P. 1
PSIKOLINGUISTIK n SOSIOLINGUISTIK

PSIKOLINGUISTIK n SOSIOLINGUISTIK

|Views: 386|Likes:
Published by Peruz Ahmad

More info:

Published by: Peruz Ahmad on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik merupakan cantuman dua disiplin ilmu iaitu psiokologi dan linguistik.

Mangantar Simajuntak menerangkan bahawa kata psikolinguistik adalah gabungan dua perkataan iaitu ³psikologi´ dan ³linguistik´ yang merupakan dua disiplin ilmu yang berlainan dan boleh berdiri dengan sendirinya. Psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji akal budi atau jiwa manusia dan tingkah laku manusia. Gleitman mengatakan bahawa psikologi merupakan satu bidang yang kadangkala ditakrifkan sebagai bidang akal budi, dan kadangkala pula sebagai ilmu tingkah laku. Menurut Mangantar Simajuntak pula, psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji proses akal manusia dan segala yang mengatur perilaku manusia. Dalam takrif yang diberi oleh Gleitman dan Mangantar Simanjuntak, jalas bahawa psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji tentang hal-hal tentang akal budi dan tingkah laku manusia. Linguistik ialah ilmu tentang bahasa seperti yang diterangkan di bahagian Aitchison telah menegaskan bahawa linguistik dapat ditakrifkan sebagai satu penyelidikan sistematik tentang bahasa ± satu disiplin yang menghuraikan tentang bahasa dan merumuskan teori-teori tentang bagaimana bahasa berfungsi. Pandangan yang dikemukan oleh Aichison jelas menunjukkan kajian tentang bahasa yang tidak dilakukan secara empirikal atau bersistem tidak boleh dianggap sebagai kajian linguistik. Di dalam Kamus Dewan (edisi baru) memberi takrif ringkas tentang linguistik iaitu ³ilmu tentang bahasa´. Jadi dapat saya rumuskan bahawa linguistik adalah ilmu tentang bahasa dan cara bahasa berfungsi sebagai alat untuk mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan seharian. Jadi psikolinguistik dapat ditakrifkan sebagai ilmu yang mengkaji apa yang dikaji di dalam psikologi dan linguistik. Secara umumnya dapatlah saya katakan bahawa psiokolinguistik satu bidang yang mengkaji mekanisme mantel dan kelakuan manusia semasa manusia berbahasa.

Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan

memahami bahasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-

umpamanya. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayatayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa.mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. dan sebagainya. teks. perkataan. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. dan linguistik. Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagaibagai bidang. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. seperti psikologi. sains kognitif. Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Adadnya beberapa subdisiplin. neurosains. biasanya melalui kaedahkaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. . dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. sains kognitif.

khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). pembentukan kata berimbuhan). Dalam bidang psikolinguistik. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya.y Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. y Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. morfologi. y Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. y Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. . Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayatayat. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. fonologi. y y Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna.

y y Bahasa boleh berkembang. berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk y Tatabahasa bersifat sejagat.Teori Huraian Bahasa Yang berikut ialah empat aliran pemikiran teori huraian bahasa: a) Teori Tradisional (Panini) y Kajian bahasa dibuat terhadap bentukbentuk tulisan. y Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama. y Kajian bahasa bersifat deduktifmementingkan hukum-hukum sesuatu bahasa. . dan kata kerja. kata sifat. y Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam. y Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit.

y Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.arbitrari. y Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan. .b) Teori Struktural (Bloomfield) y Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. y Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi. y Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental. c) Teori Tranformasi Generatif (Chomsky) y Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. y Bahasa adalah sistem tentang rumusrumus bahasa. y Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. bersistem. y Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat. morfem dan ayat. dan untuk perhubungan.

y Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa.d) Teori Fungsional (Halliday) y Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi. y Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. . y Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea. dan fungsi tekstual. fungsi interpersonal.

bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. antara lain. Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. Sebaliknya.Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. dan mendakwa bahawa. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. umpamanya. 2. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Pada dasarnya. sebagai contoh. dan . terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: 1. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat".) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). (Rekursi. sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa.

langsung tidak akan berkembang. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. Sintaksis ini. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin).F. Dengan kata yang lain. Oleh itu. . Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. menurut sudut pandangan kedua. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis Apakah kemahiran-kemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. kerjasama. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. tekaan. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1] . sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok. tetapi sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu.secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. atau sekurang-kurangnya. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Rudolf Carnap. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. dan potensi untuk hidup. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. Dalam istilah biologi evolusi moden.

dan Michael Tomasello. dengan kata yang lain. Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk ujiuji kaji tingkah laku. . Dari sudut pandangan ini. Bahasa. -subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan dimintai melakukan sesuatu tugas (umpamanya. ialah artifak kebudayaan. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. ia tidak dapat diuji.Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. termasuk sintaksis dan lain-lain. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin. Dalam jenis-jenis kajian ini. yang mengerjakan bidang teoriteori psikolinguistik termasuk George Lakoff. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. selain daripada Chomsky. Ahli-ahli teori sezaman. Steven Pinker.

Setiap jenis perkaedahan . pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika. serta perangsangan magnet transkranial (TMS). pengimegan resonans magnet fungsian (fMRI). pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik-penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. dan sebagainya. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa digunakan untuk mengukur prestasi. "buku" membayangkan "menulis". kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). Lagi satu eksperimen mungkin memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". Teknik-teknik tak invasif yang lebih baru kini termasuk pengimejan otak oleh tomografi pancaran positron (PET). penyelidik-penyelidik bahasa akan mengambil kesempatan itu untuk mengejar penyelidikan mereka. Bagaimanapun. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). Umpamanya. Jadi penyelidik-penyelidik dapat mengkaji cara-cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. berbanding dengan ayat-ayat pasif (sebenarnya. Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. serta padanan ayat pasifnya. jika patologi memerlukan pembedahan otak. Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif.membuat pertimbangan. menghasilkan semula rangsangan. ini telah dibuktikan benar). "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). manakala ERP mempunyai ketepatan pada peringkat milisaat). dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementaraan untuk memahami jenis-jenis kekurangan bahasa yang tertentu (secara amnya dikumpulkan ke dalam istilah afasia yang umum). Lagi menarik. umpamanya. Teknik-teknik pengimejan otak berbeza-beza dari segi peleraian ruang dan masaan (fMRI mempunyai peleraian sebanyak beberapa ribu neuron per piksel. keupayaan berkait peristiwa (ERP). lalu bertanya. "air" membayangkan "minum". "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". Sudah tentu.

Atur-atur cara ini amat berguna kerana ia mendorong ahli-ahli teori supaya mengemukakan hipotesis-hipotesis yang lebih jelas. Bermula dengan Tanenhaus et al. Pemodelan pengiraan merupakan lagi sejenis perkaedahan. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan . mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa.memberikan kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan tersendiri untuk mengkaji sesuatu masalah dalam bidang psikolinguistik. penjejakan mata telah dipergunakan untuk mengkaji pemprosesan bahasa dalam talian. sebilangan kajian telah mula menggunakan gerakan mata sebagai alat untuk mengkaji proses-proses kognitif yang berkait dengan bahasa pertuturan. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. model DRC untuk pembacaan dan pengecaman kata yang dicadangkan oleh Coltheart dan rakan-rakan sekerjanya). [3] . dan merujuk kepada amalan membina model-model kognitif dalam bentuk atur cara boleh laku. [2] Lebih terkini. Oleh sebab gerakan-gerakan mata adalah amat berkait dengan fokus perhatian terkini. pemprosesan bahasa boleh dikaji melalui pengawasan gerakan-gerakan mata ketika seseorang subjek diberikan input linguistik. Definisi Umum Sosiolinguistik Sosiolinguistik. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. dan kerana atur-atur cara ini boleh dipergunakan untuk menjanakan ramalan-ramalan yang lebih tepat bagi model-model teori yang amat rumit sehingga analisis diskursif tidak boleh dipercayai (umpamanya. Dengan itu.

ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. empirikal. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. rasional. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan.). peggolongan. Maksud istilah masyarakat. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. pertembungan antara kelompok. kelas tinggi dan rendah). Sebagai contoh. santai. dalam ilmu sosiolinguistik. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian umum. Singapura. walaupun tanpa disedari. sektor-sektor sosial. dan rumus-rumus bahasa. Arab dll.Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Kedah dll. Kelantan.bahasa. Indonesia. Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. Brunei. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadangkadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. kosa kata. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa.). Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Inggeris. ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. perilaku bahasa dan perilaku sosial. termasuklah pernyataan kekecualiannya. intim dan sebagainya). Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. ragam stailistik (rasmi. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek . Thai Selatan. Sesungguhnya kita maklum. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. Selanjutnya mari kita kaji dulu batasan kedua yang akan dipadukan ini. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). fungsi kelompok.

³adik´. 2007). Kamus Dewan edisi keempat (2007). Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. ³engkau´. ³pak cik´. ³dato´. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. sosiolinguistik dan . Di samping itu. ³puan sri´ dan seumpamanya. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. bunyi-bunyi perkataan. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. ³abang´. cara ia menyebut perkataan. pekerjaannya. ³patik´. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. ³mak cik´. Bagaimana seseorang itu bercakap. ³puan´. sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. kedua-dua ungkapan. Secara umum. ³anda´. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. (Abdullah Hassan. ³tan sri´. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti ³aku´. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. ³tuan´. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. ³encik´. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. ³beta´. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Selanjutnya. Daripada apa yang dicakapkan. Jadi. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. lebih-lebih lagi di Malaysia. pendidikannya. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya.ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya.

retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Pada pihak lain. Perbezaan lain adalah. jenis kelamin. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalam interaksinya dalam kelompok kecil dan informal. pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. Walaupun membawa pengertian yang sama. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. pendidikan. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. Cakupan kedua. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). Di pihak lain. iaitu penekanan dan sifat kajian. retorika dan sosiolinguistik. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertugas menjelaskannya. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Ada beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya.sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. . sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. Di samping itu.

Ketiga. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. dan sebaliknya. yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. peserta ( participant ). khususnya unsur yang membentuk sistem bahasa. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar ( setting ). terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Menurut Dell Hymes (1966 ). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). tajuk perbincangan. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistik . Keempat. fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkajipengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar Negara. Dalam hal ini. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Dalam kata lain.Definisi Sosiolinguistik Mengikut Pendapat Tokoh Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. Kedua. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. 1981: 4 ). Pertama. kedua-dua aspek. Dalam Kamus Dewan 1994:1533 ) istilah sosio dianggap sejajar dengan sosial yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik.

to whom. bila. dan mengenai masalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. iaitu siapa berbicara. bahasa dalam konteks sosialnya. dan kajian-kajian yang sekategori. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. jenis kelamin. Eastman (1975. umur. kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. Contohnya. . ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi.Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. . hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topiktopik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. 1985: 5) mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. Secara sosiolinguistik sebagai pembelajaran eksplisit Fishman mendefinisikan variasi bahasa. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Sejajar dengan pendapat di atas. kepada siapa.115) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa.A. xiii-xiv). di mana. Selanjutnya. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. what language. tingkat ekonomi dan faktor situasi. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Menurut Wolfram dan Fasold (1974. and when. tentang karakteristik karakteristik fungsi bahasa. Fishman (dalam Suwito. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. penggunaan sebenar bahasa. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. menurut J. dengan bahasa apa. seperti status sosial. Dengan perkataan lain. tingkat pendidikan.

dan perancangan bahasa. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa.2) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Nabahan (1993. Abdul Chaer dan Agustina (1995:3) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. faktor sosial dan budaya. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996:7) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat.3) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat digarap menggunakan tiga kajian. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. segala sesuatu . Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu.Rene Appel (dalam Suwito. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. Tercakup dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Menurut Nababan lagi (1993. Oleh itu. iaitu kajian bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. khususnya perbezaan-perbezaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga.

etnografi komunikasi. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa).15) lagi. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topik seperti berikut: Bidang .yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. Menurut Downes (1998. Secara kesimpulannya. Kedua. dapatlah dikatakan bahawa. bunyi-bunyi perkataan. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. Bidang-bidang Cakupan Ilmu Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. geografi. kajian variasi. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam masyarakat Melayu. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. cakupan ilmu sosiolinguistik begitu luas untuk dikaji. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. analisis wacana. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatik yang mengkaji makna. analisis perbualan. semiotik sosial atau linguistik kritis. dalam konteks perubahan sejarah. Pertama. termasuk faktor konteks.9) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabila beliau mendifinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. cara menyebut perkataan. Sosiolinguistik juga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. jantina. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. Downes (1998. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. kehormatan dan sebagainya.

pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa Bahasa kebangsaan. Perancangan bahasa Laras bahasa. dan kreol Bilingualisme dan multilingualisme Kesantunan bahasa Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. pidgin. bahasa rasmi. Sikap terhadap bahasa .Kesetiaan terhadap bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->