P. 1
Sejarah Perpecahan Islam

Sejarah Perpecahan Islam

|Views: 164|Likes:
Published by Djasmine Intifadha

More info:

Published by: Djasmine Intifadha on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

POLITIK DAN PERPECAHAN UMAT ISLAM: LATAR BELAKANG SEJARAH

Fikri Mahmud

Sejarah dan Politik

Hampir semua sejarah bangsa-bangsa yang ditulis di muka bumi ini men ceritakan tentang raja-raja atau pemimpin yang berkuasa. Dalam kesusasteraan ba hasa Arab, misalnya, Ibnu Jarir At-Tabari (wafat th. 310 H) menamakan karya besa rnya dalam bidang sejarah dengan Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (Sejarah rasul-rasu l dan raja-raja). Jalaluddin Al-Suyuti (wafat th. 911 H) menulis buku khusus ten tang khalifah-khalifah umat Islam dengan nama Tarikh al-Khulafa' (Sejarah khalif ah-khalifah). Ada yang mengatakan bahwa sejarah Nabi yang kita kenal dengan isti lah Sirah Nabawiyyah pada mulanya ditulis dalam gaya cerita-cerita Parsi. Kata s irah itu digunapakai untuk menamakan kumpulan cerita mengenai tentang raja-raja Parsi. [1]

Dalam kesusasteraan bahasa Melayu, terdapat buku Sulalat al-Salatin yang kalau kita terjemahkan secara harfiah membawa maksud keturunan atau salsilah ra ja-raja (Sulalat artinya: garis keturunan, salsilah, dan anak cucu. Salatin be ntuk jamak dari Sultan- bermakna: raja-raja). Buku itu kini dinamakan dengan Sej arah Melayu, The Malay Annals.

Bila kita menyalin nama buku-buku sejarah yang ditulis oleh bangsa lain, maka ce ritanya akan menjadi panjang. Tetapi pada umumnya buku-buku tersebut memuatkan k isah-kisah mengenai raja-raja dan kebijaksanaan politik yang mereka ambil. Maka tidaklah menghairankan sekiranya ada yang berkata: Sejarah adalah catatan tentan g politik masa lalu, sedangkan politik masa kini akan menjadi sejarah di masa ha dapan. Dan para pemimpin negara, reka bentuk politik yang menentukan corak perja lanan pemerintahan disebut orang dengan pelaku sejarah.

Masyarakat kita telah terbiasa menggunakan istilah Sejarah Islam untuk menyebut cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan yang dibangunkan oleh masyarakat Islam d i masa lalu, dan kerajaan yang dibangunkan oleh umat Islam itu disebut Kerajaan Islam. Sebenarnya penggunaan kedua-dua istilah tersebut adalah kurang tepat . I ni adalah kerana : Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. yang telah sempurna sejak Rasul wafat, sedangkan kerajaan-keraja an tersebut merupakan hasil daripada usaha manusia yang memiliki banyak kekurang an. Islam merupakan kebenaran yang mutlak, sedangkan kerajaan-kerajaan yang diba ngunkan oleh umat Islam itu tidak selalunya benar. Islam dijamin oleh Allah swt. sehingga Hari Kiamat, sedangkan kerajaan-kerajaan tersebut tegak dan runtuh sil ih berganti. Jadi istilah yang lebih tepat adalah Sejarah Umat Islam dan Kerajaa

[4] Perang saudara pun mulai bersemangat. Setiap kelompok mempunyai pemimpinnya tersendiri dan tidak mengakui pemimpin dar i kelompok lain. [3] Kematian Usman menjadi titik tolak bagi perpecahan umat Islam. tetapi ianya dapat diselesaikan dengan damai. Antara kelompok yang dipimpin oleh Aisyah r. Terbunuhnya Usman itu sendiri sebenarnya disebabkan oleh masala h politik juga.w. wafat. iz ma sulla sayfun fi al-Islam ala qaidah diniyyah misla ma sulla ala al-immah fi kull i zaman. 548 H) dalam bukunya Al-Milal wa al-Nihal mengatakan: wa azhamu khilafin bayna al-ummah khilafu al-immah. (Kem udian mereka (para shahabat) berselisih setelah terbunuhnya (Usman) dalam masala h orang-orang yang telah membunuhnya dan orang-orang yang membiarkannya terbunuh . ( Dan perselisihan terbesar di antara umat adalah perselisihan mengenai imamah (kepemimpinan). terutama antara golongan Muhajirin dan golongan Ansha r. dengan kelompok Ali bi n Abi Talib yang diangkat menjadi khalifah sesudah Usman. kerana tidak pernah pedang dihunus dalam Islam dengan al asan agama sebagaimana (sesering) dihunus karena imamah pada setiap zaman). Tetapi Ali tidak dapat melaksanakan tuntutan itu. Tetapi. Perpecahan Umat Islam Jika sejarah adalah cerita tentang politik di masa lalu sebagaimana yang telah d ijelaskan di atas sekiranya kalau pandangan tersebut kita terima maka sejarah um at Islam adalah sejarah perpecahan. Perang pertama yang terjadi adalah perang unta (perang jamal) tahun 36H. [2] Masalah imamah adalah masalah politik. Sejak terbunuhnya Usman bin Affan (tahun 35 H) sehingga ke hari ini umat Islam tidak lagi memiliki pemimpin yang diakui oleh semua pihak.a. yang menuntut bela atas kematian Usman. Al-Baghdadi (wafa t th. 429 H) dalam bukunya Al-Farq bayna al-Firaq mengatakan: Tsumma ikhtalafu b ada qatlihi fi qotilihi wa khozilihi ikhtilafan baqiyan ila yawmina hadza . Hal ini menyebabkan krisi s politik yang berpanjangan. Kelompok pemberontak yang tidak senang dengan para gabenor yang diangkat oleh Usman dan kebijaksanaannya menuntut agar khalifah ketiga itu mele takkan jawatan. perselisihan yang kekal (berbekas) sampai hari (zaman)kita ini). Masalah politik merupakan punca yang disebut dengan al-Fitnah al-Kubra (bencana besar) di kalangan umat Islam. Kelompok pemberontak s etelah membunuh Usman bergabung dengan Ali. Keengganan Usman melakukan tun tutan kelompok tersebut membuat mereka marah dan akhirnya Usman terbunuh di ruma h ketika sedang membaca Al-Qur`an. sehingga Al-Syahrastani (wafat th.a. iaitu dengan mengangkat Abu Ba kar menjadi khalifah. Mungkin terasa agak keterlaluan jika dikatak an sedemikian. itulah sebabnya kelompok Aisyah dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut agar Ali menegakkan hukum terhadap mer eka. i steri Rasul saw. Walaupun sebenarnya perselisihan mengenai imamah itu sudah bermula seja k Rasulullah s. masalah politik merupakan sumber perpecahan umat Islam ya ng terbesar. tetapi Usman enggan melakukannya. Umat Islam berpecah kepada tiga kelompok: . masalah menentukan siapa yang akan memimp in umat.n Umat Islam.

Putra Ali pertama. K elompok Muawiyah diwakili oleh Amru bin Ash (wafat th. [6] Kini kelompok yang bertikai dalam masalah politik menjadi tiga. tetapi malah menimb ulkan kelompok baru. iaitu Muawiyahia menetapkan Muawiyah sebagai khalifah umat Islam seluruhnya. sedangkan kelompok moderat kerana ti dak ikut campur dalam masalah politik maka jumlahnya tidak diketahui. sedangkan Ali terbunuh di tangan Abdul Rahman bin Muljam p ada tahun 40 H. kelompok Ali dan kelompok Khawarij. Saad bin Malik. Perundingan tersebut bukan saja tidak menyelesaikan konflik. mereka meng ajak untuk bertahkim (arbitrate) bagi menyelesaikan konflik yang terjadi. Mereka memerangi kelompok Pertama dan Kedua. karena tidak puas dengan keputusan A li untuk mengikuti perundingan diatas (kelompok ini disebut Khawarij). Perund ingan (tahkim) dilaksanakan di Daumatul Jandal pada bulan Ramadhan tahun 37 H. Amru membuat tipuan terhadap Abu Musa dengan mengatakan b ahawa konflik yang terjadi adalah disebabkan oleh dua orang. Kelompok ini pada mulanya memaksa Ali untuk ikut bertahkim. kedua: kelompok Muawiyah. Dua kelo mpok pertama memiliki pengikut yang banyak. Hasan meletakkan jawatan pada tahun 41 H dan menyera hkan kekuasaan kepada Muawiyah. Perundingan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan jujur. 44 H). Muhammad bin Maslamah. Hasan melihat bahwa pertentangan politik i ni hanya akan merugikan umat Islam secara keseluruhan. mereka menghalalkan darah orang Islam yang tidak sependapa t dengan mereka.[7] Gerakan pe rdamaian ini disokong oleh masyarakat Islam. Muawiyah dan Amru bin Ash. Setelah kelompok Muawiyah hampir kalah. Sa ad bin Abi Waqqas. mereka mengirim ut usan rahsia untuk membunuh Ali. Kedua. Kelompok terakhir ini mengkafirkan kelomp ok Pertama dan Kedua.43 H) dan kelompok Ali diw akili oleh Abu Musa Al-Asy'ari (wafat th. Usamah bin Zaid. Kedua-duanya bertindak sebagai hakim dari kelompok masing-masing . ia menerima pemeca tan Ali dan kerana Ali sudah dipecat khalifah tinggal seorang sahaja lagi. keluar dari kelompok Ali dan berbalik menjadi musuhnya. tetapi setelah Ali menerima t ahkim mereka menolaknya. Amru memberikan kesempatan pertama kepada Abu Musa untuk naik mimbar. Oleh karena itu dia menga dakan perdamaian dengan Muawiyah. Tentu sa ja kelompok Ali tidak puas hati. [5] Pertentangan antara kelompok Muawiyah dan Ali semakin meruncing dan membawa kepa da terjadinya perang Siffin. Abu Musa mengumumkan pemecatan Ali. kelompok Muawiya h. Kelompok Ali terpecah menjadi dua. Hasan meminta agar Muawiyah menyerahkan urusan k hilafah kepada kaum Muslimin bila ia meninggal nanti. Tetapi perjanjian tersebut tidak ditepati kem . Hasan juga meminta agar ke lompok Muawiyah berhenti menghina Ali di dalam khutbah-khutbahnya. dan ketiga: kelompok moderat/ne utral yang tidak memihak kepada salah satu dari dua kelompok tersebut. Tipuan itu berhasil. Sesudah itu Amru naik mimbar pula. yang memberontak. tetapi kel ompok ini merupakan majoriti umat. dan lain-lain. Hasan. diangkat m enjadi khalifah menggantikan ayahnya. sehingga tahun itu disebut sebagai Tahun Persatuan ('am al-Jama'ah). yang tetap seti a kepadanya (belakang hari disebut syiah). Muawiyah dan Amru sel amat dari pembunuhan. iaitu Ali dan Muawi yah. Kematian Ali membuat pengikutnya kesedihan. untuk menjaga agar darah kaum Muslimin tidak t ertumpah lebih banyak lagi.Pertama: kelompok Ali. Mereka memakai semboyan La hukma illa lillah (Tidak ada hukum (keputusan) melainkan bagi Allah semata). di antara para sahabat yang bergabung di dala m kelompok moderat ini adalah: Abdullah bin Umar (Ibnu Umar). Pertama. maka untuk menciptakan perdamaian kedua orang itu harus dipecat dan kemudia n diserahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah baru.

dia berusaha mempersatukan umat Islam yang sud ah berpecah belah kepada berbagai kelompok dan puak. Namun begitu. Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah Penguasa demi penguasa di kalangan Bani Umayah terus berganti. Kelompok Umawi merelakan nama Muawiya h tidak disebut dalam tarbi itu. sedangkan kelompok Syiah hanya mengakui Ali saja dengan ala san masing-masing. Uma t Islam yang menyokong persatuan ini disebut Ahlu Al-Jama'ah Wa al-Sunnah. Kerana Rasul s. mahupun istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. menjadi khalifah. Kelompok Syiah diperangi habis-habisan. Umar. sebagai pengorbanan dari mereka demi persatuan umat. Konsep ini merupakan kaedah untuk mempersatukan umat Isl am juga.w s udah wafat. kemud ian ada proses pembalikan sering dibaca oleh sebahagian kaum muslimin sehingga menjadi Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah. kerana jelas melanggar perjanjian damai yang telah dipersetujui dengan Hasan tempo hari.pada khutba h-khutbah Jumaat. Kelom pok Syiah menabalkan Husein. putra Ali kedua. 74 H). kaum Muslimin ti dak dapat berbuat apa-apa. Abdul Ma lik mendapat sokongan dari masyarakat Islam. kerana Muawiyah memerintah dengan kuku besi. tetapi pertentang an di antara kedua kelompok tadi tidak juga reda. Umar. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan Yazid sebagai persembahan. Untuk memperkuatkan usaha persatuan tersebut. Hasan meninggal di Madinah kerana terkena racun pada tahun 50 H. memerintah tahun 6 5 s/d 86 H) usaha untuk membina persatuan di buat semula. Abdul Malik walaupun m enghadapi berbagai pemberontakan. Abdul Malik juga mengadakan konsep tar bi'. Umar. Di antara tokoh kelompok Moderat y ang masih hidup dan menyokong Abdul Malik adalah Ibnu Umar (wafat th. Ali dan pengikutnya terus dihi na di setiap mimbar. Dia menggunak an slogan Nahnu Jama'ah Wahidah Tahta Rayah Dinillah (kita semua adalah satu jam aah dibawah naungan bendera agama Allah). Setiap kelompok menghina kelompok lain di mimbar-mimbar dan m endoakan keselamatan bagi pemimpin mereka. Di zaman Yazid (memerintah tahun 60 s/d 64 H) permusuhan kelompok Umawi terhadap Syiah s emakin menjadi-jadi. Bani Umayah tampil me njadi kekuatan yang tidak dapat ditandingi. Usman dan Ali di dalam khutbah-khutbah. iaitu dengan menyebut nama empat khalifah:Abu Bakar. Kelompok Syiah membalas dan menghina Kelompok Bani Umayah. Hal itu membuatkan bukan saja kelompok Syiah m arah tetapi juga seluruh kaum Muslimin.a. Sebelum ini kelompok Umawi hanya mengakui Abu Bakar. Sebelum Muawiyah meninggal (tahun 60 H) ia menabalkan putranya Yazid sebagai put ra Mahkota untuk menggantikannya. maka seluruh umat Islam diseru aga r menjadikan Rasul s. Di masa peme rintahan Abdul Malik bin Marwan (khalifah kelima Bani Umayah.udiannya. Husein terbunuh di Karbala (10 Muharram th.a. Sementara itu kelompok Khawarij tetap melaksanakan kegiatan mereka. maka sunnah beliaulah yang mesti dijadikan sebagai rujukan.w sebagai satu rujukan yang unggul. sebenarnya lahir dar i proses sejarah yang bertujuan untuk mempersatukan umat yang sudah berpecah bel . tetapi mereka tidak mengakui Ali. baik konsep tarbi' yang sampai hari ini sering dibaca oleh sebahagian kaum muslimin --demikian juga dengan mendo'akan pemimpin yang berkuasa-. khususnya setelah Abdullah bin Zubeir (khalifah tandingan di Mekah) terbunuh pada tahun 73 H. 61 H) dalam pertempuran yang tidak seimbang. Manakala Kelompok Khawarij hanya menga kui Abu Bakar. Usman dan Mu awiyah. [8] Jadi.

persaingan antara kelompok tetap juga berjalan. dan tidak ketinggalan juga kepada perkembangan Hadi th. sebenarnya hanyalah proses pengulangan sejarah yang tidak perlu dilakukan.ah. tetapi adalah aktiviti (amal ) yang kita lakukan (Q. sering kita terjumpa bahawa kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama ah sentiasa berusaha untuk mempertemukan aliran pemikiran berbagai kelompok yan g saling bertentangan.S. mak mengadakan dialog te pemuda dari berbagai di tangan para pemud . Tentangan yang akan dihadapi di masa had apan sangatlah berat. Wallahu alam. Tafsir. tetap tidak dapat bergabung dalam persatuan itu. sebab menurut keyakinan mere ka hak untuk memegang jawatan khalifah hanyalah untuk Ali dan keturunannya. jadi golongan Ahlus-Sunnah Wal-jama'ahlah yang menerima padahnya. misalny a. sehingga sebahagian menghina yang lain di mimbar-mimbar bahkan ada yang mengka firkan sesama Muslim. Tetapi sebelum menutup tulisa n ini. Kerana pertikaian politik di kalangan umat Islam negara ini a harus ada kelompok Moderat yang mempunyai inisiatif untuk rsebut. Ini adalah disebabkan masa depan bangsa berada a hari ini. Kelompok Syiah. Perpecahan politik juga terpengaruh kepada perselisihan di d alam bidang Akidah. Persatuan yang dimaksudkan tidak bererti membubarkan organisasi-organisa si yang sudah ada. Tetapi usaha untuk mempersatukan umat itu tidaklah berhasil sebagaimana yang dih arapkan. Tasawuf. Umat Islam di negara ini perlu menyedari bahwa pertengkaran itu hina.9:105). tetapi mesti ada perancangan bersama yang akan dilakukan oleh semua pihak dan setiap kelompok berusaha mewujudkannya untuk kemajuan umat.S. Syariah. Rasul bersabda: Sebaik-baik manusia adalah oran g yang memberi manfaat bagi orang lain. Sejauh mana pengaruhnya terhadap bidang-bid ang tersebut akan kita bahas pada kesempatan lain. kerana mereka sudah punah ditelan zaman. dan sebagainya. sudah meruncing. Mereka me nganggap Ahlussunnah Wal-Jamaah hanyalah penyokong dan merupakan tali barut dari kelompok Umawi. Perbezaan organisasi politik dan keagamaan hendaklah tidak dijadikan untuk saling menghina dan memusuhi. Kerana itu persatuan dan kerjasama (amal jamai) perlu diwu judkan. Kera na jamaah tadi merupakan inisiatif dari kelompok Umawi yang sememangnya adalah m usuh politik mereka. Oleh kerana itu. saya ingin menegaskan bahwa perpecahan politik umat Islam di Malaysia ini . Ole h kerana itu perlu ada dialog (musyawarah) antara golongan untuk membicarakan ag enda bersama tadi.2:148). Tanpaknya dendam kelompok syi'ah terhadap kelompok umawi tidak kesampaian. Kelompok Moderat ini hendaknya dipelopori oleh para organisasi. Belajar dari Sejarah Masalah politik telah menyebabkan umat Islam berpecah-belah dalam berbagai kelo mpok dan puak-puak. itulah sebabnya kelompok Syiah sampai hari ini tetap tidak bersimpati kepada kaum Muslimin dari golongan Ahlussunnah Wal-Jamaah. Apa yang akan dilihat o leh Allah swt bukanlah organisasi yang kita miliki. tetapi dimanfaatkan sebagai sarana untuk berlumba-lumba bagi memb uat kebajikan demi kemajuan umat dan negara (Q.

hal 34. [3] Al-Imam Muhammad Abu Zahrah (1996). [2] Al-Imam Abu Al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim Al-Syahrastani (t.). al-Awasim Min Al-Q awasim.T. cit. . Al-Syahrastani (t. Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru.13. cit. [5] Al-Syahrastani (t. A l-Syahrastani (t. Dawam Rahardjo(1989). al-Firaq al-Kalamiyyah al-Islamiyyah. Riyadh: King Faisal Centre For Research and Islamic Studies. Dirasah An al-Firaq Fi Tarikh al-Muslimin: al-Khawarij Wa alSyiah. 158-160.Nota Kaki: [1] M.cit.. [7] Muawiyah dan Penguasa Bani Umayah sesudahnya selalu mencaci Ali di Akhir khu tbah-khutbah mereka.. cit. Istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah pertama kali dipergunakan pada mas a pemerintahan Mansur dan Harun. 24. hal. hal.cit..M. sehingga Ummu Salamah. j. hal 48. hal. op. [6] Abu Zahrah (1996). hal. Mustafa Muhammad Asy Syakah (1994).. op. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.th).Dawam Ra hardjo (1989). 61 dst. 26-29. beliau melara ng dan menghentikan tradisi buruk seperti itu. cit. hal. hal 178 . isteri Rasul saw. hal. hal. Tetapi surat itu ti dak dihiraukan. hal. Menur ut Ameer Ali. [4] Al-Imam Abdul Qadir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi (1997). Jassin (terj. op. 58. op.. Al-Mil al Wa Al-Nihal. Jakarta: Gema Insani Press. Fuad Hashem. hal 136-137.1. Bandung: Mi zan. Syed Ameer Ali (1967).. al-Farq Bayn Al-Firaq. op. Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah. A.B. Lihat Abu Zahrah (1996). Basalamah (terj. Lihat Ameer Ali (1967). Asy Syakah (1994). 101. hal. Pembangunan. ). op. hal. Kair o: Maktabah Wahbah. Beirut: Dar al-Marifah. Sepatah Kata Tentang Sejarah Muhammad.15-16. 13. Islam Tidak Bermazhab. Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah.th.th. 106. Pengantar un tuk H. Jakarta: P3M. Ahmad Jilli (1988). Islam Indonesia Menatap Masa Depan. dlm M.). 67. khalifah Abbasiah.berkirim surat kep ada Mu'awiyah agar memberhentikan perbuatan jelek tersebut. Ali Abd al-Fattah al-Maghribi (1995). Jakarta: P.th. 170. Ahmad Muhammad A hmad Jilli (1988). cit.) . op. Ameer Ali (1967). hal. Abu Bakar al-Arabi (1418)..). op. op. Riyadh: Wazarah al-Syuun al-Islamiyyah.. hal. [8] Nurcholis Madjid . hal 162. cit. 30-45. Di masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Api Islam.. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah). hal 103. H. cit. hal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->