USAHA-USAHA MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUAN

Guru merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi amat bermakna dalam dunia pendidikan pada masa kini. Selain itu, pendidik dari kaca mata Islam merupakan seorang murabbi,muallim, muaddib, alim atau ulamak. Mereka bukan sahaja berfungsi untuk memberi kesedaran kepada diri sendiri malahan juga kepada masyarakat serta tentang hubungan, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak didik mereka.seperti saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Sesungguhnya para pendidik pada hari ini memainkan peranan yang cukup penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dan dalam mewujudkan perpaduan kaum yang berbilang bangsa di negara ini. Pendidik pada hari ini juga telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan negara.

Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah jugalah yang telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Jika duhulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terang-terangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran, budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional serta kreatif dan kritis. Para guru perlulah sentiasa bersabar dalam mendidik anak bangsa tanpa mengenal erti putus asa. Mereka juga harus melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Kerjaya seorang guru juga bukanlah semudah yang disangka kerana pada era globalisasi ini para guru perlu berhadapan dengan pelbagai kerenah pelajar yang sememangnya menguji kesabaran mereka.

Dalam usaha meningkatkan martabat profesion perguruan yang cemerlang. Calon-calon guru akan melalui proses saringan seperti Malaysian Teachers Selection Test) M-Test. Antara salah satu usaha untuk memartabatkan profesion perguruan ialah menambahbaik sistem pemilihan calon guru. temuduga. pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. anggota masyarakat . menambahbaik persekitaran kerja dan kebajikan guru dan memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Kualiti profesion keguruan yang mantap sememangnya adalah penting bagi melahirkan modal insan yang cemerlang dan berdaya saing bagi mencapai Wawasan 2020.calon yang ingin menjadi guru cukup bersedia dengan amanah yang akan mereka pikul apabila menjadi seorang guru kelak. Justeru. memantapkan latihan perguruan.usaha perlu dijalankan bagi memartabatkan profesion perguruan ke peringkat global dan glokal. Program latihan perguruan telah diberi penambahbaikan dalam pelbagai aspek seperti mengetatkan syarat dan kriteria pengambilan guru. ujian kesihatan. memantapkan kerjaya guru. kesatuan-kesatuan guru dan pihak swasta. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mewujudkan dasar untuk memartabatkan profesion perguruan dengan meningkatkan kualiti guru. maka pakatan yang bijak daripada semua pihak hendaklah digerakkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Antara usaha-usaha yang perlu dilakukan ialah menambahbaik sistem pemilihan calon guru. Ini adalah untuk memastikan bahawa calon. pencapaian Inventori Sahsiah. pelbagai usaha.Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Keguruan ( INSAK). Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. kerjaya guru dan kebajikan guru. pelajar. guru. tapisan keselamatan dan mendapat kecemerlangan . Pihak-pihak tersebut ialah kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia serta institusiinstitusi yang berkaitan. Dan dalam usaha ke arah itu.

Calon. Jika pihak Kementerian Pendidikan Malaysia tidak menjalankan semua proses ini maka proses pemilihan guru akan berlaku sewenang-wenangnya.Selain usaha mengetatkan syarat kemasukan calon guru.pencapaian akademik. kementerian juga sedang dalam peringkat akhir menyediakan Standard Guru Malaysia (SGM) sebagai rujukan piwaian kualiti guru di seluruh negara. Usaha yang seterusnya ialah memantapkan latihan perguruan iaitu menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia ( IPGM) yang sedia ada di seluruh Malaysia. bertanggungjawab dan bangga menjadi seorang pendidik. pengetahuan dan kefahaman berkaitan bidang keguruan serta kemahiran P&P dan komponen keperluan ( latihan meliputi kelayakan memasuki program dan latihan. Guru yang layak ditawarkan biasiswa untuk . mahir. Individu yang ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di IPGM haruslah menggunakan segala peluang yang ada dengan sebaik. peranan IPGM telah diperkembangkan untuk melatih guru pada peringkat ijazah berbanding dengan hanya pada peringkat sijil dan diploma. Bermula 6 Mei 2006. Penaiktarafan maktab perguruan kepada institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah memartabatkan profesion keguruan. Dalam usaha meningkatkan jumlah guru siswazah dan menyediakan guru yang berkualiti. Maktab dinaikkan taraf menjadi IPGM dan ini diharapkan dapat melahirkan guru-guru berkualiti.benar layak sahaja diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) atau dahulunya dikenali sebagai maktab perguruan.calon perlulah mengetahui bahawa pada masa sekarang bukanlah mudah bagi mereka untuk menempatkan diri di IPGM kerana proses pemilihannya yang agak ketat dan adil. Usaha ini secara tidak langsung dapat memartabatkan profesion perguruan ke peringkat yang lebih tinggi. SGM mengandungi dua komponen standard ( nilai dan amalan profesional keguruan.guru yang cemerlang. penaksiran dan penilaian. kolaborasi. infrastruktur dan infostruktur.baiknya kerana di IPGM merupakan tempat terbaik untuk mereka menimba ilmu dan apabila tamat belajar nanti mereka akan menjadi antara salah seorang guru. Semua proses ini dijalankan secara adil dan telus tanpa sebarang kompromi daripada pihak atasan. Hanya calon yang benar.

Program pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.( HLP). keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. Sehingga tahun 2006. Program ini mengambil kira semua inisiatif ICT utama yang sedia ada di KPM. Peningkatan dari segi dana dan penstrukturan latihan keguruan masih dilihat perubahan di atas kertas. Ini termasuklah latihan dari aspek pedagogi. Bersesuaian dengan agenda tersebut.melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. . ini sejajar dengan sasaran kerajaan untuk menyediakan 100% guru berijazah bagi sekolah menengah dan 50% bagi sekolah rendah menjelang 2010.494 orang guru dan Microsoft (M) Bhd seramai 34. Kini terdapat 27 IPG di seluruh negara dengan bilangan pensyarah 3. BPG dengan kerjsama KPM sentiasa berusaha memajukan bidang ICT da.755.000 orang guru. Time Engineering Berhad seramai 69 686 orang guru. Kementerian Pelajaran juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan guru diberi bimbingan dalam bidang ICT. kpm telah menambah jumlah biasiswa bagi para guru untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah lanjutan merangkumi peringkat sarjana dan kedoktoran di bawah hadiah Latihan Persekutuan. seramai 38 760 guru telah diberi latihan ICT oleh BPG. Selain itu. ICT dan pastoral care. Antara syarikat besar yang membantu melatih guru diberi latihan ICT. Di samping itu. Intel Technology seramai 19. Antara syarikat besar yang membantu melatih guru ialah Prestariang Teknology iaitu seramai 85. antara usaha lain yang dapat memartabatkan profesión perguruan ialah dengan memantapkan pengurusan dan pengurusan sumber manusia. 894 orang guru. KPM telah melaksanakan program pembestarian sekolah. pemantapan kerjaya seorang guru juga adalah salah satu usaha yang dapat memartabatkan profesion perguruan.lam latihan perguruan. Dalam bidang ICT. IPGM memainkan peranan penting dalam menyediakan latihan pra dan dalam perkhidmatan. kokurikulum.129 orang dan enrolmen 28.

telah diperbanyakkan peluang untuk menyertai seminar dan konferens dalam dan luar Salah satu usaha yang jitu dan mantap untuk memartabatkan profesion perguruan ialah dengan mewujudkan `Functional Intellectual Community`. Bagi pusingan kerja pegawai pula telah ditetapkan penstrukturan semula mengikut fungsi dan keperluan semasa.Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesional keguruan dengan meningkatkan kualiti guru. Untuk itu. Ini termasuklah memperluas pengarah gred JUSA C. Bagi meningkatkan insentif pensyarah di IPG dan negara sama ada sebagai peserta atau pembentang kertas kerja. telah disediakan peruntukan tahunan sekurang-kurangnya satu peratus (1%) daripada peruntukan emolumen untuk latihan dalam perkhidmatan. Hal ini selaras dengan harapan yang tinggi agar profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan. kerjaya guru dan kebajikan guru. Bagi laluan kerjaya pegawai BPG dan pensyarah IPG. Pada tahun 2010 pula diharapkan seramai 80% pensyarah memiliki ijazah sarjana dan 10% ijazah kedoktoran. Adalah diharapkan dengan penglibatan tersebut para guru dan warga pendidik di Kementerian Pendidikan akan menjadi insan yang berhemah tinggi. menambah kuota Pensyarah Cemerlang di IPG dan memperluas Pegawai Cemerlang Gred 44 hingga JUSA. berfikiran waras. pemantapan mekanisme laluan kerjaya telah ditetapkan. setiap tahun kerajaan memperluaskan peluang pendidikan pasca ijazah kepada para guru dan warga pendidik di Kementerian Pendidikan supaya mereka menambahkan ilmu pengetahuan serta melibatkan diri di dalam wacana keilmuan di peringkat yang lebih tinggi. KPM telah memantapkan proses penempatan dan pusingan kerja pegawai BPG dan pensyarah IPG. Bagi memantapkan latihan pembangunan staff BPG dan IPG. Sepertimana yang kita telah sedia maklum. Ini termasuklah memperketatkan syarat dan kriteria pengambilan pegawai BPG dan pensyarah IPG. `Functioning Intellectual Community` menjadi lemah apabila negara kita dilanda pelbagai ancaman luaran hasil daripada neo-kolonialisme Barat dan pengaruh . BPG. dapat mengemukakan idea yang bernas dan menyumbang ke arah menjadi warga dunia yang berketrampilan di abad ke-21 ini.

Dan ini akan mendedahkan negara kepada penguasaan atau dominasi oleh bangsa asing. Ini amat penting kerana selain daripada pengaruh dalaman. Jika pendapat seperti ini diterima maka penderhakaan akan menjadi mulia. hari ini pendapat bahawa bekerjasama dengan orang asing untuk memburukkan negara adalah satu usaha yang baik dan kononnya mencerminkan kesetiaan kepada negara. iaitu patriotisme tidak dipersoalkan. Sifat ini merupakan salah satu usaha yang dapat memartabatkan profesión perguruan. Bakal.kualiti yang boleh memberi keupayaan kepada rakyat mempertimbangkan di antara yang baik dengan yang buruk. Umpamanya jika dahulu kesetiaan kepada bangsa dan negara. hari ini terdapat kekeliruan yang disebabkan peralihan nilai-nilai yang diterimapakai oleh manusia sejagat.dunia tanpa sempadan yang sedang diusahakan. . Semua warga pendidik terdiri daripada kalangan intelektual yang peka dan prihatin dan seterusnya dapat mengasuh dan menyemai kualiti.bakal guru mahupun individu yang telah bergelar guru haruslah mempunyai sahsiah yang terpuji dalam mendidik generasi pada hari ini dan juga pada masa yang akan datang.

PPIP pastinya akan menjanjikan beberapa perubahan yang radikal dan futuristik. Kini dunia luar telah mengenalpasti serta mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah Negara yang mempunyai keupayaan untuk memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.perlu berasaskan ciri-ciri kecekapan dan kepantasan.memperbaiki kualiti dan memperkukuhkan lagi keberkesanan pendidikan selari dengan Dasar Pembangunan Negara dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kerajaan yang ke 9 yang menjuruskan ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020. berilmu.dan berkeyakinan tinggi. Dalam kontek ini .Usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju beracuan sendiri memerlukan penyediaan dan pendekatan yang dinamis untuk memastikan masyarakat yang bersatu padu.Kesimpulan.Di samping itu .Cabaran dan Harapan yang akan harungi dalam pelaksanaan PPIP akan menjadikan Malaysia sebagai pusat .Langkah-langkah yang strategis serta pendekatan baru diperlukan dalam usaha meningkatkan sumbangan pendidikan secara optima bagi menggerakan pembangunan sosio-ekonomi negara selaras dengan kehendak Dasar Ekonomi Negara(DPN) dan sterusnya mmerealisasi wawasan 2020. PPIP sewajarnyalah merupakan usaha positif yang akan menumpu kepada meningkatkan penyertaan. Satu anjakan paradigma dalam perancangan dan pembangunan makro diperlukan dalam usaha memantapan system pendidikan negara.Kemampuan system pendidikan negara bergerak maju seiring dengan perubahan untuk menangani ledakan maklumat dan teknologi tinggi.mampu melangkah secara bijaksana tanpa menjejaskan unsur-unsur nilai keperibadian bangsa yang bersatu padu mampan keutuhannya. Justeru .selari dengan keadaan negara maju yang lain.Isu.

Kejayaan PIPP bergantung kepada kefahaman dan komitmen semua warga pendidikan terhadap dasar dan strategi perlaksanaannya dan seterusnya menterjemahkan kedalam bentuk tindakan di peringkat masing-masing bagi melonjakan system pendidikan Negara ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan bertaraf dunia.sikap gigih untuk sentiasa berusha ke arah kecemerlangan.kecemerlangan pendidikan antarabangsa di peringkat Asia mahupun Dunia. inisiatif.keterampilan. kreatif dalam pengurusan.Guru adalah pelaksana pembangunan pendidikan.Dan dalam hal ini perlu disambut oleh semua pihak khususnya warga pendidikan.seimbang dan bersepadu dalam aspek keilmuan. kemahiran pengurusan.displin dan etika kerja. .dorongan dan motivasi. kecekapan pelbagai bahasa serta sentiasa berusaha memperbaiki diri dan menambah ilmu dalam pembangunan pendidikan. Usaha memartabat profesion keguruan dalam PPIP adalah untuk melahirkan warga pendidik iaitu guru yang mampu membangunkan diri secara menyeluruh.moral atau akhlak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful