P. 1
Lari jarak sederhana

Lari jarak sederhana

|Views: 149|Likes:
Published by Nor_Atikah_Hal_9607

More info:

Published by: Nor_Atikah_Hal_9607 on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Lari jarak sederhana

Lari jarak sederhana merupakan satu cabang acara balapan dalam sukan olahraga. Acara lari jarak sederhana ini sering dikategorikan sebagai lari jarak jauh malah banyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterbitkan di Barat mengkategorikan acara ini sebagai acara jarak jauh. Namun hakikatnya lari jarak sederhana dan lari jarak jauh berbeza dari segi taktik larian walaupun keduaduanya mempunyai persamaan dari segi permulaan, bentuk larian, teknik larian dan kaedah latihan. Terdapat dua kategori lari jarak sederhana iaitu: (a) 800 meter; dan (b) 1500 meter Kedua-dua acara kategori lari jarak sederhana ini disertai oleh lelaki dan perempuan senior serta kedua-dua acara ini turut juga disertai oleh murid lelaki dan perempuan di peringkat sekolah. Seperti acara-acara balapan yang lain, acara 800 meter dan 1500 m di pertandingan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. Pelari 800 meter perlu berlari dua pusingan balapan manakala acara 1500 meter pula ialah 3 3/4 pusingan balapan. Jika dalam acara pecut pelari akan melakukan larian pada kederasan yang maksimum yang boleh di sepanjang jarak yang ditetapkan. Namun dalam lari sederhana (acara 800 meter dan 1500 meter) pelari harus bijak membahagikan corak larian. Di samping kelajuan, pelari jarak sederhana khususnya untuk acara 800 meter harus bijak mengatur langkah dengan mengekalkan ketahanan dan konsentrasinya, supaya tidak mudah digugat oleh pelari lain. Para pelari dalam acara jarak sederhana perlu berusaha mengekalkan ketahanan larian pada hampir sepanjang jarak acara itu. Peningkatan kepantasan dan mengekalkannya sehingga ke garisan penamat merupakan aset utama jika berkemampuan. Malah ada yang perlu ditentukan dengan cara photo-finish.

Lari Jarak Sederhana

Disebabkan lan pecut merupakan asas kepada acara-acara lan dalam olahraga, sudah tentu segala aspek dan taktik mengenai Ian pecut mi juga boleh dijadikan panduan umum untuk acara-acara tail yang lain.Bentuk Iatihan Iari jarak sederhana juga adalah hampir sama. Hanya teknik laiian agak berbeza.

Terdapat dua acara Iarian yang digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana, iaitu 800 meter dan 1500 meter. Adakalanya sesetengah pihak menggolongkan acara 400 meter sebagai acara lan jarak sederhana.Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan terdahulu, 400 meter adalah tergolong sebagai acara Ian pecut bersama 100 meter dan 200 meter. Oleh itu, wajanlah 800 meter dan 1500 meter digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana. Keduadua acara Ian jarak sederhana mi disertai oleh lelaki dan perempuan. Di peningkat sekolah, kedua-dua acara mi turut disertai oleh murid-munid Ielaki dan perempuan. Jika dibandingkan

antara acara-acara mi dengan acaraacara Ian jarak jauh. bentuk Ianan. pelari yang berjaya dalam acara jarak sederhana juga berjaya dalarn acara Ian jarak jauh jika rnereka turut rnengambil bahagian. Ramai peminat dan penggemar sukan olahraga tidak tahu siapakah pemegang rekod dunia atau sekadar rekod kebangsaan negara kita untuk kedua-dua acara mi. Malah hanyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterhttkan di harat rnembincangkan tentang acara-acara ini dan acara jarak jauh secara bersama Persamaan yang terdapat pada kedua-dua kategori acara Iarian mi rnerangkurni permulaan . tetapi mereka dapat pula mengetahui pemegang rekod dunia atau kebangsaan misalnya untuk acara 100 meter. Ramai pula pelari jarak sederhana yang turut rnengarnbil bahagian dan menunjukkan prestasi yang setanding dengan acara Ian jarakjauh Di peringkat dunia sekalipun. memandangkan banyak persarnaan. . Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana .dengan acara pecut. Pihak-pihak lain pula sening mengkategorikan kedua-dua acara mi sebagai tart jarak jauh. teknik larian dan kaedah latihan. Malah olahragawan yang rne~garnhi1 bahagian dalam mana-rnana acara pada kedua-dua kategori mi rnernpunyai juruiatih yang sama.acara Ian jarak sederhana atau jarak jauh agak kurang mendapat sambutan termasuk danipada penonton.

Pelari yang dilahirkan dengan kebolehan semulajadi memerlukan beberapa tahun tempoh regangan sebelum memperoleh kejayaan. Acara Jarak Sederhana : 800 meter. cini-cini mi adalah hampir sama dengan ciriciri untuk acara Iari jarak jauh. Jurulatih yang berpengalaman mampu merangka bentuk latihan yang berbeza-beza untuk kedua-dua kategori larian ini. Pelari atau olahragawan yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana mempunyai beberapa ciri tertentu. . 3. supaya tidak mudah digugat oleh pelari lain. Adalah tidak mungkin pelari itu mampu mengekalkan kadar kederasan yang sama (maksimum) sepanjang 800 meter lariannya. acara 800 meter boleh dijalankan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. manakala seseorang pelari 800 meter perlu berlari dua pusingan balapan tersebut. acara Ian jarak sederhana mempunyai beberapa perbezaan yang ketara. Oleh kerana jarak sesuatu pusingan balapan ialah 400 meter. Disamping kelajuan. tanpa banyak mempenganihi Iarian peserta lain yang sudah tentu akan menggunakan taktik dan cara psikologi untuk mengatasi Iawan. 4. Seperti acara-acara balapan yang lain.Dibandingkan dengan acara lari pecut. pelari jarak sederhana khususnya untuk acara 800 meter harus bijak mengatur langkah dengan mengekalkan ketahanan dan konsentrasinya. 2. Perlu diingatkan. sama ada rnenerusi latihan ataupun pertandingan. Pelari hendaklah bijak mewujudkan pendekatan terbaik dan bijak untuk lariannya. Dengan membahagikan lariannya mengikut jarak tertentu akan memberikannya kelebihan serta keyakinan untuk menunjukkan prestasi yang tinggi. Pelari jarak sederhana danjarakjauh harus mempunyai keupayaan fisiologi dan psikologi untuk mengurangkan keletihan dan ketegangan semasa berlari. Jika dalam acara pecut pelari akan melakukan larian pada kederasan yang rnaksirnum boleh dikatakan di sepanjang jarak yang ditetapkan. tetapi dalam acara 800 meter pelari hams bijak mernbahagikan lariannya. Pelari hendaklah mempunyai keseirnbangan yang tinggi antara kepantasan asli dengan ketahanan dan kualiti yang harus dibentuk daii semasa ke semasa. Antara persamaan adalah seperti berikut: 1. yang sudah tentu akan berusaha mengalahkannnya.

i. Pelari hendaklah berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas Pelari dibenarkan memakai kasut larian atau spikes. cuba menghaIang pelari lain merempuh pelari lain ketika sama-sama berlari. Pelari akan berlari mengikut lorong masing-masing untuk pusingan pertama. Wálaupun mereka dibolehkan berlari tanpa memakai kasut. dengan permulaan seperti dalam acara 400 meter. .Dalam perlumbaan olahraga peringkat dunia. ii. tetapi demi keselamatan dan untuk mendapatkan larian yang baik serta cengkaman yang lebih berkesan ke atas balapan. vi.Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahragakhasnya untuk acara ini. Bagaimanapun adalah lebih balk dan wajar mereka rnemakai spikes bagi memudahkan larian dan demi keselamatan diri. atau kasut biasa atau berlari tanpa berkasut. Ada kalanya kita seolah-olah melihat peserta untuk. Pelari dibenarkan memotong masuk ke lorong paling dalam selepas suatu jarak yang ditetapkan. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. v. Pada masa yang sama mereka cuba pula rneningkatkan kepantasan dan berusaha mengekalkannya sehingga ke garisan penarnat. Pelari akan berlari sejumlah dua pusingan balapan berrnula dan berakhir Iebih kurang pada tempat yang sama. mereka dinasihatkan supaya memakai spikes mengikut keselesaan masing-masing. para pelari 800 meter sering herusaha rnengekalkan ketahanan larian rnasing-masing pada harnptr sepanjangjarak acara itu. acara mi berlari pecut dalarn 200 meter atau 400 meter. Aturan dan Cara Larian. Pakaian dan Peralatan Pakaian untuk pelari 800 meter adalah sama dengan pakaian yang dipakai oleh olahragawan yang mengambil bahagian dalarn acara-acara lain. iv. schingga kadangkala keputusan terpaksa ditentukan dengan cara µphoto-finish¶. iii. PeIari hendaklah menamatkan lanan dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan.

sebelum dapat menggunakan sesuatu taktik Iarian yang dinyatakan. iaitu pelari akan berlari mengikut matlamat yang ditetapkan olehnya sendiri. Pada akhir peringkat pertama latihan uyang diikuti. Pelari hendaklah memakai nombor peserta dan kodpasukan atau negara yang mereka wakili supaya mudah dikenalpasti oleh pegawai kejohanan. Ini penting kerana taktik larian bukan sahaja untuk acara 800 meter. malah dalam sebarang acara Iarian biasanya dipelajari selepas seseorang pelari didedahkan dengan teknik Ianan itu dahuiu. guru pelatih atau mereka yang lebih berpengalaman dalam acara ini. terutama pelari wanita. atau hanya untuk memperbaiki catatan masa peribadi terbaik. Taktik Dalam Acara 800 meter Acara 800 meter merupakan suatu acara¶ yang penuh dengan taktik. Bagi pelari-pelari baru. ini termasuk untuk melayakkan diri ke pusingan berikutnya. ke pusingan akhir. jurulatih atau pasukannya. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana menggunakan kelebihan daripada. mereka terlebih dahulu hendaklah belajar berlari dengan betul. perkembangan ciri-ciri fizikal seperti kekuatan. Terdapat dua cara memenangi acara 800 meter iaitu memulakan Iarian dengan agak laju dan mengekalkan Iarian itu hingga ke garisan penamat. stamina dan kelajuan ini serta mengetahui perkaitan antara satu dengan yang lain. pelari baru atau mereka yang baru menceburkan diri dalam acara mi hendaklah diajar teknik larian yang sesuai dan mampu diterima oleh pelari berdasarkan bentuk dan ketinggian tubuhnya serta ciri-ciri ototnya. Bagairnanapun taktik tidak memberikan apa-apa makna sekiranya pelari tidak mempunayai stamina dan kelajuan yang dikehendaki. kelajuan dan kelenturan rnenjadikan sesuatu . sekadar menarnatkan Iarian pelari. menggunakan teknik yang betul serta mengikut arahan dan panduan yang diberikan oleh jurulatih. Baju dan seluar yang dipakai sebaik-baiknya hendaklah jenis yang ringan dan tidak diserap air supaya tidak rnenimbulkan sebarang masalah semasa berlari.Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan jangan terlalu jarang kerana biasanya pelari akan dibasahi peluh di akhir Iarian sehingga menampakkan bentuk badan. berlari pada kelajuan yang sama dan mula dengan mengekalkan kelajuan itu dan terus mernecut pada selekoh terakhir. Kedua.

. Teknik Larian Teknik larian berrnaksud cara seseorang pelari melakukan larian dan mula niereka berlepas sehingga ke akhir larian itu. peserta mudah dapat menyesuaikan din ketika penlumbaan serta dapat pula menandingi atau mengatasi peserta lain yang mungkin mempunyai teknik yang sama. yang akan berkembang dengan latihan-latihan yang sesuai yang dirangka untuk meninggikan tugas setiap bahagian sendi pada tubuh pelari. teknik Iarian juga mempunyai kaitan dengan pergerakan pelari itu sendiri. Di samping itu. Pelani hendaklah mempelajari beberapa teknik lanian sebelum menghadapi sesuatu perlumbaan. Dengan mengetahui beberapa teknik larian.yang perlu bagi pelari baru seimbang dan selaras dengan perkembangan fizikalnya.

Permulaan Sebelum memulakan larian. mereka akan memotong masuk ke lorong pertama. peserta tidak dibenarkan mendapatkan sebarang bantuan atau pertolongan daripada orang luar. Apabila pelari melepasi 100 meter pertama dalam pusingan kedua. Dengan demikian pelari berkenaan dapat mengatur teknik lariannya berdasarkan Ianran pesertapeserta lain yang berada di hadapannya . Ketika berlumba. terutama selepas semua pelari berlari di lorong yang sama. diikuti dengan arahan µSedia¶ serta tembakan pistol menandakan peserta boleh memulakan lariannya. sehingga boleh berlaku kekecohan atau menyebabkan kecederaan. Selepas lorong ditentukan. peserta diundi untuk menentukan lorong yang akan mereka gunakan pada pusingan pertama Iarian. mereka akan ke tempat permulaan mengikut lorong masing-masing. Semasa berlari. dia akan berusaha menghalang. Di sini semua peserta akan berusaha masuk ke lorong paling dalam sebingga adakalanya berlaku perebutan lorong antara ke semua pelari. sehingga boleh mengakibatkan pembatalan Iarian peserta berkenaan. Malah disebabkan seorang pelari cuba menghalang pelari lain daripada menghampirinya. Biasanya pelari yang diletakkan di lorong paling dalam pada balapan atau di lorong pertama mempunyai kelebihan psikologi kerana pelari ini dapat melihat setiap pergerakan yang dilakukan oleh pelari lain yang berada lebih ke hadapan daripadanya. kebanyakan pelari menggunakan gaya berdiri kerana mereka tidak perlu membuat lonjakan atau permulaan yang pantas seperti dalani acara pecut. Perlu diingatkan iaitu larian mengikut lorong ini hanya untuk keseluruhan pusingan pertama dalam pusingan kedua. di tempat permulaan dengan arahan µKe Garisan¶. Semasa Larian . pelari hendaklah mematuhi aturan larian dengan betul. Seringkali berlaku tolak-menolak atau sesuatu yang boleh menjejaskan larian peserta lain. Peserta boleh memilih sama ada menggunakan gaya berdiri ataupun gaya dekam untuk memulakan Iarian. Sebaliknya mereka dibolehkan memasuki lorong paling dalam untuk meneruskan larian. Permulaan akan dilakukan oleh pegawai pelepas.

Untuk membantu mempercepatkan pusingan dan jangkauan kaki. Dalam acara jarak sederhana prinsip penjimatan tenaga amat penting. Pelari hendaklah tidak meriggunakan hujung kaki atau tumit semata-mata. Semasa pelari menukar kaki. Mengangkat kaki dengan baik dan menghasilkan suatu sudut antara paha kaki yang akan menghasilkan jarak jangkauan kaki tanpa melangkah terlalu jauh. Pelari hendaklah mengelakkan dari menoleh ke belakang. Semasa berlari. Unsur dan teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Dengan mengangkat kaki hingga ke punggung membolehkan pelari menambahkan tingkat kepantasan serta pergerakan kaki ke hadapan tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter di hadapannya. Umumnya. apabila kaki sebelah kanan bertindak sebagai penggerak hadapan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. oleh kerana tenaga simpanan yang banyak diperlukan kemudiannya boleh digunakan untuk melakukan pecutan atau meningkatkan kelajuan terutama pada peringkat akhir larian. menggerakkan badan pelari kehadapan. terdapat tiga fungsi kaki.Dengan menggunakan permulaan cara berdiri memberi peluang kepada kaki pelari untuk diletakkan paling dekat dengan garisan permulaan dan tangan dapat bergerak bebas serentak dengan pergerakan kaki. Kombinasi antara hayunan kaki hingga ke bahagian punggung akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Pelari juga hendaklah memberikan perhatian terhadap rentak antara kaki dan tangan apabila berlari dalam acara ini. dan mengulangi pergerakan µdrive¶ yang baru selepas selesai sesuatu µdrive¶. tetapi pelari tidak dapat menamatkan larian dalam masa yang singkat jika tiada kuasa pergerakan ke hadapan menggunakan tenaga yang minimum untuk acara larian ini. walaupun hayunan ini masih bergantung kepada kelenturan pelari. siku tangan kiri pelari akan bergerak ke belakang. Tangan pelari sering bertukar fungsi dengan kaki. Umpamanya. sebaik-baiknya tapak kaki pelari hendaklah menyentuh balapan pada masa yang sama supaya tenaga dapat dijimatkan. iaitu untuk menyokong kaki itu berlari. dada mestilah dalam kedudukan mendepan dengan Iengan mengayun supaya dapat memberikan kuasa yang lebili kepada keseluruhan badan. . Pada masa yang sama pelari hendaklah menanam semangat yang kental dan keazaman yang tinggi untuk memenangi perlumbaan itu. atau ke sebelahnya kerana boleh mengganggu pergerakan dan tidak dapat memberi keseimbangan diri juga tumpuan pada larian. Walaupun pelari mempunyai daya tahan dan kecepatan pergerakan kaki.

cara menamatkan larian adalah sama seperti acaraacara larian yang lain. Pelari secara amnya harus berlari dengan tenang dan bersahaja supaya pelari mempunyai tenaga simpanan yang akan digunakan untuk membuat pecutan pada fasa akhir larian. Pelari baru atau muda hendaklah belajar berlari dengan menggunakan tapak kakinya. Menamatkan Larian Sudah tentu matlamat seseorang pelari dalam sebarang acara ialah menamatkan larian sejauh dua pusingan balapan bersaiz 400 meter dalam masa sesingkat mungkin. dia mungkin memenangi perlumbaan itu atau menduduki tempat kedua atau mungkin juga tempat terakhir. atau berjaya pula mencipta rekod baru. . oleh itu dengan cara ini lutut dapat dinaikkan dan ke hadapan. 2. hayunan tangan dan pergerakan kaki secara berlawanan amat penting dalam usaha meningkatkan kepantasan sesuatu pergerakan atau larian. menggunakan teknik dan taktik larian yang betul serta mempunyai ciri-ciri utama pelari acara ini. iaitu dengan menolak ke hadapan bahagian torso untuk mencecah pita atau tali penamat lebih dahulu daripada pelumba lain. Dalam proses menamatkan larian. Bahagian belakang pelari hendaklah dikekalkan lurus menegak untuk membantunya dalam pergerakan hadapan serta mengangkat lutut dan memberi sokongan yang betul dengan kaki. Dengan menggunakan taktik yang betul dan bersesuaian dengan keupayaan sendiri. Semasa berlari. Panduan Umum Jurulatih untuk pelari-pelari baru hendaklah lebih menumpukan perhatian kepada aspekaspek yang perlu dalam larian terlebih dahulu daripada memberi penekanan pada hal-hal yang mungkin kurang penting ketika itu.. sebaik sahaja kaki hadapan melangkah. 3. pelari dapat menamatkan lariannya dengan baik dan mencatat masa yang diharapkannya. Semuanya im akan dicapai sekiranya pelari itu dapat berlari dengan baik. Untuk tiba ke garisan penamat pelari akan berusaha meningkatkan kepantasan atau pecutannya. bahu pelari pula mestilah dalam keadaan lurus serta pusingan lengan hendaklah berlaku di sini dan bahu digerakkan ke hadapan sedikit.Dengan demikian. walaupun kadang-kadang kakinya berasa tidak berdaya berbuat demikian kerana kekurangan tenaga dan daya. Antara aspek-aspek itu adalah seperti berikut : I. kaki hendaklah membengkok secara semulajadi ke arah paha.

Untuk jarak 200 meter yang pertama pelari hendaklah berlari pada kepantasan yang agak tinggi dan sebaik-baiknya hendaklah berada di hadapan atau berlari di lorong paling dalam pada kedudukan yang selesa. Teknik permulaan ini harus digunakan oleh pelari untuk mencari kedudukan permulaan terbaik dibandingkan dengan pelari lain. pelari harus berusaha mencani kelemahan yang terdapat pada peserta lain. Antara latihan yang sesuai untuk membina rentak larian yang sama dalam larian 800 meter merangkumi latihan berikut: 1. Ini adalah sebagai satu cara untuk mengelakkan persaingan daripada peserta lain dan memberikan kesan psikologi kepada mereka.4. Aplikasi Dalam Larian Walaupun ramai pelari beranggapan bahawa teknik permulaan untuk acara 800 meter iidak terlalu penting tetapi teknik ini tidak harus diabaikan. Latihan berlari dengan meningkatkanjarak . Sekiranya seseorang pelari itu ditinggalkan oleh pelari lain. Dia hendaklah cuba menjarakkan diri daripada pelari lain. Permulaan yang baik sudah tentu akan memberi kemenangan psikologi dan akan mewujudkan kayakinan pada diri pelari untuk meneruskan lariannya atau memenangi acara itu dengan cemerlang. apabila seseorang pelari mengatasi pelari lain. Dengan mengekori pelari di hadapan pada jarak yang dekat memudahkan pelari berkenaan bertindak sesuatu apabila hampir dengan garisan penamat. Pelari-pelari yang berlari dalam lorong luar tidak dapat melihat jarak yang ditinggalkannya apabila melepasi sesuatu jarak dan merupakan suatu masalah kepada pelari berkenaan untuk berlari mengikut rentak dan strategi sendiri tanpa dipengaruhi pelari lain. guru pengawas dan penghayatan sendiri. sedikit sebanyak mampu membantu pelani itu mengatur strategi lain yang sesuai dengan keadaan di situ. dia hendaklah cuba merapatkan din dalam kumpulan peserta yang di hadapannya. Selain itu. diselaraskan dengan anggota bahagian bawah tubuh. Dengan adanya sedikita maklumat dan pengetahuan tentang peserta lain. Pengetahuan ini boleh diperolehi menerusi jurulatih. Bahagian atas anggota badan harus dihayunkan selebar yang boleh. Ketahanan diri boleh dibina menerusi latihan yang konsisten dan mematuhi aturan latihan ini dengan betul dan bersistem. Dalam larian 800 meter. Bahagian atas badan hendaklah dalani kedudukan tenang seboleh mungkin. 5.

Untuk berjaya dalam acara ini. 5. tiga bulan. Misalnya. Latihan berlari mengikut arah yang berlainan.2. Atas alasan ialah kerana. memasukkan acara ini sebagai acara lari jarak sederhana. Pada keseluruhannya. mengikut pembahagian tidak rasmi yang dibuat oleh IAAF. Penonton juga akan menggemari acara ini kerana pelari akan berlari sejauh dua pusingan balapan yang memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyaksikan larian yang lebih lama tetapi pada kepantasan yang agak tinggi. Sekali lagi ada sesetengah pihak tidak bersetuju mengkategorikan 1500 meter sebagai acara jarak sederhana. sudah tentu akan menjanjikan suatu keputusan yang cemerlang kepada pelari jika dapat mencatat masa yang lebih baik dari semasa ke semasa. Setiap latihan membawa kepentingan tersendiri kepada pelari. acara 800 meter boleh menjadi acara yang menarik dan mencabar walaupim ramai yang tidak berpendapat demikian. enam bulan. Latihan berlari pecut untuk jarak yang dekat. risalah kebanyakan buku tentang sukan olahraga yang ditulis oleh penulis-penulis barat. sebelum menghadapi peserta-peserta lain dalam perlumbaan. latihan berlari pecut adalah penting untuk pelan melakukan pecutan pada peringkat akhir larian 800 meter. Latihan harian pecut dengan kelajuart dan kepantasan yang berbeza-beza. Acara Jarak Sederhana:1500 meter Satu lagi acara yang tergolong sebagai acara lari jarak sederhana ialah 1500 meter. lari ketahanan dan lari mengikut rentak akan melengkapkan seseorang pelari untuk bersedia menghadapi sebarang saingan daripada pelari lain dalam perlumbaan. sebaliknya mereka lebih meletak acara ini sebagai acara lari jarak jauh. Salah satu cara meningkatkan masa larian yang lebih baik ialah menerusi penyertaan dalam sesuatu perlumbaan dari semasa ke semasa. 3. acara ini lebih sesuai digolongkan sebagai acara lari jarak sederhana. Bagaimanapun. 4. setahun dan sebagainya. Latihan berlari mengikut rentak Iarian yang sama untuk jarak yang agak jauh. seseorang pelari mesti bersedia dan segi mental dan fizikal supaya dapat mengatasi sebarang halangan. . Dengan adanya gabungan latihan larian pecut. Oleh yang demikian dengan mengikuti latihan yang bersepadu dan bersistem serta menggunakan strategi larian yang berkesan. Pelari atau jurulatih hendaklah menyimpan rekod catatan peribadi yang harus diisikan misalnya untuk tempoh sebulan.

Pelari hendaklah mula berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas. Pelari dibenarkan memakai kasut lanian atau spikes. Permulaannya ialah pada akhir selekoh pertama balapan. paruparu dan otot dapat dilazimkan bagi memperoleh keperluan oksigen apabila kadar larian ditingkatkan. Acara ini disertai oleh lelaki dan juga wanita. cuba penghalang pelari lain atau merempuh pelari lain ketika berlari. bagi mencapai peringkatpeningkat mi. . ini bermakna pelari dikehendaki berlari sejauh 3 ¼ pusingan. kasut biasa. pelari harus melalui latihan yang lama dan bersistem supaya jantung. 5. Pelari akan berlari tanpa mengikut lorong dan mula hingga ke akhir penlumbaan. digalakkan bagi mencapai kejayaan.Jarak acara ini ialah tiga pusingan balapan 400 meter dan diikuti dengan jarak 300 meter lagi. 3. 2. 4. Ramai berpendapat bahawa kaedah latihan yang progresif yakni daripada yang senang kepada yang sukar. dari peningkat sekolah hinggalah ke peringkat antarabangsa. Aturan dan Cara Larian 1. Latihan yang intensif dan konsisten amat penting bagi mereka yang ingin mengambil bahagian dalam acara ini dan sesuatu yang tidak semudah yang dijangkakan untuk mencapai tahap kecergasan dan ketahanan yang tinggi untuk berlari pada jarak sebegini. Pelari akan berlari sejumlah 3 % pusingan balapan 400 meter. yang bermula pada akhir selekoh pertama balapan. 6. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. atau tanpa berkasut. Bagaimanapun adalah lebih baik dan wajar mereka memakai spikes bagi memudahkan larian. Pelari hendaklah menamatkan larian dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan.

Permulaan Biasanya peserta-peserta yang dipilih ke perlumbaan akhir dalam acara ini dalam kebanyakan perjumpaan olahraga. .7. tidak gemuk dan mempunyai kaki yang panjang dan mempunyai otot yang pejal. yang merangkumi pelbagai hal berkaitan dengan acara ini dan tidak sekadar berlari sahaja. 10. Perkara yang lebih penting ialah mereka juga harus mengikut latihan serius dari masa ke semasa. Pelari tidak dibenarkan menggunakan sebarang alat bantu atau bahan-bahan penguat yang dilarang oleh IAAF. Pelari hendaklah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan keputusan yang dicapai dan disahkan oleh pegawai perlumbaan adalah muktamad. Setiap peserta akan memulakan perlumbaan pada selekoh kedua balapan 400 meter. kedudukan peserta ditentukan menerusi undian berdasarkan nombor dan bukan lorong. 9. Peserta dengan nombor sedikit ditempatkan pada kedudukan paling dalam dan diikuti dengan nombor berikutnya. Pegawai perlumbaan akan memberi isyarat apabila pelari mempunyat baki satu lagi pusingan lariannya. 8. kebanyakan olahragawan yang menceburkan diri dalam acara ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai bentuk fizikal yang begini. Bilangan peserta dihadkan kepada 12 hingga 20 orang peserta sahaja. Mereka akan berbaris sepanjang garisan permulaan sementara menantikan isyarat permulaan daripada pegawai pelepas. dipilih menerusi saringan dan separuh akhir. Teknik Latihan Biasanya pelari jarak sederhana ini terdiri daripada mereka yang berbadan tinggi. Bagaimanapun. Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahraga dan khasnya untuk acara ini. Walaupun kadang-kadang pelari tidak semestinya sedemikian. iaitu pada garisan melengkung yang disediakan.

peserta harus berlari lurus dan deras ke hadapan untuk suatu jarak tertentu. tetapi seboleh mungkin pelari hendaklah mengikut rentak Iarian sendin.Semua pelari akan menggunakan permulaan gaya berdiri dan tanpa penggunakan blok permulaan. Jangan biarkan pelari lain beradajauh di hadapan. Arahan yang diberi oleh pegawai pelepas untuk memulakan larian acara 1500 meter ini adalah sama dengan 800 meter. Dalam acara ini suatu perkara yang tidak harus diketepikan oleh pelari ialah penjimatan tenaga semasa berlari. iaitu µSedia¶ dan diikuti dengan tembakan pistol dan yang penting dalam memulakan permulaan acara ini ialah cuba mendapatkan kedudukan terbaik atau berada dalam kumpulan pelari yang di hadapan. 3. 2. semua pelari akan cuba memasuki lorong paling dalam bagi membolehkan mereka berlari di bahagian dalam balapan. 4. Sebagai panduan umum. perkembangan atau peringkat dalam larian 1500 meter ini boleh dibahagikan seperti benkut: 1. Walaupun kadang-kadang pelari terpengaruh atau terikut-ikut dengan rentak larian peserta lain. lalu memotong untuk memasuki lorong dalam apabila ada kesernpatan herbuat demikian. setiap tenaga hendaklah digunakan dengan betul. Tenaga juga perlu kerana pelari harus menjaga anggota-anggota badannya supaya kekal kuat sepanjang larian yang agak jauh itu. Pergerakan dan langkah kaki yang betul Penyimpanan daya dan tenaga mengikut jarak larian. Ini bermakna pelari harus berlari tanpa mengeluarkan tenaga dengan sia-sia. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan. Semasa Larian Perkara utama yang harus diberi perhatian oleh pelari 1500 meter ialah berlari mengikut rentak dan keupayaan sendiri serta perancangan larian yang dikehendaki. Jika berlari di bahagian uar. . Permulaan yang baik serta kedudukan yang baik. Oleh sebab pelari terpaksa berlari hampir empat pusingan dan pada kepantasan yang agak tinggi.

manakala pergerakan kaki ke belakang hendaklah pada kelajuan yang lebih atau sama dengan pergerakan badan ke hadapan. lebihlebih lagi jika pelari lain turut berbuat demikian. Dengan berlari di dalam lorong yang paling dalam pelari dapat menjimatkan tenaga semasa berlari. seseorang pelari mempunyai dua matlamat. Jarak langkah bergantung pada sudut. Panduan umum Sebaik sahaja pistol dibunyikan oleh pegawai pelepas. Jumlah langkah dalam satu saat juga penting dalam kelajuan. Kedudukan kaki hendaklah dalam keadaan lurus dengan menekankan kepada pendaratan pada seluruh tapak kaki supaya keseimbangan badan dapat diwujudkan. Oleh itu taktik larian yang haru digunakan oleh pelari ialah berlari dengan kepantasan yang lebih pada tahap 100 hingga 200 meter pertama. larian tidaklah semudah yang diperkatakan. Kcdudukan badan pelari ketika benlani hendaklah menegak dan ini berlainan daripada larian pecut. Ketika berlari. daripada tumit yang menyentuh balapan manakala ketika melakukan permulaan. Apabila tiba pada tahap 100 hingga 150 meter sebelum menamatkan larian. Untuk menghasilkan larian yang baik atau pantas. masa yang lebih lama di udara berbanding dengan di darat diperlukan yang akhirnya menghasilkan masa yang baik. mengelakkan diri daripada dihimpit oleh pelari-pelari lain dan memberi kesempatan kepada seseorang pelari berlari mengikut rentak masing-masing. Biar apa pun yang penting ialah pelari harus dapat berlari dengan bijak dan menggunakan tenaga tanpa berlebihan. Jarak langkahan serta kekerapan akan menentukan kederasan larian. pelari hendaklah berlari dengan kelajuan maksimum. Sebaik sahaja kaki menyentuh balapan. jari-jari kaki digunakan untuk menolak badan ke hadapan. pelari akan berusaha mendapatkan kedudukan terbaik di hadapan pelari lain dengan tujuan berlari di dalam lorong yang paling dalam. sokongan diperoleh. Mungkin ramai pelari berpendapat bahawa untuk memecut pada tahap akhir.Gerakan atau langkah kaki pelari hendaklah ke hadapan sedikit daripada titik graviti. Dalam menyertai sesuatu perlumbaan. kelajuan dan ketinggian projeksi pertengahan titik graviti. kemudian dengan kepantasan sederhana untuk jarak kemudiannya. otot kaki hendaklah ditegangkan. Ramai pelari yang tidak dapat meningkatkan kepantasan pada tahap ini disebabkan kehilangan tenaga dan yang dapat mereka lakukan ialah meneruskan kepantasan yang sedia ada hingga ke garisan akhir. pergelangan kaki dilebarkan atau ditekan dengan jari-jari kaki untuk memberi keseimbangan yang lebih. iaitu untuk menienangi perlumbaan itu dan memperbaiki catatan masa terbaik atau lebih baik .

Apa yang penting ialah ketika berlatih hendaklah memberi perhatian kepada daya tahan dan penggunaan teknik larian yang berkesan. termasuk dan segi latihan.com/2011/06/lari-jarak-sederhana. Oleh itu untuk menjadi pelari jarak sederhana yang baik dan berjaya. Pelari juga boleh berlari bebas daripada kumpulan peserta lain. Untuk mencapai matlamat ini. Ringkasnya.daripada catatan yang lalu. pelari juga harus mempunyai semangat. http://sukan-olahraga. berdasarkan kepada keupayaan peserta lain. pelari hendaklah merancang lariannya serta mempunyai strategi larian tersendiri. dengan demikian akan memberikan kesan psikologi terhadap pelari lain. keyakinan dan matlamat untuk mencapai kejayaan. larian jarak sederhana atau jarak jauh tidak mempunyai banyak perbezaan.blogspot.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->