KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI PERINGKAT TADIKA ATAU PRA SEKOLAH

Imran Ariff Ariffin Faizul Ab Kadir Khadijah Ibrahim Rizawati Abd Halim Wan Zurianti Wan Abdullah

Jabatan Kemahiran Hidup (Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional) (Universiti Pendidikan Sultan Idris 2010) 20 Oktober 2010

ABSTRAK Penulisan ini berkisarkan kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika atau pra sekolah. Penulisan ini telah di jalankan secara terperinci bagi mengetahui serba sedikit mengenai isu-isu, polisi kurikulum, dasar, pengajaran dan pembelajar (P&P) dan juga masalah berkaitan penglibatan ibu bapa di peringkat tadika/prasekolah. Penulisan ini juga akan menyentuh tentang masalah-masalah yang di hadapi oleh pihak sekolah terutama guru-guru yang mengajar pelajar tadika/prasekolah. Selain itu, penulisan ini juga akan membincangkan bagamana pihak sekolah menyelesaikan masalah pelajar tadika/prasekolah dan masalah hubugan pihak sekolah dengan ibu bapa. Namun, secara keseluruhan penulisan ini dirujuk berdasarkan bahan-bahan yang terbukti kesahihannya melalui kajian-kajian yang telah di buat oleh tokoh-tokoh dalam dunia pendidikan sebelum ini..

1.0 PENDAHULUAN Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal. Berikutan Akta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 162. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat

mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang.

2.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003), dalam pendidikan prasekolah, kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. Menurut Surayah Zaidon (2003) lagi, portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Namun, didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanakkanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990), kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak

berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah, pemerhatian, senarai semak dan rekod individu jarang dilakukan. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Keadaan ini juga menyebabkan aspekaspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka.

Bagi melaksanakan penilaian ini juga, para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran

mengendalikannya akibat kurang kemahiran. Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b)

Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanakkanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977). komunikasi dan sosial kanak-kanak. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. sahsiah. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan. emosi. ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan . rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka. Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanak-kanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Oleh disebabkan hal ini. Aspek-aspek seperti jasmani.bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak.

1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). 2. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. Oleh hal yang demikian. Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas . fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbezabeza. Apabila anggapannya itu meleset. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. Sukatan pelajaran prasekolah. perkembangan kanakkanak sama ada dalam aspek kognitif. mereka mengeluh. 2. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata.mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009.1. antara lain.1 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum.

Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun satu belum celik huruf. Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. 2. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50. Malah.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor . Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 ± 2010 menyatakan. memang ada program khas. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85.prasekolah.000 orang. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M).1. Murid-murid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP. Dahulu. Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat. Jadi. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah. pada semester pertama.

2. Antaranya menggunakan kotak. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. sikap guru yang tidak selektif. Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar.Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. 2004). 2.1. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio. Namun begitu. Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis. folder atau disket. Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. Al. 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et. Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya. fail. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak .

Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanak-kanak. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio.semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan. Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran. penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Menurut Surayah Zaidon (2004). Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak±kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang .

. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang.berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori. Kanak±kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. Justeru. Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal.dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak±kanak. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7.1.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik. Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. 2.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah. dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah.

catur dan sebagainya. kad-kad bergambar. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. Almy (1984. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara sekolah rendah. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 3. kestabilan emosi.1 Perlakasanaan Aktiviti Belajar Melalui Kaedah Bermain Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. formal di Tahun Satu . Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Di Malaysia. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.3. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. teka silang kata. daya cipta. kad-kad nombor.

Lenyap dengan sendiri. (Spodek et al. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta´. 181). DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. mereka. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. bebas dari segala peraturan. p. Semasa bermain. mengeja. bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan . 1987. Namun begitu. Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak ± kanak. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. ³Pertama. Mengikut Vygotsky (1962) ³Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. menulis. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan.1983) menganggap ³imaginative play´ sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain´. main adalah motivasi dalaman. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. membaca. Melalui permainan. Kedua.Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. PERPADUAN . kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut. JAIM. KPM. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. ia juga membantu dalam pembentukan ini. Jerome Singer (Spodek. Kanak ± kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. melukis dan mewarna.

Menurut mereka lagi. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan. kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanak-kanak disamping keperluan mereka. terdapat faktor . Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanakkanak (Almy. Antara faktor ± faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain. Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar. Perkembangan Fizikal. Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. guru juga kurang memahami psikologi kanak-kanak. Perkembangan Kerohanian dan Moral. Menyentuh hal tersebut.interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. 1984). 1984). Perkembangan Kognitif. pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah (Almy. Perkembangan Kreativiti dan Estetika dan Perkembangan .

Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut (Rohani Abdullah . Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan fizikal murid. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. . Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. cawan plastik. Boleh dikatakan guru-guru prasekolah memahami dan berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. bekas telur. Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak ±kanak. kotak mancis. Bahan-bahan seperti kotak tisu.2004). botol plastik. tin susu.Sosioemosi. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. Contohnya. Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut.

pengajar. Penggunaan boneka.0 DASAR "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran. Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing. Mengenai proses penyampaian aktiviti. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada". menilai dan membuat µdendaan¶. penasihat. Berkaitan dengan penilaian.Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. 2004). masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian. Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di kalangan guru-guru masih di tahap asas. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. pentadbir dan lainlain lagi kepada kanak-kanak ini (Rohani Abdullah. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. NGO dan pihak swasta supaya . Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. 4. ibu bapa. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru. mengarah. temuduga. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. model-model.

Pendidikan prasekolah boleh menjadi institusi yang membantu ibu bapa menyelesaikan permasalahan ini. perkhidmatan. Penglibatan ibu bapa sangat menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak prasekolah. Menurut Morrison (1978) pengertian penglibatan ibu bapa yang komprehensif adalah proses aktualisasi daripada potensi ibu bapa. kepakaran dan sumber. Akhirnya ibu bapa kehilangan peluang untuk mengembangkan anak-anaknya secara maksima.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PRASEKOLAH Dalam keadaan masyarakat sekarang ini. seringkali keadaan di rumah kurang merangsangkan pembelajaran di persekitaran mereka. Sedangkan ibu bapa daripada golongan berada biasanya sibuk bekerja dan kurang dapat meluangkan masa bagi melayan anakanak mereka ke arah penyediaan pengetahuan dan kemahiran yang menjadi syarat kejayaan di sekolah. pendidikan dan latihan. Conway (2003) menyatakan penglibatan ibu bapa perlu lagi digalakkan kerana memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan kejayaan akademik kanak- . Ibu bapa dari keluarga kurang bernasib baik kurang memperhatikan tentang pentingnya stimulasi pada usia awal ini. menyediakan program. perlindungan serta kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanakkanak. untuk membantu ibu bapa mencari kekuatan dan bakatnya serta menggunakannya bagi diri mereka sendiri dan keluarga. sebahagian besar ibu bapa bekerja sehingga mempunyai waktu yang sangat terhad bagi merangsangkan anak-anaknya di rumah. Justeru semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. 5.mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia.Menurut Rohaty (2003) dalam kajiannya di Malaysia.

Penglibatan ibu bapa merupakan manifestasi daripada persepsi terhadap pendidikan prasekolah.kanak. Amerika Syarikat. kadar keciciran yang lebih rendah. 1994). Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan prasekolah merupakan topik utama daripada kajian ini. penglibatan ibu bapa sangat penting dan pihak sekolah harus menumpukan perhatian kepada cara-cara untuk melibatkan ibu bapa bagi menyokong kejayaan pendidikan kanak-kanak. motor. Masalah yang pertama berkaitan dengan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan prasekolah. Ibu bapa perlu memahami kepentingan pendidikan prasekolah bagi kehidupan kanak-kanak mereka di masa hadapan sehingga penglibatan mereka di prasekolah boleh ditingkatkan. Merujuk kepada dapatan kajian-kajian ini. mendapati bahawa penglibatan ibu bapa berkaitan dengan keterampilan dan perilaku di kelas (Taylor & Machida. Dapatan kajian daripada Arnold (2008) dan Izzo et al. Sebagai negara kepulauan yang luas dan mempunyai masyarakat yang majmuk. Namun begitu. Dapatan Marcon (1999) juga menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi dan jenis penglibatan yang lebih aktif berkaitan dengan kemahiran berbahasa kanak-kanak yang lebih baik. perkembangan sosial. (1999) menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi menentukan pecapaian akademik kanak-kanak yang tinggi. terdapat beberapa masalah berkaitan dengan penglibatan ibu bapa di prasekolah. dan adaptif yang lebih baik. Guru dan pengetua perlu menyokong penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti di prasekolah dan menyamakan persepsi pengetua dan para guru tentang penglibatan ibu bapa. . Miedel and Reynolds (1999) juga mendapati bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi di prasekolah berkaitan dengan kemahiran membaca kanak-kanak yang lebih baik. masa yang lebih pendek di kelas pendidikan khas ketika kanakkanak berada di kelas lapan. Kajian lain yang dilakukan di Head Start.

Apalagi bila mereka tinggal di luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan prasekolah. berpendapat tidak perlu melibatkan ibu bapa terlalu banyak kerana mereka pasti tidak mempunyai masa. Masalah kedua adalah masalah persepsi guru dan pengetua tentang penglibatan ibu bapa yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman guru dan pengetua. antaranya sejauh mana ibu bapa boleh terlibat dalam membuat keputusan di prasekolah. Sedangkan ibu bapa daripada golongan tinggi menganggap tidak perlu terlibat banyak di sekolah kerana sudah membayar mahal kepada pihak prasekolah. Persepsi guru dan pengetua ini juga berkaitan dengan keperibadian guru dan pengetua. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila latar belakang pendidikan mereka juga rendah sehingga kurang menganggap penting penglibatan mereka di prasekolah. sejauh mana ibu bapa boleh membantu guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sejauh mana ibu bapa boleh dilibatkan dalam bidang kurikulum di prasekolah. Persepsi ibu bapa yang rendah mengenai kepentingan pendidikan prasekolah ini mengakibatkan penglibatan mereka di pendidikan prasekolah juga rendah. 1997).. Ada guru yang introvert. Ibu bapa daripada keluarga kurang bernasib baik cenderung kurang menganggap kepenting pendidikan prasekolah. 2007). Kesibukan mereka juga menjadi faktor kurangnya penglibatan mereka di prasekolah. mempunyai sikap tidak mahu dibetulkan oleh ibu bapa. Persepsi tentang sejauh mana ibu bapa boleh terlibat berbeza antara guru dan pengetua. Thomas (1987) menyatakan masalah timbul bila guru enggan bekerjasama .persepsi ibu bapa akan pentingnya pendidikan prasekolah sangat beragam dan masih banyak ibu bapa yang tidak menyedari kepentingan pendidikan prasekolah (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Ibu bapa biasanya mesti bekerja untuk menyokong kewangan keluarga sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk terlibat di prasekolah. Ibu bapa dari kelompok rendah kurang berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah (Grolnick et al.

Keadaan ini juga mempengaruhi pihak prasekolah untuk menumpukan perhatian pada program yang melibatkan ibu bapa di prasekolah. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara. 6. Di Indonesia 99 peratus prasekolah diurus oleh pihak swasta di mana kewangannya sangat bergantung kepada yuran pelajar dan pihak penyokong atau penderma (Direktorat Pembinaan TK dan SD.dengan ibu bapa yang bukan daripada golongan profesional. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. 2008). . Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah.

In J..F. A child right to play. Jurnal Teknologi Pendidikan. Akhir kata. Brown (ED). P. Scales. M.. M.. & Van Hoorn.Administrating for young children. (1995). Recent research on play: . Washington: NAEYC. Monighan. Almy. kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. B. (1984). BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Rashid. 1984. J. Almy.Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

. Parental involvement in school can work wonders for children.). (1992).. New York : Harper Perennial Fagen R. Predictors of parent involvement in children's schooling. Diperoleh pada 21 Ogos 2010 http://www. Mathematics Counts. 1992.. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan asas. U. C.S.com/afn/opinion/editorial/010815e. Damon (series Ed.The teacher's perspective. Parent involvement in preschool: Predictors and the relation of involvement to prelitery development. V (pp. Journal of Educational Psychology 89. 538±548.ahwatukee.L. (1986). .org/1992-1/use.O. A. Kurowski. W.ericdigests. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. A. (2003).htm muat turun pada 20 Ogos 2010 Grolnick. and Apostoleris. Oxford University Press. (Online) http://www. Current topics in early childhood education. H.W. 1-22). Arnold. S. The ecology of developmental processes. Lerner (Vol. N. Cockcroft. D. Theoretical models of human development (pp. (1997). ERIC Digest. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Benjet. New York:Wiley.H. & Doctoroff. In L. Animal Play Behaviour. C. School Psychology Review 37 (1). Handbook of child psychology: Vol I..1981. Grace. London : HMSO Conway. 993-1028).html. & Morris. Dalam W.) & R. J. Zeljo. The portfolio and its use: Developmentally appropriate assesment of young children.). 74-90. Flansburg. P. (1994).. C. Math Magic. Ed. Katz (Ed. G. Bronfenbrenner. (2008) .H.

school and community.html Morrison. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. & Reynolds.Hunt. Mohamad Hj. 379±402. 2003. R. 1993.com/2009/11/celik-huruf-semua-pihak-perlu-lebih. W. Miedel. G. The School Psychology Review 28(3).2000. Journal of School Psychology 37(4).Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Parent involvement in the home. Ohio: Charles E. Mohd Isa Abd Razak (2009). 2003. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia.S. Pelaksanaan penilaian pendidikan Islam . (2004). A. (1961). Positive relationships between parent school involvement and public school inner-city preschooler¶s development and academic performance. Tugas dan masalah guru dalam mengendalikan kurikulum prasekolah. Nor Hashimah Hashim & Khadijah Zon. Marcon.M. Intelligence Kamaruddin dan Siti Hajar. (1999). 395±412. Abu Daud. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.Universiti Malaya. (1999). Pedagogi Asas Pendidikan. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. J. (1978). J. Celik Huruf : Semua Pihak Perlu Lebih Bersungguh Menanganinya diperoleh pada 20 Ogos 2010 daripada http://mohdisaabdrazak. T. A.Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.. 2003. Merrill Publishing Company. Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: does it matter? Chicago longitudinal study. Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot.

Universiti Sains Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Definisi Pengajaran dan Pembelajaran (Online) diperolehi pada 20 Ogos 2010 http://sarinapraktikum. Rohaty Mohd.com/2009/07/definisi-pengajaran-danpembelajaran. Bhd. NJ: Merrill/ Prentice Hall. Piaget. Early Childhood Research Quarterly 9(3/4).). In Seefeldt (Ed. (ed). Surayah Zaidon (2004). The contribution of parent and peer support to Head Start children¶s early school adjustment.1990. Upper Saddle River.. . Seminar Pendidikan Awal Kanak-kanak. Spodek. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. C. A. Pendidikan prasekolah: Cabaran kualiti. Satu Tinjauan Penggunaan Protfolio Kanak ± Kanak Prasekolah.Dan Moral: Satu tinjauan di prasekolah. Surayah Zaidon. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Handbook of Research in Early Childhood Education. 1996b.html Seefeldt. Continuing issues in early childhood education. The child's conception of number. R. New York: Norton Rohani Abdullah (2004). Persepsi guru parasekolah terhadap penggunaan portfolio. Educational assessment of Malaysian preschoolers. S. Disertasi Sarjana Pendidikan. 2003.B. 1983. Majzub. 2003.Projek IRPA. J. (1952). & Machida. Assessing young children. Panduan Kurikulum Prasekolah. Taylor. Maktab Penguruan Islam : Jabatan Bahasa. (1994). 205±387. Majzub. New York: The Free Press. Sarina Baharuddin (2009). Rohaty Mohd.blogspot.

L.Thomas. Cambridge. Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). Educational Research 29.0 Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak 2. Sikap Dan Keyakinan Guru dalam Pengajaraan Sains Awal diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://eprints.S.1 Konsep Penilaian . Thought and Language.my/ 2. (1962).A : Mit Press. (1987). G. M.usm. 173-81 Vygotsky. Extra people in the classroom.

9 Membuat tindakan susulan serta-merta 2.2.2. kemajuan dan pencapaian murid.2.5 Mengesan keberkesanan aktiviti. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspekpengetahuan. Arthur et. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. polisi dan prosedur.2. 2. Ia juga membawa maksud proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran.2. dan strategi yang digunakan. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.2. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai.7 Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa.8 Menghargai hasil kerja kanak-kanak. merancang dan membina instrumen penilaian.6 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. melapor dan membuat tindakan susulan. Menurut Putri Zabariah dan Rohani (2007) penilaian dijalankan adalah supaya guru dapat: 2.1 Mengesan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. guru besar dan pegawai-pegawai yang memantau. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran. rutin.3 Membuat perancangan dan pengubahsuaian aktiviti pengajaran untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara.2. 2.2.Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan. kekuatan.2. pakar-pakar kesihatan. menganalisis maklumat penilaian.2 Melihat perubahan pada perkembangan setiap kanak-kanak. 2. 2.4 Mempelajari keperluan setiap kanak-kanak. kebolehan dan pencapaian.al. 2.3 Kaedah Penilaian . kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. dan 2. 2. (1996) berpendapat penilaian ialah proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan. 2.2 Matlamat Penilaian Penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. 2.

afektif dan psikomotor. maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu.4 Waktu Penilaian . buku kecil. bercerita dan bersoal-jawab. kekuatan. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza. menyusun blok bersama rakan-rakan. dan model. lakaran. semasa aktiviti nyanyian. semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian. Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku. aktiviti mengikat tali kasut.1 Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. buku skrap. menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. 2. guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku. hafazan. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru. interaksi murid dengan bahan. gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dan sebagainya. semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan. konsep.Penilaian di peringkat prasekolah bercorak tidak formal dan dijalankan ke atas kanakkanak secara pemerhatian yang berterusan. kraf tangan. perbualan atau interaksi antara murid dengan murid. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan. tulisan. bacaan dan lain-lain. mewarna. guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok. perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. Selain itu. video kanakkanak. Dalam konteks penilaian. kelemahan. dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif. jelas dan tepat. main peranan. 2. Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik.3.

dan kelas melalui proses pembelajaran. waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu.0 Penilaian Semasa Kanak-kanak Bermain . Proses penilaian hendaklah dilaksanakan semula. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Putri Zabariah dan Rohani (2007) bahawa penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal. 2.4 Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut.1 Kelebihan murid dalam pencapaian boleh diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa atau mengikut kekerapan yang perlu.3 Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu disokong dan diberi dan diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian. Aktiviti bimbingan dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terhimpun. semasa dan di akhir pembelajaran. Aktiviti pengayaan hendaklah dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar setelah aktiviti. pengukuhan dan pengayaan. Kekurangan tahap pencapaian murid boleh dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya.5. guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa.5 Tindakan Susulan Sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003). 2. 2.5.5 Guru juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. Tindakan susulan adalah aktiviti bimbingan. kumpulan. atau aspek yang sepatutnya dipelajari telah dikuasai atau disiapkan.5.5.5. 3. 2. setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai.2 Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu. Antara kebaikan menjalankan tindakan susulan di prasekolah ialah: 2.Dalam konteks pendidikan prasekolah. Justeru itu. Kepekaan guru dalam penilaian berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian setiap murid ke tahap yang optimum. setelah dikenal pasti kelebihan atau kekurangan perkembangan murid. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak. kemahiran. Semasa menjalankan tindakan susulan guru boleh menyediakan aktiviti bagi membantu murid yang memerlukan lebih perhatian atau pun aktiviti yang lebih mencabar. Melalui proses penilaian yang dijalankan. 2. Aktiviti pengukuhan merupakan pengukuhan kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai.

mestilah berdekatan dengan sumber air. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan semasa main air yang boleh menggalakkan perkembangan kognitif ialah: 4. Guru boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan cara mengadakan permainan yang boleh mencabar pemikiran kanak-kanak seperti bersoal-jawab apa yang mereka akan rasa sekiranya mereka menjadi sebuah buku. 4. Tempat air boleh berbentuk tetap atau sementara.Dari sudut psikologi terdapat 12 aspek perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain. gula. dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak. Piaget memandang main sebagai aktiviti pengukuhan untuk tingkah laku yang baru dipelajari. konsep penyerapan. bentuk. Guru perlu mengambil kira beberapa aspek semasa kanak-kanak menjalani aktiviti main air. 4. 4.1 Aspek Perkembangan Kognitif Banyak kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak. mempelajari perkara baru dan juga belajar dalam menyelesaikan masalah. dan sebagainya. pasir. Aktiviti lain yang guru boleh jalankan ialah aktiviti permainan air. Walau bagaimanapun hanya lima aspek perkembangan yang akan dibincangkan iaitu: 4.Mengikut Piaget (1983. 4. Permainan seperti ini mendorong kanak-kanak berfikir secara spontan dan secara langsung akan membantu perkembangan kognitif mereka.4 Melakukan penyelenggaraan pada akuarium yang mengandungi hidupan air.1 Memerhati dan meneroka ciri-ciri air seperti menuang air ke dalam beberapa bekas berbeza saiz dan bentuk melalui cara seperti membuat teh tarik. serta penyejukan dan pemanasan. main mempermudahkan cara pembelajaran.1. menjadi sebuah basikal.1.1. dan sebagainya. kanak-kanak juga dapat menambah pengetahuan tentang konsep isi padu. . pakaian yang sesuai.1. membuat anggaran. Selain itu. penyediaan tempat atau ruang.1. menjalankan eksperimen. saiz. apa yang pasti. kapasiti.3 Menjalankan eksperimen seperti menyediakan larutan air daripada bahan-bahan berbeza seperti garam. Melalui Permainan air kanak-kanak boleh meneroka persekitaran. dan membuat perbandingan. Permainan air boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. Antaranya ialah penyediaan bahan.5 Bermain dengan kenderaan air atau objek untuk mengetahui konsep tenggelam dan timbul. Walaupun main bukan kesamaan dengan pembelajaran. timbul tenggelam. Berbagai perkara dalam aspek kognitif dapat dikembangkan melalui permainan air seperti kemahiran menyiasat. keupayaan adaptasi psikologikal adalah amat penting dalam memastikan perkembangan struktur kognitif atau mental kanak-kanak. batu. Ini adalah kerana bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh pengalaman baru agar dapat diadaptasikan dalam struktur kognitif mereka.2 Membanding dan membezakan serta membuat anggaran isi padu air.

secara tidak langsung. melalui aktiviti bermain dengan bongkah juga kanak-kanak dapat meneroka kemahiran awal sains yang merupakan salah satu cabang perkembangan kognitif.Aktiviti bermain dengan bongkah juga boleh mengembangkan kognitif kanak-kanak. guru akan menggunakan bongkah pelbagai warna dan bentuk. Permainan diulang dengan kanak-kanak membezakan bentuk pula. bangunan. Mereka juga akan meniru perwatakan orang-orang di sekeliling mereka seperti doktor. bagi kemahiran membezakan warna dan bentuk. kenderaan dan sebagainya. mengumpulkan semua bongkah berbentuk bulat. Melalui permainan ini juga kanak-kanak akan berbincang sesama sendiri mengenai bahan binaan mereka. Permainan yang melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata. saiz dan ciri-ciri. 4. Contohnya. Sewaktu bermain kanak-kanak akan berbual sesama mereka berdasarkan watak yang telah dipilih. jalan raya. Oleh itu. Semasa aktiviti ini berjalan guru menggalakkan kanak-kanak melahirkan perasaan seperti bercerita. Aktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan daripada guru. ibu. peniaga dan sebagainya. dan bentuk. anggota polis. segi tiga. . Kanak-kanak menyusun dan mengumpul bongkah mengikut warna serta menamakan warna itu. perbendaharaan kata kanak-kanak akan bertambah. jambatan. kakak. segi empat dan sebagainya. kanak-kanak boleh menjalani aktiviti dengan cara bermain seperti mengumpulkan bongkah mengikut ciri-ciri yang ditetapkan iaitu mengumpulkan semua bongkah berwarna merah. dan menyanyi ketika bermain dengan bongkah. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dipertingkatkan. bermain pondok-pondok. Sewaktu bermain pondok-pondok. Selain itu. saiz. main pasir dan main peranan. Menurut Piaget ( 1962 ). Mereka membuat binaan seperti rumah. Contohnya bagi meningkatkan kefahaman kanak-kanak mengenai bentuk. Kanak-kanak memberikan bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki guru. kanak-kanak bermain dengan bongkah yang pelbagai warna. Mereka juga menyedari setiap objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. berimaginasi. guru. Melalui aktiviti bermain bongkah. Guru boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan perkembangan bahasa melalui aktiviti bermain bongkah.2 Aspek Perkembangan Bahasa Melalui bermain juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. kanak-kanak meniru perwatakan ahli keluarga seperti bapa. dan adik. Aktiviti main pondok-pondok juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. abang. Guru juga hendaklah memberi perangsang dengan mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan. main dengan binaan mengajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang.

bekerjasama dan mematuhi peraturan. Peningkatan perkembangan bahasa dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi. Melalui aktiviti inikanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa kata kanak-kanak akan semakin bertambah. mudah. Kemahiran sosial termasuklah berkongsi. Menurut Philip (1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. Mereka membina perkataan yang lucu. Dengan cara ini. Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. Ini termasuklah cara kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan mereka. tangan dan kaki bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. Sepanjang aktiviti tersebut kanak-kanak kelihatan sangat gembira. mempelbagaikan dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. Sebaliknya Thacker . menghasilkan . meminta dan bertanya. dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri. permainan lagu berantai membolehkan kanakkanak menghafal. kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Contohnya. Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengarinya. Dengan nyanyian juga dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia mudah diingati dan difahami olehkanak-kanak.3 Aspek Perkembangan Sosial Perkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak kecil. berkongsi dan memberi. Contoh permainan lagu berantai ialah seperti: Malam yang sepi pi« pi Pak Mat jual topi pi«pi Topinya koyak yak«yak Pak Mat jual tempoyak yak«yak Tempoyaknya basi si«si Pak Mat jual nasi si« si 4. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain. Kemudian. aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehingga kanak-kanak dapat menyebut lirik lagu itu. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu Row Row Your Boat atau dalam bahasa Melayu ialah Dayung Dayung Sampan sambil membuat aksi mendayung sampan secara berpasangan. Kanak-kanak memegang tangan pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya.Selain aktiviti main bongkah dan main pondok-pondok.

Spinoza. kanak-kanak sebenarnya sedang belajar cara-cara berinteraksi dan bersosial bersama orang lain di luar daripada lingkungan ahli keluarga. . semasa aktiviti bermain di taman permainan kanak-kanak perlu bergaul dengan semua rakan sebaya. Emosi juga boleh dimanifestasikan melalui bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. Contohnya. dan bekerjasama sesama rakan. Memberi pendedahan sosial yang awal kepada kanak-kanak memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di samping dapat menanam sifat berani dan berani ke hadapan. mereka dilatih bersifat sabar dan mematuhi peraturan kerana perlu bergilir-gilir semasa bermain dengan alatan permainan yang terhad. Hobbes. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain. Selain itu. Aristotle.4 Aspek Perkembangan Emosi Terdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah. Semasa bermain pasir kanak-kanak akan berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan bersama rakan-rakan. Descartes. ketingting dan sebagainya. Bahasa badan ialah pergerakan badan seperti postur dan ekspresi wajah. Ruang pasir haruslah berkeadaan teduh dan selesa untuk kanak-kanak bermain. hormat-menghormati. Antaranya aktiviti bermain pasir. aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. Begitu juga aktiviti bermain pondok-pondok. Ini adalah kerana penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak. Oleh itu. menghargai sumber dan idea orang lain. Guru harus menyediakan pelbagai peralatan untuk memberi peluang kepada murid membuat penerokaan dan penemuan baru serta bersosialisasi dengan rakan-rakan. Hal ini demikian kerana. Tidak hairanlah jika Plato. kanak-kanak akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. dan Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Emosi bermaksud jiwa yang kuat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan yang tinggi dan paling halus. Semasa bermain bersama rakan-rakan. dam ular. Secara tidak langsung kanak-kanak ini belajar untuk menghormati perasaan dan hak orang lain. jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti main ini menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu perkembangan sosial mereka. bermain doh ataupun semasa bermain permainan dalaman seperti congkak. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak zaman Greek lagi.(1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. Di samping itu. 4. aktiviti bermain di taman permainan juga boleh menggalakkan kanak-kanak meningkatkan aspek perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak. Pelbagai aktiviti bermain boleh dilakukan di prasekolah dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Permainan pasir boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas.

dan kemarahan. serta muzik dan gerakan. karya. emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhannya. Selain itu. kesedihan. Aktiviti percikan dan tiupan warna air di atas kertas lukisan. . Antaranya semasa penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan. Perkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting. kelihatan kanak-kanak seronok dan emosi kegembiraan terpancar di wajah mereka. ketakutan. Contohnya aktiviti seni visual dengan menggunakan warna air. mereka mungkin tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup. Antara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktiviti Komponen Kreativiti dan Estetika. meluahkan emosi. Dengan cara ini. Oleh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positif amat dititik beratkan terutamanya dalam aktiviti bermain. perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru mengajar aktiviti nyanyian. Semasa aktiviti ini dijalankan. Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positif. kehendak (desire). Bagi Aristotle juga. terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya taakulan.Mengikut Daniel Goleman ( 1997 ). Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. Menurut Plato. Hal ini demikian kerana muzik digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. kanak-kanak akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. Banyak lagi aktiviti seni visual yang boleh dijalankan di prasekolah dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan biological. dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan. iaitu bahasa bukan lisan. Ini adalah kerana bermain dapat membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreatif dan berimaginasi tanpa gangguan. Kebanyakan kanak-kanak suka bermain dengan warna air kerana pada mereka aktiviti ini mencabar kebolehan mereka. mereka dapat meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti nyanyian ini dijalankan. Aktiviti muzik dapat membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah kegembiraan. guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya perkembangan emosi seseorang kanak-kanak. Oleh itu. serta ada kecenderungan yang berbezabeza untuk bertindak. dan komponen emotif. Ini bermakna emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan fizikal .

Aspek perkembangan fizikal kanak-kanak dapat dikembangkan melalui empat aspek yang telah dinyatakan. perkembangan psikomotor kasar. Aktiviti pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat. kanak-kanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. 4. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagianbahagian anggota badan mereka untuk bersenam. menjahit kad berlubang. Penguasaan psikomotor halus yang baik amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanakkanak. dan boleh berdikari. Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif.2 Aspek Perkembangan Motor Halus Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. menguli doh dan lain-lain lagi.1 Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar Kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif. . pantas. bergayut pada µ monkey bar ¶. dan mencabar. lebih yakin. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran fizikal serta dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya melalui pengalaman yang diperolehi melalui permainan.5 Aspek Perkembangan Fizikal Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka.4. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan. melipat. pergerakan kreatif dan gimnastik. Misalnya. aktiviti bermain di padang permainan. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. menconteng kertas. bermain buaian dan sebagainya dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. aktiviti seperti memanjat dan menuruni gelongsor.5. kesihatan dan keselamatan. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanak-kanak ialah: 4. Selain itu. Komponen Perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus. Antara aktiviti dalam bentuk permainan yang boleh dijalankan bagi membantu perkembangan fizikal dalam aspek ini ialah seperti merantai manik. Perkembangan fizikal merupakan suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanakkanak.5. mengoyak dan merenyuk kertas.

guru hendaklah membimbing kanak-kanak membuat doh sendiri. meramas adalah baik untuk jari-jemari kanak-kanak dan ia juga adalah latihan awal bagi persediaan untuk menulis. Proses mengadun. ia melatih pergerakan motor halus kanak-kanak. Menyediakan doh sendiri memberi peluang kepada kanak-kanak merasa sendiri struktur doh dan memilih sendiri warna yang mereka suka. Dengan cara ini. menggaul. Biarkan kanak-kanak menggaul dan menguli doh dengan tangan. Sebelum kanak-kanak bermain dengan doh. .Salah satu aktiviti yang menyeronokkan kanak-kanak dalam membantu aspek perkembangan fizikal ialah bermain dengan doh.

Kumpulan Budiman Sdn Bhd 1997 ) membuat takrifan. Stufflebeam. sahsiah.PENGENALAN Secara umumnya penilaian bolehlah ditakrifkan sebagai satu kaedah atau satu sistem yang digunakan untuk membuat sesuatu perancangan baru yang lebih baik dan lebih berkesan. Dengan kenyataan-kenyataan yang tepat berkenaan tahap pencapaian atau kemerosotan perubahan tingkah laku. Mok Soon Sang. harga diri seseorang atau untuk lain-lain tugasan. penilaian itu sebagai proses menentukan. guru-guru dan ibu bapa. pakar psikiatrik. dalam bukunya Educational Evaluation and Decision (Pedagogi 3 Pengujian Dan Penilaian. Pemulihan. Umumnya penilaian dijalankan bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta keperluan seseorang pelajar. . Secara keseluruhannya penilaian boleh dijalankan oleh pakar-pakar psikologi. Juga dapat dikatakan bahawa penilaian itu adalah sesuatu rumusan daripada dapatan data-data yang telah dikumpul. Dalam konteks ini pengukuran juga adalah penilaian yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantiti iaitu angka atau gred. guru pendidikan khas. mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. D. Ianya bermula dengan membuat pengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan. sikap. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif.

Penilai terdiri daripada individu yang rapat dengan kanak-kanak tersebut terutama guru. Tujuan Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan kanak-kanak yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa akan memberi gambaran awal tentang jenis ketidakupayaan atau perkembangan kanak-kanak. Antaranya seperti berikut . iPenilaian Pengesanan iiPenilaian Diagnostik iiiPenilaian Perkembangan ivPenilaian Pencapaian vPenilaian Aptitut viPenilaian Kebolehan viiPenilaian Kerjaya viiiPenilaian Personaliti ixPenilaian Kesihatan Mental PENILAIAN PENGESANAN Definisi Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan ialah satu penilaian tidak formal yang dilakukan kepada kanakkanak berumur di bawah tujuh tahun. Penilaian ini dilakukan secara pemerhatian ataupun dengan cara perbandingan dengan kanak-kanak yang lain. guru prasekolah atau ibu bapa dapat mengambil tindakan awal untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sekiranya didapati kanak-kanak menghadapi ketidakupayaan dari aspek tertentu.JENIS-JENIS PENILAIAN PSIKOLOGI Menurut ahli-ahli psikologi penilaian terbahagi kepada beberapa kategori. Maklumat yang diperolehi daripada hasil penilaian akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru dan ibu bapa ialah merujuk kepada pakar atau . Gambaran awal ini penting untuk kita mengenal pasti tahap keupayaan kanak-kanak. ibu bapa dan pengasuh.

3. Setelah mengetahui tahap keupayaan kanak-kanak. Kepentingan Penilaian Pengesanan 3. Dengan adanya penilaian ini.perkhidmatan yang berkaitan untuk menolong kanak-kanak tersebut.2 Membantu ibu bapa dan guru menyelesaikan masalah kanak-kanak . 3. guru dan ibu bapa dapat merancang tindakan susulan untuk mengurangkan masalah atau kekurangan keupayaan kanak-kanak tersebut.3. jika didapati kanak-kanak itu berada pada tahap perkembangan yang agak perlahan maka guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang mampu meningkatkan . Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Masalah ini akan dapat dikurangkan sekiranya perancangan dilakukan mengikut keperluan kanak-kanak. Sekiranya tahap perkembangan berada pada paras normal.1 Kumpul maklumat untuk simpanan rekod . 3.2.2. Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti ketidakupayaan yang dialami oleh anak-anak mereka. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan rujukan bimbingan dan perancangan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Begitu juga sebaliknya. 3.2 Kenal pasti tahap kelebihan yang dimiliki . Kanak-kanak terdiri daripada pelbagai kecenderungan atau kelebihan yang dimiliki contohnya jika seseorang kanak-kanak itu kelihatan lebih cenderung ke arah aktiviti sosial seperti bermain bersama kawan dan suka berbual maka guru dan ibu bapa haruslah meningkatkan kecenderungan itu.1 Dapat mengetahui ketidakupayaan dengan lebih awal. Dengan maklumat yang diperolehi dari hasil penilaian ini. Maklumat ini juga boleh diserahkan kepada pihak yang berkaitan sebagai rujukan dalam proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak. guru dan ibu bapa bolehlah merancang dan melaksanakan tindakan yang boleh membantu kanakkanak tersebut meningkatkan keupayaan yang sedia ada dengan aktiviti yang berkesan.2. Penilaian pencapaian ini dapat mendedahkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.2. Langkah segera ini akan membantu kanak-kanak menangani ketidakupayaannya.1 Mengesan keupayaan kanak-kanak di peringkat awal. guru dan ibu bapa dapat mengetahui tahap perkembangan kanakkanak di peringkat awal. guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang boleh mengembangkan lagi kemahiran yang sedia ada.

3. guru dan ibu bapa bolehlah membuat perancangan untuk mempertingkatkan lagi kekuatan dan mengurangkan kelemahan yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut.3. Keputusan penilaian pencapaian ini boleh diajukan kepada pakar bagi kes yang memerlukan khidmat pakar. Seterusnya proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak akan dapat dijalankan dengan segera dan berkesan. 3.3. Setelah mengetahui kemampuan kanak-kanak. Langkah awal yang diambil dapat membantu kanak-kanak menigkatkan ketidakupayaannya dengan lebih cepat. guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kanak-kanak. Rekod ini penting bagi memudahkan guru membuat rujukan sekiranya diperlukan. PENILAIAN DIAGNOSTIK Definisi Penilaian Diagnostik Beberapa definisi penilaian diagnostik adalah seperti berikut :Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinasikan penilaian diagnostik ini sebagai satu penilaian formatif bagi mendapatkan data-data yang menunjukkan kelemahan tertentu yang menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran .3. Berdasarkan maklumat yang diperoleh itu. guru dan ibu bapa dapat merancang perancangan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak itu. Dengan itu kanak-kanak ini akan dinilai dari masa ke semasa berdasarkan rekod terdahulu dan pencapaian yang telah mereka kuasai. ujian ini dijalankan secara individu yang memberi fokus utama untuk menilai kebolehan dalam satu atau beberapa .3 Kenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Dari segi pencapaian akademik . 3. Setelah melakukan penilaian pengesanan.kemahiran atau keupayaan kanak-kanak tersebut.3. 3.5 Simpanan rekod untuk rujukan dan bimbingan. Rekod atau keputusan penilaian pencapaian yang diperolehi akan disimpan untuk rujukan dan bimbingan. Melalui penilaian pengesanan ini juga. guru dan ibu bapa akan mengetahui keperluan anakanak mereka. Maklumat yang diperolehi ini akan membantu pakar mengenali dan mengesan tahap keupayaan kanak-kanak ini dalam tempoh yang singkat.4 Menyediakan laporan untuk rujukan pakar.2 Menyediakan perancangan berdasarkan keperluan kanak-kanak.

bidang . Jika rumusan yang dibuat pakar-pakar ini bercanggah. Tujuan Penilaian Diagnostik Menentukan jenis-jenis ketidak upayaan seseorang kanak-kanak lebih awal secara lebih spesifik. Penempatan yang lebih tepat untuk murid-murid ini mengikut aras kebolehannya.data terperinci ini dapat memberi maklumat tentang kekuatan dan kelemahan tertentu yang dapat menyediakan RPI yang sesuai bagi individu berkenaan .Data . penilaian diagnostik merupakan satu penilaian yang mendalam dan khusus bagi kanak-kanak yang umurnya atara 6 hingga 7 tahun . Memberikan maklumat tentang masalah kanak. Jadi dapatlah dirumuskan ujian diagnostik adalah ujian yang memberi maklumat terperinci supaya langkah-langkah tertentu dan lebih tepat dapat dijalankan dengan lebih berkesan . pemikiran dan penyataan . proses pengamatan.kanak kepada ibu bapa dan guru-guru pendidikan khas. Penilaian ini lebih khusus dan spesifik tentang masalah kanak ± kanak keperluan khas dari segi perubatan. Penilaian diagnostik juga dianggap sebagai satu penilaian dari segi emosi dan mental seseorang kanak-kanak berkeperluan khas. Persediaan aktiviti P & P yang menarik dan dipelbagaikan amat dititikberatkan. Pengetahuan ini dapat dijadikan pelunjuran oleh guru-guru dalam melaksanakan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. . Penilaian ini biasanya boleh dilakukan oleh pakar-pakar psiakiatris dan psikologis dalam mengkategorikan kanak-kanak secara lebih spesifik. Murid-murid yang lemah memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza kerana tumpuan perhatiannya yang tidak lama di kelas. Dalam pendidikan kanak-kanak khas pula. ibu bapa dinasihatkan mendapatkan ³second option´ apabila merujuk kanak-kanak itu. Buku DSM IV sering digunakan terutamanya ketika mengdiagnosis masalah mental. Ini membolehkan murid-murid dapat belajar dengan lebih selesa lagi. proses penerimaan. Guru-guru juga dapat menyemak semula factor-faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid-muridnya di kelas. Jenis-jenis ketidak upayaan ini dipengaruhi oleh factor-faktor dalaman yang membezakan keupayaan kanak-kanak ini yang biasanya diwarisi dan dipelajari melalui pengalaman kanak-kanak itu seperti faktor genetik.Pengetahuan masalah kesulitan pembelajaran ini memudahkan guruguru menggunakan pendekatan pengajaran sesuai untuk mengatasinya.

Murid yang lemah memerlukan banyak masa. isi dan kaedah pengajaran mereka mengikut kesesuaian murid-muridnya .kanak keperluan khas ini. strategi pengajaran lebih berkesan . Menempatkan kanak-kanak ini mengikut kebolehan dan keperluan diri. Penempatan mengikut kebolehan mengurangkan rasa tertekan malahan murid-murid dapat belajar dengan selesa. Perbezaan inilah yang mewujudkan pelbagai keperluan pendidikan yang perlu dipenuhi agar objektif yang dirancang memenuhi keperluan. Memberikan panduan untuk mengendalikan kanak-kanak keperluan khas. Oleh itu guru-guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti cadangan atau program intervensi yang boleh digunakan untuk kanakkanak tersebut. Guru-guru dapat menentukan objektif yang hendak dicapai bagi setiap individu yang berbeza keperluan. Untuk kelas yang lemah. Guru ± guru dapat mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran kerana proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini memerlukan pelbagai kaedah agar mereka mudah faham. Kepentingan Penilaian Diagnostik Dapat menentukan jenis-jenis ketidak upayaan kanak-kanak. Murid-murid berasa tidak tertekan dan belajar dengan selesa kerana guru-guru telah mengklasifikasi kebolehan mengikut kumpulan. psikologi dan mental apabila berhadapan dengan kanak . Ini kerana keupayaan belajar murid-murid adalah berbez. Digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi menentukan kedudukan murid-murid dalam pelajarannya sebelum guru-guru memulakan sesuatu isipelajaran. Ia juga penting kepada ibu bapa untuk memberi intervensi awal termasuklah mengenal pasti penempatan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut dalam memberi pendidikan dan membantunya dalam kehidupan yang lebih selesa. Guru-guru dapat meracang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap kebolehan murid. Ini kerana setiap kanak-kanak mempunyai perbezaan dalam diri sendiri dan antara individu. Perolehan data-data ini membolehkan guru-guru mengubahsuaikan bahan.Merancang kaedah rawatan yang bersesuaian dengan ketidak upayaan kanak-kanak itu. Guru-guru juga harus peka dengan keperluan dan perkembangan emosi. Jadi mereka berasa tidak tersisih dan akan hilang perasaan negatifnya seperti malu belajar kerana guru-guru memberi perhatian dan tunjuk ajar yang sama mengikut kebolehan.

Penilaian perkembangan kognitif merangkumi kemahiran kanak-kanak berfikir seperti membuat persepsi. Sosial. Ianya bertujuan untuk memastikan bahawa kanak-kanak akan membesar mengikut bentuk tubuh dan ketinggian yang sesuai dengan usianya. Aspek sosial merangkumi kebolehan kanak-kanak berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kawan-kawan di persekitarannya. Fenomena ini membolehkan ibu bapa mencari khidmat pakar-pakar tertentu bagi melatih anak-anaknya.diperkembangkan seperti mengajar isi yang asas dan kurang menegaskan kemahiran yang kompleks dan abstrak yang tidak boleh dikuasai oleh murid ini. PENILAIAN PERKEMBANGAN Definisi Penilaian Perkembangan Perkembangan ialah perubahan secara kuantitatif yang berlaku secara berterusan dari lahir hinggalah ke akhir hayat. kanak-kanak juga akan dinilai tahap perkembangan dari segi motor halus dan motor kasar. menyelesaikan masalah dan kebolehan mengingat. Selain itu. Kognitif. . Ibu bapa mendapat maklumat yang lebih jelas tentang ketidak upayaan anak-anak mereka. Kanak-kanak yang berkebolehan berkawan dan bermain bersama rakan menunjukkan perkembangan sosial yang baik. Hal demikian merupakan tindakan susulan utama yang boleh dilakukan dengan segera bagi membantu kanak-kanak itu. Ini dapat membantu ibu bapa mengetahui anaknya mempunyai ketidak upayaan tertentu lebih mendalam. Penilaian dari segi fizikal merangkumi penilaian dari aspek menggunakan kemahiran anggota badan. Aspek Penilaian Perkembangan Fizikal. Sekiranya kanak-kanak itu lebih suka menyendiri dan tidak mahu bercampur-gaul bersama rakan yang lain menunjukkan bahawa kanak-kanak ini memerlukan bimbingan untuk menyakinkan dirinya ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. Ia juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. memahami konsep. Penilaian ini berdasarkan tahap umur kanak-kanak selari dengan kebolehan kognitif mereka.

menggunakan tandas. . Aspek emosi merangkumi kebolehan kanak-kanak menguasai dan mengawal perasaan. Kanak-kanak yang biasa. Aspek ini merangkumi kebolehan kanak-kanak menjaga dan memelihara diri sendiri dari segi makan. mampu melakukan perkara-perkara ini pada usia empat tahun ke atas. bahasa dan pertuturan. µpokok¶ disebut µpotok¶ dan lain-lain lagi. Pengurusan Diri. Setelah menguasai ayat mudah barulah menyebut ayat suku kata tertutup. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini perlu dibimbing dan sentiasa memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan kembali keyakinan dirinya. Kanak-kanak yang emosinya stabil dan tiada tekanan akan menunjukkan sikap yang ceria dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi ketika bersama rakan yang lain. Bahasa Dan Komunikasi.Emosi. dan malu. maka guru boleh menjalankan proses intervensi untuk membantu kanak-kanak tersebut berkembang mengikut tahap umurnya. Untuk mengatasi masalah ini guru dan ibu bapa mestilah melatih kanak-kanak ini menyebut ayat-ayat mudah dahulu seperti ayat suku kata terbuka. µmakan¶ disebut µmatan¶. Tujuan Penilaian Perkembangan Menilai perkembangan kanak-kanak. mandi. Kanak-kanak yang berumur empat tahun dan mempunyai masalah artikulasi iaitu masalah sebutan yang tidak jelas contohnya µbuku¶ disebut µbutu¶. dan lain-lain. minum. Kanakkanak akan dinilai melalui reaksi yang ditunjukkan oleh mereka iaitu seperti perasaan gembira. gelisah. emosi. Sekiranya kanakkanak ini ketidakupayaan berkembang secara normal. sosial. memakai kasut. Sekiranya ada dikalangan kanak-kanak yang masih gagal melakukan salah satu perkara di atas contohnya memakai pakaian dan memakai kasut maka kanak-kanak ini perlu di beri latihan setiap hari agar dapat menguasai kemahiran tersebut. Aspek ini merangkumi kemahiran bertutur menggunakan bahasa yang difahami. bimbang. Perkataan yang digunakan juga jelas selari dengan peringkat umur kanak-kanak. Penilaian perkembangan kanak-kanak bertujuan untuk menilai tahap perkembangan dari segi fizikal. pendiam. memakai pakaian. kekemasan diri. dan tiada keyakinan diri ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. dan pengurusan diri. risau. kognitif. Bagi kanak-kanak yang mempunyai tekanan emosi lebih cenderung duduk mendiamkan diri dan sentiasa diselubungi perasaan takut.

Mengesan kekurangan kanak-kanak Melalui proses penilaian perkembangan ini. Setelah guru mengenal pasti kekurangan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak ini. Sekiranya masalah ini dibiar beralarutan ianya akan memberi kesan jangka panjang kepada keluarga dan kanak-kanak tersebut. Dalam hal ini guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan dan sentiasa peka dengan perkembangan kanak-kanak. Kegunaan Penilaian Perkembangan Kanak-kanak akan mengalami perkembangan sejak lahir hingga berumur 6 tahun. Mengambil tindakan untuk mempertingkatkan tahap perkembangan. Proses intervensi ini melibatkan latihan latih tubi latihan yang berterusan untuk melatih kanak-kanak ini berkembang mengikut tahap perkembangan yang normal. Oleh yang demikian guru dapat merancang proses intervensi yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Dari enam aspek penilaian yang telah disebutkan. Penglibatan keluarga dalam proses mempertingkatkan tahap perkembangan. sudah tentu kanakkanak ini akan menguasai kemahiran dengan lebih cepat. Ketidakupayaan ini akan membezakan kanak-kanak ini berbeza dengan kanakkanak yang lain. Sekiranya program pemulihan dilakukan berterusan di sekolah dan di rumah. Oleh yang demikian perbezaan ini perlu dikesan diperingkat awal agar pihak yang rapat dengan kanak-kanak ini seperti guru dan ibu bapa dapat membantu mengurangkan masalah kanak-kanak ini melalui program intervensi. Penilaian perkembangan yang dijalankan akan membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti tahap kekurangan kanak-kanak berdasarkan enam aspek tadi. guru dapat mengesan tahap perkembangan kanakkanak tersebut. Dalam tempoh ini kanak-kanak akan mengalami banyak pembelajaran dan berkembang mengikut tahap umur yang tertentu. . Perkembangan ini akan terbantut sekiranya kanak-kanak ini mengalami ketidakupayaan. mungkin kanak-kanak ini mengalami kekurangan perkembangan dari segi kognitif dan bahasa. guru merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan tahap perkembangan selari dengan usianya. Langkah ini penting agar kanak-kanak yang tidak berkeupayaan akan diatasi pada peringkat awal. Kanak-kanak yang mengalami kekurangan dapat dibantu untuk meningkatkan keupayaan dengan lebih cepat sekiranya guru dan ibu bapa dapat bekerjasama untuk mengatur program yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut. Melalui program ini kanak-kanak akan dilatih dan diasuh sehingga mereka dapat meningkatkan kebolehupayaan dalam kemahiran yang patut mereka kuasai selaras dengan umur mereka.

Ini memberi peluang kepada guru-guru untuk membuat tindakan susulan apabila kelemahan murid yang dinilai telah diketahui. Bahasa Inggeris (reading and writing) . Ujian pencapaian ini melibatkan matapelajaran Bahasa Malaysia (membaca dan menulis). Untuk merancang bilik darjah yang sesuai . Penilaian pencapaian merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang dan pertimbangan nilai. Contohnya. Penilaian pencapaian digunakan bagi menilai tahap pengetahuan. kemahiran dan kecekapan semasa. penguasaan murid-murid dalam isikandungan kurikulum tertentu . PMR.PENILAIAN PENCAPAIAN Definisi Penilaian Pencapaian Beberapa definisi tentang penilaian pencapaian adalah seperti berikut :Proses mengumpul maklumat atau data tentang pencapaian murid-murid di sekolah. ujian bulanan di bilik darjah dan ujian peringkat awam seperti UPSR. Contohnya. kedua: menetapkan sesuatu kriteria bagi mengukur dan ketiga: membuat pentafsiran tentang hasil pengukuran. Matematik . Menurut Mokhtar Ismail (1995). SPM dan STPM yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menilai tahap pencapaian kanak-kanak. Murid yang berkebolehan dan yang lemah dapat dikesan dengan cepat. Guru ± guru akan mengetahui kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk mempertingkatkan keupayaan belajar murid ± muridnya dengan menempatkan mereka mengikut kebolehan . Tujuan Penilaian Pencapaian Mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3 M. Pembelajaran murid dapat dipertingkatkan lagi oleh guru dengan mempelbagaikan kaedah dan strategi P & P. Biasanya ujian ini digunakan oleh ahli psikologis dan guru pendidikan khas untuk menentukan sama ada murid-murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif. Pertimbangan nilai boleh diperolehi dari interpretasi hasil pengukuran kuantitatif atau pengukuran kualitatif atau kombinasi kedua-duanya yang melibatkan 3 perkara iaitu pertama: dapat maklumat daripada cara mengukur. . Sains dan Pendidikan Moral . Penilaian ini dapat memberi gambaran tentang pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran yang diuji. Menilai kecekapan dan kemahiran melalui pemerhatian dan ujian bertulis bagi mengesan tahap pencapaian murid-murid yang berumur 7 tahun ke atas.

Dengan itu guru ± guru dapat membuat perubahan yang dikehendaki daripada maklumat yang terhasil . Hasil dapatan penilaian yang diperolehi menjadi perangsang kepada murid ± murid untuk berjaya. Kepentingan Penilaian Pencapaian Dapat mengenal pasti keperluan pembelajaran murid ± murid . Keputusan ini memberi maklum balas kepada guru ± guru dan murid ± murid sama ada guru perlu beralih kepada topik baru atau sebaliknya dan seterusnya mengenal pasti pengajaran pemulihan boleh dilaksanakan . Maklumat ini perlu untuk menentukan sama ada sesuatu program itu inovatif dan mencapai objektif ± objektif khusus sebagaimana yang dirancang . Menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid . Selepas ujian dijalankan data ± data dikenalpasti bagi menentukan sama ada murid ± murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif atau sebaliknya . pemulihan atau memilih perkaedahan yang sesuai dengan tahap pencapaian murid . Menganalisa kelemahan dan kekuatan murid . Menginklusifkan murid ± murid khas . Apabila masalah telah dikenal pasti daripada setiap murid . Guru pula dapat merancang aktiviti dan kaedah mengajar yang bersesuaian dengan kebolehan murid ± murid . Mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaran . guru ± guru dapat membuat tindakan susulan. Murid ± murid akan tahu kebolehan dan kelemahan dirinya.murid . Keputusan yang diperolehi dapat digunakan oleh guru untuk mengkelaskan kanak ± kanak yang mempunyai masalah khas intelek atau emosi . . guru ± guru dapat merancang aktiviti pengayaan .murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran .Mengubahsuaikan kurikulum yang sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pencapaian murid ± murid . Oleh itu . Tindakan ini sebagai cara menyemak semula faktor ± faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid ± murid . Memberi garis panduan mengikut tahap pencapaian . Pemilihan ini juga untuk menentukan pendidikan lanjutan dan masalah ± masalah praktis yang lain . Dapat membuat keputusan jenis intervensi yang akan dilaksanakan .

murid mengikut tahap kebolehannya . Dapat membuat rumusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai atau belum . . Tujuan Penilaian Psikologi Penilaian Psikologi amatlah diperlukan terutamanya kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Dapat membina ABM yang bersesuaian dengan tahap murid . Pengkelasan ini dapat mengumpul murid .guru boleh mengubahsuaikannya mengikut keperluan murid . Maklumat ini membolehkan guru ± guru merancang aktiviti dan memilih jenis pengkaedahan yang sesuai supaya objektif pelajaran yang dikehendaki tercapai. mental dan emosi kanak-kanak yang berkeperluan khas. emosi dan mental mereka. Ujian menjadi kriteria untuk membahagikan kelas kepada kumpulan ± kumpulan kecil untuk mengadakan aktiviti atau pengajaran khas menurut kemampuan masing-masing . Di sini telah berlaku peningkatan keperluan minda dan pembentukan respon afektif individu.Dapat mengatasi masalah fizikal dengan cara mengumpul murid mengikut tahap pencapaian murid tersebut . tingkah laku dan mental mereka. Dari itu pengetahuan dan kemahiran amat penting dikuasai oleh penilai kerana dengan mengenal pasti keperluan khas ini maka guru dan penilai akan dapat mengadakan rawatan dan merancang intervensi yang sesuai.murid. Semua proses ini adalah menuju ke arah perkembangan psikologi. Kaedah-kaedah yang sering diguna pakai untuk kanak-kanak normal mungkin tidak mampu untuk membantu perkembangan tingkah laku. Ini kerana guru ± guru akan menghadapi pelbagai kebolehan dan latar belakang murid ± murid seperti kumpulan kesulitan pembelajaran yang teruk dan ringan di bilik darjah. Secara keseluruhannya Penilaian Psikologi ini bermatlamatkanuntuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi emosi. Jika belum guru . Golongan kanak-kanak ini memerlukan satu kaedah penilaian yang sesuai dengan keadaan realiti mereka. PENILAIAN PSIKOLOGI Definisi Penilaian Psikologi Apa yang dimaksudkan dengan Penilaian Psikologi adalah penilaian yang berkaitan secara langsung dengan tingkah laku.

Dengan itu kanak-kanak berkeperluan khas ini akan merasa diri mereka dihargai dan merasakan selamat berada di bawah jagaan guru mereka. beberapa perkara penting perlu diberi penekanan. Pemahaman oleh guru-guru terhadap masalah kanak-kanak ini akan membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab membimbing dengan lebih berkesan. Kadangkala terdapat juga kes-kes yang mana guru-guru juga merasa tertekan semasa melayani kanak-kanak sebegini. . emosi dan mental kanak-kanak ini. Ini disebabkan guru-guru ini tidak begitu memahami akan tingkah laku. Masalah-masalah ini memerlukan cara penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan sebenar kanak-kanak berkeperluan khas. Penilaian Psikologi ini juga boleh digunakan sebagai satu komponen untuk membantu guru-guru menyelaras dan menyesuaikan kaedah mengajar agar bersesuaian dengan kanak-kanak ini. Secara tidak langsung ini akan membantu penilai memberi bimbingan akan pembentukan tingkah laku yang tidak baik kepada tingkah laku yang lebih baik. Selain daripada itu. sikap.Dalam proses penilai membuat penilaian psikologi ini. menyelidik dan membuat pemerhatian tentang tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. Daripada apa yang telah diperhatikan didapati Penilaian Psikologi ini memberikan banyak kegunaan. emosi dan mental kanak-kanak berkeperluan khas. Salah satu kegunaannya adalah untuk membantu guru memahami tingkah laku serta perkembangan mental dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas. Perkara-perkara penting ini adalah bertujuan untuk penlai memahami akan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. perasaan. Tujuan kedua mengapa Penilaian Psikologi ini dibuat adalah untuk mengawal tingkah laku manusia yang tidak diingini. Kepentingan Penilaian Psikologi Secara umumnya Penilaian Psikologi ini adalah sangat mustahak terutamanya kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Akhirnya Penilaian Psikologi ini juga mampu membantu penilai membuat penilaian. pemikiran dan proses menilai itu sendiri. Penyelarasan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah perlu kerana tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini sangat jauh ketinggalan di belakang. Antara aspek tingkah laku yang diambil kira adalah seperti pergerakan jasmani. Dengan menguasai kemahiran untuk melaksanakan Penilaian Psikologi ini ianya juga akan dapat membantu guru-guru menyelasaikan masalah tingkah laku.

Golongan ini juga seharusnya sedar tentang perkembangan kanak-kanak sebegini. . Guru-guru ini juga sebaikbaiknya dapat menguasai kemahiran untuk menilai perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas. Selain itu pengesanan juga akan dapat diperolehi di kalangan kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Pengesanan yang boleh dibuat melalui penilaian ini adalah seperti ketidakupayaan murid. Selain daripada itu Penilaian Psikologi ini juga amat berguna untuk pengesanan pada peringkat awal.Selain daripada itu guru-guru yang terlibat seperti guru-guru taska dan guru-guru tadika amat digalakkan untuk memberi perhatian terhadap penilaian psikologi ini. Akhir sekali penilaian pada peringkat awal akan mampu untuk mengesan mereka yang mempunyai risiko mengalami ketidakupayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful