http://www.scribd.

com/doc/17064250/Pendekatan-Kognitif

Pengaplikasian Pendekatan Kognitif dalam proses pembelajaran kanak-kanak dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran. (a) i.Huraikan prinsip-prinsip pendekatan Kognitif. iiBincangkan kepentingan dan pendekatan Kognitif dengan mengaplikasikan konsep ini dalam amalan bilik darjah. (b) Bagaimana anda mencorak alam pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Bincangkan. Jawapan anda hendaklah merangkumi tiga aspek alam belajar.

a (i) Definisi Kognitif Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir,menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalahdan sebagainya. Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yangmemberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasiyang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt, Pieget, Vygotsky, Gagne,Bruner dan Ausubel. Ciri-ciri pembelajaran Kognitif 1.Pembelajaran individu yang dilakukan adalah mengandungi motifatau objektif tertentu, dan bukan aktiviti atau proses cuba-ralatsahaja. 2. Pembelajaran ialah sesuatu pemerosesan maklumat di dalam sekitar. 3.Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada adalah amat penting untuk pembelajaran. 4.Pembelajaran yang utama adalah yang berasaskan kepadastruktur kognitif dan kesedaranya terhadap kewujudan rangsangan-rangsangan baru.

Pandangan ahli-ahli psikologi mengenai teori pembelajaran kognitif Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa celik akal merupakan kebolehan mentalyang mendorongkan manusia mempersepsikan perkaitan unsur-unsur dalamperkitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yangsedang diadapi.Pandangan beliau lebih bertumpu pada tingkah laku yang bolehdiperhatikan.

Teori Pembelajaran David P. Beliau mengutarakan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalamsesuatu proses pembelajaran .Ausubel Ausubel menyarankan pembelajaran resepsi yang bermakna. pertambahan aktiviti tindak balas.Pelajar hanya menyerapkan maklumat itu kedalam struktur kognitifnya sahaja. Teori Pembelajaran R. penggunaan bahasa dan keupayaan untuk menghadapi berbagai situasi. iaitu fasa motivasi.M.struktur. Setiap perkembangan kognitif kanak-kanak merupakanfaktor penting yang mempengaruhi pembentukan konsep sama ada konkrit atauabstrak. fasa ingatan kembali.Pada peringkat operasi konkrit pembelajaran berkesanbergantungkepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung. Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) dan Peringkat Operasi Formal(selepas 12 tahun). peringkat ikonik dan peringkat Simbolik.keupayaan menyerapkan peristiwa.Dalampembelajaran resepsi maklumat terancang yang lengkap diberikan kepada pelajar . .Gagne Menurut teori pembelajaran Gagne beliau lebih menekankanpembelajaran adalah melalui rangsangan-rangsangan dari persekitaran luarakan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. demi memudahkan proses pembelajaran baruberlaku. Peringkat Pra Operasi (2-7tahun). fasa kefahaman. keupayan penggunaan perkataan dan simbol. Tambahan pulabeliau menyarankan pengalamapengalaman yang disimpan dalam stor ingatanjangka penjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya denganpengalaman-pengalaman baru. Teori Pembelajaran Bruner Menurut Bruner peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang biasa dilalui oleh kanak-kanak normal ialah peringkat enaktif. fasa generalisasi. Bruner menghuraikan empat prinsip pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teori pembelajaran yang dikemukakannya iaitu prinsip motivasi. Piaget membahagikan empatperingkat iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun). fasa penahanan.Teori Pembelajaran Piaget Menurut kajian dan pemerhatian Piaget beliau mendapati bahawaperkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empatperingkat mengikut perubahan umur mereka.sekuen dan peneguhan. fasa prestasi dan fasa maklum balas. MengikutAusubel ada dua pra syarat bagi pembelajaran resepsi iaitu pelajar sendiri mestimempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran danpelajaran baru mesti dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Bruner menghuraikan enam ciri perkembangan kognitif iaitu keupayaan kawalan emosi . fasa penyimpanan. Beliau mengatakan bahawa proses pembelajaran adalah berlandaskan kepada pertimbangan jenis bentuk pembelajaran.

Proses ini akan akan memotivasikan pelajaragar memelihara alam semulajadi untuk kesejahteraan umat manusia.Gagne:Beliau menekankan pelajar supaya dapat membezakan cirri-ciri pentingatau khusus untuk membina konsep dan hukum.daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalamanbaru.Pelajar dipupuk motivasi intrinsik dan digalakkan melibatkan secara aktif dalampembelajaran.Contohpembelajaran ini ialah dalam mata pelajaran kajian tempatan. Proses ini akan mendorongpelajar menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip hukum danteorem.daripada kasar kepada halus. Kemahiran ini boleh dikuasahi melalui latihan danpermaianan yang diberikan oleh guru dalam bilik darjah. darab dan bahagi membena sudut tepat.a (ii) Aplikasi pendekatan kognitif dalam amalan bilik darjah Aplikasi pendekatan Kohler:Beliau menekankan penggunaan celik akal dan pengetahuan sedia adapada pelajar dalam penyelesaian masalah.mengikut perkembangan otot-otot individu. Aplikasi Piaget:Beliau menekankan bentuk pemikiran konkrit kepada abstrak. Aplikasi J.tolak.Seterusnya pelajar dapat hubung kaitkan penerangan tentang gambar-gambartersebut secara urutan dengan pengetahuan sedia ada dansecara tidaklangsung pelajar dapatmenghasikan satu karangan yang lengkap denganmenggunakan celik akalnya.Bruner:Beliau menekankan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif serta memberi peneguhan selepas aktivitipenilaian. sebagai langkah pertama pelajar perludidedahkan pertalian di antara satu gambar dengan gambar yang lain.S. Pelajar dapat mengaitkan pengalaman sedia adadengan pembelajaran baru mereka.Pelajar dapat menghayati pengajaran gurudengan berpandukan gambar dan penerangan guru serta memahami keburukanpencemaran secara keseluruhannya.Contoh bagi teori ini . Aplikasi R. Guru membimbing pelajarmenggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalampersekitaran secara turutan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Contoh kemahiran-kemahiran matematikialah operasi tambah .Tajuk pencemaranair dapat dijelaskan kepada pelajar dengan menunjukkan gambar-gambar yangberkaitan dengan pencemaran ini.M. Proses ini berlaku disebabkanoleh gerak balas dan rangkaian motor. melukisbulatan dan sebagainya. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi.Penggunaan bahan konkrit oleh guru menyebabkan pelajar dapat memproses maklumat denganpenggunaan deria. Contohyang nyataialah semasa guru hendak mengajar karangan bergambar dalammata pelajaran Bahasa Malaysia. daripadadekat kepada jauh.

stering.Contohnyadalam mata pelajaran Kajian Tempatan pelajar telah ada pengetahuan sedia adamengenai tajuk kenderaan.roda. Setiap konsep atau prinsip baru hendaklah dikaitkan rapat dengan konsep atau prinsip yang telah ada dalam struktur pelajar.Sebaliknya pelajar tadi akan mengubahsuai terhadap konsep tersebutsekiranya mereka tidak pernah melihat bentuk sesuatu kenderaan yang tidakwujud dalam persekitaran mereka. Mengikut kebiasaan pelajar akan lebih berminat dan mengambil bahagiandalam pembelajaran sekiranya mereka diterima dan dilayan dengan baik olehpara guru dan rakan-rakan sekelasnya.Guru harus menentukan objektifpengajaran.Suara seorang guru mesti memikat naluri dan minat pelajar untuk memberi tumpuan dan menghayati pengajaran yang disampaikannya.Dalam tajuk fotosintisis pelajar dapatmempelajari cara-cara daun membuat makanan dengan menggunakan cahayamatahari .Pelajar-pelajar dapat membuktikan fakta. guru harus menolongpelajarnya menghubungkan struktur kognitif yang sedia ada dengan strukturyang diajarkan. budi bahasa . Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar. Aplikasi Ausubel:Beliau menekankan ajaran konsep. Hasil kajian yang dilakukan oleh pelajar berkaitan tajukfotosintisis ini akan diberi peneguhan oleh guru.ialah dalam pengajaran mata pelajaranSains. isi pengajaran dan memilih contoh-contoh yang sesuai.lampu.prinsip dan hukum yang sediaada.Pelajar telah belajar tentang konsep µkereta¶ merekatahu bahawa sebuah kereta mempunyai tayar. (b)Tiga aspek alam belajar yang mencorak pembelajaran berkesan di dalam kelas.membentuk soalan-soalanrelevan.Guru mesti bersifat tenang dan tidak menengking terhadap pelajar .deduktif atau pun gabungan kedua-duanya.Namunpemahaman mereka mengenai kenderaan akan membantu mereka agar tidakperlu buat sebarang perubahan atau pengubahsuaian terhadap konsep sediaada. Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemeniaitu nada suara .mengembangkan cara-cara atau kaedah dan memberi keteranganberkaitan tajuk yang diajar oleh guru.air dan klorofil.Tajuk baru yang akan dipelajari ialah berkaitan dengankapal terbang yang mungkin mereka belum pernah lihat dan sentuh.tempat duduk dan mempunyai injin. Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagipengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari masa kesemasa. tingkah laku yang sesuai dan suasana yangkondusif.Pelajar dilatih menggunakan pengelola awal dengan pendekatan induktif.Murid akanmenjamin pembelajaran yang bermakna itu wujud. Oleh itu amatlah penting bagi gurumemenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. 1.

pertuturan dan perbuatan guru diperhatikan oleh mereka. Sekiranya seorang guru inginkan anak muridnya berkolaborasi dankumpulan kecil mereka perlu dikumpulkan dan ditempatkan dalam bentu bulatanmengelilingi sebuah meja atau beberapa kluster meja. Guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar dapat mempelajari tingkah laku. Suasana bilik darjah yang kondusif adalah memainkian peranan yang penting dalam mempengaruhi tingkah laku murid-murid secara langsung.kipas.Dengan kaedah-kaedah ini guru dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang yang dikendalikan olehnya.murid. Dengan ini wujudnya sifat saling hormat-menghormati antara guru dan murid. Bagi kaedah kluster guru harusmemusatkan pelajar 4-8 orang duduk dalam kumpulan yang dekat dan rapat. Pelajar menjadi klien utama guru. Jika guru membiarkan perlakuan mengusik-usik atau membuli-buli. Guru harus menggunakanperkataan ±perkataan yang bersopan seperti µsila duduk¶. µtolong berhenti cakap¶ . Guru harus peka dan elakkan suasana tersebut wujud dalam bilik darjah. Dengan ini segala hasil usaha guru tidak berhasil. . memanggil pelajar dengan menggunakan nama mereka dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran. Proses ini akan meningkatkanpembelajaran dan pengurangan tingkaha-laku bermasalah dalam kalanganmurid-murid. Segala gerak-geri .langsir . berbudi bahasa dan bersopan santun.pelajar akan terasa tidak selamat dan selesa berada dalam bilik darjah tersebut.Suasana bilik darjah yang serba lengkap seperti kerusi meja .almari .Bagi pembelajaran kadar kendiri dan bersifat individu kemungkinan bolehdiwujudkan stesen-stesen pembelajaran.sekiranya berlaku sebarang kekecohan dalam bilik darjah. 2.persekitaran yang nyaman dan papan kenyataan yang ditampal dengan maklumat pengajaran yang berfaedah akan membantu pelajar menguasai kemahiran yang diajar oleh guru. Suara guru yang memikat pelajar akan membawa perubahan yang positif dalam bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku tanpa sebarang gangguan emosi kepada pelajar. Bagi perbincangan secarakelas guru perlu meletakkan mereka dalam bentuk bulatan atau berbentuk U.