http://www.scribd.

com/doc/17064250/Pendekatan-Kognitif

Pengaplikasian Pendekatan Kognitif dalam proses pembelajaran kanak-kanak dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran. (a) i.Huraikan prinsip-prinsip pendekatan Kognitif. iiBincangkan kepentingan dan pendekatan Kognitif dengan mengaplikasikan konsep ini dalam amalan bilik darjah. (b) Bagaimana anda mencorak alam pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Bincangkan. Jawapan anda hendaklah merangkumi tiga aspek alam belajar.

a (i) Definisi Kognitif Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir,menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalahdan sebagainya. Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yangmemberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasiyang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt, Pieget, Vygotsky, Gagne,Bruner dan Ausubel. Ciri-ciri pembelajaran Kognitif 1.Pembelajaran individu yang dilakukan adalah mengandungi motifatau objektif tertentu, dan bukan aktiviti atau proses cuba-ralatsahaja. 2. Pembelajaran ialah sesuatu pemerosesan maklumat di dalam sekitar. 3.Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada adalah amat penting untuk pembelajaran. 4.Pembelajaran yang utama adalah yang berasaskan kepadastruktur kognitif dan kesedaranya terhadap kewujudan rangsangan-rangsangan baru.

Pandangan ahli-ahli psikologi mengenai teori pembelajaran kognitif Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa celik akal merupakan kebolehan mentalyang mendorongkan manusia mempersepsikan perkaitan unsur-unsur dalamperkitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yangsedang diadapi.Pandangan beliau lebih bertumpu pada tingkah laku yang bolehdiperhatikan.

sekuen dan peneguhan.Ausubel Ausubel menyarankan pembelajaran resepsi yang bermakna.Pada peringkat operasi konkrit pembelajaran berkesanbergantungkepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.struktur. Teori Pembelajaran Bruner Menurut Bruner peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang biasa dilalui oleh kanak-kanak normal ialah peringkat enaktif. penggunaan bahasa dan keupayaan untuk menghadapi berbagai situasi. Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) dan Peringkat Operasi Formal(selepas 12 tahun). Setiap perkembangan kognitif kanak-kanak merupakanfaktor penting yang mempengaruhi pembentukan konsep sama ada konkrit atauabstrak.Dalampembelajaran resepsi maklumat terancang yang lengkap diberikan kepada pelajar . fasa ingatan kembali. Teori Pembelajaran R. keupayan penggunaan perkataan dan simbol.keupayaan menyerapkan peristiwa. Bruner menghuraikan empat prinsip pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teori pembelajaran yang dikemukakannya iaitu prinsip motivasi. fasa generalisasi. Tambahan pulabeliau menyarankan pengalamapengalaman yang disimpan dalam stor ingatanjangka penjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya denganpengalaman-pengalaman baru. demi memudahkan proses pembelajaran baruberlaku. Beliau mengutarakan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalamsesuatu proses pembelajaran . Bruner menghuraikan enam ciri perkembangan kognitif iaitu keupayaan kawalan emosi . . fasa kefahaman. Teori Pembelajaran David P. Beliau mengatakan bahawa proses pembelajaran adalah berlandaskan kepada pertimbangan jenis bentuk pembelajaran. Piaget membahagikan empatperingkat iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun). peringkat ikonik dan peringkat Simbolik. pertambahan aktiviti tindak balas. MengikutAusubel ada dua pra syarat bagi pembelajaran resepsi iaitu pelajar sendiri mestimempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran danpelajaran baru mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar.Gagne Menurut teori pembelajaran Gagne beliau lebih menekankanpembelajaran adalah melalui rangsangan-rangsangan dari persekitaran luarakan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Peringkat Pra Operasi (2-7tahun). fasa penyimpanan.M. iaitu fasa motivasi. fasa penahanan. fasa prestasi dan fasa maklum balas.Teori Pembelajaran Piaget Menurut kajian dan pemerhatian Piaget beliau mendapati bahawaperkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empatperingkat mengikut perubahan umur mereka.Pelajar hanya menyerapkan maklumat itu kedalam struktur kognitifnya sahaja.

Proses ini akan akan memotivasikan pelajaragar memelihara alam semulajadi untuk kesejahteraan umat manusia. Aplikasi Piaget:Beliau menekankan bentuk pemikiran konkrit kepada abstrak.Seterusnya pelajar dapat hubung kaitkan penerangan tentang gambar-gambartersebut secara urutan dengan pengetahuan sedia ada dansecara tidaklangsung pelajar dapatmenghasikan satu karangan yang lengkap denganmenggunakan celik akalnya. Proses ini berlaku disebabkanoleh gerak balas dan rangkaian motor. melukisbulatan dan sebagainya. Kemahiran ini boleh dikuasahi melalui latihan danpermaianan yang diberikan oleh guru dalam bilik darjah. Contohyang nyataialah semasa guru hendak mengajar karangan bergambar dalammata pelajaran Bahasa Malaysia.Gagne:Beliau menekankan pelajar supaya dapat membezakan cirri-ciri pentingatau khusus untuk membina konsep dan hukum.tolak. Aplikasi J. darab dan bahagi membena sudut tepat.Tajuk pencemaranair dapat dijelaskan kepada pelajar dengan menunjukkan gambar-gambar yangberkaitan dengan pencemaran ini.Bruner:Beliau menekankan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif serta memberi peneguhan selepas aktivitipenilaian.a (ii) Aplikasi pendekatan kognitif dalam amalan bilik darjah Aplikasi pendekatan Kohler:Beliau menekankan penggunaan celik akal dan pengetahuan sedia adapada pelajar dalam penyelesaian masalah. Aplikasi R.Pelajar dipupuk motivasi intrinsik dan digalakkan melibatkan secara aktif dalampembelajaran. Proses ini akan mendorongpelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip hukum danteorem.Contohpembelajaran ini ialah dalam mata pelajaran kajian tempatan.Pelajar dapat menghayati pengajaran gurudengan berpandukan gambar dan penerangan guru serta memahami keburukanpencemaran secara keseluruhannya.daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalamanbaru. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi. sebagai langkah pertama pelajar perludidedahkan pertalian di antara satu gambar dengan gambar yang lain. Guru membimbing pelajarmenggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalampersekitaran secara turutan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Contoh kemahiran-kemahiran matematikialah operasi tambah .Contoh bagi teori ini .S.Penggunaan bahan konkrit oleh guru menyebabkan pelajar dapat memproses maklumat denganpenggunaan deria.mengikut perkembangan otot-otot individu.M. daripadadekat kepada jauh.daripada kasar kepada halus. Pelajar dapat mengaitkan pengalaman sedia adadengan pembelajaran baru mereka.

Hasil kajian yang dilakukan oleh pelajar berkaitan tajukfotosintisis ini akan diberi peneguhan oleh guru.ialah dalam pengajaran mata pelajaranSains.membentuk soalan-soalanrelevan. Aplikasi Ausubel:Beliau menekankan ajaran konsep.prinsip dan hukum yang sediaada. 1. Setiap konsep atau prinsip baru hendaklah dikaitkan rapat dengan konsep atau prinsip yang telah ada dalam struktur pelajar. (b)Tiga aspek alam belajar yang mencorak pembelajaran berkesan di dalam kelas.Namunpemahaman mereka mengenai kenderaan akan membantu mereka agar tidakperlu buat sebarang perubahan atau pengubahsuaian terhadap konsep sediaada.stering.mengembangkan cara-cara atau kaedah dan memberi keteranganberkaitan tajuk yang diajar oleh guru.Dalam tajuk fotosintisis pelajar dapatmempelajari cara-cara daun membuat makanan dengan menggunakan cahayamatahari .Pelajar telah belajar tentang konsep µkereta¶ merekatahu bahawa sebuah kereta mempunyai tayar. tingkah laku yang sesuai dan suasana yangkondusif.Guru harus menentukan objektifpengajaran. Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar.deduktif atau pun gabungan kedua-duanya. Oleh itu amatlah penting bagi gurumemenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar.roda. Mengikut kebiasaan pelajar akan lebih berminat dan mengambil bahagiandalam pembelajaran sekiranya mereka diterima dan dilayan dengan baik olehpara guru dan rakan-rakan sekelasnya.Suara seorang guru mesti memikat naluri dan minat pelajar untuk memberi tumpuan dan menghayati pengajaran yang disampaikannya.Pelajar dilatih menggunakan pengelola awal dengan pendekatan induktif.Sebaliknya pelajar tadi akan mengubahsuai terhadap konsep tersebutsekiranya mereka tidak pernah melihat bentuk sesuatu kenderaan yang tidakwujud dalam persekitaran mereka. isi pengajaran dan memilih contoh-contoh yang sesuai.tempat duduk dan mempunyai injin.air dan klorofil.Guru mesti bersifat tenang dan tidak menengking terhadap pelajar .Murid akanmenjamin pembelajaran yang bermakna itu wujud.Contohnyadalam mata pelajaran Kajian Tempatan pelajar telah ada pengetahuan sedia adamengenai tajuk kenderaan. Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagipengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari masa kesemasa.lampu.Tajuk baru yang akan dipelajari ialah berkaitan dengankapal terbang yang mungkin mereka belum pernah lihat dan sentuh. Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemeniaitu nada suara .Pelajar-pelajar dapat membuktikan fakta. guru harus menolongpelajarnya menghubungkan struktur kognitif yang sedia ada dengan strukturyang diajarkan. budi bahasa .

murid. berbudi bahasa dan bersopan santun. Guru harus menggunakanperkataan ±perkataan yang bersopan seperti µsila duduk¶. Proses ini akan meningkatkanpembelajaran dan pengurangan tingkaha-laku bermasalah dalam kalanganmurid-murid.langsir . Jika guru membiarkan perlakuan mengusik-usik atau membuli-buli. Dengan ini wujudnya sifat saling hormat-menghormati antara guru dan murid. Sekiranya seorang guru inginkan anak muridnya berkolaborasi dankumpulan kecil mereka perlu dikumpulkan dan ditempatkan dalam bentu bulatanmengelilingi sebuah meja atau beberapa kluster meja. Dengan ini segala hasil usaha guru tidak berhasil.Dengan kaedah-kaedah ini guru dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang yang dikendalikan olehnya. Guru harus peka dan elakkan suasana tersebut wujud dalam bilik darjah.Suasana bilik darjah yang serba lengkap seperti kerusi meja .sekiranya berlaku sebarang kekecohan dalam bilik darjah.almari . Pelajar menjadi klien utama guru.kipas. memanggil pelajar dengan menggunakan nama mereka dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran. Bagi perbincangan secarakelas guru perlu meletakkan mereka dalam bentuk bulatan atau berbentuk U. Segala gerak-geri . Bagi kaedah kluster guru harusmemusatkan pelajar 4-8 orang duduk dalam kumpulan yang dekat dan rapat.pelajar akan terasa tidak selamat dan selesa berada dalam bilik darjah tersebut. Suara guru yang memikat pelajar akan membawa perubahan yang positif dalam bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku tanpa sebarang gangguan emosi kepada pelajar. µtolong berhenti cakap¶ . Suasana bilik darjah yang kondusif adalah memainkian peranan yang penting dalam mempengaruhi tingkah laku murid-murid secara langsung. pertuturan dan perbuatan guru diperhatikan oleh mereka.Bagi pembelajaran kadar kendiri dan bersifat individu kemungkinan bolehdiwujudkan stesen-stesen pembelajaran. Guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar dapat mempelajari tingkah laku. 2. .persekitaran yang nyaman dan papan kenyataan yang ditampal dengan maklumat pengajaran yang berfaedah akan membantu pelajar menguasai kemahiran yang diajar oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful