Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala 1.

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendust akan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada perm ulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku dari pada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala se suatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun se tara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kam u membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kej ahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecon gkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa me mperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tet api kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku m enutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiar kanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru ol eh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia b erpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan j ika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku mene rimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukh ari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalka n adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al H akim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa ata lah lah bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berk kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Al yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Al dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muhammad Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada h ari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Al lah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman ya ng fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu d an terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhl aknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedik it. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas d an dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi belia u menjawab: "Aku file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lak ukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau jug a tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar d an berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan selu ruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ketinggian Al-Qur'an 1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegan gan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Musl im) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum d an menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qu r'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berba kti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala . (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukha ri)

panduan dari para sahab at dan ulama yang shaleh. (Mashabih Assunnah) 2. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an han ya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan.htm 12/20/2011 . Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. 8. serta tanpa akal dan naqal yang benar. Muhammad Faiz Almath . Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku.Dr. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. (Mashabih Assunnah) 7. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press . . Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka.6.:: HaditsWeb ::. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah me reka infakkan. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud. (HR. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr. Ahmad) 9. Barangsiapa menelusuri salah satunya d ia mendapat petunjuk jalan. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1.

(Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. (HR. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun o rang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tid ak mampu merubahnya. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana s eorang hamba menyukai pengampunan-Nya. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah y ang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh t ahun. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dos anya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. lakukan pendekatan. Ath Thobari) 10. Al-Baihaqi) 6.Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. sebarkan berita gemb ira. kecuali p asti dikalahkannya. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. Akan datang satu masa. (Aththusi) 5.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. Bukhari) 2. l upa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka.Dr. (HR. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR Asysyihaab) 7.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . . Ath Thobari) 8. (HR. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar seba gai penolongmu. (HR. 9. (HR. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perant araan seorang yang durhaka. seperti sha lat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Ahmad) 3. Bertindaklah tepat. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membaha yakan mereka. Agama ini kokoh dan kuat.

"Hai Umar." Rasulullah menjawab. tahukah kamu siapa orang yang bertanya ta di?" Lalu aku (Umar) menjawab. "Kini berit ahu aku tentang iman. kemudian berlakulah jujur (istiqo mah).Ihsan 1. Kelo nggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemu dahan. Di a bertanya lagi. niscaya Allah akan mengenalimu w aktu kamu dalam kesulitan. terangkan kepadaku tentang Islam. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bert ingkat. Ath Thobari) 4. (HR. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat -Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. Para sahabat bertanya kepad a Rasulullah Saw. dan mengerjakan haji apabila mampu. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulull ah Saw.Iman . "Seorang budak w anita melahirkan nyonya besarnya. "Benar." (HR. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. Namun berbahagialah orang-orang asing itu." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Ak u tidak akan bertanya lagi kepada orang lain." Orang itu lantas berkata. "Ya Rasulullah. Kedua kakinya menghem pit kedua kaki Rasulullah. Al-Baihaqi) 3." (HR. Muslim) 5. (HR." Rasululla h Saw lantas berkata. hari akhir dan beriman kepada Qo dar baik dan buruknya. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu y ang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lal u Rasulullah menjawab. "Beriman kepada Allah. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). Rambutnya hit am sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan. menunaikan zakat." (HR. kitab-kitab-Nya. (HR. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu d imanapun kamu berada. puasa Ramadh an. ." Kemudian dia bertanya la gi." Rasulullah menjaw ab. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran.Islam . "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalia n. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah." Kemudian dia bertanya lagi. Kini beritahu aku tent ang ihsan." Rasulullah berkata." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. Iman terbagi dua. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. karena sesungguhnya Allah melihat anda." Lalu Rasulullah Saw menjawab. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Lalu Rasululla h Saw bertanya kepada Umar. "Ya Muhammad. beritahu aku tentang Islam. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. seraya berkata. Ketahuilah. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. mendirikan shalat. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. Kenalilah Allah waktu kamu senang. Muslim) 7. setengah telanjang. niscaya kamu akan selalu merasakan ke hadiran-Nya. Orang-orang tanpa sandal. Tirmidzi) 6. Sufyan bin Abdullah berkata. Muslim) 2. malaikatmalaikat-Nya." Rasulullah Saw menjawab. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih."Ya Rasulullah. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. rasul-rasul-Nya. "Ik rarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kemba li asing.

Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Muhammad Faiz Almath . Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam keni kmatan dan dibesarkan dengannya.Gema Insani Press . (HR. Abu Dawud) 9. dan puncaknya (at apnya) adalah berjihad. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Bukhari dan Muslim) 4." (HR. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Alla h mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan " Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dar i Islam karena sesuatu perbuatan.:: HaditsWeb ::. (HR. (3) Beriman kepada takdir-takdir. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. (HR. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan ses uatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Ath-Thabran i) 6.Dr.htm 12/20/2011 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Al Hakim) 7. Dan umat ter akhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Q ashar. (HR. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) kebu rukannya maka dia adalah seorang mukmin. tidak diketahui mana yang lebih baik a walnya atau akhirnya. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). tetapi apabila melakukan keburu kan dia beristighfar. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Ath-Tha brani) 2. (HR.Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. (Mashabih Assunnah) 3. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tirmidzi) 10. (HR." (Ibnu Abi Ad-Dun ia) 8. Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. . makanannya sebaik-baik makanan. (HR.

(HR. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. yang keji dan yang uc apannya kotor. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. Muslim) 14. (HR. m aka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangny a dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Al Hakim) 8. Aku mengagumi seorang mukmin. dan jangan lemah semangat (patah hati). Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). tetapi katakanlah. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan . (HR. Muslim) 12. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalk an dan menjauhi keburukan (kejahatan). Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. dan memeranginya adalah sua tu kekufuran. (HR. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan ka mu dan mohonlah pertolongan Allah. (6) melayat jenazahnya. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. "Ini takdir Allah dan ap a yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya." (HR. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bers yukur. Abu Dawud) 17.Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. (3) menyantuninya dengan hartanya. Ahmad dan Abu Dawud) 13. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan ) lidah dan tangannya. Al Hakim) 9. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin l ainnya. ( 4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. (7) dan tidak menyebut kecuali keba ikannya sesudah ia wafat. (HR. (Mutaf aq'alaih) 16. (5) menj enguknya bila sakit. (HR. Ibnu Baabawih) 10." Ketahuilah. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman ter hadap jiwa dan harta mereka. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman da ri kejahatannya. Ahmad) 15. Bukhari) . Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu kmin yang lemah dalam segala kebaikan. (2) mencintainya di dalam hatinya. (HR. (HR. (HR.

Bukhari) 2. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar.Dr. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata.Dr. (HR Bukhari) 5. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya lagi. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. (HR. (HR. apa arti memasu ki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. (HR. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da lam ilmu agama. "Baga imana hilangnya amanat itu. Muhammad Faiz Almath . "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala -berhala selain Allah. kaum penjahat melimpah. Bukhari) 2." Para sa habat lalu bertanya.htm 12/20/2011 Mendengar sabda tersebut.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu . Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. "Alangkah ba iknya sekiranya aku di tempat orang ini. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita." (HR. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menja wab.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. "Ya Rasulullah. para sahabat bertanya. Abu Dawud) 3. Seorang Arab Badui bertanya.Gema Insani Press . Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . banjir di musim kemarau." (HR . dia ingin mati dan tidak i ngin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku.:: HaditsWeb ::. rahmatilah khalifah-khalifahku. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjad i kafir. "Ya Rasulullah. Hari Kiamat dan Hisab 1." (Maksudnya. Ath-Thabrani) 3. orang-orang terhormat (mulia) .Gema Insani Press . Abu Dawud) 4. maka tunggulah kiamat. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia.

Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Al lah. (HR. tidak ada lagi orang yang beriman. pembu nuhan. Jika terbit da ri Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah.. Satu tahun seperti sebulan. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. (HR.menjadi langka. (HR. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pr ia. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. (HR." (HR. zina dilakukan terang-terangan. Bukhari) 8. Muslim) 14. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.. (HR. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih." (HR. sebula n seperti seminggu. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. "Apa itu 'Alharju'. Allah.. sehari seperti satu jam dan satu ja m seperti menyalakan kayu dengan api. jaman saling mendekat. Muslim) 7. ar ak menjadi minuman biasa. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu.. . Abu Dawud) 9. (HR. Asysyihaab). kebodohan menjadi dominan. Kalau rotasi sekarang 1000 mil pe r jam. Saat akan tiba kiamat. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. (HR. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangun an yang megah. 6. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperind ah masjidmasjid. dan orang ke luar mem bawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. wanita berlipat banyak . Bukhari) 11. saudaranya dan a yahnya. dan negeri-negeri Ara b kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. Ahmad) 12. 15. Bukhari) 10." (HR. seminggu seperti sehari. Para sahabat lalu bertany a."Pembunuhan. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'.

Dr. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. jawab. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohonpohonan. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah ak an melapangkannya untuk masuk surga. (HR.htm 12/20/201 1 itu. (3) Tentang hartanya. Mari bunuhlah dia. pe mutusan hubungan kekeluargaan. telanjang bulat dan tidak dikhitan." (HR. (5) dan tentang ilmunya. apa yang telah dilakukannya. untuk apa dihabiskannya." (HR. dan orang yang khianat diberi amanat (d ipercaya).:: HaditsWeb ::. Amal seseorang tidak ntang sabda tersebut. Aisyah bertanya. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. "Pada saat itu segala urusan sangat dah syat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku juga. Ahmad) 22. mana yang dia amalkan. (H R. laki-laki dan perempuan saling meliha t (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. Bukhari dan Muslim) 23. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu men kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. Al Hakim) 17. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud i. dari sumber mana d ia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. Ahma d) 18. (HR. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. an kamu harus berbuat dapat menyelamatkannya." (Mutafaq'alaih) 20. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat.Gema Insani Press . Bukhari) 21. "Ya Rasulullah. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang h amba. Walaupun demiki yang benar (baik). Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala waf at. "Wahai kaum muslimin. Seorang sahabat lantas bertanya te "Termasuk engkau juga. Muhammad Faiz Almath . Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya ten tang lima perkara: (1) Tentang umurnya.16. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. ini orang Yahudi di belakang saya. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. wahai hamba Al lah. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. Seolah-olah aku melihat mereka keti ka dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). . (2) Tentang mas a mudanya. "Ya. (HR. yang telah men ghilangkan duka-cita dari kami. Abu Ya'la) 19. "Alhamdulillah." Kecuali pohon "Gharq ad" yang tumbuh di Baitil Maqdis.

anak yang belum dewasa (baligh) d an anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. (HR. Abu Dawu d) . Bukhari) 10. Al Hakim dan Ahmad) 8. Tirmidzi) 9. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. orang yang mati syahid. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nam a orang." [hadits ini tidak ditul iskan siapa yang meriwayatkannya. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhan allah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'.htm 12/20/2011 5. Ad-Dailami) 4. (Ath-Thabrani) 6.' (As-Sajdah: 17). Ahmad) 3. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang be rjalan dengan sombong. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). (HR. (Artinya. sombong terhadap orang lain. Oleh karena itu bacalah k alau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai bal asan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nabi Saw masuk surga. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-h amba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. (HR. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-mis kin dan aku menjenguk ke neraka. Aku menjenguk ke surga.Surga dan Neraka 1. didengar oleh t elinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. (H R. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di k edua telapak kakinya yang dapat merebus otak. tawar airnya. (HR. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. "Ya Muham mad. Bukhari) 2. (HR. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh s yahwat." (Mutafaq'alaih) 7. (HR. yang selalu dikal ahkan. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh ba gian api neraka. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lew atkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. Dia berkata.

Bukhari) 5. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. (HR. Ibnu Majah) 7. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pa halanya seperti seorang syahid. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab." (HR." (HR.:: HaditsWeb ::. "Tidak usah. (HR. "Tidak. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera." (Tiada daya dan tiada k ekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Anas Ra berkata. (HR. Abu Dawud) 4. tetapi dimungkinkan me lalui nazar. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) ti dak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bak hil. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib . te tapi cukup dengan saling bersalaman.Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 keburukannya. ( HR."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. Ath-Thabrani) 2." K ami bertanya lagi. "Bila berjumpa sahabat (sa udara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. memakai cincin ema s dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). 6. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka janganlah k amu mencacimakinya. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan be rangan-angan muluk terhadap Allah.Dr. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar k epada Allah.Gema Insani Press .

Muslim) 11. (Ath-Thabrani). maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi." (maksudnya. 15. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. (HR. Al Hakim) . beliau sujud syukur kep ada Allah 'Azza wajalla.ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. (HR. (HR. Muslim) 18. Al-Baihaqi) 10. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. (HR. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. (HR. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah) . 8. Sesungguhnya banyak orang menar uh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-le bihan). 12. (HR. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidu p hemat. Al-Baihaqi) 9. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam d i antara kamu. Allah suka melihat t anda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. membenci kemelaratan dan yang berla gak melarat. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baih aqi) 13. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). adalah hiburan yang tida k melanggar norma agama dan akhlak). Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. (Abu Daw ud) 16. Muslim) 17. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam.

24. kecuali dalam amalan untuk akhirat. (HR. Muslim) 23.:: HaditsWeb ::. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Bukhari) 21. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tid ak genap). Barangsiapa hidup panjang um ur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. Berpeganglah kepada s unnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu.Dr. (HR. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golongank u. (HR.htm 12/20/2011 . Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Muhammad Faiz Almath . (HR. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Tirmidzi).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa ke pada-Nya. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Waspadalah terhadap cipta an persoalan-persoalan baru. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. (Abu Dawud) 27. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. (Ath-Thahawi) 25. aku shalat dan tidur. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Rasulullah Saw apabila bersin. (HR. agar mendengar . . Demi Allah. Bukhari) 22. Ibnu Hibban) 28. dan aku mengawi ni wanita-wanita.19.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. meskipun wakt u berjalan dan ketika memakai sandal. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. (Mutafaq'alaih) 20. (HR.

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. (HR. (Ar-Ridha) 7. Bukhari) 6. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ditanyakan.Gema Insani Press . Perbanyaklah mengingat kematian. Para sahabat lantas bertanya. Daruquthin dari Anas). Bukhari) 2. fitnah-fitnah yang menyesatkan. Muhammad Faiz Almath . apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. dan tiap bid'ah adalah sesat. "Ya Rasulullah. (HR. (HR. para malaikat dan seluruh m anusia. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih be rat daripada kematian. (HR. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan d ari ajarannya maka tertolak. Maut dan Kematian 1. dan sebaik-baik jalan h idup ialah jalan hidup Muhammad. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan se sudah memperoleh pengetahuan. (Asysyihaab) 2. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesuda h aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka . Dengan demikian Allah akan mencata t bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. "Siapa 'mereka' yang baginda maks udkan itu. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabari yah dan kaum Kadariyah. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dial aminya sesudahnya. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Ath-Thahawi) 5. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal d an sehasta demi sehasta. Ahmad) 3. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Bid'ah dan Kesesatan 1. " (HR. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. (HR. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu i kut memasukinya.:: HaditsWeb ::." (H R. Ahmad) 4. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka . Muslim) 3. dan syahwat perut serta seks. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka.Dr.

masa berkabungnya tid ak boleh melebihi tiga hari. Seorang sahabat bertanya. hart anya dan amalnya. ibu. berdirilah." (HR. (HR. Bukhari) 6. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang du rhaka. saudara dan yang lain selain suaminya. Muslim) 5. (HR. yaitu keluarganya. Ahmad) Penjelasan: Artinya. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. AthThabrani) 7. (HR. (HR. Se sungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik unt ukku. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir be rkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. 10. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. 8.Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. kecuali terhadap kematian sua minya. Ahmad) 11. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. (HR. Bukhari dan Muslim) . Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. "Ya Rasulullah. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 9. Bukhari dan Mus lim) Penjelasan: Kematian ayah. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi mau t setiap saat. "Ya.htm 12/20/2011 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. agar dia mau meniru mengucapkannya). 4. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudny a. (HR. A pabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya." (HR. (HR. "Ya Allah. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. sedangkan orang durhaka tidak. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari.

Dia menantinanti doa ayah. (An-Nasaa'i) 20. ibu. (HR. kecuali dengan menyeb ut-nyebut kebaikan mereka. (HR. Apabila kamu membunuh hewa n maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah d engan baik. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang ya ng tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 18. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolon gan. (HR. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. "Ya Rasulullah. anak dan kawan yang terpercaya. Bila dia seorang yang shaleh maka k ebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. (Abu Ya'la) 19. dan hendaklah kamu bers . Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. pesankan sesuatu kepadaku yang akan b erguna bagiku dari sisi Allah. Abu Dawud) 16. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. (HR. Musli m) 14. (HR. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15.htm 12/20/2011 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (s i mayit). Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kub ur sebesar gunung-gunung. Bukhari) 17. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-oran g mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka.12. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan da n berteriak-teriak. Seorang sahabat bertanya. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan kare na sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. maka sesuatu keb urukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. Ad-Dailami) 13. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akh ir kerjanya (amalnya). Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur.

:: HaditsWeb ::. (HR. Umur mereka diperpa njang dengan amalan kebaikan-kebaikari. Ahmad dan Abu Dawud) 8. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9.Dr. Bukhari) 3.:: HaditsWeb ::. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarga nya. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama men galir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus).Dr. dan perbanyaklah d oa.Gema Insani Press .yukur.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela ( kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. dikawinkan dengan bidadari. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mer eka serba selamat. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. (HR. Asysyihaab) 4. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. (HR. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. . (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap peng uasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. (HR. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Muhammad Faiz Almath . diperlihatkan tempatnya di surga. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakai an keimanan. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. (HR. (HR. Al Hakim dan Ahmad) 2. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 5." (HR. Ath-Thab rani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. Syuhada 1. Muslim) 7. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. Ath-Thabrani) 6. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kep adanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan se orang dari cubitan (gigitan serangga). Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada.

Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. Asysyihaab) 5." (HR. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR. luangkan waktu untu k beribadah kepada-Ku. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. Ath -Thabrani) 3. Muslim) 4. (HR. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Ath-Thabrani) 2.Dr. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalka nnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. Ibadah 1. niscaya kamu menjadi orang yang pal ing bertakwa.Dr. (HR. (HR. Kalau tidak. (HR. Bu khari) 4.:: HaditsWeb ::. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk darip adanya. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Muhammad Faiz Almath . Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Muhammad Faiz Almath . Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghin darkan kamu dari kemelaratan. (HR. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. 3. (HR. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. dll) tapi berupa unggukan tan ah saja setinggi satu jengkal.htm 12/20/2011 . duduk-duduk di atas kuburan dan membi na kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nab i mereka sebagai tempat beribadah.

yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. Kepemuda an termasuk kelompok kegilaan (radikal). Al-Baihaqi) 2. Muhammad Faiz Almath . Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shala . Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit d an bumi.:: HaditsWeb ::. Sebaik-baik yang tertanam dalam h ati adalah keyakinan. maka Allah menjadikannya takut kepad a segala sesuatu. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr.Gema Insani Press . maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepad anya.. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah.htm 12/20/2011 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Barangsiapa takut kepada Allah. Orang bahagia adalah yang dapat mengamb il pelajaran dari (peristiwa) orang lain.:: HaditsWeb ::. (HR. Keutamaan Do'a 1. (HR. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Perintah Takut Kepada Allah 1. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. Ahmad ) 5. (Ibnu Khuzaimah) 6. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh All ah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. (HR. Abu Ya'la) 3. (HR. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gang guan) kaum kafir. (HR.Gema Insani Press . (HR. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bert haharah dan berdoa. (karena khawatir) saat itu coco k dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Tirmidzi) 2. Bukhari) 3. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. Rasulullah Saw ditanya. 4. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pel ayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu.

dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik)." (Ar-Rabii') 9. (HR. Ahmad) 15.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demik ian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh)." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Alla h berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. (HR. Ahmad) 11. doa kedua orang tua. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bu mi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah o rang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa." (HR. (HR. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. Ahmad dan Abu Dawud) 16. (HR. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. Ahmad) 13. Tirmidzi) 10. Sesungguhnya Allah berf irman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia sena ng (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. (HR . Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai di a berbuka. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dar i yang lain. Al Hakim) . ampunilah aku kalau Engkau m enghendaki. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya . Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pint u langit dan Allah bertitah. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. "Demi keperkasaanKu. (2) Seorang penguasa yang adil. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku mak a aku angkat derajatnya. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya." (Mashabih Assunnah) 7. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Allah tidak akan mengabulkan do 'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kec ewa. Aku akan memenangkanmu (menolo ngmu) meskipun tidak segera. (HR . Ahm ad) 8. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a.t fardhu (sebelum salam). (HR. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah de ngan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. yaitu doa orang yang dizalimi. Ahmad) 14. "Ya Allah. Bukhari dan Muslim) 12. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). (3) Dan do'a orang yang dizalimi (ter aniaya). (HR.

Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. (HR. Ath-Thabrani) 18. (HR. wahai hamba-hamba Allah. (HR. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. Ali Ra berkata. (HR.Dr.17. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. kecuali dikabulkanNya. akan te tapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Berdoalah j uga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. Keutamaan Zikir 1. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. (HR. Ad-Dailami) 21. (HR. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. yaitu dipercepat terkabulnya baginya d i dunia. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. rahmatilah aku". ya Rasulullah?" Beliau menjawab.Ad-Dailami) 20. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Tirmidzi dan Ahmad) 2." (HR. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manu sia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak)." (HR. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Para sahabat lalu bertanya. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Ath-Thabr ani) 23.htm 12/20/2011 . Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hend aklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. atau diganti dengan men cegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. Al-Baihaqi) 3. (HR. pasti para malaikat akan bersalaman . "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis tak lim).:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya per bedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Muslim) 22. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsar aan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan tak dir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah r ahmat. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya A llah.

seumpama orang hi dup dan orang mati. Ahmad dan Tirmidzi) 12. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala pu ji bagi-Nya." (HR. Bukhari) 8. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. Bukhari dan Muslim) 6. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hat i. (HR. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah".dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. (HR. "Ya Rasulullah. Tetapi. " (HR. sesungguhnya syariat-syariat Islam sud ah banyak bagiku. "Apa Almufarridun itu?" Na bi Saw menjawab." N abi Saw berkata.htm 12/20/2011 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak p eduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya." Nabi Saw berkata. "Ya. (Belia u mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). yang paling tinggi dalam derajatmu. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun."Zi krullah. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Muslim) 5. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya ruma h di surga. 11. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Ad-Dailami) 9." (HR. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zik rullah). ses ungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air me numbuhkan rerumputan. (HR. Seorang sahabat berkata. (HR. . Tirmidzi dan Ahmad) 4. Menang pacuan "Almufarridun". Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). (H R. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. p aling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan le bih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. Para sahabat bertanya. Maha suci Allah yang Maha Agung). Ad-Dailami) "Subhanallah wabihamdihi. Ada empat perkara." (HR.

Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. (HR. Ahma d) 15.:: HaditsWeb ::. 13. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan.Gema Insani Press . Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku m enjawab." (HR. "Ya. "Ya Rasulullah." (HR.:: HaditsWeb ::. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. Muhammad Faiz Almath . Bukha ri) 2. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah darip ada zikrullah. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya ke pada Allah dan rasul-Nya." Nabi berkata. ( HR. Ahmad) 16. Wahai Aba Musa. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. "Keuntungan dan keberunt ungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. Aku bertanya.Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecual i dengan pertolongan Allah). Muhammad Faiz Almath . apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh d ari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab.Dr. Ad -Dailami) 14. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. dan bagi tiap orang apa yan g diniatinya." (HR. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia at au menikahi wanita. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. (HR.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . .Dr. (HR. "La haula wala Quwwata illa billah. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan. (HR.

"Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Ahmad) 4. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir.:: HaditsWeb ::. "Shalat tepat pada wak tunya. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. (HR. (HR. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbany aklah do'a (saat bersujud) (HR. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada har i kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. "Kemudian apa lagi. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi men jawab. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. Bukhari dan Muslim) 4. "Aku bertanya kepada Rasulullah. lalu beliau berkata. "Berjihad di jalan Allah. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan m erugi. (HR. (HR. (HR. "Ya Rasulullah . Muslim) 2. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. "Berbakti kepada ke dua orang tua. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab." (HR. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala i . tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu.Gema Insani Press . Muslim) 3. Ahmad. "Pemborosan ap a itu. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu da n berdo'a. Ahmad. (HR. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu.Dr. Abu Dawud.Wudhu 1. ya Rasulullah?" Beliau me njawab. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kes ejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan mel impah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. Bukhari) 5. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya. "Ya." Aku bertanya lagi." Aku bertanya lagi. dan Ibnu Majah) 5. Muhammad Faiz Almath . Shalat 1. (HR.

Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' wal aupun bukan musafir. lalu menjawab. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika me reka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri ). "agar tidak menyulitka n umatnya. Mashabih Ass unnah) 17. (HR. 15. (HR. Apa ya ng dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Muslim). Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang n gantuknya. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat da n jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya.(HR. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat it u bershalat. Ahmad) 11. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut ). Abu Dawud) 9. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Tirmidzi) 10. (HR.sinya. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. pernah menjama' shalat dzuhur dengan as har dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf ) atau hujan. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada kea . Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa k etika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. ( HR." (HR. (HR. Ahmad) 8. Ibnu Abbas Ra. (HR. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. (HR. Tirmidzi) 7. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. (HR. Bukhari) 13. Ibnu Hibban) 14. 12. berkata : Rasulullah Saw. Beliau ditanya apa sebabnya.

memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau m enjawab. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. (HR. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahny a dan tidak berobah keadaannya. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-men erus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. "Berwudhu denga n baik. Ath-Thahawi) 21. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya.htm 12/20/201 1 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. d an menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. beliau menirukan kata-kata dan seruannya." (HR. Semua itu dilakukan karena Aku. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para M alaikat menjaganya. Muslim) ." (HR. Engkaulah yang paling layak diucapkan se orang hamba dan kami semua adalah hambaMu. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan men jadikan kegelapan terang. Nabi Saw ditanya tentang shalat. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (men guasai) Mekah. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat deraja t?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah." "De mi keagungan dan kebesaranKu. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir." Beliau berkata. Itulah kewaspadaan (kesiagaa n). Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang pali ng depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang.htm 12/20/2011 23. (HR. Bukhari) 22. Muslim) 20. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. ( HR.gunganKu. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. menghilangkan kotoran-kotoran. "Berdiri yang lama. Nabi Saw bila mendengar seruan azan." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku ) pada hari kiamat. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh ) janjinya. Eng kaulah yang patut disyukuri dan dipuji. tidak ada pencegah bagi pem berianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. Ya Allah Robb kami.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. karu niakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang t erpuji yang Engkau janjikan untuknya. Ad-Dailami) 18. Ya Allah. Muslim) 19. (HR.

(HR. (HR. Bukhari dan Mu slim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak bo leh berbicara. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan uca pan: "dengarkan". (HR. (Abu Hanifah) 31.24. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. y aitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. 32. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. maka di a telah mengkhianati mereka. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di ant ara mereka terdapat anak-anak. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. Bukhari dan Muslim) 34. (HR. orang tua. Aththusi) 25. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. (Mutafaq'alaih) 27. (HR. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Abu Ya'la) 29. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). budak. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci A . Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. orang yang sakit dan musafir (bepergian). maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. B ukhari) 28. (Abu Hanifah) 30. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). Bukhari dan Muslim) 33. (Ath-Thaha wi) 35. Rapikan barisanmu. Apabila sedang mengalami ke majuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. Ibnu Hibban) 26. ( HR. (HR. yang lemah.

Ya Allah. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan menga ngkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. (HR. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. lahulmulku walahul hamdu wa huwa ' alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Perbanyaklah sujud kepada Allah. yaitu seorang buda k yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuni akanlah dari sisimu rahmat. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau.llah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu A kbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (memba ca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. Maha suci Engkau. Tirmidzi dan Ahmad) 40. Muslim) 38. (Abu Hanifah) 44. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungk an) beliau shalat. Ahmad) 43. (HR. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku men gira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya.htm 12/20/2011 kekuasaan dan pujian. Lalu beliau menjawab. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). maka akan terampu ni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. (HR. Muslim) 36. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. (HR. seorang isteri yang semalaman s uaminya murka kepadanya. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. Ath-Thabrani) 41. Ath-Thahawi) 39. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan ka um itu tidak menyukainya. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu da n beribadah kepada-Mu dengan baik. ya Allah. "Ya Muadz. (HR." (HR." (HR. "Kelak shalatnya akan mencegahny a dari perbuatan mencuri." (HR. Abu D awud) .

memahami artinya. "Kecewa dan merugi orang ya ng berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa m asuk surga.:: HaditsWeb ::. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). Bukhari) 7. Shaum / Puasa 1. begitu pula pada anak tangga kedua dan ke tiga." (HR. (HR. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoa n) Allah. (HR.Dr. Seusai shalat para sahabat bertanya. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan p ahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. "Aamin". Mu tafaq'alaih) 6. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggag alkan amalannya (usahanya).Gema Insani Press . maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ib unya. Bukhari) 9. (HR. "Kecewa dan merug i seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Bukhari) 2. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. (HR." Lalu aku mengucapkan "Aamin. (HR. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 8. sekaligus mengajark an dan mengamalkan isinya. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya." Lalu aku mengucapkan "aamin"." Kemudian malaikat berkata lagi. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Makanlah waktu sahur. "Malaikat Jibril datang dan berkata. "Kecewa dan me rugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. ( HR. Bukhari) 5. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat ) pertama beliau mengucapkan. Ahmad) 3. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 42. (HR. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .45. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 4. . "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aami n"? Beliau lalu menjawab. Kemudian katanya lagi.

dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedik itpun. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi ( dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. (HR. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni keba jikan (amal bakti). Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah .Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh p ahalanya. Bukhari dan Muslim) 13. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR. (HR. Tirmidzi) 11.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Sodaqoh yang bagaimana yang pa ling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. Bukhari) 12. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari da lam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Muhammad Faiz Almath . pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan bel as.:: HaditsWeb ::. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. (HR. Zakat dan Sodaqoh 1. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sa kit. (HR. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Bukhari) 6. Muslim ) 5. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. (HR.Gema Insani Press . Ia tidak merasa lelah da n ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu s ehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi meng harap kaya. Muslim) 4. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir) . Ahmad dan Al Hakim) 10. (HR. (HR. infak lah (nafkahkanlah hartamu)." (HR. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu.Dr. da n mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah b erjaga. Al Hakim) 2. Ath-Thahawi) 3. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk . dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskip un dia melakukannya.

Al-Baihaqi) 10. Bentengilah hartamu dengan zakat. (HR. Ahmad) 8. (HR. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anji ng yang makan kembali muntahannya. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) den gan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. dan seorang lagi memiliki harta-ben da yang banyak. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya unt uk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. "Aku hartamu. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan wari sannya. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Ath-T habrani) 11. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. Bagaimana ka lau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedan g teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi men jawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Bukhari) 7. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kia mat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan puny a dua lidah yang melilitnya. Bukhari dan Muslim) 14. (HR. Bukhari) 18. (HR. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaup un hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. (HR. ( HR. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Ahmad) 12." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak me lakukannya?" Nabi Saw menjawab. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham." (HR. Ahmad) 13. (HR." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah . aku pusaka simpananmu. Dia men gambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah di a mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkat a. Para sahabat bertanya. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sod aqoh. (HR. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. (M utafaq'alaih) 9. " Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Para sahabat bertanya." (HR. Bukhari) 15.Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. An -Nasaa'i) 17. Tiap muslim wajib bersodaqoh." Mereka bertanya lagi. (HR.

"Tidak kah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. (HR. dan seorang diberi Allah il mu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Ath-Thabrani) 20. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah." (HR. maka dia memperol eh pahala. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk k epentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerim a sodaqoh." Para sahabat lal u bertanya. Bukhari) 24. (HR. takbir sodaqoh.htm 12/20/201 1 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. tahlil sodaqoh. (HR. (HR. 23. Ath-Thab rani dan Abu Dawud) 25. Bukhari) 19. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka denga n paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen)." Nabi Saw lalu berkata. 21. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. Bukhari) 22. "Ya Rasulul lah." (HR. "Bukankah A llah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih ada lah sodaqoh. amar makruf sodaqoh . Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kem aslahatan umat manusia. (HR. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. tahmid sodaqoh. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hi jriyah. Muslim) . orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw bersabda: "Bagin ya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. yakni seorang yang diberi Alla h harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. Harta yang mereka b akhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya ng Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu ba ik bagi mereka. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. (HR. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Mereka sha lat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bi sa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dan kepunyaan Al lah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. nahi mungkar sodaqoh.

Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pe mberianKu). Muhammad Faiz Almath . 2. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-b . (HR. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. aku datang. Aku datang dan tiada s ekutu bagi-Mu. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendakl ah bicara yang baik-baik. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampa ikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak menga pa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Bukhari). kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milikMu. Talbiah Rasulullah Saw ialah: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tiada sekutu bagiMu. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. aku datang. tidak rafats d an tidak berbuat fasik. Bukhari) 4. 8. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 3. ya Allah. Haji dan Umrah 1.htm 12/20/2011 "Aku datang (memenuhi panggilanMu).Gema Insani Press . (HR. Sesungguhnya segala pujian. (HR. Tirmidzi) 5. (HR.26.Dr." (HR. (HR. (HR. Al-Baihaqi) 6. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Sesungguhnya di antara amal an makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi em bermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (y ang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga.

(H R." (HR. Asysyihaab) 4. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan deng an berwajah ceria (senyum). Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9.:: HaditsWeb ::. Abu Hanifah) 5. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan ora ng banyak. Ath-Thabrani) 6. Muslim) 2. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka A llah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (di anggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Kebaikan dan Kebajikan 1. Ad-Dailami) 10. (HR. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena bera rti dia mensyukurinya. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia mak a Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari ki amat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan b aginya di dunia dan akhirat. (HR. Bukhari). bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. . Muslim) 3. 7. (HR. (HR. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kes empatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya.Dr. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jaz akallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang-or ang itulah yang aman dari azab Allah. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. (HR. Allah selalu menolong hamba y ang suka menolong kawannya. Para malai kat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang me lakukannya. (HR.iayamu).Gema Insani Press . Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Ath-Thabrani) 8.

kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Wahai segenap manusia.[1] (HR. Ath-Thabrani) 3. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah.Gema Insani Press . Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. Sesungguhn ya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. (HR. Apab ila tidak mampu. (HR. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mung kar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu me mohon ampunan dan tidak diampuni. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. Tidak men ghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikanny a kepada orang yang tidak punya bekal. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. Bukhari dan Muslim) 4. Kalau tidak. (HR. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Abu Zar) 2. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). (HR. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. dan apabila tidak mampu jug a hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. (HR. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (mela rang berbuat jahat).Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta ). . (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa y ang zalim dan kejam. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. 6. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 11. "Kal au orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain b erbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". (HR. hendaklah dengan lidahnya (ucapan).Dr. itu lebih baik b agimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. senantiasa membencinya dan b erusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani.

(HR. sedang aku sendiri tidak melakukan nya. Muslim) 11. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (men cegah). jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. menyuruh kepada yang ma'ruf. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebi h muda. (HR. maka dirinya sendirilah yang di jadikannya untuk mengingatkannya. (HR. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuh an kami. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecual i memiliki tiga sifat.Bukhari dan Muslim) 7. dan Ad-Daila mi) 10. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. " Ya benar. Ad-Dailami) 14. menyuruhnya dan melarangnya. (HR. dan tidak beramar ma'ruf dan nah i mungkar. "Hai Fulan. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan ( dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang m emabukkan.htm 12/20/201 1 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. jangan menyebabkan orang menjauh. tidak menghormati orang yang lebih tua." ( HR. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang men yuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. mencegah dari yang mung kar dan berjihad di jalan Allah. Orang-orang bertanya . Kalau terjadi yang demikian kamu ti . (HR. Ka lau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (selur uhnya). Ath-Thahawi) 15. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. (HR. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 12.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. Tirmidzi) 8. 9. (HR. Permudahlah (segala urusan).

htm 12/20/2011 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja." (Mashabih Assunnah) 3.Dr. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribada tan. "Diberinya taufiq un tuk beramal sholeh sebelum wafatnya.Gema Insani Press . Dunia dihuni empat ragam manusia. 4. baik dengan sembunyi maupun terang-ter angan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lem bah berisi penuh ternak. seoran g hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan.dak akan lagi beramar ma'ruf. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perb uatan tanpa iman. (HR. Bukhari) 6. Maka p ahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Amal Perbuatan 1. Pertama. Ketiga. Dia me . "Baga imana dikaryakannya itu. (HR. Ath-Thabrani) 2. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. Kedua . pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak ma u). Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. tidak diberi harta. (HR. seorang hamba diberi Allah harta kek ayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. Al Hakim) 5. tetapi di a tetap berniat untuk bersungguh-sungguh.:: HaditsWeb ::. dan seorang lagi melakukan ama lan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tert olak. menyantuni sanak-keluarganya dan melak ukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. Sebenarnya jika memperoleh harta dia j uga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama).

(HR. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran . Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisa han dan kesedihan.:: HaditsWeb ::. Ses ungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni d osa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 12. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berke sinambungan) meskipun sedikit.mbelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). maka timbangan keduanya sama." Dia ber tanya lagi. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Aku. (HR. (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). "Ya Rasulullah. Bukhari) 10. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir.Dr. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya.Gema Insani Press . Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendeng ar siapa yang memuji-Nya). Tirmidzi dan Ahmad) 7. Lalu ada seorang yang mengucapkan walakal hamdu ha mdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih.htm 12/20/2011 "Sami 'allaahuliman hamidah". Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Nabi bertanya. Muhammad Faiz Almath . Ath-T habrani dan Abu Na'im) 9. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab." (HR. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. Bukhari) 3. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Seorang sahabat bertanya." Nabi kemudian ber kata. niscaya kamu menjadi orang yang p aling bertakwa. (HR. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. Ahmad) 8. yang bagaimanakah orang yang baik itu ?" Nabi Saw menjawab. Keempat . Ath -Thabrani dan Al Bazzar) 11. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. dan tid ak memperdulikan hak Allah. tidak menyantuni keluarga dekatnya. serampangan dan memb abi-buta (kelompok yang ketiga). seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan mela kukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang." Seusai shalat." (HR. "Ya Tuhanku. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menja wab. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Syukur dan Tahmid 1. bagimu segala puji). (HR. (HR.

Ath-Thabrani) 4. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap All ah dengan perbuatannya. Ad-Dailami) 5. (HR. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang- . Abu Daw 6. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Dan Dia atas seg ala sesuatu Maha Kuasa) (HR. Kalau menggunjingnya dia berdosa d an kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya. Tiada dua orang saling mengasihi lalu berte ngkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi keleb ihan. (HR. (HR.kekuasaanMu. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyu kur kepada manusia. (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1. Tirmidzi) 7. Ad-Dailami) 4. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. keadaannya. Ath-Thabrani) 5.Gema Insani Press . Ad-Dailami ) 3. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan ju ga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang ya ng bersyukur dan sabar. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Dalam urusan dunia dia melihat k epada yang lebih bawah.Dr.:: HaditsWeb ::. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa ) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa danya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun ud) didengar oleh orang tadi yang diujikan Allah kepa kebanyakan makhlukNya"." (HR. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. (HR. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian.htm 12/20/2011 Aththusi) 2. Muhammad Faiz Almath ." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yan g kamu durhakai.

Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). Ab u Dawud) 9. sehingg a apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. mereka terdiam berputus asa. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukum an atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan ma ka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan te mpo belaka. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). Tirmi dzi dan Al-Baihaqi) 12. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya d isebabkan dosa yang diperbuatnya. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa m enurut kehendakNya. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli m aksiat agar kami berwajah masam. aku ber lindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunny . (HR. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Ath-Thahawi) 15. (HR.orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13." (HR." (HR. Abu Ya'la) 10. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka i a akan memperoleh keridhoan Allah. Shalatlah di belakang tiap imam dan ber jihadlah bersama tiap penguasa." (Mashabi h Assunnah) 8. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. dan tiada yang dapat menamb ah umur kecuali amal kebajikan. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan ti dak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. (HR. (1) Jika pe rbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. maka ketika itu. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'a m ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepad a mereka. L alu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu s endiri. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada ke nyataannya) mereka melakukan dosa besar. (Ibnu Hibban) 6. (HR. Ath-Thabrani) 11. (HR. (HR.

(Rasulullah Saw mengulangny a hingga tiga kali). (HR. Muhammad Faiz Almath . Ahmad dan Ibnu Majah) 16. Ahmad dan Ath-Thab rani) 20. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina. bersaksi palsu atau berucap palsu. Kedua. sedang kami mengha rap beliau berhenti mengucapkannya). Pertama. (HR. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. yang menjalani riba dan kedu a orang saksi mereka. kesulitan pangan dan kezaliman peng uasa.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. oran g yang menyetubuhi hewan. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. An-Nasaa'i dan Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.:: HaditsWeb ::. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". (HR. (HR. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). durhaka terhadap ora ng tua. perempuan yang menyerupai laki-laki. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin . dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Ah mad) 19.Dr.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.a hujan. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah m aka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan se orang mukmin. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. 17. "Siapakah mereka itu. Para sa habat lalu bertanya. (Mutafaq'alaih) 18. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). mempersekutukan Allah. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Ahmad) 22. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Al lah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan ditu runkan sama sekali. (HR. Ah mad) 21. yaitu pemabuk berat. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku da lam keluarganya (artinya. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagai mana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. pe ndurhaka terhadap kedua orang tua. dan orang-orang yang homoseks. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar.htm 12/20/2011 . ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka A llah menjadikan permusuhan di antara mereka. "Laki-laki yang menyerupai perempuan. dan ketiga. .

Muslim) Penjelasan: Artinya.:: HaditsWeb ::. (HR. mencintai karena Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada ked udukan maupun harta kekayaanmu." (HR. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murk a kepadanya. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya mak a Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). "Kepada Allah. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manus ia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurk ainya. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya.Dr. sehingga Allah memperindahnya. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. (HR. kepada rasulNya. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Abu Dawud) 2. tetapi Allah memandang pada hatimu. Ad-Dailami) . Al Hakim ) 5. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . menolak karena Allah. Tirmidzi) 6. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). Kami lalu bertanya." Rasulullah Saw berkata. Muhammad Faiz Almath . Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepa da-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. "Ya Rasulullah. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepa da rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. memperindah ucapannya dan perbuatannya dal am pandanganNya. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Ath-Thabrani) 4. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. maka sempurnalah imannya. (HR. "Loyalit as kepada siapa. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istigh far). "Baginya dua pahala yaitu pahala dir ahasiakannya dan pahala terang-terangan. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. Barangsiapa memberi karena Allah." (HR.Keutamaan Ikhlas 1. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa.Gema Insani Press . Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. (HR. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. kepada kitabNya (Al Qur'an). membenci karena Allah. (HR." (HR. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainy a (merasa senang). dan menikah karena Allah. kepada penguasa muslimin dan kepada rakya t awam.

:: HaditsWeb ::. (HR. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. Jika kamu lihat perkara-perkara yang ti dak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka.Dr. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu d isebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). "Siapa orang yang menolak itu. Keutamaan Takwa 1. (H R. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. (HR.3. Bukhari) 8. Muhammad Faiz Almath . masuk surga. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). (Abu Ya'la) 7. meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadan ya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi per musuhan tiap musuh. Namun barangsiapa mengutam akan ketaatan kepada Allah." (HR. Kamu mendoa kan mereka dan mereka mendoakanmu. (HR. Bukhari) 6. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah.Gema Insani Press . maka ora ng-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. "Apa keikhlasannya. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai bat as kemampuanmu. Ath-Th abrani dan Al-Baihaqi) ." (HR. Ath-Thabrani) 2. Aththusi) 5. Para sahabat bertanya. Bukhari) 4. Ahm ad dan Al Hakim) 9. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu." (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab .htm 12/20/2011 bertanya. Para sahabat be rtanya. (HR. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. selama mereka mendirikan shalat. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. " Jangan. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masu k surga.

" Belia u ditanya lagi. dan berjiha dlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. "Apa keikhlasannya. Ath-Thabrani) 7. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur.htm 12/20/2011 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). Keutamaan Taqwa 1. Ath-Thabrani) 8. Ad-Dailami) 4." (HR. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga.:: HaditsWeb ::. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yan g baik. Beliau menjawab. Kamu. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. (HR.Dr. Ad-Dailami) 4. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik.Gema Insani Press . (HR. Para sahabat bertanya. . Ath-Thabrani) 2. masuk surga. dia marah." (HR. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. dan berzikirlah k epada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. Muhammad Faiz Almath . Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. keutamaanmu adala h ketaqwaanmu. keutamaanmu adala h ketakwaanmu. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. (HR. niscaya menghapusnya. "Mulut dan kemaluan. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. kemuliaanmu adalah kekayaanmu.3. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. b aik laki-laki maupun perempuan. b aik laki-laki maupun perempuan. (HR. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Ath-Th abrani dan Al Baihaqi) 3. (HR. Tirmidzi) 6. Kamu.

Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan tau bat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Tirmidzi) 6." Belia u ditanya lagi. (HR. (HR. dan berjiha dlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw me njawab." Lalu Allah berfir man: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. (HR. Ahmad) 3. Dengan demik ian kamu dapat mengalahkan setan. Ahmad) . (HR. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggor okan. (HR. niscaya menghapusnya. Muhammad Faiz Almath . Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. Penyesalan adalah suatu taubat. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Addarami) 4. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa." (HR. (HR. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Ahmad) 5. "Mulut dan kemaluan. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. (HR. dia mara h. Iblis berkata kepada Robbnya.Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Aku tidak akan berhenti mengampuni merek a selama mereka beristighfar". "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi be rtaubat. Beliau menjawab. (HR. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah merek a yang bertaubat. Muslim) 6. Taubat dan Istighfar 1.Dr. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. (HR. sampai kel ak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 7. Ath-Thabrani) 8.Gema Insani Press . dan berzikirlah kepada Allah serta me mbaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan b agimu di langit. (HR. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan.

Muslim) 14. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan ke muliaan. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Ad-Dailami) 9.7. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. dan sia pa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak mene ruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. (HR. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampu nilah aku. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan do sa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. Allah sekal i-kali tidak akan mengazab mereka. Setela h berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sen diri." (HR. Apabila (dosa itu) dir ahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa." (HR. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Ad-Dailami) 8. Bukhari dan Mus lim) 15. Ath-Thabrani) 10." (HR. (HR. (HR. . Tirmidzi) 13. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Dari Engkau lah datan gnya ketentraman dan perdamaian. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat . Engkaulah Tuhanku.htm 12/20/2011 11." Rasulullah be rsabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga . mereka ingat akan Allah. (HR. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat se belum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. ( HR. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Aku ke mbali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Bukhari) 12. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). lalu berkata: "Ya Allah. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya.

Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. yaitu masjidil Haram (Mekah). (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Abu Dawud dan Tir midzi) 3. (HR. (HR. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk.Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid l ainnya. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan mencipt akan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. (HR. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tem pat duduknya ke tempat duduk lainnya. Ahmad) 6. (HR. (HR. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. Antara mimbarku dan kamarku adal ah taman dari tamantaman surga. (HR. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). dan masjidku ini (Madinah). Ahmad) 2. Bukhari) . Allah melaknat s uatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Bukhari dan Muslim) 7. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Ahmad) 10.Dr. Perihal Mesjid 1. Semua lahan adalah mesjid. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. kecuali masjidil Haram. Ahmad) 8. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaiman a yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani.:: HaditsWeb ::. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. (HR. Abu Dawud) 16.

Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu mema sukinya dan paling akhir meninggalkannya. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .htm 12/20/2011 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Al Hakim dan Tirmidzi) 15. Ahmad) 2. Adarqathani) 13. (HR. "Wahai Jibril. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa di a beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 1 8: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kep ada Allah dan hari kemudian. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelapgulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiam at. Tirmidzi) 3.:: HaditsWeb ::. Ahma d dan Tirmidzi) 14. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.11. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umat ku. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkann ya." Nabi Saw bertanya lagi. Muhammad Faiz Almath ." (HR." (HR. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu par a nabi. (HR. (HR.Dr. . Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kanda ng unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. para ulama dan para syuhada. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1.Gema Insani Press . tempat manakah y ang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. selain dalam masjid. serta tetap mendirikan shalat. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. (HR. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Alla h Ta'ala?" Jibril menjawab.Dr. (HR.

8.:: HaditsWeb ::. (HR. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuha n orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 6. Ibnu Majah) 4. (HR. (HR. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Bukhari) 2. Kare na itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Abu Dawud) 4. (HR. (HR. Bukhar i) 2. Kenikmatan 1. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikm . Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . (HR. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu len yap. Muslim) 3. (HR. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. (HR. (HR. (HR. Bukhari) 5. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Muslim)." (HR .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan t idak disayangi Allah.Dr. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pa da hari kesulitan. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7.Rahmat Allah 1. Al-Baihaqi) 3. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan wa ktu senggang (Artinya. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering m enggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu.

Abu Dzarr berkata.Dr. Barangsiapa bersumpah dengan nama Al lah. Bukhari dan Muslim) 4. "Siapakah mereka itu. maka kafaratnya puasa selama tiga ha ri. dan orang yang menjual dagangannya dengan su mpah palsu. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui ses uatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). dia harus jujur (benar). (HR." (HR. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan p ada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kat a. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah menghara mkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sum pah yang kamu sengaja. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka mu langgar). Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolonga n Allah. Dan jagalah sumpahmu.atanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. (HR. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tidak akan pula mensucikan mereka. (HR. Ad-Dailami) 5. orang yang menyiarkan pemberia nnya (mempublikasikan kebaikannya). yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. "Meskipun hanya seb atang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'a n sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang t idak dimaksud (untuk bersumpah). Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah)." (HR. (HR. Muslim) 6. ialah memberi makan sepuluh orang miskin.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 5. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- . Bahaya Bersumpah 1. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barang s iapa tidak sanggup melakukan yang demikian. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Para sahabat bertanya.htm 12/20/2011 . ya Rasulullah?" Beliau menjawab. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan a ku bertanya. "Ya Rasulullah. Muslim) 3. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus re la (setuju). Bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan All ah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. tidak akan melihat.

Bukhari) 3.htm 12/20/2011 . (HR. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. 3.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. Ar-Rafii). (HR. (HR. peperangan dan musibahmusibah. Itu memang melar iskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). gempa bumi. (H R. Tirmidzi) 4. "Wahai Abdurrahman bin S amurah. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedan g timbul. (HR. Kepemimpinan. Berhati-hatilah. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu k aum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mere ka. Abu Na'im) 2. bersabarlah bila fitnah datang menimpa.Gema Insani Press . Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan." (Surat 5.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 2. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. (HR.Dr.hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. Muhammad Faiz Almath .Dr. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Fitnah 1. tetapi siksaan te rhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. Ath -Thabrani) 4. (H R. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitka nnya.Ayat 89) 7. Keadilan dan Politik 1. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . janganlah engkau menuntut suatu jabatan. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 5. (HR.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya jika diberi karena . AL MAA-IDAH .

yaitu (i) Seorang pen guasa bila kamu berbuat baik kepadanya. (HR. (2) terlampau banyak petugas keaman an. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) dian gkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). tetapi bila telah turun mimbar m ereka melakukan tipu daya dan pencurian. (HR. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayan i kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Ath-Thabrani) l0. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. Namun. Ath-Thabrani) 8. Ahmad) 9. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. (6) Mer eka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. (HR. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. ( HR. pada pertengahannya keseng saraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Ath-Thabra ni) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim d an menipu (korupsi dll). ( HR. Di atas mimbar merek a memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Ad-Dailami) 6.htm 12/20/2011 (2) Tetangga.ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. (HR. (HR. Ahmad) 12. (HR. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan p embunuhan. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. dan bila kamu be rbuat kesalahan dia tidak mengampuni. Ahmad) ." (HR. Allah melaknat penyuap. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menj adikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemi mpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangan i hukum dan peradilan. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. Muslim) 7. Bukhari dan Muslim) 5. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (3) Isteri bila berkumpul dia mengga nggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pe rgi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. Tetapi jika ditugaskan tan pa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. dia tidak mensyukurimu. 11. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. (3) main suap dalam urusan hukum.

Ahmad) 18. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. (HR. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Bukhari dan Muslim) 16. "Tidak. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Bukhari dan Muslim) 21. (HR . (HR. Jangan bersilang sengketa. (HR . dalam masa kesenan gan (kemudahan dan kelapangan). Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas har ta majikannya. dalam kesulitan dan kesempitan. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Tirmidzi) 20. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Hendaklah kamu mendengar. (HR. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu mer ugikan kepentinganmu. Seorang isteri p emimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. M uslim) 22. Karena itu jika terjadi . Ahmad d an Al Hakim) 23. fanatisme (Ashabiy ah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. (HR. (HR. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. patuh dan taat (kepada pemimpinmu). (HR. Ath-Thabrani) 14. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. (HR. Barangsiapa membelot maka dia mem belot ke neraka.13. Seorang suami pemimpi n dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat)." (HR. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersaba r. apabila seorang mencintai kaumnya . Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. "Ya Rasulullah. (HR. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengk eta (cekcok. Asysyihaab) 19. ikatan demi ikatan. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengk al maka wafatnya tergolong jahiliyah.htm 12/20/2011 penggunaan harta suaminya. Ahmad) 17.

maka dia masuk neraka. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. (HR. (HR.Gema Insani Press . Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyaraka t umum. maka dia juga masuk neraka. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut.perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. Tetaplah kamu dalam jamaah." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. (HR. (HR. (HR. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Muslim) . Tirmid zi) 5. Anas bin Malik) 25. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. (Mashabih Assunna h) 9. Hakim dan Kehakiman 1. (HR. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan p isau. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh s atu pahala.Dr. Bukhari) 6. Sesungguhny a Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hid ayah) (HR. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Bukhari) 8. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . ma ka dia akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. yang tida k mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Abu Dawud) 4. Hakim terdiri dari tiga golongan. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara.htm 12/20/2011 memperoleh dua pahala.:: HaditsWeb ::. Ad-Dailami) 7. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. (HR. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Muhammad Faiz Almath .

10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksi an sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukha ri) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan mara h. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedu a, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga , yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibe baskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bu kti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang la in. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik ora ng lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR . Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemu i Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar pe nuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apaka h kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah A zza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulull ah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bers yukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu tela h binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), te tapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. De mi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka a ku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali meny uruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendenga rkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'a tlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecu ali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di s isi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka d ia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar per kara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia mengh endaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena se sungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripa da salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiap a yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Jihad dan Perang 1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi d an mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan terse ntuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu mala m dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diseru kan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia se lamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabr ani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa 'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahid in dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasu l dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Da ilami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. Ath-Thahawi) 9.

Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga ( menyantuni) orang yang berperang maka file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. Bukhari) 10. Wahai segenap manusia, janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Moh onlah kepada Allah akan keselamatan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita, gigih, ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah , surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainy a) berpesan: "Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seij in pimpinan pasukan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Jangan membunuh anak-anak, wanita-wanita dan lakila ki yang telah tua." (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta ram pasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. (HR. Muslim) 13. Perang adalah tipu daya. (HR. Bukhari) 14. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba, hanya menjadi peternak-peternak d an senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka All ah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehin gga kamu kembali kepada Ad Dienmu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan, yaitu: syirik ke pada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari menghindari pertempuran (dalam pe rang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 16. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yan g terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab, "Yang terbunuh juga b erusaha membunuh kawannya." (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. 18. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimi a) di negeri musuh. (HR. Ath-Thahawi) 19.

Ibnu Majah). Allah menyerukan kepada mereka. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan.htm 12/20/2011 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Mayoritas orang-orang Islam 3.Dr. Kumpulan ulama mujtahidin. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Al lah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-N ya. lalu Allah mengabulkan permohonan mere ka. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Ahmad) 21. Suatu jama' ah akan terbentuk bila ada musyawarah. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 4. 22. 2. Ath-Thabr ani) 20. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati m aka matinya jahiliyah. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. Abu Zar dan Al Hakim) . (HR. (HR. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). (HR.Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. dll). Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. Apabila datangnya r ezeki itu terlambat.:: HaditsWeb ::. (H R. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. 5. puasa. Karena itu hendaklah ka mu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. (HR.Gema Insani Press . yaitu: 1. dan mereka me nyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasion alisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap ma rah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasn ya pun jahiliyah.

Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lant as dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuh an dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam m encari rezeki yang halal. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional a tau ahli). (HR. (Mutafaq'alaih) 8. (HR. (HR.3. Sesungguhny a pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Abu Dawud da n Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tan gannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Ahmad) 4. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikanny a. Ath-Thabrani) 11. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 6. Ah mad) 13. 10. (HR. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pa hala shalat. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. (HR. Jik . Ad-Dailami) 7. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (HR. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. (HR. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau ber pindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukaka n tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha ya ng lain. Bukhari) 9. Ya Allah. Ahmad) 5. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Ba zzar) 12. (HR. (HR. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah.

(HR. (HR. Aththusi) 8. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. (HR. (HR.a lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Carilah rezeki di perut bumi. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang seb enarnya ialah kekayaan jiwa (hati). Muslim) 6.Dr. Al-Bazzar dan Ahmad) 18. (HR. . Al-Baihaqi) 3." (Mutafaq'alaih) 5. (HR. Abu Ya'la) 2. (HR. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Abu Ya'la) 15. ( HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabi la dia jujur (ikhlas). Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Al lah. Ad-Dailami) 4. Ath -Thabrani) 7. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Yang satu berdoa: "Ya Allah. Muhammad Faiz Almath . Aththusi) 17. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). karuni akanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. (HR.Gema Insani Press . Harta dan Kekayaan 1. (HR. (HR. 14. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Asysyihaab) 16. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang." Malaikat ya ng satu lagi berdoa: "Ya Allah.:: HaditsWeb ::. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan.

Anak Adam berkata: "Hartaku... hartaku..." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu, hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandan g lalu kumal, atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (HR. Muslim) 9. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap uma tku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi) 11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yan g diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) 12. Wahai 'Amru, alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. (H R. Ahmad) 13. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. Ath-Thabrani) 14. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang mempero leh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. Bu khari) 15. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 16. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan dara h. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkann ya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartany a tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum ka mu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Ath-Thabrani) 18. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan s edekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). (HR. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011

Press .:: HaditsWeb ::. Kemiskinan 1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya ad alah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orangorang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan ) dan doa. (HR. Abu Dawud) 5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seo rang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Asysyihaab) 6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. (HR . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah s ama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::.

Menunaikan Amanat 1. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang ya ng tidak menepati janji. (HR. Ad-Dailami) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memeg ang amanat (jujur, ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Ath-Thabrani)

4. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) h arus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi) 2. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Al lah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membu ka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR. Ath-Thabrani) 3. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lai n. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara . Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Seorang pat ut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram m enumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Mu slim) 4. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shid diqin dan para shuhada. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Artinya, memperjual belikan uang muka. (HR. Abu Dawud) 6. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di ta ngan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. (HR. Abu Hanifa h) 7. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudara nya semuslim? (HR. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya, seperti air hujan, mat a air pegunungan, air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut, maka siapapun ti dak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Firma

Wallaahu'alam. Mashabih Assunnah) 13. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. misalnya yang semula masih kura ng hygenis. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangn ya. lalu menunaikan was iat. AN NAHL . Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua ora ng yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (cu rang) kepada yang lainnya. (HR. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (HR. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaks anakan wasiat. Allah memberkahi penjualan yang mudah." (Surat 16. "Dia-lah. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terde sak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). karena orang at au perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta b iaya juga. Ibnu Majah da n Aththusi) 16. seandainya air tersebut sudah di proses. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. Tidak sah perceraian.Ayat 10). Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Ibnu Majah) 10. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menim panya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. (HR. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan mempero leh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. sebag iannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. pembelian yang mudah. (HR. Berhati-hatilah dalam berhutang." (Abu Dawud) 15. (HR. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. Namun.n Allah. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian ua ngnya dari penjual barang tersebut. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pad . pembayaran yang mud ah dan penagihan yang mudah. Abu Hanifah) 14. maka boleh untuk dijual. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. 9. 18. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air d alam kemasan) yang layak untuk diminum. Ath-Tha hawi) 11. Ath-Thahawi) 12. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ket ika seseorang meninggal dunia. (HR. (HR.

Bukhari) 24. (HR. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembal i hutangnya. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adal ah kezaliman. (HR. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap y ang lain. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). (HR. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. Bukhari) 30. Ad-Dailami) 27. Ahmad) 23." (HR. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. (HR. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah a nak zina. Para sahabat bertanya. Bukhari) 20. Ti rmidzi) . Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehny a disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan ata s haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Bukhari ) 31. (HR. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya d i dunia dilunasi. (HR. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berha k) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud me rusaknya maka Allah akan merusak orang itu. Ahmad) 29. Ahmad) 21. (HR.a malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Mashabih Assunnah) 25. (HR. (HR. (HR. Bukhari) 28. "Hutang. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami da n barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 26. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Bukhari) 22. (HR. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Apabila Allah hendak menghinakan seor ang hamba maka diikatkan ke lehernya. (HR.

Tirmidzi) 2. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Ibnu Maj ah) 4. (HR. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. yaitu air. (HR. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Tirmidzi) 33. (HR.Gema Insani Press . dan api.htm 12/20/201 1 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang) . (HR. Dunia dan Segala Isinya 1. Bukhari) 34. (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. memiliki pang an untuk seharinya.Dr. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. (HR.32. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaim ana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan).:: HaditsWeb ::. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Para sahabat bertany a. "Tidak . Musl im dan Ibnu Majah) 3. Ahmad) 5. Ibnu Majah) 35. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Alla h mengamati apa yang kamu lakukan. (HR. A hmad) 36. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya p engembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. (HR. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tanganny a ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. sehat tubuhnya. rerumput an (di padang rumput yang tidak bertuan). (HR. Bukhari dan Muslim) 37. Dunia ini cantik dan hijau. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Muhammad Faiz Almath . "Apakah saat itu jumlah kami sedikit.

yaitu saat antara duduknya seorang . Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya.. "Kecintaan yang sangat kepada duni a dan takut mati. lalu berkata. tetapi yan g kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangka n (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah de ngannya. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang s ebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. (HR.htm 12/20/2011 Press . (HR.:: HaditsWeb ::. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat ti durnya sendiri dan itu lebih aman." Mereka bertanya lagi. Tirmidzi) 2. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Demi Allah. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Ahmad) 7. Ad-Dailami) 9. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. (HR. Jaman 1. (HR. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan keh ormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. kemudian yang sesudahnya dan yang ses udahnya. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahny a dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak ma mpu melakukannya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini." (HR. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gem uk. Ketahuilah. Ath-Thabra ni) 8. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. Ahmad) 3. hiduplah s esukamu namun engkau pasti mati." (HR. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan dig anjar. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. "Apa itu pen yakit wahan. (HR. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Ad-Dailami) 4. (HR. "Hai Muhammad. Abu Dawud) 6. Denganny a orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan.

Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Jangan pul a menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Para sahabat ber tanya. dan b ersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.Ar-Rabii') 11. "Ya Rasulullah. Ad-Dailami) 9. (HR. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu peng etahuan baik dilaksanakan atau tidak. minumlah hingga puas. Abu Dawud ) 7. Ath-Thabrani) 10. (HR. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim me nyebarkan ilmunya (yang benar). (HR. dalam kedudukan terho rmat dan mulia (tinggi)." (HR. Ar-Rabii') 2. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa seperti itu maka baginya ner aka . (HR. Ibnu Majah) 3. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. para malaikat dan seluruh manusia. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. (HR. (HR. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bul an purnama terhadap seluruh bintang. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah.:: HaditsWeb ::.. itu lebih baik daripada shalat seribu raka 'at. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu d aripada shalat (sunnah) seratus rakaat. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan unt uk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya.Dr. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. (HR. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjaw ab. Ibnu Majah) 4. Tidak akan diterima sodaqohnya dan ke baikan amalannya. Wahai Aba Dzar. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya..Gema Insani Press . .imam (Khatib) sampai usainya shalat. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah so daqoh. Apabila kamu melewati taman-taman surga. neraka. "Majelis-majelis taklim. Ath-Thabrani) 5. Tuntutlah ilmu. (HR. Muslim) 8.

Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datan g pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 23. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas o rang yang memberi fatwa. (HR. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Alla h menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Abu Dawud) 12. hukum yang zalim. Asysyihaab) 15. (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan.htm 12/20/201 1 muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. or ang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia aka n takut dari segala sesuatu. Ahmad) 17. yaitu kesalahan seorang ula ma. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan d itakuti oleh segalanya. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). Dengan d emikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. (HR. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. para ulama. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Al-Baihaqi) 18. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqi hnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila se orang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Abu Dawud) 14. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (H R.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka sesat dan menyesatkan. Ad-Dailami) 20. serta penguasa yang adil. Ad-Dailami) 13. kekeliruan seorang ulama dan tindakan se . (HR. Al Hakim) 16. Ad-Dailami) 19. (HR. (HR. Maafkanlah dosa orang yang murah hati. (HR. (HR. (Mutafaq'al aih) 22.

Gema Insani Press . Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Apabila dag ing itu baik. Ketahuilah. Bukhar i) Keterangan: Khusus untuk hadits no. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ad a yang tergelincir.Dr.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Buk hari karya Al-Albani. Yang halal jelas dan yang haram jelas. hamp ir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. barangsiapa yang terje rumus dalam syubhat." (HR. maka seluruh tubuh itu pun rusak. ahli tafsir. tidak jelas halal-haramnya). Di antara keduanya ada perkara-perkara ya ng kelam (syubhat / kabur / samar-samar). (HR. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. "Ya. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpili h ini kurang tepat. Bukhari) . yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. (HR. Muhammad Faiz Almath . dan di antara keduanya terdapa t hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. Bukhari) 4. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang f ardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. Wallaahu'alam. da n penegak ajaran Al Qur'an. penghafal. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara y ang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. Halal dan Haram 1. dan apabila sekerat daging itu rusak.htm 12/20/2011 2. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging." (HR. Dan." Padahal kalimat yang tepat buka n menyatakan "pasti". maka seluruh tubuh itu baik. Muslim) 3. (HR. menghalalk an yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Sesungguhn ya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. (HR. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Asysyihaab) 5.:: HaditsWeb ::. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tana h larangan. (HR. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat. apakah aku b isa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. dia itu adalah hati.orang penguasa yang adil. Bukhari) 24. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. Disana disebutkan. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya.

Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama mem bakarnya. Abu Dawud) 7. (HR. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). (HR. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2." artinya: "Dan juga bagimu"." (Surat 4. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba.:: HaditsWeb ::. (HR. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut oran g Islam. atau balaslah (dengan yang serupa ). Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Ad-Dainuri). Ath-Thahawi) 5. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Firman Allah. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Muhammad Faiz Almath . da n bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. (HR. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rah asia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan k esedihan dan perasaan tidak enak baginya). Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah d ijawab.Dr. Nasrani. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik. (HR. Ad-Dainuri) 4.htm 12/20/2011 6. dan lain-lain) membe ri salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaik um. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tid ak lebih daripada "wa'alaikum". AN NISAA' -Ayat 86) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada lak i-laki.6. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Al hamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. maka bal aslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ibnu Hibban) 3. Pergaulan 1. (HR. Sahabat Anas Ra berkata. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. (Mashabih Assunnah) 8.Gema Insani Press . A bu Dawud) 7. Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. (HR. atau minimal sama. Bukhari) . "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. (HR.

Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. Muslim) 21. Ath-Thabrani ) 22. Apabila melihat aib padanya d ia segera memperbaikinya. Ad-Dailami) 19. (HR. (HR. yaitu berzikir kepada Allah dalam sega la situasi dan kondisi. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memas ukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Ahmad) 13. Ad-Dailami) 14. (HR. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). . (HR. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. dan kawan bergaul yan g sholeh lebih baik daripada menyendiri. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 15. (HR. Muslim) 17. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk.9. lebih besar paha lanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi ga ngguan mereka. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. (HR. maka hendaklah kam u berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Ath-Thabrani) 11. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. maka p eliharalah kelangsungannya. (HR. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (tole ran dan mengalah) terhadap orang lain. Ath-Thabrani) 16. (HR. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi me reka untuk mencolok matanya. Bukhari) 18. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ar-Rabii') 20. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yan g buruk. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditu njuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR. dan meny antuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pu lang. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. (HR. (HR. Bukhari) 10. Al Hakim) 12.

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama se hingga menyulitkan tuan rumah. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. (HR. dan beramar ma 'ruf nahi mungkar. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saud aranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya mak a Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. K ewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Bukhari) 25. men ghindari gangguan. Ahmad) 26." Mereka bertanya. (HR." Rasulullah kemudian be rkata. . (HR. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. A l-Baihaqi) 24. "Kalau memang harus duduk file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Rasululla h. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. Tirmidzi) 28. Muslim) 33. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila t idak saling mengenal timbul perselisihan. (HR. (HR. Bukhari) 34.htm 12/20/2011 duduk maka berilah jalanan haknya. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa dimi nta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. (HR. (HR. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Al Hakim) 30. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. "Apa haknya jalanan itu. (HR. (HR. (HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). Sesungguhnya itu adalah rezeki y ang disalurkan Allah untuknya. Al-Baihaqi) 29. (HR.Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat m elenyapkan kedengkian. Al-Baihaqi) 31. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut." (Mutafaq'alaih) 23. Para sahabat berkata.

kamu akan te rkena asapnya. (HR. hindarilah wajah. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Bila kamu tidak terjilat apinya. Wahai segenap manusia. Bukhari) 36. Apabila dia zalim. (HR. Malik) 41. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. (HR. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimena ngkan (dibela). Muslim) 42. (HR. (HR. (HR. Bukhari) 45. Abu Dawud) 37.Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kep ada orang yang enggan memberimu. (HR. Tidak ada kel ebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang buka n Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak bole h ada paksaan. (HR. kamu akan mencium keharumannya. niscaya Allah akan m enyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. Sedangkan kawan pendamping yan g buruk ibarat tukang pandai besi. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). Apabila kamu memukul. Muslim) 46. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Bukhari) 43. (HR. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. (HR. Ahmad) 40. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak b isa tidur dan demam. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bu kan termasuk dari mereka. Bila dia tidak member imu minyak wangi. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Mashabih Assunnah) 39. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. kecuali dengan ketakwaannya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar be rita rahasia orang lain). (HR. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. (HR. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudarany a melebihi tiga malam. Aththusi dan Tirmid zi) 38. Ahmad) 35. Bukhari) . Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya.

tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu ) benteng (penjagaan) baginya. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. jenazah bi la sudah siap penguburannya. Wahai segenap pemuda. Muslim) 7. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu sek sual.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah k awin. (HR. (HR. karena kedu dukannya. Bukha ri) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. (HR.htm 12/20/2011 melulu. Bukhari) 5. dan karena agamanya. Al Hakim dan Ath-Thahawi) 4. Sesungguhnya ak u akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agama nya. Perkawinan 1. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 2. (HR. Hendaknya pilihlah yang ber .Dr. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-l aki sepadan yang meminangnya.Gema Insani Press ." (HR. Bukhari) 3. (HR. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Ahmad) 8. yaitu shalat apabila tiba waktunya. yakni karena harta kekayaannya. Wanita dinikahi karena empat faktor.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. karena kecantikannya. (HR. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk bera lih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. 9. warisan. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (p erhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlakn ya maka kawinkanlah dia. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. Tirmidzi dan Ahmad) 6.:: HaditsWeb ::. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separo nya lagi.

(HR. dan memelihara hart a suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. Muslim) 10. Ath-Thabrani) 17. Tirmidzi dan Ahmad) 11. Ath-Thabrani) 15. (HR. (HR. dan tanda persetujuan seorang gadis i alah diam (ketika ditanya). (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimban g janda. At h-Thabrani) 18. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan me minang di atas peminangan saudaranya. dapat menjaga kehormatan dirinya. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banya k melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan keke luargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya b aginya. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah a kan menambah baginya kerendahan. Ath-Thabra ni) 14. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan un tuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadika n hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan deng an mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.agama agar berkah kedua tanganmu. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutang nya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. (HR. dan barangsiapa mengawini wanita karena memanda ng harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. Ath-Thahawi) 16. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga t . (HR. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangka nnya bila ia memandangnya. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehi naan. Bukhari) 12.htm 12/20/2011 kawin) sedikit maupun banyak. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat u ntuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seoran g pezina. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang ga dis maka harus seijinnya (persetujuannya). Kawinilah gadis-gadis. (HR. (HR. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. 13. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. (H R.

hendaklah melakukannya. Kep ada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menga wininya. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminy a kecuali dengan ijin suaminya. diperbolehkan itu lebih lam a dari biasa. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. Al H akim) 22. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan p ada jarak tempuh empat puluh tahun. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) aka n masuk surga. (HR.erbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. Karena itulah dianjurkan untuk melihat t anpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. (HR. (HR. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa iz in untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. demi kehormatan kaum wani ta. Bukhari) 19. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Ahmad) 25. (HR. tanpa syarat keridhaannya. Ahmad) 27. dan kalau dibenarkan manusia suj ud kepada manusia. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedu a telapak tangannya. 26. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Ibnu Majah) 20. (Mutafaq'alaih) 24. kecual i dengan seijin suaminya. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan sebaiknya di lakukan tanpa sepengetahuannya. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 23. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya. kalau setelah melihatnya. (HR. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagi an-bagian dari tubuhnya.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan nya dengan benar dan jujur. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang y ang tidak disukai suaminya. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau beri . (HR. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dib enarkan). Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena be sarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya.

32. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah o dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tah 'Asaakir) 34. (HR. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Abu Dawud) 29. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanla h dengan kesungguhan hati. Bila ada pe rangai yang tidak disukai. B ukhari) 28. 30. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ej akulasi. Muslim) 35. (HR. dan aku adalah yang t terhadap keluargaku. (HR. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. (HR. (HR. . tidak boleh memukul wajahnya. "Apa hak isteri terhadap suaminy a?" Nabi Saw menjawab. u budi. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayat kannya.kan rezeki bagiku (anak). tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. (HR. 31. Muslim) 33. Abu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. bercumbu dan membelai mesra istri. janganlah menghinggapinya se perti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. tidak boleh menjelek-jelekk annya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. diantara nya bergurau.29 diatas." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan b agi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. (HR. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain . Sebaik-baik kamu erbaik dari kamu rang yang mulia. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang ya ng menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suami nya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. h endaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. "Memberi isteri makan bila kamu makan. (HR.

(Mutafaq'alaih) 44. (HR. (HR. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. 43. (HR. Orang yang mau disuruh mem bantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Alla h. Ath-Thahawi) 37. nikah dan rujuk. ibunya Muawiyah. Bukhari dan Muslim) 40. (HR. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayanin ya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi . Hindun. Jadi perkaw inan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sem bunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. 41. (HR. 39.htm 12/20/2011 Hakim) 36. Abu Sufyan s uamiku seorang yang pelit. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 42. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya ( main-main) adalah kesungguhan (serius). Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isteri nya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah.Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak mengh endaki keturunan daripadanya. "Ya Rasulullah. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. yaitu perceraian. Bukhari) 38. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) unt uk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. ." (HR. bertanya kepada Nabi Saw.

Para sahabat bertanya. Ibnu Majah dan Tirmidz i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi) 46. (HR. (HR. kecual i apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw me njawab. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Kalian pun ya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemam puannya. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka.htm 12/20/2011 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. Ahmad) 3. (HR. Muhammad Thalib. "Tempatk anlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dise butkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: Keperluan makan dan minum Keperluan pakaian Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu.Gema Insani Press . dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan ke pada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. Apabila kamu berb uat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu y ang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Muhammad Faiz Almath .Dr. Apabila mereka me ntaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-l aki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. Wanita 1. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ahmad. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. pisahkanlah diri kalian dari t empat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Abu Dawud dan Ahmad) 2. "Kamu belum pernah berbuat baik kepa . Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufura n mereka. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. ATH THALAAQ .Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya." (Surat 65. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45.:: HaditsWeb ::. Mereka itu ada lah tawanan di tanganmu.

Abu Dawud) 7.Dr. (HR. Ahmad) 10. Muslim) 6. Bukhari dan Muslim) 13. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah ak al (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat a kal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita).htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. An-Nasaa'i) 12. Muslim) 11. (HR. (HR. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Muslim) 9. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Ayah . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. (HR.daku. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pri a daripada godaan wanita. (HR. Wahai kaum wanita." (HR. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. (HR. Muhammad Faiz Almath .Anak . (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. Bukhari) 4.Ibu . Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahi nya atau dia mahramnya. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia di murkai Allah Azza wajalla. Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (lakilaki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pe lacur. (HR. (HR.Gema Insani Press . (HR. Bukhari) 5. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sed apat mungkin. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wan ita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Asysyihaab).:: HaditsWeb ::.Ibnu Baabawih) 8.Keluarga . Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didam pingi mahramnya. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak a da di rumah (sedang ke luar atau bepergian). Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya.

Dia berkata : "Ya Rasulullah. aku ingin mendengarnya.. "Masih. aku tak bisa tidur dan resah. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. Jibril b erkata: "Ya." Orang tua itu berkata dengan sedi h dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku men gasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keut amaan." Nabi m endesak: "Katakanlah. S etelah engkau dewasa.htm 12/20/2011 Ketika orang tua itu tiba.. Hatiku takut engkau disambar maut. ya Rasulullah. Bila kau sakit di malam hari. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengark an oleh teliganya. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. ya Rasulullah." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor. B ersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau.1.. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. dengan ini All ah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . Sayang.. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Lalu Nabi Saw bersabda. S ekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pe rnah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi c erah dan tampak bahagia. kau balas aku deng an kekerasan. kau perlakukan daku seperti t etangga jauhmu.. lantaran sakit dan deritamu. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. Seorang datang kepada Nabi Saw. bagai akulah yang sa kit. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu men gadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab : "Tanyakan saja kepadanya. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur dera s..." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuan ya untuk mengurusi mereka. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. kekasaran dan kekejaman.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung me megangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik .. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. bukan kau yang menderita. Al Hakim) 2." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini.. dan berpesan kepadamu. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.. kalau or angtua itu datang. Muhammad. perintah beliau. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang bena r sudah dipasrahkan. hatiku gundah dan gelisah. Semua hasil jerih-payahku kau mi num dan kau reguk puas. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua.. Nabi Saw bertanya kepadanya. Dari Jabir Ra meriwayatkan. (HR. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . dan mencapai apa yang kau cita-citakan. 3. bukankah saya menafkahkan uang itu un tuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Ora ng itu menjawab. dia berkata: "Demi Allah.

ayahmu!" (HR. 4." ( Mutafaq'alaih). Beliau lalu menjawab. Ad-Dailami) 11. .htm 12/20/2011 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. 10. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. 5. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus re zekinya. Ad-Dailami).. 8. 9. "ibumu.. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-ma ki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. Muslim) 6." (HR. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf . Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). (Mutafaq'alaih) 12. (HR.ibumu. "Ya Rasulullah. (HR. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). (HR. (HR. Mereka bertanya.ibumu. Seorang sahabat bertanya. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mer eka. (HR. 7. (HR. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. "B agaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. Adarqothani ) 13. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka . Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya.. "M ereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. siapa yang paling berhak memperoleh pe layanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab.. (HR. Ath-Thahawi). Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya . Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya mak a dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang me ngamalkan kebajikan. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya.

(HR.14. dan m emberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). Ibnu Babawih dan Ib nu 'Asakir). diperluas baginya rezekinya. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. (HR. rela dan ikhlas. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. 25. mendidik adab yang baik. Ar-Rabii'). Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). Ath-Thabrani) 20. 17. Ath-Thahawi). 27. Muslim) 24. AnNasaa'i) 26. (HR. ( HR. Ath-Thahawi). ditambah umurnya dan Al lah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. 23. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). (HR. Bukhari) 16. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan a yahnya (dalam kebaikan). aku jamin untuknya empat perkara. (HR. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. (HR. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) y ang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. " Ya Rasulullah. maka dia akan masuk surga. Ayah dan ibunya lah kel ak yang menjadikannya Yahudi. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepa da Allah. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. (HR." (HR. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempua n wajib baginya masuk surga. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 19. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. "Memberinya nama yang baik. . Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. Bila menjanjikan sesuatu kepad a mereka tepatilah. Ath-Thahawi). apa hak anakku ini ?" Nabi Saw menjawab. (HR. 18. Ath-Thahawi) 15. Jika aku akan mengutamakan yang sa tu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempua n. Bukhari) 21. Aththusi). Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka aka n menyebabkannya masuk surga. (HR. 22. He ndaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya kel uarganya akan mencintainya. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka.

Apa bila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke d alam perbendaharaan negara (baitul maal). yang di depan. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. ya Robbi. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Ath-Thahawi). (HR. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (Mutafaq'alaih ) 30. Muhammad Faiz Almath . Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. (HR. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. 3. 32. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). aku telah diza limi mereka. Ya Robbi. (HR. (HR.htm 12/20/2011 33. Bukhari) 5. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. (HR. di belakang. Al-Baihaqi dan Ath-T habrani) 29. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiski nan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). Abu Daw ud). Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga.Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. Bukhari) 31. Tetangga 1. (HR. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dindi ng rumahnya.Dr. Bila dia memperoleh kebaikan kam u mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untu k menyampaikan rasa duka. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar j enazahnya. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu k ikir dalam menafkahi keluarganya. Rahim mengucapkan ke luhan dan pengaduan: "Ya Robbi. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangun an rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggang . ya Robbi. Bukhari) 2. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi dan Ahmad) 28. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu d engan orang yang memutus hubungannya dengan kamu.Gema Insani Press .

Muslim) . Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tet angganya lapar padahal dia mengetahui hal itu." (HR.. Al-Baihaqi) . Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh.gunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan k epadanya. Muhammad Faiz Almath . "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. 10.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum mem ilih rumah." (HR. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datan g adalah Rasulullah Saw. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 7. Ath-Thabrani) 6. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. sesungguhnya A llah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu . Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timban ganmu.Dr. menun aikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. Be liau kemudian melanjutkan ucapannya. (HR. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. "Kamu harus memaafkann ya setiap hari tujuh puluh kali. hai Aba Mas'ud. Al Khatib) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dia tidak boleh dipaksa melaku kan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya." Aku spontan menjawab.. Orang itu berkata. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. (HR. Al Bazzaar) 9. Beliau berkata.:: HaditsWeb ::. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal se belum berangkat (bepergian). Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpind ah-pindah. (HR. lalu aku me ndengar suara orang menyeru dari belakangku. Abu Sa'id Al Badri berkata." Nabi Saw menjawab. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Al-Baihaqi) 3. "Ya Rasulullah. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. "Ketahuilah. Ibnu Hibban) 4." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sed ang berang (marah). rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. (HR." Nabi Saw berkata. (HR. Ibnu 'Asakir) 8. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku." (HR. Muslim) 2. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya.Gema Insani Press .

Kedua. seorang yang mengkaryakan (memperkerjak an) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak m emberinya upah. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Bukhari) 6. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. (HR. (HR. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah ka mu ikut membantu mereka.htm 12/20/2011 (berkhianat). Pertama. (HR. Anak Yatim . Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ketiga. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya.5. seorang yang berjanji seti a kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaa nnya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakai an serupa dengan yang dia pakai. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar.Dr. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yan g tidak dapat mereka tunaikan. (HR. Muslim) 11. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan dit erimanya. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggu ngannya. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusi a. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belah mu.Gema Insani Press . Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Ibnu Majah) 7. Baran gsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Ahmad) 13. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia da ri golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan sua minya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. (HR. Muhammad Faiz Almath . Asysyihaab) 14. Tirmidzi da n Ahmad) 10. (HR. An-Nasaa'i) 12. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Abu Ya'la) 9. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan bai k maka baginya dua kali lipat pahala.

ketahuilah. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh.1. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutu hkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. (HR. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. Demi yang jiwak u dalam genggamanNya. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling ba ik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya) . Wanit a itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Akhlak 1. 2. Abu Hanifah) 6. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi key atiman serta kelemahannya.:: HaditsWeb ::. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diper dagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). Demi yang mengutus aku dengan hak. (HR. (HR. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin i alah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denga n buruk. (HR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . ( HR. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia menguru ng dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (be rkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikanny a) kelak pada hari kiamat. (HR. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Ath-Thabrani) 7. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anuge rahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yang mengutus aku dengan hak. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasih i dan menyayangi anak yatim.Gema Insani Press .Dr. Ibnu Majah) 3. Ar-Ridha) . Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR.htm 12/20/2011 kawin lagi.

Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (keka yaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Abu Ya'la dan Al-Baih aqi) 5. Sesungguhnya t erlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Wahai Ummu Salamah. Kawinkanlah aku dengan dia. Ahmad dan Tirmidzi) 8. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi S aw menjawab.htm 12/20/2011 Saw menjawab. (HR. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang ba ik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo i lmu. (HR. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehorma tan diri). Tidak ada kesendirian yang l ebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. dan mengasihi serta menyayan gi orang lain adalah separo akal. Ibnu Ma jah dan Ath-Thabrani) 10. Ad-Dailami) 9.2. Abu Dawud) 3. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur) '. "Ya Robbku. isteri Nabi Saw bertanya. (HR. Muslim) 7. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). (HR. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akh laknya dengan berkata. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan waja h yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Ya Rasulullah. Muslim) 6." (HR. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya k epada orang lain. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Ummu Salamah. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mu kmin. Ath-Thabrani) ." (HR. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Re lalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. orang ini ketika dalam negeri dunia paling ba ik akhlaknya terhadapku. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Ath-Thabrani ) 4. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. (HR. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri nis caya kamu tergolong muslim. "Ya Rasulullah. (HR. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhla k yang baik. (HR.

(HR. Muslim) 21." Sahabat itu bertanya berulang-ul ang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Kemuliaan orang adalah agamanya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. (HR. Dia harus mengamb ilnya dari siapa saja yang didengarnya. Ahmad) 15. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw." Nabi Saw berpesan. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan h atinya. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah da ripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. s edangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. ( HR. "Jangan suka marah. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat d erajatnya. Al Bazzaar ) 22. Ibnu Hibban) 13. Bukhari) 18. (HR. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya." (HR.11. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertol ongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. (HR . "Ya Rasulullah. tidak peduli dari sumber mana datangnya. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. (HR. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berke pentingan dengannya. (HR. Ahmad) 17. berpesanlah kepadaku. Bukhari ) 16. "Jangan suka marah (emosi). Ath-Thabrani) 23. Ahmad) . Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah da n berbuatlah ihsan kepada mereka. Asysyihaab) 19. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 12. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahk annya. (HR. Tirmidzi) 20. Hati-hatilah terhadap prasangka. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. (HR. (HR. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa ( terburu-buru) adalah dari setan. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling d usta. (HR. Bukhari) 14.

Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. (HR. Muslim) 28. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan keja m. Abu D awud) 3. (HR. (HR. Akhlak yang Buruk 1. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dar i keimanan. Kebajikan ialah apa y ang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. sedangkan perkataan busu k adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka.htm 12/20/2011 25. Bukhari) 2. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. yaitu yang . Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan.Dr. Makar. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. (HR. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Bukhari) 5. yang berkata kotor dan membenci ora ng yang memintaminta dengan memaksa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. (HR.:: HaditsWeb ::. Bukhari dan T irmidzi) 26. Muslim) 24. (HR. (AR. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. (HR. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam da damu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain.Gema Insani Press . tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. Ath-Thahawi) 6. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. Bukhari) 7. (HR. sedangkan dosa ialah apa yang m erisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. Bukhari) 4. (HR. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-teran gan. Muhammad Faiz Almath .

hati yang kejam. (HR. angkuh. Ad-Dailami) 17. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang in i menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pul a pahalanya. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dija uhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Ahmad) 15.begini. (HR. Ahmad) 9. "Allah dan rasul Nya lebih mengetahui. Ahmad) 10. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh oran g itu berbuat zina. Ahmad) . shalat dan zakat. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi ja hil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan pu asa. (HR. Ad-Dailami) 16. (HR.. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. (HR." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wa jalla.. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada uru san perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain.htm 12/20/2011 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian p ada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-k awannya. "Tadi malam aku berbuat begini. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak m ereka atau hampir merusak mereka. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). Barangsiapa diintai keburukannya oleh A llah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. (HR. . Al Hakim) 11. Mereka adalah mak hluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di s isi Allah. (HR.. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bang kai dan pada siang hari serupa keledai. (Mutafaq'alaih) 8. Kiblat mereka hanya uru san wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Ad-Dailami) 13. Muslim) 12. dan t erlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuat an dosa. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab." (HR. sombong. (Mutafaq'alaih) 14." Nabi Saw lalu berkata. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebu san atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. (HR.

dengki. Adab Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Mereka berlomba mengu mpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bers enggama dengan keluarga (istri). Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 4. (HR. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. Tirmidzi). Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. . Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. (HR. Abu Dawud) 19. dirapikan dan tidak acak-acakan. Kalau All ah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan da n tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. Ath-Thahawi) 6.18. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Abu Dawud dan Ath-Thah awi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. Ak u bertanya." (HR. "Ya Rasulullah. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan.htm 12/20/2011 Press . (HR . Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. (HR. dan dendam sehingga me reka melakukan kezaliman (melampaui batas). Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menj awab. Mereka terjerumus dalam jurang ke senangan dunia. Bukhari) . (HR. karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. 7. 5. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. (HR. saling bermusuhan dan saling iri. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Al-Baihaqi) 8. Al Hakim) 3.

Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapa t suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw me njawab.Gema Insani Press . Abu Hanifah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. namun diperbolehkan untuk ka um wanita (muslimah). Seorang bertanya kepada Nabi Saw. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya." (HR. (HR.Dr. Dalam berkumpul (majel is) itu kami berbincang-bincang. Bukhari) 11. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Bukhari) 10. yang lewat kepada yang dudu k dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. (HR . "Ya Rasulu llah. "Palingkan pandanganmu (dari memand ang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. "Apa yang dimaksud ha knya itu. Abu Dawud) 14. (HR. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. Muslim) 12. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya . 15." Nabi Saw menjawab. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. (HR. 16. Para sahabat bertanya. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akh irat. Muhammad Faiz Almath . Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) 13. (HR." Mereka bertanya lagi. "Kalau memang suatu keharus an maka berilah jalanan itu haknya. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua.9. (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. dan Rasulullah pun mengizinkannya. (HR." (HR. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebai kannya. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka.

(HR. merahas iakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). Bukhari) 5. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. Al Hakim) 3. Tirmidzi) 4. yaitu merahasiakan keluhan. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. (HR. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Sabar 1. Asysyihaab) 3.. Ahmad) 7. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-ora ng yang lemah dari kalangan kamu. (HR. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila t erkena ujian dan cobaan dia bersabar. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahka n diri) maka dia menyimpang menuju neraka. . Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musi bah. (Mutafaq'alaih) 2. Ath-Thabrani) 5. Bukhari) 4. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ahmad dan Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. (HR. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semusli m). (HR. Ibnu A bi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6.Dr. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). Tolong-Menolong 1.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabran i dan Al-Baihaqi) 2.

Hendaklah kamu selalu benar. Muhammad Faiz Almath . Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan ma ksud agar mereka tertawa. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta .Dr.:: HaditsWeb ::. maka suami bol eh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. Bukhari) 2. (HR. Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ahmad d an Abu Dawud) 7. Murah Hati . Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyiha ab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .. Sesunggu hnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka.Kikir . (HR. (HR. Muslim) 3. (HR. yaitu bila berbicara dusta.Dr. (HR. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara. (HR.htm 12/20/2011 membawa ke surga. yaitu dalam peperangan. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Tanda-tanda orang munafik ada tiga.Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Muhammad Faiz Almath . Al Bazzaar) 5. dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan ke rusakan.celaka dia. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamai kan (merukunkan).. 6. dan bila diamanati dia berkhianat. Celakalah dia. Hati-hatilah terhadap dusta. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Benar dan Dusta 1. da lam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seoran g pendusta (pembohong).Boros .Gema Insani Press . bila berjanji t idak ditepati. (HR.

Athth alayisi) 5.:: HaditsWeb ::. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi murah ha ti (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi k ikir.Dr. menyaksikan atau men dengarnya. tunjukkan .Gema Insani Press . Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. "Tambah lagi ya Rasulullah. Zuhud dan Tamak 1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima ).Dr." Aku berkata. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Bukhari) 2. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Muhammad Faiz Almath . (HR. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut bera da di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. (HR. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnenget ahui suatu yang hak untuk menegakkannya. Ahmad) 3. Keberanian dan Ketakutan 1. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) s ebelum kamu. Muslim) 6.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 3. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyat akan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya.1. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Ahmad) 2. (HR. (HR. (HR. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Ya Rasulullah. (HR. Ath-Thabrani) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Asysyihaab) 4. Sesungguhnya Allah menunt un tangannya jika dia terpeleset (jatuh)." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak mesk ipun akibatnya terasa pahit. Seorang pemurah hati dekat kepada Alla h."( HR. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Jauhilah kekikiran.

dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tanga n manusia.Gema Insani Press . Al Bazzaar) 10. (HR. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Aku m enjawab. Ya Allah. (HR. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. Bukhari) 7. Kezaliman 1. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja ) maka kamu akan dicintai Allah. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan m iskin. (HR. 3." (HR. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. (HR. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pu n akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Apab ila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan ber tahmid dan bersyukur kepada-Mu. (HR. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho de ngan amal yang sedikit dari dia. Al-B aihaqi) 8. 2. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Muhammad Faiz Almath . B ukhari) 4. (HR. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Asysyihaab) 9." (HR.Dr. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah.:: HaditsWeb ::. .kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. (HR. (HR. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut du nia. (HR. Ibnu Majah). B ukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 11. "Jangan ya Allah. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. niscaya kamu akan disenangi manusia. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Rasulullah Saw menjawab. Ath-Thabrani) 6.htm 12/20/2011 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit.

dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezali man dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganK u.Dr. Ahmad) 4. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. apabila Dia mengazab penduduk negeri -negeri yang berbuat zalim. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. (HR. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Ahmad d an Ath-Thabrani) 3. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi k eras. (HR. Bukh ari) 2. Mashabih Assunnah) 5. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang . mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. (HR. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Ahmad) 7. Riya dan Nifak 1. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri.Jauhilah kezaliman." (HR. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan d ililit dengan tujuh bumi. Sesungguhnya antara dia dengan All ah tidak ada tabir penyekat. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pand ai bersilat lidah. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan b ila mengazabnya tidak akan luput. Ahmad dan Ath-Thabrani) . Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR. Ibnu Majah) 8. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia menget ahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR.Gema Insani Press . Muslim) 6. (HR. Ar-Rabii') 2. (HR. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubu ngan kekeluargaan. Muhammad Faiz Almath . Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikha watirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ja uhilah kekikiran." (HR. Abu Dawud) 9.

Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Muslim) 4. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. (HR. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang me narik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan baro kah. Ar-Rabii') 4. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. (HR. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). (HR. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Hasud dan Ketajaman Mata 1. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil.:: HaditsWeb ::. Apabila seorang melihat dirinya. Abu Dawud) 2. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Ibnu Babawih). Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung ma ka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Orang yang riya berciri tiga. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata.3. Ahmad dan Al Hakim) 5. (HR.Dr. Muhammad Faiz Almath . bila berjanji tidak ditepati. ma ka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. (HR. (HR. Bukha ri) 8.Dr. sesungguhnya hasud mengikis pahala-p ahala sebagaimana api memakan kayu. Sedan gkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 9. Abu Ya'la) 3. mendatangi kelompok i ni dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain . Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Ad-Dailami). Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. 7. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. (HR. (Mutafaq'alaih) 6.

Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangk apnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Barangsiapa merebutn ya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. (HR.:: HaditsWeb ::. kekikiran ya .-Gema Insani Press . Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Kesombongan 1. Muslim) 4. Muslim) 2. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar ( jujur). (HR. (HR. (HR. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombo ngannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 4. (HR. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keso mbongan. Bukh ari) 6. Ad-Dailami) 3. (HR. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Cinta dan Benci 1.Gema Insani Press . (HR. Bukhari dan Muslim) 3. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena All ah.Dr.htm 12/20/2011 dan tidak mengganggu tetangganya. Muslim) 5. Al-Baihaqi) 2. (HR. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Abu Dawud dan Ahmad) 5.

Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian se kian. (HR. (HR. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. kaki zinanya melangkah (berjalan ) dan hati yang berhasrat dan berharap. Perzinaan 1. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Muslim) 3. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' ni . Semua itu dibenarkan (direalisir atau di wujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. Bukhari) 3. (HR. Bukhari) 2.Dr.Gema Insani Press . (HR. (HR. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-ba ik atau diam. (HR.Dr. kedua telinga zinanya mendengar. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.ng dipatuhi. telanjang.:: HaditsWeb ::. Ked ua mata zinanya melihat. Mereka melenggang be rgoyang. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukul i orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. Ath-Thabrani dan Al H akim) 2. Pembicaraan dan Ucapan 1. Bukhari) 4. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia ak an menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. lidah zinanya bicara. (HR. Ath-Thabrani da n Anas) 6.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. (HR. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring.

(HR. (Mutaf . Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. (HR. "Hai Fulan. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla.. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung . (HR. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya k arena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. "Waspadalah kamu. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukan nya."(HR. Ibnu Hibban) 7. Muslim) 15. lalu beliau berkata kepadanya . sesungguhnya itu adalah pen yembelihan.scaya dia masuk surga. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. tadi malam aku berbuat begini . (HR. Bukhari) 5. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. 6. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya." Beliau bersabda.begini. Ahmad) 13. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Bukhari) 12. Muslim) 14. ( HR. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Bukhari dan Al Hakim) 16.. Ath-Thabrani) 10. Asysyihaab) 8. pengutuk. tetapi esok paginya d ia membeberkan sendiri dengan berkata. sesungguhnya kam u telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". yang diomongkan. dan menyia-nyiak an harta serta banyak bertanya. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang me lakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. "Allah dan rasulNya lebih m engetahui. Ad-Dailami) 9. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. (HR. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada diri mu. (HR. berkata keji atau berkata busuk. (HR. (HR. (H R. Abu Dawud) 4.(HR. (HR.

(HR. Bukhari) 9. . (HR. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. kelelahan (kepayahan). (HR. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Ujian dan Cobaan 1. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit.aq'alaih) 17. Bukhari) 5.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Sesungguhnya Allah 'Az za wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Ketika dia tidak dapat mencapain ya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia menca pai derajat itu. (HR. Kalau agamnya tipis (lemah) dia d iuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (ker as). "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.htm 12/20/2011 . Ath-Thabrani) 6. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ahmad) 8. Bukhari) 4. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. Abu Ya'la) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kecuali Allah menca tat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan sua tu musibah). "P ara nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) m ereka. Al-Baihaqi) 7.Dr. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Alla h. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). (HR. Bukhari) 3. Tirmidzi) 2. (HR. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. "Ya Rasulull ah. (HR. diserang penyak it atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali de ngan itu Allah menghapus dosa-dosanya. (HR. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar mak a Aku ganti kedua matanya dengan surga. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa.

(HR. Ath-Thabrani) sebagaimana seorang menguji ke luar emas murni. (HR. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah murnian emas dengan api (pembakaran). Para sahabat bertanya. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolon g orang-orang yang memperoleh hidayah. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-ro bek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Bagai mana menghina dirinya itu. 12. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiak annya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Al Bazzaar) 10. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seora ng dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Perjalanan 1. (HR. "Melibatkan diri d alam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Muhammad Faiz Almath .Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. (HR. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 11. Abu Ya'la) 14.htm 12/20/2011 (senang) menerima pemberian. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ada yang ke luar seperti ditimpa fitnah (musibah). (HR. diberi lalu bersyukur.:: HaditsWeb ::. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. (HR. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberia nNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Itulah yang d kurang dari itu (mutunya) dan emas hitam dan itu yang memang 13.Dr. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Ahmad) 17. Ad-Dailami) 16. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemi . Ada juga yang itulah yang selalu ragu. (HR.Gema Insani Press . Ath-Thabrani) 15. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Ada yang ke ilindungi Allah dari keragu-raguan. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan ora ng lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Bukhari) 2.

Ya Allah. Sesungguhnya Robbku Maha P engampun lagi Maha Penyayang. Tirmidzi) 6. (HR. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari ba pak dan anaknya". Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat henda klah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya" . Ath-Thabrani) 9. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8.htm 12/20/2011 "Ya Allah. dekatkan jarak bumi dan ri ngankan perjalanan kami. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. Robbku dan Robbmu Allah. Ya Allah. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. menyelamatkan agama da n duniamu. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beli au menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu m elepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. Ath-T hahawi) 5. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian belia u bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. srigala. aku menitipkan diriku. keluargaku.mpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. duniaku. harta-bendaku." (HR. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gan . Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu pe ninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan kel uarga kami.htm 12/20/2011 "Ya Allah. ular. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan ". (HR. Abu Dawud) 10. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Muslim) 3. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." (HR. tanggungjawabku. (HR. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Ibnu Babawih) 7. yang hidup di mukamu. (HR. agamaku. Aku berlindung kepada Allah dari ga ngguan singa. mengarahkan kamu kepada segala kebaik an. a khiratku. (HR.

Ath-Thahawi) 7. Sesungguhnya setan mengi kat (melalui) kuku-kuku yang panjang. maka dia tidak akan mengalami gangguan apa pun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. mencukur rambut kemaluan. (HR.:: HaditsWeb ::. 2. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. (HR. Bukhari) 4. Wahai Abu Hurairah.htm 12/20/2011 . Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari si tu. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. . Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 3. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. Muslim) 10. Kebersihan 1. (HR. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehin gga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. hendaklah di a berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. rayuan dan godaan.Dr. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dar i (percikan dan bekas) kencing. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan ti dak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyal ahkan kecuali dirinya sendiri.gguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". (HR. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Ahmad dan Tirmidzi) 9. dermawan dan senang kepada kedermaw anan. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. (HR. (HR. meng gunting (merapikan) kumis. (HR. bersih dan menyukai kebersihan. 8. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at.

Wahai Sa'ad. (HR. (HR. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada har i kiamat. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. Ath-Thahawi) 11. Ath-Thabrani) 3.:: HaditsWeb ::. (HR. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Makanan dan Minuman 1. Muslim) 2. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. (HR. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. ucapkanlah Bis millah dan makanlah dengan tangan kananmu. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Abu Dawud ) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . niscaya kamu menjadi orang yan g terkabul do'anya. Ibnu Majah) 5. Sesungguhnya seo rang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak ak an diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari.htm 12/20/2011 . perbaikilah (murnikanlah) makananmu. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam embe r (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perj alanan jauh. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula." Allah juga berfirm an dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ahm ad) 4. (HR. Sesungguhnya dia tidak men getahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. (HR. sedangkan makanannya haram. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu mem akannya. Al Hakim) 7.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan makanlah dari apa yang ada di had apanmu". . Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Siapapun yang dagingnya tu mbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. Bukhari) 6. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. "Wahai anak. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "B ismillah pada awal dan akhirnya".Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. makanlah dari maka nan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh.Dr. Ya Robbku". (HR. mi numannya haram.

maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Bukhari) 10. 9. (HR. misalnya dengan fan ( kipas angin). Namun jika bau tersebut bisa hilang. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Ar -Ridha) 15. Dinginkanlah makanan. (HR. (HR.Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka d ahulukan makan malam. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. dan Rasulullah pun mengizi nkannya." Lalu Nabi Saw berkata lagi. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berk umpul dengan kaum muslimin lainnya. . "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan un tuk kamu di akhirat. Ahmad) 13." (HR. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. Lalu Thariq berkata. (HR. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar le kas dingin. A l Hakim dan Ad-Dailami) 12. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. (HR. 14. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan b awang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. 11. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. "Itu bukan obat tetapi penyakit. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan u ntuk tiga orang cukup untuk empat orang. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau me njauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja a tau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum da ri emas dan perak.

Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah sauda ranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung k e mulutnya. ( HR.Dr. Hendaknya dituangkan dulu ke dal am gelas. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. (HR. Ahmad) 17. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jau hilah. kayamu sebelum melarat. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Buta yang paling buruk ialah buta hati. Ibnu Majah) 6. sehatmu sebelum saki t. misa l minum langsung dari galon. Persoalan-Persoalan Pribadi 1. (HR. (HR. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasm u.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 4. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Muslim) 3. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (ke mbalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . poci. Asysyihaab) 5. Para sahabat bertanya. (HR. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. "Bagaiman a sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia ber tamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepad a tamunya".htm 12/20/2011 Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan senggangmu sebelum sibuk. lalu meminumnya dari gelas tersebut. karena lupa. .16. Muhammad Faiz Almath . teko dan wadah-wadah lainnya. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untu kmu. hidupmu sebelum mati. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu ha nya untuk sehari semalam. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam ke salahan yang tidak disengaja.htm 12/20/2011 . dan karena dipaksa melakukannya.

karena sepertiga i tu sudah banyak. (HR. (HR." (HR. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pad a orang-orang. Al Hakim) 9. hendaklah dia mentaatiNya dan barangs iapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. "Tidak. 10. (HR. "Ya Rasulullah. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah ti dak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya." (HR. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Sa w menjawab. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam b agian dari mimpi kenabian. Bukhari) 11. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan A llah 'Azza wajalla. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Sedikit dari mereka yang me lampauinya. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. (HR. 8. Barangsiapa meningga lkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan man is dalam hatinya. (HR. Bukhari) . Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina l alu hamil. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum faja r). (HR. Rasulullah datang menjenguk da n aku berkata. Muslim) 15. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. (H R. "Tidak. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandang an mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Ahmad) 13. "Ketika aku sakit. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. "Separonya?". (Bukhari) 12." Ak u bertanya lagi. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi dilu ar perkiraan." Aku bertanya lagi. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Nabi menjawab. Oran g tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. A l-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita.Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.

Bukhari dan Muslim) 3.Dr. Bukhari dan Muslim) 7. Bukhari) 5. Muhammad Faiz Almath . Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya.16. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. "Ya. "Ya Rasulullah.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan p ertama kali untuk dirinya dan keluarganya. (HR. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah k amu memasukinya. 6. (HR. Ashabussunnah) 2. wah ai hamba-hamba Allah. (HR. Muslim) 17. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". Pengobatan dan Penyakit 1. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganl ah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. . Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ibnu Majah) 4. diketahui oleh yang menge tahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat.Gema Insani Press . (HR. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya . (HR. Jika seseorang membongkar keburukan yang d iketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ad a pada dirinya. Ahmad dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka bertanya.

kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. Sesungguhnya tiada ses uatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Bukhari) 12. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Abu Hanifah) 13. Dukun dan Peramal 1.Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) d an ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istr i). file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air ma ni dapat terjadi anak. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Al lah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Ad-Dailami) 8. (H R. . Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). Ibnu Majah) 4. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Muslim) 2. Ibnu Majah) 11. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. Ibnu Majah) 10. (HR .:: HaditsWeb ::. (HR. "(HR. (HR. (Abu Dawud) 3.htm 12/20/2011 9.Dr." (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lal u mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. ( HR. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Beliau lalu menjawab.

Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah.htm 12/20/2011 . tiada kebaikan kecuali kebai kanMu. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mat i karena lapar dan haus. Muhammad Faiz Almath ." (HR. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. sapi. Lalu wanita itu melepas sepatunya. (HR.:: HaditsWeb ::. kambing. Muslim) 2. (HR.Dr.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. . Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap oran g pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karen a kehausan. tetapi Allah menghilangkan pe rasaan itu dengan bertawakal. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya maka nan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. domba. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan bur ung yaitu suara atau arah terbangnya. (HR. Hewan 1. Bukhari) 3.htm 12/20/2011 . (HR. (HR. ayam dan lain sebagainya. Dengan perbuatannya i tu dosanya diampuni. Ahmad) 5. (HR. "Apakah penebusannya. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Para sahabat bertanya. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak.Dr. 4. "Ucapkanlah: "Ya Allah. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Ramalan mujur-sial adalah syirik.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. Bukhari) 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful