Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir

sistem pendidikan negara. Proses perkembangan bangsa dan proses kemajuan negara berkaitan secara langsung dengan sistem pendidikan. Pendidikan bermutu melahirkan generasi yang sedar dan insaf dengan erti hidup dan tanggungjawab. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik, ekonomi ataupun sosial. (Yahaya Don, 2005). Bagi merealisasikan hasrat dan wawasan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyusun jentera pentadbiran yang mampu menjana bangsa ke arah penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dan keupayaan generasi muda meningkatkan daya saing untuk menjadi bangsa yang cemerlang gemilang dan terbilang. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pentadbiran pendidikan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat pendidikan. Beliau melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan, pengelolaan pendidikan, pengurusan kakitangan pendidikan, pengarahan pendidikan, penyelarasan pendidikan, penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan melaksanakan tugastugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar, namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu; 1. Eksekutif

2. 3. 4. 5.

Pengurusan Penyeliaan Teknikal Pelaksana

Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat Negeri, Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. Tiap-tiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha.

Kementerian Pelajaran Malaysia Blok E8, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604, Putrajaya, Malaysia Tel:603-8884 6000/603-7723 7070 Faks: 603-8888 8431 E-Mel: kpkpm@moe.gov.my STATISTIK
(Data pada 30 Jun 2011)

Bilangan Sekolah Rendah Menengah Jumlah 7,714 2,282 9,996 Bilangan Murid (Enrolmen) Prasekolah 178,622 Rendah 2,860,340 Menengah 2,327,427 Jumlah 5,366,389 Bilangan Guru Lelaki Perempuan Rendah 71,393 163,261 Menengah 55,455 121,933 Jumlah 126,848 285,194

.

B.Menteri & Timbalan Menteri Menteri Pelajaran Y. Dr.B. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi . Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Wee Ka Siong Y. Dr.A.B. Datuk Ir. Yassin Timbalan Menteri Pelajaran I Timbalan Menteri Pelajaran II Y.

Ghafar bin Mahmud . Dato' Dr. Rosli bin Mohamed Y.Bhg. Dato' Sri Abd.Bhg.Pengurusan Tertinggi Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.

Bhg. Rahman Y.Dato' Wan Khazanah binti Ismail Dr. Khair bin Mohamad Yusof Tuan Haji Sufa'at bin Tumin . Haji Zahri bin Aziz Dr.Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Tuan Haji Nazirruddin bin Abd.

Bahagian BA Bahagian Akaun BAD Bahagian Audit Dalam BAS Bahagian Audit Sekolah BBT Bahagian Buku Teks BDHA Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa BKEW Bahagian Kewangan BKP Bahagian Khidmat Pengurusan BKK Bahagian Kokurikulum & Kesenian BM Bahagian Matrikulasi BP Bahagian Pembangunan BPPK Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum BPG Bahagian Pendidikan Guru BPI Bahagian Pendidikan Islam BPKhas Bahagian Pendidikan Khas BPSwasta Bahagian Pendidikan Swasta BPTV Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional BPM Bahagian Pengurusan Maklumat BPSBPSK Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan BPSH Bahagian Pengurusan Sekolah Harian BPSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan BPPA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset BPsK Bahagian Psikologi dan Kaunseling BS Bahagian Sukan BT Bahagian Tajaan Pendidikan BTP Bahagian Teknologi Pendidikan IAB Institut Aminuddin Baki IPGM Institut Pendidikan Guru Malaysia JNJK Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti LP Lembaga Peperiksaan MBKM Majlis Buku Kebangsaan Malaysia UKK Unit Komunikasi Korporat Badan Berkanun .

Badan Berkanun DBP Dewan Bahasa dan Pustaka ITNM Institut Terjemahan Negara Malaysia MPM Majlis Peperiksaan Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri JPNJOH Jabatan Pelajaran Johor JPNKED Jabatan Pelajaran Kedah JPNKEL Jabatan Pelajaran Kelantan JPNLAB Jabatan Pelajaran Labuan jpnmel Jabatan Pelajaran Melaka JPNPel Jabatan Pelajaran Negeri Perlis JPNPP Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang JPNS Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan JPNKL Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan JPNPAH Jabatan Pelajaran Pahang JPNPER Jabatan Pelajaran Perak JPNSABAH Jabatan Pelajaran Sabah JPNSAR Jabatan Pelajaran Sarawak JPNSEL Jabatan Pelajaran Selangor JPNTER Jabatan Pelajaran Terengganu JPNPUT Pejabat Pelajaran WP Putrajaya .

Sehubungan itu. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) pada ketika itu memperoleh bangunannya sendiri yang terletak di Damansara. Pada tahun yang sama.moe.Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Pembangunan Kurikulum Pengarah Dato' Ibrahim bin Mohamad ARAS 4-8. KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA. berkuatkuasa 16 Jun 2008 Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) kini dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Latarbelakang Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merupakan satu bahagian di bawah Sektor . Kuala Lumpur sehinggalah 31 Disember 2004.my/bpk Alamat emel Sejarah Sejarah Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Kompleks Kerajaan Parcel E.gov. BLOK E9. Putrajaya. unit ini diasingkan daripada induknya untuk dijadikan sebagai satu bahagian baru di bawah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. PPK beroperasi di bangunan barunya iaitu di Blok E9. PPK berpindah ke lokasi baru iaitu di Pesiaran Duta. Mulai 1 Januari 2005. Berikutan penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia. Pada tahun 1977. MALAYSIA Nombor 603 8884 2000 telefon Nombor 603 8888 9917 faks Laman web http://www. sebelum ini dikenali sebagai Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah ditubuhkan pada tahun 1973 sebagai sebuah Unit iaitu Unit Perkembangan Pelajaran di Bahagian Perancangan Penyelidikan Dasar Pelajaran. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

2. 2. menggubal dan membangunkan kurikulum persekolahan menyebar dan melaksanakan kurikulum mengesan dan memantau pelaksanaan kurikulum menyediakan bahan sokongan kurikulum menjalankan penilaian untuk pembangunan kurikulum Objektif . 3. 5. 4. Misi Misi Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara. Sebarang maklum balas kurikulum dalam tempoh 3 hari bekerja selepas cadangan diterima. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian ini bertanggungjawab memperbaiki mutu dan meningkatkan taraf pendidikan melalui penggubalan dan pembangunan kurikulum yang relevan dan bermutu untuk semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di peringkat prasekolah. Fungsi dan Tanggungjawab Fungsi Utama 1.Sejarah Dasar dan Pembangunan Pendidikan. Dokumen Standard Kurikulum atau Bahan Sokongan Kurikulum dalam masa 15 hari selepas diterbitkan. 4. Kursus Orientasi atau Pendedahan Kurikulum dalam masa 5 hari bekerja. Khidmat kepakaran dan rundingcara berkaitan kurikulum dalam tempoh 5 hari bekerja. sekolah rendah dan sekolah menengah. 3. Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan Kami berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami untuk memastikan pelanggan mendapat: 1. Visi Visi Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020.

Objektif y Objektif Membina dan mengembangkan kurikulum sekolah ke arah peningkatan kualiti pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Struktur Organisasi SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN y y y y y Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia unit Kewangan dan Pembangunan Unit Pengurusan Komunikasi Kurikulum Unit Pembangunan Staf Unit Percetakan SEKTOR BAHASA DAN KESUSASTERAAN y y y y y y Unit Unit Unit Unit Unit Unit Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris Cina Tamil Etnik Antarabangsa SEKTOR SAINS DAN TEKNOLOGI y y y y Unit Unit Unit Unit Sains Elektif Sains Teras Matematik Rendah Matematik Menengah SEKTOR DASAR DAN PENYELIDIKAN y y y Unit Dasar Unit Penilaian Unit Projek Khas SEKTOR ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK y y y y Unit Unit Unit Unit Prasekolah TASKA Asuhan Program Khas SEKTOR SAINS SOSIAL .

Struktur Organisasi y y y y y y Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sejarah dan Kajian Tempatan Geografi dan Alam Sekitar Pendidikan Ekonomi Pendidikan Moral Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pra Sekolah dan Permata SEKTOR PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI y y Unit Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Unit Pengurusan Maklumat dan Sistem SEKTOR PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL y y y y y y y y Unit Kejuruteraan Awam Unit Pertanian Unit Ekonomi Rumah Tangga Unit Perdagangan Unit Kejuruteraan Teknologi Unit Kejuruteraan Elektrik Unit Kejuruteraan Mekanikal Unit Reka Bentuk dan Teknologi SEKTOR KESENIAN DAN KESIHATAN y y y y Unit Unit Unit Unit Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan Kesihatan Seni Visual Muzik SEKTOR PENDIDIKAN KHAS y y y Unit Masalah Penglihatan Unit Masalah Pendengaran Unit Masalah Pembelajaran BIDANG PENDIDIKAN ISLAM y y y y Unit Unit Unit Unit j-QAF Pendidikan Islam Rendah Pendidikan Islam Menengah Pendidikan Islam Elektif .

moe. Pelajaran Malaysia satu BPG merupakan dalam fungsi Pembangunan Malaysia. Blok E13. Penstrukturan berdasarkan bahagian Keguruan. berketerampilan. Program pendidik keguruan berhasrat untuk memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional. mengamalkan nilai-nilai murni. Profesionalisme Bahagian ini Kementerian Pelajaran bertanggungjawab merancang dan memantau Pengurusan .my/bpg Alamat e-mel Pengenalan Bahagian Pendidikan Guru atau singkatan BPG ialah bahagian di Kementerian Pendidikan Pelajaran Perguruan Malaysia yang mengendalikan dan Kursus program Dalam Pra-perkhidmatan Perkhidmatan.gov. berdaya tahan. Rahman Aras 2 . Dato' Haji Mohd Ghazali bin Ab. berdaya fikir dan cekap teknologi.6. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Nombor 03-88846000 telefon Nombor faks 03-88841081/03-88843507 Laman web http://apps1.y Struktur Organisasi Unit Bahasa Arab Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Pendidikan Guru Pengarah YBhg. semula kepada Kementerian tiga fungsi. berakhlak mulia.

Visi Guru Berkualiti Penjana Modal Insan Cemerlang Misi Melaksanakan Pembangunan Guru Berkualiti Secara Kontinum Moto Melestari Kualiti Guru Piagam Pelanggan Kami Warga BPG Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Menumpukan Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : 1. 2. Memastikan perjanjian pendidikan guru dapat dilaksanakan 100% dalam tempoh 60 hari selepas pelajar mendaftar di Institut Pengajian. Menguruskan pengambilan calon guru pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan dalam tempoh 90 hari bekerja selepas pengiklanan. 3.Pengenalan Pendidikan Keguruan (PPK) yang dilaksanakan oleh IPG. 5. Memaklumkan calon guru yang berjaya mengikuti latihan di IPG dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. Memastikan sekurang-kurangnya 80% penyelidikan dan penilaian . 4. Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada kursus-kursus Peningkatan Profesionalisme guru yang dirancang dalam Pelan Operasi Latihan Tahunan dapat dilaksanakan setiap tahun.

6.Piagam Pelanggan program BPG dapat disempurnakan setiap tahun. baucer dan tuntutan perjalanan yang diterima diproses dalam tempoh tidak melebihi 14 hari. Memastikan kertas dasar/cadangan latihan pra dan dalam perkhidmatan disediakan sekurang-kurangnya sebelum sesuatu program enam (6) bulan dilaksanakan. Struktur Organisasi y SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME o Unit Pembangunan Profesionalisme Guru (PPG) . Mengeluarkan pelaporan tindakan pembetulan. Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus-kursus peningkatan kakitangan profesionalisme yang dirancang untuk dapat pembangunan dilaksanakan kompetensi tahun. 11. setiap 8. 7. pencegahan dan penambahbaikan hasil laporan audit dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Audit Dalaman dijalankan. 9. Memastikan pembayaran bil. 10. Memastikan tindakan diambil terhadap aduan pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas aduan diterima. Membekalkan data latihan guru kepada pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan.

Bekalan dan Kewangan Sub Unit Pembangunan Sub Unit Bekalan Sub Unit Kewangan o Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar Sub Unit Pengurusan Permohonan Sub Unit Ujian Kelayakan Sub Unit Temu Duga Sub Unit Pemilihan Dan Tawaran . Perancangan Dan Pengantarabangsaan Sub Unit Dasar Sub Unit Perancangan Sub Unit Penyelidikan Sub Unit Hubungan Antarabangsa y SEKTOR PENGURUSAN & GOVERNAN o Unit Pembangunan.  Struktur Organisasi Sub Unit Latihan Peningkatan Bidang Pengkhususan Sub Unit Latihan Profesionalisme Sub Unit Latihan Program Khas Sub Unit Kejurulatihan o Unit Data dan Pengurusan Maklumat (DPM) Sub Unit Data Sub Unit Pembangunan Aplikasi Sub Unit ICT Sub Unit Pusat Sumber o Unit Peningkatan Akademik dan Kompetensi Sub Unit Latihan dan Kursus Induksi Sub Unit Pembangunan Kompetensi Sub Unit Peningkatan Akademik o Unit Dasar.

Struktur Organisasi o Unit Standard Kualiti Guru Sub Unit Standard Guru dan Program Sub Unit Verifikasi Sub Unit Kualiti Guru o Unit Khidmat Pengurusan Sub Unit Perjawatan & Naziran Sub Unit Perkhidmatan dan Pentadbiran Sub Unit Tadbir Urus dan Tatatertib Sub Unit Aset Sub Unit Pengurusan Kualiti o o Urus Setia Sabah Urus Setia Sarawak .

Pada tahun 1995 bidang tugas BPI ditambah lagi dengan memasukkan mata pelajaran moral di bawah kendalian BPI. Ia dikenali dengan nama Unit Pelajaran Agama. beriman. Din BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat ARAS BAWAH DAN ARAS 2 NO. Pada awal penubuhannya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ialah sebuah unit yang diletakkan di bawah Bahagian Sekolah-sekolah. jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM ). nama Bahagian Pelajaran Agama ditukar kepada Bahagian Pendidikan Islam ( BPI ) sehinggalah ke tahun 1995.edu.my web Alamat emel PENGENALAN Bahagian Pendidikan Islam mula ditubuhkan pada bulan Ogos 1995. 2251. beramal. sekali lagi nama Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral(JAPIM) ditukar kembali kepada Bahagian Pendidikan Islam(BPI) dan diletakkan di bawah Sektor Operasi Pendidikan.bpi. MOTO "Bahagian Pendidikan Islam (BPI) bertanggungjawab melahirkan pelajar yang berilmu. Dengan yang demikian BPI dinaiktaraf kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ( JAPIM ). Pada tahun 1983. Sebelum itu. JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN Nombor +603-8321 7200 telefon Nombor +603-8321 7201 faks Laman http://www. Pada tahun 1973 Unit Pelajaran Agama dinaiktaraf menjadi Bahagian Pelajaran Agama dengan diketuai oleh seorang pengarah. berakhlak mulia menerusi pendidikan Islam" . Tetapi selepas penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).Profil Jabatan Jabatan Bahagian Pendidikan Islam Ketua Pengarah Jabatan Tuan Haji Abdullah bin Md. Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menguruskan bantuan kepada Sekolahsekolah Agama Rakyat dan pengurusan guru-guru agama yang baru diambilalih.

Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara JAPIM dengan masyarakat. 7. Meningkatkan perkhidmatan sistem maklumat pendidikan Islam yang telus dan tepat untuk mengetahui tahap prestasi pencapaian program dan pembinaan perancangan yang lebih berkesan. 8. masyarakat dan negara. 5. guru. Meningkatkan kualiti dan prestasi kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama sebagai model sistem pendidikan kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang berkeupayaan mengamalk an cara hidup yang berteras kan Islam di dalam pembangunan diri. Meningkatkan dakwah. 6. Meningkatkan penyelarasan sekolah-sekolah agama untuk mewujudkan kesepaduan dengan sistem pendidikan kebangsaan. kakitangan pendidikan dan pelajar untuk membantu keberkesanan pendidikan Islam. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Bahagian Pendidikan Islam. 4. OBJEKTIF Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan pelajar yang berilmu. cepat dan berkesan. 9. Meningkatkan kualiti Bahasa Arab yang berkesan untuk membolehkan pelajar berkomunikasi dengan baik dan mendalami pelbagai sumber ilmu. Meningkatkan kemahiran dan keterampilan Guru Pendidikan Islam dan Guru Bahasa Arab secara berterusan dalam pelbagai bidang supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa menarik dan berkesan. 2. beriman. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan penuh tekad . Meningkatkan kualiti pengurusan penempatan dan pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Islam dengan cekap dan strategik supaya perkhidmatannya dapat menyumbang ke arah keberkesanan pendidikan Islam. beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara.FUNGSI Bahagian Pendidikan Islam (BPI) menguruskan aspek-aspek berikut: y Dasar Pendidikan Islam y Dasar Bahasa Arab y Kurikulum Pendidikan Islam y Kurikulum Bahasa Arab y Guru Pendidikan Islam y Guru Bahasa Arab y Dakwah & Kepimpinan y Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) y Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 1. 3. penghayatan Islam dan nilai-nilai murni secara berhikmah di kalangan pegawai. jabatan dan agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Menyalurkan bantuan perolehan ke Institusi Pendidikan Agama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh tidak melebihi sembilan puluh (90) hari selepas permohonan diluluskan 6. Melaksanakan program dakwah dan pengembangan syiar Islam kepada warga Kementerian Pelajaran Malaysia mengikut takwim aktiviti tahunan yang telah di selaraskan 8. Memaklumkan dasar-dasar baru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab atau perubahan kepada dasar-dasar sedia ada kepada semua institusi pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia dan agensi-agensi yang berkaitan dalam tempoh 14 hari setelah dasar diluluskan 2. Menyampaikan bantuan ke Sekolah Agama Rakyat yang melaksanakan Kurikulum Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain dalam tempoh tidak melebihi sembilan puluh (90) hari selepas permohonan diterima 7. Menyebarluaskan hasil penyelidikan pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab kepada pihak yang berkaitandalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas penyelidikan disempurnakan 5. Mengemas kini portal BPI sekali dalam tempoh tuju (7) hari Struktur Organisasi y y y y y y y y y y y y y y SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN SEKTOR KEMAJUAN SEKOLAH AGAMA INSTITUT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR PENYELARASAN BANTUAN SEKOLAH AGAMA SEKTOR DAKWAH DAN KEPIMPINAN SEKTOR PEMBANGUNAN NILAI DAN AKHLAK Unit Pengoperasian Dasar Unit Perhubungan dan Keurusetiaan Unit Hal Ehwal Guru Unit Pengurusan Kualiti Unit Maklumat dan Komunikasi Unit Pentadbiran Unit Perkhidmatan . Menempatkan Guru Sandaran Terlatih Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan serta Guru Akademik di Institusi Pendidikan Agama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh 60 hari setelah menerima senarai calon daripada agensi yang berkaitan 3. Mendaftarkan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan selepas tiga puluh (30) hari Memorandum Persefahaman ditandatangangi 4.PIAGAM PELANGGAN dan iltizam berjanji akan menggembleng seluruh tenaga dan komitmen kami untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti melalui usaha-usaha berikut : 1.

Struktur Organisasi y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Unit Kewangan Unit Tadbir Urus ICT Unit Pengurusan Pentadbiran Sekolah Unit Pengurusan Akademik Unit Hal Ehwal Murid Unit Pengurusan Personel Unit Kelas Aliran Agama(KAA) Unit Kajian Dan Penyelidikan Unit Pengembangan Dan Inovasi Pendidikan Islam Unit Penerbitan Unit Hubungan Luar Dan Promosi Unit Penyelarasan Perolehan Unit Penyelarasan Pembangunan Unit Penyelarasan Bantuan SAR KAFA Unit Dakwah Unit Kepimpinan Islam Unit Kawalan Akidah Dan Pemikiran Unit Pengurusan Pegembangan Syiar Islam Unit Pengukuhan Budaya Dan Nilai Islam .

Aras 2.gov. Perakuan ini menyebut. Kementerian Pelajaran Malaysia. Alamat Kompleks E. " 1.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Pendidikan Khas Ketua Pengarah Jabatan En. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid berkeperluan khas. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia.moe. 3. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. Objektif Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas.my/bpkhas/ web Alamat emel Latar Belakang Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Menyediakanbahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini. 5. . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E2. 62604 PUTRAJAYA Nombor 03-88849190 telefon Nombor 03-88886659 faks Laman http://www. "Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. 2. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid berkeperluan khas. Bong Muk Shin Bahagian Pendidikan Khas. Memastikantenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas. 4.

dan Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak. Memastikan sumber manusia mencukupi. Fungsi Memperluas peluang pendidikan. relevan dan holistik. 2. 2. Memastikan semua sumbangan yang diterima untuk program pendidikan khas . infostruktur. Membentuk sahsiah dan mempertingkat potensi diri murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas.1. Piagam Pelanggan Kami warga Bahagian PendidikanKhas dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mengurus dan mentadbir Program Pendidikan Khas dengan cekap dan berkesan. Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran. terlatih dan berkemahiran untuk melaksanakan Program Pendidikan Khas. 3. memperkasa dan menilai keberkesanan program pendidikan khas. Ke arah itu. Mengeluarkan surat penempatan/pertukaran guru dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri. bahan pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan sokongan yang sesuai dan relevan bagi murid berkeperluan khas. Visi Pendidikan Berkualiti menjana Kecemerlangan Murid Berkeperluan Khas selaras dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan Misi Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan: y y y y y Sistem pendidikan yang berkualiti. 4. Nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Menguruskan kelulusan pengecualian mengikuti pendidikan wajib bagi kanakkanak/murid dengan keperluan khas dalam tempoh 60 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima . 4. Mempertingkat kompetensi pengurus. Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Inklusif hingga ke peringkat antarabangsa. Memastikan maklumbalas minit mesyuarat dihantar kepada urus setia dalam tempoh lima (5) hari selepas minit diterima. 5. kami berikrar untuk: 1. Perkembangan potensi diri ke tahap optimum. 6. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan murid dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. 5. guru dan anggota kumpulan sokongan pendidikan khas melalui program latihan di dalam dan di luar negara. pentadbir. Memastikan tindakan bagi perkhidmatan pakar dan aduan diambil dalam tepoh 14 hari bekerja . Mempertingkat kemudahan infrastruktur. 3. peralatan khas.

Struktur Organisasi y Program Pendidikan Khas o Sektor Pembangunan Kemanusian Unit Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid Unit Pengurusan Ko-kurikulum.Piagam Pelanggan dari agensi lain diuruskan dalam tempoh 30 hari bekerja. Pembangunan dan Maklumat Unit Perancangan Mikro Unit Data dan Maklumat Unit Pembangunan Pendidikan Khas o Sektor Operasi Dasar. Sukan dan Seni Unit Pengurusan Staf Sekolah o Sektor Pembestarian ICT dan Instruksional Unit Pengurusan Program Transisi/Kemahiran Unit Pengurusan Instruksional Unit Pengurusan TMK o Sektor Program Khas Unit Pengurusan Pemulihan Khas dan KIA2M Unit Pengurusan Orang Asli and Penan y y Perancangan dan Penilaian o Sektor Perancangan Mikro. Penilaian dan Kajian Tindakan Unit Kajian Unit Operasi Dasar Unit Penialain y .

y Struktur Organisasi Latihan dan Khidmat Bantu o Sektor Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas Unit Terapi Pertuturan Unit Audiologi o Sektor Latihan dan Sumber Unit Latihan dan Kemajuan Staf Unit Teknologi dan Sumber Pendidikan o Sektor Khidmat Bantu Pendidikan Khas dan Penerbitan Unit Penerbitan dan Percetakan Braille Unit Khidmat Bantu y y Pengurusan dan Perhubungan o Unit Perhubungan dan Khidmat Pelanggan o Unit Pengurusan Sumber Sekolah Pendidikan Khas o Unit Pembangunan Organisasi dan Perkhidmatan o Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan o Unit Kewangan dan Akaun .

Menyedia dan menentukan garis panduan yang boleh diikuti dalam melaksanakan aktiviti perancangan pendidikan. 3. Merancang dan mengurus aktiviti perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan ke arah pembangunan sistem pendidikan negara.my/bppdp web Alamat emel Visi BPPDP Peneraju Kecemerlangan Penggubalan Dasar. Perancangan Dan Penyelidikan Untuk Pendidikan Berkualiti Misi BPPDP Menggubal Dasar Pendidikan Negara Melalui Perancangan Dan Penyelidikan Ke Arah Sistem Pendidikan Berkualiti Objektif BPPDP 1. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya MALAYSIA Nombor 03-88846000 telefon Nombor 03-88846439 faks Laman http://www.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Ketua Pengarah Jabatan Dr. Menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui aktiviti pendidikan. 4. menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Fungsi BPPDP . Menghasilkan perancangan dan pembangunan pendidikan yang strategik.moe. Faridah Bt Abu Hassan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Alamat Malaysia Aras 1-4. Blok E8. 2. penilaian dan pengesanan program supaya pelaksanaan aktiviti perancangan pendidikan berjalan dengan lebih berkesan. intervensi.gov.

Piagam Pelanggan BPPDP 1. Dasar Kualiti MOTO Perancangan Berkualiti Pendidikan Bestari. 3. menyedia. Mengesan. serta unjuran keperluan guru bagi sekolah rendah. Menjalankan meta analisis terhadap dapatan kajian oleh penyelidik dalam dan luar negara. peraturan dan dasar pendidikan. dan MASSA. 8. 4. program pembangunan pendidikan termasuk program bantuan luar. GIS. Menjalankan penyelidikan perbandingan untuk peringkat antarabangsa. DASAR KUALITI BPPDP bermatlamat menghasilkan input melalui perancangan. tahap dan negeri. 10. laporan penyelidikan dan penilaian. penilaian serta pengurusan data dan maklumat pendidikan. 5. perancangan pembangunan pendidikan dan pembangunan sistem aplikasi maklumat pendidikan. 7. Menjalankan penyelidikan dan penilaian bagi penyelesaian isu-isu berkaitan perancangan dan pelaksanaan dasar dan program pendidikan. menganalisis dan menyelaras unjuran enrolmen dan kelas. Menyediakan. perancangan pembangunan pendidikan.Fungsi BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) ditubuhkan bagi melaksanakan fungsi utama yang diterjemahkan pelaksanaannya melalui aktiviti berikut: 1. 2. Merancang dan menggubal dasar pendidikan. 6. perancangan pendidikan dan keutuhan pengurusan untuk semua agensi di Kementerian Pelajaran Malaysia. Mengurus. analisis dasar dan data bagi memenuhi keperluan penggubal dan pemutus dasar dalam masa yang ditetapkan: . menilai dan menganalisis pelaksanaan dasar pendidikan. Menyediakan khidmat kepakaran berkaitan akta. kerjasama serantau dan pelbagai hala. penyelidikan. penyelidikan dan khidmat kepakaran pendidikan yang berkualiti kepada pelanggan bagi menggubal dasar pembangunan pendidikan untuk mencapai kecemerlangan pendidikan negara. dan menyelaras pengumpulan data dan maklumat pendidikan melalui sistem aplikasi maklumat pendidikan seperti EMIS. Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan. menengah dan kolej matrikulasi mengikut jenis sekolah. SMEP. 9. Mengurus dan menyelaras pembangunan koleksi serta perkhidmatan pusat sumber pengetahuan dan maklumat pendidikan kepada warga Kementerian Pelajaran Malaysia dan para penyelidik. Menyelaras maklumat berkaitan pendidikan untuk urusan Hal Ehwal Parlimen.

ulasan dan maklum balas terhadap isu-isu pendidikan yang memerlukan perhatian dan tindakan penggubal dan pemutus dasar dalam tempoh 3 hari bekerja. Memberi keputusan terhadap cadangan penyelidikan pendidikan selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima. menengah dan kolej matrikulasi dalam tempoh satu bulan sebelum iklan pengambilan dibuat bagi program yang diiklankan. 2 kali setahun. Menyediakan jawapan. 7. b. Menggubal dasar pendidikan bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh 6 bulan. agensi dalam dan luar KPM serta pertubuhan antarabangsa dalam tempoh 5 hari bekerja. c. Pada peringkat awal ini peranan BPPP ialah untuk: 1. Justeru pada tahun 1963 tertubuhlah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (BPPP). tepat serta sahih pada bila-bila masa. iaitu bahagian yang bertanggungjawab terhadap perancangan pendidikan kebangsaan.a. Menghasilkan Laporan Pencapaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam bentuk Kad Laporan. Memberi taklimat mengenai sistem dan maklumat pendidikan yang tepat dan terkini kepada pelawat selewat-lewatnya 3 hari selepas permohonan diterima. 3. Latar Belakang BPPDP Sejak tahun 1960 Kementerian Pendidikan telah mengakui dan mengiktiraf aktiviti perancangan sebagai wahana utama perkembangan dan pembangunan pendidikan. 6. Menyediakan unjuran latihan guru sekolah rendah. Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang dipersetujui oleh pihak pengurusan atasan kepada individu. 4. 5. 2. Piagam Pelanggan BPPDP Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan bagi Rancangan Malaysia berdasarkan dasar-dasar kerajaan dalam tempoh setahun sebelum sesuatu Rancangan Malaysia bermula. Memproses setiap permohonan keahlian Pusat Dokumentasi (Perpustakaan KPM) dalam tempoh 10 minit. Merencana dan menyediakan kertas-kertas soalan ujian kecerdasan bagi Peperiksaan . e. d. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang kemas kini. Menyempurnakan sekurang-kurangnya lima (5) laporan penyelidikan pendidikan dalam tempoh setahun.

Pada tahun 1975 BPPP telah diiktiraf sebagai satu Bahagian yang tersendiri dengan diterajui oleh seorang Pengarah. 3. Perubahan ini telah memperluaskan lagi bidang tugas BPPP ke arah menyumbang perkhidmatan yang lebih cekap dan mencabar. Pada tahun 1974. BPPP telah menjalankan perancangan pendidikan yang setanding dengan fungsi dan peranannya di peringkat Kementerian Pendidikan. Mengumpul dan menyimpan data asas pendidikan.BPPDP) secara langsung di bawah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Seterusnya pada tahun 1970 BPPP telah menjadi urus setia Jawatankuasa Perancangan pendidikan (JPP) yang merupakan Jawatankuasa Penggubal dan Pemutus Dasar tertinggi Kementerian Pendidikan. melalui laporan Jawatankuasa Kabinet. Pada tahun 1966 BPPP telah digabungkan dengan urus setia Majlis Pendidikan Tinggi dan diketuai oleh Pengarah Pendidikan Tinggi. Pada tahun 1979. 2. Dari setahun ke setahun peranan BPPP telah menjadi semakin penting. BPPP telah menjadi urus setia Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penstrukturan baru Kementerian Pendidikan pada tahun 1995 telah meletakkan BPPP (selepas ini dikenali sebagai Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . Memperkenalkan dan menyelaras program-program mengenai bimbingan sekolah. Struktur Organisasi y Sektor Perancangan Makro o Unit Projek Khas o Unit Perancangan Pembangunan o Unit Pemantauan Sasaran Pendidikan Antarabangsa o Unit Bantuan Luar y Sektor Dasar o Unit Pelan Induk Pembangunan Pendidikan o Unit Urusan Hal Ehwal Parlimen o Unit Analisis dan Pengesanan Dasar y Sektor Data Pendidikan o Unit Maklumat Asas Pendidikan o Unit Analisis Dan Indikator . Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Kurikulum Pusat (CCC).Latar Belakang BPPDP Kemasukan ke Sekolah-Sekolah Menengah Tanah Melayu (MSSEE). 4. Bermula dari tahun 1969 BPPP telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras projek-projek Bank Dunia.

Aset Dan Fasiliti .Struktur Organisasi o Unit Pengurusan Sumber Manusia o Unit Penyelidikan Dan Pembangunan y Sektor Penyelidikan Dan Penilaian o Unit Penyelidikan Makro o Unit Penyelidikan Antarabangsa o Unit Pembangunan Pembudayaan Pendidikan o Unit Penilaian Keperluan Kebolehlaksanaan o Unit Penilaian Program o Unit Penilaian Kos y Sektor Pusat Dokumentasi o Unit Pembangunan Koleksi o Unit Perkongsian Maklumat o Unit Sistem Pusat Dokumentasi y y y Sektor Kualiti Sektor Unjuran Unit Pentadbiran o Unit Perkhidmatan Dan Perjawatan o Unit Kewangan o Unit Perolehan.

berinteriti. Jalan P8C ± 1.my/bpsk Alamat e-mel PENGENALAN Bahagian Psikologi dan Kaunseling telah ditubuhkan secara rasmi pada 01 Mac 2008 ekoran penstrukturan semula Kementerian Pelajaran Malaysia. Alamat Putrajaya Nombor 03-8890 7800 telefon Nombor faks 03-8890 7959 Laman web http://www. Pelaksanaan perkhidmatan Bahagian Psikologi dam Kaunseling adalah melalui pendekatan khidmat sesi kaunseling. Bahagian Psikologi dan Kaunseling merupakan bahagian yang bertanggungjawab secara langsung dalam pembangunan kesejahteraan modal insan yang beramanah. pencegahan. Bahagian Psikologi dan Kaunseling (BPsK) berperanan dalam memenuhi aspirasi merealisasikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005 : Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia yang berbentuk penilaian. kreatif serta inovatif dalam kontek Kementerian Pelajaran Malaysia.62250. Untuk mencapai matlamatnya. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling adalah satu proses menolong yang sistematik (terancang) dan berterusan berasaskan prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan. Presint 8. penyelidikan dan psikologi intervensi.Profil Jabatan Jabatan Bahagian Psikologi dan Kaunseling Setiausaha Bahagian Ketua Jabatan Tuan Haji Masbah bin Dato' Haji Mohd Taha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Blok B. pemulihan dan intervensi krisis.gov. . Inspirasi ini adalah selari dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). BPsK akan melaksanakan pelbagai jenis program berteraskan ilmu psikologi dan kaunseling yang berkaitan dengan perkhidmatan pembanguanan. konsultasi. produktif. advokasi serta pelbagai jenis program penyelidikan. perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. pembangunan personel.moe.

PENGENALAN menganjurkan konvensyen. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN . RAKYAT DIDAHULUKAN. memastikan perkhidmatan sesi kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor organisasi yang berdaftar dan mempunyai perakuan amalan selaras dengan akta kauselor 1998 (akta 580). modul dan jurnal mengenai hasil penyelidikan. bengkel dan ceramah. memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja atas permintaan. memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam termpoh sepuluh (10) minit. mengujudkan program pemantauan dan latihan pemantapan kompetensi kaunselor organisasi. kursus. Menjaga Kerahsiaan Klien Pada Tahap Optimum. seminar. menerbitkan risalah. memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes baru selepas penerimaan permohonan tertakluk kepada persetujuan klien. NILAI Menghormati dan Menerima Klien Tanpa Syarat. 3. 2. memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas diambil atas permintaan klien. Amanah dan Berintegriti (IJAB) Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. y y y y y . menyediakan kemudahan distress center dan membangunkan data-data warga KPM berkaitan pembangunan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Menanam Sifat Ikhlas. Tidak Menghukum dan Melabel Klien. 4. Jujur. Fokus utama sistem penyampaian Bahagian Psikologi dan Kaunseling adalah selari dengan keperluan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang menekankan impak secara signifikan terhadap hasil dan kualiti kepada pelanggan berteraskan visi nasional 1 MALAYSIA. VISI BERSAMA MENCIPTA KESEJAHTERAAN MODAL INSAN MISI MEMPERTINGKATKAN KESEJAHTERAAN MODAL INSAN MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PIAGAM PELANGGAN Kami warga Bahagian Psikologi dan Kaunseling berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memenuhi piagam pelanggan seperti berikut: 1. 5. Mematuhi Etika Kaunselor Yang Digariskan Oleh Lembaga Kaunselor dan Badan-Badan Profesional Kaunseling Yang Lainnya.

lani@moe.mtaha@ nurulsyamimie. 4.endo zaidi.toha@m idayu. 3. 6. Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stake-holder. 8. Direktori Pejabat BPsK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NAMA TN HJ MASBAH BIN DATO HJ MOHD TAHA CIK NURUL SHAMIMIE DR SITI TANIZA BINTI TOHA CIK IDAYU BINTI AHAMAD ZAHARI TN HAJI ENGLIMAN BIN ROSLAN PN RASIDAH BINTI DATO HAJI OMAR Y. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optimum dan berterusan. 2.yahy . zulazan.salleh@ junaidah. 7. Membangunkan dan analisis keperluan aplikasi psikologi dan kaunseling berdasarkan data dan kajian secara kolaberatif .m sititaniza.mzaini@m nazmi.1.husn saharuddin.adnan@ zulkapli. Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM.omar@m taherah.mohame mnajib.M TENGKU TAHERAH BINTI TENGKU ADNAN EN ZULKAPLI BIN IBRAHIM EN MUSA BIN LANI EN ZULAZAN BIN MOHAMAD YUSOFF MOHD NAJIB BIN MOHD ZAINI TN HJ NAZMI BIN MOHD NOR CIK NURUL FAZININ BT HUSNI EN SAHARUDDIN BIN ABDUL JALIL DR OTHMAN BIN ABD RAHMAN TN HAJI YUSOFF BIN SALLEH PUAN JUNAIDAH BINTI APANDI TN HAJI ABDOL RAZAK BIN ENDON EN ZAIDI BIN KORIB PN HALAWIYAH SAFINAS BINTI ISHAK PN NORMAZWIN BINTI YAHYA JAWATAN SETIAUSAHA BAHAGIAN PA SUB TSUB(T) P.mnoor@m nurulfazinin. Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan.roslan@ rasidah.korib@moe halawiah. organisasi dan komuniti. Menyediakan pelan dan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan profesional yang lain. Memberi kesedaran kepada warga KPM akan Kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian.jalil@ othmanar@moe myusoff. 5.A TSUB KPSU(T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN TSUB(T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KPSU (T) TEL.TSUB KPSU(T) TSUB (T) KAUNSELOR KANAN KAUNSELOR KANAN KPSU (T) KAUNSELOR JURUAUDIO VISUAL TSUB (T) P.PEJABAT 03-8890 7955 03-8890 7842 03-8890 7805 03-8890 7806 03-8890 7807 03-8890 7811 03-8890 7812 03-8890 7813 03-8890 7814 03-8890 7816 03-8890 7822 03-8890 7824 03-8890 7825 03-8890 7826 03-8890 7827 03-8890 7828 03-8890 7829 03-8890 7830 03-8890 7831 03-8890 7832 03-8890 7833 Emasbah.ibrahim@ musa. OBJEKTIF Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu.ishak@ normazwin.zahari@mo engliman.A.apandi@ abdolrazak.

my Alamat erosnani@moe.my mel Pengenalan Sejarah Penubuhan Program Teknologi Pendidikan mula diperkenalkan di dalam sistem pendidikan negara semenjak . Nombor 03 2098 7788 telefon Nombor faks 03 2092 3763 Laman web http://www.RAMASAMY KAUNSELOR KANAN EN MOHD HARIS FARUQI BIN NOR JURUAUDIO VISUAL RAHIM EN MOHAMAD ALAWI B.edu. ABD RAHMAN N1 EN NOR HISHAN N17 PN FARIHA BINTI ZAINAL ABIDIN N17 PN ROSNANI ABDUL WAHAB N22 Struktur Organisasi 03-8890 7888 03-8890 7838 03-8890 7848 03-8890 7849 03-8890 7851 03-8890 7856 03-8890 7858 03-8890 7859 03-8890 7860 03-8890 7861 03-8890 7862 03-8890 7866 mo har alaw rab asy nur sala ma nor fari ros y y y y y Cawangan Pembangunan Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Pemantapan Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Profesionalisme Psikologi Dan Kaunseling Cawangan Operasi Psikologi Dan Kaunseling Unit Pentadbiran Jabatan Ketua Jabatan Alamat Profil Jabatan Bahagian Teknologi Pendidikan Pengarah Puan Rosnani Binti Mohamed Ali Bahagian Teknologi Pendidikan. Pesiaran Bukit Kiara.MOHD ZIN PSU(T & K) PN RABIAH BINTI KATMAN N32 EN ASYRAF BIN NADARUDDIN N27 PN NURUL HIDAYAH BINTI HALIM N17 PN SALASIAH BINTI MOHD YUNUS N17 PN MALAWATI MAT NASIR N17 EN NIZAM BIN HJ.edu.moe. 50604 Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia.22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Direktori Pejabat BPsK EN MOHAN S.

Pada tanggal 18 Mei 1970.Pengenalan sebelum Merdeka. Kementerian Pelajaran telah menjalankan dua projek rintis pada tahun 1965 di sekolah rendah dan pada tahun 1966 di sekolah menengah untuk mengkaji kesesuaian mengadakan perkhidmatan TV Pendidikan. teks dan audio. Hasil laporan yang dikemukakan dan disokong dengan perkembangan konsep multi-media yang berpotensi untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. maka Jawatankuasa Alat Pandang Dengar Negeri dan Pusat Alat Pandang Dengar Negeri ditubuhkan pada tahun 1950-an. tetapi Kementerian Penerangan dan Penyiaran terus menyediakan kakitangannya sehingga Kementerian Pelajaran mengganti kakitangannya sendiri pada satu tempoh yang sesuai kelak. Pada tahun 1949. Usaha untuk memperluaskan penyampaian pendidikan ke kawasan-kawasan luar bandar di Semenanjung Malaysia diteruskan dengan melancarkan Perkhidmatan Siaran Radio Ke SekolahSekolah pada tanggal 2 Mei 1966. .500 buah Sekolah Rendah Kebangsaan. pada tahun 1967. Alan Hancock dari The Centre for Educational Television Overseas (London) menjalankan kajian tentang kemungkinan menggabungkan perkhidmatan alat bantu mengajar. Unit APD dipindahkan ke Bahagian Sekolah-Sekolah dan seterusnya telah menubuhkan sebuah Pusat APD Kebangsaan dan 302 buah Pusat APD Daerah di seluruh negara untuk memberi perkhidmatan kepada 1. kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Selaras dengan pelancaran siaran rancangan television pada tahun 1963. sebuah Jawatankuasa Ad-Hoc Alat Pandang Dengar (APD) Persekutuan telah dibentuk bagi menyelaraskan penerbitan topik-topik tempatan dan penggunaan alat bantu mengajar. satu Jawatankuasa sepenuh masa dibentuk dan diketuai oleh seorang Setiausaha Alat Pandang Dengar. Pada tahun 1968. Usaha ini merupakan kerjasama di antara Kementerian Penerangan dan Penyiaran dan Kementerian Pelajaran. radio pendidikan dan television pendidikan. Dengan perkembangan penerbitan bahan dan keperluan khidmat nasihat yang berterusan ke atas pengurusan dan penggunaan alat-alat tersebut. Projek penubuhan TV Pendidikan pula dimasukkan sebagai salah satu projek perkembangan pendidikan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975). perkhidmatan Unit Alat Pandang Dengar diletakkan di bawah Bahagian Latihan Guru. konsep multi-media telah berkembang dan diyakini berpotensi untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan Siaran Radio Ke Sekolah-Sekolah telah diletakkan di bawah Kementerian Pelajaran. memandangkan guru-guru digalakkan menggunakan APD dalam proses pengajaran masing-masing. Penumpuan diberikan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu. melalui alat bantu mengajar. Pada peringkat awal. Dengan perombakan Kementerian Pelajaran pada tahun 1963. Bahasa Inggeris. dalam tahun 1971. Pada tahun 1956. Dapatan ke atas kajian amat menggalakkan dan mencadangkan untuk menubuhkan Perkhidmatan Televisen Pendidikan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. dapat menjelaskan konsep pembelajaran dan memperkayakan suasana pembelajaran dengan bantuan gambar. Pada akhir 1960-an. Melalui penggunaan alat-alat bantu mengajar seperti filem jalur secara terancang. perkhidmatan ini diperluaskan ke sekolah-sekolah menengah. Kementerian Pelajaran telah melantik En. Seterusnya.

A. Fungsi utamanya pada ketika itu ialah memberi perkhidmatan siaran radio. Moto " Teknologi Untuk Pendidikan Bestari " Piagam Pelanggan Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam.B. Visi Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan. berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk :1. 3. nama Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan ditukar nama kepada Bahagian Teknologi Pendidikan apabila fungsinya diperluas bagi merangkumi perkhidmatan pusat sumber sekolah. perkhidmatan alat pandang-dengar dan perkhidmatan siaran TV ke sekolah-sekolah. Mengambil tindakan terhadap aduan masalah ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua hari bekerja. Merancang. memantau. Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah kepada 750 sekolah dalam tempoh setahun. Kini. Menjamin siaran Eduweb TV dapat ditonton pada bila-bila masa. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) telah diwujudkan pada 19 Jun 1972 dengan nama Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. 2. menilai dan mengurus keperluan . perkhidmatan TV Pendidikan ke sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia telah dilancarkan dengan rasminya oleh Y. Kelulusan untuk mewujudkan BTP dibuat oleh Kabinet dalam tahun 1971. BTP mempunyai 11 sektor dan 15 BTPN. BTP telah menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 Quality Management Systems-Requirements. Dalam tahun 1988. Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun. Membangun dan membekalkan 100 judul bahan sokongan P & P ke sekolah dalam tempoh setahun. 5. 4. Pada 21 April 2006. Misi Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidikan. Fungsi Utama 1. Sistem ini dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan dan produk yang dihasilkan oleh BTP mempunyai standard kualiti yang dikehendaki.Pengenalan Pada 19 Jun 1972. Tun Haji Abdul Razak bin Dato¶ Hussein.

6. Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan. Merancang. 8. Merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakan sokongan perkhidmatan ICT. Falsafah Bahawa penggunaan pelbagai media dan teknologi pendidikan secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu. 7. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah. Merancang. menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media. menyelaras. Menyebarkan bahan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai medium elektronik dan media cetak. . Mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru. 3. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran. Objektif Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. menilai dan memantau pengurusan dan pembangunan pusat sumber sekolah dan program literasi maklumat. Merancang. 5. Dasar Kualiti Kami adalah komited kepada pengeluaran produk yang bermutu dan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam bidang teknologi pendidikan yang dapat memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan dengan menitikberatkan penambahbaikan yang berterusan.Fungsi Utama dasar teknologi pendidikan. 2. Struktur Organisasi 2. menyelaras dan menilai pelaksanaan dan keberkesanan pembestarian sekolah. 1. pembelajaran dan pengurusan sekolah. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru. 4. keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan. 4. memantau. 3.

Struktur Organisasi y SEKTOR PENGURUSAN PENTADBIRAN o Unit Pentadbiran o Unit Cawangan BTP o Unit Pentadbiran dan Perjawatan o Unit Kewangan dan Akaun o Unit Pembangunan o Unit Naziran dan Audit Dalam y SEKTOR PEMBESTARIAN SEKOLAH o Unit Piawaian o Unit Perkongsian Pintar y SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN o Unit Pengurusan Literasi Maklumat o Unit Pengurusan Pusat Sumber y SEKTOR DASAR o Unit Kualiti dan Penyelidikan o Unit Penyelarasan Dasar o Unit Data y SEKTOR RESOS PEMBELAJARAN o Unit Pembangunan Resos Pembelajaran o Unit Piawaian dan Pemantauan y SEKTOR PENGURUSAN APLIKASI PENDIDIKAN o Unit Aplikasi Pendidikan o Unit Pengurusan Portal Pendidikan y SEKTOR PENYIARAN PENDIDIKAN o Unit Reka Bentuk dan Pementasan o Unit Hal Ehwal Semasa .

69000 Genting Highlands. Amin bin Senin Institut Aminuddin Baki.Struktur Organisasi o Unit Web TV dan Radio Interaktif o Unit Kurikulum y SEKTOR KEJURUTERAAN o Unit Rakaman TV dan Liputan Luar o Unit Kendalian Teknik dan M&E y SEKTOR PEMBANGUNAN KAPASITI PROFESIONALISME o Unit Latihan Kompetensi o Unit Akreditasi y SEKTOR REPOSITORI DAN RANGKAIAN o Unit Pengurusan Rangkaian o Unit Repositori o Unit Sistem Integrasi y SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN o Unit Pengurusan Aset o Unit Meja Bantuan y y BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PUSAT KEGIATAN GURU Profil Jabatan Jabatan Ketua Jabatan Alamat Nombor Institut Aminuddin Baki Pengarah Dr. Pahang Darul Makmur 03-61056100 . Kementerian Pelajaran Malaysia. Sri Layang.

Oleh yang demikian.edu. pentadbir.my mel LATAR BELAKANG Usaha ke arah memantapkan sistem pendidikan di semua peringkat di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang kepimpinan dan pengurusan telah bermula apabila "Malaysian Educational Staff Training Institute" (MESTI) ditubuhkan pada Mac 1979. dan sebagai agen-agen perubahan dalam strategi pendidikan negara. MESTI ialah sebuah Institut Latihan Pegawai-Pegawai Pendidikan yang status awalnya adalah sebahagian daripada Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu. Staf pengurusan serta pengurus-pengurus institusi pendidikan.edu. Pada masa ini kebanyakan pegawai ikhtisas yang memerlukan latihan lanjutan biasanya dihantar ke luar negara.Profil Jabatan telefon Nombor 03-61056299 faks Laman web http://www. Memperkembangkan secara sistematis amalan-amalan perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan matlamat negara di mana perubahan yang dilakukan adalah berkonsepkan perubahan terancang. Sasaran Program latihan MESTI mencakupi 1. bidang kajian yang mereka ikuti dan juga cara pemikiran terhadap sesuatu isu pendidikan mempunyai orientasi yang asing. Pendidik serta jurulatih guru-guru.my Alamat eiab@iab. Selain daripada itu. . 1979(285) Setakat ini belum ada sebuah maktab atau institusi pelajaran tempatan yang menawarkan latihan bagi pegawai-pegawai di bawah Kementerian Pelajaran untuk meninggikan taraf ikhtisas mereka. 2. Ini tidak mungkin memberi faedah yang maksimum kepada negara. dalam konteks mempertingkat keberkesanan dan kecekapan sistem pendidikan negara. negeri dan daerah. 3. Perancangan. melalui peningkatan sekolah-sekolah di Malaysia. MESTI berhasrat : 1. pentadbiran serta penyeliaan pendidikan di peringkat kebangsaan.iab. Memperkenalkan taraf keprofesionalan personel Perkhidmatan Pendidikan sebagai pendidik. Amalan ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi dan bilangan pegawai yang dapat dihantar adalah terhad. Penubuhan MESTI adalah berdasarkan Laporan Jawatan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. dan 2.

daerah. IAB dipimpin pula oleh Dr. Wan Chik Rahmah Wan Din dilantik sebagai Pengarah IAB yang baru. Peranan IAB kian berkembang merangkumi program-program yang bersepadu di peringkat institusi. dan beliau merupakan wanita pertama yang menerajui kepimpinan IAB. Mulai 16 November 1988. Jalan Pantai Baru.Chew Tow Yow(Pengetua) dan Dr. Mohd. Staf sokongan pentadbiran. Bermula Mei 2005. Pengarah ke-9 IAB ialah Dr. Kompleks Pantai Puri. Pahang Darul Makmur pada bulan Mac 1985. Dr. Pada penghujung 1998. MESTI yang diterajui oleh Dr. Yaacob Haji Mat Nong Naib Pengetua) bertempat di Bahagian Pendidikan Guru telah berpindah ke kampus Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM). Rahim bin Selamat sehingga bulan Ogos 2000. Ahmad mengambil alih kepimpinan IAB sehingga 1 Disember 1992. Kemudian institusi ini dipimpin pula oleh Dr. Ab. jawatan Pengarah IAB disandang oleh Dr. kebangsaan dan antarabangsa di samping kursus-kursus khas pada peringkat serantau dan antarabangsa. Kemudiannya IAB dipimpin oleh Dr.LATAR BELAKANG 4. semenjak 1 Oktober 2009. Mulai 1 September 2000 Dato' Dr. Pada 14 Mac 1988 YB Menteri Pendidikan Malaysia mengisytiharkan nama baru IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebagai mengenang jasa Allahyarham Aminuddin Baki(Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu) dalam bidang pendidikan. IAB terus memainkan peranannya sebagai institusi latihan berwibawa di bawah beberapa orang Pengarah.Ia kemudiannya dikenali sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara pada tahun 1985 selaras dengan perkembangan pesatnya dan serentak dengan perpindahan operasinya ke kampus induknya sendiri yang terletak di kawasan seluas 121 ekar di Genting Highlands. Ishak bin Sin sehingga 31 Disember 2004. FUNGSI . OBJEKTIF OBJEKTIF Membina dan meningkatkan kepakaran pengurusan pendidikan serta membangunkan Pendidikan Negara bagi melahirkan satu iklim yang membolehkan berlakunya penghayatan dan amalan peradaban ilmu dan nilai-nilai murni. Ibrahim Ahmad Bajunid. Hussien bin Hj. Sekarang. Khair Mohamad Yusof yang memegang jawatan tersebut sehingga 31 September 2009. Genting Highlands. Bangi pada bulan Ogos 1979 sehingga September 1980. Matlamat IAB ialah untuk membina dan membangunkan profesionalisme dalam kepemimpinan dan pengurusan pendidikan yang akan membantu membangunkan sistem pendidikan kebangsaan keseluruhannya. dan kemudiannya berpindah pula ke Blok 1. Kuala Lumpur sebelum berpindah ke kampus rasminya di Sri Layang. Hj. Zulwali Kifli bin Merawi sebagai Pengarah IAB. IAB dipimpin oleh Yang Berbahagia Dato¶ Abd Ghafar bin Mahmud selaku Pengarah IAB yang ke-10.

Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta yang mengikuti program latihan berpuas dengan pengendalian sesi latihan oleh Pensyarah IAB dan Pensyarah Jemputan. 6. Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) penerbitan setahun . Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta kursus berpuas hati dengan program latihan IAB. 2. 6. Menjalankan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan sistem maklumat setahun. 8. 5. 7. 5. Latihan Pentaksiran Perundingan Penyelidikan Penerbitan Kumpulan Pemikir VISI VISI Institut Aminuddin Baki sebagai pusat kepimpinan pendidikan yang terbilang. 2. 3. 3. PIAGAM PELANGGAN PERNYATAAN PIAGAM PELANGGAN IAB komited untuk memberi kepuasan kepada stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut dan akan memastikan: 1. MISI Membangun keupayaan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti.FUNGSI Penubuhan IAB berpaksikan kepada enam (6) fungsi utama iaitu: 1. Memaklumkan pelanggan tentang kelulusan sesuatu kursus yang dipohon sekurangkurangnya empat minggu (4) sebelum kursus bermula. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula. Melaksanakan sekurang-kurangnya 80% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan. Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program konsultansi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun. 4. . 4.

Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta kursus berpuas hati dengan perkhidmatan sajian dan penginapan. 13. Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurangkurangnya 7 hari setahun.2011] Struktur Organisasi y y y y y y y Institut Aminuddin Baki -Cawangan Utara IAB Zon Perak IAB Zon Sabah IAB Zon Johor IAB Zon Sarawak IAB Zon Kelantan Pejabat Pendaftar o Pejabat Pendaftar y y y y y y y y Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan Pusat Pembangunan Organisasi Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan Pusat Pengurusan Teknologi Pusat Penyelidikan. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan pada setiap hari bekerja mulai 8. 10. Penilaian dan ICT Pusat Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Pusat Pembangunan Eksekutif Pendidikan dan Pengurusan Sumber Pusat Konsultasi dan Mentoring . Memastikan maklum balas kepada semua pertanyaan dan aduan pelanggan mengenai pengurusan perkhidmatan di IAB adalah menepati tempoh-tempoh berikut: y akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari y maklum balas awal dalam tempoh 15 hari y laporan status aduan dalam tempoh 5 minggu [Sumber: Pelan Kecemerlangan IAB 2009 . 11.15 pagi hingga 4. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesioanal pemimpin sekolah bagi setiap negeri setiap tahun . 12.PIAGAM PELANGGAN 9.45 petang.

kefahaman dan kemahiran pengajaran pembelajaran pendidik guru. Objektif 1.gov. Meningkatkan penguasaan pengetahuan.Profil Jabatan Jabatan Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Rektor Jabatan Datuk Dr.moe. Dolhan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 Enterprise Alamat Building 3 Blok 2200 Jalan Persiaran APEC Cyber 6 63000 Cyberjaya Nombor 03-83126600 telefon Nombor 03-83126655 faks Laman http://www. Haili B. .my/ipgm/portal/ web Alamat emel Visi IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Misi IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri. Pembangunan dan Inovasi Profil Jabatan Jabatan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Ketua Nazir Sekolah Ketua Jabatan Dato' Misrah Bin Haji Ibrahim Alamat Aras 3-6. Memperkaya dam mempelbagaikan pengalaman pelajar.moe. Pembangunan dan Aset Sektor Khidmat Pengurusan Pusat Pembangunan Akademik Pusat Penyelidikan. 8.gov. 5. 7. 6.my . Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri. dan 9. Kompleks E. pembangunan dan inovasi. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG. Memperkaya dan mempelbagaikan pengalaman pelajar. Memantapkan pengurusan dam pembangunan sumber manusia. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan. Memantapkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Struktur Organisasi y y y y y Sektor HEP dan Hubungan Luar Sektor Kewangan. 8. Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti. 5. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan. Objektif Memperteguhkan penyelidikan. Pusat Pentadbiran Putrajaya. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan. Blok E15. kefahaman dan kemahiran pengajaran pembelajaran pendidik guru. dan Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan.gov. pembangunan dan inovasi. Fungsi 1. 4. 3. 9. 6. Meningkatkan penguasaan pengetahuan. profesional dan sosial.2. 3. 62604 Putrajaya Nombor telefon 03-8884 4181 Nombor faks 03-8888 6867 Laman web http://www. Memperteguhkan penyelidikan.my/jnjk Alamat e-mel jnjk. 4. 7.kpm@moe. profesional dan sosial. 2.

Sesuai dengan hasrat kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-8 untuk memastikan pendidikan yang bermutu dapat diperoleh dan dinikmati oleh setiap murid di negara ini. Bagi membolehkan tugasan tersebut dilaksanakan dengan berkesan. JNJK kini diperuntukkan 660 jawatan: 428 jawatan Nazir Sekolah dan 232 jawatan staf sokongan. Miridan Keningau. Sandakan. Tahun1952) dan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak) menyokong penubuhan sistem pengawalan khas bagi seluruh negara. Kota Kinabalu. JNJK turut mendapat satu lagi pejabat baru negeri di Wilayah Persekutuan Labuan. institusi pendidikan dan guru berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Tawau. JNS diketuai oleh Ketua Jemaah Nazir(KJN) manakalan JNJK Negeri diketuai oleh Ketua Nazir Negeri (KNN) dan Ketua Nazir Cawangan (KC) mengetuai JNS Cawangan. JNSP menjadi sebuah perkhidmatan tertutup. Raub. Kuching. diberi kepada Nazir Sekolah bagi membolehkan mereka "pada bila-bila masa memasuki institusi pendidikan". Dari segi struktur organisasi. Perubahan Peranan dan Fungsi JNJK Akta Pelajaran 1961 Artikel 97 telah memberi kuasa kepada Ketua Jemaah Nazirdan Nazir memberi nasihat kepada pengurusan sekolah. Melalui Laporan Suruhanjaya Aziz tahun 1970.mengawasi. JNJK merupakan sebuah organisasi tertutup yang disebut sebagai Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (JNSP). Sibu. telah meletakkan asas tentangmatlamat penubuhan JNJK. Kulim. Matlamat tersebut dijelaskan lagi secara terperinci oleh Jawatankuasa Kabinet 1979 iaitu JNJK diamanahkan untuk "memerhati. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan pertambahan 114 jawatan Nazir Sekolah dan 70 jawatan staf sokongan. PerkembanganPenubuhan JNJK Pada peringkat awal penubuhan (1956). dan menasihati guru supaya mutu pengajian . keanggotaan JNSP pada ketika itu terdiri daripada seorang Ketua Nazir Sekolah. Muar. Jemaah Nazir Sekolah terdiri daripada JNJK Ibu Pejabat yang terletak di Putrajaya. iaitu Cawangan Taiping. Akta Pelajaran 1961 melalui Artikel 96 (a). 15 JNJK Negeri dan 11 JNS Cawangan. 3 orang Nazir Sekolah di Ibu Pejabat. 3 orang NAzirSekolah di Kawasan Timur. Dalam penstrukturan semula JNJK pada 1 Mei 2005.Latar Belakang Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti (JNJK) adalah sebuah badan ikhtisas yang telah ditubuhkan dalam bulan Oktober 1956 atas perakuan Penyata Razak 1956(Perenggan 42-46) dan seterusnya diberi pengesahan oleh Ordinan Pelajaran 1957 (perenggan 92-96). Penubuhan sebuah badan pengawalan dalam pendidikan seperti JNS telah disarankan semenjak tahun 1938 oleh sebuah Suruhanjaya Khas berkenaan dengan Dasar Pelajaran (Surat Mesyuarat No 70. 3 orang di Kawasan Selatan dan seorang Nazir Sekolah di Kawasan Utara. Kuasa-Kuasa Am NazirSekolah (121). bilangan Nazir Sekolah ditambah.

122. 121. y y y y y y Visi JNJK Institusi Pemastian Standard Kualiti Pendidikan Berwibawa Misi Menaziri dan Mempertingkatkan Kualiti Pendidikan di Institusi Pendidikan Secara Profesional. Menjalinkan hubungan kerja yang erat dengan jabatan pelajaran negeri dan pejabat pelajaran bahagian/daerah bagi memastikan nasihat-nasihat dan syor-syor JNS kepada institusi pendidikan diberi perhatian. Apabila diarahkan supaya berbuat sedemikian oleh menteri. Berkualiti dan Beretika Fungsi 1. fungsi dan tanggungjawab JNJK yang ditentukan oleh Akta Pelajaran.AP96.".Seksyen 117(c). Sebagai institusi pengawal mutu pendidikan negara. 2. PemeriksaanInstitusi Pendidikan y y y Memeriksa institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan diperiksa oleh Nazir Sekolah pada lat tempoh yang difikirkan sesuai. Bimbingan dan Nasihat . memeriksa sesuatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan itu diperiksa. Mewujudkan dan menggalakan sikap saling hormat menghormati dan bantu-membantu di kalangan semua pihak di dalam bidang pendidikan melalui pakatan strategik.Latar Belakang Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti dan pembelajaran serta pengelolaan pentadbiran di sekolah terpelihara dan seterusnya dapat diperbaiki.Seksyen 117(d). Menjalankan apa-apa kewajipan lain berhubung dengan pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan. Seksyen 117(b). AP96. AP96. Mengiatkan program-program peningkatan kecekapan nazir sekolah secara berterusan dalam bidang penaziran.118. Memelihara rangkaian maklumat yang cekap dalam pelbagai bidang hala supaya maklumat dan maklum balas yang betul disalurkan kepada pihak yang sewajarnya dengan segera bagi perhatian dan tindakan mereka menerusi penglibatan jns dalam pelbagai jawatankuasa di semua peringkat kpm. Mempertingkatkan pengurusan sekolah supaya menjadi efektif dan cekap dengan mengemukakan syor-syor penambahbaikan. Objektif Jemaah nazir sekolah mempertingkatkan keupayaan jns mengesan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain dengan melakukan pelbagai aktiviti penaziran. JNJK perlu bertinda"without fear or favour" dan "is not coloured by anything but professional consideration" selari dengan perkembangan peranan.

Fungsi
y

Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh memberikan nasihat kepada pengelola atau manamana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara-perkara yang berhubung dengan pengajaran dan kaedah pengajaran;AP96, Seksyen 118.

3. Penyediaan Laporan
y

Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117,dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu. AP96, Seksyen 120(1).

Piagam Pelanggan Kami wargaJemaah Nazir Sekolah dengan penuh tekad dan iltizam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dengan ini berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:
y

y

y y y y y y

Melakukan penaziran secara mesra dan profesional sekurang-kurangnya sekali dalam lat tempoh lima tahun untuk mengupayakan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan dan standard kualiti pendidikan yang tinggi. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan yang tepat dan rasional serta bermutu kepada pihak pengurusan dan guru-guru untuk membolehkan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan. Memantau dan membimbing sekolah serta institusi pendidikan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan dasar pendidikan negara. Melakukan penaksiran dan penilaian kualiti pengajaran guru dan pengurusan sekolah dan institusi pendidikan secara adil,saksama dan profesional. Melaksanakan tugas penaziran dengan cekap,bijaksana, cermat, teliti, beretika dan membina. Memberi maklumbalas berasaskan fakta danbukti yang boleh dimanfaatkan oleh sekolah dan institusi pendidikan dan guru mengikut aktiviti pemeriksaan yang memerlukannya. Menghasilkan laporan penaziran yang tepat,objektif, adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh sebarang keadaan atau kepentingan untuk dimajukan kepada YB. Menteri Pelajaran. Menjadikan Jemaah Nazir Sekolah sebuah organisasi yang peka dan responsif terhadap situasi di sekolah dan institusi pendidikan. Struktur Organisasi

y

JNJK

Profil Jabatan Jabatan Ketua Jabatan Alamat Nombor telefon Nombor faks Laman web Alamat e-mel Lembaga Peperiksaan Pengarah DR NA'IMAH BINTI ISHAK Aras 1,2,5 - 13, Blok E11, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 03 - 8884 3787 03 - 8884 3783 http://www.moe.gov.my/lp weblpm@moe.gov.my Visi -- Peneraju pentaksiran bertaraf dunia menjelang 2020 -Misi Mengadakan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan semua program peperiksaan dan penilaian serta keberkesanan pengurusan.
y

Fungsi & Tanggungjawab Penggubalan dasar pengujian dan pengukuran pendidikanberasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum. Penggubalan spesifikasi semua bentuk pengujian danpengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya danpengawalan mutu alat-alat pengukuran. Penggubalan alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum. Penyelarasan, pengeluaran, percetakan dan pengedaran alat pengukuran. Pengawalan dan pengendalian peperiksaan awam dan luar negeri. Pemprosesan kemasukan calon dan data, pengeluaran keputusan & sijil dari penganalisa statistik. Pengurusan bank soalan. Penyelidikan untuk mempertingkatkan mutu pengujian dan pengukuran pendidikan dan pengesahan standard. Pengurusan khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat perundingan. Pemberian kelulusan kepada mana-mana institusi pendidikan bagi mengadakan /

y

y

y y y

y y

y y

Fungsi & Tanggungjawab mengendalikan peperiksaan, menjalankan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan, panduan dan arahan peperiksaan. Objektif Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan dan penilaian sekolah, peperiksaan dan penilaian pusat dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara. Memberi khidmat bantu, khidmat nasihat dan khidmat rundingan tentang Sistem Peperiksaan dan Pentaksiran Kebangsaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Carta Organisasi Klik di sini. Lawati Portal Lembaga Peperiksaan Struktur Organisasi

y

y

y

y y y y y y y y

Sektor Khidmat Pengurusan Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan Sektor Pengurusan Maklumat dan Pembangunan Teknologi Sektor Pembinaan Ujian Akademik Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Atas dan Luar Negeri Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Rendah dan Rendah Sektor Percetakan Pengedaran dan Keselamatan Sektor Pembinaan Ujian Teknikal dan Vokasional

my VISI Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Pemangkin Modal Insan Terbilang MISI Mempertingkatkan Keterbilangan Individu Melalui Pendidikan Bertaraf Dunia MOTO JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU Melestarikan Pendidikan Terbilang PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : .Profil Jabatan Jabatan Jabatan Pelajaran Terengganu Pengarah Ketua Jabatan RAZALI BIN DAUD Alamat JALAN BUKIT KECIL 20604 KUALA TERENGGANU TERENGGANU Nombor telefon 09-6213000 Nombor faks 09-6238415 Laman web http://www.gov.gov.my/jpnterengganu Alamat e-mel jpnt@moe.moe.

. Memastikan semua murid menerima pendidikan berkualiti berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan cekap. 2. Memaklumkan keputusan siasatan aduan kepada pengadu dalam tempoh 14 hari bekerja. Mengurus dan menyelesaikan urusan perjawatan dan perkhidmatan personel dalam masa satu bulan dari tarikh penerimaan.C. 5. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mematuhi pekeliling arahan perbendaharaan dan tatacara kewangan terkini. 4. emosi dan jasmani. Bersedia menerima pandangan. Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap 6. Memastikan murid berkeperluan khas diberi peluang pendidikan khas secara formal 3. 9. teguran dan cadangan yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan Pendidikan.J. 7.J. rohani. Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek. Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra. cekap dan responsif terhadap kehendak semua pelanggan. PENYATAAN WAWASAN JABATAN BAHAWA SESUNGGUHNYA WAWASAN JABATAN PENDIDIKAN TERENGGANU IALAH UNTUK MENUJU KEARAH KESEMPURNAAN PENCAPAIAN MATLAMAT PENDIDIKAN MELALUI FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JPNT PengarahPelajaran Encik Razali bin Daud. Memastikan semua kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan. P. 12. P.amanah dan sah. Memastikan semua sekolah mendapat bekalan guru dan kakitangan sokongan yang mencukupi berasaskan kelulusan waran perjawatan semasa 8. 10. adil.PIAGAM PELANGGAN 1. 11.K.

Yassin bin Mohd Salleh KetuaSektorPengurusanSekolah Encik Zakariah bin Ali KetuaSektorKhidmatPengurusandanPembangunan Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif KetuaSektorPengurusanAkademik TuanHajiMohdZubirbinEmbong.K.J.PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN TimbalanpengarahPelajaran Encik Hasyim bin Mohd Zin Ketua-Ketua Sektor KetuaSektorJaminanKualiti YM Haji Tengku Mohd Yusoff bin Tengku Mansor KetuaSektorPengurusanPembangunanKemanusiaan Encik Md. Ghani bin Awang . KetuaSektorPsikologidanKaunseling Encik A.K KetuaSektorPenilaiandanPeperiksaan Encik Ahmad Shukor bin Mansor KetuaSektorPendidikanIslam Tuan Haji Wan Said bin Wan Salleh KetuaSektorPendidikanSwastadanPendidikanKhas Tuan Haji Ngah bin Bidin. P.J. P.

Ghani bin Awang Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Tuan Pelajaran Haji Daerah Matsor Kuala bin Terengganu Ismail Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman Pegawai Pelajaran Daerah Besut Tn.PENGURUSAN TERTINGGI JABATAN KetuaSektorPengurusanMaklumatdanICT Encik Nasir bin Ismail SektorPsikologidanKaunseling Encik A. Haji Baharuddin bin Ibrahim Pegawai Pelajaran Daerah Dungun Pegawai Pelajaran Daerah Setiu . Tuan Haji Mohd Azmy bin Zakaria Pegawai Pelajaran Daerah Marang Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu Encik Shafruddin bin Ali Hussain Struktur Organisasi y SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN .

Struktur Organisasi o UNIT KEWANGAN DAN AKAUN y SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN o UNIT HAL EHWAL MURID o UNIT KOKURIKULUM o UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH o UNIT SUKAN (MSST) o PUSAT KOKURIKULUM TERENGGANU y SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK o UNIT SAINS DAN MATEMATIK o UNIT BAHASA o UNIT SAINS DAN SOSIAL o UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL o UNIT LATIHAN o UNIT ICT PENGKOMPUTERAN y SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH o UNIT PENYELIAAN SEKOLAH MENENGAH o UNIT PENYELIAAN SEKOLAH RENDAH y SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN o UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN y SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL o UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM o UNIT KEROHANIAN DAN KEPIMPINAN y SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS o UNIT PENDIDIKAN SWASTA o UNIT PENDIDIKAN KHAS .

my VISI Cakna Pendidikan Kelantan Cemerlang 2015 MISI Warga pendidik Kelantan melaksanakan pendidikan cemerlang secara holistik melalui perancangan strategik dalam semua bidang pendidikan bagi melahirkan modal insan . 15000 Kota Bharu. Kelantan Nombor telefon 09-7418001 Nombor faks 09-7482554 Laman web http://www.Struktur Organisasi y SEKTOR JAMINAN KUALITI o UNIT JAMINAN KUALITI y SEKTOR ICT o UNIT ICT / PENGURUSAN MAKLUMAT y SEKTOR KAUNSELING DAN KEUTUHAN o UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Profil Jabatan Jabatan Jabatan Pelajaran Kelantan Pengarah Ketua Jabatan TUAN HJ HUSSAIN BIN AWANG Alamat Jalan Doktor.gov.moe.my/jpnkelantan/ Alamat e-mel webmaster.gov.kel@moe.

3. y y y y y . pengesahan. 6. mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. Memastikan semua permohonan dan tuntutan diproses oleh Jabatan Pelajaran Negeri dalam tempoh satu minggu hingga satu bulan dari tarikh borang atau surat diterima. 2. Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi perlantikan. Menempatkan guru-guru ke sekolah-sekolah tidak lewat daripada tiga minggu setelah menerima senarai guru maktab dan universiti dari Kementerian Pendidikan. kemasukan kejawatan berpencen dan lain-lain dalam tempoh satu bulan ari tarikh penerimaan. 5. Menyediakan prasarana pelajaran yang cukup supaya suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pelajaran dengan memberi kursus profesional Menjaga kesejahteraan pegawai dan kakitangan serta memberi khidmat yang berkesan kepada pelanggan Menyediakan suatu sistem pentadbiran yang berasaskan ICT Memantapkan pengurusan sukan dan kokurikulum Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga pendidik Kelantan. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :y Memastikan semua kanak-kanak. Guru Besar. 7. 8. progresif dan proaktif untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara holistik Meningkatkan pencapaian akademik melalui peperiksaan awam. 4.MISI kelas pertama MOTO Tiada Hasil Kecuali Kecemerlangan 1. OBJEKTIF Melaksanakan dasar pelajaran melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2011 ± 2013) Melahirkan kepimpinan yang dinamik. 9. Memastikan bahawa semua sekolah dibekalkan dengan guru-guru secukupnya dan keperluan sekolah dua minggu sebelum sesi bermula. Menentukan kekosongan jawatan Pengetua. Guru Penolong Kanan diisi dalam tempoh satu bulan selepas berlaku kekosongan. mengikut umur yang ditetapkan.

Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas/Tumpat. Pejabat Pelajaran Daerah .y y PIAGAM PELANGGAN Memastikan peperiksaan dilaksanakan tanpa kebocoran. pejabat ini terus berkembang menjadi 7 buah iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai dan Pejabat Pelajaran Daerah Gua Musang. Sejak dari zaman penjajahan hingga ke hari ini. Sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh ianya diterima. Pejabat Pelajaran Daerah mempunyai lima Pejabat Pelajaran Daerah iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh. Mohd Ariffin dilantik pada tahun 1922. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas. Dari tahun 1922 hingga 2007 terdapat seramai 25 orang Pengarah. Mereka terdiri dari 13 orang Melayu. cadangan. Selepas itu. Pada mulanya. Pejabatnya yang pertama terletak di bangunan yang dikenali dengan nama "Office Panjang". Pejabat Pelajaran Daerah telah dipecahkan menjadi 10 buah PPD iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu. Pejabat Pelajaran Daerah Machang. Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah/Machang/Jeli dan Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai/Gua Musang. y SEJARAH DAN LATARBELAKANG Sejarah Jabatan Pelajaran Kelantan bermula apabila pengarahnya yang pertama (dahulunya dipanggil Penguasa Pelajaran) iaitu Encik Mohd Ghazali B. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh/Bachok. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Puteh/Machang. Pejabat Pelajaran Daerah Bachok. Pejabat Pelajaran Daerah Tanah Merah/Jeli. Pada tahun 2007. Jabatan Pelajaran telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan ini selaras dengan Dasar Falsafah Pelajaran Negara. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan. 10 orang Inggeris dan 2 orang yang berbangsa Cina. Pengarah yang paling lama berkhidmat di Kelantan ialah Encik Saw Chee Ling iaitu selama 12 tahun. Pada tahun 1965 pejabatnya berpindah pula ke bangunan baru iaitu Bangunan Persekutuan yang ada sekarang. syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertimbangkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik. iaitu sebuah bangunan berhampiran dengan Istana Kota Lama. Beliau kemudiannya dianugerahkan dengan gelaran Dato¶ Bentara Luar dan bertugas sehingga tahun 1930. Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Krai. Pejabat Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Mas/Tumpat. berhampiran dengan bangunan pejabat lama. Memastikan jabatan sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan serta menentukan segala surat aduan dan rayuan kepada dan mengenai Jabatan Pelajaran. Kemudian dalam tahun 1930 an pula Pejabat Pelajaran berpindah pula ke bangunan lain yang dikenali dengan nama "Office Pohon Celagi" iaitu bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Pejabat Pelajaran Daerah Tumpat.

ZULKIFLI BIN MOHD.gov. NOOR .gov.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK TN. HJ. AZIZ BIN ABDULLAH aaziz. Pejabat Pelajaran Daerah Gua Musang.awang@moe.gov. PEGAWAI KANAN JABATAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KELANTAN TN HJ HUSSAIN BIN AWANG hussain.my KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI EN SEPIAN BIN NOR sepian.gov. Hj.ibrahim@moe.SEJARAH DAN LATARBELAKANG Jeli.gov. AB. ROSNAH BINTI WAN IBRAHIM rosnah.gov.my KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN HJ.gov. JAAFAR BIN ISMAIL jaafarismail@moe. JEFNY BIN MUHAMMAD jefnymuhd@moe.daud@moe.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN HJH.my TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KELANTAN TN HJ ZAHARI BIN DAUD zahari.nor@moe.my KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH TN.abdullah@moe.my KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM KETUA SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN EN.

Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR PUTEH Jalan Hospital. 18000 Kuala Krai PEJABAT PELAJARAN DAERAH GUA MUSANG Tingkat 2. 17500 Tanah Merah. 17000 Pasir Mas.gov. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR MAS Jalan Hospital.PEGAWAI KANAN JABATAN zulkifli. Kelantan .talib@moe. Bachok. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH TANAH MERAH Jalan Klinik. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH MACHANG 18500 Machang.my KETUA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS TN HJ NASRUDDIN BIN TALIB nasaruddin. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH BACHOK 16310. Kelantan PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA KRAI Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang.gov.mohamed@moe.gov. Bangunan Persekutuan. 16300 Gua Musang PEJABAT PELAJARAN DAERAH TUMPAT 16200 Tumpat.gov.my PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA BHARU Jalan Telipot.mohdnoor@moe.my KETUA SEKTOR ICT PN HJH NORIZAN BT HJ MOHAMED norizan.my KETUA SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING TN HJ AHMAD TERMIZI BIN HJ MUSA termizi. 15150 Kota Bharu.musa@moe. 16800 Pasir Puteh.

Kelantan Struktur Organisasi y SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN o Unit Pembangunan Perolehan dan Aset o Unit Pentadbiran Am o Unit Akaun o Unit Kewangan o Unit Perjawatan Dan Perkhidmatan o Unit Latihan Dan Kemajuan Staf o Unit Penilaian Kompetensi o Unit Naik Pangkat o Unit Tatatertib y SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH o Unit Sekolah Rendah o Unit Sekolah Menengah o Unit Prasekolah o Unit Perhubungan y SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK o Unit Kurikulum o Unit Kajian Kemasyarakatan o Unit Teknik. Vokasional dan Bahasa y SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN o Unit Hal Ehwal Murid o Unit Sukan o Unit Kokurikulum o Unit Pusat Kokurikulum o Unit Pendidikan Pencegahan Dadah y SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN .PEJABAT PELAJARAN DAERAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI 17600 Jeli.

y Struktur Organisasi SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS o Unit Pendidikan Swasta o Unit Pendidikan Khas y SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM o Unit Pengurusan Pendidikan Islam o Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama o Unit Operasi Dakwah y y SEKTOR JAMINAN KUALITI SEKTOR ICT o Unit Teknikal o Unit Pengurusan Maklumat y y y SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PENGARAH JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEJABAT TIMBALAN PENGARA Piagam Pelanggan PRESTASI PIAGAM PELANGGAN Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia Jan .Dis 2010 PIAGAM PELANGGAN Kami. warga Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi .Sept 2011 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia Jan .

dan 4.kehendak negara. Mengeluarkan surat setuju terima kepada petender yang berjaya dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tutup tender. Kewangan 1. Lembaga Pemeriksa Pelupusan. Memastikan agihan waran peruntukan Belanja Mengurus kepada Program/ Aktiviti dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja. 3. masyarakat dan individu serta memenuhi matlamat pendidikan negara seperti berikut: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN Pembangunan Menguruskan perolehan kerja KPM dengan amanah. Memastikan pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dikreditkan ke dalam akaun sekolah/ Pejabat Pelajaran Negeri (PPD) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan diterima. Pegawai Pemverifikasi Stok. 3. Mempamerkan nombor kelompok selepas sebulan daripada tarikh invois diterima bagi bekalan peralatan. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori. dan 5. Pegawai Aset. 2. 4. Mengembalikan Cagaran Keselamatan setelah syarat-syarat kontrak disempurnakan sebulan kuatkuasanya tamat. Mengemukakan dokumen kontrak kepada kontraktor dan jabatan pengguna dalam tempoh satu bulan daripada tarikh ditandatangani. adil dan cekap: 1. Menerima dan menimbangkan Permohonan Pakej yang lengkap dalam tempoh 10 hari bekerja. Jawatankuasa Penyiasat. 2. dan 3. Pengurusan Aset Menguruskan permohonan pelantikan dalam tempoh 2 minggu bagi pelantikan seperti berikut: 1. 2. Pengurusan Sumber Manusia .

Menghasilkan laporan pencapaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam bentuk Kad Laporan dua (2) kali setahun. Pengurusan Aduan 1. Memberi maklum balas aduan kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah keputusan penuh diterima. tepat serta sahih sebanyak dua (2) kali setahun. . Menghasilkan perancangan dasar dan pembangunan pendidikan.Memproses urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) bagi laluan hakiki. laporan penyelidikan dan penilaian pendidikan. dan 3. cemerlang dan time-based serta Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) bagi laluan hakiki dan time-based untuk dikemukakan kepada Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan (LKPPP) dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh perakuan lengkap diterima. 2. dan 4. DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 1. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang kemas kini. 3. Menghantar surat akuan terima kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima. Mengemukakan maklumbalas kepada isu-isu yang berkaitan KPM melalui media dalam tempoh tiga (3) hari selepas siaran. dan analisis data pendidikan bagi memenuhi keperluan penggubal dan pemutus dasar dalam masa yang ditetapkan: 2. Pembayaran Bil dan Invois Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap). Menggubal dasar pendidikan bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh enam (6) bulan. Tajaan Pendidikan Mengeluarkan surat kelulusan cuti belajar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dalam tempoh tiga (3) minggu selepas permohonan lengkap diterima.

seni dan khas. Lembaga Peperiksaan Mengurus PeperiksaanAwam berdasarkan kepada Kurikulum Kebangsaan KPM dan mengumumkan keputusan yang sah dalam tempoh empat (4) bulan selepas peperiksaan serta mengeluarkan sijil dalam tempoh enam (6) bulan selepas keputusan peperiksaan. agensi dalam dan luar KPM serta pertubuhan antarabangsa dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Mengumumkan keputusan pemilihan dan penempatan murid ke Tingkatan 4 di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) melalui laman web KPM dalam tempoh 45 hari selepas keputusan PMR diumumkan. Pengurusan Buku Teks Memastikan pembekalan buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) sampai ke sekolah sebelum sesi tahun baru persekolahan bermula. Pembangunan Kurikulum Memastikan khidmat kepakaran dan runding cara berkaitan kurikulum diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja. 30 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran bagi sekolah harian. OPERASI PENDIDIKAN 1. 5. sukan. dan 6. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan murid dalam tempoh maksimum: 2. . Memberi keputusan terhadap cadangan penyelidikan pendidikan selewat-lewatnya empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima. Mengumumkan keputusan pemilihan dan penempatan murid ke Tingkatan 1 di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) melalui laman web KPM dalam tempoh 45 hari selepas keputusan UPSR diumumkan. teknik. Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang dipersetujui oleh pihak pengurusan atasan kepada individu.5. Teknologi Pendidikan Memastikan semua sekolah mencapai tahap minimum tiga (3) bintang berdasarkan Smart School Qualification Standards (SSQS) pada tahun semasa. Memastikan penempatan dan pertukaran guru dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja sebelum tarikh lapor diri. 3. dan 4.

Mengurus pengambilan calon guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan dalam tempoh 90 hari bekerja selepas pengiklanan. PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN 1. dan 8. Memastikan tidak kurang 80% daripada kursus-kursus peningkatan profesionalisme guru yang dirancang untuk guru-guru dalam perkhidmatan dapat dilaksanakan setiap tahun. Mendaftarkan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) selepas 30 hari memorandum persefahaman ditandatangani.B. kebolehan mengurus kokurikulum. Memastikan sekurang-kurangnya 80% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan dilaksanakan. Memastikan tidak kurang 80% pengetua dan guru besar yang baru dilantik dalam tempoh satu tahun mendapat latihan pengurusan dan kepimpinan sekolah di Institut Aminuddin Baki (IAB). pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Menteri Pelajaran dalam bulan Oktober setiap tahun. Mengemukakan Laporan Penarafan Kendiri Sekolah berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) bagi sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia kepada Y. Memastikan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh lapor diri. 2. Mengeluarkan status permohonan penubuhan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa yang memenuhi terma dan syarat dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.dan 8. 5. 6. Senarai Menteri Pelajaran . 7.6. 3. Memaklumkan calon yang berjaya dan tidak berjaya mengikuti latihan di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran. 7. Mengurus pengecualian wajib bagi kanak-kanak/murid berkeperluan khas dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. Memastikan dalam tempoh enam (6) bulan pertama guru permulaan yang dikeluarkan dari Institut Pendidikan Guru (IPG) memenuhi 80% kehendak pelanggan berdasarkan instrumen penilaian dari aspek kualiti diri. dan kemampuan mengurus tugas-tugas di sekolah. 4.

Mahathir Bin Mohamad (1974-1978) Y.A. Dato' Sri Mohd. Dato Seri Abdullah Bin Hj.A.B.B.B Dato' Sri Y.Abdul Rahman Bin Ya'kub (1969-1970) .B. Tun Datuk Patinggi Hj.Daud (19811984)& (1991-1995) Y. Tan Sri Amar Dr. Najib Bin Tun Haji Muhyiddin bin Hishamuddin bin Tun Abdul Razak (1995.B.B Tan Sri Dato' Y.B.Sulaiman Bin Hj.A. Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim (1986-1991) Y. Tan Sri Mohammad Bin Yaacob (1973-1974) Y. Tan Sri Dato' Seri Musa Bin Mohammad (19992004) Y.B.Mohd Yassin (2009 Hussein 1999) kini) (2004-2009) Y.B. Tun Hussein Bin Onn (1970-1973) Y.B.Y.B.A. Tan Sri Musa Bin Hitam (1978-1981) Y.A.Ahmad Badawi (1984-1986) Y. Tun Dr.B.

A. Dato Abdul Y.(1957-1960) & (19651965) 1969) Y.Tun Abdul Razak Bin Dato' Hussein (1955-1957) Senarai Ketua Setiausaha .B.B.B. Sakhawat Ali Khan (1962-1964) Y. Tan Sri Kapten Hj.B. Tan Sri Rahman Bin Talib Mohd. Addul Hamid Khan Bin Hj.Y.Khir Bin Johari (1960-1962)& (1964.

2006) YBhg.1977) YBhg. Abdullah bin Sahat (1963 .kini) YBhg. Tan Sri Dato' Setia Haji Ambrin bin Buang (2001 .1972) Mr.1994) YBhg. Tan Sri Dato' Dr. Dato Haji Abdul Latif YBhg. T.1986) YB. Abdul Aziz bin Yeop (1965 .2001) YBhg.YBhg.1974) (1967 .1963) En.2010) YBhg. Dato' Abdul Kadir bin Talib (1974 . Dato' Syed Zahirrudin bin Sheikh Muhamad bin Syed Hassan (1973 . Johari bin Mat (1994 . Rosli bin Mohamed (2010 . . Tan Sri Sheikh Hussien YBhg. Tan Sri Dato' Mohd Noordin bin Hassan (1992 .1967) En.1963) Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:(a) Pendidikan Prasekolah y Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun. Eames Hughes (1960 . Dato' Dr.1991) (1977 . Tan Sri Dr. Zulkurnain b Haji Awang (2006 . Tan Sri Haji Othman bin bin Sahan Abdul Malek (1987 .

Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :- y Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas.(b) Pendidikan Rendah y Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagitempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antaralima hinggah tujuh tahun. . y Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. sekolah kebangsaan agama (d) Pendidikan Lepas Menengah y Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamatmengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas. tetapi tidaktermasuk pendidikan tinggi. sekolah akademik 2. (c) Pendidikan Menengah y Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas. Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah. y Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada :- 1. y Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan. sekolah teknik dan vokasional 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful