Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala 1.

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendust akan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada perm ulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku dari pada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala se suatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun se tara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kam u membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kej ahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecon gkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa me mperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tet api kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku m enutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiar kanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru ol eh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia b erpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan j ika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku mene rimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukh ari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalka n adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al H akim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa ata lah lah bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berk kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Al yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Al dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muhammad Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada h ari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Al lah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman ya ng fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu d an terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhl aknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedik it. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas d an dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi belia u menjawab: "Aku file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lak ukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau jug a tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar d an berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan selu ruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ketinggian Al-Qur'an 1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegan gan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Musl im) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum d an menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qu r'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berba kti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala . (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukha ri)

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. (HR. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah.Dr. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah me reka infakkan.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. panduan dari para sahab at dan ulama yang shaleh. . Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat.:: HaditsWeb ::.6. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad) 9. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an han ya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah.htm 12/20/2011 . Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. serta tanpa akal dan naqal yang benar. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Dr.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 8. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud. Barangsiapa menelusuri salah satunya d ia mendapat petunjuk jalan.Gema Insani Press . (Mashabih Assunnah) 7. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (Mashabih Assunnah) 2.

htm 12/20/2011 . kecuali p asti dikalahkannya. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana s eorang hamba menyukai pengampunan-Nya. l upa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. (Aththusi) 5. Agama ini kokoh dan kuat.:: HaditsWeb ::. (HR. Al-Baihaqi) 6. (HR. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar seba gai penolongmu. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perant araan seorang yang durhaka. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. Bertindaklah tepat. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dos anya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. (HR. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. Ath Thobari) 10. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath Thobari) 8. Akan datang satu masa. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah y ang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh t ahun. Bukhari) 2. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tid ak mampu merubahnya. seperti sha lat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membaha yakan mereka. (HR. sebarkan berita gemb ira. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Ahmad) 3. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun o rang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka.Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. 9. . (HR Asysyihaab) 7. (HR. (HR. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. lakukan pendekatan.Dr.

"Hai Umar. Muslim) 7. dan mengerjakan haji apabila mampu. Para sahabat bertanya kepad a Rasulullah Saw. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu y ang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu." Rasulullah Saw menjawab. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. puasa Ramadh an.Ihsan 1." Kemudian dia bertanya lagi. Kenalilah Allah waktu kamu senang. Muslim) 5. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu d imanapun kamu berada." Lalu Rasulullah Saw menjawab. "Beriman kepada Allah. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. Ak u tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Ketahuilah. (HR.Iman . Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulull ah Saw. (HR. kemudian berlakulah jujur (istiqo mah). "Ya Rasulullah. Di a bertanya lagi." (HR. Muslim) 2. . "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.Islam . Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. setengah telanjang. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bert ingkat. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. karena sesungguhnya Allah melihat anda. Iman terbagi dua. Ath Thobari) 4." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata." (HR. Rambutnya hit am sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalia n. (HR. "Ya Muhammad. Sufyan bin Abdullah berkata. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lal u Rasulullah menjawab. separo dalam sabar dan separo dalam syukur." Rasulullah berkata." Orang itu lantas berkata. Kini beritahu aku tent ang ihsan." Rasulullah menjawab. niscaya Allah akan mengenalimu w aktu kamu dalam kesulitan. kitab-kitab-Nya. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. beritahu aku tentang Islam. Al-Baihaqi) 3." Rasululla h Saw lantas berkata. "Ik rarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. rasul-rasul-Nya. Lalu Rasululla h Saw bertanya kepada Umar. niscaya kamu akan selalu merasakan ke hadiran-Nya. menunaikan zakat. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Tirmidzi) 6. terangkan kepadaku tentang Islam."Ya Rasulullah." (HR. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Kedua kakinya menghem pit kedua kaki Rasulullah. "Seorang budak w anita melahirkan nyonya besarnya. "Kini berit ahu aku tentang iman." Rasulullah menjaw ab. tahukah kamu siapa orang yang bertanya ta di?" Lalu aku (Umar) menjawab." Kemudian dia bertanya la gi. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Orang-orang tanpa sandal. hari akhir dan beriman kepada Qo dar baik dan buruknya. mendirikan shalat. malaikatmalaikat-Nya. seraya berkata. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kemba li asing. Kelo nggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemu dahan. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. "Benar. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat -Nya walaupun anda tidak melihat-Nya.

Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam keni kmatan dan dibesarkan dengannya.Gema Insani Press .Dr. (HR. tetapi apabila melakukan keburu kan dia beristighfar. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Tirmidzi) 10. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. (3) Beriman kepada takdir-takdir. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan ses uatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya).:: HaditsWeb ::. (Mashabih Assunnah) 3. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur).htm 12/20/2011 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. makanannya sebaik-baik makanan. Al Hakim) 7. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan " Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dar i Islam karena sesuatu perbuatan. (HR. tidak diketahui mana yang lebih baik a walnya atau akhirnya. Bukhari dan Muslim) 4. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) kebu rukannya maka dia adalah seorang mukmin. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. (HR. Ath-Thabran i) 6." (HR. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Alla h mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. dan puncaknya (at apnya) adalah berjihad. (HR. Dan umat ter akhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Tha brani) 2. (HR." (Ibnu Abi Ad-Dun ia) 8. . Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Q ashar. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Abu Dawud) 9. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. (HR. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. (HR.

(6) melayat jenazahnya. (HR. Al Hakim) 9. (HR. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bers yukur. Ahmad dan Abu Dawud) 13. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalk an dan menjauhi keburukan (kejahatan). Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan . Al Hakim) 8. Muslim) 12. Ibnu Baabawih) 10. (HR.Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. (HR. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. (HR. dan memeranginya adalah sua tu kekufuran. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama)." Ketahuilah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu kmin yang lemah dalam segala kebaikan. tetapi katakanlah. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. (HR. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Abu Dawud) 17. (3) menyantuninya dengan hartanya. Ahmad) 15. (HR. (2) mencintainya di dalam hatinya. (5) menj enguknya bila sakit. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. dan jangan lemah semangat (patah hati). Aku mengagumi seorang mukmin. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan ) lidah dan tangannya. (7) dan tidak menyebut kecuali keba ikannya sesudah ia wafat. ( 4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman da ri kejahatannya. (HR." (HR. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. yang keji dan yang uc apannya kotor. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Muslim) 14. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman ter hadap jiwa dan harta mereka. m aka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangny a dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. Bukhari) . (HR. (Mutaf aq'alaih) 16. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin l ainnya. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan ka mu dan mohonlah pertolongan Allah. "Ini takdir Allah dan ap a yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya.

apa arti memasu ki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. Muhammad Faiz Almath . Seorang Arab Badui bertanya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ath-Thabrani) 3. Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. Muhammad Faiz Almath ." (Maksudnya. (HR. "Ya Rasulullah. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Bukhari) 2. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. "Baga imana hilangnya amanat itu. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. rahmatilah khalifah-khalifahku.Dr.htm 12/20/2011 Mendengar sabda tersebut. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala -berhala selain Allah.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press ." Orang itu bertanya lagi. para sahabat bertanya." Para sa habat lalu bertanya. dia ingin mati dan tidak i ngin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). "Ya Rasulullah. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menja wab. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjad i kafir. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. maka tunggulah kiamat. Abu Dawud) 3. Hari Kiamat dan Hisab 1. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah.Gema Insani Press . Bukhari) 2. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu . Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. "Alangkah ba iknya sekiranya aku di tempat orang ini. Abu Dawud) 4. (HR." (HR. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da lam ilmu agama.:: HaditsWeb ::. (HR. banjir di musim kemarau." (HR . "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. (HR Bukhari) 5. orang-orang terhormat (mulia) . (HR. kaum penjahat melimpah.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

(HR. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. Abu Dawud) 9. Bukhari) 10. Ahmad) 12. Bukhari) 8. Satu tahun seperti sebulan. Saat akan tiba kiamat. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya.. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. (HR. Allah. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pr ia. dan orang ke luar mem bawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Kalau rotasi sekarang 1000 mil pe r jam..menjadi langka. "Apa itu 'Alharju'. 15. . dan negeri-negeri Ara b kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. (HR. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. seminggu seperti sehari. Asysyihaab). Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. sebula n seperti seminggu." (HR. kebodohan menjadi dominan." (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. ar ak menjadi minuman biasa. sehari seperti satu jam dan satu ja m seperti menyalakan kayu dengan api. zina dilakukan terang-terangan. Para sahabat lalu bertany a. (HR. tidak ada lagi orang yang beriman." (HR. (HR. 6. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperind ah masjidmasjid. (HR. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. Muslim) 14."Pembunuhan.. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Al lah. pembu nuhan. jaman saling mendekat. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangun an yang megah. wanita berlipat banyak . Bukhari) 11. saudaranya dan a yahnya. (HR. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat.. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Bukhari dan Muslim) 13. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Jika terbit da ri Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. Muslim) 7.

laki-laki dan perempuan saling meliha t (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. wahai hamba Al lah. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. "Pada saat itu segala urusan sangat dah syat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. Ahmad) 22. (HR. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohonpohonan. apa yang telah dilakukannya. (H R. (2) Tentang mas a mudanya. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala waf at.16. mana yang dia amalkan. (HR. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. telanjang bulat dan tidak dikhitan. jawab. dan orang yang khianat diberi amanat (d ipercaya). Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya ten tang lima perkara: (1) Tentang umurnya. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. "Ya Rasulullah. Seorang sahabat lantas bertanya te "Termasuk engkau juga. (HR. ini orang Yahudi di belakang saya. "Wahai kaum muslimin. pe mutusan hubungan kekeluargaan. "Alhamdulillah. Muhammad Faiz Almath . Aisyah bertanya. Bukhari) 21. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu men kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud i. Bukhari dan Muslim) 23. Abu Ya'la) 19. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. aku juga. Ahma d) 18. dari sumber mana d ia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. (3) Tentang hartanya. Al Hakim) 17. (5) dan tentang ilmunya. yang telah men ghilangkan duka-cita dari kami. Walaupun demiki yang benar (baik). lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah ak an melapangkannya untuk masuk surga. untuk apa dihabiskannya.Dr." (HR." (HR. . Seolah-olah aku melihat mereka keti ka dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). "Ya." Kecuali pohon "Gharq ad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. an kamu harus berbuat dapat menyelamatkannya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang h amba. Mari bunuhlah dia.htm 12/20/201 1 itu. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. Amal seseorang tidak ntang sabda tersebut. (HR. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan." (Mutafaq'alaih) 20.Gema Insani Press . Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal.

aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-h amba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Bukhari) 10. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. anak yang belum dewasa (baligh) d an anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga.' (As-Sajdah: 17). Tirmidzi) 9. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. (H R. (HR. (HR. Aku menjenguk ke surga. Dia berkata. (HR. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Muham mad. Nabi Saw masuk surga. tawar airnya. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. sombong terhadap orang lain. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhan allah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh s yahwat. (Ath-Thabrani) 6. (Artinya. didengar oleh t elinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Oleh karena itu bacalah k alau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai bal asan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (HR. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia)." [hadits ini tidak ditul iskan siapa yang meriwayatkannya. yang selalu dikal ahkan. Al Hakim dan Ahmad) 8. Bukhari) 2. orang yang mati syahid. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang be rjalan dengan sombong. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh ba gian api neraka. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lew atkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla.htm 12/20/2011 5." (Mutafaq'alaih) 7. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di k edua telapak kakinya yang dapat merebus otak. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-mis kin dan aku menjenguk ke neraka. Ad-Dailami) 4. Abu Dawu d) .Surga dan Neraka 1. Ahmad) 3. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nam a orang. (HR. (HR.

htm 12/20/2011 keburukannya. (HR. maka janganlah k amu mencacimakinya. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. tetapi dimungkinkan me lalui nazar. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Ibnu Majah) 7." (HR." K ami bertanya lagi. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan be rangan-angan muluk terhadap Allah.Gema Insani Press . Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Bila berjumpa sahabat (sa udara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. 6. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. "Tidak usah. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) ti dak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bak hil. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati. Anas Ra berkata."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw.Dr. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab." (Tiada daya dan tiada k ekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR.Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar k epada Allah. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Muhammad Faiz Almath . "Tidak. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib . memakai cincin ema s dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). ( HR. te tapi cukup dengan saling bersalaman. Abu Dawud) 4. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. Ath-Thabrani) 2. Bukhari) 5. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim.:: HaditsWeb ::. (HR. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pa halanya seperti seorang syahid." (HR.

Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam d i antara kamu. (HR. Sesungguhnya banyak orang menar uh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah) . (HR. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. beliau sujud syukur kep ada Allah 'Azza wajalla. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. membenci kemelaratan dan yang berla gak melarat. Muslim) 11. 15. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. (Ath-Thabrani). Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. Ath-Thabrani dan Al-Baih aqi) 13. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Muslim) 18. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-le bihan). Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). Al-Baihaqi) 10. Allah suka melihat t anda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. (HR. 12. Al Hakim) . 8. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. (Abu Daw ud) 16. Muslim) 17. (HR. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). (HR. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. (HR. (HR. (HR." (maksudnya. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. adalah hiburan yang tida k melanggar norma agama dan akhlak). agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidu p hemat.ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). (HR. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Al-Baihaqi) 9.

Berpeganglah kepada s unnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). (HR. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. (Ath-Thahawi) 25.Dr. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. (Abu Dawud) 27. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tid ak genap). Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . meskipun wakt u berjalan dan ketika memakai sandal. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu.:: HaditsWeb ::. Muslim) 23. Rasulullah Saw apabila bersin. dan aku mengawi ni wanita-wanita. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golongank u. (HR. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa ke pada-Nya. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. kecuali dalam amalan untuk akhirat. 24.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. agar mendengar . Barangsiapa hidup panjang um ur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. (Mutafaq'alaih) 20. Demi Allah. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Bukhari) 22. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. Waspadalah terhadap cipta an persoalan-persoalan baru. aku shalat dan tidur. (HR. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi). (HR.htm 12/20/2011 . Ibnu Hibban) 28.19. Bukhari) 21. (HR. . (HR.

Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Ahmad) 4. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan d ari ajarannya maka tertolak. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah.Dr. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dengan demikian Allah akan mencata t bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat.:: HaditsWeb ::. fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka . dan tiap bid'ah adalah sesat. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih be rat daripada kematian. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu i kut memasukinya. " (HR. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. (HR.Gema Insani Press . Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabari yah dan kaum Kadariyah. Daruquthin dari Anas). (HR. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan se sudah memperoleh pengetahuan. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. (HR. (Ar-Ridha) 7. Ditanyakan. Ahmad) 3.Bid'ah dan Kesesatan 1. "Ya Rasulullah." (H R. Perbanyaklah mengingat kematian. Bukhari) 6. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dial aminya sesudahnya. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesuda h aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka . Muslim) 3. Ath-Thahawi) 5. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. para malaikat dan seluruh m anusia. Maut dan Kematian 1. (HR. dan sebaik-baik jalan h idup ialah jalan hidup Muhammad. "Siapa 'mereka' yang baginda maks udkan itu. dan syahwat perut serta seks. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal d an sehasta demi sehasta. Bukhari) 2. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Muhammad Faiz Almath . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Asysyihaab) 2. (HR. Para sahabat lantas bertanya.

Muslim) 5. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudny a. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. (HR. ibu. (HR. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. sedangkan orang durhaka tidak. hart anya dan amalnya. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. Bukhari) 6. "Ya. Se sungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang du rhaka." (HR.htm 12/20/2011 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Seorang sahabat bertanya. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik unt ukku. yaitu keluarganya. kecuali terhadap kematian sua minya. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. 8. "Ya Rasulullah. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi mau t setiap saat. (HR. agar dia mau meniru mengucapkannya).Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. berdirilah. AthThabrani) 7. (HR. Ahmad) 11. 10. "Ya Allah. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir be rkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. (HR. masa berkabungnya tid ak boleh melebihi tiga hari. Bukhari dan Muslim) . 4. (HR. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. (HR. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. A pabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata." (HR. saudara dan yang lain selain suaminya. Ahmad) Penjelasan: Artinya. Muslim) 9. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Bukhari dan Mus lim) Penjelasan: Kematian ayah.

Seorang sahabat bertanya. (HR. (HR. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Bila dia seorang yang shaleh maka k ebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. (An-Nasaa'i) 20. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kub ur sebesar gunung-gunung. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-oran g mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Apabila kamu membunuh hewa n maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah d engan baik. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolon gan. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang ya ng tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud) 16. Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. (HR. Bukhari) 17. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan kare na sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. pesankan sesuatu kepadaku yang akan b erguna bagiku dari sisi Allah. Ad-Dailami) 13. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akh ir kerjanya (amalnya). Aththusi dan Ath-Thabrani) 15.htm 12/20/2011 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (s i mayit). Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Musli m) 14. 18. (HR. kecuali dengan menyeb ut-nyebut kebaikan mereka. (HR. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. dan hendaklah kamu bers . (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan da n berteriak-teriak. maka sesuatu keb urukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. "Ya Rasulullah. ibu. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. anak dan kawan yang terpercaya. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. (Abu Ya'la) 19. Dia menantinanti doa ayah.12.

Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. .:: HaditsWeb ::. Al Hakim dan Ahmad) 2. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Asysyihaab) 4. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). (HR. (HR.Dr." (HR. Muslim) 7. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Ahmad dan Abu Dawud) 8. Bukhari) 3. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul.:: HaditsWeb ::. dan perbanyaklah d oa. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. Muhammad Faiz Almath . Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. (HR. Ath-Thabrani) 6. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakai an keimanan. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. (HR. (HR. Ahmad) 5.Gema Insani Press . Ath-Thab rani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Syuhada 1. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela ( kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. (HR. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama men galir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kep adanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. dikawinkan dengan bidadari.Dr. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarga nya.yukur. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap peng uasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan se orang dari cubitan (gigitan serangga). diperlihatkan tempatnya di surga. (HR. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mer eka serba selamat. Umur mereka diperpa njang dengan amalan kebaikan-kebaikari. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .

Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Ibadah 1. (HR. Muslim) 4. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalka nnya. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Muhammad Faiz Almath ." (HR.Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. luangkan waktu untu k beribadah kepada-Ku. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Asysyihaab) 5.Dr. 3. (HR. (HR. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). Ath -Thabrani) 3. Ath-Thabrani) 2. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nab i mereka sebagai tempat beribadah. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. (HR. niscaya kamu menjadi orang yang pal ing bertakwa. (HR. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu.htm 12/20/2011 . Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. (HR. Kalau tidak.Dr. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Bu khari) 4. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk darip adanya. dll) tapi berupa unggukan tan ah saja setinggi satu jengkal. duduk-duduk di atas kuburan dan membi na kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. (HR. (HR. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghin darkan kamu dari kemelaratan.

Perintah Takut Kepada Allah 1. Abu Ya'la) 3. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat.Dr. (HR.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Bukhari) 3. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pel ayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bert haharah dan berdoa. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. (HR. maka Allah menjadikannya takut kepad a segala sesuatu. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Keutamaan Do'a 1. Ahmad ) 5. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit d an bumi. (HR. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Rasulullah Saw ditanya. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi) 2. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah.htm 12/20/2011 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya.:: HaditsWeb ::. (Ibnu Khuzaimah) 6. Kepemuda an termasuk kelompok kegilaan (radikal). Orang bahagia adalah yang dapat mengamb il pelajaran dari (peristiwa) orang lain. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shala . Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gang guan) kaum kafir. 4. (HR. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh All ah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Al-Baihaqi) 2. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. (HR.Gema Insani Press . Sebaik-baik yang tertanam dalam h ati adalah keyakinan. (karena khawatir) saat itu coco k dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepad anya. Barangsiapa takut kepada Allah. (HR. (HR.

dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). Ahmad) 14. Aku akan memenangkanmu (menolo ngmu) meskipun tidak segera. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bu mi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah o rang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dar i yang lain.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demik ian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh)." (Mashabih Assunnah) 7. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Ahmad) 11. Ahm ad) 8. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya . Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). "Ya Allah. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. Ahmad) 13. (HR . (HR. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (ter aniaya). (2) Seorang penguasa yang adil. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai di a berbuka. Al Hakim) . (HR. (HR. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah de ngan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. "Demi keperkasaanKu. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. yaitu doa orang yang dizalimi. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kec ewa. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku mak a aku angkat derajatnya. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a." (HR. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pint u langit dan Allah bertitah. Tirmidzi) 10. Sesungguhnya Allah berf irman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia sena ng (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. (HR . Bukhari dan Muslim) 12." (Ar-Rabii') 9. (HR. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Alla h berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. Allah tidak akan mengabulkan do 'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Ahmad) 15. (HR. doa kedua orang tua. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya.t fardhu (sebelum salam). (HR. ampunilah aku kalau Engkau m enghendaki.

17. pasti para malaikat akan bersalaman . Ath-Thabr ani) 23. (HR. (HR. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Keutamaan Zikir 1. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hend aklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manu sia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). Ali Ra berkata. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. (HR. Ath-Thabrani) 18. Para sahabat lalu bertanya. rahmatilah aku". Sesungguhnya per bedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. atau diganti dengan men cegahnya dari musibah (bencana) yang serupa." (HR.htm 12/20/2011 . "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis tak lim). Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah r ahmat. (HR. (HR. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. kecuali dikabulkanNya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Ad-Dailami) 20. Muhammad Faiz Almath . Ad-Dailami) 21. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsar aan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan tak dir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. Al-Baihaqi) 3. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. yaitu dipercepat terkabulnya baginya d i dunia. akan te tapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan . (HR. (HR. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. Muslim) 22. wahai hamba-hamba Allah. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir.:: HaditsWeb ::. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya A llah." (HR. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. "Berdoalah j uga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi.

Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. seumpama orang hi dup dan orang mati. Ahmad dan Tirmidzi) 12. Maha suci Allah yang Maha Agung). (HR. . "Ya. Seorang sahabat berkata."Zi krullah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. (HR. p aling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan le bih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. (Belia u mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). " (HR. Tetapi. Menang pacuan "Almufarridun". "Apa Almufarridun itu?" Na bi Saw menjawab. (HR. Ad-Dailami) "Subhanallah wabihamdihi." (HR.htm 12/20/2011 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak p eduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. sesungguhnya syariat-syariat Islam sud ah banyak bagiku. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik." (HR. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. ses ungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air me numbuhkan rerumputan. 11." N abi Saw berkata. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. yang paling tinggi dalam derajatmu.dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zik rullah). Bukhari dan Muslim) 6. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah"." Nabi Saw berkata. Tirmidzi dan Ahmad) 4. Ada empat perkara. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya ruma h di surga. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. (HR. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hat i. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala pu ji bagi-Nya. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. "Ya Rasulullah. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Muslim) 5. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Bukhari) 8. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu." (HR. Ad-Dailami) 9. Para sahabat bertanya. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". (H R.

maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . "Keuntungan dan keberunt ungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. (HR. "La haula wala Quwwata illa billah. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh d ari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab.Dr. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. dan bagi tiap orang apa yan g diniatinya.-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press .Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya." Nabi berkata. Wahai Aba Musa. Ahmad) 16. "Ya. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan. .:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Ya Rasulullah. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. Muhammad Faiz Almath . Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku m enjawab. 13. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia at au menikahi wanita.:: HaditsWeb ::. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah darip ada zikrullah. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta." (HR." (HR. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. (HR. Aku bertanya. (HR." (HR. ( HR. Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ahma d) 15. Ad -Dailami) 14." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecual i dengan pertolongan Allah). Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya ke pada Allah dan rasul-Nya.Dr. Bukha ri) 2.

"Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbany aklah do'a (saat bersujud) (HR. "Shalat tepat pada wak tunya. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala i . Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. Ahmad. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. dan Ibnu Majah) 5. "Ya.:: HaditsWeb ::. (HR. Bukhari) 5.Gema Insani Press .Dr. Bukhari dan Muslim) 4." Aku bertanya lagi. (HR. (HR. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat." Aku bertanya lagi. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan mel impah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada har i kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya." (HR. "Berjihad di jalan Allah. "Ya Rasulullah . ya Rasulullah?" Beliau me njawab. "Aku bertanya kepada Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. "Berbakti kepada ke dua orang tua. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan m erugi. (HR. Ahmad. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi men jawab. lalu beliau berkata. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu. (HR. Shalat 1. Ahmad) 4. (HR. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. Muslim) 2. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu da n berdo'a. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. (HR. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kes ejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. Muslim) 3. "Pemborosan ap a itu. "Kemudian apa lagi. Abu Dawud. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Muhammad Faiz Almath .Wudhu 1. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab.

Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut ). Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika me reka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri ). (HR. (HR. (HR. 15. lalu menjawab. Ibnu Hibban) 14. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang n gantuknya. (HR. Bukhari) 13. Abu Dawud) 9.sinya. Muslim). "agar tidak menyulitka n umatnya. (HR. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. Tirmidzi) 7. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa k etika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada kea . Apa ya ng dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Ahmad) 11. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid." (HR. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat da n jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Mashabih Ass unnah) 17. Ahmad) 8. ( HR. (HR. 12. pernah menjama' shalat dzuhur dengan as har dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf ) atau hujan. Tirmidzi) 10. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat it u bershalat.(HR. Ibnu Abbas Ra. berkata : Rasulullah Saw. Beliau ditanya apa sebabnya. (HR. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' wal aupun bukan musafir.

" (HR. Muslim) 19. d an menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. karu niakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang t erpuji yang Engkau janjikan untuknya. Ya Allah Robb kami. Nabi Saw ditanya tentang shalat. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para M alaikat menjaganya. "Berdiri yang lama. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat deraja t?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah." (HR. Engkaulah yang paling layak diucapkan se orang hamba dan kami semua adalah hambaMu. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan men jadikan kegelapan terang. Bukhari) 22. Semua itu dilakukan karena Aku.gunganKu." "De mi keagungan dan kebesaranKu. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau m enjawab. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (men guasai) Mekah. Ad-Dailami) 18. (HR. Muslim) 20.htm 12/20/2011 23.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. beliau menirukan kata-kata dan seruannya. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-men erus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. (HR. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh ) janjinya. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya." Beliau berkata. Itulah kewaspadaan (kesiagaa n). Ath-Thahawi) 21. (HR." (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) . Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. menghilangkan kotoran-kotoran. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang pali ng depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. Ya Allah." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku ) pada hari kiamat. tidak ada pencegah bagi pem berianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. ( HR. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. Eng kaulah yang patut disyukuri dan dipuji. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahny a dan tidak berobah keadaannya.htm 12/20/201 1 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. "Berwudhu denga n baik.

(HR. Aththusi) 25. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan uca pan: "dengarkan". Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci A . Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. maka di a telah mengkhianati mereka. Bukhari dan Muslim) 34. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Abu Ya'la) 29. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. ( HR. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. (HR. (HR. yang lemah. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). (HR. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. (HR. (HR. B ukhari) 28. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. budak. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). (Abu Hanifah) 31. Rapikan barisanmu. Ibnu Hibban) 26. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. (Mutafaq'alaih) 27. 32. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di ant ara mereka terdapat anak-anak. Bukhari dan Muslim) 33. Bukhari dan Mu slim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak bo leh berbicara. (Ath-Thaha wi) 35.24. orang tua. Apabila sedang mengalami ke majuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). (Abu Hanifah) 30. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. y aitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. orang yang sakit dan musafir (bepergian).

Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). (HR. Ath-Thabrani) 41. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku men gira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan menga ngkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. ya Allah. seorang isteri yang semalaman s uaminya murka kepadanya. (HR. Muslim) 36. Maha suci Engkau. Lalu beliau menjawab.llah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu A kbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (memba ca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Ya Allah. "Ya Muadz.htm 12/20/2011 kekuasaan dan pujian. (Abu Hanifah) 44." (HR. lahulmulku walahul hamdu wa huwa ' alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan ka um itu tidak menyukainya. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. Muslim) 38. (HR. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungk an) beliau shalat. "Kelak shalatnya akan mencegahny a dari perbuatan mencuri. Tirmidzi dan Ahmad) 40. maka akan terampu ni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan." (HR. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. Ahmad) 43. (HR. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu da n beribadah kepada-Mu dengan baik. Ath-Thahawi) 39. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. yaitu seorang buda k yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. (HR. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuni akanlah dari sisimu rahmat. Abu D awud) . Perbanyaklah sujud kepada Allah." (HR. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37.

Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan p ahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Makanlah waktu sahur.Dr. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ib unya. "Kecewa dan me rugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. "Kecewa dan merugi orang ya ng berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa m asuk surga. . Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoa n) Allah." Kemudian malaikat berkata lagi. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggag alkan amalannya (usahanya). Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa.:: HaditsWeb ::." (HR. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat ) pertama beliau mengucapkan. memahami artinya. Bukhari) 5. Ahmad) 3. ( HR. (HR.htm 12/20/2011 42. Bukhari) 2. "Aamin"." Lalu aku mengucapkan "Aamin. (HR." Lalu aku mengucapkan "aamin". Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. (HR. (HR. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud).Gema Insani Press . begitu pula pada anak tangga kedua dan ke tiga. sekaligus mengajark an dan mengamalkan isinya. "Malaikat Jibril datang dan berkata. Muhammad Faiz Almath . "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aami n"? Beliau lalu menjawab. Bukhari) 9. Mu tafaq'alaih) 6. (HR. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Bukhari) 7. Bukhari) 8.45. (HR. "Kecewa dan merug i seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Kemudian katanya lagi. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Shaum / Puasa 1. Seusai shalat para sahabat bertanya. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ahmad) 4. (HR.

(HR. (HR. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bersodaqoh pahalanya sepuluh.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad dan Al Hakim) 10. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan bel as. Tirmidzi) 11. Zakat dan Sodaqoh 1. (HR. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi ( dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Muslim ) 5. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh p ahalanya." (HR. da n mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah b erjaga. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu s ehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi meng harap kaya.Dr.Gema Insani Press . infak lah (nafkahkanlah hartamu).:: HaditsWeb ::. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedik itpun. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk . Muslim) 4. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah . (HR. Al Hakim) 2. (HR. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Bukhari) 6. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari da lam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. (HR. (HR. (HR. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. "Sodaqoh yang bagaimana yang pa ling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. (HR. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir) . Ath-Thahawi) 3. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 12.Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Bukhari dan Muslim) 13. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sa kit. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni keba jikan (amal bakti). maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskip un dia melakukannya. Ia tidak merasa lelah da n ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw.

obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) den gan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Bentengilah hartamu dengan zakat. Bukhari) 7. An -Nasaa'i) 17. aku pusaka simpananmu. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya unt uk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. (HR. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. " Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 8. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. (HR. (HR. (M utafaq'alaih) 9. (HR." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah . Para sahabat bertanya. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab." (HR. Al-Baihaqi) 10. (HR. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan wari sannya. (HR. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkat a.Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Bukhari dan Muslim) 14. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anji ng yang makan kembali muntahannya. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. ( HR. Bukhari) 18. Dia men gambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya." Mereka bertanya lagi. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR." (HR. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah di a mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sod aqoh. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaup un hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Ath-T habrani) 11. (HR. "Aku hartamu. Tiap muslim wajib bersodaqoh. Ahmad) 13. Para sahabat bertanya. Bagaimana ka lau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedan g teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi men jawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak me lakukannya?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 12. dan seorang lagi memiliki harta-ben da yang banyak. Bukhari) 15. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kia mat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan puny a dua lidah yang melilitnya. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya.

Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. (HR. 21. Rasulullah Saw bersabda: "Bagin ya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah.surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya ng Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu ba ik bagi mereka. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk k epentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. takbir sodaqoh. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kem aslahatan umat manusia. "Bukankah A llah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih ada lah sodaqoh. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerim a sodaqoh. "Ya Rasulul lah.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Harta yang mereka b akhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." Para sahabat lal u bertanya.htm 12/20/201 1 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. (HR. Bukhari) 24. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka denga n paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). nahi mungkar sodaqoh. tahlil sodaqoh. Muslim) . tahmid sodaqoh. yakni seorang yang diberi Alla h harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. (HR. Bukhari) 22. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dan kepunyaan Al lah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. (HR. dan seorang diberi Allah il mu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab." (HR. 23. (HR." (HR. Bukhari) 19. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Ath-Thab rani dan Abu Dawud) 25. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. maka dia memperol eh pahala. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hi jriyah. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Mereka sha lat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bi sa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Ath-Thabrani) 20. amar makruf sodaqoh . (HR. "Tidak kah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal." Nabi Saw lalu berkata.

Haji dan Umrah 1. 8. Tirmidzi) 5. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-b . Bukhari) 3. aku datang. Bukhari). Muhammad Faiz Almath . (HR.:: HaditsWeb ::. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Bukhari) 4. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR. Sesungguhnya segala pujian. tiada sekutu bagiMu. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Sesungguhnya di antara amal an makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi em bermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. (HR. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pe mberianKu). 2.Gema Insani Press . (HR. Aku datang dan tiada s ekutu bagi-Mu.26. aku datang.Dr. (HR. (HR. ya Allah. tidak rafats d an tidak berbuat fasik. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampa ikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak menga pa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani.htm 12/20/2011 "Aku datang (memenuhi panggilanMu)." (HR. kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milikMu. (HR. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendakl ah bicara yang baik-baik. Talbiah Rasulullah Saw ialah: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al-Baihaqi) 6. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (y ang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga.

Bukhari). Allah selalu menolong hamba y ang suka menolong kawannya. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9.:: HaditsWeb ::. (HR. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat." (HR. Ad-Dailami) 10.Dr. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena bera rti dia mensyukurinya. (H R. (HR. Asysyihaab) 4. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kes empatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. (HR. Muslim) 2. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. (HR. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (di anggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang-or ang itulah yang aman dari azab Allah. (HR. Ath-Thabrani) 8. Muslim) 3. Abu Hanifah) 5. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang me lakukannya. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan deng an berwajah ceria (senyum). (HR. (HR. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan ora ng banyak. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Muhammad Faiz Almath . Kebaikan dan Kebajikan 1. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. 7. . Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka A llah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.Gema Insani Press .iayamu). Para malai kat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Ath-Thabrani) 6. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia mak a Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari ki amat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan b aginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jaz akallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR.

Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Muhammad Faiz Almath . (HR. Muslim) 11. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. Sesungguhn ya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. (HR. Tidak men ghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. . Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. dan apabila tidak mampu jug a hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya.Dr. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). Ath-Thabrani) 3. Abu Zar) 2. Kalau tidak.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Wahai segenap manusia. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (mela rang berbuat jahat). Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). senantiasa membencinya dan b erusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mung kar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu me mohon ampunan dan tidak diampuni.Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta ). kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa y ang zalim dan kejam. itu lebih baik b agimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apab ila tidak mampu. (HR. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. (HR. (HR. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikanny a kepada orang yang tidak punya bekal. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. Aththusi dan Ashhabussunan) 5.[1] (HR. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. "Kal au orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain b erbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". 6. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Ahmad) 12. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. Ka lau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (selur uhnya).Bukhari dan Muslim) 7. dan tidak beramar ma'ruf dan nah i mungkar. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebi h muda. Orang-orang bertanya . (HR. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (men cegah). dan Ad-Daila mi) 10. (HR. jangan menyebabkan orang menjauh. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang men yuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. sedang aku sendiri tidak melakukan nya. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. Tirmidzi) 8. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 11. menyuruhnya dan melarangnya. " Ya benar. (HR. 9. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecual i memiliki tiga sifat. (HR." ( HR. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan ( dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. (HR. (HR. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. "Hai Fulan. Ad-Dailami) 14. Kalau terjadi yang demikian kamu ti . Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuh an kami. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang m emabukkan. mencegah dari yang mung kar dan berjihad di jalan Allah. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. menyuruh kepada yang ma'ruf.htm 12/20/201 1 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. (HR. Ath-Thahawi) 15. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. Permudahlah (segala urusan). maka dirinya sendirilah yang di jadikannya untuk mengingatkannya. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar.

Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. 4. Dunia dihuni empat ragam manusia.:: HaditsWeb ::. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. Ketiga. (HR.htm 12/20/2011 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lem bah berisi penuh ternak. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tidak diberi harta. (HR. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perb uatan tanpa iman. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak ma u). (HR. Al Hakim) 5. "Diberinya taufiq un tuk beramal sholeh sebelum wafatnya. "Baga imana dikaryakannya itu.dak akan lagi beramar ma'ruf. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. tetapi di a tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. Maka p ahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. baik dengan sembunyi maupun terang-ter angan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Kedua ." (Mashabih Assunnah) 3. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tert olak. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribada tan.Dr. seoran g hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. (HR. Ath-Thabrani) 2. Pertama. Amal Perbuatan 1. Muhammad Faiz Almath . seorang hamba diberi Allah harta kek ayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press . Dia me . Bukhari) 6. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. Sebenarnya jika memperoleh harta dia j uga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). dan seorang lagi melakukan ama lan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. menyantuni sanak-keluarganya dan melak ukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia.

"Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. maka timbangan keduanya sama." (HR. "Ya Tuhanku. Lalu ada seorang yang mengucapkan walakal hamdu ha mdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. Syukur dan Tahmid 1.mbelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan).:: HaditsWeb ::. "Aku." Dia ber tanya lagi. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami." (HR. (HR. Seorang sahabat bertanya. "Ya Rasulullah. (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Keempat .htm 12/20/2011 "Sami 'allaahuliman hamidah". Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR.Gema Insani Press . Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Ses ungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni d osa-dosanya yang terdahulu. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berke sinambungan) meskipun sedikit. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan mela kukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang." Seusai shalat. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendeng ar siapa yang memuji-Nya). Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisa han dan kesedihan. Ath-T habrani dan Abu Na'im) 9. Muhammad Faiz Almath . Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. Ath -Thabrani dan Al Bazzar) 11. Bukhari) 10. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. Bukhari) 3. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. niscaya kamu menjadi orang yang p aling bertakwa. Bukhari) 12. serampangan dan memb abi-buta (kelompok yang ketiga)." Nabi kemudian ber kata. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran . (HR. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. dan tid ak memperdulikan hak Allah. yang bagaimanakah orang yang baik itu ?" Nabi Saw menjawab. bagimu segala puji). "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menja wab. Ahmad) 8. Nabi bertanya. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab.Dr. tidak menyantuni keluarga dekatnya. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji.

Gema Insani Press ." (HR.kekuasaanMu.Dr. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan ju ga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap All ah dengan perbuatannya. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi keleb ihan. (HR. Ad-Dailami) 4." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa ) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa danya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun ud) didengar oleh orang tadi yang diujikan Allah kepa kebanyakan makhlukNya". (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 5. Ath-Thabrani) 4.:: HaditsWeb ::. Ad-Dailami ) 3. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Ad-Dailami) 5. keadaannya. Abu Daw 6. Muhammad Faiz Almath . Dalam urusan dunia dia melihat k epada yang lebih bawah.htm 12/20/2011 Aththusi) 2. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yan g kamu durhakai. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyu kur kepada manusia. (HR. Kalau menggunjingnya dia berdosa d an kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya. Tirmidzi) 7. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Tiada dua orang saling mengasihi lalu berte ngkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang ya ng bersyukur dan sabar. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang- . Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Dan Dia atas seg ala sesuatu Maha Kuasa) (HR. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian.

Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka i a akan memperoleh keridhoan Allah. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa m enurut kehendakNya. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu)." (Mashabi h Assunnah) 8. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukum an atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan ma ka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. dan tiada yang dapat menamb ah umur kecuali amal kebajikan.orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. (HR. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan te mpo belaka. (1) Jika pe rbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. L alu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu s endiri. (Ibnu Hibban) 6. (HR. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Ath-Thahawi) 15. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli m aksiat agar kami berwajah masam. (HR. sehingg a apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Tirmi dzi dan Al-Baihaqi) 12. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada ke nyataannya) mereka melakukan dosa besar." (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Shalatlah di belakang tiap imam dan ber jihadlah bersama tiap penguasa. Ath-Thabrani) 11." (HR. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan ti dak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunny . aku ber lindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. mereka terdiam berputus asa. Abu Ya'la) 10. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'a m ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepad a mereka. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya d isebabkan dosa yang diperbuatnya. maka ketika itu. (HR. Ab u Dawud) 9.

ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab.htm 12/20/2011 . sedang kami mengha rap beliau berhenti mengucapkannya). dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. oran g yang menyetubuhi hewan. durhaka terhadap ora ng tua. (HR.a hujan. yaitu pemabuk berat. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku da lam keluarganya (artinya. "Siapakah mereka itu. 17. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan se orang mukmin. Ahmad) 22. kesulitan pangan dan kezaliman peng uasa. (HR. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali.:: HaditsWeb ::. Ah mad) 19. dan orang-orang yang homoseks. Ah mad) 21.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. (HR. (HR. yang menjalani riba dan kedu a orang saksi mereka. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). perempuan yang menyerupai laki-laki. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina. Ahmad dan Ath-Thab rani) 20. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). "Laki-laki yang menyerupai perempuan. . Ahmad dan Ibnu Majah) 16. mempersekutukan Allah. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka A llah menjadikan permusuhan di antara mereka. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. bersaksi palsu atau berucap palsu. (Mutafaq'alaih) 18. An-Nasaa'i dan Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah m aka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. (HR. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan ditu runkan sama sekali.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagai mana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. dan ketiga. Muhammad Faiz Almath . Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar.Dr. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin . Pertama. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Al lah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. (Rasulullah Saw mengulangny a hingga tiga kali). pe ndurhaka terhadap kedua orang tua. Kedua. Para sa habat lalu bertanya. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga.

(HR.Gema Insani Press . patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepa da rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. sehingga Allah memperindahnya. mencintai karena Allah. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murk a kepadanya. dan menikah karena Allah. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. (HR. Ath-Thabrani) 4.Keutamaan Ikhlas 1. maka sempurnalah imannya. kepada penguasa muslimin dan kepada rakya t awam. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istigh far). Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. kepada kitabNya (Al Qur'an). Kami lalu bertanya. (HR.:: HaditsWeb ::. kepada rasulNya. membenci karena Allah. Abu Dawud) 2. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Al Hakim ) 5. Muslim) Penjelasan: Artinya. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manus ia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurk ainya. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. menolak karena Allah. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). (HR. "Kepada Allah. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainy a (merasa senang). (HR. Ad-Dailami) ." (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada ked udukan maupun harta kekayaanmu." (HR. memperindah ucapannya dan perbuatannya dal am pandanganNya. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa." Rasulullah Saw berkata. Tirmidzi) 6. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya mak a Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). tetapi Allah memandang pada hatimu.Dr. "Ya Rasulullah. "Loyalit as kepada siapa." (HR. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepa da-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Barangsiapa memberi karena Allah. "Baginya dua pahala yaitu pahala dir ahasiakannya dan pahala terang-terangan.

Namun barangsiapa mengutam akan ketaatan kepada Allah. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Bukhari) 4. Jika kamu lihat perkara-perkara yang ti dak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka." (HR. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. Kamu mendoa kan mereka dan mereka mendoakanmu. (HR. Keutamaan Takwa 1. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (H R. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masu k surga. (Abu Ya'la) 7.Gema Insani Press . meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadan ya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi per musuhan tiap musuh. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu d isebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Aththusi) 5. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab." (HR. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Bukhari) 6. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ath-Thabrani) 2. " Jangan. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu.:: HaditsWeb ::. Ahm ad dan Al Hakim) 9. masuk surga. Para sahabat be rtanya. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai bat as kemampuanmu. maka ora ng-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya.Dr. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Para sahabat bertanya. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab .3. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Siapa orang yang menolak itu. Bukhari) 8. Muhammad Faiz Almath ." (HR. selama mereka mendirikan shalat. Ath-Th abrani dan Al-Baihaqi) . Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. (HR. (HR.htm 12/20/2011 bertanya. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. (HR. "Apa keikhlasannya.

Gema Insani Press . (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5.Dr. Ad-Dailami) 4. Para sahabat bertanya. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. .:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 7. dan berzikirlah k epada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Beliau menjawab. Kamu. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ath-Th abrani dan Al Baihaqi) 3. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. (HR. Ath-Thabrani) 8. dan berjiha dlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. b aik laki-laki maupun perempuan. "Mulut dan kemaluan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. keutamaanmu adala h ketaqwaanmu.3." (HR. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yan g baik. (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Tirmidzi) 6. Keutamaan Taqwa 1. b aik laki-laki maupun perempuan. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. Ath-Thabrani) 2. keutamaanmu adala h ketakwaanmu. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. "Apa keikhlasannya. niscaya menghapusnya.htm 12/20/2011 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab." Belia u ditanya lagi. masuk surga. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Ad-Dailami) 4." (HR. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. dia marah. (HR. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Kamu.

(HR. dia mara h. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. "Mulut dan kemaluan. Muslim) 6. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik.Gema Insani Press . Semua anak Adam pembuat kesalahan. Dengan demik ian kamu dapat mengalahkan setan. Taubat dan Istighfar 1. dan berjiha dlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Penyesalan adalah suatu taubat.:: HaditsWeb ::. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Aku tidak akan berhenti mengampuni merek a selama mereka beristighfar". "Dengan keagungan dan kebesaranMu.Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga." Belia u ditanya lagi. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ahmad) 3. Ahmad) . aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Iblis berkata kepada Robbnya. sampai kel ak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). Abu Dawud dan Al Hakim) 2. niscaya menghapusnya. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggor okan. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. dan berzikirlah kepada Allah serta me mbaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan b agimu di langit. (HR. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Muhammad Faiz Almath .Dr. Beliau menjawab. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. (HR. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw me njawab. (HR." (HR. Addarami) 4. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan tau bat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Ath-Thabrani) 8." Lalu Allah berfir man: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah merek a yang bertaubat. (HR. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi be rtaubat. Ahmad) 5. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 7.htm 12/20/2011 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah. (HR. Tirmidzi) 6. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa.

Setela h berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sen diri." Rasulullah be rsabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga . Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). (HR. Bukhari dan Mus lim) 15. Maka ampu nilah aku. . Tirmidzi) 13. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat . Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. (HR. Apabila (dosa itu) dir ahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. (HR." (HR. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat se belum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula." (HR. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Tiada Tuhan kecuali Engkau. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan ke muliaan. Ad-Dailami) 9. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah.htm 12/20/2011 11.7. Allah sekal i-kali tidak akan mengazab mereka. Aku ke mbali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Engkaulah Tuhanku. mereka ingat akan Allah. Bukhari) 12. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. dan sia pa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak mene ruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan do sa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. (HR. Dari Engkau lah datan gnya ketentraman dan perdamaian. Ad-Dailami) 8. lalu berkata: "Ya Allah. Muslim) 14. ( HR. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Ath-Thabrani) 10." (HR. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar.

htm 12/20/2011 . (HR. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tem pat duduknya ke tempat duduk lainnya. (HR. Ahmad) 2. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. kecuali masjidil Haram.:: HaditsWeb ::. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan mencipt akan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud) 16. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Bukhari) . Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. (HR. Allah melaknat s uatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Ahmad) 8. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid l ainnya. (HR. (HR. (HR. Perihal Mesjid 1. dan masjidku ini (Madinah). Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . yaitu masjidil Haram (Mekah). masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Ahmad) 10. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. (HR.Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Bukhari dan Muslim) 7.Dr. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Abu Dawud dan Tir midzi) 3. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaiman a yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Muhammad Faiz Almath . Antara mimbarku dan kamarku adal ah taman dari tamantaman surga. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. (HR. (HR. Ahmad) 6. Semua lahan adalah mesjid. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. (HR. (HR. (HR.

tempat manakah y ang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. (HR." (HR. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkann ya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelapgulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiam at. Al Hakim dan Tirmidzi) 15." Nabi Saw bertanya lagi. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahma d dan Tirmidzi) 14. "Wahai Jibril. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umat ku. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kanda ng unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .Dr. serta tetap mendirikan shalat. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. Adarqathani) 13. . selain dalam masjid.htm 12/20/2011 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu par a nabi. para ulama dan para syuhada. (HR.:: HaditsWeb ::. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa di a beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 1 8: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kep ada Allah dan hari kemudian. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1. (HR. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. (HR.11." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Alla h Ta'ala?" Jibril menjawab.:: HaditsWeb ::. Ahmad) 2. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu mema sukinya dan paling akhir meninggalkannya. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Dr. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press . (HR." (HR. Tirmidzi) 3.

8. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan t idak disayangi Allah." (HR .:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi) 3. Ibnu Majah) 4. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Abu Dawud) 4. Kenikmatan 1. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). Bukhari) 2. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pa da hari kesulitan. (HR. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuha n orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). (HR.Dr. Muslim) 3. Muslim). Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu len yap. (HR. Bukhari) 5. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan wa ktu senggang (Artinya. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Kare na itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). (HR. (HR. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). (HR. (HR.Rahmat Allah 1. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering m enggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). (HR. (HR. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. (HR. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikm . Ath-Thabrani) 6. Bukhar i) 2. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit.

Barang s iapa tidak sanggup melakukan yang demikian." (HR. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- . Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Abu Dzarr berkata. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. tidak akan pula mensucikan mereka. Ath-Thabrani) 5.Dr. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu. ialah memberi makan sepuluh orang miskin. "Ya Rasulullah. (HR. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan All ah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sum pah yang kamu sengaja. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'a n sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang t idak dimaksud (untuk bersumpah). orang yang menyiarkan pemberia nnya (mempublikasikan kebaikannya). dia harus jujur (benar).:: HaditsWeb ::. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolonga n Allah.atanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. Dan jagalah sumpahmu. Ad-Dailami) 5. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kat a. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. tidak akan melihat. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. "Siapakah mereka itu. Barangsiapa bersumpah dengan nama Al lah. Para sahabat bertanya. (HR. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah menghara mkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. (HR. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan a ku bertanya. Muslim) 6. Bahaya Bersumpah 1. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus re la (setuju). Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bagi mereka azab yang pedih. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka mu langgar). "Bukankah telah Kami berikan kesehatan p ada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). "Meskipun hanya seb atang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi)." (HR. Muslim) 3. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui ses uatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Muhammad Faiz Almath . (HR. Bukhari dan Muslim) 4. maka kafaratnya puasa selama tiga ha ri. Ibnu Majah dan Aththusi) 2. dan orang yang menjual dagangannya dengan su mpah palsu.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 . (HR.

niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Berhati-hatilah." (Surat 5.Dr. Ath-Thabrani) 5.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. Muhammad Faiz Almath . janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitka nnya. Sesungguhnya jika diberi karena . Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. (H R. (H R. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu k aum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mere ka. (HR. Ar-Rafii). Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. 3. Itu memang melar iskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). (HR. peperangan dan musibahmusibah. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. "Wahai Abdurrahman bin S amurah. Kepemimpinan. (HR. Abu Na'im) 2.Dr. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedan g timbul. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Fitnah 1. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. tetapi siksaan te rhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. (HR. gempa bumi. Tirmidzi) 4. Muhammad Faiz Almath . (HR. Abu Dawud) 2. Keadilan dan Politik 1. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin.:: HaditsWeb ::.Ayat 89) 7. Ath -Thabrani) 4. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 3. AL MAA-IDAH .hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . (HR.

Ahmad) 9. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Namun. (HR. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. (HR. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Ahmad) . (3) Isteri bila berkumpul dia mengga nggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pe rgi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. (HR. Allah melaknat penyuap. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. ( HR. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) dian gkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). (6) Mer eka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. (HR. tetapi bila telah turun mimbar m ereka melakukan tipu daya dan pencurian. Muslim) 7. Tetapi jika ditugaskan tan pa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Di atas mimbar merek a memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. (3) main suap dalam urusan hukum. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menj adikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemi mpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangan i hukum dan peradilan. Ath-Thabrani) l0. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 8. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan p embunuhan. Ahmad) 12. Ad-Dailami) 6. dia tidak mensyukurimu. 11.htm 12/20/2011 (2) Tetangga. ( HR. (HR. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka.ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. (HR. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. dan bila kamu be rbuat kesalahan dia tidak mengampuni." (HR. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. (2) terlampau banyak petugas keaman an. pada pertengahannya keseng saraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. yaitu (i) Seorang pen guasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Bukhari dan Muslim) 5. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayan i kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Ath-Thabra ni) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim d an menipu (korupsi dll). Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan.

13. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). patuh dan taat (kepada pemimpinmu). Hendaklah kamu mendengar. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengk eta (cekcok. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Jangan bersilang sengketa. fanatisme (Ashabiy ah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu mer ugikan kepentinganmu. Bukhari dan Muslim) 16. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. (HR. Barangsiapa membelot maka dia mem belot ke neraka. Asysyihaab) 19. (HR . (HR. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. apabila seorang mencintai kaumnya . (HR. Karena itu jika terjadi . "Ya Rasulullah. Ahmad) 17. (HR. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. Bukhari dan Muslim) 21. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas har ta majikannya. dalam masa kesenan gan (kemudahan dan kelapangan). M uslim) 22. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. Seorang isteri p emimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ikatan demi ikatan. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersaba r. (HR. (HR. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengk al maka wafatnya tergolong jahiliyah. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. (HR . Seorang suami pemimpi n dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ath-Thabrani) 14. "Tidak. Ahmad) 18. (HR." (HR. Ahmad d an Al Hakim) 23. dalam kesulitan dan kesempitan. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain.htm 12/20/2011 penggunaan harta suaminya. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. (HR. Tirmidzi) 20. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. yang tida k mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. maka dia juga masuk neraka. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut.Gema Insani Press . Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyaraka t umum. ma ka dia akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ad-Dailami) 7. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. Sesungguhny a Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hid ayah) (HR. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar.:: HaditsWeb ::. Tirmid zi) 5. Abu Dawud) 4. Tetaplah kamu dalam jamaah. (HR.htm 12/20/2011 memperoleh dua pahala. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh s atu pahala. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. (Mashabih Assunna h) 9. Anas bin Malik) 25. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. (HR. maka dia masuk neraka. Bukhari) 6. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. (HR. (HR. Muslim) . Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan p isau. Hakim dan Kehakiman 1. Bukhari) 8. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. (HR.Dr. Hakim terdiri dari tiga golongan. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah.perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. (HR. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang.

10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksi an sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukha ri) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan mara h. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedu a, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga , yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibe baskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bu kti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang la in. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik ora ng lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR . Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemu i Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar pe nuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apaka h kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah A zza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulull ah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bers yukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu tela h binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), te tapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. De mi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka a ku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali meny uruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendenga rkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'a tlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecu ali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di s isi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka d ia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar per kara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia mengh endaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena se sungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripa da salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiap a yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Jihad dan Perang 1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi d an mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan terse ntuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu mala m dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diseru kan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia se lamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabr ani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa 'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahid in dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasu l dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Da ilami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. Ath-Thahawi) 9.

Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga ( menyantuni) orang yang berperang maka file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. Bukhari) 10. Wahai segenap manusia, janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Moh onlah kepada Allah akan keselamatan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita, gigih, ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah , surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainy a) berpesan: "Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seij in pimpinan pasukan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Jangan membunuh anak-anak, wanita-wanita dan lakila ki yang telah tua." (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta ram pasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. (HR. Muslim) 13. Perang adalah tipu daya. (HR. Bukhari) 14. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba, hanya menjadi peternak-peternak d an senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka All ah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehin gga kamu kembali kepada Ad Dienmu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan, yaitu: syirik ke pada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari menghindari pertempuran (dalam pe rang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 16. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yan g terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab, "Yang terbunuh juga b erusaha membunuh kawannya." (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. 18. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimi a) di negeri musuh. (HR. Ath-Thahawi) 19.

janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Al lah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-N ya. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati m aka matinya jahiliyah. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasion alisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap ma rah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasn ya pun jahiliyah.Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. 4. Ahmad) 21. Ibnu Majah). Mayoritas orang-orang Islam 3. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Ath-Thabr ani) 20. Muhammad Faiz Almath . puasa. (H R. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. yaitu: 1. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. Suatu jama' ah akan terbentuk bila ada musyawarah.Dr. (HR. (HR. Kumpulan ulama mujtahidin.:: HaditsWeb ::. (HR. dan mereka me nyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. 2. (HR. (HR. Abu Zar dan Al Hakim) . Karena itu hendaklah ka mu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. 22. dll). Allah menyerukan kepada mereka. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Apabila datangnya r ezeki itu terlambat. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. 5. lalu Allah mengabulkan permohonan mere ka. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat.

Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. 10. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional a tau ahli). Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikanny a. Ahmad) 5. (HR. Ahmad) 4. (HR. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pa hala shalat. (HR. Ya Allah. Abu Dawud da n Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. Jik . (HR. Ath-Thabrani) 6. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam m encari rezeki yang halal. Ath-Thabrani) 11. Ah mad) 13. Bukhari) 9. (Mutafaq'alaih) 8. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau ber pindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukaka n tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha ya ng lain. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Sesungguhny a pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tan gannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lant as dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuh an dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. (HR.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. Ath-Thabrani dan Al-Ba zzar) 12. (HR. (HR. (HR. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Ad-Dailami) 7. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. (HR.3. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki.

Abu Ya'la) 2. (HR. 14. Asysyihaab) 16. (HR. Aththusi) 17. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Al-Baihaqi) 3. Al-Bazzar dan Ahmad) 18.Dr. Aththusi) 8.:: HaditsWeb ::. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. karuni akanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. (HR. . Yang satu berdoa: "Ya Allah. (HR.Gema Insani Press . Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabi la dia jujur (ikhlas). (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Al lah. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). Ad-Dailami) 4. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Carilah rezeki di perut bumi. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku)." (Mutafaq'alaih) 5. (HR. (HR. Ath -Thabrani) 7. (HR. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya).a lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. ( HR. (HR. Muslim) 6. (HR. Abu Ya'la) 15. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya." Malaikat ya ng satu lagi berdoa: "Ya Allah. Harta dan Kekayaan 1. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang seb enarnya ialah kekayaan jiwa (hati).

Anak Adam berkata: "Hartaku... hartaku..." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu, hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandan g lalu kumal, atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (HR. Muslim) 9. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap uma tku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi) 11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yan g diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) 12. Wahai 'Amru, alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. (H R. Ahmad) 13. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. Ath-Thabrani) 14. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang mempero leh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. Bu khari) 15. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 16. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan dara h. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkann ya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartany a tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum ka mu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Ath-Thabrani) 18. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan s edekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). (HR. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011

Press .:: HaditsWeb ::. Kemiskinan 1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya ad alah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orangorang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan ) dan doa. (HR. Abu Dawud) 5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seo rang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Asysyihaab) 6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. (HR . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah s ama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::.

Menunaikan Amanat 1. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang ya ng tidak menepati janji. (HR. Ad-Dailami) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memeg ang amanat (jujur, ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Ath-Thabrani)

4. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) h arus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi) 2. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Al lah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membu ka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR. Ath-Thabrani) 3. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lai n. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara . Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Seorang pat ut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram m enumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Mu slim) 4. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shid diqin dan para shuhada. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Artinya, memperjual belikan uang muka. (HR. Abu Dawud) 6. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di ta ngan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. (HR. Abu Hanifa h) 7. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudara nya semuslim? (HR. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya, seperti air hujan, mat a air pegunungan, air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut, maka siapapun ti dak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Firma

Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua ora ng yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (cu rang) kepada yang lainnya. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan mempero leh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Ibnu Majah da n Aththusi) 16. Allah memberkahi penjualan yang mudah. Ibnu Majah) 10. (HR. 18." (Abu Dawud) 15. karena orang at au perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta b iaya juga. pembelian yang mudah. (HR. pembayaran yang mud ah dan penagihan yang mudah. AN NAHL . (HR. Tidak sah perceraian. Mashabih Assunnah) 13. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris.n Allah. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terde sak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan)." (Surat 16. Ath-Tha hawi) 11. Ath-Thahawi) 12. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ket ika seseorang meninggal dunia. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaks anakan wasiat. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. (HR. (HR. (HR. Namun. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menim panya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air d alam kemasan) yang layak untuk diminum. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangn ya. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pad . (HR. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. 9. Abu Hanifah) 14. Wallaahu'alam. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. sebag iannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan.Ayat 10). misalnya yang semula masih kura ng hygenis. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian ua ngnya dari penjual barang tersebut. maka boleh untuk dijual. "Dia-lah. seandainya air tersebut sudah di proses. lalu menunaikan was iat. (HR. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang.

Ahmad dan Al Hakim) 26. Mashabih Assunnah) 25. (HR. (HR. Bukhari) 24. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap y ang lain. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. Bukhari ) 31. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). (HR. (HR. (HR. (HR. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami da n barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. "Hutang." (HR. Bukhari) 28. Bukhari) 20. Ahmad) 23. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berha k) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud me rusaknya maka Allah akan merusak orang itu. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehny a disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan ata s haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah a nak zina. Para sahabat bertanya. (HR. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Ti rmidzi) .a malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Ahmad) 21. (HR. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Ad-Dailami) 27. (HR. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. (HR. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya d i dunia dilunasi. Ahmad) 29. (HR. (HR. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Bukhari) 22. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembal i hutangnya. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. Bukhari) 30. (HR. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adal ah kezaliman. Apabila Allah hendak menghinakan seor ang hamba maka diikatkan ke lehernya.

Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir.Dr. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya p engembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Ibnu Maj ah) 4. (HR. memiliki pang an untuk seharinya. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. "Tidak . Ibnu Majah) 35. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad) 5. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. (HR. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. (HR. Bukhari dan Muslim) 37. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang) . Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Musl im dan Ibnu Majah) 3. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaim ana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). (HR. Bukhari) 34. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. (HR. (HR. A hmad) 36. sehat tubuhnya. Para sahabat bertany a. Dunia ini cantik dan hijau. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dunia dan Segala Isinya 1. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tanganny a ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan.htm 12/20/201 1 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Alla h mengamati apa yang kamu lakukan. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. yaitu air. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. (HR. Tirmidzi) 2.32. rerumput an (di padang rumput yang tidak bertuan). (HR. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. dan api. Tirmidzi) 33.Gema Insani Press .

Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahny a dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya.. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan dig anjar. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. (HR. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak ma mpu melakukannya. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat ti durnya sendiri dan itu lebih aman. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. "Hai Muhammad. Ketahuilah. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Jaman 1.htm 12/20/2011 Press . (HR. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. lalu berkata. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian." Mereka bertanya lagi. Dia adalah sebaik-baik kendaraan." (HR. Demi Allah. Tirmidzi) 2. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. Ahmad) 7. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. kemudian yang sesudahnya dan yang ses udahnya. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang s ebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Denganny a orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. tetapi yan g kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangka n (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. "Apa itu pen yakit wahan. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah de ngannya." (HR. Abu Dawud) 6. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan keh ormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gem uk. Ad-Dailami) 9. (HR. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. "Kecintaan yang sangat kepada duni a dan takut mati. hiduplah s esukamu namun engkau pasti mati. (HR. Ahmad) 3. Ath-Thabra ni) 8. yaitu saat antara duduknya seorang . Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. Ad-Dailami) 4. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr.

apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjaw ab. (HR. Ar-Rabii') 2. Jangan pul a menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. . "Ya Rasulullah. Apabila kamu melewati taman-taman surga. minumlah hingga puas. dalam kedudukan terho rmat dan mulia (tinggi). "Majelis-majelis taklim. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim me nyebarkan ilmunya (yang benar). Ad-Dailami) 9. Tuntutlah ilmu. (HR. neraka. Ath-Thabrani) 10. para malaikat dan seluruh manusia. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu d aripada shalat (sunnah) seratus rakaat.Gema Insani Press . Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. (HR. (HR. (HR. Tidak akan diterima sodaqohnya dan ke baikan amalannya. (HR. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Ibnu Majah) 4. Muslim) 8. (HR. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. dan b ersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Barangsiapa seperti itu maka baginya ner aka .Dr. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Para sahabat ber tanya.Ar-Rabii') 11. Ibnu Majah) 3. Ath-Thabrani) 5. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bul an purnama terhadap seluruh bintang. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan unt uk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya." (HR. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu peng etahuan baik dilaksanakan atau tidak.imam (Khatib) sampai usainya shalat. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Abu Dawud ) 7. Muhammad Faiz Almath . itu lebih baik daripada shalat seribu raka 'at.. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. (HR.. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah so daqoh. (HR.:: HaditsWeb ::. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Wahai Aba Dzar.

Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Alla h menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. (Mutafaq'al aih) 22. Ad-Dailami) 19. Ad-Dailami) 20. hukum yang zalim. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Maafkanlah dosa orang yang murah hati. Al-Baihaqi) 18. Al Hakim) 16. Ahmad) 17. Ad-Dailami) 13. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. para ulama. serta penguasa yang adil. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Abu Dawud) 14. Asysyihaab) 15. Abu Dawud) 12.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/201 1 muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia aka n takut dari segala sesuatu. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas o rang yang memberi fatwa. (HR. yaitu kesalahan seorang ula ma. (HR. Mereka sesat dan menyesatkan. (HR. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (H R. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. (HR. Ath-Thabrani) 23. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. or ang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan d itakuti oleh segalanya.Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datan g pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Dengan d emikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. (HR. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqi hnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila se orang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. (HR. (HR. kekeliruan seorang ulama dan tindakan se .

Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan).Dr. Halal dan Haram 1. Muslim) 3. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tana h larangan. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Wallaahu'alam. Disana disebutkan. hamp ir-hampir ia terjerumus ke dalamnya.orang penguasa yang adil. (HR. ahli tafsir. Muhammad Faiz Almath . Asysyihaab) 5. Sesungguhn ya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Dan. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Yang halal jelas dan yang haram jelas. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. dan di antara keduanya terdapa t hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. tidak jelas halal-haramnya). Bukhari) . Bukhari) 4. dan apabila sekerat daging itu rusak.Gema Insani Press . penghafal. apakah aku b isa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. maka seluruh tubuh itu pun rusak. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Ketahuilah." Padahal kalimat yang tepat buka n menyatakan "pasti". karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpili h ini kurang tepat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang f ardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. Di antara keduanya ada perkara-perkara ya ng kelam (syubhat / kabur / samar-samar). Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. maka seluruh tubuh itu baik. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ad a yang tergelincir.:: HaditsWeb ::.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Buk hari karya Al-Albani. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. (HR. Bukhar i) Keterangan: Khusus untuk hadits no. da n penegak ajaran Al Qur'an.htm 12/20/2011 2. menghalalk an yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. (HR. "Ya. dia itu adalah hati. (HR. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara y ang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. barangsiapa yang terje rumus dalam syubhat. Bukhari) 24." (HR. (HR." (HR. Apabila dag ing itu baik.

htm 12/20/2011 6. Ad-Dainuri). Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada lak i-laki." (Surat 4. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. atau balaslah (dengan yang serupa ). Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. (HR. (HR. maka bal aslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). Namun jika yang mengucapkan salam tersebut oran g Islam. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah d ijawab.:: HaditsWeb ::. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik. (HR. atau minimal sama. da n bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. (HR. (HR.Dr. Ibnu Hibban) 3. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. A bu Dawud) 7. (Mashabih Assunnah) 8. Firman Allah. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rah asia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan k esedihan dan perasaan tidak enak baginya). Abu Dawud) 7. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama mem bakarnya. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tid ak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. Sahabat Anas Ra berkata.6. AN NISAA' -Ayat 86) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba.Gema Insani Press . Bukhari) . Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Ad-Dainuri) 4. Pergaulan 1. Nasrani. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ath-Thahawi) 5. dan lain-lain) membe ri salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaik um. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Al hamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. (HR." artinya: "Dan juga bagimu".

lebih besar paha lanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi ga ngguan mereka. (HR. Ar-Rabii') 20. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Ath-Thabrani ) 22. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditu njuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. yaitu berzikir kepada Allah dalam sega la situasi dan kondisi. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. (HR. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 15. (HR. Ad-Dailami) 14. Apabila melihat aib padanya d ia segera memperbaikinya. Al Hakim) 12. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). (HR. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (tole ran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. maka hendaklah kam u berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. dan meny antuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). dan kawan bergaul yan g sholeh lebih baik daripada menyendiri. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. (HR. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yan g buruk. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pu lang. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya.9. (HR. Bukhari) 18. (HR. (HR. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi me reka untuk mencolok matanya. Muslim) 21. Ad-Dailami) 19. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memas ukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. Bukhari) 10. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Muslim) 17. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. maka p eliharalah kelangsungannya. . Ath-Thabrani) 16. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. (HR. Ahmad) 13. Ath-Thabrani) 11. (HR.

(HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). K ewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya mak a Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Bukhari) 25. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Al-Baihaqi) 31." Rasulullah kemudian be rkata. "Apa haknya jalanan itu. (HR. Sesungguhnya itu adalah rezeki y ang disalurkan Allah untuknya. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saud aranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. dan beramar ma 'ruf nahi mungkar. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. A l-Baihaqi) 24. Muslim) 33.Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Bukhari) 34. (HR. (HR. Ahmad) 26.htm 12/20/2011 duduk maka berilah jalanan haknya. "Ya Rasululla h. (HR. (HR. (HR. (HR. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan." (Mutafaq'alaih) 23. Tirmidzi) 28. "Kalau memang harus duduk file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat m elenyapkan kedengkian. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. (HR. men ghindari gangguan. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila t idak saling mengenal timbul perselisihan. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. Al-Baihaqi) 29. . Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama se hingga menyulitkan tuan rumah. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa dimi nta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Para sahabat berkata. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Al Hakim) 30. (HR." Mereka bertanya. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang.

(HR. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak b isa tidur dan demam. Bila kamu tidak terjilat apinya. Apabila dia zalim. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. niscaya Allah akan m enyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. (HR. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. (HR. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bu kan termasuk dari mereka. Bukhari) 43. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). (HR. Muslim) 46. (HR. Abu Dawud) 37. Malik) 41. Bukhari) . cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimena ngkan (dibela). Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak bole h ada paksaan. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Bila dia tidak member imu minyak wangi. Tidak ada kel ebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang buka n Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. (HR. Wahai segenap manusia. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Aththusi dan Tirmid zi) 38. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudarany a melebihi tiga malam. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. (HR. (HR. (HR. Mashabih Assunnah) 39. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar be rita rahasia orang lain). Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. kamu akan mencium keharumannya. (HR. (HR. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Sedangkan kawan pendamping yan g buruk ibarat tukang pandai besi. Bukhari) 36. kamu akan te rkena asapnya. kecuali dengan ketakwaannya.Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kep ada orang yang enggan memberimu. hindarilah wajah. (HR. Ahmad) 40. Apabila kamu memukul. Bukhari) 45. Muslim) 42. Ahmad) 35.

dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlakn ya maka kawinkanlah dia. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. (HR. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu ) benteng (penjagaan) baginya. (HR. Ahmad) 8.:: HaditsWeb ::. karena kedu dukannya. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (p erhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. Abu Dawud) 2. Hendaknya pilihlah yang ber .htm 12/20/2011 melulu. (HR. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. yaitu shalat apabila tiba waktunya. (HR. Al Hakim dan Ath-Thahawi) 4. (HR.Dr. jenazah bi la sudah siap penguburannya. Perkawinan 1. Bukhari) 5. yakni karena harta kekayaannya. (HR. Wanita dinikahi karena empat faktor. Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk bera lih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 7. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu sek sual.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Bukha ri) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 9. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-l aki sepadan yang meminangnya. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. Bukhari) 3. karena kecantikannya. Tirmidzi dan Ahmad) 6.Gema Insani Press . Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agama nya. (HR. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Sesungguhnya ak u akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. dan karena agamanya. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah k awin. Wahai segenap pemuda. warisan. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separo nya lagi.

dapat menjaga kehormatan dirinya. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutang nya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri.htm 12/20/2011 kawin) sedikit maupun banyak. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. (HR. Kawinilah gadis-gadis. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan un tuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadika n hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Ath-Thahawi) 16. (HR. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat u ntuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seoran g pezina. (HR. Ath-Thabrani) 17. (H R. At h-Thabrani) 18. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan keke luargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya b aginya. Ath-Thabra ni) 14. dan tanda persetujuan seorang gadis i alah diam (ketika ditanya). (HR. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangka nnya bila ia memandangnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimban g janda. 13. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan deng an mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehi naan. Bukhari) 12. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah a kan menambah baginya kerendahan. Ath-Thabrani) 15. (HR. dan barangsiapa mengawini wanita karena memanda ng harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. Tirmidzi dan Ahmad) 11. (HR. dan memelihara hart a suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan me minang di atas peminangan saudaranya.agama agar berkah kedua tanganmu. (HR. Muslim) 10. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang ga dis maka harus seijinnya (persetujuannya). Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga t . sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banya k melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit.

Ahmad) 27. tanpa syarat keridhaannya. kecual i dengan seijin suaminya. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. diperbolehkan itu lebih lam a dari biasa. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. kalau setelah melihatnya. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Bukhari) 19. hendaklah melakukannya. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedu a telapak tangannya. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Ahmad) 25. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia.erbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. Al H akim) 22. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menga wininya. (Mutafaq'alaih) 24. (HR. (HR. demi kehormatan kaum wani ta. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena be sarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan nya dengan benar dan jujur. Karena itulah dianjurkan untuk melihat t anpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. (HR. lelaki itu kemudian mengundurkan diri.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Ath-Thabrani) 23. Kep ada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminy a kecuali dengan ijin suaminya. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dib enarkan). (HR. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) aka n masuk surga. 26. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang y ang tidak disukai suaminya. (HR. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau beri . (HR. Ibnu Majah) 20. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa iz in untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagi an-bagian dari tubuhnya. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan kalau dibenarkan manusia suj ud kepada manusia. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan p ada jarak tempuh empat puluh tahun. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya. dan sebaiknya di lakukan tanpa sepengetahuannya. (HR. (HR.

Abu Dawud) 29. (HR. 31. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanla h dengan kesungguhan hati. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. bercumbu dan membelai mesra istri. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. Bila ada pe rangai yang tidak disukai. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain . u budi. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. (HR. 32. (HR. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayat kannya. B ukhari) 28. (HR. dan aku adalah yang t terhadap keluargaku. ." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan b agi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali.kan rezeki bagiku (anak). Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. "Memberi isteri makan bila kamu makan.29 diatas. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang ya ng menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suami nya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. (HR. janganlah menghinggapinya se perti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ej akulasi. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. Sebaik-baik kamu erbaik dari kamu rang yang mulia. 30. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. tidak boleh memukul wajahnya. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. diantara nya bergurau. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. Muslim) 35. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah o dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tah 'Asaakir) 34. h endaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. (HR. tidak boleh menjelek-jelekk annya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. Muslim) 33. Abu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. "Apa hak isteri terhadap suaminy a?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR.

(HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 40. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak mengh endaki keturunan daripadanya. "Ya Rasulullah. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) unt uk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. bertanya kepada Nabi Saw. Bukhari) 38. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sem bunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. (HR. yaitu perceraian. Abu Dawud dan Ahmad) 42." (HR. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya ( main-main) adalah kesungguhan (serius). Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayanin ya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi .htm 12/20/2011 Hakim) 36. Orang yang mau disuruh mem bantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Alla h. Jadi perkaw inan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. . Ath-Thahawi) 37. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isteri nya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. (HR. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. Abu Sufyan s uamiku seorang yang pelit. 39. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. nikah dan rujuk. Hindun. ibunya Muawiyah. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok.Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. 41. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. (Mutafaq'alaih) 44. (HR. 43. (HR. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak.

Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka.:: HaditsWeb ::. Wanita 1.Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw me njawab. (HR. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufura n mereka. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. Ahmad) 3. dise butkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: Keperluan makan dan minum Keperluan pakaian Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Tirmidzi) 46. "Tempatk anlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemam puannya. Ahmad. (HR. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-l aki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. Apabila kamu berb uat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu y ang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Muhammad Thalib. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai.Gema Insani Press . pisahkanlah diri kalian dari t empat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Ibnu Majah dan Tirmidz i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan ke pada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. Apabila mereka me ntaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. kecual i apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). (HR. Para sahabat bertanya. ATH THALAAQ . Mereka itu ada lah tawanan di tanganmu. "Kamu belum pernah berbuat baik kepa .Dr. Muhammad Faiz Almath . sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Abu Dawud dan Ahmad) 2. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Kalian pun ya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR." (Surat 65.htm 12/20/2011 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. (HR.

Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (lakilaki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pe lacur. Muhammad Faiz Almath . (HR.daku. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wan ita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Bukhari) 4. Abu Dawud) 7. Wahai kaum wanita. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. (HR. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahi nya atau dia mahramnya. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Anak . aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah ak al (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat a kal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita).Ibnu Baabawih) 8. Bukhari dan Muslim) 13.Dr." (HR.:: HaditsWeb ::. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Muslim) 6. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia di murkai Allah Azza wajalla. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak a da di rumah (sedang ke luar atau bepergian). (HR. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pri a daripada godaan wanita." (HR.Keluarga . (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. (HR. Ahmad) 10. Muslim) 11. (HR. Bukhari) 5. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didam pingi mahramnya. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sed apat mungkin. Ayah . Muslim) 9. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. Asysyihaab). (HR. An-Nasaa'i) 12. (HR.Gema Insani Press .Ibu .

" Orang tua itu berkata dengan sedi h dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku men gasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. kau perlakukan daku seperti t etangga jauhmu... B ersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau.htm 12/20/2011 Ketika orang tua itu tiba. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. kekasaran dan kekejaman. dan berpesan kepadamu. ya Rasulullah. Dari Jabir Ra meriwayatkan. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. Sayang.. Hatiku takut engkau disambar maut. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. kalau or angtua itu datang. S ekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pe rnah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi c erah dan tampak bahagia.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung me megangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini. Semua hasil jerih-payahku kau mi num dan kau reguk puas." Nabi m endesak: "Katakanlah. bagai akulah yang sa kit. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengark an oleh teliganya. perintah beliau. dan mencapai apa yang kau cita-citakan." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuan ya untuk mengurusi mereka. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku .1. Bila kau sakit di malam hari.. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad.. lantaran sakit dan deritamu. S etelah engkau dewasa. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. bukan kau yang menderita." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". Jibril b erkata: "Ya. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang bena r sudah dipasrahkan. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku ingin mendengarnya. hatiku gundah dan gelisah. "Masih. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad.. dengan ini All ah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu. Muhammad. aku tak bisa tidur dan resah. dia berkata: "Demi Allah. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keut amaan. kau balas aku deng an kekerasan. ya Rasulullah. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku.. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. Seorang datang kepada Nabi Saw. ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor... bukankah saya menafkahkan uang itu un tuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . Nabi Saw bertanya kepadanya.. (HR. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu men gadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab : "Tanyakan saja kepadanya. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Ora ng itu menjawab. Dia berkata : "Ya Rasulullah. 3." Lalu Nabi Saw bersabda. Al Hakim) 2.. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur dera s. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu.

Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. Ad-Dailami) 11. 7. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). Ath-Thahawi). (HR. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. (HR. (HR. (Mutafaq'alaih) 12. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. Adarqothani ) 13. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya... Beliau lalu menjawab. (HR. Mereka bertanya. 9. "B agaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. "Ya Rasulullah. 10. .ayahmu!" (HR. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya . Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus re zekinya. (HR." ( Mutafaq'alaih).ibumu. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. Seorang sahabat bertanya. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf . Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka . (HR. 4. 8. Ad-Dailami).. "M ereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. Muslim) 6." (HR.htm 12/20/2011 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya.ibumu. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-ma ki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 5. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya mak a dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang me ngamalkan kebajikan. siapa yang paling berhak memperoleh pe layanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab.. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mer eka. "ibumu. (HR.

Ath-Thahawi).14. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. 25. dan m emberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). Ath-Thahawi). (HR. Aththusi). 27. (HR. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepa da Allah. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). aku jamin untuknya empat perkara. 22. (HR. (HR. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. 17. Bukhari dan Muslim) 19. apa hak anakku ini ?" Nabi Saw menjawab. Muslim) 24. mendidik adab yang baik. (HR. Ath-Thahawi). Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) y ang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. " Ya Rasulullah. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. (HR. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka aka n menyebabkannya masuk surga. ditambah umurnya dan Al lah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. He ndaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya kel uarganya akan mencintainya. Ath-Thabrani) 20. (HR. rela dan ikhlas. Jika aku akan mengutamakan yang sa tu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempua n. AnNasaa'i) 26. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. (HR. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan a yahnya (dalam kebaikan). . maka dia akan masuk surga. diperluas baginya rezekinya. Ar-Rabii'). Bukhari) 16. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempua n wajib baginya masuk surga. ( HR. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Bukhari) 21. (HR. Ath-Thahawi) 15." (HR. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. "Memberinya nama yang baik. Ibnu Babawih dan Ib nu 'Asakir). 23. (HR. Ayah dan ibunya lah kel ak yang menjadikannya Yahudi. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepad a mereka tepatilah. 18.

Bukhari) 31. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). Bukhari) 5. Bukhari dan Muslim) 4. Al-Baihaqi dan Ath-T habrani) 29. (HR. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. (HR. (HR. (HR. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. aku telah diza limi mereka. yang di depan. di belakang. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu k ikir dalam menafkahi keluarganya. ya Robbi. Ya Robbi. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangun an rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggang . (HR. (HR. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiski nan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar j enazahnya. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Bukhari) 2. Rahim mengucapkan ke luhan dan pengaduan: "Ya Robbi. 32." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu d engan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. Tirmidzi dan Ahmad) 28. Apa bila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke d alam perbendaharaan negara (baitul maal). 3. (Mutafaq'alaih ) 30. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga.Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. ya Robbi. Muhammad Faiz Almath . Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Abu Daw ud).htm 12/20/2011 33. (HR. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah.Dr. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR.Gema Insani Press . Tetangga 1. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dindi ng rumahnya. (HR. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. Ath-Thahawi). Bila dia memperoleh kebaikan kam u mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untu k menyampaikan rasa duka. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. (HR. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim).

" Nabi Saw berkata. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tet angganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. lalu aku me ndengar suara orang menyeru dari belakangku. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal se belum berangkat (bepergian). aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. Ibnu 'Asakir) 8. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timban ganmu. Al-Baihaqi) .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. "Ketahuilah." Nabi Saw menjawab. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpind ah-pindah. sesungguhnya A llah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu . (HR. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah.." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum mem ilih rumah." (HR. (HR. (HR. menun aikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya.:: HaditsWeb ::. Ahmad dan Al Hakim) 7. (HR..Ketahuilah hai Aba Mas'ud.gunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan k epadanya. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datan g adalah Rasulullah Saw. (HR. "Kamu harus memaafkann ya setiap hari tujuh puluh kali. hai Aba Mas'ud. Be liau kemudian melanjutkan ucapannya. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. (HR." (HR. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Dia tidak boleh dipaksa melaku kan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya." (HR. Al-Baihaqi) 3." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sed ang berang (marah). (HR. "Ya Rasulullah. 10. Muslim) 2. Ibnu Hibban) 4. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1.Dr. Al Khatib) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. Muslim) ." Aku spontan menjawab.Gema Insani Press . Orang itu berkata. Ath-Thabrani) 6. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. Beliau berkata. Al Bazzaar) 9. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Abu Sa'id Al Badri berkata. Muhammad Faiz Almath .

(HR. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia da ri golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan sua minya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan bai k maka baginya dua kali lipat pahala. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belah mu. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah ka mu ikut membantu mereka. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. Baran gsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Anak Yatim . Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Ibnu Majah) 7. (HR. Muslim) 11. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yan g tidak dapat mereka tunaikan. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaa nnya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakai an serupa dengan yang dia pakai. (HR.Dr. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Kedua. Ahmad) 13. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . An-Nasaa'i) 12.:: HaditsWeb ::. seorang yang mengkaryakan (memperkerjak an) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak m emberinya upah. Bukhari) 6. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan dit erimanya. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. (HR. (HR.5. seorang yang berjanji seti a kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 (berkhianat). Pertama. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusi a. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Asysyihaab) 14. (HR. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggu ngannya. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. (HR. Abu Ya'la) 9. (HR.Gema Insani Press . (HR. Ketiga. Tirmidzi da n Ahmad) 10.

Ibnu Majah) 3. (HR. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anuge rahkan kepadanya terhadap tetangganya. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasih i dan menyayangi anak yatim. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi key atiman serta kelemahannya. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diper dagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). ketahuilah. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin i alah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denga n buruk. Demi yang mengutus aku dengan hak.Dr. (HR. Akhlak 1. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Wanit a itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Abu Dawud dan Ahmad) 4.Gema Insani Press . menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya) . Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia menguru ng dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (be rkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. (HR.1. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. Abu Hanifah) 6. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling ba ik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Demi yang mengutus aku dengan hak. (HR. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutu hkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5.htm 12/20/2011 kawin lagi. 2. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikanny a) kelak pada hari kiamat. ( HR. Demi yang jiwak u dalam genggamanNya. Ath-Thabrani) 7.:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ar-Ridha) .

orang ini ketika dalam negeri dunia paling ba ik akhlaknya terhadapku. Abu Dawud) 3. Ath-Thabrani ) 4. Kawinkanlah aku dengan dia. (HR. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya k epada orang lain. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang ba ik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akh laknya dengan berkata." (HR. Ath-Thabrani) . Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri nis caya kamu tergolong muslim. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mu kmin. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo i lmu. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Sesungguhnya t erlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Tidak ada kesendirian yang l ebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan waja h yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. dan janganlah terlalu banyak tertawa. (HR. (HR. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (keka yaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Muslim) 7. Ad-Dailami) 9. Ibnu Ma jah dan Ath-Thabrani) 10. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ummu Salamah. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati.htm 12/20/2011 Saw menjawab. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi S aw menjawab. "Ya Rasulullah. Ahmad dan Tirmidzi) 8.2. Re lalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. (HR. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehorma tan diri). Muslim) 6. Abu Ya'la dan Al-Baih aqi) 5. dan mengasihi serta menyayan gi orang lain adalah separo akal. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhla k yang baik." (HR. Wahai Ummu Salamah. Ya Rasulullah. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur) '. "Ya Robbku. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. (HR. isteri Nabi Saw bertanya. (HR.

tidak peduli dari sumber mana datangnya. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertol ongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Asysyihaab) 19. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan h atinya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. (HR. "Ya Rasulullah. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling d usta. Ahmad) . dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahk annya. Bukhari ) 16. (HR. Ibnu Hibban) 13. Ahmad) 17.11. s edangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. (HR. Ath-Thabrani) 23. (HR. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat d erajatnya. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berke pentingan dengannya. (HR. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa ( terburu-buru) adalah dari setan. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. (HR." Sahabat itu bertanya berulang-ul ang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Ahmad dan Al Hakim) 12. Bukhari) 14. "Jangan suka marah (emosi). Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah da ripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Al Bazzaar ) 22. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah da n berbuatlah ihsan kepada mereka. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Tirmidzi) 20. Dia harus mengamb ilnya dari siapa saja yang didengarnya. (HR. (HR ." (HR. (HR. Muslim) 21. Ahmad) 15." Nabi Saw berpesan. "Jangan suka marah. berpesanlah kepadaku. ( HR. (HR. Kemuliaan orang adalah agamanya. Bukhari) 18. Hati-hatilah terhadap prasangka.

Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji.htm 12/20/2011 25. Abu D awud) 3. Makar. (AR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 28. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. (HR. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dar i keimanan. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. Bukhari) 4. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. sedangkan perkataan busu k adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. (HR.Gema Insani Press . sedangkan dosa ialah apa yang m erisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. (HR. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. (HR. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan keja m. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Bukhari dan T irmidzi) 26. (HR. Kebajikan ialah apa y ang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Ath-Thahawi) 6. (HR. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam da damu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. Bukhari) 7.Dr. (HR. Akhlak yang Buruk 1. yang berkata kotor dan membenci ora ng yang memintaminta dengan memaksa. (HR. Bukhari) 2. Bukhari) 5. (HR. (HR.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 24. Muhammad Faiz Almath . Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-teran gan. yaitu yang .:: HaditsWeb ::.

. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak m ereka atau hampir merusak mereka. (HR. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang in i menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pul a pahalanya. (HR. Mereka adalah mak hluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di s isi Allah. Ahmad) 15. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi ja hil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. (HR. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dija uhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Kiblat mereka hanya uru san wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak.begini. Ad-Dailami) 13. shalat dan zakat. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebu san atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. Ahmad) . dan t erlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuat an dosa. hati yang kejam. (HR. (HR." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wa jalla. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-k awannya.. Barangsiapa diintai keburukannya oleh A llah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. Ad-Dailami) 17. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya.. sombong.htm 12/20/2011 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian p ada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. (Mutafaq'alaih) 14. "Allah dan rasul Nya lebih mengetahui. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan pu asa.. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada uru san perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Ad-Dailami) 16.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. "Tadi malam aku berbuat begini. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh oran g itu berbuat zina. angkuh. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. Ahmad) 10. (HR. Ahmad) 9. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain." Nabi Saw lalu berkata. Muslim) 12. Al Hakim) 11. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. (HR. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. (Mutafaq'alaih) 8. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bang kai dan pada siang hari serupa keledai. (HR.

(HR." (HR. Ath-Thahawi) 6. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Kalau All ah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan da n tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya.18.htm 12/20/2011 Press . Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bers enggama dengan keluarga (istri). [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. dan dendam sehingga me reka melakukan kezaliman (melampaui batas). Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah.:: HaditsWeb ::. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menj awab. Al-Baihaqi) 8. (HR. . Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. (HR. (HR. Bukhari) . Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. Abu Dawud) 19. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. (HR . Al Hakim) 3. saling bermusuhan dan saling iri. (HR. Mereka berlomba mengu mpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang ke senangan dunia. "Ya Rasulullah. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dengki. 5. Adab Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. (HR. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. Tirmidzi). Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. Bukhari) 4. Abu Dawud dan Ath-Thah awi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. 7. Ak u bertanya. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. dirapikan dan tidak acak-acakan.

"Palingkan pandanganmu (dari memand ang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan." (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya . Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. 16. Muhammad Faiz Almath .Dr. Bukhari dan Muslim) 13. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akh irat. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. (HR. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebai kannya. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Muslim) 12. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw me njawab. namun diperbolehkan untuk ka um wanita (muslimah). "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Abu Dawud) 14. (HR. (HR. (HR. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). dan Rasulullah pun mengizinkannya.9. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya." Mereka bertanya lagi.Gema Insani Press . "Kalau memang suatu keharus an maka berilah jalanan itu haknya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17. Dalam berkumpul (majel is) itu kami berbincang-bincang. Bukhari) 11. (HR . "Apa yang dimaksud ha knya itu." Nabi Saw menjawab. Seorang bertanya kepada Nabi Saw. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Para sahabat bertanya. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapa t suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). "Ya Rasulu llah. Bukhari) 10. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. yang lewat kepada yang dudu k dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. Abu Hanifah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. 15. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. (HR.

:: HaditsWeb ::. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musi bah. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahka n diri) maka dia menyimpang menuju neraka.. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. merahas iakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). Ahmad dan Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). (HR. Ahmad) 7. (Mutafaq'alaih) 2. (HR. (HR. yaitu merahasiakan keluhan. Tolong-Menolong 1. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semusli m). (HR. Bukhari) 5.Dr.:: HaditsWeb ::. (HR. . (HR. (HR. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila t erkena ujian dan cobaan dia bersabar. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. Sabar 1. (HR. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-ora ng yang lemah dari kalangan kamu. Ibnu A bi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Ath-Thabrani) 5. Ath-Thabran i dan Al-Baihaqi) 2.Gema Insani Press . Al Hakim) 3. (HR. Asysyihaab) 3. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. Bukhari) 4. Tirmidzi) 4.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kekuatan disertakan kepada jama'ah. (HR. Muhammad Faiz Almath .

6. (HR. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seoran g pendusta (pembohong).. Muslim) 3. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta .Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya.Dr. Muhammad Faiz Almath . (HR.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Al Bazzaar) 5.:: HaditsWeb ::. maka suami bol eh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan.Dr.Gema Insani Press . Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamai kan (merukunkan). Celakalah dia. da lam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR. Muhammad Faiz Almath . Hati-hatilah terhadap dusta. Benar dan Dusta 1. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan ke rusakan. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ahmad d an Abu Dawud) 7. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk.htm 12/20/2011 membawa ke surga. Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Kikir . bila berjanji t idak ditepati. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyiha ab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Murah Hati . Bukhari) 2. Sesunggu hnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. dan bila diamanati dia berkhianat. Hendaklah kamu selalu benar. yaitu bila berbicara dusta. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan ma ksud agar mereka tertawa. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara.celaka dia. yaitu dalam peperangan.. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). (HR. (HR. (HR.Boros . (HR.

Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) s ebelum kamu. (HR.Dr. Ahmad) 3. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya).:: HaditsWeb ::. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut bera da di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Asysyihaab) 4. Ahmad) 2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Sesungguhnya Allah menunt un tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnenget ahui suatu yang hak untuk menegakkannya. Muslim) 6. "Ya Rasulullah. (HR. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. (HR. (HR. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. (HR. Bukhari) 2. (HR."( HR. menyaksikan atau men dengarnya. Ath-Thabrani) 3. Seorang pemurah hati dekat kepada Alla h. Athth alayisi) 5. (HR. Muhammad Faiz Almath . Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima ). Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyat akan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. Jauhilah kekikiran. Ath-Thabrani) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.1. Keberanian dan Ketakutan 1. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press ." Aku berkata. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak mesk ipun akibatnya terasa pahit. tunjukkan . Seorang yang bodoh tapi murah ha ti (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi k ikir.Dr. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. "Tambah lagi ya Rasulullah. Zuhud dan Tamak 1. (HR.

Gema Insani Press ." (HR. (HR. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama.kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan m iskin. . B ukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho de ngan amal yang sedikit dari dia. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pu n akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. Al-B aihaqi) 8. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. Apab ila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan ber tahmid dan bersyukur kepada-Mu. niscaya kamu akan disenangi manusia. (HR. Ath-Thabrani) 6. Asysyihaab) 9. Bukhari) 7. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Aku m enjawab. Al Bazzaar) 10. Ath-Thabrani) 11. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. (HR. (HR. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah." (HR. B ukhari) 4. Kezaliman 1.Dr. Ibnu Majah). (HR. (HR. Ya Allah. (HR." Rasulullah Saw menjawab. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja ) maka kamu akan dicintai Allah. 3. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut du nia. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. Muhammad Faiz Almath . (HR. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tanga n manusia. (HR.:: HaditsWeb ::. "Jangan ya Allah. 2.

Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan d ililit dengan tujuh bumi. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi k eras. Muslim) 6. Riya dan Nifak 1. (HR. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia menget ahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganK u. Ahmad dan Ath-Thabrani) . (HR. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.Gema Insani Press . (HR. Ahmad) 7.Dr. (HR. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan b ila mengazabnya tidak akan luput. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Ja uhilah kekikiran. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud) 9. Ibnu Majah) 8. Mashabih Assunnah) 5. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. (HR. Ahmad d an Ath-Thabrani) 3. Ahmad) 4. apabila Dia mengazab penduduk negeri -negeri yang berbuat zalim. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezali man dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang ." (HR.:: HaditsWeb ::. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubu ngan kekeluargaan. Sesungguhnya antara dia dengan All ah tidak ada tabir penyekat. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pand ai bersilat lidah. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya." (HR. Bukh ari) 2. (HR. (HR. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikha watirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ar-Rabii') 2.Jauhilah kezaliman.

Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung ma ka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. Abu Dawud) 2.3. ma ka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Muhammad Faiz Almath . 9. (HR. 7. (HR.:: HaditsWeb ::. Muslim) 4. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. (HR. Orang yang riya berciri tiga. Ahmad dan Al Hakim) 5. (HR. Bukha ri) 8. (HR. Sedan gkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Ya'la) 3. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. (HR. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. (HR. mendatangi kelompok i ni dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain . harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang me narik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan baro kah. Apabila seorang melihat dirinya. Ibnu Babawih). tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. dan bila diamanati dia berkhianat.Dr. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Ad-Dailami). Pengaruh ketajaman mata adalah hak. sesungguhnya hasud mengikis pahala-p ahala sebagaimana api memakan kayu. (Mutafaq'alaih) 6. bila berjanji tidak ditepati. (HR.Dr. Hasud dan Ketajaman Mata 1. Ar-Rabii') 4. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan.

htm 12/20/2011 dan tidak mengganggu tetangganya. Al-Baihaqi) 2. Cinta dan Benci 1. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. (HR. Muslim) 4. Ad-Dailami) 3. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. Bukhari dan Muslim) 3. Muslim) 5.-Gema Insani Press . (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 5. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangk apnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat.:: HaditsWeb ::. Kesombongan 1. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keso mbongan. Muslim) 2. Ath-Thabrani) 4. (HR. Bukh ari) 6. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Barangsiapa merebutn ya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. (HR. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombo ngannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. kekikiran ya . Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar ( jujur).Gema Insani Press . Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena All ah. (HR. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. (HR. (HR.Dr. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. (HR.

Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. (HR. (HR. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Perzinaan 1. Semua itu dibenarkan (direalisir atau di wujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya.:: HaditsWeb ::. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian se kian. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. kedua telinga zinanya mendengar.Dr. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. (HR. Ath-Thabrani dan Al H akim) 2. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Pembicaraan dan Ucapan 1. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukul i orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Mereka melenggang be rgoyang. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan.Gema Insani Press .ng dipatuhi. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. (HR.Dr. Muslim) 3. (HR. Bukhari) 2. Ath-Thabrani da n Anas) 6. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. lidah zinanya bicara. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-ba ik atau diam. Bukhari) 4. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia ak an menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' ni .htm 12/20/2011 . (HR. telanjang. kaki zinanya melangkah (berjalan ) dan hati yang berhasrat dan berharap. Ked ua mata zinanya melihat. (HR. (HR. Bukhari) 3. (HR.

(HR. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Asysyihaab) 8. berkata keji atau berkata busuk. sesungguhnya kam u telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". (HR. "Allah dan rasulNya lebih m engetahui. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Muslim) 15. (HR. Abu Dawud) 4. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw.. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. yang diomongkan."(HR. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. tadi malam aku berbuat begini . Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. "Waspadalah kamu. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. Bukhari) 5. "Hai Fulan. lalu beliau berkata kepadanya . Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukan nya. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang me lakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. Muslim) 14. (HR. (HR. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung . ( HR. Ibnu Hibban) 7. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. Ad-Dailami) 9.(HR. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya k arena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. tetapi esok paginya d ia membeberkan sendiri dengan berkata. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Bukhari) 12.. (H R. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. (HR. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Ath-Thabrani) 10.begini. (Mutaf . Ahmad) 13. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya." Beliau bersabda. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada diri mu. (HR. sesungguhnya itu adalah pen yembelihan. (HR. dan menyia-nyiak an harta serta banyak bertanya. (HR. Bukhari dan Al Hakim) 16. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab.scaya dia masuk surga. pengutuk. 6.

Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. (HR. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Bukhari) 5. . "P ara nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) m ereka. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan sua tu musibah). (HR. kecuali Allah menca tat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. (HR. diserang penyak it atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali de ngan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Bukhari) 4. (HR.Dr. "Ya Rasulull ah. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). Ujian dan Cobaan 1. (HR. Tirmidzi) 2. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamnya tipis (lemah) dia d iuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (ker as). Ketika dia tidak dapat mencapain ya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia menca pai derajat itu.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah.htm 12/20/2011 . siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab.aq'alaih) 17. Ath-Thabrani) 6. Bukhari) 9. (HR. Sesungguhnya Allah 'Az za wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. kelelahan (kepayahan). Ahmad) 8. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al-Baihaqi) 7. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa.:: HaditsWeb ::. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. (HR. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Alla h. Bukhari) 3. (HR. Abu Ya'la) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar mak a Aku ganti kedua matanya dengan surga. Muhammad Faiz Almath . (HR.

Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Ada yang ke luar seperti ditimpa fitnah (musibah). Al Bazzaar) 10. (HR. Ad-Dailami) 16.:: HaditsWeb ::. (HR. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan ora ng lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Para sahabat bertanya. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemi . Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Kalau dia tidak ridho dengan pemberia nNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. (HR.Gema Insani Press . Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiak annya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. (HR.Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak." (HR. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. (HR. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah murnian emas dengan api (pembakaran). Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Itulah yang d kurang dari itu (mutunya) dan emas hitam dan itu yang memang 13. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ahmad dan Tirmidzi) 11. Bukhari) 2. (HR. "Melibatkan diri d alam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya.htm 12/20/2011 (senang) menerima pemberian.Dr. "Bagai mana menghina dirinya itu. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seora ng dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 12. Muhammad Faiz Almath . dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolon g orang-orang yang memperoleh hidayah. Ahmad) 17. Ath-Thabrani) sebagaimana seorang menguji ke luar emas murni. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-ro bek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. diberi lalu bersyukur. Ada juga yang itulah yang selalu ragu. Abu Ya'la) 14. (HR. Ath-Thabrani) 15. (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Perjalanan 1. (HR. Ada yang ke ilindungi Allah dari keragu-raguan.

(HR. Ath-Thabrani) 9. mengarahkan kamu kepada segala kebaik an. duniaku.htm 12/20/2011 "Ya Allah. (HR. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gan . Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. Abu Dawud) 10. (HR. dekatkan jarak bumi dan ri ngankan perjalanan kami. a khiratku. yang hidup di mukamu. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Ath-T hahawi) 5. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. ular. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Ya Allah. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. aku menitipkan diriku. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari ba pak dan anaknya". amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir".mpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan "." (HR. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian belia u bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. Robbku dan Robbmu Allah." (HR. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat henda klah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya" . (HR. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beli au menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu m elepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (HR. Muslim) 3.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Ya Allah. (HR. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan kel uarga kami. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu pe ninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. srigala. Tirmidzi) 6. tanggungjawabku. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. Sesungguhnya Robbku Maha P engampun lagi Maha Penyayang. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. harta-bendaku. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. keluargaku. Aku berlindung kepada Allah dari ga ngguan singa. agamaku. Ibnu Babawih) 7. menyelamatkan agama da n duniamu.

Ahmad dan Tirmidzi) 9. Muhammad Faiz Almath . Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. (HR. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Muslim) 10. Kebersihan 1. maka dia tidak akan mengalami gangguan apa pun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. dermawan dan senang kepada kedermaw anan. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dar i (percikan dan bekas) kencing. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6.gguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. 2. mencukur rambut kemaluan. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). rayuan dan godaan.:: HaditsWeb ::. meng gunting (merapikan) kumis. (HR. (HR. Sesungguhnya setan mengi kat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. Wahai Abu Hurairah. (HR. (HR. (HR. Ath-Thahawi) 7. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. (HR. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan ti dak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyal ahkan kecuali dirinya sendiri. (HR. bersih dan menyukai kebersihan. Ahmad) 3. (HR. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. hendaklah di a berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehin gga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari si tu. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 8. .Dr.htm 12/20/2011 . Bukhari) 4. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi.

htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Ahm ad) 4. Ath-Thabrani) 3. "Wahai anak. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. dan makanlah dari apa yang ada di had apanmu". Ibnu Majah) 5. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Sesungguhnya seo rang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak ak an diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. makanlah dari maka nan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. (HR. sedangkan makanannya haram. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perj alanan jauh. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. ucapkanlah Bis millah dan makanlah dengan tangan kananmu. Al Hakim) 7.Dr. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu mem akannya. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "B ismillah pada awal dan akhirnya". Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. . niscaya kamu menjadi orang yan g terkabul do'anya. mi numannya haram. Makanan dan Minuman 1. (HR. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam embe r (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. (HR. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Bukhari) 6. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada har i kiamat. Ath-Thahawi) 11. Wahai Sa'ad. (HR. (HR. Siapapun yang dagingnya tu mbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. (HR. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. Muslim) 2." Allah juga berfirm an dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. (HR.Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Sesungguhnya dia tidak men getahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud ) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ya Robbku".

Lalu Thariq berkata. A l Hakim dan Ad-Dailami) 12. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. dan hal ini dilarang oleh Nabi. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya.Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka d ahulukan makan malam. 14. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. (HR. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar le kas dingin. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. misalnya dengan fan ( kipas angin). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. (HR. Bukhari) 10. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau me njauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya." Lalu Nabi Saw berkata lagi. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Dinginkanlah makanan. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan b awang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. 11. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). "Itu bukan obat tetapi penyakit. (HR. Ahmad) 13. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Ar -Ridha) 15. 9. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja a tau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. Namun jika bau tersebut bisa hilang. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berk umpul dengan kaum muslimin lainnya. (HR. (HR. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan un tuk kamu di akhirat. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). dan Rasulullah pun mengizi nkannya. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan u ntuk tiga orang cukup untuk empat orang. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat." (HR. . Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum da ri emas dan perak. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman.

persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jau hilah. kayamu sebelum melarat.htm 12/20/2011 . (HR. Ahmad) 17. Persoalan-Persoalan Pribadi 1. (HR. (HR. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untu kmu. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam ke salahan yang tidak disengaja. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung k e mulutnya. teko dan wadah-wadah lainnya. Para sahabat bertanya. (HR. dan senggangmu sebelum sibuk.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu ha nya untuk sehari semalam. Buta yang paling buruk ialah buta hati. . sehatmu sebelum saki t. poci.Dr. Hendaknya dituangkan dulu ke dal am gelas. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. hidupmu sebelum mati. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah.htm 12/20/2011 Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Ath-Thabrani) 4. (HR. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasm u. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah sauda ranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. Ibnu Majah) 6. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (ke mbalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). lalu meminumnya dari gelas tersebut. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Bagaiman a sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia ber tamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepad a tamunya". ( HR. Muhammad Faiz Almath . karena lupa.16. dan karena dipaksa melakukannya. Asysyihaab) 5. Muslim) 3. misa l minum langsung dari galon.

Al Hakim dan Tirmidzi) 14. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan.Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun." Ak u bertanya lagi." Aku bertanya lagi. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pad a orang-orang. "Tidak. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam b agian dari mimpi kenabian. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. karena sepertiga i tu sudah banyak. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. "Tidak. A l-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum faja r). (H R. Al Hakim) 9. (HR. Nabi menjawab." (HR. Oran g tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. (HR. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi dilu ar perkiraan. "Separonya?". (HR. Muslim) 15. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Sa w menjawab. hendaklah dia mentaatiNya dan barangs iapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya." (HR. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan A llah 'Azza wajalla. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah ti dak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandang an mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. (HR. (Bukhari) 12. Rasulullah datang menjenguk da n aku berkata. 10. "Ya Rasulullah. Ahmad) 13. (HR. (HR. 8. Bukhari) 11. "Ketika aku sakit. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Sedikit dari mereka yang me lampauinya. Barangsiapa meningga lkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan man is dalam hatinya. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina l alu hamil. Bukhari) .

16. (HR.Gema Insani Press . Pengobatan dan Penyakit 1. (HR. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. "Ya. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan p ertama kali untuk dirinya dan keluarganya.:: HaditsWeb ::. (HR. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. Muslim) 17. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Ibnu Majah) 4. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". diketahui oleh yang menge tahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. 6. Ashabussunnah) 2. Bukhari dan Muslim) 7. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. wah ai hamba-hamba Allah. (HR. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. "Ya Rasulullah. Bukhari dan Muslim) 3. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Jika seseorang membongkar keburukan yang d iketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ad a pada dirinya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR. apakah kami berobat?" Beliau menjawab.Dr. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya . . Ahmad dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . (HR. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganl ah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. Bukhari) 5. (HR. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah k amu memasukinya. Mereka bertanya.

Ibnu Majah) 4. Muslim) 2. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lal u mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Sesungguhnya tiada ses uatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Dukun dan Peramal 1. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air ma ni dapat terjadi anak. Bukhari) 12. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). Ad-Dailami) 8.Dr. Beliau lalu menjawab. "(HR. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. (HR.Gema Insani Press . (Abu Dawud) 3. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. . (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Majah) 11. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR . (HR. ( HR. Abu Hanifah) 13.Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) d an ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. (H R." (HR. Ibnu Majah) 10. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Al lah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit.htm 12/20/2011 9. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istr i). Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau.

Muhammad Faiz Almath ." (HR. Bukhari) 5. domba.Dr. Dengan perbuatannya i tu dosanya diampuni.:: HaditsWeb ::. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. "Apakah penebusannya. Muhammad Faiz Almath . "Ucapkanlah: "Ya Allah.Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. Muslim) 2. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan bur ung yaitu suara atau arah terbangnya. Ramalan mujur-sial adalah syirik. Hewan 1. tiada kebaikan kecuali kebai kanMu. 4. (HR. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Para sahabat bertanya.Dr. (HR. Bukhari) 3.htm 12/20/2011 .htm 12/20/2011 . (HR. (HR. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tetapi Allah menghilangkan pe rasaan itu dengan bertawakal. Ahmad) 5. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karen a kehausan. sapi. Lalu wanita itu melepas sepatunya. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap oran g pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ayam dan lain sebagainya. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mat i karena lapar dan haus.:: HaditsWeb ::. . (HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya maka nan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. kambing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful