TAJWID

y Hukum mim dan nun tasyid
Hukum mim dan nun tasydid juga disebut sebagai wajibal ghunnah ( ) yang bermakna bahwa pembaca wajib untuk mendengungkan bacaan. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini berlaku bagi setiap huruf mim dan nun yang memiliki tanda syadda atau bertasydid ( Contoh:

dan ).

y Hukum alif lam ma'rifah
Alif lam ma'rifah adalah dua huruf yang ditambah pada pangkal/awal dari kata yang bermakna nama atau isim .Terdapat dua jenis alif lam ma'rifah yaitu qamariah dan syamsiah. Alif lam qamariah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah, seperti:

1. 2. 3. 4.

alif/hamzah( ) ba' ( ) jim ( ) ha' ( )

5. 6. 7. 8.

kha' ( ) 'ain ( ) ghain ( ) ya' ( )

9. fa' ( ) 10. qaf ( ) 11. kaf ( ) 12. ha' ( )

13. mim ( ) 14. wau ( )

Hukum alif lam qamariah diambil dari bahasa arab yaitu al-qamar ( ) yang artinya adalah bulan. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini adalah dibacakan secara jelas tanpa meleburkan bacaannya. Alif lam syamsiah ialah lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiah seperti:

1. 2. 3. 4.

ta' ( ) tha' ( ) dal ( ) dzal ( )

5. 6. 7. 8.

ra' ( ) zai ( ) sin ( ) syin ( )

9. sod ( ) 10. dhod ( ) 11. tho ( ) 12. zho ( )

13. nun ( ) 14. lam ( )

Nama asy-syamsiah diambil dari bahasa Arab ( ) yang artinya adalah matahari. Maka dari itu, cara membaca alif lam ini tidak dibacakan melainkan dileburkan kepada huruf setelahnya.

Contoh: 2.yang sejenis) ialah pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta' dan tha. Terdapat tiga cara yaitu kasar atau tebal. Terdapat tiga jenis idgham: 1. bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya. Idgham mutaqaribain ( . atau harus dikasarkan dan ditipiskan. Setiap ra' yang berharakat atas atau fathah. Contoh: 3. Hukum adalah wajib diidghamkan.y Hukum idgham Idgham ( ) adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. halus atau tipis. Setiap ra' yang berbaris mati atau berharakat sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah.yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang sifat dan makhrajnya hampir sama. Maka dari itu. Contoh: . seperti ba' bertemu mim. qaf bertemu kaf dan tha' bertemu dzal.yang serupa) ialah pertemuan antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Bacaan ra' harus dikasarkan apabila: 1. Idgham mutajanisain ( . Contoh: y Hukum ra' Hukum ra' adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra' dalam bacaan. lam dan ra' serta dzal dan zha. Idgham mutamathilain ( . 2. Contoh: .

Ra' berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah atau kasrah tetapi ra' tadi berjumpa dengan huruf isti'la'. Contoh: Isti'la' ( zha ( ). Ra' mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah atau kasrah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti'la'. Setiap ra' yang sebelumnya terdapat mad lain Contoh: 3. ): terdapat tujuh huruf yaitu kha' ( ). Contoh: 4. sod ( ). qaf ( ). Contoh: Bacaan ra' yang harus dikasarkan dan ditipiskan adalah apabila setiap ra' yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti'la'. tha ( ). Setiap ra' yang berbaris bawah atau kasrah. . Ra' berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasrah. Contoh: 2. dhad ( ). Contoh: Bacaan ra' yang ditipiskan adalah apabila: 1. dan y Qalqalah Qalqalah ( ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul.3.

Huruf qalqalah ada lima yaitu 1. Contoh: . 2. dan tidak memengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. 4. 3. qaf ( ) 4. manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan.yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna. 1. Terdapat empat jenis waqaf yaitu: (taamm) . Qalqalah besar yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan. dal ( ) 3. y Waqaf ( ) Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan.yaitu mewaqafkan bacaan atau ayat tanpa memengaruhi makna atau arti. namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya. (Hasan) . namun ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya.waqaf memadai . jim ( ) 2. ba' ( ) Qalqalah terbagi menjadi dua jenis: 1.waqaf baik .yaitu mewaqafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. . Contoh: . (kaaf) . tha ( ) 5.yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna. (Qabiih) . 2. wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwaqafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan. Dalam keadaan ini.waqaf buruk .waqaf sempurna . Qalqalah kecil yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harakat sukun dan bukan karena waqaf.

3. Wakaf Lazim disebut juga Wakaf Taamm (sempurna) karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Jika ia muncul di pertengahan ayat. tanda zha ( ) bermaksud lebih baik tidak berhenti. menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Lebih baik berhenti seketika di sini walaupun diperbolehkan juga untuk tidak berhenti. memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab. tanda Qif ( ) bermaksud berhenti! yakni lebih diutamakan untuk berhenti. 4. Waqaf ini akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. 7. tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. 2. tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti. Tanda mim ( ). tanda Laa ( ) bermaksud "Jangan berhenti!". Perbedaan antara hukum tanda zha dan sad adalah pada fungsinya. 6. . tanda kaf ( ) merupakan singkatan dari "Kadzaalik" yang bermakna "serupa". tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. 8. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. tanda Waqfah ( ) bermaksud sama seperti waqaf saktah ( ).. 5. 14. Jika sudah berhenti pada tanda pertama.) yang disebut sebagai Waqaf Muraqabah atau Waqaf Ta'anuq (Terikat). maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. tanda sad-lam-ya' ( ) merupakan singkatan dari "Al-washl Awlaa" yang bermakna "wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik". pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak. pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk meneruskan bacaan. yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna.Tanda-tanda waqaf 1. 11. Tanda mim ( ) disebut juga dengan Waqaf Lazim. maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasalkan.. . tanda sin ( ) atau tanda Saktah ( ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. dalam kata lain lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf sad. tanda bertitik tiga ( . tanda qaf ( ) merupakan singkatan dari "Qiila alayhil waqf" yang bermakna "telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya". tanda sad-lam ( ) merupakan singkatan dari "Qad yuushalu" yang bermakna "kadang kala boleh diwasalkan". 12. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskannya tanpa berhenti. maka tidak dibenarkan untuk berhenti dan jika berada di penghujung ayat. Dengan kata lain. namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas.. 9. Dengan kata lain. tanda sad ( ) disebut juga dengan Waqaf Murakhkhas.. 10. namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. makna dari waqaf ini serupa dengan waqaf yang sebelumnya muncul. maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewaqafkannya adalah lebih baik. 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful