KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104

)

2011

10 PENDAHULUAN Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian. Perkara ini menunjukkan kepentingan kemahiran penggunaan bahasa melayu dalam kalangan murid-murid.

Sehubungan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (1983), member tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan Pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya mberikan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.

Melalui tugasan ini, kami perlu mengenal pasti kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap dua. Selain itu juga, kami perlu mengenal pasti factor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa Bahasa Melayu sekolah rendah. Di samping itu, kami juga perlu membina satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahap dua berdasarkan penggabungjalinan kemahiran bahasa.

2.0 KONSEP MENDENGAR

1

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan.Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan (receptive level). Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan tepat. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa yangbertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu. Menurut ILA (1996), kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran.Menurutnya lagi, terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu, bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Menurut Yahya Othman dalam buku Pedagogi Bahasa pula menyatakan bahawa mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Aktiviti mendengar penting untuk dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa yang digunakan adalah bagi tujuan mendengar. Keupayaan mendengar yang berkesan perlu ditekankan supaya pelajar dapat menguasai semua mata pelajaran ketika di dalam kelas. Pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar mendengar pada jangka masa yang lama sebelum mencuba untuk bertutur. Kemahiran mendengar juga memberikan peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa itu. Hal ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi. Sekirannya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. 2.1 Pendekatan Dan Kaedah Kemahiran Mendengar

2

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Pendekatan yang digunakan dalam kemahiran membaca ini ialah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi .Pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi, kecekapan yang pertama membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya. Dalam hal ini, proses kemahiran mendengar juga pnting untuk menerima maklumat yang telah ditutrkan oleh penutur. Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran dimulakan dengan latihan menggunakan struktrur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu aktiviti komunikasi yang dipilih oleh guru . Pendekatan induktif dan deduktif digunakan dalam latihan ini.Kemudian murid- murid akan melibatkan diri dalam aktiviti berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur ayat yang dilatih. Kaedah audio lingual merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan pendekatan komunikatif. Kaedah audo-lingual ini menggunakan alatalat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan mendengar dan bertutur secara intensif. Kaedah pengajarani ni berlandaskan prinsip-prinsip berikut: i. Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan ii. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; iii. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan diajar tentang pengetahuan bahasa iv. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif v. Bahasa berbeza antara satu sama lain. Sebelum murid menguasai pertuturan, murid perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu. Hal ini kerana murid perlu mendengar dengan teliti apa yang telah dituturkan oleh guru. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid.

Oleh yang demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh

3

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Selain itu juga,unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: i. Murid mendengar dialog dalam bahasa asing ii. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut iii. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog
iv. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi

rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.

Kaedah

ini

berjaya

menghasilkan

murid

yang

mahir

dalam

kemahiran

mendengar. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Sebelum meniru dan menghafaz, kanak-kanak perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu.

3.0 KEMAHIRAN BERTUTUR

4

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kemahiran bertutur adalah komunikasi bahasa yang paling asli dan amat penting untuk dikuasai oleh semua orang. kemahiran mendengar dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolah lazimnya akan dijalankan secara beriringan. Mereka yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik secara tidak langsung dapat mempertingkatkan keyakinan diri dalam bersosialisasi. sebaliknya mereka boleh melakukan aktiviti mendengar dan bertutur pada masa yang sama. siapa yang berkata. Seterusnya. Jesteru. iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang disekitarnya. Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara beransuransur. Bertutur adalah sebagai medium komunikasi yang melibatkan tiga perkara asas iaitu.1 Konsep Kemahiran Bertutur 5 . Dengan kata lain. 3. kita boleh menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yang sama mengintepretasikan dan memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar. Dengan kata lain. mereka akan cuba mengajuk bunyi yang didengarnya dan akhirnya mereka dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Hal ini kerana secara fitrahnya manusia tidak hanya mendengar atau bertutur semata-mata. Kemahiran bertutur juga didapati mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujaran. Kemahiran bertutur juga amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar. iaitu proses yang membolehkan individu memahami dan menelah ujaran yang didengar. apa yang diperkatakan dan siapa pendengarnya. Hal ini bermakna kemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak sebelum kemahiran membaca dan menulis. kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran.

2 Objektif Kemahiran Bertutur Objektif pengajaran kemahiran bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (KBSR) adalah untuk membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai-bagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. ibu bapa dan sebagainya serta dalam aktiviti perbahasan. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. pendapat. syarahan dan lain-lain. Penekanan amat diberikan kepada komunikasi dan penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan sesuai.Dengan kata lain. guru haruslah memastikan supaya murid boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. Manakala. Bertutur juga bermaksud penutur menzahirkan pendapat dan perasaan melalui bunyi bahasa yang bermakna serta merujuk kapada aktiviti melafazkan kata-kata untuk tujuan berinteraksi. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid: a) menyebut dengan jelas b) menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat d) memberi penerangan dan member alasan e) menunjukkan arah f) membina soalan untuk mencari maklumat g) bertemu ramah 6 . kemahiran bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea. 3. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Dalam menguasai kemahiran tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bertutur ialah kegiatan melafazkan dan melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna bagi membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana berbahasa. konsep umum kemahiran bertutur adalah berkait rapat dengan keupayaan manusia mengujar kata-kata serta dapat melibatkan individu bercakap. Oleh yang demikian. perasaan. guru.

1: Kemahiran Bertutur 3. terlebih dahulu daripada beberapa kemahiran asas yang lain. nada dan intonasi tertentu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat i) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasibertutur secara bertatasusila Sehubungan dengan itu. menguasai kemahiran membuat tanggapan.1 Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965).2. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah. 3. Pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek 7 . sukatan pelajaran telah mencadangkan beberapa kemahiran kecil dalam kemahiran bertutur yang perlu dikuasai terlebih dahulu seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. Antara lain. mengingat.3. Tegasnya.3 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur ada dua jenis pendekatan sahaja. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.

Keenam.1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah terus merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural.4. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran contohnya guru perlulah memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Kedua.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Kelima-lima kaedah tersebut ialah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. Ketujuh.4 Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Setelah diteliti. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi. 3. Ketiga. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. didapati bahawa hanya lima daripada tujuh kaedah yang dikemukakan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang sesuai digunakan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. 1985). Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. Kelima. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. Keempat.3. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. 3.2 Pendekatan Komunikatif Pendekatan ini m elihat bahasa sebagai alat perhubungan yang menunjukkan makna dan penggunaan bahasa memainkan peranan penting. Oleh yang demikian. 8 . (Drumfit & Johnson. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial.

Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran dan kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. kemahairan mendengar dan bertutur turut diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkataan yang diganakan sehari-hari. berita. petikan cerita. bunyi sesuatu suasana misalnya. Melalui pengalaman mendengar etrsebutlah muridmurid dapat berlatih menyebut perkataan. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. frasa dan ayat. compact disk (audio) dan piring hitam. Sehubungan itu. suasana seram. Oleh itu. Kaedah Fonetik atau linguistik pula ialah kaedah yang juga dikenali sebagai kaedah lisan atau reform dan berkait rapat dengan kaedah terus.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda. Kaedah ini mementingkan proses pemerolehan bahasa kanak-kanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. sajak. Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. Bahan-bahan yang dipergengarkan kepada murid ialah petikan bunyi haiwan. kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan cirri-cri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. iaitu tatabhasa dan 9 . senikata lagu. Kaedah yang digabungkan misalnya. Kaedah komunikatif pula terbentuk berlandaskan teori huraian bahasa fungsian dan teori kecekapan komunikatif. Kaedah Elektik pula didapati mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. mankala teori pembelajarannnya pula berlandaskan teori interaksi. Kaedah Audio –Lingual pula ialah gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendenggar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi. Oleh yang demikian kaedah ini amat sesuai untuk menjalankan aktiviti kemhiran mendenar dan bertutur. pantun. nyanyian. ialah kaedah nahu dan kaedah terjemahan yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran. kaedah ini amat menitikberatkan pengajaran kecekapan berbahasa. perkataan. syair dan sebagainya. pita rakaman.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecekapan komunikatif khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. (c) Bersoal jawab. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaranyang paling sesuai. mereka akan menguasai makna terlebih dahulu sebelumdapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. Strategi pengajaran merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran.5 Starategi dan Teknik Kemahiran Bertutur Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan simulasi. (b) Bercerita. Berikut ialah di antara teknik pengajaran kemahiran bertutur : (a) Latih tubi. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Sebenarnya. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara dan strategi inilah yang akan menggambarkan perancangan dan perlaksanaan menyeluruh sesuatu agenda yang hendak dilaksanakan. 3. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Ketika murid melalui proses pemerolehan bahasa. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. (h) Sumbang saran 10 . lancar dan tepat.

(l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. kemahiran membaca ialah keupayaan murid membaca ayat yang lancar serta sebutan. Kemahiran membaca peril diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Daripada kemahiran ini. Bahan bacaan hendaklah dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai dan berkesan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 (i) Drama atau lakonan.Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. 11 . (n) Tunjuk Cara 4. 4. Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.1 JENIS – JENIS BACAAN Bacaan Mekanis  Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.Akhirnya. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. intonasi dan jeda yang betul.murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami perkara yang dibaca. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.0 KEMAHIRAN MEMBACA Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Dua. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa.  Mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul mengikut nada intonasi dan tekanan yang betul.

Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.memahami pembentukan dan dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Teknik yang baik dapat menggalakkan murid untuk berinteraksi serta berfikir secara kritis dan kreatif. Bacaan Mentalis  Dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. 12 .menambah kemahiran memahami. teknik pengajaran kemahiran membaca tahap dua juga penting kepada murid-murid. Teknik yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan murid.  Bacaan ini membantu murid dalam memperkembangkan pembelajaran bahasa.  Bertujuan untuk memperkembang ciri-ciri kebolehan meneliti.  Berfokuskan kepada tatabahasa.  Bertujuan untuk memahami maklumat atau idea.  Bacaan ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.dan menaakul isi bacaan dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Selain jenis-jenis bacaan. Bacaan Intensif  Merupakan bacaan secara mendalam.meneliti penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011  Bahan bacaan merupakan bahan yang mudah dan tidak membebankan minda. Bacaan Ekstensif  Bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.

Recite (SQ3R) Rajah 4.2.2 TEKNIK KEMAHIRAN MEMBACA ✔ Survey.Review.langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Question (soal Tanya) -Langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapat teks berkaitan dengan keperluan tugasannya. Recite (imbas kembali) 13 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 4.Question. Read (baca) -Membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.Read.1: Teknik SQ3R Survey (tinjau) .

Review (baca semula) -Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara terpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapn kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.Learn.Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. .mengingat dahulu apa yang telah diketahui .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 -Pelajar cuba mengingati kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan KWLH akan membolehkan pelajar: .mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca -menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya -menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan 14 .How Rajah 4. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.What.mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan .2.membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui . ✔ KWLH -Know.2 :Teknik KWLH Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca.melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) .

5. iaitu mendengar dan bertutur serta membaca. 5. ( Don Bryne – 1979 ) 4. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya serta menentukan bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapatkan maklumat.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. maklumat atau idea kepada pembaca. 2. menghubungkan sesuatu mesej. 3. 15 . Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan. Menulis ialah pembentukan simbol – simbol tulisan dalam bahasa. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran.0 Kemahiran Menulis 1. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak dan pembaca. Kemahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. Menulis ialah simbol – simbol grafik yang menggunakan huruf –huruf atau gabungan huruf – huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi semasa bercakap.

Mengeja perkataan Meluaskan kosa kata Menyuburkan minat berkarya Meningkatkan kecekapan berfikir Meluaskan pengetahuan TUJUAN Meningkatkan keterampilan bahasa 16 Meningkatkan penguasaan bahasa Memberikan fikiran dandan ketenangan jiwa Melahirkan kepuasan perasaan inovasi Meningkatkan daya kreativiti dan .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 6. jelas dan berkesan. Pengajaran kemahiran menulis harus dirancang dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid – murid dapat menyampaikan idea dengan tepat.

1: Tujuan Kemahiran Menulis Peringkat Kemahiran menulis Peringkat Menulis Mekanis Peringkat Mentalis ( Pelahiran ) 17 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5.

Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri 18 .Peringkat pratulisan KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5. 2.huruf dengan kemas dan betul. Latihan otot – otot jari dan tangan serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid – murid supaya mereka dapat membiasakan tangan mereka untuk memegang alat – alat menulis seperti pensel .2: Peringkat Kemahiran Menulis 5.1 Pramenulis 1. Dalam peringkat ini murid – murid di sediakan dengan aktiviti – aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf. pen dan marker 3. Biasanya murid – murid yang cerdas dapat menulis dengan baik kerana mereka berjaya melahirkan idea dengan pantas dan bernas dan dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik dan seterusnya dapat menulis dengan cepat dan cermat. 4. Murid yang kurang cerdas akan mengalami kesukaran untuk melahirkan idea dan tidak dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik.

1. Sekiranya murid – murid dapat menguasai kemahiran menulis mekanis di peringkat awal secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan masalah penguasaan 3M dalam kalangan murid Tahun 1 khasnya dan murid sekolah rendah amnya. 2. 19 . Peringkat melatih murid membentuk lambing – lambing tulisan. perkataan dan ayat. suku kata.1 Peringkat menulis mekanis 1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Guru harus member penekanan kepada kepentingan kemahiran ini disebabkan kemahiran ini harus dikusai oleh murid – murid sejak di peringkat awal supaya murid supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah di baca. Tujuanya adalah untuk membolehkan murid – murid menguasai kemahiran huruf – huruf kecil dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf . membentuk huruf di atas kertas kosong dan kertas atau buku bergaris. 5. 3. Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis bentuk yang mirip kepada bentuk penulisan seperti membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. 4.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 5.2 Peringkat mentalis ( Pelahiran ) 1.1. 20 . Melibatkan proses mental dan lazimnya dikuasai setelah murid – murid menguassai kemahiran menulis secara mekanis.

Pendekatan Terkawal Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. dan melengkapkan ayat atau perenggan. 3. pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid 21 .Selain itu.aktiviti latihan mental boleh dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid – murid menguasai kemahiran ini. Untuk mencapai objektif kemahiran yang hendak dicapai. Oleh yang demikian. aktiviti. mengisi tempat kosong.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2. Contoh aktiviti : ➢ Mengisi tempat kosong ➢ Melengkapkan ayat ➢ Membina ayat ➢ Memanjangkan ayat ➢ Menuliskan ayat berdasarkan gambar ➢ Menulis karangan ➢ Menulis jawapan kefahaman ➢ Menulis rencana 5. perkataan.2 Pendekatan Mengajar Kemahiran Menulis Kemahiran menulis boleh diajarkan secara berperingkat-peringkat. Dalam kemahiran menulis peringkat ini.pendekatan tertentu seperti:➢ Terkawal ➢ Berpandu ➢ Bebas ➢ Proses ➢ Komunikatif ➢ Pengalaman Bahasa A. murid dilatih melahirkan fikiran secara bertulis berpandukan gambar. pengajaran menulis boleh diajarkan dengan menggunakan pendekatan.

kepada bahan yang B. •Contoh aktiviti: i. menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap. Muridmurid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya disediakan oleh guru. ii. Menyusun bahagian pendahuluan. 8) Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. 3) Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek dengan baik. 7) Latihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada muridmurid. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu. 9) Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam aspek wacana yang lengkap. 2.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. Pendekatan Berpandu 1) Isi karangan telah diberikan oleh guru 2) Murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri. iii. C. 5) Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru 6) Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh muridmurid. bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur. Pendekatan Bebas 1. Murid-murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru penulisan 22 . 4) Kad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid.

Guru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. 2 Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru 3 Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu 4 Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio 5 Bahan-bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka. 6. Pendekatan Proses 1 Tidak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh muridmurid. tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan 23 . 5. 4) Murid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik 5) Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar.3 Teknik Mengajar Kemahiran Menulis A.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 3. Permainan Bahasa Teknik permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata. D. Murid-murid mencari isi karangan sendiri 4. 6) Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multimedia dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan. Penggunaan peribahasa digalakkan. Pendekatan Komunikatif 1) Penulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat perhubungan 2) Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan 3) Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea. Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan 5. 6 Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan E.

1995:3). Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Abdul Aziz. waktu. guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui 24 . Teknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh dijalankan oleh guru. Namun begitu. Guru perlu merancang serta mengolah bahan agar sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang sesuai. Ini menunjukkan teknik permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang mewakili responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi awam dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. mencari benda tersembunyi serta “Roda Impian’ kosa kata. Namun begitu.Guru secara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu mempelbagaikan teknik dan aktiviti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah. guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain seperti penggunaan ruang kelas. Hasil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. terdapat tiga jenis aktiviti permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas iaitu silang kata bergambar. guru memilih teknik permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran menulis. Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat menyeronokkan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta merancang permainan ini. Namun. kos yang diperlukan serta keselamatan murid semasa aktiviti dijalankan. Husin & Siti Hajar Bt. Guru perlu merancang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung. permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj. Guru juga perlu memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain itu. Kenyataan ini turut dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar bahasa Melayu. Oleh itu.

5 Aktiviti P & P  Menggabungkan jenis pembelajaran inovatif dan konvensional.ayat dan model-model abstrak bahasa.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesawan atau melalui pembacaan buku-buku yang berkaitan.  Murid perlu memahami sistem bunyi.  Kaedah ini menekankan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciriciri bunyi . makna dan tatabahasa  Pelopor CLL mengemukakan teori “Bahasa Sebagai proses Sosial” yang menekankan enam perkara: ➢ Proses keseluruhan individu ➢ Proses pendidikan ➢ Proses Interpersonal ➢ Proses Perkembangan ➢ Proses komunikasi ➢ Proses kebudayaan 5. 5.4 Kaedah Mengajar Kemahiran Menulis  Pembelajaran bahasa komuniti “community Language Learning” (CLL) berkait rapat dengan pengajaran bahasa asing yang dipanggil teknik kemanusiaan. antaranya: ➢ Terjemahan 25 .

➢ Transkripsi –Menyalin semula pengucapan /perbualan dan menganalisis bentuk-bentuk linguistik. ➢ Gambaran dan pemerhatian – Murid membuat laporan tentang pengalaman dan perasaan mereka. Menyediakan karangan atau cerita.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Kerja kumpulan – perbincangan tentang sesuatu topik. 5.6 Strategi Mengajar Kemahiran Menulis Mengisi tempat kosong Audio – Visual 26 Dari bahan yang guru baca atau sebagainya . ➢ Analisis – Menganalisis ayat dengan memberi perhatian kepada penggunaan leksikal dan peraturan gramatikal.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berpusatkan Bahan Membina karangan berdasarkan gambar berpandu. Menyalin daripada buku teks atau buku rujukan 27 .

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AFIFAH BINTI AHMAD Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Masalah Dalam Merancang Dan Melaksanakan Akiviti Yang Melibatkan Kemahiran 28 .

Faktor yang terakhir ialah mental. Wujudnya perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.Bertutur. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam kategori cacat pendengaran kerana kanak-kanak normal mempunyai pendengaran yang semulajadi sejak dilahirkan.Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. terdapat banyak gangguan seperti bunyi bising. Tahap pemikiran kanakkanak mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. Kemahiran Mendengar Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor kesihatan. Semasa mendengar. Hal ini dapat mempengeruhi pengamatan dan kemahiran mendengar seseorang itu. Faktor ketiga ialah gangguan bunyi dalam persekitaran. Jika kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan ketika masih bayi. penguasaan 29 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Mendengar. Apabila usia kanak-kanak lelaki menjangkau umur 7 hingga 9 tahun. Faktor yang seterusnya ialah jantina. mereka kurang kefahaman tentang kemahiran mendengar berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengan mereka. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan gaya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. Kemahiran Mendengar Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kemahiran mendengar adalah faktor fizikal.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 bahasa mereka akan terganggu. Jika secara fizikalnya dapat dikesan organorgan ini rosak atau tidak berfungsi. Kanakkanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan. semakin tinggi taraf penguasaan bahasa ahli keluarganya. Faktor yang kedua ialah faktor fizikal di mana pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. maka jelaslah kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Kemahiran Membaca Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. dan organ pertuturan yang sempurna. Semakin tinggi taraf ekonomi sesebuah keluarga. Kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. telinga. Ini disebabkan oleh jasman kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanakkanak lelaki. Faktor yang seterusnya ialah taraf sosioekonomi iaitu kanak-kanak daripada keluarga atasan dan pertengahan boleh menguasai bahasa dengan lebih cepat dan lebih baik daripada kanak-kanak keluarga bawahan. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda sering mengganggu bahasa yang dipelajari itu. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut. Persekitaran yang 30 . Seterusnya ialah faktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. Akhir sekali ialah faktor dwibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa.

Peringkat kesediaan menulis perlu diwujudkan dengan pelajar diberi dorongan untuk menulis. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. dan sebagainya. Selain itu. Faktor yang ketiga ialah faktor keupayaan pengamatan. kehendak . iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. perasaan. Persekitaran yang menggalakkan pelajar menulis juga perlu disediakan. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Melahirkan minat menulis 31 . Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.dan sebagainya semasa berkomunikasi. misalnya mendengar cerita. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. faktor kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Kemahiran Menulis Faktor yang utama ialah minat menulis.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 perlu wujud bagi memastikan kemahiran itu dapat dikuasai dengan lebih baik. Penyampaian idea secara spontan dan keupayaan mencatat perkara itu dalam perkataan yang tepat begantung kepada pengalaman yang ditempuhinya. Selain itu. Factor yang terakhir ialah latihan. Kadang kala minat menulis timbul lantara proses menulis yang dilakukan secara berulang-ulang. Penguasaan menulis menjadi lebih mudah sekiranya pelajar dapat membuat latihan secara konsisten terutamanya dengan menitikberatkan kelemahan yang sering dilakukan semasa menulis. Oleh itu. Latihan yang kerap dapat membantu keupayaan murid menulis. minat tidak boleh wujud secara spontan dan memerlukan masa untuk dimantapkan. penyediaan situasi pembelajaran yang kondusif adalah factor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran penulisan. situasi pembelajaran yang menggalakkan perlu disediakan semasa mengajar penulisan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun Tarikh : 5 Gigih : 16 Mac 2011 32 . Faktor yang kedua ialah pengalaman. Penulisan menjadi lebih mudah sekiranya pelajar menulis perkara yang pernah dialaminya. Guru perlu fleksibel dari segi masa penulisan supaya murid tidak berasa tertekan semasa menulis.

1 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 2: i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Fokus sampingan : 8. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 2: i. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran. Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul berdasarkan teks “keluarga harmoni hidup diberkati” 33 .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. murid dapat: i.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Masa Bilangan murid Tema Tajuk : 60 minit : 28 orang : Kekeluargaan : Keluarga harmoni hidup diberkati Hasil Pembelajaran: Fokus utama : 5.

Petikan. iii. menulis Tatabahasa: Jenis-jenis ayat.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii. Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar.menghubung kait. Intrapersonal. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan Sistem bahasa   Kemahiran bahasa : kemahiran membaca. Kad perkataan.muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai). tanda baca 2011 Pengisian kurikulum   Pendidikan Moral Nilai : hormat menghormati. Membaca. LANGKAH MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN 34 . Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. bekerjasama . merumus. Menulis Kecerdasan Pelbagai keluarga : interpersonal. kasih saying Kemahiran Bernilai Tambah • • • Kemahiran Berfikir : Menjana idea.

2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan 3) Guru mengaitkan bersama keluarga” 2) Soalan -Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ini? (5 minit) set induksi dengan tajuk pelajaran 1) Petikan “keluarga Langkah 1 (20minit) 1) Guru mengedarkan petikan kepada murid 2) Murid diminta untuk membaca petikan mengikut guru 3) Guru meminta 1)KB: merumus 2)BCB: mendengar aktif. harmoni hidup diberkati” beberapa orang murid ke hadapan dan membaca petikan dengan kuat menggunakan nada dan intonasi yang betul 4) Guru membuat 35 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1)KB-menghubungkait 2)BCB – mendengar dengan teliti -Teknik bersoal jawab 3)KP – interpersonal 1) Gambar “Berkelah Set Induksi 1) Guru mempamerkan gambar sebuah keluarga berkelah di tepi pantai.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ulasan tentang petikan yang dibaca 1) Rajah tulang ikan Langkah 2 (15 minit) 1) Murid diminta mencari isi-isi penting di dalam petikan 2) Murid diminta mencatat isi-isi penting tesebut dalam bentuk rajah tulang ikan 3) guru membimbing murid 1)KB: Menjana idea 2)KP: intrapersonal 1) Membina karangan Langkah 3 (15 minit) 1) Murid diminta untuk membuat satu karangan menggunakan isiisi penting yang telah dicari 2) Guru memberikan pendahuluan karangan kepada murid 3) Guru 4) BBM -slaid powerpoint 5) Teknik -latih tubi membimbing murid 36 .

Soal jawab (5 Minit) 37 . 2) Nyanyian lagu “kalau rasa gembira tepuk tangan” 1) Teknik .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Penutup 1) Rumusan isi pelajaran 2) Lirik lagu 1) Guru membuat rumusan pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari.

seseorang guru perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan kemahiran bahasa yang berkesan dan baik. Guru perlulah memainkan peranan merancang pengajaran dengan teliti. guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S. Guru perlulah berfikiran lebih kreatif lagi. terdapat juga kelemahan dalam kaedah ini. kemahiran membaca. kemahiran bertutur. dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar.W. Sebagai guru kita hendaklah mengetahui kelemahan dan kelebihan konsep penggabungjalinan ini. terdapat empat kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas. dan kemahiran menulis. Selain itu. Seperti mana yang kita sedia maklum. Selain itu. Terima kasih juga buat rakan-rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana Basri. 38 . dalam Dalam pengajaran bahasa. Nor Azrina Mohd Zainol dan Fitri Norlida Ibrahim kerana telah memberikan yang terbaik dalam tugasan ini. Puan Rohani Binti Din kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menambahbaikkan lagi tugasan kami. Justeru itu.Kita sebagai seorang guru perlulah membaiki kelemahan diri dan berusaha untuk meningkatkan lagi prestasi dalam kerjaya guru. rahmat dan kasih sayangNya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan ini mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kaedah ini dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan dapat mengelakkan kebosanan dalam diri murid.T kerana dengan izin. guru perlu menumpukan perhatian kepada murid yang lemah supaya mereka dapat memahami apa yang diajar. Murid akan berasa gembira dan fokus apabila terdapat rangsangan dalam pengajaran guru. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing. Untuk mengaplikasikan semua kemahiran ini guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalam sesuatu pengajaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) RELEKSI KENDIRI NUR AFIFAH BINTI AHMAD 910810-02-5166 2011 Alhamdulillah. Murid susah untuk memahami pengajaran guru kerana pemikiran mereka hanya fokus kepada satu kemahiran sahaja. Hal ini adalah untuk mengetahui kaedah ini sesuai atau tidak untuk dilaksanakan.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 39 .

saling bantu membantu sesama guru dan murid menjadikan sesuatu sesi pengajaran menjadi lebih bermakna. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid lambat menerima sesuatu pembelajaran tetapi objektif yang dirancang bagi satu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai sekaligus akan menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. serta terbitnya perasaan hormat menghormati. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. Kebanyakan guru menganggap mengajar Bahasa Melayu merupakan tugas yang mudah sedangkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid sekolah rendah. sukar bagi seseorang guru itu menjadikan pengajarannya berkesan. Setiap guru hendaklah mahir dalam berkomunikasi.Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran. Jika mesej 40 . Komunikasi bukan sahaja melalui percakapan malah. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar.bertutur. seseorang guru itu dapat menyampaikan isi pelajarannya dengan berkesan. guru hendaklah menyusun strategi serta teknik yang berkesan agar pembelajaran berinteraksi dalam kelas bersama murid-murid tidak mendatangkan masalah dan suasana berinteraksi yang berkesan.Adanya interaksi yang berkesan yang ditonjolkan oleh guru kepada murid-murid.bahasa perpaduan dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar pada semua peringkat persekolahan sama terhadap ada di sekolah bahasa rendah lebih mahupun ketara dalam sekolah bidang menengah.membaca dan menulis. Faktor pertama masalah ini ialah melalui faktor komunikasi . menyebarkan ilmu pengetahuan.maklumat serta tunjuk ajar yang berkesan kepada murid-murid tanpa menimbulkan sebarang ketidakfahaman murid mengenai sesuatu pembelajaran tersebut.membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. Guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik khususnya mengajar di dalam bilik darjah. Oleh itu. Ini dibuktikan di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang telah menggariskan sebelas objektif yang merangkumi beberapa kemahiran berbahasa.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.bertutur.bertutur. komunikasi juga dapat dizahirkan melalui aktiviti bertulis. bahasa pengantar utama.Kepentingan penguasaan pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui komunikasi yang baik.membaca dan menulis.

41 . bertutur.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 yang disampaikan oleh guru dapat difahami oleh murid-murid maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Ini semua sukar untuk didapati dalam konteks bilik darjah aliran biasa yang mana tidak semua murid-murid mempunyai keupayaan untuk belajar secara pantas. Berbeza dengan murid bagi kategori pintar cerdas di mana mereka memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengayaan.Setiap guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid melalui startegi yang berkesan.tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. tidak dapat menebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal membunyikannya. mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran kemahiran berbahasa contohnya masalah membaca yang ada dalam diri murid lembam seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. Di dalam kelas mungkin terdapat satu atau dua orang pelajar yang tergolong dalam kategori murid pintar atau cerdas dan ada juga golongan murid yang tergolong dalam kategori lemah.Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam untuk kegunaan muridmurid.Dalam keadaan ini.pecutan atau lebih kehadapan berbanding murid-murid biasa.Guru perlu mengetahui keupayaan pelajar pintar cerdas mengenalpasti bentuk kecerdasannya berdasarkan kepintarannya. Bagi murid kategori lembam atau lemah. Bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan tinggi akan berupaya memahami sesuatu pelajaran itu dengan cepat manakala berbeza bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan dalam kategori lemah. kemahiran komunikasi amat penting bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dengan adanya suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Tahap kecerdasan murid amat berperanan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran seseorang itu. Ini menimbulkan bacaan yang merangkak-rangkak dan menyebabkan murid-murid kategori lembam atau lemah tidak dapat memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut serta tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan ransangan yang diberikan guru.menghafal fakta dan latih tubi tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas sebaliknya ia hanya akan melatih kemahiran motor halus mereka sahaja. Oleh itu. Faktor kedua yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa ialah faktor tahap kecerdasan murid.maka komunikasi bertulis telah diamalkan. Tugasan seperti salin-menyalin. timbulnya masalah kepada guru dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti kemahiran mendengar. membaca dan menulis kerana mempunyai perbezaaan tahap kecerdasan murid di dalam satu kelas.Guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang efektif untuk memaksimakan pencapaian murid-murid.

murid yang berkelakuan nakal suka membuat bising di dalam bilik darjah ketika guru mengajar di hadapan kelas serta menggangu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain semasa proses pembelajaran berlaku.Dengan ini.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang ketiga ialah faktor tingkahlaku pelajar. Tingkahlaku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.amaran guru.murid akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu kemahiran membaca.Murid sebegini jarang bercakap atau tidak banyak berinteraksi sekaligus menjejaskan pembelajaran dalam pelaksanaan aktiviti kemahiran bertutur.membaca.Bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran. dan menulis tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana tidak mendapat kerjasama dari murid itu sendiri. Yang pastinya.Murid yang berkelakuan nakal ini tiadak makan saman dengan teguran. Sebagai contoh.menulis.Murid sebegini juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas. tingkah laku bermasalah ini boleh membawa kesan yang tidak baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh demikian.Apabila sudah tidak ditegur.kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Masalah tingkah laku sering dihadapi oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan. Murid ini lebih suka mengelamun ketika belajar. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar.Sesetengah pula menunjukkan sikap tidak berminat lansung untuk belajar. sebarang masalah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa hendaklah ditangani oleh guru dengan baik dan teratur supaya tidak akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 42 .Murid yang suka mengasingkan diri pula kebiasannya tidak mahu bergaul dengan kawan-kawan lain.Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar di dalam kelas. Adakalanya ia dapat dikawal dan adakalanya ianya menyeksakan. Perbuatan mereka hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila dimarah.

1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Tarikh Hari Masa Tahun Umur : 16 Julai 2011 : Selasa : 10. Fokus Sampingan: 1.30 pagi (60 minit) : 4 Amanah : 10 tahun 2011 Bilangan Murid: 30 orang Tajuk Pelajaran: Kepentingan Menjaga Kebersihan Alam Sekitar Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik.30 – 11.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya dengan logik dan tepat. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 43 . Aras 2 (i) i.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.dan tepat. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Aras 3 (i) 1.

interpersonal.menjana idea dan kecerdasan pelbagai.  Murid pernah menjalankan aktiviti perkelahan. BBM -Slideshow power point AKTIVITI P&P CATATAN Set Induksi (5 minit) 44 . Pulau Pinang 1. 1.  Belajar Cara Belajar : Perbincangan dan kerja kumpulan  Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Sistem Bahasa:  Tatabahasa : Ayat Majmuk  Kosa Kata istilah : Pengisian Kurikulum   Ilmu Nilai : Pendidikan Moral dan Sivik : Tolong-menolong dan bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)  Kemahiran berfikir: Mengenal pasti sebab dan akibat. Perkelahan Di Pantai Miami. Bahan Bantu Mengajar :  Slideshow power point  Lembaran Kerja  Gambar  LCD Pengetahuan sedia ada :  Murid sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman aktiviti perkelahan. LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1. intrapersonal.Guru menunjukkan gambar dengan menggunakan slide power point. naturalis dan emosi.

Guru meminta murid memerhatikan paparan skrin powerpoint yang ditunjukkan dengan teliti.Guru berbincang tentang isi kandungan dan bersoaljawab dengan murid.Petikan cerita ii. Ayah dan ibu menasihati Kamal supaya menjaga 4. 3. Alam sekitar Sungai Denim sangat indah dan bersih 3. 3. 1. 2011 2.KB -Menjana Idea 1.Kecerdasan Pelbagai -intrapersonal 2. Dimanakah keluarga ini berada? .sebuah keluarga -pelampung -istana pasir 3. 45 . Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Petikan Perkelahan di Air Terjun 1. Guru meminta murid membaca petikan secara individu dan kumpulan mengikut perenggan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii. 2.Teknik -Bersoal jawab.Guru dan murid bersoal jawab.BBM .Kamal bersama keluarganya mengadakan perkelahan bersama saudara-mara di Air Terjun Sungai Denim.sumbang saran 4. Apakah yang dapat kamu perhatikan di dalam gambar ini? . Isi penting: 1. 2.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal 3.Apakah yang mereka sedang lakukan? -bermandi-manda -membuat istana pasir Langkah 1 (20 minit) i.Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk yang diajar.Nilai -bertanggung jawab 3. 2. Guru membimbing murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Soalan yang diajukan: 2.di tepi pantai 4.

Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan yang tepat.BBM -Lembaran kerja ii. 2. Berapa kalilah Kamal telah pergi ke Air Terjun Sungai Denim? 2.Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan dan memberikan jawapan yang sesuai. 3.Soalan: 1.Guru meminta murid membaca petikan bersamasama.Apakah yang akan berlaku sekiranya air terjun di Sungai Denim dicemari oleh sampah 46 .Guru mengajukan soalan berdasarkan petikan yang diberi. 2. Langkah 3 (15 minit) i.BBM -Petikan cerita Langkah 2 (10 minit) i.Murid boleh mendapatkan idea dan membuat perbincangan tentang soalan tugasan dalam kumpulan.Teknik -penerangan -perbincangan 3. jelaskan pesanan ayah kepada Kamal. 2. 2. Soalan Berdasarkan petikan. 1.Berdasarkan teks. Tugasan -lembaran kerja 1. 1.nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh Kamal dan keluarganya.Teknik -Soal jawab -penerangan -perbincangan 2. 1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) kebersihan alam sekitar di Sungai Denim 2011 5.Ceritakan keindahan alam di Sungai Denim. -memasang khemah -bermandi-manda -menangkap gambar alam sekitar. Mengapakah Air Terjun Sungai Denim menjadi pilihan keluarga Kamal? 3.Guru membimbing murid kearah mendapatkan jawapan yang tepat.Guru mengedarkan lambaran kerja dan murid dikehendaki menjawab soalan secara individu. 3.

Guru meminta murid membin ayat majmuk berdasarkan gambar yang terdapat di dalam lembaran kerja yang telah diberikan.Air sungai yang sejuk dan jernih itu memikat hati saya. 1. 1.Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. 1. 2. Rumusan isi pelajaran 1. Guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai-nilai murni. 2.Guru memuji murid kerana memberi komitmen yang baik.Saya tertarik dengan pemandangan alam sekitar yang indah dan mendamaikan. Nilai murni -Kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar REFLEKSI KENDIRI FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 47 .Kecerdasan pelbagai -Kinestetik 2.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) sarap? 2011 4.Teknik -Soal jawab 2. 2.Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal 3. Penutup (5 minit) -Perkelahan di Air Terjun Sungai Denim -Ayah memberi pesanan kepada Kamal supaya menjaga kebersihan di kawasan air terjun.Bagaimanakah cara untuk memastikan air terjun Sungai Denim sentiasa dalam keadaan bersih ? Langkah 4 (5 minit) 1. 1.BBM -Lembaran kerja 2.

terdapat empat kemahiran yang dijalankan iaitu kemahiran mendengar.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 910716-10-5020 2011 Selepas menyiapkan tugasan ini. Dalam pengajaran bahasa. Apabila guru melakukan penggabungjalinan.Melalui Sukatan Pelajaran. Penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa bertujuan untuk mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih berkesan.Di samping itu. ia melibatkan pelbagai kemahiran serta kemahiran tersendiri yang dimilki oleh guru dalam cara penyampaian.masa yang diperuntukkan serta kebolehan pencapaian murid.kemahiran membaca dan menulis.Melalui proses ini. bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.Penggabungjalinan dapat dilakukan beberapa atau semua kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran.beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Guru hendaklah menentukan kemahiran utama yang mahu ditekankan dalam sesuatu pelajaran dan kemudian memikirkan kemahiran sampingan yang bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran. penggabungjalinan dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan meluas.membaca dan menulis.Selain itu. penggabungjalinan yang dilakukan mestilah mudah dan bergantung kepada matlamat dan objektif pengajaran dan 48 . Guru hendaklah mahir menggabungkan kemahiran di dalam sesuatu pengajaran bahasa supaya ia boleh disampaikan berdasarkan objektif. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan.Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.mendengar.Guru berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi kerana kemahiran guru dalam cara penyampaian secara individu yang berbeza dengan guru lain.Melalui penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa. saya mempelajari bahawa penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bertutur. kemahiran berbahasa dapat dikuasai serentak iaitu kemahiran bertutur.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang hendak dicapai. 49 .guru mestilah merancang kemahiran fokus utama dan sampingan dengan baik.Guru perlu mengetahui apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.Dalam melakukan penggabungjalinan juga.

membaca dan menulis.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL Faktor – faktor timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. 50 . bertutur.

Justeru. Jadi guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang berkesan dan menarik untuk menarik perhatian pelajar.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Murid-murid sekolah rendah merupakan aset negara pada masa hadapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam memajukan negara menjelang Wawasan 2020. aktiviti mendengar pelajar tidak bermakna dan akan kehilangan maklumat penting yang perlu pelajar ketahui 51 . setiap penutur menegakkan idea masing – masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Ia merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa penutur pertama sedang bertutur. Aktiviti mendengar pelajar juga akan menjadi tidak aktif. perubahan respon yang berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. Terleka merupakan satu gangguan yang berlaku apabila pendengaran pelajar mengembara dan menerewang. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. Ia akan berlaku kepada pelajar dengan tiba – tiba apabila seseorang itu dengan secara tidak sengaja telah menerima input lain dan tidak menyerap input yang disampaikan oleh penutur. Isu yang pernah diperkatakan adalah tentang terdapatnya sebilangan murid sekolah rendah yang masih tidak menguasai kemahiran berbahasa. Justeru. kita akan terus mendengar kerana alat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. Terleka juga merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah untuk merancang aktiviti P & P. Faktor yang kedua ialah menyampuk. Kemahiran berbahasa merupakan isu yang penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak dahulu lagi. Namun demikian. keupayaan mendengar bagi pelajar sekolah perlu dieksplotasi sebaik mungkin agar mereka akan menguasai kemahiran mendengar. Inilah dengan yang dimaksudkan dengan mendengar dengan fikiran yang tertutup. Satu faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut berlaku adalah kerana pelajar tidak mendapat peluang mendirikan asas berbahasa yang kukuh. Sama ada kita suka atau tidak. Ini kerana imput hanya akan sampai ke telinga dan tidak akan di hantar ke otak untuk diproses.walaupun mereka telah menjalani sesi persekolah selama enam tahun. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. Pendengaran semulajadi tidak sepatutnya di ganggu oleh hal yang sedemikian. Ia disebabkan oleh masalah mengantuk atau minda bercabang kea rah lain serta hilang tumpuan semasa berlajar. Dengan kata lain. wujudnya jurang pemisah dalam membangunkan generasi muda dalam keseimbangan potensi individu. Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Antaranya adalah perubahan respon. Walau bagaimanapun.

guru bolehlah menempatkan 52 . Ia disebabkan. Kanak. Untuk mengelakkan masalah ini berterusan guru perlulah mengelakkan dari bertutur terlalu pantas hingga tertinggal maklumat penting atau terlalu perlahan hingga menyebabkan tiada tindak balas daripada otak mereka.kanak yang bisu. Justeru. Faktor fisiologi terbahagi kepada tiga iaitu jantina. Sebaliknya. mereka yang cerdas dapat bertutur dengan mudah dan lancar dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertuturan seperti berpidato. Namun demikan. Ia boleh menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. Kecerdasan berkaitan dengan otak yang sihat dan dapat berfungsi dengan sempurna dalam memproduksi bahasa.kanak ini. kanak. Ia merujuk kepada ketidakupayaan alat artikulasi seseorang berfungsi dengan baik bagi menuturkan ujaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. sama ada lelaki atau perempuan. Justeru bagi menangani masalah ini. guru sering mengadakan guru akan melaksanakan aktiviti lisan secara menyeluruh kepada semua murid. Selain itu juga. Bagi kanak. Terdapat beberapa jenis penyakit biological yang memberikan kesan kepada keupayaan bertutur seseorang. perbezaan jantina tidak lagi menampakkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur antara mereka. guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang boleh menarik minat pelajar untuk terus mengikuti pembelajaran untuk mengelakkan mereka mengalami rasa bosan yang menyebabkan mereka gagal untuk memberikan perhatian kepada perkara yang dibualkan. Ini juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru. Alat pertuturan juga merupakan salah satu masalah dalam faktor fizikal. guru perlulah menempatkan kepada di kelas pemulihan. penyakit dan kecerdasan. Bagi membantu kanak. guru perlulah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat.kanak yang tidak mampu bertutur dengan baik adalah kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembam. Faktor yang melibatkan bertutur terbahagi kepada tiga iaitu faktor yang pertama ialah faktor fisiologi. Ia termasuklah keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit.kanak yang pekak sejak kecil lagi menyebabkan mereka tidak boleh bertutur kerana mereka tidak pernah mendengar bunyi bahasa. pada tahap pertama persekolahan. Kajian mendapati. faktor jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan. Bagi faktor fizikal pula ia terbahagi kepada dua iaitu salah satunya masalah pada alat pendengaran iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau dalam istilah lain disebut sebagai pekak. Hal ini termasuklah serangan penyakit pada tenggorok dan paru – paru yang memberikan kesan kepada pertuturan keranan alat – alat ini berperanan dalam pengeluaran bunyi bahasa. kanak – kanak permpuan dapat bertutur lebih awal daipada kanak – kanak lelaki. Bagi peringkat awal kanak – kanak.

kanak-kanak daripada latar belakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kearah interaksi dan komunikasi antara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. Kelemahan menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. buku dan lain-lain.hali ini berbeza dengan kanak-kanak yang mempunyai sosioekonomi rendah yang tidak terdedah dengan kemudahan sedemikian. Hal ini kerana ibu bapa yang mempunyai tahap sosioekonomi dapat menyediakan segala kemudahan pembelajaran berbahasa kepada anak – anak mereka. Ia melibatkan keluarga dan sosioekonomi. guru perlulah menyediakan segala kemudahan yang dirasakan sesuai untuk membantu pelajar yang kemahiran bertutur ini terhad supaya dapat berkembang seiring dengan pelajar yang mendapat segala kemudahan dalam pembelajaran berbahasa. ibu bapa yang kerap bertutur dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat meningkatkan keupayaan bertutur kanak-kanak. Tahap sosioekonomi secara tidak langsung turut mempengaruhi keupayaan bertutur. negatif. menyebabkan penguasaan kemahiran bertutur meraka berlaku mengikut perkembangan yang terhad sahaja. Pengaruh faktor-faktor yang tertentu mewujudkan masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis murid. Tingkah laku agresif. Permasalahan membaca yang ada dalam diri murid adalah seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. Yang terakhir adalah faktor persekitaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. internet. Sebaliknya. tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. Bagi keluarga. Ini akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai kemahiran bahasa yang lebih berkesan. Ini menimbulkan pola bacaan yang merangkak-rangkak dan pastinya menjadikan murid-murid tidak memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut. Murid-murid ini beranggapan bahawa perlakuan yang melanggar norma amalan di sekolah bertujuan menarik perhatian guru dan rakan-rakan. murid ini juga lemah dan tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan rangsangan yang diberikan oleh 53 . kebudakbudakan serta bermuram adalah petunjuk-petunjuk masalah emosi yang serius. televisyen. Jadi. Sifat rendah diri akibat kegagalan yang berterusan membawa kepada konsep kendiri yang rendah. tidak dapat menyebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak ketahui makna atau gagal membunyikannya. Contohnya. Selain itu. Masalah menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid lemah dan tidak berminat dalam matapelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidakcekapan mereka menguasainya.

Hal ini ditambah dengan faktor persekitaran seperti kemiskinan dan kurang perhatian daripada ibu bapa juga merupakan penyumbang kepada permasalahan menguasai kemahiran membaca dan menulis. 54 . Ketidakupayaan murid menguasai kedua-dua kemahiran ini pasti memberikan masalah kepada mereka untuk melahirkan ekspresi melalui tulisan. Selain itu. CHEMOR. Ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul. iaitu murid lemah menyusun ayat dan buah fikiran mengikut wajaran fikiran mereka serta meninggalkan perkataan tertentu semasa menulis. Hal ini pasti menjadikan murid salah faham menyebut susunan rangkai kata. Apabila seseorang murid tidak menguasai kemahiran membaca menyebabkan mereka tidak menguasai kemahiran asas. faktor luar kawalan juga penyebab kepada masalah penguasaan kemahiran ini antaranya masalah kecacatan. Akibatnya murid tidak dapat menulis garis perkataan dengan tepat serta mencampur aduk huruf besar dengan huruf kecil dalam satu ayat. membunyikan huruf tertentu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 guru. penyakit dan genetik. Antara kelemahan murid dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huruf yang seakan akan sama bentuknya. Walau bagaimanapun.Ketidakcekapan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid tidak berminat untuk belajar dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya. menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. iaitu kemahiran lisan. Manakala kelemahan dalam menghasilkan makna dalam penulisan karangan pula. masalah ini bukanlah penghalang kepada guru dan sekolah serta dijadikan alasan untuk tidak membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Membaca merupakan proses interaksi antara teks dengan imaginasi pembaca. guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran membaca agar dapat menjadikan pengajaran lebih bervariasi. Justeru. Pelbagai usaha serta bantuan daripada kerajaan dan KPM seharusnya menjadi pemangkin serta dorongan bagi guru agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam pembelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR. masalah ketidakcekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama. Antaranya. ayat. intonasi dengan gaya yang betul.

2 Membaca dan mengenalpasti genre penulisan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca Aras 2 : ( i ) mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 7. Fokus Sampingan : 6. frasa. Aras 1 : ( i ) Mengenalpasti penggunaan kata.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Hari : Rabu 2011 Tarikh : 7 September 2011 Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk : 60 Minit : 5 Bestari : 35 Orang : Patriotisme :Ulang tahun Kemerdekaan. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Objektif Pelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :- 1) Membaca dan menghayati Sajak Tanah Pusaka Tercinta meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 55 .

Patriotik Penggabung Jalinan : i )Kemahiran membaca dan Menulis.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2) Mengenalpasti penggunaan kata. frasa. ➢ Kertas Lampiran soalan ➢ Lirik lagu ➢ Papan teka Silang Kata ➢ Video Lagu Pengetahuan sedia ada : ➢ Murid pernah menyanyikan lagu Tanggal 31 ➢ Murid pernah membaca sejarah mengenai kemerdekaan. ii ) Muzik Kemahiran Berfikir : i ) Menjana dan menghasilkan idea ii ) Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan Belajar Cara Belajar : Belajar secara spontan dan sumbang saran. 56 . Bahan Bantu Mengajar : ➢ Buku Teks. ➢ Murid pernah dengar cara mendeklamasikan sajak.cerita patriotisme. ➢ Murid pernah menonton cerita. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre dalam Sajak Tanah Pusaka Tercinta Sistem Bahasa : ➢ Sebutan dan Intonasi ➢ Tatabahasa : Kata Adjektif Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai : Bekerjasama.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1) Lirik lagu “ Tanggal 31”. 1. BBM AKTIVITI P & P CATATAN 57 . 2) Guru menayangkan video lagu “ Tanggal 31”. 2) Soalan – soalan :Set Induksi i. Pada tahun berapakan 1) Guru memberi murid lirik lagu.

BBM -kertas soalan 58 . BBM -Buku Teks 1) Guru menunjukkan cara mendeklamasikan sajak yang 1) Sajak Tanah Pusaka Langkah 2 ( 15 minit ) Tercinta. Kecerdasan pelbagai -visual ruang 2. Sudah berapa tahunkah kita menyambut Hari Kemerdekaan? 2011 -lirik lagu -video lagu 2. 2) Murid dikehendaki membaca serta memahami sajak mengenai Tanah Pusaka Tercinta.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ( 5 minit ) kita mencapai Kemerdekaan? ii. sumbang saran 3. Setiap rakyat harus mencurahkan tenaga dan bakti kepada Negara agar Negara menjadi terbilang dan makmur. 1) Guru mengarahkan murid mengeluarkan buku teks . 1 2 Langkah 1 ( 20 minit ) 3 Buku teks Tahun 5 Sajak Tanah Pusaka tercinta Maksud sajak • Sajak in bermaksud setiap rakyat haruslah memberikan kesetian kepada Negara tanpa berbelah bahagi. Teknik -bersoal jawab . Selain itu setiap rakyat juga harus menjaga kedaulatan Negara agar tidak dibelengu oleh penjajah lagi. sumbang saran 1. 5) Guru dan murid berbincang tentang maksud sajak dengan lebih mendalam. 2) Contoh Perkataan atau Frasa betul menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai. 2) Guru meminta murid mendeklamasikan sajak dengan betul menggunakan 1. 4) Murid diminta untuk mengulang membaca maksud sajak tersebut dengan kuat. 4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai maksud lagu tersebut. Kecerdasan pelbagai -muzik 3) Guru dan murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik. 3) Guru menjelaskan maksud sajak yang telah dibaca. 3. 5) Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran. Teknik -bersoal jawab .

5) Jawapan yang betul akan menerima ganjaran daripada guru.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) • • • • Tumpahnya darahku Tidak akan berbelah bagi Bertoleransi Patahkan bersama sebutan dan intonasi yang sesuai. Teknik -berpuisi 3) Guru meminta murid mencari dan membaca perkataan atau frasa yang telah dihitamkan di dalam petikan sajak tersebut. 2) Guru membentuk beberapa kumpulan 3) Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari maklumat . 2. Murid dan guru berbincang jawapan sebenar. 6) Guru memantau hasil tulisan murid 7) Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. BBM -papan teka silang kata 59 . 4) Guru memberi helaian soalan perkataan sama maksud dengan perkataan atau frasa yang telah di hitamkan. Teknik -permainan bahasa 1) Contoh soalan  Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia?  Siapakah yang telah membangunkan KLCC ? 1. 4) Murid akan tampil kehadapan untuk mengisi tempat kosong di papan teka silang kata. 5) Murid di kehendaki memadankan perkataan yang sama maksudnya dengan perkataan yang di beri. 1) Permainan Bahasa ○ Langkah 3 (15 minit ) Teka silang kata 1) Guru memberikan penerangan sebelum aktiviti dimulakan. 2011 2.

Rumusan isi pelajaran 2. – Kita mestilah mengamalkan sikap patriotism. 4) Guru mengucapkan terima kasih kerana member kerjasama yang baik 5) Guru dan murid bertepuk tangan sebagai mengakhiri kelas. Penerapan nilai-nilai Penutup ( 5 minit ) murni – Kita mestilah mempertahankan tanah air kita. 1. 3) Guru menerapkan nilai-nilai murni yang telah mereka perolehi berdasarkan sajak Tanah Pusaka Tercinta. pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari. Teknik -bersoal jawab 60 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1) Guru membuat rumusan 1. 2) Guru dan murid bersoal jawab.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 REFLEKSI ( NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL ) Dalam Rancangan Pengajaran Harian diatas. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas. pengukuhan dan penghayatan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik. Ini secara tidak langsung dapat memberi pengetahuan kepada murid bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan gaya yang betul. guru guru juga perlu memastikan murid – murid boleh menghasilkan ayat. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungkan. Secara tidak langsung ia memenuhi tuntutan huraian sukatan pelajaran. Terdapat tiga prinsip penggabung jalinan iaitu mudah ubah. Bagi kemahiran menulis pula. Keupayaan membaca merujuk kepada murid membaca dengan sebutan. dan kelancaran yang betul. kemas dan teratur. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Selain itu. intonasi. 61 . Kemahiran membaca dalam RPH tersebut menekankan aspek pemahaman. Murid juga diminta untuk mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Melalui proses ini. Penggabungjalinan juga bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Manakala kemahiran menulis pula merujuk kepada merid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Guru juga menunjukkan contoh cara mendeklamasikan sajak dengan betul. penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. cantik dan kemas. guru boleh mengawasi dan memantau hasil tulisan murid agar sentiasa cantik.ayat yang gramatis dalam pembinaan karangan. kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. jeda. berdasarkan kebolehan dan pencapaian murid. Pada pendapat saya. saya telah menggabung jalinkan dua Kemahiran Berbahasa iaitu Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai.

fokus dalam kehidupan.ia dapat membantu murid menguasai beberapa kemahiran yang di ajarkan oleh guru secara serentak. menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang. Untuk sesi pengajaran. pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan. Antara kelemahan yang dapat dinyatakan dalam penggabungjalinan dalam P & P ialah aras yang di gunakan bagi setiap hasil pembelajaran tidak sesuai dengan faktor murid tersebut. Selain itu. Keberkesanan pengajaran amat penting di ambil kira. Ini akan menyebabkan mereka berasa bosan di dalam kelas serta tercicir daripada menerima input yang sepatutnya dapat. 62 . murid tidak akan dapat fokus terhadap dua kemahiran dalam satu-satu masa. kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan. Ini kerana guru tersebut tidak menggunakan aras yang sesuai dengan tahap keupayaan murid tersebut. guru perlulah mengambil kira keberkesanan setiap fokus utama dan fokus sampingan yang telah dipilih. Jika guru hanya mengambil sikap sambil lewa dalam menentukan hasil pembelajaran tersebut. Untuk merancang kemahiran fokus dan sampingan. Antara kebaikan penggabungjalinan dalam P & P ialah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain. guru perlulah merujuk buku Huraian Sukatan Pelajaran yang telah disediakan mengikut tahun yang telah ditetapkan. matlamat P & P tidak akan tercapai. jika menggunakan penggabung jalinan dalam P & P. sebagai yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran. dapat membantu penguasaan kemahiran. sudah tentu kita tidak akan menggunakan aras 2 dan aras 3. harmonis dan bersepadu dan yang paling penting. Ini secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa Pengajaran dan Pembelajarn guru dan murid di dalam kelas. Jika kita mengajar murid kelas ketiga atau kelas akhir.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Huraian Sukatan pelajaran iailah satu dokumen yang mengandungi perkaraperkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan.

Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangancadangan yang dikemukakan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bagi saya. konsep penggabung jalinan ini sesuai digunakan untuk Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Huraian Sukatan Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. melentur buluh biarlah dari rebungnya. berinteraksi. Namun demikian. Apabila antara satu kemahiran di gabungkan dengan kemahiran yang lain di dalam satu P & P. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. dan berfikir. dan harian di dalam bilik darjah. seperti kata pepatah Melayu. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. 63 . Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Pada peringkat ini. mingguan. secara tidak langsung ia dapat membantu guru memudahkan matlamat dan objektif pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH DALAM MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KEMAHIRAN BERBAHASA 64 .

Walau bagaimanapun. Selain itu. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. 65 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor Masalah Kemahiran Mendengar Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Sehubungan dengan itu. Terleka boleh berlaku kerana mengantuk hingga menyebabkan minda murid-murid lambat memproses maklumat atau bercabang kearah lain dan tiada penumpuan. penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa pentur pertama sedang bertutur. pendengaran yang berlaku secara semulajadi tidak seharusnya berlaku dan diganggu dalam hal sedemikian. menyampuk pula merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu. Secara tidak langsung perkara ini memberikan impak kepada kemahiran men dengar pendengar yang terlibat yang turut menjadi tidak fokus kepada isu yang diperkatakan. Antaranya dalah seperti dalam rajah seperti yang berikut: Rajah : Faktor Keberkesanan Kemahiran Mendengar Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Samada kita suka atau tidak. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. setiap penutur cuba menegakkan idea masing-masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. kita kan gterus mendengar kerana lat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. terleka juga merupakan gangguan dalam aktiviti mendengar dan dialami oleh kebanyakan daripada murid-murid. Sementara itu. perubahan respons yang berbeza-beza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. keupayaan mendengar di dalam kalangan murid-murid perlulah dieksploitasikan sebaik mungkin agar mereka ini menguasai kemahiran mendengar. Dengan kata lain. Terleka berlaku apabila pendengaran murid menerawang hinggga input yang disampaikan oleh penutur tidak dapat diserap. Oleh yang demikian.

unsure jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan pada peringkat awal kanak-kanak. Faktor yang terakhir pula ialah kebosanan. Berdasarkan kajian yang dijalankan. Sehubungan itu. terdapat tiga faktor kemahiran bertutur adalah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah: Faktor Keberkesanan Kemahiran Bertutur Faktor fisiologi dibahagikan kepada tiga unsur. Faktor Masalah Kemahiran Bertutur Seperti kemahiran mendengar. penyakit dan kecerdasan. iaitu jantina. Kebosanan berlaku kemungkinan kerana penutur bertutur terlalu pantas sehingga nmurid-murid tertinggal banyak maklumat penting atau penutur yang bertutur terlalu perlahanberbanding keupayaan otak murid-murid bertindak balas. Oleh itu. Fikiran tertutup ialah mendengar dengan fikiran yang tertutup sehingga menyebabkan murid-murid kehilangan maklumat penting yang perlu diketahui. aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak bermakna jika fikiran mereka tertutup kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Sehubungan itu. Namun demikian. kanak-kanak perempuan didapati bertutur lebih awal daripada kanak-kanak lelaki. Aktiviti mendengar kita boleh diganggu dengan perasaan bosan yang menyebabkan murid-murid gagal member perhatian kepada perkara yang diujarkan . perbezaan jantina tidak lagi menunjukkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur melalui 66 . Fikiran yang tertutup juga menyebabkan aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak aktif kerana input hanya sampai ke telinga dan tidak dihantar ke otak untuk diproses. pada tahap pertama persekolahan. kemahiran bertutur juga mempunyai faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberkesanannya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor lain iaitu fikiran tertutup.

Sehubungan itu. iaitu ketidakupayaan alat artikulasi seseorang untuk berfungsi dengan baik untuk menutur ujaran. Kepekakan berlaku kerana kerosakan kepada gegendang telinga yang berperanan penting untuk menerima dan menyerap bunyi luaran. Sebagai contoh. 67 . Faktor fizikal pula meliputi dua unsur. iaitu alat pendengaran dan alat peertuturan. kanak-kanak yang bisu pula ditempatkan di kelas atau sekolah khas untuk membolehkan mereka mempelajari bahasa menggunakan bahasa isayarat. yang turut member kesan kepada pertuturan kerana organ tersebut berperanan menghasilakan bunyi bahasa. unsur alat pertuturan meruuk kepada masalah pada alat pertuturan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 aktiviti lisan dibilik darjah dilaksanakan oleh guru secara menyeluruh kepada semua murid tanpa mengambil kira jantina mereka. Selain itu. Sementara itu. Namun kanak-kanak gagap dan sumbing. Berdasarkan unsur penyakit pula. murid-murid yang tidak mampu bertutur dengan baik dan lancar. Sebaliknya. kecacatan otak juga turut didapati memberi kesan kepada kegagalan alat pertuturan berfungsi dengan baik hingga menyebabkan murid sukar bertutur. Oleh itu. iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau yang turut dikenali sebagai pekak. murid-murid yang cerdas didapati dapat bertutur dengan mudah dan lancar serta melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pertuturan yang meransang kecerdasan mereka seperti pidato. Akan tetapi. Kerosakan juga boleh berlaku dalam bentuk keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. unsure kecerdasan pula. masih boleh bertutur dan menyampaikan mesej kepada orang lain dengan cara mereka sendiri. Kerosakan pada artikulasi menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. pihak sekolah memberi tanggungjawab kepada guru-guru pemulihan untuk membantu murid-murid lembab tersebut menguasai bahasa sama seperti orang lain. Begitu juga dengan serangan penyakit pada tenggorok dan paru-paru. masalah pada alat pendengaran merujuk kepada ketidakupayaan alat pendengaran. terdapat beberapa jenis penyakit biologikal yang didapati member kesan kepada keupayaan bertutur kepada seseorang murid. Selain itu. sering dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembab. kecacatan pada pita suara booleh menyebabkan murid tidak berupaya mengeluarkan bunyi bersuara hinga menyebabkan mereka tidak dapat bertutur. syarahan. dan perbahasan.

Faktor fizikal ii.B. aphasia. Sehubungan itu. murid-murid daraipada latarbelakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kepada interaksi dan komunikasi anatara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. ibu bapa yang kerap bertutur dan berbual dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat mempertingkat keupayaan bertutur murid-murid. iaitu : i. Sebaliknya. Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan 68 . Murid-murid juga dapat menambah perbendaharaan kata disamping mempelajari struktur bahasa dan tatabahasa yang betul. masalah pendengaran. dll). dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Secara tidak langsung. Faktor kognitif dan bahasa iii. kurang zat makanan yang serius. Faktor Masalah Kemahiran Membaca Faktor masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. anak-anak mereka dapat menguasai kemahiran berbahasa pada peringkat umur lebih awal. keluarga berperanan penting dalam penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang terakhir iaitu. dll). persekitaran. dan pendidikan Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. faktor persekitaran iaitu terdiri daripada dua unsure keluarga dan sosioekonomi. Ibu bapa yang mempunyai tahap sosio ekonomi yang tinggi didapati dapat menyediakan kemudahan internet. Akan tetapi hal ini amat berbeza dengan murid-murid yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah. terencat akal. masalah pertuturan. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Unsur yang seterusnya. televisyen. Namun Guy L. Perkara ini disebabkan oleh. Faktor emosi. iaitu unsur sosioekonomi turut mempengaruhi keupayaan bertutur murid-murid. masalah neurological seperti kerosakan otak (serebral palsi. buku-buku dan perisian pembelajaran bahasa untuk mempertingkatkankan keupayaan bertutur anak-anak mereka. masalah jantung.

Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. pengalaman dan pemikirannya mungkin seperti kanak-kanak yang berumur lima tahun. kurang zat makanan. keadaan ini akan berterusan sehingga akan menjejaskan pembelajarannya. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. kanak-kanak seperti ini bukanlah mengalami kecacatan akal dan jika tidak 69 . dan sebagainya. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Faktor Masalah Kemahiran Bertulis Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak yang kurang jelas penglihatannya akan kurang mampu menangkap maklumat yang ditulis di papan hitam. Kebanyakkan daripada kanak-kanak ini boleh dan mesti dipulihkan dengan memberi kaca mata yang sesuai. Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanakkanak.Ada pula kanak-kanak yang menempuhi proses perkembangan mental yang lambat tanpa apa-apa kecacatan jasmani.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. tiada galakan keluarga. Jika dia tidak menyatakan masalah kepada guru dan gurunya pun tidak mengetahui. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Walaupun umurnya sudah enam tahuin umpamanya. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Walaupun ada baiknya jika pendaftaran persekolahan dilambatkan ini selalunya tidak dapat dilakukan pada masa kini. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Kanak-kanak ini perlu diberi galakkan dan bimbingan yang sewajarnya untuk membolehkan perkembangan kognitifnya berterusan. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca.

Kebolehan menumpukan perhatian kepada sesuatu kerja adalah perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menerima arahan dan pengajaran dari guru-guru atau ibu bapanya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 dikenalpasti dan diberi bimbingan yang sewajarnya mungkin ada menyerap konsep diri yang tidak sihat. Kanak-kanak ini tidak boleh maju dalam pembelajaran oleh sebab dia tidak dapat menarik perhatian penuh. Ini dapat dikenali sebagai satu keadaan di mana kanak-kanak yang tidak mengalami 70 .Kanak-kanak yang begini selalu dipanggil ´Hyperactive´ dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak ini mungkin selalu menunjukkan kebolehannya dalam aktiviti yang lain seperti bermain catur. dia mungkin membawa kesulitan kepada guru dan murid-murid lain kerana dia tidak boleh duduk di kerusinya dengan lama.kanak cacat akal. Sebaliknya. Tetapi kesukarannya untuk menulis atau membuat aktiviti yang memerlukan kemahiran seperti melukis selalu mengakibatkan dia dianggap sebagai kanak . berbahas atau membaca yang tidak memerlukan kemahiran tangan. Keadaan ini selalu dipanggil ´dyslexia´ dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak seperti ini perlu diberi pemulihan khas yang dipanggil ´behavioural modification´ untuk menambahkan tempoh tumpuan perhatiannya sebelum dia dapat menerima pengajaran dengan berkesan. Ada lebih mendatangkan manfaat bagi kanak-kanak ini mengunakan pita rakaman atau menaip kerana kekekokan tangannya menghalangnya daripada menulis dengan sempurna. Aktiviti sehari-harian seperti mengikat tali kasut boleh diajar dengan menunjukkan setiap gerak geri tangan sehingga selesai tali kasut diikat. Kanak-kanak seperti ini perlu dikenalpasti kebolehan serta kelemahannya supaya satu kurikulum pembelajaran yang khas dapat dirancangkan untuknya. Kanak-kanak yang mengalami masalah ini kadangkala mempunyai tahap pemikiran yang sederhana atau lebih baik daripada biasa. Kelemahannya untuk menulis mungkin boleh diatasi dengan cara berlatih selalu. Selalunya tidak ada gangguan yang jelas terdapat dari peperiksaan klinikal. Kanak-kanak ini akan mendapat manfaat jika dirancang.

71 . Kanak-kanak yang telah menempuh pengalaman yang pahit dan menakutkan mungkin suka mengasingkan diri . Kadangkala kelakuan yang ganjil itu tidak dapat dikesan puncanya dengan jelas. Jadi secara tidak langsung perkara-perkara ini amat mengganggu dalam proses pembelajaran kanak-kanak. masalah pembelajaran khusus atau kekekokan. tidak suka bergaul atau selalu bercakap seorang diri. Seseorang kanak-kanak yang tidak sihat sudah tentulah tidak akan menumpukan perhatian yang cukup kepada pelajarannya di sekolah. Kanak-kanak yang menghidap penyakit sawan mungkin menerima ubat yang menjejaskan tumpuan perhatiannya. Keadaan ini boleh berlaku akibat daripada masalah kekurangan pendengaran. kanak-kanak ini akan kebelakangan dalam pelajarannya. Berikut adalah riwayat seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan kelakuan. Kanak-kanak yang pucat mungkin sering merasa mengantuk di kelas. menulis atau mengira. Oleh itu keadaankeadaan seperti ini mestilah dikenalpasti dan langkah diambil untuk mengatasinya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecacatan akal atau kurang minat mengalami kesukaran sama ada membaca. Jika keadaan ini berterusan dan tindakan yang berkesan tidak diambil.

2 Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. ii. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Fokus Sampingan : 7.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 5 Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Umur Murid Mata pelajaran Tema Tajuk : 12 September 2011 : 60 minit : 5 Wira : 32 orang : 11 Tahun : Bahasa Melayu : Patriotisme : “Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia” Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 11. wacana. menulis satu perenggan tentang nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. ayat. idea. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. nilai dan pengajaran. membaca cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dan mengumpulkan maklumattentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ini. 72 . Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat i.

derapan. mencatat nota c) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal. Sistem Bahasa : Kosa kata : merentap. kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah: a) Kemahiran Berfikir : menganalisis. mencirikan. Visual ruang d) Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton cerita tentang keganasan pihak komunis di televisyen. Lembaran Kerja iv. berpinar. Petikan cerita bertajuk ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ ii. menusuk. membuat kesimpulan b) Kemahiran Belajar Cara Belajar : membaca secara luncuran. 2011 Menjawab 2 daripada 3 soalan pemahaman tentang cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dengan menggunakan bahasa yang santun.Kad huruf 73 . Verbal linguistik. memercik.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) iii. Bahan Bantu Mengajar : i. menekup Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai Murni : Kesyukuran.Bendera Malaysia iii. memekakkan. mengimbau. kebaranian.

2. Guru 1. Kosa kata membaca petikan secara bergilir mengikut 2.Kecerdasan Pelbagai -verbal 74 . Murid dipamerkan bendera Malaysia dan diminta mentafsir bendera tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) LANGKAH ISI PELAJARAN MASA AKTIVITI P&P 2011 CATATAN Set Induksi (5 minit) 1. Teks cerita 1.Teknik -Bersoal jawab. Memahami teks yang di baca yang bertajuk ‘Lahirku Bertuah di bumi Malaysia..KB -Menjana Idea Jawapan: 3. BBM menunjukkan sebuah kotak yang berisi -Bendera Malaysia benda. Murid diedarkan petikan 1. Guru meminta murid meneka benda yang terdapat di dalam kotak yang ditunjukkan. Apakah benda yang terdapat dalam kotak ini? 2.BBM . Tiga orang murid dipilih secara rawak untuk 3.Petikan cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ 2. 4. Contoh Soalan: 1. 3. 2.sumbang saran BenderaMalaysia 4. Murid dikehendaki melengkapkan tajuk dengan menyebut huruf ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal Langkah 1 (15 minit) 1. Bendera Malaysia 2.

Setiap kumpulan 3. 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.Teknik -penerangan -perbincangan 75 . Guru menerangkan makana perkataan tersebut. Murid diminta 4. Pada pendapat kamu. 5. -Petikan cerita 2. mengapakah penulis menyatakan Dia sangat bertuah dilahirkan di bumi Malaysia? Tema: Malaysia Negara aman dan makmur.BCB -menjawab soalan 1. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menjwab soalan yang dikemukakan. 3.Nilai . BCB -membaca menyenaraikan perkataan yang tidak difahami dalam petikan tersebut. 2. 3. 4. Guru bersoal jawab dengan murid.kerjasama diminta untuk membaca cerita mengikut perenggan secara bergilir.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 linguistic – – – – merentap memekakkan menusuk memercik perenggan.KB -mencirikan -menganalisis 4. 6.BBM Langkah 2 (15 minit) Soalan Kefahaman tentang teks 1. Apakah tajuk lain yang sesuai bagi cerita ini? 2. Apakah tema dan persoalan bagi cerita ini? 3.

Secara individu murid diminta untuk menulis nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ pada lembaran kerja yang diedarkan. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan 1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Persoalan: Bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia Peperangan akan memusnahkan segalagalanya.Kemahiran berfikir -mencirikan dan membuat kesimpulan 4.BBM Langkah 3 (20 minit) 1. Nilai murni -tekun 76 .BCB -menulis nota 3. 1. -Petikan -Lembaran kerja 2.

Guru meminta murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut.Teknik -Soal jawab -sumbang saran -kesyukuran -keberanian -kasih sayang 2. 1. 2. 4.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1.Kecerdasan pelbagai -verbal linguistik Penutup (5 minit) Kognitif: 1. Guru mengedarkan ‘Lirik Lagu Malaysia Tanah Airku’ dan menyanyi bersama dengan iringan muzik. Sosial: -penghargaan -Nyanyi Lagu ‘Malaysia Tanah Airku’ 3.Guru menasihati murid supaya bersyukur kerana dilahirkan di bumi Malaysia. 77 .Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama murid.Penerapan nilai murni 2.

tamatlah riwayat kami.Mungkin kesakitan dek genggaman kuat tanganku.Datuk.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Lampiran 1 Petikan Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia Aku memegang tangan adik kecilku dengan erat.Kakiku menggeletar.Tubuhnya longlai dan dibasahi darah. Cukuplah aku kehilangan ibu bapa dan adik-adikku yang lain.Derapak sepatu tentera mengejutkan kami.Akumembatukan diri. Dia saudara yang aku ada kini.Aku tidak peduli. Adik berlari keluar sambil menangis.nenek dan kerabat yang lain telah lama tewas.Bunyi tembakan dan jeritan silihberganti.Tubuh kecil adikku rebah ke bumi.”Turt! Trut! Trut!” Bunyi itu menerjah ke telingaku. Mayat bergelimpangan di sana sini. Aku terpempan.Cukuplah aku leka.Aku terus berdoa.Aku menangis semahu-mahuku.Bau hanyir menusuk hidung.Aku memeluk tubuh kakuadikku. Aku menekup mulut adikku.Tuhan sahaja 78 . Adik kecilku yang tidak mengerti apa-apa mula meronta-ronta.Kadang-kadang dia cuba merentaptangannya. peluh memercik di dahi.Rontaannya yang semakin kuat menyebabkan pelukannyaterlerai.Aku hanya memekakkan telinga. Aku menerpa ke arahnya. Pelukanku semakin kemas.Giliranku bila? Aku berdoa agar kami berdua selamat. akuternampak sepasukan tentera sedang menuju ke tempat persembunyian kami. Tapak kecil adikku seolah-olah tidak menjejak bumi. Ku genggam tangan adikku sambil memeluknya erat.tibatiba.Aku bimbang kalau-kalau terlepas tangan kecil itu. Keadaan kami bagai telur dihujung tanduk. Aku terus berlari mencari tempat yang kukira selamat untuk bersembunyi.Bunyi bedilan meriam dan senapang bertalu-talu.Kami berdua sahaja waris yang tinggal bagi keturunan kami.Aku tidak mahu m e n j e j a k a n g g o t a keluargaku yang lain.Semoga kelibat kami tidak dilihat oleh mereka. aku akan kehilangannya. Aku sangat mengasihinya.Aku tahu beberapa orang bersembunyi berhampiran dengan kami telahdibunuh.

Tubuh adikku ditembusi berpuluhpuluh butir peluru. Aku bingkas bangun. Mataku berpinar-pinar.Aku bersyukur kerana aku tidak perlu melalui segala kegetiran dan kesengsaraan yang dialami oleh sesetengahpendudk di negara lain. Tiba-tiba . Terasa lega. Sakitnya bukankepalang. Aku termenung sambal mengimbau mimpiku. Aku mengucap panjang. Aku memeluknya erat. aku sangat bertuah kerana di lahirkan di bumi ini.sebutir peluru singgah didadaku. Aku terpelanting. Bermimpi rupa-rupanya aku. Aku berdoa agar negaraku tetap merdeka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mengetahui betapa luluhnya hatiku saat itu. Sesungguhnya. 79 .

dan peribahasa juga digabungjalinkan. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa dan penyerapan ilmu juga turut saya serapkan ke dalam Rancangan Pengajaran saya kerana ia merupakan dua perkara yang berjalan seiring semasa proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) Bahasa Melayu dilangsungkan. beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid secara serentak. saya telah memilih untuk menggabungjalinkan kemahiran berbahasa membaca dengan kemahiran menulis. Alhamdulillah banyak input-input dan pengetahuan baru yang lebih lanjut lagi tentang bentuk penggabungjalinan yang baik untuk membuat RPH. guru diberi sepenuh kebebasan untuk menggunakan pelbagai disiplin ilmu (asalkan tidak bertentangan dengan nilai norma masyarakat Malaysia) agar murid merasakan keseronokan meneroka sesuatu bidang dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. Unsur penggabungjalinan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. membaca. Oleh yang demikian. Dari tugasan ini saya mendapati penggabungjalinan ialah satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan haruslah dibuat dan dijalankan supaya sesi pengajaran menjadi lebih menarik. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui penggabungjalinan. dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama. di dalam Rancangan Pengajaran yang telah saya buat. 80 . tersusun dan lengkap. Selain itu. iaitu intra bidang. kosa kata. saya juga lebih faham lagi bahawa aspek tatabahasa.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NAMA: FITRI NORLIDA IBRAHIM REFLEKSI PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Berdasarkan Rancangan Pengajaran (RPH) yang telah dibuat. sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Saya juga dapati pengabungjalinan kemahiran berbahasa merupakan strategi manakala ilmu merupakan bahan. bertutur. Oleh yang demikian. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan.

Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) dalam Konsep minat membaca dengan menggunakan Aras 2 iaitu mengumpul maklumat tentang isi Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa KBT ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Saya dapati dalam kemahiran bernilai tambah ini perkara wajib yang perlu ada dalam RPH ialah kemahiran berfikir. Secara keseluruhannya cerpen ini memberikan ilmu tentang nilai semangat cintakan tanah air dan nilai keamanan. Antara beberapa perkara baru yang dapat murid terokai antaranya keadaan atau suasana semasa keganasan atau peperangan berlaku. Aras yang digunakan ialah aras 3 berkaitan dengan mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. nilai dan pengajaran tentang cerpen ini. Misalnya murid boleh diminta mencari maklumat tentang tema. kemahiran berbahasa kemahiran 81 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berdasarkan Rancangan Pengajaran yang saya telah buat. Dengan kata lain setiap pengajaran haruslah ada kemahiran berfikir. Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang cerpen ini malah melalui pelbagai aktiviti murid turut dapat meneroka ilmu baru yang lain tentang tanah air. Semua maklumat semasa proses p&p sekiranya diterokai dengan baik dan terancang akan membekalkan murid dengan ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan murid-murid. Saya telah memilih untuk membuat kemahiran menulis sebagai fokus utama iaitu berkaitan dengan Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Fokus sampingannya pula dalah berkaitan membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan kandungan bahan yang dibaca. Penggabungjalinan antara kemahiran membaca dengan kemahiran menulis ini menyerapkan ilmu bidang patriotisme sebagai bahan dalam proses p&p. idea. ayat. wacana. Bahan yang digunakan ialah cerpen ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. nilai dan pengajaran. Dalam pengabungjalinan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di Bahasa antara Melayu. penggabungjalinan berlaku antara kemahiran membaca dan menulis.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian.

PENUTUP

82

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Selepas menyiapkan tugasan ini, kami telah mempelajari dan memahami bahawa pengajaran kemahiran berbahasa penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui kemahiran mendengar,pelajar berupaya untuk mendengar dengan teliti dan memperlihatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai jenis komunikasi. Pelajar mampu bertutur dengan menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan maklumat,idea,perasaan dan konsep secara berkesan melalui kemahiran bertutur. Kemahiran membaca pula ,pelajar berupaya menggunakan pelbagai strategi untuk membaca dan memperlihatkan pemahaman terhadap pelbagai teks. Melalui kemahiran menulis pula, pelajar mampu menjana idea dan menggunakan kreativiti melalui pelbagai jenis penulisan. Pendekatan dalam pengajaran bahasa merujuk proses pengendalian pengajaran bahasa seluruhnya.Sesuatu pendekatan itu bersandarkan pada teori pengajaran dan pembelajaran bahasa.Kaedah merupakan satu prosedur yang menyeluruh untuk mengejar sesuatu aspek bahasa yang bersesuaian dengan pendekatan dan objektif pengajaran. Di samping itu, melalui teknik pengajaran yang baik mampu memberi ransangan yang berguna kepada murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan teknik penerangan,keperihalan,perbandingan,latihan,percambahan fikiran dan sebagainya kepada murid-murid.Di samping itu, kefahaman murid dalam pembelajaran pendekatan,kaedah dan teknik pengajaran dapat membantu murid menguasai aspek sastera. Kaedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar. Jika pelajar merasakan kaedah pengajaran yang diterima adalah berkesan maka ini akan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.

REFLEKSI

83

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Sepanjang menjalankan Kerja Kursus Berasaskan Projek Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu ini, kami lebih memahami tentang Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu tersebut dengan lebih terperinci. Secara tidak langsung ianya dapat mengajar kami dengan lebih mendalam tentang Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Kemahiran yang perlu diketahui oleh seorang guru. Kami telah mencari bahan rujukan mengenai tugasan ini dengan pelbagai sumber. Antaranya membuat rujukan di Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis dan Pusat Sumber Awam di Alor Setar Kedah. Di sana kami telah mencari buku-buku mengenai soalan-soalan tugasan ini dengan menggunakan ‘OPAC’ yang disediakan oleh pusat sumber bagi memudahkan kami untuk mencari maklumat buku-buku yang di cari. Pada masa yang sama, kami tidak lupa untuk mendapatkan sumber maklumat melalui media elektronik iaitu internet. Sepanjang melaksanakan Kerja Kursus Pendek ini, kami telah melalui pelbagai

kekangan, namun kami tetap menanamkan sikap tidak mudah berputus asa. Dalam tempoh menyiapkan tugasan ini pelbagai cabaran yang terpaksa kami harungi, iaitu salah satunya ialah kesuntukan masa. Ia agak terganggu dengan keadaan dimana semasa sebelum minggu menghantar tugasan ini kami mempunyai pelbagai aktiviti sama ada aktiviti kurikulum mahupun kokurikulum yang memang tidak dapat dielakkan dan juga telah bercuti selama seminggu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri serta seminggu lagi untuk Pengalaman Berasaskan Sekolah.Justeru, masa untuk kami menyiapkan tugasan adalah terhad. Disamping kesukaran untuk memperolehi maklumat dan informasi daripada media elektronik lantaran untuk melayari rangkaian internet. Hal ini kerana rangkaian internet hanya boleh dilayari pada waktu berkerja sahaja. Dan dirumah kami yang langsung tiada rangkaian internet. Meskipun begitu, kami berjaya membahagikan masa kami dengan begitu baik untuk menyiapkan kerja kursus ini.Segala penat lelah yang kami hadapi dibalas dengan sebuah kepuasan apabila dapat menjayakan tugasan ini. Selain itu,sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan pada masa yang sama kami dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai kemahiran serta cara

Pengajaran dan Pembelajaran kemahiran berbahasa dan ini sememangnya penting kepada kami yang merupakan bakal guru pada masa kelak.

84

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kami telah membuat pembahagian yang mana harus dibuat dahulu dan yang mana kemudian. Setelah semua maklumat dipecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu, kami membuat kerja dengan begitu tekun dan sabar. Kami saling merujuk antara satu sama lain untuk memantapkan lagi kerja kursus kami ini. Dengan kerjasama pelbagai pihak, akhirnya siaplah kerja kursus ini dengan jayanya.Setelah siap barulah dicantumkan menjadi satu buku tugasan sebelum dihantar kepada pensyarah pembimbing. Tuntasnya, tugasan ini banyak memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri kami. Ia telah membuka pemikiran kami terhadap bidang ilmu pendidikan. Kami berharap ilmu ini dapat kami aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion perguruan. Akhir kata terima kasih kami ucapkan kepada Pn. Rohani, pensyarah Bahasa Melayu kami diatas segala tunjuk ajar yang diberikan. InsyaAllah, kami akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya.

BIBLIOGRAFI

85

com/doc/28428335/MODUL-BMM-3104-KEMAHIRANMENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS Pendekatan Komunikatif. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.htm Kemahiran Berbahasa.my/~fadzilah/nota%20kaedah. Selangor : Multimedia Sdn. diekses pada 26 Julai 2011 dari laman web http://www.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.(2011).html Tuan Jah Tuan Yusof.(2011).edu.scribd.com/2010/09/pendekatan-komunikatif.blogspot.Faridah Nazir.(2009). Bhd Tuan Jah Tuan Yusof. Bhd 86 . diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://www.scribd.com/2010/01/strategi-pengajaran-danpembelajaran.com/doc/35032876/pendekatan-komunikatif Siti Hajar Abdul Aziz.upm.educ.blogspot. Selangor : Multimedia Sdn. Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.html Pendekatan Komunikatif. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://ipgmalaysia. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://notapismp. diekses pada 24 Julai 2011 dari laman web http://www. Bahasa Melayu II. Selangor: Oxford fajar Sdn Bhd Strategi Pengajaran Bahasa Melayu.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LAMPIRAN 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful