KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI PERINGKAT TADIKA ATAU PRA SEKOLAH

Imran Ariff Ariffin Faizul Ab Kadir Khadijah Ibrahim Rizawati Abd Halim Wan Zurianti Wan Abdullah

Jabatan Kemahiran Hidup (Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional) (Universiti Pendidikan Sultan Idris 2010) 20 Oktober 2010

ABSTRAK Penulisan ini berkisarkan kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika atau pra sekolah. Penulisan ini telah di jalankan secara terperinci bagi mengetahui serba sedikit mengenai isu-isu, polisi kurikulum, dasar, pengajaran dan pembelajar (P&P) dan juga masalah berkaitan penglibatan ibu bapa di peringkat tadika/prasekolah. Penulisan ini juga akan menyentuh tentang masalah-masalah yang di hadapi oleh pihak sekolah terutama guru-guru yang mengajar pelajar tadika/prasekolah. Selain itu, penulisan ini juga akan membincangkan bagamana pihak sekolah menyelesaikan masalah pelajar tadika/prasekolah dan masalah hubugan pihak sekolah dengan ibu bapa. Namun, secara keseluruhan penulisan ini dirujuk berdasarkan bahan-bahan yang terbukti kesahihannya melalui kajian-kajian yang telah di buat oleh tokoh-tokoh dalam dunia pendidikan sebelum ini..

1.0 PENDAHULUAN Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal. Berikutan Akta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 162. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat

mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang.

2.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003), dalam pendidikan prasekolah, kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. Menurut Surayah Zaidon (2003) lagi, portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Namun, didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanakkanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990), kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak

berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah, pemerhatian, senarai semak dan rekod individu jarang dilakukan. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Keadaan ini juga menyebabkan aspekaspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka.

Bagi melaksanakan penilaian ini juga, para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran

mengendalikannya akibat kurang kemahiran. Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b)

ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan . Oleh disebabkan hal ini. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. Aspek-aspek seperti jasmani.bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan. komunikasi dan sosial kanak-kanak. emosi. sahsiah. rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka. Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanakkanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanak-kanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977).

Oleh hal yang demikian. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas .1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). mereka mengeluh.mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah.1. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009. Apabila anggapannya itu meleset. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbezabeza. 2. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum. antara lain. Sukatan pelajaran prasekolah. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid.1 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. 2. perkembangan kanakkanak sama ada dalam aspek kognitif.

Malah. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85.000 orang. penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Murid-murid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 ± 2010 menyatakan. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah.prasekolah.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor . memang ada program khas. Jadi. pada semester pertama. Dahulu. Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun satu belum celik huruf.1. 2. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50.

3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et.Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. folder atau disket. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. 2. fail. Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio.1. Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. 2004). Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak . Namun begitu.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. sikap guru yang tidak selektif. Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis. 2. Al. Antaranya menggunakan kotak. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1.

Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanak-kanak. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. Menurut Surayah Zaidon (2004). penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu.semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan. Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak±kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang .

Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang. 2.1. Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal. dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). Kanak±kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah. . Justeru. Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah.dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak±kanak.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik.berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori.

1 Perlakasanaan Aktiviti Belajar Melalui Kaedah Bermain Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara sekolah rendah. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan.3. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. Di Malaysia. kestabilan emosi.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 3. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. formal di Tahun Satu . daya cipta. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. Almy (1984. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. kad-kad nombor. teka silang kata. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. catur dan sebagainya. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. kad-kad bergambar.

ia juga membantu dalam pembentukan ini. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. Semasa bermain. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Jerome Singer (Spodek. bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan . Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. KPM. mengeja. bebas dari segala peraturan. (Spodek et al. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut.Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Mengikut Vygotsky (1962) ³Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. p. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Melalui permainan. Kedua. DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Namun begitu. 1987. mereka. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak ± kanak. Kanak ± kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta´. PERPADUAN . ³Pertama. main adalah motivasi dalaman. JAIM. Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS.1983) menganggap ³imaginative play´ sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. menulis. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain´. kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. 181). Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Lenyap dengan sendiri. membaca. melukis dan mewarna.

Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar.interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Menyentuh hal tersebut. Perkembangan Kognitif. 1984). Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. Menurut mereka lagi. Perkembangan Kerohanian dan Moral. Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. guru juga kurang memahami psikologi kanak-kanak. Perkembangan Fizikal. Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanak-kanak disamping keperluan mereka.faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanakkanak (Almy. pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah (Almy. kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. terdapat faktor . 1984). Antara faktor ± faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain. Perkembangan Kreativiti dan Estetika dan Perkembangan .

Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. cawan plastik. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut. Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. Contohnya. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya.Sosioemosi. Boleh dikatakan guru-guru prasekolah memahami dan berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. bekas telur. botol plastik. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan fizikal murid.2004). Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut (Rohani Abdullah . tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak ±kanak. Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit. Bahan-bahan seperti kotak tisu. . Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. kotak mancis. tin susu.

2004).0 DASAR "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. ibu bapa. pengajar. NGO dan pihak swasta supaya . temuduga. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru. 4. pentadbir dan lainlain lagi kepada kanak-kanak ini (Rohani Abdullah. Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing. mengarah. model-model. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian. masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar. penasihat. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Penggunaan boneka.Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. Mengenai proses penyampaian aktiviti. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di kalangan guru-guru masih di tahap asas. menilai dan membuat µdendaan¶. Berkaitan dengan penilaian. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada".

untuk membantu ibu bapa mencari kekuatan dan bakatnya serta menggunakannya bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Sedangkan ibu bapa daripada golongan berada biasanya sibuk bekerja dan kurang dapat meluangkan masa bagi melayan anakanak mereka ke arah penyediaan pengetahuan dan kemahiran yang menjadi syarat kejayaan di sekolah. kepakaran dan sumber. Menurut Morrison (1978) pengertian penglibatan ibu bapa yang komprehensif adalah proses aktualisasi daripada potensi ibu bapa. perlindungan serta kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanakkanak. pendidikan dan latihan. Pendidikan prasekolah boleh menjadi institusi yang membantu ibu bapa menyelesaikan permasalahan ini. perkhidmatan. Ibu bapa dari keluarga kurang bernasib baik kurang memperhatikan tentang pentingnya stimulasi pada usia awal ini. Penglibatan ibu bapa sangat menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak prasekolah. Conway (2003) menyatakan penglibatan ibu bapa perlu lagi digalakkan kerana memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan kejayaan akademik kanak- . sebahagian besar ibu bapa bekerja sehingga mempunyai waktu yang sangat terhad bagi merangsangkan anak-anaknya di rumah.Menurut Rohaty (2003) dalam kajiannya di Malaysia. seringkali keadaan di rumah kurang merangsangkan pembelajaran di persekitaran mereka. menyediakan program. 5. Akhirnya ibu bapa kehilangan peluang untuk mengembangkan anak-anaknya secara maksima. Justeru semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PRASEKOLAH Dalam keadaan masyarakat sekarang ini.mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia.

(1999) menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi menentukan pecapaian akademik kanak-kanak yang tinggi. dan adaptif yang lebih baik. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan prasekolah merupakan topik utama daripada kajian ini. Sebagai negara kepulauan yang luas dan mempunyai masyarakat yang majmuk. terdapat beberapa masalah berkaitan dengan penglibatan ibu bapa di prasekolah. Amerika Syarikat. Ibu bapa perlu memahami kepentingan pendidikan prasekolah bagi kehidupan kanak-kanak mereka di masa hadapan sehingga penglibatan mereka di prasekolah boleh ditingkatkan. Kajian lain yang dilakukan di Head Start. masa yang lebih pendek di kelas pendidikan khas ketika kanakkanak berada di kelas lapan. Miedel and Reynolds (1999) juga mendapati bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi di prasekolah berkaitan dengan kemahiran membaca kanak-kanak yang lebih baik. Namun begitu. 1994). penglibatan ibu bapa sangat penting dan pihak sekolah harus menumpukan perhatian kepada cara-cara untuk melibatkan ibu bapa bagi menyokong kejayaan pendidikan kanak-kanak. Dapatan Marcon (1999) juga menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi dan jenis penglibatan yang lebih aktif berkaitan dengan kemahiran berbahasa kanak-kanak yang lebih baik. Guru dan pengetua perlu menyokong penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti di prasekolah dan menyamakan persepsi pengetua dan para guru tentang penglibatan ibu bapa. . Dapatan kajian daripada Arnold (2008) dan Izzo et al. motor. Merujuk kepada dapatan kajian-kajian ini. kadar keciciran yang lebih rendah. perkembangan sosial. Masalah yang pertama berkaitan dengan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan prasekolah. Penglibatan ibu bapa merupakan manifestasi daripada persepsi terhadap pendidikan prasekolah. mendapati bahawa penglibatan ibu bapa berkaitan dengan keterampilan dan perilaku di kelas (Taylor & Machida.kanak.

Thomas (1987) menyatakan masalah timbul bila guru enggan bekerjasama . Ibu bapa biasanya mesti bekerja untuk menyokong kewangan keluarga sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk terlibat di prasekolah. Apalagi bila mereka tinggal di luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan prasekolah. Ibu bapa daripada keluarga kurang bernasib baik cenderung kurang menganggap kepenting pendidikan prasekolah.persepsi ibu bapa akan pentingnya pendidikan prasekolah sangat beragam dan masih banyak ibu bapa yang tidak menyedari kepentingan pendidikan prasekolah (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2007). berpendapat tidak perlu melibatkan ibu bapa terlalu banyak kerana mereka pasti tidak mempunyai masa. Kesibukan mereka juga menjadi faktor kurangnya penglibatan mereka di prasekolah. Persepsi ibu bapa yang rendah mengenai kepentingan pendidikan prasekolah ini mengakibatkan penglibatan mereka di pendidikan prasekolah juga rendah. sejauh mana ibu bapa boleh membantu guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sejauh mana ibu bapa boleh dilibatkan dalam bidang kurikulum di prasekolah. Sedangkan ibu bapa daripada golongan tinggi menganggap tidak perlu terlibat banyak di sekolah kerana sudah membayar mahal kepada pihak prasekolah. Ibu bapa dari kelompok rendah kurang berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah (Grolnick et al. Masalah kedua adalah masalah persepsi guru dan pengetua tentang penglibatan ibu bapa yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman guru dan pengetua. Persepsi tentang sejauh mana ibu bapa boleh terlibat berbeza antara guru dan pengetua.. mempunyai sikap tidak mahu dibetulkan oleh ibu bapa. Persepsi guru dan pengetua ini juga berkaitan dengan keperibadian guru dan pengetua. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila latar belakang pendidikan mereka juga rendah sehingga kurang menganggap penting penglibatan mereka di prasekolah. 1997). Ada guru yang introvert. antaranya sejauh mana ibu bapa boleh terlibat dalam membuat keputusan di prasekolah.

Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. 6. 2008). Keadaan ini juga mempengaruhi pihak prasekolah untuk menumpukan perhatian pada program yang melibatkan ibu bapa di prasekolah. Di Indonesia 99 peratus prasekolah diurus oleh pihak swasta di mana kewangannya sangat bergantung kepada yuran pelajar dan pihak penyokong atau penderma (Direktorat Pembinaan TK dan SD. .dengan ibu bapa yang bukan daripada golongan profesional. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah.

Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. B.. (1984). M. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Recent research on play: . Brown (ED).In J. J. Jurnal Teknologi Pendidikan. (1995). A child right to play. Almy.Administrating for young children. kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. Washington: NAEYC. & Van Hoorn. Monighan. P..Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. Almy. M.. 1984.F. Scales. Akhir kata. BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Rashid.

O. In L. The portfolio and its use: Developmentally appropriate assesment of young children. and Apostoleris. Journal of Educational Psychology 89. 1992. Zeljo.. D. The ecology of developmental processes.html. & Morris.. Katz (Ed. (1994). Lerner (Vol. ERIC Digest. A. Cockcroft. V (pp.1981.. Grace. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arnold. Oxford University Press.W. H.com/afn/opinion/editorial/010815e. Theoretical models of human development (pp. C. S. . (1986). Predictors of parent involvement in children's schooling. A. 1-22). Animal Play Behaviour.). 538±548. 74-90. School Psychology Review 37 (1). Mathematics Counts. Benjet.H.The teacher's perspective. 993-1028). N. C.) & R. Current topics in early childhood education. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon..ahwatukee. P. W.ericdigests. U.L. Dalam W.).. C. Handbook of child psychology: Vol I. Damon (series Ed. (Online) http://www. London : HMSO Conway. New York : Harper Perennial Fagen R. J. (2008) . Ed. New York:Wiley.S. & Doctoroff. (1998).H. Parental involvement in school can work wonders for children. Math Magic. Kurowski. Flansburg. G. Diperoleh pada 21 Ogos 2010 http://www. (1992).htm muat turun pada 20 Ogos 2010 Grolnick. (1997). Parent involvement in preschool: Predictors and the relation of involvement to prelitery development.org/1992-1/use. Bronfenbrenner. (2003).

(1999).S. 2003. T. Merrill Publishing Company.html Morrison. Mohd Isa Abd Razak (2009). Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Tugas dan masalah guru dalam mengendalikan kurikulum prasekolah.blogspot. Mohamad Hj..M. Ohio: Charles E. J.Universiti Malaya. Kementerian Pendidikan Malaysia. W. G. (2004). Celik Huruf : Semua Pihak Perlu Lebih Bersungguh Menanganinya diperoleh pada 20 Ogos 2010 daripada http://mohdisaabdrazak. 1993. Intelligence Kamaruddin dan Siti Hajar. Parent involvement in the home.Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (1999). (1961). Journal of School Psychology 37(4). school and community. Marcon. Nor Hashimah Hashim & Khadijah Zon. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan. Pelaksanaan penilaian pendidikan Islam . Abu Daud. Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: does it matter? Chicago longitudinal study. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. 2003.2000. A. Pedagogi Asas Pendidikan. Miedel.com/2009/11/celik-huruf-semua-pihak-perlu-lebih. 379±402. (1978). Positive relationships between parent school involvement and public school inner-city preschooler¶s development and academic performance. 2003. A.Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. 395±412. The School Psychology Review 28(3). Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. R. J. Huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. & Reynolds.Hunt.

Assessing young children. Sarina Baharuddin (2009). C. The contribution of parent and peer support to Head Start children¶s early school adjustment.com/2009/07/definisi-pengajaran-danpembelajaran. Majzub. . The child's conception of number.html Seefeldt.B. Majzub. Universiti Sains Malaysia. Upper Saddle River. New York: Norton Rohani Abdullah (2004). 1996b. Maktab Penguruan Islam : Jabatan Bahasa.1990. Satu Tinjauan Penggunaan Protfolio Kanak ± Kanak Prasekolah. 2003. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. (ed). Persepsi guru parasekolah terhadap penggunaan portfolio.Projek IRPA. 205±387. Early Childhood Research Quarterly 9(3/4).blogspot. (1994). R. & Machida.. Pendidikan prasekolah: Cabaran kualiti. New York: The Free Press. Educational assessment of Malaysian preschoolers. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Piaget.). Rohaty Mohd. J. Definisi Pengajaran dan Pembelajaran (Online) diperolehi pada 20 Ogos 2010 http://sarinapraktikum. Continuing issues in early childhood education.Dan Moral: Satu tinjauan di prasekolah. Taylor. 1983. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Surayah Zaidon. Panduan Kurikulum Prasekolah. Surayah Zaidon (2004). Handbook of Research in Early Childhood Education. Bhd. 2003. Spodek. S. In Seefeldt (Ed. (1952). Disertasi Sarjana Pendidikan. NJ: Merrill/ Prentice Hall. A. Seminar Pendidikan Awal Kanak-kanak. Rohaty Mohd.

Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). 173-81 Vygotsky. (1962).Thomas. Sikap Dan Keyakinan Guru dalam Pengajaraan Sains Awal diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://eprints. Extra people in the classroom.1 Konsep Penilaian .my/ 2. L.S. Cambridge. Thought and Language.A : Mit Press. M. Educational Research 29.usm.0 Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak 2. (1987). G.

Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. kekuatan.4 Mempelajari keperluan setiap kanak-kanak.2.al.Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan.3 Membuat perancangan dan pengubahsuaian aktiviti pengajaran untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. guru besar dan pegawai-pegawai yang memantau. 2.2. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. menganalisis maklumat penilaian.2. dan strategi yang digunakan. 2. dan 2. 2. 2. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran.2. (1996) berpendapat penilaian ialah proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan. kebolehan dan pencapaian. polisi dan prosedur.5 Mengesan keberkesanan aktiviti. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspekpengetahuan. merancang dan membina instrumen penilaian. 2.2 Matlamat Penilaian Penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri.1 Mengesan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. 2. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. rutin.3 Kaedah Penilaian .9 Membuat tindakan susulan serta-merta 2.2. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. Menurut Putri Zabariah dan Rohani (2007) penilaian dijalankan adalah supaya guru dapat: 2. Ia juga membawa maksud proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran.2.7 Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa.8 Menghargai hasil kerja kanak-kanak.6 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.2. pakar-pakar kesihatan. melapor dan membuat tindakan susulan. 2.2.2. 2. kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya.2 Melihat perubahan pada perkembangan setiap kanak-kanak. kemajuan dan pencapaian murid. Arthur et.

perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. bercerita dan bersoal-jawab. dan model. buku kecil. semasa aktiviti nyanyian. hafazan. konsep. mewarna.1 Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku. menyusun blok bersama rakan-rakan. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif. Selain itu. interaksi murid dengan bahan. jelas dan tepat. semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian. lakaran. semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan. Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku.Penilaian di peringkat prasekolah bercorak tidak formal dan dijalankan ke atas kanakkanak secara pemerhatian yang berterusan. perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. tulisan. kelemahan. 2.3. bacaan dan lain-lain. perbualan atau interaksi antara murid dengan murid. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru. guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok.4 Waktu Penilaian . guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak. maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu. Dalam konteks penilaian. menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dan sebagainya. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza. buku skrap. dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. kraf tangan. kekuatan. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. afektif dan psikomotor. aktiviti mengikat tali kasut. main peranan. Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik. video kanakkanak. 2. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat.

Kepekaan guru dalam penilaian berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian setiap murid ke tahap yang optimum.3 Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu disokong dan diberi dan diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian. 2. kemahiran. atau aspek yang sepatutnya dipelajari telah dikuasai atau disiapkan. Tindakan susulan adalah aktiviti bimbingan. 2.Dalam konteks pendidikan prasekolah.4 Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut. dan kelas melalui proses pembelajaran. pengukuhan dan pengayaan. Kekurangan tahap pencapaian murid boleh dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya. Antara kebaikan menjalankan tindakan susulan di prasekolah ialah: 2. Aktiviti bimbingan dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terhimpun. 2. 2.5. Proses penilaian hendaklah dilaksanakan semula. Aktiviti pengukuhan merupakan pengukuhan kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai. 3.5. setelah dikenal pasti kelebihan atau kekurangan perkembangan murid. guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa.0 Penilaian Semasa Kanak-kanak Bermain . setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa atau mengikut kekerapan yang perlu.5.5.5.2 Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu. kumpulan. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Putri Zabariah dan Rohani (2007) bahawa penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal.5 Tindakan Susulan Sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003).5 Guru juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah.1 Kelebihan murid dalam pencapaian boleh diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Aktiviti pengayaan hendaklah dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar setelah aktiviti. Justeru itu. 2. Melalui proses penilaian yang dijalankan. waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu. semasa dan di akhir pembelajaran. Semasa menjalankan tindakan susulan guru boleh menyediakan aktiviti bagi membantu murid yang memerlukan lebih perhatian atau pun aktiviti yang lebih mencabar.

1. menjadi sebuah basikal. Walaupun main bukan kesamaan dengan pembelajaran. menjalankan eksperimen. membuat anggaran.1 Aspek Perkembangan Kognitif Banyak kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak. pasir.2 Membanding dan membezakan serta membuat anggaran isi padu air. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak. dan membuat perbandingan. kapasiti. saiz. Antaranya ialah penyediaan bahan.1.1. dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu. 4. batu. penyediaan tempat atau ruang.1 Memerhati dan meneroka ciri-ciri air seperti menuang air ke dalam beberapa bekas berbeza saiz dan bentuk melalui cara seperti membuat teh tarik.3 Menjalankan eksperimen seperti menyediakan larutan air daripada bahan-bahan berbeza seperti garam. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan semasa main air yang boleh menggalakkan perkembangan kognitif ialah: 4. Berbagai perkara dalam aspek kognitif dapat dikembangkan melalui permainan air seperti kemahiran menyiasat. apa yang pasti. Selain itu. timbul tenggelam. 4. pakaian yang sesuai. 4. dan sebagainya. bentuk. serta penyejukan dan pemanasan. . Guru boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan cara mengadakan permainan yang boleh mencabar pemikiran kanak-kanak seperti bersoal-jawab apa yang mereka akan rasa sekiranya mereka menjadi sebuah buku. Melalui Permainan air kanak-kanak boleh meneroka persekitaran. Permainan seperti ini mendorong kanak-kanak berfikir secara spontan dan secara langsung akan membantu perkembangan kognitif mereka. kanak-kanak juga dapat menambah pengetahuan tentang konsep isi padu.1. Aktiviti lain yang guru boleh jalankan ialah aktiviti permainan air. Piaget memandang main sebagai aktiviti pengukuhan untuk tingkah laku yang baru dipelajari. mempelajari perkara baru dan juga belajar dalam menyelesaikan masalah. mestilah berdekatan dengan sumber air.Dari sudut psikologi terdapat 12 aspek perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain. gula. Permainan air boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. Walau bagaimanapun hanya lima aspek perkembangan yang akan dibincangkan iaitu: 4.Mengikut Piaget (1983.4 Melakukan penyelenggaraan pada akuarium yang mengandungi hidupan air. dan sebagainya. keupayaan adaptasi psikologikal adalah amat penting dalam memastikan perkembangan struktur kognitif atau mental kanak-kanak. Tempat air boleh berbentuk tetap atau sementara.5 Bermain dengan kenderaan air atau objek untuk mengetahui konsep tenggelam dan timbul. Guru perlu mengambil kira beberapa aspek semasa kanak-kanak menjalani aktiviti main air. main mempermudahkan cara pembelajaran.1. konsep penyerapan. 4. Ini adalah kerana bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh pengalaman baru agar dapat diadaptasikan dalam struktur kognitif mereka.

kanak-kanak meniru perwatakan ahli keluarga seperti bapa. perbendaharaan kata kanak-kanak akan bertambah. guru akan menggunakan bongkah pelbagai warna dan bentuk. Sewaktu bermain pondok-pondok. peniaga dan sebagainya. Selain itu. jambatan. secara tidak langsung. dan menyanyi ketika bermain dengan bongkah.2 Aspek Perkembangan Bahasa Melalui bermain juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. saiz dan ciri-ciri. Mereka membuat binaan seperti rumah. segi empat dan sebagainya. Kanak-kanak menyusun dan mengumpul bongkah mengikut warna serta menamakan warna itu. Aktiviti main pondok-pondok juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. . 4. jalan raya. Contohnya bagi meningkatkan kefahaman kanak-kanak mengenai bentuk. dan bentuk. Oleh itu. dan adik. mengumpulkan semua bongkah berbentuk bulat. anggota polis. Guru juga hendaklah memberi perangsang dengan mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan. melalui aktiviti bermain dengan bongkah juga kanak-kanak dapat meneroka kemahiran awal sains yang merupakan salah satu cabang perkembangan kognitif. ibu. Contohnya. Kanak-kanak memberikan bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki guru. Mereka juga menyedari setiap objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. main dengan binaan mengajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang. segi tiga. bagi kemahiran membezakan warna dan bentuk. kanak-kanak bermain dengan bongkah yang pelbagai warna. guru. Permainan yang melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata. bangunan.Aktiviti bermain dengan bongkah juga boleh mengembangkan kognitif kanak-kanak. Aktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan daripada guru. kakak. kenderaan dan sebagainya. Melalui aktiviti bermain bongkah. Guru boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan perkembangan bahasa melalui aktiviti bermain bongkah. kanak-kanak boleh menjalani aktiviti dengan cara bermain seperti mengumpulkan bongkah mengikut ciri-ciri yang ditetapkan iaitu mengumpulkan semua bongkah berwarna merah. Melalui permainan ini juga kanak-kanak akan berbincang sesama sendiri mengenai bahan binaan mereka. Sewaktu bermain kanak-kanak akan berbual sesama mereka berdasarkan watak yang telah dipilih. Semasa aktiviti ini berjalan guru menggalakkan kanak-kanak melahirkan perasaan seperti bercerita. main pasir dan main peranan. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Menurut Piaget ( 1962 ). berimaginasi. saiz. bermain pondok-pondok. Permainan diulang dengan kanak-kanak membezakan bentuk pula. abang. Mereka juga akan meniru perwatakan orang-orang di sekeliling mereka seperti doktor.

dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri. permainan lagu berantai membolehkan kanakkanak menghafal. berkongsi dan memberi. Contoh permainan lagu berantai ialah seperti: Malam yang sepi pi« pi Pak Mat jual topi pi«pi Topinya koyak yak«yak Pak Mat jual tempoyak yak«yak Tempoyaknya basi si«si Pak Mat jual nasi si« si 4. Kemudian. menghasilkan . Kemahiran sosial termasuklah berkongsi. meminta dan bertanya. memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. Dengan cara ini. Peningkatan perkembangan bahasa dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi. Sepanjang aktiviti tersebut kanak-kanak kelihatan sangat gembira. kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Dengan nyanyian juga dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia mudah diingati dan difahami olehkanak-kanak. Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengarinya. aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. Menurut Philip (1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehingga kanak-kanak dapat menyebut lirik lagu itu.3 Aspek Perkembangan Sosial Perkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak kecil. mudah. mempelbagaikan dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. Kanak-kanak memegang tangan pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya. Contohnya. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu Row Row Your Boat atau dalam bahasa Melayu ialah Dayung Dayung Sampan sambil membuat aksi mendayung sampan secara berpasangan. tangan dan kaki bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. Melalui aktiviti inikanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa kata kanak-kanak akan semakin bertambah. Sebaliknya Thacker . Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. Ini termasuklah cara kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan mereka. bekerjasama dan mematuhi peraturan. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain. Mereka membina perkataan yang lucu.Selain aktiviti main bongkah dan main pondok-pondok.

. aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. aktiviti bermain di taman permainan juga boleh menggalakkan kanak-kanak meningkatkan aspek perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak. Bahasa badan ialah pergerakan badan seperti postur dan ekspresi wajah. Antaranya aktiviti bermain pasir. Semasa bermain pasir kanak-kanak akan berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan bersama rakan-rakan. mereka dilatih bersifat sabar dan mematuhi peraturan kerana perlu bergilir-gilir semasa bermain dengan alatan permainan yang terhad. semasa aktiviti bermain di taman permainan kanak-kanak perlu bergaul dengan semua rakan sebaya. Oleh itu. Tidak hairanlah jika Plato. Emosi juga boleh dimanifestasikan melalui bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. Di samping itu. Ini adalah kerana penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak. Guru harus menyediakan pelbagai peralatan untuk memberi peluang kepada murid membuat penerokaan dan penemuan baru serta bersosialisasi dengan rakan-rakan. dam ular. Selain itu. Memberi pendedahan sosial yang awal kepada kanak-kanak memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di samping dapat menanam sifat berani dan berani ke hadapan. Emosi bermaksud jiwa yang kuat. Contohnya. kanak-kanak akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak zaman Greek lagi. bermain doh ataupun semasa bermain permainan dalaman seperti congkak. Aristotle. Begitu juga aktiviti bermain pondok-pondok. dan Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Ruang pasir haruslah berkeadaan teduh dan selesa untuk kanak-kanak bermain. dan bekerjasama sesama rakan. Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan yang tinggi dan paling halus. Secara tidak langsung kanak-kanak ini belajar untuk menghormati perasaan dan hak orang lain. Hal ini demikian kerana. Semasa bermain bersama rakan-rakan. Permainan pasir boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain. menghargai sumber dan idea orang lain. ketingting dan sebagainya.(1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja.4 Aspek Perkembangan Emosi Terdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah. Spinoza. jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti main ini menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu perkembangan sosial mereka. 4. kanak-kanak sebenarnya sedang belajar cara-cara berinteraksi dan bersosial bersama orang lain di luar daripada lingkungan ahli keluarga. Descartes. Hobbes. hormat-menghormati. Pelbagai aktiviti bermain boleh dilakukan di prasekolah dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak.

Banyak lagi aktiviti seni visual yang boleh dijalankan di prasekolah dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. kesedihan. Ini adalah kerana bermain dapat membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreatif dan berimaginasi tanpa gangguan. terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya taakulan. . karya. serta muzik dan gerakan. Oleh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positif amat dititik beratkan terutamanya dalam aktiviti bermain. kehendak (desire). Menurut Plato. iaitu bahasa bukan lisan. Kebanyakan kanak-kanak suka bermain dengan warna air kerana pada mereka aktiviti ini mencabar kebolehan mereka. Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. dan kemarahan. mereka mungkin tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup. emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhannya. kanak-kanak akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah kegembiraan. kelihatan kanak-kanak seronok dan emosi kegembiraan terpancar di wajah mereka. Ini bermakna emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan fizikal . Perkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting. Dengan cara ini. dan komponen emotif. Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positif. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan. Oleh itu. Selain itu. emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan biological. Aktiviti muzik dapat membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. Semasa aktiviti ini dijalankan. guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya perkembangan emosi seseorang kanak-kanak. Aktiviti percikan dan tiupan warna air di atas kertas lukisan. dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. serta ada kecenderungan yang berbezabeza untuk bertindak. Hal ini demikian kerana muzik digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. Antaranya semasa penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan.Mengikut Daniel Goleman ( 1997 ). perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru mengajar aktiviti nyanyian. Contohnya aktiviti seni visual dengan menggunakan warna air. Bagi Aristotle juga. meluahkan emosi. mereka dapat meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti nyanyian ini dijalankan. ketakutan. Antara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktiviti Komponen Kreativiti dan Estetika.

Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat. menconteng kertas. melipat. kanak-kanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. dan mencabar. aktiviti bermain di padang permainan. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanak-kanak ialah: 4. 4. kesihatan dan keselamatan. Komponen Perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagianbahagian anggota badan mereka untuk bersenam.2 Aspek Perkembangan Motor Halus Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. Penguasaan psikomotor halus yang baik amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanakkanak. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan. menjahit kad berlubang.5. perkembangan psikomotor kasar. pergerakan kreatif dan gimnastik. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran fizikal serta dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya melalui pengalaman yang diperolehi melalui permainan. Perkembangan fizikal merupakan suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanakkanak.4.1 Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar Kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif.5. . Selain itu. pantas. mengoyak dan merenyuk kertas. bergayut pada µ monkey bar ¶.5 Aspek Perkembangan Fizikal Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Antara aktiviti dalam bentuk permainan yang boleh dijalankan bagi membantu perkembangan fizikal dalam aspek ini ialah seperti merantai manik. dan boleh berdikari. Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif. Aktiviti pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat. bermain buaian dan sebagainya dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. aktiviti seperti memanjat dan menuruni gelongsor. Misalnya. menguli doh dan lain-lain lagi. lebih yakin. Aspek perkembangan fizikal kanak-kanak dapat dikembangkan melalui empat aspek yang telah dinyatakan.

. menggaul. Sebelum kanak-kanak bermain dengan doh. Proses mengadun.Salah satu aktiviti yang menyeronokkan kanak-kanak dalam membantu aspek perkembangan fizikal ialah bermain dengan doh. Dengan cara ini. Biarkan kanak-kanak menggaul dan menguli doh dengan tangan. ia melatih pergerakan motor halus kanak-kanak. Menyediakan doh sendiri memberi peluang kepada kanak-kanak merasa sendiri struktur doh dan memilih sendiri warna yang mereka suka. meramas adalah baik untuk jari-jemari kanak-kanak dan ia juga adalah latihan awal bagi persediaan untuk menulis. guru hendaklah membimbing kanak-kanak membuat doh sendiri.

Dalam konteks ini pengukuran juga adalah penilaian yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantiti iaitu angka atau gred. harga diri seseorang atau untuk lain-lain tugasan. sikap. Dengan kenyataan-kenyataan yang tepat berkenaan tahap pencapaian atau kemerosotan perubahan tingkah laku. mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif. D. penilaian itu sebagai proses menentukan. Umumnya penilaian dijalankan bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta keperluan seseorang pelajar. Kumpulan Budiman Sdn Bhd 1997 ) membuat takrifan. guru-guru dan ibu bapa. Secara keseluruhannya penilaian boleh dijalankan oleh pakar-pakar psikologi. Ianya bermula dengan membuat pengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan. guru pendidikan khas. pakar psikiatrik. dalam bukunya Educational Evaluation and Decision (Pedagogi 3 Pengujian Dan Penilaian.PENGENALAN Secara umumnya penilaian bolehlah ditakrifkan sebagai satu kaedah atau satu sistem yang digunakan untuk membuat sesuatu perancangan baru yang lebih baik dan lebih berkesan. sahsiah. Juga dapat dikatakan bahawa penilaian itu adalah sesuatu rumusan daripada dapatan data-data yang telah dikumpul. Pemulihan. Mok Soon Sang. Stufflebeam. .

iPenilaian Pengesanan iiPenilaian Diagnostik iiiPenilaian Perkembangan ivPenilaian Pencapaian vPenilaian Aptitut viPenilaian Kebolehan viiPenilaian Kerjaya viiiPenilaian Personaliti ixPenilaian Kesihatan Mental PENILAIAN PENGESANAN Definisi Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan ialah satu penilaian tidak formal yang dilakukan kepada kanakkanak berumur di bawah tujuh tahun. guru prasekolah atau ibu bapa dapat mengambil tindakan awal untuk mengatasi kekurangan tersebut. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru dan ibu bapa ialah merujuk kepada pakar atau . Tujuan Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan kanak-kanak yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa akan memberi gambaran awal tentang jenis ketidakupayaan atau perkembangan kanak-kanak.JENIS-JENIS PENILAIAN PSIKOLOGI Menurut ahli-ahli psikologi penilaian terbahagi kepada beberapa kategori. Gambaran awal ini penting untuk kita mengenal pasti tahap keupayaan kanak-kanak. Antaranya seperti berikut . Sekiranya didapati kanak-kanak menghadapi ketidakupayaan dari aspek tertentu. ibu bapa dan pengasuh. Maklumat yang diperolehi daripada hasil penilaian akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut. Penilaian ini dilakukan secara pemerhatian ataupun dengan cara perbandingan dengan kanak-kanak yang lain. Penilai terdiri daripada individu yang rapat dengan kanak-kanak tersebut terutama guru.

2.2. Dengan maklumat yang diperolehi dari hasil penilaian ini. Kanak-kanak terdiri daripada pelbagai kecenderungan atau kelebihan yang dimiliki contohnya jika seseorang kanak-kanak itu kelihatan lebih cenderung ke arah aktiviti sosial seperti bermain bersama kawan dan suka berbual maka guru dan ibu bapa haruslah meningkatkan kecenderungan itu. jika didapati kanak-kanak itu berada pada tahap perkembangan yang agak perlahan maka guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang mampu meningkatkan . 3. Begitu juga sebaliknya.1 Dapat mengetahui ketidakupayaan dengan lebih awal.2 Membantu ibu bapa dan guru menyelesaikan masalah kanak-kanak . Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti ketidakupayaan yang dialami oleh anak-anak mereka. Dengan adanya penilaian ini.2 Kenal pasti tahap kelebihan yang dimiliki .perkhidmatan yang berkaitan untuk menolong kanak-kanak tersebut.1 Mengesan keupayaan kanak-kanak di peringkat awal.2. 3. Sekiranya tahap perkembangan berada pada paras normal. Maklumat ini juga boleh diserahkan kepada pihak yang berkaitan sebagai rujukan dalam proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak. guru dan ibu bapa dapat mengetahui tahap perkembangan kanakkanak di peringkat awal. 3. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan rujukan bimbingan dan perancangan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Setelah mengetahui tahap keupayaan kanak-kanak. Masalah ini akan dapat dikurangkan sekiranya perancangan dilakukan mengikut keperluan kanak-kanak. guru dan ibu bapa bolehlah merancang dan melaksanakan tindakan yang boleh membantu kanakkanak tersebut meningkatkan keupayaan yang sedia ada dengan aktiviti yang berkesan. guru dan ibu bapa dapat merancang tindakan susulan untuk mengurangkan masalah atau kekurangan keupayaan kanak-kanak tersebut. Kepentingan Penilaian Pengesanan 3.2. 3.3.1 Kumpul maklumat untuk simpanan rekod . Langkah segera ini akan membantu kanak-kanak menangani ketidakupayaannya. Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Penilaian pencapaian ini dapat mendedahkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang boleh mengembangkan lagi kemahiran yang sedia ada.

5 Simpanan rekod untuk rujukan dan bimbingan. Rekod atau keputusan penilaian pencapaian yang diperolehi akan disimpan untuk rujukan dan bimbingan. Maklumat yang diperolehi ini akan membantu pakar mengenali dan mengesan tahap keupayaan kanak-kanak ini dalam tempoh yang singkat.2 Menyediakan perancangan berdasarkan keperluan kanak-kanak.3.3.3. Dari segi pencapaian akademik . 3. Dengan itu kanak-kanak ini akan dinilai dari masa ke semasa berdasarkan rekod terdahulu dan pencapaian yang telah mereka kuasai. guru dan ibu bapa dapat merancang perancangan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak itu. 3. Rekod ini penting bagi memudahkan guru membuat rujukan sekiranya diperlukan. ujian ini dijalankan secara individu yang memberi fokus utama untuk menilai kebolehan dalam satu atau beberapa . guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kanak-kanak. PENILAIAN DIAGNOSTIK Definisi Penilaian Diagnostik Beberapa definisi penilaian diagnostik adalah seperti berikut :Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinasikan penilaian diagnostik ini sebagai satu penilaian formatif bagi mendapatkan data-data yang menunjukkan kelemahan tertentu yang menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran . Seterusnya proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak akan dapat dijalankan dengan segera dan berkesan.3 Kenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Setelah melakukan penilaian pengesanan. Melalui penilaian pengesanan ini juga. guru dan ibu bapa bolehlah membuat perancangan untuk mempertingkatkan lagi kekuatan dan mengurangkan kelemahan yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut. 3.kemahiran atau keupayaan kanak-kanak tersebut. guru dan ibu bapa akan mengetahui keperluan anakanak mereka. Keputusan penilaian pencapaian ini boleh diajukan kepada pakar bagi kes yang memerlukan khidmat pakar. Setelah mengetahui kemampuan kanak-kanak.4 Menyediakan laporan untuk rujukan pakar.3. Langkah awal yang diambil dapat membantu kanak-kanak menigkatkan ketidakupayaannya dengan lebih cepat. Berdasarkan maklumat yang diperoleh itu. 3.

Pengetahuan ini dapat dijadikan pelunjuran oleh guru-guru dalam melaksanakan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. Jadi dapatlah dirumuskan ujian diagnostik adalah ujian yang memberi maklumat terperinci supaya langkah-langkah tertentu dan lebih tepat dapat dijalankan dengan lebih berkesan . Penilaian ini biasanya boleh dilakukan oleh pakar-pakar psiakiatris dan psikologis dalam mengkategorikan kanak-kanak secara lebih spesifik.data terperinci ini dapat memberi maklumat tentang kekuatan dan kelemahan tertentu yang dapat menyediakan RPI yang sesuai bagi individu berkenaan . .Data . proses penerimaan. penilaian diagnostik merupakan satu penilaian yang mendalam dan khusus bagi kanak-kanak yang umurnya atara 6 hingga 7 tahun . Guru-guru juga dapat menyemak semula factor-faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid-muridnya di kelas. pemikiran dan penyataan . Murid-murid yang lemah memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza kerana tumpuan perhatiannya yang tidak lama di kelas.kanak kepada ibu bapa dan guru-guru pendidikan khas. Penilaian diagnostik juga dianggap sebagai satu penilaian dari segi emosi dan mental seseorang kanak-kanak berkeperluan khas.Pengetahuan masalah kesulitan pembelajaran ini memudahkan guruguru menggunakan pendekatan pengajaran sesuai untuk mengatasinya. Memberikan maklumat tentang masalah kanak. Dalam pendidikan kanak-kanak khas pula. ibu bapa dinasihatkan mendapatkan ³second option´ apabila merujuk kanak-kanak itu. Buku DSM IV sering digunakan terutamanya ketika mengdiagnosis masalah mental.bidang . proses pengamatan. Tujuan Penilaian Diagnostik Menentukan jenis-jenis ketidak upayaan seseorang kanak-kanak lebih awal secara lebih spesifik. Penilaian ini lebih khusus dan spesifik tentang masalah kanak ± kanak keperluan khas dari segi perubatan. Jenis-jenis ketidak upayaan ini dipengaruhi oleh factor-faktor dalaman yang membezakan keupayaan kanak-kanak ini yang biasanya diwarisi dan dipelajari melalui pengalaman kanak-kanak itu seperti faktor genetik. Persediaan aktiviti P & P yang menarik dan dipelbagaikan amat dititikberatkan. Ini membolehkan murid-murid dapat belajar dengan lebih selesa lagi. Penempatan yang lebih tepat untuk murid-murid ini mengikut aras kebolehannya. Jika rumusan yang dibuat pakar-pakar ini bercanggah.

Jadi mereka berasa tidak tersisih dan akan hilang perasaan negatifnya seperti malu belajar kerana guru-guru memberi perhatian dan tunjuk ajar yang sama mengikut kebolehan. Digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi menentukan kedudukan murid-murid dalam pelajarannya sebelum guru-guru memulakan sesuatu isipelajaran. Ini kerana keupayaan belajar murid-murid adalah berbez.Merancang kaedah rawatan yang bersesuaian dengan ketidak upayaan kanak-kanak itu. Guru ± guru dapat mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran kerana proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini memerlukan pelbagai kaedah agar mereka mudah faham. Guru-guru juga harus peka dengan keperluan dan perkembangan emosi. Ia juga penting kepada ibu bapa untuk memberi intervensi awal termasuklah mengenal pasti penempatan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut dalam memberi pendidikan dan membantunya dalam kehidupan yang lebih selesa. Guru-guru dapat menentukan objektif yang hendak dicapai bagi setiap individu yang berbeza keperluan. strategi pengajaran lebih berkesan . Murid yang lemah memerlukan banyak masa. isi dan kaedah pengajaran mereka mengikut kesesuaian murid-muridnya . Perolehan data-data ini membolehkan guru-guru mengubahsuaikan bahan. Penempatan mengikut kebolehan mengurangkan rasa tertekan malahan murid-murid dapat belajar dengan selesa. Murid-murid berasa tidak tertekan dan belajar dengan selesa kerana guru-guru telah mengklasifikasi kebolehan mengikut kumpulan.kanak keperluan khas ini. Kepentingan Penilaian Diagnostik Dapat menentukan jenis-jenis ketidak upayaan kanak-kanak. Untuk kelas yang lemah. Menempatkan kanak-kanak ini mengikut kebolehan dan keperluan diri. Ini kerana setiap kanak-kanak mempunyai perbezaan dalam diri sendiri dan antara individu. Guru-guru dapat meracang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap kebolehan murid. Perbezaan inilah yang mewujudkan pelbagai keperluan pendidikan yang perlu dipenuhi agar objektif yang dirancang memenuhi keperluan. Oleh itu guru-guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti cadangan atau program intervensi yang boleh digunakan untuk kanakkanak tersebut. Memberikan panduan untuk mengendalikan kanak-kanak keperluan khas. psikologi dan mental apabila berhadapan dengan kanak .

Ini dapat membantu ibu bapa mengetahui anaknya mempunyai ketidak upayaan tertentu lebih mendalam.diperkembangkan seperti mengajar isi yang asas dan kurang menegaskan kemahiran yang kompleks dan abstrak yang tidak boleh dikuasai oleh murid ini. Sosial. Selain itu. Hal demikian merupakan tindakan susulan utama yang boleh dilakukan dengan segera bagi membantu kanak-kanak itu. Penilaian perkembangan kognitif merangkumi kemahiran kanak-kanak berfikir seperti membuat persepsi. Penilaian dari segi fizikal merangkumi penilaian dari aspek menggunakan kemahiran anggota badan. Fenomena ini membolehkan ibu bapa mencari khidmat pakar-pakar tertentu bagi melatih anak-anaknya. Aspek sosial merangkumi kebolehan kanak-kanak berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kawan-kawan di persekitarannya. . memahami konsep. menyelesaikan masalah dan kebolehan mengingat. Aspek Penilaian Perkembangan Fizikal. Kognitif. Kanak-kanak yang berkebolehan berkawan dan bermain bersama rakan menunjukkan perkembangan sosial yang baik. kanak-kanak juga akan dinilai tahap perkembangan dari segi motor halus dan motor kasar. Sekiranya kanak-kanak itu lebih suka menyendiri dan tidak mahu bercampur-gaul bersama rakan yang lain menunjukkan bahawa kanak-kanak ini memerlukan bimbingan untuk menyakinkan dirinya ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. Penilaian ini berdasarkan tahap umur kanak-kanak selari dengan kebolehan kognitif mereka. Ia juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Ibu bapa mendapat maklumat yang lebih jelas tentang ketidak upayaan anak-anak mereka. Ianya bertujuan untuk memastikan bahawa kanak-kanak akan membesar mengikut bentuk tubuh dan ketinggian yang sesuai dengan usianya. PENILAIAN PERKEMBANGAN Definisi Penilaian Perkembangan Perkembangan ialah perubahan secara kuantitatif yang berlaku secara berterusan dari lahir hinggalah ke akhir hayat.

dan malu. mampu melakukan perkara-perkara ini pada usia empat tahun ke atas. dan lain-lain. memakai kasut. Aspek ini merangkumi kebolehan kanak-kanak menjaga dan memelihara diri sendiri dari segi makan. Untuk mengatasi masalah ini guru dan ibu bapa mestilah melatih kanak-kanak ini menyebut ayat-ayat mudah dahulu seperti ayat suku kata terbuka. Kanakkanak akan dinilai melalui reaksi yang ditunjukkan oleh mereka iaitu seperti perasaan gembira. minum. pendiam. Bagi kanak-kanak yang mempunyai tekanan emosi lebih cenderung duduk mendiamkan diri dan sentiasa diselubungi perasaan takut. Kanak-kanak yang biasa. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini perlu dibimbing dan sentiasa memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan kembali keyakinan dirinya. dan pengurusan diri. µpokok¶ disebut µpotok¶ dan lain-lain lagi. bimbang. Penilaian perkembangan kanak-kanak bertujuan untuk menilai tahap perkembangan dari segi fizikal. Perkataan yang digunakan juga jelas selari dengan peringkat umur kanak-kanak. memakai pakaian. maka guru boleh menjalankan proses intervensi untuk membantu kanak-kanak tersebut berkembang mengikut tahap umurnya. Kanak-kanak yang emosinya stabil dan tiada tekanan akan menunjukkan sikap yang ceria dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi ketika bersama rakan yang lain. sosial. emosi. mandi. Sekiranya kanakkanak ini ketidakupayaan berkembang secara normal. Aspek ini merangkumi kemahiran bertutur menggunakan bahasa yang difahami. kognitif. . Sekiranya ada dikalangan kanak-kanak yang masih gagal melakukan salah satu perkara di atas contohnya memakai pakaian dan memakai kasut maka kanak-kanak ini perlu di beri latihan setiap hari agar dapat menguasai kemahiran tersebut. Aspek emosi merangkumi kebolehan kanak-kanak menguasai dan mengawal perasaan. Tujuan Penilaian Perkembangan Menilai perkembangan kanak-kanak. bahasa dan pertuturan. µmakan¶ disebut µmatan¶. Pengurusan Diri. Kanak-kanak yang berumur empat tahun dan mempunyai masalah artikulasi iaitu masalah sebutan yang tidak jelas contohnya µbuku¶ disebut µbutu¶. kekemasan diri. risau. Bahasa Dan Komunikasi. dan tiada keyakinan diri ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. menggunakan tandas. Setelah menguasai ayat mudah barulah menyebut ayat suku kata tertutup.Emosi. gelisah.

Penilaian perkembangan yang dijalankan akan membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti tahap kekurangan kanak-kanak berdasarkan enam aspek tadi. Perkembangan ini akan terbantut sekiranya kanak-kanak ini mengalami ketidakupayaan. Dari enam aspek penilaian yang telah disebutkan. Dalam hal ini guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan dan sentiasa peka dengan perkembangan kanak-kanak. Setelah guru mengenal pasti kekurangan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak ini. Oleh yang demikian perbezaan ini perlu dikesan diperingkat awal agar pihak yang rapat dengan kanak-kanak ini seperti guru dan ibu bapa dapat membantu mengurangkan masalah kanak-kanak ini melalui program intervensi. Proses intervensi ini melibatkan latihan latih tubi latihan yang berterusan untuk melatih kanak-kanak ini berkembang mengikut tahap perkembangan yang normal. Sekiranya program pemulihan dilakukan berterusan di sekolah dan di rumah. Kanak-kanak yang mengalami kekurangan dapat dibantu untuk meningkatkan keupayaan dengan lebih cepat sekiranya guru dan ibu bapa dapat bekerjasama untuk mengatur program yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut. mungkin kanak-kanak ini mengalami kekurangan perkembangan dari segi kognitif dan bahasa. . Langkah ini penting agar kanak-kanak yang tidak berkeupayaan akan diatasi pada peringkat awal. Ketidakupayaan ini akan membezakan kanak-kanak ini berbeza dengan kanakkanak yang lain.Mengesan kekurangan kanak-kanak Melalui proses penilaian perkembangan ini. sudah tentu kanakkanak ini akan menguasai kemahiran dengan lebih cepat. Penglibatan keluarga dalam proses mempertingkatkan tahap perkembangan. Melalui program ini kanak-kanak akan dilatih dan diasuh sehingga mereka dapat meningkatkan kebolehupayaan dalam kemahiran yang patut mereka kuasai selaras dengan umur mereka. Mengambil tindakan untuk mempertingkatkan tahap perkembangan. Dalam tempoh ini kanak-kanak akan mengalami banyak pembelajaran dan berkembang mengikut tahap umur yang tertentu. Kegunaan Penilaian Perkembangan Kanak-kanak akan mengalami perkembangan sejak lahir hingga berumur 6 tahun. guru dapat mengesan tahap perkembangan kanakkanak tersebut. Sekiranya masalah ini dibiar beralarutan ianya akan memberi kesan jangka panjang kepada keluarga dan kanak-kanak tersebut. guru merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan tahap perkembangan selari dengan usianya. Oleh yang demikian guru dapat merancang proses intervensi yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut.

SPM dan STPM yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Matematik . Ini memberi peluang kepada guru-guru untuk membuat tindakan susulan apabila kelemahan murid yang dinilai telah diketahui. Murid yang berkebolehan dan yang lemah dapat dikesan dengan cepat. Untuk merancang bilik darjah yang sesuai . Ujian pencapaian ini melibatkan matapelajaran Bahasa Malaysia (membaca dan menulis). Contohnya. Menurut Mokhtar Ismail (1995). Biasanya ujian ini digunakan oleh ahli psikologis dan guru pendidikan khas untuk menentukan sama ada murid-murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif. Sains dan Pendidikan Moral . Bahasa Inggeris (reading and writing) . Penilaian pencapaian merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang dan pertimbangan nilai. kedua: menetapkan sesuatu kriteria bagi mengukur dan ketiga: membuat pentafsiran tentang hasil pengukuran.PENILAIAN PENCAPAIAN Definisi Penilaian Pencapaian Beberapa definisi tentang penilaian pencapaian adalah seperti berikut :Proses mengumpul maklumat atau data tentang pencapaian murid-murid di sekolah. Contohnya. Penilaian pencapaian digunakan bagi menilai tahap pengetahuan. Guru ± guru akan mengetahui kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk mempertingkatkan keupayaan belajar murid ± muridnya dengan menempatkan mereka mengikut kebolehan . ujian bulanan di bilik darjah dan ujian peringkat awam seperti UPSR. Menilai tahap pencapaian kanak-kanak. Penilaian ini dapat memberi gambaran tentang pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran yang diuji. Menilai kecekapan dan kemahiran melalui pemerhatian dan ujian bertulis bagi mengesan tahap pencapaian murid-murid yang berumur 7 tahun ke atas. Pertimbangan nilai boleh diperolehi dari interpretasi hasil pengukuran kuantitatif atau pengukuran kualitatif atau kombinasi kedua-duanya yang melibatkan 3 perkara iaitu pertama: dapat maklumat daripada cara mengukur. penguasaan murid-murid dalam isikandungan kurikulum tertentu . kemahiran dan kecekapan semasa. . PMR. Pembelajaran murid dapat dipertingkatkan lagi oleh guru dengan mempelbagaikan kaedah dan strategi P & P. Tujuan Penilaian Pencapaian Mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3 M.

. Keputusan yang diperolehi dapat digunakan oleh guru untuk mengkelaskan kanak ± kanak yang mempunyai masalah khas intelek atau emosi . Memberi garis panduan mengikut tahap pencapaian .murid . Guru pula dapat merancang aktiviti dan kaedah mengajar yang bersesuaian dengan kebolehan murid ± murid . guru ± guru dapat membuat tindakan susulan. Pemilihan ini juga untuk menentukan pendidikan lanjutan dan masalah ± masalah praktis yang lain . Keputusan ini memberi maklum balas kepada guru ± guru dan murid ± murid sama ada guru perlu beralih kepada topik baru atau sebaliknya dan seterusnya mengenal pasti pengajaran pemulihan boleh dilaksanakan . Dengan itu guru ± guru dapat membuat perubahan yang dikehendaki daripada maklumat yang terhasil . guru ± guru dapat merancang aktiviti pengayaan . Menganalisa kelemahan dan kekuatan murid . Menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid . Oleh itu . Selepas ujian dijalankan data ± data dikenalpasti bagi menentukan sama ada murid ± murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif atau sebaliknya . Murid ± murid akan tahu kebolehan dan kelemahan dirinya. Apabila masalah telah dikenal pasti daripada setiap murid .Mengubahsuaikan kurikulum yang sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pencapaian murid ± murid . Hasil dapatan penilaian yang diperolehi menjadi perangsang kepada murid ± murid untuk berjaya. Dapat membuat keputusan jenis intervensi yang akan dilaksanakan . Menginklusifkan murid ± murid khas .murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Maklumat ini perlu untuk menentukan sama ada sesuatu program itu inovatif dan mencapai objektif ± objektif khusus sebagaimana yang dirancang . Mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaran . pemulihan atau memilih perkaedahan yang sesuai dengan tahap pencapaian murid . Kepentingan Penilaian Pencapaian Dapat mengenal pasti keperluan pembelajaran murid ± murid . Tindakan ini sebagai cara menyemak semula faktor ± faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid ± murid .

Ujian menjadi kriteria untuk membahagikan kelas kepada kumpulan ± kumpulan kecil untuk mengadakan aktiviti atau pengajaran khas menurut kemampuan masing-masing . Pengkelasan ini dapat mengumpul murid . Dapat membuat rumusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai atau belum . PENILAIAN PSIKOLOGI Definisi Penilaian Psikologi Apa yang dimaksudkan dengan Penilaian Psikologi adalah penilaian yang berkaitan secara langsung dengan tingkah laku.murid mengikut tahap kebolehannya . Kaedah-kaedah yang sering diguna pakai untuk kanak-kanak normal mungkin tidak mampu untuk membantu perkembangan tingkah laku. Semua proses ini adalah menuju ke arah perkembangan psikologi. Jika belum guru .guru boleh mengubahsuaikannya mengikut keperluan murid . . Tujuan Penilaian Psikologi Penilaian Psikologi amatlah diperlukan terutamanya kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Ini kerana guru ± guru akan menghadapi pelbagai kebolehan dan latar belakang murid ± murid seperti kumpulan kesulitan pembelajaran yang teruk dan ringan di bilik darjah. Dari itu pengetahuan dan kemahiran amat penting dikuasai oleh penilai kerana dengan mengenal pasti keperluan khas ini maka guru dan penilai akan dapat mengadakan rawatan dan merancang intervensi yang sesuai. Maklumat ini membolehkan guru ± guru merancang aktiviti dan memilih jenis pengkaedahan yang sesuai supaya objektif pelajaran yang dikehendaki tercapai. mental dan emosi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Dapat membina ABM yang bersesuaian dengan tahap murid . Secara keseluruhannya Penilaian Psikologi ini bermatlamatkanuntuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi emosi. emosi dan mental mereka. Di sini telah berlaku peningkatan keperluan minda dan pembentukan respon afektif individu.murid. tingkah laku dan mental mereka. Golongan kanak-kanak ini memerlukan satu kaedah penilaian yang sesuai dengan keadaan realiti mereka.Dapat mengatasi masalah fizikal dengan cara mengumpul murid mengikut tahap pencapaian murid tersebut .

Perkara-perkara penting ini adalah bertujuan untuk penlai memahami akan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. Antara aspek tingkah laku yang diambil kira adalah seperti pergerakan jasmani. Akhirnya Penilaian Psikologi ini juga mampu membantu penilai membuat penilaian. sikap. menyelidik dan membuat pemerhatian tentang tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. Masalah-masalah ini memerlukan cara penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan sebenar kanak-kanak berkeperluan khas. Penyelarasan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah perlu kerana tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini sangat jauh ketinggalan di belakang. . Daripada apa yang telah diperhatikan didapati Penilaian Psikologi ini memberikan banyak kegunaan. Secara tidak langsung ini akan membantu penilai memberi bimbingan akan pembentukan tingkah laku yang tidak baik kepada tingkah laku yang lebih baik. Tujuan kedua mengapa Penilaian Psikologi ini dibuat adalah untuk mengawal tingkah laku manusia yang tidak diingini. Kadangkala terdapat juga kes-kes yang mana guru-guru juga merasa tertekan semasa melayani kanak-kanak sebegini. emosi dan mental kanak-kanak berkeperluan khas.Dalam proses penilai membuat penilaian psikologi ini. Penilaian Psikologi ini juga boleh digunakan sebagai satu komponen untuk membantu guru-guru menyelaras dan menyesuaikan kaedah mengajar agar bersesuaian dengan kanak-kanak ini. perasaan. Dengan menguasai kemahiran untuk melaksanakan Penilaian Psikologi ini ianya juga akan dapat membantu guru-guru menyelasaikan masalah tingkah laku. Salah satu kegunaannya adalah untuk membantu guru memahami tingkah laku serta perkembangan mental dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas. pemikiran dan proses menilai itu sendiri. Dengan itu kanak-kanak berkeperluan khas ini akan merasa diri mereka dihargai dan merasakan selamat berada di bawah jagaan guru mereka. Pemahaman oleh guru-guru terhadap masalah kanak-kanak ini akan membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab membimbing dengan lebih berkesan. Kepentingan Penilaian Psikologi Secara umumnya Penilaian Psikologi ini adalah sangat mustahak terutamanya kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas. beberapa perkara penting perlu diberi penekanan. Selain daripada itu. emosi dan mental kanak-kanak ini. Ini disebabkan guru-guru ini tidak begitu memahami akan tingkah laku.

Selain itu pengesanan juga akan dapat diperolehi di kalangan kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Akhir sekali penilaian pada peringkat awal akan mampu untuk mengesan mereka yang mempunyai risiko mengalami ketidakupayaan. Selain daripada itu Penilaian Psikologi ini juga amat berguna untuk pengesanan pada peringkat awal.Selain daripada itu guru-guru yang terlibat seperti guru-guru taska dan guru-guru tadika amat digalakkan untuk memberi perhatian terhadap penilaian psikologi ini. Golongan ini juga seharusnya sedar tentang perkembangan kanak-kanak sebegini. Guru-guru ini juga sebaikbaiknya dapat menguasai kemahiran untuk menilai perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas. . Pengesanan yang boleh dibuat melalui penilaian ini adalah seperti ketidakupayaan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful