TRIANGULASI

‡ Digunakan untuk meningkatkan kesahan hasil dapatan dan keputusan penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif.
± Bilangan subjek biasanya kecil

‡ Merupakan kombinasi beberapa kaedah penyelidikan, pemerhati, teknik pengumpulan data dan sebagainya untuk mengkaji fenomena yang sama
± Bias dapat dikurangkan

Terdapat 3 Jenis triangulasi (Mheen. pemerhatian Data Lebih daripada seorang penyelidik terlibat Penyelidik Kaedah yang berbeza digunakan untuk mengkaji perkara fokus kajian Kaedah . Coumans. soal selidik. 2006) Data diperoleh daripada banyak sumber Temu bual. Barendregt & Poel.

penggunaan Iebih daripada satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama. 3. Triangulasi teori .Denzin (1978) mengenal pasti empat (4) kategori triangulasi: 1. Triangulasi penyelidikan . . Triangulasi data .pengutipan pelbagai jenis data untuk menyelidik fenomena yang sama.banyak pemerhati terlibat berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yang sama. 2. Triangulasi kaedah .penggunaan pelbagai kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama. 4.

Chua. 2006 menyatakan 3 jenis triangulasi Ruang (keadaan /tempat) Masa Individu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful