Madrasah Tsanawiyah / Mts

PERANGKAT PEMBELAJARAN MADRASAH TSANAWIYAH / MTs MASDARUL ULUM KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN : AQIDAH AKHLAK KELAS VII SEMESTER 1

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM
Nama Sekolah Mata Pelajaran Nilai KKM : MTs MASDARUL ULUM : AQIDAH – AKHLAK : KRITERIA PENENTUAN KKM Kompleksitas Daya Dukung Intake Siswa STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR Kelas/semester Tahun Pelajaran : VII / 1 : 2011 / 2012

HASIL KKM DALAM ASPEK Penguasaan Konsep Penerapan KKM %

Akidah 1. Memahami dasar dan tujuan akidah Islam. 1.1. Menjelas-kan dasar dan tujuan akidah Islam  Menjelaskan pengertian Akidah menurut bahasa dan istilah  Menjelaskan tujuan mempelajari Akidah Islam  Dapat menyebutkan dasar–dasar dan tujuan akidah Islam 1.2. Menunjukkan dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam  165 Menunjukkan dalil yang berkaitan dengan dasar Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts Akidah Islam  Dapat menyebutkan dalil-dalil tentang dasar-dasar akidah Islam  Dapat menyebutkan dalil-dalil tentang tujuan akidah Islam   Hafal dalil-dalil tentang dasar-dasar akidah Islam Hafal dalil-dalil tentang tujuan akidah Islam

1.3. Menjelaskan hubungan Iman, Islam, dan Ihsan    Menjelaskan pengertian Iman, Islam dan Ihsan Menjelaskan perbedaan antara Iman, Islam dan Ihsan Menjelaskan hubungan Iman, Islam dan Ihsan

1.4. Menunjuk-kan dalil tentang Iman, Islam, dan Ihsan    Menunjukkan dalil yang berkaitan dengan Iman Menunjukkan dalil yang berkaitan dengan Islam Menunjukkan dalil yang berkaitan dengan Ihsan

 Dapat membaca ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan  Dapat menguraikan ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan.  Hafal ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan.

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

166

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Dapat menyebutkan surat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan KKM SK 1 Jumlah SK 1 ( 4 KD ) 2. Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya

2.1 Mengiden-tifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawi-yah.  menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah SWT.

 Menunjukkan klasifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan ma’nawiyah.  Menunjukkan dalil tentang sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. 2.2 Menunjuk-kan bukti/dalil naqli dan aqli dari sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma’ani, dan ma’nawi-yah.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. 2.3 Menguraikan sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. 167 Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Menjelaskan pengertian sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT.  menghafal sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT dengan artinya  Menunjukkan dalil naqli tentang sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT  Menyebutkan lawan kata satu persatu antara sifat wajib dan mustahil Allah SWT 2.4 Menunjuk-kan ciri-ciri/tanda perilaku orang beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan Jaiz Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.  Menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat wajib bagi Allah SWT.  Menunjukkan perilaku orang yang beriman terhadap sifat jaiz bagi Allah SWT.  Menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman terhadap sifat Allah SWT. KKM SK 2 Jumlah SK 2 ( 4 KD ) Akhlak 3. Menerapkan akhlak terpuji kepada Allah

3.1 Menjelaskan pengertian dan penting-nya ikhlas, taat,khauf dan taubat. Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1 168

Madrasah Tsanawiyah / Mts     Menjelaskan pengertian dan pentingnya ikhlas. Menjelaskan pengertian dan pentingnya taat. Menjelaskan pengertian dan pentingnya khauf. Menjelaskan pengertian dan pentingnya taubat.

3.2 Mengiden-tifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat.  Menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat 3.3 Menunjuk-kan nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai positif dari ikhlas dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai positif dari taat dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai positif dari khauf dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai positif dari taubat dalam fenomena kehidupan 3.4 Membia-sakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari

169

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Menunjukkan contoh sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat dalam lingkungan keluarga.  Menunjukkan contoh sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat dalam lingkungan Madrasah.  Menunjukkan contoh sikap ikhlas, taat, khauf dan taubat dalam lingkungan masyarakat. KKM SK 3 Jumlah SK 3 ( 4 KD ) RATA-RATA RATA-RATA KESELURUHAN

Ogan Ilir, .....................2011 Mengetahui, Kepala Madrasah Guru Mapel Aqidah Akhlak

Khairiyatul Fadhilah NIP.

Sukmawati NIP. 195502101983032002

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

170

Madrasah Tsanawiyah / Mts

PERANGKAT PEMBELAJARAN MADRASAH TSANAWIYAH / MTs MASDARUL ULUM KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN : AQIDAH AKHLAK KELAS VII SEMESTER 2

171

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM
Nama Sekolah Mata Pelajaran Nilai KKM : MTs.MASDARUL ULUM : AQIDAH – AKHLAK : KRITERIA PENENTUAN KKM Kompleksitas Daya Dukung Intake Siswa STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR Kelas/semester Tahun Pelajaran : VII / 2 : 2011 / 2012

HASIL KKM DALAM ASPEK Penguasaan Konsep Penerapan KKM %

Akidah 4. Memahami al-asma' al-husna

4.1. Menguraikan 10 Asma ul-Husna (Al-‘Aziz, Al-Baari’u, Ar-Roofi’, Ar-Ro’uf, Al-Barr, Al-Ghaffar, Al-Maani’, Al-Fattah, Al-‘Adl, AlQayyum)  Menjelaskan pengertian Asma’ul Husna

 Menyebutkan dalil yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna   Menyebutkan arti 10 Asmaul Husna Menjelaskan isi kandungan 10 Asma’ul Husna Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

172

Madrasah Tsanawiyah / Mts 4.2. Menunjukkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap 10 al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, alGhaffaar, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)  Menyebutkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui sifat-Nya dalam 10 Asmaul Husna dari lingkungan sekitar.  Menyebutkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui sifat-Nya dalam 10 Asmaul Husna dari makhluq ciptaan-Nya. 4.3. Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan 10 al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, arRa’uuf, al-Barr, al-Ghaffaar, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum)  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan 10 al-Asma al-Husna (Al-‘Aziz, AlBaari’u, Ar-Roofi’, Ar-Ro’uf, Al-Barr, Al-Ghaffar, Al-Maani’, AlFattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum) yang dapat diteladani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.  Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan 10 alAsma al-Husna (Al-‘Aziz, Al-Baari’u, Ar-Roofi’, Ar-Ro’uf, AlBarr, Al-Ghaffar, Al-Maani’, Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum) 4.4. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 10 alasma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, arRa’uuf, al-Barr, al-Ghaffaar, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) dalam kehidupan sehari-hari

173

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Mengamalkan sifat-sifat Allah yang terkandung 10 Asmaul Husna (Al-‘Aziz, Al-Baari’u, Ar-Roofi’, Ar-Ro’uf, AlBarr, Al-Ghaffar, Al-Maani’, Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum) dalam lingkungan keluarga.  Mengamalkan sifat-sifat Allah yang terkandung 10 Asmaul Husna (Al-‘Aziz, Al-Baari’u, Ar-Roofi’, Ar-Ro’uf, AlBarr, Al-Ghaffar, Al-Maani’, Al-Fattah, Al-‘Adl, Al-Qayyum) dalam lingkungan sekolah. KKM SK 4 Jumlah SK 4 ( 4 KD ) 5. Meningkatkan keimanan kepada malaikatmalaikat Allah SWT dan makhluk gaib selain malaikat Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah SWT dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan  Menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah SWT.  Menunjukkan dalil naqli tentang adanya malaikat Allah SWT.  Menjelaskan pengertian makhluk ghoib seperti jin, iblis dan setan  Menunjukkan dalil naqli tentang jin, iblis dan setan

Menunjukkan bukti/dalil kebenaran adanya malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

174

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Menyebutkan tanda-tanda adanya malaikat Allah melalui fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar  Menyebutkan tanda-tanda adanya makhluk ghaib seperti jin, iblis dan setan melalui fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar  Menyebutkan tanda-tanda adanya makhluk ghaib seperti jin, iblis dan setan melalui dalil naqli. Menjelaskan tugas, dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan   Menyebutkan nama dan tugas malaikat Allah SWT. Menyebutkan sifat-sifat malaikat Allah SWT.

 Menjelaskan keterkaitan ketaatan malaikat Allah dengan perbuatan manusia.  Menyebutkan sifat-sifat makhluk ghaib seperti jin, iblis dan setan  Menjelaskan perbedaan malaikat, jin, syetan dan iblis  Menjelaskan keterkaitan sifat jin, iblis dan setan dengan perbuatan manusia. Menerapkan perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan  Menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat Allah melalui perilakunya terhadap fenomena kehidupan 175 Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts  Menunjukkan ciri-ciri orang yang meyakini adanya makhluk ghaib seperti jin, iblis dan setan melalui perilakunya terhadap fenomena kehidupan KKM SK 5 Jumlah SK 5 ( 4 KD ) Akhlak 6. Menghindari akhlak tercela kepada Allah Menjelaskan pengertian riya' dan nifaaq   Menjelaskan pengertian riya. Menjelaskan pengertian nifaq

Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perbuatan riya' dan nifaaq  Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh perbuatan riya dan nifaq  Menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki perbuatan riya dan nifaq Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya' dan nifaaq dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya dalam fenomena kehidupan  Menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan nifaq Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1 176

Madrasah Tsanawiyah / Mts dalam fenomena kehidupan

Membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah pada perbuatan riya dan nifaq.  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perbuatan riya dan nifaq.  Menghindari perbuatan riya dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Menghindari perbuatan riya dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.  Menghindari perbuatan riya dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. KKM SK 6 Jumlah SK 6 ( 4 KD ) RATA-RATA RATA-RATA KESELURUHAN

Ogan Ilir, .....................2011 Mengetahui, Guru Mapel Aqidah Akhlak

177

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

Madrasah Tsanawiyah / Mts
Kepala Madrasah

Khairiyatul Fadhilah NIP.

Sukmawati NIP. 195502101983032002

Kriteria Ketuntasan Minimum - Kkm Aqidah Akhlak MTs/Kls VII/Smt 1

178