplin ilmu iaitu psiokologi dan linguistik.

Mangantar Simajuntak menerangkan bahawa kata psikolinguistik adalah gabungan dua perkataan iaitu ³psikologi´ dan ³linguistik´ yang merupakan dua disiplin ilmu yang berlainan dan boleh berdiri dengan sendirinya. Psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji akal budi atau jiwa manusia dan tingkah laku manusia. Gleitman mengatakan bahawa psikologi merupakan satu bidang yang kadangkala ditakrifkan sebagai bidang akal budi, dan kadangkala pula sebagai ilmu tingkah laku. Menurut Mangantar Simajuntak pula, psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji proses akal manusia dan segala yang mengatur perilaku manusia. Dalam takrif yang diberi oleh Gleitman dan Mangantar Simanjuntak, jalas bahawa psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji tentang hal-hal tentang akal budi dan tingkah laku manusia. Linguistik ialah ilmu tentang bahasa seperti yang diterangkan di bahagian Aitchison telah menegaskan bahawa linguistik dapat ditakrifkan sebagai satu penyelidikan sistematik tentang bahasa ± satu disiplin yang menghuraikan tentang bahasa dan merumuskan teori-teori tentang bagaimana bahasa berfungsi. Pandangan yang dikemukan oleh Aichison jelas menunjukkan kajian tentang bahasa yang tidak dilakukan secara empirikal atau bersistem tidak boleh dianggap sebagai kajian linguistik. Di dalam Kamus Dewan (edisi baru) memberi takrif ringkas tentang linguistik iaitu ³ilmu tentang bahasa´. Jadi dapat saya rumuskan bahawa linguistik adalah ilmu tentang bahasa dan cara bahasa berfungsi sebagai alat untuk mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan seharian. Jadi psikolinguistik dapat ditakrifkan sebagai ilmu yang mengkaji apa yang dikaji di dalam psikologi dan linguistik. Secara umumnya dapatlah saya katakan bahawa psiokolinguistik satu bidang yang mengkaji mekanisme mantel dan kelakuan manusia semasa manusia berbahasa.

Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan

memahami bahasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-

dan sebagainya. teks. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayatayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. seperti psikologi. dan linguistik. neurosains. Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagaibagai bidang. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya.mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. sains kognitif. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. perkataan. umpamanya. biasanya melalui kaedahkaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. Adadnya beberapa subdisiplin. . sains kognitif. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa.

pembentukan kata berimbuhan). y Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. . fonologi. morfologi. y y Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. y Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayatayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat.y Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). y Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Dalam bidang psikolinguistik. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar.

kata sifat. y y Bahasa boleh berkembang. y Kajian bahasa bersifat deduktifmementingkan hukum-hukum sesuatu bahasa. Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk y Tatabahasa bersifat sejagat. . berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. dan kata kerja. y Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit. y Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam.Teori Huraian Bahasa Yang berikut ialah empat aliran pemikiran teori huraian bahasa: a) Teori Tradisional (Panini) y Kajian bahasa dibuat terhadap bentukbentuk tulisan. y Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama.

b) Teori Struktural (Bloomfield) y Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. y Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan. . c) Teori Tranformasi Generatif (Chomsky) y Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. morfem dan ayat. y Bahasa adalah sistem tentang rumusrumus bahasa. y Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental. bersistem. y Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. y Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi. y Bahasa bersifat sejagat dan kreatif. dan untuk perhubungan. y Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat.arbitrari.

y Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa.d) Teori Fungsional (Halliday) y Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi. . fungsi interpersonal. y Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. y Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea. dan fungsi tekstual.

dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. umpamanya. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: 1.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. sebagai contoh. Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. antara lain. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. dan . Pada dasarnya.Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. (Rekursi. 2. dan mendakwa bahawa. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. Sebaliknya. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). sintaksis adalah penuh dengan perbalahan.

dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. atau sekurang-kurangnya. kerjasama. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). menurut sudut pandangan kedua. tekaan. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky.F. Dalam istilah biologi evolusi moden. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1] . Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. . ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis Apakah kemahiran-kemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. Sintaksis ini. Oleh itu. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. Dengan kata yang lain. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok. tetapi sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. langsung tidak akan berkembang. dan potensi untuk hidup.secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. Rudolf Carnap.

Ahli-ahli teori sezaman. Steven Pinker. Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk ujiuji kaji tingkah laku. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin. ia tidak dapat diuji. . termasuk sintaksis dan lain-lain. dan Michael Tomasello. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. selain daripada Chomsky. dengan kata yang lain. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. -subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan dimintai melakukan sesuatu tugas (umpamanya. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. ialah artifak kebudayaan. Dari sudut pandangan ini. yang mengerjakan bidang teoriteori psikolinguistik termasuk George Lakoff. Dalam jenis-jenis kajian ini. Bahasa. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik.Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun.

"air" membayangkan "minum". Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. Lagi satu eksperimen mungkin memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". pengimegan resonans magnet fungsian (fMRI). Lagi menarik. umpamanya. Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). ini telah dibuktikan benar). pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika. serta perangsangan magnet transkranial (TMS). membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). penyelidik-penyelidik bahasa akan mengambil kesempatan itu untuk mengejar penyelidikan mereka. berbanding dengan ayat-ayat pasif (sebenarnya. pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik-penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. "buku" membayangkan "menulis". menghasilkan semula rangsangan. serta padanan ayat pasifnya. Bagaimanapun. jika patologi memerlukan pembedahan otak. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa digunakan untuk mengukur prestasi. manakala ERP mempunyai ketepatan pada peringkat milisaat). keupayaan berkait peristiwa (ERP). dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementaraan untuk memahami jenis-jenis kekurangan bahasa yang tertentu (secara amnya dikumpulkan ke dalam istilah afasia yang umum). Sudah tentu. Teknik-teknik pengimejan otak berbeza-beza dari segi peleraian ruang dan masaan (fMRI mempunyai peleraian sebanyak beberapa ribu neuron per piksel. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). Jadi penyelidik-penyelidik dapat mengkaji cara-cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. Setiap jenis perkaedahan . Umpamanya. lalu bertanya. dan sebagainya. Teknik-teknik tak invasif yang lebih baru kini termasuk pengimejan otak oleh tomografi pancaran positron (PET).membuat pertimbangan.

menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Definisi Umum Sosiolinguistik Sosiolinguistik.memberikan kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan tersendiri untuk mengkaji sesuatu masalah dalam bidang psikolinguistik. [2] Lebih terkini. dan merujuk kepada amalan membina model-model kognitif dalam bentuk atur cara boleh laku. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan . model DRC untuk pembacaan dan pengecaman kata yang dicadangkan oleh Coltheart dan rakan-rakan sekerjanya). pemprosesan bahasa boleh dikaji melalui pengawasan gerakan-gerakan mata ketika seseorang subjek diberikan input linguistik. sebilangan kajian telah mula menggunakan gerakan mata sebagai alat untuk mengkaji proses-proses kognitif yang berkait dengan bahasa pertuturan. Bermula dengan Tanenhaus et al. Atur-atur cara ini amat berguna kerana ia mendorong ahli-ahli teori supaya mengemukakan hipotesis-hipotesis yang lebih jelas. Dengan itu. Pemodelan pengiraan merupakan lagi sejenis perkaedahan. [3] . dan kerana atur-atur cara ini boleh dipergunakan untuk menjanakan ramalan-ramalan yang lebih tepat bagi model-model teori yang amat rumit sehingga analisis diskursif tidak boleh dipercayai (umpamanya. Oleh sebab gerakan-gerakan mata adalah amat berkait dengan fokus perhatian terkini. penjejakan mata telah dipergunakan untuk mengkaji pemprosesan bahasa dalam talian. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa.

pertembungan antara kelompok.Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Indonesia. Brunei. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. walaupun tanpa disedari.). kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian umum. empirikal. Kelantan. rasional. Kedah dll. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. intim dan sebagainya). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat.). Arab dll. dalam ilmu sosiolinguistik. ragam stailistik (rasmi. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. peggolongan. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. kosa kata. Thai Selatan. Selanjutnya mari kita kaji dulu batasan kedua yang akan dipadukan ini. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. kelas tinggi dan rendah). Singapura. santai. Sesungguhnya kita maklum. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. perilaku bahasa dan perilaku sosial. Sebagai contoh. fungsi kelompok. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. dan rumus-rumus bahasa. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek . ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadangkadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). Maksud istilah masyarakat.bahasa. sektor-sektor sosial. Inggeris. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan.

Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. ³puan sri´ dan seumpamanya. ³puan´. Secara umum. ³engkau´. pekerjaannya. Jadi. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Kamus Dewan edisi keempat (2007). Di samping itu. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. cara ia menyebut perkataan. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Bagaimana seseorang itu bercakap. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. kedua-dua ungkapan. 2007). sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti ³aku´. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. (Abdullah Hassan. ³tan sri´. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. bunyi-bunyi perkataan. ³encik´. Daripada apa yang dicakapkan. ³dato´. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. ³tuan´. ³beta´. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. lebih-lebih lagi di Malaysia. ³abang´. ³anda´.ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. ³pak cik´. Selanjutnya. ³mak cik´. ³patik´. sosiolinguistik dan . Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. ³adik´. pendidikannya. sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.

Di pihak lain. Cakupan kedua. retorika dan sosiolinguistik. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Pada pihak lain. pendidikan. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. Ada beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertugas menjelaskannya. Walaupun membawa pengertian yang sama. iaitu penekanan dan sifat kajian. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). Perbezaan lain adalah. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. . Di samping itu. jenis kelamin. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalam interaksinya dalam kelompok kecil dan informal.sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking).

Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. dan sebaliknya. yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. khususnya unsur yang membentuk sistem bahasa. tajuk perbincangan. Dalam Kamus Dewan 1994:1533 ) istilah sosio dianggap sejajar dengan sosial yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Ketiga. Menurut Dell Hymes (1966 ). struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). 1981: 4 ). pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar ( setting ). Dalam kata lain. Pertama.Definisi Sosiolinguistik Mengikut Pendapat Tokoh Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkajipengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar Negara. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. fungsi sesuatu interaksi. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Kedua. kedua-dua aspek. Dalam hal ini. Keempat. peserta ( participant ). pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistik .

Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. tingkat pendidikan. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. . dan mengenai masalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. kepada siapa. umur. Menurut Wolfram dan Fasold (1974. dan kajian-kajian yang sekategori. Contohnya. Sejajar dengan pendapat di atas.115) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. Dengan perkataan lain. xiii-xiv). jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topiktopik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. Secara sosiolinguistik sebagai pembelajaran eksplisit Fishman mendefinisikan variasi bahasa. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. tingkat ekonomi dan faktor situasi. menurut J. di mana. Fishman (dalam Suwito. tentang karakteristik karakteristik fungsi bahasa. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. penggunaan sebenar bahasa.A. bila. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. 1985: 5) mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. Eastman (1975. and when. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. seperti status sosial. what language. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. to whom. dengan bahasa apa. iaitu siapa berbicara. kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. . jenis kelamin. bahasa dalam konteks sosialnya. Selanjutnya.

Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996:7) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. dan perancangan bahasa. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian.Rene Appel (dalam Suwito. Abdul Chaer dan Agustina (1995:3) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Tercakup dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Oleh itu. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. segala sesuatu . Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. faktor sosial dan budaya. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Menurut Nababan lagi (1993. Nabahan (1993.

yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Downes (1998. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. Menurut Downes (1998. Secara kesimpulannya. dapatlah dikatakan bahawa. jantina. analisis wacana. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. Pertama. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Sosiolinguistik juga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. Kedua. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatik yang mengkaji makna. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). analisis perbualan. cakupan ilmu sosiolinguistik begitu luas untuk dikaji. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam masyarakat Melayu. Bidang-bidang Cakupan Ilmu Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. kehormatan dan sebagainya. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. kajian variasi. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topik seperti berikut: Bidang . bunyi-bunyi perkataan.15) lagi. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. etnografi komunikasi.9) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabila beliau mendifinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. geografi. semiotik sosial atau linguistik kritis. termasuk faktor konteks. dalam konteks perubahan sejarah. cara menyebut perkataan.

pergeseran bahasa dan peluputan bahasa.Kesetiaan terhadap bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa Bahasa kebangsaan. bahasa rasmi. dan kreol Bilingualisme dan multilingualisme Kesantunan bahasa Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. pidgin. Perancangan bahasa Laras bahasa. Sikap terhadap bahasa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->