http://www.scribd.

com/doc/17064250/Pendekatan-Kognitif

Pengaplikasian Pendekatan Kognitif dalam proses pembelajaran kanak-kanak dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran. (a) i.Huraikan prinsip-prinsip pendekatan Kognitif. iiBincangkan kepentingan dan pendekatan Kognitif dengan mengaplikasikan konsep ini dalam amalan bilik darjah. (b) Bagaimana anda mencorak alam pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Bincangkan. Jawapan anda hendaklah merangkumi tiga aspek alam belajar.

a (i) Definisi Kognitif Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir,menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalahdan sebagainya. Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yangmemberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasiyang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt, Pieget, Vygotsky, Gagne,Bruner dan Ausubel. Ciri-ciri pembelajaran Kognitif 1.Pembelajaran individu yang dilakukan adalah mengandungi motifatau objektif tertentu, dan bukan aktiviti atau proses cuba-ralatsahaja. 2. Pembelajaran ialah sesuatu pemerosesan maklumat di dalam sekitar. 3.Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada adalah amat penting untuk pembelajaran. 4.Pembelajaran yang utama adalah yang berasaskan kepadastruktur kognitif dan kesedaranya terhadap kewujudan rangsangan-rangsangan baru.

Pandangan ahli-ahli psikologi mengenai teori pembelajaran kognitif Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa celik akal merupakan kebolehan mentalyang mendorongkan manusia mempersepsikan perkaitan unsur-unsur dalamperkitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yangsedang diadapi.Pandangan beliau lebih bertumpu pada tingkah laku yang bolehdiperhatikan.

sekuen dan peneguhan. Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) dan Peringkat Operasi Formal(selepas 12 tahun). keupayan penggunaan perkataan dan simbol.Pada peringkat operasi konkrit pembelajaran berkesanbergantungkepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.Gagne Menurut teori pembelajaran Gagne beliau lebih menekankanpembelajaran adalah melalui rangsangan-rangsangan dari persekitaran luarakan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. demi memudahkan proses pembelajaran baruberlaku. pertambahan aktiviti tindak balas. MengikutAusubel ada dua pra syarat bagi pembelajaran resepsi iaitu pelajar sendiri mestimempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran danpelajaran baru mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Peringkat Pra Operasi (2-7tahun). fasa generalisasi.struktur.Pelajar hanya menyerapkan maklumat itu kedalam struktur kognitifnya sahaja.keupayaan menyerapkan peristiwa. fasa penyimpanan. Bruner menghuraikan enam ciri perkembangan kognitif iaitu keupayaan kawalan emosi . fasa kefahaman.Dalampembelajaran resepsi maklumat terancang yang lengkap diberikan kepada pelajar . penggunaan bahasa dan keupayaan untuk menghadapi berbagai situasi. peringkat ikonik dan peringkat Simbolik. fasa ingatan kembali. Beliau mengatakan bahawa proses pembelajaran adalah berlandaskan kepada pertimbangan jenis bentuk pembelajaran. Setiap perkembangan kognitif kanak-kanak merupakanfaktor penting yang mempengaruhi pembentukan konsep sama ada konkrit atauabstrak. iaitu fasa motivasi. Bruner menghuraikan empat prinsip pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teori pembelajaran yang dikemukakannya iaitu prinsip motivasi. Piaget membahagikan empatperingkat iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun). Teori Pembelajaran R.Ausubel Ausubel menyarankan pembelajaran resepsi yang bermakna.Teori Pembelajaran Piaget Menurut kajian dan pemerhatian Piaget beliau mendapati bahawaperkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empatperingkat mengikut perubahan umur mereka. Teori Pembelajaran David P. Tambahan pulabeliau menyarankan pengalamapengalaman yang disimpan dalam stor ingatanjangka penjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya denganpengalaman-pengalaman baru. . Teori Pembelajaran Bruner Menurut Bruner peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang biasa dilalui oleh kanak-kanak normal ialah peringkat enaktif. fasa penahanan.M. fasa prestasi dan fasa maklum balas. Beliau mengutarakan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalamsesuatu proses pembelajaran .

daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalamanbaru. Kemahiran ini boleh dikuasahi melalui latihan danpermaianan yang diberikan oleh guru dalam bilik darjah. sebagai langkah pertama pelajar perludidedahkan pertalian di antara satu gambar dengan gambar yang lain.mengikut perkembangan otot-otot individu. Aplikasi R.a (ii) Aplikasi pendekatan kognitif dalam amalan bilik darjah Aplikasi pendekatan Kohler:Beliau menekankan penggunaan celik akal dan pengetahuan sedia adapada pelajar dalam penyelesaian masalah.S. Contoh kemahiran-kemahiran matematikialah operasi tambah . Guru membimbing pelajarmenggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalampersekitaran secara turutan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi.Bruner:Beliau menekankan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif serta memberi peneguhan selepas aktivitipenilaian. daripadadekat kepada jauh.Pelajar dipupuk motivasi intrinsik dan digalakkan melibatkan secara aktif dalampembelajaran. Aplikasi J.Penggunaan bahan konkrit oleh guru menyebabkan pelajar dapat memproses maklumat denganpenggunaan deria.M. Proses ini akan mendorongpelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip hukum danteorem. darab dan bahagi membena sudut tepat.Pelajar dapat menghayati pengajaran gurudengan berpandukan gambar dan penerangan guru serta memahami keburukanpencemaran secara keseluruhannya. Contohyang nyataialah semasa guru hendak mengajar karangan bergambar dalammata pelajaran Bahasa Malaysia.tolak. Pelajar dapat mengaitkan pengalaman sedia adadengan pembelajaran baru mereka.Tajuk pencemaranair dapat dijelaskan kepada pelajar dengan menunjukkan gambar-gambar yangberkaitan dengan pencemaran ini.Seterusnya pelajar dapat hubung kaitkan penerangan tentang gambar-gambartersebut secara urutan dengan pengetahuan sedia ada dansecara tidaklangsung pelajar dapatmenghasikan satu karangan yang lengkap denganmenggunakan celik akalnya.Contohpembelajaran ini ialah dalam mata pelajaran kajian tempatan. melukisbulatan dan sebagainya.daripada kasar kepada halus. Aplikasi Piaget:Beliau menekankan bentuk pemikiran konkrit kepada abstrak. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi. Proses ini berlaku disebabkanoleh gerak balas dan rangkaian motor.Contoh bagi teori ini .Gagne:Beliau menekankan pelajar supaya dapat membezakan cirri-ciri pentingatau khusus untuk membina konsep dan hukum.Proses ini akan akan memotivasikan pelajaragar memelihara alam semulajadi untuk kesejahteraan umat manusia.

Pelajar dilatih menggunakan pengelola awal dengan pendekatan induktif. Mengikut kebiasaan pelajar akan lebih berminat dan mengambil bahagiandalam pembelajaran sekiranya mereka diterima dan dilayan dengan baik olehpara guru dan rakan-rakan sekelasnya.ialah dalam pengajaran mata pelajaranSains.Pelajar telah belajar tentang konsep µkereta¶ merekatahu bahawa sebuah kereta mempunyai tayar.deduktif atau pun gabungan kedua-duanya. Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemeniaitu nada suara . tingkah laku yang sesuai dan suasana yangkondusif.Contohnyadalam mata pelajaran Kajian Tempatan pelajar telah ada pengetahuan sedia adamengenai tajuk kenderaan.tempat duduk dan mempunyai injin. 1. Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar.Tajuk baru yang akan dipelajari ialah berkaitan dengankapal terbang yang mungkin mereka belum pernah lihat dan sentuh. guru harus menolongpelajarnya menghubungkan struktur kognitif yang sedia ada dengan strukturyang diajarkan.Namunpemahaman mereka mengenai kenderaan akan membantu mereka agar tidakperlu buat sebarang perubahan atau pengubahsuaian terhadap konsep sediaada.Dalam tajuk fotosintisis pelajar dapatmempelajari cara-cara daun membuat makanan dengan menggunakan cahayamatahari .Suara seorang guru mesti memikat naluri dan minat pelajar untuk memberi tumpuan dan menghayati pengajaran yang disampaikannya.membentuk soalan-soalanrelevan. isi pengajaran dan memilih contoh-contoh yang sesuai. Oleh itu amatlah penting bagi gurumemenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar.air dan klorofil. budi bahasa .Pelajar-pelajar dapat membuktikan fakta. Aplikasi Ausubel:Beliau menekankan ajaran konsep. Setiap konsep atau prinsip baru hendaklah dikaitkan rapat dengan konsep atau prinsip yang telah ada dalam struktur pelajar.roda.mengembangkan cara-cara atau kaedah dan memberi keteranganberkaitan tajuk yang diajar oleh guru. Hasil kajian yang dilakukan oleh pelajar berkaitan tajukfotosintisis ini akan diberi peneguhan oleh guru.Guru harus menentukan objektifpengajaran.prinsip dan hukum yang sediaada.Sebaliknya pelajar tadi akan mengubahsuai terhadap konsep tersebutsekiranya mereka tidak pernah melihat bentuk sesuatu kenderaan yang tidakwujud dalam persekitaran mereka.Guru mesti bersifat tenang dan tidak menengking terhadap pelajar . Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagipengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari masa kesemasa.lampu.stering.Murid akanmenjamin pembelajaran yang bermakna itu wujud. (b)Tiga aspek alam belajar yang mencorak pembelajaran berkesan di dalam kelas.

sekiranya berlaku sebarang kekecohan dalam bilik darjah. Bagi perbincangan secarakelas guru perlu meletakkan mereka dalam bentuk bulatan atau berbentuk U.langsir .pelajar akan terasa tidak selamat dan selesa berada dalam bilik darjah tersebut. Guru harus peka dan elakkan suasana tersebut wujud dalam bilik darjah.persekitaran yang nyaman dan papan kenyataan yang ditampal dengan maklumat pengajaran yang berfaedah akan membantu pelajar menguasai kemahiran yang diajar oleh guru. pertuturan dan perbuatan guru diperhatikan oleh mereka. Proses ini akan meningkatkanpembelajaran dan pengurangan tingkaha-laku bermasalah dalam kalanganmurid-murid. Pelajar menjadi klien utama guru. µtolong berhenti cakap¶ . Sekiranya seorang guru inginkan anak muridnya berkolaborasi dankumpulan kecil mereka perlu dikumpulkan dan ditempatkan dalam bentu bulatanmengelilingi sebuah meja atau beberapa kluster meja. Suasana bilik darjah yang kondusif adalah memainkian peranan yang penting dalam mempengaruhi tingkah laku murid-murid secara langsung.murid.Dengan kaedah-kaedah ini guru dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang yang dikendalikan olehnya.Suasana bilik darjah yang serba lengkap seperti kerusi meja . Dengan ini wujudnya sifat saling hormat-menghormati antara guru dan murid.almari . . Guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar dapat mempelajari tingkah laku. Bagi kaedah kluster guru harusmemusatkan pelajar 4-8 orang duduk dalam kumpulan yang dekat dan rapat. Jika guru membiarkan perlakuan mengusik-usik atau membuli-buli. 2. Segala gerak-geri .kipas. memanggil pelajar dengan menggunakan nama mereka dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran. Suara guru yang memikat pelajar akan membawa perubahan yang positif dalam bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku tanpa sebarang gangguan emosi kepada pelajar.Bagi pembelajaran kadar kendiri dan bersifat individu kemungkinan bolehdiwujudkan stesen-stesen pembelajaran. Guru harus menggunakanperkataan ±perkataan yang bersopan seperti µsila duduk¶. berbudi bahasa dan bersopan santun. Dengan ini segala hasil usaha guru tidak berhasil.