Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala 1.

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendust akan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada perm ulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku dari pada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala se suatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun se tara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kam u membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kej ahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecon gkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa me mperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tet api kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku m enutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiar kanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru ol eh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia b erpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan j ika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku mene rimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukh ari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalka n adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al H akim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa ata lah lah bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berk kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Al yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Al dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muhammad Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada h ari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Al lah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman ya ng fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu d an terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhl aknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedik it. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas d an dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi belia u menjawab: "Aku file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lak ukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau jug a tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar d an berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan selu ruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ketinggian Al-Qur'an 1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegan gan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Musl im) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum d an menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qu r'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berba kti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala . (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukha ri)

Ahmad) 9.Dr. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah me reka infakkan. Muhammad Faiz Almath .6. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an han ya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah. (Mashabih Assunnah) 2.Dr.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. 8. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . serta tanpa akal dan naqal yang benar. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. .:: HaditsWeb ::. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. (HR.Gema Insani Press . Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. panduan dari para sahab at dan ulama yang shaleh. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. Barangsiapa menelusuri salah satunya d ia mendapat petunjuk jalan. Muhammad Faiz Almath . (Mashabih Assunnah) 7. (HR. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat.:: HaditsWeb ::.

seperti sha lat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Al-Baihaqi) 6. (Aththusi) 5. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dos anya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR.Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. kecuali p asti dikalahkannya. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Muhammad Faiz Almath . (HR Asysyihaab) 7. (HR. Ath Thobari) 8.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. lakukan pendekatan. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membaha yakan mereka. Akan datang satu masa. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perant araan seorang yang durhaka. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tid ak mampu merubahnya. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana s eorang hamba menyukai pengampunan-Nya. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun o rang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. Bertindaklah tepat. Ath Thobari) 10. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah y ang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh t ahun. l upa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. sebarkan berita gemb ira. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja).htm 12/20/2011 . Ahmad) 3. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. . (HR. Agama ini kokoh dan kuat.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 2.Dr. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar seba gai penolongmu. (HR. 9. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka.

"Seorang budak w anita melahirkan nyonya besarnya." Lalu Rasulullah Saw menjawab. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulull ah Saw. Lalu Rasululla h Saw bertanya kepada Umar. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bert ingkat. Orang-orang tanpa sandal." Kemudian dia bertanya lagi." Rasulullah Saw menjawab. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Ak u tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. "Ya Rasulullah. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. tahukah kamu siapa orang yang bertanya ta di?" Lalu aku (Umar) menjawab. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. Kenalilah Allah waktu kamu senang. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. (HR. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). seraya berkata. "Kini berit ahu aku tentang iman. (HR." Kemudian dia bertanya la gi. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu y ang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lal u Rasulullah menjawab."Ya Rasulullah. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Kedua kakinya menghem pit kedua kaki Rasulullah. Ath Thobari) 4. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalia n." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. "Ya Muhammad. Rambutnya hit am sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan. niscaya kamu akan selalu merasakan ke hadiran-Nya." Rasulullah menjaw ab. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat -Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. kitab-kitab-Nya. puasa Ramadh an. "Hai Umar. Muslim) 2. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kini beritahu aku tent ang ihsan. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu d imanapun kamu berada. hari akhir dan beriman kepada Qo dar baik dan buruknya. malaikatmalaikat-Nya. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. Tirmidzi) 6. Kelo nggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemu dahan. Namun berbahagialah orang-orang asing itu." Rasulullah berkata. terangkan kepadaku tentang Islam.Islam ." (HR. menunaikan zakat. niscaya Allah akan mengenalimu w aktu kamu dalam kesulitan. Muslim) 7. Para sahabat bertanya kepad a Rasulullah Saw. Di a bertanya lagi. Iman terbagi dua. "Ik rarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. mendirikan shalat. kemudian berlakulah jujur (istiqo mah). rasul-rasul-Nya." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Muslim) 5." (HR. dan mengerjakan haji apabila mampu. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Rasululla h Saw lantas berkata." Orang itu lantas berkata. (HR. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kemba li asing. Sufyan bin Abdullah berkata. "Benar. . setengah telanjang. Ketahuilah. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw.Ihsan 1. karena sesungguhnya Allah melihat anda." Rasulullah menjawab. Al-Baihaqi) 3. beritahu aku tentang Islam." (HR.Iman . "Beriman kepada Allah.

Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam keni kmatan dan dibesarkan dengannya. (Mashabih Assunnah) 3. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. . dan puncaknya (at apnya) adalah berjihad. Tirmidzi) 10. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. (3) Beriman kepada takdir-takdir." (HR. (HR. (HR. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira.Dr. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan " Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dar i Islam karena sesuatu perbuatan. tetapi apabila melakukan keburu kan dia beristighfar. Abu Dawud) 9. Ath-Thabran i) 6." (Ibnu Abi Ad-Dun ia) 8. Al Hakim) 7. (HR. (HR. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Q ashar. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1.htm 12/20/2011 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong.:: HaditsWeb ::. tidak diketahui mana yang lebih baik a walnya atau akhirnya. (HR. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Alla h mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) kebu rukannya maka dia adalah seorang mukmin. Ath-Tha brani) 2. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur).Gema Insani Press . (HR. Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Muhammad Faiz Almath . Bukhari dan Muslim) 4.Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Dan umat ter akhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. makanannya sebaik-baik makanan. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan ses uatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. (HR.

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu kmin yang lemah dalam segala kebaikan. ( 4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. tetapi katakanlah. (HR. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Abu Dawud) 17. Ahmad dan Abu Dawud) 13. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin l ainnya. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan ) lidah dan tangannya. (7) dan tidak menyebut kecuali keba ikannya sesudah ia wafat. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). (HR. Al Hakim) 8. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Aku mengagumi seorang mukmin. dan jangan lemah semangat (patah hati). (HR. (HR. Ibnu Baabawih) 10. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. m aka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangny a dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. dan memeranginya adalah sua tu kekufuran. (3) menyantuninya dengan hartanya. (HR. (5) menj enguknya bila sakit.Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. Muslim) 14. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan." (HR. yang keji dan yang uc apannya kotor. (2) mencintainya di dalam hatinya. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman da ri kejahatannya." Ketahuilah. (HR. (6) melayat jenazahnya. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan ka mu dan mohonlah pertolongan Allah. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalk an dan menjauhi keburukan (kejahatan). (HR. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman ter hadap jiwa dan harta mereka. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Bukhari) . "Ini takdir Allah dan ap a yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. Ahmad) 15. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bers yukur. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. (HR. (Mutaf aq'alaih) 16. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan . (HR. Al Hakim) 9. Muslim) 12.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. Muhammad Faiz Almath . (HR. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita." (Maksudnya. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjad i kafir. Ath-Thabrani) 3." (HR . "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. (HR. para sahabat bertanya.htm 12/20/2011 Mendengar sabda tersebut. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menja wab." Para sa habat lalu bertanya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir." Orang itu bertanya lagi. Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1.Gema Insani Press . "Ya Rasulullah. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu . "Ya Rasulullah. Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) 2. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. Hari Kiamat dan Hisab 1. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. rahmatilah khalifah-khalifahku. Abu Dawud) 4. apa arti memasu ki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. Abu Dawud) 3. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala -berhala selain Allah. Bukhari) 2.Dr." (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. dia ingin mati dan tidak i ngin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). banjir di musim kemarau. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Seorang Arab Badui bertanya. kaum penjahat melimpah.Dr. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. "Baga imana hilangnya amanat itu. orang-orang terhormat (mulia) . "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. (HR Bukhari) 5. Muhammad Faiz Almath . Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da lam ilmu agama. (HR. maka tunggulah kiamat. "Alangkah ba iknya sekiranya aku di tempat orang ini. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Satu tahun seperti sebulan. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. Kalau rotasi sekarang 1000 mil pe r jam. sebula n seperti seminggu. sehari seperti satu jam dan satu ja m seperti menyalakan kayu dengan api. jaman saling mendekat. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat.menjadi langka. wanita berlipat banyak . atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. (HR. Ahmad) 12. Allah. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba.. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. pembu nuhan. Abu Dawud) 9. (HR."Pembunuhan. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. Muslim) 7. ar ak menjadi minuman biasa. Bukhari) 11. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pr ia. Asysyihaab). Para sahabat lalu bertany a. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Al lah. (HR. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. (HR. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Jika terbit da ri Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Bukhari dan Muslim) 13. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperind ah masjidmasjid.." (HR. 6. Bukhari) 10. (HR.." (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangun an yang megah. kebodohan menjadi dominan.. Bukhari) 8. dan orang ke luar mem bawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. seminggu seperti sehari. saudaranya dan a yahnya. zina dilakukan terang-terangan. tidak ada lagi orang yang beriman. Saat akan tiba kiamat. . (HR. (HR. dan negeri-negeri Ara b kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. "Apa itu 'Alharju'. 15. (HR. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih." (HR. Muslim) 14.

htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari dan Muslim) 23. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Dr. . jawab. laki-laki dan perempuan saling meliha t (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab." (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud i. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi.16. Ahma d) 18. Bukhari) 21. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohonpohonan. pe mutusan hubungan kekeluargaan. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu men kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya ten tang lima perkara: (1) Tentang umurnya. Seolah-olah aku melihat mereka keti ka dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). (3) Tentang hartanya." (HR. (H R. "Alhamdulillah." Kecuali pohon "Gharq ad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. Ahmad) 22.:: HaditsWeb ::. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. (HR. (HR. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. dari sumber mana d ia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya.Gema Insani Press .htm 12/20/201 1 itu. Amal seseorang tidak ntang sabda tersebut. an kamu harus berbuat dapat menyelamatkannya. "Ya Rasulullah. Seorang sahabat lantas bertanya te "Termasuk engkau juga. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. "Pada saat itu segala urusan sangat dah syat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Hakim) 17. telanjang bulat dan tidak dikhitan. untuk apa dihabiskannya. (5) dan tentang ilmunya. Mari bunuhlah dia. (2) Tentang mas a mudanya. yang telah men ghilangkan duka-cita dari kami. aku juga. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. Abu Ya'la) 19. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala waf at. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang h amba. mana yang dia amalkan. Aisyah bertanya. dan orang yang khianat diberi amanat (d ipercaya). Muhammad Faiz Almath . Walaupun demiki yang benar (baik). Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. "Ya. (HR. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. "Wahai kaum muslimin. (HR. wahai hamba Al lah." (Mutafaq'alaih) 20. apa yang telah dilakukannya. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah ak an melapangkannya untuk masuk surga. ini orang Yahudi di belakang saya. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat.

Oleh karena itu bacalah k alau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai bal asan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.' (As-Sajdah: 17). lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhan allah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nam a orang. (HR. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di k edua telapak kakinya yang dapat merebus otak.Surga dan Neraka 1. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang be rjalan dengan sombong. Al Hakim dan Ahmad) 8. Tirmidzi) 9. (Ath-Thabrani) 6. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. (HR." [hadits ini tidak ditul iskan siapa yang meriwayatkannya. tawar airnya. sombong terhadap orang lain. (HR.htm 12/20/2011 5. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh ba gian api neraka. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. anak yang belum dewasa (baligh) d an anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. "Ya Muham mad. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-mis kin dan aku menjenguk ke neraka. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh s yahwat. yang selalu dikal ahkan. orang yang mati syahid. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Nabi Saw masuk surga. (HR. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-h amba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. Bukhari) 10. Bukhari) 2. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lew atkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. (HR. Abu Dawu d) . didengar oleh t elinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. (Artinya. Aku menjenguk ke surga. (H R. Ad-Dailami) 4. Dia berkata." (Mutafaq'alaih) 7. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). Ahmad) 3. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir.

" (Tiada daya dan tiada k ekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. ( HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak." K ami bertanya lagi. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. (HR. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar k epada Allah. (HR. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. tetapi dimungkinkan me lalui nazar. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 keburukannya. "Tidak usah. Anas Ra berkata. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati." (HR.Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib . Ath-Thabrani) 2. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab.Dr. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 5.:: HaditsWeb ::. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) ti dak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bak hil. Abu Dawud) 4. "Tidak. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab.Gema Insani Press ."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan be rangan-angan muluk terhadap Allah. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ibnu Majah) 7. 6. "Bila berjumpa sahabat (sa udara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. maka janganlah k amu mencacimakinya. te tapi cukup dengan saling bersalaman." (HR. memakai cincin ema s dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). (HR. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pa halanya seperti seorang syahid. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat.

Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (HR. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. (Ath-Thabrani). (HR. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. 12. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baih aqi) 13. Muslim) 18. (HR. Al-Baihaqi) 10. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam d i antara kamu. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. adalah hiburan yang tida k melanggar norma agama dan akhlak). Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-le bihan). Muslim) 17. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. Al-Baihaqi) 9. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Allah suka melihat t anda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf." (maksudnya. (Abu Daw ud) 16. Muslim) 11.ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah) . Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. membenci kemelaratan dan yang berla gak melarat. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). beliau sujud syukur kep ada Allah 'Azza wajalla. 8. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Sesungguhnya banyak orang menar uh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidu p hemat. 15. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). Al Hakim) . (HR. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi.

htm 12/20/2011 . maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tid ak genap). agar mendengar . (Mutafaq'alaih) 20.:: HaditsWeb ::. aku shalat dan tidur. . Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. (Ath-Thahawi) 25.Dr.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 24. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. kecuali dalam amalan untuk akhirat. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Barangsiapa hidup panjang um ur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa.19. Bukhari) 22. Muslim) 23. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. (HR. Demi Allah. dan aku mengawi ni wanita-wanita. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. (HR. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. (HR. (HR. meskipun wakt u berjalan dan ketika memakai sandal. (HR. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. (Abu Dawud) 27. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Tirmidzi). Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa ke pada-Nya. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golongank u. Ibnu Hibban) 28. (HR. Waspadalah terhadap cipta an persoalan-persoalan baru. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Bukhari) 21. Berpeganglah kepada s unnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Rasulullah Saw apabila bersin.

Ditanyakan. dan tiap bid'ah adalah sesat. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal d an sehasta demi sehasta. Bukhari) 2. para malaikat dan seluruh m anusia. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan se sudah memperoleh pengetahuan. (Ar-Ridha) 7. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka." (H R. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. (HR. fitnah-fitnah yang menyesatkan. (HR. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan d ari ajarannya maka tertolak. Daruquthin dari Anas). Perbanyaklah mengingat kematian. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesuda h aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Ahmad) 4. Muhammad Faiz Almath . Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu i kut memasukinya. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. dan sebaik-baik jalan h idup ialah jalan hidup Muhammad. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. (Asysyihaab) 2. Maut dan Kematian 1. Dengan demikian Allah akan mencata t bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. (HR.:: HaditsWeb ::. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabari yah dan kaum Kadariyah. dan syahwat perut serta seks. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih be rat daripada kematian.Dr. " (HR. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Muslim) 3. Bukhari) 6.Bid'ah dan Kesesatan 1. "Siapa 'mereka' yang baginda maks udkan itu. Ahmad) 3. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dial aminya sesudahnya. Ath-Thahawi) 5. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka . dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. "Ya Rasulullah.Gema Insani Press . (HR. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. (HR. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para sahabat lantas bertanya.

Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudny a. yaitu keluarganya. ibu. (HR. sedangkan orang durhaka tidak. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. (HR. Bukhari) 6. (HR. berdirilah. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. Se sungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. kecuali terhadap kematian sua minya. 4. masa berkabungnya tid ak boleh melebihi tiga hari. 8. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang du rhaka. AthThabrani) 7. Muslim) 5. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik unt ukku. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. hart anya dan amalnya. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi mau t setiap saat. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Ahmad) 11. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. 10. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya.htm 12/20/2011 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa." (HR." (HR. (HR. "Ya Rasulullah. Muslim) 9. (HR. "Ya. saudara dan yang lain selain suaminya. Seorang sahabat bertanya. A pabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. agar dia mau meniru mengucapkannya). Bukhari dan Mus lim) Penjelasan: Kematian ayah. (HR. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. (HR. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir be rkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Bukhari dan Muslim) .Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Ahmad) Penjelasan: Artinya. "Ya Allah. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Bila dia seorang yang shaleh maka k ebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolon gan. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-oran g mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. Apabila kamu membunuh hewa n maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah d engan baik. (Abu Ya'la) 19. dan hendaklah kamu bers . Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akh ir kerjanya (amalnya). Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. pesankan sesuatu kepadaku yang akan b erguna bagiku dari sisi Allah." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. (An-Nasaa'i) 20. (HR. Dia menantinanti doa ayah. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan da n berteriak-teriak. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kub ur sebesar gunung-gunung.12. (HR. Seorang sahabat bertanya. (HR. (HR. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. ibu. 18. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan kare na sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian.htm 12/20/2011 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (s i mayit). kecuali dengan menyeb ut-nyebut kebaikan mereka. anak dan kawan yang terpercaya. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang ya ng tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 17. (HR. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. Abu Dawud) 16. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. "Ya Rasulullah. Ad-Dailami) 13. maka sesuatu keb urukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Musli m) 14.

Ath-Thabrani) 6. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. (HR.Gema Insani Press . Al Hakim dan Ahmad) 2. Ahmad) 5. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan se orang dari cubitan (gigitan serangga). Ath-Thab rani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakai an keimanan. dan perbanyaklah d oa. (HR. Umur mereka diperpa njang dengan amalan kebaikan-kebaikari. Bukhari) 3. diperlihatkan tempatnya di surga. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela ( kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap peng uasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. (HR. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9.yukur. Muslim) 7. (HR. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kep adanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ahmad dan Abu Dawud) 8. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarga nya.Dr. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 4. (HR. dikawinkan dengan bidadari. Syuhada 1. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama men galir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). (HR. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mer eka serba selamat. (HR. . Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau.Dr. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan.:: HaditsWeb ::. (HR. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang.

Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Muslim) 4. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghin darkan kamu dari kemelaratan. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. duduk-duduk di atas kuburan dan membi na kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). dll) tapi berupa unggukan tan ah saja setinggi satu jengkal. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. Muhammad Faiz Almath .Dr. 3. (HR." (HR.Dr. (HR. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. niscaya kamu menjadi orang yang pal ing bertakwa. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nab i mereka sebagai tempat beribadah. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalka nnya. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak. (HR. Muhammad Faiz Almath . Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 5. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 2. (HR. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk darip adanya. Bu khari) 4. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah.htm 12/20/2011 . Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Ath -Thabrani) 3. luangkan waktu untu k beribadah kepada-Ku. (HR. (HR. Ibadah 1.Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. (HR.

Perintah Takut Kepada Allah 1. (HR. Dua mata yang diharamkan dari api neraka.Dr. Rasulullah Saw ditanya. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pel ayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Bukhari) 3. Kepemuda an termasuk kelompok kegilaan (radikal). Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Ibnu Khuzaimah) 6. (HR. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepad anya. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gang guan) kaum kafir.:: HaditsWeb ::. Orang bahagia adalah yang dapat mengamb il pelajaran dari (peristiwa) orang lain. (HR. (HR. (HR.Gema Insani Press . "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shala .Gema Insani Press . (karena khawatir) saat itu coco k dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. (HR. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit d an bumi.htm 12/20/2011 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sebaik-baik yang tertanam dalam h ati adalah keyakinan. Muhammad Faiz Almath . "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh All ah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Abu Ya'la) 3. Al-Baihaqi) 2.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa takut kepada Allah. Ahmad ) 5. Tirmidzi) 2. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. maka Allah menjadikannya takut kepad a segala sesuatu. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bert haharah dan berdoa. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Keutamaan Do'a 1.. 4.

Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai di a berbuka. (HR. yaitu doa orang yang dizalimi. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. ampunilah aku kalau Engkau m enghendaki. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). (3) Dan do'a orang yang dizalimi (ter aniaya). dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku mak a aku angkat derajatnya. (2) Seorang penguasa yang adil. (HR.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demik ian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh).t fardhu (sebelum salam)." (HR. doa kedua orang tua." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Alla h berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya . Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati." (Mashabih Assunnah) 7. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pint u langit dan Allah bertitah. (HR. Aku akan memenangkanmu (menolo ngmu) meskipun tidak segera. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. (HR . Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah de ngan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. (HR. (HR. Ahmad) 15." (Ar-Rabii') 9. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Allah tidak akan mengabulkan do 'a orang yang hatinya lalai dan lengah. "Ya Allah. Ahmad) 13. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). (HR . Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dar i yang lain. Ahmad) 14. Tirmidzi) 10. "Demi keperkasaanKu. Al Hakim) . Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bu mi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah o rang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. Bukhari dan Muslim) 12. (HR. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kec ewa. Ahm ad) 8. Sesungguhnya Allah berf irman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia sena ng (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Ahmad) 11. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki.

Dr. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Muslim) 22. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. kecuali dikabulkanNya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya per bedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Ad-Dailami) 21. Ath-Thabrani) 18." (HR. (HR. wahai hamba-hamba Allah. "Berdoalah j uga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. (HR. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsar aan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan tak dir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. Ath-Thabr ani) 23. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hend aklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. (HR. Ali Ra berkata. Para sahabat lalu bertanya." (HR. rahmatilah aku". atau diganti dengan men cegahnya dari musibah (bencana) yang serupa.Ad-Dailami) 20. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manu sia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya A llah. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. yaitu dipercepat terkabulnya baginya d i dunia. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah r ahmat. (HR. akan te tapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan . Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. pasti para malaikat akan bersalaman . Al-Baihaqi) 3. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis tak lim).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Keutamaan Zikir 1. Tirmidzi dan Ahmad) 2. (HR.17. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang.

"Zi krullah. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hat i. Seorang sahabat berkata. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". seumpama orang hi dup dan orang mati. Ahmad dan Tirmidzi) 12. "Ya Rasulullah. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. (Belia u mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). 11. Bukhari dan Muslim) 6. p aling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan le bih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. Para sahabat bertanya. (HR. Tetapi. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zik rullah). Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". Ahmad dan Ibnu Majah) 10. sesungguhnya syariat-syariat Islam sud ah banyak bagiku. Ada empat perkara." (HR. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ad-Dailami) "Subhanallah wabihamdihi." Nabi Saw berkata. "Apa Almufarridun itu?" Na bi Saw menjawab. (HR. Ad-Dailami) 9." (HR. yang paling tinggi dalam derajatmu. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. ses ungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air me numbuhkan rerumputan. Maha suci Allah yang Maha Agung). (H R." (HR. " (HR. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. (HR. "Ya." N abi Saw berkata. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya ruma h di surga. Menang pacuan "Almufarridun". (HR. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. Muslim) 5.htm 12/20/2011 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak p eduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. . Bukhari) 8. Tirmidzi dan Ahmad) 4. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala pu ji bagi-Nya. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun.

" Nabi berkata. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh d ari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. Muhammad Faiz Almath .Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. "Ya Rasulullah. Bukha ri) 2. Aku bertanya. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. Wahai Aba Musa.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Keuntungan dan keberunt ungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3.Dr." (HR. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku m enjawab.Dr. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecual i dengan pertolongan Allah). Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Ahma d) 15. (HR. ( HR. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. 13. (HR.Gema Insani Press . Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya.:: HaditsWeb ::. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah darip ada zikrullah. (HR. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan." (HR. Muhammad Faiz Almath . "Ya." (HR. Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. . "La haula wala Quwwata illa billah. (HR. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya ke pada Allah dan rasul-Nya. dan bagi tiap orang apa yan g diniatinya. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. Ahmad) 16. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia at au menikahi wanita. Ad -Dailami) 14.Gema Insani Press . maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi.

Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. Bukhari) 5.Wudhu 1. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat." (HR." (HR. lalu beliau berkata. Muslim) 3. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan m erugi. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. "Berjihad di jalan Allah. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kes ejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. "Shalat tepat pada wak tunya. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Ahmad) 4. (HR. Muslim) 2.Dr. ya Rasulullah?" Beliau me njawab. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu. Bukhari dan Muslim) 4. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbany aklah do'a (saat bersujud) (HR.:: HaditsWeb ::. Shalat 1. Muhammad Faiz Almath . (HR. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala i ." Aku bertanya lagi. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2." Aku bertanya lagi. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada har i kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan mel impah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. "Aku bertanya kepada Rasulullah. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi men jawab. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. "Ya Rasulullah . (HR. (HR. (HR. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. Abu Dawud. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya. Ahmad. "Pemborosan ap a itu. (HR. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. Ahmad. dan Ibnu Majah) 5.Gema Insani Press . "Ya. "Kemudian apa lagi. "Berbakti kepada ke dua orang tua. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu da n berdo'a.

lalu menjawab. (HR. "agar tidak menyulitka n umatnya. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa k etika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika me reka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri ). Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang.(HR. pernah menjama' shalat dzuhur dengan as har dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf ) atau hujan. Mashabih Ass unnah) 17. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat da n jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. (HR. 12. (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat it u bershalat. (HR. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' wal aupun bukan musafir. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut ). Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. (HR. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Bukhari) 13. (HR. Ibnu Abbas Ra. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang n gantuknya. (HR." (HR. Abu Dawud) 9. Ahmad) 8. 15. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan.sinya. Ahmad) 11. Apa ya ng dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Tirmidzi) 10. Ibnu Hibban) 14. Muslim). ( HR. Tirmidzi) 7. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada kea . Beliau ditanya apa sebabnya. (HR. berkata : Rasulullah Saw. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah.

sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan men jadikan kegelapan terang. Ath-Thahawi) 21. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Beliau berkata. ( HR." (HR." (HR. Muslim) . "Berwudhu denga n baik. Itulah kewaspadaan (kesiagaa n). Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang pali ng depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. banyak langkah diayunkan menuju mesjid." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku ) pada hari kiamat. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (men guasai) Mekah. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. (HR. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh ) janjinya.htm 12/20/2011 23. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. (HR. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. d an menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). Ya Allah." (HR. menghilangkan kotoran-kotoran. (HR. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-men erus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. Ad-Dailami) 18. Bukhari) 22. Eng kaulah yang patut disyukuri dan dipuji.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para M alaikat menjaganya. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahny a dan tidak berobah keadaannya. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau m enjawab. karu niakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang t erpuji yang Engkau janjikan untuknya. Engkaulah yang paling layak diucapkan se orang hamba dan kami semua adalah hambaMu. tidak ada pencegah bagi pem berianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Muslim) 19. memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Berdiri yang lama. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat deraja t?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. Semua itu dilakukan karena Aku. Nabi Saw ditanya tentang shalat." "De mi keagungan dan kebesaranKu.gunganKu.htm 12/20/201 1 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. Ya Allah Robb kami. Muslim) 20. beliau menirukan kata-kata dan seruannya.

(HR. Bukhari dan Muslim) 34. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di ant ara mereka terdapat anak-anak. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci A . (HR. maka di a telah mengkhianati mereka. Bukhari dan Muslim) 33. (Ath-Thaha wi) 35. Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. (Abu Hanifah) 31. (HR. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". Abu Ya'la) 29. Bukhari dan Mu slim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak bo leh berbicara. (HR. (HR.24. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. ( HR. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). budak. Apabila sedang mengalami ke majuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. orang yang sakit dan musafir (bepergian). maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. orang tua. (Abu Hanifah) 30. 32. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan uca pan: "dengarkan". Ibnu Hibban) 26. Aththusi) 25. yang lemah. y aitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. B ukhari) 28. (Mutafaq'alaih) 27. (HR. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. Rapikan barisanmu. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu).

(HR. Ahmad) 43. maka akan terampu ni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. Abu D awud) . Muslim) 38. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku men gira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. Ya Allah. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. (HR. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat." (HR. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan ka um itu tidak menyukainya. "Ya Muadz. Muslim) 36. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap." (HR. (HR. (Abu Hanifah) 44. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu da n beribadah kepada-Mu dengan baik. seorang isteri yang semalaman s uaminya murka kepadanya. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan menga ngkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. Ath-Thabrani) 41. yaitu seorang buda k yang melarikan diri sampai dia pulang kembali.htm 12/20/2011 kekuasaan dan pujian.llah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu A kbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (memba ca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau." (HR. Maha suci Engkau. lahulmulku walahul hamdu wa huwa ' alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungk an) beliau shalat. Lalu beliau menjawab. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuni akanlah dari sisimu rahmat. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Tirmidzi dan Ahmad) 40. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. (HR. "Kelak shalatnya akan mencegahny a dari perbuatan mencuri. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. (HR. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. Ath-Thahawi) 39. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian.

Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. "Malaikat Jibril datang dan berkata. memahami artinya. Bukhari) 9. ( HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. Makanlah waktu sahur. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggag alkan amalannya (usahanya). Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Bukhari) 2. (HR.45. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aami n"? Beliau lalu menjawab. (HR.Dr. Seusai shalat para sahabat bertanya. (HR. "Kecewa dan merugi orang ya ng berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa m asuk surga. Bukhari) 7. Menginjak anak tangga (tingkat ) pertama beliau mengucapkan. Bukhari) 5. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. (HR. Kemudian katanya lagi." Kemudian malaikat berkata lagi. Shaum / Puasa 1.:: HaditsWeb ::. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Ahmad) 4. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). "Kecewa dan merug i seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. (HR.htm 12/20/2011 42." Lalu aku mengucapkan "aamin". Ahmad) 3. begitu pula pada anak tangga kedua dan ke tiga.Gema Insani Press . maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. . Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Lalu aku mengucapkan "Aamin. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ib unya. Bukhari) 8. (HR. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan p ahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Muhammad Faiz Almath ." (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. "Aamin". (HR. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). sekaligus mengajark an dan mengamalkan isinya. "Kecewa dan me rugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoa n) Allah. Mu tafaq'alaih) 6.

"Sodaqoh yang bagaimana yang pa ling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. (HR. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. Al Hakim) 2.Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. (HR. Tirmidzi) 11. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah . Zakat dan Sodaqoh 1. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sa kit. (HR. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. Bukhari dan Muslim) 13. Bukhari) 6. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir) . (HR. infak lah (nafkahkanlah hartamu). Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh p ahalanya. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk . Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskip un dia melakukannya. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari da lam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Ahmad dan Al Hakim) 10. (HR. (HR.Dr. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi ( dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. da n mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah b erjaga. Muslim ) 5. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. (HR. Ath-Thahawi) 3.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. (HR. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 12. Ia tidak merasa lelah da n ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedik itpun. Muslim) 4. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni keba jikan (amal bakti). (HR. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan bel as. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu s ehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi meng harap kaya.

Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kia mat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan puny a dua lidah yang melilitnya.Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. ( HR. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan wari sannya. (HR. An -Nasaa'i) 17. "Aku hartamu. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) den gan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Ahmad) 13. Bukhari) 18. aku pusaka simpananmu. (HR." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak me lakukannya?" Nabi Saw menjawab. Bentengilah hartamu dengan zakat. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sod aqoh. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaup un hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Para sahabat bertanya." (HR. dan seorang lagi memiliki harta-ben da yang banyak. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anji ng yang makan kembali muntahannya. Dia men gambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. Bagaimana ka lau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedan g teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi men jawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf." (HR. (M utafaq'alaih) 9. Tiap muslim wajib bersodaqoh. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Ath-T habrani) 11. Al-Baihaqi) 10." Mereka bertanya lagi. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya unt uk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. Bukhari dan Muslim) 14. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. (HR. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah di a mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (HR. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkat a. Bukhari) 15." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah . Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. (HR. Para sahabat bertanya. Ahmad) 12. Bukhari) 7. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. (HR. (HR. " Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 8.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 19." Para sahabat lal u bertanya. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka denga n paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). "Bukankah A llah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih ada lah sodaqoh. (HR.htm 12/20/201 1 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. amar makruf sodaqoh . "Ya Rasulul lah. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. "Tidak kah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal." (HR. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerim a sodaqoh. Mereka sha lat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bi sa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. yakni seorang yang diberi Alla h harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. Bukhari) 22. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab." Nabi Saw lalu berkata." (HR. (HR. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Bukhari) 24. tahlil sodaqoh. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kem aslahatan umat manusia. Harta yang mereka b akhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Ath-Thabrani) 20. 23. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. 21. (HR. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. takbir sodaqoh. Rasulullah Saw bersabda: "Bagin ya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah.surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya ng Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu ba ik bagi mereka. Muslim) . maka dia memperol eh pahala. (HR. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. tahmid sodaqoh. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. nahi mungkar sodaqoh. Dan kepunyaan Al lah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. dan seorang diberi Allah il mu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. (HR. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk k epentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hi jriyah. Ath-Thab rani dan Abu Dawud) 25.

Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-b . Tirmidzi dan Ahmad) 7. Al-Baihaqi) 6. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram)." (HR. tidak rafats d an tidak berbuat fasik. Sesungguhnya di antara amal an makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi em bermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. ya Allah. Haji dan Umrah 1. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Talbiah Rasulullah Saw ialah: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampa ikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak menga pa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Bukhari) 4. (HR. Aku datang dan tiada s ekutu bagi-Mu.htm 12/20/2011 "Aku datang (memenuhi panggilanMu). 2. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tiada sekutu bagiMu. (HR. (HR.Gema Insani Press . Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pe mberianKu). Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendakl ah bicara yang baik-baik. (HR. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (y ang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. (HR. (HR.Dr. Bukhari).26. aku datang. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. 8.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 3. Sesungguhnya segala pujian. kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milikMu. Muhammad Faiz Almath . aku datang. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Tirmidzi) 5.

7. Muhammad Faiz Almath . (HR.iayamu). dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. (H R. (HR. Kebaikan dan Kebajikan 1. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan deng an berwajah ceria (senyum). Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang me lakukannya. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (di anggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. Abu Hanifah) 5. (HR. Ath-Thabrani) 6. . (HR. Muslim) 3. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia mak a Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari ki amat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan b aginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Bukhari). Ad-Dailami) 10. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. (HR. Allah selalu menolong hamba y ang suka menolong kawannya. Muslim) 2. (HR. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-or ang itulah yang aman dari azab Allah. Ath-Thabrani) 8. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka A llah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Asysyihaab) 4. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kes empatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan ora ng banyak. (HR.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena bera rti dia mensyukurinya. Para malai kat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya." (HR.Dr. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jaz akallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya.

kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). (HR. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Ath-Thabrani) 3. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikanny a kepada orang yang tidak punya bekal. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. Bukhari dan Muslim) 4. (HR. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. senantiasa membencinya dan b erusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. (HR. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mung kar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu me mohon ampunan dan tidak diampuni. "Kal au orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain b erbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya".Dr.Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta ). Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. Apab ila tidak mampu. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. (HR. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya.:: HaditsWeb ::. (HR. dan apabila tidak mampu jug a hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa y ang zalim dan kejam.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. Muhammad Faiz Almath . . Aththusi dan Ashhabussunan) 5. Abu Zar) 2. (HR. Muslim) 11. Sesungguhn ya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). itu lebih baik b agimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Kalau tidak. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak men ghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. (HR. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (mela rang berbuat jahat).[1] (HR.Gema Insani Press . 6. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Wahai segenap manusia.

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. Ath-Thahawi) 15. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang m emabukkan.Bukhari dan Muslim) 7. "Hai Fulan. 9. (HR. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang men yuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. (HR. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebi h muda. Muslim) 11.htm 12/20/201 1 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. (HR. Ka lau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (selur uhnya). maka dirinya sendirilah yang di jadikannya untuk mengingatkannya. menyuruhnya dan melarangnya. Orang-orang bertanya . Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). menyuruh kepada yang ma'ruf. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. Ad-Dailami) 14. Kalau terjadi yang demikian kamu ti . (HR. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecual i memiliki tiga sifat. sedang aku sendiri tidak melakukan nya. dan tidak beramar ma'ruf dan nah i mungkar. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan ( dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. (HR. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (men cegah). Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. " Ya benar. Permudahlah (segala urusan). mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuh an kami. Tirmidzi) 8. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. jangan menyebabkan orang menjauh. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. (HR. dan Ad-Daila mi) 10. Ahmad) 12. jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. mencegah dari yang mung kar dan berjihad di jalan Allah. tidak menghormati orang yang lebih tua." ( HR.

Dr. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. Al Hakim) 5. Dia me . (HR. Maka p ahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. (HR. Sebenarnya jika memperoleh harta dia j uga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Muhammad Faiz Almath ." (Mashabih Assunnah) 3. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. (HR. (HR. Pertama. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perb uatan tanpa iman.htm 12/20/2011 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Bukhari) 6.:: HaditsWeb ::.dak akan lagi beramar ma'ruf. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tert olak. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. 4.Gema Insani Press . Amal Perbuatan 1. Kedua . Dunia dihuni empat ragam manusia. tidak diberi harta. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribada tan. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak ma u). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Baga imana dikaryakannya itu. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lem bah berisi penuh ternak. seoran g hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. seorang hamba diberi Allah harta kek ayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Diberinya taufiq un tuk beramal sholeh sebelum wafatnya. baik dengan sembunyi maupun terang-ter angan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. dan seorang lagi melakukan ama lan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. Ketiga. menyantuni sanak-keluarganya dan melak ukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. Ath-Thabrani) 2. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. tetapi di a tetap berniat untuk bersungguh-sungguh.

Seorang sahabat bertanya. "Aku. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menja wab. niscaya kamu menjadi orang yang p aling bertakwa. (HR. Ath-T habrani dan Abu Na'im) 9. Keempat . Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Lalu ada seorang yang mengucapkan walakal hamdu ha mdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendeng ar siapa yang memuji-Nya). Bukhari) 3.Gema Insani Press . Tirmidzi dan Ahmad) 7. Muhammad Faiz Almath . (HR. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berke sinambungan) meskipun sedikit.mbelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Bukhari) 10. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisa han dan kesedihan. "Ya Tuhanku.htm 12/20/2011 "Sami 'allaahuliman hamidah". "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Ath -Thabrani dan Al Bazzar) 11. tidak menyantuni keluarga dekatnya. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran . (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . serampangan dan memb abi-buta (kelompok yang ketiga). yang bagaimanakah orang yang baik itu ?" Nabi Saw menjawab. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. Ses ungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni d osa-dosanya yang terdahulu. Nabi bertanya. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan mela kukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. dan tid ak memperdulikan hak Allah. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami." Nabi kemudian ber kata." Seusai shalat. Ahmad) 8. "Ya Rasulullah. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. bagimu segala puji)." (HR.:: HaditsWeb ::. maka timbangan keduanya sama.Dr. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya." Dia ber tanya lagi. Syukur dan Tahmid 1. Bukhari) 12. (HR. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya)." (HR. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. (HR. (HR.

(HR." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyu kur kepada manusia. keadaannya. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan ju ga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Abu Daw 6.Dr. (HR. Ath-Thabrani) 5. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang- . Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang ya ng bersyukur dan sabar.Gema Insani Press . Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap All ah dengan perbuatannya. (HR.htm 12/20/2011 Aththusi) 2. Ad-Dailami) 4. Dan Dia atas seg ala sesuatu Maha Kuasa) (HR. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Dalam urusan dunia dia melihat k epada yang lebih bawah. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa ) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa danya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun ud) didengar oleh orang tadi yang diujikan Allah kepa kebanyakan makhlukNya". Tirmidzi) 7. Ad-Dailami ) 3. (HR. (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1.kekuasaanMu. Ad-Dailami) 5. Ath-Thabrani) 4. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. (HR. Muhammad Faiz Almath . Kalau menggunjingnya dia berdosa d an kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya.:: HaditsWeb ::. Tiada dua orang saling mengasihi lalu berte ngkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya." (HR. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yan g kamu durhakai. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi keleb ihan.

(HR. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka i a akan memperoleh keridhoan Allah. Ath-Thahawi) 15. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada ke nyataannya) mereka melakukan dosa besar. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli m aksiat agar kami berwajah masam. (HR. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu)." (HR. maka ketika itu. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). (HR. (HR. (1) Jika pe rbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. (HR. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan ti dak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Shalatlah di belakang tiap imam dan ber jihadlah bersama tiap penguasa. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'a m ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepad a mereka.orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Ab u Dawud) 9. (Ibnu Hibban) 6. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa m enurut kehendakNya." (HR. Ath-Thabrani) 11. mereka terdiam berputus asa. (HR. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunny . L alu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu s endiri. Tirmi dzi dan Al-Baihaqi) 12. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14." (Mashabi h Assunnah) 8. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukum an atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan ma ka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan te mpo belaka. Abu Ya'la) 10. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya d isebabkan dosa yang diperbuatnya. sehingg a apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. aku ber lindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. dan tiada yang dapat menamb ah umur kecuali amal kebajikan.

sedang kami mengha rap beliau berhenti mengucapkannya). . An-Nasaa'i dan Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Pertama. yang menjalani riba dan kedu a orang saksi mereka. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku da lam keluarganya (artinya. kesulitan pangan dan kezaliman peng uasa. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). (HR. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). (HR. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin.a hujan. (Rasulullah Saw mengulangny a hingga tiga kali). 17. (HR. Ahmad dan Ath-Thab rani) 20. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Al lah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. dan ketiga.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . perempuan yang menyerupai laki-laki. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagai mana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. bersaksi palsu atau berucap palsu. Kedua. yaitu pemabuk berat.htm 12/20/2011 . durhaka terhadap ora ng tua. "Laki-laki yang menyerupai perempuan. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan se orang mukmin. Para sa habat lalu bertanya. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. Ah mad) 21. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. (HR. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr.:: HaditsWeb ::. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. oran g yang menyetubuhi hewan. Ahmad) 22. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin . (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka A llah menjadikan permusuhan di antara mereka. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan ditu runkan sama sekali. pe ndurhaka terhadap kedua orang tua. mempersekutukan Allah. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah m aka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. Muhammad Faiz Almath . (HR. "Siapakah mereka itu. dan orang-orang yang homoseks. Ah mad) 19. (Mutafaq'alaih) 18. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar.

"Baginya dua pahala yaitu pahala dir ahasiakannya dan pahala terang-terangan. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istigh far). tetapi Allah memandang pada hatimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada ked udukan maupun harta kekayaanmu. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepa da rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. kepada kitabNya (Al Qur'an). (HR. kepada rasulNya. "Loyalit as kepada siapa. "Ya Rasulullah. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2.Gema Insani Press . Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. Ad-Dailami) . Muslim) Penjelasan: Artinya. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). memperindah ucapannya dan perbuatannya dal am pandanganNya. kepada penguasa muslimin dan kepada rakya t awam. (HR." (HR." (HR. sehingga Allah memperindahnya. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepa da-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. membenci karena Allah. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya mak a Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainy a (merasa senang). Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. "Kepada Allah. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murk a kepadanya. dan menikah karena Allah. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. (HR. menolak karena Allah. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. Tirmidzi) 6. Al Hakim ) 5.Dr. Muhammad Faiz Almath . (HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Rasulullah Saw berkata." (HR. Kami lalu bertanya. mencintai karena Allah. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. Ath-Thabrani) 4. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manus ia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurk ainya. Barangsiapa memberi karena Allah. maka sempurnalah imannya. Abu Dawud) 2.:: HaditsWeb ::. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah.Keutamaan Ikhlas 1. (HR.

Gema Insani Press . ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadan ya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi per musuhan tiap musuh. "Siapa orang yang menolak itu. (HR. masuk surga. Bukhari) 6. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. (HR.3. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) 4. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas." (HR. Ath-Th abrani dan Al-Baihaqi) . maka ora ng-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Para sahabat be rtanya. selama mereka mendirikan shalat.Dr. Aththusi) 5. " Jangan. "Apa keikhlasannya. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai bat as kemampuanmu. Ath-Thabrani) 2. Para sahabat bertanya. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. Muhammad Faiz Almath . Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). Kamu mendoa kan mereka dan mereka mendoakanmu. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah." (HR. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masu k surga. (Abu Ya'la) 7. (HR. Namun barangsiapa mengutam akan ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab ." (HR. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). Bukhari) 8. Jika kamu lihat perkara-perkara yang ti dak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. (H R.htm 12/20/2011 bertanya. Keutamaan Takwa 1. Ahm ad dan Al Hakim) 9.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu d isebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya.

Keutamaan Taqwa 1. Beliau menjawab. keutamaanmu adala h ketaqwaanmu. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. "Apa keikhlasannya. (HR. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan.:: HaditsWeb ::. Kamu. (HR. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad)." Belia u ditanya lagi. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. Ath-Th abrani dan Al Baihaqi) 3. Muhammad Faiz Almath . ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Mulut dan kemaluan. Ath-Thabrani) 8. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yan g baik. Ath-Thabrani) 7. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah.Gema Insani Press . Tirmidzi) 6. keutamaanmu adala h ketakwaanmu. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. . (HR. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. (HR. dan berjiha dlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. (HR." (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas.Dr. Ad-Dailami) 4. niscaya menghapusnya. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga.htm 12/20/2011 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. (HR. dia marah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. (HR. b aik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. masuk surga.3. Para sahabat bertanya. Ath-Thabrani) 2. dan berzikirlah k epada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Kamu. Ad-Dailami) 4. b aik laki-laki maupun perempuan.

Gema Insani Press . Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan tau bat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) . (HR. (HR.Dr. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. "Mulut dan kemaluan. (HR. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. (HR. Ath-Thabrani) 8. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Aku tidak akan berhenti mengampuni merek a selama mereka beristighfar". Ahmad) 5. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi be rtaubat. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. (HR. Ath-Thabrani) 7. (HR. Addarami) 4. Iblis berkata kepada Robbnya. dan berjiha dlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Ahmad) 3. Beliau menjawab. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggor okan. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah merek a yang bertaubat. niscaya menghapusnya." Belia u ditanya lagi.htm 12/20/2011 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin.:: HaditsWeb ::. dan berzikirlah kepada Allah serta me mbaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan b agimu di langit. Taubat dan Istighfar 1. Muslim) 6. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw me njawab." Lalu Allah berfir man: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik.Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. sampai kel ak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). Penyesalan adalah suatu taubat. dia mara h. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. (HR. Dengan demik ian kamu dapat mengalahkan setan. Tirmidzi) 6. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Semua anak Adam pembuat kesalahan. (HR.

(HR. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat se belum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). lalu berkata: "Ya Allah. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan ke muliaan. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). Bukhari) 12. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku ke mbali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Tirmidzi) 13. (HR." Rasulullah be rsabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga . Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. Ath-Thabrani) 10." (HR. Engkaulah Tuhanku. mereka ingat akan Allah. Ad-Dailami) 9." (HR. Maka ampu nilah aku. Setela h berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sen diri. dan sia pa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak mene ruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Bukhari dan Mus lim) 15.htm 12/20/2011 11." (HR. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Muslim) 14. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan do sa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. (HR. Allah sekal i-kali tidak akan mengazab mereka. Apabila (dosa itu) dir ahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. Ad-Dailami) 8. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat . Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Dari Engkau lah datan gnya ketentraman dan perdamaian.7. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. ( HR. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. (HR. .

(HR. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud) 16. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan mencipt akan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. (HR. (HR. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Perihal Mesjid 1. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini.Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. (HR. Ahmad) 6. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tem pat duduknya ke tempat duduk lainnya. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaiman a yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Antara mimbarku dan kamarku adal ah taman dari tamantaman surga. Ahmad) 8. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid l ainnya. Allah melaknat s uatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. (HR. (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. (HR. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. yaitu masjidil Haram (Mekah). Abu Dawud dan Tir midzi) 3. kecuali masjidil Haram. Ahmad) 2. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk.htm 12/20/2011 .Dr. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. dan masjidku ini (Madinah). (HR. Semua lahan adalah mesjid. Bukhari) . Bukhari dan Muslim) 7. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Ahmad) 10. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Bukhari dan Abu Ya'la) 5.

" Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Alla h Ta'ala?" Jibril menjawab. tempat manakah y ang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu mema sukinya dan paling akhir meninggalkannya. Muhammad Faiz Almath . Al Hakim dan Tirmidzi) 15. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. Ahma d dan Tirmidzi) 14." (HR." Nabi Saw bertanya lagi. "Wahai Jibril. (HR. Tirmidzi) 3." (HR. Adarqathani) 13. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .Gema Insani Press . (HR. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu par a nabi. (HR. (HR. para ulama dan para syuhada. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa di a beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 1 8: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kep ada Allah dan hari kemudian.:: HaditsWeb ::. selain dalam masjid. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.Dr. . Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1.:: HaditsWeb ::. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkann ya. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (HR. (HR. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelapgulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiam at.11.Dr. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umat ku. Ahmad) 2.htm 12/20/2011 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. (HR. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kanda ng unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. serta tetap mendirikan shalat.

(HR. (HR. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikm . Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan wa ktu senggang (Artinya. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuha n orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). 8. Muslim). niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. Muslim) 3. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 5. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan t idak disayangi Allah. Bukhari) 2. Kare na itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). Kenikmatan 1. (HR. (HR. (HR. Abu Dawud) 4. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. (HR. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi.Rahmat Allah 1. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu len yap. Bukhar i) 2. Ath-Thabrani) 6.Dr. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pa da hari kesulitan." (HR . Ibnu Majah) 4. (HR. Al-Baihaqi) 3. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering m enggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). (HR. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). (HR.:: HaditsWeb ::.

Para sahabat bertanya. dan orang yang menjual dagangannya dengan su mpah palsu. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kat a. Ad-Dailami) 5." (HR. Barang s iapa tidak sanggup melakukan yang demikian. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. Muslim) 6. Bagi mereka azab yang pedih. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- . tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sum pah yang kamu sengaja. (HR.Dr. Abu Dzarr berkata.atanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. tidak akan pula mensucikan mereka. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus re la (setuju). Dan jagalah sumpahmu. Ibnu Majah dan Aththusi) 2.htm 12/20/2011 . (HR. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak." (HR. Barangsiapa bersumpah dengan nama Al lah. orang yang menyiarkan pemberia nnya (mempublikasikan kebaikannya). "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan a ku bertanya. dia harus jujur (benar). (HR. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah menghara mkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. "Meskipun hanya seb atang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Muslim) 3. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolonga n Allah. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. "Ya Rasulullah.:: HaditsWeb ::. maka kafaratnya puasa selama tiga ha ri. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . (HR. "Siapakah mereka itu. (HR. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) 4. ialah memberi makan sepuluh orang miskin. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan p ada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka mu langgar). Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui ses uatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Bahaya Bersumpah 1. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'a n sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang t idak dimaksud (untuk bersumpah). tidak akan melihat. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). Ath-Thabrani) 5. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan All ah kelak pada hari kiamat ialah ucapan.

niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitka nnya. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan.Dr. Abu Na'im) 2. 3. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedan g timbul. "Wahai Abdurrahman bin S amurah. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya.htm 12/20/2011 . Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 3. peperangan dan musibahmusibah. Sesungguhnya jika diberi karena . (H R. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Muhammad Faiz Almath . Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Kepemimpinan. gempa bumi. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu k aum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mere ka. (HR. (HR. janganlah engkau menuntut suatu jabatan.hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Itu memang melar iskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. (H R. Keadilan dan Politik 1.:: HaditsWeb ::. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Fitnah 1. AL MAA-IDAH . Tirmidzi) 4. Abu Dawud) 2. Berhati-hatilah.Dr. tetapi siksaan te rhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. Ath-Thabrani) 5.Ayat 89) 7." (Surat 5.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. (HR. Ath -Thabrani) 4. (HR. Ar-Rafii). (HR.

Namun. Allah melaknat penyuap. Ad-Dailami) 6. dia tidak mensyukurimu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemi mpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangan i hukum dan peradilan. yaitu (i) Seorang pen guasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Ahmad) . (3) main suap dalam urusan hukum. (6) Mer eka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. (2) terlampau banyak petugas keaman an. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. Ahmad) 12. (3) Isteri bila berkumpul dia mengga nggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pe rgi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. (HR. Muslim) 7. Ahmad) 9. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. Ath-Thabra ni) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim d an menipu (korupsi dll). (HR.ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. (HR. tetapi bila telah turun mimbar m ereka melakukan tipu daya dan pencurian. Ath-Thabrani) 8. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. ( HR. dan bila kamu be rbuat kesalahan dia tidak mengampuni. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu." (HR. 11. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) dian gkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). Di atas mimbar merek a memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. (HR. (HR. pada pertengahannya keseng saraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayan i kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. ( HR. Ath-Thabrani) l0. Tetapi jika ditugaskan tan pa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menj adikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Bukhari dan Muslim) 5.htm 12/20/2011 (2) Tetangga. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan p embunuhan. (HR. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.

Ahmad) 17. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Bukhari dan Muslim) 16. dalam masa kesenan gan (kemudahan dan kelapangan). Jangan bersilang sengketa. (HR. Ath-Thabrani) 14. fanatisme (Ashabiy ah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. ikatan demi ikatan. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). "Tidak. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur.htm 12/20/2011 penggunaan harta suaminya. Seorang isteri p emimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR . Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya.13. (HR. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu mer ugikan kepentinganmu. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Asysyihaab) 19. patuh dan taat (kepada pemimpinmu). Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. (HR." (HR. dalam kesulitan dan kesempitan. Tirmidzi) 20. Bukhari dan Muslim) 21. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Barangsiapa membelot maka dia mem belot ke neraka. Ahmad) 18. apabila seorang mencintai kaumnya . Ahmad d an Al Hakim) 23. (HR. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas har ta majikannya. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengk al maka wafatnya tergolong jahiliyah. M uslim) 22. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengk eta (cekcok. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. (HR. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. Hendaklah kamu mendengar. "Ya Rasulullah. (HR . Seorang suami pemimpi n dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. (HR. Karena itu jika terjadi . Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersaba r.

Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh s atu pahala. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 memperoleh dua pahala. (HR. Ad-Dailami) 7. Bukhari) 6. yang tida k mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Sesungguhny a Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hid ayah) (HR. (HR." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. (HR. ma ka dia akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka dia juga masuk neraka. Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Muslim) .Gema Insani Press . Anas bin Malik) 25. Tirmid zi) 5. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. (HR. (Mashabih Assunna h) 9. Abu Dawud) 4. maka dia masuk neraka. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan p isau. Bukhari) 8.Dr.perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. Tetaplah kamu dalam jamaah. (HR. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. (HR. (HR. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. (HR. (HR. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. Hakim dan Kehakiman 1.:: HaditsWeb ::. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyaraka t umum.

10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksi an sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukha ri) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan mara h. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedu a, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga , yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibe baskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bu kti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang la in. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik ora ng lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR . Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemu i Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar pe nuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apaka h kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah A zza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulull ah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bers yukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu tela h binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), te tapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. De mi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka a ku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali meny uruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendenga rkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'a tlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecu ali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di s isi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka d ia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar per kara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia mengh endaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena se sungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripa da salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiap a yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Jihad dan Perang 1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi d an mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan terse ntuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu mala m dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diseru kan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia se lamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabr ani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa 'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahid in dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasu l dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Da ilami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. Ath-Thahawi) 9.

Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga ( menyantuni) orang yang berperang maka file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. Bukhari) 10. Wahai segenap manusia, janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Moh onlah kepada Allah akan keselamatan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita, gigih, ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah , surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainy a) berpesan: "Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seij in pimpinan pasukan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Jangan membunuh anak-anak, wanita-wanita dan lakila ki yang telah tua." (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta ram pasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. (HR. Muslim) 13. Perang adalah tipu daya. (HR. Bukhari) 14. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba, hanya menjadi peternak-peternak d an senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka All ah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehin gga kamu kembali kepada Ad Dienmu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan, yaitu: syirik ke pada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari menghindari pertempuran (dalam pe rang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 16. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yan g terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab, "Yang terbunuh juga b erusaha membunuh kawannya." (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. 18. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimi a) di negeri musuh. (HR. Ath-Thahawi) 19.

Kumpulan ulama mujtahidin. Apabila datangnya r ezeki itu terlambat.Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. yaitu: 1. 22. Karena itu hendaklah ka mu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Al lah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-N ya. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. (HR. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Mayoritas orang-orang Islam 3.Dr. dll). Muhammad Faiz Almath . Abu Zar dan Al Hakim) . Ibnu Majah). Suatu jama' ah akan terbentuk bila ada musyawarah. Allah menyerukan kepada mereka. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. dan mereka me nyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. 4. lalu Allah mengabulkan permohonan mere ka. (HR. 5. (HR. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasion alisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap ma rah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasn ya pun jahiliyah. 2. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati m aka matinya jahiliyah. Ahmad) 21.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. (H R. puasa. Ath-Thabr ani) 20. (HR.:: HaditsWeb ::. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah.

serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau ber pindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukaka n tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha ya ng lain. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tan gannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Abu Dawud da n Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya.3. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pa hala shalat. Ahmad) 5. (Mutafaq'alaih) 8. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam m encari rezeki yang halal. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. Sesungguhny a pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. (HR. Ath-Thabrani) 11. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Jik . Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikanny a. (HR. (HR.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. (HR. Ath-Thabrani) 6. Ah mad) 13. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (HR. Ya Allah. (HR. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). (HR. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. Ath-Thabrani dan Al-Ba zzar) 12. (HR. Bukhari) 9. 10. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lant as dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuh an dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Ahmad) 4. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional a tau ahli). Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Ad-Dailami) 7. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. (HR.

(HR. Al-Baihaqi) 3. 14. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Al lah. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya.Gema Insani Press . Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang).a lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. (HR. Yang satu berdoa: "Ya Allah. Muslim) 6. (HR." Malaikat ya ng satu lagi berdoa: "Ya Allah. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. (HR. Abu Ya'la) 2. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath -Thabrani) 7. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. (HR. Aththusi) 17.Dr. karuni akanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Aththusi) 8. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. . Carilah rezeki di perut bumi.:: HaditsWeb ::. (HR. Al-Bazzar dan Ahmad) 18. (HR. ( HR. Abu Ya'la) 15. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. (HR. Harta dan Kekayaan 1. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang seb enarnya ialah kekayaan jiwa (hati). (HR. Ad-Dailami) 4. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabi la dia jujur (ikhlas)." (Mutafaq'alaih) 5. Asysyihaab) 16.

Anak Adam berkata: "Hartaku... hartaku..." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu, hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandan g lalu kumal, atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (HR. Muslim) 9. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap uma tku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi) 11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yan g diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) 12. Wahai 'Amru, alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. (H R. Ahmad) 13. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. Ath-Thabrani) 14. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang mempero leh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. Bu khari) 15. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 16. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan dara h. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkann ya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartany a tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum ka mu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Ath-Thabrani) 18. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan s edekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). (HR. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011

Press .:: HaditsWeb ::. Kemiskinan 1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya ad alah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orangorang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan ) dan doa. (HR. Abu Dawud) 5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seo rang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Asysyihaab) 6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. (HR . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah s ama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::.

Menunaikan Amanat 1. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang ya ng tidak menepati janji. (HR. Ad-Dailami) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memeg ang amanat (jujur, ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Ath-Thabrani)

4. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) h arus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi) 2. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Al lah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membu ka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR. Ath-Thabrani) 3. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lai n. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara . Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Seorang pat ut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram m enumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Mu slim) 4. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shid diqin dan para shuhada. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Artinya, memperjual belikan uang muka. (HR. Abu Dawud) 6. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di ta ngan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. (HR. Abu Hanifa h) 7. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudara nya semuslim? (HR. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya, seperti air hujan, mat a air pegunungan, air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut, maka siapapun ti dak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Firma

Ayat 10). Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menim panya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Allah memberkahi penjualan yang mudah. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. 18. Ath-Tha hawi) 11. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air d alam kemasan) yang layak untuk diminum. (HR. (HR. (HR. "Dia-lah. misalnya yang semula masih kura ng hygenis. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ket ika seseorang meninggal dunia. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan mempero leh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaks anakan wasiat. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. pembayaran yang mud ah dan penagihan yang mudah. AN NAHL . (HR. lalu menunaikan was iat. Namun. Berhati-hatilah dalam berhutang." (Abu Dawud) 15. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Wallaahu'alam. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian ua ngnya dari penjual barang tersebut. Ibnu Majah) 10.n Allah. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. maka boleh untuk dijual. (HR. (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terde sak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). 9. pembelian yang mudah. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. sebag iannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan." (Surat 16. Tidak sah perceraian. seandainya air tersebut sudah di proses. (HR. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangn ya. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua ora ng yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (cu rang) kepada yang lainnya. Mashabih Assunnah) 13. Ibnu Majah da n Aththusi) 16. (HR. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. Ath-Thahawi) 12. Abu Hanifah) 14. karena orang at au perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta b iaya juga. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pad . Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya.

Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adal ah kezaliman. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembal i hutangnya. Ahmad dan Al Hakim) 26. (HR. (HR. Bukhari) 20. (HR. Bukhari) 24. (HR. (HR. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehny a disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan ata s haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Bukhari) 30. (HR. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Bukhari ) 31. Mashabih Assunnah) 25. Ti rmidzi) . Ahmad) 29. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Ahmad) 21. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah a nak zina. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). (HR. Ad-Dailami) 27. Para sahabat bertanya. Ahmad) 23. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. (HR." (HR. (HR. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap y ang lain. "Hutang. Bukhari) 28. Apabila Allah hendak menghinakan seor ang hamba maka diikatkan ke lehernya. Bukhari) 22. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya d i dunia dilunasi. (HR. (HR. (HR. (HR. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berha k) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud me rusaknya maka Allah akan merusak orang itu. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami da n barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya.a malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi).

(HR. Ibnu Majah) 35. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. (HR. (HR. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ibnu Maj ah) 4. memiliki pang an untuk seharinya. (HR.Dr.Gema Insani Press . (HR. Tirmidzi) 2.32. sehat tubuhnya. "Tidak . Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya p engembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Musl im dan Ibnu Majah) 3. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaim ana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan api. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Alla h mengamati apa yang kamu lakukan. Bukhari) 34. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. yaitu air. (HR.htm 12/20/201 1 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Para sahabat bertany a. Dunia dan Segala Isinya 1.:: HaditsWeb ::. Dunia ini cantik dan hijau. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Bukhari dan Muslim) 37. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tanganny a ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Ahmad) 5. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang) . rerumput an (di padang rumput yang tidak bertuan). A hmad) 36. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Tirmidzi) 33. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan.

Janganlah kalian mencaci-maki dunia. (HR. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahny a dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. lalu berkata." (HR." Mereka bertanya lagi. (HR. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan.. Ad-Dailami) 4. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Kecintaan yang sangat kepada duni a dan takut mati. Ahmad) 7. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang s ebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Ad-Dailami) 9. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. Jaman 1. Tirmidzi) 2. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. (HR. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Abu Dawud) 6. yaitu saat antara duduknya seorang . hiduplah s esukamu namun engkau pasti mati. "Apa itu pen yakit wahan. (HR. "Hai Muhammad. kemudian yang sesudahnya dan yang ses udahnya. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya.htm 12/20/2011 Press . Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. Ketahuilah.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabra ni) 8. Ahmad) 3. Denganny a orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. tetapi yan g kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangka n (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Demi Allah. (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat ti durnya sendiri dan itu lebih aman. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak ma mpu melakukannya. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw." (HR. (HR. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan dig anjar. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gem uk. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan keh ormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah de ngannya. Dia adalah sebaik-baik kendaraan.

Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Muslim) 8. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. minumlah hingga puas. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6.imam (Khatib) sampai usainya shalat. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. para malaikat dan seluruh manusia. Ath-Thabrani) 5. Barangsiapa seperti itu maka baginya ner aka . Ad-Dailami) 9. dan b ersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.Dr. Para sahabat ber tanya. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. (HR. (HR. Tuntutlah ilmu. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan unt uk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Ar-Rabii') 2. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah so daqoh.Ar-Rabii') 11. Jangan pul a menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu d aripada shalat (sunnah) seratus rakaat. Ath-Thabrani) 10. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim me nyebarkan ilmunya (yang benar). "Majelis-majelis taklim. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. (HR. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Tidak akan diterima sodaqohnya dan ke baikan amalannya.Gema Insani Press . Wahai Aba Dzar. (HR.. Abu Dawud ) 7. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.. Ibnu Majah) 4. Muhammad Faiz Almath . "Ya Rasulullah. neraka. (HR. ." (HR. Ibnu Majah) 3. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu peng etahuan baik dilaksanakan atau tidak. Apabila kamu melewati taman-taman surga.:: HaditsWeb ::. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjaw ab. itu lebih baik daripada shalat seribu raka 'at. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bul an purnama terhadap seluruh bintang. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. (HR. dalam kedudukan terho rmat dan mulia (tinggi).

Abu Dawud) 14. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ad-Dailami) 20. (HR. Ad-Dailami) 19. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan d itakuti oleh segalanya. para ulama. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). (HR. Mereka sesat dan menyesatkan. serta penguasa yang adil. (HR. Al-Baihaqi) 18. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas o rang yang memberi fatwa. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Maafkanlah dosa orang yang murah hati. (HR. Ahmad) 17. (HR. Abu Dawud) 12. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. or ang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 23. (HR. (HR. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia aka n takut dari segala sesuatu. (Mutafaq'al aih) 22. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Alla h menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Asysyihaab) 15. dan hawa nafsu yang diperturutkan. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqi hnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila se orang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. hukum yang zalim.Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datan g pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. kekeliruan seorang ulama dan tindakan se . (HR. Al Hakim) 16. yaitu kesalahan seorang ula ma.htm 12/20/201 1 muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. Ad-Dailami) 13. Dengan d emikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. (H R. (HR. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

hamp ir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. dia itu adalah hati. maka seluruh tubuh itu baik. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Wallaahu'alam. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ad a yang tergelincir. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Bukhar i) Keterangan: Khusus untuk hadits no. (HR. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tana h larangan. dan di antara keduanya terdapa t hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. (HR. Muslim) 3. Sesungguhn ya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Halal dan Haram 1. Apabila dag ing itu baik.Gema Insani Press . Bukhari) . Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang f ardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. (HR. Di antara keduanya ada perkara-perkara ya ng kelam (syubhat / kabur / samar-samar). menghalalk an yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara y ang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. barangsiapa yang terje rumus dalam syubhat. da n penegak ajaran Al Qur'an. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Asysyihaab) 5. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpili h ini kurang tepat. Muhammad Faiz Almath . dan apabila sekerat daging itu rusak. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat. Dan. (HR. Ketahuilah." (HR. maka seluruh tubuh itu pun rusak. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ahli tafsir. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram.orang penguasa yang adil. Bukhari) 4. Bukhari) 24.htm 12/20/2011 2. penghafal. apakah aku b isa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. Disana disebutkan.:: HaditsWeb ::. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya." Padahal kalimat yang tepat buka n menyatakan "pasti". "Ya.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Buk hari karya Al-Albani." (HR. tidak jelas halal-haramnya).Dr.

Muhammad Faiz Almath . Pergaulan 1. (HR. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut oran g Islam." (Surat 4. Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Abu Dawud) 7. AN NISAA' -Ayat 86) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tid ak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. Ibnu Hibban) 3.htm 12/20/2011 6. Ad-Dainuri). (HR.Dr. (HR. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rah asia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan k esedihan dan perasaan tidak enak baginya). maka bal aslah penghormatan itu dengan yang lebih baik.6. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah d ijawab. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. (HR.Gema Insani Press . "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. Ath-Thahawi) 5. da n bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. atau minimal sama. Bukhari) . Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Al hamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada lak i-laki.:: HaditsWeb ::. Nasrani. (HR." artinya: "Dan juga bagimu". dan lain-lain) membe ri salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaik um. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama mem bakarnya. Firman Allah. A bu Dawud) 7. Sahabat Anas Ra berkata. (Mashabih Assunnah) 8. atau balaslah (dengan yang serupa ). Ad-Dainuri) 4. (HR.

Muslim) 21. (HR. Bukhari) 18. Ath-Thabrani) 11. Muslim) 17. (HR. Apabila melihat aib padanya d ia segera memperbaikinya. Ath-Thabrani ) 22. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Ad-Dailami) 14. maka p eliharalah kelangsungannya. Ath-Thabrani) 16. (HR. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yan g buruk. yaitu berzikir kepada Allah dalam sega la situasi dan kondisi. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pu lang. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi me reka untuk mencolok matanya.9. maka hendaklah kam u berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Bukhari) 10. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditu njuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR. Ar-Rabii') 20. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. Al Hakim) 12. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. lebih besar paha lanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi ga ngguan mereka. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memas ukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. (HR. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (tole ran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. (HR. dan kawan bergaul yan g sholeh lebih baik daripada menyendiri. Ad-Dailami) 19. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). (HR. (HR. . dan meny antuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. (HR. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Ahmad dan Tirmidzi) 15. (HR. Ahmad) 13. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk.

" (Mutafaq'alaih) 23. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut." Rasulullah kemudian be rkata. (HR. Muslim) 33. (HR. Tirmidzi) 28. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). men ghindari gangguan. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya mak a Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Bukhari) 25. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). K ewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Sesungguhnya itu adalah rezeki y ang disalurkan Allah untuknya. Para sahabat berkata. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. "Kalau memang harus duduk file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. . (HR. Bukhari) 34. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. (HR. Al-Baihaqi) 29. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim) 30. (HR. dan beramar ma 'ruf nahi mungkar. (HR.Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan.htm 12/20/2011 duduk maka berilah jalanan haknya. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. Al-Baihaqi) 31. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat m elenyapkan kedengkian. Ahmad) 26. A l-Baihaqi) 24. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. (HR. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama se hingga menyulitkan tuan rumah. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila t idak saling mengenal timbul perselisihan." Mereka bertanya. (HR. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. (HR. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa dimi nta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. (HR. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. "Ya Rasululla h. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. "Apa haknya jalanan itu. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saud aranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya.

Sedangkan kawan pendamping yan g buruk ibarat tukang pandai besi. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak bole h ada paksaan. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Malik) 41. Apabila kamu memukul. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Ahmad) 35. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudarany a melebihi tiga malam. Tidak ada kel ebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang buka n Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. Mashabih Assunnah) 39. (HR. hindarilah wajah. (HR. Muslim) 42. Bila dia tidak member imu minyak wangi. Bukhari) . (HR.Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kep ada orang yang enggan memberimu. (HR. (HR. (HR. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. (HR. Muslim) 46. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). kecuali dengan ketakwaannya. niscaya Allah akan m enyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. (HR. (HR. (HR. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bu kan termasuk dari mereka. Bila kamu tidak terjilat apinya. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. Bukhari) 45. Ahmad dan Abu Dawud) 44. kamu akan te rkena asapnya. (HR. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimena ngkan (dibela). Aththusi dan Tirmid zi) 38. Apabila dia zalim. (HR. Abu Dawud) 37. Wahai segenap manusia. Ahmad) 40. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. kamu akan mencium keharumannya. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Bukhari) 36. Bukhari) 43. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar be rita rahasia orang lain). Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak b isa tidur dan demam. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh.

Al Hakim dan Ath-Thahawi) 4. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (p erhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. dan karena agamanya. Wahai segenap pemuda. Muslim) 7.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press . Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk bera lih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separo nya lagi. yaitu shalat apabila tiba waktunya. Bukhari) 3.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah k awin. yakni karena harta kekayaannya. (HR. (HR. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlakn ya maka kawinkanlah dia. karena kecantikannya. (HR. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab).:: HaditsWeb ::. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu ) benteng (penjagaan) baginya. Perkawinan 1. Ahmad) 8. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-l aki sepadan yang meminangnya. (HR.htm 12/20/2011 melulu. (HR. 9. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu sek sual. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. jenazah bi la sudah siap penguburannya. warisan. Wanita dinikahi karena empat faktor. Tirmidzi dan Ahmad) 6. Bukhari) 5." (HR. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agama nya. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Abu Dawud) 2. Bukha ri) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. karena kedu dukannya. (HR. Sesungguhnya ak u akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. (HR. Hendaknya pilihlah yang ber . dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu.

At h-Thabrani) 18. (H R. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat u ntuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seoran g pezina. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehi naan. (HR. dan barangsiapa mengawini wanita karena memanda ng harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. (HR. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banya k melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah a kan menambah baginya kerendahan. dapat menjaga kehormatan dirinya. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan deng an mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangka nnya bila ia memandangnya. Ath-Thabra ni) 14. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga t . Bukhari) 12. (HR. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan me minang di atas peminangan saudaranya. Kawinilah gadis-gadis. (HR. Muslim) 10. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang ga dis maka harus seijinnya (persetujuannya). Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. dan memelihara hart a suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. Ath-Thabrani) 15. Ath-Thabrani) 17. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan keke luargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya b aginya. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutang nya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri.agama agar berkah kedua tanganmu. (HR. (HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan un tuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadika n hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. 13.htm 12/20/2011 kawin) sedikit maupun banyak. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimban g janda. Ath-Thahawi) 16. dan tanda persetujuan seorang gadis i alah diam (ketika ditanya). Tirmidzi dan Ahmad) 11. (HR.

26. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan nya dengan benar dan jujur. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa iz in untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. (HR. (HR. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. Al H akim) 22. dan sebaiknya di lakukan tanpa sepengetahuannya. diperbolehkan itu lebih lam a dari biasa. Karena itulah dianjurkan untuk melihat t anpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. kecual i dengan seijin suaminya. (HR. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) aka n masuk surga. Ahmad) 27. hendaklah melakukannya. dan kalau dibenarkan manusia suj ud kepada manusia. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedu a telapak tangannya. (HR. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau beri . (HR. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan p ada jarak tempuh empat puluh tahun. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. demi kehormatan kaum wani ta. kalau setelah melihatnya. Kep ada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang y ang tidak disukai suaminya. (Mutafaq'alaih) 24. tanpa syarat keridhaannya. Ibnu Majah) 20. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagi an-bagian dari tubuhnya.erbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminy a kecuali dengan ijin suaminya. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menga wininya. Bukhari) 19. (HR. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 "Ya Allah. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena be sarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Ath-Thabrani) 23. Ahmad) 25. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dib enarkan). (HR. (HR. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya.

diantara nya bergurau. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. Abu Dawud) 29. Abu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. (HR. bercumbu dan membelai mesra istri. "Memberi isteri makan bila kamu makan. janganlah menghinggapinya se perti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. 31. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ej akulasi." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan b agi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. (HR. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. tidak boleh menjelek-jelekk annya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. .kan rezeki bagiku (anak). memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Sebaik-baik kamu erbaik dari kamu rang yang mulia. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. (HR. (HR. "Apa hak isteri terhadap suaminy a?" Nabi Saw menjawab. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. Muslim) 33. tidak boleh memukul wajahnya. Muslim) 35. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. (HR. 30. (HR. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw.29 diatas. 32. Bila ada pe rangai yang tidak disukai. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayat kannya. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang ya ng menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suami nya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. (HR. dan aku adalah yang t terhadap keluargaku. B ukhari) 28. h endaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah o dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tah 'Asaakir) 34. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. (HR. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanla h dengan kesungguhan hati. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain . u budi.

(HR. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. (HR. Orang yang mau disuruh mem bantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Alla h. 39. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. yaitu perceraian. (HR. ibunya Muawiyah. (Mutafaq'alaih) 44.htm 12/20/2011 Hakim) 36. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sem bunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isteri nya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya ( main-main) adalah kesungguhan (serius). (HR. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. Abu Sufyan s uamiku seorang yang pelit. Hindun. Bukhari) 38. Abu Dawud dan Ahmad) 42. ." (HR. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayanin ya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi . "Ya Rasulullah.Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 41. Bukhari dan Muslim) 40. (HR. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) unt uk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. nikah dan rujuk. (HR. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Ath-Thahawi) 37. bertanya kepada Nabi Saw. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak mengh endaki keturunan daripadanya. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. Jadi perkaw inan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. 43.

(HR.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. (HR.:: HaditsWeb ::. kecual i apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai.Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Apabila mereka me ntaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka. pisahkanlah diri kalian dari t empat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-l aki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Mereka itu ada lah tawanan di tanganmu. (HR. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan ke pada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan).Dr. "Kamu belum pernah berbuat baik kepa . Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. Apabila kamu berb uat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu y ang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw me njawab. dise butkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: Keperluan makan dan minum Keperluan pakaian Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Ibnu Majah dan Tirmidz i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Thalib. Kalian pun ya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. Tirmidzi) 46. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Wanita 1." (Surat 65. Ahmad) 3. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemam puannya. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad.Gema Insani Press . Abu Dawud dan Ahmad) 2. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufura n mereka. ATH THALAAQ . Para sahabat bertanya. "Tempatk anlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.htm 12/20/2011 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Asysyihaab)." (HR. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya.Gema Insani Press . Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (lakilaki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pe lacur. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak a da di rumah (sedang ke luar atau bepergian).htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Anak . Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Muslim) 11. Muslim) 9. Abu Dawud) 7. Bukhari) 5. (HR. Wahai kaum wanita. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. (HR.daku. Ayah . Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. (HR. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia di murkai Allah Azza wajalla." (HR. Bukhari) 4. (HR.:: HaditsWeb ::. Bukhari dan Muslim) 13.Ibnu Baabawih) 8.Ibu . An-Nasaa'i) 12. Ahmad) 10. (HR. Muslim) 6. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wan ita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah ak al (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat a kal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita). Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahi nya atau dia mahramnya. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pri a daripada godaan wanita. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan.Dr. (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. (HR.Keluarga . Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didam pingi mahramnya. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sed apat mungkin.

sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku .. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengark an oleh teliganya.. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua.. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . kau balas aku deng an kekerasan. S etelah engkau dewasa. hatiku gundah dan gelisah. B ersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang bena r sudah dipasrahkan. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur dera s." Nabi m endesak: "Katakanlah." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". aku ingin mendengarnya.. Nabi Saw bertanya kepadanya." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini.. Dari Jabir Ra meriwayatkan. bukankah saya menafkahkan uang itu un tuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. S ekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pe rnah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi c erah dan tampak bahagia. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Semua hasil jerih-payahku kau mi num dan kau reguk puas." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuan ya untuk mengurusi mereka.. Dia berkata : "Ya Rasulullah." Orang tua itu berkata dengan sedi h dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku men gasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. dan berpesan kepadamu. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu." Lalu Nabi Saw bersabda. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. Bila kau sakit di malam hari. dia berkata: "Demi Allah. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93..' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung me megangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik . Al Hakim) 2. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu men gadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab : "Tanyakan saja kepadanya. (HR. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. Seorang datang kepada Nabi Saw. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keut amaan. ya Rasulullah. kau perlakukan daku seperti t etangga jauhmu..htm 12/20/2011 Ketika orang tua itu tiba. "Masih.. Muhammad. Jibril b erkata: "Ya. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad.. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Ora ng itu menjawab. Hatiku takut engkau disambar maut.. lantaran sakit dan deritamu. dengan ini All ah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu. aku tak bisa tidur dan resah. kekasaran dan kekejaman. ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. ya Rasulullah. bukan kau yang menderita.1. bagai akulah yang sa kit. perintah beliau. Sayang. 3. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. dan mencapai apa yang kau cita-citakan. kalau or angtua itu datang.

Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. Ad-Dailami) 11.htm 12/20/2011 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. Ath-Thahawi).. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. siapa yang paling berhak memperoleh pe layanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab." ( Mutafaq'alaih). Seorang sahabat bertanya." (HR. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-ma ki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu.. "Ya Rasulullah.ibumu. 7. (Mutafaq'alaih) 12. "B agaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. (HR. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka . Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus re zekinya. (HR. (HR. (HR. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). Beliau lalu menjawab. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. Mereka bertanya. 5. 10. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. (HR. (HR. Muslim) 6. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya mak a dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang me ngamalkan kebajikan. Ad-Dailami).. 8.. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Adarqothani ) 13. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf . "M ereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. (HR. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). 4. "ibumu. 9. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mer eka. . Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya .ayahmu!" (HR.ibumu.

(HR. apa hak anakku ini ?" Nabi Saw menjawab. (HR.14. (HR. AnNasaa'i) 26. Muslim) 24. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepa da Allah. (HR. diperluas baginya rezekinya. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan a yahnya (dalam kebaikan). (HR. Ath-Thahawi). (HR. 27. Ibnu Babawih dan Ib nu 'Asakir). Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. 22. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. 25. Ath-Thahawi). ditambah umurnya dan Al lah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. (HR. "Memberinya nama yang baik. Ar-Rabii'). (HR. 23. 18. Ath-Thahawi) 15. rela dan ikhlas. ( HR. Bukhari) 16. 17. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. (HR. (HR. dan m emberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). " Ya Rasulullah. Bukhari dan Muslim) 19. Jika aku akan mengutamakan yang sa tu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempua n. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). maka dia akan masuk surga. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepad a mereka tepatilah. He ndaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya kel uarganya akan mencintainya. mendidik adab yang baik. . Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. Ath-Thahawi). aku jamin untuknya empat perkara. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) y ang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. Aththusi). Ayah dan ibunya lah kel ak yang menjadikannya Yahudi. Ath-Thabrani) 20. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempua n wajib baginya masuk surga. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). Bukhari) 21." (HR. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka aka n menyebabkannya masuk surga.

Muhammad Faiz Almath . Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga.Gema Insani Press . Bila dia memperoleh kebaikan kam u mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untu k menyampaikan rasa duka. Tirmidzi dan Ahmad) 28. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiski nan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). (HR. (HR. Tetangga 1. di belakang. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. Apa bila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke d alam perbendaharaan negara (baitul maal). Bukhari) 5. Bukhari) 31.Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangun an rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggang . Al-Baihaqi dan Ath-T habrani) 29.Dr. Abu Daw ud). 3. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. (HR. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). ya Robbi. (HR. Bukhari) 2. ya Robbi. Rahim mengucapkan ke luhan dan pengaduan: "Ya Robbi. (HR. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu d engan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. (Mutafaq'alaih ) 30. Ya Robbi. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). (HR. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar j enazahnya. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu k ikir dalam menafkahi keluarganya. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. aku telah diza limi mereka.htm 12/20/2011 33. yang di depan. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dindi ng rumahnya. 32. Ath-Thahawi). Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.

Al-Baihaqi) 3. Muslim) 2.Gema Insani Press . Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datan g adalah Rasulullah Saw.gunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan k epadanya. (HR. Al-Baihaqi) . Be liau kemudian melanjutkan ucapannya.Dr. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timban ganmu. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. sesungguhnya A llah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu . (HR. (HR. Ibnu 'Asakir) 8. lalu aku me ndengar suara orang menyeru dari belakangku. Orang itu berkata. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal se belum berangkat (bepergian). Ath-Thabrani) 6." (HR.. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. "Kamu harus memaafkann ya setiap hari tujuh puluh kali. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpind ah-pindah. Al Khatib) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sed ang berang (marah).." Nabi Saw menjawab. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. hai Aba Mas'ud. Al Bazzaar) 9. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku." (HR. "Ya Rasulullah. Abu Sa'id Al Badri berkata.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Ahmad dan Al Hakim) 7. (HR. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah. 10." Nabi Saw berkata. (HR. (HR." (HR." Aku spontan menjawab. Dia tidak boleh dipaksa melaku kan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Ibnu Hibban) 4. "Ketahuilah. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum mem ilih rumah. Beliau berkata. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. Muslim) . dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. menun aikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. (HR. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tet angganya lapar padahal dia mengetahui hal itu.

(HR. (HR. Anak Yatim . Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. (HR. (HR. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggu ngannya. Muhammad Faiz Almath . Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku.htm 12/20/2011 (berkhianat).:: HaditsWeb ::. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan bai k maka baginya dua kali lipat pahala. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaa nnya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakai an serupa dengan yang dia pakai. Bukhari) 6. Ibnu Majah) 7. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Ahmad) 13.Dr. seorang yang mengkaryakan (memperkerjak an) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak m emberinya upah. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yan g tidak dapat mereka tunaikan. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia da ri golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan sua minya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Abu Ya'la) 9. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Muslim) 11.5. An-Nasaa'i) 12. Asysyihaab) 14. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. (HR. (HR. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Ketiga. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Baran gsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Kedua. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). (HR. (HR. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah ka mu ikut membantu mereka. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan dit erimanya. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusi a. Tirmidzi da n Ahmad) 10. Pertama. (HR. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belah mu.Gema Insani Press . seorang yang berjanji seti a kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

( HR. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Ar-Ridha) . Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya) .:: HaditsWeb ::. Demi yang mengutus aku dengan hak. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi key atiman serta kelemahannya. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini.htm 12/20/2011 kawin lagi. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diper dagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). Demi yang jiwak u dalam genggamanNya. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikanny a) kelak pada hari kiamat. Wanit a itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.1. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). (HR. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutu hkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. (HR. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw.Gema Insani Press . Abu Hanifah) 6. 2. Demi yang mengutus aku dengan hak. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anuge rahkan kepadanya terhadap tetangganya. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasih i dan menyayangi anak yatim. ketahuilah. (HR. (HR. (HR. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia menguru ng dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (be rkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat.Dr. Ibnu Majah) 3. (HR. Muhammad Faiz Almath . Akhlak 1. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin i alah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denga n buruk. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling ba ik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Ath-Thabrani) 7.

"Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akh laknya dengan berkata. Re lalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Tidak ada kesendirian yang l ebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. (HR. bila mendengarkan pembicaraan tekun. dan mengasihi serta menyayan gi orang lain adalah separo akal." (HR. (HR. isteri Nabi Saw bertanya. "Ya Rasulullah. Kawinkanlah aku dengan dia. Wahai Ummu Salamah." (HR. Muslim) 6.2. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehorma tan diri). Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (keka yaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan waja h yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. Ath-Thabrani ) 4. (HR. Sesungguhnya t erlalu banyak tertawa itu mematikan hati. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya k epada orang lain. Ya Rasulullah. orang ini ketika dalam negeri dunia paling ba ik akhlaknya terhadapku. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi S aw menjawab. Ibnu Ma jah dan Ath-Thabrani) 10. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Ahmad dan Tirmidzi) 8. "Ya Robbku. Ath-Thabrani) . (HR. (HR. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhla k yang baik. Muslim) 7. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Abu Ya'la dan Al-Baih aqi) 5. Abu Dawud) 3. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo i lmu. Ummu Salamah. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mu kmin. (HR. (HR. Ad-Dailami) 9. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang ba ik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik.htm 12/20/2011 Saw menjawab. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur) '. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri nis caya kamu tergolong muslim. dan janganlah terlalu banyak tertawa. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati.

" Nabi Saw berpesan. Ahmad) 15. Bukhari) 14. Al Bazzaar ) 22. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah da n berbuatlah ihsan kepada mereka. Hati-hatilah terhadap prasangka. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling d usta. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. berpesanlah kepadaku." (HR. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukhari) 18. ( HR. (HR. (HR. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa ( terburu-buru) adalah dari setan. Ath-Thabrani) 23. Ahmad dan Al Hakim) 12. (HR ." Sahabat itu bertanya berulang-ul ang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah da ripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahk annya. (HR. (HR. Asysyihaab) 19. (HR.11. Dia harus mengamb ilnya dari siapa saja yang didengarnya. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. (HR. Kemuliaan orang adalah agamanya. s edangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. "Jangan suka marah (emosi). Ahmad) . Ibnu Hibban) 13. (HR. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan h atinya. Tirmidzi) 20. "Jangan suka marah. (HR. Ahmad) 17. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat d erajatnya. tidak peduli dari sumber mana datangnya. (HR. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. (HR. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertol ongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. "Ya Rasulullah. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berke pentingan dengannya. Bukhari ) 16. Muslim) 21.

(HR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. yang berkata kotor dan membenci ora ng yang memintaminta dengan memaksa.Gema Insani Press . (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. yaitu yang . (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 28. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-teran gan. Makar. Ath-Thahawi) 6. Bukhari) 4. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam da damu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. (HR. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dar i keimanan. Abu D awud) 3. (AR. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Bukhari) 5. Muslim) 24. Kebajikan ialah apa y ang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. (HR. sedangkan perkataan busu k adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. Bukhari dan T irmidzi) 26.Dr. sedangkan dosa ialah apa yang m erisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Akhlak yang Buruk 1. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan keja m. (HR. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Bukhari) 2.htm 12/20/2011 25. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Bukhari) 7.

htm 12/20/2011 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian p ada esok harinya dia bercerita kepada kawannya." (HR. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan pu asa. (HR. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dija uhi manusia karena ditakuti kejahatannya. "Tadi malam aku berbuat begini. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak m ereka atau hampir merusak mereka. Kiblat mereka hanya uru san wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak.. (Mutafaq'alaih) 8. shalat dan zakat. Ahmad) .file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi ja hil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat." Nabi Saw lalu berkata. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebu san atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. (HR. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh oran g itu berbuat zina. (HR. Ad-Dailami) 17. Ahmad) 10. (HR. (Mutafaq'alaih) 14. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. (HR. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang in i menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pul a pahalanya. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya... (HR. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. Ahmad) 9. .begini." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wa jalla. Mereka adalah mak hluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di s isi Allah. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada uru san perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Ad-Dailami) 13. Al Hakim) 11. hati yang kejam. sombong. (HR. Ahmad) 15. Barangsiapa diintai keburukannya oleh A llah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. Muslim) 12. (HR. "Allah dan rasul Nya lebih mengetahui. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bang kai dan pada siang hari serupa keledai. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. dan t erlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuat an dosa. Ad-Dailami) 16. angkuh. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-k awannya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras).

Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Bukhari) . (HR. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. (HR. dirapikan dan tidak acak-acakan. (HR. Tirmidzi). Al-Baihaqi) 8. Kalau All ah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan da n tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr.18. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. (HR ." (HR. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menj awab. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka.:: HaditsWeb ::. Adab Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. saling bermusuhan dan saling iri. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. Mereka berlomba mengu mpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. Ath-Thahawi) 6. . (HR. karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bers enggama dengan keluarga (istri). Abu Dawud) 19. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. Abu Dawud dan Ath-Thah awi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. "Ya Rasulullah. Mereka terjerumus dalam jurang ke senangan dunia. Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 4. (HR.htm 12/20/2011 Press . (HR. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Al Hakim) 3. dan dendam sehingga me reka melakukan kezaliman (melampaui batas). Ak u bertanya. 5. 7. dengki.

"Apa yang dimaksud ha knya itu. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya . (HR. (HR . Abu Dawud) 14.9.Gema Insani Press . "Palingkan pandanganmu (dari memand ang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. (HR. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. Bukhari) 11. Muhammad Faiz Almath ." Mereka bertanya lagi.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapa t suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17. "Kalau memang suatu keharus an maka berilah jalanan itu haknya. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebai kannya." Nabi Saw menjawab. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Muslim) 12. 15. (HR. "Ya Rasulu llah. "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. dan Rasulullah pun mengizinkannya. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw me njawab. Abu Hanifah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akh irat. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. 16. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. (HR.Dr. Dalam berkumpul (majel is) itu kami berbincang-bincang." (HR." (HR. (HR. Para sahabat bertanya. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Bukhari) 10. Seorang bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. Bukhari dan Muslim) 13. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. yang lewat kepada yang dudu k dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. namun diperbolehkan untuk ka um wanita (muslimah).

Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila t erkena ujian dan cobaan dia bersabar. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahka n diri) maka dia menyimpang menuju neraka. Ath-Thabran i dan Al-Baihaqi) 2. (HR. (HR. (HR. yaitu merahasiakan keluhan. (HR. Ibnu A bi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musi bah. (Mutafaq'alaih) 2. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR.:: HaditsWeb ::. Ahmad dan Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 4.Gema Insani Press . Ahmad) 7. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-ora ng yang lemah dari kalangan kamu. Asysyihaab) 3. Ath-Thabrani) 5. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tolong-Menolong 1. (HR. Muhammad Faiz Almath . Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Bukhari) 5. (HR. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Al Hakim) 3. (HR. (HR. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). Tirmidzi) 4. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semusli m).. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain.Dr. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Sabar 1.:: HaditsWeb ::. . merahas iakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan).

Gema Insani Press . Hendaklah kamu selalu benar.Dr. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyiha ab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan ke rusakan. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan ma ksud agar mereka tertawa.Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Murah Hati .celaka dia. (HR. 6. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk.. Ahmad d an Abu Dawud) 7. Benar dan Dusta 1. dan bila diamanati dia berkhianat.Boros . Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Hati-hatilah terhadap dusta. da lam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR.Gema Insani Press . Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamai kan (merukunkan). (HR. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). bila berjanji t idak ditepati. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seoran g pendusta (pembohong).. Muhammad Faiz Almath . yaitu bila berbicara dusta. Celakalah dia.:: HaditsWeb ::.:: HaditsWeb ::. Muslim) 3. maka suami bol eh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara.Dr. Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesunggu hnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka.Kikir . (HR. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta . (HR. yaitu dalam peperangan. Bukhari) 2.htm 12/20/2011 membawa ke surga. Al Bazzaar) 5. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

1.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 4. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut bera da di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela.Dr. menyaksikan atau men dengarnya. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Ath-Thabrani) 3." Aku berkata. (HR. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah.Dr. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 2. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. (HR. Ahmad) 3. Muslim) 6. (HR. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga.:: HaditsWeb ::."( HR. Seorang pemurah hati dekat kepada Alla h. Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) s ebelum kamu. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . (HR. Jauhilah kekikiran. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Seorang yang bodoh tapi murah ha ti (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi k ikir.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). (HR. tunjukkan . Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyat akan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima ). (HR. Sesungguhnya Allah menunt un tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Zuhud dan Tamak 1. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnenget ahui suatu yang hak untuk menegakkannya. (HR. (HR. Ahmad) 2. Athth alayisi) 5. "Ya Rasulullah. Ath-Thabrani) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak mesk ipun akibatnya terasa pahit. "Tambah lagi ya Rasulullah. Keberanian dan Ketakutan 1.

(HR. 2.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 9. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah.kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia." Rasulullah Saw menjawab. (HR. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tanga n manusia. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pu n akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. 3. B ukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kezaliman 1. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Bukhari) 7." (HR. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho de ngan amal yang sedikit dari dia. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. (HR. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja ) maka kamu akan dicintai Allah. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. (HR. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. niscaya kamu akan disenangi manusia. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. (HR. . (HR. B ukhari) 4. Muhammad Faiz Almath . (HR. Apab ila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan ber tahmid dan bersyukur kepada-Mu. Ath-Thabrani) 11. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan m iskin. Aku m enjawab. Al-B aihaqi) 8. (HR. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut du nia.htm 12/20/2011 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar.Dr.Gema Insani Press . Ath-Thabrani) 6." (HR. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Ya Allah. "Jangan ya Allah. (HR. Ibnu Majah). Al Bazzaar) 10.

(HR. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang . Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Sesungguhnya antara dia dengan All ah tidak ada tabir penyekat. (HR. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikha watirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Ibnu Majah) 8. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubu ngan kekeluargaan. (HR. Ja uhilah kekikiran. Muhammad Faiz Almath . Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan b ila mengazabnya tidak akan luput.Jauhilah kezaliman. Riya dan Nifak 1. (HR. Ahmad d an Ath-Thabrani) 3. apabila Dia mengazab penduduk negeri -negeri yang berbuat zalim. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pand ai bersilat lidah. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Abu Dawud) 9. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi k eras. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezali man dan pemutusan hubungan kekeluargaan. (HR. (HR." (HR. Ahmad) 4. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan d ililit dengan tujuh bumi." (HR. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR.Dr. (HR.Gema Insani Press . Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Ahmad dan Ath-Thabrani) . Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia menget ahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganK u. Ar-Rabii') 2. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Muslim) 6. Ahmad) 7. Mashabih Assunnah) 5. Bukh ari) 2.

Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil.Dr. Muslim) 4. sesungguhnya hasud mengikis pahala-p ahala sebagaimana api memakan kayu. Ar-Rabii') 4. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Hasud dan Ketajaman Mata 1. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 5. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Orang yang riya berciri tiga. (HR. Abu Ya'la) 3.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. bila berjanji tidak ditepati.Dr.:: HaditsWeb ::. ma ka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Sedan gkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. (HR. Bukha ri) 8. 9.3. mendatangi kelompok i ni dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain . (HR. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. dan bila diamanati dia berkhianat. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung ma ka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). Muhammad Faiz Almath . Apabila seorang melihat dirinya. Ad-Dailami). 7. (HR. (HR. Abu Dawud) 2. (Mutafaq'alaih) 6. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Ibnu Babawih). harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang me narik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan baro kah. (HR. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .

Bukh ari) 6. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ad-Dailami) 3.:: HaditsWeb ::. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena All ah. Barangsiapa merebutn ya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. Kesombongan 1. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Muslim) 5.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. Bukhari dan Muslim) 3.-Gema Insani Press . (HR. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangk apnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. (HR. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). kekikiran ya . (HR. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Dr. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombo ngannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Muslim) 2. Ath-Thabrani) 4. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 4.Gema Insani Press . Abu Dawud dan Ahmad) 5.htm 12/20/2011 dan tidak mengganggu tetangganya. (HR. (HR. Al-Baihaqi) 2. Cinta dan Benci 1. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keso mbongan. (HR. (HR. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar ( jujur). (HR.

Ked ua mata zinanya melihat. (HR.Dr. Muhammad Faiz Almath . Perzinaan mengakibatkan kemiskinan.:: HaditsWeb ::. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras).ng dipatuhi. Mereka melenggang be rgoyang. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. kaki zinanya melangkah (berjalan ) dan hati yang berhasrat dan berharap. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. (HR. Ath-Thabrani da n Anas) 6. Bukhari) 3. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. telanjang. lidah zinanya bicara. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian se kian. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-ba ik atau diam. (HR.htm 12/20/2011 . Muslim) 3. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Ath-Thabrani dan Al H akim) 2. (HR. Perzinaan 1. Bukhari) 4. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukul i orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. (HR. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' ni . Semua itu dibenarkan (direalisir atau di wujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. (HR. kedua telinga zinanya mendengar.Dr. Bukhari) 2. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia ak an menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. (HR. Pembicaraan dan Ucapan 1.

berkata keji atau berkata busuk. tadi malam aku berbuat begini . Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung . yang diomongkan. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. (Mutaf ."(HR. Bukhari) 5. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang me lakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. dan menyia-nyiak an harta serta banyak bertanya. (HR. ( HR. (HR. (HR. "Hai Fulan. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. 6. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Ibnu Hibban) 7. (HR. sesungguhnya kam u telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Muslim) 15. Bukhari) 12. (HR. Asysyihaab) 8.scaya dia masuk surga. "Waspadalah kamu. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. Abu Dawud) 4. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. "Allah dan rasulNya lebih m engetahui.begini. pengutuk. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. (HR.. (HR. Ad-Dailami) 9. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukan nya. Ahmad) 13. (H R. (HR. Ath-Thabrani) 10.. Bukhari dan Al Hakim) 16. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada diri mu. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya k arena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya." Beliau bersabda. Muslim) 14. lalu beliau berkata kepadanya .(HR. sesungguhnya itu adalah pen yembelihan." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. tetapi esok paginya d ia membeberkan sendiri dengan berkata. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai.

"P ara nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) m ereka. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Bukhari) 5. (HR. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Sesungguhnya Allah 'Az za wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Bukhari) 9. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Alla h. (HR. "Ya Rasulull ah. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan sua tu musibah). Ketika dia tidak dapat mencapain ya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia menca pai derajat itu. (HR. (HR. Tirmidzi) 2.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) 4. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. diserang penyak it atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali de ngan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Ath-Thabrani) 6. (HR.htm 12/20/2011 . (HR. .aq'alaih) 17. (HR. Muhammad Faiz Almath . Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Kalau agamnya tipis (lemah) dia d iuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (ker as). kecuali Allah menca tat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). kelelahan (kepayahan). Bukhari) 3. Al-Baihaqi) 7. Abu Ya'la) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. (HR. Ujian dan Cobaan 1. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar mak a Aku ganti kedua matanya dengan surga. Ahmad) 8.

Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab." (HR. Ada yang ke ilindungi Allah dari keragu-raguan.Gema Insani Press . Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Kalau dia tidak ridho dengan pemberia nNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Para sahabat bertanya. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah murnian emas dengan api (pembakaran). (HR.Dr. Perjalanan 1. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemi .Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan ora ng lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad dan Tirmidzi) 11. Ada juga yang itulah yang selalu ragu. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolon g orang-orang yang memperoleh hidayah. Muhammad Faiz Almath . 12. (HR. Al Bazzaar) 10. Abu Ya'la) 14. (HR. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. "Bagai mana menghina dirinya itu. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiak annya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Ahmad) 17.:: HaditsWeb ::. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-ro bek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Itulah yang d kurang dari itu (mutunya) dan emas hitam dan itu yang memang 13. (HR. Ad-Dailami) 16. (HR. Barangsiapa diuji lalu bersabar. (HR. diberi lalu bersyukur.htm 12/20/2011 (senang) menerima pemberian. (HR. "Melibatkan diri d alam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Bukhari) 2. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Ath-Thabrani) 15. (HR. (HR. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seora ng dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ada yang ke luar seperti ditimpa fitnah (musibah). Ath-Thabrani) sebagaimana seorang menguji ke luar emas murni.

Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gan ." (HR. (HR. (HR. tanggungjawabku. Ath-Thabrani) 9. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. a khiratku. keluargaku. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Ibnu Babawih) 7. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat henda klah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya" . Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beli au menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu m elepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. agamaku.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan kel uarga kami. Sesungguhnya Robbku Maha P engampun lagi Maha Penyayang. Ath-T hahawi) 5. Ya Allah. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan ". melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. (HR. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. (HR. dekatkan jarak bumi dan ri ngankan perjalanan kami. Robbku dan Robbmu Allah. ular. (HR. srigala. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Tirmidzi) 6." (HR. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Ya Allah. yang hidup di mukamu. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. aku menitipkan diriku. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari ba pak dan anaknya". menyelamatkan agama da n duniamu. mengarahkan kamu kepada segala kebaik an. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu pe ninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. duniaku. Abu Dawud) 10. Muslim) 3. (HR. Aku berlindung kepada Allah dari ga ngguan singa. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian belia u bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku.mpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. harta-bendaku. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari si tu. Bukhari) 4. Sesungguhnya setan mengi kat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Ahmad) 3. . Kebersihan 1. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Wahai Abu Hurairah. maka dia tidak akan mengalami gangguan apa pun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. rayuan dan godaan. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . mencukur rambut kemaluan. meng gunting (merapikan) kumis. Ahmad dan Tirmidzi) 9.gguan (kejahatan) semua makhluk-Nya".Dr. 2. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). (HR.:: HaditsWeb ::. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehin gga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dar i (percikan dan bekas) kencing. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. (HR. Ath-Thahawi) 7. dermawan dan senang kepada kedermaw anan. (HR. (HR. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. 8. bersih dan menyukai kebersihan. (HR. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. (HR. Muslim) 10. (HR. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan ti dak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyal ahkan kecuali dirinya sendiri. hendaklah di a berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.

(HR. "Wahai anak. Sesungguhnya seo rang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak ak an diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. Al Hakim) 7. (HR. Bukhari) 6. niscaya kamu menjadi orang yan g terkabul do'anya. sedangkan makanannya haram. perbaikilah (murnikanlah) makananmu.:: HaditsWeb ::.Dr. makanlah dari maka nan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Sesungguhnya dia tidak men getahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "B ismillah pada awal dan akhirnya". ucapkanlah Bis millah dan makanlah dengan tangan kananmu. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam embe r (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. (HR. Abu Dawud ) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 3." Allah juga berfirm an dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perj alanan jauh. Ath-Thahawi) 11. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Muhammad Faiz Almath . Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada har i kiamat. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. (HR.htm 12/20/2011 . Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR.Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Ya Robbku". Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. Wahai Sa'ad. (HR. Makanan dan Minuman 1. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Ibnu Majah) 5. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu mem akannya. (HR. Siapapun yang dagingnya tu mbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. mi numannya haram. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Ahm ad) 4. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. dan makanlah dari apa yang ada di had apanmu".Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. . Muslim) 2.

(Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Ar -Ridha) 15. 14. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar le kas dingin. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau me njauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. (HR. 11. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Lalu Thariq berkata. (HR. . misalnya dengan fan ( kipas angin). Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan u ntuk tiga orang cukup untuk empat orang. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berk umpul dengan kaum muslimin lainnya. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. dan Rasulullah pun mengizi nkannya." (HR. 9. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. (HR. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan un tuk kamu di akhirat.Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka d ahulukan makan malam. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Namun jika bau tersebut bisa hilang. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum da ri emas dan perak. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. Ahmad) 13. Dinginkanlah makanan. "Itu bukan obat tetapi penyakit." Lalu Nabi Saw berkata lagi. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan b awang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja a tau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. (HR. A l Hakim dan Ad-Dailami) 12. Bukhari) 10.

(HR. (HR. . hidupmu sebelum mati. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah sauda ranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. (HR. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jau hilah. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. (HR. Ahmad) 17. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan karena dipaksa melakukannya. kayamu sebelum melarat. Muhammad Faiz Almath . Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasm u.htm 12/20/2011 . ( HR. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untu kmu. Ibnu Majah) 6. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung k e mulutnya. sehatmu sebelum saki t. poci. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. teko dan wadah-wadah lainnya. Ath-Thabrani) 4. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. (HR. Muslim) 3.16. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu ha nya untuk sehari semalam. dan senggangmu sebelum sibuk. Buta yang paling buruk ialah buta hati. Persoalan-Persoalan Pribadi 1. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (ke mbalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam ke salahan yang tidak disengaja. "Bagaiman a sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia ber tamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepad a tamunya". karena lupa. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Hendaknya dituangkan dulu ke dal am gelas. lalu meminumnya dari gelas tersebut.Dr.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. misa l minum langsung dari galon. Asysyihaab) 5. Para sahabat bertanya. (HR.

(HR. karena sepertiga i tu sudah banyak. (HR. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pad a orang-orang. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. "Ya Rasulullah. Al Hakim) 9. Barangsiapa meningga lkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan man is dalam hatinya.Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Nabi menjawab. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi dilu ar perkiraan. 8. "Tidak. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum faja r)." (HR. (Bukhari) 12. Ahmad) 13. Oran g tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. (HR. Bukhari) 11. hendaklah dia mentaatiNya dan barangs iapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandang an mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Rasulullah datang menjenguk da n aku berkata. (HR." (HR. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan A llah 'Azza wajalla. Muslim) 15. Sedikit dari mereka yang me lampauinya. Bukhari) . gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina l alu hamil. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah ti dak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. "Separonya?"." Aku bertanya lagi. (H R. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata." Ak u bertanya lagi. 10. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Sa w menjawab. (HR. (HR. A l-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. "Ketika aku sakit. "Tidak. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam b agian dari mimpi kenabian. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita.

apakah kami berobat?" Beliau menjawab. (HR. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah k amu memasukinya. (HR.Dr. diketahui oleh yang menge tahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. (HR. (HR. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)".16. Bukhari dan Muslim) 7. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan p ertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganl ah kamu ke luar meninggalkan negeri itu.Gema Insani Press . Mereka bertanya. Muhammad Faiz Almath . Pengobatan dan Penyakit 1. Ahmad dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Jika seseorang membongkar keburukan yang d iketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ad a pada dirinya. 6. wah ai hamba-hamba Allah. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya . Ibnu Majah) 4. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. (HR. "Ya Rasulullah. Ashabussunnah) 2. Bukhari) 5. . "Ya.:: HaditsWeb ::. (HR. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. Muslim) 17. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. (HR.

Sesungguhnya tiada ses uatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Muhammad Faiz Almath . "(HR. Ad-Dailami) 8." (HR. Bukhari) 12. Ibnu Majah) 10. Beliau lalu menjawab. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Al lah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . . dan bukan kepastian bahwa dari tiap air ma ni dapat terjadi anak. (Abu Dawud) 3. Ibnu Majah) 11.Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) d an ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istr i). Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. (HR. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). (HR. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lal u mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima.Dr. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dukun dan Peramal 1. (HR. (H R.Gema Insani Press . kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Muslim) 2.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 9. Abu Hanifah) 13. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Ibnu Majah) 4. (HR . ( HR.

sapi. kambing. Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mat i karena lapar dan haus. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya maka nan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karen a kehausan. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 4. Hewan 1. (HR. Ramalan mujur-sial adalah syirik. "Ucapkanlah: "Ya Allah. Muhammad Faiz Almath .Dr. ayam dan lain sebagainya. domba.htm 12/20/2011 .Dr. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap oran g pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Lalu wanita itu melepas sepatunya. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. tetapi Allah menghilangkan pe rasaan itu dengan bertawakal.:: HaditsWeb ::." (HR. Para sahabat bertanya. Bukhari) 3.htm 12/20/2011 . "Apakah penebusannya. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak.Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. Bukhari) 5. . (HR. Dengan perbuatannya i tu dosanya diampuni. tiada kebaikan kecuali kebai kanMu. Muslim) 2. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Ahmad) 5. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan bur ung yaitu suara atau arah terbangnya.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful