Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir

sistem pendidikan negara. Proses perkembangan bangsa dan proses kemajuan negara berkaitan secara langsung dengan sistem pendidikan. Pendidikan bermutu melahirkan generasi yang sedar dan insaf dengan erti hidup dan tanggungjawab. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik, ekonomi ataupun sosial. (Yahaya Don, 2005). Bagi merealisasikan hasrat dan wawasan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyusun jentera pentadbiran yang mampu menjana bangsa ke arah penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dan keupayaan generasi muda meningkatkan daya saing untuk menjadi bangsa yang cemerlang gemilang dan terbilang. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pentadbiran pendidikan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat pendidikan. Beliau melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan, pengelolaan pendidikan, pengurusan kakitangan pendidikan, pengarahan pendidikan, penyelarasan pendidikan, penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan melaksanakan tugastugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar, namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu; 1. Eksekutif

2. 3. 4. 5.

Pengurusan Penyeliaan Teknikal Pelaksana

Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat Negeri, Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. Tiap-tiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha.

Kementerian Pelajaran Malaysia Blok E8, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604, Putrajaya, Malaysia Tel:603-8884 6000/603-7723 7070 Faks: 603-8888 8431 E-Mel: kpkpm@moe.gov.my STATISTIK
(Data pada 30 Jun 2011)

Bilangan Sekolah Rendah Menengah Jumlah 7,714 2,282 9,996 Bilangan Murid (Enrolmen) Prasekolah 178,622 Rendah 2,860,340 Menengah 2,327,427 Jumlah 5,366,389 Bilangan Guru Lelaki Perempuan Rendah 71,393 163,261 Menengah 55,455 121,933 Jumlah 126,848 285,194

.

B.Menteri & Timbalan Menteri Menteri Pelajaran Y. Yassin Timbalan Menteri Pelajaran I Timbalan Menteri Pelajaran II Y. Dr. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Datuk Ir. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi .A.B.B. Wee Ka Siong Y.

Ghafar bin Mahmud . Dato' Sri Abd.Pengurusan Tertinggi Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.Bhg. Dato' Dr.Bhg. Rosli bin Mohamed Y.

Haji Zahri bin Aziz Dr.Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Tuan Haji Nazirruddin bin Abd. Rahman Y.Dato' Wan Khazanah binti Ismail Dr. Khair bin Mohamad Yusof Tuan Haji Sufa'at bin Tumin . Bhg.

Bahagian BA Bahagian Akaun BAD Bahagian Audit Dalam BAS Bahagian Audit Sekolah BBT Bahagian Buku Teks BDHA Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa BKEW Bahagian Kewangan BKP Bahagian Khidmat Pengurusan BKK Bahagian Kokurikulum & Kesenian BM Bahagian Matrikulasi BP Bahagian Pembangunan BPPK Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum BPG Bahagian Pendidikan Guru BPI Bahagian Pendidikan Islam BPKhas Bahagian Pendidikan Khas BPSwasta Bahagian Pendidikan Swasta BPTV Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BPSBPSK Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan BPSH Bahagian Pengurusan Sekolah Harian BPSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan BPPA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset BPsK Bahagian Psikologi dan Kaunseling BS Bahagian Sukan BT Bahagian Tajaan Pendidikan BTP Bahagian Teknologi Pendidikan IAB Institut Aminuddin Baki IPGM Institut Pendidikan Guru Malaysia JNJK Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti LP Lembaga Peperiksaan MBKM Majlis Buku Kebangsaan Malaysia UKK Unit Komunikasi Korporat Badan Berkanun .

Badan Berkanun DBP Dewan Bahasa dan Pustaka ITNM Institut Terjemahan Negara Malaysia MPM Majlis Peperiksaan Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri JPNJOH Jabatan Pelajaran Johor JPNKED Jabatan Pelajaran Kedah JPNKEL Jabatan Pelajaran Kelantan JPNLAB Jabatan Pelajaran Labuan jpnmel Jabatan Pelajaran Melaka JPNPel Jabatan Pelajaran Negeri Perlis JPNPP Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang JPNS Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan JPNKL Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan JPNPAH Jabatan Pelajaran Pahang JPNPER Jabatan Pelajaran Perak JPNSABAH Jabatan Pelajaran Sabah JPNSAR Jabatan Pelajaran Sarawak JPNSEL Jabatan Pelajaran Selangor JPNTER Jabatan Pelajaran Terengganu JPNPUT Pejabat Pelajaran WP Putrajaya .

Putrajaya. PPK berpindah ke lokasi baru iaitu di Pesiaran Duta. sebelum ini dikenali sebagai Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah ditubuhkan pada tahun 1973 sebagai sebuah Unit iaitu Unit Perkembangan Pelajaran di Bahagian Perancangan Penyelidikan Dasar Pelajaran. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) pada ketika itu memperoleh bangunannya sendiri yang terletak di Damansara. Kuala Lumpur sehinggalah 31 Disember 2004. Pada tahun yang sama.moe. berkuatkuasa 16 Jun 2008 Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) kini dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). BLOK E9. Berikutan penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Sehubungan itu. Latarbelakang Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merupakan satu bahagian di bawah Sektor .gov. Pada tahun 1977. KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA.my/bpk Alamat emel Sejarah Sejarah Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Pembangunan Kurikulum Pengarah Dato' Ibrahim bin Mohamad ARAS 4-8. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Mulai 1 Januari 2005. MALAYSIA Nombor 603 8884 2000 telefon Nombor 603 8888 9917 faks Laman web http://www. PPK beroperasi di bangunan barunya iaitu di Blok E9. unit ini diasingkan daripada induknya untuk dijadikan sebagai satu bahagian baru di bawah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dokumen Standard Kurikulum atau Bahan Sokongan Kurikulum dalam masa 15 hari selepas diterbitkan. menggubal dan membangunkan kurikulum persekolahan menyebar dan melaksanakan kurikulum mengesan dan memantau pelaksanaan kurikulum menyediakan bahan sokongan kurikulum menjalankan penilaian untuk pembangunan kurikulum Objektif . 2. sekolah rendah dan sekolah menengah. Khidmat kepakaran dan rundingcara berkaitan kurikulum dalam tempoh 5 hari bekerja. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kursus Orientasi atau Pendedahan Kurikulum dalam masa 5 hari bekerja. Misi Misi Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara. Bahagian ini bertanggungjawab memperbaiki mutu dan meningkatkan taraf pendidikan melalui penggubalan dan pembangunan kurikulum yang relevan dan bermutu untuk semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di peringkat prasekolah. 5. 3. 2. Visi Visi Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020. Sebarang maklum balas kurikulum dalam tempoh 3 hari bekerja selepas cadangan diterima. Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan Kami berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami untuk memastikan pelanggan mendapat: 1. 4. 3. Fungsi dan Tanggungjawab Fungsi Utama 1. 4.Sejarah Dasar dan Pembangunan Pendidikan.

Objektif y Objektif Membina dan mengembangkan kurikulum sekolah ke arah peningkatan kualiti pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Struktur Organisasi SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN y y y y y Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia unit Kewangan dan Pembangunan Unit Pengurusan Komunikasi Kurikulum Unit Pembangunan Staf Unit Percetakan SEKTOR BAHASA DAN KESUSASTERAAN y y y y y y Unit Unit Unit Unit Unit Unit Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris Cina Tamil Etnik Antarabangsa SEKTOR SAINS DAN TEKNOLOGI y y y y Unit Unit Unit Unit Sains Elektif Sains Teras Matematik Rendah Matematik Menengah SEKTOR DASAR DAN PENYELIDIKAN y y y Unit Dasar Unit Penilaian Unit Projek Khas SEKTOR ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK y y y y Unit Unit Unit Unit Prasekolah TASKA Asuhan Program Khas SEKTOR SAINS SOSIAL .

Struktur Organisasi y y y y y y Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sejarah dan Kajian Tempatan Geografi dan Alam Sekitar Pendidikan Ekonomi Pendidikan Moral Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pra Sekolah dan Permata SEKTOR PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI y y Unit Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem SEKTOR PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL y y y y y y y y Unit Kejuruteraan Awam Unit Pertanian Unit Ekonomi Rumah Tangga Unit Perdagangan Unit Kejuruteraan Teknologi Unit Kejuruteraan Elektrik Unit Kejuruteraan Mekanikal Unit Reka Bentuk dan Teknologi SEKTOR KESENIAN DAN KESIHATAN y y y y Unit Unit Unit Unit Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan Kesihatan Seni Visual Muzik SEKTOR PENDIDIKAN KHAS y y y Unit Masalah Penglihatan Unit Masalah Pendengaran Unit Masalah Pembelajaran BIDANG PENDIDIKAN ISLAM y y y y Unit Unit Unit Unit j-QAF Pendidikan Islam Rendah Pendidikan Islam Menengah Pendidikan Islam Elektif .

6.y Struktur Organisasi Unit Bahasa Arab Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Pendidikan Guru Pengarah YBhg. Penstrukturan berdasarkan bahagian Keguruan. Profesionalisme Bahagian ini Kementerian Pelajaran bertanggungjawab merancang dan memantau Pengurusan .gov. berdaya fikir dan cekap teknologi. Blok E13. Program pendidik keguruan berhasrat untuk memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional.moe. berakhlak mulia. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Nombor 03-88846000 telefon Nombor faks 03-88841081/03-88843507 Laman web http://apps1. Pelajaran Malaysia satu BPG merupakan dalam fungsi Pembangunan Malaysia. berketerampilan.my/bpg Alamat e-mel Pengenalan Bahagian Pendidikan Guru atau singkatan BPG ialah bahagian di Kementerian Pendidikan Pelajaran Perguruan Malaysia yang mengendalikan dan Kursus program Dalam Pra-perkhidmatan Perkhidmatan. berdaya tahan. semula kepada Kementerian tiga fungsi. Rahman Aras 2 . mengamalkan nilai-nilai murni. Dato' Haji Mohd Ghazali bin Ab.

3. Memastikan sekurang-kurangnya 80% penyelidikan dan penilaian . Memastikan perjanjian pendidikan guru dapat dilaksanakan 100% dalam tempoh 60 hari selepas pelajar mendaftar di Institut Pengajian.Pengenalan Pendidikan Keguruan (PPK) yang dilaksanakan oleh IPG. Menguruskan pengambilan calon guru pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan dalam tempoh 90 hari bekerja selepas pengiklanan. 4. Visi Guru Berkualiti Penjana Modal Insan Cemerlang Misi Melaksanakan Pembangunan Guru Berkualiti Secara Kontinum Moto Melestari Kualiti Guru Piagam Pelanggan Kami Warga BPG Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Menumpukan Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : 1. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada kursus-kursus Peningkatan Profesionalisme guru yang dirancang dalam Pelan Operasi Latihan Tahunan dapat dilaksanakan setiap tahun. Memaklumkan calon guru yang berjaya mengikuti latihan di IPG dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. 5. 2.

Memastikan kertas dasar/cadangan latihan pra dan dalam perkhidmatan disediakan sekurang-kurangnya sebelum sesuatu program enam (6) bulan dilaksanakan. baucer dan tuntutan perjalanan yang diterima diproses dalam tempoh tidak melebihi 14 hari. Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus-kursus peningkatan kakitangan profesionalisme yang dirancang untuk dapat pembangunan dilaksanakan kompetensi tahun. 10. 6. Mengeluarkan pelaporan tindakan pembetulan. Membekalkan data latihan guru kepada pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan. 7. pencegahan dan penambahbaikan hasil laporan audit dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Audit Dalaman dijalankan. Memastikan tindakan diambil terhadap aduan pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima. setiap 8. 11.Piagam Pelanggan program BPG dapat disempurnakan setiap tahun. Struktur Organisasi y SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME o Unit Pembangunan Profesionalisme Guru (PPG) . Memastikan pembayaran bil. 9.

Bekalan dan Kewangan Sub Unit Pembangunan Sub Unit Bekalan Sub Unit Kewangan o Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar Sub Unit Pengurusan Permohonan Sub Unit Ujian Kelayakan Sub Unit Temu Duga Sub Unit Pemilihan Dan Tawaran .  Struktur Organisasi Sub Unit Latihan Peningkatan Bidang Pengkhususan Sub Unit Latihan Profesionalisme Sub Unit Latihan Program Khas Sub Unit Kejurulatihan o Unit Data dan Pengurusan Maklumat (DPM) Sub Unit Data Sub Unit Pembangunan Aplikasi Sub Unit ICT Sub Unit Pusat Sumber o Unit Peningkatan Akademik dan Kompetensi Sub Unit Latihan dan Kursus Induksi Sub Unit Pembangunan Kompetensi Sub Unit Peningkatan Akademik o Unit Dasar. Perancangan Dan Pengantarabangsaan Sub Unit Dasar Sub Unit Perancangan Sub Unit Penyelidikan Sub Unit Hubungan Antarabangsa y SEKTOR PENGURUSAN & GOVERNAN o Unit Pembangunan.

Struktur Organisasi o Unit Standard Kualiti Guru Sub Unit Standard Guru dan Program Sub Unit Verifikasi Sub Unit Kualiti Guru o Unit Khidmat Pengurusan Sub Unit Perjawatan & Naziran Sub Unit Perkhidmatan dan Pentadbiran Sub Unit Tadbir Urus dan Tatatertib Sub Unit Aset Sub Unit Pengurusan Kualiti o o Urus Setia Sabah Urus Setia Sarawak .

Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menguruskan bantuan kepada Sekolahsekolah Agama Rakyat dan pengurusan guru-guru agama yang baru diambilalih.my web Alamat emel PENGENALAN Bahagian Pendidikan Islam mula ditubuhkan pada bulan Ogos 1995. Din BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat ARAS BAWAH DAN ARAS 2 NO.bpi. Pada tahun 1995 bidang tugas BPI ditambah lagi dengan memasukkan mata pelajaran moral di bawah kendalian BPI. Sebelum itu. Tetapi selepas penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). sekali lagi nama Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral(JAPIM) ditukar kembali kepada Bahagian Pendidikan Islam(BPI) dan diletakkan di bawah Sektor Operasi Pendidikan. Pada awal penubuhannya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ialah sebuah unit yang diletakkan di bawah Bahagian Sekolah-sekolah. Dengan yang demikian BPI dinaiktaraf kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ( JAPIM ). beramal.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Pendidikan Islam Ketua Pengarah Jabatan Tuan Haji Abdullah bin Md. JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN Nombor +603-8321 7200 telefon Nombor +603-8321 7201 faks Laman http://www. Pada tahun 1973 Unit Pelajaran Agama dinaiktaraf menjadi Bahagian Pelajaran Agama dengan diketuai oleh seorang pengarah. 2251. Ia dikenali dengan nama Unit Pelajaran Agama.edu. berakhlak mulia menerusi pendidikan Islam" . nama Bahagian Pelajaran Agama ditukar kepada Bahagian Pendidikan Islam ( BPI ) sehinggalah ke tahun 1995. MOTO "Bahagian Pendidikan Islam (BPI) bertanggungjawab melahirkan pelajar yang berilmu. beriman. jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM ). Pada tahun 1983.

9. Meningkatkan kualiti pengurusan penempatan dan pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Islam dengan cekap dan strategik supaya perkhidmatannya dapat menyumbang ke arah keberkesanan pendidikan Islam. masyarakat dan negara. OBJEKTIF Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan pelajar yang berilmu. Meningkatkan kemahiran dan keterampilan Guru Pendidikan Islam dan Guru Bahasa Arab secara berterusan dalam pelbagai bidang supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa menarik dan berkesan. penghayatan Islam dan nilai-nilai murni secara berhikmah di kalangan pegawai. 8. Meningkatkan kualiti dan prestasi kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sebagai model sistem pendidikan kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang berkeupayaan mengamalk an cara hidup yang berteras kan Islam di dalam pembangunan diri. 6. 2. kakitangan pendidikan dan pelajar untuk membantu keberkesanan pendidikan Islam. 4. Meningkatkan dakwah. Meningkatkan kualiti Bahasa Arab yang berkesan untuk membolehkan pelajar berkomunikasi dengan baik dan mendalami pelbagai sumber ilmu. beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Bahagian Pendidikan Islam. Meningkatkan perkhidmatan sistem maklumat pendidikan Islam yang telus dan tepat untuk mengetahui tahap prestasi pencapaian program dan pembinaan perancangan yang lebih berkesan. jabatan dan agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara JAPIM dengan masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan penuh tekad . beriman. 5.FUNGSI Bahagian Pendidikan Islam (BPI) menguruskan aspek-aspek berikut: y Dasar Pendidikan Islam y Dasar Bahasa Arab y Kurikulum Pendidikan Islam y Kurikulum Bahasa Arab y Guru Pendidikan Islam y Guru Bahasa Arab y Dakwah & Kepimpinan y Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) y Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 1. guru. cepat dan berkesan. Meningkatkan penyelarasan sekolah-sekolah agama untuk mewujudkan kesepaduan dengan sistem pendidikan kebangsaan. 3. 7.

Melaksanakan program dakwah dan pengembangan syiar Islam kepada warga Kementerian Pelajaran Malaysia mengikut takwim aktiviti tahunan yang telah di selaraskan 8. Memaklumkan dasar-dasar baru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab atau perubahan kepada dasar-dasar sedia ada kepada semua institusi pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi yang berkaitan dalam tempoh 14 hari setelah dasar diluluskan 2.PIAGAM PELANGGAN dan iltizam berjanji akan menggembleng seluruh tenaga dan komitmen kami untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti melalui usaha-usaha berikut : 1. Menyampaikan bantuan ke Sekolah Agama Rakyat yang melaksanakan Kurikulum Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain dalam tempoh tidak melebihi sembilan puluh (90) hari selepas permohonan diterima 7. Menempatkan Guru Sandaran Terlatih Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan serta Guru Akademik di Institusi Pendidikan Agama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh 60 hari setelah menerima senarai calon daripada agensi yang berkaitan 3. Mengemas kini portal BPI sekali dalam tempoh tuju (7) hari Struktur Organisasi y y y y y y y y y y y y y y SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN SEKTOR KEMAJUAN SEKOLAH AGAMA INSTITUT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR PENYELARASAN BANTUAN SEKOLAH AGAMA SEKTOR DAKWAH DAN KEPIMPINAN SEKTOR PEMBANGUNAN NILAI DAN AKHLAK Unit Pengoperasian Dasar Unit Perhubungan dan Keurusetiaan Unit Hal Ehwal Guru Unit Pengurusan Kualiti Unit Maklumat dan Komunikasi Unit Pentadbiran Unit Perkhidmatan . Menyalurkan bantuan perolehan ke Institusi Pendidikan Agama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh tidak melebihi sembilan puluh (90) hari selepas permohonan diluluskan 6. Mendaftarkan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan selepas tiga puluh (30) hari Memorandum Persefahaman ditandatangangi 4. Menyebarluaskan hasil penyelidikan pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab kepada pihak yang berkaitandalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas penyelidikan disempurnakan 5.

Struktur Organisasi y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Unit Kewangan Unit Tadbir Urus ICT Unit Pengurusan Pentadbiran Sekolah Unit Pengurusan Akademik Unit Hal Ehwal Murid Unit Pengurusan Personel Unit Kelas Aliran Agama(KAA) Unit Kajian Dan Penyelidikan Unit Pengembangan Dan Inovasi Pendidikan Islam Unit Penerbitan Unit Hubungan Luar Dan Promosi Unit Penyelarasan Perolehan Unit Penyelarasan Pembangunan Unit Penyelarasan Bantuan SAR KAFA Unit Dakwah Unit Kepimpinan Islam Unit Kawalan Akidah Dan Pemikiran Unit Pengurusan Pegembangan Syiar Islam Unit Pengukuhan Budaya Dan Nilai Islam .

"Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. . Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Pendidikan Khas Ketua Pengarah Jabatan En. Bong Muk Shin Bahagian Pendidikan Khas.moe. " 1. Menyediakanbahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid berkeperluan khas.gov. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid berkeperluan khas. 62604 PUTRAJAYA Nombor 03-88849190 telefon Nombor 03-88886659 faks Laman http://www. Objektif Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas. Blok E2. Perakuan ini menyebut. 3. Aras 2. 5. Memastikantenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas. 4.my/bpkhas/ web Alamat emel Latar Belakang Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Alamat Kompleks E.

infostruktur. relevan dan holistik. bahan pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan sokongan yang sesuai dan relevan bagi murid berkeperluan khas. terlatih dan berkemahiran untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas. 5. memperkasa dan menilai keberkesanan program pendidikan khas.1. Memastikan semua sumbangan yang diterima untuk program pendidikan khas . 4. 4. Memastikan tindakan bagi perkhidmatan pakar dan aduan diambil dalam tepoh 14 hari bekerja . Visi Pendidikan Berkualiti menjana Kecemerlangan Murid Berkeperluan Khas selaras dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan Misi Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan: y y y y y Sistem pendidikan yang berkualiti. Menguruskan kelulusan pengecualian mengikuti pendidikan wajib bagi kanakkanak/murid dengan keperluan khas dalam tempoh 60 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima . 3. Perkembangan potensi diri ke tahap optimum. Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran. Fungsi Memperluas peluang pendidikan. pentadbir. Membentuk sahsiah dan mempertingkat potensi diri murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas. Ke arah itu. Piagam Pelanggan Kami warga Bahagian PendidikanKhas dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mengurus dan mentadbir Program Pendidikan Khas dengan cekap dan berkesan. Memastikan sumber manusia mencukupi. peralatan khas. 2. 6. Mempertingkat kompetensi pengurus. dan Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan murid dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. 3. guru dan anggota kumpulan sokongan pendidikan khas melalui program latihan di dalam dan di luar negara. Memastikan maklumbalas minit mesyuarat dihantar kepada urus setia dalam tempoh lima (5) hari selepas minit diterima. Mengeluarkan surat penempatan/pertukaran guru dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri. Nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Inklusif hingga ke peringkat antarabangsa. 2. 5. kami berikrar untuk: 1. Mempertingkat kemudahan infrastruktur.

Sukan dan Seni Unit Pengurusan Staf Sekolah o Sektor Pembestarian ICT dan Instruksional Unit Pengurusan Program Transisi/Kemahiran Unit Pengurusan Instruksional Unit Pengurusan TMK o Sektor Program Khas Unit Pengurusan Pemulihan Khas dan KIA2M Unit Pengurusan Orang Asli and Penan y y Perancangan dan Penilaian o Sektor Perancangan Mikro. Pembangunan dan Maklumat Unit Perancangan Mikro Unit Data dan Maklumat Unit Pembangunan Pendidikan Khas o Sektor Operasi Dasar.Piagam Pelanggan dari agensi lain diuruskan dalam tempoh 30 hari bekerja. Struktur Organisasi y Program Pendidikan Khas o Sektor Pembangunan Kemanusian Unit Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid Unit Pengurusan Ko-kurikulum. Penilaian dan Kajian Tindakan Unit Kajian Unit Operasi Dasar Unit Penialain y .

y Struktur Organisasi Latihan dan Khidmat Bantu o Sektor Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Unit Terapi Pertuturan Unit Audiologi o Sektor Latihan dan Sumber Unit Latihan dan Kemajuan Staf Unit Teknologi dan Sumber Pendidikan o Sektor Khidmat Bantu Pendidikan Khas dan Penerbitan Unit Penerbitan dan Percetakan Braille Unit Khidmat Bantu y y Pengurusan dan Perhubungan o Unit Perhubungan dan Khidmat Pelanggan o Unit Pengurusan Sumber Sekolah Pendidikan Khas o Unit Pembangunan Organisasi dan Perkhidmatan o Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan o Unit Kewangan dan Akaun .

3. menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. intervensi. Blok E8. Menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui aktiviti pendidikan. Perancangan Dan Penyelidikan Untuk Pendidikan Berkualiti Misi BPPDP Menggubal Dasar Pendidikan Negara Melalui Perancangan Dan Penyelidikan Ke Arah Sistem Pendidikan Berkualiti Objektif BPPDP 1. Menyedia dan menentukan garis panduan yang boleh diikuti dalam melaksanakan aktiviti perancangan pendidikan. Fungsi BPPDP .Profil Jabatan Jabatan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Ketua Pengarah Jabatan Dr. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya MALAYSIA Nombor 03-88846000 telefon Nombor 03-88846439 faks Laman http://www. penilaian dan pengesanan program supaya pelaksanaan aktiviti perancangan pendidikan berjalan dengan lebih berkesan. Faridah Bt Abu Hassan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Alamat Malaysia Aras 1-4.gov. Merancang dan mengurus aktiviti perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan ke arah pembangunan sistem pendidikan negara. Menghasilkan perancangan dan pembangunan pendidikan yang strategik. 4.my/bppdp web Alamat emel Visi BPPDP Peneraju Kecemerlangan Penggubalan Dasar.moe.

Menjalankan penyelidikan perbandingan untuk peringkat antarabangsa. Mengurus dan menyelaras pembangunan koleksi serta perkhidmatan pusat sumber pengetahuan dan maklumat pendidikan kepada warga Kementerian Pelajaran Malaysia dan para penyelidik. 10. penilaian serta pengurusan data dan maklumat pendidikan. Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan. analisis dasar dan data bagi memenuhi keperluan penggubal dan pemutus dasar dalam masa yang ditetapkan: . Mengesan. peraturan dan dasar pendidikan. 3. Dasar Kualiti MOTO Perancangan Berkualiti Pendidikan Bestari. 8. kerjasama serantau dan pelbagai hala. menilai dan menganalisis pelaksanaan dasar pendidikan. GIS. Menjalankan penyelidikan dan penilaian bagi penyelesaian isu-isu berkaitan perancangan dan pelaksanaan dasar dan program pendidikan. 5. program pembangunan pendidikan termasuk program bantuan luar. 2. 4. perancangan pembangunan pendidikan. SMEP. Menyediakan khidmat kepakaran berkaitan akta. menganalisis dan menyelaras unjuran enrolmen dan kelas. laporan penyelidikan dan penilaian. penyelidikan dan khidmat kepakaran pendidikan yang berkualiti kepada pelanggan bagi menggubal dasar pembangunan pendidikan untuk mencapai kecemerlangan pendidikan negara. dan menyelaras pengumpulan data dan maklumat pendidikan melalui sistem aplikasi maklumat pendidikan seperti EMIS. 7. serta unjuran keperluan guru bagi sekolah rendah. Menjalankan meta analisis terhadap dapatan kajian oleh penyelidik dalam dan luar negara. perancangan pendidikan dan keutuhan pengurusan untuk semua agensi di Kementerian Pelajaran Malaysia. 9. tahap dan negeri. menengah dan kolej matrikulasi mengikut jenis sekolah. dan MASSA. penyelidikan. DASAR KUALITI BPPDP bermatlamat menghasilkan input melalui perancangan. Mengurus. 6. Merancang dan menggubal dasar pendidikan. Menyelaras maklumat berkaitan pendidikan untuk urusan Hal Ehwal Parlimen. perancangan pembangunan pendidikan dan pembangunan sistem aplikasi maklumat pendidikan. Menyediakan.Fungsi BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) ditubuhkan bagi melaksanakan fungsi utama yang diterjemahkan pelaksanaannya melalui aktiviti berikut: 1. menyedia. Piagam Pelanggan BPPDP 1.

iaitu bahagian yang bertanggungjawab terhadap perancangan pendidikan kebangsaan. agensi dalam dan luar KPM serta pertubuhan antarabangsa dalam tempoh 5 hari bekerja. Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang dipersetujui oleh pihak pengurusan atasan kepada individu. tepat serta sahih pada bila-bila masa. c. 4. 3. e. Menyediakan unjuran latihan guru sekolah rendah. 2. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang kemas kini. menengah dan kolej matrikulasi dalam tempoh satu bulan sebelum iklan pengambilan dibuat bagi program yang diiklankan. 2 kali setahun. d. b. Justeru pada tahun 1963 tertubuhlah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (BPPP). Latar Belakang BPPDP Sejak tahun 1960 Kementerian Pendidikan telah mengakui dan mengiktiraf aktiviti perancangan sebagai wahana utama perkembangan dan pembangunan pendidikan. Memberi taklimat mengenai sistem dan maklumat pendidikan yang tepat dan terkini kepada pelawat selewat-lewatnya 3 hari selepas permohonan diterima. Menggubal dasar pendidikan bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh 6 bulan. 6. Menghasilkan Laporan Pencapaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam bentuk Kad Laporan. Memberi keputusan terhadap cadangan penyelidikan pendidikan selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima. Pada peringkat awal ini peranan BPPP ialah untuk: 1. ulasan dan maklum balas terhadap isu-isu pendidikan yang memerlukan perhatian dan tindakan penggubal dan pemutus dasar dalam tempoh 3 hari bekerja.a. 7. Memproses setiap permohonan keahlian Pusat Dokumentasi (Perpustakaan KPM) dalam tempoh 10 minit. 5. Merencana dan menyediakan kertas-kertas soalan ujian kecerdasan bagi Peperiksaan . Menyempurnakan sekurang-kurangnya lima (5) laporan penyelidikan pendidikan dalam tempoh setahun. Piagam Pelanggan BPPDP Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan bagi Rancangan Malaysia berdasarkan dasar-dasar kerajaan dalam tempoh setahun sebelum sesuatu Rancangan Malaysia bermula. Menyediakan jawapan.

Memperkenalkan dan menyelaras program-program mengenai bimbingan sekolah. Bermula dari tahun 1969 BPPP telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras projek-projek Bank Dunia. Mengumpul dan menyimpan data asas pendidikan. Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Kurikulum Pusat (CCC). Pada tahun 1966 BPPP telah digabungkan dengan urus setia Majlis Pendidikan Tinggi dan diketuai oleh Pengarah Pendidikan Tinggi. Struktur Organisasi y Sektor Perancangan Makro o Unit Projek Khas o Unit Perancangan Pembangunan o Unit Pemantauan Sasaran Pendidikan Antarabangsa o Unit Bantuan Luar y Sektor Dasar o Unit Pelan Induk Pembangunan Pendidikan o Unit Urusan Hal Ehwal Parlimen o Unit Analisis dan Pengesanan Dasar y Sektor Data Pendidikan o Unit Maklumat Asas Pendidikan o Unit Analisis Dan Indikator . Pada tahun 1975 BPPP telah diiktiraf sebagai satu Bahagian yang tersendiri dengan diterajui oleh seorang Pengarah. 4. 3.Latar Belakang BPPDP Kemasukan ke Sekolah-Sekolah Menengah Tanah Melayu (MSSEE).BPPDP) secara langsung di bawah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Perubahan ini telah memperluaskan lagi bidang tugas BPPP ke arah menyumbang perkhidmatan yang lebih cekap dan mencabar. melalui laporan Jawatankuasa Kabinet. BPPP telah menjalankan perancangan pendidikan yang setanding dengan fungsi dan peranannya di peringkat Kementerian Pendidikan. BPPP telah menjadi urus setia Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penstrukturan baru Kementerian Pendidikan pada tahun 1995 telah meletakkan BPPP (selepas ini dikenali sebagai Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . 2. Pada tahun 1974. Dari setahun ke setahun peranan BPPP telah menjadi semakin penting. Pada tahun 1979. Seterusnya pada tahun 1970 BPPP telah menjadi urus setia Jawatankuasa Perancangan pendidikan (JPP) yang merupakan Jawatankuasa Penggubal dan Pemutus Dasar tertinggi Kementerian Pendidikan.

Struktur Organisasi o Unit Pengurusan Sumber Manusia o Unit Penyelidikan Dan Pembangunan y Sektor Penyelidikan Dan Penilaian o Unit Penyelidikan Makro o Unit Penyelidikan Antarabangsa o Unit Pembangunan Pembudayaan Pendidikan o Unit Penilaian Keperluan Kebolehlaksanaan o Unit Penilaian Program o Unit Penilaian Kos y Sektor Pusat Dokumentasi o Unit Pembangunan Koleksi o Unit Perkongsian Maklumat o Unit Sistem Pusat Dokumentasi y y y Sektor Kualiti Sektor Unjuran Unit Pentadbiran o Unit Perkhidmatan Dan Perjawatan o Unit Kewangan o Unit Perolehan. Aset Dan Fasiliti .

produktif. Bahagian Psikologi dan Kaunseling (BPsK) berperanan dalam memenuhi aspirasi merealisasikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005 : Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia yang berbentuk penilaian. Presint 8. . perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. pembangunan personel. pencegahan. konsultasi.gov. Jalan P8C ± 1. kreatif serta inovatif dalam kontek Kementerian Pelajaran Malaysia. advokasi serta pelbagai jenis program penyelidikan. penyelidikan dan psikologi intervensi. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling adalah satu proses menolong yang sistematik (terancang) dan berterusan berasaskan prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan. Inspirasi ini adalah selari dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Alamat Putrajaya Nombor 03-8890 7800 telefon Nombor faks 03-8890 7959 Laman web http://www.62250.my/bpsk Alamat e-mel PENGENALAN Bahagian Psikologi dan Kaunseling telah ditubuhkan secara rasmi pada 01 Mac 2008 ekoran penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Psikologi dan Kaunseling merupakan bahagian yang bertanggungjawab secara langsung dalam pembangunan kesejahteraan modal insan yang beramanah. berinteriti.moe. Untuk mencapai matlamatnya. Pelaksanaan perkhidmatan Bahagian Psikologi dam Kaunseling adalah melalui pendekatan khidmat sesi kaunseling. BPsK akan melaksanakan pelbagai jenis program berteraskan ilmu psikologi dan kaunseling yang berkaitan dengan perkhidmatan pembanguanan.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Psikologi dan Kaunseling Setiausaha Bahagian Ketua Jabatan Tuan Haji Masbah bin Dato' Haji Mohd Taha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Blok B. pemulihan dan intervensi krisis.

mengujudkan program pemantauan dan latihan pemantapan kompetensi kaunselor organisasi. VISI BERSAMA MENCIPTA KESEJAHTERAAN MODAL INSAN MISI MEMPERTINGKATKAN KESEJAHTERAAN MODAL INSAN MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PIAGAM PELANGGAN Kami warga Bahagian Psikologi dan Kaunseling berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memenuhi piagam pelanggan seperti berikut: 1. 4. menyediakan kemudahan distress center dan membangunkan data-data warga KPM berkaitan pembangunan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. menerbitkan risalah. memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja atas permintaan. Amanah dan Berintegriti (IJAB) Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Menanam Sifat Ikhlas. Fokus utama sistem penyampaian Bahagian Psikologi dan Kaunseling adalah selari dengan keperluan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang menekankan impak secara signifikan terhadap hasil dan kualiti kepada pelanggan berteraskan visi nasional 1 MALAYSIA. memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam termpoh sepuluh (10) minit. seminar. modul dan jurnal mengenai hasil penyelidikan. RAKYAT DIDAHULUKAN. Jujur. y y y y y . Tidak Menghukum dan Melabel Klien. 5. memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes baru selepas penerimaan permohonan tertakluk kepada persetujuan klien. NILAI Menghormati dan Menerima Klien Tanpa Syarat. Menjaga Kerahsiaan Klien Pada Tahap Optimum. 3. kursus. memastikan perkhidmatan sesi kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor organisasi yang berdaftar dan mempunyai perakuan amalan selaras dengan akta kauselor 1998 (akta 580). bengkel dan ceramah.PENGENALAN menganjurkan konvensyen. memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas diambil atas permintaan klien. Mematuhi Etika Kaunselor Yang Digariskan Oleh Lembaga Kaunselor dan Badan-Badan Profesional Kaunseling Yang Lainnya. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN . 2.

mnoor@m nurulfazinin. Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM.apandi@ abdolrazak.adnan@ zulkapli.mzaini@m nazmi. OBJEKTIF Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu. Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan. 2.TSUB KPSU(T) TSUB (T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KPSU (T) KAUNSELOR JURUAUDIO VISUAL TSUB (T) P.mtaha@ nurulsyamimie.mohame mnajib.lani@moe. 6. 4.husn saharuddin.korib@moe halawiah. organisasi dan komuniti.salleh@ junaidah. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optimum dan berterusan. Membangunkan dan analisis keperluan aplikasi psikologi dan kaunseling berdasarkan data dan kajian secara kolaberatif . 8. Direktori Pejabat BPsK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NAMA TN HJ MASBAH BIN DATO HJ MOHD TAHA CIK NURUL SHAMIMIE DR SITI TANIZA BINTI TOHA CIK IDAYU BINTI AHAMAD ZAHARI TN HAJI ENGLIMAN BIN ROSLAN PN RASIDAH BINTI DATO HAJI OMAR Y. 7.A.zahari@mo engliman.jalil@ othmanar@moe myusoff.1.toha@m idayu.yahy .omar@m taherah. 5.M TENGKU TAHERAH BINTI TENGKU ADNAN EN ZULKAPLI BIN IBRAHIM EN MUSA BIN LANI EN ZULAZAN BIN MOHAMAD YUSOFF MOHD NAJIB BIN MOHD ZAINI TN HJ NAZMI BIN MOHD NOR CIK NURUL FAZININ BT HUSNI EN SAHARUDDIN BIN ABDUL JALIL DR OTHMAN BIN ABD RAHMAN TN HAJI YUSOFF BIN SALLEH PUAN JUNAIDAH BINTI APANDI TN HAJI ABDOL RAZAK BIN ENDON EN ZAIDI BIN KORIB PN HALAWIYAH SAFINAS BINTI ISHAK PN NORMAZWIN BINTI YAHYA JAWATAN SETIAUSAHA BAHAGIAN PA SUB TSUB(T) P.ibrahim@ musa.endo zaidi.m sititaniza.PEJABAT 03-8890 7955 03-8890 7842 03-8890 7805 03-8890 7806 03-8890 7807 03-8890 7811 03-8890 7812 03-8890 7813 03-8890 7814 03-8890 7816 03-8890 7822 03-8890 7824 03-8890 7825 03-8890 7826 03-8890 7827 03-8890 7828 03-8890 7829 03-8890 7830 03-8890 7831 03-8890 7832 03-8890 7833 Emasbah.A TSUB KPSU(T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN TSUB(T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KPSU (T) TEL. zulazan. Memberi kesedaran kepada warga KPM akan Kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian.ishak@ normazwin. 3. Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stake-holder.roslan@ rasidah. Menyediakan pelan dan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan profesional yang lain.

moe.edu.my mel Pengenalan Sejarah Penubuhan Program Teknologi Pendidikan mula diperkenalkan di dalam sistem pendidikan negara semenjak . ABD RAHMAN N1 EN NOR HISHAN N17 PN FARIHA BINTI ZAINAL ABIDIN N17 PN ROSNANI ABDUL WAHAB N22 Struktur Organisasi 03-8890 7888 03-8890 7838 03-8890 7848 03-8890 7849 03-8890 7851 03-8890 7856 03-8890 7858 03-8890 7859 03-8890 7860 03-8890 7861 03-8890 7862 03-8890 7866 mo har alaw rab asy nur sala ma nor fari ros y y y y y Cawangan Pembangunan Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Pemantapan Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Profesionalisme Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Operasi Psikologi Dan Kaunseling Unit Pentadbiran Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Teknologi Pendidikan Pengarah Puan Rosnani Binti Mohamed Ali Bahagian Teknologi Pendidikan.22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Direktori Pejabat BPsK EN MOHAN S.RAMASAMY KAUNSELOR KANAN EN MOHD HARIS FARUQI BIN NOR JURUAUDIO VISUAL RAHIM EN MOHAMAD ALAWI B. Pesiaran Bukit Kiara.MOHD ZIN PSU(T & K) PN RABIAH BINTI KATMAN N32 EN ASYRAF BIN NADARUDDIN N27 PN NURUL HIDAYAH BINTI HALIM N17 PN SALASIAH BINTI MOHD YUNUS N17 PN MALAWATI MAT NASIR N17 EN NIZAM BIN HJ. Nombor 03 2098 7788 telefon Nombor faks 03 2092 3763 Laman web http://www.my Alamat erosnani@moe. Kementerian Pelajaran Malaysia.edu. 50604 Kuala Lumpur.

perkhidmatan ini diperluaskan ke sekolah-sekolah menengah. dapat menjelaskan konsep pembelajaran dan memperkayakan suasana pembelajaran dengan bantuan gambar.500 buah Sekolah Rendah Kebangsaan. dalam tahun 1971. teks dan audio. Selaras dengan pelancaran siaran rancangan television pada tahun 1963. Usaha untuk memperluaskan penyampaian pendidikan ke kawasan-kawasan luar bandar di Semenanjung Malaysia diteruskan dengan melancarkan Perkhidmatan Siaran Radio Ke SekolahSekolah pada tanggal 2 Mei 1966. Hasil laporan yang dikemukakan dan disokong dengan perkembangan konsep multi-media yang berpotensi untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. maka Jawatankuasa Alat Pandang Dengar Negeri dan Pusat Alat Pandang Dengar Negeri ditubuhkan pada tahun 1950-an. kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Unit APD dipindahkan ke Bahagian Sekolah-Sekolah dan seterusnya telah menubuhkan sebuah Pusat APD Kebangsaan dan 302 buah Pusat APD Daerah di seluruh negara untuk memberi perkhidmatan kepada 1. . Pada tanggal 18 Mei 1970. Penumpuan diberikan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu. Melalui penggunaan alat-alat bantu mengajar seperti filem jalur secara terancang. tetapi Kementerian Penerangan dan Penyiaran terus menyediakan kakitangannya sehingga Kementerian Pelajaran mengganti kakitangannya sendiri pada satu tempoh yang sesuai kelak. perkhidmatan Unit Alat Pandang Dengar diletakkan di bawah Bahagian Latihan Guru.Pengenalan sebelum Merdeka. Dengan perombakan Kementerian Pelajaran pada tahun 1963. Kementerian Pelajaran telah melantik En. Pada tahun 1968. konsep multi-media telah berkembang dan diyakini berpotensi untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. melalui alat bantu mengajar. Dengan perkembangan penerbitan bahan dan keperluan khidmat nasihat yang berterusan ke atas pengurusan dan penggunaan alat-alat tersebut. Bahasa Inggeris. radio pendidikan dan television pendidikan. Pada peringkat awal. Usaha ini merupakan kerjasama di antara Kementerian Penerangan dan Penyiaran dan Kementerian Pelajaran. Alan Hancock dari The Centre for Educational Television Overseas (London) menjalankan kajian tentang kemungkinan menggabungkan perkhidmatan alat bantu mengajar. Dapatan ke atas kajian amat menggalakkan dan mencadangkan untuk menubuhkan Perkhidmatan Televisen Pendidikan. satu Jawatankuasa sepenuh masa dibentuk dan diketuai oleh seorang Setiausaha Alat Pandang Dengar. Pada tahun 1949. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pada tahun 1956. Seterusnya. Projek penubuhan TV Pendidikan pula dimasukkan sebagai salah satu projek perkembangan pendidikan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975). memandangkan guru-guru digalakkan menggunakan APD dalam proses pengajaran masing-masing. Pada akhir 1960-an. pada tahun 1967. Kementerian Pelajaran telah menjalankan dua projek rintis pada tahun 1965 di sekolah rendah dan pada tahun 1966 di sekolah menengah untuk mengkaji kesesuaian mengadakan perkhidmatan TV Pendidikan. sebuah Jawatankuasa Ad-Hoc Alat Pandang Dengar (APD) Persekutuan telah dibentuk bagi menyelaraskan penerbitan topik-topik tempatan dan penggunaan alat bantu mengajar. Perkhidmatan Siaran Radio Ke Sekolah-Sekolah telah diletakkan di bawah Kementerian Pelajaran.

nama Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan ditukar nama kepada Bahagian Teknologi Pendidikan apabila fungsinya diperluas bagi merangkumi perkhidmatan pusat sumber sekolah. Tun Haji Abdul Razak bin Dato¶ Hussein. perkhidmatan alat pandang-dengar dan perkhidmatan siaran TV ke sekolah-sekolah. Kelulusan untuk mewujudkan BTP dibuat oleh Kabinet dalam tahun 1971. Membangun dan membekalkan 100 judul bahan sokongan P & P ke sekolah dalam tempoh setahun. 2. perkhidmatan TV Pendidikan ke sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia telah dilancarkan dengan rasminya oleh Y. Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun. 3. berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk :1. Pada 21 April 2006. Mengambil tindakan terhadap aduan masalah ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua hari bekerja. Merancang.Pengenalan Pada 19 Jun 1972. Moto " Teknologi Untuk Pendidikan Bestari " Piagam Pelanggan Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam. 5. Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah kepada 750 sekolah dalam tempoh setahun. Misi Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidikan. Dalam tahun 1988.B. Sistem ini dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan dan produk yang dihasilkan oleh BTP mempunyai standard kualiti yang dikehendaki. Fungsi Utama 1. Visi Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan. Fungsi utamanya pada ketika itu ialah memberi perkhidmatan siaran radio. BTP mempunyai 11 sektor dan 15 BTPN. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) telah diwujudkan pada 19 Jun 1972 dengan nama Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. menilai dan mengurus keperluan . Menjamin siaran Eduweb TV dapat ditonton pada bila-bila masa. BTP telah menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 Quality Management Systems-Requirements. 4. memantau.A. Kini.

Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan. Merancang. Falsafah Bahawa penggunaan pelbagai media dan teknologi pendidikan secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu. Merancang. . pembelajaran dan pengurusan sekolah. Mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru. memantau. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru. 5. 4. Menyebarkan bahan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai medium elektronik dan media cetak.Fungsi Utama dasar teknologi pendidikan. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran. menilai dan memantau pengurusan dan pembangunan pusat sumber sekolah dan program literasi maklumat. menyelaras. 8. 2. keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan. 7. 4. menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media. Merancang. Struktur Organisasi 2. Dasar Kualiti Kami adalah komited kepada pengeluaran produk yang bermutu dan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam bidang teknologi pendidikan yang dapat memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan dengan menitikberatkan penambahbaikan yang berterusan. Merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakan sokongan perkhidmatan ICT. 3. menyelaras dan menilai pelaksanaan dan keberkesanan pembestarian sekolah. Objektif Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 3. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah. 1. 6.

Struktur Organisasi y SEKTOR PENGURUSAN PENTADBIRAN o Unit Pentadbiran o Unit Cawangan BTP o Unit Pentadbiran dan Perjawatan o Unit Kewangan dan Akaun o Unit Pembangunan o Unit Naziran dan Audit Dalam y SEKTOR PEMBESTARIAN SEKOLAH o Unit Piawaian o Unit Perkongsian Pintar y SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN o Unit Pengurusan Literasi Maklumat o Unit Pengurusan Pusat Sumber y SEKTOR DASAR o Unit Kualiti dan Penyelidikan o Unit Penyelarasan Dasar o Unit Data y SEKTOR RESOS PEMBELAJARAN o Unit Pembangunan Resos Pembelajaran o Unit Piawaian dan Pemantauan y SEKTOR PENGURUSAN APLIKASI PENDIDIKAN o Unit Aplikasi Pendidikan o Unit Pengurusan Portal Pendidikan y SEKTOR PENYIARAN PENDIDIKAN o Unit Reka Bentuk dan Pementasan o Unit Hal Ehwal Semasa .

Pahang Darul Makmur 03-61056100 . Sri Layang. Amin bin Senin Institut Aminuddin Baki. 69000 Genting Highlands.Struktur Organisasi o Unit Web TV dan Radio Interaktif o Unit Kurikulum y SEKTOR KEJURUTERAAN o Unit Rakaman TV dan Liputan Luar o Unit Kendalian Teknik dan M&E y SEKTOR PEMBANGUNAN KAPASITI PROFESIONALISME o Unit Latihan Kompetensi o Unit Akreditasi y SEKTOR REPOSITORI DAN RANGKAIAN o Unit Pengurusan Rangkaian o Unit Repositori o Unit Sistem Integrasi y SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN o Unit Pengurusan Aset o Unit Meja Bantuan y y BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PUSAT KEGIATAN GURU Profil Jabatan Jabatan Ketua Jabatan Alamat Nombor Institut Aminuddin Baki Pengarah Dr. Kementerian Pelajaran Malaysia.

negeri dan daerah. 3.edu. dan sebagai agen-agen perubahan dalam strategi pendidikan negara. 1979(285) Setakat ini belum ada sebuah maktab atau institusi pelajaran tempatan yang menawarkan latihan bagi pegawai-pegawai di bawah Kementerian Pelajaran untuk meninggikan taraf ikhtisas mereka. Selain daripada itu. Memperkembangkan secara sistematis amalan-amalan perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan matlamat negara di mana perubahan yang dilakukan adalah berkonsepkan perubahan terancang. Sasaran Program latihan MESTI mencakupi 1. Pendidik serta jurulatih guru-guru. Amalan ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi dan bilangan pegawai yang dapat dihantar adalah terhad. MESTI ialah sebuah Institut Latihan Pegawai-Pegawai Pendidikan yang status awalnya adalah sebahagian daripada Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu. Memperkenalkan taraf keprofesionalan personel Perkhidmatan Pendidikan sebagai pendidik. dalam konteks mempertingkat keberkesanan dan kecekapan sistem pendidikan negara. Perancangan. 2. pentadbiran serta penyeliaan pendidikan di peringkat kebangsaan.my Alamat eiab@iab. Ini tidak mungkin memberi faedah yang maksimum kepada negara.edu. . Penubuhan MESTI adalah berdasarkan Laporan Jawatan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. bidang kajian yang mereka ikuti dan juga cara pemikiran terhadap sesuatu isu pendidikan mempunyai orientasi yang asing. MESTI berhasrat : 1.my mel LATAR BELAKANG Usaha ke arah memantapkan sistem pendidikan di semua peringkat di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang kepimpinan dan pengurusan telah bermula apabila "Malaysian Educational Staff Training Institute" (MESTI) ditubuhkan pada Mac 1979. dan 2.iab. Pada masa ini kebanyakan pegawai ikhtisas yang memerlukan latihan lanjutan biasanya dihantar ke luar negara. melalui peningkatan sekolah-sekolah di Malaysia. Oleh yang demikian. Staf pengurusan serta pengurus-pengurus institusi pendidikan. pentadbir.Profil Jabatan telefon Nombor 03-61056299 faks Laman web http://www.

Pengarah ke-9 IAB ialah Dr. Ab. Khair Mohamad Yusof yang memegang jawatan tersebut sehingga 31 September 2009. Rahim bin Selamat sehingga bulan Ogos 2000. Hussien bin Hj. Bermula Mei 2005. dan beliau merupakan wanita pertama yang menerajui kepimpinan IAB. Kuala Lumpur sebelum berpindah ke kampus rasminya di Sri Layang. Mohd. Staf sokongan pentadbiran. kebangsaan dan antarabangsa di samping kursus-kursus khas pada peringkat serantau dan antarabangsa. daerah.LATAR BELAKANG 4. IAB dipimpin oleh Yang Berbahagia Dato¶ Abd Ghafar bin Mahmud selaku Pengarah IAB yang ke-10.Ia kemudiannya dikenali sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara pada tahun 1985 selaras dengan perkembangan pesatnya dan serentak dengan perpindahan operasinya ke kampus induknya sendiri yang terletak di kawasan seluas 121 ekar di Genting Highlands. Bangi pada bulan Ogos 1979 sehingga September 1980. OBJEKTIF OBJEKTIF Membina dan meningkatkan kepakaran pengurusan pendidikan serta membangunkan Pendidikan Negara bagi melahirkan satu iklim yang membolehkan berlakunya penghayatan dan amalan peradaban ilmu dan nilai-nilai murni. semenjak 1 Oktober 2009. Hj. Mulai 16 November 1988. Ahmad mengambil alih kepimpinan IAB sehingga 1 Disember 1992. Wan Chik Rahmah Wan Din dilantik sebagai Pengarah IAB yang baru. Pada 14 Mac 1988 YB Menteri Pendidikan Malaysia mengisytiharkan nama baru IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebagai mengenang jasa Allahyarham Aminuddin Baki(Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu) dalam bidang pendidikan. Zulwali Kifli bin Merawi sebagai Pengarah IAB. Sekarang. Ibrahim Ahmad Bajunid. Genting Highlands. Jalan Pantai Baru. IAB terus memainkan peranannya sebagai institusi latihan berwibawa di bawah beberapa orang Pengarah. dan kemudiannya berpindah pula ke Blok 1. Ishak bin Sin sehingga 31 Disember 2004. Peranan IAB kian berkembang merangkumi program-program yang bersepadu di peringkat institusi. Kemudian institusi ini dipimpin pula oleh Dr. Matlamat IAB ialah untuk membina dan membangunkan profesionalisme dalam kepemimpinan dan pengurusan pendidikan yang akan membantu membangunkan sistem pendidikan kebangsaan keseluruhannya. Kompleks Pantai Puri. FUNGSI . Pada penghujung 1998. MESTI yang diterajui oleh Dr. IAB dipimpin pula oleh Dr. Dr.Chew Tow Yow(Pengetua) dan Dr. Mulai 1 September 2000 Dato' Dr. Pahang Darul Makmur pada bulan Mac 1985. jawatan Pengarah IAB disandang oleh Dr. Yaacob Haji Mat Nong Naib Pengetua) bertempat di Bahagian Pendidikan Guru telah berpindah ke kampus Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM). Kemudiannya IAB dipimpin oleh Dr.

Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program konsultansi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun. 6. 2. Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) penerbitan setahun . Memaklumkan pelanggan tentang kelulusan sesuatu kursus yang dipohon sekurangkurangnya empat minggu (4) sebelum kursus bermula. 5. Menjalankan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan sistem maklumat setahun.FUNGSI Penubuhan IAB berpaksikan kepada enam (6) fungsi utama iaitu: 1. 3. Melaksanakan sekurang-kurangnya 80% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan. 6. MISI Membangun keupayaan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti. Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta kursus berpuas hati dengan program latihan IAB. 5. 7. Latihan Pentaksiran Perundingan Penyelidikan Penerbitan Kumpulan Pemikir VISI VISI Institut Aminuddin Baki sebagai pusat kepimpinan pendidikan yang terbilang. . Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula. 2. PIAGAM PELANGGAN PERNYATAAN PIAGAM PELANGGAN IAB komited untuk memberi kepuasan kepada stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut dan akan memastikan: 1. 4. 4. 8. Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta yang mengikuti program latihan berpuas dengan pengendalian sesi latihan oleh Pensyarah IAB dan Pensyarah Jemputan. 3.

Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurangkurangnya 7 hari setahun. 11.PIAGAM PELANGGAN 9. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesioanal pemimpin sekolah bagi setiap negeri setiap tahun .15 pagi hingga 4.2011] Struktur Organisasi y y y y y y y Institut Aminuddin Baki -Cawangan Utara IAB Zon Perak IAB Zon Sabah IAB Zon Johor IAB Zon Sarawak IAB Zon Kelantan Pejabat Pendaftar o Pejabat Pendaftar y y y y y y y y Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan Pusat Pembangunan Organisasi Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan Pusat Pengurusan Teknologi Pusat Penyelidikan. Penilaian dan ICT Pusat Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Pusat Pembangunan Eksekutif Pendidikan dan Pengurusan Sumber Pusat Konsultasi dan Mentoring . 12. Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta kursus berpuas hati dengan perkhidmatan sajian dan penginapan.45 petang. 10. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan pada setiap hari bekerja mulai 8. Memastikan maklum balas kepada semua pertanyaan dan aduan pelanggan mengenai pengurusan perkhidmatan di IAB adalah menepati tempoh-tempoh berikut: y akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari y maklum balas awal dalam tempoh 15 hari y laporan status aduan dalam tempoh 5 minggu [Sumber: Pelan Kecemerlangan IAB 2009 . 13.

Profil Jabatan Jabatan Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Rektor Jabatan Datuk Dr. Haili B. .my/ipgm/portal/ web Alamat emel Visi IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Misi IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Meningkatkan penguasaan pengetahuan.gov.moe. Dolhan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 Enterprise Alamat Building 3 Blok 2200 Jalan Persiaran APEC Cyber 6 63000 Cyberjaya Nombor 03-83126600 telefon Nombor 03-83126655 faks Laman http://www. kefahaman dan kemahiran pengajaran pembelajaran pendidik guru. Objektif 1.

2. Fungsi 1. Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti. pembangunan dan inovasi. 7. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan. 3. Memantapkan pengurusan dam pembangunan sumber manusia. Memperkaya dam mempelbagaikan pengalaman pelajar. Memperkaya dan mempelbagaikan pengalaman pelajar. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan.2. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG.gov.moe.kpm@moe. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan. Kompleks E. Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri. Pembangunan dan Aset Sektor Khidmat Pengurusan Pusat Pembangunan Akademik Pusat Penyelidikan. dan 9. Memperteguhkan penyelidikan. Memantapkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan. 9. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-8884 4181 Nombor faks 03-8888 6867 Laman web http://www. 5.my .my/jnjk Alamat e-mel jnjk. Struktur Organisasi y y y y y Sektor HEP dan Hubungan Luar Sektor Kewangan. 8. 4. 4. 6. 5. Objektif Memperteguhkan penyelidikan. 8. Meningkatkan penguasaan pengetahuan. 7. 6. profesional dan sosial. Pembangunan dan Inovasi Profil Jabatan Jabatan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Ketua Nazir Sekolah Ketua Jabatan Dato' Misrah Bin Haji Ibrahim Alamat Aras 3-6. kefahaman dan kemahiran pengajaran pembelajaran pendidik guru. Pusat Pentadbiran Putrajaya. Blok E15. Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri. 3. profesional dan sosial. pembangunan dan inovasi. dan Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti.gov. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG.

Dari segi struktur organisasi. Raub. Tawau. Melalui Laporan Suruhanjaya Aziz tahun 1970. Sandakan. dan menasihati guru supaya mutu pengajian . Muar. Penubuhan sebuah badan pengawalan dalam pendidikan seperti JNS telah disarankan semenjak tahun 1938 oleh sebuah Suruhanjaya Khas berkenaan dengan Dasar Pelajaran (Surat Mesyuarat No 70. iaitu Cawangan Taiping. Kota Kinabalu. Miridan Keningau. Jemaah Nazir Sekolah terdiri daripada JNJK Ibu Pejabat yang terletak di Putrajaya. JNJK turut mendapat satu lagi pejabat baru negeri di Wilayah Persekutuan Labuan. JNJK merupakan sebuah organisasi tertutup yang disebut sebagai Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (JNSP). Kulim. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan pertambahan 114 jawatan Nazir Sekolah dan 70 jawatan staf sokongan.Latar Belakang Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti (JNJK) adalah sebuah badan ikhtisas yang telah ditubuhkan dalam bulan Oktober 1956 atas perakuan Penyata Razak 1956(Perenggan 42-46) dan seterusnya diberi pengesahan oleh Ordinan Pelajaran 1957 (perenggan 92-96). PerkembanganPenubuhan JNJK Pada peringkat awal penubuhan (1956). Kuasa-Kuasa Am NazirSekolah (121). telah meletakkan asas tentangmatlamat penubuhan JNJK. Akta Pelajaran 1961 melalui Artikel 96 (a). 3 orang NAzirSekolah di Kawasan Timur. Matlamat tersebut dijelaskan lagi secara terperinci oleh Jawatankuasa Kabinet 1979 iaitu JNJK diamanahkan untuk "memerhati. diberi kepada Nazir Sekolah bagi membolehkan mereka "pada bila-bila masa memasuki institusi pendidikan".mengawasi. 3 orang Nazir Sekolah di Ibu Pejabat. Sibu. JNS diketuai oleh Ketua Jemaah Nazir(KJN) manakalan JNJK Negeri diketuai oleh Ketua Nazir Negeri (KNN) dan Ketua Nazir Cawangan (KC) mengetuai JNS Cawangan. 15 JNJK Negeri dan 11 JNS Cawangan. Dalam penstrukturan semula JNJK pada 1 Mei 2005. institusi pendidikan dan guru berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Bagi membolehkan tugasan tersebut dilaksanakan dengan berkesan. bilangan Nazir Sekolah ditambah. JNSP menjadi sebuah perkhidmatan tertutup. 3 orang di Kawasan Selatan dan seorang Nazir Sekolah di Kawasan Utara. Sesuai dengan hasrat kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-8 untuk memastikan pendidikan yang bermutu dapat diperoleh dan dinikmati oleh setiap murid di negara ini. keanggotaan JNSP pada ketika itu terdiri daripada seorang Ketua Nazir Sekolah. Tahun1952) dan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak) menyokong penubuhan sistem pengawalan khas bagi seluruh negara. JNJK kini diperuntukkan 660 jawatan: 428 jawatan Nazir Sekolah dan 232 jawatan staf sokongan. Perubahan Peranan dan Fungsi JNJK Akta Pelajaran 1961 Artikel 97 telah memberi kuasa kepada Ketua Jemaah Nazirdan Nazir memberi nasihat kepada pengurusan sekolah. Kuching.

PemeriksaanInstitusi Pendidikan y y y Memeriksa institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan diperiksa oleh Nazir Sekolah pada lat tempoh yang difikirkan sesuai. JNJK perlu bertinda"without fear or favour" dan "is not coloured by anything but professional consideration" selari dengan perkembangan peranan. fungsi dan tanggungjawab JNJK yang ditentukan oleh Akta Pelajaran.Seksyen 117(d).Seksyen 117(c). 122. Memelihara rangkaian maklumat yang cekap dalam pelbagai bidang hala supaya maklumat dan maklum balas yang betul disalurkan kepada pihak yang sewajarnya dengan segera bagi perhatian dan tindakan mereka menerusi penglibatan jns dalam pelbagai jawatankuasa di semua peringkat kpm. Mewujudkan dan menggalakan sikap saling hormat menghormati dan bantu-membantu di kalangan semua pihak di dalam bidang pendidikan melalui pakatan strategik. memeriksa sesuatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan itu diperiksa.AP96. Mempertingkatkan pengurusan sekolah supaya menjadi efektif dan cekap dengan mengemukakan syor-syor penambahbaikan. Seksyen 117(b). Menjalankan apa-apa kewajipan lain berhubung dengan pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan.Latar Belakang Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti dan pembelajaran serta pengelolaan pentadbiran di sekolah terpelihara dan seterusnya dapat diperbaiki. AP96. Mengiatkan program-program peningkatan kecekapan nazir sekolah secara berterusan dalam bidang penaziran. Apabila diarahkan supaya berbuat sedemikian oleh menteri. Menjalinkan hubungan kerja yang erat dengan jabatan pelajaran negeri dan pejabat pelajaran bahagian/daerah bagi memastikan nasihat-nasihat dan syor-syor JNS kepada institusi pendidikan diberi perhatian. AP96. Sebagai institusi pengawal mutu pendidikan negara. Berkualiti dan Beretika Fungsi 1. 2.118.". 121. Bimbingan dan Nasihat . Objektif Jemaah nazir sekolah mempertingkatkan keupayaan jns mengesan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain dengan melakukan pelbagai aktiviti penaziran. y y y y y y Visi JNJK Institusi Pemastian Standard Kualiti Pendidikan Berwibawa Misi Menaziri dan Mempertingkatkan Kualiti Pendidikan di Institusi Pendidikan Secara Profesional.

Fungsi
y

Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh memberikan nasihat kepada pengelola atau manamana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara-perkara yang berhubung dengan pengajaran dan kaedah pengajaran;AP96, Seksyen 118.

3. Penyediaan Laporan
y

Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117,dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu. AP96, Seksyen 120(1).

Piagam Pelanggan Kami wargaJemaah Nazir Sekolah dengan penuh tekad dan iltizam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dengan ini berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:
y

y

y y y y y y

Melakukan penaziran secara mesra dan profesional sekurang-kurangnya sekali dalam lat tempoh lima tahun untuk mengupayakan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan dan standard kualiti pendidikan yang tinggi. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan yang tepat dan rasional serta bermutu kepada pihak pengurusan dan guru-guru untuk membolehkan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan. Memantau dan membimbing sekolah serta institusi pendidikan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan dasar pendidikan negara. Melakukan penaksiran dan penilaian kualiti pengajaran guru dan pengurusan sekolah dan institusi pendidikan secara adil,saksama dan profesional. Melaksanakan tugas penaziran dengan cekap,bijaksana, cermat, teliti, beretika dan membina. Memberi maklumbalas berasaskan fakta danbukti yang boleh dimanfaatkan oleh sekolah dan institusi pendidikan dan guru mengikut aktiviti pemeriksaan yang memerlukannya. Menghasilkan laporan penaziran yang tepat,objektif, adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh sebarang keadaan atau kepentingan untuk dimajukan kepada YB. Menteri Pelajaran. Menjadikan Jemaah Nazir Sekolah sebuah organisasi yang peka dan responsif terhadap situasi di sekolah dan institusi pendidikan. Struktur Organisasi

y

JNJK

Profil Jabatan Jabatan Ketua Jabatan Alamat Nombor telefon Nombor faks Laman web Alamat e-mel Lembaga Peperiksaan Pengarah DR NA'IMAH BINTI ISHAK Aras 1,2,5 - 13, Blok E11, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 03 - 8884 3787 03 - 8884 3783 http://www.moe.gov.my/lp weblpm@moe.gov.my Visi -- Peneraju pentaksiran bertaraf dunia menjelang 2020 -Misi Mengadakan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan semua program peperiksaan dan penilaian serta keberkesanan pengurusan.
y

Fungsi & Tanggungjawab Penggubalan dasar pengujian dan pengukuran pendidikanberasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum. Penggubalan spesifikasi semua bentuk pengujian danpengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya danpengawalan mutu alat-alat pengukuran. Penggubalan alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum. Penyelarasan, pengeluaran, percetakan dan pengedaran alat pengukuran. Pengawalan dan pengendalian peperiksaan awam dan luar negeri. Pemprosesan kemasukan calon dan data, pengeluaran keputusan & sijil dari penganalisa statistik. Pengurusan bank soalan. Penyelidikan untuk mempertingkatkan mutu pengujian dan pengukuran pendidikan dan pengesahan standard. Pengurusan khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat perundingan. Pemberian kelulusan kepada mana-mana institusi pendidikan bagi mengadakan /

y

y

y y y

y y

y y

Fungsi & Tanggungjawab mengendalikan peperiksaan, menjalankan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan, panduan dan arahan peperiksaan. Objektif Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan dan penilaian sekolah, peperiksaan dan penilaian pusat dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara. Memberi khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat rundingan tentang Sistem Peperiksaan dan Pentaksiran Kebangsaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Carta Organisasi Klik di sini. Lawati Portal Lembaga Peperiksaan Struktur Organisasi

y

y

y

y y y y y y y y

Sektor Khidmat Pengurusan Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan Sektor Pengurusan Maklumat dan Pembangunan Teknologi Sektor Pembinaan Ujian Akademik Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Atas dan Luar Negeri Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Rendah dan Rendah Sektor Percetakan Pengedaran dan Keselamatan Sektor Pembinaan Ujian Teknikal dan Vokasional

my VISI Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Pemangkin Modal Insan Terbilang MISI Mempertingkatkan Keterbilangan Individu Melalui Pendidikan Bertaraf Dunia MOTO JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU Melestarikan Pendidikan Terbilang PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : .gov.moe.my/jpnterengganu Alamat e-mel jpnt@moe.Profil Jabatan Jabatan Jabatan Pelajaran Terengganu Pengarah Ketua Jabatan RAZALI BIN DAUD Alamat JALAN BUKIT KECIL 20604 KUALA TERENGGANU TERENGGANU Nombor telefon 09-6213000 Nombor faks 09-6238415 Laman web http://www.gov.

Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra. 5. 7. Memastikan semua murid menerima pendidikan berkualiti berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bersedia menerima pandangan. Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek. Memaklumkan keputusan siasatan aduan kepada pengadu dalam tempoh 14 hari bekerja. 4. Mengurus dan menyelesaikan urusan perjawatan dan perkhidmatan personel dalam masa satu bulan dari tarikh penerimaan. 12.amanah dan sah. Memastikan murid berkeperluan khas diberi peluang pendidikan khas secara formal 3. PENYATAAN WAWASAN JABATAN BAHAWA SESUNGGUHNYA WAWASAN JABATAN PENDIDIKAN TERENGGANU IALAH UNTUK MENUJU KEARAH KESEMPURNAAN PENCAPAIAN MATLAMAT PENDIDIKAN MELALUI FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JPNT PengarahPelajaran Encik Razali bin Daud. P.J. Memastikan semua kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan.K.J.PIAGAM PELANGGAN 1. rohani. . Memastikan semua sekolah mendapat bekalan guru dan kakitangan sokongan yang mencukupi berasaskan kelulusan waran perjawatan semasa 8.C. Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap 6. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mematuhi pekeliling arahan perbendaharaan dan tatacara kewangan terkini. 11. teguran dan cadangan yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan Pendidikan. 2. Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan cekap. cekap dan responsif terhadap kehendak semua pelanggan. P. adil. 9. 10. emosi dan jasmani.

J. P. Yassin bin Mohd Salleh KetuaSektorPengurusanSekolah Encik Zakariah bin Ali KetuaSektorKhidmatPengurusandanPembangunan Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif KetuaSektorPengurusanAkademik TuanHajiMohdZubirbinEmbong.J. P. Ghani bin Awang .K KetuaSektorPenilaiandanPeperiksaan Encik Ahmad Shukor bin Mansor KetuaSektorPendidikanIslam Tuan Haji Wan Said bin Wan Salleh KetuaSektorPendidikanSwastadanPendidikanKhas Tuan Haji Ngah bin Bidin.K. KetuaSektorPsikologidanKaunseling Encik A.PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN TimbalanpengarahPelajaran Encik Hasyim bin Mohd Zin Ketua-Ketua Sektor KetuaSektorJaminanKualiti YM Haji Tengku Mohd Yusoff bin Tengku Mansor KetuaSektorPengurusanPembangunanKemanusiaan Encik Md.

Tuan Haji Mohd Azmy bin Zakaria Pegawai Pelajaran Daerah Marang Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu Encik Shafruddin bin Ali Hussain Struktur Organisasi y SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN . Ghani bin Awang Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Tuan Pelajaran Haji Daerah Matsor Kuala bin Terengganu Ismail Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman Pegawai Pelajaran Daerah Besut Tn.PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN KetuaSektorPengurusanMaklumatdanICT Encik Nasir bin Ismail SektorPsikologidanKaunseling Encik A. Haji Baharuddin bin Ibrahim Pegawai Pelajaran Daerah Dungun Pegawai Pelajaran Daerah Setiu .

Struktur Organisasi o UNIT KEWANGAN DAN AKAUN y SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN o UNIT HAL EHWAL MURID o UNIT KOKURIKULUM o UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH o UNIT SUKAN (MSST) o PUSAT KOKURIKULUM TERENGGANU y SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK o UNIT SAINS DAN MATEMATIK o UNIT BAHASA o UNIT SAINS DAN SOSIAL o UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL o UNIT LATIHAN o UNIT ICT PENGKOMPUTERAN y SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH o UNIT PENYELIAAN SEKOLAH MENENGAH o UNIT PENYELIAAN SEKOLAH RENDAH y SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN o UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN y SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL o UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM o UNIT KEROHANIAN DAN KEPIMPINAN y SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS o UNIT PENDIDIKAN SWASTA o UNIT PENDIDIKAN KHAS .

moe.kel@moe.my VISI Cakna Pendidikan Kelantan Cemerlang 2015 MISI Warga pendidik Kelantan melaksanakan pendidikan cemerlang secara holistik melalui perancangan strategik dalam semua bidang pendidikan bagi melahirkan modal insan . 15000 Kota Bharu.gov.my/jpnkelantan/ Alamat e-mel webmaster. Kelantan Nombor telefon 09-7418001 Nombor faks 09-7482554 Laman web http://www.Struktur Organisasi y SEKTOR JAMINAN KUALITI o UNIT JAMINAN KUALITI y SEKTOR ICT o UNIT ICT / PENGURUSAN MAKLUMAT y SEKTOR KAUNSELING DAN KEUTUHAN o UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Profil Jabatan Jabatan Jabatan Pelajaran Kelantan Pengarah Ketua Jabatan TUAN HJ HUSSAIN BIN AWANG Alamat Jalan Doktor.gov.

mengikut umur yang ditetapkan. Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi perlantikan. 4. Memastikan bahawa semua sekolah dibekalkan dengan guru-guru secukupnya dan keperluan sekolah dua minggu sebelum sesi bermula. Guru Besar. Memastikan semua permohonan dan tuntutan diproses oleh Jabatan Pelajaran Negeri dalam tempoh satu minggu hingga satu bulan dari tarikh borang atau surat diterima. pengesahan. progresif dan proaktif untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara holistik Meningkatkan pencapaian akademik melalui peperiksaan awam. 7. 2. 5. OBJEKTIF Melaksanakan dasar pelajaran melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2011 ± 2013) Melahirkan kepimpinan yang dinamik. 8. y y y y y .MISI kelas pertama MOTO Tiada Hasil Kecuali Kecemerlangan 1. 9. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :y Memastikan semua kanak-kanak. mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. 3. 6. Menentukan kekosongan jawatan Pengetua. Menempatkan guru-guru ke sekolah-sekolah tidak lewat daripada tiga minggu setelah menerima senarai guru maktab dan universiti dari Kementerian Pendidikan. kemasukan kejawatan berpencen dan lain-lain dalam tempoh satu bulan ari tarikh penerimaan. Guru Penolong Kanan diisi dalam tempoh satu bulan selepas berlaku kekosongan. Menyediakan prasarana pelajaran yang cukup supaya suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pelajaran dengan memberi kursus profesional Menjaga kesejahteraan pegawai dan kakitangan serta memberi khidmat yang berkesan kepada pelanggan Menyediakan suatu sistem pentadbiran yang berasaskan ICT Memantapkan pengurusan sukan dan kokurikulum Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga pendidik Kelantan.

Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah/Jeli. Pejabat Pelajaran Daerah mempunyai lima Pejabat Pelajaran Daerah iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. berhampiran dengan bangunan pejabat lama. Pada tahun 1965 pejabatnya berpindah pula ke bangunan baru iaitu Bangunan Persekutuan yang ada sekarang. 10 orang Inggeris dan 2 orang yang berbangsa Cina. Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai dan Pejabat Pelajaran Daerah Gua Musang. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan. Pejabat Pelajaran Daerah telah dipecahkan menjadi 10 buah PPD iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. Memastikan jabatan sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan serta menentukan segala surat aduan dan rayuan kepada dan mengenai Jabatan Pelajaran. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas/Tumpat. Dari tahun 1922 hingga 2007 terdapat seramai 25 orang Pengarah. Mereka terdiri dari 13 orang Melayu. cadangan. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas/Tumpat. Pejabat Pelajaran Daerah Tumpat. Mohd Ariffin dilantik pada tahun 1922.y y PIAGAM PELANGGAN Memastikan peperiksaan dilaksanakan tanpa kebocoran. Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai. Jabatan Pelajaran telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan ini selaras dengan Dasar Falsafah Pelajaran Negara. Pejabat Pelajaran Daerah. y SEJARAH DAN LATARBELAKANG Sejarah Jabatan Pelajaran Kelantan bermula apabila pengarahnya yang pertama (dahulunya dipanggil Penguasa Pelajaran) iaitu Encik Mohd Ghazali B. pejabat ini terus berkembang menjadi 7 buah iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. Pada tahun 2007. Sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh ianya diterima. iaitu sebuah bangunan berhampiran dengan Istana Kota Lama. Kemudian dalam tahun 1930 an pula Pejabat Pelajaran berpindah pula ke bangunan lain yang dikenali dengan nama "Office Pohon Celagi" iaitu bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas. Pejabat Pelajaran Daerah Machang. Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah/Machang/Jeli dan Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai/Gua Musang. Sejak dari zaman penjajahan hingga ke hari ini. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh/Machang. Pejabat Pelajaran Daerah Bachok. syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertimbangkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik. Pada mulanya. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh/Bachok. Beliau kemudiannya dianugerahkan dengan gelaran Dato¶ Bentara Luar dan bertugas sehingga tahun 1930. Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah. Pejabatnya yang pertama terletak di bangunan yang dikenali dengan nama "Office Panjang". Pengarah yang paling lama berkhidmat di Kelantan ialah Encik Saw Chee Ling iaitu selama 12 tahun. Pejabat Pelajaran Daerah . Selepas itu.

daud@moe.my TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KELANTAN TN HJ ZAHARI BIN DAUD zahari.awang@moe. HJ. NOOR .my KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN HJ.gov.gov. JEFNY BIN MUHAMMAD jefnymuhd@moe.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN HJH. AB.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK TN.gov. ROSNAH BINTI WAN IBRAHIM rosnah. PEGAWAI KANAN JABATAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KELANTAN TN HJ HUSSAIN BIN AWANG hussain.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH TN.SEJARAH DAN LATARBELAKANG Jeli.my KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI EN SEPIAN BIN NOR sepian.nor@moe.gov.my KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM KETUA SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN EN.ibrahim@moe.gov. Pejabat Pelajaran Daerah Gua Musang.gov. Hj. JAAFAR BIN ISMAIL jaafarismail@moe. AZIZ BIN ABDULLAH aaziz.abdullah@moe. ZULKIFLI BIN MOHD.gov.

18000 Kuala Krai PEJABAT PELAJARAN DAERAH GUA MUSANG Tingkat 2. Bachok. 15150 Kota Bharu. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH BACHOK 16310.PEGAWAI KANAN JABATAN zulkifli.gov. 17500 Tanah Merah.gov. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH TANAH MERAH Jalan Klinik.musa@moe.mohdnoor@moe. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA KRAI Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang.my KETUA SEKTOR ICT PN HJH NORIZAN BT HJ MOHAMED norizan. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR PUTEH Jalan Hospital.mohamed@moe. Bangunan Persekutuan. Kelantan . 17000 Pasir Mas. 16300 Gua Musang PEJABAT PELAJARAN DAERAH TUMPAT 16200 Tumpat.my PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA BHARU Jalan Telipot.talib@moe. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR MAS Jalan Hospital.my KETUA SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING TN HJ AHMAD TERMIZI BIN HJ MUSA termizi.gov.gov. 16800 Pasir Puteh.my KETUA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS TN HJ NASRUDDIN BIN TALIB nasaruddin. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH MACHANG 18500 Machang.

Vokasional dan Bahasa y SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN o Unit Hal Ehwal Murid o Unit Sukan o Unit Kokurikulum o Unit Pusat Kokurikulum o Unit Pendidikan Pencegahan Dadah y SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN . Kelantan Struktur Organisasi y SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN o Unit Pembangunan Perolehan dan Aset o Unit Pentadbiran Am o Unit Akaun o Unit Kewangan o Unit Perjawatan Dan Perkhidmatan o Unit Latihan Dan Kemajuan Staf o Unit Penilaian Kompetensi o Unit Naik Pangkat o Unit Tatatertib y SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH o Unit Sekolah Rendah o Unit Sekolah Menengah o Unit Prasekolah o Unit Perhubungan y SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK o Unit Kurikulum o Unit Kajian Kemasyarakatan o Unit Teknik.PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI 17600 Jeli.

Dis 2010 PIAGAM PELANGGAN Kami.y Struktur Organisasi SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS o Unit Pendidikan Swasta o Unit Pendidikan Khas y SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM o Unit Pengurusan Pendidikan Islam o Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama o Unit Operasi Dakwah y y SEKTOR JAMINAN KUALITI SEKTOR ICT o Unit Teknikal o Unit Pengurusan Maklumat y y y SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PENGARAH JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEJABAT TIMBALAN PENGARA Piagam Pelanggan PRESTASI PIAGAM PELANGGAN Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia Jan . warga Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi .Sept 2011 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia Jan .

3. 4. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori. dan 3. Memastikan pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dikreditkan ke dalam akaun sekolah/ Pejabat Pelajaran Negeri (PPD) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan diterima. 2. dan 5. 2. adil dan cekap: 1. Mengembalikan Cagaran Keselamatan setelah syarat-syarat kontrak disempurnakan sebulan kuatkuasanya tamat. 2. Mengemukakan dokumen kontrak kepada kontraktor dan jabatan pengguna dalam tempoh satu bulan daripada tarikh ditandatangani. Menerima dan menimbangkan Permohonan Pakej yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja. Lembaga Pemeriksa Pelupusan.kehendak negara. Mengeluarkan surat setuju terima kepada petender yang berjaya dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tutup tender. masyarakat dan individu serta memenuhi matlamat pendidikan negara seperti berikut: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN Pembangunan Menguruskan perolehan kerja KPM dengan amanah. Jawatankuasa Penyiasat. Memastikan agihan waran peruntukan Belanja Mengurus kepada Program/ Aktiviti dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja. Pegawai Pemverifikasi Stok. Mempamerkan nombor kelompok selepas sebulan daripada tarikh invois diterima bagi bekalan peralatan. dan 4. Pengurusan Aset Menguruskan permohonan pelantikan dalam tempoh 2 minggu bagi pelantikan seperti berikut: 1. 3. Pengurusan Sumber Manusia . Kewangan 1. Pegawai Aset.

Pengurusan Aduan 1. dan analisis data pendidikan bagi memenuhi keperluan penggubal dan pemutus dasar dalam masa yang ditetapkan: 2. Menggubal dasar pendidikan bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh enam (6) bulan. Menghantar surat akuan terima kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima. Pembayaran Bil dan Invois Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap). dan 3. tepat serta sahih sebanyak dua (2) kali setahun. DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 1.Memproses urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) bagi laluan hakiki. Memberi maklum balas aduan kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah keputusan penuh diterima. Tajaan Pendidikan Mengeluarkan surat kelulusan cuti belajar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dalam tempoh tiga (3) minggu selepas permohonan lengkap diterima. 3. Menghasilkan perancangan dasar dan pembangunan pendidikan. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang kemas kini. cemerlang dan time-based serta Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) bagi laluan hakiki dan time-based untuk dikemukakan kepada Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan (LKPPP) dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh perakuan lengkap diterima. Mengemukakan maklumbalas kepada isu-isu yang berkaitan KPM melalui media dalam tempoh tiga (3) hari selepas siaran. 2. dan 4. laporan penyelidikan dan penilaian pendidikan. Menghasilkan laporan pencapaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam bentuk Kad Laporan dua (2) kali setahun. .

Pembangunan Kurikulum Memastikan khidmat kepakaran dan runding cara berkaitan kurikulum diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja. 30 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran bagi sekolah harian. . agensi dalam dan luar KPM serta pertubuhan antarabangsa dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Pengurusan Buku Teks Memastikan pembekalan buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) sampai ke sekolah sebelum sesi tahun baru persekolahan bermula. Mengumumkan keputusan pemilihan dan penempatan murid ke Tingkatan 1 di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) melalui laman web KPM dalam tempoh 45 hari selepas keputusan UPSR diumumkan. Lembaga Peperiksaan Mengurus PeperiksaanAwam berdasarkan kepada Kurikulum Kebangsaan KPM dan mengumumkan keputusan yang sah dalam tempoh empat (4) bulan selepas peperiksaan serta mengeluarkan sijil dalam tempoh enam (6) bulan selepas keputusan peperiksaan. OPERASI PENDIDIKAN 1. Memastikan penempatan dan pertukaran guru dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja sebelum tarikh lapor diri. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan murid dalam tempoh maksimum: 2. Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang dipersetujui oleh pihak pengurusan atasan kepada individu. Teknologi Pendidikan Memastikan semua sekolah mencapai tahap minimum tiga (3) bintang berdasarkan Smart School Qualification Standards (SSQS) pada tahun semasa. Memberi keputusan terhadap cadangan penyelidikan pendidikan selewat-lewatnya empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima. 3. seni dan khas.5. Mengumumkan keputusan pemilihan dan penempatan murid ke Tingkatan 4 di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) melalui laman web KPM dalam tempoh 45 hari selepas keputusan PMR diumumkan. teknik. dan 4. dan 6. 5. sukan.

6. 2. Memastikan tidak kurang 80% pengetua dan guru besar yang baru dilantik dalam tempoh satu tahun mendapat latihan pengurusan dan kepimpinan sekolah di Institut Aminuddin Baki (IAB). Memastikan tidak kurang 80% daripada kursus-kursus peningkatan profesionalisme guru yang dirancang untuk guru-guru dalam perkhidmatan dapat dilaksanakan setiap tahun. Mendaftarkan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) selepas 30 hari memorandum persefahaman ditandatangani. 7.B. 5. 4. dan 8. Memastikan dalam tempoh enam (6) bulan pertama guru permulaan yang dikeluarkan dari Institut Pendidikan Guru (IPG) memenuhi 80% kehendak pelanggan berdasarkan instrumen penilaian dari aspek kualiti diri. pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran.dan 8. Mengurus pengambilan calon guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan dalam tempoh 90 hari bekerja selepas pengiklanan. PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN 1. 3. Mengeluarkan status permohonan penubuhan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa yang memenuhi terma dan syarat dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja. Memastikan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh lapor diri. 7. dan kemampuan mengurus tugas-tugas di sekolah. Memastikan sekurang-kurangnya 80% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan dilaksanakan. kebolehan mengurus kokurikulum.6. Senarai Menteri Pelajaran . Mengurus pengecualian wajib bagi kanak-kanak/murid berkeperluan khas dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. Menteri Pelajaran dalam bulan Oktober setiap tahun. Memaklumkan calon yang berjaya dan tidak berjaya mengikuti latihan di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. Mengemukakan Laporan Penarafan Kendiri Sekolah berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) bagi sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia kepada Y.

Daud (19811984)& (1991-1995) Y.B.B. Tun Hussein Bin Onn (1970-1973) Y.B.B.Abdul Rahman Bin Ya'kub (1969-1970) .B.B.Y.A. Tan Sri Mohammad Bin Yaacob (1973-1974) Y.A. Tan Sri Amar Dr. Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim (1986-1991) Y.Sulaiman Bin Hj.Mohd Yassin (2009 Hussein 1999) kini) (2004-2009) Y. Tun Dr.A. Dato' Sri Mohd.A.B Tan Sri Dato' Y. Dato Seri Abdullah Bin Hj. Tan Sri Musa Bin Hitam (1978-1981) Y. Tan Sri Dato' Seri Musa Bin Mohammad (19992004) Y.B.B. Najib Bin Tun Haji Muhyiddin bin Hishamuddin bin Tun Abdul Razak (1995. Tun Datuk Patinggi Hj.A.B.Mahathir Bin Mohamad (1974-1978) Y.B.B Dato' Sri Y.Ahmad Badawi (1984-1986) Y.

Khir Bin Johari (1960-1962)& (1964.A.B. Sakhawat Ali Khan (1962-1964) Y.Tun Abdul Razak Bin Dato' Hussein (1955-1957) Senarai Ketua Setiausaha .B. Addul Hamid Khan Bin Hj. Tan Sri Rahman Bin Talib Mohd. Tan Sri Kapten Hj.B.Y.B.(1957-1960) & (19651965) 1969) Y. Dato Abdul Y.

1963) Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:(a) Pendidikan Prasekolah y Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun. T.2006) YBhg. Tan Sri Dato' Setia Haji Ambrin bin Buang (2001 .YBhg. Zulkurnain b Haji Awang (2006 . Tan Sri Dr.1991) (1977 . Abdullah bin Sahat (1963 . Tan Sri Dato' Mohd Noordin bin Hassan (1992 .1972) Mr. Tan Sri Dato' Dr. Tan Sri Haji Othman bin bin Sahan Abdul Malek (1987 .1977) YBhg. Abdul Aziz bin Yeop (1965 . .1986) YB.1963) En. Johari bin Mat (1994 .2010) YBhg. Rosli bin Mohamed (2010 .kini) YBhg. Dato' Syed Zahirrudin bin Sheikh Muhamad bin Syed Hassan (1973 .1994) YBhg. Tan Sri Sheikh Hussien YBhg. Eames Hughes (1960 .1974) (1967 . Dato' Dr. Dato' Abdul Kadir bin Talib (1974 .1967) En.2001) YBhg. Dato Haji Abdul Latif YBhg.

(b) Pendidikan Rendah y Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagitempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antaralima hinggah tujuh tahun. sekolah teknik dan vokasional 3. y Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan. Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :- y Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas. . sekolah kebangsaan agama (d) Pendidikan Lepas Menengah y Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamatmengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas. y Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. (c) Pendidikan Menengah y Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas. y Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada :- 1. Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah. sekolah akademik 2. tetapi tidaktermasuk pendidikan tinggi.