KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI PERINGKAT TADIKA ATAU PRA SEKOLAH

Imran Ariff Ariffin Faizul Ab Kadir Khadijah Ibrahim Rizawati Abd Halim Wan Zurianti Wan Abdullah

Jabatan Kemahiran Hidup (Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional) (Universiti Pendidikan Sultan Idris 2010) 20 Oktober 2010

ABSTRAK Penulisan ini berkisarkan kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika atau pra sekolah. Penulisan ini telah di jalankan secara terperinci bagi mengetahui serba sedikit mengenai isu-isu, polisi kurikulum, dasar, pengajaran dan pembelajar (P&P) dan juga masalah berkaitan penglibatan ibu bapa di peringkat tadika/prasekolah. Penulisan ini juga akan menyentuh tentang masalah-masalah yang di hadapi oleh pihak sekolah terutama guru-guru yang mengajar pelajar tadika/prasekolah. Selain itu, penulisan ini juga akan membincangkan bagamana pihak sekolah menyelesaikan masalah pelajar tadika/prasekolah dan masalah hubugan pihak sekolah dengan ibu bapa. Namun, secara keseluruhan penulisan ini dirujuk berdasarkan bahan-bahan yang terbukti kesahihannya melalui kajian-kajian yang telah di buat oleh tokoh-tokoh dalam dunia pendidikan sebelum ini..

1.0 PENDAHULUAN Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal. Berikutan Akta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 162. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat

mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang.

2.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003), dalam pendidikan prasekolah, kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. Menurut Surayah Zaidon (2003) lagi, portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Namun, didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanakkanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990), kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak

berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah, pemerhatian, senarai semak dan rekod individu jarang dilakukan. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Keadaan ini juga menyebabkan aspekaspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka.

Bagi melaksanakan penilaian ini juga, para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran

mengendalikannya akibat kurang kemahiran. Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b)

komunikasi dan sosial kanak-kanak.bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanakkanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. emosi. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak. Oleh disebabkan hal ini. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan. sahsiah. Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanak-kanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977). Aspek-aspek seperti jasmani. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan . rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka.

mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Apabila anggapannya itu meleset. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata. 2. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. Oleh hal yang demikian. perkembangan kanakkanak sama ada dalam aspek kognitif. mereka mengeluh. antara lain. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. 2.1. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbezabeza. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum.1 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH.1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009. fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah. Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas . Sukatan pelajaran prasekolah.

prasekolah. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 ± 2010 menyatakan. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP. 2. Murid-murid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. pada semester pertama. Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun satu belum celik huruf. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012.1.000 orang. Dahulu. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50. penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85. Malah. Jadi. memang ada program khas. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor . Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf.

Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis.1. 2. Antaranya menggunakan kotak. Namun begitu. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak . Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. 2. Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. 2004). fail. Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja.Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1. Al. folder atau disket. sikap guru yang tidak selektif.

Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. Menurut Surayah Zaidon (2004). peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanak-kanak. Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai.semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran. Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak±kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang . Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio. penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas.

Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah. 2. Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik. dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah. Kanak±kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. .1. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang. Justeru.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah. Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian.dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak±kanak. Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah.berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori.

daya cipta. kestabilan emosi. kad-kad bergambar. Di Malaysia. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 3. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. teka silang kata. Almy (1984. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara sekolah rendah. kad-kad nombor. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. catur dan sebagainya. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.3. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. formal di Tahun Satu .1 Perlakasanaan Aktiviti Belajar Melalui Kaedah Bermain Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah.

kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Mengikut Vygotsky (1962) ³Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak ± kanak. 1987. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Lenyap dengan sendiri. Jerome Singer (Spodek. JAIM. Melalui permainan. Namun begitu. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. p. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat.1983) menganggap ³imaginative play´ sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta´. Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS. Kedua. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. main adalah motivasi dalaman.Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan . Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain´. ia juga membantu dalam pembentukan ini. (Spodek et al. KPM. Semasa bermain. 181). melukis dan mewarna. mengeja. bebas dari segala peraturan. mereka. PERPADUAN . membaca. menulis. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Kanak ± kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. ³Pertama.

dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanakkanak (Almy. guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. terdapat faktor . 1984).faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. Perkembangan Kerohanian dan Moral. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. Antara faktor ± faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain.interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. guru juga kurang memahami psikologi kanak-kanak. Perkembangan Fizikal. Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar. Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. Perkembangan Kreativiti dan Estetika dan Perkembangan . Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanak-kanak disamping keperluan mereka. Menyentuh hal tersebut. Perkembangan Kognitif. Menurut mereka lagi. kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. 1984). pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah (Almy. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan.

Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan fizikal murid. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit.2004). Boleh dikatakan guru-guru prasekolah memahami dan berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. . Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut (Rohani Abdullah . Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. Bahan-bahan seperti kotak tisu. tin susu. tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak ±kanak. botol plastik. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. cawan plastik.Sosioemosi. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. Contohnya. Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. bekas telur. kotak mancis.

Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di kalangan guru-guru masih di tahap asas. menilai dan membuat µdendaan¶. model-model. mengarah. 4. Berkaitan dengan penilaian. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian. 2004). Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran.0 DASAR "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. temuduga. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Mengenai proses penyampaian aktiviti. penasihat. Penggunaan boneka. NGO dan pihak swasta supaya . pentadbir dan lainlain lagi kepada kanak-kanak ini (Rohani Abdullah. pengajar. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada". Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. ibu bapa. masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar.

mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. pendidikan dan latihan.Menurut Rohaty (2003) dalam kajiannya di Malaysia. Justeru semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. Akhirnya ibu bapa kehilangan peluang untuk mengembangkan anak-anaknya secara maksima. Conway (2003) menyatakan penglibatan ibu bapa perlu lagi digalakkan kerana memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan kejayaan akademik kanak- . menyediakan program. Menurut Morrison (1978) pengertian penglibatan ibu bapa yang komprehensif adalah proses aktualisasi daripada potensi ibu bapa. Penglibatan ibu bapa sangat menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak prasekolah. Sedangkan ibu bapa daripada golongan berada biasanya sibuk bekerja dan kurang dapat meluangkan masa bagi melayan anakanak mereka ke arah penyediaan pengetahuan dan kemahiran yang menjadi syarat kejayaan di sekolah. perlindungan serta kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanakkanak. Pendidikan prasekolah boleh menjadi institusi yang membantu ibu bapa menyelesaikan permasalahan ini. 5. seringkali keadaan di rumah kurang merangsangkan pembelajaran di persekitaran mereka. untuk membantu ibu bapa mencari kekuatan dan bakatnya serta menggunakannya bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Ibu bapa dari keluarga kurang bernasib baik kurang memperhatikan tentang pentingnya stimulasi pada usia awal ini. perkhidmatan. kepakaran dan sumber.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PRASEKOLAH Dalam keadaan masyarakat sekarang ini. sebahagian besar ibu bapa bekerja sehingga mempunyai waktu yang sangat terhad bagi merangsangkan anak-anaknya di rumah.

motor. Merujuk kepada dapatan kajian-kajian ini. (1999) menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi menentukan pecapaian akademik kanak-kanak yang tinggi. kadar keciciran yang lebih rendah. Amerika Syarikat. penglibatan ibu bapa sangat penting dan pihak sekolah harus menumpukan perhatian kepada cara-cara untuk melibatkan ibu bapa bagi menyokong kejayaan pendidikan kanak-kanak. mendapati bahawa penglibatan ibu bapa berkaitan dengan keterampilan dan perilaku di kelas (Taylor & Machida. Dapatan Marcon (1999) juga menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi dan jenis penglibatan yang lebih aktif berkaitan dengan kemahiran berbahasa kanak-kanak yang lebih baik. Ibu bapa perlu memahami kepentingan pendidikan prasekolah bagi kehidupan kanak-kanak mereka di masa hadapan sehingga penglibatan mereka di prasekolah boleh ditingkatkan. masa yang lebih pendek di kelas pendidikan khas ketika kanakkanak berada di kelas lapan. Masalah yang pertama berkaitan dengan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan prasekolah.kanak. Penglibatan ibu bapa merupakan manifestasi daripada persepsi terhadap pendidikan prasekolah. . terdapat beberapa masalah berkaitan dengan penglibatan ibu bapa di prasekolah. 1994). perkembangan sosial. Namun begitu. Sebagai negara kepulauan yang luas dan mempunyai masyarakat yang majmuk. Miedel and Reynolds (1999) juga mendapati bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi di prasekolah berkaitan dengan kemahiran membaca kanak-kanak yang lebih baik. Guru dan pengetua perlu menyokong penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti di prasekolah dan menyamakan persepsi pengetua dan para guru tentang penglibatan ibu bapa. dan adaptif yang lebih baik. Kajian lain yang dilakukan di Head Start. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan prasekolah merupakan topik utama daripada kajian ini. Dapatan kajian daripada Arnold (2008) dan Izzo et al.

Kesibukan mereka juga menjadi faktor kurangnya penglibatan mereka di prasekolah. Ibu bapa daripada keluarga kurang bernasib baik cenderung kurang menganggap kepenting pendidikan prasekolah. Persepsi ibu bapa yang rendah mengenai kepentingan pendidikan prasekolah ini mengakibatkan penglibatan mereka di pendidikan prasekolah juga rendah. berpendapat tidak perlu melibatkan ibu bapa terlalu banyak kerana mereka pasti tidak mempunyai masa. Ada guru yang introvert.. Ibu bapa biasanya mesti bekerja untuk menyokong kewangan keluarga sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk terlibat di prasekolah. Persepsi guru dan pengetua ini juga berkaitan dengan keperibadian guru dan pengetua. 2007).persepsi ibu bapa akan pentingnya pendidikan prasekolah sangat beragam dan masih banyak ibu bapa yang tidak menyedari kepentingan pendidikan prasekolah (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 1997). sejauh mana ibu bapa boleh membantu guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sejauh mana ibu bapa boleh dilibatkan dalam bidang kurikulum di prasekolah. Persepsi tentang sejauh mana ibu bapa boleh terlibat berbeza antara guru dan pengetua. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila latar belakang pendidikan mereka juga rendah sehingga kurang menganggap penting penglibatan mereka di prasekolah. Ibu bapa dari kelompok rendah kurang berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah (Grolnick et al. Masalah kedua adalah masalah persepsi guru dan pengetua tentang penglibatan ibu bapa yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman guru dan pengetua. Apalagi bila mereka tinggal di luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan prasekolah. Thomas (1987) menyatakan masalah timbul bila guru enggan bekerjasama . mempunyai sikap tidak mahu dibetulkan oleh ibu bapa. Sedangkan ibu bapa daripada golongan tinggi menganggap tidak perlu terlibat banyak di sekolah kerana sudah membayar mahal kepada pihak prasekolah. antaranya sejauh mana ibu bapa boleh terlibat dalam membuat keputusan di prasekolah.

2008).dengan ibu bapa yang bukan daripada golongan profesional. 6. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. Keadaan ini juga mempengaruhi pihak prasekolah untuk menumpukan perhatian pada program yang melibatkan ibu bapa di prasekolah. Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. . Di Indonesia 99 peratus prasekolah diurus oleh pihak swasta di mana kewangannya sangat bergantung kepada yuran pelajar dan pihak penyokong atau penderma (Direktorat Pembinaan TK dan SD.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara.

& Van Hoorn. Akhir kata. Jurnal Teknologi Pendidikan. M.. Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. J.In J.. (1995). Recent research on play: . BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Rashid..F. Brown (ED). kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. Scales. Washington: NAEYC. 1984. Monighan. B. Almy. (1984).Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. A child right to play.Administrating for young children. P. Almy. M.

& Morris. (1994). . In L.. Benjet.O. D. School Psychology Review 37 (1).html. Arnold.htm muat turun pada 20 Ogos 2010 Grolnick. C. 74-90.1981. ERIC Digest. Ed. (1986). 1992. Oxford University Press. Kurowski. V (pp. Handbook of child psychology: Vol I. 538±548. Katz (Ed. (1992).). Flansburg. Grace. Current topics in early childhood education. 1-22). Mathematics Counts. London : HMSO Conway. W. Dalam W. New York:Wiley. C.S. The ecology of developmental processes. (2008) .ericdigests. Parent involvement in preschool: Predictors and the relation of involvement to prelitery development. Animal Play Behaviour. Journal of Educational Psychology 89. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. N. S. New York : Harper Perennial Fagen R. The portfolio and its use: Developmentally appropriate assesment of young children.W. and Apostoleris. U...org/1992-1/use. (1998).The teacher's perspective. A. A. Parental involvement in school can work wonders for children.). & Doctoroff. Zeljo.H. Bronfenbrenner. J.L. Predictors of parent involvement in children's schooling. G. Cockcroft.ahwatukee. (1997).) & R. P.H. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan asas.. Diperoleh pada 21 Ogos 2010 http://www. (2003). Lerner (Vol.. Math Magic. C.com/afn/opinion/editorial/010815e. (Online) http://www. Theoretical models of human development (pp. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. 993-1028). H. Damon (series Ed.

Journal of School Psychology 37(4).. The School Psychology Review 28(3). & Reynolds. Nor Hashimah Hashim & Khadijah Zon. Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: does it matter? Chicago longitudinal study. 1993. G. (1999). J. Ohio: Charles E.2000. school and community. (1999). 2003. Merrill Publishing Company. J.M. Pelaksanaan penilaian pendidikan Islam . 379±402.blogspot. Intelligence Kamaruddin dan Siti Hajar. 2003. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan. 395±412. Pedagogi Asas Pendidikan. W. (1961). Positive relationships between parent school involvement and public school inner-city preschooler¶s development and academic performance. A. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Mohamad Hj. Celik Huruf : Semua Pihak Perlu Lebih Bersungguh Menanganinya diperoleh pada 20 Ogos 2010 daripada http://mohdisaabdrazak. T. Parent involvement in the home. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Mohd Isa Abd Razak (2009).Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.html Morrison. Miedel.com/2009/11/celik-huruf-semua-pihak-perlu-lebih. 2003. Marcon. Tugas dan masalah guru dalam mengendalikan kurikulum prasekolah.S. A.Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. (1978). Kementerian Pendidikan Malaysia. (2004).Universiti Malaya. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. R.Hunt. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Abu Daud.

Upper Saddle River. Surayah Zaidon (2004). A. NJ: Merrill/ Prentice Hall. Sarina Baharuddin (2009). Piaget. .Dan Moral: Satu tinjauan di prasekolah. (ed). Assessing young children. Surayah Zaidon. Disertasi Sarjana Pendidikan. 1983. & Machida. Spodek. Taylor. 205±387. Rohaty Mohd. Panduan Kurikulum Prasekolah. 1996b. Bhd. The contribution of parent and peer support to Head Start children¶s early school adjustment. Majzub. Handbook of Research in Early Childhood Education. Seminar Pendidikan Awal Kanak-kanak. Rohaty Mohd. Continuing issues in early childhood education. The child's conception of number. Educational assessment of Malaysian preschoolers. J. 2003. S. Maktab Penguruan Islam : Jabatan Bahasa. Early Childhood Research Quarterly 9(3/4). C..B.1990. New York: The Free Press. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. 2003. (1952).). In Seefeldt (Ed. Persepsi guru parasekolah terhadap penggunaan portfolio. Definisi Pengajaran dan Pembelajaran (Online) diperolehi pada 20 Ogos 2010 http://sarinapraktikum. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu Tinjauan Penggunaan Protfolio Kanak ± Kanak Prasekolah. Majzub. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Pendidikan prasekolah: Cabaran kualiti. R.html Seefeldt.com/2009/07/definisi-pengajaran-danpembelajaran. (1994).blogspot. New York: Norton Rohani Abdullah (2004).Projek IRPA. Universiti Sains Malaysia.

my/ 2. (1987).usm.Thomas. M. Sikap Dan Keyakinan Guru dalam Pengajaraan Sains Awal diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://eprints. L.S. G. Cambridge. Extra people in the classroom. (1962).A : Mit Press.0 Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak 2. 173-81 Vygotsky. Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004).1 Konsep Penilaian . Thought and Language. Educational Research 29.

guru besar dan pegawai-pegawai yang memantau. 2. Ia juga membawa maksud proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran.2.2 Matlamat Penilaian Penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. dan 2. 2.Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan.al. polisi dan prosedur.5 Mengesan keberkesanan aktiviti. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran. Menurut Putri Zabariah dan Rohani (2007) penilaian dijalankan adalah supaya guru dapat: 2. kemajuan dan pencapaian murid. melapor dan membuat tindakan susulan.2. kebolehan dan pencapaian. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. 2. kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya.2 Melihat perubahan pada perkembangan setiap kanak-kanak.2.2. pakar-pakar kesihatan. Arthur et. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspekpengetahuan. dan strategi yang digunakan. 2.2.2. 2.8 Menghargai hasil kerja kanak-kanak.4 Mempelajari keperluan setiap kanak-kanak. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. merancang dan membina instrumen penilaian. kekuatan. (1996) berpendapat penilaian ialah proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan.6 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.2.2. rutin. 2.7 Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa. menganalisis maklumat penilaian.9 Membuat tindakan susulan serta-merta 2. 2.2. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. 2.1 Mengesan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.3 Membuat perancangan dan pengubahsuaian aktiviti pengajaran untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.3 Kaedah Penilaian .

Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik. Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. afektif dan psikomotor. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan. main peranan.1 Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka.Penilaian di peringkat prasekolah bercorak tidak formal dan dijalankan ke atas kanakkanak secara pemerhatian yang berterusan. semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian. Dalam konteks penilaian. maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza. menyusun blok bersama rakan-rakan. guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok. konsep. video kanakkanak. semasa aktiviti nyanyian.4 Waktu Penilaian .3. Selain itu. menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. mewarna. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. bercerita dan bersoal-jawab. guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak. gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dan sebagainya. tulisan. lakaran. kekuatan. kraf tangan. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku. 2. jelas dan tepat. interaksi murid dengan bahan. bacaan dan lain-lain. kelemahan. dan model. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku. buku kecil. perbualan atau interaksi antara murid dengan murid. aktiviti mengikat tali kasut. semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan. buku skrap. perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. 2. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru. dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat. hafazan.

2.5. Aktiviti pengayaan hendaklah dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar setelah aktiviti. Kekurangan tahap pencapaian murid boleh dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya. 2.5 Guru juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah.0 Penilaian Semasa Kanak-kanak Bermain .3 Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu disokong dan diberi dan diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian. kumpulan. Proses penilaian hendaklah dilaksanakan semula. setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai.4 Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut. Aktiviti pengukuhan merupakan pengukuhan kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai. dan kelas melalui proses pembelajaran. 2. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa atau mengikut kekerapan yang perlu. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak. Aktiviti bimbingan dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terhimpun. Kepekaan guru dalam penilaian berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian setiap murid ke tahap yang optimum.5.Dalam konteks pendidikan prasekolah. Semasa menjalankan tindakan susulan guru boleh menyediakan aktiviti bagi membantu murid yang memerlukan lebih perhatian atau pun aktiviti yang lebih mencabar. semasa dan di akhir pembelajaran.5. 3. pengukuhan dan pengayaan. Antara kebaikan menjalankan tindakan susulan di prasekolah ialah: 2. kemahiran. 2. Tindakan susulan adalah aktiviti bimbingan.2 Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Putri Zabariah dan Rohani (2007) bahawa penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal. 2. setelah dikenal pasti kelebihan atau kekurangan perkembangan murid. guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa.1 Kelebihan murid dalam pencapaian boleh diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Melalui proses penilaian yang dijalankan. Justeru itu. waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu.5.5.5 Tindakan Susulan Sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003). atau aspek yang sepatutnya dipelajari telah dikuasai atau disiapkan.

bentuk. konsep penyerapan. Selain itu.1. 4. pakaian yang sesuai. Melalui Permainan air kanak-kanak boleh meneroka persekitaran. Berbagai perkara dalam aspek kognitif dapat dikembangkan melalui permainan air seperti kemahiran menyiasat. . saiz. membuat anggaran. dan sebagainya.1. main mempermudahkan cara pembelajaran. mestilah berdekatan dengan sumber air.Mengikut Piaget (1983. gula.5 Bermain dengan kenderaan air atau objek untuk mengetahui konsep tenggelam dan timbul. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan semasa main air yang boleh menggalakkan perkembangan kognitif ialah: 4. Guru perlu mengambil kira beberapa aspek semasa kanak-kanak menjalani aktiviti main air. Walau bagaimanapun hanya lima aspek perkembangan yang akan dibincangkan iaitu: 4. batu.3 Menjalankan eksperimen seperti menyediakan larutan air daripada bahan-bahan berbeza seperti garam. dan membuat perbandingan.1. mempelajari perkara baru dan juga belajar dalam menyelesaikan masalah. 4.1 Memerhati dan meneroka ciri-ciri air seperti menuang air ke dalam beberapa bekas berbeza saiz dan bentuk melalui cara seperti membuat teh tarik. pasir. kapasiti. 4. Guru boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan cara mengadakan permainan yang boleh mencabar pemikiran kanak-kanak seperti bersoal-jawab apa yang mereka akan rasa sekiranya mereka menjadi sebuah buku. Permainan air boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak. Piaget memandang main sebagai aktiviti pengukuhan untuk tingkah laku yang baru dipelajari. menjadi sebuah basikal. menjalankan eksperimen. timbul tenggelam. dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu.Dari sudut psikologi terdapat 12 aspek perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain. dan sebagainya. 4. Permainan seperti ini mendorong kanak-kanak berfikir secara spontan dan secara langsung akan membantu perkembangan kognitif mereka.2 Membanding dan membezakan serta membuat anggaran isi padu air. penyediaan tempat atau ruang. apa yang pasti. Antaranya ialah penyediaan bahan. Aktiviti lain yang guru boleh jalankan ialah aktiviti permainan air. kanak-kanak juga dapat menambah pengetahuan tentang konsep isi padu.1 Aspek Perkembangan Kognitif Banyak kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak. Ini adalah kerana bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh pengalaman baru agar dapat diadaptasikan dalam struktur kognitif mereka. keupayaan adaptasi psikologikal adalah amat penting dalam memastikan perkembangan struktur kognitif atau mental kanak-kanak.1. Tempat air boleh berbentuk tetap atau sementara. serta penyejukan dan pemanasan.4 Melakukan penyelenggaraan pada akuarium yang mengandungi hidupan air. Walaupun main bukan kesamaan dengan pembelajaran.1.

mengumpulkan semua bongkah berbentuk bulat. Contohnya. kenderaan dan sebagainya. dan adik. Mereka membuat binaan seperti rumah.2 Aspek Perkembangan Bahasa Melalui bermain juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. 4. Semasa aktiviti ini berjalan guru menggalakkan kanak-kanak melahirkan perasaan seperti bercerita. secara tidak langsung. kakak. dan menyanyi ketika bermain dengan bongkah. Melalui permainan ini juga kanak-kanak akan berbincang sesama sendiri mengenai bahan binaan mereka. Menurut Piaget ( 1962 ). abang. Mereka juga menyedari setiap objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. main pasir dan main peranan. peniaga dan sebagainya. Kanak-kanak memberikan bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki guru. anggota polis. Kanak-kanak menyusun dan mengumpul bongkah mengikut warna serta menamakan warna itu. saiz. bermain pondok-pondok. guru akan menggunakan bongkah pelbagai warna dan bentuk. jambatan. Aktiviti main pondok-pondok juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. . ibu. jalan raya. main dengan binaan mengajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang. Oleh itu. kanak-kanak bermain dengan bongkah yang pelbagai warna. Permainan diulang dengan kanak-kanak membezakan bentuk pula. Sewaktu bermain kanak-kanak akan berbual sesama mereka berdasarkan watak yang telah dipilih. Guru juga hendaklah memberi perangsang dengan mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan. bangunan. Sewaktu bermain pondok-pondok. segi tiga. Contohnya bagi meningkatkan kefahaman kanak-kanak mengenai bentuk. saiz dan ciri-ciri. Mereka juga akan meniru perwatakan orang-orang di sekeliling mereka seperti doktor. Guru boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan perkembangan bahasa melalui aktiviti bermain bongkah.Aktiviti bermain dengan bongkah juga boleh mengembangkan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak boleh menjalani aktiviti dengan cara bermain seperti mengumpulkan bongkah mengikut ciri-ciri yang ditetapkan iaitu mengumpulkan semua bongkah berwarna merah. melalui aktiviti bermain dengan bongkah juga kanak-kanak dapat meneroka kemahiran awal sains yang merupakan salah satu cabang perkembangan kognitif. Permainan yang melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata. kanak-kanak meniru perwatakan ahli keluarga seperti bapa. guru. Selain itu. Aktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan daripada guru. dan bentuk. Melalui aktiviti bermain bongkah. bagi kemahiran membezakan warna dan bentuk. segi empat dan sebagainya. berimaginasi. perbendaharaan kata kanak-kanak akan bertambah. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dipertingkatkan.

Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengarinya. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehingga kanak-kanak dapat menyebut lirik lagu itu. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu Row Row Your Boat atau dalam bahasa Melayu ialah Dayung Dayung Sampan sambil membuat aksi mendayung sampan secara berpasangan. Kanak-kanak memegang tangan pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya. bekerjasama dan mematuhi peraturan. permainan lagu berantai membolehkan kanakkanak menghafal.Selain aktiviti main bongkah dan main pondok-pondok. Melalui aktiviti inikanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa kata kanak-kanak akan semakin bertambah.3 Aspek Perkembangan Sosial Perkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak kecil. Kemudian. Ini termasuklah cara kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan mereka. Dengan nyanyian juga dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia mudah diingati dan difahami olehkanak-kanak. Kemahiran sosial termasuklah berkongsi. mempelbagaikan dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. Contoh permainan lagu berantai ialah seperti: Malam yang sepi pi« pi Pak Mat jual topi pi«pi Topinya koyak yak«yak Pak Mat jual tempoyak yak«yak Tempoyaknya basi si«si Pak Mat jual nasi si« si 4. menghasilkan . Sepanjang aktiviti tersebut kanak-kanak kelihatan sangat gembira. Peningkatan perkembangan bahasa dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi. Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. Mereka membina perkataan yang lucu. meminta dan bertanya. berkongsi dan memberi. aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Menurut Philip (1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. Dengan cara ini. tangan dan kaki bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri. Sebaliknya Thacker . Contohnya. mudah. memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan.

Secara tidak langsung kanak-kanak ini belajar untuk menghormati perasaan dan hak orang lain. Spinoza. Ini adalah kerana penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak. Descartes. Bahasa badan ialah pergerakan badan seperti postur dan ekspresi wajah. Oleh itu. aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. 4. Antaranya aktiviti bermain pasir. Begitu juga aktiviti bermain pondok-pondok. Permainan pasir boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain. aktiviti bermain di taman permainan juga boleh menggalakkan kanak-kanak meningkatkan aspek perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak. Emosi juga boleh dimanifestasikan melalui bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. Selain itu. . semasa aktiviti bermain di taman permainan kanak-kanak perlu bergaul dengan semua rakan sebaya. Hal ini demikian kerana. Tidak hairanlah jika Plato. Pelbagai aktiviti bermain boleh dilakukan di prasekolah dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Memberi pendedahan sosial yang awal kepada kanak-kanak memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di samping dapat menanam sifat berani dan berani ke hadapan. dan bekerjasama sesama rakan. dam ular. Guru harus menyediakan pelbagai peralatan untuk memberi peluang kepada murid membuat penerokaan dan penemuan baru serta bersosialisasi dengan rakan-rakan. Semasa bermain pasir kanak-kanak akan berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan bersama rakan-rakan. jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti main ini menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu perkembangan sosial mereka. Hobbes. Ruang pasir haruslah berkeadaan teduh dan selesa untuk kanak-kanak bermain. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak zaman Greek lagi. bermain doh ataupun semasa bermain permainan dalaman seperti congkak. hormat-menghormati. kanak-kanak sebenarnya sedang belajar cara-cara berinteraksi dan bersosial bersama orang lain di luar daripada lingkungan ahli keluarga. ketingting dan sebagainya. menghargai sumber dan idea orang lain. dan Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. mereka dilatih bersifat sabar dan mematuhi peraturan kerana perlu bergilir-gilir semasa bermain dengan alatan permainan yang terhad.(1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. Di samping itu. Semasa bermain bersama rakan-rakan.4 Aspek Perkembangan Emosi Terdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah. Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan yang tinggi dan paling halus. Aristotle. Contohnya. kanak-kanak akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. Emosi bermaksud jiwa yang kuat.

ketakutan. . emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhannya. dan komponen emotif. Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positif. mereka dapat meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti nyanyian ini dijalankan. serta muzik dan gerakan. Ini adalah kerana bermain dapat membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreatif dan berimaginasi tanpa gangguan. kesedihan. perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru mengajar aktiviti nyanyian. Oleh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positif amat dititik beratkan terutamanya dalam aktiviti bermain. Aktiviti percikan dan tiupan warna air di atas kertas lukisan. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah kegembiraan. Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. Semasa aktiviti ini dijalankan. dan kemarahan. emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan biological. Perkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting. Menurut Plato. karya. Kebanyakan kanak-kanak suka bermain dengan warna air kerana pada mereka aktiviti ini mencabar kebolehan mereka. terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya taakulan. Antara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktiviti Komponen Kreativiti dan Estetika. kelihatan kanak-kanak seronok dan emosi kegembiraan terpancar di wajah mereka. kehendak (desire). meluahkan emosi. kanak-kanak akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. Oleh itu. guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya perkembangan emosi seseorang kanak-kanak. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan. Bagi Aristotle juga. Banyak lagi aktiviti seni visual yang boleh dijalankan di prasekolah dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. Contohnya aktiviti seni visual dengan menggunakan warna air.Mengikut Daniel Goleman ( 1997 ). iaitu bahasa bukan lisan. mereka mungkin tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup. Aktiviti muzik dapat membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. Ini bermakna emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan fizikal . serta ada kecenderungan yang berbezabeza untuk bertindak. Selain itu. dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. Dengan cara ini. Hal ini demikian kerana muzik digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. Antaranya semasa penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan.

Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif.2 Aspek Perkembangan Motor Halus Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. menconteng kertas. aktiviti bermain di padang permainan. Aspek perkembangan fizikal kanak-kanak dapat dikembangkan melalui empat aspek yang telah dinyatakan. pantas. melipat. bergayut pada µ monkey bar ¶.1 Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar Kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif. Antara aktiviti dalam bentuk permainan yang boleh dijalankan bagi membantu perkembangan fizikal dalam aspek ini ialah seperti merantai manik. Penguasaan psikomotor halus yang baik amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanakkanak. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan. mengoyak dan merenyuk kertas. Selain itu. Misalnya. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanak-kanak ialah: 4.5. kanak-kanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. menjahit kad berlubang. kesihatan dan keselamatan. 4.5 Aspek Perkembangan Fizikal Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. menguli doh dan lain-lain lagi.5. lebih yakin. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagianbahagian anggota badan mereka untuk bersenam. dan boleh berdikari. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat. Perkembangan fizikal merupakan suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanakkanak. pergerakan kreatif dan gimnastik. Komponen Perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus. . bermain buaian dan sebagainya dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran fizikal serta dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya melalui pengalaman yang diperolehi melalui permainan. perkembangan psikomotor kasar. dan mencabar.4. aktiviti seperti memanjat dan menuruni gelongsor. Aktiviti pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan.

Sebelum kanak-kanak bermain dengan doh. menggaul. Menyediakan doh sendiri memberi peluang kepada kanak-kanak merasa sendiri struktur doh dan memilih sendiri warna yang mereka suka. Dengan cara ini. Proses mengadun. .Salah satu aktiviti yang menyeronokkan kanak-kanak dalam membantu aspek perkembangan fizikal ialah bermain dengan doh. ia melatih pergerakan motor halus kanak-kanak. meramas adalah baik untuk jari-jemari kanak-kanak dan ia juga adalah latihan awal bagi persediaan untuk menulis. guru hendaklah membimbing kanak-kanak membuat doh sendiri. Biarkan kanak-kanak menggaul dan menguli doh dengan tangan.

PENGENALAN Secara umumnya penilaian bolehlah ditakrifkan sebagai satu kaedah atau satu sistem yang digunakan untuk membuat sesuatu perancangan baru yang lebih baik dan lebih berkesan. guru pendidikan khas. Ianya bermula dengan membuat pengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan. harga diri seseorang atau untuk lain-lain tugasan. mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. Dalam konteks ini pengukuran juga adalah penilaian yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantiti iaitu angka atau gred. Kumpulan Budiman Sdn Bhd 1997 ) membuat takrifan. . Pemulihan. Stufflebeam. D. pakar psikiatrik. guru-guru dan ibu bapa. dalam bukunya Educational Evaluation and Decision (Pedagogi 3 Pengujian Dan Penilaian. sahsiah. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif. Umumnya penilaian dijalankan bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta keperluan seseorang pelajar. Mok Soon Sang. Juga dapat dikatakan bahawa penilaian itu adalah sesuatu rumusan daripada dapatan data-data yang telah dikumpul. Dengan kenyataan-kenyataan yang tepat berkenaan tahap pencapaian atau kemerosotan perubahan tingkah laku. sikap. penilaian itu sebagai proses menentukan. Secara keseluruhannya penilaian boleh dijalankan oleh pakar-pakar psikologi.

Antaranya seperti berikut . Gambaran awal ini penting untuk kita mengenal pasti tahap keupayaan kanak-kanak. ibu bapa dan pengasuh. Penilai terdiri daripada individu yang rapat dengan kanak-kanak tersebut terutama guru. Maklumat yang diperolehi daripada hasil penilaian akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut. Sekiranya didapati kanak-kanak menghadapi ketidakupayaan dari aspek tertentu. guru prasekolah atau ibu bapa dapat mengambil tindakan awal untuk mengatasi kekurangan tersebut. Tujuan Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan kanak-kanak yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa akan memberi gambaran awal tentang jenis ketidakupayaan atau perkembangan kanak-kanak. Penilaian ini dilakukan secara pemerhatian ataupun dengan cara perbandingan dengan kanak-kanak yang lain.JENIS-JENIS PENILAIAN PSIKOLOGI Menurut ahli-ahli psikologi penilaian terbahagi kepada beberapa kategori. iPenilaian Pengesanan iiPenilaian Diagnostik iiiPenilaian Perkembangan ivPenilaian Pencapaian vPenilaian Aptitut viPenilaian Kebolehan viiPenilaian Kerjaya viiiPenilaian Personaliti ixPenilaian Kesihatan Mental PENILAIAN PENGESANAN Definisi Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan ialah satu penilaian tidak formal yang dilakukan kepada kanakkanak berumur di bawah tujuh tahun. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru dan ibu bapa ialah merujuk kepada pakar atau .

Sekiranya tahap perkembangan berada pada paras normal. Maklumat ini juga boleh diserahkan kepada pihak yang berkaitan sebagai rujukan dalam proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak. guru dan ibu bapa dapat merancang tindakan susulan untuk mengurangkan masalah atau kekurangan keupayaan kanak-kanak tersebut. 3.2.1 Dapat mengetahui ketidakupayaan dengan lebih awal. guru dan ibu bapa bolehlah merancang dan melaksanakan tindakan yang boleh membantu kanakkanak tersebut meningkatkan keupayaan yang sedia ada dengan aktiviti yang berkesan.2. guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang boleh mengembangkan lagi kemahiran yang sedia ada. Kepentingan Penilaian Pengesanan 3. 3. guru dan ibu bapa dapat mengetahui tahap perkembangan kanakkanak di peringkat awal.3.1 Kumpul maklumat untuk simpanan rekod . Kanak-kanak terdiri daripada pelbagai kecenderungan atau kelebihan yang dimiliki contohnya jika seseorang kanak-kanak itu kelihatan lebih cenderung ke arah aktiviti sosial seperti bermain bersama kawan dan suka berbual maka guru dan ibu bapa haruslah meningkatkan kecenderungan itu.1 Mengesan keupayaan kanak-kanak di peringkat awal.perkhidmatan yang berkaitan untuk menolong kanak-kanak tersebut. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan rujukan bimbingan dan perancangan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut.2. Dengan maklumat yang diperolehi dari hasil penilaian ini. 3. jika didapati kanak-kanak itu berada pada tahap perkembangan yang agak perlahan maka guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang mampu meningkatkan . Dengan adanya penilaian ini. Setelah mengetahui tahap keupayaan kanak-kanak.2 Membantu ibu bapa dan guru menyelesaikan masalah kanak-kanak . Masalah ini akan dapat dikurangkan sekiranya perancangan dilakukan mengikut keperluan kanak-kanak. Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti ketidakupayaan yang dialami oleh anak-anak mereka. Langkah segera ini akan membantu kanak-kanak menangani ketidakupayaannya.2 Kenal pasti tahap kelebihan yang dimiliki . Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Begitu juga sebaliknya. Penilaian pencapaian ini dapat mendedahkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.2. 3.

Melalui penilaian pengesanan ini juga. guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kanak-kanak. Berdasarkan maklumat yang diperoleh itu. Seterusnya proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak akan dapat dijalankan dengan segera dan berkesan.3 Kenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. 3. guru dan ibu bapa akan mengetahui keperluan anakanak mereka. Langkah awal yang diambil dapat membantu kanak-kanak menigkatkan ketidakupayaannya dengan lebih cepat. Dari segi pencapaian akademik . Maklumat yang diperolehi ini akan membantu pakar mengenali dan mengesan tahap keupayaan kanak-kanak ini dalam tempoh yang singkat. 3.3. guru dan ibu bapa bolehlah membuat perancangan untuk mempertingkatkan lagi kekuatan dan mengurangkan kelemahan yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut.3. Dengan itu kanak-kanak ini akan dinilai dari masa ke semasa berdasarkan rekod terdahulu dan pencapaian yang telah mereka kuasai. Setelah melakukan penilaian pengesanan.kemahiran atau keupayaan kanak-kanak tersebut. 3. Rekod ini penting bagi memudahkan guru membuat rujukan sekiranya diperlukan.5 Simpanan rekod untuk rujukan dan bimbingan. 3.4 Menyediakan laporan untuk rujukan pakar. Keputusan penilaian pencapaian ini boleh diajukan kepada pakar bagi kes yang memerlukan khidmat pakar. guru dan ibu bapa dapat merancang perancangan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak itu.3. Setelah mengetahui kemampuan kanak-kanak. PENILAIAN DIAGNOSTIK Definisi Penilaian Diagnostik Beberapa definisi penilaian diagnostik adalah seperti berikut :Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinasikan penilaian diagnostik ini sebagai satu penilaian formatif bagi mendapatkan data-data yang menunjukkan kelemahan tertentu yang menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran . Rekod atau keputusan penilaian pencapaian yang diperolehi akan disimpan untuk rujukan dan bimbingan. ujian ini dijalankan secara individu yang memberi fokus utama untuk menilai kebolehan dalam satu atau beberapa .3.2 Menyediakan perancangan berdasarkan keperluan kanak-kanak.

Pengetahuan ini dapat dijadikan pelunjuran oleh guru-guru dalam melaksanakan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. Ini membolehkan murid-murid dapat belajar dengan lebih selesa lagi.data terperinci ini dapat memberi maklumat tentang kekuatan dan kelemahan tertentu yang dapat menyediakan RPI yang sesuai bagi individu berkenaan . Memberikan maklumat tentang masalah kanak. ibu bapa dinasihatkan mendapatkan ³second option´ apabila merujuk kanak-kanak itu. Penilaian ini lebih khusus dan spesifik tentang masalah kanak ± kanak keperluan khas dari segi perubatan. Guru-guru juga dapat menyemak semula factor-faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid-muridnya di kelas. proses penerimaan. Dalam pendidikan kanak-kanak khas pula. Penilaian ini biasanya boleh dilakukan oleh pakar-pakar psiakiatris dan psikologis dalam mengkategorikan kanak-kanak secara lebih spesifik. proses pengamatan. Tujuan Penilaian Diagnostik Menentukan jenis-jenis ketidak upayaan seseorang kanak-kanak lebih awal secara lebih spesifik. Penilaian diagnostik juga dianggap sebagai satu penilaian dari segi emosi dan mental seseorang kanak-kanak berkeperluan khas. pemikiran dan penyataan . . Jika rumusan yang dibuat pakar-pakar ini bercanggah. Jadi dapatlah dirumuskan ujian diagnostik adalah ujian yang memberi maklumat terperinci supaya langkah-langkah tertentu dan lebih tepat dapat dijalankan dengan lebih berkesan . penilaian diagnostik merupakan satu penilaian yang mendalam dan khusus bagi kanak-kanak yang umurnya atara 6 hingga 7 tahun .bidang . Jenis-jenis ketidak upayaan ini dipengaruhi oleh factor-faktor dalaman yang membezakan keupayaan kanak-kanak ini yang biasanya diwarisi dan dipelajari melalui pengalaman kanak-kanak itu seperti faktor genetik. Murid-murid yang lemah memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza kerana tumpuan perhatiannya yang tidak lama di kelas. Persediaan aktiviti P & P yang menarik dan dipelbagaikan amat dititikberatkan.Pengetahuan masalah kesulitan pembelajaran ini memudahkan guruguru menggunakan pendekatan pengajaran sesuai untuk mengatasinya.Data . Buku DSM IV sering digunakan terutamanya ketika mengdiagnosis masalah mental. Penempatan yang lebih tepat untuk murid-murid ini mengikut aras kebolehannya.kanak kepada ibu bapa dan guru-guru pendidikan khas.

Ini kerana setiap kanak-kanak mempunyai perbezaan dalam diri sendiri dan antara individu. Ini kerana keupayaan belajar murid-murid adalah berbez. isi dan kaedah pengajaran mereka mengikut kesesuaian murid-muridnya . Ia juga penting kepada ibu bapa untuk memberi intervensi awal termasuklah mengenal pasti penempatan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut dalam memberi pendidikan dan membantunya dalam kehidupan yang lebih selesa. Murid yang lemah memerlukan banyak masa. Murid-murid berasa tidak tertekan dan belajar dengan selesa kerana guru-guru telah mengklasifikasi kebolehan mengikut kumpulan. Perbezaan inilah yang mewujudkan pelbagai keperluan pendidikan yang perlu dipenuhi agar objektif yang dirancang memenuhi keperluan. Penempatan mengikut kebolehan mengurangkan rasa tertekan malahan murid-murid dapat belajar dengan selesa. Menempatkan kanak-kanak ini mengikut kebolehan dan keperluan diri. Jadi mereka berasa tidak tersisih dan akan hilang perasaan negatifnya seperti malu belajar kerana guru-guru memberi perhatian dan tunjuk ajar yang sama mengikut kebolehan. Guru-guru dapat menentukan objektif yang hendak dicapai bagi setiap individu yang berbeza keperluan. Perolehan data-data ini membolehkan guru-guru mengubahsuaikan bahan.kanak keperluan khas ini. Guru-guru juga harus peka dengan keperluan dan perkembangan emosi. Guru-guru dapat meracang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap kebolehan murid. Digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi menentukan kedudukan murid-murid dalam pelajarannya sebelum guru-guru memulakan sesuatu isipelajaran. Untuk kelas yang lemah. psikologi dan mental apabila berhadapan dengan kanak .Merancang kaedah rawatan yang bersesuaian dengan ketidak upayaan kanak-kanak itu. strategi pengajaran lebih berkesan . Guru ± guru dapat mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran kerana proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini memerlukan pelbagai kaedah agar mereka mudah faham. Oleh itu guru-guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti cadangan atau program intervensi yang boleh digunakan untuk kanakkanak tersebut. Memberikan panduan untuk mengendalikan kanak-kanak keperluan khas. Kepentingan Penilaian Diagnostik Dapat menentukan jenis-jenis ketidak upayaan kanak-kanak.

Penilaian dari segi fizikal merangkumi penilaian dari aspek menggunakan kemahiran anggota badan. Selain itu. Ia juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. . Ibu bapa mendapat maklumat yang lebih jelas tentang ketidak upayaan anak-anak mereka. Kognitif. Sosial. Hal demikian merupakan tindakan susulan utama yang boleh dilakukan dengan segera bagi membantu kanak-kanak itu. Sekiranya kanak-kanak itu lebih suka menyendiri dan tidak mahu bercampur-gaul bersama rakan yang lain menunjukkan bahawa kanak-kanak ini memerlukan bimbingan untuk menyakinkan dirinya ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. Fenomena ini membolehkan ibu bapa mencari khidmat pakar-pakar tertentu bagi melatih anak-anaknya. PENILAIAN PERKEMBANGAN Definisi Penilaian Perkembangan Perkembangan ialah perubahan secara kuantitatif yang berlaku secara berterusan dari lahir hinggalah ke akhir hayat. Ini dapat membantu ibu bapa mengetahui anaknya mempunyai ketidak upayaan tertentu lebih mendalam. Ianya bertujuan untuk memastikan bahawa kanak-kanak akan membesar mengikut bentuk tubuh dan ketinggian yang sesuai dengan usianya. Penilaian ini berdasarkan tahap umur kanak-kanak selari dengan kebolehan kognitif mereka. Aspek sosial merangkumi kebolehan kanak-kanak berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kawan-kawan di persekitarannya. kanak-kanak juga akan dinilai tahap perkembangan dari segi motor halus dan motor kasar.diperkembangkan seperti mengajar isi yang asas dan kurang menegaskan kemahiran yang kompleks dan abstrak yang tidak boleh dikuasai oleh murid ini. Kanak-kanak yang berkebolehan berkawan dan bermain bersama rakan menunjukkan perkembangan sosial yang baik. memahami konsep. Aspek Penilaian Perkembangan Fizikal. Penilaian perkembangan kognitif merangkumi kemahiran kanak-kanak berfikir seperti membuat persepsi. menyelesaikan masalah dan kebolehan mengingat.

dan tiada keyakinan diri ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. Setelah menguasai ayat mudah barulah menyebut ayat suku kata tertutup. menggunakan tandas. sosial. bahasa dan pertuturan. dan lain-lain. µpokok¶ disebut µpotok¶ dan lain-lain lagi. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini perlu dibimbing dan sentiasa memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan kembali keyakinan dirinya. gelisah. Sekiranya ada dikalangan kanak-kanak yang masih gagal melakukan salah satu perkara di atas contohnya memakai pakaian dan memakai kasut maka kanak-kanak ini perlu di beri latihan setiap hari agar dapat menguasai kemahiran tersebut. kognitif. minum. Bahasa Dan Komunikasi. kekemasan diri. dan pengurusan diri. mandi. .Emosi. Kanak-kanak yang emosinya stabil dan tiada tekanan akan menunjukkan sikap yang ceria dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi ketika bersama rakan yang lain. Sekiranya kanakkanak ini ketidakupayaan berkembang secara normal. memakai kasut. pendiam. Kanak-kanak yang berumur empat tahun dan mempunyai masalah artikulasi iaitu masalah sebutan yang tidak jelas contohnya µbuku¶ disebut µbutu¶. µmakan¶ disebut µmatan¶. bimbang. Kanakkanak akan dinilai melalui reaksi yang ditunjukkan oleh mereka iaitu seperti perasaan gembira. Untuk mengatasi masalah ini guru dan ibu bapa mestilah melatih kanak-kanak ini menyebut ayat-ayat mudah dahulu seperti ayat suku kata terbuka. risau. dan malu. Aspek ini merangkumi kebolehan kanak-kanak menjaga dan memelihara diri sendiri dari segi makan. mampu melakukan perkara-perkara ini pada usia empat tahun ke atas. maka guru boleh menjalankan proses intervensi untuk membantu kanak-kanak tersebut berkembang mengikut tahap umurnya. Aspek ini merangkumi kemahiran bertutur menggunakan bahasa yang difahami. Tujuan Penilaian Perkembangan Menilai perkembangan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang mempunyai tekanan emosi lebih cenderung duduk mendiamkan diri dan sentiasa diselubungi perasaan takut. emosi. Kanak-kanak yang biasa. Perkataan yang digunakan juga jelas selari dengan peringkat umur kanak-kanak. Pengurusan Diri. memakai pakaian. Aspek emosi merangkumi kebolehan kanak-kanak menguasai dan mengawal perasaan. Penilaian perkembangan kanak-kanak bertujuan untuk menilai tahap perkembangan dari segi fizikal.

Dalam hal ini guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan dan sentiasa peka dengan perkembangan kanak-kanak. . Oleh yang demikian perbezaan ini perlu dikesan diperingkat awal agar pihak yang rapat dengan kanak-kanak ini seperti guru dan ibu bapa dapat membantu mengurangkan masalah kanak-kanak ini melalui program intervensi. Kegunaan Penilaian Perkembangan Kanak-kanak akan mengalami perkembangan sejak lahir hingga berumur 6 tahun. Mengambil tindakan untuk mempertingkatkan tahap perkembangan. Sekiranya program pemulihan dilakukan berterusan di sekolah dan di rumah. mungkin kanak-kanak ini mengalami kekurangan perkembangan dari segi kognitif dan bahasa. Penilaian perkembangan yang dijalankan akan membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti tahap kekurangan kanak-kanak berdasarkan enam aspek tadi. Oleh yang demikian guru dapat merancang proses intervensi yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Langkah ini penting agar kanak-kanak yang tidak berkeupayaan akan diatasi pada peringkat awal. guru merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan tahap perkembangan selari dengan usianya. Penglibatan keluarga dalam proses mempertingkatkan tahap perkembangan.Mengesan kekurangan kanak-kanak Melalui proses penilaian perkembangan ini. Proses intervensi ini melibatkan latihan latih tubi latihan yang berterusan untuk melatih kanak-kanak ini berkembang mengikut tahap perkembangan yang normal. Ketidakupayaan ini akan membezakan kanak-kanak ini berbeza dengan kanakkanak yang lain. Sekiranya masalah ini dibiar beralarutan ianya akan memberi kesan jangka panjang kepada keluarga dan kanak-kanak tersebut. Melalui program ini kanak-kanak akan dilatih dan diasuh sehingga mereka dapat meningkatkan kebolehupayaan dalam kemahiran yang patut mereka kuasai selaras dengan umur mereka. guru dapat mengesan tahap perkembangan kanakkanak tersebut. Perkembangan ini akan terbantut sekiranya kanak-kanak ini mengalami ketidakupayaan. Kanak-kanak yang mengalami kekurangan dapat dibantu untuk meningkatkan keupayaan dengan lebih cepat sekiranya guru dan ibu bapa dapat bekerjasama untuk mengatur program yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut. sudah tentu kanakkanak ini akan menguasai kemahiran dengan lebih cepat. Setelah guru mengenal pasti kekurangan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak ini. Dari enam aspek penilaian yang telah disebutkan. Dalam tempoh ini kanak-kanak akan mengalami banyak pembelajaran dan berkembang mengikut tahap umur yang tertentu.

penguasaan murid-murid dalam isikandungan kurikulum tertentu . Menilai tahap pencapaian kanak-kanak. Ujian pencapaian ini melibatkan matapelajaran Bahasa Malaysia (membaca dan menulis). Pertimbangan nilai boleh diperolehi dari interpretasi hasil pengukuran kuantitatif atau pengukuran kualitatif atau kombinasi kedua-duanya yang melibatkan 3 perkara iaitu pertama: dapat maklumat daripada cara mengukur. Pembelajaran murid dapat dipertingkatkan lagi oleh guru dengan mempelbagaikan kaedah dan strategi P & P. . Guru ± guru akan mengetahui kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk mempertingkatkan keupayaan belajar murid ± muridnya dengan menempatkan mereka mengikut kebolehan . Ini memberi peluang kepada guru-guru untuk membuat tindakan susulan apabila kelemahan murid yang dinilai telah diketahui. Bahasa Inggeris (reading and writing) . Contohnya. Penilaian ini dapat memberi gambaran tentang pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran yang diuji. Murid yang berkebolehan dan yang lemah dapat dikesan dengan cepat.PENILAIAN PENCAPAIAN Definisi Penilaian Pencapaian Beberapa definisi tentang penilaian pencapaian adalah seperti berikut :Proses mengumpul maklumat atau data tentang pencapaian murid-murid di sekolah. SPM dan STPM yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Penilaian pencapaian digunakan bagi menilai tahap pengetahuan. Contohnya. Sains dan Pendidikan Moral . Biasanya ujian ini digunakan oleh ahli psikologis dan guru pendidikan khas untuk menentukan sama ada murid-murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif. Matematik . Menurut Mokhtar Ismail (1995). Tujuan Penilaian Pencapaian Mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3 M. Untuk merancang bilik darjah yang sesuai . ujian bulanan di bilik darjah dan ujian peringkat awam seperti UPSR. PMR. kedua: menetapkan sesuatu kriteria bagi mengukur dan ketiga: membuat pentafsiran tentang hasil pengukuran. kemahiran dan kecekapan semasa. Penilaian pencapaian merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang dan pertimbangan nilai. Menilai kecekapan dan kemahiran melalui pemerhatian dan ujian bertulis bagi mengesan tahap pencapaian murid-murid yang berumur 7 tahun ke atas.

Mengubahsuaikan kurikulum yang sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pencapaian murid ± murid . Menginklusifkan murid ± murid khas . guru ± guru dapat merancang aktiviti pengayaan . . Pemilihan ini juga untuk menentukan pendidikan lanjutan dan masalah ± masalah praktis yang lain . Tindakan ini sebagai cara menyemak semula faktor ± faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid ± murid . Hasil dapatan penilaian yang diperolehi menjadi perangsang kepada murid ± murid untuk berjaya. Guru pula dapat merancang aktiviti dan kaedah mengajar yang bersesuaian dengan kebolehan murid ± murid .murid .murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Apabila masalah telah dikenal pasti daripada setiap murid . Dapat membuat keputusan jenis intervensi yang akan dilaksanakan . Oleh itu . Maklumat ini perlu untuk menentukan sama ada sesuatu program itu inovatif dan mencapai objektif ± objektif khusus sebagaimana yang dirancang . Selepas ujian dijalankan data ± data dikenalpasti bagi menentukan sama ada murid ± murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif atau sebaliknya . Menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid . Murid ± murid akan tahu kebolehan dan kelemahan dirinya. pemulihan atau memilih perkaedahan yang sesuai dengan tahap pencapaian murid . guru ± guru dapat membuat tindakan susulan. Keputusan yang diperolehi dapat digunakan oleh guru untuk mengkelaskan kanak ± kanak yang mempunyai masalah khas intelek atau emosi . Kepentingan Penilaian Pencapaian Dapat mengenal pasti keperluan pembelajaran murid ± murid . Memberi garis panduan mengikut tahap pencapaian . Dengan itu guru ± guru dapat membuat perubahan yang dikehendaki daripada maklumat yang terhasil . Keputusan ini memberi maklum balas kepada guru ± guru dan murid ± murid sama ada guru perlu beralih kepada topik baru atau sebaliknya dan seterusnya mengenal pasti pengajaran pemulihan boleh dilaksanakan . Menganalisa kelemahan dan kekuatan murid . Mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaran .

tingkah laku dan mental mereka. Ujian menjadi kriteria untuk membahagikan kelas kepada kumpulan ± kumpulan kecil untuk mengadakan aktiviti atau pengajaran khas menurut kemampuan masing-masing .guru boleh mengubahsuaikannya mengikut keperluan murid . Dari itu pengetahuan dan kemahiran amat penting dikuasai oleh penilai kerana dengan mengenal pasti keperluan khas ini maka guru dan penilai akan dapat mengadakan rawatan dan merancang intervensi yang sesuai. Pengkelasan ini dapat mengumpul murid . emosi dan mental mereka. mental dan emosi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Golongan kanak-kanak ini memerlukan satu kaedah penilaian yang sesuai dengan keadaan realiti mereka. Tujuan Penilaian Psikologi Penilaian Psikologi amatlah diperlukan terutamanya kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Maklumat ini membolehkan guru ± guru merancang aktiviti dan memilih jenis pengkaedahan yang sesuai supaya objektif pelajaran yang dikehendaki tercapai.Dapat mengatasi masalah fizikal dengan cara mengumpul murid mengikut tahap pencapaian murid tersebut . PENILAIAN PSIKOLOGI Definisi Penilaian Psikologi Apa yang dimaksudkan dengan Penilaian Psikologi adalah penilaian yang berkaitan secara langsung dengan tingkah laku. Dapat membina ABM yang bersesuaian dengan tahap murid .murid mengikut tahap kebolehannya . Dapat membuat rumusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai atau belum . Semua proses ini adalah menuju ke arah perkembangan psikologi. Di sini telah berlaku peningkatan keperluan minda dan pembentukan respon afektif individu.murid. Kaedah-kaedah yang sering diguna pakai untuk kanak-kanak normal mungkin tidak mampu untuk membantu perkembangan tingkah laku. . Secara keseluruhannya Penilaian Psikologi ini bermatlamatkanuntuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi emosi. Jika belum guru . Ini kerana guru ± guru akan menghadapi pelbagai kebolehan dan latar belakang murid ± murid seperti kumpulan kesulitan pembelajaran yang teruk dan ringan di bilik darjah.

Kepentingan Penilaian Psikologi Secara umumnya Penilaian Psikologi ini adalah sangat mustahak terutamanya kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas. pemikiran dan proses menilai itu sendiri. beberapa perkara penting perlu diberi penekanan. Daripada apa yang telah diperhatikan didapati Penilaian Psikologi ini memberikan banyak kegunaan. Akhirnya Penilaian Psikologi ini juga mampu membantu penilai membuat penilaian. Ini disebabkan guru-guru ini tidak begitu memahami akan tingkah laku. Selain daripada itu. Antara aspek tingkah laku yang diambil kira adalah seperti pergerakan jasmani. perasaan. . menyelidik dan membuat pemerhatian tentang tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. Masalah-masalah ini memerlukan cara penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan sebenar kanak-kanak berkeperluan khas. Tujuan kedua mengapa Penilaian Psikologi ini dibuat adalah untuk mengawal tingkah laku manusia yang tidak diingini. Penyelarasan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah perlu kerana tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini sangat jauh ketinggalan di belakang. emosi dan mental kanak-kanak ini. Penilaian Psikologi ini juga boleh digunakan sebagai satu komponen untuk membantu guru-guru menyelaras dan menyesuaikan kaedah mengajar agar bersesuaian dengan kanak-kanak ini. Secara tidak langsung ini akan membantu penilai memberi bimbingan akan pembentukan tingkah laku yang tidak baik kepada tingkah laku yang lebih baik. emosi dan mental kanak-kanak berkeperluan khas. Perkara-perkara penting ini adalah bertujuan untuk penlai memahami akan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini.Dalam proses penilai membuat penilaian psikologi ini. Dengan itu kanak-kanak berkeperluan khas ini akan merasa diri mereka dihargai dan merasakan selamat berada di bawah jagaan guru mereka. Kadangkala terdapat juga kes-kes yang mana guru-guru juga merasa tertekan semasa melayani kanak-kanak sebegini. Dengan menguasai kemahiran untuk melaksanakan Penilaian Psikologi ini ianya juga akan dapat membantu guru-guru menyelasaikan masalah tingkah laku. sikap. Salah satu kegunaannya adalah untuk membantu guru memahami tingkah laku serta perkembangan mental dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas. Pemahaman oleh guru-guru terhadap masalah kanak-kanak ini akan membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab membimbing dengan lebih berkesan.

Selain itu pengesanan juga akan dapat diperolehi di kalangan kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Golongan ini juga seharusnya sedar tentang perkembangan kanak-kanak sebegini. Pengesanan yang boleh dibuat melalui penilaian ini adalah seperti ketidakupayaan murid. Akhir sekali penilaian pada peringkat awal akan mampu untuk mengesan mereka yang mempunyai risiko mengalami ketidakupayaan. Guru-guru ini juga sebaikbaiknya dapat menguasai kemahiran untuk menilai perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas. Selain daripada itu Penilaian Psikologi ini juga amat berguna untuk pengesanan pada peringkat awal.Selain daripada itu guru-guru yang terlibat seperti guru-guru taska dan guru-guru tadika amat digalakkan untuk memberi perhatian terhadap penilaian psikologi ini. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful