SOALAN TAHUN LEPAS 1. a) Penampilan guru merupakan subjek yang penting dalam profesion guru.

Nyatakan dua ciri penampilan guru: I. sabar II. mesra III. bertimbang rasa IV. kesediaan menerima kritikan V. kreatif dan inovatif b) Terangkan secara ringkas tiga perlakuan kesan kesantuanan non verbal. I. II. III. Tekanan, tempo dan nada yang digunakan hendaklah bersuaian dengan keadaan. Gerakan tubuh badan dan memek muka sudah cukup untuk memberikan keputusan. Saling menjaga jarak atau tidak saling menjaga jarak antara penutur dan petutur misalnya jarak bertutur antara lelaki dan perempuan.

2.

Teori keprihatinan Fulller (1969) cuba menjelaskan kebimbangan masalah atau ketidakpuasan guru pra perkhidmatan sepanjang tempoh latihan perguruan mereka. a) Senaraikan empat kebimbangan guru pelatih pada peringkat kemandirian diri. I. Kebimbangan terhadap kekurangan pengetahuan dan sokongan emosi. II. Kebimbangan untuk menjalani praktikal di sekolah III. Kebimbangan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. IV. Kebimbangan terhadap keupayaan diri b) Menurut Trotter (1986) guru pelatih memerlukan masa yang paling panjang untuk bergerak daripada peringkat novis ke peringkat pakar. Nyatakan tiga cara supaya proses trasisi daripada guru novis kepada guru pakar dapat maju dengan lancar. I. Perlu menyesuaikan diri dengan budaya sesebuah sekolah termasuk keadaan tempat, cara berinteraksi dengan warga sekolah. II. Perlu peka terhadap keadaan semasa. III. Pertingkatkan penguasaan tindakan pedagogi secara meluas. IV. Membuat

a. I. . 2. Tanggungjawab guru adalah untuk membina negara bangsa yang merdeka dan maju.3. Jelaskan lima nilai yang seharusnya diamalkan oleh guru seperti yang terkandung dalam Kod Etika Keguruan. ____________________________________________________ (b) 4. Huraikan lima ciri akauntabiliti guru terhadap rakan sejawat dan profesionnya. ___________________________________________________ Bahagian C (40 markah) 1. (10 markah) b. terdapat beberapa pendekatan yang perlu diberi pertimbangan oleh guru. I. Berikan tiga tindakan yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk menunjukkan amalan dalam reletif tersebut. ___________________________________________________ III. (10 markah) Tugas dan peranan guru tidak terbatas di dalam bilik darjah semata-mata. ____________________________________________________ II. ____________________________________________________ seseorang guru perlu mengamalkan fikiran relatif agar dapat menjadi guru yang berkesan. ___________________________________________________ II. Nyatakan dua pendekatan dalam memberikan bimbingan I. Sebagai seorang guru. ___________________________________________________ III. ___________________________________________________ b) Jelaskan tiga tanggungjawab guru cemerlang dalam kepimpinan guru. ___________________________________________________ II. (a) Dalam menjalankan tanggungjawab guru sebagai pembimbing. ___________________________________________________ IV. pengetahuan dan amalan yang berkaitan dengan akauntabiliti dan Kod Etika Keguruan sangat penting. Kepimpinan merupakan unsur penting dalam sesebuah organisasi formal. ____________________________________________________ II. a) Berikan empat jenis gaya kepimpinan. ___________________________________________________ IV. I.

Secara ringkas huraikan lima tugas dan peranan yang perlu dipikul oleh seseorang guru. khususnya semasa berhadapan dengan cabaran dan tututan semasa bidang pendidikan. (10 markah) b. Sebagai pembina bangsa.a. unsur-unsur patriotik perlu digarap sepanjang masa dalam pengajaran dan pembelajaran. Budaya membaca dan amalan relektif memainkan peranan penting dalam perkembagan profesionalime guru. (10 markah) b. Berikan lima contoh aktiviti yang sesuai dalam membina negara bangsa. Huraikan lima kepentingan amalan relektif dalam keguruan seupaya dapat meningkat profesionalime guru dalam perkhidmatan. Cadangkan lima panduan yang dapat difikirkan dan diamalkan oleh setipa individu guru supaya tidak mengabaikan amalan membaca. a. (10 markah) 3. (10 markah) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.