HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH (EKONOMI ISLAM

)
Novan Yusuf I.P. Panglima Raizal M.N. Raishaq R.P. Rani Fahamsari Rizky Agprianda Sandra Azarily S. Shelly Permata S.

Pengertian Muamalah ‡ Muamalat menurut pengertian bahasa adalah amal perbuatan hamba yang menyangkut ibadah dan berhubungan sesama manusia. Menurut syari at adalah amal ibadah hamba yang berhubungan dengan sesama manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama seperti jual beli sewa menyewa. pinjam meminjam .A.

Manfaat jual beli 3. Azas-Azas ekonomi dalam islam Di dalam Azas terbagi menjadi 3 yaitu. 1.B. Jual beli yang terlarang . Syarat jual beli 2.

2.C. Syirkah Qirad Musaqah Muzara ah dan mukhabarah Ji alah . 5. 3. 4. Macam-macam transaksi ekonomi dalam islam 1.