P. 1
Lari jarak sederhana

Lari jarak sederhana

|Views: 149|Likes:
Published by Nor_Atikah_Hal_9607

More info:

Published by: Nor_Atikah_Hal_9607 on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Lari jarak sederhana

Lari jarak sederhana merupakan satu cabang acara balapan dalam sukan olahraga. Acara lari jarak sederhana ini sering dikategorikan sebagai lari jarak jauh malah banyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterbitkan di Barat mengkategorikan acara ini sebagai acara jarak jauh. Namun hakikatnya lari jarak sederhana dan lari jarak jauh berbeza dari segi taktik larian walaupun keduaduanya mempunyai persamaan dari segi permulaan, bentuk larian, teknik larian dan kaedah latihan. Terdapat dua kategori lari jarak sederhana iaitu: (a) 800 meter; dan (b) 1500 meter Kedua-dua acara kategori lari jarak sederhana ini disertai oleh lelaki dan perempuan senior serta kedua-dua acara ini turut juga disertai oleh murid lelaki dan perempuan di peringkat sekolah. Seperti acara-acara balapan yang lain, acara 800 meter dan 1500 m di pertandingan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. Pelari 800 meter perlu berlari dua pusingan balapan manakala acara 1500 meter pula ialah 3 3/4 pusingan balapan. Jika dalam acara pecut pelari akan melakukan larian pada kederasan yang maksimum yang boleh di sepanjang jarak yang ditetapkan. Namun dalam lari sederhana (acara 800 meter dan 1500 meter) pelari harus bijak membahagikan corak larian. Di samping kelajuan, pelari jarak sederhana khususnya untuk acara 800 meter harus bijak mengatur langkah dengan mengekalkan ketahanan dan konsentrasinya, supaya tidak mudah digugat oleh pelari lain. Para pelari dalam acara jarak sederhana perlu berusaha mengekalkan ketahanan larian pada hampir sepanjang jarak acara itu. Peningkatan kepantasan dan mengekalkannya sehingga ke garisan penamat merupakan aset utama jika berkemampuan. Malah ada yang perlu ditentukan dengan cara photo-finish.

Lari Jarak Sederhana

Disebabkan lan pecut merupakan asas kepada acara-acara lan dalam olahraga, sudah tentu segala aspek dan taktik mengenai Ian pecut mi juga boleh dijadikan panduan umum untuk acara-acara tail yang lain.Bentuk Iatihan Iari jarak sederhana juga adalah hampir sama. Hanya teknik laiian agak berbeza.

Terdapat dua acara Iarian yang digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana, iaitu 800 meter dan 1500 meter. Adakalanya sesetengah pihak menggolongkan acara 400 meter sebagai acara lan jarak sederhana.Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan terdahulu, 400 meter adalah tergolong sebagai acara Ian pecut bersama 100 meter dan 200 meter. Oleh itu, wajanlah 800 meter dan 1500 meter digolongkan sebagai acara lan jarak sederhana. Keduadua acara Ian jarak sederhana mi disertai oleh lelaki dan perempuan. Di peningkat sekolah, kedua-dua acara mi turut disertai oleh murid-munid Ielaki dan perempuan. Jika dibandingkan

pelari yang berjaya dalam acara jarak sederhana juga berjaya dalarn acara Ian jarak jauh jika rnereka turut rnengambil bahagian. Pihak-pihak lain pula sening mengkategorikan kedua-dua acara mi sebagai tart jarak jauh. Ramai peminat dan penggemar sukan olahraga tidak tahu siapakah pemegang rekod dunia atau sekadar rekod kebangsaan negara kita untuk kedua-dua acara mi. Ramai pula pelari jarak sederhana yang turut rnengarnbil bahagian dan menunjukkan prestasi yang setanding dengan acara Ian jarakjauh Di peringkat dunia sekalipun. Malah hanyak buku tentang sukan olahraga yang ditulis dan diterhttkan di harat rnembincangkan tentang acara-acara ini dan acara jarak jauh secara bersama Persamaan yang terdapat pada kedua-dua kategori acara Iarian mi rnerangkurni permulaan . teknik larian dan kaedah latihan. . memandangkan banyak persarnaan. Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana . antara acara-acara mi dengan acaraacara Ian jarak jauh.acara Ian jarak sederhana atau jarak jauh agak kurang mendapat sambutan termasuk danipada penonton. bentuk Ianan. Malah olahragawan yang rne~garnhi1 bahagian dalam mana-rnana acara pada kedua-dua kategori mi rnernpunyai juruiatih yang sama.dengan acara pecut. tetapi mereka dapat pula mengetahui pemegang rekod dunia atau kebangsaan misalnya untuk acara 100 meter.

. Pelari yang dilahirkan dengan kebolehan semulajadi memerlukan beberapa tahun tempoh regangan sebelum memperoleh kejayaan. Pelari jarak sederhana danjarakjauh harus mempunyai keupayaan fisiologi dan psikologi untuk mengurangkan keletihan dan ketegangan semasa berlari. tetapi dalam acara 800 meter pelari hams bijak mernbahagikan lariannya. Jurulatih yang berpengalaman mampu merangka bentuk latihan yang berbeza-beza untuk kedua-dua kategori larian ini. supaya tidak mudah digugat oleh pelari lain. Pelari atau olahragawan yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana mempunyai beberapa ciri tertentu. yang sudah tentu akan berusaha mengalahkannnya. Jika dalam acara pecut pelari akan melakukan larian pada kederasan yang rnaksirnum boleh dikatakan di sepanjang jarak yang ditetapkan. Adalah tidak mungkin pelari itu mampu mengekalkan kadar kederasan yang sama (maksimum) sepanjang 800 meter lariannya.Dibandingkan dengan acara lari pecut. Acara Jarak Sederhana : 800 meter. 2. acara Ian jarak sederhana mempunyai beberapa perbezaan yang ketara. acara 800 meter boleh dijalankan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. Oleh kerana jarak sesuatu pusingan balapan ialah 400 meter. 3. Pelari hendaklah bijak mewujudkan pendekatan terbaik dan bijak untuk lariannya. Perlu diingatkan. pelari jarak sederhana khususnya untuk acara 800 meter harus bijak mengatur langkah dengan mengekalkan ketahanan dan konsentrasinya. sama ada rnenerusi latihan ataupun pertandingan. Disamping kelajuan. Dengan membahagikan lariannya mengikut jarak tertentu akan memberikannya kelebihan serta keyakinan untuk menunjukkan prestasi yang tinggi. cini-cini mi adalah hampir sama dengan ciriciri untuk acara Iari jarak jauh. manakala seseorang pelari 800 meter perlu berlari dua pusingan balapan tersebut. 4. Antara persamaan adalah seperti berikut: 1. Seperti acara-acara balapan yang lain. Pelari hendaklah mempunyai keseirnbangan yang tinggi antara kepantasan asli dengan ketahanan dan kualiti yang harus dibentuk daii semasa ke semasa. tanpa banyak mempenganihi Iarian peserta lain yang sudah tentu akan menggunakan taktik dan cara psikologi untuk mengatasi Iawan.

iii. vi. Wálaupun mereka dibolehkan berlari tanpa memakai kasut. dengan permulaan seperti dalam acara 400 meter. v. tetapi demi keselamatan dan untuk mendapatkan larian yang baik serta cengkaman yang lebih berkesan ke atas balapan. para pelari 800 meter sering herusaha rnengekalkan ketahanan larian rnasing-masing pada harnptr sepanjangjarak acara itu. i. . schingga kadangkala keputusan terpaksa ditentukan dengan cara µphoto-finish¶. cuba menghaIang pelari lain merempuh pelari lain ketika sama-sama berlari. Pelari akan berlari sejumlah dua pusingan balapan berrnula dan berakhir Iebih kurang pada tempat yang sama.Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahragakhasnya untuk acara ini. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. ii. atau kasut biasa atau berlari tanpa berkasut. PeIari hendaklah menamatkan lanan dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan. iv. Pelari akan berlari mengikut lorong masing-masing untuk pusingan pertama. Pelari hendaklah berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas Pelari dibenarkan memakai kasut larian atau spikes. Pelari dibenarkan memotong masuk ke lorong paling dalam selepas suatu jarak yang ditetapkan. Aturan dan Cara Larian. Pada masa yang sama mereka cuba pula rneningkatkan kepantasan dan berusaha mengekalkannya sehingga ke garisan penarnat. acara mi berlari pecut dalarn 200 meter atau 400 meter. mereka dinasihatkan supaya memakai spikes mengikut keselesaan masing-masing. Bagaimanapun adalah lebih balk dan wajar mereka rnemakai spikes bagi memudahkan larian dan demi keselamatan diri. Ada kalanya kita seolah-olah melihat peserta untuk.Dalam perlumbaan olahraga peringkat dunia. Pakaian dan Peralatan Pakaian untuk pelari 800 meter adalah sama dengan pakaian yang dipakai oleh olahragawan yang mengambil bahagian dalarn acara-acara lain.

Pelari hendaklah memakai nombor peserta dan kodpasukan atau negara yang mereka wakili supaya mudah dikenalpasti oleh pegawai kejohanan. atau hanya untuk memperbaiki catatan masa peribadi terbaik. Taktik Dalam Acara 800 meter Acara 800 meter merupakan suatu acara¶ yang penuh dengan taktik. Kedua. Bagairnanapun taktik tidak memberikan apa-apa makna sekiranya pelari tidak mempunayai stamina dan kelajuan yang dikehendaki. Ini penting kerana taktik larian bukan sahaja untuk acara 800 meter. jurulatih atau pasukannya. perkembangan ciri-ciri fizikal seperti kekuatan. sekadar menarnatkan Iarian pelari. malah dalam sebarang acara Iarian biasanya dipelajari selepas seseorang pelari didedahkan dengan teknik Ianan itu dahuiu. mereka terlebih dahulu hendaklah belajar berlari dengan betul. ke pusingan akhir. Terdapat dua cara memenangi acara 800 meter iaitu memulakan Iarian dengan agak laju dan mengekalkan Iarian itu hingga ke garisan penamat. Pada akhir peringkat pertama latihan uyang diikuti. iaitu pelari akan berlari mengikut matlamat yang ditetapkan olehnya sendiri. ini termasuk untuk melayakkan diri ke pusingan berikutnya. stamina dan kelajuan ini serta mengetahui perkaitan antara satu dengan yang lain. berlari pada kelajuan yang sama dan mula dengan mengekalkan kelajuan itu dan terus mernecut pada selekoh terakhir. sebelum dapat menggunakan sesuatu taktik Iarian yang dinyatakan. menggunakan teknik yang betul serta mengikut arahan dan panduan yang diberikan oleh jurulatih. kelajuan dan kelenturan rnenjadikan sesuatu . Baju dan seluar yang dipakai sebaik-baiknya hendaklah jenis yang ringan dan tidak diserap air supaya tidak rnenimbulkan sebarang masalah semasa berlari. guru pelatih atau mereka yang lebih berpengalaman dalam acara ini. pelari baru atau mereka yang baru menceburkan diri dalam acara mi hendaklah diajar teknik larian yang sesuai dan mampu diterima oleh pelari berdasarkan bentuk dan ketinggian tubuhnya serta ciri-ciri ototnya.Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan jangan terlalu jarang kerana biasanya pelari akan dibasahi peluh di akhir Iarian sehingga menampakkan bentuk badan. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana menggunakan kelebihan daripada. terutama pelari wanita. Bagi pelari-pelari baru.

. teknik Iarian juga mempunyai kaitan dengan pergerakan pelari itu sendiri. Di samping itu. Teknik Larian Teknik larian berrnaksud cara seseorang pelari melakukan larian dan mula niereka berlepas sehingga ke akhir larian itu. yang akan berkembang dengan latihan-latihan yang sesuai yang dirangka untuk meninggikan tugas setiap bahagian sendi pada tubuh pelari.yang perlu bagi pelari baru seimbang dan selaras dengan perkembangan fizikalnya. Dengan mengetahui beberapa teknik larian. Pelani hendaklah mempelajari beberapa teknik lanian sebelum menghadapi sesuatu perlumbaan. peserta mudah dapat menyesuaikan din ketika penlumbaan serta dapat pula menandingi atau mengatasi peserta lain yang mungkin mempunyai teknik yang sama.

Biasanya pelari yang diletakkan di lorong paling dalam pada balapan atau di lorong pertama mempunyai kelebihan psikologi kerana pelari ini dapat melihat setiap pergerakan yang dilakukan oleh pelari lain yang berada lebih ke hadapan daripadanya. Perlu diingatkan iaitu larian mengikut lorong ini hanya untuk keseluruhan pusingan pertama dalam pusingan kedua. Malah disebabkan seorang pelari cuba menghalang pelari lain daripada menghampirinya. pelari hendaklah mematuhi aturan larian dengan betul. Dengan demikian pelari berkenaan dapat mengatur teknik lariannya berdasarkan Ianran pesertapeserta lain yang berada di hadapannya .Permulaan Sebelum memulakan larian. peserta diundi untuk menentukan lorong yang akan mereka gunakan pada pusingan pertama Iarian. Permulaan akan dilakukan oleh pegawai pelepas. kebanyakan pelari menggunakan gaya berdiri kerana mereka tidak perlu membuat lonjakan atau permulaan yang pantas seperti dalani acara pecut. peserta tidak dibenarkan mendapatkan sebarang bantuan atau pertolongan daripada orang luar. Sebaliknya mereka dibolehkan memasuki lorong paling dalam untuk meneruskan larian. Selepas lorong ditentukan. mereka akan ke tempat permulaan mengikut lorong masing-masing. Di sini semua peserta akan berusaha masuk ke lorong paling dalam sebingga adakalanya berlaku perebutan lorong antara ke semua pelari. Ketika berlumba. sehingga boleh berlaku kekecohan atau menyebabkan kecederaan. dia akan berusaha menghalang. sehingga boleh mengakibatkan pembatalan Iarian peserta berkenaan. Semasa Larian . Seringkali berlaku tolak-menolak atau sesuatu yang boleh menjejaskan larian peserta lain. diikuti dengan arahan µSedia¶ serta tembakan pistol menandakan peserta boleh memulakan lariannya. terutama selepas semua pelari berlari di lorong yang sama. Peserta boleh memilih sama ada menggunakan gaya berdiri ataupun gaya dekam untuk memulakan Iarian. di tempat permulaan dengan arahan µKe Garisan¶. Semasa berlari. Apabila pelari melepasi 100 meter pertama dalam pusingan kedua. mereka akan memotong masuk ke lorong pertama.

Walaupun pelari mempunyai daya tahan dan kecepatan pergerakan kaki. siku tangan kiri pelari akan bergerak ke belakang. dada mestilah dalam kedudukan mendepan dengan Iengan mengayun supaya dapat memberikan kuasa yang lebili kepada keseluruhan badan. atau ke sebelahnya kerana boleh mengganggu pergerakan dan tidak dapat memberi keseimbangan diri juga tumpuan pada larian. apabila kaki sebelah kanan bertindak sebagai penggerak hadapan. iaitu untuk menyokong kaki itu berlari. Semasa berlari. Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter di hadapannya. tetapi pelari tidak dapat menamatkan larian dalam masa yang singkat jika tiada kuasa pergerakan ke hadapan menggunakan tenaga yang minimum untuk acara larian ini. Pelari hendaklah mengelakkan dari menoleh ke belakang. . Pada masa yang sama pelari hendaklah menanam semangat yang kental dan keazaman yang tinggi untuk memenangi perlumbaan itu. menggerakkan badan pelari kehadapan. terdapat tiga fungsi kaki. Pelari juga hendaklah memberikan perhatian terhadap rentak antara kaki dan tangan apabila berlari dalam acara ini. Unsur dan teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Umpamanya. Kombinasi antara hayunan kaki hingga ke bahagian punggung akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Pelari hendaklah tidak meriggunakan hujung kaki atau tumit semata-mata. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. oleh kerana tenaga simpanan yang banyak diperlukan kemudiannya boleh digunakan untuk melakukan pecutan atau meningkatkan kelajuan terutama pada peringkat akhir larian. Umumnya. walaupun hayunan ini masih bergantung kepada kelenturan pelari. Mengangkat kaki dengan baik dan menghasilkan suatu sudut antara paha kaki yang akan menghasilkan jarak jangkauan kaki tanpa melangkah terlalu jauh. Untuk membantu mempercepatkan pusingan dan jangkauan kaki. sebaik-baiknya tapak kaki pelari hendaklah menyentuh balapan pada masa yang sama supaya tenaga dapat dijimatkan. Dalam acara jarak sederhana prinsip penjimatan tenaga amat penting. Semasa pelari menukar kaki.Dengan menggunakan permulaan cara berdiri memberi peluang kepada kaki pelari untuk diletakkan paling dekat dengan garisan permulaan dan tangan dapat bergerak bebas serentak dengan pergerakan kaki. dan mengulangi pergerakan µdrive¶ yang baru selepas selesai sesuatu µdrive¶. Tangan pelari sering bertukar fungsi dengan kaki. Dengan mengangkat kaki hingga ke punggung membolehkan pelari menambahkan tingkat kepantasan serta pergerakan kaki ke hadapan tanpa menggunakan tenaga yang banyak.

bahu pelari pula mestilah dalam keadaan lurus serta pusingan lengan hendaklah berlaku di sini dan bahu digerakkan ke hadapan sedikit. 2. Semuanya im akan dicapai sekiranya pelari itu dapat berlari dengan baik. Antara aspek-aspek itu adalah seperti berikut : I. cara menamatkan larian adalah sama seperti acaraacara larian yang lain. sebaik sahaja kaki hadapan melangkah. Dengan menggunakan taktik yang betul dan bersesuaian dengan keupayaan sendiri. 3.Dengan demikian. Dalam proses menamatkan larian. Pelari baru atau muda hendaklah belajar berlari dengan menggunakan tapak kakinya. Semasa berlari. Untuk tiba ke garisan penamat pelari akan berusaha meningkatkan kepantasan atau pecutannya. kaki hendaklah membengkok secara semulajadi ke arah paha. walaupun kadang-kadang kakinya berasa tidak berdaya berbuat demikian kerana kekurangan tenaga dan daya.. . oleh itu dengan cara ini lutut dapat dinaikkan dan ke hadapan. Pelari secara amnya harus berlari dengan tenang dan bersahaja supaya pelari mempunyai tenaga simpanan yang akan digunakan untuk membuat pecutan pada fasa akhir larian. iaitu dengan menolak ke hadapan bahagian torso untuk mencecah pita atau tali penamat lebih dahulu daripada pelumba lain. hayunan tangan dan pergerakan kaki secara berlawanan amat penting dalam usaha meningkatkan kepantasan sesuatu pergerakan atau larian. pelari dapat menamatkan lariannya dengan baik dan mencatat masa yang diharapkannya. atau berjaya pula mencipta rekod baru. Menamatkan Larian Sudah tentu matlamat seseorang pelari dalam sebarang acara ialah menamatkan larian sejauh dua pusingan balapan bersaiz 400 meter dalam masa sesingkat mungkin. dia mungkin memenangi perlumbaan itu atau menduduki tempat kedua atau mungkin juga tempat terakhir. Bahagian belakang pelari hendaklah dikekalkan lurus menegak untuk membantunya dalam pergerakan hadapan serta mengangkat lutut dan memberi sokongan yang betul dengan kaki. menggunakan teknik dan taktik larian yang betul serta mempunyai ciri-ciri utama pelari acara ini. Panduan Umum Jurulatih untuk pelari-pelari baru hendaklah lebih menumpukan perhatian kepada aspekaspek yang perlu dalam larian terlebih dahulu daripada memberi penekanan pada hal-hal yang mungkin kurang penting ketika itu.

pelari harus berusaha mencani kelemahan yang terdapat pada peserta lain. Bahagian atas anggota badan harus dihayunkan selebar yang boleh. Bahagian atas badan hendaklah dalani kedudukan tenang seboleh mungkin. Pelari-pelari yang berlari dalam lorong luar tidak dapat melihat jarak yang ditinggalkannya apabila melepasi sesuatu jarak dan merupakan suatu masalah kepada pelari berkenaan untuk berlari mengikut rentak dan strategi sendiri tanpa dipengaruhi pelari lain. Ini adalah sebagai satu cara untuk mengelakkan persaingan daripada peserta lain dan memberikan kesan psikologi kepada mereka. Dengan mengekori pelari di hadapan pada jarak yang dekat memudahkan pelari berkenaan bertindak sesuatu apabila hampir dengan garisan penamat.4. dia hendaklah cuba merapatkan din dalam kumpulan peserta yang di hadapannya. Ketahanan diri boleh dibina menerusi latihan yang konsisten dan mematuhi aturan latihan ini dengan betul dan bersistem. Sekiranya seseorang pelari itu ditinggalkan oleh pelari lain. Selain itu. Dengan adanya sedikita maklumat dan pengetahuan tentang peserta lain. Teknik permulaan ini harus digunakan oleh pelari untuk mencari kedudukan permulaan terbaik dibandingkan dengan pelari lain. guru pengawas dan penghayatan sendiri. 5. Dia hendaklah cuba menjarakkan diri daripada pelari lain. apabila seseorang pelari mengatasi pelari lain. sedikit sebanyak mampu membantu pelani itu mengatur strategi lain yang sesuai dengan keadaan di situ. Permulaan yang baik sudah tentu akan memberi kemenangan psikologi dan akan mewujudkan kayakinan pada diri pelari untuk meneruskan lariannya atau memenangi acara itu dengan cemerlang. Pengetahuan ini boleh diperolehi menerusi jurulatih. Untuk jarak 200 meter yang pertama pelari hendaklah berlari pada kepantasan yang agak tinggi dan sebaik-baiknya hendaklah berada di hadapan atau berlari di lorong paling dalam pada kedudukan yang selesa. Latihan berlari dengan meningkatkanjarak . Antara latihan yang sesuai untuk membina rentak larian yang sama dalam larian 800 meter merangkumi latihan berikut: 1. Aplikasi Dalam Larian Walaupun ramai pelari beranggapan bahawa teknik permulaan untuk acara 800 meter iidak terlalu penting tetapi teknik ini tidak harus diabaikan. Dalam larian 800 meter. diselaraskan dengan anggota bahagian bawah tubuh.

3. Atas alasan ialah kerana. latihan berlari pecut adalah penting untuk pelan melakukan pecutan pada peringkat akhir larian 800 meter. Dengan adanya gabungan latihan larian pecut. Setiap latihan membawa kepentingan tersendiri kepada pelari. Salah satu cara meningkatkan masa larian yang lebih baik ialah menerusi penyertaan dalam sesuatu perlumbaan dari semasa ke semasa. sebaliknya mereka lebih meletak acara ini sebagai acara lari jarak jauh. tiga bulan. enam bulan. Latihan berlari mengikut arah yang berlainan. risalah kebanyakan buku tentang sukan olahraga yang ditulis oleh penulis-penulis barat. acara 800 meter boleh menjadi acara yang menarik dan mencabar walaupim ramai yang tidak berpendapat demikian. sudah tentu akan menjanjikan suatu keputusan yang cemerlang kepada pelari jika dapat mencatat masa yang lebih baik dari semasa ke semasa. 4. lari ketahanan dan lari mengikut rentak akan melengkapkan seseorang pelari untuk bersedia menghadapi sebarang saingan daripada pelari lain dalam perlumbaan. acara ini lebih sesuai digolongkan sebagai acara lari jarak sederhana. seseorang pelari mesti bersedia dan segi mental dan fizikal supaya dapat mengatasi sebarang halangan. memasukkan acara ini sebagai acara lari jarak sederhana. setahun dan sebagainya. Latihan berlari mengikut rentak Iarian yang sama untuk jarak yang agak jauh. Sekali lagi ada sesetengah pihak tidak bersetuju mengkategorikan 1500 meter sebagai acara jarak sederhana. Penonton juga akan menggemari acara ini kerana pelari akan berlari sejauh dua pusingan balapan yang memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyaksikan larian yang lebih lama tetapi pada kepantasan yang agak tinggi. . 5. Untuk berjaya dalam acara ini. Latihan berlari pecut untuk jarak yang dekat. Pelari atau jurulatih hendaklah menyimpan rekod catatan peribadi yang harus diisikan misalnya untuk tempoh sebulan. Oleh yang demikian dengan mengikuti latihan yang bersepadu dan bersistem serta menggunakan strategi larian yang berkesan. Pada keseluruhannya. Misalnya. Acara Jarak Sederhana:1500 meter Satu lagi acara yang tergolong sebagai acara lari jarak sederhana ialah 1500 meter. Latihan harian pecut dengan kelajuart dan kepantasan yang berbeza-beza.2. sebelum menghadapi peserta-peserta lain dalam perlumbaan. mengikut pembahagian tidak rasmi yang dibuat oleh IAAF. Bagaimanapun.

5.Jarak acara ini ialah tiga pusingan balapan 400 meter dan diikuti dengan jarak 300 meter lagi. 2. Pelari akan berlari sejumlah 3 % pusingan balapan 400 meter. paruparu dan otot dapat dilazimkan bagi memperoleh keperluan oksigen apabila kadar larian ditingkatkan. Permulaannya ialah pada akhir selekoh pertama balapan. Pelari hendaklah mula berlari setelah isyarat dan arahan diberikan oleh pegawai pelepas. Aturan dan Cara Larian 1. Ramai berpendapat bahawa kaedah latihan yang progresif yakni daripada yang senang kepada yang sukar. Latihan yang intensif dan konsisten amat penting bagi mereka yang ingin mengambil bahagian dalam acara ini dan sesuatu yang tidak semudah yang dijangkakan untuk mencapai tahap kecergasan dan ketahanan yang tinggi untuk berlari pada jarak sebegini. Acara ini disertai oleh lelaki dan juga wanita. Pelari dibenarkan memakai kasut lanian atau spikes. bagi mencapai peringkatpeningkat mi. digalakkan bagi mencapai kejayaan. 6. cuba penghalang pelari lain atau merempuh pelari lain ketika berlari. 3. 4. Pelari tidak dibenarkan keluar meninggalkan balapan sebelum menamatkan larian. Bagaimanapun adalah lebih baik dan wajar mereka memakai spikes bagi memudahkan larian. ini bermakna pelari dikehendaki berlari sejauh 3 ¼ pusingan. Pelari hendaklah menamatkan larian dengan melepasi pita atau gansan penamat yang disediakan. atau tanpa berkasut. Pelari akan berlari tanpa mengikut lorong dan mula hingga ke akhir penlumbaan. yang bermula pada akhir selekoh pertama balapan. dari peningkat sekolah hinggalah ke peringkat antarabangsa. . pelari harus melalui latihan yang lama dan bersistem supaya jantung. kasut biasa.

kedudukan peserta ditentukan menerusi undian berdasarkan nombor dan bukan lorong. Walaupun kadang-kadang pelari tidak semestinya sedemikian. Perkara yang lebih penting ialah mereka juga harus mengikut latihan serius dari masa ke semasa. Setiap peserta akan memulakan perlumbaan pada selekoh kedua balapan 400 meter. Pelari hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk sukan olahraga dan khasnya untuk acara ini. Mereka akan berbaris sepanjang garisan permulaan sementara menantikan isyarat permulaan daripada pegawai pelepas. Permulaan Biasanya peserta-peserta yang dipilih ke perlumbaan akhir dalam acara ini dalam kebanyakan perjumpaan olahraga. Bagaimanapun. dipilih menerusi saringan dan separuh akhir. Peserta dengan nombor sedikit ditempatkan pada kedudukan paling dalam dan diikuti dengan nombor berikutnya. Pelari hendaklah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan keputusan yang dicapai dan disahkan oleh pegawai perlumbaan adalah muktamad. iaitu pada garisan melengkung yang disediakan. 8.7. . yang merangkumi pelbagai hal berkaitan dengan acara ini dan tidak sekadar berlari sahaja. 10. Pelari tidak dibenarkan menggunakan sebarang alat bantu atau bahan-bahan penguat yang dilarang oleh IAAF. kebanyakan olahragawan yang menceburkan diri dalam acara ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai bentuk fizikal yang begini. Bilangan peserta dihadkan kepada 12 hingga 20 orang peserta sahaja. 9. Pegawai perlumbaan akan memberi isyarat apabila pelari mempunyat baki satu lagi pusingan lariannya. tidak gemuk dan mempunyai kaki yang panjang dan mempunyai otot yang pejal. Teknik Latihan Biasanya pelari jarak sederhana ini terdiri daripada mereka yang berbadan tinggi.

3. Jika berlari di bahagian uar. . 4. Oleh sebab pelari terpaksa berlari hampir empat pusingan dan pada kepantasan yang agak tinggi. Sebagai panduan umum. Pergerakan dan langkah kaki yang betul Penyimpanan daya dan tenaga mengikut jarak larian. Walaupun kadang-kadang pelari terpengaruh atau terikut-ikut dengan rentak larian peserta lain. Semasa Larian Perkara utama yang harus diberi perhatian oleh pelari 1500 meter ialah berlari mengikut rentak dan keupayaan sendiri serta perancangan larian yang dikehendaki. setiap tenaga hendaklah digunakan dengan betul. iaitu µSedia¶ dan diikuti dengan tembakan pistol dan yang penting dalam memulakan permulaan acara ini ialah cuba mendapatkan kedudukan terbaik atau berada dalam kumpulan pelari yang di hadapan. Dalam acara ini suatu perkara yang tidak harus diketepikan oleh pelari ialah penjimatan tenaga semasa berlari. 2. semua pelari akan cuba memasuki lorong paling dalam bagi membolehkan mereka berlari di bahagian dalam balapan. Jangan biarkan pelari lain beradajauh di hadapan. tetapi seboleh mungkin pelari hendaklah mengikut rentak Iarian sendin. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan. Permulaan yang baik serta kedudukan yang baik.Semua pelari akan menggunakan permulaan gaya berdiri dan tanpa penggunakan blok permulaan. Ini bermakna pelari harus berlari tanpa mengeluarkan tenaga dengan sia-sia. perkembangan atau peringkat dalam larian 1500 meter ini boleh dibahagikan seperti benkut: 1. lalu memotong untuk memasuki lorong dalam apabila ada kesernpatan herbuat demikian. peserta harus berlari lurus dan deras ke hadapan untuk suatu jarak tertentu. Tenaga juga perlu kerana pelari harus menjaga anggota-anggota badannya supaya kekal kuat sepanjang larian yang agak jauh itu. Arahan yang diberi oleh pegawai pelepas untuk memulakan larian acara 1500 meter ini adalah sama dengan 800 meter.

Jarak langkah bergantung pada sudut. sokongan diperoleh.Gerakan atau langkah kaki pelari hendaklah ke hadapan sedikit daripada titik graviti. Dalam menyertai sesuatu perlumbaan. lebihlebih lagi jika pelari lain turut berbuat demikian. iaitu untuk menienangi perlumbaan itu dan memperbaiki catatan masa terbaik atau lebih baik . Ramai pelari yang tidak dapat meningkatkan kepantasan pada tahap ini disebabkan kehilangan tenaga dan yang dapat mereka lakukan ialah meneruskan kepantasan yang sedia ada hingga ke garisan akhir. otot kaki hendaklah ditegangkan. daripada tumit yang menyentuh balapan manakala ketika melakukan permulaan. Biar apa pun yang penting ialah pelari harus dapat berlari dengan bijak dan menggunakan tenaga tanpa berlebihan. seseorang pelari mempunyai dua matlamat. Kcdudukan badan pelari ketika benlani hendaklah menegak dan ini berlainan daripada larian pecut. Kedudukan kaki hendaklah dalam keadaan lurus dengan menekankan kepada pendaratan pada seluruh tapak kaki supaya keseimbangan badan dapat diwujudkan. Sebaik sahaja kaki menyentuh balapan. Mungkin ramai pelari berpendapat bahawa untuk memecut pada tahap akhir. mengelakkan diri daripada dihimpit oleh pelari-pelari lain dan memberi kesempatan kepada seseorang pelari berlari mengikut rentak masing-masing. Ketika berlari. Apabila tiba pada tahap 100 hingga 150 meter sebelum menamatkan larian. pelari hendaklah berlari dengan kelajuan maksimum. kelajuan dan ketinggian projeksi pertengahan titik graviti. Panduan umum Sebaik sahaja pistol dibunyikan oleh pegawai pelepas. Dengan berlari di dalam lorong yang paling dalam pelari dapat menjimatkan tenaga semasa berlari. Jumlah langkah dalam satu saat juga penting dalam kelajuan. masa yang lebih lama di udara berbanding dengan di darat diperlukan yang akhirnya menghasilkan masa yang baik. Jarak langkahan serta kekerapan akan menentukan kederasan larian. kemudian dengan kepantasan sederhana untuk jarak kemudiannya. pelari akan berusaha mendapatkan kedudukan terbaik di hadapan pelari lain dengan tujuan berlari di dalam lorong yang paling dalam. Untuk menghasilkan larian yang baik atau pantas. pergelangan kaki dilebarkan atau ditekan dengan jari-jari kaki untuk memberi keseimbangan yang lebih. manakala pergerakan kaki ke belakang hendaklah pada kelajuan yang lebih atau sama dengan pergerakan badan ke hadapan. larian tidaklah semudah yang diperkatakan. Oleh itu taktik larian yang haru digunakan oleh pelari ialah berlari dengan kepantasan yang lebih pada tahap 100 hingga 200 meter pertama. jari-jari kaki digunakan untuk menolak badan ke hadapan.

Pelari juga boleh berlari bebas daripada kumpulan peserta lain. keyakinan dan matlamat untuk mencapai kejayaan. Untuk mencapai matlamat ini. termasuk dan segi latihan. Apa yang penting ialah ketika berlatih hendaklah memberi perhatian kepada daya tahan dan penggunaan teknik larian yang berkesan.com/2011/06/lari-jarak-sederhana. pelari juga harus mempunyai semangat. Oleh itu untuk menjadi pelari jarak sederhana yang baik dan berjaya. berdasarkan kepada keupayaan peserta lain. http://sukan-olahraga. larian jarak sederhana atau jarak jauh tidak mempunyai banyak perbezaan. Ringkasnya.html . dengan demikian akan memberikan kesan psikologi terhadap pelari lain. pelari hendaklah merancang lariannya serta mempunyai strategi larian tersendiri.daripada catatan yang lalu.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->