Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala 1.

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendust akan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada perm ulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku dari pada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala se suatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun se tara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kam u membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kej ahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecon gkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa me mperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tet api kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku m enutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiar kanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru ol eh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia b erpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan j ika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku mene rimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukh ari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalka n adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al H akim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa ata lah lah bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berk kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Al yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Al dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muhammad Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada h ari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Al lah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman ya ng fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu d an terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhl aknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedik it. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas d an dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi belia u menjawab: "Aku file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lak ukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau jug a tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar d an berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan selu ruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ketinggian Al-Qur'an 1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegan gan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Musl im) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum d an menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qu r'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berba kti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala . (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukha ri)

Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku.6.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . panduan dari para sahab at dan ulama yang shaleh. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (Mashabih Assunnah) 2. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. 8. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . serta tanpa akal dan naqal yang benar.Dr. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. (HR. Ahmad) 9. Muhammad Faiz Almath . . menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an han ya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa menelusuri salah satunya d ia mendapat petunjuk jalan. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah me reka infakkan.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Mashabih Assunnah) 7.

Al-Baihaqi) 6. (HR. (HR. 9. kecuali p asti dikalahkannya. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun o rang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. (HR. sebarkan berita gemb ira. (HR.Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1.Dr. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. Ath Thobari) 10.htm 12/20/2011 . Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah y ang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh t ahun. lakukan pendekatan. (HR. Ahmad) 3. . Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tid ak mampu merubahnya. Ath Thobari) 8. (HR. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR Asysyihaab) 7. seperti sha lat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar seba gai penolongmu. (Aththusi) 5. Bukhari) 2. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perant araan seorang yang durhaka. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dos anya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. l upa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. Akan datang satu masa. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana s eorang hamba menyukai pengampunan-Nya. Bertindaklah tepat.:: HaditsWeb ::. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. Agama ini kokoh dan kuat. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membaha yakan mereka. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah.

menunaikan zakat. rasul-rasul-Nya. Muslim) 2." Kemudian dia bertanya lagi." Lalu Rasulullah Saw menjawab. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). Orang-orang tanpa sandal. beritahu aku tentang Islam."Ya Rasulullah. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya." (HR. "Kini berit ahu aku tentang iman. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulull ah Saw. karena sesungguhnya Allah melihat anda. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu d imanapun kamu berada.Ihsan 1. Lalu Rasululla h Saw bertanya kepada Umar. puasa Ramadh an. mendirikan shalat. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. seraya berkata." Rasulullah berkata. Rambutnya hit am sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Para sahabat bertanya kepad a Rasulullah Saw. "Seorang budak w anita melahirkan nyonya besarnya. Muslim) 7. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. kemudian berlakulah jujur (istiqo mah)." Rasulullah menjaw ab. kitab-kitab-Nya." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Kedua kakinya menghem pit kedua kaki Rasulullah." Kemudian dia bertanya la gi." Rasulullah Saw menjawab.Iman . Kelo nggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemu dahan. Muslim) 5. (HR. Ath Thobari) 4. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. niscaya kamu akan selalu merasakan ke hadiran-Nya." Rasululla h Saw lantas berkata. niscaya Allah akan mengenalimu w aktu kamu dalam kesulitan. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. setengah telanjang. terangkan kepadaku tentang Islam. "Ik rarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah." (HR. "Hai Umar. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalia n.Islam . Kini beritahu aku tent ang ihsan. Kenalilah Allah waktu kamu senang. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu y ang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. dan mengerjakan haji apabila mampu. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. malaikatmalaikat-Nya. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kemba li asing. "Ya Rasulullah. "Benar. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat -Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. Al-Baihaqi) 3. Di a bertanya lagi. hari akhir dan beriman kepada Qo dar baik dan buruknya. Ak u tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. "Beriman kepada Allah. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. (HR. Sufyan bin Abdullah berkata. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bert ingkat. . apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lal u Rasulullah menjawab. Ketahuilah." Rasulullah menjawab." (HR. "Ya Muhammad. Tirmidzi) 6. tahukah kamu siapa orang yang bertanya ta di?" Lalu aku (Umar) menjawab." Orang itu lantas berkata. Iman terbagi dua. (HR.

Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan ses uatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. (HR. Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. tidak diketahui mana yang lebih baik a walnya atau akhirnya. Muhammad Faiz Almath . (Mashabih Assunnah) 3. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan " Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dar i Islam karena sesuatu perbuatan. Ath-Thabran i) 6. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . .Gema Insani Press . dan puncaknya (at apnya) adalah berjihad. tetapi apabila melakukan keburu kan dia beristighfar. (HR. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin.Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) kebu rukannya maka dia adalah seorang mukmin. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam keni kmatan dan dibesarkan dengannya.Dr. Tirmidzi) 10. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Abu Dawud) 9. (HR. Al Hakim) 7. Dan umat ter akhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR.htm 12/20/2011 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Alla h mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. Ath-Tha brani) 2. (HR. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Bukhari dan Muslim) 4. makanannya sebaik-baik makanan. (3) Beriman kepada takdir-takdir." (Ibnu Abi Ad-Dun ia) 8. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). (HR. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya.:: HaditsWeb ::. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Q ashar. (HR. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. (HR.

Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. Muslim) 12. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu kmin yang lemah dalam segala kebaikan. Ahmad) 15. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. (3) menyantuninya dengan hartanya. Al Hakim) 8. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bers yukur. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan . m aka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangny a dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Bukhari) . (HR. Abu Dawud) 17. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan ka mu dan mohonlah pertolongan Allah. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman ter hadap jiwa dan harta mereka." Ketahuilah. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Muslim) 14. Aku mengagumi seorang mukmin. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. (Mutaf aq'alaih) 16. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalk an dan menjauhi keburukan (kejahatan). dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman da ri kejahatannya. (7) dan tidak menyebut kecuali keba ikannya sesudah ia wafat. (5) menj enguknya bila sakit. tetapi katakanlah. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. yang keji dan yang uc apannya kotor. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Al Hakim) 9. "Ini takdir Allah dan ap a yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". (HR. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. dan memeranginya adalah sua tu kekufuran. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. Ahmad dan Abu Dawud) 13. (6) melayat jenazahnya. (2) mencintainya di dalam hatinya. (HR. (HR." (HR. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. dan jangan lemah semangat (patah hati). (HR. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin l ainnya. (HR. (HR. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan ) lidah dan tangannya. Ibnu Baabawih) 10. ( 4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. (HR. (HR.Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah.

"Ya Rasulullah.Dr. (HR. (HR Bukhari) 5. (HR.:: HaditsWeb ::. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjad i kafir. "Alangkah ba iknya sekiranya aku di tempat orang ini. Abu Dawud) 3. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. Hari Kiamat dan Hisab 1. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. "Ya Rasulullah. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. dia ingin mati dan tidak i ngin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala -berhala selain Allah.Dr." (Maksudnya. Bukhari) 2. orang-orang terhormat (mulia) .file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka tunggulah kiamat. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR . Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 4. (HR. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Orang itu bertanya lagi.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. para sahabat bertanya. apa arti memasu ki (bidang) dunia?" Beliau menjawab." (HR. Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku.htm 12/20/2011 Mendengar sabda tersebut. rahmatilah khalifah-khalifahku. Ath-Thabrani) 3." Para sa habat lalu bertanya. kaum penjahat melimpah. (HR. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da lam ilmu agama. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Baga imana hilangnya amanat itu. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Seorang Arab Badui bertanya. Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. Bukhari) 2.Gema Insani Press . banjir di musim kemarau. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menja wab.Gema Insani Press .

. Saat akan tiba kiamat. dan orang ke luar mem bawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah."Pembunuhan. Abu Dawud) 9. sebula n seperti seminggu. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pr ia. (HR. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. ar ak menjadi minuman biasa. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. saudaranya dan a yahnya. tidak ada lagi orang yang beriman. (HR. (HR. jaman saling mendekat. Jika terbit da ri Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. 6. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Al lah." (HR. Bukhari) 10. (HR. Muslim) 14. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Asysyihaab). Bukhari) 11. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangun an yang megah. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat.menjadi langka." (HR. wanita berlipat banyak . Ahmad) 12. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. (HR. pembu nuhan. zina dilakukan terang-terangan. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperind ah masjidmasjid.. Para sahabat lalu bertany a. Kalau rotasi sekarang 1000 mil pe r jam. sehari seperti satu jam dan satu ja m seperti menyalakan kayu dengan api. dan negeri-negeri Ara b kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. kebodohan menjadi dominan.. Muslim) 7." (HR. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu.. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Bukhari) 8. . anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. (HR. "Apa itu 'Alharju'. Allah. Satu tahun seperti sebulan. seminggu seperti sehari. (HR. 15.

(5) dan tentang ilmunya. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah ak an melapangkannya untuk masuk surga. "Pada saat itu segala urusan sangat dah syat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. "Ya Rasulullah. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang h amba. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/201 1 itu. jawab. untuk apa dihabiskannya. Amal seseorang tidak ntang sabda tersebut. Seorang sahabat lantas bertanya te "Termasuk engkau juga. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press .16. "Wahai kaum muslimin. Walaupun demiki yang benar (baik). saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. mana yang dia amalkan. "Alhamdulillah.:: HaditsWeb ::. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya ten tang lima perkara: (1) Tentang umurnya." (HR. (HR. Ahmad) 22. apa yang telah dilakukannya. laki-laki dan perempuan saling meliha t (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. Mari bunuhlah dia. Seolah-olah aku melihat mereka keti ka dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua)." Kecuali pohon "Gharq ad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. aku juga. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. wahai hamba Al lah. Bukhari) 21.Dr." (Mutafaq'alaih) 20. . beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. an kamu harus berbuat dapat menyelamatkannya. (HR. (H R. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala waf at. "Ya. (2) Tentang mas a mudanya. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. Aisyah bertanya. Al Hakim) 17. telanjang bulat dan tidak dikhitan. yang telah men ghilangkan duka-cita dari kami. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. (3) Tentang hartanya. ini orang Yahudi di belakang saya. pe mutusan hubungan kekeluargaan. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu men kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Bukhari dan Muslim) 23. dan orang yang khianat diberi amanat (d ipercaya). Ahma d) 18. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. dari sumber mana d ia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. Abu Ya'la) 19. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud i. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohonpohonan. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. (HR.

(HR. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang be rjalan dengan sombong. Tirmidzi) 9. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nam a orang. (HR. didengar oleh t elinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. tawar airnya. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhan allah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. "Ya Muham mad. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir.Surga dan Neraka 1. Abu Dawu d) . Nabi Saw masuk surga." (Mutafaq'alaih) 7. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-mis kin dan aku menjenguk ke neraka. Dia berkata. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-h amba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di k edua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh s yahwat. (HR. orang yang mati syahid. (Artinya. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Ahmad) 3. yang selalu dikal ahkan. Aku menjenguk ke surga. sombong terhadap orang lain. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh ba gian api neraka. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. (Ath-Thabrani) 6. Oleh karena itu bacalah k alau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai bal asan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.' (As-Sajdah: 17). panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). (HR. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lew atkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla." [hadits ini tidak ditul iskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. Ad-Dailami) 4. Al Hakim dan Ahmad) 8. (HR. anak yang belum dewasa (baligh) d an anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. Bukhari) 2.htm 12/20/2011 5. (H R. Bukhari) 10. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah.

Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. te tapi cukup dengan saling bersalaman. "Tidak." (HR.Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. (HR. "Bila berjumpa sahabat (sa udara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) ti dak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bak hil. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib . Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim.Gema Insani Press . Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. tetapi dimungkinkan me lalui nazar. Ibnu Majah) 7. (HR.Dr. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3." (HR. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. Bukhari) 5. Anas Ra berkata. Abu Dawud) 4.htm 12/20/2011 keburukannya. Ath-Thabrani) 2. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan be rangan-angan muluk terhadap Allah. memakai cincin ema s dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati." (Tiada daya dan tiada k ekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. 6. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar k epada Allah. ( HR. maka janganlah k amu mencacimakinya. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pa halanya seperti seorang syahid." K ami bertanya lagi. "Tidak usah. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak.

Ath-Thabrani dan Al-Baih aqi) 13. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam d i antara kamu. Muslim) 11. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Muslim) 17. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (Ath-Thabrani). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. (HR. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Al-Baihaqi) 10. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. 8. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-le bihan). Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah) . Sesungguhnya banyak orang menar uh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya.ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Muslim) 18. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. (HR. (HR. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. (HR. 15. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidu p hemat. 12. adalah hiburan yang tida k melanggar norma agama dan akhlak). (Abu Daw ud) 16. (HR. Al Hakim) . (HR. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. beliau sujud syukur kep ada Allah 'Azza wajalla. membenci kemelaratan dan yang berla gak melarat." (maksudnya. (HR. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. Allah suka melihat t anda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. Al-Baihaqi) 9. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku.

(HR. Bukhari) 22. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Waspadalah terhadap cipta an persoalan-persoalan baru. (HR. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golongank u. (Abu Dawud) 27.htm 12/20/2011 . Demi Allah.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tid ak genap). (HR. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. Tirmidzi). Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. Barangsiapa hidup panjang um ur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. dan aku mengawi ni wanita-wanita. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Muhammad Faiz Almath . Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. (Ath-Thahawi) 25. agar mendengar . aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa ke pada-Nya. kecuali dalam amalan untuk akhirat. (HR. (HR. (HR. Muslim) 23. 24. Bukhari) 21. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya.Dr. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. .19. (HR. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. (HR.:: HaditsWeb ::. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Rasulullah Saw apabila bersin. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. aku shalat dan tidur. meskipun wakt u berjalan dan ketika memakai sandal. Ibnu Hibban) 28. (Mutafaq'alaih) 20. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Berpeganglah kepada s unnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Muhammad Faiz Almath . (HR. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal d an sehasta demi sehasta. Ahmad) 3. dan syahwat perut serta seks. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dial aminya sesudahnya. Dengan demikian Allah akan mencata t bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat.Dr. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu i kut memasukinya. Ath-Thahawi) 5. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Muslim) 3. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Maut dan Kematian 1. (Asysyihaab) 2.:: HaditsWeb ::. Perbanyaklah mengingat kematian. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. "Siapa 'mereka' yang baginda maks udkan itu. (HR. dan sebaik-baik jalan h idup ialah jalan hidup Muhammad. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. dan tiap bid'ah adalah sesat. " (HR. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. (Ar-Ridha) 7. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. "Ya Rasulullah. Bukhari) 2. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan se sudah memperoleh pengetahuan. Ahmad) 4. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesuda h aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka . apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab." (H R. Para sahabat lantas bertanya. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabari yah dan kaum Kadariyah. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan d ari ajarannya maka tertolak. (HR. Daruquthin dari Anas). (HR. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. (HR. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. fitnah-fitnah yang menyesatkan. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka . para malaikat dan seluruh m anusia. Ditanyakan.Gema Insani Press . Bukhari) 6.Bid'ah dan Kesesatan 1. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih be rat daripada kematian.

Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. "Ya Allah. 4. (HR. berdirilah. ibu. (HR. agar dia mau meniru mengucapkannya). Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. A pabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. sedangkan orang durhaka tidak. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudny a. (HR. 10. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi mau t setiap saat. (HR. AthThabrani) 7. "Ya Rasulullah.htm 12/20/2011 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Ahmad) Penjelasan: Artinya. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang du rhaka. yaitu keluarganya. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. Muslim) 9.Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. masa berkabungnya tid ak boleh melebihi tiga hari. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. saudara dan yang lain selain suaminya. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. Bukhari dan Mus lim) Penjelasan: Kematian ayah. Bukhari) 6. 8. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik unt ukku. (HR. Seorang sahabat bertanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. Se sungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir be rkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. (HR. Muslim) 5." (HR." (HR. "Ya. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Ahmad) 11. Bukhari dan Muslim) . Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. kecuali terhadap kematian sua minya. hart anya dan amalnya.

(An-Nasaa'i) 20. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. Musli m) 14. (HR. 18.htm 12/20/2011 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (s i mayit). Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. pesankan sesuatu kepadaku yang akan b erguna bagiku dari sisi Allah. kecuali dengan menyeb ut-nyebut kebaikan mereka. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan da n berteriak-teriak. (HR. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan kare na sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. maka sesuatu keb urukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. Apabila kamu membunuh hewa n maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah d engan baik. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-oran g mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Seorang sahabat bertanya. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. (Abu Ya'la) 19. (HR. Abu Dawud) 16." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Bila dia seorang yang shaleh maka k ebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. "Ya Rasulullah. anak dan kawan yang terpercaya.12. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang ya ng tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kub ur sebesar gunung-gunung. (HR. (HR. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolon gan. Ad-Dailami) 13. ibu. Bukhari) 17. dan hendaklah kamu bers . Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akh ir kerjanya (amalnya). Dia menantinanti doa ayah.

. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .Gema Insani Press . Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad dan Abu Dawud) 8. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mer eka serba selamat. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. Al Hakim dan Ahmad) 2. Muslim) 7. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad) 5. Ath-Thabrani) 6.:: HaditsWeb ::.Dr. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela ( kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. Bukhari) 3. (HR. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan se orang dari cubitan (gigitan serangga). Syuhada 1. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama men galir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). dikawinkan dengan bidadari. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap peng uasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. (HR. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. dan perbanyaklah d oa. Umur mereka diperpa njang dengan amalan kebaikan-kebaikari.:: HaditsWeb ::." (HR. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kep adanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarga nya. (HR. diperlihatkan tempatnya di surga. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Asysyihaab) 4. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada.yukur. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. (HR. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakai an keimanan. (HR. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. (HR. Ath-Thab rani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .

Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. (HR. (HR. niscaya kamu menjadi orang yang pal ing bertakwa.htm 12/20/2011 . Muslim) 4. (HR. (HR. Kalau tidak. Muhammad Faiz Almath . 3. (HR. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah.Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bu khari) 4.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Ath -Thabrani) 3.Dr. dll) tapi berupa unggukan tan ah saja setinggi satu jengkal. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghin darkan kamu dari kemelaratan. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2.Dr. (HR. Ibadah 1. (HR." (HR. duduk-duduk di atas kuburan dan membi na kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalka nnya. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nab i mereka sebagai tempat beribadah. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk darip adanya. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Asysyihaab) 5. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. Ath-Thabrani) 2. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. luangkan waktu untu k beribadah kepada-Ku. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan.

dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (karena khawatir) saat itu coco k dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. (HR. Bukhari) 3. Barangsiapa takut kepada Allah.. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh All ah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. (Ibnu Khuzaimah) 6. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pel ayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu.Dr. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Abu Ya'la) 3. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gang guan) kaum kafir.Gema Insani Press . (HR. (HR. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shala . (HR. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat.htm 12/20/2011 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. (HR. Ahmad ) 5. Kepemuda an termasuk kelompok kegilaan (radikal).:: HaditsWeb ::. maka Allah menjadikannya takut kepad a segala sesuatu.:: HaditsWeb ::. Perintah Takut Kepada Allah 1. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit d an bumi. Muhammad Faiz Almath . (HR. Al-Baihaqi) 2. Keutamaan Do'a 1. Orang bahagia adalah yang dapat mengamb il pelajaran dari (peristiwa) orang lain. Rasulullah Saw ditanya. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. 4. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sebaik-baik yang tertanam dalam h ati adalah keyakinan. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepad anya. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bert haharah dan berdoa. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. (HR. Tirmidzi) 2.Gema Insani Press .

Ahm ad) 8. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dar i yang lain. Ahmad) 13. Aku akan memenangkanmu (menolo ngmu) meskipun tidak segera. Ahmad dan Abu Dawud) 16. (HR .dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demik ian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah de ngan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). Ahmad) 14. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai di a berbuka. (HR . dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku mak a aku angkat derajatnya. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Alla h berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya . Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kec ewa. "Ya Allah. Sesungguhnya Allah berf irman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia sena ng (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. doa kedua orang tua. (HR. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Ahmad) 11. (HR. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bu mi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah o rang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (ter aniaya). (2) Seorang penguasa yang adil. Tirmidzi) 10.t fardhu (sebelum salam). (HR. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi." (Ar-Rabii') 9." (HR. Bukhari dan Muslim) 12. "Demi keperkasaanKu. (HR. (HR. Al Hakim) ." (Mashabih Assunnah) 7. (HR. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pint u langit dan Allah bertitah. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. Allah tidak akan mengabulkan do 'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Ahmad) 15. yaitu doa orang yang dizalimi. ampunilah aku kalau Engkau m enghendaki.

"Berdoalah j uga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. atau diganti dengan men cegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. yaitu dipercepat terkabulnya baginya d i dunia. pasti para malaikat akan bersalaman . (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah r ahmat. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. Para sahabat lalu bertanya. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manu sia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Tirmidzi dan Ahmad) 2. (HR. (HR.Dr. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya A llah. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. Ath-Thabrani) 18.htm 12/20/2011 ." (HR. rahmatilah aku". Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a.17. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. (HR. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsar aan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan tak dir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. akan te tapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan . Sesungguhnya per bedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi." (HR. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. kecuali dikabulkanNya. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis tak lim).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al-Baihaqi) 3.Ad-Dailami) 20. (HR. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. Keutamaan Zikir 1. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hend aklah dia menolong orang yang dalam kesempitan.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 22. Ad-Dailami) 21. Ali Ra berkata. Muhammad Faiz Almath . wahai hamba-hamba Allah. Ath-Thabr ani) 23. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. (HR.

"Apa Almufarridun itu?" Na bi Saw menjawab. Muslim) 5." (HR. Ada empat perkara. Ad-Dailami) 9.dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zik rullah).htm 12/20/2011 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak p eduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala pu ji bagi-Nya. Seorang sahabat berkata. (HR. (HR. Para sahabat bertanya. (HR." N abi Saw berkata." (HR. "Ya. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. Tirmidzi dan Ahmad) 4. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu." Nabi Saw berkata. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hat i. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. sesungguhnya syariat-syariat Islam sud ah banyak bagiku. (H R."Zi krullah. p aling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan le bih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. ses ungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air me numbuhkan rerumputan. Maha suci Allah yang Maha Agung)." (HR. . Ahmad dan Ibnu Majah) 10. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya ruma h di surga. (HR. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Ahmad dan Tirmidzi) 12. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. seumpama orang hi dup dan orang mati. yang paling tinggi dalam derajatmu. " (HR. Ad-Dailami) "Subhanallah wabihamdihi. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Bukhari) 8. Menang pacuan "Almufarridun". Tetapi. 11. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). (Belia u mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". Bukhari dan Muslim) 6. "Ya Rasulullah.

"Keuntungan dan keberunt ungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. (HR.Gema Insani Press . apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh d ari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecual i dengan pertolongan Allah). (HR. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. dan bagi tiap orang apa yan g diniatinya. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah darip ada zikrullah. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Ahma d) 15. ." (HR. (HR. "La haula wala Quwwata illa billah. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Nabi berkata. Bukha ri) 2.Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya." (HR. "Ya.Dr." (HR. ( HR.:: HaditsWeb ::. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan.Gema Insani Press . Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ad -Dailami) 14. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya ke pada Allah dan rasul-Nya. Muhammad Faiz Almath . Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Ahmad) 16. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia at au menikahi wanita. Wahai Aba Musa. Aku bertanya.-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::.Dr. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. 13. "Ya Rasulullah. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku m enjawab.

Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu da n berdo'a." Aku bertanya lagi. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbany aklah do'a (saat bersujud) (HR. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kes ejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. Muhammad Faiz Almath . "Ya. (HR." Aku bertanya lagi. ya Rasulullah?" Beliau me njawab." (HR. lalu beliau berkata. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. "Shalat tepat pada wak tunya. "Berjihad di jalan Allah. "Berbakti kepada ke dua orang tua. Muslim) 2. "Kemudian apa lagi. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan mel impah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Bukhari dan Muslim) 4." (HR. Bukhari) 5. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Ahmad. Shalat 1. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada har i kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya.:: HaditsWeb ::. "Aku bertanya kepada Rasulullah.Gema Insani Press . (HR. dan Ibnu Majah) 5. "Ya Rasulullah . Ahmad) 4. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu.Dr. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan m erugi. (HR. Abu Dawud. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya.Wudhu 1. Muslim) 3. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. (HR. (HR. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala i . hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. Ahmad. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. "Pemborosan ap a itu. (HR. (HR. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi men jawab.

sinya. (HR. 15. lalu menjawab. (HR. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika me reka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri ). Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat." (HR. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. 12. pernah menjama' shalat dzuhur dengan as har dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf ) atau hujan. Ahmad) 8.(HR. Abu Dawud) 9. (HR. Tirmidzi) 7. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut ). (HR. Tirmidzi) 10. (HR. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa k etika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' wal aupun bukan musafir. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada kea . (HR. Ibnu Abbas Ra. Ahmad) 11. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. Bukhari) 13. berkata : Rasulullah Saw. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat it u bershalat. ( HR. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat da n jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Mashabih Ass unnah) 17. Ibnu Hibban) 14. (HR. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Beliau ditanya apa sebabnya. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang n gantuknya. "agar tidak menyulitka n umatnya. Apa ya ng dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Muslim).

"Berdiri yang lama. (HR. Ya Allah Robb kami.htm 12/20/2011 23. karu niakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang t erpuji yang Engkau janjikan untuknya. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahny a dan tidak berobah keadaannya. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Semua itu dilakukan karena Aku. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau m enjawab. Ath-Thahawi) 21. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.gunganKu. ( HR.htm 12/20/201 1 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. Ya Allah. Ad-Dailami) 18. Bukhari) 22." (HR. beliau menirukan kata-kata dan seruannya. Muslim) . Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh ) janjinya. d an menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib)." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku ) pada hari kiamat. "Berwudhu denga n baik. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para M alaikat menjaganya. menghilangkan kotoran-kotoran. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan men jadikan kegelapan terang. Muslim) 19." (HR. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Engkaulah yang paling layak diucapkan se orang hamba dan kami semua adalah hambaMu. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. Eng kaulah yang patut disyukuri dan dipuji. (HR. tidak ada pencegah bagi pem berianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-men erus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. Itulah kewaspadaan (kesiagaa n).htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." "De mi keagungan dan kebesaranKu." Beliau berkata. Nabi Saw ditanya tentang shalat." (HR. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (men guasai) Mekah. Muslim) 20. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang pali ng depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat deraja t?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya.

Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. (HR. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. (Abu Hanifah) 30. (HR. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan uca pan: "dengarkan". (HR. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. 32. B ukhari) 28. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. orang tua. (Mutafaq'alaih) 27. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci A . (Abu Hanifah) 31.24. (HR. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. yang lemah. Ibnu Hibban) 26. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). Bukhari dan Muslim) 34. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. Bukhari dan Mu slim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak bo leh berbicara. (HR. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di ant ara mereka terdapat anak-anak. maka di a telah mengkhianati mereka. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Apabila sedang mengalami ke majuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. (HR. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Abu Ya'la) 29. Aththusi) 25. ( HR. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. budak. Rapikan barisanmu. y aitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. orang yang sakit dan musafir (bepergian). (Ath-Thaha wi) 35. Bukhari dan Muslim) 33.

maka akan terampu ni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. Ath-Thabrani) 41. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa)." (HR. Muslim) 36. ya Allah. yaitu seorang buda k yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungk an) beliau shalat. Muslim) 38." (HR. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. (HR. "Kelak shalatnya akan mencegahny a dari perbuatan mencuri.htm 12/20/2011 kekuasaan dan pujian. Tirmidzi dan Ahmad) 40. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku men gira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. Maha suci Engkau. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu da n beribadah kepada-Mu dengan baik. "Ya Muadz. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan menga ngkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap." (HR. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. (Abu Hanifah) 44. Ahmad) 43. (HR. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. lahulmulku walahul hamdu wa huwa ' alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. (HR. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuni akanlah dari sisimu rahmat. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan ka um itu tidak menyukainya. seorang isteri yang semalaman s uaminya murka kepadanya. Abu D awud) . An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Ath-Thahawi) 39. Lalu beliau menjawab. Ya Allah.llah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu A kbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (memba ca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. (HR.

Bukhari) 5. Bukhari) 7. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah.htm 12/20/2011 42. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat ) pertama beliau mengucapkan. begitu pula pada anak tangga kedua dan ke tiga. maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggag alkan amalannya (usahanya). "Malaikat Jibril datang dan berkata." (HR. memahami artinya. (HR. "Kecewa dan merug i seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. sekaligus mengajark an dan mengamalkan isinya. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Makanlah waktu sahur. ( HR. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Bukhari) 8. . "Aamin". maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ib unya. Mu tafaq'alaih) 6." Lalu aku mengucapkan "Aamin. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Bukhari) 2. (HR." Kemudian malaikat berkata lagi. (HR. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. Ahmad) 4. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan p ahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud).Dr. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an." Lalu aku mengucapkan "aamin". "Kecewa dan merugi orang ya ng berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa m asuk surga. Seusai shalat para sahabat bertanya. (HR. (HR. Shaum / Puasa 1. Kemudian katanya lagi. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aami n"? Beliau lalu menjawab.Gema Insani Press . Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Ahmad) 3. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia).45. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Kecewa dan me rugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoa n) Allah. Bukhari) 9. Muhammad Faiz Almath . (HR.

Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sa kit. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam.Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. da n mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah b erjaga. (HR. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. Tirmidzi) 11. Bukhari dan Muslim) 13. Bukhari) 6. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh p ahalanya. (HR. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. infak lah (nafkahkanlah hartamu).Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedik itpun. "Sodaqoh yang bagaimana yang pa ling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. (HR. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan bel as. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari da lam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. (HR. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir) . Ia tidak merasa lelah da n ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Muhammad Faiz Almath . Muslim ) 5.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad dan Al Hakim) 10. Al Hakim) 2. Bukhari) 12. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk .Dr. (HR. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu s ehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi meng harap kaya. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah . (HR." (HR. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni keba jikan (amal bakti). Zakat dan Sodaqoh 1. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskip un dia melakukannya. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi ( dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. Muslim) 4. Ath-Thahawi) 3.

Bukhari) 18." Mereka bertanya lagi." (HR. Bukhari dan Muslim) 14. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah . Tiap muslim wajib bersodaqoh. ( HR. (HR. Ahmad) 8. (HR. Ath-T habrani) 11. (HR. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anji ng yang makan kembali muntahannya. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kia mat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan puny a dua lidah yang melilitnya. (HR. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. Ahmad) 13. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkat a.Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan wari sannya. Bagaimana ka lau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedan g teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi men jawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Para sahabat bertanya. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaup un hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) den gan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (M utafaq'alaih) 9. Bentengilah hartamu dengan zakat. Para sahabat bertanya. An -Nasaa'i) 17." (HR. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. dan seorang lagi memiliki harta-ben da yang banyak." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak me lakukannya?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi) 10. Bukhari) 15. (HR. (HR. (HR. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. (HR. " Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah di a mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. Dia men gambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. Ahmad) 12. aku pusaka simpananmu. Bukhari) 7. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sod aqoh. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya unt uk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. "Aku hartamu.

" Para sahabat lal u bertanya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain." (HR. 23. Ath-Thabrani) 20. Bukhari) 19. dan seorang diberi Allah il mu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. "Bukankah A llah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih ada lah sodaqoh. (HR. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. tahlil sodaqoh." Nabi Saw lalu berkata. (HR. yakni seorang yang diberi Alla h harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. nahi mungkar sodaqoh. (HR. Bukhari) 22. Harta yang mereka b akhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. Rasulullah Saw bersabda: "Bagin ya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. "Tidak kah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/201 1 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. (HR. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Dan kepunyaan Al lah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. (HR. tahmid sodaqoh. amar makruf sodaqoh . Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerim a sodaqoh. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Muslim) . (HR. Bukhari) 24. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hi jriyah. takbir sodaqoh. 21. Ath-Thab rani dan Abu Dawud) 25. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Mereka sha lat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bi sa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka denga n paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen)." (HR. "Ya Rasulul lah. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk k epentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kem aslahatan umat manusia.surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya ng Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu ba ik bagi mereka. maka dia memperol eh pahala.

(HR.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. Sesungguhnya di antara amal an makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi em bermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). (HR. Muhammad Faiz Almath . Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pe mberianKu).Dr. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR. ya Allah. Haji dan Umrah 1. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. tidak rafats d an tidak berbuat fasik. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al-Baihaqi) 6. kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milikMu. (HR. Tirmidzi) 5. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu.htm 12/20/2011 "Aku datang (memenuhi panggilanMu). mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-b . aku datang." (HR. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (y ang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Talbiah Rasulullah Saw ialah: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 3. Sesungguhnya segala pujian. aku datang. (HR. 2. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampa ikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak menga pa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Bukhari) 4.Gema Insani Press . Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. 8. Aku datang dan tiada s ekutu bagi-Mu. Bukhari). Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendakl ah bicara yang baik-baik.26. tiada sekutu bagiMu.

" (HR. 7. (HR. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kes empatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia mak a Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari ki amat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan b aginya di dunia dan akhirat. (H R. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Asysyihaab) 4. (HR.Gema Insani Press . Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena bera rti dia mensyukurinya. . Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jaz akallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan ora ng banyak. Bukhari). Muslim) 3. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan deng an berwajah ceria (senyum). Allah selalu menolong hamba y ang suka menolong kawannya. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (di anggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. Para malai kat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Muhammad Faiz Almath .iayamu). Ath-Thabrani) 6. Muslim) 2. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. (HR. Ath-Thabrani) 8.Dr. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka A llah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kebaikan dan Kebajikan 1. Abu Hanifah) 5. (HR. Ad-Dailami) 10. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka.:: HaditsWeb ::. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. (HR. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Orang-or ang itulah yang aman dari azab Allah. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang me lakukannya. (HR.

Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta ). Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa y ang zalim dan kejam. (HR. (HR. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya.Gema Insani Press . (HR. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". itu lebih baik b agimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Apab ila tidak mampu. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikanny a kepada orang yang tidak punya bekal. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. 6. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). Abu Zar) 2. Ath-Thabrani) 3. (HR. Tidak men ghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Sesungguhn ya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. (HR. . Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (mela rang berbuat jahat). "Kal au orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain b erbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. Wahai segenap manusia.[1] (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Muslim) 11. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Kalau tidak. Bukhari dan Muslim) 4. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan.Dr. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mung kar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu me mohon ampunan dan tidak diampuni. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. dan apabila tidak mampu jug a hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. senantiasa membencinya dan b erusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani.

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan ( dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan." ( HR.Bukhari dan Muslim) 7. " Ya benar. tidak menghormati orang yang lebih tua. (HR. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. (HR. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. Orang-orang bertanya .htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecual i memiliki tiga sifat.htm 12/20/201 1 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (men cegah). 9. (HR. mencegah dari yang mung kar dan berjihad di jalan Allah. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebi h muda. Ahmad) 12. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. Ka lau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (selur uhnya). (HR. menyuruh kepada yang ma'ruf. jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. Tirmidzi) 8. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuh an kami. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang m emabukkan. jangan menyebabkan orang menjauh. maka dirinya sendirilah yang di jadikannya untuk mengingatkannya. Kalau terjadi yang demikian kamu ti . mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang men yuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ad-Dailami) 14. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. (HR. (HR. dan Ad-Daila mi) 10. sedang aku sendiri tidak melakukan nya. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. dan tidak beramar ma'ruf dan nah i mungkar. Muslim) 11. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. "Hai Fulan. Ath-Thahawi) 15. (HR. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Permudahlah (segala urusan). menyuruhnya dan melarangnya.

Sebenarnya jika memperoleh harta dia j uga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perb uatan tanpa iman. Ath-Thabrani) 2.htm 12/20/2011 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. dan seorang lagi melakukan ama lan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. (HR. (HR. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. Bukhari) 6. baik dengan sembunyi maupun terang-ter angan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribada tan. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. "Baga imana dikaryakannya itu. menyantuni sanak-keluarganya dan melak ukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. 4. "Diberinya taufiq un tuk beramal sholeh sebelum wafatnya." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tert olak.Gema Insani Press . tidak diberi harta. Al Hakim) 5. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. tetapi di a tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Ketiga. (HR. Amal Perbuatan 1. (HR. Muhammad Faiz Almath . Kedua . Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lem bah berisi penuh ternak.dak akan lagi beramar ma'ruf. seoran g hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak ma u). Pertama.:: HaditsWeb ::. (HR. Dia me . Dunia dihuni empat ragam manusia." (Mashabih Assunnah) 3.Dr. seorang hamba diberi Allah harta kek ayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Maka p ahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama.

(Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. "Ya Tuhanku. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menja wab. (HR. tidak menyantuni keluarga dekatnya. niscaya kamu menjadi orang yang p aling bertakwa. maka timbangan keduanya sama. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berke sinambungan) meskipun sedikit. Syukur dan Tahmid 1. (HR. Nabi bertanya. Ses ungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni d osa-dosanya yang terdahulu. Muhammad Faiz Almath . (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 "Sami 'allaahuliman hamidah". Bukhari) 10." Dia ber tanya lagi. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. yang bagaimanakah orang yang baik itu ?" Nabi Saw menjawab. dan tid ak memperdulikan hak Allah. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Bukhari) 3. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. bagimu segala puji). Ath -Thabrani dan Al Bazzar) 11. Seorang sahabat bertanya. "Aku. serampangan dan memb abi-buta (kelompok yang ketiga)." (HR. Keempat . Ath-T habrani dan Abu Na'im) 9. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran ." Seusai shalat." (HR. Bukhari) 12. Lalu ada seorang yang mengucapkan walakal hamdu ha mdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendeng ar siapa yang memuji-Nya).Gema Insani Press ." Nabi kemudian ber kata. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu.Dr. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). (HR. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisa han dan kesedihan. Ahmad) 8. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. "Ya Rasulullah. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan mela kukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang.mbelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir.

" (HR. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan ju ga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Ath-Thabrani) 4. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa ) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa danya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun ud) didengar oleh orang tadi yang diujikan Allah kepa kebanyakan makhlukNya". Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia dia melihat k epada yang lebih bawah. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi) 7. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap All ah dengan perbuatannya. (HR. Ad-Dailami) 4.htm 12/20/2011 Aththusi) 2. (HR. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi keleb ihan. Muhammad Faiz Almath ." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya.Dr. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. Dan Dia atas seg ala sesuatu Maha Kuasa) (HR. Tiada dua orang saling mengasihi lalu berte ngkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang ya ng bersyukur dan sabar. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang- . Ath-Thabrani) 5. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. (HR. Ad-Dailami) 5. keadaannya. (HR. Abu Daw 6.Gema Insani Press .kekuasaanMu. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yan g kamu durhakai. Akibat Berbuat Maksiat 1. (HR. Ad-Dailami ) 3. (HR.:: HaditsWeb ::. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kalau menggunjingnya dia berdosa d an kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyu kur kepada manusia.

dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada ke nyataannya) mereka melakukan dosa besar. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan ti dak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat.orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. (HR. (Ibnu Hibban) 6. L alu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu s endiri. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukum an atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan ma ka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. mereka terdiam berputus asa. aku ber lindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Shalatlah di belakang tiap imam dan ber jihadlah bersama tiap penguasa. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya d isebabkan dosa yang diperbuatnya." (HR." (Mashabi h Assunnah) 8. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa m enurut kehendakNya. (1) Jika pe rbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunny . Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). Ath-Thabrani) 11. Ab u Dawud) 9." (HR. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. (HR. dan tiada yang dapat menamb ah umur kecuali amal kebajikan. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. (HR. Tirmi dzi dan Al-Baihaqi) 12. (HR. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'a m ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepad a mereka. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan te mpo belaka. Abu Ya'la) 10. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka i a akan memperoleh keridhoan Allah. (HR. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. maka ketika itu. sehingg a apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Ath-Thahawi) 15. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). (HR. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli m aksiat agar kami berwajah masam.

mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan se orang mukmin. dan ketiga. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka A llah menjadikan permusuhan di antara mereka. Ah mad) 21. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan ditu runkan sama sekali.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin.Dr. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). mempersekutukan Allah.htm 12/20/2011 . "Laki-laki yang menyerupai perempuan. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. An-Nasaa'i dan Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ah mad) 19. durhaka terhadap ora ng tua. (HR. Ahmad dan Ath-Thab rani) 20. oran g yang menyetubuhi hewan. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. (Rasulullah Saw mengulangny a hingga tiga kali). 17. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Kedua. Pertama. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". pe ndurhaka terhadap kedua orang tua. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. . Ahmad) 22. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku da lam keluarganya (artinya. sedang kami mengha rap beliau berhenti mengucapkannya). (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Al lah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagai mana Dia membenci dilanggarnya laranganNya.:: HaditsWeb ::. yang menjalani riba dan kedu a orang saksi mereka. kesulitan pangan dan kezaliman peng uasa. (HR. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina.a hujan. (Mutafaq'alaih) 18. Para sa habat lalu bertanya. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin . yaitu pemabuk berat. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. dan orang-orang yang homoseks. "Siapakah mereka itu. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. bersaksi palsu atau berucap palsu. perempuan yang menyerupai laki-laki. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah m aka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka.

Ath-Thabrani) 4. dan menikah karena Allah. tetapi Allah memandang pada hatimu. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manus ia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurk ainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada ked udukan maupun harta kekayaanmu." (HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR. kepada kitabNya (Al Qur'an). Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. (HR.Dr. (HR. Muhammad Faiz Almath . Muslim) Penjelasan: Artinya. Tirmidzi) 6. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. "Baginya dua pahala yaitu pahala dir ahasiakannya dan pahala terang-terangan. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istigh far). membenci karena Allah. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepa da rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainy a (merasa senang). (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab.:: HaditsWeb ::. "Kepada Allah. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. mencintai karena Allah. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. kepada rasulNya. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepa da-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Kami lalu bertanya. Ad-Dailami) . Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. menolak karena Allah. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya mak a Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). Ath-Thabrani dan Muslim) 3.Gema Insani Press . memperindah ucapannya dan perbuatannya dal am pandanganNya. maka sempurnalah imannya. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murk a kepadanya." Rasulullah Saw berkata. kepada penguasa muslimin dan kepada rakya t awam. Abu Dawud) 2. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah." (HR. Al Hakim ) 5. "Ya Rasulullah. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. sehingga Allah memperindahnya." (HR. "Loyalit as kepada siapa. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas).Keutamaan Ikhlas 1. Barangsiapa memberi karena Allah.

"Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masu k surga. "Apa keikhlasannya." (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab .:: HaditsWeb ::. Ahm ad dan Al Hakim) 9. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Jika kamu lihat perkara-perkara yang ti dak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. (HR. Bukhari) 8. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu.htm 12/20/2011 bertanya. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Abu Ya'la) 7. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). maka ora ng-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. (HR. Muhammad Faiz Almath . "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. " Jangan. "Siapa orang yang menolak itu." (HR. Namun barangsiapa mengutam akan ketaatan kepada Allah.Dr. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Keutamaan Takwa 1. masuk surga. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. (H R. Para sahabat be rtanya. Para sahabat bertanya. (HR. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Ath-Th abrani dan Al-Baihaqi) . (HR. meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadan ya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi per musuhan tiap musuh. selama mereka mendirikan shalat. Aththusi) 5. Bukhari) 6. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai bat as kemampuanmu. Kamu mendoa kan mereka dan mereka mendoakanmu.3. Ath-Thabrani) 2. Bukhari) 4. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim." (HR. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu d isebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya.Gema Insani Press . Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya.

"Apa keikhlasannya.Gema Insani Press . "Mulut dan kemaluan. Kamu. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. (HR. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu.3. dan berzikirlah k epada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. . Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yan g baik. dia marah. Muhammad Faiz Almath . Ath-Th abrani dan Al Baihaqi) 3. (HR.htm 12/20/2011 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. (HR. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. keutamaanmu adala h ketakwaanmu. (HR.:: HaditsWeb ::. Beliau menjawab. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. (HR. b aik laki-laki maupun perempuan. masuk surga. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Para sahabat bertanya. (HR. keutamaanmu adala h ketaqwaanmu. Keutamaan Taqwa 1. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. dan berjiha dlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Kamu." Belia u ditanya lagi. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Ath-Thabrani) 2.Dr. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. Ad-Dailami) 4. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Ath-Thabrani) 8. b aik laki-laki maupun perempuan. Ad-Dailami) 4. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas." (HR. (HR. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ath-Thabrani) 7. niscaya menghapusnya." (HR. Tirmidzi) 6.

Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik.Gema Insani Press . Ahmad) 5. dia mara h. Ahmad) 3. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. (HR. Iblis berkata kepada Robbnya. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. niscaya menghapusnya. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan tau bat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu Allah berfir man: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. Addarami) 4. Aku tidak akan berhenti mengampuni merek a selama mereka beristighfar". Muhammad Faiz Almath . dan berzikirlah kepada Allah serta me mbaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan b agimu di langit. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggor okan. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 7. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah merek a yang bertaubat. (HR. Beliau menjawab. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Penyesalan adalah suatu taubat. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. (HR. sampai kel ak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). (HR. Dengan demik ian kamu dapat mengalahkan setan. dan berjiha dlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR. (HR. Muslim) 6. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Taubat dan Istighfar 1. Tirmidzi) 6. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan." (HR. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah.htm 12/20/2011 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi be rtaubat. "Mulut dan kemaluan. Ahmad) ." Belia u ditanya lagi. (HR. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw me njawab. (HR.Dr. Ath-Thabrani) 8. (HR. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik.Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga.

Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Allah sekal i-kali tidak akan mengazab mereka. Ath-Thabrani) 10. Ad-Dailami) 9. Muslim) 14. Tirmidzi) 13." (HR. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. ( HR. Bukhari) 12. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Bukhari dan Mus lim) 15. Dari Engkau lah datan gnya ketentraman dan perdamaian. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar.htm 12/20/2011 11. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Ad-Dailami) 8. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). lalu berkata: "Ya Allah. Apabila (dosa itu) dir ahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. (HR. mereka ingat akan Allah. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. dan sia pa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak mene ruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Aku ke mbali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. Setela h berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sen diri. (HR. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat . wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan ke muliaan. Maka ampu nilah aku. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat se belum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. (HR. . Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan do sa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus." Rasulullah be rsabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga ." (HR." (HR.7. Engkaulah Tuhanku. (HR.

(HR. yaitu masjidil Haram (Mekah). (HR. (HR. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tem pat duduknya ke tempat duduk lainnya. Bukhari dan Muslim) 7. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid l ainnya. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaiman a yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. kecuali kuburan dan tempat pemandian. (HR. kecuali masjidil Haram. (HR. Ahmad) 2.Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini.Dr. (HR. dan masjidku ini (Madinah). Ahmad) 10. Ahmad) 8. (HR. Muhammad Faiz Almath . Antara mimbarku dan kamarku adal ah taman dari tamantaman surga. (HR. (HR. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. (HR. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Semua lahan adalah mesjid.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Ahmad) 6. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. Abu Dawud) 16. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan mencipt akan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. Abu Dawud dan Tir midzi) 3. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. Allah melaknat s uatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Perihal Mesjid 1. (HR. Bukhari) .

Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. (HR.Dr. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umat ku. Tirmidzi) 3.Gema Insani Press . Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu mema sukinya dan paling akhir meninggalkannya. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. Ahmad) 2. (HR." Nabi Saw bertanya lagi. tempat manakah y ang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. para ulama dan para syuhada. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::.11. Al Hakim dan Tirmidzi) 15." (HR. (HR. serta tetap mendirikan shalat. Adarqathani) 13. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . (HR. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkann ya. (HR. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.:: HaditsWeb ::. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. "Wahai Jibril. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu par a nabi. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1." (HR.Dr. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kanda ng unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . . (HR. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. selain dalam masjid. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Alla h Ta'ala?" Jibril menjawab.htm 12/20/2011 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelapgulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiam at. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa di a beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 1 8: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kep ada Allah dan hari kemudian. Ahma d dan Tirmidzi) 14.

Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Muslim) 3. (HR. (HR. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan).:: HaditsWeb ::. Bukhari) 2.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikm . Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. 8. (HR. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR . karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Bukhari) 5. Ibnu Majah) 4. Kenikmatan 1.Dr. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pa da hari kesulitan. Ath-Thabrani) 6. Kare na itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan t idak disayangi Allah. Al-Baihaqi) 3. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu len yap. Abu Dawud) 4. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Bukhar i) 2. (HR. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. (HR. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuha n orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). Muslim). (HR. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering m enggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). (HR.Rahmat Allah 1. (HR. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan wa ktu senggang (Artinya. (HR.

atanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya." (HR. dia harus jujur (benar). Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'a n sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang t idak dimaksud (untuk bersumpah). ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolonga n Allah. tidak akan melihat. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan p ada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. dan orang yang menjual dagangannya dengan su mpah palsu. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- . Bahaya Bersumpah 1.:: HaditsWeb ::. Bukhari dan Muslim) 4. Ad-Dailami) 5. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya." (HR. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sum pah yang kamu sengaja. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan a ku bertanya. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah menghara mkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. "Meskipun hanya seb atang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan All ah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. Barangsiapa bersumpah dengan nama Al lah.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka mu langgar). Ath-Thabrani) 5. (HR. Barang s iapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus re la (setuju). yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu. (HR. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. maka kafaratnya puasa selama tiga ha ri. Para sahabat bertanya. Bagi mereka azab yang pedih. "Siapakah mereka itu. Muslim) 3. tidak akan pula mensucikan mereka. Muslim) 6. (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. orang yang menyiarkan pemberia nnya (mempublikasikan kebaikannya). Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Muhammad Faiz Almath . Abu Dzarr berkata. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui ses uatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). "Ya Rasulullah.htm 12/20/2011 . (HR. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). (HR. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kat a. Dan jagalah sumpahmu.Dr.

Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kepemimpinan. Abu Dawud) 2. gempa bumi. Itu memang melar iskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). "Wahai Abdurrahman bin S amurah. Fitnah 1. peperangan dan musibahmusibah. (HR. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu k aum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mere ka. (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. Ath-Thabrani) 5.Dr.Dr. (HR. Tirmidzi) 4. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedan g timbul. Bukhari) 3. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Sesungguhnya jika diberi karena . Abu Na'im) 2. (HR. (H R.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Ayat 89) 7. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. (HR.hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya.:: HaditsWeb ::. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. Keadilan dan Politik 1. (HR. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitka nnya. tetapi siksaan te rhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka." (Surat 5. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Ath -Thabrani) 4.Gema Insani Press . Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . AL MAA-IDAH . Berhati-hatilah. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. janganlah engkau menuntut suatu jabatan.htm 12/20/2011 . 3. Muhammad Faiz Almath . Ar-Rafii). (H R.

penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. ( HR. Ath-Thabra ni) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim d an menipu (korupsi dll). (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Namun. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) dian gkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). (HR. Ahmad) 9. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayan i kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. tetapi bila telah turun mimbar m ereka melakukan tipu daya dan pencurian. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan." (HR. (HR. (2) terlampau banyak petugas keaman an. (6) Mer eka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan p embunuhan. pada pertengahannya keseng saraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Ahmad) . Ahmad) 12. 11.ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Di atas mimbar merek a memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemi mpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangan i hukum dan peradilan. (HR. Ath-Thabrani) l0. Muslim) 7. yaitu (i) Seorang pen guasa bila kamu berbuat baik kepadanya. (3) main suap dalam urusan hukum. Bukhari dan Muslim) 5. Ad-Dailami) 6.htm 12/20/2011 (2) Tetangga. (HR. ( HR. (HR. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. (HR. (3) Isteri bila berkumpul dia mengga nggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pe rgi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dia tidak mensyukurimu. Allah melaknat penyuap. Tetapi jika ditugaskan tan pa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Ath-Thabrani) 8. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menj adikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. dan bila kamu be rbuat kesalahan dia tidak mengampuni.

Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Seorang isteri p emimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. fanatisme (Ashabiy ah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. (HR. Hendaklah kamu mendengar. patuh dan taat (kepada pemimpinmu). (HR. Bukhari dan Muslim) 16. (HR. Ahmad) 17. ikatan demi ikatan. dalam kesulitan dan kesempitan. apabila seorang mencintai kaumnya . bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa.13. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas har ta majikannya. Barangsiapa membelot maka dia mem belot ke neraka. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. (HR. Ath-Thabrani) 14. (HR. M uslim) 22. Karena itu jika terjadi . (HR. (HR . dalam masa kesenan gan (kemudahan dan kelapangan). Asysyihaab) 19. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. (HR. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengk al maka wafatnya tergolong jahiliyah. Jangan bersilang sengketa. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersaba r. (HR. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. "Tidak. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR . Seorang suami pemimpi n dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu mer ugikan kepentinganmu." (HR. Bukhari dan Muslim) 21. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengk eta (cekcok. Ahmad) 18. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Tirmidzi) 20. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam.htm 12/20/2011 penggunaan harta suaminya. Ahmad d an Al Hakim) 23. "Ya Rasulullah. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan.

(Mashabih Assunna h) 9. Hakim dan Kehakiman 1.htm 12/20/2011 memperoleh dua pahala. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh s atu pahala. (HR. Muslim) . Hakim terdiri dari tiga golongan. Ad-Dailami) 7.perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. maka dia juga masuk neraka.:: HaditsWeb ::. Sesungguhny a Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hid ayah) (HR. yang tida k mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Muhammad Faiz Almath . Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. (HR.Dr. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan p isau. (HR. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi.Gema Insani Press ." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. (HR. (HR. (HR. (HR. Tetaplah kamu dalam jamaah. Anas bin Malik) 25. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. (HR. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. Abu Dawud) 4. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Bukhari) 6. maka dia masuk neraka. Bukhari) 8. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyaraka t umum. ma ka dia akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. Tirmid zi) 5.

10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksi an sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukha ri) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan mara h. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedu a, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga , yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibe baskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bu kti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang la in. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik ora ng lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR . Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemu i Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar pe nuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apaka h kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah A zza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulull ah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bers yukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu tela h binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), te tapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. De mi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka a ku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali meny uruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendenga rkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'a tlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecu ali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di s isi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka d ia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar per kara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia mengh endaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena se sungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripa da salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiap a yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Jihad dan Perang 1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi d an mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan terse ntuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu mala m dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diseru kan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia se lamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabr ani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa 'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahid in dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasu l dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Da ilami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. Ath-Thahawi) 9.

Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga ( menyantuni) orang yang berperang maka file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. Bukhari) 10. Wahai segenap manusia, janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Moh onlah kepada Allah akan keselamatan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita, gigih, ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah , surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainy a) berpesan: "Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seij in pimpinan pasukan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Jangan membunuh anak-anak, wanita-wanita dan lakila ki yang telah tua." (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta ram pasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. (HR. Muslim) 13. Perang adalah tipu daya. (HR. Bukhari) 14. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba, hanya menjadi peternak-peternak d an senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka All ah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehin gga kamu kembali kepada Ad Dienmu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan, yaitu: syirik ke pada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari menghindari pertempuran (dalam pe rang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 16. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yan g terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab, "Yang terbunuh juga b erusaha membunuh kawannya." (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. 18. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimi a) di negeri musuh. (HR. Ath-Thahawi) 19.

:: HaditsWeb ::. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Al lah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-N ya. 5.Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. (HR. (HR. dan mereka me nyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. yaitu: 1. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabr ani) 20. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. (H R. dll). Abu Zar dan Al Hakim) . Karena itu hendaklah ka mu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. (HR. puasa.Dr. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1.htm 12/20/2011 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati m aka matinya jahiliyah. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasion alisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap ma rah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasn ya pun jahiliyah. 22. Allah menyerukan kepada mereka. lalu Allah mengabulkan permohonan mere ka. Mayoritas orang-orang Islam 3. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. Suatu jama' ah akan terbentuk bila ada musyawarah. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Muhammad Faiz Almath . (HR. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. 4. Ahmad) 21. Kumpulan ulama mujtahidin. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin).Gema Insani Press . 2. (HR. Ibnu Majah). Apabila datangnya r ezeki itu terlambat. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2.

Ad-Dailami) 7. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam m encari rezeki yang halal.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut.3. (HR. Ath-Thabrani) 11. (HR. (HR. 10. (HR. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pa hala shalat. Ath-Thabrani) 6. (HR. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. Abu Dawud da n Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Ah mad) 13. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Sesungguhny a pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. (HR. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. Ahmad) 5. (HR. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional a tau ahli). Ya Allah. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lant as dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuh an dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Bukhari) 9. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau ber pindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukaka n tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha ya ng lain. Ath-Thabrani dan Al-Ba zzar) 12. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Ahmad) 4. (Mutafaq'alaih) 8. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. (HR. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tan gannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. Jik . (HR. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikanny a.

Dr. (HR. (HR. (HR. Ad-Dailami) 4. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Al lah. Aththusi) 8. (HR. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Harta dan Kekayaan 1. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). Abu Ya'la) 15. Al-Bazzar dan Ahmad) 18. Muslim) 6. (HR. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Ath -Thabrani) 7. Asysyihaab) 16." Malaikat ya ng satu lagi berdoa: "Ya Allah. ( HR." (Mutafaq'alaih) 5. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). (HR. (HR. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabi la dia jujur (ikhlas). . Carilah rezeki di perut bumi.:: HaditsWeb ::. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang seb enarnya ialah kekayaan jiwa (hati). (HR.Gema Insani Press . Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). 14. karuni akanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. Aththusi) 17. Abu Ya'la) 2.a lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. (HR. Al-Baihaqi) 3. Muhammad Faiz Almath . Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Yang satu berdoa: "Ya Allah.

Anak Adam berkata: "Hartaku... hartaku..." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu, hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandan g lalu kumal, atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (HR. Muslim) 9. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap uma tku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi) 11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yan g diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) 12. Wahai 'Amru, alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. (H R. Ahmad) 13. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. Ath-Thabrani) 14. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang mempero leh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. Bu khari) 15. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 16. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan dara h. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkann ya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartany a tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum ka mu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Ath-Thabrani) 18. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan s edekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). (HR. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011

Press .:: HaditsWeb ::. Kemiskinan 1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya ad alah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orangorang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan ) dan doa. (HR. Abu Dawud) 5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seo rang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Asysyihaab) 6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. (HR . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah s ama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::.

Menunaikan Amanat 1. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang ya ng tidak menepati janji. (HR. Ad-Dailami) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memeg ang amanat (jujur, ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Ath-Thabrani)

4. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) h arus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi) 2. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Al lah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membu ka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR. Ath-Thabrani) 3. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lai n. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara . Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Seorang pat ut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram m enumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Mu slim) 4. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shid diqin dan para shuhada. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Artinya, memperjual belikan uang muka. (HR. Abu Dawud) 6. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di ta ngan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. (HR. Abu Hanifa h) 7. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudara nya semuslim? (HR. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya, seperti air hujan, mat a air pegunungan, air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut, maka siapapun ti dak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Firma

(HR. Wallaahu'alam. misalnya yang semula masih kura ng hygenis. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pad . 18. Abu Hanifah) 14. Mashabih Assunnah) 13." (Surat 16. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terde sak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). AN NAHL . maka boleh untuk dijual. lalu menunaikan was iat. 9. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. (HR. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan mempero leh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. (HR. Ath-Thahawi) 12. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian ua ngnya dari penjual barang tersebut. sebag iannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. pembelian yang mudah. "Dia-lah.n Allah. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. Berhati-hatilah dalam berhutang." (Abu Dawud) 15. Ibnu Majah da n Aththusi) 16. Ath-Tha hawi) 11. Allah memberkahi penjualan yang mudah. (HR. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. Tidak sah perceraian. seandainya air tersebut sudah di proses. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangn ya. Namun. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. karena orang at au perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta b iaya juga. (HR. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaks anakan wasiat. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menim panya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ket ika seseorang meninggal dunia. pembayaran yang mud ah dan penagihan yang mudah.Ayat 10). (HR. (HR. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Ibnu Majah) 10. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air d alam kemasan) yang layak untuk diminum. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua ora ng yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (cu rang) kepada yang lainnya. (HR.

Hendaklah kamu saling mengalah terhadap y ang lain. Ahmad) 21. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adal ah kezaliman. Mashabih Assunnah) 25. (HR. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Para sahabat bertanya. (HR. (HR. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Bukhari) 20. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). (HR. (HR. Ti rmidzi) . Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami da n barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Ahmad) 29. Bukhari ) 31. Bukhari) 30. (HR. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehny a disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan ata s haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Berlakulah lunak dan saling mengasihi." (HR. Ad-Dailami) 27. (HR. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembal i hutangnya. (HR. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 28. Bukhari) 24. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya d i dunia dilunasi. (HR.a malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. (HR. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). (HR. (HR. "Hutang. Ahmad dan Al Hakim) 26. Ahmad) 23. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berha k) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud me rusaknya maka Allah akan merusak orang itu. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Apabila Allah hendak menghinakan seor ang hamba maka diikatkan ke lehernya. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah a nak zina. Bukhari) 22.

"Tidak .Gema Insani Press . (HR.32. (HR. Dunia dan Segala Isinya 1. (HR. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Bukhari) 34.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. memiliki pang an untuk seharinya. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya p engembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. Muhammad Faiz Almath . lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. (HR. Para sahabat bertany a. dan api. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tanganny a ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Ahmad) 5. Ibnu Majah) 35. (HR. rerumput an (di padang rumput yang tidak bertuan). Tirmidzi) 33. Tirmidzi) 2. A hmad) 36.Dr. yaitu air. sehat tubuhnya. (HR. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Alla h mengamati apa yang kamu lakukan. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang) . maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Bukhari dan Muslim) 37. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. (HR. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Musl im dan Ibnu Majah) 3. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaim ana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). Ibnu Maj ah) 4. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. Dunia ini cantik dan hijau. (HR.htm 12/20/201 1 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .

. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini.htm 12/20/2011 Press . Ahmad) 7. lalu berkata. Ad-Dailami) 4. hiduplah s esukamu namun engkau pasti mati. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat ti durnya sendiri dan itu lebih aman. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahny a dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya." Mereka bertanya lagi. "Hai Muhammad. Ad-Dailami) 9. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw." (HR. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan dig anjar. Ahmad) 3. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. Ath-Thabra ni) 8.:: HaditsWeb ::. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan keh ormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. yaitu saat antara duduknya seorang . Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang s ebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. (HR. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tetapi yan g kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangka n (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ketahuilah. (HR. Demi Allah. "Kecintaan yang sangat kepada duni a dan takut mati. Jaman 1. Abu Dawud) 6. (HR. kemudian yang sesudahnya dan yang ses udahnya. "Apa itu pen yakit wahan. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak ma mpu melakukannya. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gem uk. Denganny a orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati." (HR. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah de ngannya. (HR. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. Tirmidzi) 2. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba.

dan b ersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu." (HR. minumlah hingga puas. (HR. Para sahabat ber tanya. dalam kedudukan terho rmat dan mulia (tinggi). (HR. Tuntutlah ilmu. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.:: HaditsWeb ::. Ar-Rabii') 2. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Ad-Dailami) 9. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Jangan pul a menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. (HR. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. "Majelis-majelis taklim. Muhammad Faiz Almath . Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. Apabila kamu melewati taman-taman surga.Ar-Rabii') 11. . Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bul an purnama terhadap seluruh bintang. (HR. (HR. (HR. Abu Dawud ) 7. para malaikat dan seluruh manusia. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjaw ab. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim me nyebarkan ilmunya (yang benar). kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu d aripada shalat (sunnah) seratus rakaat. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu peng etahuan baik dilaksanakan atau tidak. (HR. "Ya Rasulullah. (HR. neraka. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah so daqoh. Ath-Thabrani) 10.. Barangsiapa seperti itu maka baginya ner aka . Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. Tidak akan diterima sodaqohnya dan ke baikan amalannya. Ibnu Majah) 4. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. Ath-Thabrani) 5. Wahai Aba Dzar. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .. Muslim) 8. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Ibnu Majah) 3.Gema Insani Press .imam (Khatib) sampai usainya shalat.Dr. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. itu lebih baik daripada shalat seribu raka 'at. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan unt uk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. (HR.

Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Alla h menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. yaitu kesalahan seorang ula ma. para ulama. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan d itakuti oleh segalanya. (Mutafaq'al aih) 22. Al Hakim) 16. Al-Baihaqi) 18. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Abu Dawud) 14. (HR. (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqi hnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila se orang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. (H R. or ang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud dan Aththusi) 21. (HR. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas o rang yang memberi fatwa. Maafkanlah dosa orang yang murah hati.htm 12/20/201 1 muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. (HR. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (HR. Ad-Dailami) 20. Mereka sesat dan menyesatkan. (HR. serta penguasa yang adil. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Ad-Dailami) 19. Ath-Thabrani) 23. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. (HR.Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datan g pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia aka n takut dari segala sesuatu. kekeliruan seorang ulama dan tindakan se . Abu Dawud) 12. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Dengan d emikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Asysyihaab) 15. (HR. Ad-Dailami) 13. hukum yang zalim. (HR. Ahmad) 17.

Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ad a yang tergelincir. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat. da n penegak ajaran Al Qur'an. Bukhari) . Muhammad Faiz Almath . Bukhar i) Keterangan: Khusus untuk hadits no. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpili h ini kurang tepat. Bukhari) 4. maka seluruh tubuh itu pun rusak. ahli tafsir. Di antara keduanya ada perkara-perkara ya ng kelam (syubhat / kabur / samar-samar). yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya.Gema Insani Press ." (HR. hamp ir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Apabila dag ing itu baik. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang f ardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. (HR. Wallaahu'alam. (HR. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Ketahuilah. tidak jelas halal-haramnya). Yang halal jelas dan yang haram jelas. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). dan apabila sekerat daging itu rusak. barangsiapa yang terje rumus dalam syubhat. Sesungguhn ya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. dan di antara keduanya terdapa t hal-hal musyabbihat (syubhat / samar.htm 12/20/2011 2." Padahal kalimat yang tepat buka n menyatakan "pasti". (HR. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tana h larangan. Dan. apakah aku b isa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara y ang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. menghalalk an yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. dia itu adalah hati. Asysyihaab) 5. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Halal dan Haram 1.Dr." (HR.:: HaditsWeb ::. Disana disebutkan. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Bukhari) 24. penghafal.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Buk hari karya Al-Albani. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. "Ya. maka seluruh tubuh itu baik.orang penguasa yang adil. Muslim) 3.

Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. (HR. atau minimal sama. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut oran g Islam. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada lak i-laki. (HR. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rah asia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan k esedihan dan perasaan tidak enak baginya). Firman Allah. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah d ijawab.htm 12/20/2011 6. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh.:: HaditsWeb ::. da n bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Sahabat Anas Ra berkata. dan lain-lain) membe ri salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaik um. (HR.Gema Insani Press . (HR. Abu Dawud) 7." artinya: "Dan juga bagimu". Ad-Dainuri). maka bal aslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. A bu Dawud) 7. Muhammad Faiz Almath . Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Al hamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. Ad-Dainuri) 4. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Ath-Thahawi) 5. AN NISAA' -Ayat 86) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama mem bakarnya. (HR. (HR. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. (HR. Pergaulan 1. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tid ak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. Nasrani. atau balaslah (dengan yang serupa ). (HR.Dr. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik.6. (Mashabih Assunnah) 8. Ibnu Hibban) 3. Bukhari) ." (Surat 4.

(HR. Al Hakim) 12. (HR. (HR. Apabila melihat aib padanya d ia segera memperbaikinya. dan meny antuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ath-Thabrani) 16. Ad-Dailami) 19. Ahmad dan Tirmidzi) 15. (HR. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi me reka untuk mencolok matanya. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. lebih besar paha lanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi ga ngguan mereka. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pu lang. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yan g buruk. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Bukhari) 10. (HR. Ad-Dailami) 14. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memas ukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. . Bukhari) 18. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. (HR. yaitu berzikir kepada Allah dalam sega la situasi dan kondisi. Ahmad) 13. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Ath-Thabrani) 11. (HR. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (tole ran dan mengalah) terhadap orang lain.9. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). Ath-Thabrani ) 22. (HR. maka p eliharalah kelangsungannya. (HR. Muslim) 17. dan kawan bergaul yan g sholeh lebih baik daripada menyendiri. Ar-Rabii') 20. maka hendaklah kam u berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Muslim) 21. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditu njuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR.

" (Mutafaq'alaih) 23. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. (HR. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saud aranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Al-Baihaqi) 29. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. (HR. Al-Baihaqi) 31. K ewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. Sesungguhnya itu adalah rezeki y ang disalurkan Allah untuknya." Mereka bertanya. (HR. dan beramar ma 'ruf nahi mungkar." Rasulullah kemudian be rkata. (HR.Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim) 30. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. A l-Baihaqi) 24. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa dimi nta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Bukhari) 34. Muslim) 33. men ghindari gangguan. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat m elenyapkan kedengkian. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama se hingga menyulitkan tuan rumah. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila t idak saling mengenal timbul perselisihan. "Ya Rasululla h. (HR. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya mak a Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. . (HR.htm 12/20/2011 duduk maka berilah jalanan haknya. Para sahabat berkata. Bukhari) 25. Tirmidzi) 28. (HR. Ahmad) 26. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. (HR. "Kalau memang harus duduk file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. "Apa haknya jalanan itu. (HR. (HR. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat).

Bukhari) . (HR. Malik) 41. kecuali dengan ketakwaannya. kamu akan te rkena asapnya. Bila kamu tidak terjilat apinya. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak b isa tidur dan demam. Tidak ada kel ebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang buka n Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. Abu Dawud) 37. Bukhari) 45. (HR. (HR. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar be rita rahasia orang lain). (HR. Wahai segenap manusia. (HR. (HR. Muslim) 42. Muslim) 46. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Sedangkan kawan pendamping yan g buruk ibarat tukang pandai besi. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). Bila dia tidak member imu minyak wangi. (HR. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. (HR. hindarilah wajah. Bukhari) 43. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. Ahmad) 35. Bukhari) 36.Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kep ada orang yang enggan memberimu. Ahmad) 40. Mashabih Assunnah) 39. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudarany a melebihi tiga malam. Apabila kamu memukul. Aththusi dan Tirmid zi) 38. (HR. (HR. niscaya Allah akan m enyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. (HR. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bu kan termasuk dari mereka. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. (HR. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak bole h ada paksaan. Apabila dia zalim. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimena ngkan (dibela). kamu akan mencium keharumannya. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu.

Wahai segenap pemuda. Perkawinan 1. karena kecantikannya. Abu Dawud) 2. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya." (HR. Bukha ri) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan.Dr. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separo nya lagi. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk bera lih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 melulu. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-l aki sepadan yang meminangnya. Muhammad Faiz Almath . Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). Muslim) 7. Bukhari) 3. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 6. (HR. Hendaknya pilihlah yang ber . (HR. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu sek sual. (HR. yaitu shalat apabila tiba waktunya. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya ak u akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan karena agamanya. yakni karena harta kekayaannya. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Wanita dinikahi karena empat faktor. (HR. Ahmad) 8. karena kedu dukannya. Bukhari) 5. jenazah bi la sudah siap penguburannya. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlakn ya maka kawinkanlah dia.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. warisan. (HR. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah k awin.Gema Insani Press . (HR. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agama nya. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu ) benteng (penjagaan) baginya. 9. Al Hakim dan Ath-Thahawi) 4. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (p erhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah.

Ath-Thabrani) 17. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan keke luargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya b aginya. Tirmidzi dan Ahmad) 11. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. dan barangsiapa mengawini wanita karena memanda ng harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. (HR. Ath-Thabrani) 15. (HR. 13. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat u ntuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seoran g pezina. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah a kan menambah baginya kerendahan. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimban g janda. (HR. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang ga dis maka harus seijinnya (persetujuannya). (HR. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banya k melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan me minang di atas peminangan saudaranya. dan memelihara hart a suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. Ath-Thabra ni) 14. Bukhari) 12. dapat menjaga kehormatan dirinya. (H R.htm 12/20/2011 kawin) sedikit maupun banyak. (HR.agama agar berkah kedua tanganmu. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutang nya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. (HR. (HR. At h-Thabrani) 18. (HR. Muslim) 10. Ath-Thahawi) 16. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga t . dan tanda persetujuan seorang gadis i alah diam (ketika ditanya). Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangka nnya bila ia memandangnya. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan un tuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadika n hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Kawinilah gadis-gadis. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan deng an mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehi naan.

Ath-Thabrani) 23. (Mutafaq'alaih) 24. tanpa syarat keridhaannya. (HR.erbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. 26. diperbolehkan itu lebih lam a dari biasa. kecual i dengan seijin suaminya. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. hendaklah melakukannya. Bukhari) 19. (HR. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa iz in untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. Al H akim) 22. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedu a telapak tangannya. (HR. (HR. dan sebaiknya di lakukan tanpa sepengetahuannya. Ibnu Majah) 20. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminy a kecuali dengan ijin suaminya. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan nya dengan benar dan jujur. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan p ada jarak tempuh empat puluh tahun. Kep ada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. (HR. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menga wininya. Ahmad) 25. Karena itulah dianjurkan untuk melihat t anpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena be sarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dib enarkan).htm 12/20/2011 "Ya Allah. dan kalau dibenarkan manusia suj ud kepada manusia. (HR. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. demi kehormatan kaum wani ta. Ahmad) 27. kalau setelah melihatnya. (HR. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang y ang tidak disukai suaminya. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau beri . Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) aka n masuk surga. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagi an-bagian dari tubuhnya. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia.

(HR. Bila ada pe rangai yang tidak disukai. bercumbu dan membelai mesra istri. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. dan aku adalah yang t terhadap keluargaku. janganlah menghinggapinya se perti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. (HR. diantara nya bergurau. tidak boleh menjelek-jelekk annya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. "Apa hak isteri terhadap suaminy a?" Nabi Saw menjawab. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Muslim) 35. Muslim) 33. 31. Abu adalah yang terbaik terhadap keluarganya.29 diatas. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. (HR. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanla h dengan kesungguhan hati. h endaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. 32. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. B ukhari) 28." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan b agi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain . (HR. Abu Dawud) 29. (HR. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ej akulasi. u budi. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. "Memberi isteri makan bila kamu makan. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah o dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tah 'Asaakir) 34.kan rezeki bagiku (anak). (HR. Sebaik-baik kamu erbaik dari kamu rang yang mulia. (HR. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayat kannya. . 30. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang ya ng menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suami nya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. (HR. tidak boleh memukul wajahnya.

ibunya Muawiyah. (Mutafaq'alaih) 44. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak mengh endaki keturunan daripadanya. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya ( main-main) adalah kesungguhan (serius). yaitu perceraian. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. (HR." (HR. (HR. (HR. Abu Sufyan s uamiku seorang yang pelit. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 42. 39. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) unt uk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. 41. Orang yang mau disuruh mem bantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Alla h. nikah dan rujuk.Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. (HR. Ath-Thahawi) 37. Bukhari dan Muslim) 40. 43. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. Jadi perkaw inan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sem bunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Hindun. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayanin ya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi . Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isteri nya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. "Ya Rasulullah.htm 12/20/2011 Hakim) 36. (HR. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. bertanya kepada Nabi Saw. Bukhari) 38. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. .

(HR. (HR. Muhammad Thalib. Ibnu Majah dan Tirmidz i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka." (Surat 65. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. Abu Dawud dan Ahmad) 2. "Tempatk anlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Kalian pun ya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. Ahmad. kecual i apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemam puannya. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Tirmidzi) 46. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik.Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. (HR. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-l aki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. pisahkanlah diri kalian dari t empat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Apabila mereka me ntaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw me njawab. Para sahabat bertanya.:: HaditsWeb ::. ATH THALAAQ .Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Wanita 1. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai.Dr. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Ahmad) 3. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. dise butkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: Keperluan makan dan minum Keperluan pakaian Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufura n mereka.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. (HR. Mereka itu ada lah tawanan di tanganmu. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan ke pada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. (HR. Apabila kamu berb uat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu y ang tidak menyenangkannya dia akan berkata. "Kamu belum pernah berbuat baik kepa .

Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wan ita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didam pingi mahramnya. Abu Dawud) 7. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia di murkai Allah Azza wajalla. Bukhari) 5. Bukhari dan Muslim) 13. Bukhari) 4. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (lakilaki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pe lacur. (HR.Dr. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahi nya atau dia mahramnya. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14." (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Ahmad) 10. (HR.Keluarga . aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah ak al (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat a kal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita). Ayah . Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. (HR. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan.Anak . Muslim) 9. (HR. Muslim) 11.Gema Insani Press . Asysyihaab).Ibu . Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pri a daripada godaan wanita.daku. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak a da di rumah (sedang ke luar atau bepergian). (HR. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sed apat mungkin. Muslim) 6. (HR. An-Nasaa'i) 12. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. Wahai kaum wanita." (HR. (HR.Ibnu Baabawih) 8. Muhammad Faiz Almath . (HR.:: HaditsWeb ::.

perintah beliau.. S ekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pe rnah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi c erah dan tampak bahagia.. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengark an oleh teliganya." Nabi m endesak: "Katakanlah. Semua hasil jerih-payahku kau mi num dan kau reguk puas. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu.. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . Sayang.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung me megangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik .. Al Hakim) 2. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu men gadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab : "Tanyakan saja kepadanya. aku tak bisa tidur dan resah. kau perlakukan daku seperti t etangga jauhmu. bagai akulah yang sa kit. Dari Jabir Ra meriwayatkan. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keut amaan. B ersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. (HR... Nabi Saw bertanya kepadanya. Muhammad. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur dera s. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Ora ng itu menjawab. kekasaran dan kekejaman. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. kalau or angtua itu datang. kau balas aku deng an kekerasan. Jibril b erkata: "Ya. aku ingin mendengarnya. hatiku gundah dan gelisah. bukan kau yang menderita.htm 12/20/2011 Ketika orang tua itu tiba. dia berkata: "Demi Allah.. ya Rasulullah." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. Bila kau sakit di malam hari.. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuan ya untuk mengurusi mereka. lantaran sakit dan deritamu. dan berpesan kepadamu. ya Rasulullah. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. bukankah saya menafkahkan uang itu un tuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku ." Orang tua itu berkata dengan sedi h dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku men gasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor... Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang bena r sudah dipasrahkan. S etelah engkau dewasa. Dia berkata : "Ya Rasulullah. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . padahal aku tahu ajal pasti akan datang. dan mencapai apa yang kau cita-citakan." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini. Seorang datang kepada Nabi Saw. Hatiku takut engkau disambar maut. dengan ini All ah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.. 3.1." Lalu Nabi Saw bersabda. "Masih.

"Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-ma ki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR..ibumu.. siapa yang paling berhak memperoleh pe layanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab. (HR. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus re zekinya. Beliau lalu menjawab.. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf . Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. 5. . (Mutafaq'alaih) 12. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya . 10. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. "B agaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. "ibumu.. Ad-Dailami). (HR. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya mak a dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang me ngamalkan kebajikan. 7.htm 12/20/2011 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mer eka. (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. (HR. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka . Mereka bertanya. 9." (HR. "Ya Rasulullah. (HR.ayahmu!" (HR. Muslim) 6. Adarqothani ) 13. Ad-Dailami) 11. "M ereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). 8. Ath-Thahawi). (HR. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. 4.ibumu. Seorang sahabat bertanya." ( Mutafaq'alaih). Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu.

Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). rela dan ikhlas. Ibnu Babawih dan Ib nu 'Asakir). dan m emberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepad a mereka tepatilah. Bukhari dan Muslim) 19. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka aka n menyebabkannya masuk surga. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepa da Allah. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempua n wajib baginya masuk surga. " Ya Rasulullah. AnNasaa'i) 26. 23. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. . 27.14. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. (HR. Ath-Thahawi). Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) y ang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. 22. "Memberinya nama yang baik. Ath-Thahawi). 17. Muslim) 24. (HR. 18. (HR. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan a yahnya (dalam kebaikan). maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. (HR. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. diperluas baginya rezekinya. (HR. ditambah umurnya dan Al lah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah dan ibunya lah kel ak yang menjadikannya Yahudi. (HR. 25. ( HR. (HR. Ath-Thahawi). aku jamin untuknya empat perkara. He ndaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya kel uarganya akan mencintainya. Aththusi). (HR. Ath-Thahawi) 15. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala)." (HR. apa hak anakku ini ?" Nabi Saw menjawab. (HR. Ath-Thabrani) 20. Bukhari) 16. Bukhari) 21. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. mendidik adab yang baik. (HR. Jika aku akan mengutamakan yang sa tu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempua n. Ar-Rabii').

(HR. (Mutafaq'alaih ) 30. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). ya Robbi. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR.htm 12/20/2011 33.Gema Insani Press . Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bila dia memperoleh kebaikan kam u mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untu k menyampaikan rasa duka. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangun an rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggang . di belakang. yang di depan. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. (HR. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. (HR. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Tetangga 1. Bukhari) 5. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu k ikir dalam menafkahi keluarganya. Abu Daw ud). Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dindi ng rumahnya. (HR. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim)." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu d engan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. Ath-Thahawi). Bukhari) 31. Rahim mengucapkan ke luhan dan pengaduan: "Ya Robbi. (HR. (HR.Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 28. Ya Robbi. Bukhari) 2. ya Robbi. Apa bila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke d alam perbendaharaan negara (baitul maal). Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar j enazahnya. 3. 32. aku telah diza limi mereka. Muhammad Faiz Almath . Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiski nan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan).:: HaditsWeb ::. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku.Dr. Al-Baihaqi dan Ath-T habrani) 29. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku).

Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datan g adalah Rasulullah Saw. Ahmad dan Al Hakim) 7.Gema Insani Press ." Nabi Saw berkata. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sed ang berang (marah). (HR. (HR. Beliau berkata. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. (HR. Dia tidak boleh dipaksa melaku kan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Al-Baihaqi) 3. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpind ah-pindah. (HR..Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Ibnu 'Asakir) 8. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. Abu Sa'id Al Badri berkata. "Kamu harus memaafkann ya setiap hari tujuh puluh kali." (HR. lalu aku me ndengar suara orang menyeru dari belakangku. "Ketahuilah. Al Khatib) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ibnu Hibban) 4. Orang itu berkata. Al-Baihaqi) . "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw." (HR. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1.Dr. Be liau kemudian melanjutkan ucapannya. Muslim) . Muslim) 2. sesungguhnya A llah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu . Nabi Saw berdoa: "Ya Allah. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal se belum berangkat (bepergian). Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timban ganmu. 10." Nabi Saw menjawab. (HR." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku." (HR. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda." Aku spontan menjawab. Ath-Thabrani) 6.:: HaditsWeb ::. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tet angganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. menun aikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya.. hai Aba Mas'ud. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum mem ilih rumah. Al Bazzaar) 9. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. "Ya Rasulullah. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman.gunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan k epadanya. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan.

Tirmidzi da n Ahmad) 10. (HR. (HR. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggu ngannya. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Abu Ya'la) 9. Pertama. (HR. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Ibnu Majah) 7. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia da ri golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan sua minya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Muslim) 11. seorang yang mengkaryakan (memperkerjak an) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak m emberinya upah.Dr. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya.Gema Insani Press . An-Nasaa'i) 12. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusi a. (HR. (HR. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan dit erimanya. Ketiga. (HR.5.:: HaditsWeb ::. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Anak Yatim . Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah ka mu ikut membantu mereka. (HR. Baran gsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. (HR. Asysyihaab) 14. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaa nnya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakai an serupa dengan yang dia pakai. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan bai k maka baginya dua kali lipat pahala. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). Ahmad) 13. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu.htm 12/20/2011 (berkhianat). Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Kedua. (HR. Bukhari) 6. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yan g tidak dapat mereka tunaikan. seorang yang berjanji seti a kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belah mu.

Demi yang mengutus aku dengan hak. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutu hkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi key atiman serta kelemahannya. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anuge rahkan kepadanya terhadap tetangganya. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diper dagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). (HR. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasih i dan menyayangi anak yatim.1. Abu Dawud dan Ahmad) 4.htm 12/20/2011 kawin lagi. (HR. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). (HR. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikanny a) kelak pada hari kiamat.:: HaditsWeb ::. (HR. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling ba ik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Ibnu Majah) 3. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia menguru ng dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (be rkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Ar-Ridha) . Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . ( HR. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. (HR. Demi yang jiwak u dalam genggamanNya. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya) . Demi yang mengutus aku dengan hak. Ath-Thabrani) 7. (HR.Gema Insani Press . Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. Akhlak 1. Wanit a itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Hanifah) 6. ketahuilah. (HR. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin i alah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denga n buruk.Dr. 2.

Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan waja h yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehorma tan diri). Ahmad dan Tirmidzi) 8. dan mengasihi serta menyayan gi orang lain adalah separo akal. (HR. (HR.2. Ath-Thabrani ) 4. Ummu Salamah. Abu Dawud) 3. (HR. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri nis caya kamu tergolong muslim. Sesungguhnya t erlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Ad-Dailami) 9. Tidak ada kesendirian yang l ebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Robbku. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Muslim) 6. Abu Ya'la dan Al-Baih aqi) 5. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo i lmu. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang ba ik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Ibnu Ma jah dan Ath-Thabrani) 10. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. "Ya Rasulullah. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. (HR. Ya Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhla k yang baik. (HR. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya k epada orang lain. Re lalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (keka yaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. isteri Nabi Saw bertanya. Kawinkanlah aku dengan dia. dan janganlah terlalu banyak tertawa." (HR. (HR. Muslim) 7." (HR. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja).htm 12/20/2011 Saw menjawab. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akh laknya dengan berkata. Ath-Thabrani) . Wahai Ummu Salamah. orang ini ketika dalam negeri dunia paling ba ik akhlaknya terhadapku. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur) '. (HR. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mu kmin. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi S aw menjawab. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir).

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah da n berbuatlah ihsan kepada mereka.11. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa ( terburu-buru) adalah dari setan. Ath-Thabrani) 23. "Jangan suka marah. (HR. Ibnu Hibban) 13. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 12. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahk annya. Tirmidzi) 20. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. (HR. (HR. Ahmad) . harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Kemuliaan orang adalah agamanya. Asysyihaab) 19. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. "Jangan suka marah (emosi). Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertol ongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Bukhari ) 16." Sahabat itu bertanya berulang-ul ang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan." Nabi Saw berpesan. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berke pentingan dengannya. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. (HR . Dia harus mengamb ilnya dari siapa saja yang didengarnya. (HR. ( HR. s edangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw." (HR. Muslim) 21. Ahmad) 17. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah da ripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. tidak peduli dari sumber mana datangnya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Ahmad) 15. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan h atinya. Bukhari) 18. (HR. (HR. Hati-hatilah terhadap prasangka. (HR. "Ya Rasulullah. Bukhari) 14. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling d usta. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat d erajatnya. (HR. (HR. Al Bazzaar ) 22. berpesanlah kepadaku.

Akhlak yang Buruk 1. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam da damu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. (HR. (AR. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. sedangkan dosa ialah apa yang m erisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. Makar. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Kebajikan ialah apa y ang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Muslim) 28.Dr. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya.htm 12/20/2011 25. (HR. yang berkata kotor dan membenci ora ng yang memintaminta dengan memaksa. (HR.Gema Insani Press . Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. Bukhari) 7. Bukhari) 4. Bukhari dan T irmidzi) 26.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 5. Ath-Thahawi) 6. Abu D awud) 3. Muslim) 24. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dar i keimanan. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan keja m. (HR. (HR. (HR. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. sedangkan perkataan busu k adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. yaitu yang .file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-teran gan. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) 2. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27.

(HR. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. sombong. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bang kai dan pada siang hari serupa keledai. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). Mereka adalah mak hluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di s isi Allah. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan pu asa. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. Ad-Dailami) 17. dan t erlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuat an dosa. Ahmad) . Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang in i menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pul a pahalanya. "Tadi malam aku berbuat begini. (Mutafaq'alaih) 8. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi ja hil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. (HR. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Al Hakim) 11. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada uru san perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. (HR.begini." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wa jalla. (HR. Kiblat mereka hanya uru san wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Ahmad) 9." Nabi Saw lalu berkata. (Mutafaq'alaih) 14. Barangsiapa diintai keburukannya oleh A llah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. (HR.." (HR.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. hati yang kejam... Ad-Dailami) 16. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebu san atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. Ad-Dailami) 13. Ahmad) 10. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh oran g itu berbuat zina. (HR. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dija uhi manusia karena ditakuti kejahatannya. angkuh. Muslim) 12. (HR.htm 12/20/2011 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian p ada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. Ahmad) 15. shalat dan zakat. . Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak m ereka atau hampir merusak mereka. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-k awannya. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. "Allah dan rasul Nya lebih mengetahui. (HR.

Al Hakim) 3." (HR. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Ath-Thahawi) 6.:: HaditsWeb ::. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. saling bermusuhan dan saling iri. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menj awab. 5. dengki. dan dendam sehingga me reka melakukan kezaliman (melampaui batas). Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. Mereka berlomba mengu mpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Bukhari) . Ak u bertanya. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR . Tirmidzi). Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Adab Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. Al-Baihaqi) 8. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bers enggama dengan keluarga (istri). (HR. Bukhari) 4. (HR. Kalau All ah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan da n tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. 7. (HR. dirapikan dan tidak acak-acakan. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan.htm 12/20/2011 Press . Abu Dawud dan Ath-Thah awi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. Mereka terjerumus dalam jurang ke senangan dunia. karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. (HR. "Ya Rasulullah. . Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Abu Dawud) 19.18. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya.

maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. yang lewat kepada yang dudu k dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. "Ya Rasulu llah." Mereka bertanya lagi. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebai kannya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 16. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw me njawab. 15. Seorang bertanya kepada Nabi Saw. Muhammad Faiz Almath . Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. Para sahabat bertanya. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Abu Hanifah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi.9." Nabi Saw menjawab. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah).Gema Insani Press . Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapa t suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17." (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya . (HR. Abu Dawud) 14. (HR. namun diperbolehkan untuk ka um wanita (muslimah). (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. "Kalau memang suatu keharus an maka berilah jalanan itu haknya. Dalam berkumpul (majel is) itu kami berbincang-bincang. Bukhari) 10. "Palingkan pandanganmu (dari memand ang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. (HR. (HR . Bukhari dan Muslim) 13. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akh irat." (HR. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukhari) 11. Muslim) 12. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. (HR. (HR. "Apa yang dimaksud ha knya itu. dan Rasulullah pun mengizinkannya.Dr.

Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila t erkena ujian dan cobaan dia bersabar. (HR. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. yaitu merahasiakan keluhan. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musi bah. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tolong-Menolong 1. Tirmidzi) 4.Dr. (HR. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (HR. Ahmad) 7. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semusli m). Bukhari) 5. (HR. . Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahka n diri) maka dia menyimpang menuju neraka. Sabar 1. Bukhari) 4. Al Hakim) 3. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-ora ng yang lemah dari kalangan kamu.Gema Insani Press . (HR. (Mutafaq'alaih) 2. Muhammad Faiz Almath . merahas iakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). Ibnu A bi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. (HR.. (HR. Ath-Thabran i dan Al-Baihaqi) 2.:: HaditsWeb ::. (HR. Asysyihaab) 3.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Ath-Thabrani) 5. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan.

bila berjanji t idak ditepati. 6. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 2.Dr.Dr. dan bila diamanati dia berkhianat. maka suami bol eh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. Benar dan Dusta 1. (HR. Hendaklah kamu selalu benar. Celakalah dia.celaka dia. Sesunggu hnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka.. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamai kan (merukunkan).Kikir .htm 12/20/2011 membawa ke surga. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Al Bazzaar) 5. dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan ke rusakan.Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Murah Hati . Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan ma ksud agar mereka tertawa. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seoran g pendusta (pembohong).Gema Insani Press . Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk. da lam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR. Muslim) 3. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta . Ahmad d an Abu Dawud) 7.:: HaditsWeb ::. (HR. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. (HR.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyiha ab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . yaitu bila berbicara dusta. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Muhammad Faiz Almath .Boros . (HR. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Hati-hatilah terhadap dusta.. (HR. yaitu dalam peperangan.

"Tambah lagi ya Rasulullah. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut bera da di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya.:: HaditsWeb ::. Zuhud dan Tamak 1. Ahmad) 2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). (HR. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 3.Gema Insani Press . tunjukkan . (HR. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima ). Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) s ebelum kamu. (HR. Ath-Thabrani) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang yang bodoh tapi murah ha ti (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi k ikir.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 3. (HR. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan." Aku berkata. Keberanian dan Ketakutan 1. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Jauhilah kekikiran." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak mesk ipun akibatnya terasa pahit. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyat akan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .Dr. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. Seorang pemurah hati dekat kepada Alla h. Sesungguhnya Allah menunt un tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Bukhari) 2. (HR. (HR."( HR. (HR. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga.:: HaditsWeb ::. Athth alayisi) 5. Muslim) 6. menyaksikan atau men dengarnya. "Ya Rasulullah. Asysyihaab) 4.Dr. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnenget ahui suatu yang hak untuk menegakkannya.

niscaya kamu akan disenangi manusia. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Ath-Thabrani) 6.Gema Insani Press . Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho de ngan amal yang sedikit dari dia. Aku m enjawab. "Jangan ya Allah. Ya Allah. (HR. (HR. Bukhari) 7." Rasulullah Saw menjawab." (HR. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pu n akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Al Bazzaar) 10. B ukhari) 4. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut du nia. (HR. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja ) maka kamu akan dicintai Allah. B ukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. Asysyihaab) 9. Ibnu Majah). (HR. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama.htm 12/20/2011 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. .:: HaditsWeb ::.kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. Ahmad dan Tirmidzi) 5. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tanga n manusia. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Al-B aihaqi) 8. Ath-Thabrani) 11. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. (HR." (HR. 3. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. (HR. Kezaliman 1. (HR. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. (HR. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan m iskin. 2.Dr. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. Apab ila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan ber tahmid dan bersyukur kepada-Mu.

(HR. Sesungguhnya antara dia dengan All ah tidak ada tabir penyekat.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 4. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezali man dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang .Jauhilah kezaliman." (HR. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Muslim) 6. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ja uhilah kekikiran. Ahmad d an Ath-Thabrani) 3. (HR." (HR. Ahmad) 7. apabila Dia mengazab penduduk negeri -negeri yang berbuat zalim. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) . Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia menget ahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. (HR. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan d ililit dengan tujuh bumi. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubu ngan kekeluargaan.Dr. Riya dan Nifak 1. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikha watirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. (HR. Mashabih Assunnah) 5. Ar-Rabii') 2. (HR. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukh ari) 2. (HR. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi k eras. (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan b ila mengazabnya tidak akan luput. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganK u. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pand ai bersilat lidah. Abu Dawud) 9. (HR. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Majah) 8.

Sedan gkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. (HR. (HR. Abu Ya'la) 3.3. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. Hasud dan Ketajaman Mata 1. sesungguhnya hasud mengikis pahala-p ahala sebagaimana api memakan kayu. dan bila diamanati dia berkhianat. Ar-Rabii') 4. Orang yang riya berciri tiga.:: HaditsWeb ::. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. (HR. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang me narik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan baro kah.Dr. (HR. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung ma ka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. bila berjanji tidak ditepati.Dr. Ahmad dan Al Hakim) 5. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Ibnu Babawih). Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). (HR. mendatangi kelompok i ni dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain . Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Abu Dawud) 2. Apabila seorang melihat dirinya. (HR. ma ka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Ad-Dailami). 9. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. Muslim) 4. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". (HR. Muhammad Faiz Almath . 7. (Mutafaq'alaih) 6. Bukha ri) 8. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah.

Bukhari dan Muslim) 3. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombo ngannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat.htm 12/20/2011 dan tidak mengganggu tetangganya. Muslim) 4. (HR. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keso mbongan. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kesombongan 1. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar ( jujur). (HR.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. (HR. Bukh ari) 6. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Ath-Thabrani) 4. Abu Dawud dan Ahmad) 5. (HR. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. kekikiran ya . Muslim) 2. (HR.-Gema Insani Press . Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena All ah. (HR. (HR. Barangsiapa merebutn ya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangk apnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Cinta dan Benci 1. (HR. (HR. Muslim) 5.Dr. Ad-Dailami) 3. Al-Baihaqi) 2. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

ng dipatuhi. Semua itu dibenarkan (direalisir atau di wujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. Ath-Thabrani da n Anas) 6. kaki zinanya melangkah (berjalan ) dan hati yang berhasrat dan berharap. Bukhari) 3. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. kedua telinga zinanya mendengar. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. lidah zinanya bicara. (HR. Bukhari) 2.htm 12/20/2011 . Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-ba ik atau diam.Dr. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Bukhari) 4. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. (HR. (HR. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . telanjang. Mereka melenggang be rgoyang. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 3. (HR. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras).:: HaditsWeb ::. Ked ua mata zinanya melihat. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. (HR.Gema Insani Press . Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukul i orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. (HR. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia ak an menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. Pembicaraan dan Ucapan 1.Dr. Perzinaan 1. (HR. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' ni .:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani dan Al H akim) 2. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian se kian. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.

(HR.. Bukhari) 12. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. (H R. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada diri mu. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. (HR. (HR. tadi malam aku berbuat begini . "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. (HR. dan menyia-nyiak an harta serta banyak bertanya. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya k arena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukan nya. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. yang diomongkan. Muslim) 14. tetapi esok paginya d ia membeberkan sendiri dengan berkata. (HR. Abu Dawud) 4. (Mutaf ." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla." Beliau bersabda. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. Bukhari dan Al Hakim) 16. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. "Allah dan rasulNya lebih m engetahui. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. lalu beliau berkata kepadanya .scaya dia masuk surga.begini. Ibnu Hibban) 7. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang me lakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. ( HR. Ad-Dailami) 9. berkata keji atau berkata busuk. Ahmad) 13. (HR. "Waspadalah kamu. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya."(HR. pengutuk. sesungguhnya kam u telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". Muslim) 15. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. sesungguhnya itu adalah pen yembelihan. (HR.. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung . Asysyihaab) 8. (HR. "Hai Fulan. (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Ath-Thabrani) 10. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. 6. Bukhari) 5.(HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11.

:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 6. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. Ketika dia tidak dapat mencapain ya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia menca pai derajat itu. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .aq'alaih) 17. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. (HR. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi) 2. Abu Ya'la) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ujian dan Cobaan 1. (HR. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar mak a Aku ganti kedua matanya dengan surga. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. (HR. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 5. Bukhari) 9. Al-Baihaqi) 7. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. "Ya Rasulull ah. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan sua tu musibah).Dr. kecuali Allah menca tat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Kalau agamnya tipis (lemah) dia d iuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (ker as). (HR. kelelahan (kepayahan). (HR. (HR. Bukhari) 3. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Alla h. Bukhari) 4. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab.htm 12/20/2011 . (HR. . Sesungguhnya Allah 'Az za wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Ahmad) 8. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. (HR. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. diserang penyak it atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali de ngan itu Allah menghapus dosa-dosanya. "P ara nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) m ereka. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya).

12. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seora ng dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolon g orang-orang yang memperoleh hidayah. (HR. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiak annya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. (HR. Ada yang ke ilindungi Allah dari keragu-raguan. Perjalanan 1. "Bagai mana menghina dirinya itu. Ada juga yang itulah yang selalu ragu.:: HaditsWeb ::. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemi . (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-ro bek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Al Bazzaar) 10. (HR.Dr. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Bukhari) 2. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya.Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Kalau dia tidak ridho dengan pemberia nNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Para sahabat bertanya. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ath-Thabrani) sebagaimana seorang menguji ke luar emas murni. (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . diberi lalu bersyukur. Ada yang ke luar seperti ditimpa fitnah (musibah). Ath-Thabrani) 15. "Melibatkan diri d alam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Itulah yang d kurang dari itu (mutunya) dan emas hitam dan itu yang memang 13. Abu Ya'la) 14. (HR. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan.htm 12/20/2011 (senang) menerima pemberian.Gema Insani Press . Ahmad) 17. (HR. Ad-Dailami) 16. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah murnian emas dengan api (pembakaran). Barangsiapa diuji lalu bersabar. Ahmad dan Tirmidzi) 11." (HR. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan ora ng lain dan kamu ditolak (pemberiannya).

melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. tanggungjawabku. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. Ath-T hahawi) 5. Robbku dan Robbmu Allah. Ya Allah. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gan . Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat henda klah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya" . aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. duniaku. yang hidup di mukamu." (HR. Ya Allah. Ath-Thabrani) 9. harta-bendaku.mpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. keluargaku. Sesungguhnya Robbku Maha P engampun lagi Maha Penyayang. Muslim) 3. aku menitipkan diriku. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan ". Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." (HR. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan kel uarga kami. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu pe ninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.htm 12/20/2011 "Ya Allah. srigala. dekatkan jarak bumi dan ri ngankan perjalanan kami. (HR. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian belia u bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. ular. Abu Dawud) 10. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beli au menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu m elepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. Aku berlindung kepada Allah dari ga ngguan singa. (HR. a khiratku. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari ba pak dan anaknya". (HR. (HR.htm 12/20/2011 "Ya Allah. menyelamatkan agama da n duniamu. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. agamaku. mengarahkan kamu kepada segala kebaik an. Ibnu Babawih) 7. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Tirmidzi) 6. (HR. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya.

(HR. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Muslim) 10. 8. Sesungguhnya setan mengi kat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi.htm 12/20/2011 . Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. (HR.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan ti dak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyal ahkan kecuali dirinya sendiri. bersih dan menyukai kebersihan. hendaklah di a berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari si tu. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. (HR. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). (HR. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dar i (percikan dan bekas) kencing. (HR.Dr. Wahai Abu Hurairah. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. meng gunting (merapikan) kumis. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . . (HR. dermawan dan senang kepada kedermaw anan. (HR. Kebersihan 1. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehin gga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. 2. rayuan dan godaan. Ath-Thahawi) 7. Bukhari) 4.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. maka dia tidak akan mengalami gangguan apa pun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Ahmad dan Tirmidzi) 9. Ahmad) 3. mencukur rambut kemaluan. (HR.gguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". (HR.

Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Abu Dawud ) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya dia tidak men getahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. (HR. Muslim) 2. ucapkanlah Bis millah dan makanlah dengan tangan kananmu. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . Wahai Sa'ad.Dr. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "B ismillah pada awal dan akhirnya". ." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perj alanan jauh. (HR. Bukhari) 6.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya." Allah juga berfirm an dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. mi numannya haram.Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Ahm ad) 4. Siapapun yang dagingnya tu mbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. Makanan dan Minuman 1. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. dan makanlah dari apa yang ada di had apanmu". Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. sedangkan makanannya haram. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Sesungguhnya seo rang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak ak an diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu mem akannya. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. makanlah dari maka nan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. Al Hakim) 7. "Wahai anak. niscaya kamu menjadi orang yan g terkabul do'anya. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada har i kiamat. Ya Robbku". Ibnu Majah) 5. (HR. Ath-Thabrani) 3. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam embe r (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. Ath-Thahawi) 11.

(HR. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja a tau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. . "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. (HR. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya.Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka d ahulukan makan malam. Namun jika bau tersebut bisa hilang. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau me njauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. Dinginkanlah makanan. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. (HR. A l Hakim dan Ad-Dailami) 12. Ar -Ridha) 15. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan u ntuk tiga orang cukup untuk empat orang. (HR. Bukhari) 10. Ahmad) 13. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berk umpul dengan kaum muslimin lainnya. misalnya dengan fan ( kipas angin). misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. Lalu Thariq berkata. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. 14. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. 11. "Itu bukan obat tetapi penyakit. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. (HR. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan un tuk kamu di akhirat." (HR." Lalu Nabi Saw berkata lagi. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan b awang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar le kas dingin. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. 9. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum da ri emas dan perak.

Ath-Thabrani) 4. Muhammad Faiz Almath . Asysyihaab) 5. kayamu sebelum melarat. Hendaknya dituangkan dulu ke dal am gelas. .:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam ke salahan yang tidak disengaja. Muslim) 3. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. ( HR. dan senggangmu sebelum sibuk. Para sahabat bertanya. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua.Dr. lalu meminumnya dari gelas tersebut. Persoalan-Persoalan Pribadi 1.htm 12/20/2011 Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasm u. Ahmad) 17.htm 12/20/2011 . dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (ke mbalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Ibnu Majah) 6. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung k e mulutnya. (HR. (HR. hidupmu sebelum mati. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jau hilah. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu ha nya untuk sehari semalam. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. misa l minum langsung dari galon. Buta yang paling buruk ialah buta hati. dan karena dipaksa melakukannya. poci. karena lupa. teko dan wadah-wadah lainnya. "Bagaiman a sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia ber tamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepad a tamunya". sehatmu sebelum saki t. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah sauda ranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untu kmu. (HR. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2.16. (HR. (HR.

Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum faja r). 10. (H R. "Ketika aku sakit. Al Hakim) 9. Barangsiapa meningga lkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan man is dalam hatinya. (HR. hendaklah dia mentaatiNya dan barangs iapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. Bukhari) . bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Sa w menjawab. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan A llah 'Azza wajalla. Sedikit dari mereka yang me lampauinya. (HR. Nabi menjawab. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi dilu ar perkiraan. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam b agian dari mimpi kenabian. (Bukhari) 12. "Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah ti dak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. "Tidak. Al Hakim dan Tirmidzi) 14." Ak u bertanya lagi. Ahmad) 13. karena sepertiga i tu sudah banyak. (HR. Oran g tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina l alu hamil. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. (HR. 8. Muslim) 15. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pad a orang-orang. "Ya Rasulullah." (HR. Bukhari) 11. A l-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. (HR." (HR. Rasulullah datang menjenguk da n aku berkata.Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. "Separonya?". maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita." Aku bertanya lagi. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandang an mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. (HR.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan p ertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Bukhari dan Muslim) 7. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah k amu memasukinya. Bukhari) 5. Ashabussunnah) 2. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ahmad dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. (HR. (HR. 6. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Bukhari dan Muslim) 3. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. (HR.:: HaditsWeb ::. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". "Ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya . "Ya. Muslim) 17. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. (HR. (HR. (HR. Pengobatan dan Penyakit 1. . Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganl ah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. diketahui oleh yang menge tahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti.Dr. Wafat karena wabah adalah mati syahid.16. Mereka bertanya. (HR. Ibnu Majah) 4.Gema Insani Press . Jika seseorang membongkar keburukan yang d iketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ad a pada dirinya. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. wah ai hamba-hamba Allah.

(HR. Muhammad Faiz Almath . Abu Hanifah) 13. ( HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press . "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Muslim) 2. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Beliau lalu menjawab. .:: HaditsWeb ::. Bukhari) 12. Ad-Dailami) 8. (Abu Dawud) 3. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lal u mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. (HR . Dukun dan Peramal 1. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. "(HR. Sesungguhnya tiada ses uatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. (HR." (HR.htm 12/20/2011 9.Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) d an ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik.Dr. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. (HR. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Ibnu Majah) 4. (H R. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istr i). Ibnu Majah) 10. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air ma ni dapat terjadi anak. Ibnu Majah) 11. (HR. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Al lah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan).

"Ucapkanlah: "Ya Allah.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. . Ramalan mujur-sial adalah syirik. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karen a kehausan. Hewan 1. Muhammad Faiz Almath . tiada kebaikan kecuali kebai kanMu. ayam dan lain sebagainya. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Apakah penebusannya.Dr. domba. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mat i karena lapar dan haus.:: HaditsWeb ::. Dengan perbuatannya i tu dosanya diampuni. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis.htm 12/20/2011 . ya Ra sulullah?" Beliau menjawab.Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. kambing. Bukhari) 5. tetapi Allah menghilangkan pe rasaan itu dengan bertawakal. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. Muhammad Faiz Almath . Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan bur ung yaitu suara atau arah terbangnya. (HR.htm 12/20/2011 . sapi. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 5. (HR.Dr. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap oran g pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. (HR. Lalu wanita itu melepas sepatunya. Muslim) 2. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya maka nan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. Para sahabat bertanya. 4. Bukhari) 3." (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful