1. FORMAT PERTANDINGAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

5 Foursome - 4 orang pemain Perseorangan Lelaki Pertama Bergu Lelaki Pertama Perseorangan Lelaki Kedua Bergu Wanita 1001 X 1 501 X 3 501 X 3 501 X 3 501 X 3

2. PENDAFTARAN PEMAIN 2.1 2.2 Pemain mestilah seorang kakitangan Pejabat Kewangan/Perbendaharaa n Negeri. Pekerja Kontrak/Sambilan/Sementara Pejabat Kewangan/Perbendahara an Negeri yang dilantik sebelum 1 April 2007 atau disambung kontrak dibenarkan bermain. Semua pasukan diwajibkan mendaftar senarai nama pemain di dalam b orang yang disediakan. Setiap Pasukan Negeri mestilah mendaftar sekurangkurangnya 10 orang pemain dan tidak melebihi 15 orang. Seorang pemain hanya layak bermain dalam satu acara sahaja (1.2 hing ga 1.5) kecuali acara Foursome di mana 4 orang pemain tersebut dibenar kan membuat pilihan pada acara 1.2 hingga 1.5. Seorang pemain bagi acara Foursome mestilah terdiri daripada Pegawa i Gred 22 ke atas.

2.3 2.4 2.5

2.6

3. PENGUNDIAN PASUKAN Semasa Kejohanan di Selangor tahun 2005, 4 negeri telah bertanding hingga ke peringkat separuh akhir dan akhir iaitu Ne geri Sembilan, Sarawak, Terengganu dan Selangor. Sebagai Tuan Rumah, Ne geri Sabah akanmenerajui Kumpulan D, manakala Negeri Sembilan dalam Ku mpulan A, Selangor dalam Kumpulan B dan Sarawak dalam Kumpulan C. Ne geri-negeri lain akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-masing. 4. PUSINGAN SUKU AKHIR 4.1 Johan Kumpulan A melawan Naib Johan Kumpulan C. 4.2 Johan Kumpulan C melawan Naib Johan Kumpulan A. 4.3 Johan Kumpulan B melawan Naib Johan Kumpulan D. 4.4 Johan Kumpulan D melawan Naib Johan Kumpulan B.

5. PUSINGAN SEPARUH AKHIR

4. 6. 8. PUSINGAN AKHIR Pemenang 5. Naib Johan dan Tempat Ke3 sahaja (untuk pemain dan pemain simpanan). TEMPAT KE-3 DAN KE-4 Kalah Perlawanan 5. pasukan itu dikira kalah. Pertandingan akan dimulakan secara undian yang akan dilakukan oleh Penga dil (Chalker) secara lambungan duit syiling (Toss of a coin). m aka wangpertaruhan tersebut akan dikembalikan dengan 10% daripada wang p ertaruhan akan ditolak sebagai Wang Pengendalian Kes. 6.00. Pindaan nama pemain tidak dibenarkan k ecuali mendapat persetujuan daripada Urus SetiaPertandingan dan pasukan la wan.2 Pemenang 4. Seseorang pemain boleh berbincang atau mendapat buah fikiran manamana pemain dalam pasukannya semasa dalam permainan (in between throws) kecuali Chalker. wan g pertaruhan akan menjadi milik Jawatankuasa Pertandingan. 7. 2.2. . GELANGGANG PERMAINAN Gelanggang permainan akan ditetapkan oleh pihak Urus Setia Pertandingan d an pasukan yang bertanding hendaklah berada di gelanggang yang ditetapkan.1 melawan Pemenang 5. Jika sebaliknya.1 melawan Pemenang 4. 5. pemain dibenarkanbertanya k epada Chalker bagi mata yang diperoleh dan baki yang tinggal sahaja. Setiap pasukan mestilah berada di tempat pertandingan 15 minit sebelum perl awanan dimulakan. Jika keputusan memihak kepada pihak yang membantah. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN DART BERPASUKAN 1. Sekiranya lewat. Pengurus Pasukan mestilah menyerahkan borang pemain kepada Pengadil 30 minit sebelum perlawanan bermula.5.2 melawan Pemenang 4. 3.3. 9.2.1 melawan Kalah Perlawanan 5.1 5. 4. Bantahan boleh dibuat dalam tempoh 1 jam selepas perlawanan ditamatkan dengan menyertakan wang pertaruhan seb anyak RM200. Walau bagaimanapun. Pemenang 4. Seseorang pemain tidak dibenarkan membuat sesuatu yang boleh dianggap se bagai tindakan yang disengajakan untuk melambatkan permainan. HADIAH Hadiah akan disediakan bagi Johan.

maka kesilapan itu akan ditetapkan sah dan sebarang pembe tulan atas score tersebut tidak akan dilayan. separuh akhir dan akhir akan dijalankan secara kalah mati. 10.1 Hanya dart yang melekat pada dart board sahaja yang dikira matanya setelah ketiga-tiga dart dibaling.7. kedua atau ketiga akan ditetapkan sebagai menamatkan permainan. seseoran g pemain hendaklah memberitahu Chalker akan kesalahan tersebut dan memperbetulkan sebelum pemain meneruskan balingan. 10. . 10. pasukan yang berkenaan akan dianggap s ebagai menarik diri daripada pertandingan seterusnya.Sekiranya tiada sebarang bantahan dari manamana pihak. 9. 11. Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab untuk mengawal ahliahli pasukan agar mamatuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Pertandingan.2 Seseorang pemain tidak dibenarkan mencabut dart dari dart board sehingga µChalker¶ selesai membuat kiraan. Keputusankeputusan pertandingan yang terdahulu terbataldengan sendirinya. 10. 10.1 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan gelanggang permainan kecuali dengan kebenaran Pengadil. µWa lk Over¶ tidak dibenarkan kecuali kerana kecederaan. Jika berlaku. PERKARA LARANGAN 11. Walau bagaimanapun bagi peringkat suku akhir.4 Seseorang pemain yang berjaya menamatkan permainan dengan doubl e atau balingan yang pertama. Pasuka n yang mendahului 3 acara akandiisytiharkan sebagai pemenang. Pengadilperlawanan akan menentukan kecederaan pemain tersebut. 10. Semua perlawanan hendaklah dipertandingkan walaupun satusatu pasukan telah menang 3 daripada 5 acara dalam peringkat kumpulan.3 Peraturan µbust¶ adalah dikenakan sekiranya seseorang pemain mempe roleh skor yang melebihi point dan pada score board mata yang diperoleh tidak dikira mata.6 Setiap acara yang dimenangi dikira satu mata . Menarik diri (walk over) tidak dibenarkan. KIRAAN MATA 10.5 Manamana salah kira yang dibuat oleh Chalker mengenai baki mata.GAME SYSTEM. 8.

12. Semua Ketua Pasukan adalah diminta memastikan semua pemain berpak aian kemas.3 Semua pemain tidak dibenarkan menghisap rokok. Pihak Urus Setia Pertandingan tidak bertanggungjawab di atas sebarang keced eraan anggota atau kehilangan peralatan pemain di sepanjang tempoh Kejohan an ini. 11. 13. meminum/memba wa minuman keras atau di bawah pengaruh alkohol semasa pertandingan . . Jawatankuasa Pengelola dengan kerjasama daripada Panel Pengadil yang tela h dilantik berkuasa membuat sebarang keputusan yang difikirkan wajar untuk menjayakan pertandingan ini dan bagi perkaraperkara yang tidak tercatat di dalam peraturan ini.2 Memakai selipar dan seluar pendek tidak dibenarkan semasa bermain.11. Keputusan itu adalah muktamad. 11. pastikan nada dering telah ditukar kepada µvibrate mode¶ semasa berada di dalam dewan pertandingan.4 Pemain yang membawa telefon bimbit (handset).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful