KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI PERINGKAT TADIKA ATAU PRA SEKOLAH

Imran Ariff Ariffin Faizul Ab Kadir Khadijah Ibrahim Rizawati Abd Halim Wan Zurianti Wan Abdullah

Jabatan Kemahiran Hidup (Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional) (Universiti Pendidikan Sultan Idris 2010) 20 Oktober 2010

ABSTRAK Penulisan ini berkisarkan kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika atau pra sekolah. Penulisan ini telah di jalankan secara terperinci bagi mengetahui serba sedikit mengenai isu-isu, polisi kurikulum, dasar, pengajaran dan pembelajar (P&P) dan juga masalah berkaitan penglibatan ibu bapa di peringkat tadika/prasekolah. Penulisan ini juga akan menyentuh tentang masalah-masalah yang di hadapi oleh pihak sekolah terutama guru-guru yang mengajar pelajar tadika/prasekolah. Selain itu, penulisan ini juga akan membincangkan bagamana pihak sekolah menyelesaikan masalah pelajar tadika/prasekolah dan masalah hubugan pihak sekolah dengan ibu bapa. Namun, secara keseluruhan penulisan ini dirujuk berdasarkan bahan-bahan yang terbukti kesahihannya melalui kajian-kajian yang telah di buat oleh tokoh-tokoh dalam dunia pendidikan sebelum ini..

1.0 PENDAHULUAN Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal. Berikutan Akta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 162. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat

mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang.

2.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003), dalam pendidikan prasekolah, kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. Menurut Surayah Zaidon (2003) lagi, portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Namun, didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanakkanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990), kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak

berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah, pemerhatian, senarai semak dan rekod individu jarang dilakukan. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Keadaan ini juga menyebabkan aspekaspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka.

Bagi melaksanakan penilaian ini juga, para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran

mengendalikannya akibat kurang kemahiran. Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b)

Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanak-kanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977). Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan . sahsiah. komunikasi dan sosial kanak-kanak. Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanakkanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. Oleh disebabkan hal ini. Aspek-aspek seperti jasmani.bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan. emosi. rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka.

mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. 2. Apabila anggapannya itu meleset. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum.1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata. fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah. 2. Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas . Oleh hal yang demikian.1. Sukatan pelajaran prasekolah. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. antara lain. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf.1 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. perkembangan kanakkanak sama ada dalam aspek kognitif. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. mereka mengeluh. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbezabeza.

penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah. pada semester pertama. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50. Jadi.prasekolah. Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 ± 2010 menyatakan.1. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat. memang ada program khas. 2. Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. Malah. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Dahulu. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP.000 orang. Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun satu belum celik huruf.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor . Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Murid-murid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu.

Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya. Al. 2004). folder atau disket. Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja. 2. sikap guru yang tidak selektif. Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). 2. Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar.Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah.1. 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis. Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio. Antaranya menggunakan kotak. fail. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak . Namun begitu.

semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanak-kanak. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak±kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang . Menurut Surayah Zaidon (2004). Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu.

Justeru. Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah. 2.1.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah. Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7.berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori. Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah. Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). . Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang. Kanak±kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik.dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak±kanak.

0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 3. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. kad-kad nombor.1 Perlakasanaan Aktiviti Belajar Melalui Kaedah Bermain Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara sekolah rendah. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. formal di Tahun Satu . koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. kestabilan emosi. catur dan sebagainya. Almy (1984. kad-kad bergambar. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki.3. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Di Malaysia. daya cipta. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. teka silang kata.

Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. Kanak ± kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif.Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Lenyap dengan sendiri. bebas dari segala peraturan.1983) menganggap ³imaginative play´ sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. mereka. (Spodek et al. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut. Semasa bermain. ia juga membantu dalam pembentukan ini. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain´. menulis. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Melalui permainan. KPM. membaca. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak ± kanak. Kedua. Jerome Singer (Spodek. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta´. Namun begitu. PERPADUAN . JAIM. bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan . p. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. 1987. melukis dan mewarna. main adalah motivasi dalaman. Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS. mengeja. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. Mengikut Vygotsky (1962) ³Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. ³Pertama. 181). DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran.

terdapat faktor . Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan. Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanak-kanak disamping keperluan mereka. 1984). Antara faktor ± faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain. Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar. pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah (Almy. 1984). kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. Menurut mereka lagi. Menyentuh hal tersebut. Perkembangan Kerohanian dan Moral.interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanakkanak (Almy.faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. Perkembangan Fizikal. Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. guru juga kurang memahami psikologi kanak-kanak. Perkembangan Kreativiti dan Estetika dan Perkembangan . Perkembangan Kognitif.

kotak mancis. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. bekas telur. cawan plastik. Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. Contohnya. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan fizikal murid. .2004). Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut (Rohani Abdullah . Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. tin susu. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak ±kanak. Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. Bahan-bahan seperti kotak tisu. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut.Sosioemosi. Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. Boleh dikatakan guru-guru prasekolah memahami dan berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. botol plastik.

Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar. Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru.0 DASAR "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. mengarah. 2004). menilai dan membuat µdendaan¶. Mengenai proses penyampaian aktiviti. Berkaitan dengan penilaian. penasihat. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan.Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada". temuduga. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. ibu bapa. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian. pentadbir dan lainlain lagi kepada kanak-kanak ini (Rohani Abdullah. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di kalangan guru-guru masih di tahap asas. 4. Penggunaan boneka. NGO dan pihak swasta supaya . pengajar. model-model.

kepakaran dan sumber. Pendidikan prasekolah boleh menjadi institusi yang membantu ibu bapa menyelesaikan permasalahan ini. Justeru semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga.mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. Ibu bapa dari keluarga kurang bernasib baik kurang memperhatikan tentang pentingnya stimulasi pada usia awal ini. untuk membantu ibu bapa mencari kekuatan dan bakatnya serta menggunakannya bagi diri mereka sendiri dan keluarga. seringkali keadaan di rumah kurang merangsangkan pembelajaran di persekitaran mereka. Penglibatan ibu bapa sangat menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak prasekolah. Conway (2003) menyatakan penglibatan ibu bapa perlu lagi digalakkan kerana memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan kejayaan akademik kanak- . Sedangkan ibu bapa daripada golongan berada biasanya sibuk bekerja dan kurang dapat meluangkan masa bagi melayan anakanak mereka ke arah penyediaan pengetahuan dan kemahiran yang menjadi syarat kejayaan di sekolah. menyediakan program. 5. pendidikan dan latihan. Menurut Morrison (1978) pengertian penglibatan ibu bapa yang komprehensif adalah proses aktualisasi daripada potensi ibu bapa. Akhirnya ibu bapa kehilangan peluang untuk mengembangkan anak-anaknya secara maksima.Menurut Rohaty (2003) dalam kajiannya di Malaysia. sebahagian besar ibu bapa bekerja sehingga mempunyai waktu yang sangat terhad bagi merangsangkan anak-anaknya di rumah. perkhidmatan. perlindungan serta kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanakkanak.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PRASEKOLAH Dalam keadaan masyarakat sekarang ini.

. motor. Sebagai negara kepulauan yang luas dan mempunyai masyarakat yang majmuk.kanak. terdapat beberapa masalah berkaitan dengan penglibatan ibu bapa di prasekolah. Penglibatan ibu bapa merupakan manifestasi daripada persepsi terhadap pendidikan prasekolah. Guru dan pengetua perlu menyokong penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti di prasekolah dan menyamakan persepsi pengetua dan para guru tentang penglibatan ibu bapa. (1999) menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi menentukan pecapaian akademik kanak-kanak yang tinggi. perkembangan sosial. Miedel and Reynolds (1999) juga mendapati bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi di prasekolah berkaitan dengan kemahiran membaca kanak-kanak yang lebih baik. Dapatan kajian daripada Arnold (2008) dan Izzo et al. dan adaptif yang lebih baik. Dapatan Marcon (1999) juga menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa yang lebih tinggi dan jenis penglibatan yang lebih aktif berkaitan dengan kemahiran berbahasa kanak-kanak yang lebih baik. kadar keciciran yang lebih rendah. Ibu bapa perlu memahami kepentingan pendidikan prasekolah bagi kehidupan kanak-kanak mereka di masa hadapan sehingga penglibatan mereka di prasekolah boleh ditingkatkan. masa yang lebih pendek di kelas pendidikan khas ketika kanakkanak berada di kelas lapan. Amerika Syarikat. 1994). Merujuk kepada dapatan kajian-kajian ini. Namun begitu. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan prasekolah merupakan topik utama daripada kajian ini. mendapati bahawa penglibatan ibu bapa berkaitan dengan keterampilan dan perilaku di kelas (Taylor & Machida. Masalah yang pertama berkaitan dengan persepsi ibu bapa terhadap pendidikan prasekolah. penglibatan ibu bapa sangat penting dan pihak sekolah harus menumpukan perhatian kepada cara-cara untuk melibatkan ibu bapa bagi menyokong kejayaan pendidikan kanak-kanak. Kajian lain yang dilakukan di Head Start.

Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila latar belakang pendidikan mereka juga rendah sehingga kurang menganggap penting penglibatan mereka di prasekolah. Persepsi guru dan pengetua ini juga berkaitan dengan keperibadian guru dan pengetua. Sedangkan ibu bapa daripada golongan tinggi menganggap tidak perlu terlibat banyak di sekolah kerana sudah membayar mahal kepada pihak prasekolah. Persepsi tentang sejauh mana ibu bapa boleh terlibat berbeza antara guru dan pengetua. Kesibukan mereka juga menjadi faktor kurangnya penglibatan mereka di prasekolah.persepsi ibu bapa akan pentingnya pendidikan prasekolah sangat beragam dan masih banyak ibu bapa yang tidak menyedari kepentingan pendidikan prasekolah (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 1997). Ibu bapa dari kelompok rendah kurang berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah (Grolnick et al.. Persepsi ibu bapa yang rendah mengenai kepentingan pendidikan prasekolah ini mengakibatkan penglibatan mereka di pendidikan prasekolah juga rendah. Ada guru yang introvert. Apalagi bila mereka tinggal di luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan prasekolah. Masalah kedua adalah masalah persepsi guru dan pengetua tentang penglibatan ibu bapa yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman guru dan pengetua. berpendapat tidak perlu melibatkan ibu bapa terlalu banyak kerana mereka pasti tidak mempunyai masa. Thomas (1987) menyatakan masalah timbul bila guru enggan bekerjasama . mempunyai sikap tidak mahu dibetulkan oleh ibu bapa. antaranya sejauh mana ibu bapa boleh terlibat dalam membuat keputusan di prasekolah. 2007). Ibu bapa biasanya mesti bekerja untuk menyokong kewangan keluarga sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk terlibat di prasekolah. Ibu bapa daripada keluarga kurang bernasib baik cenderung kurang menganggap kepenting pendidikan prasekolah. sejauh mana ibu bapa boleh membantu guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sejauh mana ibu bapa boleh dilibatkan dalam bidang kurikulum di prasekolah.

Keadaan ini juga mempengaruhi pihak prasekolah untuk menumpukan perhatian pada program yang melibatkan ibu bapa di prasekolah.dengan ibu bapa yang bukan daripada golongan profesional. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. 2008). Di Indonesia 99 peratus prasekolah diurus oleh pihak swasta di mana kewangannya sangat bergantung kepada yuran pelajar dan pihak penyokong atau penderma (Direktorat Pembinaan TK dan SD. . 6. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah.

Recent research on play: . Brown (ED).Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa.. (1984). Almy.Administrating for young children. (1995). M. BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Rashid. Jurnal Teknologi Pendidikan.In J. M.F. Akhir kata.. 1984. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. A child right to play. B. Washington: NAEYC.. J. Almy. P. & Van Hoorn. Scales. Monighan.

Lerner (Vol. Animal Play Behaviour. . Parent involvement in preschool: Predictors and the relation of involvement to prelitery development. Damon (series Ed. 74-90.H.. Grace.ericdigests. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1992). Mathematics Counts. H. A. Journal of Educational Psychology 89. In L. (1998).S. (2003).The teacher's perspective. C.htm muat turun pada 20 Ogos 2010 Grolnick. Zeljo. U... Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. ERIC Digest. 993-1028).html. New York : Harper Perennial Fagen R.O. New York:Wiley. P. The portfolio and its use: Developmentally appropriate assesment of young children. Ed.. Math Magic. Dalam W. D. Oxford University Press.H. 1992. Flansburg.com/afn/opinion/editorial/010815e.1981.. Cockcroft. and Apostoleris. Katz (Ed. (1997). (Online) http://www. School Psychology Review 37 (1). V (pp. 538±548. G. Parental involvement in school can work wonders for children. J. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan asas. Current topics in early childhood education.) & R.ahwatukee. Diperoleh pada 21 Ogos 2010 http://www.org/1992-1/use. Arnold. N. A.). Handbook of child psychology: Vol I. Predictors of parent involvement in children's schooling. Kurowski. W. Benjet. Theoretical models of human development (pp. (1986). 1-22). C. & Morris.W. C. The ecology of developmental processes. London : HMSO Conway. & Doctoroff. (1994). S.). Bronfenbrenner.L. (2008) .

Merrill Publishing Company. (1961). The School Psychology Review 28(3). Positive relationships between parent school involvement and public school inner-city preschooler¶s development and academic performance. 395±412. G. (1999). Mohd Isa Abd Razak (2009). Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. T. Nor Hashimah Hashim & Khadijah Zon. (1999). & Reynolds. A. Abu Daud. Mohamad Hj.. 1993. Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: does it matter? Chicago longitudinal study.Hunt. (2004). Journal of School Psychology 37(4). Parent involvement in the home. Huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. J. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia.html Morrison.blogspot. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.S. Pedagogi Asas Pendidikan.M. (1978). 379±402. Tugas dan masalah guru dalam mengendalikan kurikulum prasekolah. W. R.Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Intelligence Kamaruddin dan Siti Hajar.Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.2000. school and community. 2003.com/2009/11/celik-huruf-semua-pihak-perlu-lebih. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. A. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Marcon. Celik Huruf : Semua Pihak Perlu Lebih Bersungguh Menanganinya diperoleh pada 20 Ogos 2010 daripada http://mohdisaabdrazak. Ohio: Charles E.Universiti Malaya. 2003. Miedel. Pelaksanaan penilaian pendidikan Islam . J.

(ed). Maktab Penguruan Islam : Jabatan Bahasa. Taylor. 1983.Projek IRPA. J. Assessing young children. New York: Norton Rohani Abdullah (2004).1990. The child's conception of number. . C. Universiti Sains Malaysia. 205±387.Dan Moral: Satu tinjauan di prasekolah. Piaget. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Spodek. The contribution of parent and peer support to Head Start children¶s early school adjustment.html Seefeldt. Definisi Pengajaran dan Pembelajaran (Online) diperolehi pada 20 Ogos 2010 http://sarinapraktikum. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Majzub.blogspot.. S. Surayah Zaidon. 1996b. Rohaty Mohd. Early Childhood Research Quarterly 9(3/4). 2003. A. Handbook of Research in Early Childhood Education. Pendidikan prasekolah: Cabaran kualiti. Satu Tinjauan Penggunaan Protfolio Kanak ± Kanak Prasekolah. Educational assessment of Malaysian preschoolers. Panduan Kurikulum Prasekolah. In Seefeldt (Ed. Rohaty Mohd. (1994). & Machida. 2003. NJ: Merrill/ Prentice Hall.com/2009/07/definisi-pengajaran-danpembelajaran. Disertasi Sarjana Pendidikan. Upper Saddle River. Surayah Zaidon (2004). R.). Continuing issues in early childhood education. Majzub. Bhd.B. (1952). Seminar Pendidikan Awal Kanak-kanak. Persepsi guru parasekolah terhadap penggunaan portfolio. New York: The Free Press. Sarina Baharuddin (2009).

Sikap Dan Keyakinan Guru dalam Pengajaraan Sains Awal diperolehi pada 20 Ogos 2010 daripada http://eprints.usm. (1962).S. Cambridge. 173-81 Vygotsky.my/ 2. Educational Research 29. L.1 Konsep Penilaian . Thought and Language.0 Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak 2.A : Mit Press. G. Extra people in the classroom. M. (1987).Thomas. Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004).

melapor dan membuat tindakan susulan.2. 2. kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya.al. polisi dan prosedur. kebolehan dan pencapaian.3 Kaedah Penilaian .2. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara.2. merancang dan membina instrumen penilaian. (1996) berpendapat penilaian ialah proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan.6 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. 2. Menurut Putri Zabariah dan Rohani (2007) penilaian dijalankan adalah supaya guru dapat: 2. dan strategi yang digunakan. pakar-pakar kesihatan.8 Menghargai hasil kerja kanak-kanak.2. kemajuan dan pencapaian murid. 2. 2.2 Matlamat Penilaian Penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. 2.3 Membuat perancangan dan pengubahsuaian aktiviti pengajaran untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 2. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran.9 Membuat tindakan susulan serta-merta 2.Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan. dan 2. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.2.5 Mengesan keberkesanan aktiviti.1 Mengesan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. 2. menganalisis maklumat penilaian. rutin. guru besar dan pegawai-pegawai yang memantau.2. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.2.2 Melihat perubahan pada perkembangan setiap kanak-kanak.2. 2. Arthur et. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspekpengetahuan.7 Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa.2.4 Mempelajari keperluan setiap kanak-kanak. Ia juga membawa maksud proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran. kekuatan.

Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku. dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. konsep. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu.4 Waktu Penilaian . menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian. dan model. main peranan. semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan. Selain itu. buku kecil. kelemahan. Dalam konteks penilaian. bacaan dan lain-lain.Penilaian di peringkat prasekolah bercorak tidak formal dan dijalankan ke atas kanakkanak secara pemerhatian yang berterusan. interaksi murid dengan bahan. perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. bercerita dan bersoal-jawab. lakaran. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru. gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dan sebagainya. afektif dan psikomotor. guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok.1 Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. aktiviti mengikat tali kasut. kekuatan. 2. 2. guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak. Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. perbualan atau interaksi antara murid dengan murid. video kanakkanak. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan. semasa aktiviti nyanyian. Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik. menyusun blok bersama rakan-rakan.3. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku. mewarna. tulisan. buku skrap. hafazan. jelas dan tepat. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza. kraf tangan. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif.

Dalam konteks pendidikan prasekolah. 2. Melalui proses penilaian yang dijalankan. pengukuhan dan pengayaan. Kekurangan tahap pencapaian murid boleh dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya. Justeru itu.4 Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut.0 Penilaian Semasa Kanak-kanak Bermain . guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa. Tindakan susulan adalah aktiviti bimbingan. 3. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak.5 Guru juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. Kepekaan guru dalam penilaian berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian setiap murid ke tahap yang optimum. 2. Aktiviti pengayaan hendaklah dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar setelah aktiviti.5. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Putri Zabariah dan Rohani (2007) bahawa penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal. atau aspek yang sepatutnya dipelajari telah dikuasai atau disiapkan. 2. Aktiviti bimbingan dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terhimpun. kemahiran. setelah dikenal pasti kelebihan atau kekurangan perkembangan murid. 2. Aktiviti pengukuhan merupakan pengukuhan kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai. Antara kebaikan menjalankan tindakan susulan di prasekolah ialah: 2. 2.5. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa atau mengikut kekerapan yang perlu.2 Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu. Proses penilaian hendaklah dilaksanakan semula. waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu.5.5.1 Kelebihan murid dalam pencapaian boleh diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai. semasa dan di akhir pembelajaran.3 Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu disokong dan diberi dan diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian. Semasa menjalankan tindakan susulan guru boleh menyediakan aktiviti bagi membantu murid yang memerlukan lebih perhatian atau pun aktiviti yang lebih mencabar.5 Tindakan Susulan Sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003).5. dan kelas melalui proses pembelajaran. kumpulan.

gula. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan semasa main air yang boleh menggalakkan perkembangan kognitif ialah: 4. 4. apa yang pasti. Aktiviti lain yang guru boleh jalankan ialah aktiviti permainan air. penyediaan tempat atau ruang. main mempermudahkan cara pembelajaran.Dari sudut psikologi terdapat 12 aspek perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain. mempelajari perkara baru dan juga belajar dalam menyelesaikan masalah. . Permainan air boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. 4. dan membuat perbandingan.2 Membanding dan membezakan serta membuat anggaran isi padu air. bentuk. Walaupun main bukan kesamaan dengan pembelajaran. konsep penyerapan. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak. Tempat air boleh berbentuk tetap atau sementara.1. Selain itu. Permainan seperti ini mendorong kanak-kanak berfikir secara spontan dan secara langsung akan membantu perkembangan kognitif mereka. serta penyejukan dan pemanasan. keupayaan adaptasi psikologikal adalah amat penting dalam memastikan perkembangan struktur kognitif atau mental kanak-kanak. Berbagai perkara dalam aspek kognitif dapat dikembangkan melalui permainan air seperti kemahiran menyiasat. batu. Antaranya ialah penyediaan bahan. membuat anggaran. dan sebagainya. kapasiti.1.1. Ini adalah kerana bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh pengalaman baru agar dapat diadaptasikan dalam struktur kognitif mereka. mestilah berdekatan dengan sumber air. timbul tenggelam.Mengikut Piaget (1983. Guru perlu mengambil kira beberapa aspek semasa kanak-kanak menjalani aktiviti main air. kanak-kanak juga dapat menambah pengetahuan tentang konsep isi padu.4 Melakukan penyelenggaraan pada akuarium yang mengandungi hidupan air.1 Aspek Perkembangan Kognitif Banyak kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak. dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu.1 Memerhati dan meneroka ciri-ciri air seperti menuang air ke dalam beberapa bekas berbeza saiz dan bentuk melalui cara seperti membuat teh tarik. 4. menjadi sebuah basikal.5 Bermain dengan kenderaan air atau objek untuk mengetahui konsep tenggelam dan timbul.3 Menjalankan eksperimen seperti menyediakan larutan air daripada bahan-bahan berbeza seperti garam. Piaget memandang main sebagai aktiviti pengukuhan untuk tingkah laku yang baru dipelajari. menjalankan eksperimen.1. saiz. dan sebagainya. pakaian yang sesuai. pasir. Melalui Permainan air kanak-kanak boleh meneroka persekitaran. 4.1. Walau bagaimanapun hanya lima aspek perkembangan yang akan dibincangkan iaitu: 4. Guru boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan cara mengadakan permainan yang boleh mencabar pemikiran kanak-kanak seperti bersoal-jawab apa yang mereka akan rasa sekiranya mereka menjadi sebuah buku.

kenderaan dan sebagainya. Menurut Piaget ( 1962 ). kakak. kanak-kanak boleh menjalani aktiviti dengan cara bermain seperti mengumpulkan bongkah mengikut ciri-ciri yang ditetapkan iaitu mengumpulkan semua bongkah berwarna merah. jalan raya. ibu. mengumpulkan semua bongkah berbentuk bulat. peniaga dan sebagainya. Mereka juga akan meniru perwatakan orang-orang di sekeliling mereka seperti doktor. Mereka juga menyedari setiap objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. dan menyanyi ketika bermain dengan bongkah. berimaginasi. Kanak-kanak memberikan bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki guru. Guru juga hendaklah memberi perangsang dengan mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan. 4. Aktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan daripada guru.Aktiviti bermain dengan bongkah juga boleh mengembangkan kognitif kanak-kanak. Permainan diulang dengan kanak-kanak membezakan bentuk pula. Mereka membuat binaan seperti rumah. main pasir dan main peranan. Kanak-kanak menyusun dan mengumpul bongkah mengikut warna serta menamakan warna itu. Contohnya. dan adik. guru akan menggunakan bongkah pelbagai warna dan bentuk. Sewaktu bermain pondok-pondok. kanak-kanak bermain dengan bongkah yang pelbagai warna. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dipertingkatkan. . Melalui permainan ini juga kanak-kanak akan berbincang sesama sendiri mengenai bahan binaan mereka. abang. guru. segi tiga. anggota polis. dan bentuk. saiz.2 Aspek Perkembangan Bahasa Melalui bermain juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. saiz dan ciri-ciri. Aktiviti main pondok-pondok juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. melalui aktiviti bermain dengan bongkah juga kanak-kanak dapat meneroka kemahiran awal sains yang merupakan salah satu cabang perkembangan kognitif. Selain itu. Oleh itu. Sewaktu bermain kanak-kanak akan berbual sesama mereka berdasarkan watak yang telah dipilih. Permainan yang melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata. Contohnya bagi meningkatkan kefahaman kanak-kanak mengenai bentuk. perbendaharaan kata kanak-kanak akan bertambah. Semasa aktiviti ini berjalan guru menggalakkan kanak-kanak melahirkan perasaan seperti bercerita. Melalui aktiviti bermain bongkah. jambatan. bagi kemahiran membezakan warna dan bentuk. segi empat dan sebagainya. bangunan. bermain pondok-pondok. secara tidak langsung. main dengan binaan mengajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang. Guru boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan perkembangan bahasa melalui aktiviti bermain bongkah. kanak-kanak meniru perwatakan ahli keluarga seperti bapa.

Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengarinya. menghasilkan . Kanak-kanak memegang tangan pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya. Kemahiran sosial termasuklah berkongsi. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain. Dengan nyanyian juga dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia mudah diingati dan difahami olehkanak-kanak. bekerjasama dan mematuhi peraturan. dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri. Kemudian. kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. meminta dan bertanya. mempelbagaikan dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. Ini termasuklah cara kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan mereka. Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. mudah. Sebaliknya Thacker . Sepanjang aktiviti tersebut kanak-kanak kelihatan sangat gembira. Melalui aktiviti inikanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa kata kanak-kanak akan semakin bertambah. Contohnya. memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. berkongsi dan memberi. Mereka membina perkataan yang lucu.Selain aktiviti main bongkah dan main pondok-pondok. Peningkatan perkembangan bahasa dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi.3 Aspek Perkembangan Sosial Perkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak kecil. Menurut Philip (1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. tangan dan kaki bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehingga kanak-kanak dapat menyebut lirik lagu itu. aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. Contoh permainan lagu berantai ialah seperti: Malam yang sepi pi« pi Pak Mat jual topi pi«pi Topinya koyak yak«yak Pak Mat jual tempoyak yak«yak Tempoyaknya basi si«si Pak Mat jual nasi si« si 4. permainan lagu berantai membolehkan kanakkanak menghafal. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu Row Row Your Boat atau dalam bahasa Melayu ialah Dayung Dayung Sampan sambil membuat aksi mendayung sampan secara berpasangan. Dengan cara ini.

Di samping itu. jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti main ini menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu perkembangan sosial mereka. kanak-kanak sebenarnya sedang belajar cara-cara berinteraksi dan bersosial bersama orang lain di luar daripada lingkungan ahli keluarga. Semasa bermain pasir kanak-kanak akan berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan bersama rakan-rakan. Antaranya aktiviti bermain pasir. Memberi pendedahan sosial yang awal kepada kanak-kanak memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di samping dapat menanam sifat berani dan berani ke hadapan.(1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. Oleh itu. Permainan pasir boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas. dam ular. Contohnya. Hal ini demikian kerana. Hobbes. Spinoza. menghargai sumber dan idea orang lain. hormat-menghormati. Emosi bermaksud jiwa yang kuat. bermain doh ataupun semasa bermain permainan dalaman seperti congkak. Pelbagai aktiviti bermain boleh dilakukan di prasekolah dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak. aktiviti bermain di taman permainan juga boleh menggalakkan kanak-kanak meningkatkan aspek perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak. 4. Ini adalah kerana penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak. ketingting dan sebagainya. semasa aktiviti bermain di taman permainan kanak-kanak perlu bergaul dengan semua rakan sebaya. Tidak hairanlah jika Plato. dan bekerjasama sesama rakan. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain. Begitu juga aktiviti bermain pondok-pondok. kanak-kanak akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. Emosi juga boleh dimanifestasikan melalui bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. Secara tidak langsung kanak-kanak ini belajar untuk menghormati perasaan dan hak orang lain. Ruang pasir haruslah berkeadaan teduh dan selesa untuk kanak-kanak bermain.4 Aspek Perkembangan Emosi Terdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah. Bahasa badan ialah pergerakan badan seperti postur dan ekspresi wajah. dan Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan yang tinggi dan paling halus. Semasa bermain bersama rakan-rakan. Selain itu. Aristotle. Guru harus menyediakan pelbagai peralatan untuk memberi peluang kepada murid membuat penerokaan dan penemuan baru serta bersosialisasi dengan rakan-rakan. Descartes. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak zaman Greek lagi. mereka dilatih bersifat sabar dan mematuhi peraturan kerana perlu bergilir-gilir semasa bermain dengan alatan permainan yang terhad. .

serta muzik dan gerakan. Perkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting. Bagi Aristotle juga. kesedihan. terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya taakulan. Antara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktiviti Komponen Kreativiti dan Estetika.Mengikut Daniel Goleman ( 1997 ). Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah kegembiraan. Dengan cara ini. iaitu bahasa bukan lisan. Aktiviti muzik dapat membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. Menurut Plato. karya. guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya perkembangan emosi seseorang kanak-kanak. Contohnya aktiviti seni visual dengan menggunakan warna air. ketakutan. emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhannya. dan kemarahan. Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. serta ada kecenderungan yang berbezabeza untuk bertindak. Selain itu. Oleh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positif amat dititik beratkan terutamanya dalam aktiviti bermain. dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. . Aktiviti percikan dan tiupan warna air di atas kertas lukisan. Kebanyakan kanak-kanak suka bermain dengan warna air kerana pada mereka aktiviti ini mencabar kebolehan mereka. Oleh itu. mereka dapat meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti nyanyian ini dijalankan. kanak-kanak akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. Semasa aktiviti ini dijalankan. perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru mengajar aktiviti nyanyian. emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan biological. Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positif. Ini bermakna emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan fizikal . Hal ini demikian kerana muzik digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. dan komponen emotif. meluahkan emosi. Antaranya semasa penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan. mereka mungkin tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup. Ini adalah kerana bermain dapat membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreatif dan berimaginasi tanpa gangguan. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan. Banyak lagi aktiviti seni visual yang boleh dijalankan di prasekolah dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. kelihatan kanak-kanak seronok dan emosi kegembiraan terpancar di wajah mereka. kehendak (desire).

lebih yakin. Aktiviti pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran fizikal serta dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya melalui pengalaman yang diperolehi melalui permainan. menguli doh dan lain-lain lagi. dan boleh berdikari. bermain buaian dan sebagainya dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. Aspek perkembangan fizikal kanak-kanak dapat dikembangkan melalui empat aspek yang telah dinyatakan. Penguasaan psikomotor halus yang baik amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanakkanak. . Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat. perkembangan psikomotor kasar. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. Misalnya. Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanak-kanak ialah: 4.2 Aspek Perkembangan Motor Halus Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata.1 Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar Kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif. dan mencabar. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagianbahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Perkembangan fizikal merupakan suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanakkanak.5. kesihatan dan keselamatan.5 Aspek Perkembangan Fizikal Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. menjahit kad berlubang.5. mengoyak dan merenyuk kertas. menconteng kertas. pergerakan kreatif dan gimnastik. melipat.4. Antara aktiviti dalam bentuk permainan yang boleh dijalankan bagi membantu perkembangan fizikal dalam aspek ini ialah seperti merantai manik. aktiviti bermain di padang permainan. 4. Komponen Perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus. kanak-kanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. bergayut pada µ monkey bar ¶. Selain itu. aktiviti seperti memanjat dan menuruni gelongsor. pantas. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan.

Proses mengadun.Salah satu aktiviti yang menyeronokkan kanak-kanak dalam membantu aspek perkembangan fizikal ialah bermain dengan doh. menggaul. Sebelum kanak-kanak bermain dengan doh. Menyediakan doh sendiri memberi peluang kepada kanak-kanak merasa sendiri struktur doh dan memilih sendiri warna yang mereka suka. . Biarkan kanak-kanak menggaul dan menguli doh dengan tangan. guru hendaklah membimbing kanak-kanak membuat doh sendiri. meramas adalah baik untuk jari-jemari kanak-kanak dan ia juga adalah latihan awal bagi persediaan untuk menulis. ia melatih pergerakan motor halus kanak-kanak. Dengan cara ini.

guru pendidikan khas. Secara keseluruhannya penilaian boleh dijalankan oleh pakar-pakar psikologi. Kumpulan Budiman Sdn Bhd 1997 ) membuat takrifan. Umumnya penilaian dijalankan bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta keperluan seseorang pelajar. pakar psikiatrik. dalam bukunya Educational Evaluation and Decision (Pedagogi 3 Pengujian Dan Penilaian. D. mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya. penilaian itu sebagai proses menentukan. sikap. harga diri seseorang atau untuk lain-lain tugasan. Pemulihan. Dengan kenyataan-kenyataan yang tepat berkenaan tahap pencapaian atau kemerosotan perubahan tingkah laku. Ianya bermula dengan membuat pengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif. Mok Soon Sang. Juga dapat dikatakan bahawa penilaian itu adalah sesuatu rumusan daripada dapatan data-data yang telah dikumpul.PENGENALAN Secara umumnya penilaian bolehlah ditakrifkan sebagai satu kaedah atau satu sistem yang digunakan untuk membuat sesuatu perancangan baru yang lebih baik dan lebih berkesan. guru-guru dan ibu bapa. sahsiah. Dalam konteks ini pengukuran juga adalah penilaian yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuantiti iaitu angka atau gred. . Stufflebeam.

Penilai terdiri daripada individu yang rapat dengan kanak-kanak tersebut terutama guru. Gambaran awal ini penting untuk kita mengenal pasti tahap keupayaan kanak-kanak. guru prasekolah atau ibu bapa dapat mengambil tindakan awal untuk mengatasi kekurangan tersebut. Maklumat yang diperolehi daripada hasil penilaian akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut. Antaranya seperti berikut . iPenilaian Pengesanan iiPenilaian Diagnostik iiiPenilaian Perkembangan ivPenilaian Pencapaian vPenilaian Aptitut viPenilaian Kebolehan viiPenilaian Kerjaya viiiPenilaian Personaliti ixPenilaian Kesihatan Mental PENILAIAN PENGESANAN Definisi Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan ialah satu penilaian tidak formal yang dilakukan kepada kanakkanak berumur di bawah tujuh tahun. ibu bapa dan pengasuh. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru dan ibu bapa ialah merujuk kepada pakar atau .JENIS-JENIS PENILAIAN PSIKOLOGI Menurut ahli-ahli psikologi penilaian terbahagi kepada beberapa kategori. Sekiranya didapati kanak-kanak menghadapi ketidakupayaan dari aspek tertentu. Tujuan Penilaian Pengesanan Penilaian pengesanan kanak-kanak yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa akan memberi gambaran awal tentang jenis ketidakupayaan atau perkembangan kanak-kanak. Penilaian ini dilakukan secara pemerhatian ataupun dengan cara perbandingan dengan kanak-kanak yang lain.

guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang boleh mengembangkan lagi kemahiran yang sedia ada. Langkah segera ini akan membantu kanak-kanak menangani ketidakupayaannya. Dengan maklumat yang diperolehi dari hasil penilaian ini.2. 3.2. Kepentingan Penilaian Pengesanan 3. Setelah mengetahui tahap keupayaan kanak-kanak. Begitu juga sebaliknya. Kanak-kanak terdiri daripada pelbagai kecenderungan atau kelebihan yang dimiliki contohnya jika seseorang kanak-kanak itu kelihatan lebih cenderung ke arah aktiviti sosial seperti bermain bersama kawan dan suka berbual maka guru dan ibu bapa haruslah meningkatkan kecenderungan itu. Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Sekiranya tahap perkembangan berada pada paras normal. 3. Dengan adanya penilaian ini.1 Dapat mengetahui ketidakupayaan dengan lebih awal.2. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan rujukan bimbingan dan perancangan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. 3. 3.1 Mengesan keupayaan kanak-kanak di peringkat awal.2 Kenal pasti tahap kelebihan yang dimiliki .1 Kumpul maklumat untuk simpanan rekod . Penilaian pengesanan ini dapat membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti ketidakupayaan yang dialami oleh anak-anak mereka. Masalah ini akan dapat dikurangkan sekiranya perancangan dilakukan mengikut keperluan kanak-kanak. guru dan ibu bapa dapat mengetahui tahap perkembangan kanakkanak di peringkat awal.2. Maklumat ini juga boleh diserahkan kepada pihak yang berkaitan sebagai rujukan dalam proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak.3.2 Membantu ibu bapa dan guru menyelesaikan masalah kanak-kanak . guru dan ibu bapa bolehlah merancang dan melaksanakan tindakan yang boleh membantu kanakkanak tersebut meningkatkan keupayaan yang sedia ada dengan aktiviti yang berkesan.perkhidmatan yang berkaitan untuk menolong kanak-kanak tersebut. jika didapati kanak-kanak itu berada pada tahap perkembangan yang agak perlahan maka guru dan ibu bapa bolehlah merancang aktiviti yang mampu meningkatkan . guru dan ibu bapa dapat merancang tindakan susulan untuk mengurangkan masalah atau kekurangan keupayaan kanak-kanak tersebut. Penilaian pencapaian ini dapat mendedahkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.

Keputusan penilaian pencapaian ini boleh diajukan kepada pakar bagi kes yang memerlukan khidmat pakar.3.3. ujian ini dijalankan secara individu yang memberi fokus utama untuk menilai kebolehan dalam satu atau beberapa . guru dan ibu bapa akan mengetahui keperluan anakanak mereka.3.3. Dari segi pencapaian akademik . 3. Langkah awal yang diambil dapat membantu kanak-kanak menigkatkan ketidakupayaannya dengan lebih cepat. guru dan ibu bapa bolehlah membuat perancangan untuk mempertingkatkan lagi kekuatan dan mengurangkan kelemahan yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut. Berdasarkan maklumat yang diperoleh itu. 3.5 Simpanan rekod untuk rujukan dan bimbingan.3 Kenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. guru dan ibu bapa dapat merancang perancangan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak itu. Setelah mengetahui kemampuan kanak-kanak. Rekod ini penting bagi memudahkan guru membuat rujukan sekiranya diperlukan. Maklumat yang diperolehi ini akan membantu pakar mengenali dan mengesan tahap keupayaan kanak-kanak ini dalam tempoh yang singkat. guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kanak-kanak. PENILAIAN DIAGNOSTIK Definisi Penilaian Diagnostik Beberapa definisi penilaian diagnostik adalah seperti berikut :Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinasikan penilaian diagnostik ini sebagai satu penilaian formatif bagi mendapatkan data-data yang menunjukkan kelemahan tertentu yang menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran . Seterusnya proses meningkatkan keupayaan kanak-kanak akan dapat dijalankan dengan segera dan berkesan. Dengan itu kanak-kanak ini akan dinilai dari masa ke semasa berdasarkan rekod terdahulu dan pencapaian yang telah mereka kuasai. Melalui penilaian pengesanan ini juga.kemahiran atau keupayaan kanak-kanak tersebut.4 Menyediakan laporan untuk rujukan pakar. 3. Setelah melakukan penilaian pengesanan.2 Menyediakan perancangan berdasarkan keperluan kanak-kanak. Rekod atau keputusan penilaian pencapaian yang diperolehi akan disimpan untuk rujukan dan bimbingan. 3.

pemikiran dan penyataan . Murid-murid yang lemah memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza kerana tumpuan perhatiannya yang tidak lama di kelas. . Jadi dapatlah dirumuskan ujian diagnostik adalah ujian yang memberi maklumat terperinci supaya langkah-langkah tertentu dan lebih tepat dapat dijalankan dengan lebih berkesan . Persediaan aktiviti P & P yang menarik dan dipelbagaikan amat dititikberatkan. Jika rumusan yang dibuat pakar-pakar ini bercanggah. Penilaian ini lebih khusus dan spesifik tentang masalah kanak ± kanak keperluan khas dari segi perubatan.kanak kepada ibu bapa dan guru-guru pendidikan khas. Jenis-jenis ketidak upayaan ini dipengaruhi oleh factor-faktor dalaman yang membezakan keupayaan kanak-kanak ini yang biasanya diwarisi dan dipelajari melalui pengalaman kanak-kanak itu seperti faktor genetik. Pengetahuan ini dapat dijadikan pelunjuran oleh guru-guru dalam melaksanakan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. Ini membolehkan murid-murid dapat belajar dengan lebih selesa lagi. Memberikan maklumat tentang masalah kanak.bidang . penilaian diagnostik merupakan satu penilaian yang mendalam dan khusus bagi kanak-kanak yang umurnya atara 6 hingga 7 tahun . Tujuan Penilaian Diagnostik Menentukan jenis-jenis ketidak upayaan seseorang kanak-kanak lebih awal secara lebih spesifik. Guru-guru juga dapat menyemak semula factor-faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid-muridnya di kelas. Buku DSM IV sering digunakan terutamanya ketika mengdiagnosis masalah mental.Data . Penilaian diagnostik juga dianggap sebagai satu penilaian dari segi emosi dan mental seseorang kanak-kanak berkeperluan khas. Dalam pendidikan kanak-kanak khas pula. proses penerimaan.data terperinci ini dapat memberi maklumat tentang kekuatan dan kelemahan tertentu yang dapat menyediakan RPI yang sesuai bagi individu berkenaan . proses pengamatan. Penilaian ini biasanya boleh dilakukan oleh pakar-pakar psiakiatris dan psikologis dalam mengkategorikan kanak-kanak secara lebih spesifik. Penempatan yang lebih tepat untuk murid-murid ini mengikut aras kebolehannya.Pengetahuan masalah kesulitan pembelajaran ini memudahkan guruguru menggunakan pendekatan pengajaran sesuai untuk mengatasinya. ibu bapa dinasihatkan mendapatkan ³second option´ apabila merujuk kanak-kanak itu.

Murid yang lemah memerlukan banyak masa. Murid-murid berasa tidak tertekan dan belajar dengan selesa kerana guru-guru telah mengklasifikasi kebolehan mengikut kumpulan. Oleh itu guru-guru dan ibu bapa dapat mengenal pasti cadangan atau program intervensi yang boleh digunakan untuk kanakkanak tersebut.kanak keperluan khas ini. Perbezaan inilah yang mewujudkan pelbagai keperluan pendidikan yang perlu dipenuhi agar objektif yang dirancang memenuhi keperluan. Perolehan data-data ini membolehkan guru-guru mengubahsuaikan bahan. psikologi dan mental apabila berhadapan dengan kanak . strategi pengajaran lebih berkesan . Ini kerana setiap kanak-kanak mempunyai perbezaan dalam diri sendiri dan antara individu. Guru-guru dapat menentukan objektif yang hendak dicapai bagi setiap individu yang berbeza keperluan. Memberikan panduan untuk mengendalikan kanak-kanak keperluan khas. Digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi menentukan kedudukan murid-murid dalam pelajarannya sebelum guru-guru memulakan sesuatu isipelajaran. Guru ± guru dapat mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran kerana proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini memerlukan pelbagai kaedah agar mereka mudah faham. Ini kerana keupayaan belajar murid-murid adalah berbez.Merancang kaedah rawatan yang bersesuaian dengan ketidak upayaan kanak-kanak itu. Jadi mereka berasa tidak tersisih dan akan hilang perasaan negatifnya seperti malu belajar kerana guru-guru memberi perhatian dan tunjuk ajar yang sama mengikut kebolehan. Ia juga penting kepada ibu bapa untuk memberi intervensi awal termasuklah mengenal pasti penempatan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut dalam memberi pendidikan dan membantunya dalam kehidupan yang lebih selesa. Kepentingan Penilaian Diagnostik Dapat menentukan jenis-jenis ketidak upayaan kanak-kanak. Guru-guru dapat meracang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap kebolehan murid. Menempatkan kanak-kanak ini mengikut kebolehan dan keperluan diri. isi dan kaedah pengajaran mereka mengikut kesesuaian murid-muridnya . Penempatan mengikut kebolehan mengurangkan rasa tertekan malahan murid-murid dapat belajar dengan selesa. Untuk kelas yang lemah. Guru-guru juga harus peka dengan keperluan dan perkembangan emosi.

Kognitif. Sekiranya kanak-kanak itu lebih suka menyendiri dan tidak mahu bercampur-gaul bersama rakan yang lain menunjukkan bahawa kanak-kanak ini memerlukan bimbingan untuk menyakinkan dirinya ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. memahami konsep. Ia juga dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Sosial. Ini dapat membantu ibu bapa mengetahui anaknya mempunyai ketidak upayaan tertentu lebih mendalam. . Penilaian perkembangan kognitif merangkumi kemahiran kanak-kanak berfikir seperti membuat persepsi. Kanak-kanak yang berkebolehan berkawan dan bermain bersama rakan menunjukkan perkembangan sosial yang baik. Hal demikian merupakan tindakan susulan utama yang boleh dilakukan dengan segera bagi membantu kanak-kanak itu.diperkembangkan seperti mengajar isi yang asas dan kurang menegaskan kemahiran yang kompleks dan abstrak yang tidak boleh dikuasai oleh murid ini. Aspek sosial merangkumi kebolehan kanak-kanak berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kawan-kawan di persekitarannya. Fenomena ini membolehkan ibu bapa mencari khidmat pakar-pakar tertentu bagi melatih anak-anaknya. Penilaian dari segi fizikal merangkumi penilaian dari aspek menggunakan kemahiran anggota badan. PENILAIAN PERKEMBANGAN Definisi Penilaian Perkembangan Perkembangan ialah perubahan secara kuantitatif yang berlaku secara berterusan dari lahir hinggalah ke akhir hayat. Ibu bapa mendapat maklumat yang lebih jelas tentang ketidak upayaan anak-anak mereka. kanak-kanak juga akan dinilai tahap perkembangan dari segi motor halus dan motor kasar. menyelesaikan masalah dan kebolehan mengingat. Selain itu. Aspek Penilaian Perkembangan Fizikal. Ianya bertujuan untuk memastikan bahawa kanak-kanak akan membesar mengikut bentuk tubuh dan ketinggian yang sesuai dengan usianya. Penilaian ini berdasarkan tahap umur kanak-kanak selari dengan kebolehan kognitif mereka.

Perkataan yang digunakan juga jelas selari dengan peringkat umur kanak-kanak. Aspek ini merangkumi kebolehan kanak-kanak menjaga dan memelihara diri sendiri dari segi makan. Tujuan Penilaian Perkembangan Menilai perkembangan kanak-kanak. dan lain-lain. pendiam. dan tiada keyakinan diri ketika berhadapan dengan rakan-rakan yang lain. memakai pakaian. Penilaian perkembangan kanak-kanak bertujuan untuk menilai tahap perkembangan dari segi fizikal. dan malu. minum. gelisah. Aspek ini merangkumi kemahiran bertutur menggunakan bahasa yang difahami. Pengurusan Diri. Aspek emosi merangkumi kebolehan kanak-kanak menguasai dan mengawal perasaan. Sekiranya kanakkanak ini ketidakupayaan berkembang secara normal. Untuk mengatasi masalah ini guru dan ibu bapa mestilah melatih kanak-kanak ini menyebut ayat-ayat mudah dahulu seperti ayat suku kata terbuka. Kanak-kanak yang biasa. mandi. Sekiranya ada dikalangan kanak-kanak yang masih gagal melakukan salah satu perkara di atas contohnya memakai pakaian dan memakai kasut maka kanak-kanak ini perlu di beri latihan setiap hari agar dapat menguasai kemahiran tersebut. Bagi kanak-kanak yang mempunyai tekanan emosi lebih cenderung duduk mendiamkan diri dan sentiasa diselubungi perasaan takut. memakai kasut. bahasa dan pertuturan. kekemasan diri. Kanak-kanak yang emosinya stabil dan tiada tekanan akan menunjukkan sikap yang ceria dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi ketika bersama rakan yang lain. Setelah menguasai ayat mudah barulah menyebut ayat suku kata tertutup. bimbang. menggunakan tandas. maka guru boleh menjalankan proses intervensi untuk membantu kanak-kanak tersebut berkembang mengikut tahap umurnya. µpokok¶ disebut µpotok¶ dan lain-lain lagi. risau. kognitif. dan pengurusan diri. . sosial. Kanakkanak akan dinilai melalui reaksi yang ditunjukkan oleh mereka iaitu seperti perasaan gembira. Bahasa Dan Komunikasi. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini perlu dibimbing dan sentiasa memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan kembali keyakinan dirinya. µmakan¶ disebut µmatan¶. emosi.Emosi. Kanak-kanak yang berumur empat tahun dan mempunyai masalah artikulasi iaitu masalah sebutan yang tidak jelas contohnya µbuku¶ disebut µbutu¶. mampu melakukan perkara-perkara ini pada usia empat tahun ke atas.

Melalui program ini kanak-kanak akan dilatih dan diasuh sehingga mereka dapat meningkatkan kebolehupayaan dalam kemahiran yang patut mereka kuasai selaras dengan umur mereka. Perkembangan ini akan terbantut sekiranya kanak-kanak ini mengalami ketidakupayaan. Oleh yang demikian perbezaan ini perlu dikesan diperingkat awal agar pihak yang rapat dengan kanak-kanak ini seperti guru dan ibu bapa dapat membantu mengurangkan masalah kanak-kanak ini melalui program intervensi. Penglibatan keluarga dalam proses mempertingkatkan tahap perkembangan. Proses intervensi ini melibatkan latihan latih tubi latihan yang berterusan untuk melatih kanak-kanak ini berkembang mengikut tahap perkembangan yang normal. Ketidakupayaan ini akan membezakan kanak-kanak ini berbeza dengan kanakkanak yang lain.Mengesan kekurangan kanak-kanak Melalui proses penilaian perkembangan ini. Dalam hal ini guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan dan sentiasa peka dengan perkembangan kanak-kanak. Dari enam aspek penilaian yang telah disebutkan. . Oleh yang demikian guru dapat merancang proses intervensi yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. mungkin kanak-kanak ini mengalami kekurangan perkembangan dari segi kognitif dan bahasa. Setelah guru mengenal pasti kekurangan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak ini. guru merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan tahap perkembangan selari dengan usianya. Sekiranya program pemulihan dilakukan berterusan di sekolah dan di rumah. Sekiranya masalah ini dibiar beralarutan ianya akan memberi kesan jangka panjang kepada keluarga dan kanak-kanak tersebut. Dalam tempoh ini kanak-kanak akan mengalami banyak pembelajaran dan berkembang mengikut tahap umur yang tertentu. Penilaian perkembangan yang dijalankan akan membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti tahap kekurangan kanak-kanak berdasarkan enam aspek tadi. Langkah ini penting agar kanak-kanak yang tidak berkeupayaan akan diatasi pada peringkat awal. Kegunaan Penilaian Perkembangan Kanak-kanak akan mengalami perkembangan sejak lahir hingga berumur 6 tahun. Mengambil tindakan untuk mempertingkatkan tahap perkembangan. Kanak-kanak yang mengalami kekurangan dapat dibantu untuk meningkatkan keupayaan dengan lebih cepat sekiranya guru dan ibu bapa dapat bekerjasama untuk mengatur program yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut. sudah tentu kanakkanak ini akan menguasai kemahiran dengan lebih cepat. guru dapat mengesan tahap perkembangan kanakkanak tersebut.

kedua: menetapkan sesuatu kriteria bagi mengukur dan ketiga: membuat pentafsiran tentang hasil pengukuran. Ini memberi peluang kepada guru-guru untuk membuat tindakan susulan apabila kelemahan murid yang dinilai telah diketahui. Biasanya ujian ini digunakan oleh ahli psikologis dan guru pendidikan khas untuk menentukan sama ada murid-murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif. Pertimbangan nilai boleh diperolehi dari interpretasi hasil pengukuran kuantitatif atau pengukuran kualitatif atau kombinasi kedua-duanya yang melibatkan 3 perkara iaitu pertama: dapat maklumat daripada cara mengukur. Penilaian ini dapat memberi gambaran tentang pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran yang diuji. Menilai tahap pencapaian kanak-kanak. Untuk merancang bilik darjah yang sesuai . Penilaian pencapaian digunakan bagi menilai tahap pengetahuan. ujian bulanan di bilik darjah dan ujian peringkat awam seperti UPSR. Penilaian pencapaian merupakan proses menentukan perubahan tingkah laku seseorang dan pertimbangan nilai. . SPM dan STPM yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahasa Inggeris (reading and writing) . Contohnya. Tujuan Penilaian Pencapaian Mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3 M. PMR. Menurut Mokhtar Ismail (1995). Murid yang berkebolehan dan yang lemah dapat dikesan dengan cepat. penguasaan murid-murid dalam isikandungan kurikulum tertentu . Matematik . kemahiran dan kecekapan semasa. Pembelajaran murid dapat dipertingkatkan lagi oleh guru dengan mempelbagaikan kaedah dan strategi P & P.PENILAIAN PENCAPAIAN Definisi Penilaian Pencapaian Beberapa definisi tentang penilaian pencapaian adalah seperti berikut :Proses mengumpul maklumat atau data tentang pencapaian murid-murid di sekolah. Menilai kecekapan dan kemahiran melalui pemerhatian dan ujian bertulis bagi mengesan tahap pencapaian murid-murid yang berumur 7 tahun ke atas. Ujian pencapaian ini melibatkan matapelajaran Bahasa Malaysia (membaca dan menulis). Guru ± guru akan mengetahui kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk mempertingkatkan keupayaan belajar murid ± muridnya dengan menempatkan mereka mengikut kebolehan . Contohnya. Sains dan Pendidikan Moral .

. Menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid . Hasil dapatan penilaian yang diperolehi menjadi perangsang kepada murid ± murid untuk berjaya. Dengan itu guru ± guru dapat membuat perubahan yang dikehendaki daripada maklumat yang terhasil . Selepas ujian dijalankan data ± data dikenalpasti bagi menentukan sama ada murid ± murid ini sesuai untuk ditempatkan di kelas inklusif atau sebaliknya .Mengubahsuaikan kurikulum yang sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan pencapaian murid ± murid . guru ± guru dapat membuat tindakan susulan. guru ± guru dapat merancang aktiviti pengayaan . Menganalisa kelemahan dan kekuatan murid .murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Menginklusifkan murid ± murid khas . Kepentingan Penilaian Pencapaian Dapat mengenal pasti keperluan pembelajaran murid ± murid . Pemilihan ini juga untuk menentukan pendidikan lanjutan dan masalah ± masalah praktis yang lain . Maklumat ini perlu untuk menentukan sama ada sesuatu program itu inovatif dan mencapai objektif ± objektif khusus sebagaimana yang dirancang . Dapat membuat keputusan jenis intervensi yang akan dilaksanakan . Keputusan yang diperolehi dapat digunakan oleh guru untuk mengkelaskan kanak ± kanak yang mempunyai masalah khas intelek atau emosi . pemulihan atau memilih perkaedahan yang sesuai dengan tahap pencapaian murid . Murid ± murid akan tahu kebolehan dan kelemahan dirinya. Guru pula dapat merancang aktiviti dan kaedah mengajar yang bersesuaian dengan kebolehan murid ± murid . Oleh itu . Memberi garis panduan mengikut tahap pencapaian . Mengenalpasti masalah murid dalam pembelajaran . Tindakan ini sebagai cara menyemak semula faktor ± faktor yang mempengaruhi keupayaan pembelajaran murid ± murid .murid . Apabila masalah telah dikenal pasti daripada setiap murid . Keputusan ini memberi maklum balas kepada guru ± guru dan murid ± murid sama ada guru perlu beralih kepada topik baru atau sebaliknya dan seterusnya mengenal pasti pengajaran pemulihan boleh dilaksanakan .

Dari itu pengetahuan dan kemahiran amat penting dikuasai oleh penilai kerana dengan mengenal pasti keperluan khas ini maka guru dan penilai akan dapat mengadakan rawatan dan merancang intervensi yang sesuai. Dapat membuat rumusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai atau belum .murid mengikut tahap kebolehannya . Secara keseluruhannya Penilaian Psikologi ini bermatlamatkanuntuk membantu penilai mengawal tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dari segi emosi. mental dan emosi kanak-kanak yang berkeperluan khas.Dapat mengatasi masalah fizikal dengan cara mengumpul murid mengikut tahap pencapaian murid tersebut . Tujuan Penilaian Psikologi Penilaian Psikologi amatlah diperlukan terutamanya kepada kanak-kanak berkeperluan khas.guru boleh mengubahsuaikannya mengikut keperluan murid . Jika belum guru . . Kaedah-kaedah yang sering diguna pakai untuk kanak-kanak normal mungkin tidak mampu untuk membantu perkembangan tingkah laku. Golongan kanak-kanak ini memerlukan satu kaedah penilaian yang sesuai dengan keadaan realiti mereka. tingkah laku dan mental mereka. emosi dan mental mereka.murid. PENILAIAN PSIKOLOGI Definisi Penilaian Psikologi Apa yang dimaksudkan dengan Penilaian Psikologi adalah penilaian yang berkaitan secara langsung dengan tingkah laku. Ini kerana guru ± guru akan menghadapi pelbagai kebolehan dan latar belakang murid ± murid seperti kumpulan kesulitan pembelajaran yang teruk dan ringan di bilik darjah. Maklumat ini membolehkan guru ± guru merancang aktiviti dan memilih jenis pengkaedahan yang sesuai supaya objektif pelajaran yang dikehendaki tercapai. Di sini telah berlaku peningkatan keperluan minda dan pembentukan respon afektif individu. Semua proses ini adalah menuju ke arah perkembangan psikologi. Pengkelasan ini dapat mengumpul murid . Dapat membina ABM yang bersesuaian dengan tahap murid . Ujian menjadi kriteria untuk membahagikan kelas kepada kumpulan ± kumpulan kecil untuk mengadakan aktiviti atau pengajaran khas menurut kemampuan masing-masing .

Dengan menguasai kemahiran untuk melaksanakan Penilaian Psikologi ini ianya juga akan dapat membantu guru-guru menyelasaikan masalah tingkah laku. Dengan itu kanak-kanak berkeperluan khas ini akan merasa diri mereka dihargai dan merasakan selamat berada di bawah jagaan guru mereka.Dalam proses penilai membuat penilaian psikologi ini. emosi dan mental kanak-kanak ini. Tujuan kedua mengapa Penilaian Psikologi ini dibuat adalah untuk mengawal tingkah laku manusia yang tidak diingini. Masalah-masalah ini memerlukan cara penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan sebenar kanak-kanak berkeperluan khas. Daripada apa yang telah diperhatikan didapati Penilaian Psikologi ini memberikan banyak kegunaan. menyelidik dan membuat pemerhatian tentang tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. . Secara tidak langsung ini akan membantu penilai memberi bimbingan akan pembentukan tingkah laku yang tidak baik kepada tingkah laku yang lebih baik. Pemahaman oleh guru-guru terhadap masalah kanak-kanak ini akan membolehkan mereka menjalankan tanggungjawab membimbing dengan lebih berkesan. Perkara-perkara penting ini adalah bertujuan untuk penlai memahami akan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini. pemikiran dan proses menilai itu sendiri. emosi dan mental kanak-kanak berkeperluan khas. Antara aspek tingkah laku yang diambil kira adalah seperti pergerakan jasmani. Penilaian Psikologi ini juga boleh digunakan sebagai satu komponen untuk membantu guru-guru menyelaras dan menyesuaikan kaedah mengajar agar bersesuaian dengan kanak-kanak ini. Salah satu kegunaannya adalah untuk membantu guru memahami tingkah laku serta perkembangan mental dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas. Selain daripada itu. Ini disebabkan guru-guru ini tidak begitu memahami akan tingkah laku. Kepentingan Penilaian Psikologi Secara umumnya Penilaian Psikologi ini adalah sangat mustahak terutamanya kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas. beberapa perkara penting perlu diberi penekanan. perasaan. sikap. Akhirnya Penilaian Psikologi ini juga mampu membantu penilai membuat penilaian. Kadangkala terdapat juga kes-kes yang mana guru-guru juga merasa tertekan semasa melayani kanak-kanak sebegini. Penyelarasan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah perlu kerana tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini sangat jauh ketinggalan di belakang.

. Selain daripada itu Penilaian Psikologi ini juga amat berguna untuk pengesanan pada peringkat awal. Pengesanan yang boleh dibuat melalui penilaian ini adalah seperti ketidakupayaan murid. Golongan ini juga seharusnya sedar tentang perkembangan kanak-kanak sebegini. Guru-guru ini juga sebaikbaiknya dapat menguasai kemahiran untuk menilai perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas.Selain daripada itu guru-guru yang terlibat seperti guru-guru taska dan guru-guru tadika amat digalakkan untuk memberi perhatian terhadap penilaian psikologi ini. Selain itu pengesanan juga akan dapat diperolehi di kalangan kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Akhir sekali penilaian pada peringkat awal akan mampu untuk mengesan mereka yang mempunyai risiko mengalami ketidakupayaan.