910/1/2

PERCUBAAN STPM 2008

j2k

BAHASA MELAYU
( KERTAS 1 dan 2 )

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2008
Anjuran Bersama JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

SKEMA PEMARKAHAN DAN JAWAPAN

PERINGATAN: Skema pemarkahan dan skema jawapan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 25 halaman bercetak. @ Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan PKPSM, KEDAH 2008

SULIT*

2
CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM TAHUN 2008 NEGERI KEDAH DARUL AMAN.
j2k

Pendahuluan Penyusunan skema ini bertujuan menyediakan panduan am kepada pemeriksaan untuk melaksanakan kerja pemeriksaan skrip jawapan calon. Matlamat utamanya adalah untuk menjadikan kerja pemeriksaan ini mudah, tekal, dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi serta mencapai satu taraf penyeragaman yang memuaskan dalam pemeriksaan . BAHAGIAN A : KARANGAN [ 50 MARKAH ] 1 Tujuan Untuk menilai kebolehan calon dalam a) mengemukakan isi-isi yang relevan bagi tiap-tiap soalan karangan tepat dan sesuai. b) menghuraikan dan merumuskan hujah-hujah dengan matang, lancar, dan berkesan. c) menyusun isi mengikut urutan yang sesuai. d) menyampaikan isi dalam bentuk wacana yang utuh. e) menggunakan bahasa yang betul, persis, dan sesuai. Karangan calon akan dinilai dari aspek 1. 2. 3. a) kerelevanan pengolahan kebahasaan (R) (P) (B)

KERELEVANAN ( R ) (i) Kandungan karangan • Pendahuluan • Isi • Kesimpulan ( ii ) Pendekatan • Karangan berformat • Karangan tidak berformat

b)

PENGOLAHAN ( P ) Aspek pengolahan dinilai dari segi: ( i ) Kesepaduan karangan • • • jalinan idea dengan idea jalinan perenggan dengan perenggan jalinan ayat dengan ayat .

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
( ii) Binaan karangan • • • c) BAHASA ( B ) Aspek bahasa dinilai dari segi: ( i ) Diksi / Pemilihan kata • • • • kata umum istilah

3
j2k

Pendahuluan/Pengenalan Isi Penutup/Kesimpulan

peribahasa ( idiom)

( ii ) Tatabahasa Sintaksis • ayat frasa

Morfologi imbuhan gandaan kata majmuk

*

Fokus kepada kesalahan struktur ayat

( iii) Aspek mekanis • • • 2. Cara Pemberian Markah Pemeriksa hendaklah membaca setiap karangan untuk menilai markah yang wajar diberikan kepada calon. Pemberian markah untuk kerelevanan (R), Pengolahan (P), dan Bahasa (B) adalah seperti yang berikut: ejaan tanda baca

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
(A)

4
Kerelevanan ( R ) [ 21 markah ] Markah Kerelevanan ( R ) terbahagi kepada pendahuluan/pengenalan, isi, dan kesimpulan/penutup. Pendahuluan ( 3 markah) Tahap Baik Sederhana Lemah Markah 3 2 1 Tepat dan jelas Kurang tepat dan kurang jelas Tidak tepat/terlalu pendek/meleret-leret Kriteria
j2k

Isi ( 15 markah ) ( 5 isi x 3 markah ) Tahap Baik Sederhana Lemah Markah 3 2 1 Kriteria Isi tepat, huraian jelas, dan berfokus kepada isi utama Isi masih tepat tetapi huraian kurang jelas dan kurang berfokus kepada isi utama. Isi dan huraian lemah

Penutup ( 3 markah ) Tahap Baik Sederhana Lemah Markah 3 2 1 Kriteria Baik dan meyakinkan Kurang baik dan kurang meyakinkan Tidak meyakinkan, terlalu pendek

Catatan: (a) (i) (ii) (iii) Markah maksimum bagi aspek kerelevanan ialah: Pendahuluan = Isi Kesimpulan Jumlah = (b) (c) = = 21 3 15 ( 3 markah x 5 isi ) 3 --------

Jumlah isi yang diterima tidak dihadkan, tetapi markah maksimum isi ialah 15. Cara menandakan markah (i) Markah hendaklah ditulis di tepi sebelah kanan setiap perenggan berakhir.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
(ii) (iii)

5
Jika perenggan berkenaan tidak mengandungi isi dan huraian yang tidak j2k relevan, tandakan TR di tepi peenggan itu. Jika perenggan berkenaan mengandungi isi dan huraian yang diulang, tandakan UL di tepi perenggan itu.

(B)

Pengolahan [ 14 markah ] - Markah ‘R’ mempengaruhi markah ‘P’ Pengolahan karangan yang baik bermaksud: • • Isi dan buah fikiran disampaikan dengan kemas dan teratur (koheren) Idea yang disampaikan memperlihatkan hubungan logical yang padu antara ayat dengan ayat dan antara perenggan dengan perenggan (koheren) Ayat-ayat yang dibina menunjukkan kekukuhan tautan dari segi leksikal dan nahuan (kohesi)

Tahap Amat baik

Markah 13 – 14 • • • • •

Kriteria Pengolahan kemas dan teratur Memperlihatkan tautan yang kukuh Pemerengganan yang baik Pengolahan masih kemas dan masih teratur tetapi ada bahagian yang tidak memperlihatkan koheren. Pemerengganan baik Pengolahan masih kemas tetapi aspek koheren kurang memuaskan Pemerengganan masih baik. Pengolahan kurang kemas dan tidak teratur Koheren dan kohesi tidak memuaskan Pemerengganan kurang baik Pengolahan amat lemah Tiada koheren dan kohesi Pemerengganan lemah.

Baik

10 – 12

SederHana

7 - 9

• •

Lemah

4 - 6

• • • • • •

Amat lemah

1 - 3

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
(C) Bahasa [ 15 Markah ]

6
j2k

Markah bahasa dinilai dari aspek penggunaan diksi, morfologi, sintaksis, dan aspek mekanis. Markah bahasa hendaklah dicampurkan dengan markah R dan P.

Taraf Amat Baik

Markah 13 - 15 • • • • • •

Kriteria Kurang daripada 6 kesalahan sintaksis Penggunaan bahasa lancar dan berkesan Diksi tepat dan luas Mengandungi 6 hingga 10 kesalahan sintaksis Penggunaan bahasa secara keseluruhan masih lancar dan berkesan Diksi masih tepat dan luas Mengandungi 11 hingga 15 kesalahan sintaksis Penggunaan bahasa tidak lancar Diksi tepat Mengandungi 16 hingga 20 kesalahan sintaksis Penggunaan bahasa tidak lancar dan tidak berkesan Diksi ada yang tidak tepat dan terbabas. Mengandungi lebih daripada 21 kesalahan sintaksis Penggunaan bahasa amat lemah dan tidak lancar Diksi banyak tidak tepat dan terbatas.

Baik

10 - 12

Sederha na

7 - 9

• • • • • • • • •

Lemah

4 - 6

Amat Lemah

1 - 3

(a) (b) (c) (d)

Tulis jumlah markah pada akhir karangan Pemeriksa dikehendaki membuat bulatan pada jumlah markah keseluruhan yang diperoleh oleh calon Bagi karangan berformat, jika karangan calon tidak menepati format, tolak 1 hingga 5 markah daripada markah R Bagi karangan yang kurang daripada 650 patah perkaraan pemeriksa hendaklah menolak markah keseluruhan seperti yang berikut : • • • Jumlah perkataan antara 550 – 649 : tolak 2 markah Jumlah perkataan antara 451 – 549 : tolak 4 markah Jumlah perkataan kurang daripada 450: tolak 6 markah

(e)

Karangan hendaklah tidak melebihi 700 patah perkataan.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

7
Bagi karangan yang melebihi 700 patah perkataan pemeriksa hendaklah j2k membuat satu garisan melintang bagi menunjukkan pemeriksaan dilakukan setakat itu sahaja. Bahagian yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Bagi karangan yang keseluruhannya terpesong, markah malsimum yang boleh diberi hendaklah tidak melebihi 5 markah. BAHAGIAN B - RUMUSAN [ 20 MARKAH ]

1.

Tujuan Pengujian Menilai : (a) (b) (c) pemahaman calon terhadap isi petikan karangan. Kebolehan calon mengenal pasti isi utama, isi sokongan ( huraian dan hujah ), dan kesimpulan petikan. Kebolehan calon mengolah semula kandungan petikan dengan menggunakan bahasa sendiri secara berkesan tanpa mengubah maksud asal petikan. Calon sepatutnya menggunakan bahasa sendiri. Isi ( I ) • • • (b) Isi utama ( IU ) Isi sokongan ( IS ) Kesimpulan ( K ) Pengolahan Bahasa

Penilaian rumusan merangkumi aspek yang berikut ; (a)

Persembahan ( P )

2.

Cara Pemberian Markah Pemeriksa hendaklah membaca setiap rumusan untuk menilai markah yang wajar diberikan kepada calon. (a) Isi [ 10 markah ] Pemberian markah untuk Isi ( I ) merangkumi aspek Isi Utama ( IU ) , Isi Sokongan ( IS ) , dan Kesimpulan ( K ) . Berikan markah seperti berikut.

Taraf Amat Baik

Markah 9 – 10 IU Tepat dan lengkap

Kriteria

IS Cukup ( 5 isi ) tepat dan lengkap K Tepat dan lengkap

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
Baik 7-8

8
IU Tepat dan lengkap/ IU kurang tepat dan kurang lengkap IS Cukup ( 4 / 5 isi ) tepat dan lengkap/ cukup dan lengkap K Kurang tepatdan kurang lengkap / tepat dan lengkap
j2k

Sederhana

5–6

IU Kurang tepat/ salah tempat/kurang lengkap IS Kurang sedikir ( 3 isi ) / IS Lemah 4 K Kurang tepat /salah tempat/kurang lengkap

Lemah

3–4

IU Samar/kurang lengkap/kurang tepat IS Tidak cukup ( satu atau dua isi ) K Kurang tepat/kurang lengkap/ tiada

Amat Lemah

1–2

IU Salah / tiada IS Tidak cukup / tidak jelas / lemah / kabur /salah K Salah / tiada

Nota : a) b) c) Isi sokongan ( IS )kurang lengkap juga ialah isi sokongan yang lemah. Dua ( 2 ) IS yang lemah dianggap sama nilai dengan satu ( 1 ) IS yang tepat dan lengkap. Rumusan hendaklah tidak melebihi tiga perenggan.Jika calon menulis lebih daripada tiga perenggan, tolak 1 markah. Persembahan ( 10 markah )

(b)

Pemberian markah untuk persembahan ( P ) merangkumi aspek tatabahasa , pengolahan( binaan, rentetan, jalinan),dan diksi ( pilihan kata , ungkapan , idiom )

Taraf Amat Baik

Markah 9 – 10 • • • • • • • • •

Kriteria Olahan rumusan kemas Keberkesanan penyampaian terserlah Tidak ada kesalahan tatabahasa yang serius Olahan rumusan masih kemas Penyampaian memuaskan Tidak ada kesalahan tatabahasa yang serius Olahan rumusan agak baik Penyampaian mash berkesan Mengandungi sedikit kesalahan tatabahasa tetapi tidak begitu serius

Baik

7–8

Sederhana

5–6

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
Lemah 3–4 • • • Amat Lemah 1–2 • • •

9
Olahan rumusan kurang kemas Penyampaian kurang berkesan Mengandungi kesalahan tatabahasa yang serius Olahan rumusan tidak kemas Penyampaian tidak berkesan Mengandungi terlalu banyak kesalahan tatabahasa yang serius
j2k

Cara Pemeriksaan (a) Pemeriksa hendaklah menandakan IU, IS dan K seperti yang berikut.

Aspek IU

Singkatan IUT IUL IUST IUX

Maksud tepat dan lengkap kurang tepat/kurang lengkap Salah tempat Salah Tepat dan lengkap Kurang tepat/ kurang lengkap Tepat dan lengkap Kurang tepat / kurang lengkap Salah tempat Salah

IS

IS ISL

K

KT KL KST KX

JUMLAH PERKATAAN Rumusan hendaklah tidak melebihi jumlah perkataan yang telah ditetapkan dalam soalan. Bahagian rumusan yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Pemeriksaan hendaklah membuat satu garis melintang bagi menunjukkan pemeriksaan dilakukan hingga setakat itu.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

10
BAHAGIAN C : ALIH BENTUK TEKS [ 15 MARKAH ]
j2k

1.

Tujuan Pengujian (a) Untuk menilai kebolehan calon mengalih suatu bentuk bahasa daripada pelagai bentuk teks kepada bentuk prosa bahasa Melayu moden dengan mengekalkan isi yang asal. (b) Kebolehan calon menggunakan bahasa yang betul dalam bentuk prosa bahasa Melayu moden. Penilaian merangkumi aspek-aspek berikut : 1. 2. 3. Isi ( I ) 5 markah Persembahan ( P ) 10 markah

2.

Cara Pemberian Markah Pemeriksa hendaklah membaca setiap jawapan alih bentuk teks untuk menentukan markah yang wajar diberikan kepada calon. 1. Isi ( 5 markah ) Taraf Amat baik Baik Sederhana Lemah Amat Lemah Markah 5 4 3 2 1 Kriteria Tepat, tiada is/fakta terpesong atau tertinggal Secara keseluruhan masih tepat, tetapi ada sedikit isi/fakta kurang tepat atau tertinggal Secara keseluruhan masih baik tetapi sebahagian daripada isi terpesong atau fakta tertinggal Tidak tepat, banyak isi terpesong atau tertinggal Secara keseluruhan isi tidak tepat/sipi / menyeleweng / tertinggal.

2.

Persembahan ( 10 markah

Taraf Amat baik

Markah 9 – 10 • • • • • • Jalinan kemas

Kriteria

Tidak ada kesalahan bahasa Bentuk alih bahasa yang terhasil tepat Jalinan kemas Tidak ada keslahan bahasa yang serius Bentuk alih bahasa yang terhasil tepat

Baik

7–8

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
Sederhana 5–6 • • • Lemah 3–4 • • • Amat Lemah 1–2 • • •

11
Jalinan kurang kemas Terdapat beberapa kesalahan bahasa tetapi tidak menjejaskan isi teks Bentuk alih bahasa yang terhasil kurang sesuai/kurang tepat Jalinan kurang kemas Terdapat banyak kesalhan bahasa yang serius Bentuk alih bahasa yang terhasil tidak tepat Jalinan tidak kemas Terdapat banyak kesalahan bahasa yang serius sehingga merosakkan isi teks Bentuk alih bahasa yang terhasil terpeasong
j2k

Catatan : Calon yang menyalin keseluruhan teks diberi sebanyak 1 markah Jawapan berbentuk ulasan/laporan/ringkasan diberi maksimum 2 markah. BAHAGIAN - D : ANALISIS KESALAHAN BAHASA [ 15 MARKAH ] 1. 2. Terdapat enam ( 6 ) kesalahan dalam petikan tersebut. Bagi setiap kesalahan – 2.1. 2.2. 2.3. 3. pengesanan diberi satu ( 1 ) markah menyatakan sebab kesalahan diberi satu ( 1 ) markah membetulkan kesalahan diberi satu ( 1 ) markah

Pelajar dibolehkan menjawab dalam apa-apa bentuk asalkan mereka menjawab berdasarkan fakta pada perkara 2 iaitu 2.1. , 2.2 dan 2.3.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
TERHAD

12
j2k

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 DAN KERTAS 2

‘Hasil ujian esei bergantung kepada pemeriksa. Pemeriksa berlainan akan memberikan markah yang berlainan, malahan pemeriksa yang sama mungkin memberikan markah yang berlainan pada skrip jawapan yang sama pada masa yang berlainan. Ketidaktekalan seperti ini menjejaskan kebolehpercayaan ujian kerana skor ujian telah membayangkan prasangka dan pandangan pemeriksa’

TERHAD

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

13
j2k

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C

Jawapan C B A C C D D C C D D B D A C B A C D B A D A A B B C D B B = = 9 15 B D

Soalan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 = = 15 21

Jawapan D D B B D D C D C B C D B D A D D D D C C A B B C D C B A D

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

14
j2k

Bahagian A

Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 650 hingga 700 patah perkataan dengan berdasarkan satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini. [50] 1 Kes kehilangan kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan banyak pihak. Namun, kes kehilangan kanak-kanak ini dikatakan berpunca daripada kecuaian dan kelalaian ibu bapa itu sendiri. Bincangkan. Skema Jawapan Pengenalan Kes kehilangan kanak-kanak semakin bertambah dan sering mendapat perhatian umum. Contoh nama kanak-kanak yang hilang. Fokus soalan. Isi-isi. 1 Faktor kecuaian atau kelalaian ibu bapa • membiarkan kanak-kanak bermain atau berjalan sendiri tanpa pengawasan ibu bapa. • Ibu bapa leka ketika membeli belah. 2 3 Faktor sindiket penculikan kanak-kanak untuk mendapatkan wang. Faktor kanak-kanak itu sendiri yang mudah dipujuk dan ada yang ‘hiperaktif’. Hanya dengan sebiji gula-gula, kanak-kanak akan mengikut sesiapa sahaja yang tidak dikenali oleh mereka. Kepincangan masyarakat – jiran tidak mengenali antara satu sama lain. Jika penculik membawa anak-anak jiran, tiada sesiapa yang tahu. Kelemahan pihak berkuasa. Kanak-kanak yang diculik tidak ditemui dan penculik juga tidak dapat diberkas. Oleh itu, penjahat atau penculik semakin berani melakukan kegiatan mereka. Pengaruh rakan kanak-kanak itu sendiri. Rakan-rakan mengajak bermain di tempattempat yang berbahaya. Kes Asmawi hilang ketika pergi bermain di kafe siber bersama rakan-rakan.

4

5

6

Penutup Selain faktor kecuaian ibu bapa, terdapat juga faktor lain. Harapan agar orang yang bersalah dapat ditangkap dan masalah kehilangan kanakkanak tidak akan berlaku lagi.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

15
j2k

2 Selain mengemukakan unsur pengetahuan sejarah, mata pelajaran Sejarah dikatakan mampu memupuk nasionalisme dalam kalangan pelajar. Bincangkan. Skema Jawapan

Pengenalan • Sejak 1990-an subjek Sejarah telah dijadikan mata pelajaran teras di peringkat PMR dan SPM • Sejarah penting dalam memupuk nasionalisme pelajar/ semangat kenegaraan. Isi-isi 1 2 3. 4. 5 6 7 Sejarah mengingatkan pelajar mengenai kemerdekaan negara dan berusaha untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sejarah memaparkan kerjasama dan tolak ansur antara kaum yang sekian lama terjalin. Dengan mempelajari Sejarah, prasangka kaum dan perselisihan dapat dielakkan. Sejarah memaparkan perjuangan tokoh/orang terdahulu bagi menuntut kemerdekaan negara. Dapat memupuk sikap menghormati pemimpin dan mereka yang telah berjasa kepada negara. Memberi keinsafan kepada generasi muda / pelajar mengenai suka / duka kesusahan yang dilalui oleh genarasi dahulu. Memupuk rasa sayang dan bangga terhadap tanah air.

Kesimpulan Fokus kepada soalan. Harapan pelajar. Kaitkan dengan wawasan negara.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

16

3 Penerokaan hutan di kawasan tanah tinggi untuk tujuan pembangunan semakin j2k berleluasa di negara kita. Sekiranya penerokaan hutan dilakukan tanpa kawalan di kawasan tersebut, ia akan meninggalkan kesan terhadap alam sekitar di negara kita. Sebagai seorang pegawai di Jabatan Alam Sekitar, anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada pelajar sekolah tentang kesan penerokaan hutan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Tulis teks ceramah itu selengkapnya. Skema jawapan Pendahuluan Kata alu-aluan Konsep penerokaan hutan di kawasan tanah tinggi • Kawasan hutan ditebang dan dimusnahkan dengan pelbagai cara dan pelbagai tujuan. Misalnya penebangan untuk pembalakan, pembukaan kawasan ladang, pembinaan kawasan petempatan dan industri, dan ditenggelami air untuk projek hidroelektrik. • Kemusnahan hutan secara besar-besaran ini berlaku secara semula jadi dan kesan daripada aktiviti manusia. Fokus soalan Isi-isi Isi 1 : Kesan penerokaan hutan terhadap aspek kepelbagaian biologi. - Spesies fauna dan flora diancam kepupusan sehingga tidak sempat menjalankan pemuliharaan . pada tahun 2000, dianggarkan lebih daripada satu juta spesies haiwan dan serangga akan lenyap dari muka bumi ini dan tidak dapat dijangkakan berapa banyak lagi spesies yang akan lenyap apabila kita melangkah masuk ke alaf 21 nanti. - Pelbgai spesies fauna dan flora diancam kepupusan dan kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Apabila hutan dimusnahkan, fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan turut mengalami kemusnahan. Isi 2 : Kemusnahan habitat dan tempat tinggal. - Proses penerokaan hutan memusnahkan sama sekali habitat hidupan liar. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, haiwan berhijrah ke hutan atau habitat yang lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. - Persaingan intra dan interspesies akan berlaku ditempat baru. Mana-mana spesies yang kalah akan musnah dan pupus. Isi 3 : Memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem - Kesan akibat penerokaan hutan juga akan memusnahkan edaran nutrien dalam ekosistem hutan hujan tropika. Dalam keadaan semula jadi edaran nutrien akan berlakua dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. - Jika penebangan hutan rantaian dan nutrien tanah akan hilang dengan cepat kerana larian air permukaan bertambah dengan mendadak di kawasan hutan gondol. - Proses fotosintesis juga akan turut terganggu yang sekaligus memusnahkan edaran nutrien. Isi 4 : Perubahan cuaca setempat - kemusnahan hutan menyebabkan peningkatan suhu sekitar disebabkan ketiadaan pelindung yang menghalang pancaran matahari, dan lebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Seterusnya akan mengurangkan hujan atau mengubah corak hujan yang lazimnya berlaku sehingga mewujudkan fenomena kemarau.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
-

17

Isi 5 :

Isi 6 :

Isi 7 :

Isi 8 :

Pengurangan kelembapan udara ekoran daripada fungsinya untuk membebaskan j2k wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi sudah hilang atau berkurangan. Udara sekitar menjadi kering dan cuaca menjadi panas. Keadaan ini menggalakkan pula berlakunya fenomena jerebu. - Tiupan angin yang lebih kencang disebabkan oleh tekanan udara yang lebih rendah berbanding dengan kawasan sekitar yang bersuhu sejuk (berhutan tebal) di samping kekurangan perlindungan daripada bahangan matahari. Ketiadaan hutan menyebabkan penghalang semula jadi kepada tiupan angin tidak dapat berfungsi dengan berkesan. Kesannya di kawasan lapang atau kawasan gondol tiupan angin lebih kencang. Kesan ke atas sistem geomorfologi - penerokaan hutan akan mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada pelbagai proses geomorfologi seperti luluhawa, hakisan, larian air permukaan, serta pelbagai jenis gerakan jisim. - Permukaan bumi yang kehilangan pelindung, daya pengikat, dan cengkaman tanah oleh akar-akar pokok menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan cerun-cerun bukit menjadi tidak stabil. - Wujud kesan-kesan gegalur dan beberapa kes kejadian tanah runtuh serta banjir lumpur di Malaysia merupakan kesan-kesan utama yang terjadi terhadap elemen geomorfologi akibat pemusnahan hutan secara besar-besaran. Kesan ke atas sistem hidrologi - Mengurangkan kadar susupan air kedalam tanah dan seterusnya menurunkan paras air dalam tanah. Hal ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai, tasik, kolam, dan paya. - Mengurangkan jumlah hujan tempatan yang menjadi input utama kepada sistem hidrologi setempat ekoran daripada kekurangan dan ketiadaan proses transpirasi pokok. - Meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan lumpur ke dalam sungai, memendap, dan mencetekkan dasar sungai yang seterusnya mengalakkan kejadian banjir. - Mempercepatkan kadar luahan air sungai (discas) khususnya di muara. Pencemaran air - Proses larian air permukaan telah membawa hasil hakisan dan kelodak ke dalam sungai yang mengakibatkan punca air tercemar. Pencemaran udara - Proses tebang dan bakar membebaskan asap yang mengandungi gas-gas merbahaya seperti gas karbon dioksida dan karbon monoksida terbebas ke atmosfera.

Penutup Fokus soalan Pendapat sendiri Wawasan negara

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

18

4 Sebagai Setiausaha Jawatankuasa Bertindak 3K ( Kebersihan, Keceriaan dan j2k Keselamatan ) Menangani Masalah Keracunan Makanan Peringkat Negeri, anda diminta menyediakan satu laporan tentang punca – punca yang menyebabkan berlaku kes keracunan makanan di sekolah. Sediakan laporan tersebut. Skema Jawapan • Format jawapan mestilah dalam bentuk laporan

Punca – Punca Berlaku Kes Keracunan Makanan. ( Atau tajuk–tajuk lain yang relevan dengan soalan karangan. Perkataan tajuk tidak diwajibkan. Huruf pangkal bagi tajuk laporan mestilah huruf besar ) 1.0 Pendahuluan____________________________________________________ _____________________. Berikut ialah laporan tersebut. ( Ayat ini perlu ada pada akhir pendahuluan ) Jawatankuasa Pengerusi : ____________________ Setiausaha : ____________________ Ahli Jawatankuasa: ____________________ ____________________ ____________________ Punca Berlaku Kes Keracunan Makanan 3.1 Sikap / Kesedaran golongan pelajar terhadap pengabaian kebersihan masih rendah / kurang dipentingkan ____________________________________________________ _________________________________________________________ _________________. ( Huraian yang munasabah berkaitan isi 3.1 berserta contoh ) Pengusaha kantin lebih mementingkan keuntungan tanpa memikirkan untuk memberi khidmat kebajikan. ____________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________ . ( Huraian yang munasabah berkaitan isi 3.2 berserta contoh )

2.0

3.0

3.2

Isi – isi seterusnya ( lihat skema jawapan ) ditulis mengikut format seperti isi 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT* 4.0

19 Penutup _________________________________________________________ j2k ____________ ( Lihat skema jawapan bahagian kesimpulan )

Laporan disediakan oleh, ( Nama Huruf Besar ) Setiausaha Jawatankuasa Bertindak 3K Peringkat Negeri

Tarikh : 5 Jun 2008

Isi-isi Cadangan. 1.0 Pendahuluan Definisi keracunan makanan Statistik kes keracunan makanan Contoh – contoh kes keracunan makanan Menyatakan fokus soalan : Punca – punca berlaku kes keracunan makanan di sekolah.

2.0

Senarai jawatankuasa Pengerusi : Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : 1 2 3

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

3.0

Punca Berlaku Kes Keracunan Makanan 3.1 3.2 3.3 3.4 Sikap atau kesedaran golongan pelajar terhadap pengabaian kebersihan masih rendah / kurang dipentingkan. Pengusaha kantin lebih mementingkan keuntungan tanpa memikirkan untuk memberi khidmat kebajikan Pengabaian pemilihan pengusaha kantin secara tender tidak dilakukan dengan telus, tegas dan bijaksana. Kelemahan pihak pengurusan sekolah melakukan pemantauan secara berjadual dan berterusan. Pemeriksaan kendiri harian dan bulanan kurang dilakukan. Tidak ada tindakan susulan. Pemeriksaan kesihatan terhadap pengusaha kantin dan pembantunya tidak dilakukan, seperti mengambil suntikan tifiod supaya terpelihara daripada pembawa penyakit berjangkit.

3.5

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
3.6

20
Surat akuan pengiktirafan kesihatan pengusaha / penyedia makanan kantin j2k sekolah yang dikeluarkan pihak hospital kerajaan dan jabatan kerajaaan sebagai jaminan / bukti / tahap kesihatan tidak melibatkan semua. Proses penyediaan, penyajian dan pembungkusan makanan kurang menitikberatkan kebersihan, kesihatan dan melebihi tempoh / had / masa selamat dimakan. Pengusaha kantin sekolah yang terlibat dalam kes keracunan tidak disenaraihitamkan. Tamatkan kontrak agar tidak menimbulkan kes berulang. Pengusaha kantin kurang berhati – hati semasa memilih dan menentukan pembekal bahan mentah yang bersih dan bebas daripada sebarang pencemaran. Faktor penggunaan air yang bersih tidak diutamakan semasa penyediaan makanan, mencuci bekas makanan dan minuman.

3.7

3.8 3.9

3.10

4.0

Penutup Menyatakan fokus soalan Harapan calon yang positif terhadap fokus soalan Menghubung kait isu dan matlamat negara.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

21
Bahagian B
j2k

5 Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih tiga perenggan dan panjangnya antara 180 hingga 190 patah perkataan. [20]

8 Jun ialah Hari Laut Sedunia yang pertama kali diisytiharkan pada 8 Jun 1992 di Puncak Bumi, Rio de Janeiro, Brazil. Pengisytiharan ini adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya laut kepada kehidupan manusia. Tahukah kita bahawa peranan laut begitu menakjubkan sebagai pemampan? Laut memampan haba, gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan bahan cemar untuk mengimbangkan iklim bumi, seterusnya melindungi manusia daripada perubahan mendadak kenaikan suhu bumi. Berbanding pencemaran darat yang boleh dilihat dengan jelas dan lebih mudah diuruskan, pencemaran di laut tidak dapat disempadankan. Kesan buruknya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Malangnya, kebutaan ini menyebabkan manusia kian angkuh dengan pelbagai aktiviti yang terus-menerus memusnahkan laut. Sampah plastik, sisa industri, dan minyak dikenal pasti sebagai angkara utama manusia yang mengganggu dan seterusnya membunuh habitat dan hidupan marin. Meskipun dalam kepekatan yang kecil, komponen beracun pencemar ini mampu membantutkan kebolehan hidupan marin untuk membiak dan membesar. Peningkatan drastik pencemaran laut berasaskan plastik sejak tahun 1940-an, kini merupakan isu yang begitu meruncing. Setiap tahun, puluhan ribu hidupan marin terkorban atau cacat akibat sampah plastik. Kajian mendapati sekurang-kurangnya 30,000 hidupan mati terperangkap atau tercekik. Selain itu, pembuangan sisa minyak dan tumpahan dari kapal dan Perang Teluk telah meninggalkan kesan terhadap persekitaran dan biodiversiti laut. Kesan kemusnahan daripada tumpahan minyak amat sukar dikenal pasti. Hal ini demikian kerana kesannya terhadap hidupan marin tidak kelihatan dengan mata kasar serta tidak menyebabkan perubahan ekonomi sertamerta. Tumpahan minyak paling buruk dalam sejarah adalah daripada kapal tangki minyak Exxon Valdez pada tahun 1989 yang pecah dan menumpahkan lebih 35,000 tan minyak mentah di perairan Prince William Sound di Alaska. Minyak bukan sahaja telah meliputi 2,300 kilometer persegi permukaan laut, malah dalam masa tiga hari, 50 peratus daripada minyak itu mendak di pesisiran pantai. Hal ini menyebabkan kematian ratusan ribu hidupan marin, termasuk 13 peratus daripada populasi anjing laut, 28 peratus daripada populasi memerang laut, dan sehingga 645,000 ekor burung laut. Hakikat bahawa minyak berskala besar yang tumpah ke dalam salah satu ekosistem marin terkaya dengan biodiversiti dunia telah menyebabkan kegemparan di serata dunia serta menimbulkan pelbagai kontroversi. Hal ini telah menyebabkan kesedaran mengenai pencemaran laut telah diuar-uarkan dan diberi perhatian di seluruh dunia. Di negara ini, langkah mewujudkan Taman Laut Malaysia sebagai kawasan perlindungan laut sejak 1994 melalui Akta Perikanan 1985 dilihat sebagai permulaan yang baik bagi usaha pemuliharaan laut. Setakat ini sebanyak 40 pulau yang paling kaya dengan biodiversiti laut telah diwartakan sebagai Taman Laut dan beberapa pulau lagi masih dalam kajian. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ”Pencemaran Laut Kian Kritikal”, Mingguan Malaysia, Jun 2008, halaman 16-17)

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*
Skema Jawapan Rumusan

22
j2k

Idea utama : Pengistiharaan Hari Lautan Sedunia pada 8 Jun adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya lautan kepada kehidupan manusia. Laut berperanan menjadi pemampan haba, gas rumah hijau karbon dioksida dan bahan cemar untuk mengimbangkan iklim bumi, seterusnya melindungi manusia daripada perubahan mendadak kenaikan suhu bumi akibat proses pemodenan. Pencemaran di laut tidak dapat disempadankan dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Isi sokongan : Isi 1: Sampah plastik, sisa utama manusia yang hidupan marin. Isi 2:

industri, dan minyak dikenal pasti sebagai angkara mengganggu dan seterusnya membunuh habitat dan

Meskipun dalam kepekatan yang kecil, komponen mampu membantutkan kebolehan hidupan marin membesar.

beracun pencemar ini untuk membiak dan

Isi 3:

Selain itu, pembuangan sisa minyak dan tumpahan dari kapal Perang Teluk telah meninggalkan kesan terhadap persekitaran biodiversiti laut.

dan dan

Isi 4:

Kesan kemusnahan daripada tumpahan minyak amat sukar dikenal pasti. Hal ini demikian kerana kesannya terhadap hidupan marin tidak kelihatan dengan mata kasar serta tidak menyebabkan perubahan ekonomi sertamerta. Hakikat bahawa minyak berskala besar yang tumpah ke dalam salah satu ekosistem marin terkaya dengan biodiversiti dunia telah menyebabkan kegemparan di serata dunia serta menimbulkan pelbagai kontroversi.

Isi 5:

Kesimpulan Kesedaran mengenai pencemaran laut telah diuar-uarkan di seluruh dunia. Di negara ini, langkah mewujudkan Taman Laut Malaysia sebagai kawasan perlindungan laut sejak 1994 melalui Akta Perikanan 1985 dilihat sebagai permulaan yang baik bagi usaha pemuliharaan laut.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

23
Bahagian C
j2k

6

Alih puisi di bawah ini kepada prosa biasa bahasa Melayu moden Wasiat Ayah Harum bau setanggi ketika ayah pergi meninggalkan kami anak-anak si petani yang berani dan berdikari mengharungi arus globalisasi. Ayah tinggalkan sawah dan bendang untuk kami kerjakan atau kami biarkan bendang ditumbuhi lalang. Aku melangkah ke menara gading abang kakakku semua sudah bersanding hanya tinggal aku di bumi asing tiada masa untukku bermain-main. Wasiat ayah; jadilah orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara sayangi yang muda, hormati yang tua agar hidup aman sentrosa. Wasiat ayahanda kata keramat penuh nasihat bersulam hikmat menjadikan aku seorang yang cermat memilih jalan hidup yang selamat.

[ 15 ]

(Dipetik dan diubahsuai daripada, Dewan Sastera, Mei 2007 ) Skema Jawapan. Haruman setanggi mengiringi pemergian ayah penyajak. Ayah penyajak seorang petani dan telah meninggalkan penyajak dan saudara-saudaranya. Ayah penyajak seorang yang berani dan berdikari bagi mengharungi arus globalisasi. Ayah penyajak telah meninggalkan sawah bendang sama ada untuk mereka usahakan ataupun membiarkannya ditumbuhi lalang. Penyajak sedang melanjutkan pelajaran di menara gading, sementara abang dan kakaknya sudah berkahwin/mendirikan rumah tangga. Penyajak keseorangan di luar negara dan dia tidak mempunyai masa untuk berleka. Ayah penyajak meninggalkan wasiat/pesanan agar penyajak menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara. Dia turut berwasiat agar penyajak menyayangi anak-anak/orang muda dan menghormati orang tua agar kehidupannya menjadi aman dan sentosa. Wasiat ayah penyajak merupakan kata-kata keramat yang penuh/sarat dengan nasihat dan hikmah. Wasiat ayahnya itu menjadikan penyajak seorang yang berhati-hati dalam memilih jalan hidup yang selamat dan betul.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

24

7 Alih bentuk bahasa petikan di bawah ini kepada bentuk prosa biasa dengan j2k memindahkan bentuk dialog kepada bentuk cakap pindah. [ 15 ] Retti Eliza bersiap-siap di biliknya. Dia akan menemui Hamzan di Medan MARA Kuala Lumpur jam tiga petang. Di dalam kereta abang iparnya nanti, dia tidak akan berpeluang bercakap tentang Sofian dengan kakaknya. Kalau tidak berpeluang bercakap hari ini, terpaksa ditunggu sampai semingga lagi kerana sejak berkahwin, kakaknya pulang ke Melaka seminggu sekali. Apabila dia keluar dari bilik, didapatinya kakaknya sedang membasuh pinggan di dapur. Segera dia ke dapur. “Kakak, boleh Ti tanya?” katanya. “Eh, macam ada yang rumit pula!” kakaknya tersenyum. “Apa pendapat kakak, saya pun turut putus tunang dengan Sofian?” “ Itu hak Ti, Macam kakak gunakan hak kakak juga. Itu saja.” “Tapi tak ada alasan kan?” “Eh, Ti lulusan tinggi, kakak hanya SPM! Ti buat keputusan ikut pertimbangan sendirilah,” balas kakaknya selamba. Retti Eliza tidak boroleh apa-apa maklumat daripada kakaknya. Kenapakah Sofian ditolak oleh kakaknya dulu? Sekarang kakaknya seperti menyindir dia dengan menyebut soal kelulusan. Di Kuala Lumpur, Retti meminta abang iparnya berhenti di mana-mana sahaja. Dia akan menaiki teksi ke Pasar Budaya sebelum ke Medan MARA. ( Dipetik dan diubahsuai daripada novel “Takungan Hajat” Karya Rahman Shaari,Terbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1995) Skema Jawapan. Retti Eliza bersiap-siap di dalam biliknya kerana dia akan menemui Hamzan di Medan Mara Kuala Lumpur pada pukul tiga petang. Dia tidak akan berpeluang bercakap dengan kakaknya tentang Sofian di dalam kereta abang iparnya. Sekiranya dia tidak berpeluang bercakap tentang hal tersebut pada hari itu, dia terpaksa menunggu sehingga seminggu lagi untuk kerana semenjak berkahwin kakaknya pulang ke Melaka seminggu sekali. Apabila dia keluar dari biliknya, didapati kakaknya sedang membasuh pinggan di dapur dan Retti segera pergi ke dapur. Retti meminta kebenaran untuk bertanya sesuatu kepada kakaknya. Sambil tersenyum kakaknya membalas soalan Retti dengan mengandaikan yang Retti mempunyai kerumitan. Retti menanyakan pendapat kakaknya berhubung dengan pertunangannya yang putus dengan Sofian. Kakaknya mengatakan bahawa hak itu ialah hak Retti seperti yang kakaknya menggunakan haknya. Retti menegaskan bahawa dia tidak mempunyai alasan. Kakaknya menyindir Retti dengan mengatakan bahawa Retti berkelulusan tinggi, sedangkan dia sendiri hanya berkelulusan SPM. Kakaknya dengan selamba berharap Retti membuat keputusan sendiri mengikut pertimbangannya. Retti Eliza tidak memperoleh apa-apa maklumat daripada kakaknya.Dia memikirkan punca Sofian ditolak oleh kakaknya dahulu. Pada waktu itu, kakaknya seperti menyindirnya dengan menyebut soal kelulusan. Di Kuala Lumpur, Retti meminta abang iparnya berhenti di mana-mana sahaja. Dia akan menaiki teksi ke Pasar Budaya sebelum ke Medan MARA.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*

SULIT*

25
Bahagian D
j2k

8 Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah ini. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. [ 15 ] Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, telah berusaha menjadikan sukan sebagai suatu kegiatan yang bermanafaat demi meningkatkan tahap kesihatan rakyat negara ini. Sukan bukan sahaja menyihatkan badan, malah berupaya untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang terkenal sekali di peringkat antara bangsa. Kerajaan juga turut berusaha untuk menyedarkan tentang kebaikan bersukan dan beriadah melalui media massa dan kempen-kempen yang pelbagai agensi kerajaan jalankan. Skema Jawapan Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, telah berusaha menjadikan sukan sebagai suatu kegiatan yang bermanafaat demi meningkatkan tahap kesihatan rakyat negara ini. Sukan bukan sahaja menyihatkan badan, malah berupaya untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang terkenal sekali di peringkat antara bangsa. Kerajaan juga turut berusaha untuk menyedarkan tentang kebaikan bersukan dan beriadah melalui media massa dan kempen-kempen yang pelbagai agensi kerajaan jalankan. Bil 1 Kesalahan … berusaha menjadikan … …bermanafaat … ... terkenal sekali ... ... antara bangsa ... Sebab Kesalahan Pembetulan

Tidak ada kata hubung komplemen ‘untuk’ … berusaha untuk dalam ayat majmuk komplemen. menjadikan … Kesalahan ejaan bagi kata pinjaman ... bermanfaat ...

2

3

Menggunakan kata penguat penghabisan secara berurutan.

darjah ... terkenal ...

4

Kesalahan ejaan bagi kata majmuk yang ... antarabangsa ... telah mantap. Kata majmuk ini tidak boleh dieja secara terpisah. Kata kerja aktif transitif “menyedarkan” tidak ... menyedarkan boleh diikuti oleh kata sendi nama, tetapi masyarakat tentang ... mesti diikuti oleh objek. Menyalahi struktur ayat pasif jenis kata ganti ... kempen-kempen diri ketiga. yang dijalankan oleh pelbagai agensi kerajaan.

5

... menyedarkan tentang ...

6

... kempenkempen yang pelbagai agensi kerajaan jalankan.

PERCUBAAN STPM 2008

SULIT*