TAJWID

y Hukum mim dan nun tasyid
Hukum mim dan nun tasydid juga disebut sebagai wajibal ghunnah ( ) yang bermakna bahwa pembaca wajib untuk mendengungkan bacaan. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini berlaku bagi setiap huruf mim dan nun yang memiliki tanda syadda atau bertasydid ( Contoh:

dan ).

y Hukum alif lam ma'rifah
Alif lam ma'rifah adalah dua huruf yang ditambah pada pangkal/awal dari kata yang bermakna nama atau isim .Terdapat dua jenis alif lam ma'rifah yaitu qamariah dan syamsiah. Alif lam qamariah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah, seperti:

1. 2. 3. 4.

alif/hamzah( ) ba' ( ) jim ( ) ha' ( )

5. 6. 7. 8.

kha' ( ) 'ain ( ) ghain ( ) ya' ( )

9. fa' ( ) 10. qaf ( ) 11. kaf ( ) 12. ha' ( )

13. mim ( ) 14. wau ( )

Hukum alif lam qamariah diambil dari bahasa arab yaitu al-qamar ( ) yang artinya adalah bulan. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini adalah dibacakan secara jelas tanpa meleburkan bacaannya. Alif lam syamsiah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah seperti:

1. 2. 3. 4.

ta' ( ) tha' ( ) dal ( ) dzal ( )

5. 6. 7. 8.

ra' ( ) zai ( ) sin ( ) syin ( )

9. sod ( ) 10. dhod ( ) 11. tho ( ) 12. zho ( )

13. nun ( ) 14. lam ( )

Nama asy-syamsiah diambil dari bahasa Arab ( ) yang artinya adalah matahari. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini tidak dibacakan melainkan dileburkan kepada huruf setelahnya.

qaf bertemu kaf dan tha' bertemu dzal. atau harus dikasarkan dan ditipiskan. Terdapat tiga jenis idgham: 1. Idgham mutamathilain ( . Idgham mutajanisain ( . Contoh: 2. 2. halus atau tipis.yang sejenis) ialah pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta' dan tha. Bacaan ra' harus dikasarkan apabila: 1. Hukum adalah wajib diidghamkan. Terdapat tiga cara yaitu kasar atau tebal.yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang sifat dan makhrajnya hampir sama. lam dan ra' serta dzal dan zha. bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya.yang serupa) ialah pertemuan antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Setiap ra' yang berbaris mati atau berharakat sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah.y Hukum idgham Idgham ( ) adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Setiap ra' yang berharakat atas atau fathah. Contoh: . Contoh: . Idgham mutaqaribain ( . Maka dari itu. seperti ba' bertemu mim. Contoh: y Hukum ra' Hukum ra' adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra' dalam bacaan. Contoh: 3.

dan y Qalqalah Qalqalah ( ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Contoh: Isti'la' ( zha ( ). Contoh: 2. tha ( ). Ra' berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah atau kasrah tetapi ra' tadi berjumpa dengan huruf isti'la'. Contoh: Bacaan ra' yang harus dikasarkan dan ditipiskan adalah apabila setiap ra' yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti'la'. . Setiap ra' yang sebelumnya terdapat mad lain Contoh: 3. ): terdapat tujuh huruf yaitu kha' ( ). Ra' berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasrah.3. Contoh: Bacaan ra' yang ditipiskan adalah apabila: 1. qaf ( ). Setiap ra' yang berbaris bawah atau kasrah. dhad ( ). Contoh: 4. Ra' mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah atau kasrah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti'la'. sod ( ).

tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan. 4. y Waqaf ( ) Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan. qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Qalqalah kecil yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harakat sukun dan bukan karena waqaf. ba' ( ) Qalqalah terbagi menjadi dua jenis: 1. dan tidak memengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwaqafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Dalam keadaan ini.Huruf qalqalah ada lima yaitu 1. . Contoh: .yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna. dal ( ) 3. Qalqalah besar yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya.waqaf buruk . Contoh: .yaitu mewaqafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat.yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna. (kaaf) . 2. 2.waqaf memadai . namun ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya. qaf ( ) 4.waqaf baik .waqaf sempurna . manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf yaitu: (taamm) . 1. jim ( ) 2. tha ( ) 5. 3. tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan. (Qabiih) .yaitu mewaqafkan bacaan atau ayat tanpa memengaruhi makna atau arti. (Hasan) .

. 13. maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewaqafkannya adalah lebih baik. tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti. 2. Dengan kata lain. tanda sin ( ) atau tanda Saktah ( ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. 3. tanda Laa ( ) bermaksud "Jangan berhenti!". tanda sad ( ) disebut juga dengan Waqaf Murakhkhas. Perbedaan antara hukum tanda zha dan sad adalah pada fungsinya. tanda kaf ( ) merupakan singkatan dari "Kadzaalik" yang bermakna "serupa". tanda sad-lam-ya' ( ) merupakan singkatan dari "Al-washl Awlaa" yang bermakna "wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik". 11. maka tidak dibenarkan untuk berhenti dan jika berada di penghujung ayat. pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk meneruskan bacaan. tanda Waqfah ( ) bermaksud sama seperti waqaf saktah ( ). namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. 4..Tanda-tanda waqaf 1. Tanda mim ( ) disebut juga dengan Waqaf Lazim.. . tanda zha ( ) bermaksud lebih baik tidak berhenti. tanda bertitik tiga ( . Waqaf ini akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. tanda sad-lam ( ) merupakan singkatan dari "Qad yuushalu" yang bermakna "kadang kala boleh diwasalkan". 5. 14. tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. Wakaf Lazim disebut juga Wakaf Taamm (sempurna) karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. 10. Jika ia muncul di pertengahan ayat. Jika sudah berhenti pada tanda pertama.) yang disebut sebagai Waqaf Muraqabah atau Waqaf Ta'anuq (Terikat). tanda Qif ( ) bermaksud berhenti! yakni lebih diutamakan untuk berhenti. yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab. maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasalkan. 12. 7. 8. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskannya tanpa berhenti. Lebih baik berhenti seketika di sini walaupun diperbolehkan juga untuk tidak berhenti. dalam kata lain lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf sad. namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas.. tanda qaf ( ) merupakan singkatan dari "Qiila alayhil waqf" yang bermakna "telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya". pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.. 9. 6. Tanda mim ( ). Dengan kata lain. makna dari waqaf ini serupa dengan waqaf yang sebelumnya muncul. tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful