KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104

)

2011

10 PENDAHULUAN Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian. Perkara ini menunjukkan kepentingan kemahiran penggunaan bahasa melayu dalam kalangan murid-murid.

Sehubungan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (1983), member tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan Pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya mberikan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.

Melalui tugasan ini, kami perlu mengenal pasti kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap dua. Selain itu juga, kami perlu mengenal pasti factor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa Bahasa Melayu sekolah rendah. Di samping itu, kami juga perlu membina satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahap dua berdasarkan penggabungjalinan kemahiran bahasa.

2.0 KONSEP MENDENGAR

1

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan.Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan (receptive level). Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan tepat. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa yangbertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu. Menurut ILA (1996), kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran.Menurutnya lagi, terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu, bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Menurut Yahya Othman dalam buku Pedagogi Bahasa pula menyatakan bahawa mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Aktiviti mendengar penting untuk dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa yang digunakan adalah bagi tujuan mendengar. Keupayaan mendengar yang berkesan perlu ditekankan supaya pelajar dapat menguasai semua mata pelajaran ketika di dalam kelas. Pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar mendengar pada jangka masa yang lama sebelum mencuba untuk bertutur. Kemahiran mendengar juga memberikan peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa itu. Hal ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi. Sekirannya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. 2.1 Pendekatan Dan Kaedah Kemahiran Mendengar

2

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Pendekatan yang digunakan dalam kemahiran membaca ini ialah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi .Pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi, kecekapan yang pertama membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya. Dalam hal ini, proses kemahiran mendengar juga pnting untuk menerima maklumat yang telah ditutrkan oleh penutur. Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran dimulakan dengan latihan menggunakan struktrur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu aktiviti komunikasi yang dipilih oleh guru . Pendekatan induktif dan deduktif digunakan dalam latihan ini.Kemudian murid- murid akan melibatkan diri dalam aktiviti berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur ayat yang dilatih. Kaedah audio lingual merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan pendekatan komunikatif. Kaedah audo-lingual ini menggunakan alatalat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan mendengar dan bertutur secara intensif. Kaedah pengajarani ni berlandaskan prinsip-prinsip berikut: i. Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan ii. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; iii. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan diajar tentang pengetahuan bahasa iv. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif v. Bahasa berbeza antara satu sama lain. Sebelum murid menguasai pertuturan, murid perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu. Hal ini kerana murid perlu mendengar dengan teliti apa yang telah dituturkan oleh guru. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid.

Oleh yang demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh

3

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Selain itu juga,unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: i. Murid mendengar dialog dalam bahasa asing ii. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut iii. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog
iv. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi

rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.

Kaedah

ini

berjaya

menghasilkan

murid

yang

mahir

dalam

kemahiran

mendengar. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Sebelum meniru dan menghafaz, kanak-kanak perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu.

3.0 KEMAHIRAN BERTUTUR

4

Dengan kata lain.1 Konsep Kemahiran Bertutur 5 . Hal ini bermakna kemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak sebelum kemahiran membaca dan menulis. kemahiran mendengar dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolah lazimnya akan dijalankan secara beriringan. Mereka yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik secara tidak langsung dapat mempertingkatkan keyakinan diri dalam bersosialisasi. Kemahiran bertutur juga didapati mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujaran. Seterusnya. Hal ini kerana secara fitrahnya manusia tidak hanya mendengar atau bertutur semata-mata. Jesteru. apa yang diperkatakan dan siapa pendengarnya. 3. kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran. Bertutur adalah sebagai medium komunikasi yang melibatkan tiga perkara asas iaitu. siapa yang berkata. mereka akan cuba mengajuk bunyi yang didengarnya dan akhirnya mereka dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Dengan kata lain.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kemahiran bertutur adalah komunikasi bahasa yang paling asli dan amat penting untuk dikuasai oleh semua orang. kita boleh menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yang sama mengintepretasikan dan memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar. Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara beransuransur. sebaliknya mereka boleh melakukan aktiviti mendengar dan bertutur pada masa yang sama. iaitu proses yang membolehkan individu memahami dan menelah ujaran yang didengar. iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang disekitarnya. Kemahiran bertutur juga amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar.

Dengan kata lain. perasaan. Manakala. pendapat.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bertutur ialah kegiatan melafazkan dan melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna bagi membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana berbahasa. kemahiran bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. guru. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea. guru haruslah memastikan supaya murid boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. Bertutur juga bermaksud penutur menzahirkan pendapat dan perasaan melalui bunyi bahasa yang bermakna serta merujuk kapada aktiviti melafazkan kata-kata untuk tujuan berinteraksi. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid: a) menyebut dengan jelas b) menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat d) memberi penerangan dan member alasan e) menunjukkan arah f) membina soalan untuk mencari maklumat g) bertemu ramah 6 . 3. Penekanan amat diberikan kepada komunikasi dan penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan sesuai. Dalam menguasai kemahiran tersebut. Oleh yang demikian. konsep umum kemahiran bertutur adalah berkait rapat dengan keupayaan manusia mengujar kata-kata serta dapat melibatkan individu bercakap. ibu bapa dan sebagainya serta dalam aktiviti perbahasan.2 Objektif Kemahiran Bertutur Objektif pengajaran kemahiran bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (KBSR) adalah untuk membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai-bagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. syarahan dan lain-lain.

3. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan.1 Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). mengingat. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. menguasai kemahiran membuat tanggapan.1: Kemahiran Bertutur 3. terlebih dahulu daripada beberapa kemahiran asas yang lain. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. nada dan intonasi tertentu. Tegasnya. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek 7 .2.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat i) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasibertutur secara bertatasusila Sehubungan dengan itu.3. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Antara lain.3 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur ada dua jenis pendekatan sahaja. sukatan pelajaran telah mencadangkan beberapa kemahiran kecil dalam kemahiran bertutur yang perlu dikuasai terlebih dahulu seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. Pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa).

3.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa.1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah terus merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural. Ketiga.3. 3. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran contohnya guru perlulah memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran.4. 1985). Keempat. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi. 8 . ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. Kelima. didapati bahawa hanya lima daripada tujuh kaedah yang dikemukakan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang sesuai digunakan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. (Drumfit & Johnson. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan.4 Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Setelah diteliti. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. Kelima-lima kaedah tersebut ialah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. Ketujuh. Kedua. Keenam.2 Pendekatan Komunikatif Pendekatan ini m elihat bahasa sebagai alat perhubungan yang menunjukkan makna dan penggunaan bahasa memainkan peranan penting. Oleh yang demikian. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz.

Kaedah yang digabungkan misalnya. kaedah ini amat menitikberatkan pengajaran kecekapan berbahasa. Melalui pengalaman mendengar etrsebutlah muridmurid dapat berlatih menyebut perkataan. Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi. Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. pita rakaman. perkataan. iaitu tatabhasa dan 9 . Kaedah Elektik pula didapati mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. Kaedah Fonetik atau linguistik pula ialah kaedah yang juga dikenali sebagai kaedah lisan atau reform dan berkait rapat dengan kaedah terus. suasana seram. Oleh itu. syair dan sebagainya. mankala teori pembelajarannnya pula berlandaskan teori interaksi. pantun. bunyi sesuatu suasana misalnya. Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran dan kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. petikan cerita. ialah kaedah nahu dan kaedah terjemahan yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan cirri-cri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. kemahairan mendengar dan bertutur turut diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkataan yang diganakan sehari-hari. frasa dan ayat. senikata lagu. Kaedah ini mementingkan proses pemerolehan bahasa kanak-kanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. Bahan-bahan yang dipergengarkan kepada murid ialah petikan bunyi haiwan. nyanyian. Kaedah komunikatif pula terbentuk berlandaskan teori huraian bahasa fungsian dan teori kecekapan komunikatif.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda. berita. compact disk (audio) dan piring hitam. Oleh yang demikian kaedah ini amat sesuai untuk menjalankan aktiviti kemhiran mendenar dan bertutur. sajak. Kaedah Audio –Lingual pula ialah gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendenggar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). Sehubungan itu.

3. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecekapan komunikatif khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. Sebenarnya. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. (c) Bersoal jawab. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. (b) Bercerita. Berikut ialah di antara teknik pengajaran kemahiran bertutur : (a) Latih tubi. lancar dan tepat. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. (h) Sumbang saran 10 . (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan simulasi. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Ketika murid melalui proses pemerolehan bahasa. mereka akan menguasai makna terlebih dahulu sebelumdapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara dan strategi inilah yang akan menggambarkan perancangan dan perlaksanaan menyeluruh sesuatu agenda yang hendak dilaksanakan. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaranyang paling sesuai. Strategi pengajaran merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran.5 Starategi dan Teknik Kemahiran Bertutur Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.

(l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah.Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Bahan bacaan hendaklah dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai dan berkesan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 (i) Drama atau lakonan.0 KEMAHIRAN MEMBACA Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Dua. Daripada kemahiran ini. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. 4.murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami perkara yang dibaca. intonasi dan jeda yang betul. kemahiran membaca ialah keupayaan murid membaca ayat yang lancar serta sebutan.1 JENIS – JENIS BACAAN Bacaan Mekanis  Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.Akhirnya. Kemahiran membaca peril diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis.  Mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul mengikut nada intonasi dan tekanan yang betul. 11 . (n) Tunjuk Cara 4.

Bacaan Mentalis  Dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara.  Bertujuan untuk memahami maklumat atau idea.  Bacaan ini membantu murid dalam memperkembangkan pembelajaran bahasa.dan menaakul isi bacaan dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Teknik yang baik dapat menggalakkan murid untuk berinteraksi serta berfikir secara kritis dan kreatif.  Berfokuskan kepada tatabahasa.menambah kemahiran memahami. 12 .memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Selain jenis-jenis bacaan. Bacaan Ekstensif  Bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.memahami pembentukan dan dan mentafsirkan perkara yang dibaca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011  Bahan bacaan merupakan bahan yang mudah dan tidak membebankan minda. Bacaan Intensif  Merupakan bacaan secara mendalam.  Bacaan ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.meneliti penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. teknik pengajaran kemahiran membaca tahap dua juga penting kepada murid-murid. Teknik yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan murid.  Bertujuan untuk memperkembang ciri-ciri kebolehan meneliti.

Recite (SQ3R) Rajah 4.Review. Question (soal Tanya) -Langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapat teks berkaitan dengan keperluan tugasannya. Recite (imbas kembali) 13 .1: Teknik SQ3R Survey (tinjau) .2. Read (baca) -Membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.Read.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 4.Question.langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.2 TEKNIK KEMAHIRAN MEMBACA ✔ Survey.

What. Review (baca semula) -Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara terpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapn kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca -menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya -menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan 14 .2 :Teknik KWLH Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca.mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 -Pelajar cuba mengingati kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. ✔ KWLH -Know.menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan KWLH akan membolehkan pelajar: .membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui . Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.2.Learn. .How Rajah 4.Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal.melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) .mengingat dahulu apa yang telah diketahui .

Menulis ialah simbol – simbol grafik yang menggunakan huruf –huruf atau gabungan huruf – huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi semasa bercakap.0 Kemahiran Menulis 1. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya serta menentukan bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapatkan maklumat. menghubungkan sesuatu mesej. Kemahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. maklumat atau idea kepada pembaca. iaitu mendengar dan bertutur serta membaca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. 5. ( Don Bryne – 1979 ) 4. Menulis ialah pembentukan simbol – simbol tulisan dalam bahasa. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak dan pembaca. 5. Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan. 15 . 3. 2. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran.

Mengeja perkataan Meluaskan kosa kata Menyuburkan minat berkarya Meningkatkan kecekapan berfikir Meluaskan pengetahuan TUJUAN Meningkatkan keterampilan bahasa 16 Meningkatkan penguasaan bahasa Memberikan fikiran dandan ketenangan jiwa Melahirkan kepuasan perasaan inovasi Meningkatkan daya kreativiti dan . Pengajaran kemahiran menulis harus dirancang dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid – murid dapat menyampaikan idea dengan tepat. jelas dan berkesan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 6.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5.1: Tujuan Kemahiran Menulis Peringkat Kemahiran menulis Peringkat Menulis Mekanis Peringkat Mentalis ( Pelahiran ) 17 .

Biasanya murid – murid yang cerdas dapat menulis dengan baik kerana mereka berjaya melahirkan idea dengan pantas dan bernas dan dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik dan seterusnya dapat menulis dengan cepat dan cermat.1 Pramenulis 1. 4. Murid yang kurang cerdas akan mengalami kesukaran untuk melahirkan idea dan tidak dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik. Dalam peringkat ini murid – murid di sediakan dengan aktiviti – aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf.2: Peringkat Kemahiran Menulis 5. 2.huruf dengan kemas dan betul. pen dan marker 3.Peringkat pratulisan KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5. Latihan otot – otot jari dan tangan serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid – murid supaya mereka dapat membiasakan tangan mereka untuk memegang alat – alat menulis seperti pensel . Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri 18 .

Peringkat melatih murid membentuk lambing – lambing tulisan. 5. Tujuanya adalah untuk membolehkan murid – murid menguasai kemahiran huruf – huruf kecil dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf . Sekiranya murid – murid dapat menguasai kemahiran menulis mekanis di peringkat awal secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan masalah penguasaan 3M dalam kalangan murid Tahun 1 khasnya dan murid sekolah rendah amnya. perkataan dan ayat. suku kata.1 Peringkat menulis mekanis 1. Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis bentuk yang mirip kepada bentuk penulisan seperti membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Guru harus member penekanan kepada kepentingan kemahiran ini disebabkan kemahiran ini harus dikusai oleh murid – murid sejak di peringkat awal supaya murid supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah di baca. 4.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.1. 2. 19 . membentuk huruf di atas kertas kosong dan kertas atau buku bergaris. 3.

20 . Melibatkan proses mental dan lazimnya dikuasai setelah murid – murid menguassai kemahiran menulis secara mekanis.1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 5.2 Peringkat mentalis ( Pelahiran ) 1.

aktiviti. pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid 21 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2. 3. Contoh aktiviti : ➢ Mengisi tempat kosong ➢ Melengkapkan ayat ➢ Membina ayat ➢ Memanjangkan ayat ➢ Menuliskan ayat berdasarkan gambar ➢ Menulis karangan ➢ Menulis jawapan kefahaman ➢ Menulis rencana 5.Selain itu. Pendekatan Terkawal Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. murid dilatih melahirkan fikiran secara bertulis berpandukan gambar.pendekatan tertentu seperti:➢ Terkawal ➢ Berpandu ➢ Bebas ➢ Proses ➢ Komunikatif ➢ Pengalaman Bahasa A. Dalam kemahiran menulis peringkat ini. mengisi tempat kosong.aktiviti latihan mental boleh dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid – murid menguasai kemahiran ini. Untuk mencapai objektif kemahiran yang hendak dicapai. dan melengkapkan ayat atau perenggan. perkataan.2 Pendekatan Mengajar Kemahiran Menulis Kemahiran menulis boleh diajarkan secara berperingkat-peringkat. pengajaran menulis boleh diajarkan dengan menggunakan pendekatan. Oleh yang demikian.

C. Pendekatan Berpandu 1) Isi karangan telah diberikan oleh guru 2) Murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. kepada bahan yang B. menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap. ii. •Contoh aktiviti: i.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. iii. 4) Kad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid. 5) Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru 6) Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh muridmurid. Menyusun bahagian pendahuluan. Murid-murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru penulisan 22 . 7) Latihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada muridmurid. Muridmurid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya disediakan oleh guru. bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur. 2. 3) Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri. Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek dengan baik. 9) Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam aspek wacana yang lengkap. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu. 8) Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. Pendekatan Bebas 1.

6. Pendekatan Komunikatif 1) Penulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat perhubungan 2) Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan 3) Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea. 4) Murid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik 5) Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar. Murid-murid mencari isi karangan sendiri 4. D. Pendekatan Proses 1 Tidak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh muridmurid. 6) Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multimedia dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan. Guru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. 6 Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan E. Penggunaan peribahasa digalakkan. Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan 5.3 Teknik Mengajar Kemahiran Menulis A. tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan 23 . 2 Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru 3 Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu 4 Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio 5 Bahan-bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 3. Permainan Bahasa Teknik permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata. 5.

mencari benda tersembunyi serta “Roda Impian’ kosa kata. kos yang diperlukan serta keselamatan murid semasa aktiviti dijalankan. Husin & Siti Hajar Bt. terdapat tiga jenis aktiviti permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas iaitu silang kata bergambar. Abdul Aziz. guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta merancang permainan ini. permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj. Kenyataan ini turut dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar bahasa Melayu. Guru perlu merancang serta mengolah bahan agar sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang sesuai. 1995:3). Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung. Teknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh dijalankan oleh guru. Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat menyeronokkan. Hasil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. Guru juga perlu memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Ini menunjukkan teknik permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang mewakili responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi awam dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. Oleh itu. Selain itu. guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui 24 . Namun begitu. Namun begitu. Guru perlu merancang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Namun. guru memilih teknik permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran menulis. waktu.Guru secara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu mempelbagaikan teknik dan aktiviti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah. guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain seperti penggunaan ruang kelas.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.

ayat dan model-model abstrak bahasa.4 Kaedah Mengajar Kemahiran Menulis  Pembelajaran bahasa komuniti “community Language Learning” (CLL) berkait rapat dengan pengajaran bahasa asing yang dipanggil teknik kemanusiaan.5 Aktiviti P & P  Menggabungkan jenis pembelajaran inovatif dan konvensional.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesawan atau melalui pembacaan buku-buku yang berkaitan.  Kaedah ini menekankan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciriciri bunyi . makna dan tatabahasa  Pelopor CLL mengemukakan teori “Bahasa Sebagai proses Sosial” yang menekankan enam perkara: ➢ Proses keseluruhan individu ➢ Proses pendidikan ➢ Proses Interpersonal ➢ Proses Perkembangan ➢ Proses komunikasi ➢ Proses kebudayaan 5. 5.  Murid perlu memahami sistem bunyi. antaranya: ➢ Terjemahan 25 .

➢ Transkripsi –Menyalin semula pengucapan /perbualan dan menganalisis bentuk-bentuk linguistik. Menyediakan karangan atau cerita.6 Strategi Mengajar Kemahiran Menulis Mengisi tempat kosong Audio – Visual 26 Dari bahan yang guru baca atau sebagainya . ➢ Analisis – Menganalisis ayat dengan memberi perhatian kepada penggunaan leksikal dan peraturan gramatikal. 5. ➢ Gambaran dan pemerhatian – Murid membuat laporan tentang pengalaman dan perasaan mereka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Kerja kumpulan – perbincangan tentang sesuatu topik.

Menyalin daripada buku teks atau buku rujukan 27 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berpusatkan Bahan Membina karangan berdasarkan gambar berpandu.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AFIFAH BINTI AHMAD Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Masalah Dalam Merancang Dan Melaksanakan Akiviti Yang Melibatkan Kemahiran 28 .

Faktor yang seterusnya ialah jantina. Kemahiran Mendengar Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kemahiran mendengar adalah faktor fizikal. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan gaya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. mereka kurang kefahaman tentang kemahiran mendengar berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengan mereka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Mendengar. Hal ini dapat mempengeruhi pengamatan dan kemahiran mendengar seseorang itu.Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Apabila usia kanak-kanak lelaki menjangkau umur 7 hingga 9 tahun. Jika kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan ketika masih bayi. Faktor ketiga ialah gangguan bunyi dalam persekitaran. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam kategori cacat pendengaran kerana kanak-kanak normal mempunyai pendengaran yang semulajadi sejak dilahirkan. Tahap pemikiran kanakkanak mempengaruhi kecekapan mereka mendengar.Bertutur. Faktor yang terakhir ialah mental. penguasaan 29 . Wujudnya perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Semasa mendengar. Kemahiran Mendengar Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor kesihatan. terdapat banyak gangguan seperti bunyi bising.

semakin tinggi taraf penguasaan bahasa ahli keluarganya. Semakin tinggi taraf ekonomi sesebuah keluarga. Kemahiran Membaca Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. Ini disebabkan oleh jasman kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanakkanak lelaki. Seterusnya ialah faktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Faktor yang seterusnya ialah taraf sosioekonomi iaitu kanak-kanak daripada keluarga atasan dan pertengahan boleh menguasai bahasa dengan lebih cepat dan lebih baik daripada kanak-kanak keluarga bawahan. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. Kanakkanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 bahasa mereka akan terganggu. Akhir sekali ialah faktor dwibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Jika secara fizikalnya dapat dikesan organorgan ini rosak atau tidak berfungsi. telinga. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut. maka jelaslah kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda sering mengganggu bahasa yang dipelajari itu. Faktor yang kedua ialah faktor fizikal di mana pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Persekitaran yang 30 . dan organ pertuturan yang sempurna.

dan sebagainya. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Peringkat kesediaan menulis perlu diwujudkan dengan pelajar diberi dorongan untuk menulis. Persekitaran yang menggalakkan pelajar menulis juga perlu disediakan. Melahirkan minat menulis 31 . kehendak . Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Selain itu. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. perasaan. Kemahiran Menulis Faktor yang utama ialah minat menulis.dan sebagainya semasa berkomunikasi. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. misalnya mendengar cerita. Faktor yang ketiga ialah faktor keupayaan pengamatan. faktor kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca.

penyediaan situasi pembelajaran yang kondusif adalah factor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran penulisan. Oleh itu. Penulisan menjadi lebih mudah sekiranya pelajar menulis perkara yang pernah dialaminya. minat tidak boleh wujud secara spontan dan memerlukan masa untuk dimantapkan. Penguasaan menulis menjadi lebih mudah sekiranya pelajar dapat membuat latihan secara konsisten terutamanya dengan menitikberatkan kelemahan yang sering dilakukan semasa menulis. Guru perlu fleksibel dari segi masa penulisan supaya murid tidak berasa tertekan semasa menulis. Factor yang terakhir ialah latihan. Penyampaian idea secara spontan dan keupayaan mencatat perkara itu dalam perkataan yang tepat begantung kepada pengalaman yang ditempuhinya. Latihan yang kerap dapat membantu keupayaan murid menulis.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 perlu wujud bagi memastikan kemahiran itu dapat dikuasai dengan lebih baik. situasi pembelajaran yang menggalakkan perlu disediakan semasa mengajar penulisan. Faktor yang kedua ialah pengalaman. Selain itu. Kadang kala minat menulis timbul lantara proses menulis yang dilakukan secara berulang-ulang. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun Tarikh : 5 Gigih : 16 Mac 2011 32 .

Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Masa Bilangan murid Tema Tajuk : 60 minit : 28 orang : Kekeluargaan : Keluarga harmoni hidup diberkati Hasil Pembelajaran: Fokus utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. murid dapat: i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Fokus sampingan : 8.1 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 2: i. Aras 2: i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul berdasarkan teks “keluarga harmoni hidup diberkati” 33 .

Petikan. merumus.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii. Intrapersonal. iii. kasih saying Kemahiran Bernilai Tambah • • • Kemahiran Berfikir : Menjana idea. Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar. Kad perkataan. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.menghubung kait. menulis Tatabahasa: Jenis-jenis ayat. tanda baca 2011 Pengisian kurikulum   Pendidikan Moral Nilai : hormat menghormati. LANGKAH MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN 34 .muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai). Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan Sistem bahasa   Kemahiran bahasa : kemahiran membaca. bekerjasama . Menulis Kecerdasan Pelbagai keluarga : interpersonal. Membaca.

harmoni hidup diberkati” beberapa orang murid ke hadapan dan membaca petikan dengan kuat menggunakan nada dan intonasi yang betul 4) Guru membuat 35 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1)KB-menghubungkait 2)BCB – mendengar dengan teliti -Teknik bersoal jawab 3)KP – interpersonal 1) Gambar “Berkelah Set Induksi 1) Guru mempamerkan gambar sebuah keluarga berkelah di tepi pantai. 2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan 3) Guru mengaitkan bersama keluarga” 2) Soalan -Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ini? (5 minit) set induksi dengan tajuk pelajaran 1) Petikan “keluarga Langkah 1 (20minit) 1) Guru mengedarkan petikan kepada murid 2) Murid diminta untuk membaca petikan mengikut guru 3) Guru meminta 1)KB: merumus 2)BCB: mendengar aktif.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ulasan tentang petikan yang dibaca 1) Rajah tulang ikan Langkah 2 (15 minit) 1) Murid diminta mencari isi-isi penting di dalam petikan 2) Murid diminta mencatat isi-isi penting tesebut dalam bentuk rajah tulang ikan 3) guru membimbing murid 1)KB: Menjana idea 2)KP: intrapersonal 1) Membina karangan Langkah 3 (15 minit) 1) Murid diminta untuk membuat satu karangan menggunakan isiisi penting yang telah dicari 2) Guru memberikan pendahuluan karangan kepada murid 3) Guru 4) BBM -slaid powerpoint 5) Teknik -latih tubi membimbing murid 36 .

2) Nyanyian lagu “kalau rasa gembira tepuk tangan” 1) Teknik .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Penutup 1) Rumusan isi pelajaran 2) Lirik lagu 1) Guru membuat rumusan pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari.Soal jawab (5 Minit) 37 .

T kerana dengan izin. Sebagai guru kita hendaklah mengetahui kelemahan dan kelebihan konsep penggabungjalinan ini. Guru perlulah memainkan peranan merancang pengajaran dengan teliti. Guru perlulah berfikiran lebih kreatif lagi. kemahiran membaca. Selain itu.Kita sebagai seorang guru perlulah membaiki kelemahan diri dan berusaha untuk meningkatkan lagi prestasi dalam kerjaya guru. kemahiran bertutur.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) RELEKSI KENDIRI NUR AFIFAH BINTI AHMAD 910810-02-5166 2011 Alhamdulillah. Kaedah ini dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan dapat mengelakkan kebosanan dalam diri murid. rahmat dan kasih sayangNya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan ini mengikut waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing. Selain itu. 38 . Justeru itu. Nor Azrina Mohd Zainol dan Fitri Norlida Ibrahim kerana telah memberikan yang terbaik dalam tugasan ini. guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S. Seperti mana yang kita sedia maklum. Untuk mengaplikasikan semua kemahiran ini guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalam sesuatu pengajaran. dan kemahiran menulis. Puan Rohani Binti Din kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menambahbaikkan lagi tugasan kami. guru perlu menumpukan perhatian kepada murid yang lemah supaya mereka dapat memahami apa yang diajar. dalam Dalam pengajaran bahasa. Murid akan berasa gembira dan fokus apabila terdapat rangsangan dalam pengajaran guru. terdapat empat kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas. Hal ini adalah untuk mengetahui kaedah ini sesuai atau tidak untuk dilaksanakan. terdapat juga kelemahan dalam kaedah ini. dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar. Terima kasih juga buat rakan-rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana Basri. Murid susah untuk memahami pengajaran guru kerana pemikiran mereka hanya fokus kepada satu kemahiran sahaja.W. seseorang guru perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan kemahiran bahasa yang berkesan dan baik.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 39 .

Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi. komunikasi juga dapat dizahirkan melalui aktiviti bertulis. Setiap guru hendaklah mahir dalam berkomunikasi. Guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik khususnya mengajar di dalam bilik darjah.bertutur. Komunikasi bukan sahaja melalui percakapan malah.bertutur. Oleh itu.membaca dan menulis. serta terbitnya perasaan hormat menghormati. saling bantu membantu sesama guru dan murid menjadikan sesuatu sesi pengajaran menjadi lebih bermakna. Faktor pertama masalah ini ialah melalui faktor komunikasi . sukar bagi seseorang guru itu menjadikan pengajarannya berkesan. bahasa pengantar utama. guru hendaklah menyusun strategi serta teknik yang berkesan agar pembelajaran berinteraksi dalam kelas bersama murid-murid tidak mendatangkan masalah dan suasana berinteraksi yang berkesan.membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. Melalui komunikasi yang baik. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid lambat menerima sesuatu pembelajaran tetapi objektif yang dirancang bagi satu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai sekaligus akan menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar. menyebarkan ilmu pengetahuan.Kepentingan penguasaan pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.membaca dan menulis.bertutur.Adanya interaksi yang berkesan yang ditonjolkan oleh guru kepada murid-murid. Jika mesej 40 .maklumat serta tunjuk ajar yang berkesan kepada murid-murid tanpa menimbulkan sebarang ketidakfahaman murid mengenai sesuatu pembelajaran tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar.bahasa perpaduan dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar pada semua peringkat persekolahan sama terhadap ada di sekolah bahasa rendah lebih mahupun ketara dalam sekolah bidang menengah. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. Ini dibuktikan di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang telah menggariskan sebelas objektif yang merangkumi beberapa kemahiran berbahasa. Kebanyakan guru menganggap mengajar Bahasa Melayu merupakan tugas yang mudah sedangkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid sekolah rendah.Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran. seseorang guru itu dapat menyampaikan isi pelajarannya dengan berkesan.

mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran kemahiran berbahasa contohnya masalah membaca yang ada dalam diri murid lembam seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca.Setiap guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid melalui startegi yang berkesan. kemahiran komunikasi amat penting bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dengan adanya suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.maka komunikasi bertulis telah diamalkan.Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam untuk kegunaan muridmurid. Berbeza dengan murid bagi kategori pintar cerdas di mana mereka memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengayaan.menghafal fakta dan latih tubi tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas sebaliknya ia hanya akan melatih kemahiran motor halus mereka sahaja. Bagi murid kategori lembam atau lemah. tidak dapat menebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal membunyikannya.tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. Oleh itu. timbulnya masalah kepada guru dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti kemahiran mendengar.Dalam keadaan ini. Ini menimbulkan bacaan yang merangkak-rangkak dan menyebabkan murid-murid kategori lembam atau lemah tidak dapat memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut serta tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan ransangan yang diberikan guru.Guru perlu mengetahui keupayaan pelajar pintar cerdas mengenalpasti bentuk kecerdasannya berdasarkan kepintarannya. membaca dan menulis kerana mempunyai perbezaaan tahap kecerdasan murid di dalam satu kelas. 41 . bertutur. Di dalam kelas mungkin terdapat satu atau dua orang pelajar yang tergolong dalam kategori murid pintar atau cerdas dan ada juga golongan murid yang tergolong dalam kategori lemah.pecutan atau lebih kehadapan berbanding murid-murid biasa.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 yang disampaikan oleh guru dapat difahami oleh murid-murid maka komunikasi berkesan telah pun berlaku.Guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang efektif untuk memaksimakan pencapaian murid-murid. Ini semua sukar untuk didapati dalam konteks bilik darjah aliran biasa yang mana tidak semua murid-murid mempunyai keupayaan untuk belajar secara pantas. Bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan tinggi akan berupaya memahami sesuatu pelajaran itu dengan cepat manakala berbeza bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan dalam kategori lemah. Faktor kedua yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa ialah faktor tahap kecerdasan murid. Tahap kecerdasan murid amat berperanan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran seseorang itu. Tugasan seperti salin-menyalin.

Tingkahlaku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Apabila sudah tidak ditegur.Dengan ini.Sesetengah pula menunjukkan sikap tidak berminat lansung untuk belajar. murid yang berkelakuan nakal suka membuat bising di dalam bilik darjah ketika guru mengajar di hadapan kelas serta menggangu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain semasa proses pembelajaran berlaku. Oleh demikian. Murid ini lebih suka mengelamun ketika belajar. Masalah tingkah laku sering dihadapi oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.Murid sebegini juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas.Bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan kanak-kanak.Murid yang suka mengasingkan diri pula kebiasannya tidak mahu bergaul dengan kawan-kawan lain. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran.Murid yang berkelakuan nakal ini tiadak makan saman dengan teguran.kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.amaran guru. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 42 .Murid sebegini jarang bercakap atau tidak banyak berinteraksi sekaligus menjejaskan pembelajaran dalam pelaksanaan aktiviti kemahiran bertutur.Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar di dalam kelas.menulis. Yang pastinya. Sebagai contoh. sebarang masalah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa hendaklah ditangani oleh guru dengan baik dan teratur supaya tidak akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan.membaca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang ketiga ialah faktor tingkahlaku pelajar. tingkah laku bermasalah ini boleh membawa kesan yang tidak baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Adakalanya ia dapat dikawal dan adakalanya ianya menyeksakan.murid akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu kemahiran membaca. Perbuatan mereka hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila dimarah. dan menulis tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana tidak mendapat kerjasama dari murid itu sendiri. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar.

Aras 3 (i) 1.30 – 11.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Fokus Sampingan: 1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Tarikh Hari Masa Tahun Umur : 16 Julai 2011 : Selasa : 10.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.dan tepat.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 2 (i) i.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya dengan logik dan tepat. 43 . Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii.30 pagi (60 minit) : 4 Amanah : 10 tahun 2011 Bilangan Murid: 30 orang Tajuk Pelajaran: Kepentingan Menjaga Kebersihan Alam Sekitar Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5.

 Belajar Cara Belajar : Perbincangan dan kerja kumpulan  Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik.menjana idea dan kecerdasan pelbagai.Guru menunjukkan gambar dengan menggunakan slide power point. Pulau Pinang 1. Perkelahan Di Pantai Miami. BBM -Slideshow power point AKTIVITI P&P CATATAN Set Induksi (5 minit) 44 . interpersonal.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Sistem Bahasa:  Tatabahasa : Ayat Majmuk  Kosa Kata istilah : Pengisian Kurikulum   Ilmu Nilai : Pendidikan Moral dan Sivik : Tolong-menolong dan bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)  Kemahiran berfikir: Mengenal pasti sebab dan akibat. LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1.  Murid pernah menjalankan aktiviti perkelahan. naturalis dan emosi. intrapersonal. Bahan Bantu Mengajar :  Slideshow power point  Lembaran Kerja  Gambar  LCD Pengetahuan sedia ada :  Murid sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman aktiviti perkelahan. 1.

Alam sekitar Sungai Denim sangat indah dan bersih 3. Petikan Perkelahan di Air Terjun 1.Kecerdasan Pelbagai -intrapersonal 2.KB -Menjana Idea 1.Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk yang diajar. 3.Petikan cerita ii. Guru membimbing murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru meminta murid membaca petikan secara individu dan kumpulan mengikut perenggan. Isi penting: 1.di tepi pantai 4.Nilai -bertanggung jawab 3. Soalan yang diajukan: 2. Apakah yang dapat kamu perhatikan di dalam gambar ini? .Kamal bersama keluarganya mengadakan perkelahan bersama saudara-mara di Air Terjun Sungai Denim.Teknik -Bersoal jawab.Guru berbincang tentang isi kandungan dan bersoaljawab dengan murid. 2. Dimanakah keluarga ini berada? .Apakah yang mereka sedang lakukan? -bermandi-manda -membuat istana pasir Langkah 1 (20 minit) i. 45 .BBM .Guru meminta murid memerhatikan paparan skrin powerpoint yang ditunjukkan dengan teliti.sebuah keluarga -pelampung -istana pasir 3. 2. 2011 2.sumbang saran 4. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal 3. 2.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii. 3. 1. Ayah dan ibu menasihati Kamal supaya menjaga 4.Guru dan murid bersoal jawab.

Ceritakan keindahan alam di Sungai Denim.Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan yang tepat.Guru mengajukan soalan berdasarkan petikan yang diberi. 2. Tugasan -lembaran kerja 1. Mengapakah Air Terjun Sungai Denim menjadi pilihan keluarga Kamal? 3.Berdasarkan teks.Guru meminta murid membaca petikan bersamasama. Langkah 3 (15 minit) i. 1.Guru membimbing murid kearah mendapatkan jawapan yang tepat. 1. -memasang khemah -bermandi-manda -menangkap gambar alam sekitar.BBM -Petikan cerita Langkah 2 (10 minit) i.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) kebersihan alam sekitar di Sungai Denim 2011 5. 3.Teknik -penerangan -perbincangan 3.Guru mengedarkan lambaran kerja dan murid dikehendaki menjawab soalan secara individu.Apakah yang akan berlaku sekiranya air terjun di Sungai Denim dicemari oleh sampah 46 .Soalan: 1. Soalan Berdasarkan petikan.Teknik -Soal jawab -penerangan -perbincangan 2.Murid boleh mendapatkan idea dan membuat perbincangan tentang soalan tugasan dalam kumpulan.nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh Kamal dan keluarganya. 2. jelaskan pesanan ayah kepada Kamal.BBM -Lembaran kerja ii. 2. 3. 2. Berapa kalilah Kamal telah pergi ke Air Terjun Sungai Denim? 2. 1.Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan dan memberikan jawapan yang sesuai.

Teknik -Soal jawab 2. Nilai murni -Kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar REFLEKSI KENDIRI FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 47 . Guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai-nilai murni.BBM -Lembaran kerja 2. Rumusan isi pelajaran 1. 1.Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.Saya tertarik dengan pemandangan alam sekitar yang indah dan mendamaikan.Guru memuji murid kerana memberi komitmen yang baik.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) sarap? 2011 4.Bagaimanakah cara untuk memastikan air terjun Sungai Denim sentiasa dalam keadaan bersih ? Langkah 4 (5 minit) 1. 2.Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. 1.Guru meminta murid membin ayat majmuk berdasarkan gambar yang terdapat di dalam lembaran kerja yang telah diberikan. Penutup (5 minit) -Perkelahan di Air Terjun Sungai Denim -Ayah memberi pesanan kepada Kamal supaya menjaga kebersihan di kawasan air terjun. 2. 1.Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal 3. 2. 1.Kecerdasan pelbagai -Kinestetik 2.Air sungai yang sejuk dan jernih itu memikat hati saya.

Guru berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi kerana kemahiran guru dalam cara penyampaian secara individu yang berbeza dengan guru lain.Penggabungjalinan dapat dilakukan beberapa atau semua kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran.mendengar. Guru hendaklah menentukan kemahiran utama yang mahu ditekankan dalam sesuatu pelajaran dan kemudian memikirkan kemahiran sampingan yang bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.masa yang diperuntukkan serta kebolehan pencapaian murid.Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.kemahiran membaca dan menulis.Melalui penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa. Guru hendaklah mahir menggabungkan kemahiran di dalam sesuatu pengajaran bahasa supaya ia boleh disampaikan berdasarkan objektif. Penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa bertujuan untuk mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih berkesan. Apabila guru melakukan penggabungjalinan.membaca dan menulis. kemahiran berbahasa dapat dikuasai serentak iaitu kemahiran bertutur. ia melibatkan pelbagai kemahiran serta kemahiran tersendiri yang dimilki oleh guru dalam cara penyampaian. penggabungjalinan dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan meluas. Dalam pengajaran bahasa.beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.Melalui proses ini.Selain itu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 910716-10-5020 2011 Selepas menyiapkan tugasan ini.Melalui Sukatan Pelajaran. saya mempelajari bahawa penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. terdapat empat kemahiran yang dijalankan iaitu kemahiran mendengar. penggabungjalinan yang dilakukan mestilah mudah dan bergantung kepada matlamat dan objektif pengajaran dan 48 .Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. bertutur.Di samping itu.

Guru perlu mengetahui apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.Dalam melakukan penggabungjalinan juga.guru mestilah merancang kemahiran fokus utama dan sampingan dengan baik. 49 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang hendak dicapai.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL Faktor – faktor timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. membaca dan menulis. bertutur. 50 .

perubahan respon yang berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. Jadi guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang berkesan dan menarik untuk menarik perhatian pelajar. Ia akan berlaku kepada pelajar dengan tiba – tiba apabila seseorang itu dengan secara tidak sengaja telah menerima input lain dan tidak menyerap input yang disampaikan oleh penutur. keupayaan mendengar bagi pelajar sekolah perlu dieksplotasi sebaik mungkin agar mereka akan menguasai kemahiran mendengar. Walau bagaimanapun. Inilah dengan yang dimaksudkan dengan mendengar dengan fikiran yang tertutup. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. Terleka merupakan satu gangguan yang berlaku apabila pendengaran pelajar mengembara dan menerewang. Antaranya adalah perubahan respon.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Murid-murid sekolah rendah merupakan aset negara pada masa hadapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam memajukan negara menjelang Wawasan 2020. Justeru. Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Satu faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut berlaku adalah kerana pelajar tidak mendapat peluang mendirikan asas berbahasa yang kukuh. Aktiviti mendengar pelajar juga akan menjadi tidak aktif. Ia merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa penutur pertama sedang bertutur. Kemahiran berbahasa merupakan isu yang penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak dahulu lagi. Ini kerana imput hanya akan sampai ke telinga dan tidak akan di hantar ke otak untuk diproses. Sama ada kita suka atau tidak. wujudnya jurang pemisah dalam membangunkan generasi muda dalam keseimbangan potensi individu. Isu yang pernah diperkatakan adalah tentang terdapatnya sebilangan murid sekolah rendah yang masih tidak menguasai kemahiran berbahasa. kita akan terus mendengar kerana alat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. aktiviti mendengar pelajar tidak bermakna dan akan kehilangan maklumat penting yang perlu pelajar ketahui 51 . Terleka juga merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah untuk merancang aktiviti P & P. Ia disebabkan oleh masalah mengantuk atau minda bercabang kea rah lain serta hilang tumpuan semasa berlajar. Namun demikian. Justeru. Pendengaran semulajadi tidak sepatutnya di ganggu oleh hal yang sedemikian. Dengan kata lain. setiap penutur menegakkan idea masing – masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur.walaupun mereka telah menjalani sesi persekolah selama enam tahun. Faktor yang kedua ialah menyampuk. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna.

kanak ini. Alat pertuturan juga merupakan salah satu masalah dalam faktor fizikal. Ia termasuklah keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. Bagi faktor fizikal pula ia terbahagi kepada dua iaitu salah satunya masalah pada alat pendengaran iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau dalam istilah lain disebut sebagai pekak. guru perlulah menempatkan kepada di kelas pemulihan. guru bolehlah menempatkan 52 . Untuk mengelakkan masalah ini berterusan guru perlulah mengelakkan dari bertutur terlalu pantas hingga tertinggal maklumat penting atau terlalu perlahan hingga menyebabkan tiada tindak balas daripada otak mereka. Hal ini termasuklah serangan penyakit pada tenggorok dan paru – paru yang memberikan kesan kepada pertuturan keranan alat – alat ini berperanan dalam pengeluaran bunyi bahasa. Justeru bagi menangani masalah ini. mereka yang cerdas dapat bertutur dengan mudah dan lancar dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertuturan seperti berpidato. Terdapat beberapa jenis penyakit biological yang memberikan kesan kepada keupayaan bertutur seseorang. Faktor fisiologi terbahagi kepada tiga iaitu jantina. pada tahap pertama persekolahan. faktor jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan. guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang boleh menarik minat pelajar untuk terus mengikuti pembelajaran untuk mengelakkan mereka mengalami rasa bosan yang menyebabkan mereka gagal untuk memberikan perhatian kepada perkara yang dibualkan.kanak yang tidak mampu bertutur dengan baik adalah kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembam.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Faktor yang melibatkan bertutur terbahagi kepada tiga iaitu faktor yang pertama ialah faktor fisiologi. Namun demikan. Ini juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru. Ia disebabkan. guru perlulah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. kanak.kanak yang pekak sejak kecil lagi menyebabkan mereka tidak boleh bertutur kerana mereka tidak pernah mendengar bunyi bahasa.kanak yang bisu. sama ada lelaki atau perempuan. kanak – kanak permpuan dapat bertutur lebih awal daipada kanak – kanak lelaki. penyakit dan kecerdasan. Justeru. Ia merujuk kepada ketidakupayaan alat artikulasi seseorang berfungsi dengan baik bagi menuturkan ujaran. Sebaliknya. perbezaan jantina tidak lagi menampakkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur antara mereka. Bagi membantu kanak. Bagi peringkat awal kanak – kanak. guru sering mengadakan guru akan melaksanakan aktiviti lisan secara menyeluruh kepada semua murid. Ia boleh menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. Kecerdasan berkaitan dengan otak yang sihat dan dapat berfungsi dengan sempurna dalam memproduksi bahasa. Kajian mendapati. Kanak. Bagi kanak. Selain itu juga.

televisyen.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. Hal ini kerana ibu bapa yang mempunyai tahap sosioekonomi dapat menyediakan segala kemudahan pembelajaran berbahasa kepada anak – anak mereka. Tahap sosioekonomi secara tidak langsung turut mempengaruhi keupayaan bertutur. tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. Pengaruh faktor-faktor yang tertentu mewujudkan masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis murid. Sifat rendah diri akibat kegagalan yang berterusan membawa kepada konsep kendiri yang rendah. kanak-kanak daripada latar belakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kearah interaksi dan komunikasi antara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. Permasalahan membaca yang ada dalam diri murid adalah seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. negatif. Sebaliknya. Kelemahan menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. Ini menimbulkan pola bacaan yang merangkak-rangkak dan pastinya menjadikan murid-murid tidak memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut. internet. Bagi keluarga. Ini akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai kemahiran bahasa yang lebih berkesan. Selain itu. guru perlulah menyediakan segala kemudahan yang dirasakan sesuai untuk membantu pelajar yang kemahiran bertutur ini terhad supaya dapat berkembang seiring dengan pelajar yang mendapat segala kemudahan dalam pembelajaran berbahasa. Murid-murid ini beranggapan bahawa perlakuan yang melanggar norma amalan di sekolah bertujuan menarik perhatian guru dan rakan-rakan.hali ini berbeza dengan kanak-kanak yang mempunyai sosioekonomi rendah yang tidak terdedah dengan kemudahan sedemikian. Masalah menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid lemah dan tidak berminat dalam matapelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidakcekapan mereka menguasainya. Contohnya. menyebabkan penguasaan kemahiran bertutur meraka berlaku mengikut perkembangan yang terhad sahaja. murid ini juga lemah dan tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan rangsangan yang diberikan oleh 53 . Jadi. kebudakbudakan serta bermuram adalah petunjuk-petunjuk masalah emosi yang serius. tidak dapat menyebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak ketahui makna atau gagal membunyikannya. ibu bapa yang kerap bertutur dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat meningkatkan keupayaan bertutur kanak-kanak. Yang terakhir adalah faktor persekitaran. Ia melibatkan keluarga dan sosioekonomi. buku dan lain-lain. Tingkah laku agresif.

menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul. Walau bagaimanapun. Hal ini ditambah dengan faktor persekitaran seperti kemiskinan dan kurang perhatian daripada ibu bapa juga merupakan penyumbang kepada permasalahan menguasai kemahiran membaca dan menulis. keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama. Manakala kelemahan dalam menghasilkan makna dalam penulisan karangan pula. intonasi dengan gaya yang betul. masalah ketidakcekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran membaca agar dapat menjadikan pengajaran lebih bervariasi. membunyikan huruf tertentu. iaitu kemahiran lisan. Pelbagai usaha serta bantuan daripada kerajaan dan KPM seharusnya menjadi pemangkin serta dorongan bagi guru agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam pembelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR. iaitu murid lemah menyusun ayat dan buah fikiran mengikut wajaran fikiran mereka serta meninggalkan perkataan tertentu semasa menulis. faktor luar kawalan juga penyebab kepada masalah penguasaan kemahiran ini antaranya masalah kecacatan. Hal ini pasti menjadikan murid salah faham menyebut susunan rangkai kata. CHEMOR. Apabila seseorang murid tidak menguasai kemahiran membaca menyebabkan mereka tidak menguasai kemahiran asas. Membaca merupakan proses interaksi antara teks dengan imaginasi pembaca. Selain itu. penyakit dan genetik. Ketidakupayaan murid menguasai kedua-dua kemahiran ini pasti memberikan masalah kepada mereka untuk melahirkan ekspresi melalui tulisan. Justeru. 54 . masalah ini bukanlah penghalang kepada guru dan sekolah serta dijadikan alasan untuk tidak membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran. ayat. Antara kelemahan murid dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huruf yang seakan akan sama bentuknya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 guru.Ketidakcekapan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid tidak berminat untuk belajar dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya. Akibatnya murid tidak dapat menulis garis perkataan dengan tepat serta mencampur aduk huruf besar dengan huruf kecil dalam satu ayat. Antaranya.

Fokus Sampingan : 6. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 7.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Hari : Rabu 2011 Tarikh : 7 September 2011 Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk : 60 Minit : 5 Bestari : 35 Orang : Patriotisme :Ulang tahun Kemerdekaan. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Objektif Pelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :- 1) Membaca dan menghayati Sajak Tanah Pusaka Tercinta meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 55 .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca Aras 2 : ( i ) mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Aras 1 : ( i ) Mengenalpasti penggunaan kata.2 Membaca dan mengenalpasti genre penulisan. frasa.

ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre dalam Sajak Tanah Pusaka Tercinta Sistem Bahasa : ➢ Sebutan dan Intonasi ➢ Tatabahasa : Kata Adjektif Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai : Bekerjasama. ➢ Murid pernah dengar cara mendeklamasikan sajak.cerita patriotisme. frasa. ii ) Muzik Kemahiran Berfikir : i ) Menjana dan menghasilkan idea ii ) Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan Belajar Cara Belajar : Belajar secara spontan dan sumbang saran. 56 . Patriotik Penggabung Jalinan : i )Kemahiran membaca dan Menulis.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2) Mengenalpasti penggunaan kata. ➢ Kertas Lampiran soalan ➢ Lirik lagu ➢ Papan teka Silang Kata ➢ Video Lagu Pengetahuan sedia ada : ➢ Murid pernah menyanyikan lagu Tanggal 31 ➢ Murid pernah membaca sejarah mengenai kemerdekaan. ➢ Murid pernah menonton cerita. Bahan Bantu Mengajar : ➢ Buku Teks.

BBM AKTIVITI P & P CATATAN 57 . 2) Soalan – soalan :Set Induksi i. 2) Guru menayangkan video lagu “ Tanggal 31”. Pada tahun berapakan 1) Guru memberi murid lirik lagu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1) Lirik lagu “ Tanggal 31”. 1.

Sudah berapa tahunkah kita menyambut Hari Kemerdekaan? 2011 -lirik lagu -video lagu 2. 1 2 Langkah 1 ( 20 minit ) 3 Buku teks Tahun 5 Sajak Tanah Pusaka tercinta Maksud sajak • Sajak in bermaksud setiap rakyat haruslah memberikan kesetian kepada Negara tanpa berbelah bahagi. 5) Guru dan murid berbincang tentang maksud sajak dengan lebih mendalam. 2) Murid dikehendaki membaca serta memahami sajak mengenai Tanah Pusaka Tercinta. sumbang saran 3. 2) Guru meminta murid mendeklamasikan sajak dengan betul menggunakan 1. 4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai maksud lagu tersebut. 1) Guru mengarahkan murid mengeluarkan buku teks . 4) Murid diminta untuk mengulang membaca maksud sajak tersebut dengan kuat. 5) Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran. 3) Guru menjelaskan maksud sajak yang telah dibaca. BBM -kertas soalan 58 . Kecerdasan pelbagai -muzik 3) Guru dan murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik. 2) Contoh Perkataan atau Frasa betul menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai. sumbang saran 1. Selain itu setiap rakyat juga harus menjaga kedaulatan Negara agar tidak dibelengu oleh penjajah lagi. 3.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ( 5 minit ) kita mencapai Kemerdekaan? ii. Teknik -bersoal jawab . Kecerdasan pelbagai -visual ruang 2. BBM -Buku Teks 1) Guru menunjukkan cara mendeklamasikan sajak yang 1) Sajak Tanah Pusaka Langkah 2 ( 15 minit ) Tercinta. Teknik -bersoal jawab . Setiap rakyat harus mencurahkan tenaga dan bakti kepada Negara agar Negara menjadi terbilang dan makmur.

Teknik -permainan bahasa 1) Contoh soalan  Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia?  Siapakah yang telah membangunkan KLCC ? 1. 4) Guru memberi helaian soalan perkataan sama maksud dengan perkataan atau frasa yang telah di hitamkan. Teknik -berpuisi 3) Guru meminta murid mencari dan membaca perkataan atau frasa yang telah dihitamkan di dalam petikan sajak tersebut. 5) Jawapan yang betul akan menerima ganjaran daripada guru. 5) Murid di kehendaki memadankan perkataan yang sama maksudnya dengan perkataan yang di beri. 1) Permainan Bahasa ○ Langkah 3 (15 minit ) Teka silang kata 1) Guru memberikan penerangan sebelum aktiviti dimulakan. 4) Murid akan tampil kehadapan untuk mengisi tempat kosong di papan teka silang kata. BBM -papan teka silang kata 59 . 2. 2011 2. Murid dan guru berbincang jawapan sebenar. 2) Guru membentuk beberapa kumpulan 3) Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari maklumat .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) • • • • Tumpahnya darahku Tidak akan berbelah bagi Bertoleransi Patahkan bersama sebutan dan intonasi yang sesuai. 6) Guru memantau hasil tulisan murid 7) Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar.

3) Guru menerapkan nilai-nilai murni yang telah mereka perolehi berdasarkan sajak Tanah Pusaka Tercinta. Penerapan nilai-nilai Penutup ( 5 minit ) murni – Kita mestilah mempertahankan tanah air kita.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1) Guru membuat rumusan 1. – Kita mestilah mengamalkan sikap patriotism. 2) Guru dan murid bersoal jawab. pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari. Rumusan isi pelajaran 2. 4) Guru mengucapkan terima kasih kerana member kerjasama yang baik 5) Guru dan murid bertepuk tangan sebagai mengakhiri kelas. Teknik -bersoal jawab 60 . 1.

Terdapat tiga prinsip penggabung jalinan iaitu mudah ubah. berdasarkan kebolehan dan pencapaian murid. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungkan. guru boleh mengawasi dan memantau hasil tulisan murid agar sentiasa cantik. pengukuhan dan penghayatan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik. penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. guru guru juga perlu memastikan murid – murid boleh menghasilkan ayat. jeda. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 REFLEKSI ( NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL ) Dalam Rancangan Pengajaran Harian diatas. Manakala kemahiran menulis pula merujuk kepada merid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid juga diminta untuk mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Guru juga menunjukkan contoh cara mendeklamasikan sajak dengan betul. Melalui proses ini. Keupayaan membaca merujuk kepada murid membaca dengan sebutan. Bagi kemahiran menulis pula. Secara tidak langsung ia memenuhi tuntutan huraian sukatan pelajaran. Kemahiran membaca dalam RPH tersebut menekankan aspek pemahaman. cantik dan kemas. Pada pendapat saya. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan juga bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas.ayat yang gramatis dalam pembinaan karangan. intonasi. 61 . saya telah menggabung jalinkan dua Kemahiran Berbahasa iaitu Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis. Ini secara tidak langsung dapat memberi pengetahuan kepada murid bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan gaya yang betul. dan kelancaran yang betul. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. kemas dan teratur.

jika menggunakan penggabung jalinan dalam P & P. guru perlulah merujuk buku Huraian Sukatan Pelajaran yang telah disediakan mengikut tahun yang telah ditetapkan. Jika guru hanya mengambil sikap sambil lewa dalam menentukan hasil pembelajaran tersebut. kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan. Selain itu. murid tidak akan dapat fokus terhadap dua kemahiran dalam satu-satu masa. Ini akan menyebabkan mereka berasa bosan di dalam kelas serta tercicir daripada menerima input yang sepatutnya dapat. guru perlulah mengambil kira keberkesanan setiap fokus utama dan fokus sampingan yang telah dipilih. fokus dalam kehidupan. harmonis dan bersepadu dan yang paling penting.ia dapat membantu murid menguasai beberapa kemahiran yang di ajarkan oleh guru secara serentak.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Huraian Sukatan pelajaran iailah satu dokumen yang mengandungi perkaraperkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang. Jika kita mengajar murid kelas ketiga atau kelas akhir. Ini secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa Pengajaran dan Pembelajarn guru dan murid di dalam kelas. matlamat P & P tidak akan tercapai. pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan. 62 . Antara kebaikan penggabungjalinan dalam P & P ialah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain. sudah tentu kita tidak akan menggunakan aras 2 dan aras 3. dapat membantu penguasaan kemahiran. Antara kelemahan yang dapat dinyatakan dalam penggabungjalinan dalam P & P ialah aras yang di gunakan bagi setiap hasil pembelajaran tidak sesuai dengan faktor murid tersebut. Ini kerana guru tersebut tidak menggunakan aras yang sesuai dengan tahap keupayaan murid tersebut. Untuk sesi pengajaran. Keberkesanan pengajaran amat penting di ambil kira. sebagai yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran. Untuk merancang kemahiran fokus dan sampingan.

Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. Apabila antara satu kemahiran di gabungkan dengan kemahiran yang lain di dalam satu P & P. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. 63 . berinteraksi.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bagi saya. Huraian Sukatan Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. konsep penggabung jalinan ini sesuai digunakan untuk Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas. secara tidak langsung ia dapat membantu guru memudahkan matlamat dan objektif pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pada peringkat ini. mingguan. dan berfikir. melentur buluh biarlah dari rebungnya. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Namun demikian. seperti kata pepatah Melayu. Guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangancadangan yang dikemukakan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. dan harian di dalam bilik darjah. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH DALAM MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KEMAHIRAN BERBAHASA 64 .

setiap penutur cuba menegakkan idea masing-masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Dengan kata lain. Selain itu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor Masalah Kemahiran Mendengar Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. 65 . perubahan respons yang berbeza-beza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. menyampuk pula merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu. kita kan gterus mendengar kerana lat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa pentur pertama sedang bertutur. Oleh yang demikian. terleka juga merupakan gangguan dalam aktiviti mendengar dan dialami oleh kebanyakan daripada murid-murid. pendengaran yang berlaku secara semulajadi tidak seharusnya berlaku dan diganggu dalam hal sedemikian. Secara tidak langsung perkara ini memberikan impak kepada kemahiran men dengar pendengar yang terlibat yang turut menjadi tidak fokus kepada isu yang diperkatakan. Terleka berlaku apabila pendengaran murid menerawang hinggga input yang disampaikan oleh penutur tidak dapat diserap. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. Antaranya dalah seperti dalam rajah seperti yang berikut: Rajah : Faktor Keberkesanan Kemahiran Mendengar Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Terleka boleh berlaku kerana mengantuk hingga menyebabkan minda murid-murid lambat memproses maklumat atau bercabang kearah lain dan tiada penumpuan. Sementara itu. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. Sehubungan dengan itu. Samada kita suka atau tidak. Walau bagaimanapun. keupayaan mendengar di dalam kalangan murid-murid perlulah dieksploitasikan sebaik mungkin agar mereka ini menguasai kemahiran mendengar.

terdapat tiga faktor kemahiran bertutur adalah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah: Faktor Keberkesanan Kemahiran Bertutur Faktor fisiologi dibahagikan kepada tiga unsur. Sehubungan itu. Faktor Masalah Kemahiran Bertutur Seperti kemahiran mendengar. unsure jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan pada peringkat awal kanak-kanak. Sehubungan itu. iaitu jantina. Fikiran yang tertutup juga menyebabkan aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak aktif kerana input hanya sampai ke telinga dan tidak dihantar ke otak untuk diproses. perbezaan jantina tidak lagi menunjukkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur melalui 66 . Aktiviti mendengar kita boleh diganggu dengan perasaan bosan yang menyebabkan murid-murid gagal member perhatian kepada perkara yang diujarkan . Faktor yang terakhir pula ialah kebosanan. kanak-kanak perempuan didapati bertutur lebih awal daripada kanak-kanak lelaki. aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak bermakna jika fikiran mereka tertutup kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Kebosanan berlaku kemungkinan kerana penutur bertutur terlalu pantas sehingga nmurid-murid tertinggal banyak maklumat penting atau penutur yang bertutur terlalu perlahanberbanding keupayaan otak murid-murid bertindak balas. Namun demikian.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor lain iaitu fikiran tertutup. Berdasarkan kajian yang dijalankan. kemahiran bertutur juga mempunyai faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberkesanannya. Oleh itu. penyakit dan kecerdasan. Fikiran tertutup ialah mendengar dengan fikiran yang tertutup sehingga menyebabkan murid-murid kehilangan maklumat penting yang perlu diketahui. pada tahap pertama persekolahan.

kanak-kanak yang bisu pula ditempatkan di kelas atau sekolah khas untuk membolehkan mereka mempelajari bahasa menggunakan bahasa isayarat. Faktor fizikal pula meliputi dua unsur. Akan tetapi. dan perbahasan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 aktiviti lisan dibilik darjah dilaksanakan oleh guru secara menyeluruh kepada semua murid tanpa mengambil kira jantina mereka. murid-murid yang tidak mampu bertutur dengan baik dan lancar. Namun kanak-kanak gagap dan sumbing. kecacatan otak juga turut didapati memberi kesan kepada kegagalan alat pertuturan berfungsi dengan baik hingga menyebabkan murid sukar bertutur. iaitu ketidakupayaan alat artikulasi seseorang untuk berfungsi dengan baik untuk menutur ujaran. terdapat beberapa jenis penyakit biologikal yang didapati member kesan kepada keupayaan bertutur kepada seseorang murid. syarahan. iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau yang turut dikenali sebagai pekak. Berdasarkan unsur penyakit pula. masih boleh bertutur dan menyampaikan mesej kepada orang lain dengan cara mereka sendiri. Begitu juga dengan serangan penyakit pada tenggorok dan paru-paru. Sehubungan itu. Sementara itu. Kerosakan juga boleh berlaku dalam bentuk keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. iaitu alat pendengaran dan alat peertuturan. Sebaliknya. Kerosakan pada artikulasi menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. Sebagai contoh. Selain itu. Selain itu. murid-murid yang cerdas didapati dapat bertutur dengan mudah dan lancar serta melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pertuturan yang meransang kecerdasan mereka seperti pidato. 67 . Kepekakan berlaku kerana kerosakan kepada gegendang telinga yang berperanan penting untuk menerima dan menyerap bunyi luaran. unsur alat pertuturan meruuk kepada masalah pada alat pertuturan. pihak sekolah memberi tanggungjawab kepada guru-guru pemulihan untuk membantu murid-murid lembab tersebut menguasai bahasa sama seperti orang lain. unsure kecerdasan pula. yang turut member kesan kepada pertuturan kerana organ tersebut berperanan menghasilakan bunyi bahasa. kecacatan pada pita suara booleh menyebabkan murid tidak berupaya mengeluarkan bunyi bersuara hinga menyebabkan mereka tidak dapat bertutur. sering dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembab. masalah pada alat pendengaran merujuk kepada ketidakupayaan alat pendengaran. Oleh itu.

terencat akal. murid-murid daraipada latarbelakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kepada interaksi dan komunikasi anatara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Faktor emosi. Unsur yang seterusnya. masalah pertuturan. iaitu unsur sosioekonomi turut mempengaruhi keupayaan bertutur murid-murid. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang terakhir iaitu. Perkara ini disebabkan oleh. Akan tetapi hal ini amat berbeza dengan murid-murid yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah. dll). masalah pendengaran. masalah jantung. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . dan pendidikan Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. Secara tidak langsung. Murid-murid juga dapat menambah perbendaharaan kata disamping mempelajari struktur bahasa dan tatabahasa yang betul. dll). Namun Guy L. masalah neurological seperti kerosakan otak (serebral palsi. anak-anak mereka dapat menguasai kemahiran berbahasa pada peringkat umur lebih awal. buku-buku dan perisian pembelajaran bahasa untuk mempertingkatkankan keupayaan bertutur anak-anak mereka. kurang zat makanan yang serius.B. Ibu bapa yang mempunyai tahap sosio ekonomi yang tinggi didapati dapat menyediakan kemudahan internet. Sehubungan itu. Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan 68 . televisyen. persekitaran. Sebaliknya. ibu bapa yang kerap bertutur dan berbual dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat mempertingkat keupayaan bertutur murid-murid. Faktor Masalah Kemahiran Membaca Faktor masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. aphasia. keluarga berperanan penting dalam penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. iaitu : i. faktor persekitaran iaitu terdiri daripada dua unsure keluarga dan sosioekonomi.

Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. kanak-kanak seperti ini bukanlah mengalami kecacatan akal dan jika tidak 69 . keadaan ini akan berterusan sehingga akan menjejaskan pembelajarannya. Walaupun ada baiknya jika pendaftaran persekolahan dilambatkan ini selalunya tidak dapat dilakukan pada masa kini. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Walaupun umurnya sudah enam tahuin umpamanya. Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanakkanak. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Kanak-kanak ini perlu diberi galakkan dan bimbingan yang sewajarnya untuk membolehkan perkembangan kognitifnya berterusan. Kebanyakkan daripada kanak-kanak ini boleh dan mesti dipulihkan dengan memberi kaca mata yang sesuai. pengalaman dan pemikirannya mungkin seperti kanak-kanak yang berumur lima tahun. dan sebagainya. kurang zat makanan.Ada pula kanak-kanak yang menempuhi proses perkembangan mental yang lambat tanpa apa-apa kecacatan jasmani. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. tiada galakan keluarga. Faktor Masalah Kemahiran Bertulis Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak yang kurang jelas penglihatannya akan kurang mampu menangkap maklumat yang ditulis di papan hitam. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Jika dia tidak menyatakan masalah kepada guru dan gurunya pun tidak mengetahui. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah.

kanak cacat akal. Kebolehan menumpukan perhatian kepada sesuatu kerja adalah perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menerima arahan dan pengajaran dari guru-guru atau ibu bapanya. Sebaliknya. Kelemahannya untuk menulis mungkin boleh diatasi dengan cara berlatih selalu. Kanak-kanak yang mengalami masalah ini kadangkala mempunyai tahap pemikiran yang sederhana atau lebih baik daripada biasa.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 dikenalpasti dan diberi bimbingan yang sewajarnya mungkin ada menyerap konsep diri yang tidak sihat. Kanak-kanak ini akan mendapat manfaat jika dirancang. dia mungkin membawa kesulitan kepada guru dan murid-murid lain kerana dia tidak boleh duduk di kerusinya dengan lama. berbahas atau membaca yang tidak memerlukan kemahiran tangan. Selalunya tidak ada gangguan yang jelas terdapat dari peperiksaan klinikal. Keadaan ini selalu dipanggil ´dyslexia´ dalam bahasa Inggeris. Aktiviti sehari-harian seperti mengikat tali kasut boleh diajar dengan menunjukkan setiap gerak geri tangan sehingga selesai tali kasut diikat. Kanak-kanak ini mungkin selalu menunjukkan kebolehannya dalam aktiviti yang lain seperti bermain catur. Tetapi kesukarannya untuk menulis atau membuat aktiviti yang memerlukan kemahiran seperti melukis selalu mengakibatkan dia dianggap sebagai kanak . Kanak-kanak ini tidak boleh maju dalam pembelajaran oleh sebab dia tidak dapat menarik perhatian penuh. Ada lebih mendatangkan manfaat bagi kanak-kanak ini mengunakan pita rakaman atau menaip kerana kekekokan tangannya menghalangnya daripada menulis dengan sempurna. Kanak-kanak seperti ini perlu diberi pemulihan khas yang dipanggil ´behavioural modification´ untuk menambahkan tempoh tumpuan perhatiannya sebelum dia dapat menerima pengajaran dengan berkesan.Kanak-kanak yang begini selalu dipanggil ´Hyperactive´ dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak seperti ini perlu dikenalpasti kebolehan serta kelemahannya supaya satu kurikulum pembelajaran yang khas dapat dirancangkan untuknya. Ini dapat dikenali sebagai satu keadaan di mana kanak-kanak yang tidak mengalami 70 .

71 . Oleh itu keadaankeadaan seperti ini mestilah dikenalpasti dan langkah diambil untuk mengatasinya. Kanak-kanak yang menghidap penyakit sawan mungkin menerima ubat yang menjejaskan tumpuan perhatiannya. Jadi secara tidak langsung perkara-perkara ini amat mengganggu dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak yang telah menempuh pengalaman yang pahit dan menakutkan mungkin suka mengasingkan diri . Seseorang kanak-kanak yang tidak sihat sudah tentulah tidak akan menumpukan perhatian yang cukup kepada pelajarannya di sekolah. menulis atau mengira. Jika keadaan ini berterusan dan tindakan yang berkesan tidak diambil. masalah pembelajaran khusus atau kekekokan. Berikut adalah riwayat seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan kelakuan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecacatan akal atau kurang minat mengalami kesukaran sama ada membaca. Kanak-kanak yang pucat mungkin sering merasa mengantuk di kelas. kanak-kanak ini akan kebelakangan dalam pelajarannya. Kadangkala kelakuan yang ganjil itu tidak dapat dikesan puncanya dengan jelas. Keadaan ini boleh berlaku akibat daripada masalah kekurangan pendengaran. tidak suka bergaul atau selalu bercakap seorang diri.

72 . idea.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. membaca cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dan mengumpulkan maklumattentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ini. ayat. menulis satu perenggan tentang nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. nilai dan pengajaran. ii. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat i.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 5 Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Umur Murid Mata pelajaran Tema Tajuk : 12 September 2011 : 60 minit : 5 Wira : 32 orang : 11 Tahun : Bahasa Melayu : Patriotisme : “Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia” Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 11. wacana. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Fokus Sampingan : 7.2 Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.

berpinar. memekakkan. Lembaran Kerja iv. Visual ruang d) Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton cerita tentang keganasan pihak komunis di televisyen.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) iii. menekup Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai Murni : Kesyukuran. Bahan Bantu Mengajar : i.Kad huruf 73 . kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah: a) Kemahiran Berfikir : menganalisis. mencatat nota c) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal. 2011 Menjawab 2 daripada 3 soalan pemahaman tentang cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dengan menggunakan bahasa yang santun.Bendera Malaysia iii. mengimbau. Verbal linguistik. menusuk. Sistem Bahasa : Kosa kata : merentap. mencirikan. derapan. Petikan cerita bertajuk ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ ii. membuat kesimpulan b) Kemahiran Belajar Cara Belajar : membaca secara luncuran. kebaranian. memercik.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) LANGKAH ISI PELAJARAN MASA AKTIVITI P&P 2011 CATATAN Set Induksi (5 minit) 1. Apakah benda yang terdapat dalam kotak ini? 2.Petikan cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ 2.Teknik -Bersoal jawab. Contoh Soalan: 1. 2.BBM . Tiga orang murid dipilih secara rawak untuk 3. 2. Memahami teks yang di baca yang bertajuk ‘Lahirku Bertuah di bumi Malaysia.Kecerdasan Pelbagai -verbal 74 . 4.sumbang saran BenderaMalaysia 4.KB -Menjana Idea Jawapan: 3. 3.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal Langkah 1 (15 minit) 1.. Kosa kata membaca petikan secara bergilir mengikut 2. Guru 1. Murid diedarkan petikan 1. Murid dikehendaki melengkapkan tajuk dengan menyebut huruf ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia. Teks cerita 1. Bendera Malaysia 2. Guru meminta murid meneka benda yang terdapat di dalam kotak yang ditunjukkan. Murid dipamerkan bendera Malaysia dan diminta mentafsir bendera tersebut. BBM menunjukkan sebuah kotak yang berisi -Bendera Malaysia benda.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 linguistic – – – – merentap memekakkan menusuk memercik perenggan. -Petikan cerita 2. Setiap kumpulan 3. 5.KB -mencirikan -menganalisis 4. 1. 4.BCB -menjawab soalan 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.Teknik -penerangan -perbincangan 75 . Murid diminta 4. 6. Apakah tajuk lain yang sesuai bagi cerita ini? 2.kerjasama diminta untuk membaca cerita mengikut perenggan secara bergilir. Apakah tema dan persoalan bagi cerita ini? 3. 3. 3.BBM Langkah 2 (15 minit) Soalan Kefahaman tentang teks 1. mengapakah penulis menyatakan Dia sangat bertuah dilahirkan di bumi Malaysia? Tema: Malaysia Negara aman dan makmur. 2. Guru bersoal jawab dengan murid.Nilai . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menjwab soalan yang dikemukakan. Pada pendapat kamu. BCB -membaca menyenaraikan perkataan yang tidak difahami dalam petikan tersebut. Guru menerangkan makana perkataan tersebut.

BCB -menulis nota 3. Nilai murni -tekun 76 . -Petikan -Lembaran kerja 2. 1.BBM Langkah 3 (20 minit) 1. Secara individu murid diminta untuk menulis nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ pada lembaran kerja yang diedarkan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Persoalan: Bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia Peperangan akan memusnahkan segalagalanya.Kemahiran berfikir -mencirikan dan membuat kesimpulan 4. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan 1.

Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama murid.Teknik -Soal jawab -sumbang saran -kesyukuran -keberanian -kasih sayang 2. 77 .Kecerdasan pelbagai -verbal linguistik Penutup (5 minit) Kognitif: 1. Guru mengedarkan ‘Lirik Lagu Malaysia Tanah Airku’ dan menyanyi bersama dengan iringan muzik. 1. 4. Sosial: -penghargaan -Nyanyi Lagu ‘Malaysia Tanah Airku’ 3.Guru meminta murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1. 2.Guru menasihati murid supaya bersyukur kerana dilahirkan di bumi Malaysia.Penerapan nilai murni 2.

Aku terpempan. tamatlah riwayat kami. Tapak kecil adikku seolah-olah tidak menjejak bumi.Aku hanya memekakkan telinga.Bunyi bedilan meriam dan senapang bertalu-talu. Aku menerpa ke arahnya. Ku genggam tangan adikku sambil memeluknya erat.Aku memeluk tubuh kakuadikku. Aku menekup mulut adikku. aku akan kehilangannya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Lampiran 1 Petikan Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia Aku memegang tangan adik kecilku dengan erat.Semoga kelibat kami tidak dilihat oleh mereka.Akumembatukan diri. Aku sangat mengasihinya.Aku menangis semahu-mahuku. Adik kecilku yang tidak mengerti apa-apa mula meronta-ronta.”Turt! Trut! Trut!” Bunyi itu menerjah ke telingaku.Tubuhnya longlai dan dibasahi darah. Keadaan kami bagai telur dihujung tanduk.tibatiba.Bau hanyir menusuk hidung.Kakiku menggeletar.Giliranku bila? Aku berdoa agar kami berdua selamat. peluh memercik di dahi.Aku bimbang kalau-kalau terlepas tangan kecil itu.Mungkin kesakitan dek genggaman kuat tanganku. Aku terus berlari mencari tempat yang kukira selamat untuk bersembunyi.Aku tidak peduli.Derapak sepatu tentera mengejutkan kami.Aku tidak mahu m e n j e j a k a n g g o t a keluargaku yang lain.Kadang-kadang dia cuba merentaptangannya. Mayat bergelimpangan di sana sini.Aku tahu beberapa orang bersembunyi berhampiran dengan kami telahdibunuh.Datuk. Pelukanku semakin kemas.nenek dan kerabat yang lain telah lama tewas. Cukuplah aku kehilangan ibu bapa dan adik-adikku yang lain.Tuhan sahaja 78 . akuternampak sepasukan tentera sedang menuju ke tempat persembunyian kami.Bunyi tembakan dan jeritan silihberganti.Aku terus berdoa.Tubuh kecil adikku rebah ke bumi. Adik berlari keluar sambil menangis.Cukuplah aku leka.Rontaannya yang semakin kuat menyebabkan pelukannyaterlerai.Kami berdua sahaja waris yang tinggal bagi keturunan kami. Dia saudara yang aku ada kini.

Aku bingkas bangun. Mataku berpinar-pinar. Terasa lega.Tubuh adikku ditembusi berpuluhpuluh butir peluru. Aku mengucap panjang. Aku terpelanting. Tiba-tiba .Aku bersyukur kerana aku tidak perlu melalui segala kegetiran dan kesengsaraan yang dialami oleh sesetengahpendudk di negara lain. Aku termenung sambal mengimbau mimpiku.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mengetahui betapa luluhnya hatiku saat itu. aku sangat bertuah kerana di lahirkan di bumi ini. Aku memeluknya erat. Aku berdoa agar negaraku tetap merdeka. Sesungguhnya. 79 .sebutir peluru singgah didadaku. Bermimpi rupa-rupanya aku. Sakitnya bukankepalang.

Alhamdulillah banyak input-input dan pengetahuan baru yang lebih lanjut lagi tentang bentuk penggabungjalinan yang baik untuk membuat RPH. Unsur penggabungjalinan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. Dari tugasan ini saya mendapati penggabungjalinan ialah satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan haruslah dibuat dan dijalankan supaya sesi pengajaran menjadi lebih menarik. tersusun dan lengkap. dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. di dalam Rancangan Pengajaran yang telah saya buat. bertutur.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NAMA: FITRI NORLIDA IBRAHIM REFLEKSI PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Berdasarkan Rancangan Pengajaran (RPH) yang telah dibuat. iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan. saya juga lebih faham lagi bahawa aspek tatabahasa. Oleh yang demikian. iaitu intra bidang. sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. membaca. kosa kata. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui penggabungjalinan. dan peribahasa juga digabungjalinkan. saya telah memilih untuk menggabungjalinkan kemahiran berbahasa membaca dengan kemahiran menulis. Saya juga dapati pengabungjalinan kemahiran berbahasa merupakan strategi manakala ilmu merupakan bahan. Selain itu. guru diberi sepenuh kebebasan untuk menggunakan pelbagai disiplin ilmu (asalkan tidak bertentangan dengan nilai norma masyarakat Malaysia) agar murid merasakan keseronokan meneroka sesuatu bidang dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. 80 . Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid secara serentak. Oleh yang demikian. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa dan penyerapan ilmu juga turut saya serapkan ke dalam Rancangan Pengajaran saya kerana ia merupakan dua perkara yang berjalan seiring semasa proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) Bahasa Melayu dilangsungkan.

kemahiran berbahasa kemahiran 81 . idea.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berdasarkan Rancangan Pengajaran yang saya telah buat. Antara beberapa perkara baru yang dapat murid terokai antaranya keadaan atau suasana semasa keganasan atau peperangan berlaku. Semua maklumat semasa proses p&p sekiranya diterokai dengan baik dan terancang akan membekalkan murid dengan ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan murid-murid. Saya dapati dalam kemahiran bernilai tambah ini perkara wajib yang perlu ada dalam RPH ialah kemahiran berfikir. Saya telah memilih untuk membuat kemahiran menulis sebagai fokus utama iaitu berkaitan dengan Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. nilai dan pengajaran tentang cerpen ini. Secara keseluruhannya cerpen ini memberikan ilmu tentang nilai semangat cintakan tanah air dan nilai keamanan. Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) dalam Konsep minat membaca dengan menggunakan Aras 2 iaitu mengumpul maklumat tentang isi Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa KBT ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Aras yang digunakan ialah aras 3 berkaitan dengan mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. wacana. Fokus sampingannya pula dalah berkaitan membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan kandungan bahan yang dibaca. Penggabungjalinan antara kemahiran membaca dengan kemahiran menulis ini menyerapkan ilmu bidang patriotisme sebagai bahan dalam proses p&p. penggabungjalinan berlaku antara kemahiran membaca dan menulis. Bahan yang digunakan ialah cerpen ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. Dalam pengabungjalinan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di Bahasa antara Melayu. Misalnya murid boleh diminta mencari maklumat tentang tema. ayat. Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang cerpen ini malah melalui pelbagai aktiviti murid turut dapat meneroka ilmu baru yang lain tentang tanah air. nilai dan pengajaran. Dengan kata lain setiap pengajaran haruslah ada kemahiran berfikir.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian.

PENUTUP

82

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Selepas menyiapkan tugasan ini, kami telah mempelajari dan memahami bahawa pengajaran kemahiran berbahasa penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui kemahiran mendengar,pelajar berupaya untuk mendengar dengan teliti dan memperlihatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai jenis komunikasi. Pelajar mampu bertutur dengan menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan maklumat,idea,perasaan dan konsep secara berkesan melalui kemahiran bertutur. Kemahiran membaca pula ,pelajar berupaya menggunakan pelbagai strategi untuk membaca dan memperlihatkan pemahaman terhadap pelbagai teks. Melalui kemahiran menulis pula, pelajar mampu menjana idea dan menggunakan kreativiti melalui pelbagai jenis penulisan. Pendekatan dalam pengajaran bahasa merujuk proses pengendalian pengajaran bahasa seluruhnya.Sesuatu pendekatan itu bersandarkan pada teori pengajaran dan pembelajaran bahasa.Kaedah merupakan satu prosedur yang menyeluruh untuk mengejar sesuatu aspek bahasa yang bersesuaian dengan pendekatan dan objektif pengajaran. Di samping itu, melalui teknik pengajaran yang baik mampu memberi ransangan yang berguna kepada murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan teknik penerangan,keperihalan,perbandingan,latihan,percambahan fikiran dan sebagainya kepada murid-murid.Di samping itu, kefahaman murid dalam pembelajaran pendekatan,kaedah dan teknik pengajaran dapat membantu murid menguasai aspek sastera. Kaedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar. Jika pelajar merasakan kaedah pengajaran yang diterima adalah berkesan maka ini akan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.

REFLEKSI

83

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Sepanjang menjalankan Kerja Kursus Berasaskan Projek Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu ini, kami lebih memahami tentang Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu tersebut dengan lebih terperinci. Secara tidak langsung ianya dapat mengajar kami dengan lebih mendalam tentang Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Kemahiran yang perlu diketahui oleh seorang guru. Kami telah mencari bahan rujukan mengenai tugasan ini dengan pelbagai sumber. Antaranya membuat rujukan di Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis dan Pusat Sumber Awam di Alor Setar Kedah. Di sana kami telah mencari buku-buku mengenai soalan-soalan tugasan ini dengan menggunakan ‘OPAC’ yang disediakan oleh pusat sumber bagi memudahkan kami untuk mencari maklumat buku-buku yang di cari. Pada masa yang sama, kami tidak lupa untuk mendapatkan sumber maklumat melalui media elektronik iaitu internet. Sepanjang melaksanakan Kerja Kursus Pendek ini, kami telah melalui pelbagai

kekangan, namun kami tetap menanamkan sikap tidak mudah berputus asa. Dalam tempoh menyiapkan tugasan ini pelbagai cabaran yang terpaksa kami harungi, iaitu salah satunya ialah kesuntukan masa. Ia agak terganggu dengan keadaan dimana semasa sebelum minggu menghantar tugasan ini kami mempunyai pelbagai aktiviti sama ada aktiviti kurikulum mahupun kokurikulum yang memang tidak dapat dielakkan dan juga telah bercuti selama seminggu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri serta seminggu lagi untuk Pengalaman Berasaskan Sekolah.Justeru, masa untuk kami menyiapkan tugasan adalah terhad. Disamping kesukaran untuk memperolehi maklumat dan informasi daripada media elektronik lantaran untuk melayari rangkaian internet. Hal ini kerana rangkaian internet hanya boleh dilayari pada waktu berkerja sahaja. Dan dirumah kami yang langsung tiada rangkaian internet. Meskipun begitu, kami berjaya membahagikan masa kami dengan begitu baik untuk menyiapkan kerja kursus ini.Segala penat lelah yang kami hadapi dibalas dengan sebuah kepuasan apabila dapat menjayakan tugasan ini. Selain itu,sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan pada masa yang sama kami dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai kemahiran serta cara

Pengajaran dan Pembelajaran kemahiran berbahasa dan ini sememangnya penting kepada kami yang merupakan bakal guru pada masa kelak.

84

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kami telah membuat pembahagian yang mana harus dibuat dahulu dan yang mana kemudian. Setelah semua maklumat dipecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu, kami membuat kerja dengan begitu tekun dan sabar. Kami saling merujuk antara satu sama lain untuk memantapkan lagi kerja kursus kami ini. Dengan kerjasama pelbagai pihak, akhirnya siaplah kerja kursus ini dengan jayanya.Setelah siap barulah dicantumkan menjadi satu buku tugasan sebelum dihantar kepada pensyarah pembimbing. Tuntasnya, tugasan ini banyak memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri kami. Ia telah membuka pemikiran kami terhadap bidang ilmu pendidikan. Kami berharap ilmu ini dapat kami aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion perguruan. Akhir kata terima kasih kami ucapkan kepada Pn. Rohani, pensyarah Bahasa Melayu kami diatas segala tunjuk ajar yang diberikan. InsyaAllah, kami akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya.

BIBLIOGRAFI

85

(2009). Bhd Tuan Jah Tuan Yusof. diekses pada 24 Julai 2011 dari laman web http://www. Bhd 86 .htm Kemahiran Berbahasa.upm.edu.(2011).scribd. Selangor : Multimedia Sdn. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://www. Selangor : Multimedia Sdn.Faridah Nazir.blogspot.com/2010/01/strategi-pengajaran-danpembelajaran.blogspot.my/~fadzilah/nota%20kaedah. Bahasa Melayu II. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://notapismp. diekses pada 26 Julai 2011 dari laman web http://www.html Pendekatan Komunikatif.com/doc/35032876/pendekatan-komunikatif Siti Hajar Abdul Aziz.com/2010/09/pendekatan-komunikatif.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.scribd.com/doc/28428335/MODUL-BMM-3104-KEMAHIRANMENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS Pendekatan Komunikatif.(2011).html Tuan Jah Tuan Yusof. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.educ. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://ipgmalaysia. Selangor: Oxford fajar Sdn Bhd Strategi Pengajaran Bahasa Melayu.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LAMPIRAN 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful