TRIANGULASI

‡ Digunakan untuk meningkatkan kesahan hasil dapatan dan keputusan penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif.
± Bilangan subjek biasanya kecil

‡ Merupakan kombinasi beberapa kaedah penyelidikan, pemerhati, teknik pengumpulan data dan sebagainya untuk mengkaji fenomena yang sama
± Bias dapat dikurangkan

Coumans. 2006) Data diperoleh daripada banyak sumber Temu bual.Terdapat 3 Jenis triangulasi (Mheen. soal selidik. pemerhatian Data Lebih daripada seorang penyelidik terlibat Penyelidik Kaedah yang berbeza digunakan untuk mengkaji perkara fokus kajian Kaedah . Barendregt & Poel.

pengutipan pelbagai jenis data untuk menyelidik fenomena yang sama. 4. Triangulasi kaedah .banyak pemerhati terlibat berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yang sama. . Triangulasi data .penggunaan pelbagai kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama. 3.Denzin (1978) mengenal pasti empat (4) kategori triangulasi: 1. Triangulasi teori . 2.penggunaan Iebih daripada satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama. Triangulasi penyelidikan .

Chua. 2006 menyatakan 3 jenis triangulasi Ruang (keadaan /tempat) Masa Individu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful