1. FORMAT PERTANDINGAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

5 Foursome - 4 orang pemain Perseorangan Lelaki Pertama Bergu Lelaki Pertama Perseorangan Lelaki Kedua Bergu Wanita 1001 X 1 501 X 3 501 X 3 501 X 3 501 X 3

2. PENDAFTARAN PEMAIN 2.1 2.2 Pemain mestilah seorang kakitangan Pejabat Kewangan/Perbendaharaa n Negeri. Pekerja Kontrak/Sambilan/Sementara Pejabat Kewangan/Perbendahara an Negeri yang dilantik sebelum 1 April 2007 atau disambung kontrak dibenarkan bermain. Semua pasukan diwajibkan mendaftar senarai nama pemain di dalam b orang yang disediakan. Setiap Pasukan Negeri mestilah mendaftar sekurangkurangnya 10 orang pemain dan tidak melebihi 15 orang. Seorang pemain hanya layak bermain dalam satu acara sahaja (1.2 hing ga 1.5) kecuali acara Foursome di mana 4 orang pemain tersebut dibenar kan membuat pilihan pada acara 1.2 hingga 1.5. Seorang pemain bagi acara Foursome mestilah terdiri daripada Pegawa i Gred 22 ke atas.

2.3 2.4 2.5

2.6

3. PENGUNDIAN PASUKAN Semasa Kejohanan di Selangor tahun 2005, 4 negeri telah bertanding hingga ke peringkat separuh akhir dan akhir iaitu Ne geri Sembilan, Sarawak, Terengganu dan Selangor. Sebagai Tuan Rumah, Ne geri Sabah akanmenerajui Kumpulan D, manakala Negeri Sembilan dalam Ku mpulan A, Selangor dalam Kumpulan B dan Sarawak dalam Kumpulan C. Ne geri-negeri lain akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-masing. 4. PUSINGAN SUKU AKHIR 4.1 Johan Kumpulan A melawan Naib Johan Kumpulan C. 4.2 Johan Kumpulan C melawan Naib Johan Kumpulan A. 4.3 Johan Kumpulan B melawan Naib Johan Kumpulan D. 4.4 Johan Kumpulan D melawan Naib Johan Kumpulan B.

5. PUSINGAN SEPARUH AKHIR

4. 9.00. Pemenang 4.1 melawan Pemenang 4. pemain dibenarkanbertanya k epada Chalker bagi mata yang diperoleh dan baki yang tinggal sahaja.4. Walau bagaimanapun. 8. Pindaan nama pemain tidak dibenarkan k ecuali mendapat persetujuan daripada Urus SetiaPertandingan dan pasukan la wan. Seseorang pemain boleh berbincang atau mendapat buah fikiran manamana pemain dalam pasukannya semasa dalam permainan (in between throws) kecuali Chalker.2. Sekiranya lewat. HADIAH Hadiah akan disediakan bagi Johan. 2. 5. 6.1 5. wan g pertaruhan akan menjadi milik Jawatankuasa Pertandingan. Jika sebaliknya. m aka wangpertaruhan tersebut akan dikembalikan dengan 10% daripada wang p ertaruhan akan ditolak sebagai Wang Pengendalian Kes.2 melawan Pemenang 4. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN DART BERPASUKAN 1.5. Pengurus Pasukan mestilah menyerahkan borang pemain kepada Pengadil 30 minit sebelum perlawanan bermula. Naib Johan dan Tempat Ke3 sahaja (untuk pemain dan pemain simpanan). . PUSINGAN AKHIR Pemenang 5.2. Jika keputusan memihak kepada pihak yang membantah.1 melawan Pemenang 5. Bantahan boleh dibuat dalam tempoh 1 jam selepas perlawanan ditamatkan dengan menyertakan wang pertaruhan seb anyak RM200. Pertandingan akan dimulakan secara undian yang akan dilakukan oleh Penga dil (Chalker) secara lambungan duit syiling (Toss of a coin). Seseorang pemain tidak dibenarkan membuat sesuatu yang boleh dianggap se bagai tindakan yang disengajakan untuk melambatkan permainan. Setiap pasukan mestilah berada di tempat pertandingan 15 minit sebelum perl awanan dimulakan. pasukan itu dikira kalah.2 Pemenang 4.3. TEMPAT KE-3 DAN KE-4 Kalah Perlawanan 5. 7. 6. 3. GELANGGANG PERMAINAN Gelanggang permainan akan ditetapkan oleh pihak Urus Setia Pertandingan d an pasukan yang bertanding hendaklah berada di gelanggang yang ditetapkan.1 melawan Kalah Perlawanan 5.

seseoran g pemain hendaklah memberitahu Chalker akan kesalahan tersebut dan memperbetulkan sebelum pemain meneruskan balingan.GAME SYSTEM.7.2 Seseorang pemain tidak dibenarkan mencabut dart dari dart board sehingga µChalker¶ selesai membuat kiraan. 8.6 Setiap acara yang dimenangi dikira satu mata . Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab untuk mengawal ahliahli pasukan agar mamatuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Pertandingan.1 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan gelanggang permainan kecuali dengan kebenaran Pengadil. Menarik diri (walk over) tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun bagi peringkat suku akhir. Pengadilperlawanan akan menentukan kecederaan pemain tersebut.3 Peraturan µbust¶ adalah dikenakan sekiranya seseorang pemain mempe roleh skor yang melebihi point dan pada score board mata yang diperoleh tidak dikira mata. 10.1 Hanya dart yang melekat pada dart board sahaja yang dikira matanya setelah ketiga-tiga dart dibaling. pasukan yang berkenaan akan dianggap s ebagai menarik diri daripada pertandingan seterusnya. Keputusankeputusan pertandingan yang terdahulu terbataldengan sendirinya. 10. 10. . Semua perlawanan hendaklah dipertandingkan walaupun satusatu pasukan telah menang 3 daripada 5 acara dalam peringkat kumpulan. Pasuka n yang mendahului 3 acara akandiisytiharkan sebagai pemenang. maka kesilapan itu akan ditetapkan sah dan sebarang pembe tulan atas score tersebut tidak akan dilayan. Jika berlaku. 10. 9. 11. µWa lk Over¶ tidak dibenarkan kecuali kerana kecederaan.Sekiranya tiada sebarang bantahan dari manamana pihak. KIRAAN MATA 10. PERKARA LARANGAN 11. kedua atau ketiga akan ditetapkan sebagai menamatkan permainan.4 Seseorang pemain yang berjaya menamatkan permainan dengan doubl e atau balingan yang pertama. separuh akhir dan akhir akan dijalankan secara kalah mati. 10. 10.5 Manamana salah kira yang dibuat oleh Chalker mengenai baki mata.

Pihak Urus Setia Pertandingan tidak bertanggungjawab di atas sebarang keced eraan anggota atau kehilangan peralatan pemain di sepanjang tempoh Kejohan an ini. .3 Semua pemain tidak dibenarkan menghisap rokok.2 Memakai selipar dan seluar pendek tidak dibenarkan semasa bermain. 13. Keputusan itu adalah muktamad. meminum/memba wa minuman keras atau di bawah pengaruh alkohol semasa pertandingan . Semua Ketua Pasukan adalah diminta memastikan semua pemain berpak aian kemas.11. 11. 12. Jawatankuasa Pengelola dengan kerjasama daripada Panel Pengadil yang tela h dilantik berkuasa membuat sebarang keputusan yang difikirkan wajar untuk menjayakan pertandingan ini dan bagi perkaraperkara yang tidak tercatat di dalam peraturan ini.4 Pemain yang membawa telefon bimbit (handset). 11. pastikan nada dering telah ditukar kepada µvibrate mode¶ semasa berada di dalam dewan pertandingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful