KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104

)

2011

10 PENDAHULUAN Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian. Perkara ini menunjukkan kepentingan kemahiran penggunaan bahasa melayu dalam kalangan murid-murid.

Sehubungan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (1983), member tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan Pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya mberikan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.

Melalui tugasan ini, kami perlu mengenal pasti kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap dua. Selain itu juga, kami perlu mengenal pasti factor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa Bahasa Melayu sekolah rendah. Di samping itu, kami juga perlu membina satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahap dua berdasarkan penggabungjalinan kemahiran bahasa.

2.0 KONSEP MENDENGAR

1

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan.Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan (receptive level). Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan tepat. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa yangbertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu. Menurut ILA (1996), kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran.Menurutnya lagi, terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu, bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Menurut Yahya Othman dalam buku Pedagogi Bahasa pula menyatakan bahawa mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Aktiviti mendengar penting untuk dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa yang digunakan adalah bagi tujuan mendengar. Keupayaan mendengar yang berkesan perlu ditekankan supaya pelajar dapat menguasai semua mata pelajaran ketika di dalam kelas. Pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar mendengar pada jangka masa yang lama sebelum mencuba untuk bertutur. Kemahiran mendengar juga memberikan peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa itu. Hal ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi. Sekirannya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. 2.1 Pendekatan Dan Kaedah Kemahiran Mendengar

2

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Pendekatan yang digunakan dalam kemahiran membaca ini ialah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi .Pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi, kecekapan yang pertama membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya. Dalam hal ini, proses kemahiran mendengar juga pnting untuk menerima maklumat yang telah ditutrkan oleh penutur. Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran dimulakan dengan latihan menggunakan struktrur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu aktiviti komunikasi yang dipilih oleh guru . Pendekatan induktif dan deduktif digunakan dalam latihan ini.Kemudian murid- murid akan melibatkan diri dalam aktiviti berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur ayat yang dilatih. Kaedah audio lingual merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan pendekatan komunikatif. Kaedah audo-lingual ini menggunakan alatalat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan mendengar dan bertutur secara intensif. Kaedah pengajarani ni berlandaskan prinsip-prinsip berikut: i. Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan ii. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; iii. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan diajar tentang pengetahuan bahasa iv. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif v. Bahasa berbeza antara satu sama lain. Sebelum murid menguasai pertuturan, murid perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu. Hal ini kerana murid perlu mendengar dengan teliti apa yang telah dituturkan oleh guru. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid.

Oleh yang demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh

3

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Selain itu juga,unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: i. Murid mendengar dialog dalam bahasa asing ii. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut iii. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog
iv. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi

rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.

Kaedah

ini

berjaya

menghasilkan

murid

yang

mahir

dalam

kemahiran

mendengar. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Sebelum meniru dan menghafaz, kanak-kanak perlu menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu.

3.0 KEMAHIRAN BERTUTUR

4

1 Konsep Kemahiran Bertutur 5 . mereka akan cuba mengajuk bunyi yang didengarnya dan akhirnya mereka dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Dengan kata lain. Jesteru. Seterusnya. apa yang diperkatakan dan siapa pendengarnya. kemahiran mendengar dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolah lazimnya akan dijalankan secara beriringan. kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran. kita boleh menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yang sama mengintepretasikan dan memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar. Kemahiran bertutur juga amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar. 3. iaitu proses yang membolehkan individu memahami dan menelah ujaran yang didengar. Bertutur adalah sebagai medium komunikasi yang melibatkan tiga perkara asas iaitu. siapa yang berkata. iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang disekitarnya. Hal ini bermakna kemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak sebelum kemahiran membaca dan menulis. Mereka yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik secara tidak langsung dapat mempertingkatkan keyakinan diri dalam bersosialisasi. Hal ini kerana secara fitrahnya manusia tidak hanya mendengar atau bertutur semata-mata.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kemahiran bertutur adalah komunikasi bahasa yang paling asli dan amat penting untuk dikuasai oleh semua orang. sebaliknya mereka boleh melakukan aktiviti mendengar dan bertutur pada masa yang sama. Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara beransuransur. Dengan kata lain. Kemahiran bertutur juga didapati mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujaran.

kemahiran bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat.2 Objektif Kemahiran Bertutur Objektif pengajaran kemahiran bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (KBSR) adalah untuk membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai-bagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan.Dengan kata lain. ibu bapa dan sebagainya serta dalam aktiviti perbahasan. penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea. pendapat.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bertutur ialah kegiatan melafazkan dan melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna bagi membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana berbahasa. konsep umum kemahiran bertutur adalah berkait rapat dengan keupayaan manusia mengujar kata-kata serta dapat melibatkan individu bercakap. Penekanan amat diberikan kepada komunikasi dan penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan sesuai. syarahan dan lain-lain. guru haruslah memastikan supaya murid boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. 3. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid: a) menyebut dengan jelas b) menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat d) memberi penerangan dan member alasan e) menunjukkan arah f) membina soalan untuk mencari maklumat g) bertemu ramah 6 . Manakala. perasaan. Oleh yang demikian. Bertutur juga bermaksud penutur menzahirkan pendapat dan perasaan melalui bunyi bahasa yang bermakna serta merujuk kapada aktiviti melafazkan kata-kata untuk tujuan berinteraksi. Dalam menguasai kemahiran tersebut. guru. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.

antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. nada dan intonasi tertentu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek 7 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat i) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasibertutur secara bertatasusila Sehubungan dengan itu.1: Kemahiran Bertutur 3. Pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa).3 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur ada dua jenis pendekatan sahaja. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan.2. mengingat.3. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). sukatan pelajaran telah mencadangkan beberapa kemahiran kecil dalam kemahiran bertutur yang perlu dikuasai terlebih dahulu seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah. Tegasnya. Antara lain.1 Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. menguasai kemahiran membuat tanggapan. 3. terlebih dahulu daripada beberapa kemahiran asas yang lain.

4. Kelima. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. 3. didapati bahawa hanya lima daripada tujuh kaedah yang dikemukakan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang sesuai digunakan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. Ketujuh. Oleh yang demikian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran contohnya guru perlulah memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi.2 Pendekatan Komunikatif Pendekatan ini m elihat bahasa sebagai alat perhubungan yang menunjukkan makna dan penggunaan bahasa memainkan peranan penting. 1985). Kelima-lima kaedah tersebut ialah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 3. 8 . sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. 3. Ketiga. (Drumfit & Johnson. Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Keempat.4 Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Setelah diteliti. Keenam. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa.3. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi.1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah terus merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural. Kedua.

mankala teori pembelajarannnya pula berlandaskan teori interaksi. Oleh itu. Kaedah Audio –Lingual pula ialah gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendenggar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan cirri-cri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. Melalui pengalaman mendengar etrsebutlah muridmurid dapat berlatih menyebut perkataan. compact disk (audio) dan piring hitam. Kaedah yang digabungkan misalnya. ialah kaedah nahu dan kaedah terjemahan yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran. Bahan-bahan yang dipergengarkan kepada murid ialah petikan bunyi haiwan. pita rakaman. kaedah ini amat menitikberatkan pengajaran kecekapan berbahasa. frasa dan ayat. iaitu tatabhasa dan 9 . kemahairan mendengar dan bertutur turut diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkataan yang diganakan sehari-hari. Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. bunyi sesuatu suasana misalnya. Sehubungan itu. perkataan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda. Kaedah ini mementingkan proses pemerolehan bahasa kanak-kanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. suasana seram. Oleh yang demikian kaedah ini amat sesuai untuk menjalankan aktiviti kemhiran mendenar dan bertutur. Kaedah Fonetik atau linguistik pula ialah kaedah yang juga dikenali sebagai kaedah lisan atau reform dan berkait rapat dengan kaedah terus. pantun. Kaedah Elektik pula didapati mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. nyanyian. senikata lagu. sajak. Kaedah komunikatif pula terbentuk berlandaskan teori huraian bahasa fungsian dan teori kecekapan komunikatif. petikan cerita. Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran dan kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. syair dan sebagainya. berita. Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi.

Sebenarnya. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan simulasi.5 Starategi dan Teknik Kemahiran Bertutur Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecekapan komunikatif khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. 3. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Ketika murid melalui proses pemerolehan bahasa. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. (c) Bersoal jawab. Berikut ialah di antara teknik pengajaran kemahiran bertutur : (a) Latih tubi. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara dan strategi inilah yang akan menggambarkan perancangan dan perlaksanaan menyeluruh sesuatu agenda yang hendak dilaksanakan. mereka akan menguasai makna terlebih dahulu sebelumdapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. (b) Bercerita. (h) Sumbang saran 10 . Strategi pengajaran merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. lancar dan tepat. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaranyang paling sesuai.

0 KEMAHIRAN MEMBACA Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Dua. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. Bahan bacaan hendaklah dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai dan berkesan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 (i) Drama atau lakonan. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. (n) Tunjuk Cara 4. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.Akhirnya.Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami perkara yang dibaca. 4.1 JENIS – JENIS BACAAN Bacaan Mekanis  Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Kemahiran membaca peril diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Daripada kemahiran ini.  Mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul mengikut nada intonasi dan tekanan yang betul. Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. 11 . intonasi dan jeda yang betul. kemahiran membaca ialah keupayaan murid membaca ayat yang lancar serta sebutan.

memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.  Berfokuskan kepada tatabahasa. Selain jenis-jenis bacaan.meneliti penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.  Bacaan ini membantu murid dalam memperkembangkan pembelajaran bahasa. Bacaan Ekstensif  Bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan Mentalis  Dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara.dan menaakul isi bacaan dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Teknik yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan murid. teknik pengajaran kemahiran membaca tahap dua juga penting kepada murid-murid. 12 .memahami pembentukan dan dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan Intensif  Merupakan bacaan secara mendalam.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011  Bahan bacaan merupakan bahan yang mudah dan tidak membebankan minda.  Bertujuan untuk memahami maklumat atau idea.  Bacaan ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.menambah kemahiran memahami.Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Teknik yang baik dapat menggalakkan murid untuk berinteraksi serta berfikir secara kritis dan kreatif.  Bertujuan untuk memperkembang ciri-ciri kebolehan meneliti.

Question (soal Tanya) -Langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapat teks berkaitan dengan keperluan tugasannya.Review.2.Question.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 4.2 TEKNIK KEMAHIRAN MEMBACA ✔ Survey.Read. Read (baca) -Membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.Recite (SQ3R) Rajah 4.1: Teknik SQ3R Survey (tinjau) . Recite (imbas kembali) 13 .

mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan . Review (baca semula) -Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara terpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapn kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.How Rajah 4.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 -Pelajar cuba mengingati kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) .Learn.menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan KWLH akan membolehkan pelajar: .Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal.What. .mengingat dahulu apa yang telah diketahui .2.membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui . ✔ KWLH -Know. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.2 :Teknik KWLH Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca.mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca -menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya -menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan 14 .

3.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Menulis ialah pembentukan simbol – simbol tulisan dalam bahasa. 5. iaitu mendengar dan bertutur serta membaca. 15 . menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya serta menentukan bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapatkan maklumat.0 Kemahiran Menulis 1. 2. Kemahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. maklumat atau idea kepada pembaca. 5. menghubungkan sesuatu mesej. Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan. ( Don Bryne – 1979 ) 4. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak dan pembaca. Menulis ialah simbol – simbol grafik yang menggunakan huruf –huruf atau gabungan huruf – huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi semasa bercakap.

jelas dan berkesan. Mengeja perkataan Meluaskan kosa kata Menyuburkan minat berkarya Meningkatkan kecekapan berfikir Meluaskan pengetahuan TUJUAN Meningkatkan keterampilan bahasa 16 Meningkatkan penguasaan bahasa Memberikan fikiran dandan ketenangan jiwa Melahirkan kepuasan perasaan inovasi Meningkatkan daya kreativiti dan .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 6. Pengajaran kemahiran menulis harus dirancang dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid – murid dapat menyampaikan idea dengan tepat.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5.1: Tujuan Kemahiran Menulis Peringkat Kemahiran menulis Peringkat Menulis Mekanis Peringkat Mentalis ( Pelahiran ) 17 .

1 Pramenulis 1. 2.huruf dengan kemas dan betul. pen dan marker 3.2: Peringkat Kemahiran Menulis 5. Dalam peringkat ini murid – murid di sediakan dengan aktiviti – aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf. Biasanya murid – murid yang cerdas dapat menulis dengan baik kerana mereka berjaya melahirkan idea dengan pantas dan bernas dan dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik dan seterusnya dapat menulis dengan cepat dan cermat.Peringkat pratulisan KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Rajah 5. Latihan otot – otot jari dan tangan serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid – murid supaya mereka dapat membiasakan tangan mereka untuk memegang alat – alat menulis seperti pensel . Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri 18 . Murid yang kurang cerdas akan mengalami kesukaran untuk melahirkan idea dan tidak dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik. 4.

suku kata.1. Contoh aktiviti : ➢ Latihan menulis bentuk yang mirip kepada bentuk penulisan seperti membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Peringkat melatih murid membentuk lambing – lambing tulisan. Tujuanya adalah untuk membolehkan murid – murid menguasai kemahiran huruf – huruf kecil dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf . Guru harus member penekanan kepada kepentingan kemahiran ini disebabkan kemahiran ini harus dikusai oleh murid – murid sejak di peringkat awal supaya murid supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah di baca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. perkataan dan ayat.1 Peringkat menulis mekanis 1. 2. membentuk huruf di atas kertas kosong dan kertas atau buku bergaris. 3. 5. Sekiranya murid – murid dapat menguasai kemahiran menulis mekanis di peringkat awal secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan masalah penguasaan 3M dalam kalangan murid Tahun 1 khasnya dan murid sekolah rendah amnya. 4. 19 .

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 5. Melibatkan proses mental dan lazimnya dikuasai setelah murid – murid menguassai kemahiran menulis secara mekanis.2 Peringkat mentalis ( Pelahiran ) 1.1. 20 .

pendekatan tertentu seperti:➢ Terkawal ➢ Berpandu ➢ Bebas ➢ Proses ➢ Komunikatif ➢ Pengalaman Bahasa A.aktiviti latihan mental boleh dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid – murid menguasai kemahiran ini.Selain itu. Dalam kemahiran menulis peringkat ini. aktiviti. dan melengkapkan ayat atau perenggan. Oleh yang demikian. Untuk mencapai objektif kemahiran yang hendak dicapai. 3. Contoh aktiviti : ➢ Mengisi tempat kosong ➢ Melengkapkan ayat ➢ Membina ayat ➢ Memanjangkan ayat ➢ Menuliskan ayat berdasarkan gambar ➢ Menulis karangan ➢ Menulis jawapan kefahaman ➢ Menulis rencana 5. pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid 21 . mengisi tempat kosong. Pendekatan Terkawal Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan.2 Pendekatan Mengajar Kemahiran Menulis Kemahiran menulis boleh diajarkan secara berperingkat-peringkat. perkataan. pengajaran menulis boleh diajarkan dengan menggunakan pendekatan. murid dilatih melahirkan fikiran secara bertulis berpandukan gambar.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2.

9) Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam aspek wacana yang lengkap. 3) Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. 2. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu. Murid-murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru penulisan 22 . 5) Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru 6) Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh muridmurid. 4) Kad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid. Muridmurid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya disediakan oleh guru. Menyusun bahagian pendahuluan. •Contoh aktiviti: i. C. Pendekatan Bebas 1. iii. Pendekatan Berpandu 1) Isi karangan telah diberikan oleh guru 2) Murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek dengan baik. menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. 7) Latihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada muridmurid. kepada bahan yang B. 8) Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur. ii.

Permainan Bahasa Teknik permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata. 6) Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multimedia dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan.3 Teknik Mengajar Kemahiran Menulis A. 6 Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan E. 2 Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru 3 Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu 4 Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio 5 Bahan-bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka. Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan 5. 6. Guru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. 4) Murid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik 5) Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar. Pendekatan Komunikatif 1) Penulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat perhubungan 2) Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan 3) Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea. Pendekatan Proses 1 Tidak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh muridmurid. 5. Murid-murid mencari isi karangan sendiri 4.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 3. D. Penggunaan peribahasa digalakkan. tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan 23 .

Guru perlu merancang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Teknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh dijalankan oleh guru. guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta merancang permainan ini. guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain seperti penggunaan ruang kelas. guru memilih teknik permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran menulis. Kenyataan ini turut dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar bahasa Melayu. Guru perlu merancang serta mengolah bahan agar sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang sesuai. Abdul Aziz. permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj. Hasil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. mencari benda tersembunyi serta “Roda Impian’ kosa kata. 1995:3). Namun begitu. Selain itu. Namun. kos yang diperlukan serta keselamatan murid semasa aktiviti dijalankan. terdapat tiga jenis aktiviti permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas iaitu silang kata bergambar. Namun begitu. guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui 24 . Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung. Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. waktu. Oleh itu. Ini menunjukkan teknik permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang mewakili responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi awam dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. Husin & Siti Hajar Bt.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat menyeronokkan.Guru secara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu mempelbagaikan teknik dan aktiviti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah. Guru juga perlu memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesawan atau melalui pembacaan buku-buku yang berkaitan.  Murid perlu memahami sistem bunyi. antaranya: ➢ Terjemahan 25 .4 Kaedah Mengajar Kemahiran Menulis  Pembelajaran bahasa komuniti “community Language Learning” (CLL) berkait rapat dengan pengajaran bahasa asing yang dipanggil teknik kemanusiaan.  Kaedah ini menekankan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciriciri bunyi . makna dan tatabahasa  Pelopor CLL mengemukakan teori “Bahasa Sebagai proses Sosial” yang menekankan enam perkara: ➢ Proses keseluruhan individu ➢ Proses pendidikan ➢ Proses Interpersonal ➢ Proses Perkembangan ➢ Proses komunikasi ➢ Proses kebudayaan 5.5 Aktiviti P & P  Menggabungkan jenis pembelajaran inovatif dan konvensional. 5.ayat dan model-model abstrak bahasa.

Menyediakan karangan atau cerita. 5.6 Strategi Mengajar Kemahiran Menulis Mengisi tempat kosong Audio – Visual 26 Dari bahan yang guru baca atau sebagainya . ➢ Gambaran dan pemerhatian – Murid membuat laporan tentang pengalaman dan perasaan mereka.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ➢ Kerja kumpulan – perbincangan tentang sesuatu topik. ➢ Transkripsi –Menyalin semula pengucapan /perbualan dan menganalisis bentuk-bentuk linguistik. ➢ Analisis – Menganalisis ayat dengan memberi perhatian kepada penggunaan leksikal dan peraturan gramatikal.

Menyalin daripada buku teks atau buku rujukan 27 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berpusatkan Bahan Membina karangan berdasarkan gambar berpandu.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AFIFAH BINTI AHMAD Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Masalah Dalam Merancang Dan Melaksanakan Akiviti Yang Melibatkan Kemahiran 28 .

Semasa mendengar. Faktor ketiga ialah gangguan bunyi dalam persekitaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Mendengar. Kemahiran Mendengar Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor kesihatan. Jika kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan ketika masih bayi. Wujudnya perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. mereka kurang kefahaman tentang kemahiran mendengar berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengan mereka.Bertutur. Faktor yang seterusnya ialah jantina. penguasaan 29 . Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam kategori cacat pendengaran kerana kanak-kanak normal mempunyai pendengaran yang semulajadi sejak dilahirkan. Apabila usia kanak-kanak lelaki menjangkau umur 7 hingga 9 tahun. terdapat banyak gangguan seperti bunyi bising. Kemahiran Mendengar Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kemahiran mendengar adalah faktor fizikal. Hal ini dapat mempengeruhi pengamatan dan kemahiran mendengar seseorang itu. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan gaya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. Tahap pemikiran kanakkanak mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. Faktor yang terakhir ialah mental.Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah.

Kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. semakin tinggi taraf penguasaan bahasa ahli keluarganya. Faktor yang seterusnya ialah taraf sosioekonomi iaitu kanak-kanak daripada keluarga atasan dan pertengahan boleh menguasai bahasa dengan lebih cepat dan lebih baik daripada kanak-kanak keluarga bawahan. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut. dan organ pertuturan yang sempurna. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. Jika secara fizikalnya dapat dikesan organorgan ini rosak atau tidak berfungsi. Persekitaran yang 30 . Seterusnya ialah faktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Kanakkanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan. telinga. Semakin tinggi taraf ekonomi sesebuah keluarga. Akhir sekali ialah faktor dwibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Faktor yang kedua ialah faktor fizikal di mana pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. maka jelaslah kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda sering mengganggu bahasa yang dipelajari itu. Kemahiran Membaca Faktor yang pertama ialah faktor fizikal.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 bahasa mereka akan terganggu. Ini disebabkan oleh jasman kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanakkanak lelaki.

Persekitaran yang menggalakkan pelajar menulis juga perlu disediakan. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Faktor yang ketiga ialah faktor keupayaan pengamatan.dan sebagainya semasa berkomunikasi. dan sebagainya. Kemahiran Menulis Faktor yang utama ialah minat menulis. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Melahirkan minat menulis 31 . faktor kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. misalnya mendengar cerita. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. perasaan. Peringkat kesediaan menulis perlu diwujudkan dengan pelajar diberi dorongan untuk menulis. kehendak . Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. Selain itu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca.

Penguasaan menulis menjadi lebih mudah sekiranya pelajar dapat membuat latihan secara konsisten terutamanya dengan menitikberatkan kelemahan yang sering dilakukan semasa menulis. situasi pembelajaran yang menggalakkan perlu disediakan semasa mengajar penulisan. minat tidak boleh wujud secara spontan dan memerlukan masa untuk dimantapkan. Penyampaian idea secara spontan dan keupayaan mencatat perkara itu dalam perkataan yang tepat begantung kepada pengalaman yang ditempuhinya. Factor yang terakhir ialah latihan. Selain itu. Latihan yang kerap dapat membantu keupayaan murid menulis. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun Tarikh : 5 Gigih : 16 Mac 2011 32 . Penulisan menjadi lebih mudah sekiranya pelajar menulis perkara yang pernah dialaminya. Guru perlu fleksibel dari segi masa penulisan supaya murid tidak berasa tertekan semasa menulis. penyediaan situasi pembelajaran yang kondusif adalah factor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran penulisan. Faktor yang kedua ialah pengalaman. Oleh itu. Kadang kala minat menulis timbul lantara proses menulis yang dilakukan secara berulang-ulang.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 perlu wujud bagi memastikan kemahiran itu dapat dikuasai dengan lebih baik.

murid dapat: i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Masa Bilangan murid Tema Tajuk : 60 minit : 28 orang : Kekeluargaan : Keluarga harmoni hidup diberkati Hasil Pembelajaran: Fokus utama : 5. Aras 2: i.1 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 2: i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul berdasarkan teks “keluarga harmoni hidup diberkati” 33 . Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Fokus sampingan : 8. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran.

Membaca. Intrapersonal. menulis Tatabahasa: Jenis-jenis ayat. LANGKAH MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN 34 . Kad perkataan.muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai). Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan Sistem bahasa   Kemahiran bahasa : kemahiran membaca. tanda baca 2011 Pengisian kurikulum   Pendidikan Moral Nilai : hormat menghormati. kasih saying Kemahiran Bernilai Tambah • • • Kemahiran Berfikir : Menjana idea. merumus.menghubung kait. Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar. iii. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. bekerjasama . Menulis Kecerdasan Pelbagai keluarga : interpersonal. Petikan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii.

2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan 3) Guru mengaitkan bersama keluarga” 2) Soalan -Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ini? (5 minit) set induksi dengan tajuk pelajaran 1) Petikan “keluarga Langkah 1 (20minit) 1) Guru mengedarkan petikan kepada murid 2) Murid diminta untuk membaca petikan mengikut guru 3) Guru meminta 1)KB: merumus 2)BCB: mendengar aktif. harmoni hidup diberkati” beberapa orang murid ke hadapan dan membaca petikan dengan kuat menggunakan nada dan intonasi yang betul 4) Guru membuat 35 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1)KB-menghubungkait 2)BCB – mendengar dengan teliti -Teknik bersoal jawab 3)KP – interpersonal 1) Gambar “Berkelah Set Induksi 1) Guru mempamerkan gambar sebuah keluarga berkelah di tepi pantai.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 ulasan tentang petikan yang dibaca 1) Rajah tulang ikan Langkah 2 (15 minit) 1) Murid diminta mencari isi-isi penting di dalam petikan 2) Murid diminta mencatat isi-isi penting tesebut dalam bentuk rajah tulang ikan 3) guru membimbing murid 1)KB: Menjana idea 2)KP: intrapersonal 1) Membina karangan Langkah 3 (15 minit) 1) Murid diminta untuk membuat satu karangan menggunakan isiisi penting yang telah dicari 2) Guru memberikan pendahuluan karangan kepada murid 3) Guru 4) BBM -slaid powerpoint 5) Teknik -latih tubi membimbing murid 36 .

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Penutup 1) Rumusan isi pelajaran 2) Lirik lagu 1) Guru membuat rumusan pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari.Soal jawab (5 Minit) 37 . 2) Nyanyian lagu “kalau rasa gembira tepuk tangan” 1) Teknik .

Murid susah untuk memahami pengajaran guru kerana pemikiran mereka hanya fokus kepada satu kemahiran sahaja. dalam Dalam pengajaran bahasa. Murid akan berasa gembira dan fokus apabila terdapat rangsangan dalam pengajaran guru. kemahiran membaca. segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S. terdapat juga kelemahan dalam kaedah ini. dan kemahiran menulis. dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar. guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Selain itu. Nor Azrina Mohd Zainol dan Fitri Norlida Ibrahim kerana telah memberikan yang terbaik dalam tugasan ini. Justeru itu. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing. Untuk mengaplikasikan semua kemahiran ini guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalam sesuatu pengajaran. rahmat dan kasih sayangNya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan ini mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kaedah ini dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan dapat mengelakkan kebosanan dalam diri murid. kemahiran bertutur. Seperti mana yang kita sedia maklum. guru perlu menumpukan perhatian kepada murid yang lemah supaya mereka dapat memahami apa yang diajar. Selain itu. Guru perlulah memainkan peranan merancang pengajaran dengan teliti. 38 . Terima kasih juga buat rakan-rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana Basri. Guru perlulah berfikiran lebih kreatif lagi.W.Kita sebagai seorang guru perlulah membaiki kelemahan diri dan berusaha untuk meningkatkan lagi prestasi dalam kerjaya guru. Puan Rohani Binti Din kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menambahbaikkan lagi tugasan kami.T kerana dengan izin. seseorang guru perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan kemahiran bahasa yang berkesan dan baik. Hal ini adalah untuk mengetahui kaedah ini sesuai atau tidak untuk dilaksanakan. terdapat empat kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas. Sebagai guru kita hendaklah mengetahui kelemahan dan kelebihan konsep penggabungjalinan ini.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) RELEKSI KENDIRI NUR AFIFAH BINTI AHMAD 910810-02-5166 2011 Alhamdulillah.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 39 .

bertutur. sukar bagi seseorang guru itu menjadikan pengajarannya berkesan.membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah.Kepentingan penguasaan pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Faktor pertama masalah ini ialah melalui faktor komunikasi . Melalui komunikasi yang baik. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. menyebarkan ilmu pengetahuan.membaca dan menulis.Adanya interaksi yang berkesan yang ditonjolkan oleh guru kepada murid-murid. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid lambat menerima sesuatu pembelajaran tetapi objektif yang dirancang bagi satu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai sekaligus akan menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. saling bantu membantu sesama guru dan murid menjadikan sesuatu sesi pengajaran menjadi lebih bermakna. serta terbitnya perasaan hormat menghormati. seseorang guru itu dapat menyampaikan isi pelajarannya dengan berkesan. Komunikasi bukan sahaja melalui percakapan malah. Ini dibuktikan di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang telah menggariskan sebelas objektif yang merangkumi beberapa kemahiran berbahasa.maklumat serta tunjuk ajar yang berkesan kepada murid-murid tanpa menimbulkan sebarang ketidakfahaman murid mengenai sesuatu pembelajaran tersebut. Jika mesej 40 . Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar.bahasa perpaduan dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar pada semua peringkat persekolahan sama terhadap ada di sekolah bahasa rendah lebih mahupun ketara dalam sekolah bidang menengah.bertutur.Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran. Kebanyakan guru menganggap mengajar Bahasa Melayu merupakan tugas yang mudah sedangkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid sekolah rendah. bahasa pengantar utama. komunikasi juga dapat dizahirkan melalui aktiviti bertulis. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Setiap guru hendaklah mahir dalam berkomunikasi.bertutur. Guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik khususnya mengajar di dalam bilik darjah. Oleh itu. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. guru hendaklah menyusun strategi serta teknik yang berkesan agar pembelajaran berinteraksi dalam kelas bersama murid-murid tidak mendatangkan masalah dan suasana berinteraksi yang berkesan.membaca dan menulis.

bertutur. membaca dan menulis kerana mempunyai perbezaaan tahap kecerdasan murid di dalam satu kelas.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 yang disampaikan oleh guru dapat difahami oleh murid-murid maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Oleh itu.Guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang efektif untuk memaksimakan pencapaian murid-murid. tidak dapat menebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal membunyikannya. mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran kemahiran berbahasa contohnya masalah membaca yang ada dalam diri murid lembam seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. Ini semua sukar untuk didapati dalam konteks bilik darjah aliran biasa yang mana tidak semua murid-murid mempunyai keupayaan untuk belajar secara pantas.maka komunikasi bertulis telah diamalkan. 41 . Berbeza dengan murid bagi kategori pintar cerdas di mana mereka memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengayaan.tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. Ini menimbulkan bacaan yang merangkak-rangkak dan menyebabkan murid-murid kategori lembam atau lemah tidak dapat memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut serta tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan ransangan yang diberikan guru. kemahiran komunikasi amat penting bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dengan adanya suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.menghafal fakta dan latih tubi tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas sebaliknya ia hanya akan melatih kemahiran motor halus mereka sahaja.pecutan atau lebih kehadapan berbanding murid-murid biasa. Bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan tinggi akan berupaya memahami sesuatu pelajaran itu dengan cepat manakala berbeza bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan dalam kategori lemah. timbulnya masalah kepada guru dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti kemahiran mendengar. Tahap kecerdasan murid amat berperanan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran seseorang itu.Dalam keadaan ini. Di dalam kelas mungkin terdapat satu atau dua orang pelajar yang tergolong dalam kategori murid pintar atau cerdas dan ada juga golongan murid yang tergolong dalam kategori lemah. Tugasan seperti salin-menyalin. Bagi murid kategori lembam atau lemah.Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam untuk kegunaan muridmurid.Setiap guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid melalui startegi yang berkesan.Guru perlu mengetahui keupayaan pelajar pintar cerdas mengenalpasti bentuk kecerdasannya berdasarkan kepintarannya. Faktor kedua yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa ialah faktor tahap kecerdasan murid.

membaca.Dengan ini. tingkah laku bermasalah ini boleh membawa kesan yang tidak baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Adakalanya ia dapat dikawal dan adakalanya ianya menyeksakan.menulis.Murid sebegini jarang bercakap atau tidak banyak berinteraksi sekaligus menjejaskan pembelajaran dalam pelaksanaan aktiviti kemahiran bertutur. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. Perbuatan mereka hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila dimarah.amaran guru. Oleh demikian.Apabila sudah tidak ditegur. Masalah tingkah laku sering dihadapi oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Sebagai contoh.Murid yang berkelakuan nakal ini tiadak makan saman dengan teguran.kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.Murid yang suka mengasingkan diri pula kebiasannya tidak mahu bergaul dengan kawan-kawan lain.mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan.murid akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu kemahiran membaca. Murid ini lebih suka mengelamun ketika belajar. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran. Yang pastinya. sebarang masalah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa hendaklah ditangani oleh guru dengan baik dan teratur supaya tidak akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar di dalam kelas.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang ketiga ialah faktor tingkahlaku pelajar. dan menulis tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana tidak mendapat kerjasama dari murid itu sendiri. murid yang berkelakuan nakal suka membuat bising di dalam bilik darjah ketika guru mengajar di hadapan kelas serta menggangu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain semasa proses pembelajaran berlaku.Murid sebegini juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas.Sesetengah pula menunjukkan sikap tidak berminat lansung untuk belajar.Bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan kanak-kanak. Tingkahlaku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 42 .

30 – 11. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i.dan tepat.30 pagi (60 minit) : 4 Amanah : 10 tahun 2011 Bilangan Murid: 30 orang Tajuk Pelajaran: Kepentingan Menjaga Kebersihan Alam Sekitar Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5. Aras 3 (i) 1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Tarikh Hari Masa Tahun Umur : 16 Julai 2011 : Selasa : 10.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 43 .1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya dengan logik dan tepat. Fokus Sampingan: 1. Aras 2 (i) i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Pulau Pinang 1. interpersonal.  Belajar Cara Belajar : Perbincangan dan kerja kumpulan  Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. Perkelahan Di Pantai Miami.  Murid pernah menjalankan aktiviti perkelahan. Bahan Bantu Mengajar :  Slideshow power point  Lembaran Kerja  Gambar  LCD Pengetahuan sedia ada :  Murid sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman aktiviti perkelahan. naturalis dan emosi. 1. LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1.menjana idea dan kecerdasan pelbagai. BBM -Slideshow power point AKTIVITI P&P CATATAN Set Induksi (5 minit) 44 . intrapersonal.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Sistem Bahasa:  Tatabahasa : Ayat Majmuk  Kosa Kata istilah : Pengisian Kurikulum   Ilmu Nilai : Pendidikan Moral dan Sivik : Tolong-menolong dan bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)  Kemahiran berfikir: Mengenal pasti sebab dan akibat.Guru menunjukkan gambar dengan menggunakan slide power point.

Petikan cerita ii.Guru dan murid bersoal jawab.sumbang saran 4. 2.di tepi pantai 4. 2.Teknik -Bersoal jawab.Kamal bersama keluarganya mengadakan perkelahan bersama saudara-mara di Air Terjun Sungai Denim. 3. Ayah dan ibu menasihati Kamal supaya menjaga 4. Dimanakah keluarga ini berada? .Kecerdasan Pelbagai -intrapersonal 2. Alam sekitar Sungai Denim sangat indah dan bersih 3. Guru meminta murid membaca petikan secara individu dan kumpulan mengikut perenggan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ii. Petikan Perkelahan di Air Terjun 1.Guru meminta murid memerhatikan paparan skrin powerpoint yang ditunjukkan dengan teliti.Guru berbincang tentang isi kandungan dan bersoaljawab dengan murid.Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk yang diajar. 45 . 2011 2. 3. Guru membimbing murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.Nilai -bertanggung jawab 3. Apakah yang dapat kamu perhatikan di dalam gambar ini? . 2. Isi penting: 1.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal 3.BBM . Soalan yang diajukan: 2. 1.sebuah keluarga -pelampung -istana pasir 3.KB -Menjana Idea 1.Apakah yang mereka sedang lakukan? -bermandi-manda -membuat istana pasir Langkah 1 (20 minit) i.

Ceritakan keindahan alam di Sungai Denim.Guru mengajukan soalan berdasarkan petikan yang diberi.Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan yang tepat. 1. 2.Teknik -penerangan -perbincangan 3. Soalan Berdasarkan petikan.Guru mengedarkan lambaran kerja dan murid dikehendaki menjawab soalan secara individu.BBM -Petikan cerita Langkah 2 (10 minit) i.Teknik -Soal jawab -penerangan -perbincangan 2.Guru meminta murid membaca petikan bersamasama. Berapa kalilah Kamal telah pergi ke Air Terjun Sungai Denim? 2. Tugasan -lembaran kerja 1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) kebersihan alam sekitar di Sungai Denim 2011 5. Langkah 3 (15 minit) i.Apakah yang akan berlaku sekiranya air terjun di Sungai Denim dicemari oleh sampah 46 . 2. 2. jelaskan pesanan ayah kepada Kamal.BBM -Lembaran kerja ii. 2. Mengapakah Air Terjun Sungai Denim menjadi pilihan keluarga Kamal? 3.Soalan: 1. 3. 1.Murid boleh mendapatkan idea dan membuat perbincangan tentang soalan tugasan dalam kumpulan.Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan dan memberikan jawapan yang sesuai.nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh Kamal dan keluarganya. 1.Berdasarkan teks.Guru membimbing murid kearah mendapatkan jawapan yang tepat. -memasang khemah -bermandi-manda -menangkap gambar alam sekitar. 3.

Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. Penutup (5 minit) -Perkelahan di Air Terjun Sungai Denim -Ayah memberi pesanan kepada Kamal supaya menjaga kebersihan di kawasan air terjun.Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar.Guru memuji murid kerana memberi komitmen yang baik. 1.Air sungai yang sejuk dan jernih itu memikat hati saya. 1. 2. 2.Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal 3. 1.Kecerdasan pelbagai -Kinestetik 2. 2. Guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai-nilai murni.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) sarap? 2011 4. Rumusan isi pelajaran 1.Teknik -Soal jawab 2.BBM -Lembaran kerja 2. 1. Nilai murni -Kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar REFLEKSI KENDIRI FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 47 .Saya tertarik dengan pemandangan alam sekitar yang indah dan mendamaikan.Guru meminta murid membin ayat majmuk berdasarkan gambar yang terdapat di dalam lembaran kerja yang telah diberikan.Bagaimanakah cara untuk memastikan air terjun Sungai Denim sentiasa dalam keadaan bersih ? Langkah 4 (5 minit) 1.

Penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa bertujuan untuk mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih berkesan. bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. saya mempelajari bahawa penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa. Guru hendaklah menentukan kemahiran utama yang mahu ditekankan dalam sesuatu pelajaran dan kemudian memikirkan kemahiran sampingan yang bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran.beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.kemahiran membaca dan menulis.mendengar. Guru hendaklah mahir menggabungkan kemahiran di dalam sesuatu pengajaran bahasa supaya ia boleh disampaikan berdasarkan objektif. Apabila guru melakukan penggabungjalinan. ia melibatkan pelbagai kemahiran serta kemahiran tersendiri yang dimilki oleh guru dalam cara penyampaian.Melalui proses ini. penggabungjalinan dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan meluas.Melalui Sukatan Pelajaran.masa yang diperuntukkan serta kebolehan pencapaian murid.Penggabungjalinan dapat dilakukan beberapa atau semua kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran.Guru berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi kerana kemahiran guru dalam cara penyampaian secara individu yang berbeza dengan guru lain. terdapat empat kemahiran yang dijalankan iaitu kemahiran mendengar. penggabungjalinan yang dilakukan mestilah mudah dan bergantung kepada matlamat dan objektif pengajaran dan 48 . bertutur.Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Dalam pengajaran bahasa.membaca dan menulis. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.Di samping itu.Selain itu.Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. kemahiran berbahasa dapat dikuasai serentak iaitu kemahiran bertutur.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 910716-10-5020 2011 Selepas menyiapkan tugasan ini.

Dalam melakukan penggabungjalinan juga. 49 .guru mestilah merancang kemahiran fokus utama dan sampingan dengan baik.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 pembelajaran yang hendak dicapai.Guru perlu mengetahui apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL Faktor – faktor timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. 50 . membaca dan menulis. bertutur.

walaupun mereka telah menjalani sesi persekolah selama enam tahun. Justeru. Ini kerana imput hanya akan sampai ke telinga dan tidak akan di hantar ke otak untuk diproses. Kemahiran berbahasa merupakan isu yang penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak dahulu lagi. wujudnya jurang pemisah dalam membangunkan generasi muda dalam keseimbangan potensi individu. Satu faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut berlaku adalah kerana pelajar tidak mendapat peluang mendirikan asas berbahasa yang kukuh. Ia merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa penutur pertama sedang bertutur. Namun demikian. setiap penutur menegakkan idea masing – masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Faktor yang kedua ialah menyampuk. Antaranya adalah perubahan respon. Dengan kata lain. Isu yang pernah diperkatakan adalah tentang terdapatnya sebilangan murid sekolah rendah yang masih tidak menguasai kemahiran berbahasa. Terleka juga merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah untuk merancang aktiviti P & P.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Murid-murid sekolah rendah merupakan aset negara pada masa hadapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam memajukan negara menjelang Wawasan 2020. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. Sama ada kita suka atau tidak. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Ia disebabkan oleh masalah mengantuk atau minda bercabang kea rah lain serta hilang tumpuan semasa berlajar. Ia akan berlaku kepada pelajar dengan tiba – tiba apabila seseorang itu dengan secara tidak sengaja telah menerima input lain dan tidak menyerap input yang disampaikan oleh penutur. Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Walau bagaimanapun. Pendengaran semulajadi tidak sepatutnya di ganggu oleh hal yang sedemikian. Aktiviti mendengar pelajar juga akan menjadi tidak aktif. perubahan respon yang berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. Inilah dengan yang dimaksudkan dengan mendengar dengan fikiran yang tertutup. Justeru. Jadi guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang berkesan dan menarik untuk menarik perhatian pelajar. kita akan terus mendengar kerana alat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. aktiviti mendengar pelajar tidak bermakna dan akan kehilangan maklumat penting yang perlu pelajar ketahui 51 . Terleka merupakan satu gangguan yang berlaku apabila pendengaran pelajar mengembara dan menerewang. keupayaan mendengar bagi pelajar sekolah perlu dieksplotasi sebaik mungkin agar mereka akan menguasai kemahiran mendengar.

penyakit dan kecerdasan. Kanak. guru sering mengadakan guru akan melaksanakan aktiviti lisan secara menyeluruh kepada semua murid. Ia boleh menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. Justeru bagi menangani masalah ini. Bagi kanak. Selain itu juga. Ia merujuk kepada ketidakupayaan alat artikulasi seseorang berfungsi dengan baik bagi menuturkan ujaran. sama ada lelaki atau perempuan. Bagi membantu kanak. Alat pertuturan juga merupakan salah satu masalah dalam faktor fizikal. mereka yang cerdas dapat bertutur dengan mudah dan lancar dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertuturan seperti berpidato. Ini juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru. guru perlulah menempatkan kepada di kelas pemulihan. Hal ini termasuklah serangan penyakit pada tenggorok dan paru – paru yang memberikan kesan kepada pertuturan keranan alat – alat ini berperanan dalam pengeluaran bunyi bahasa. guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang boleh menarik minat pelajar untuk terus mengikuti pembelajaran untuk mengelakkan mereka mengalami rasa bosan yang menyebabkan mereka gagal untuk memberikan perhatian kepada perkara yang dibualkan. Ia termasuklah keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. Bagi faktor fizikal pula ia terbahagi kepada dua iaitu salah satunya masalah pada alat pendengaran iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau dalam istilah lain disebut sebagai pekak. kanak – kanak permpuan dapat bertutur lebih awal daipada kanak – kanak lelaki.kanak yang tidak mampu bertutur dengan baik adalah kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembam. Faktor yang melibatkan bertutur terbahagi kepada tiga iaitu faktor yang pertama ialah faktor fisiologi. Justeru. Ia disebabkan. Kecerdasan berkaitan dengan otak yang sihat dan dapat berfungsi dengan sempurna dalam memproduksi bahasa. kanak. perbezaan jantina tidak lagi menampakkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur antara mereka. Faktor fisiologi terbahagi kepada tiga iaitu jantina. pada tahap pertama persekolahan. Namun demikan. guru perlulah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat.kanak yang bisu. Kajian mendapati.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Terdapat beberapa jenis penyakit biological yang memberikan kesan kepada keupayaan bertutur seseorang. faktor jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan. Untuk mengelakkan masalah ini berterusan guru perlulah mengelakkan dari bertutur terlalu pantas hingga tertinggal maklumat penting atau terlalu perlahan hingga menyebabkan tiada tindak balas daripada otak mereka. Bagi peringkat awal kanak – kanak.kanak ini. Sebaliknya. guru bolehlah menempatkan 52 .kanak yang pekak sejak kecil lagi menyebabkan mereka tidak boleh bertutur kerana mereka tidak pernah mendengar bunyi bahasa.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. negatif. Selain itu. tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. ibu bapa yang kerap bertutur dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat meningkatkan keupayaan bertutur kanak-kanak. Hal ini kerana ibu bapa yang mempunyai tahap sosioekonomi dapat menyediakan segala kemudahan pembelajaran berbahasa kepada anak – anak mereka. guru perlulah menyediakan segala kemudahan yang dirasakan sesuai untuk membantu pelajar yang kemahiran bertutur ini terhad supaya dapat berkembang seiring dengan pelajar yang mendapat segala kemudahan dalam pembelajaran berbahasa. Kelemahan menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. internet. menyebabkan penguasaan kemahiran bertutur meraka berlaku mengikut perkembangan yang terhad sahaja. Murid-murid ini beranggapan bahawa perlakuan yang melanggar norma amalan di sekolah bertujuan menarik perhatian guru dan rakan-rakan. Jadi. Sebaliknya. Tahap sosioekonomi secara tidak langsung turut mempengaruhi keupayaan bertutur. Yang terakhir adalah faktor persekitaran. Tingkah laku agresif. Ini akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai kemahiran bahasa yang lebih berkesan. tidak dapat menyebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak ketahui makna atau gagal membunyikannya. Masalah menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid lemah dan tidak berminat dalam matapelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidakcekapan mereka menguasainya. Ia melibatkan keluarga dan sosioekonomi. Sifat rendah diri akibat kegagalan yang berterusan membawa kepada konsep kendiri yang rendah. Contohnya. Bagi keluarga. Ini menimbulkan pola bacaan yang merangkak-rangkak dan pastinya menjadikan murid-murid tidak memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut. buku dan lain-lain. kebudakbudakan serta bermuram adalah petunjuk-petunjuk masalah emosi yang serius. televisyen. kanak-kanak daripada latar belakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kearah interaksi dan komunikasi antara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. murid ini juga lemah dan tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan rangsangan yang diberikan oleh 53 .hali ini berbeza dengan kanak-kanak yang mempunyai sosioekonomi rendah yang tidak terdedah dengan kemudahan sedemikian. Pengaruh faktor-faktor yang tertentu mewujudkan masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis murid. Permasalahan membaca yang ada dalam diri murid adalah seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca.

intonasi dengan gaya yang betul. Membaca merupakan proses interaksi antara teks dengan imaginasi pembaca. 54 . masalah ketidakcekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran membaca agar dapat menjadikan pengajaran lebih bervariasi. faktor luar kawalan juga penyebab kepada masalah penguasaan kemahiran ini antaranya masalah kecacatan. Selain itu. membunyikan huruf tertentu. iaitu murid lemah menyusun ayat dan buah fikiran mengikut wajaran fikiran mereka serta meninggalkan perkataan tertentu semasa menulis. Apabila seseorang murid tidak menguasai kemahiran membaca menyebabkan mereka tidak menguasai kemahiran asas. Justeru. Hal ini ditambah dengan faktor persekitaran seperti kemiskinan dan kurang perhatian daripada ibu bapa juga merupakan penyumbang kepada permasalahan menguasai kemahiran membaca dan menulis. Antaranya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 guru. masalah ini bukanlah penghalang kepada guru dan sekolah serta dijadikan alasan untuk tidak membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Antara kelemahan murid dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huruf yang seakan akan sama bentuknya. ayat. menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Manakala kelemahan dalam menghasilkan makna dalam penulisan karangan pula. Walau bagaimanapun. keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama. CHEMOR. Akibatnya murid tidak dapat menulis garis perkataan dengan tepat serta mencampur aduk huruf besar dengan huruf kecil dalam satu ayat. Hal ini pasti menjadikan murid salah faham menyebut susunan rangkai kata. Ketidakupayaan murid menguasai kedua-dua kemahiran ini pasti memberikan masalah kepada mereka untuk melahirkan ekspresi melalui tulisan. penyakit dan genetik. iaitu kemahiran lisan. Pelbagai usaha serta bantuan daripada kerajaan dan KPM seharusnya menjadi pemangkin serta dorongan bagi guru agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam pembelajaran RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR.Ketidakcekapan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid tidak berminat untuk belajar dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya. Ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Hari : Rabu 2011 Tarikh : 7 September 2011 Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk : 60 Minit : 5 Bestari : 35 Orang : Patriotisme :Ulang tahun Kemerdekaan. frasa.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca Aras 2 : ( i ) mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Fokus Sampingan : 6. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Objektif Pelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :- 1) Membaca dan menghayati Sajak Tanah Pusaka Tercinta meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 55 . Aras 1 : ( i ) Mengenalpasti penggunaan kata.2 Membaca dan mengenalpasti genre penulisan. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 7.

Bahan Bantu Mengajar : ➢ Buku Teks. ii ) Muzik Kemahiran Berfikir : i ) Menjana dan menghasilkan idea ii ) Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan Belajar Cara Belajar : Belajar secara spontan dan sumbang saran. ➢ Murid pernah dengar cara mendeklamasikan sajak. Patriotik Penggabung Jalinan : i )Kemahiran membaca dan Menulis. ➢ Murid pernah menonton cerita.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 2) Mengenalpasti penggunaan kata. frasa.cerita patriotisme. ➢ Kertas Lampiran soalan ➢ Lirik lagu ➢ Papan teka Silang Kata ➢ Video Lagu Pengetahuan sedia ada : ➢ Murid pernah menyanyikan lagu Tanggal 31 ➢ Murid pernah membaca sejarah mengenai kemerdekaan. 56 . ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre dalam Sajak Tanah Pusaka Tercinta Sistem Bahasa : ➢ Sebutan dan Intonasi ➢ Tatabahasa : Kata Adjektif Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai : Bekerjasama.

1.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LANGKAH ISI PELAJARAN MASA 1) Lirik lagu “ Tanggal 31”. 2) Guru menayangkan video lagu “ Tanggal 31”. 2) Soalan – soalan :Set Induksi i. Pada tahun berapakan 1) Guru memberi murid lirik lagu. BBM AKTIVITI P & P CATATAN 57 .

BBM -kertas soalan 58 . sumbang saran 3. 3. Kecerdasan pelbagai -muzik 3) Guru dan murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik. 1 2 Langkah 1 ( 20 minit ) 3 Buku teks Tahun 5 Sajak Tanah Pusaka tercinta Maksud sajak • Sajak in bermaksud setiap rakyat haruslah memberikan kesetian kepada Negara tanpa berbelah bahagi. Setiap rakyat harus mencurahkan tenaga dan bakti kepada Negara agar Negara menjadi terbilang dan makmur. Kecerdasan pelbagai -visual ruang 2. BBM -Buku Teks 1) Guru menunjukkan cara mendeklamasikan sajak yang 1) Sajak Tanah Pusaka Langkah 2 ( 15 minit ) Tercinta. Selain itu setiap rakyat juga harus menjaga kedaulatan Negara agar tidak dibelengu oleh penjajah lagi.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ( 5 minit ) kita mencapai Kemerdekaan? ii. 4) Murid diminta untuk mengulang membaca maksud sajak tersebut dengan kuat. Teknik -bersoal jawab . 3) Guru menjelaskan maksud sajak yang telah dibaca. Sudah berapa tahunkah kita menyambut Hari Kemerdekaan? 2011 -lirik lagu -video lagu 2. 5) Guru dan murid berbincang tentang maksud sajak dengan lebih mendalam. 2) Contoh Perkataan atau Frasa betul menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai. 1) Guru mengarahkan murid mengeluarkan buku teks . sumbang saran 1. 2) Guru meminta murid mendeklamasikan sajak dengan betul menggunakan 1. 2) Murid dikehendaki membaca serta memahami sajak mengenai Tanah Pusaka Tercinta. Teknik -bersoal jawab . 5) Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran. 4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai maksud lagu tersebut.

4) Guru memberi helaian soalan perkataan sama maksud dengan perkataan atau frasa yang telah di hitamkan. 2) Guru membentuk beberapa kumpulan 3) Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari maklumat .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) • • • • Tumpahnya darahku Tidak akan berbelah bagi Bertoleransi Patahkan bersama sebutan dan intonasi yang sesuai. Murid dan guru berbincang jawapan sebenar. BBM -papan teka silang kata 59 . 2. Teknik -berpuisi 3) Guru meminta murid mencari dan membaca perkataan atau frasa yang telah dihitamkan di dalam petikan sajak tersebut. 5) Murid di kehendaki memadankan perkataan yang sama maksudnya dengan perkataan yang di beri. 5) Jawapan yang betul akan menerima ganjaran daripada guru. Teknik -permainan bahasa 1) Contoh soalan  Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia?  Siapakah yang telah membangunkan KLCC ? 1. 6) Guru memantau hasil tulisan murid 7) Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. 2011 2. 1) Permainan Bahasa ○ Langkah 3 (15 minit ) Teka silang kata 1) Guru memberikan penerangan sebelum aktiviti dimulakan. 4) Murid akan tampil kehadapan untuk mengisi tempat kosong di papan teka silang kata.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1) Guru membuat rumusan 1. 3) Guru menerapkan nilai-nilai murni yang telah mereka perolehi berdasarkan sajak Tanah Pusaka Tercinta. Penerapan nilai-nilai Penutup ( 5 minit ) murni – Kita mestilah mempertahankan tanah air kita. 2) Guru dan murid bersoal jawab. Rumusan isi pelajaran 2. 1. – Kita mestilah mengamalkan sikap patriotism. 4) Guru mengucapkan terima kasih kerana member kerjasama yang baik 5) Guru dan murid bertepuk tangan sebagai mengakhiri kelas. Teknik -bersoal jawab 60 . pelajaran bersama murid dengan mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari.

guru guru juga perlu memastikan murid – murid boleh menghasilkan ayat. Murid juga diminta untuk mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Bagi kemahiran menulis pula. Manakala kemahiran menulis pula merujuk kepada merid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keupayaan membaca merujuk kepada murid membaca dengan sebutan. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungkan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 REFLEKSI ( NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL ) Dalam Rancangan Pengajaran Harian diatas. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Melalui proses ini. guru boleh mengawasi dan memantau hasil tulisan murid agar sentiasa cantik. pengukuhan dan penghayatan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik. Penggabungjalinan juga bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. 61 . Terdapat tiga prinsip penggabung jalinan iaitu mudah ubah. jeda. Ini secara tidak langsung dapat memberi pengetahuan kepada murid bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan gaya yang betul. berdasarkan kebolehan dan pencapaian murid. Kemahiran membaca dalam RPH tersebut menekankan aspek pemahaman.ayat yang gramatis dalam pembinaan karangan. cantik dan kemas. dan kelancaran yang betul. Selain itu. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas. intonasi. kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. Guru juga menunjukkan contoh cara mendeklamasikan sajak dengan betul. Pada pendapat saya. saya telah menggabung jalinkan dua Kemahiran Berbahasa iaitu Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis. Secara tidak langsung ia memenuhi tuntutan huraian sukatan pelajaran. kemas dan teratur.

murid tidak akan dapat fokus terhadap dua kemahiran dalam satu-satu masa. Jika kita mengajar murid kelas ketiga atau kelas akhir. pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan. sudah tentu kita tidak akan menggunakan aras 2 dan aras 3. Antara kelemahan yang dapat dinyatakan dalam penggabungjalinan dalam P & P ialah aras yang di gunakan bagi setiap hasil pembelajaran tidak sesuai dengan faktor murid tersebut. guru perlulah merujuk buku Huraian Sukatan Pelajaran yang telah disediakan mengikut tahun yang telah ditetapkan. fokus dalam kehidupan. harmonis dan bersepadu dan yang paling penting.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Huraian Sukatan pelajaran iailah satu dokumen yang mengandungi perkaraperkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan.ia dapat membantu murid menguasai beberapa kemahiran yang di ajarkan oleh guru secara serentak. jika menggunakan penggabung jalinan dalam P & P. Untuk merancang kemahiran fokus dan sampingan. Ini secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa Pengajaran dan Pembelajarn guru dan murid di dalam kelas. matlamat P & P tidak akan tercapai. 62 . Untuk sesi pengajaran. Keberkesanan pengajaran amat penting di ambil kira. guru perlulah mengambil kira keberkesanan setiap fokus utama dan fokus sampingan yang telah dipilih. menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang. dapat membantu penguasaan kemahiran. Antara kebaikan penggabungjalinan dalam P & P ialah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain. kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan. Ini kerana guru tersebut tidak menggunakan aras yang sesuai dengan tahap keupayaan murid tersebut. Jika guru hanya mengambil sikap sambil lewa dalam menentukan hasil pembelajaran tersebut. Selain itu. sebagai yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran. Ini akan menyebabkan mereka berasa bosan di dalam kelas serta tercicir daripada menerima input yang sepatutnya dapat.

dan harian di dalam bilik darjah. Namun demikian. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. berinteraksi. Guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangancadangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. seperti kata pepatah Melayu. melentur buluh biarlah dari rebungnya. mingguan. dan berfikir. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. konsep penggabung jalinan ini sesuai digunakan untuk Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas. 63 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Bagi saya. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Pada peringkat ini. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. secara tidak langsung ia dapat membantu guru memudahkan matlamat dan objektif pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Apabila antara satu kemahiran di gabungkan dengan kemahiran yang lain di dalam satu P & P.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH DALAM MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KEMAHIRAN BERBAHASA 64 .

Sementara itu. 65 . keupayaan mendengar di dalam kalangan murid-murid perlulah dieksploitasikan sebaik mungkin agar mereka ini menguasai kemahiran mendengar. perubahan respons yang berbeza-beza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor Masalah Kemahiran Mendengar Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Terleka boleh berlaku kerana mengantuk hingga menyebabkan minda murid-murid lambat memproses maklumat atau bercabang kearah lain dan tiada penumpuan. Walau bagaimanapun. Selain itu. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. terleka juga merupakan gangguan dalam aktiviti mendengar dan dialami oleh kebanyakan daripada murid-murid. Secara tidak langsung perkara ini memberikan impak kepada kemahiran men dengar pendengar yang terlibat yang turut menjadi tidak fokus kepada isu yang diperkatakan. pendengaran yang berlaku secara semulajadi tidak seharusnya berlaku dan diganggu dalam hal sedemikian. kita kan gterus mendengar kerana lat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. setiap penutur cuba menegakkan idea masing-masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. menyampuk pula merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu. penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa pentur pertama sedang bertutur. Terleka berlaku apabila pendengaran murid menerawang hinggga input yang disampaikan oleh penutur tidak dapat diserap. Samada kita suka atau tidak. Oleh yang demikian. Sehubungan dengan itu. Antaranya dalah seperti dalam rajah seperti yang berikut: Rajah : Faktor Keberkesanan Kemahiran Mendengar Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Dengan kata lain.

Faktor yang terakhir pula ialah kebosanan. Namun demikian. Oleh itu. Fikiran yang tertutup juga menyebabkan aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak aktif kerana input hanya sampai ke telinga dan tidak dihantar ke otak untuk diproses. kemahiran bertutur juga mempunyai faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberkesanannya. Berdasarkan kajian yang dijalankan. Faktor Masalah Kemahiran Bertutur Seperti kemahiran mendengar. perbezaan jantina tidak lagi menunjukkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur melalui 66 . aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak bermakna jika fikiran mereka tertutup kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. penyakit dan kecerdasan. terdapat tiga faktor kemahiran bertutur adalah seperti dalam rajah yang berikut: Rajah: Faktor Keberkesanan Kemahiran Bertutur Faktor fisiologi dibahagikan kepada tiga unsur. kanak-kanak perempuan didapati bertutur lebih awal daripada kanak-kanak lelaki.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor lain iaitu fikiran tertutup. unsure jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan pada peringkat awal kanak-kanak. Kebosanan berlaku kemungkinan kerana penutur bertutur terlalu pantas sehingga nmurid-murid tertinggal banyak maklumat penting atau penutur yang bertutur terlalu perlahanberbanding keupayaan otak murid-murid bertindak balas. Sehubungan itu. Sehubungan itu. Fikiran tertutup ialah mendengar dengan fikiran yang tertutup sehingga menyebabkan murid-murid kehilangan maklumat penting yang perlu diketahui. Aktiviti mendengar kita boleh diganggu dengan perasaan bosan yang menyebabkan murid-murid gagal member perhatian kepada perkara yang diujarkan . iaitu jantina. pada tahap pertama persekolahan.

pihak sekolah memberi tanggungjawab kepada guru-guru pemulihan untuk membantu murid-murid lembab tersebut menguasai bahasa sama seperti orang lain. Berdasarkan unsur penyakit pula. yang turut member kesan kepada pertuturan kerana organ tersebut berperanan menghasilakan bunyi bahasa. sering dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembab. unsure kecerdasan pula. syarahan. unsur alat pertuturan meruuk kepada masalah pada alat pertuturan. murid-murid yang cerdas didapati dapat bertutur dengan mudah dan lancar serta melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pertuturan yang meransang kecerdasan mereka seperti pidato. iaitu ketidakupayaan alat artikulasi seseorang untuk berfungsi dengan baik untuk menutur ujaran. Selain itu. Kepekakan berlaku kerana kerosakan kepada gegendang telinga yang berperanan penting untuk menerima dan menyerap bunyi luaran. Kerosakan pada artikulasi menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. kecacatan otak juga turut didapati memberi kesan kepada kegagalan alat pertuturan berfungsi dengan baik hingga menyebabkan murid sukar bertutur. kanak-kanak yang bisu pula ditempatkan di kelas atau sekolah khas untuk membolehkan mereka mempelajari bahasa menggunakan bahasa isayarat. terdapat beberapa jenis penyakit biologikal yang didapati member kesan kepada keupayaan bertutur kepada seseorang murid. Kerosakan juga boleh berlaku dalam bentuk keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. Akan tetapi. Faktor fizikal pula meliputi dua unsur. Begitu juga dengan serangan penyakit pada tenggorok dan paru-paru. masih boleh bertutur dan menyampaikan mesej kepada orang lain dengan cara mereka sendiri. masalah pada alat pendengaran merujuk kepada ketidakupayaan alat pendengaran. Namun kanak-kanak gagap dan sumbing. Sebaliknya. kecacatan pada pita suara booleh menyebabkan murid tidak berupaya mengeluarkan bunyi bersuara hinga menyebabkan mereka tidak dapat bertutur. Oleh itu. Sebagai contoh. iaitu alat pendengaran dan alat peertuturan. iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau yang turut dikenali sebagai pekak.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 aktiviti lisan dibilik darjah dilaksanakan oleh guru secara menyeluruh kepada semua murid tanpa mengambil kira jantina mereka. 67 . Sementara itu. murid-murid yang tidak mampu bertutur dengan baik dan lancar. Sehubungan itu. Selain itu. dan perbahasan.

dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Faktor emosi. Faktor fizikal ii. Secara tidak langsung. dll). buku-buku dan perisian pembelajaran bahasa untuk mempertingkatkankan keupayaan bertutur anak-anak mereka. masalah pendengaran. iaitu : i. Sebaliknya. Unsur yang seterusnya. Faktor Masalah Kemahiran Membaca Faktor masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. kurang zat makanan yang serius. Perkara ini disebabkan oleh. keluarga berperanan penting dalam penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. aphasia.B. masalah pertuturan. Sehubungan itu. dll). masalah jantung. Faktor kognitif dan bahasa iii. persekitaran. Murid-murid juga dapat menambah perbendaharaan kata disamping mempelajari struktur bahasa dan tatabahasa yang betul. faktor persekitaran iaitu terdiri daripada dua unsure keluarga dan sosioekonomi. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . dan pendidikan Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Faktor yang terakhir iaitu. Ibu bapa yang mempunyai tahap sosio ekonomi yang tinggi didapati dapat menyediakan kemudahan internet. Namun Guy L. televisyen. ibu bapa yang kerap bertutur dan berbual dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat mempertingkat keupayaan bertutur murid-murid. iaitu unsur sosioekonomi turut mempengaruhi keupayaan bertutur murid-murid. Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan 68 . masalah neurological seperti kerosakan otak (serebral palsi. anak-anak mereka dapat menguasai kemahiran berbahasa pada peringkat umur lebih awal. Akan tetapi hal ini amat berbeza dengan murid-murid yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah. terencat akal. murid-murid daraipada latarbelakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kepada interaksi dan komunikasi anatara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad.

Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Faktor Masalah Kemahiran Bertulis Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak yang kurang jelas penglihatannya akan kurang mampu menangkap maklumat yang ditulis di papan hitam.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Kanak-kanak ini perlu diberi galakkan dan bimbingan yang sewajarnya untuk membolehkan perkembangan kognitifnya berterusan. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. dan sebagainya. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. tiada galakan keluarga. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. keadaan ini akan berterusan sehingga akan menjejaskan pembelajarannya.Ada pula kanak-kanak yang menempuhi proses perkembangan mental yang lambat tanpa apa-apa kecacatan jasmani. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. pengalaman dan pemikirannya mungkin seperti kanak-kanak yang berumur lima tahun. Walaupun ada baiknya jika pendaftaran persekolahan dilambatkan ini selalunya tidak dapat dilakukan pada masa kini. Walaupun umurnya sudah enam tahuin umpamanya. Kebanyakkan daripada kanak-kanak ini boleh dan mesti dipulihkan dengan memberi kaca mata yang sesuai. Jika dia tidak menyatakan masalah kepada guru dan gurunya pun tidak mengetahui. kurang zat makanan. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. kanak-kanak seperti ini bukanlah mengalami kecacatan akal dan jika tidak 69 . mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanakkanak.

Kanak-kanak yang mengalami masalah ini kadangkala mempunyai tahap pemikiran yang sederhana atau lebih baik daripada biasa. Ini dapat dikenali sebagai satu keadaan di mana kanak-kanak yang tidak mengalami 70 . Tetapi kesukarannya untuk menulis atau membuat aktiviti yang memerlukan kemahiran seperti melukis selalu mengakibatkan dia dianggap sebagai kanak . Kebolehan menumpukan perhatian kepada sesuatu kerja adalah perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menerima arahan dan pengajaran dari guru-guru atau ibu bapanya. Keadaan ini selalu dipanggil ´dyslexia´ dalam bahasa Inggeris. Aktiviti sehari-harian seperti mengikat tali kasut boleh diajar dengan menunjukkan setiap gerak geri tangan sehingga selesai tali kasut diikat. Kanak-kanak seperti ini perlu dikenalpasti kebolehan serta kelemahannya supaya satu kurikulum pembelajaran yang khas dapat dirancangkan untuknya. Sebaliknya.kanak cacat akal. Kanak-kanak ini akan mendapat manfaat jika dirancang.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 dikenalpasti dan diberi bimbingan yang sewajarnya mungkin ada menyerap konsep diri yang tidak sihat. Kanak-kanak ini mungkin selalu menunjukkan kebolehannya dalam aktiviti yang lain seperti bermain catur. Kelemahannya untuk menulis mungkin boleh diatasi dengan cara berlatih selalu. Selalunya tidak ada gangguan yang jelas terdapat dari peperiksaan klinikal. Ada lebih mendatangkan manfaat bagi kanak-kanak ini mengunakan pita rakaman atau menaip kerana kekekokan tangannya menghalangnya daripada menulis dengan sempurna.Kanak-kanak yang begini selalu dipanggil ´Hyperactive´ dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak seperti ini perlu diberi pemulihan khas yang dipanggil ´behavioural modification´ untuk menambahkan tempoh tumpuan perhatiannya sebelum dia dapat menerima pengajaran dengan berkesan. Kanak-kanak ini tidak boleh maju dalam pembelajaran oleh sebab dia tidak dapat menarik perhatian penuh. dia mungkin membawa kesulitan kepada guru dan murid-murid lain kerana dia tidak boleh duduk di kerusinya dengan lama. berbahas atau membaca yang tidak memerlukan kemahiran tangan.

masalah pembelajaran khusus atau kekekokan. Seseorang kanak-kanak yang tidak sihat sudah tentulah tidak akan menumpukan perhatian yang cukup kepada pelajarannya di sekolah. kanak-kanak ini akan kebelakangan dalam pelajarannya. Jika keadaan ini berterusan dan tindakan yang berkesan tidak diambil. menulis atau mengira. Kanak-kanak yang menghidap penyakit sawan mungkin menerima ubat yang menjejaskan tumpuan perhatiannya. tidak suka bergaul atau selalu bercakap seorang diri. Keadaan ini boleh berlaku akibat daripada masalah kekurangan pendengaran. Oleh itu keadaankeadaan seperti ini mestilah dikenalpasti dan langkah diambil untuk mengatasinya. Kanak-kanak yang pucat mungkin sering merasa mengantuk di kelas. 71 . Jadi secara tidak langsung perkara-perkara ini amat mengganggu dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Berikut adalah riwayat seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan kelakuan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 kecacatan akal atau kurang minat mengalami kesukaran sama ada membaca. Kanak-kanak yang telah menempuh pengalaman yang pahit dan menakutkan mungkin suka mengasingkan diri . Kadangkala kelakuan yang ganjil itu tidak dapat dikesan puncanya dengan jelas.

idea. 72 . Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Fokus Sampingan : 7. nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. membaca cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dan mengumpulkan maklumattentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ini. ayat. ii. menulis satu perenggan tentang nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. wacana. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat i.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 5 Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Umur Murid Mata pelajaran Tema Tajuk : 12 September 2011 : 60 minit : 5 Wira : 32 orang : 11 Tahun : Bahasa Melayu : Patriotisme : “Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia” Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 11.

menusuk. 2011 Menjawab 2 daripada 3 soalan pemahaman tentang cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dengan menggunakan bahasa yang santun. Bahan Bantu Mengajar : i. memercik. mengimbau. Lembaran Kerja iv. Visual ruang d) Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton cerita tentang keganasan pihak komunis di televisyen. mencatat nota c) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal.Bendera Malaysia iii.Kad huruf 73 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) iii. memekakkan. Sistem Bahasa : Kosa kata : merentap. Petikan cerita bertajuk ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ ii. menekup Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai Murni : Kesyukuran. derapan. berpinar. mencirikan. kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah: a) Kemahiran Berfikir : menganalisis. membuat kesimpulan b) Kemahiran Belajar Cara Belajar : membaca secara luncuran. kebaranian. Verbal linguistik.

Tiga orang murid dipilih secara rawak untuk 3.Kecerdasan Pelbagai -verbal 74 . 2. Murid dikehendaki melengkapkan tajuk dengan menyebut huruf ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia.KB -Menjana Idea Jawapan: 3. 4. 2. Bendera Malaysia 2. Contoh Soalan: 1.Teknik -Bersoal jawab.Pengisian Kurikulum -verballinguistik -interpersonal Langkah 1 (15 minit) 1.. Guru 1. 3.sumbang saran BenderaMalaysia 4. Kosa kata membaca petikan secara bergilir mengikut 2. BBM menunjukkan sebuah kotak yang berisi -Bendera Malaysia benda. Murid diedarkan petikan 1. Memahami teks yang di baca yang bertajuk ‘Lahirku Bertuah di bumi Malaysia. Guru meminta murid meneka benda yang terdapat di dalam kotak yang ditunjukkan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) LANGKAH ISI PELAJARAN MASA AKTIVITI P&P 2011 CATATAN Set Induksi (5 minit) 1.Petikan cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ 2. Apakah benda yang terdapat dalam kotak ini? 2.BBM . Teks cerita 1. Murid dipamerkan bendera Malaysia dan diminta mentafsir bendera tersebut.

Pada pendapat kamu. 5. 6.Nilai . Setiap kumpulan 3. Guru menerangkan makana perkataan tersebut. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. 3.KB -mencirikan -menganalisis 4. Murid diminta 4. mengapakah penulis menyatakan Dia sangat bertuah dilahirkan di bumi Malaysia? Tema: Malaysia Negara aman dan makmur. Apakah tajuk lain yang sesuai bagi cerita ini? 2. 3. BCB -membaca menyenaraikan perkataan yang tidak difahami dalam petikan tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 linguistic – – – – merentap memekakkan menusuk memercik perenggan.kerjasama diminta untuk membaca cerita mengikut perenggan secara bergilir. 1.BBM Langkah 2 (15 minit) Soalan Kefahaman tentang teks 1. 4. Apakah tema dan persoalan bagi cerita ini? 3.BCB -menjawab soalan 1. Guru bersoal jawab dengan murid.Teknik -penerangan -perbincangan 75 . -Petikan cerita 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menjwab soalan yang dikemukakan.

-Petikan -Lembaran kerja 2. Nilai murni -tekun 76 . Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan 1. Secara individu murid diminta untuk menulis nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ pada lembaran kerja yang diedarkan.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Persoalan: Bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia Peperangan akan memusnahkan segalagalanya.BBM Langkah 3 (20 minit) 1.BCB -menulis nota 3.Kemahiran berfikir -mencirikan dan membuat kesimpulan 4. 1.

Guru meminta murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 1. 4.Kecerdasan pelbagai -verbal linguistik Penutup (5 minit) Kognitif: 1.Teknik -Soal jawab -sumbang saran -kesyukuran -keberanian -kasih sayang 2. 77 . 1. 2.Penerapan nilai murni 2. Sosial: -penghargaan -Nyanyi Lagu ‘Malaysia Tanah Airku’ 3.Guru menasihati murid supaya bersyukur kerana dilahirkan di bumi Malaysia. Guru mengedarkan ‘Lirik Lagu Malaysia Tanah Airku’ dan menyanyi bersama dengan iringan muzik.Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama murid.

Bunyi bedilan meriam dan senapang bertalu-talu.Aku terus berdoa.Kami berdua sahaja waris yang tinggal bagi keturunan kami. peluh memercik di dahi.nenek dan kerabat yang lain telah lama tewas.Aku tidak mahu m e n j e j a k a n g g o t a keluargaku yang lain.Mungkin kesakitan dek genggaman kuat tanganku. Adik kecilku yang tidak mengerti apa-apa mula meronta-ronta. akuternampak sepasukan tentera sedang menuju ke tempat persembunyian kami.Rontaannya yang semakin kuat menyebabkan pelukannyaterlerai.”Turt! Trut! Trut!” Bunyi itu menerjah ke telingaku.Bau hanyir menusuk hidung.Derapak sepatu tentera mengejutkan kami. Aku menerpa ke arahnya.Aku bimbang kalau-kalau terlepas tangan kecil itu.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Lampiran 1 Petikan Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia Aku memegang tangan adik kecilku dengan erat. tamatlah riwayat kami.Giliranku bila? Aku berdoa agar kami berdua selamat.Kadang-kadang dia cuba merentaptangannya.Aku menangis semahu-mahuku. Aku sangat mengasihinya. aku akan kehilangannya. Dia saudara yang aku ada kini. Aku terpempan. Aku menekup mulut adikku.Aku tahu beberapa orang bersembunyi berhampiran dengan kami telahdibunuh. Ku genggam tangan adikku sambil memeluknya erat.Kakiku menggeletar.Aku hanya memekakkan telinga.Aku tidak peduli.Tubuh kecil adikku rebah ke bumi. Mayat bergelimpangan di sana sini.Tuhan sahaja 78 . Aku terus berlari mencari tempat yang kukira selamat untuk bersembunyi.Semoga kelibat kami tidak dilihat oleh mereka. Pelukanku semakin kemas.Cukuplah aku leka.Datuk.Aku memeluk tubuh kakuadikku.Bunyi tembakan dan jeritan silihberganti.tibatiba. Adik berlari keluar sambil menangis. Tapak kecil adikku seolah-olah tidak menjejak bumi. Keadaan kami bagai telur dihujung tanduk.Akumembatukan diri. Cukuplah aku kehilangan ibu bapa dan adik-adikku yang lain.Tubuhnya longlai dan dibasahi darah.

79 . aku sangat bertuah kerana di lahirkan di bumi ini. Mataku berpinar-pinar. Aku bingkas bangun. Aku memeluknya erat. Terasa lega. Aku mengucap panjang. Tiba-tiba . Aku terpelanting.sebutir peluru singgah didadaku. Bermimpi rupa-rupanya aku. Aku berdoa agar negaraku tetap merdeka.Tubuh adikku ditembusi berpuluhpuluh butir peluru. Sesungguhnya.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 mengetahui betapa luluhnya hatiku saat itu.Aku bersyukur kerana aku tidak perlu melalui segala kegetiran dan kesengsaraan yang dialami oleh sesetengahpendudk di negara lain. Sakitnya bukankepalang. Aku termenung sambal mengimbau mimpiku.

saya telah memilih untuk menggabungjalinkan kemahiran berbahasa membaca dengan kemahiran menulis. di dalam Rancangan Pengajaran yang telah saya buat. Saya juga dapati pengabungjalinan kemahiran berbahasa merupakan strategi manakala ilmu merupakan bahan. iaitu intra bidang. Dari tugasan ini saya mendapati penggabungjalinan ialah satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan haruslah dibuat dan dijalankan supaya sesi pengajaran menjadi lebih menarik. iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama.KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 NAMA: FITRI NORLIDA IBRAHIM REFLEKSI PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Berdasarkan Rancangan Pengajaran (RPH) yang telah dibuat. sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Selain itu. 80 . Oleh yang demikian. dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kosa kata. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Unsur penggabungjalinan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. tersusun dan lengkap. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui penggabungjalinan. bertutur. membaca. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan. Oleh yang demikian. Alhamdulillah banyak input-input dan pengetahuan baru yang lebih lanjut lagi tentang bentuk penggabungjalinan yang baik untuk membuat RPH. dan peribahasa juga digabungjalinkan. saya juga lebih faham lagi bahawa aspek tatabahasa. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa dan penyerapan ilmu juga turut saya serapkan ke dalam Rancangan Pengajaran saya kerana ia merupakan dua perkara yang berjalan seiring semasa proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) Bahasa Melayu dilangsungkan. guru diberi sepenuh kebebasan untuk menggunakan pelbagai disiplin ilmu (asalkan tidak bertentangan dengan nilai norma masyarakat Malaysia) agar murid merasakan keseronokan meneroka sesuatu bidang dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid secara serentak.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Berdasarkan Rancangan Pengajaran yang saya telah buat. Misalnya murid boleh diminta mencari maklumat tentang tema. Fokus sampingannya pula dalah berkaitan membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan kandungan bahan yang dibaca. wacana. Dalam pengabungjalinan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di Bahasa antara Melayu. Aras yang digunakan ialah aras 3 berkaitan dengan mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) dalam Konsep minat membaca dengan menggunakan Aras 2 iaitu mengumpul maklumat tentang isi Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa KBT ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Bahan yang digunakan ialah cerpen ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. Semua maklumat semasa proses p&p sekiranya diterokai dengan baik dan terancang akan membekalkan murid dengan ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan murid-murid. Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang cerpen ini malah melalui pelbagai aktiviti murid turut dapat meneroka ilmu baru yang lain tentang tanah air. Secara keseluruhannya cerpen ini memberikan ilmu tentang nilai semangat cintakan tanah air dan nilai keamanan. nilai dan pengajaran. penggabungjalinan berlaku antara kemahiran membaca dan menulis. Saya dapati dalam kemahiran bernilai tambah ini perkara wajib yang perlu ada dalam RPH ialah kemahiran berfikir. ayat. kemahiran berbahasa kemahiran 81 . nilai dan pengajaran tentang cerpen ini. Dengan kata lain setiap pengajaran haruslah ada kemahiran berfikir. Penggabungjalinan antara kemahiran membaca dengan kemahiran menulis ini menyerapkan ilmu bidang patriotisme sebagai bahan dalam proses p&p. Antara beberapa perkara baru yang dapat murid terokai antaranya keadaan atau suasana semasa keganasan atau peperangan berlaku. Saya telah memilih untuk membuat kemahiran menulis sebagai fokus utama iaitu berkaitan dengan Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. idea.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosio budaya, kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik.

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, atau kemahiran menulis dengan baik. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik, konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu, berketerampilan, dapat berkomunikasi dengan berkesan, mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian.

PENUTUP

82

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Selepas menyiapkan tugasan ini, kami telah mempelajari dan memahami bahawa pengajaran kemahiran berbahasa penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui kemahiran mendengar,pelajar berupaya untuk mendengar dengan teliti dan memperlihatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai jenis komunikasi. Pelajar mampu bertutur dengan menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan maklumat,idea,perasaan dan konsep secara berkesan melalui kemahiran bertutur. Kemahiran membaca pula ,pelajar berupaya menggunakan pelbagai strategi untuk membaca dan memperlihatkan pemahaman terhadap pelbagai teks. Melalui kemahiran menulis pula, pelajar mampu menjana idea dan menggunakan kreativiti melalui pelbagai jenis penulisan. Pendekatan dalam pengajaran bahasa merujuk proses pengendalian pengajaran bahasa seluruhnya.Sesuatu pendekatan itu bersandarkan pada teori pengajaran dan pembelajaran bahasa.Kaedah merupakan satu prosedur yang menyeluruh untuk mengejar sesuatu aspek bahasa yang bersesuaian dengan pendekatan dan objektif pengajaran. Di samping itu, melalui teknik pengajaran yang baik mampu memberi ransangan yang berguna kepada murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan teknik penerangan,keperihalan,perbandingan,latihan,percambahan fikiran dan sebagainya kepada murid-murid.Di samping itu, kefahaman murid dalam pembelajaran pendekatan,kaedah dan teknik pengajaran dapat membantu murid menguasai aspek sastera. Kaedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar. Jika pelajar merasakan kaedah pengajaran yang diterima adalah berkesan maka ini akan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.

REFLEKSI

83

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Sepanjang menjalankan Kerja Kursus Berasaskan Projek Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu ini, kami lebih memahami tentang Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu tersebut dengan lebih terperinci. Secara tidak langsung ianya dapat mengajar kami dengan lebih mendalam tentang Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Kemahiran yang perlu diketahui oleh seorang guru. Kami telah mencari bahan rujukan mengenai tugasan ini dengan pelbagai sumber. Antaranya membuat rujukan di Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis dan Pusat Sumber Awam di Alor Setar Kedah. Di sana kami telah mencari buku-buku mengenai soalan-soalan tugasan ini dengan menggunakan ‘OPAC’ yang disediakan oleh pusat sumber bagi memudahkan kami untuk mencari maklumat buku-buku yang di cari. Pada masa yang sama, kami tidak lupa untuk mendapatkan sumber maklumat melalui media elektronik iaitu internet. Sepanjang melaksanakan Kerja Kursus Pendek ini, kami telah melalui pelbagai

kekangan, namun kami tetap menanamkan sikap tidak mudah berputus asa. Dalam tempoh menyiapkan tugasan ini pelbagai cabaran yang terpaksa kami harungi, iaitu salah satunya ialah kesuntukan masa. Ia agak terganggu dengan keadaan dimana semasa sebelum minggu menghantar tugasan ini kami mempunyai pelbagai aktiviti sama ada aktiviti kurikulum mahupun kokurikulum yang memang tidak dapat dielakkan dan juga telah bercuti selama seminggu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri serta seminggu lagi untuk Pengalaman Berasaskan Sekolah.Justeru, masa untuk kami menyiapkan tugasan adalah terhad. Disamping kesukaran untuk memperolehi maklumat dan informasi daripada media elektronik lantaran untuk melayari rangkaian internet. Hal ini kerana rangkaian internet hanya boleh dilayari pada waktu berkerja sahaja. Dan dirumah kami yang langsung tiada rangkaian internet. Meskipun begitu, kami berjaya membahagikan masa kami dengan begitu baik untuk menyiapkan kerja kursus ini.Segala penat lelah yang kami hadapi dibalas dengan sebuah kepuasan apabila dapat menjayakan tugasan ini. Selain itu,sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan pada masa yang sama kami dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai kemahiran serta cara

Pengajaran dan Pembelajaran kemahiran berbahasa dan ini sememangnya penting kepada kami yang merupakan bakal guru pada masa kelak.

84

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2011

Kami telah membuat pembahagian yang mana harus dibuat dahulu dan yang mana kemudian. Setelah semua maklumat dipecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu, kami membuat kerja dengan begitu tekun dan sabar. Kami saling merujuk antara satu sama lain untuk memantapkan lagi kerja kursus kami ini. Dengan kerjasama pelbagai pihak, akhirnya siaplah kerja kursus ini dengan jayanya.Setelah siap barulah dicantumkan menjadi satu buku tugasan sebelum dihantar kepada pensyarah pembimbing. Tuntasnya, tugasan ini banyak memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri kami. Ia telah membuka pemikiran kami terhadap bidang ilmu pendidikan. Kami berharap ilmu ini dapat kami aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion perguruan. Akhir kata terima kasih kami ucapkan kepada Pn. Rohani, pensyarah Bahasa Melayu kami diatas segala tunjuk ajar yang diberikan. InsyaAllah, kami akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya.

BIBLIOGRAFI

85

Selangor : Multimedia Sdn.upm.com/2010/01/strategi-pengajaran-danpembelajaran. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://notapismp. Bahasa Melayu II. Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.(2009).html Pendekatan Komunikatif.blogspot.blogspot. diekses pada 24 Julai 2011 dari laman web http://www. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://ipgmalaysia.com/2010/09/pendekatan-komunikatif. Bhd 86 .KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Selangor : Multimedia Sdn.(2011).Faridah Nazir.(2011). diekses pada 26 Julai 2011 dari laman web http://www.html Tuan Jah Tuan Yusof. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://www. Bhd Tuan Jah Tuan Yusof.my/~fadzilah/nota%20kaedah. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.scribd.com/doc/28428335/MODUL-BMM-3104-KEMAHIRANMENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS Pendekatan Komunikatif. Selangor: Oxford fajar Sdn Bhd Strategi Pengajaran Bahasa Melayu.edu.educ.com/doc/35032876/pendekatan-komunikatif Siti Hajar Abdul Aziz.scribd.htm Kemahiran Berbahasa.

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 2011 LAMPIRAN 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful