SAMPLE

OPEN UNIVERSITY UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

ASSIGNMENT
Course PROFESSIONAL ETHICS SBSC3103
Name MUHAMMAD HILMI BIN SALEH Matric No 791104025581001 NRIC No 791104-02-5581 Telephone No 019-9216221
Tutor Name

Title

EN. MAZLAN BIN MOHD ARIF
Kolej Informasi Multimedia, Mentakab

SEMESTER / YEAR OCTOBER 2003 AN NORRIHAN BINTI SULAN
OCTBER 2003

PENGENALAN

Etika didefinisikan sebagai prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Ia bertanggungjawab menentukan tindakan seseorang itu samada baik atau buruk. Etika dalam erti kata lain mematuhi nilai-nilai moral. Etika juga adalah falsafah tingkahlaku manusia dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. Untuk kefahaman yang lebih jelas tentang etika, ia harus dibezakan dengan moral. Etika adalah ajaran, kumpulan peraturan dan ketetapan, lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Amnya etika ini wujud adalah untuk menjadi pengawal kepada tingkah laku seseorang individu dalam menjalankan urusan hidup mereka seharian. Etika dapat dirumuskan sebagai disiplin dan peraturan yang menentukan samada perbuatan itu baik atau buruk.

1. PERANAN

UNDANG-UNDANG

SEBAGAI

PANDUAN

DALAM

MEMBUAT KEPUTUSAN

Sudah menjadi lumrah kebiasaan kepada kakitangan atau pegawai-pegawai samada pegawai kerajaan atau swasta selalu menghadapi dilema dalam membuat suatu keputusan bagi memenuhi tuntutan masyarakat sebagai pelanggan kepada sesuatu perkhidmatan yang diberikan. Keputusan yang bakal

Tingkah laku yang bertentangan dengan nilai moral akan hanya mendedahkan seseorang pegawai professional kepada risiko-risiko tertentu yang akan mengakibatkan pegawai tersebut menghadapi masalah dalam kerjaya dan juga memberi impak kepada majikan. peranan undang-undang sangat perlu sebagai satu alternative dan panduan dalam melaksanakan satu-satu tindakan atau keputusan. Oleh itu jurubank sepatutnya menjaga tatasusila dan tingkah laku apabila berurusan dengan pelanggan.1 Peranan dan tanggungjawab jurubank terhadap pelanggan Jurubank adalah nadi penggerak kepada sesebuah institusi perbankan di mana-mana di dunia. Dalam soal berurusan . 1.dibuat atau dilaksanakan semestinya tidak bertentangan dengan etika profesional yang diamalkan oleh jabatan-jabatan atau syarikat-syarikat di mana seseorang pegawai itu bekerja. Oleh itu dalam membendung atau berdepan dengan dilemma etika dalam pengurusan dan membuat keputusan. samada masyarakat (pelanggan) dan jabatan-jabatan atau syarikat-syarikat sebagai pemberi perkhidmatan. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh masalah bagaimana undang-undang dapat mengawal atau menjadi panduan dalam membuat satu ketetapan atau keputusan. Ini bertujuan supaya satu-satu keputusan atau tindakan yang dibuat akan memberi kepuasan kepada kedua-dua pihak.

. Walau bagaimanapun. Apabila pendedahan diperlukan untuk kepentingan bank sendiri. Apabila pendedahan dikehendaki oleh undang-undang seperti suatu bukti yang perlu dikemukakan dalam mahkamah. Keadaan ini wujud apabila bank mendakwa seorang pelanggan untuk mendapatkan semula pinjaman atau hutangnya ataupun apabila bank didakwa dan terpaksa mendedahkan maklumat pelanggannya sebagai tindakan membela diri. dan ia boleh dikecualikan dalam keadaan-keadaan berikut :- a.dengan pelanggan. b. Selain itu jurubank juga mempunyai tanggungjawab merahsiakan maklumat pelanggannya dan tidak boleh mendedahkannya kepada umum tanpa kebenaran. Namun begitu penutupan ini akan dilakukan sebagai usaha terakhir dan selepas notis yang munasabah dikeluarkan oleh pihak bank. jurubank tidak boleh sewenang-wenangnya menamatkan sesuatu urusan seperti menamatkan akaun yang tidak aktif kecuali diminta secara bertulis oleh pelanggan atau jurubank terlebih dahulu memberikan notis yang munasabah kepada pelanggan. Ini meliputi sebarang kenyatan yang diperolehi dari sumber-sumber lain selain akaun pelanggan itu sendiri. kerahsiaan ini adalah bukan mutlak. Pada kebiasaannya akaun bank yang ditamatkan oleh bank adalah akaun pelanggan yang tidak dikendalikan dengan memuaskan.

2 Peranan kod etika perguruan terhadap pelanggan Sejak tiga abad yang lalu. Kehendak umum atau masyarakat untuk melahirkan sesuatu masyarakat pintar telah mewujudkan tekanan yang tertentu terhadap profesion perguruan. Kenyataan biasanya secara bertulis dan ditandatangani oleh pelanggan. Apabila pendedahan diperlukan bagi kepentinagn umum seperti pada masa darurat atau peperangan dan pelanggan pula diketahui sebagai seorang yang bersubahat dengan pihak musuh. 1. profesion perguruan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam usaha mencapai status seperti yang dapat dilihat pada hari ini. Kadangkala guru akan meminta pelajar membantu beliau dalam menjalankan urusan seperti menghantar buku latihan ke bilik .2. apabila pelanggan bersetuju dengan semua amalan perbankan. ianya berperanan sebagai panduan dalam membuat keputusan. Apabila pelanggan sendiri memeberi kebenaran dan persetujuan samada secara nyata atau tersirat. d. pihak bank dibenarkan mendedahkan maklumat pelanggannya demi menjaga kepentingan dan keselamatan orang ramai. Dalam keadaan ini.1 Kewajipan berjaga-jaga semasa pelajar membantu menjalankan urusan guru. Kebenaran tersirat pula dianggap diperolehi daripada pelanggan.c. Kod etika perguruan telah membantu meningkatkan imej perguruan. Melalui kod etika ini. 1.

Yang Arif Hakim Farwell telah memutuskan bahawa Akta Pendidikan di England bertujuan menyediakan pendidikan dalam skop yang luas. bersopan santun dan mematuhi peraturan sekolah. Namun arahan tersebut mesti munasabah dan sesuai dengan situasi pada masa itu. Oleh itu. atau menolong memanggil guru. Walaubagaimanapin.Hull Corp. Sesetengah ibu bapa mungkin membantah tindakan tersebut dengan mengatakan anak mereka dihantar ke sekolah untuk belajar bukan untuk membantu guru menjalankan urusan guru.guru atau membeli makanan dari kantin. Kemungkinan ada di kalangan ibu bapa menganggap arahan sedemikian akan hanya mendatangkan manfaat pada guru berkenaan sahaja. Sebagai contohnya. Namun pendapat sebegitu kurang tepat. Antara arahan lain guru adalah seperti mengambil buku di bilik guru. pihak mahkamah mempunyai pandangan bersimpati terhadap aspek ini. arahan guru tidak terhad semata-mata kepada aktiviti mengajar pelajar di bilik darjah sahaja. malah peluang kelua dari kelas untuk melaksanakan arahan guru boleh . membuka pintu. Terdapat juga pendapat mengatakan proses pendidikan bertujuan mendidik pelajar supaya saling bantu-membantu dan bukan hanya memikirkan kepentingan diri sahaja. Tabiat ini boleh diajar melalui rahan yang diberikan oleh guru dalam keadaan tertentu. Pendidikan harus merangkumi aspek memupuk nilai murni seperti tingkah laku yang baik. dalam kes Smith lawan Martin dan Kingston-upon.

pelajar diminta keluar kawasan sekolah untuk membeli makanan tetapi ditimpa kemalangan. Pahang. Pahang. baru-baru ini beliau telah ficalonkan oleh Bahagiannya untuk satu kerusi dalam Majlis Tertinggi Parti yang akan mengadakan pilihanraya untuk memilih ahli-ahli majlis yang baru. Tindakan mengarahkan pelajar untuk melakukan sesuatu tugas untuk guru selain tugas sekolah mempunyai beberapa kelemahan tertentu. 1.3 Penglibatan seorang guru siswazah dalam parti politik 2. dua bulan dari sekarang. Gred DG41. Contohnya. Beliau kembali ke kampungnya sekali sebulan bagi tujuan melaksanakan tugas-tugas politiknya.1. Sebagai mengenangkan jasa-jasa beliau. Beliau menganggotai parti berkenaan dengan menjadi ahli cawangan parti tersebut di tempat kelahirannya iaitu di Jerantut. Bandar 32 Bera. telah membuat pengaduan kepada Jawatankuasa Disiplin Parti dengan mendakawa bahawa beliau selaku guru penolong DG41 . telah menyertai sebuah parti politik semenjak sebelas tahun yang lalu.3. Seseorang guru boleh didapati bersalah jika menggunakan autoritinya bagi menjalankan urusan peribadinya. Calon-calon lawan dari Kuala Lumpur setelah mendapat maklumat tentang pencalonan Encik Zul itu. Persoalan kes :Encik Zul. seorang guru siswazah. yang memegang jawatan guru penolong di Sekolah Menengah Bera.dianggap sebagai satu car baik untuk melatih pelajar patuh kepada arahan yang sesuai.

Encik Zul ialah seorang guru siswazah di atas tangga gaji DG41. Pengerusi berkenaan. f. e. Menjadi ahli parti politik berkenaan selama sebelas tahun. Sebaik sahaja Jawatankuasa tersebut selesai membuat penyiasatannya ke atas dakwaan itu dan mendapati ianya adalah sahih.tidak layak masuk bertanding. Bagaimana pertuduhan boleh dihadapkan kepada Encik Zul dan mengapa beliau boleh dikenakan tuduhan tersebut. Jawatankuasa Disiplin Parti mengesahkan pencalonannya itu dan telah melaporkan hal tersebut kepada Ketua Jabatannya. b.3. setelah mengkaji dan mempertimbangkan kertas yang disediakan oleh Urusetia Lembaga Tatatertib berkenaan. Setelah dikaji dan disiasat aduan tersebut. 2. Pengarah berkenaan telah mengemukakan hasil penyiasatannya itu kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib Kementerian. Menjadi Ahli Jawatankuasa Peringkat Bahagian sudah dua penggal. Calon-calon lawan membuat aduan kepada Jawatankuasa Disiplin Parti. g. telah menentukan dan memutuskan bahawa jelas pelanggaran tatatertib telah dilakukan oleh Encik Zul. . jawatankuasa itu telah mengemukakan laporan kepada Pengarah Pendidikan Kuala Lumpur. d. Melaksanakan tugas-tugas politik di kampung sekali sebulan. c. Dicalonkan oleh Bahagian untuk bertanding dalam Majlis Tertinggi.2 Fakta-fakta kes a.

3 Keputusan kepada kes berkenaan Dari segi status jawatan dalam perkhidmatan pendidikan ataupun dalam perkhidmatan awam sekali pun.h. k. Persoalannya ialah apakah pertuduhan berkenaan dan bagaimana tercapainya keputusan Pengerusi tersebut.- “(1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subperaturan (3) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian yang aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti. Hasil siasatan Ketua Jabatan yang mengesahkan perbuatan dan status jawatan Encik Zul itu dikemukakan kepada Pengerusi Lembaga Tataertib Kementerian Pendidikan. i. beliau adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik seperti yang termaktub dalam Peraturan 21 Perintah Am Bab ‘D’ – Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang menyatakan . Pengerusi memutuskan telah wujud kes ‘prima-facie’ dan boleh dikenakan tindakan tatatertib ke atas Encik Zul. khususnya dan beliau tidak boleh :- . Sebagai Pegawai Kumpulan A. 2. j. guru siswazah adalah Pegawai Kumpulan A.3. Urusetia Lembaga Tatatertib menyediakan kertas untuk ditimbangkan oleh pengerusi. seperti Encik Zul.

samada secara lisan atau bertulis. pilihanraya kecil. Menerbit atau mengelilingi buku. Masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti atau . Membuat apa-apa pernyataan awam. Bertindak sebagai ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana Dewan Undangan Negeri . Memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. (2) Walau apa pun peruntukan subperaturan (1). e. atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik . c.a. f. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangannya yang berat sebelah atau pandangan orang lain. Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. ataupun apa-apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik . seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam politik dengan syarat bahawa :- . b. d. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu di antara parti-parti politik .

hendaklah dibuat sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. dan . beliau masih menjadi Ahli Jawatankuasa dan berhajat pula hendak menjadi Ahli Majlis Tertinggi Parti.a. (3) Sesuatu permohonan bagi mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (2)a. (4) Tiada apa-apa jua peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. beliau terlebih dahulu telah mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. dengan penglibatan yang sedemikian dia tidak melanggar peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972. Sungguhpun peraturan-peraturan di atas jelas melarang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional seperti Encik Zul. Dengan ini jelas terbukti bahawa beliau telah melanggar peraturan-peraturan di atas dan dalam keadaan yang sedemikian boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah iaitu pertuduhan terhadap Encik Zul ialah melanggar tatakelakuan di bawah Perintah Am Bab ‘D’ Seksyen 4(2) (g) dan (i) . mengikut mana-mana yang berkenaan. (5) Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik hendaklah memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya”. b.

3.yang menyatakan “Seseorang pegawai tidak boleh – (g) tidak bertanggungjawab. . RUMUSAN Pengetahuan yang lengkap dan mendalam mengenai rangka perundangan yang berkaitan dengan satu-satu bidang dapat membantu seseorang mengurangkan risiko pendakwaan daripada individu atau ahli masyarakat. Tambahan pula Encik Zul sebagai seorang siswazah dan mempunyai pengalaman bekerja tentu sekali sedar akan larangan ini. 2. Dalam pada itu beliau masih berdegil dengan bukan sahaja menjadi Ahli Jawatankuasa Peringkat Bahagian bahkan juga telah bersetuju supaya dia dicalonkan untuk merebut kerusi dalam Majlis Tertinggi di Peringkat Kebangsaan.4 Rumusan Kes Adalah menjadi pengetahuan umum bahawa pegawai dalam Kumpulan A iaitu mereka yang berkelulusan peringkat universiti dalam erti kata lain memiliki ijazah adalah dilarang daripada mengambil bahagian aktif dalam politik sebagaimana ditakrifkan dalam Seksyen 21 Perintah Am Bab ‘D’. dan (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah”. khususnya apabila langkah-langkah pengurusan risiko yang munasabah diamalkan. 2. Dengan perbuatan ini jelaslah menunjukkan bahawa beliau telah ingkar perintah.

Beberapa contoh kes dalam tugasan ini dikemukakan bagaimana undangundang dapat mengawal dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat.Seterusnya pengurusan sesuatu organisasi atau pertubuhan akan menjadi lebih sistematik dan berkesan apabila seseorang peka dan prihatin terhadap perkembangan baru dalam bidang perundangan yang semakin berkembang pesat di negara kita. beberapa cara atau kaedah yang boleh digunakan untuk mencegah kesilapan tertentu dan seterusnya meminimumkan sebarang tindakan mahkamah. . Berpandukan beberapa kes berkenaan dapat membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas.

ia diterbitkan secara meluas.2 Definisi Undang-undang Undang-undang kita boleh didefinisikan sebagai satu set peraturan yang konsisten dan menyeluruh. Dalam masyarakat demokrasi seperti masyarakat Malaysia peraturan dan undang-undang adlah dianggap mewakili penilaian moral kepada ahli masyarakat.SOALAN B 1. 1. Meskipun seseorang boleh melangkaui peraturanperaturan asas dalam undang-undang ketika membuat keputusan tetapi kita tidak boleh melepasi undang-undang kerana dengan ini kita telah melanggar kehendak majority rakyat. sebagai contohnya konflik antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial. Cuba kita lihat makna undang-undang secara lebih terperinci lagi :- . diterima secara umum dan biasanya dikuatkuasakan. Dengan perkataan lain bahawa kita adalah tertakluk di bawah satu undang-undang yang ditetapkan sepertimana telah dipersetujui bersama. Maka biarkanlah undang-undang yang akan membuat keputusan. PENGENALAN Apabila kita berhadapan dengan sesuatu masalah.

Diterbitkan – Undang-undang haruslah dicetak dan diterbitkan sebagai pengetahuan kepada ahli masyarakat. Dikuatkuasakan – Undang-undang yang telah diterima haruslah dikuatkuasakan. Jika sabit . walaupun kebanyakan ahli masyarakat tidak dapat mematuhi undang-undang itu secara sukarela. Sekiranya mereka gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Menyeluruh – Tuntutan samada boleh atau tidak boleh dilakukan harus menyeluruh atau boleh diterima oleh semua orang yang tinggal di suatu kawasan atau negara. jika disabitkan kesalahan boleh dihukum bunuh atau dipenjara seumur hidup. Semua ahli masyarakat harus memahami dan mematuhi undang-undang. Konsisten – tiada percanggahan pendapat dalam menentukan sesuatu tindakan atau keputusan yang telah dipersetujui bersama majority rakyat. d. Sebagai contohnya. b.a. Sekiranya ahli masyarakat mempunyai masalah untuk membaca dan memahaminya. mereka akan dihadapkan ke muka pengadilan. maka jelaslah ia tidak boleh diterima sebagai undang-undang. Mereka harus dipaksa untuk mematuhinya. Sekiranya terdapat pertentangan antara kedua pihak. maka ahli-ahli proesional terlatih seperti peguam berperanan untuk menerangkan undang-undang berkenaan. setiap pesalah kes bunuh yang dilakukan dengan sengaja. c. e. Diterima – Undang-undang yang telah ditetapkan haruslah dipatuhi oleh ahli masyarakat.

1. adab resam tempatan dan juga pendapat ahli falsafah. Undang-undang Perlembagaan (Constitutional Law) – merupakan keputusan mahkamah terhadap perlembagaan mana-mana undangundang. Melalui laporan undang-undang. Statute – iaitu undang-undang yang diaktakan oleh badan perundangan seperti oleh Majlis Perundangan Negara. buku berkaitan undang-undang dan keputusan Mahkamah. b. 1. undang-undang yang menjadikannya undang- . d. undang-undang awam merupakan undang-undang yang mengawal masyarakat. b. Undang-undang Awam (Comman Law) – iaitu sebelum wujudnya statute. Peraturan-peraturan undang.4 Sumber undang-undang boleh diperolehi daripada :- a.kesalahan hukuman akan dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Sejarah – iaitu amalan.3 Undang-undang boleh dibahagikan kepada empat bahagian utama iaitu :- a. Peraturan (Regulation) – merupakan arahan dari pihak berkuasa. c. c.

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah dibuat oleh Parlimen. sebagai contohnya Perlembagaan Persekutuan. Di bawah ini akan dikemukakan empat proses yang dilalui sebelum terbentuknya undang-undang. . perundangan yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Negeri dan Perundangan kecil yang dibuat melalui kuasa yang diberi di bawah akta Parlimen atau negeri. sebagai contohnya adab perpatih yang masih diamalkan oleh masyarakat Negeri Sembilan.5 Perlembagaan Bertulis dan Tidak Bertulis Sumber undang-undang boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu secarabertulis dan tidak bertulis. 2.1. keputusan-keputusan oleh mahkamah tinggi mengikut semua mahkamah rendah dan adapt resam penduduk tempatan yang boleh diterima oleh mahkamah. Undang-undang adalah dibentuk melalui serangkaian proses yang saling berkaitan dan mengambil masa yang agak lama untuk diaktakan sebagai perlembagaan. Manakala undang-undang tidak bertulis diperolehi melalui prinsip-prinsip undang-undang Inggeris yang dapat diterima dengan keadaan masyarakat setempat.

pada suatu ketika dahulu kanak-kanak perempuan tidak digalakkan. setiap bangsa mempunyai pandangan dan peganganyang amat berbeza di antara satu sama lain dalam menentukan .1 Proses Individu Sebagaimana yang kita semua telah fahami bahawa undang-undang adalah sesuatu yang dinamik kerana ia sering berubah mengikut peredaran masa. iaitu membaca. Ini disebabkan masyarakat pada masa itu amat mementingkan pendidikan agama semata-mata. Manakala orang India pula dibawa oleh penjajah Inggeris untuk bekerja di estet-estet. terutama masalah agama. Individu yang berpengetahuan agama amat disanjung tinggi oleh ahli masyarakat setempat. Mereka datang dari tempat yang amat berbeza dari segi sosiobudaya. Bagi masyarakat orang Cina pula. mereka datang sebagai saudagarsaudagar ke Tanah Melayu yang kemudiannya membuka lombong-lombong bijih timah.2. Mereka menjadi tempat rujukan apabila terdapat sebarang masalah yang timbul. ekonomi dan politik. telah pun terdapat pendidikan di kalangan masyarakat Melayu. tetapi kini menjadi satu kesalahan sekiranya tidak menghantar kanak-kanak perempuan ke sekolah. Sebagai contohnya. Sebelum kedatang British. Pendidikan tidak menekankan pada 3M. malahan dilarang ke sekolah oleh masyarakat. Penekanan pendidikan adalah pada pengajaran agama semata-mata. Ia juga tidak mementingkan kemahiran pekerjaan. menulis dan mengira.

. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya. Ini disebabkan setiap individu mempunyai set norma. Ini bermaksud bagaimana seseorang itu mengharapkan orang lain berfikir mengenai sesuatu konsep tertentu. b. jelaslah bahawa setiap individu inginkan keadilan dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Kepercayaan – Kepercayaan pula adalah criteria pemikiran. Dengan ini.peraturan yang dipegang. Norma Kebiasaan – Norma adalah penentu kepada criteria kelakuan. Bahkan pandangan dan pegangan yang dianuti oleh setiap individu dalam sesuatu kelompok itu juga mempunyai perselisihan yang ketara. seseorang individu itu percaya bahawa demokrasi amat baik diamalkan dan amat mengharapkan orang lain juga menghargai konsep berkenaan dan menerimanya sebagai satu bentuk kerajaan. Penilaian moral ini dapat dilihat dari tiga sudut :- a. menurut Aturan Enas didalam teologi Kristian : Membuat pada yang lain ketika anda ingin orang lain melakukannnya kepada anda. Harus diingat bahawa kepercayaan berbeza dengan norma kerana ia tidak melibatkan tindakan. setiap perbuatan yang baik akan dibalas baik dan begitulah sebaliknya. Begitu juga dengan pandangan Islam. kepercayaan dan nilai-nilai yang akan membentuk ukuran moralnya yang tersendiri. Bermaksud bagaiman seseorang itu mengharapkan orang lain akan bertindak atau berkelakuan bila berhadapan dengan sesuatu situasi tertentu.

Namun demikian system nilai seringkali menghadapi permasalahan kerana berkemungkinan norma dan kepercayaan yang dipegangnya bertentangan dengan norma dan kepercayaan yang dipegang oleh orang lain. Dengan perkataan lain. kepercayaan dan nilai yang dibentuk untuk memastikan ia saling berkait .Ia adalah satu cara berfikir yang abstrak yang menyokong norma-norma seseorang. Ia adalah peringkat yang diberi keutamaan oleh seseorang terhadap norma-norma dan kepercayaan-kepercayaannya. kepercayaan dan nilai mereka melalui beberapa pendekatan terhadap konteks budaya atau agama. social atau politik dan menurut konteks ekonomi atau teknologi. Setiap individu akan membentuk satu kumpulan atau masyarakat yang juga mempunyai latar belakang atau persekitaran yang tergabung jalin hasil daripada ajaran agama. bahawa setiap individu mempunyai latar belakang atau persekitaran yang tersendiri. tradisi budaya. organisasi social dan melalui proses politik. Nilai – Adalah corak criteria peribadi yang akan membentuk ukuran moral seseorang. pembangunan teknologi.2 proses-proses kumpulan Setiap individu membentuk set norma. Oleh itu perlu ada sikap tolak ansur dalam menentukan system nilai yang hendak diamalkan oleh setiap individu. Jalinan antara konteks berkenaan menjadi pilihan individu terhadap norma. c. kedudukan ekonomi. 2.

maka tidak dapat tidak berlakunya perubahan dalam politik yang didokongi oleh majority rakyat. Sebagai contohnya. apabila berlakunya kemajuan dalam system pendidikan negara. Sebagai contohnya. social. maka secara tidak langsung akan berlaku juga perubahan dalam system ekonomi. kemajuan dalam bidang pendidikan. Oleh kerana peratus individu yang berpelajaran . Mereka mulai sedar hak-hak mereka sebagai individu atau ahli masyarakat. Oleh kerana masyarakat sering terdedah dengan pelbagai perkembangan atau ilmu terkini melalui sumber maklumat yang cepat dan pelbagai. Apabila individu atau masyarakat sedar tentang hak-hak mereka. Sebagai contohnya. Kos yang tinggi diperlukan dalam menyediakan keperluan-keperluan pendidikan yang terkini dan selesa untuk setiap rakyat. ekonomi dan system politik yang stabil. maka sudah tentu corak perbelanjaan untuk mengurus system pendidikan turut berubah. Setelah system politik stabil dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat.atau bergabung jalin antara satu sama lain. Pada peringkat akhirnya juga memberi kesan dalam perubahan budaya dalam gaya hidup masyarakat. Oleh itu rangka perundamngan perlu dibentuk untuk memenuhi kehendak negara dan untuk menggalakkkan perkembangan budaya. melalui perkembangan dalam teknologi maklumat telah mendatangkan impak kepada perubahan politik semasa terutama dalam urusan pentadbiran. dalam menyediakan suatu system pendidikan yang berkualiti dalam masyarakat majmuk seperti negara kita. maka terbentuklah masyarakat yang berilmu pengetahuan.

Bahkan dalam sesetengah bidang mereka berjaya mengatasi kemajuan yang dicapai oleh golongan lelaki. social. budaya dan agama yang sama. Meskipun hubungan antara factor-faktor ekonomi. politik. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa perkara :- a. teknologi. tetapi perkaitan itu tetap ada. maka peluang untuk hidup lebih mewah akan dapat kita lihat berbanding apda awal zaman kemerdekaan negara. Kedudukan Individu – Setiap individu mempunyai kedudukan yang agak berbeza di antara satu sama lain. Oleh kerana dasar penjajah padsa ketika itu menyebabkan terdapat jurang perbezaan antara kaum dalam agihan ekonomi negara. .3 Proses-proses Sosial Sebagaimana yang kita sedia maklumi bahawa semua individu hidup dalam persekitaran yang berlainan antara satu sama lain. kepercayaan dan nilai seseorang. 2. politik dan budaya tidak berapa jelas kesannya terhadap norma. maka sudah tentu mereka tidak terdedah kepada factor-faktor teknologi. lihatlah kemajuan golongan wanita dalam semua bidang kehidupan berbanding zaman sebelum kemerdekaan negara kita.tinggi semakin bertambah. Cuba kita lihat dasar penjajah ‘Pecah dan Perintah’. Bukti yang paling hampir dengan kita sebagai pendidik ialah kemajuan golongan wanita dalam pelajaran samada di peringkat rendah mahupun di peringkat universiti. Sebagai contohnya. ekonomi.

Pada kebiasaannya mereka yang agak berjaya dalam pelajaran akan menjawat jawatan yang baik dan berpendapatan yang tinggi atau berjaya membuka perniagaan yang besar dan berdaya maju. apabila seseorang remaja berkawan dengan seorang penagih dadah. Unit Keluarga – Melalui system perkahwinan. c. b. parti-parti politik. Rakan Sebaya – Setipa individu berkecenderungan untuk berkawan kerana mereka saling perlu memerlukan antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak hidup. Oleh itu akan wujud pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan mereka. . Dalam keluarga berkenaan juga terdapat jurang perbezaan yang agak ketara terutama taraf pendidikan yang diterima.Tetapi dengan wujudnya Dasar Ekonomi Baru (DEB) maka sedikit sebanyak telah dapat menyeimbangkan taraf hidup semua kaum di Malaysia. pertubuhan atau kesatuan sekerja dan agensi-agensi tertentu untuk membela hak atau untuk memenuhi kehendak ahli yang menganggotai satu-satu badan atau organisasi berkenaan. sekiranya remaja ini tidak dapat memilih amna yang baik atau tidak baik. d. Sebagai contohnya. lama-kelamaan remaja berkenaan akan terlibat dengan perangai buruk ini.Gabungan antara kumpulan dalam masyarakat akan membentuk pula sesebuah organisasi yang rasmi. maka wujud pula satu unit ahli keluarga. Organisasi Rasmi . sebagai contohnya firma-firma perniagaan.

4 Proses-proses Politik Proses-proses politik berlaku bila mana norma. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh organisasi. Organisasi. Sebagai contohnya. tolak ansur institusi.Oleh kerana individu atau kumpulan yang menganggotai satu-satu organisasi mempunyai norma. 2. Antaranya melalui keputusan ortokratik. wakil-wakil rakyat dipertanggungjawabkan untuk membentuk undang-undang melalui system perwakilan yang diwujudkan. Oleh itu dalam system perwakilan. persetujuan kongres dan tekanan dari pengundi. kumpulan-kumpulan dan individu-individu di institusikan menjadi undang-undang yang pada asasnya boleh dilihat sebagai kaedah untuk menyelesaikan sebarang masalah atau konflik yang timbul. kumpulan-kumpulan dan individu-individu juga mempunyai pandangan yang berbeza terhadap kepimpinan presiden. Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang dengan cara Dewan Rakyat dan Dewan Negara meluluskan sesuatu rang undang-undang dan dipersetujui oleh Yang Di Pertuan Agung. penyelarasan birokratik dan melalui gabungan persetujuan atau kolektif pilihan yang dibuat demi kepentingan ahli dan pertubuhan. maka berbagai cara dapat dilakukan untuk membentuk kesepakatan ini. kepercayaan dan nilai yang mungkin berbeza dengan kehendak peraturan pertubuhan yang lebih besar. .

Bagi meluluskan satu-satu rang undang-undang maka sesebuah dewan Parlimen itu perlu melalui empat peringkat iaitu :- a. sehingga pada akhirnya kuasa Sultan yang tinggal hanyalah setakat memberi persetujuannya kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh dua dewan Parlimen itu. b. Perubahan ini berlaku kerana desakan dan keperluan rakyat yang semakin berubah. Perbicaraan dalam jawatankuasa . Parlimen hanyalah menjadi badan penasihat Sultan sahaja. dan d. . Bacaan pertama . kuasa mutlak yang dipunyai oleh Sultan itu telah beransur-ansur berkurangan. Tetapi dengan perubahan zaman. c. b. kuasa membuat undang-undang itu sememangnya ada pada kuasa Sultan. fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris . Bacaan Ketiga Sebagai contohnya dalam meluluskan satu-satu akta dalam perundangan pendidikan di Malaysia.Dari segi sejarah. Di mana telah berlaku beberapa siri perubahan dalam rangka perundangan. fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila dua ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan . Rangka perundangan pendidikan di Malaysia telah melalui empat fasa iaitu :- a. Bacaan Kedua .

semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. dan d. fasa pelaksanaan Akta Pelajaran 1961 .c. Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dari dasar itu telah mewujudkan unsure perkauman di sekolah. fasa pelaksanaan Akta Pendidikan 1966. proses Malayanisasi. Fasa Pertama Perkembangan pada peringkat ini berkait rapat dengan perkembangan politik dan sosioekonomi negara. . Fasa Kedua Selepas Perang Dunia Kedua. Melayu dan India. dan kepentingan pendidikan sebagai alat perpaduan kebangsaan. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identity kebangsaan. Hasrat untuk mewujudkan suatu pemerintahan bercorak pentadbiran dan pemerintahan sendiri hanya menjadi reality sekiranya semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang sama. Proses pembentukan semula system pendidikan bermatlamat untuk menyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Pada fasa ini. iaitu kaum Cina. Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap system pendidikan negara.

penubuhan maktab perguruan. Sebuah jawatankuasa telah dibentuk di bawah pimpinan Encik Abdul Rahman bin Haji Taib untuk menilai sejauh mana dasar berkaitan dengan kurikulum sekolah yang sama. Fasa Keempat . penyediaan pendidikan peringkat rendah secara wajib dan percuma dan pengukuhan pendidikan menengah merupakan beberapa cabaran yang diberikan perhatian untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan politik negara. dan penyediaan pendidikan sekolah rendah yang menggunakan bahsa pengantar menurut kehendak ibu bapa telah dicapai.Isu tentang penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. pembentukan suatu system pendidikan kebangsaan yang bersepadu dan langkah-langkah untuk memupuk perpaduan kebangsaan di kalangan masyarakat majmuk telah menjadi agenda utama dalam perancangan pendidikan. Konsep menyediakan peluang pendidikan yang saksama. Pada fasa ini dua ordinan pelajaran teah diluluskan dengan matlamat untuk menyediakan suatu system pendidikan kebangsaan yang boleh diterima oleh semua kaum di Malaysia. Fasa Ketiga Fasa ini melibatkan rancangan dan strategi mengkaji semula dasar pendidikan yang telah dicadangkan dalam Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956.

sosial. ilmu merupakan penentu utama arah tuju negara dan penyelamat bangsa. Perkembangan pesat dalam bidang sains.Fasa ini bermula dengan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. RUMUSAN Undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam tugasan ini adalah dilihat sebagai satu set peraturan yang menyeluruh dan konsisten yang mengatur . teknologi maklumat dan peranan signifikan internet memerlukan seseorang individu itu melengkapkan diri dengan pengetahuan yang relevan untuk mengekalkan status dan daya saing. liberal dan dinamik. Matlamat pendidikan kebangsaan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Akta ini juga berusaha membantu kerajaan untuk membentuk system pendidikan yang bertaraf dunia. Pendidikan juga merupakan suatu saluran penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. moral ataupun etika. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang semakin berdaya saing dan bersifat global. rohani. demokratik. Menurut Akta Pendidikan 1996. 3. Pendidikan dianggap sebagai suatu saluran penting untuk menjayakan wawasan negara demi mencapai taraf negara maju sepenuhnya samada dari segi ekonomi. Konsep pengetahuan telah menjadi tema utama dalam system pendidikan kebangsaan menjelang tahun 1990-an dan abad ke -21.

proses kumpulan. . Peraturan yang dibentuk oleh masyarakat mencerminkan pilihan kolektif ahli masyarakat tersebut berkaitan sebarang sebarang keputusan dan tindakan yang memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat. Proses-proses sosial dan politik melalui perubahan moral manusia diinstitusikan menjadi suatu rangka perundangan yang rasmi untuk mengadili masalah masyarakat. dan seterusnya undang-undang itu mewakili ukuran moral masyarakat kita secara keseluruhannya.kelakuan untuk menerima peraturan-peraturan ini sebagai mewakili pandangan moral ahli-ahli masyarakat secara keseluruhannya. proses sosial dan proses politik. Proses-proses berkenaan ialah proses individu. maka beberapa proses perlu dilalui. Sebenarnya perubahan dalam undang-undang datang dari perubahanperubahan dalam ukuran moral majority rakyat melalui proses sosial dan politik. Oleh kerana pembentukan undang-undang mengambil masa yang panjang dan kompleks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times