Kekuatan Dan Kelemahan Pelaksanaan Kbsr Dan Kssr Di Malaysia KEKUATAN KBSR Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa

dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Murid dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu

kemasyarakatan dan negara Peluang-peluang juga disediakan untuk murid-murid mengembangkan potensi, bakat, minat dan daya kreatif mereka melalui muzik, lukisan dan penulisan. Murid-murid dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk meluaskannya. Mengukuhkan asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan

mengamalkan akhlak mulia. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian Pelaksanaan KBSR yang sempurna dapat memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi JERI. Proses pelaksanaan yang bermula dengan tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif dan mengambil kira segala aspek proses P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk penyampaian ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai merentasi kurikulum.

KELEMAHAN KBSR y Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

keterampilan diri. menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. KSSR turut bersandarkan enam tunjang iaitu komunikasi. berdaya saing. penambahbaikan menggunakan pendekatan perkembangan individu secara menyeluruh. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan KEKUATAN KSSR Menerapkan elemen kreativiti dan inovasi.y Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Dokumen itu merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. Fokus 3M iaitu membaca. pendidikan sama rata untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup. sikap dan nilai. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka termasuk ujian dan peperiksaan disimpan dalam portfolio. y Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. Mengurangkan tekanan peperiksaan awam. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). kemanusiaan. memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). . bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. keusahawanan. perkembangan fizikal dan estetika. berketrampilan. memperbaiki pembelajaran murid. KSSR masih mengekalkan iaitu prinsip KBSR dengan mempunyai bersepadu. sains dan teknologi serta kerohanian. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan.

KELEMAHAN KSSR Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini.Pengukuran tahap pembelajaran murid kini dapat dilakukan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam. proses penilaian KSSR mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan yang ditonjolkan murid dalam kelas. RUJUKAN Sy Primizah. Diakses dari http://www.my/bharian/articles/KSSRkurangkantekananpeperiksaan_binamodalin sanberkesan/Article/index_html . (2011. Diakses dari http://www. KSSR kurangkan tekanan peperiksaan. com. bilangan mata pelajaran yang banyak serta keterlaluan penekanan kepada kecemerlangan akademik.scribd.d). Menangani isu-isu pendidikan seperti kepadatan jadual waktu. bina modal insane berkesan.bharian. (n. Januari 30). Kekuatan dan kelemahan KBSR di Malaysia.com/doc/52434239/ISL-KEKUATAN-DAN-KELEMAHANKBSR-DI-MALAYSIA Berita Harian Online. Walaupun ujian bertulis masih dijalankan seperti dulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful