1

MAKALAH REVISI

DINASTI ABBASIYAH

Makalah Disajikan Dalam Forum Seminar Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

ABDUL RAHMAN
NIM :

80100209002

Dosen Pembina

Prof. Drs. H. Saleh Putuhena Dr. H. Mustari Bosrah, M. A.

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2010
BAB I

2

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan disebarkan dijazirah Arab yang diawali dengan sembunyi-sembunyi. Setelah pengikut agama Islam telah banyak dari keluarga terdekat Nabi dan sahabat maka turun perintah Allah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Namun dalam penyebarannya tidak berjalan mulus, Rasulullah dalam menyebarkan Islam mendapatkan tantangan dari suku Quraisy . Islam disebarkan dan dipertahankan dengan harta dan jiwa oleh para penganutnya yang setia membela Islam meski harus dengan pertumpahan darah dalam peperangan. Setelah Rasullah wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh khulafaur Rasyidin. Pada perkembangannya Islam mengalami banyak kemajuan maju. Islam telah disebarkan secara meluas keseluruh wilayah Arab. Pada masa khulafaur Rasyidin Al-Quran telah dibukukan dalam bentuk mushaf yang dikenal dengan mushaf utsmani. Meskipun Islam telah berkembang’ namun juga banyak mendapat tantangan dari luar dan dalam Islam sendiri. Seperti pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan didaerah hingga peperangan. Salahsatu perang dimasa Ali bin Abi Thalib ialah peperangan Muawiyah dengan khalifah Ali bin Abi Thalib yang menghasilkan abitrase, sehingga Muawiyah menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib. Dampak yang ditimbulkan dari abitrase ini adalah pengikut dari Ali bin Abi Thalib ingin membunuh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah karena dianggap telah kafir

1. digantikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. maka penulis tertarik untuk membahas sejarah terbentuknya pemerintahan Dinati Abbasiyah hingga mundurnya pemerintahan ini dalam bentuk makalah. Apa sebab-sebab kemunduran Dinasti Abbasiyah ? . Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah. Berdasar dari keterangan diatas. Dalam rencana pembunuhan ini. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Rumusan Masalah Untuk menghindari meluasnya permasalahan. Berdirinya dinasti ini sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelh wafatnya Rasulullah SAW. B. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam.3 dan halal dibunuh. Bagaimana kemajuan-kemajuan Dinasti Abbasiyah ? 3. yaitu menyandarrkan khilafah kepada keluarga Rasul dan kerabatnya. hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil dibunuh. Islam semakin berkembang dalam segala aspek hingga perluasan daerah kekuasaan. Bagaimana proses terbentuknya Dinasti Abbasiyah ? 2. maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan berganti dengan pemerintahan Dinasti Umayyah dibawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sofwan. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut .

4 ‫الخلفة العباسية‬ Kekhalifahan Abbasiyah ← 750–1258 Wilayah kekuasan terluas Bani Abbasiyah Ibu kota Bahasa Agama Pemerintahan Sejarah .Didirikan . Armenia Georgia Yahudi.Dibubarkan Bagdad. Arab(resmi). Turkik Islam Monarki 750 1258 .

setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah. seperti Ali bin Abdullah bin Abbas. Proses Terbentuknya Dinasti Abbasiyah Ketika dinasti Umayyah berkuasa Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. I. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani abbas.Periode Pertama (132 H/750 M . yang semuanya mengalami kegagalan. 2. . (Jakarta: PT Rineka Cipta.5 BAB II PEMBAHASAN A. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi’ah. termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. 2003). para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi lima periode: 1. Sementara itu Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap. cet.Periode Kedua (232 H/847 M .1 Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik. Islamologi. 1 Abu Su’ud. Muhammad serta Ibrahim al-Imam. setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan Abu abbas. disebut periode pengaruh Turki pertama. disebut periode pengaruh Arab danPersiapertama.232 H/847 M).334 H/945 M). 72. h. meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik.

Semula keluarga Abbasiyah ini akan mengambil Damaskus menjadi ibukota Khilafahnya.Periode Ketiga (334 H/945 M . masa kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. pusat kekuasaan mereka. kemudian ke Anbar dan kota ini kemudian dijadikan sebagai ibukota Khilafahnya. (27 Dzulhijjah 132 H. Ketika itu Marwan bin Muhammad masih hidup. Periode ini disebut juga masa pengaruhPersiakedua. namun karena disana masih banyak pengikut keluarga Bani Umayyah. Tidak lama kemudian Abul Abbas Assafah pindah ke Hirah.Periode Keempat (447 H/1055 M . biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) Kesultanan Seljuk Raya (salajiqah al-Kubra/Seljukagung).). dengan nama Hasyimiyyatul Anbar. apalagi jauh dari Persia. Abul Abbas Assafah dibai’at menjadi Khalifah yang pertama dari keluarga Abbasiyah di kota Kufah.Periode Kelima (590 H/1194 M .6 3.656 H/1258 M).( Khalifah Umayyah yang terakhir itu menemui ajalnya dalam pertempuran dengan tentara Abbasiyah di Alfayaum (Mesir). Baru pada 750 M.447 H/1055 M). yang sekaligus menjadi peringatan bagi Kakek Bani Abbas. (30 Oktober 749 M. masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. yaitu Hasyim.590 H/l194 M). tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dandiakhiriolehinvasidaribangsamongol Pada tanggal 13 Rabi’ul Awwal 132 H. dan dekat dari batas Imperium Romawi Timur yang mungkin membahayakan daulatnya yang masih . 5. 4. masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah.

akan berhadapan dengan ujung pedang Assafah”. Dia mencela tentara Syam. SiasatAbulAbbasAssafah Selama masa pemerintahannya. Dalam pidatonya itu ia menyatakan keutamaan keluarga Muhammad dan kejelekan Bani Umayyah. Menurut mereka.I. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. maka ia menjadikan kota baru itu sebagai ibukotanya. sebut Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. khususnya keluarga Bani Umayyah. Oleh karena itu. bahwa barangsiapa yang berani menentang dia dan menghalangi Daulatnya. 144. orang Umayah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. memuji penduduk Kufah karena kejujuran mereka membantu keluarga Bani Abbas menegakkan Daulatnya. h. Maka dari itu lekat sekali gelar yang disandangnyayaitu‘Assafah’sangpenumpahdarah. Orang Abbasiyah. karena perbuatan mereka merampas pangkatKhalifah. untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Umayah. Pidato itu diakhiri dengan ucapan: “Sayalah Assafah yang tidak gentar menumpahkan darah apabila perlu” Maksudnya berkata demikian ialah akan menegaskan kepada musuh-mushnya.2 2 M. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam cet. saat ia dibai’at. Siasatnya itu dapat diketahui dari pidatonya yang pertama di Kufah. Assafah berusaha mengkokohkan sendi-sendi khilafahnya. Abdul Karim. . sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi.7 sangat muda itu. 2007).

47. 3. 2. Kinnisiri.8 Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh Dinasti Bani Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah yaitu abu al abbas yang bergelar al saffah (penumpah darah/peminum darah)dan mengeluarkan dekrit kepada gubernurnya bahwa semua tokoh-tokoh Umayyah yang berdarah biru dibunuh bahkan dia sendiri yaang banyak membunuh banyak rivalnya. cet. dan daerah lainnya memberontak.3 3 Musyrifah Sunanto. . Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya. I (Bogor: Prenada Media. Jeruzalem. h.3 Dalam sejarah berdirinya daulah Abbasiyah. Harran. terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan: 1. akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Sejarah Islam Klasik. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam. menjelang akhir Daulah Amawiyah I. Merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. bukan Cuma itu saja Dia menggali kuburan para khalifah umayyah – kecuali Umar II – dan tulangtulangnya pun dibakar oleh karna itu. rakyat Damaskus. 2003). Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan.

pada tahun 132 H/ 750 M tumbanglah Daulah Amawiyah dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad. Khalifah terakhir.5 Pada awalnya kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Yaitu Bani Abbas. dan 4 Ibid. Khalifah penggantinya. c) Keurunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-khurasany. Abu ja’far al-Mansur (754-775) memindahkan pusat pemerintahan kebaghdad. Dengan terbunuhnya Marwan mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya Khalifah pertama. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan.9 Oleh karena itu. . 5 Ibid. logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Amawiyah.usul penguasa selama masa 508 tahun daulah Abbasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa. a) Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah. Sedangkan menurut asal. dengan Abu as-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama. h. pada tahun 132-136 H/ 750754 M. 48. Abdullah ibn Muhammad. Gerakan ini menghimpun4. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa daulah Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Bani Buwaihi. dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah. Dengan usaha ini. b) Keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman.

Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut. a. Bani Seljuk . Bani Abas (750-932 M 1) Khalifah Abu AbasAs-Safak (750-754 M) 2) Khalifah Abu Jakfar Al-Mansur (754-775 M) 3) Khalifah Al-Mahdi (775-785 M) 4) Khalifah Al Hadi (775-776 M) 5) Khalifah Harun Al-Rasyid (776-809 M) 6) Khalifah Al-Amin (809-813 M) 7) Khalifah Al-Makmun (813-633 M) 8) Khalifdah Al-Mu’tasim (833-842 M) 9) Khalifah Al-Wasiq ( 842-847 M) 10) Khalifah Al-Mutawakkil (847-861 M) 11) …. a.10 Bani Seljuk. Bani Buwaihi (932-107 5M) 1) Khalifah Al-Kahir (932-934 M) 2) Khalifah Ar-Radi (934-940 M 3) Khalifah Al-Mustaqi (943-944 M) 4) Khalifah Al-Muktakfi (944-946 M) 5) Khalifal Al-Mufi (946-974 M) 6) Dst … a.

h 74. yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abasiyah. Islamologi. yaitu Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M). maka puncak keemasan dinasti 6 Abu Su’ud. hanya empat tahun.7 Pada menekankan periode pada awal kebijakan pemerintahan perluasan Dinasti daerah. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 7 Ibid.11 1) Khalifah Al-Muktadi (1075-1048 M) 2) Khalifah Al-Mustazhir (1074-1118 M) 3) Khalifah Al-Mustasid (1118-1135 M) 4) Dst …6 Adapun periodisasi dalam Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut : a. h. Ternyata dia tidak lama berkuasa. . karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa dua dinasti lain disamping Dinasti Abasiyah. Periode Pertama (750-847 M) Sebagaimana diketahui Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas. Pengembangan dalam arti sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya. 73-74. I. Abasiyah Kalau masih dasar-dasar pemerintahan Daulah Abasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas as-Safak dan Abu Jakfar al-Mansur. Dia memerintah dengan kejam. cet. Dikatakan demikian. 2003 ). Engan cara membersihkan semua teman rivalnya yang menjadi ancaman bagi kerajaan yang dibentuknya sehingga banyak terjadi pembunuhan dan pemerintahan di tegakkan dengan tangan besi.

dan mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. Yang kedua. sejak masa khalifah al-Mahdi (775-785 M) hinga Khalifah al-Wasiq (842-847 M). Faktor-faktor penting yng menyebabkan kemunduran Bani Abas pada periode I adalah. zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Jakfar. h.9 Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini. 9 Ibid. . Dimasa-masa itu para Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian. terutama kesusasteraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya…. Ketiga. Periode Kedua (232 H/ 847 M – 334H/ 945M) Kebijakan Khalifah Al-Mukasim (833-842 M untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatarbelakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Makmun dan sebelumnya. 79. Pertama. sementara komunikasi lambat. seperti pemberontakan Zanj didataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berkuasa di Bahrain. profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. 78. kesulitan keuangan karena beban pembiayaan 8 Ibid .8 b.khalifah Al-Mutawakkil (842-861 M) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. h.12 ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya.

Periode Ketiga (334 H/945-447 H/1055 M) Posisi Daulah Abasiyah yang berada dibawaah kekuasaan Bani Buwaihi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam. Kehadirannya atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad.13 tentara sangat besar. h. Keadaan Khalifah memang sudah membaik. Hasan menguasi wilayah bagian utara. lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran Syi’ah. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia. Sementara itu bani Buwaihi telah membagi kekuasaanya kepada tiga bersaudara. Periode Keempat (447 H/1055M-590 H/1199 M) Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk dalam Daulah Abasiyah. dan Ahmad menguasai wilayah al-ahwaz. 11 Ibid . khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak kebaghdad. 11 e. c. dan \Baghdad. Periode Kelima (590 H/ 1199M-656 H / 1258 M) 10 Abu su’ud. paling tidak karena kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Setelah kekuatan militer merosot. Wasit. 80. karena telah pindah ke Syiraz dimana berkuasaAli bin Buwaihi.10 d. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji.

13 12 Abu Su’ud. Khilafah di Baghdad yang didirikan oleh Saffah dan Mansur mencapai masa keemasannya mulai dari Mansur sampai Wathiq dan yang paling jaya adalah periode Harun dan puteranya. Istana khalifah Harun yang identik dengan megah dan penuh dengan kehadiran para pujangga. dan tokoh-tokoh penting dunia. 81. Pada periode ini. ilmuwan. cit. sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan “The Golden Age of Islam. h. ekonomi. pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 H/ 1256 M. dan budaya. periodenya tercatat sebagai The Golden Age of Islam. Abdul Karim. Baik segi politik.12 A. sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Ma’mun. 167 . Dengan Harun tercatat buku legendaries cerita 1001 malam. 13 M. h.14 Telah terjadi perubahaan besar-besaran dalam periode ini. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada dibawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama islam. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Kemajuan-Kemajuan Dinasti Abbasiyah Dalam setiap pemerintahan pada khususnya tentu memiliki perkembangan dan kemajuan. op. tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.

termasuk mengangkat dan memecat para gubernur dan hakim. jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam untuk mengangkat dan menurunkan para pegawai. Khalifah sebagai kepala pemerintahan. Pada saat para khalifah lemah. Pada masa ini. Ada dua macam wazir. yaitu wazir yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi(tafwid)dan wazir (tanfiz) yang kekuasaannya terbatas. pemimpin sacral.15 Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut : 1. Yang pertama disebut juga wazir utama atau sekarang sama dengan perdana menteri yang dapat bertindak tanpa harus direstui khalifah. kekuasaan dan . Disebut juga bahwa para khalifah tidak peduli dan mentaati suatu aturan atau cara yang tetapuntuk mengangkat putera mahkota. Administrasi Sebelum Abbasiyah. Wazir adalah pelaksana non-militer yang diserahkan sang khalifah kepadanya. dalam pemerintahan pos-pos terpenting diisi oleh Bani Umayyah notabene bangsa arab.penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan. namun pada masa abbasiyah orang non-arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. yaitu sejak masa alAmin.

(3) Diwan alRasal (Board of Correspondence). Sementara wazir tidak berkuasa penuh. Kelima diwan ini pada era Abbasiyah ada penambahan diwan diantaranya. h.14 Kalau pada masa Umayyah terdapat lima kementrian pokok. Abdul Karim. Kepala polisi disebut Sahib al-Surtha yang beda dengan zaman Umayyah. (7) Diwan al-Nazri fi almazalim (Appeals and Investigation Boars). h. (10) Diwan al-Diya (the Board of States). (9) Diwan al-Sawafi (the Board of Crown Land). op. dan 14 M.. cit. Kelima kementrian tersebut ialah (1) Diwan al-jund (war of office). (13) Diwan al-Tawqi’ (the Board Request). hanya mentaaati perintah khlifah saja. Tugas mereka paling utama adalah menjamin dan memelihara keamanan. (11) Diwan al-Sirr (the Board of Military Infection). 168 15. (8) Diwan al-Nafaqat (the Board of Expenditure). yang disebut diwan. harta. (2) diwan al-Kharaj (Department of Finance). (4) Diwan al_khatam (Board og Signet).16 kedudukan wazir meningkat tajam. 168-169.Ibid. (5) Diwan al-Barid (Postal Department). antara lain. maka dimasa Abbasiyah kelima tersebut ditambah jumlahnya. (6)Diwan alAzimah(the Audit and Account Board). . Diwan al-Syurtha (Police Department).15 Diwan-diwan aru yang dibentuk pada periode Abbasiyah. Dan. mereka terbagi tugasnya sesuai dengan kondisi wilyahnya.

170 . pendapatan provinsi digunakan untuk provinsi dan sisanya di kirim ke pemerintah pusat. bahwa para sejarawan Arab lebih berkonsentrasi pada persoalan Khalifah Abbasiyah. Pada umumnya. polisi biasa ada dibawah kendali muhtasib.17 1. Khalifah yang mengangkat dan memecat atau memindahkan ke Provinsi lain. Demi kelancaran administrasi wilayah kekuasaan Abbasiyah dibagi dalam beberapawilayah administrasi yang dapat disebut provinsi dan masing-masing provinsi yang dikepalai seorang Amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. 17 Ibid. Untuk memperlancar proses 16 Ibid. h. yang menyebabkan mereka tidak begitu memberikan gambaran memadai tentang kehidupan sosial-ekonomi.16 Dari diwan-diwan yang dibentuk memiliki tugas masingmasing dalam pemerintahan daulah Abbasiyah yang mempunyai peranan yang sangat penting. lebih mengutamakan persoalan politik dibandingkan dengan persoalan lain. 169. Sementara itu. Sosial Philip Khore Hitti. Dengan adanya asimilasi. h.17 nyawa masyarakat. Aab-Mawali membawa dinasti ini kehilangan jati diri sebagai bangsa Arab menjadi bangsa majemuk.

kemajuan peradaban. h. pusat kegiatan Dunia Islam selalu bermuara pada masjid. abdul karim. Kegiatan ilmiah Pada periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 129. Pada Dinasti Abbasiyah inilah mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan kedalam ma’had. hlm. Aristokrasi Arab mulai digantikan oleh hierarki pejabat yang mewakili berbagai bangsa. dan perdagangan budak terbukti efektif.20 18 M. selir.19 Sebelum Dinasti Abbasiyah.18 pembaruan antara Arab dengan rakyat taklukan. ilmu pengetahuan termasuk science. lembaga poligami. mulai menggantikan posisi mereka. akan tetapi era ini mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Tarikh Al-Islam (Kairo: Nahdhoh Al-Misyriyah. Maktabah Al- . yang semula didominasi oleh Persia dan kemudian oleh Turki. orang Mawali dan anak-anak perempuan yang dimerdekakan. Semasa dinasti Umayyah kegiatan dan aktivitas nalar ilmu yang ditanam itu berkembang pesat yang mencapai puncakya pada era Abbasiah. Saat unsur Arab murni surut. h. 171 19 Ibid..18 2. dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam. Masjid dijadikan centre of education. 172 20 Hassan Ibrahim Hassan. Dari segi pendidikan. op. cit.

h. Qayrawan. . Mereka disamping sebagai wazir. Yang terbesar dan banyak berpengaruh pada mulanya ialah keluarga Barmak dan kemudian. pada waktu itu dalam keadaan maju. Kairo. yang condong kepada paham Mu’tazilah. Alexandria. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana para kahlifah Abbasiyah.iyah dimana dunia Islam. dan lain-lain. Diakuinya Mu’tazilah sebagai mazhab resmi Negara pada masa Khalifah Ma’mun (827 M).19 Abad X Masehi disebut abad pembangunan daulah Islam.21 Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan dan filsafat yang terkenal ialah Damaskus. dikenal sebagai keluarga yang gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. juga menjadi pendidik anak-anak Khalifah. jaya dan makmur. alMadaain. teknologi dan seni. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat terutama pada masa 21 Musyrifah Sunanto. kemudian ke anak dan cucu-cucunya. cit. Jundeshahpur. terutama dalam bidang berbagai macam ilmu pengetahuan. Fustat. misalnya Mansur yng banyak mengangkat pegawai pemerintahan dan istana dari cendekiawan-cendekiawan Persia. Mu’tazilah adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berfikir kepada manusia. 54. Mereka ini berasal dari Bactra. mengalami kebangunan di segala bidang. seperti jabatan wazir yang diberikn Mansur kepada Khalid ibn Barmak. mulai dari Cordon di Spanyol sampai ke Multan di Pakistan. Duni Islam..op.

cit. semasa Abbasiyah yang menandakan Islam memperoleh kemajuan disegala bidang. yang banyak memajukan kegiatan intelektual dengan lebih menggunakan rasio baik dalam penerjemahan ilmu-ilmu luar maupun memadukan dengan ajaran Islam. Karim. bahasa. h. 173 23 Ibid .22 Pribadi beberapa Khalifah terutama pada masa awal Abbasiyah seperti Mansur. oleh karena itu perlu dibuka ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Adapun ilmu aqli seperti kedokteran. Manthiq. Kegiatan ilmiah dikalangan umat Islam. Selain itu semua. dan adab. 174-175.20 awal Dinasti Abbasiyah. karena permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dan berkembang. Harun.23 Adapun ilmu yang berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah terdiri dari perkembangan ilmu naqli (sumber dari Al-Qur’an dan 22 M. Abdul. khususnya ilmu-ilmu naqli eperti ilmu agama. dan Ma’mun adalah kutu buku dan sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga terpengaruh dalam kbijaksanaannya yang banyak ditujukan kepada peningkatan ilmu pengetahuan. Cordova. op. ilmu angkasa luar dan ilmuilmu yang lain telah dimulai oleh umat Islam dengan metode yang teratur. al-Hamra. Inilah faktor utama jasa mereka memelihara Yunani dan selanjutnya dikembangkan melalui Kairo. h. . olahraga. dan selanjutnya di transfer melalui pusat-pusat kegiatan ilmiah di Eropa Barat Daya seperti Seville..

lengkap dengan teropong bintang. . Demikian juga Khalifah Umar II menyuruh menerjemahkan buku-buku kedokteran kedalam bahsa arab. 58-86. Ma’mun mendirikan Bait al-HIkmah di Baghdadsebagai akademi pertama. h.ilmu tasawuf.. Abdul Karim. seperti bahasa Sansekerta. ilmu bahasa. ilmu fiqih. Khalid ibn Yazid. dan lain lain. 175. 24 Musyrifah Sunanto. Mereka menerjemahkan dari buku-buku asing..24 3. Sedangkan perkembangan ilmu aqli diantaranya ilmu kedokteran dan ilmu filsafat. atau Yunani kedalam bahasa arab yang telah dimulai sejak zaman Umayyah. cit. ilmu kalam.25 Pada 832 M. Suryani. Misalnya. 25 M. op. cit.serta pembukuan kitab-kitab hukum. seorang penguasa. ilmu hadis. Peran Pemerintah Pada masa kejayaan Islam banyak Khalifah mencintai dan mendukung penuh atas aktivitas mereka paling menonjol dan besar melalui penerjemahan yang merupakan kegiatan yang paling besar melalui penerjemahan yang merupakan kegiatan yang paling besar peranannya dalam mentransfer ilmu pengetahuan. dan kimia yang berbahasa Ynani ke dalam bahasa arab. pecinta ilmu yang memerintahkan kepada para cendekiawan Mesir atau yang tinggal di Mesir agar mereka menerjemahkan buku-buku tentang kedokteran. bintang. op.21 Hadis) yaitu seperti ilmu tafsir. h.

.mereka menulis hadis. h. 176. h. murid Yahya sebagai ketua kedua. Pada masa inilah lahir karya-karya ulama yang telah tersusun rapi. kemudian diangkat Hunain ibn Ishaq. bahkan mulai memberikan syarahan (penjelasan). kegiatan kaum muslibukan hanya menerjemahkan. dan 26 Ibid. analisis dan kritik yang disusun dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal. Kemudian barulah abad ke-7 M. Dengan kepekaan mereka. lalu dalam wujud yang lebih luas dan dipadukan dalam berbagai pemikiran dan petikan. dan melkukan tahqiq (pengeditan). dan lembaga penerjemahan. 27 Ibid. Semasa Abbasiyah muncul ulama-ulama besar …27 Pada mulanya. Kepala akademi ini yang pertama adalah Yahya ibn Musawaih (777-857 M) murid Gibril ibn Bakhtisyu. hasil kritik dan analisis itu memancing lahirnya teori-teori baru sebagai hasil renungan mereka sendiri.. fikih.26 Sekitar akhir abad ke-10 m. 177.22 perpustakaan. Misalnya apa yang yang telah dilakukan oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi dengan memisahkan aljabar dari ilmu hisab yang pada akhirnya menjadi ilmu tersendiri secara sistematis. para lama memelihara dan mentransfer ilmu mereka melalui hafalan atau lembaran-lembaran yang tidak teratur. Pada mulanya muncul dalam bentuk karya tulis yang ringkas. tafsir..

Khilafah baru mengusir dan menyita semua harta kekayaannya. mazhab fikih yang ulung ketika itu. cit. Berakhirnya kekuasaan Dinasti Seljuk atas Baghdad atau ditandai dengan meninggalnya mas’ud..178. Dinasti Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran. Syafi’i. Diantara kebanggaan zaman pemerintahan Abbasiyah adalah terdapatnya 4 imam yaitu Abuu Hanifah. op. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berkuasa . 28 M.. dan Eropa Barat Daya.28 A. Internal Semasa Abbasiyah wilayah kekuasaannnya meliputi barat sampai samudera Atlantik. h. Sebab-Sebab Kemunduran Dinasti Abbasiyah Sejak abad ke-7 M bangsa Arab dengan cepat sekali menguasai satu persatu wilayah kemajuan dunia saat itu sampai mereka pernah menjadi penguasa yang sangat kuat dimana peta kekuatan Islam melebar sampai Asia. disebelah timur sampai India dan perbatasan China. Setelah mengalami masa kejayaan. Abdul Karim. h. dan Ahmad ibn Hanbal. sebagai berikut. Mereka merupakan para Ulama fikih yang paling agung dan tiada bandingannya di dunia Islam. 1. Malik. 159 . diantaranya. Afrika. 29 Ibid. Pada periode ini.29 Adapun faktor penyebab kehancuran Abbasiyah.23 banyak buku dari berbagai bahasa arab dan menjadi buku-buku yang disusun secara sistematis.

Seperti perang saudara antara Amin-Ma’mun adalah bukti nyata. terjadinya banyak wilayah lepas dan berdiri sendiri. Ementara itu jauhnya wilayah-wilayah yang terletak di ketiga benua tersebut.24 dan diutara dari laut Kashpia sampai keselatan.31 30 M. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol. Oleh karena itu. dan elit politik lain yang juga memacu kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Di samping itu. Abdul Karim. tidak adanya kerukunan antara tentara. op. istana. atau terjadi pemberontakan.. Sebenarnya pasca Khalifah Ma’mun dinasti ini mulai mengalami kemunduran. 31 Ibid. …30 Karena tidak adanya suatu sistem dan aturan yang baku menyebabkan sering gonta-gantinya putera mahkota dikalangan istana dan terbelahnya suara istana yang tidak menjadi keatuan bulat terhadap pengangkatan para pengganti Khalifah. 163. tidak mudah dikendalikan oleh para Khalifah yang lemah. Disamping itu. . h. teluk Persia.. sistem komunikasi masih sangat lemah dan tidak maju saat itu. h. 162. dan kemudian hari didorong oleh para Khalifah yang makin lemah dan malas yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tidak terkendali bagi Khalifah.cit. menyebabkan tidak cepat dapat informasi akurat apabila suatu daerah ada masalah. konflik.

32 Dalm buku yang ditulis Abu Su’ud33. 32 Ibid. 165 33 Abu Su’ud. yaitu jihad.. Amir.. dan Turki. (4) akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonimian sebagai akibat dari bentrokan politik. (2) terjadinya perselisihan pendapat diantara kelompok pemikiran agama yang ada. Dengan adanya independensi dinasti-dinasti tersebut perekonomian pusat menurun karena mereka tidak lagi membayar upeti kepada pemerintahan pusat. disisi lain meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran. Persia. dan lain-lain termasuk kalangan istana makin kaya. Disamping itu. op. yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Saat para Wali. dijsebutkan faktor-faktor intern yang membuat Daulah Abasiyah lemah kekudian hancur antara lain : (1) adanya persaingan tidak sehat diantara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abasiyah. Sementara itu. . rakyat justru makin lemah dan miskin. faktor yang penting yaitu merosotnya moral para Khalifah Abbasiyah pada zaman kemunduran. serta melalaikan salahsatu sendi Islam. 81. Beban pajak yang berlebihan dn pengaturan wilayah-wilayah (Provinsi) demi keuntungan kelas penguasa telah menghancurkan bidang pertaniandan industri. terutama Arab. cit. h. h. (3) munculnya dinastidinasti kecil sebagai akibat perpecahan social yang berkepanjangan.25 Selain agama juga faktor ekonomi cukup dominan atas lemahnya sendi-sendi kekhalifahan Abbasiyah.

Pembantaian massal itu menelan korban sebanyak 800. akhirnya Khalifah menyerah. h. namun tetap dibunuh oleh Hulagu. op. Iraq. tentara Mongol mengepung kota Baghdad selam dua bulan. h. 166-167 35 Ibid. 000 orang. salahsatu faktor utama adalah gangguan kelompok Asasin yang didirikan oleh Hasan ibn Sabbah (1256 M) dipegunungan Alamut. ada juga faktor ekstern yang membawa nasib dinasti ini terjun kejurang kehancuran total. cucu Chengis Khan dapat berhasil melumpuhkan pusat kekuatan mereka di Alamut.. Baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut.35 Ketika bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad tahun 656/ 1258. Eksternal Disamping faktor-faktor internal. 166.. cit. setelah perundingan damai gagal. Yaitu serangan Bangsa Mongol.34 Setelah beberapakali penyerangan terhadap Assasin akhirnya Hullagu. ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan Khilafah dengan gelar Khalifah yang berkuasa dibidang keagamaan saja dibawah kekuasaan kaum Mamluk di 34 M. . Setelah membasmi mereka di Alamut. Sekte. Latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad. anak cabang Syi’ah Isma’iliyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya. Kemudian menuju ke Baghdad.26 2. Abdul Karim.

dengan demikian. dan yang paling menentukan adalah (2) sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan. I. Mesir tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. 37 Abu Su’ud. maka hilanglah Khalifah Abbasiyah untuk selamnya.h. yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu. op.36 Sedangkan faktor ekstern37 yang terjadi adalah (1) berlangsungnya Perang Salib yang berkepanjangan. h. 36 Ali Mutrodi. (Ciputat: Wacana Ilmu: 1997 . cet. 99. cit. Jabatan yang disandang oleh keturunan Abbasiyah dimesir itu akhirnya diambil oleh Sultan salami dan Turki Usmani ketika meguasai Mesir tahun 1517.. yaitu perpustakaan di Baghdad. .27 Kairo. Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab. 81-82.

ilmu pengetahuan. dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Selama dinasti ini berkuasa. Kemunduran Dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari banyak faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dinasti Bani Abbas atau khilafah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. agama. 143. pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik. Pada masa kuasa Dinasti Abbasiyah banyak kemajuan yang telah dicapai yaitu dalam bidang administrasi.dari tahun 132 H (750 M) s. Abdul Karim. Kesimpulan Setelah kita menguraikan masalah mengenai Dinasti Abbasiyah maka dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan yaitu : 1. 3. Dinamakan khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. d 656 H (1258). Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam cet. . DAFTAR PUSTAKA 38M. h. sosial.(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2007). dan pemerintah.28 BAB III PENUTUP A.38 2. sosial. dan budaya serta Khalifah yang berkuasa.I.

sejarah islam klasik. K. bogor :prenada media. Hassan Ibrahim.29 Hassan. Terj. 2003 Ali mutrodi. Tarikh Al-Islam (Kairo: Maktabah Al-Nahdhoh AlMisyriyah.2007) Musrifah sunanto. cet. I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. History Of The Arabs. Philip. M abdul. I. cet. 2003 . Sejarah islam pemikiran dan peradaban islam. islamologi ( jakarta:PT Asdi Maha Satya).(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.2005) Karim. islam di kawasan arab (Ciputat wahana ilmu ) 2003 Abu suud. Hitti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful