TRIANGULASI

‡ Digunakan untuk meningkatkan kesahan hasil dapatan dan keputusan penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif.
± Bilangan subjek biasanya kecil

‡ Merupakan kombinasi beberapa kaedah penyelidikan, pemerhati, teknik pengumpulan data dan sebagainya untuk mengkaji fenomena yang sama
± Bias dapat dikurangkan

2006) Data diperoleh daripada banyak sumber Temu bual. pemerhatian Data Lebih daripada seorang penyelidik terlibat Penyelidik Kaedah yang berbeza digunakan untuk mengkaji perkara fokus kajian Kaedah .Terdapat 3 Jenis triangulasi (Mheen. Barendregt & Poel. Coumans. soal selidik.

pengutipan pelbagai jenis data untuk menyelidik fenomena yang sama. 4. Triangulasi teori . 3.Denzin (1978) mengenal pasti empat (4) kategori triangulasi: 1.penggunaan pelbagai kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama.banyak pemerhati terlibat berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yang sama. Triangulasi penyelidikan . Triangulasi kaedah . Triangulasi data .penggunaan Iebih daripada satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama. 2. .

2006 menyatakan 3 jenis triangulasi Ruang (keadaan /tempat) Masa Individu .Chua.