Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala 1.

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendust akan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada perm ulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku dari pada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala se suatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun se tara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kam u membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kej ahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecon gkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa me mperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tet api kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku m enutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiar kanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru ol eh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia b erpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan j ika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku mene rimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukh ari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalka n adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al H akim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa ata lah lah bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berk kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Al yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Al dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muhammad Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada h ari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Al lah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman ya ng fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu d an terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhl aknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedik it. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas d an dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi belia u menjawab: "Aku file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lak ukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau jug a tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar d an berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan selu ruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ketinggian Al-Qur'an 1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegan gan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Musl im) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum d an menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qu r'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berba kti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala . (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukha ri)

Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 9.htm 12/20/2011 . (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. Barangsiapa menelusuri salah satunya d ia mendapat petunjuk jalan. serta tanpa akal dan naqal yang benar. panduan dari para sahab at dan ulama yang shaleh. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an han ya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah me reka infakkan.Dr. (HR. .Dr. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath .6. (HR. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. (HR. (Mashabih Assunnah) 7. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (Mashabih Assunnah) 2.:: HaditsWeb ::. 8.

Ahmad) 3. lakukan pendekatan. (HR. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. seperti sha lat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana s eorang hamba menyukai pengampunan-Nya. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perant araan seorang yang durhaka. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun o rang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. Agama ini kokoh dan kuat. (HR. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah y ang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh t ahun. Bertindaklah tepat.Dr. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). (Aththusi) 5. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 . l upa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. Ath Thobari) 10. Ath Thobari) 8. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membaha yakan mereka. (HR. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dos anya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. (HR Asysyihaab) 7. Al-Baihaqi) 6. (HR. . Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. (HR. Akan datang satu masa.Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. (HR. Bukhari) 2. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 9. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar seba gai penolongmu. kecuali p asti dikalahkannya. sebarkan berita gemb ira. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tid ak mampu merubahnya.

" Kemudian dia bertanya lagi. puasa Ramadh an. niscaya Allah akan mengenalimu w aktu kamu dalam kesulitan. Para sahabat bertanya kepad a Rasulullah Saw." Orang itu lantas berkata. karena sesungguhnya Allah melihat anda." Lalu Rasulullah Saw menjawab. kemudian berlakulah jujur (istiqo mah). Muslim) 2. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kemba li asing. Ketahuilah. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Kini beritahu aku tent ang ihsan. Muslim) 5. menunaikan zakat."Ya Rasulullah. Lalu Rasululla h Saw bertanya kepada Umar." Rasulullah menjawab. Kelo nggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemu dahan. niscaya kamu akan selalu merasakan ke hadiran-Nya. Ath Thobari) 4." Rasululla h Saw lantas berkata. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bert ingkat. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu d imanapun kamu berada. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu y ang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Al-Baihaqi) 3.Islam . Tirmidzi) 6." Rasulullah menjaw ab. (HR. . "Seorang budak w anita melahirkan nyonya besarnya. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulull ah Saw. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lal u Rasulullah menjawab. "Ya Rasulullah. Kenalilah Allah waktu kamu senang. dan mengerjakan haji apabila mampu.Ihsan 1." Rasulullah berkata. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalia n. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. mendirikan shalat. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. rasul-rasul-Nya. Rambutnya hit am sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan." Rasulullah Saw menjawab. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). "Hai Umar." (HR. (HR. "Kini berit ahu aku tentang iman." (HR. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. (HR." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. seraya berkata. "Ik rarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Iman terbagi dua. tahukah kamu siapa orang yang bertanya ta di?" Lalu aku (Umar) menjawab. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat -Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. kitab-kitab-Nya." (HR. Di a bertanya lagi. terangkan kepadaku tentang Islam." Kemudian dia bertanya la gi. "Ya Muhammad.Iman . Orang-orang tanpa sandal. "Beriman kepada Allah. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. "Benar. malaikatmalaikat-Nya. beritahu aku tentang Islam. Kedua kakinya menghem pit kedua kaki Rasulullah. setengah telanjang. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Ak u tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. hari akhir dan beriman kepada Qo dar baik dan buruknya. Muslim) 7. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Sufyan bin Abdullah berkata. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw.

dan puncaknya (at apnya) adalah berjihad. (Mashabih Assunnah) 3. (HR.:: HaditsWeb ::. makanannya sebaik-baik makanan. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya.Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Ath-Thabran i) 6." (Ibnu Abi Ad-Dun ia) 8. Abu Dawud) 9. Al Hakim) 7. (HR. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan ses uatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya)." (HR.Dr. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Dan umat ter akhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah.Gema Insani Press . . Bukhari dan Muslim) 4. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. (3) Beriman kepada takdir-takdir. (HR.htm 12/20/2011 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Alla h mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. (HR. tidak diketahui mana yang lebih baik a walnya atau akhirnya. tetapi apabila melakukan keburu kan dia beristighfar. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Q ashar. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam keni kmatan dan dibesarkan dengannya. Tirmidzi) 10. Muhammad Faiz Almath . Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) kebu rukannya maka dia adalah seorang mukmin. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan " Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dar i Islam karena sesuatu perbuatan. (HR. Ath-Tha brani) 2. Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. (HR.

Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bers yukur. (6) melayat jenazahnya. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Al Hakim) 8. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. (HR." (HR. dan memeranginya adalah sua tu kekufuran. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. (Mutaf aq'alaih) 16. dan jangan lemah semangat (patah hati). yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". (5) menj enguknya bila sakit. (7) dan tidak menyebut kecuali keba ikannya sesudah ia wafat. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalk an dan menjauhi keburukan (kejahatan). Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. "Ini takdir Allah dan ap a yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. Al Hakim) 9. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan ka mu dan mohonlah pertolongan Allah. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman da ri kejahatannya. (HR. (HR.Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. (HR. Ahmad) 15. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan . (HR. (HR. (2) mencintainya di dalam hatinya. ( 4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya." Ketahuilah. Aku mengagumi seorang mukmin. Abu Dawud) 17. tetapi katakanlah. m aka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangny a dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. yang keji dan yang uc apannya kotor. (HR. (3) menyantuninya dengan hartanya. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. Bukhari) . Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman ter hadap jiwa dan harta mereka. (HR. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. Muslim) 12. Ibnu Baabawih) 10. Ahmad dan Abu Dawud) 13. Muslim) 14. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin l ainnya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu kmin yang lemah dalam segala kebaikan. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan ) lidah dan tangannya. (HR.

Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. para sahabat bertanya. kaum penjahat melimpah. banjir di musim kemarau. (HR." Para sa habat lalu bertanya. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. Muhammad Faiz Almath ." (HR .Dr. "Ya Rasulullah. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Ath-Thabrani) 3. "Baga imana hilangnya amanat itu." (HR. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala -berhala selain Allah. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.htm 12/20/2011 Mendengar sabda tersebut. dia ingin mati dan tidak i ngin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. Bukhari) 2. Seorang Arab Badui bertanya. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Abu Dawud) 3. (HR. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjad i kafir. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia.:: HaditsWeb ::. orang-orang terhormat (mulia) . Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. Bukhari) 2. Abu Dawud) 4. rahmatilah khalifah-khalifahku. Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1." Orang itu bertanya lagi. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia.Dr.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (Maksudnya. apa arti memasu ki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Alangkah ba iknya sekiranya aku di tempat orang ini. Hari Kiamat dan Hisab 1. (HR Bukhari) 5. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da lam ilmu agama. (HR. maka tunggulah kiamat.:: HaditsWeb ::. "Ya Rasulullah. (HR. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menja wab. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press . "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

(HR. (HR. kebodohan menjadi dominan. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperind ah masjidmasjid. Ahmad) 12. dan orang ke luar mem bawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Bukhari dan Muslim) 13." (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Abu Dawud) 9. (HR. 15. Saat akan tiba kiamat. ar ak menjadi minuman biasa. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. (HR.. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. Bukhari) 10." (HR. Allah. (HR. (HR. saudaranya dan a yahnya. pembu nuhan. sehari seperti satu jam dan satu ja m seperti menyalakan kayu dengan api. zina dilakukan terang-terangan." (HR. jaman saling mendekat.. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Muslim) 7. . Jika terbit da ri Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. Bukhari) 8. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 6. Satu tahun seperti sebulan. dan negeri-negeri Ara b kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir.. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat. (HR. "Apa itu 'Alharju'."Pembunuhan. wanita berlipat banyak . Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Al lah. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangun an yang megah. seminggu seperti sehari. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Kalau rotasi sekarang 1000 mil pe r jam.. Asysyihaab). tidak ada lagi orang yang beriman. Bukhari) 11. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. (HR.menjadi langka. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. Para sahabat lalu bertany a. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pr ia. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Muslim) 14. sebula n seperti seminggu.

" Kecuali pohon "Gharq ad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. jawab. Seolah-olah aku melihat mereka keti ka dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). ini orang Yahudi di belakang saya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya.Gema Insani Press . (HR.16. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. (HR.:: HaditsWeb ::. Al Hakim) 17. Bukhari) 21. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. untuk apa dihabiskannya. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. "Ya Rasulullah. dari sumber mana d ia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. . Ahma d) 18. Amal seseorang tidak ntang sabda tersebut. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu men kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. (HR. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. (2) Tentang mas a mudanya. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya ten tang lima perkara: (1) Tentang umurnya. apa yang telah dilakukannya. Aisyah bertanya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang h amba. "Pada saat itu segala urusan sangat dah syat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Wahai kaum muslimin. laki-laki dan perempuan saling meliha t (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. (HR.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath ." (HR." (HR.Dr. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala waf at. aku juga. Walaupun demiki yang benar (baik). Abu Ya'la) 19. an kamu harus berbuat dapat menyelamatkannya. mana yang dia amalkan. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah ak an melapangkannya untuk masuk surga. (5) dan tentang ilmunya. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohonpohonan. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) 23. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. yang telah men ghilangkan duka-cita dari kami. wahai hamba Al lah. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Ahmad) 22. Seorang sahabat lantas bertanya te "Termasuk engkau juga. "Alhamdulillah. (3) Tentang hartanya. dan orang yang khianat diberi amanat (d ipercaya). Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud i. telanjang bulat dan tidak dikhitan. "Ya. pe mutusan hubungan kekeluargaan. Mari bunuhlah dia. (H R.htm 12/20/201 1 itu." (Mutafaq'alaih) 20. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata.

"Ya Muham mad. sombong terhadap orang lain. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang be rjalan dengan sombong. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Oleh karena itu bacalah k alau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai bal asan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (H R. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-h amba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Al Hakim dan Ahmad) 8. yang selalu dikal ahkan.' (As-Sajdah: 17). Ad-Dailami) 4." (Mutafaq'alaih) 7. (HR. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. Aku menjenguk ke surga. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. (HR. anak yang belum dewasa (baligh) d an anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga.htm 12/20/2011 5. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-mis kin dan aku menjenguk ke neraka. tawar airnya. Ahmad) 3. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Dia berkata. (HR. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. orang yang mati syahid. Bukhari) 10. Bukhari) 2. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh s yahwat.Surga dan Neraka 1. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nam a orang. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh ba gian api neraka. (Artinya. didengar oleh t elinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhan allah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). Tirmidzi) 9." [hadits ini tidak ditul iskan siapa yang meriwayatkannya. (Ath-Thabrani) 6. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di k edua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lew atkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. (HR. Nabi Saw masuk surga. Abu Dawu d) . aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. (HR.

Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim." (HR.htm 12/20/2011 keburukannya. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib . Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan be rangan-angan muluk terhadap Allah. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. 6. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Tidak usah.Dr. Bukhari) 5. te tapi cukup dengan saling bersalaman. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pa halanya seperti seorang syahid. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. Abu Dawud) 4. tetapi dimungkinkan me lalui nazar. Anas Ra berkata. "Bila berjumpa sahabat (sa udara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) ti dak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bak hil. (HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ath-Thabrani) 2.Gema Insani Press . Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. "Tidak.Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah." (Tiada daya dan tiada k ekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR.:: HaditsWeb ::. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar k epada Allah." K ami bertanya lagi." (HR. maka janganlah k amu mencacimakinya. ( HR. Ibnu Majah) 7. memakai cincin ema s dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi)."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. (HR. (HR. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati.

Al-Baihaqi) 10. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah) . Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. (HR. (HR. 15. Allah suka melihat t anda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. adalah hiburan yang tida k melanggar norma agama dan akhlak). tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidu p hemat. (HR. membenci kemelaratan dan yang berla gak melarat. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Muslim) 18. (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Sesungguhnya banyak orang menar uh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. Ath-Thabrani dan Al-Baih aqi) 13. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. dan Rasulullah pun mengizi nkannya. beliau sujud syukur kep ada Allah 'Azza wajalla. 8. (HR. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. (Abu Daw ud) 16. 12. Al-Baihaqi) 9. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam d i antara kamu. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Muslim) 11. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-le bihan). Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi).ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Al Hakim) . agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. (HR. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut." (maksudnya. Muslim) 17. (HR. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. (Ath-Thabrani).

Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. (HR. (Mutafaq'alaih) 20. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Demi Allah. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. kecuali dalam amalan untuk akhirat. dan aku mengawi ni wanita-wanita.19. meskipun wakt u berjalan dan ketika memakai sandal. (HR. Waspadalah terhadap cipta an persoalan-persoalan baru. Tirmidzi). Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tid ak genap). Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Berpeganglah kepada s unnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golongank u. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur.Dr. Bukhari) 21. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. . beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan.htm 12/20/2011 . Ibnu Hibban) 28. (HR. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. (HR. aku shalat dan tidur. (HR. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. 24. agar mendengar . (Abu Dawud) 27. Barangsiapa hidup panjang um ur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. Muhammad Faiz Almath . (Ath-Thahawi) 25. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Bukhari) 22. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa ke pada-Nya. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw apabila bersin. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Muslim) 23.

Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabari yah dan kaum Kadariyah. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih be rat daripada kematian. (HR.Gema Insani Press . Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu i kut memasukinya. Ditanyakan.Bid'ah dan Kesesatan 1. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. " (HR. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka . dan syahwat perut serta seks. Ath-Thahawi) 5.Dr. Bukhari) 2. dan tiap bid'ah adalah sesat. "Siapa 'mereka' yang baginda maks udkan itu. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. (HR. Ahmad) 4. Perbanyaklah mengingat kematian. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Ahmad) 3. (Asysyihaab) 2.:: HaditsWeb ::. fitnah-fitnah yang menyesatkan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Muslim) 3. "Ya Rasulullah. dan sebaik-baik jalan h idup ialah jalan hidup Muhammad." (H R. (HR. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. (HR. Muhammad Faiz Almath . (Ar-Ridha) 7. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal d an sehasta demi sehasta. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan d ari ajarannya maka tertolak. (HR. Daruquthin dari Anas). Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan se sudah memperoleh pengetahuan. "Mengada-adakan amalan bid'ah. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesuda h aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka . para malaikat dan seluruh m anusia. Para sahabat lantas bertanya. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Dengan demikian Allah akan mencata t bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dial aminya sesudahnya. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. Bukhari) 6. Maut dan Kematian 1.

(HR. saudara dan yang lain selain suaminya. Bukhari dan Muslim) . Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. hart anya dan amalnya. Se sungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. AthThabrani) 7. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. berdirilah. 10. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. (HR. sedangkan orang durhaka tidak. Bukhari) 6. Seorang sahabat bertanya." (HR. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang du rhaka. Ahmad) Penjelasan: Artinya. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi mau t setiap saat. (HR. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. (HR. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudny a. agar dia mau meniru mengucapkannya). Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya.htm 12/20/2011 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Muslim) 9. Muslim) 5. kecuali terhadap kematian sua minya. yaitu keluarganya. 4. Bukhari dan Mus lim) Penjelasan: Kematian ayah. "Ya Rasulullah. Ahmad) 11. (HR." (HR. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik unt ukku. (HR. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. "Ya Allah. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir be rkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. A pabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. ibu. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya.Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. (HR. 8. "Ya. masa berkabungnya tid ak boleh melebihi tiga hari. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa.

Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. Bila dia seorang yang shaleh maka k ebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. (HR. kecuali dengan menyeb ut-nyebut kebaikan mereka. 18. Apabila kamu membunuh hewa n maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah d engan baik. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolon gan.12. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan kare na sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. anak dan kawan yang terpercaya. (HR. Abu Dawud) 16. "Ya Rasulullah. Musli m) 14. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. (HR.htm 12/20/2011 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (s i mayit). Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. Bukhari) 17. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. (Abu Ya'la) 19. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. ibu. (An-Nasaa'i) 20. Seorang sahabat bertanya. Dia menantinanti doa ayah. (HR. dan hendaklah kamu bers . Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akh ir kerjanya (amalnya). (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan da n berteriak-teriak. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kub ur sebesar gunung-gunung. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang ya ng tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. Ad-Dailami) 13." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. maka sesuatu keb urukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. pesankan sesuatu kepadaku yang akan b erguna bagiku dari sisi Allah. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-oran g mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka.

(HR. Syuhada 1. (HR. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan se orang dari cubitan (gigitan serangga).:: HaditsWeb ::. (HR. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). Ahmad) 5. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama men galir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarga nya.Dr. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau.Dr. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Al Hakim dan Ahmad) 2. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul.yukur. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. . Umur mereka diperpa njang dengan amalan kebaikan-kebaikari. dikawinkan dengan bidadari. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakai an keimanan. (HR. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap peng uasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. (HR. (HR. Asysyihaab) 4. Ath-Thabrani) 6. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . diperlihatkan tempatnya di surga. Muslim) 7. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela ( kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid.:: HaditsWeb ::. (HR. Ath-Thab rani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press ." (HR. Bukhari) 3. dan perbanyaklah d oa. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kep adanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. (HR. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Ahmad dan Abu Dawud) 8. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mer eka serba selamat. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9.

Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. (HR. (HR. Bu khari) 4. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghin darkan kamu dari kemelaratan. Ath -Thabrani) 3. 3. (HR. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalka nnya. duduk-duduk di atas kuburan dan membi na kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ibadah 1. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk darip adanya. dll) tapi berupa unggukan tan ah saja setinggi satu jengkal.:: HaditsWeb ::. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Ath-Thabrani) 2.Dr. niscaya kamu menjadi orang yang pal ing bertakwa. (HR. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit.Dr. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Muslim) 4. Asysyihaab) 5. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. (HR. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nab i mereka sebagai tempat beribadah. (HR. (HR. Kalau tidak.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. luangkan waktu untu k beribadah kepada-Ku. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2.htm 12/20/2011 ." (HR. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah.Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1.

Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram).:: HaditsWeb ::. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh All ah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Sebaik-baik yang tertanam dalam h ati adalah keyakinan. Abu Ya'la) 3. (HR.:: HaditsWeb ::. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat.Gema Insani Press . Perintah Takut Kepada Allah 1. Bukhari) 3. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. Barangsiapa takut kepada Allah.. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit d an bumi. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pel ayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu. maka Allah menjadikannya takut kepad a segala sesuatu. Rasulullah Saw ditanya. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepad anya. Al-Baihaqi) 2. Kepemuda an termasuk kelompok kegilaan (radikal).Gema Insani Press . (karena khawatir) saat itu coco k dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Keutamaan Do'a 1. (HR. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shala . Tirmidzi) 2. (Ibnu Khuzaimah) 6. (HR. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gang guan) kaum kafir. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Orang bahagia adalah yang dapat mengamb il pelajaran dari (peristiwa) orang lain.Dr. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah.htm 12/20/2011 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Muhammad Faiz Almath . (HR. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bert haharah dan berdoa. Ahmad ) 5. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 4. (HR.

Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pint u langit dan Allah bertitah. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah de ngan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. (HR. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dar i yang lain. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. (HR ." (Mashabih Assunnah) 7." (HR. Ahm ad) 8. ampunilah aku kalau Engkau m enghendaki. Ahmad) 11. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). Allah tidak akan mengabulkan do 'a orang yang hatinya lalai dan lengah. (HR. Ahmad) 15. yaitu doa orang yang dizalimi. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. (HR. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kec ewa. doa kedua orang tua. "Demi keperkasaanKu.t fardhu (sebelum salam)." (Ar-Rabii') 9. Sesungguhnya Allah berf irman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia sena ng (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. "Ya Allah. Ahmad) 14. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya . Aku akan memenangkanmu (menolo ngmu) meskipun tidak segera. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku mak a aku angkat derajatnya. (2) Seorang penguasa yang adil. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bu mi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah o rang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Al Hakim) . (3) Dan do'a orang yang dizalimi (ter aniaya). rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. (HR. (HR. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. Tirmidzi) 10.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demik ian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). (HR. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai di a berbuka. (HR ." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Alla h berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. Ahmad) 13. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Bukhari dan Muslim) 12.

Para sahabat lalu bertanya. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya A llah.Dr. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 22.17. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis tak lim). kecuali dikabulkanNya. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. (HR. Ath-Thabr ani) 23. (HR. (HR. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hend aklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. wahai hamba-hamba Allah. atau diganti dengan men cegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Keutamaan Zikir 1." (HR. (HR.Ad-Dailami) 20. "Berdoalah j uga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. Ath-Thabrani) 18. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. Sesungguhnya per bedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi.:: HaditsWeb ::. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsar aan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan tak dir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ali Ra berkata. Ad-Dailami) 21. yaitu dipercepat terkabulnya baginya d i dunia. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah r ahmat.htm 12/20/2011 . pasti para malaikat akan bersalaman ." (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 2. (HR. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manu sia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. rahmatilah aku". Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. (HR. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. Al-Baihaqi) 3. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. akan te tapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan . disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat.

Muslim) 5. Maha suci Allah yang Maha Agung). "Apa Almufarridun itu?" Na bi Saw menjawab. seumpama orang hi dup dan orang mati. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Bukhari) 8. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). (HR. (HR. "Ya. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Rasulullah. p aling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan le bih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. 11. sesungguhnya syariat-syariat Islam sud ah banyak bagiku. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun.dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Para sahabat bertanya." (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 4. ses ungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air me numbuhkan rerumputan." Nabi Saw berkata. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya ruma h di surga. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. Tetapi. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hat i. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zik rullah). Menang pacuan "Almufarridun"." (HR. (HR."Zi krullah. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala pu ji bagi-Nya. Seorang sahabat berkata. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. (H R. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. (Belia u mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali).htm 12/20/2011 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak p eduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. Ahmad dan Tirmidzi) 12. Ada empat perkara. Bukhari dan Muslim) 6." (HR. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah"." N abi Saw berkata. Ad-Dailami) 9. " (HR. yang paling tinggi dalam derajatmu. (HR. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Ad-Dailami) "Subhanallah wabihamdihi. .

( HR. dan bagi tiap orang apa yan g diniatinya. (HR. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia at au menikahi wanita. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan.Gema Insani Press . (HR. Aku bertanya. Wahai Aba Musa. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya ke pada Allah dan rasul-Nya. Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta." Nabi berkata. "Keuntungan dan keberunt ungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga.:: HaditsWeb ::." (HR. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh d ari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab.Gema Insani Press . Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Bukha ri) 2. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku m enjawab. Ahma d) 15. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3." (HR." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecual i dengan pertolongan Allah). Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah darip ada zikrullah.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Dr. "Ya. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya.Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. 13.:: HaditsWeb ::.-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. "La haula wala Quwwata illa billah. Ahmad) 16.Dr. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. Muhammad Faiz Almath . Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan. (HR. Ad -Dailami) 14. . "Ya Rasulullah. Muhammad Faiz Almath ." (HR.

Muslim) 3. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab." (HR. lalu beliau berkata. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kes ejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. "Shalat tepat pada wak tunya.Dr. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. ya Rasulullah?" Beliau me njawab. Muslim) 2.Wudhu 1. dan Ibnu Majah) 5. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu.:: HaditsWeb ::. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada har i kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. (HR. "Aku bertanya kepada Rasulullah." Aku bertanya lagi. Shalat 1. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbany aklah do'a (saat bersujud) (HR. Ahmad." (HR. "Ya Rasulullah . "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi men jawab. (HR. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan mel impah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. Ahmad) 4. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2." Aku bertanya lagi. (HR. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Bukhari) 5. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya. (HR. "Kemudian apa lagi. (HR. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Bukhari dan Muslim) 4. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Ya. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud. (HR. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala i . Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan m erugi.Gema Insani Press . "Berjihad di jalan Allah. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu da n berdo'a. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu. "Pemborosan ap a itu. (HR. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. "Berbakti kepada ke dua orang tua. Ahmad.

Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. (HR. 15. (HR. 12. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada kea . (HR. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' wal aupun bukan musafir. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika me reka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri ). Ibnu Hibban) 14. Bukhari) 13. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'.(HR.sinya. Apa ya ng dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. (HR. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa k etika beristighfar ternyata dia memaki dirinya." (HR. Tirmidzi) 7. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut ). Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. pernah menjama' shalat dzuhur dengan as har dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf ) atau hujan. Muslim). "agar tidak menyulitka n umatnya. (HR. Tirmidzi) 10. Mashabih Ass unnah) 17. (HR. lalu menjawab. Beliau ditanya apa sebabnya. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat it u bershalat. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang n gantuknya. Ahmad) 11. (HR. ( HR. Abu Dawud) 9. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Ahmad) 8. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat da n jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Ibnu Abbas Ra. berkata : Rasulullah Saw. (HR. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan.

Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. Ya Allah.gunganKu. Ya Allah Robb kami. (HR. beliau menirukan kata-kata dan seruannya." Beliau berkata." (HR. ( HR. Eng kaulah yang patut disyukuri dan dipuji. Muslim) 20. Itulah kewaspadaan (kesiagaa n)." "De mi keagungan dan kebesaranKu. tidak ada pencegah bagi pem berianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. "Berwudhu denga n baik. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat deraja t?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. karu niakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang t erpuji yang Engkau janjikan untuknya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh ) janjinya. Ath-Thahawi) 21. Nabi Saw ditanya tentang shalat. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahny a dan tidak berobah keadaannya. Ad-Dailami) 18. memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Engkaulah yang paling layak diucapkan se orang hamba dan kami semua adalah hambaMu." (HR. d an menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Semua itu dilakukan karena Aku. "Berdiri yang lama. (HR.htm 12/20/2011 23. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-men erus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. menghilangkan kotoran-kotoran.htm 12/20/201 1 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (men guasai) Mekah. Muslim) . Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para M alaikat menjaganya. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau m enjawab. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. Muslim) 19. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir." (HR. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang pali ng depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan men jadikan kegelapan terang." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku ) pada hari kiamat. Bukhari) 22.

orang tua. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci A . Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. (Abu Hanifah) 30. (HR. (HR. y aitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. (Mutafaq'alaih) 27. Ibnu Hibban) 26. Bukhari dan Mu slim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak bo leh berbicara. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). orang yang sakit dan musafir (bepergian). dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Abu Ya'la) 29. B ukhari) 28. ( HR. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan uca pan: "dengarkan". sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. 32. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". maka di a telah mengkhianati mereka. (Ath-Thaha wi) 35. Aththusi) 25. (HR. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. Rapikan barisanmu. Apabila sedang mengalami ke majuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di ant ara mereka terdapat anak-anak. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. (HR. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). (HR. Bukhari dan Muslim) 33. (Abu Hanifah) 31. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. Bukhari dan Muslim) 34.24. (HR. budak. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. yang lemah.

Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan menga ngkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. Ya Allah. (HR. Lalu beliau menjawab. Perbanyaklah sujud kepada Allah. ya Allah. "Kelak shalatnya akan mencegahny a dari perbuatan mencuri. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Ath-Thahawi) 39." (HR. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan ka um itu tidak menyukainya. seorang isteri yang semalaman s uaminya murka kepadanya.htm 12/20/2011 kekuasaan dan pujian." (HR. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). (HR. maka akan terampu ni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungk an) beliau shalat. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. Tirmidzi dan Ahmad) 40. Ahmad) 43. (HR. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. "Ya Muadz." (HR. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu da n beribadah kepada-Mu dengan baik. Muslim) 36. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuni akanlah dari sisimu rahmat. (HR. Abu D awud) . Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku men gira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya.llah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu A kbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (memba ca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. (Abu Hanifah) 44. Ath-Thabrani) 41. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. lahulmulku walahul hamdu wa huwa ' alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya. yaitu seorang buda k yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. Maha suci Engkau. Muslim) 38. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (HR. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri.

"Kecewa dan merug i seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Bukhari) 9. Makanlah waktu sahur. Kemudian katanya lagi. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Kecewa dan me rugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. (HR.Gema Insani Press . Mu tafaq'alaih) 6. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an." Kemudian malaikat berkata lagi. (HR. "Kecewa dan merugi orang ya ng berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa m asuk surga. begitu pula pada anak tangga kedua dan ke tiga. "Malaikat Jibril datang dan berkata. .Dr. (HR. Bukhari) 8. Seusai shalat para sahabat bertanya. (HR. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. (HR." Lalu aku mengucapkan "Aamin. Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). (HR. Ahmad) 4.45. Shaum / Puasa 1. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggag alkan amalannya (usahanya). Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan p ahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 2. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Bukhari) 5.htm 12/20/2011 42. "Aamin". maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoa n) Allah. Bukhari) 7. Menginjak anak tangga (tingkat ) pertama beliau mengucapkan. (HR. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Ahmad) 3. memahami artinya." Lalu aku mengucapkan "aamin". (HR. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. sekaligus mengajark an dan mengamalkan isinya. ( HR.:: HaditsWeb ::. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ib unya. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aami n"? Beliau lalu menjawab. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa.

maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskip un dia melakukannya. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh p ahalanya. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. "Sodaqoh yang bagaimana yang pa ling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sa kit.:: HaditsWeb ::. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam.Dr. Ia tidak merasa lelah da n ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan bel as. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi ( dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Muhammad Faiz Almath . Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk . (HR. Al Hakim) 2. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari da lam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Zakat dan Sodaqoh 1." (HR. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu s ehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi meng harap kaya. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedik itpun. Muslim ) 5. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. (HR. Bukhari) 12. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 6. Tirmidzi) 11.Gema Insani Press . pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir) . Ath-Thahawi) 3. Muslim) 4. (HR. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 10. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni keba jikan (amal bakti). infak lah (nafkahkanlah hartamu). Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. (HR. da n mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah b erjaga. (HR. (HR. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah .

dan seorang lagi memiliki harta-ben da yang banyak. Ahmad) 8. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) den gan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anji ng yang makan kembali muntahannya." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah . (HR. Para sahabat bertanya. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. (HR. Bentengilah hartamu dengan zakat. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh." (HR. Bukhari) 15.Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. An -Nasaa'i) 17. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi." (HR. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya unt uk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. (HR. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kia mat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan puny a dua lidah yang melilitnya. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Ahmad) 12. (HR. Bukhari dan Muslim) 14. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaup un hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan wari sannya. (M utafaq'alaih) 9. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah di a mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. Bukhari) 7. Al-Baihaqi) 10. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Bukhari) 18. ( HR. (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. Tiap muslim wajib bersodaqoh. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Dia men gambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. (HR. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkat a. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sod aqoh. "Aku hartamu. Ath-T habrani) 11. Bagaimana ka lau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedan g teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi men jawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Ahmad) 13. " Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. (HR. aku pusaka simpananmu." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak me lakukannya?" Nabi Saw menjawab." Mereka bertanya lagi. Para sahabat bertanya.

nahi mungkar sodaqoh." (HR. (HR. dan seorang diberi Allah il mu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. (HR. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerim a sodaqoh. (HR. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. (HR.surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya ng Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu ba ik bagi mereka. Ath-Thabrani) 20." Nabi Saw lalu berkata. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kem aslahatan umat manusia.htm 12/20/201 1 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. Harta yang mereka b akhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. amar makruf sodaqoh . Muslim) . Mereka sha lat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bi sa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ath-Thab rani dan Abu Dawud) 25.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. yakni seorang yang diberi Alla h harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. Rasulullah Saw bersabda: "Bagin ya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk k epentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Dan kepunyaan Al lah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. maka dia memperol eh pahala. tahmid sodaqoh. Bukhari) 24. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hi jriyah. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka denga n paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). "Tidak kah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. takbir sodaqoh. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. "Bukankah A llah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih ada lah sodaqoh. Bukhari) 22." Para sahabat lal u bertanya. (HR. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. (HR." (HR. 23. 21. Bukhari) 19. tahlil sodaqoh. "Ya Rasulul lah. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab.

Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampa ikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak menga pa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. (HR.:: HaditsWeb ::. Bukhari). Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). 2. Sesungguhnya di antara amal an makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi em bermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pe mberianKu). Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Talbiah Rasulullah Saw ialah: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku datang.26.Dr. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (y ang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milikMu." (HR.Gema Insani Press . Haji dan Umrah 1. Bukhari) 4. 8. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendakl ah bicara yang baik-baik. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. Sesungguhnya segala pujian. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. (HR. Al-Baihaqi) 6. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. Aku datang dan tiada s ekutu bagi-Mu. Bukhari) 3.htm 12/20/2011 "Aku datang (memenuhi panggilanMu). aku datang. (HR. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-b . (HR. tidak rafats d an tidak berbuat fasik. Tirmidzi) 5. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. ya Allah. tiada sekutu bagiMu. (HR.

Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kes empatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan ora ng banyak. Orang-or ang itulah yang aman dari azab Allah. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia mak a Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari ki amat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan b aginya di dunia dan akhirat. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Muhammad Faiz Almath . (H R. Kebaikan dan Kebajikan 1. (HR.Gema Insani Press .iayamu).Dr. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka A llah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. (HR. . Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. (HR. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena bera rti dia mensyukurinya. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Ath-Thabrani) 8." (HR. Asysyihaab) 4. (HR. Bukhari). (HR.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 6. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (di anggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jaz akallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Abu Hanifah) 5. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan deng an berwajah ceria (senyum). Muslim) 3. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Para malai kat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. (HR. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang me lakukannya. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah selalu menolong hamba y ang suka menolong kawannya. Muslim) 2. 7. (HR. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ad-Dailami) 10.

Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. "Kal au orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain b erbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 6. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. (HR. Kalau tidak. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mung kar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu me mohon ampunan dan tidak diampuni. (HR. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. senantiasa membencinya dan b erusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani.Dr. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Wahai segenap manusia. (HR. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. Muslim) 11. (HR. Muhammad Faiz Almath . Apab ila tidak mampu. itu lebih baik b agimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam.Gema Insani Press . Tidak men ghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). Abu Zar) 2. Sesungguhn ya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. hendaklah dengan lidahnya (ucapan).[1] (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya.Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta ). Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (mela rang berbuat jahat). Ath-Thabrani) 3. dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikanny a kepada orang yang tidak punya bekal. Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa y ang zalim dan kejam. dan apabila tidak mampu jug a hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. .

(HR. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tidak menghormati orang yang lebih tua. dan Ad-Daila mi) 10. Permudahlah (segala urusan).htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 12. Ad-Dailami) 14. Ka lau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (selur uhnya). Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebi h muda. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuh an kami. menyuruh kepada yang ma'ruf. jangan menyebabkan orang menjauh. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecual i memiliki tiga sifat. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (men cegah). Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. maka dirinya sendirilah yang di jadikannya untuk mengingatkannya. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. 9. (HR. dan tidak beramar ma'ruf dan nah i mungkar. "Hai Fulan. mencegah dari yang mung kar dan berjihad di jalan Allah. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang men yuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang m emabukkan. (HR.htm 12/20/201 1 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. " Ya benar. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. (HR.Bukhari dan Muslim) 7. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. sedang aku sendiri tidak melakukan nya. Orang-orang bertanya ." ( HR. Muslim) 11. (HR. menyuruhnya dan melarangnya. (HR. (HR. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Ath-Thahawi) 15. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan ( dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. Tirmidzi) 8. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau terjadi yang demikian kamu ti .

Muhammad Faiz Almath . 4. tetapi di a tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. Pertama. (HR. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tert olak. menyantuni sanak-keluarganya dan melak ukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. Dunia dihuni empat ragam manusia. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. baik dengan sembunyi maupun terang-ter angan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. dan seorang lagi melakukan ama lan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. Bukhari) 6. Ath-Thabrani) 2. "Baga imana dikaryakannya itu. seoran g hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. (HR. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya.Dr. Kedua . Sebenarnya jika memperoleh harta dia j uga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama).htm 12/20/2011 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. Al Hakim) 5. Maka p ahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perb uatan tanpa iman. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak ma u). Ketiga." (Mashabih Assunnah) 3. Amal Perbuatan 1. Dia me . "Diberinya taufiq un tuk beramal sholeh sebelum wafatnya. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. seorang hamba diberi Allah harta kek ayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribada tan.Gema Insani Press .dak akan lagi beramar ma'ruf." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lem bah berisi penuh ternak. (HR. tidak diberi harta.

Dr. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. Syukur dan Tahmid 1. Muhammad Faiz Almath . Nabi bertanya. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Bukhari) 3. maka timbangan keduanya sama. (HR. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menja wab. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berke sinambungan) meskipun sedikit. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). (HR.Gema Insani Press . Seorang sahabat bertanya. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan mela kukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. "Ya Rasulullah. Ahmad) 8. Lalu ada seorang yang mengucapkan walakal hamdu ha mdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. (HR. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendeng ar siapa yang memuji-Nya). Bukhari) 12. tidak menyantuni keluarga dekatnya. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. Ath -Thabrani dan Al Bazzar) 11." (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 7. bagimu segala puji). Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. serampangan dan memb abi-buta (kelompok yang ketiga). Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. (HR.mbelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Keempat .htm 12/20/2011 "Sami 'allaahuliman hamidah". dan tid ak memperdulikan hak Allah." Nabi kemudian ber kata. Bukhari) 10. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah." Dia ber tanya lagi. (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ses ungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni d osa-dosanya yang terdahulu. (HR. "Aku. "Ya Tuhanku. niscaya kamu menjadi orang yang p aling bertakwa. yang bagaimanakah orang yang baik itu ?" Nabi Saw menjawab. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran ." (HR. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisa han dan kesedihan. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Ath-T habrani dan Abu Na'im) 9." Seusai shalat.:: HaditsWeb ::.

Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan ju ga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang- . Dan Dia atas seg ala sesuatu Maha Kuasa) (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1. Tiada dua orang saling mengasihi lalu berte ngkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap All ah dengan perbuatannya. Ad-Dailami ) 3. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yan g kamu durhakai. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi keleb ihan. Ad-Dailami) 5. Abu Daw 6.Gema Insani Press . Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyu kur kepada manusia. Ath-Thabrani) 4. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Dalam urusan dunia dia melihat k epada yang lebih bawah. (HR. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. (HR.Dr. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Kalau menggunjingnya dia berdosa d an kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya. (HR. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa ) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa danya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun ud) didengar oleh orang tadi yang diujikan Allah kepa kebanyakan makhlukNya"." (HR.htm 12/20/2011 Aththusi) 2. (HR." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tida k ada sekutu bagi-Nya.kekuasaanMu. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). keadaannya. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Ath-Thabrani) 5. Tirmidzi) 7. (HR. Ad-Dailami) 4. (HR. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang ya ng bersyukur dan sabar. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya.

Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli m aksiat agar kami berwajah masam. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). (HR." (HR. Ab u Dawud) 9. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya d isebabkan dosa yang diperbuatnya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukum an atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan ma ka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. aku ber lindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). (HR." (HR. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka i a akan memperoleh keridhoan Allah. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ath-Thabrani) 11. (1) Jika pe rbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. Ath-Thahawi) 15. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan te mpo belaka. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada ke nyataannya) mereka melakukan dosa besar. sehingg a apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Abu Ya'la) 10. (HR. mereka terdiam berputus asa. (Ibnu Hibban) 6.orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'a m ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepad a mereka. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunny . (HR. (HR. maka ketika itu. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. dan tiada yang dapat menamb ah umur kecuali amal kebajikan. Shalatlah di belakang tiap imam dan ber jihadlah bersama tiap penguasa. (HR. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa m enurut kehendakNya." (Mashabi h Assunnah) 8. L alu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu s endiri. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan ti dak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Tirmi dzi dan Al-Baihaqi) 12. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya.

(3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Al lah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. (Rasulullah Saw mengulangny a hingga tiga kali). (HR. Ah mad) 21. (HR. perempuan yang menyerupai laki-laki. oran g yang menyetubuhi hewan. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga.a hujan. kesulitan pangan dan kezaliman peng uasa. yaitu pemabuk berat. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. durhaka terhadap ora ng tua. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Pertama. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin . Para sa habat lalu bertanya. Muhammad Faiz Almath . Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan ditu runkan sama sekali. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). Ahmad dan Ath-Thab rani) 20. bersaksi palsu atau berucap palsu. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka A llah menjadikan permusuhan di antara mereka. Ahmad) 22. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagai mana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. (Mutafaq'alaih) 18. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. Kedua. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR.htm 12/20/2011 . sedang kami mengha rap beliau berhenti mengucapkannya). Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar.Dr. 17. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). "Laki-laki yang menyerupai perempuan. pe ndurhaka terhadap kedua orang tua. Ah mad) 19. "Siapakah mereka itu. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan se orang mukmin.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. dan orang-orang yang homoseks. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah m aka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. (HR. yang menjalani riba dan kedu a orang saksi mereka. . dan ketiga. mempersekutukan Allah. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku da lam keluarganya (artinya. An-Nasaa'i dan Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istigh far). Abu Dawud) 2. "Loyalit as kepada siapa. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Kami lalu bertanya. Ad-Dailami) . kepada rasulNya.Gema Insani Press . kepada kitabNya (Al Qur'an). (HR. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepa da-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Al Hakim ) 5. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa memberi karena Allah. memperindah ucapannya dan perbuatannya dal am pandanganNya. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. "Kepada Allah. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainy a (merasa senang). Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya mak a Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepa da rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. tetapi Allah memandang pada hatimu. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murk a kepadanya. (HR. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. mencintai karena Allah. dan menikah karena Allah. (HR.Dr. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. membenci karena Allah. "Baginya dua pahala yaitu pahala dir ahasiakannya dan pahala terang-terangan. menolak karena Allah. Muslim) Penjelasan: Artinya." (HR." (HR. (HR.Keutamaan Ikhlas 1. maka sempurnalah imannya. kepada penguasa muslimin dan kepada rakya t awam. sehingga Allah memperindahnya. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada ked udukan maupun harta kekayaanmu. "Ya Rasulullah. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manus ia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurk ainya." (HR. Ath-Thabrani) 4.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) 6. (HR. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2." Rasulullah Saw berkata. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas).

Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masu k surga. "Apa keikhlasannya. Bukhari) 6. (H R. Bukhari) 8. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu d isebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. Ath-Thabrani) 2. " Jangan. (HR.Gema Insani Press . (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab .:: HaditsWeb ::. selama mereka mendirikan shalat. Muhammad Faiz Almath . ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab." (HR. Ahm ad dan Al Hakim) 9." (HR. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai bat as kemampuanmu. Para sahabat be rtanya. Aththusi) 5. Namun barangsiapa mengutam akan ketaatan kepada Allah." (HR. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Bukhari) 4. maka ora ng-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Kamu mendoa kan mereka dan mereka mendoakanmu. (HR. masuk surga. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. Jika kamu lihat perkara-perkara yang ti dak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka.3. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah.htm 12/20/2011 bertanya. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). Ath-Th abrani dan Al-Baihaqi) . Keutamaan Takwa 1. Para sahabat bertanya. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah).Dr. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. "Siapa orang yang menolak itu. (Abu Ya'la) 7. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadan ya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi per musuhan tiap musuh.

Ad-Dailami) 4. (HR. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. dan berjiha dlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. "Memaga rinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. kemuliaanmu adalah kekayaanmu.Dr. Ath-Th abrani dan Al Baihaqi) 3." (HR. b aik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. "Mulut dan kemaluan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. (HR. Ath-Thabrani) 2. keutamaanmu adala h ketaqwaanmu. masuk surga. dan berzikirlah k epada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Beliau menjawab. Keutamaan Taqwa 1.htm 12/20/2011 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. Kamu. Ath-Thabrani) 8. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. Ath-Thabrani) 7. Ad-Dailami) 4. b aik laki-laki maupun perempuan. Kamu. keutamaanmu adala h ketakwaanmu. Muhammad Faiz Almath . (HR. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. (HR. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Tirmidzi) 6.3." Belia u ditanya lagi. niscaya menghapusnya. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yan g baik. . kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah a mal perbuatanmu." (HR. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. (HR. (HR. "Apa keikhlasannya.Gema Insani Press . "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. Para sahabat bertanya. dia marah. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah.

Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur." (HR. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan tau bat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari." Belia u ditanya lagi. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik.Gema Insani Press . Abu Dawud dan Al Hakim) 2.Dr. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajar an yang aku bawa. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah merek a yang bertaubat. Dengan demik ian kamu dapat mengalahkan setan. Aku tidak akan berhenti mengampuni merek a selama mereka beristighfar". (HR. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Tirmidzi) 6. (HR. Ahmad) . (HR. (HR.Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga.htm 12/20/2011 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Ahmad) 5. sampai kel ak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). "Mulut dan kemaluan. dia mara h. (HR. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. dan berzikirlah kepada Allah serta me mbaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan b agimu di langit. niscaya menghapusnya.:: HaditsWeb ::. Iblis berkata kepada Robbnya." Lalu Allah berfir man: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi be rtaubat. dan berjiha dlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. Taubat dan Istighfar 1. Muslim) 6. (HR. Penyesalan adalah suatu taubat. Beliau menjawab. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 3. Ath-Thabrani) 8. Addarami) 4. Ath-Thabrani) 7. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk deng an perbuatan baik. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah. Semua anak Adam pembuat kesalahan. (HR. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw me njawab. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggor okan. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR.

sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. dan sia pa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak mene ruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan do sa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. mereka ingat akan Allah. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan ke muliaan. Ath-Thabrani) 10.htm 12/20/2011 11. Engkaulah Tuhanku. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Setela h berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sen diri. Bukhari) 12. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Bukhari dan Mus lim) 15. lalu berkata: "Ya Allah. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat se belum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat . Dari Engkau lah datan gnya ketentraman dan perdamaian." Rasulullah be rsabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga . Apabila (dosa itu) dir ahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. Allah sekal i-kali tidak akan mengazab mereka. Ad-Dailami) 8. (HR. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. . (HR. ( HR. Aku ke mbali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ad-Dailami) 9. Tiada Tuhan kecuali Engkau.7." (HR. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Tirmidzi) 13." (HR. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). (HR. Muslim) 14. (HR. Maka ampu nilah aku.

(HR. (HR. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid l ainnya. Ahmad) 8. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. (HR. Ahmad) 2. Perihal Mesjid 1. (HR. (HR. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Bukhari) . yaitu masjidil Haram (Mekah). Bukhari dan Muslim) 7. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaiman a yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tem pat duduknya ke tempat duduk lainnya. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Ahmad) 6. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 16.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR.Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Ahmad) 10.htm 12/20/2011 . dan masjidku ini (Madinah).Dr. (HR. Antara mimbarku dan kamarku adal ah taman dari tamantaman surga. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. Semua lahan adalah mesjid. Abu Dawud dan Tir midzi) 3. (HR. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. (HR. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan mencipt akan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Allah melaknat s uatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. kecuali masjidil Haram.

(HR.Dr. (HR. Ahmad) 2. (HR. (HR. Ahma d dan Tirmidzi) 14. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu mema sukinya dan paling akhir meninggalkannya.:: HaditsWeb ::. (HR." (HR. "Wahai Jibril.htm 12/20/2011 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. selain dalam masjid. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. Tirmidzi) 3. (HR. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kanda ng unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid.11.Gema Insani Press . Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (HR. para ulama dan para syuhada." (HR. . Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu par a nabi. Al Hakim dan Tirmidzi) 15." Nabi Saw bertanya lagi. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah.Dr." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Alla h Ta'ala?" Jibril menjawab. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa di a beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 1 8: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kep ada Allah dan hari kemudian. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelapgulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiam at. tempat manakah y ang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umat ku. Adarqathani) 13. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . serta tetap mendirikan shalat. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkann ya. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press .

(HR. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan t idak disayangi Allah. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . (HR. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu len yap. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering m enggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). Abu Dawud) 4. Bukhari) 5. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. (HR. Kenikmatan 1. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi.Rahmat Allah 1. (HR. Muslim). Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). (HR. Kare na itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al-Baihaqi) 3. Bukhari) 2." (HR . Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka.:: HaditsWeb ::. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Ibnu Majah) 4. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan wa ktu senggang (Artinya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 8. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuha n orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). (HR. (HR. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikm . (HR. Bukhar i) 2.Dr. Muslim) 3. Ath-Thabrani) 6. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pa da hari kesulitan. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan).

Dr. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan a ku bertanya. Muslim) 6.atanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. orang yang menyiarkan pemberia nnya (mempublikasikan kebaikannya). Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'a n sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang t idak dimaksud (untuk bersumpah). (HR. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah menghara mkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka.htm 12/20/2011 . Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- . Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui ses uatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Bahaya Bersumpah 1. maka kafaratnya puasa selama tiga ha ri. Para sahabat bertanya." (HR. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan p ada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. dan orang yang menjual dagangannya dengan su mpah palsu. Barangsiapa bersumpah dengan nama Al lah. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sum pah yang kamu sengaja. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. tidak akan pula mensucikan mereka. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka mu langgar).Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. dia harus jujur (benar)." (HR. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Ad-Dailami) 5. "Ya Rasulullah. (HR. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. Barang s iapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Dan jagalah sumpahmu. Muslim) 3. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kat a. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. Abu Dzarr berkata. Ath-Thabrani) 5. tidak akan melihat. ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Bukhari dan Muslim) 4. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu. Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Bagi mereka azab yang pedih. (HR. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. "Meskipun hanya seb atang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). (HR. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan All ah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. "Siapakah mereka itu. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus re la (setuju). Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolonga n Allah.

niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Muhammad Faiz Almath .Dr." (Surat 5. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah.hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Musli m) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Abu Na'im) 2. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (H R. (HR. AL MAA-IDAH . 3. (HR. (HR. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitka nnya. Fitnah 1. Keadilan dan Politik 1. Abu Dawud) 2.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. Bukhari) 3. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. (H R. Ath-Thabrani) 5. (HR. "Wahai Abdurrahman bin S amurah.htm 12/20/2011 .Dr. peperangan dan musibahmusibah. tetapi siksaan te rhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. Ath -Thabrani) 4. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu k aum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mere ka. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedan g timbul. gempa bumi. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Kepemimpinan. Tirmidzi) 4. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. janganlah engkau menuntut suatu jabatan.Ayat 89) 7. (HR. Ar-Rafii). Berhati-hatilah. Itu memang melar iskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). Sesungguhnya jika diberi karena . Muhammad Faiz Almath .

Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. Ath-Thabrani) l0. ( HR. pada pertengahannya keseng saraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. ( HR. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayan i kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. yaitu (i) Seorang pen guasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Tetapi jika ditugaskan tan pa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. (HR. Ad-Dailami) 6. (HR." (HR. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Ahmad) 9. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menj adikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Ahmad) 12. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemi mpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangan i hukum dan peradilan. Ath-Thabrani) 8. (2) terlampau banyak petugas keaman an. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. dia tidak mensyukurimu. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. Bukhari dan Muslim) 5. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. Namun. dan bila kamu be rbuat kesalahan dia tidak mengampuni. (HR. (HR. Muslim) 7.ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. tetapi bila telah turun mimbar m ereka melakukan tipu daya dan pencurian. (HR. (6) Mer eka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. Ahmad) . Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) dian gkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. (3) Isteri bila berkumpul dia mengga nggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pe rgi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu.htm 12/20/2011 (2) Tetangga. 11. Allah melaknat penyuap. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabra ni) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim d an menipu (korupsi dll). dan harta berada di tangan orang-orang kikir. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan p embunuhan. (3) main suap dalam urusan hukum. Di atas mimbar merek a memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. (HR.

M uslim) 22. apabila seorang mencintai kaumnya . Bukhari dan Muslim) 21. Hendaklah kamu mendengar. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. Barangsiapa membelot maka dia mem belot ke neraka. (HR. Asysyihaab) 19. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Jangan bersilang sengketa. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersaba r. (HR . Karena itu jika terjadi . (HR. fanatisme (Ashabiy ah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas har ta majikannya. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya.htm 12/20/2011 penggunaan harta suaminya. dalam kesulitan dan kesempitan. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. "Tidak. Ahmad) 17. Ahmad d an Al Hakim) 23. Tirmidzi) 20. Ahmad) 18. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. (HR. (HR. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Bukhari dan Muslim) 16. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR . Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengk al maka wafatnya tergolong jahiliyah. Ath-Thabrani) 14. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. (HR. patuh dan taat (kepada pemimpinmu). Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Seorang isteri p emimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. "Ya Rasulullah. dalam masa kesenan gan (kemudahan dan kelapangan). ikatan demi ikatan. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu mer ugikan kepentinganmu. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. (HR. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengk eta (cekcok. (HR.13. Seorang suami pemimpi n dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Gema Insani Press . maka dia juga masuk neraka. Muslim) . yang tida k mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. (HR.Dr. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Tetaplah kamu dalam jamaah. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh s atu pahala. (HR. Tirmid zi) 5. Abu Dawud) 4. (HR.:: HaditsWeb ::. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. (HR. (HR. Hakim dan Kehakiman 1. (Mashabih Assunna h) 9. Sesungguhny a Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hid ayah) (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. ma ka dia akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyaraka t umum. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. maka dia masuk neraka. Bukhari) 8.htm 12/20/2011 memperoleh dua pahala. Hakim terdiri dari tiga golongan. Anas bin Malik) 25. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. (HR. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan p isau. Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ad-Dailami) 7. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. (HR. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. Bukhari) 6.perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah.

10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksi an sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukha ri) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan mara h. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedu a, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga , yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibe baskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bu kti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang la in. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik ora ng lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR . Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemu i Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar pe nuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apaka h kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah A zza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulull ah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bers yukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu tela h binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), te tapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. De mi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka a ku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali meny uruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendenga rkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'a tlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecu ali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di s isi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka d ia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar per kara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia mengh endaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena se sungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripa da salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiap a yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Jihad dan Perang 1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi d an mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan terse ntuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu mala m dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diseru kan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia se lamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabr ani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa 'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahid in dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasu l dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Da ilami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. Ath-Thahawi) 9.

Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga ( menyantuni) orang yang berperang maka file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. (HR. Bukhari) 10. Wahai segenap manusia, janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Moh onlah kepada Allah akan keselamatan. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita, gigih, ulet dan tabah dalam melawan mereka). Ketahuilah , surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainy a) berpesan: "Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seij in pimpinan pasukan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Jangan membunuh anak-anak, wanita-wanita dan lakila ki yang telah tua." (HR. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta ram pasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. (HR. Muslim) 13. Perang adalah tipu daya. (HR. Bukhari) 14. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba, hanya menjadi peternak-peternak d an senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka All ah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehin gga kamu kembali kepada Ad Dienmu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan, yaitu: syirik ke pada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari menghindari pertempuran (dalam pe rang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 16. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Ath-Thabrani) 17. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yan g terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab, "Yang terbunuh juga b erusaha membunuh kawannya." (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. 18. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimi a) di negeri musuh. (HR. Ath-Thahawi) 19.

2. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Allah menyerukan kepada mereka. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati m aka matinya jahiliyah. (H R. Ahmad) 21. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Abu Zar dan Al Hakim) . (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. (HR.Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. (HR. Kumpulan ulama mujtahidin. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Ibnu Majah). Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasion alisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap ma rah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasn ya pun jahiliyah. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. Apabila datangnya r ezeki itu terlambat.:: HaditsWeb ::. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah.Dr. Muhammad Faiz Almath . Mayoritas orang-orang Islam 3.htm 12/20/2011 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. (HR. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Suatu jama' ah akan terbentuk bila ada musyawarah. (HR. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus.Gema Insani Press . puasa. yaitu: 1. lalu Allah mengabulkan permohonan mere ka. dan mereka me nyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. Ath-Thabr ani) 20. 22. 4. dll). 5. Karena itu hendaklah ka mu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Al lah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-N ya.

Ahmad) 4. (HR. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau ber pindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukaka n tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha ya ng lain. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pa hala shalat. Ah mad) 13. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. 10. (HR. (HR. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Bukhari) 9. Ath-Thabrani) 11. Ath-Thabrani) 6.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. Ad-Dailami) 7. (HR. (HR. (HR. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri.3. Ath-Thabrani dan Al-Ba zzar) 12. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lant as dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuh an dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional a tau ahli). Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (Mutafaq'alaih) 8. (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam m encari rezeki yang halal. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikanny a. (HR. Abu Dawud da n Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. (HR. Ya Allah. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tan gannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Jik . Ahmad) 5. Sesungguhny a pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. (HR.

(HR. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya.Gema Insani Press . Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. 14. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. (HR. (HR. Al-Baihaqi) 3. karuni akanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Aththusi) 17. (HR. Muslim) 6. Carilah rezeki di perut bumi. Abu Ya'la) 15. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Yang satu berdoa: "Ya Allah. ( HR. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabi la dia jujur (ikhlas). (HR." Malaikat ya ng satu lagi berdoa: "Ya Allah. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). Al-Bazzar dan Ahmad) 18.Dr. Harta dan Kekayaan 1." (Mutafaq'alaih) 5. (HR. Ath -Thabrani) 7. (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun.a lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Abu Ya'la) 2. Aththusi) 8. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang seb enarnya ialah kekayaan jiwa (hati). Asysyihaab) 16. . Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR. Ad-Dailami) 4. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). (HR. Muhammad Faiz Almath . Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Al lah. (HR.

Anak Adam berkata: "Hartaku... hartaku..." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu, hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandan g lalu kumal, atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (HR. Muslim) 9. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap uma tku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi) 11. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yan g diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) 12. Wahai 'Amru, alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. (H R. Ahmad) 13. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. Ath-Thabrani) 14. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang mempero leh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. Bu khari) 15. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari) 16. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan dara h. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkann ya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartany a tidak akan berkah. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum ka mu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Ath-Thabrani) 18. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan s edekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). (HR. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011

Press .:: HaditsWeb ::. Kemiskinan 1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya ad alah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orangorang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan ) dan doa. (HR. Abu Dawud) 5. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat, seo rang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina, dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. Asysyihaab) 6. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. (HR . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah s ama dengan seribu tahun di dunia. Wallaahu'alam. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::.

Menunaikan Amanat 1. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 mengkhianatimu. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang ya ng tidak menepati janji. (HR. Ad-Dailami) 3. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memeg ang amanat (jujur, ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Ath-Thabrani)

4. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) h arus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi) 2. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Al lah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membu ka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR. Ath-Thabrani) 3. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lai n. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara . Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya, tidak mengecewakannya, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Seorang pat ut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim haram m enumpahkan darah, merampas harta, dan menodai kehormatan muslim lainnya. (HR. Mu slim) 4. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shid diqin dan para shuhada. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Artinya, memperjual belikan uang muka. (HR. Abu Dawud) 6. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di ta ngan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. (HR. Abu Hanifa h) 7. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudara nya semuslim? (HR. Ibnu Majah) 8. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya, seperti air hujan, mat a air pegunungan, air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut, maka siapapun ti dak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Firma

penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. 18. AN NAHL . (HR.Ayat 10). (HR. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. misalnya yang semula masih kura ng hygenis. Ath-Thahawi) 12. (HR. Berhati-hatilah dalam berhutang. (HR. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air d alam kemasan) yang layak untuk diminum. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ket ika seseorang meninggal dunia.n Allah. pembayaran yang mud ah dan penagihan yang mudah. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pad . Ath-Tha hawi) 11. Wallaahu'alam. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. Tidak sah perceraian." (Abu Dawud) 15. "Dia-lah. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Namun. Ibnu Majah) 10. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. 9. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan mempero leh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. pembelian yang mudah. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian ua ngnya dari penjual barang tersebut. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua ora ng yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (cu rang) kepada yang lainnya. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaks anakan wasiat." (Surat 16. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terde sak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). maka boleh untuk dijual. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangn ya. Ibnu Majah da n Aththusi) 16. karena orang at au perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta b iaya juga. (HR. Mashabih Assunnah) 13. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menim panya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Abu Hanifah) 14. (HR. (HR. lalu menunaikan was iat. sebag iannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. seandainya air tersebut sudah di proses. Allah memberkahi penjualan yang mudah.

Bukhari) 28. Mashabih Assunnah) 25." (HR. (HR. (HR.a malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Bukhari) 22. (HR. (HR. Bukhari) 30. "Hutang. Ahmad) 21. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya d i dunia dilunasi. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 26. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami da n barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adal ah kezaliman. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Bukhari ) 31. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. (HR. (HR. (HR. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap y ang lain. Para sahabat bertanya. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Ahmad) 29. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. Bukhari) 24. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah a nak zina. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. (HR. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehny a disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan ata s haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Ti rmidzi) . (HR. Bukhari) 20. (HR. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). Berlakulah lunak dan saling mengasihi. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab. Apabila Allah hendak menghinakan seor ang hamba maka diikatkan ke lehernya. (HR. Ad-Dailami) 27. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. (HR. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berha k) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud me rusaknya maka Allah akan merusak orang itu. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembal i hutangnya. Ahmad) 23.

Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaim ana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan).32. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Ibnu Majah) 35. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. memiliki pang an untuk seharinya. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.Gema Insani Press . "Tidak . ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR. (HR. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. dan api. Tirmidzi) 2. (HR. rerumput an (di padang rumput yang tidak bertuan). maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. (HR. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. A hmad) 36. (HR. Ibnu Maj ah) 4. Muhammad Faiz Almath . (HR. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Alla h mengamati apa yang kamu lakukan. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Bukhari dan Muslim) 37. Musl im dan Ibnu Majah) 3.htm 12/20/201 1 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya p engembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman.Dr. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tanganny a ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. yaitu air. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. Para sahabat bertany a. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang) . Dunia dan Segala Isinya 1.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 34. (HR. Ahmad) 5. sehat tubuhnya. (HR. Tirmidzi) 33. Dunia ini cantik dan hijau. (HR.

(HR.htm 12/20/2011 Press . Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Demi Allah. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan dig anjar. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang s ebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah." (HR. lalu berkata. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gem uk. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah de ngannya. tetapi yan g kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangka n (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. Ahmad) 7. Ad-Dailami) 9. Ad-Dailami) 4. "Apa itu pen yakit wahan." (HR. yaitu saat antara duduknya seorang . Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahny a dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Ath-Thabra ni) 8. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. "Hai Muhammad. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Mereka bertanya lagi. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat ti durnya sendiri dan itu lebih aman. Jaman 1. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan keh ormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. (HR. hiduplah s esukamu namun engkau pasti mati. "Kecintaan yang sangat kepada duni a dan takut mati. Ahmad) 3. (HR. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak ma mpu melakukannya. Tirmidzi) 2. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Ketahuilah. Abu Dawud) 6. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. (HR. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. Denganny a orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. (HR. kemudian yang sesudahnya dan yang ses udahnya. (HR. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan.. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw.

Ibnu Majah) 3. Muhammad Faiz Almath ." (HR. Wahai Aba Dzar. Ath-Thabrani) 5. (HR.Ar-Rabii') 11. Abu Dawud ) 7. neraka. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Tuntutlah ilmu. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bul an purnama terhadap seluruh bintang. (HR. (HR. (HR. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim me nyebarkan ilmunya (yang benar).Dr. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu d aripada shalat (sunnah) seratus rakaat. Ad-Dailami) 9. Para sahabat ber tanya. "Majelis-majelis taklim.. Jangan pul a menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu.imam (Khatib) sampai usainya shalat. (HR. Tidak akan diterima sodaqohnya dan ke baikan amalannya. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. para malaikat dan seluruh manusia. dan b ersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. "Ya Rasulullah. Ibnu Majah) 4. Muslim) 8. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah so daqoh. (HR. (HR.Gema Insani Press . Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).:: HaditsWeb ::.. dalam kedudukan terho rmat dan mulia (tinggi). Ath-Thabrani) 10. Ar-Rabii') 2. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. itu lebih baik daripada shalat seribu raka 'at. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan unt uk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjaw ab. . (HR. (HR. Barangsiapa seperti itu maka baginya ner aka . Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Apabila kamu melewati taman-taman surga. minumlah hingga puas. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan pergi mengajarkan satu bab ilmu peng etahuan baik dilaksanakan atau tidak. (HR.

(HR. Abu Dawud) 14. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan d itakuti oleh segalanya. Asysyihaab) 15. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas o rang yang memberi fatwa. (HR. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). (HR. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqi hnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila se orang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. Al Hakim) 16. kekeliruan seorang ulama dan tindakan se . para ulama. Al-Baihaqi) 18. Mereka sesat dan menyesatkan. (HR. Dengan d emikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan.htm 12/20/201 1 muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1].htm 12/20/2011 file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. hukum yang zalim. (HR.Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datan g pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Maafkanlah dosa orang yang murah hati. Ad-Dailami) 19. Ad-Dailami) 20. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (HR. or ang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (H R. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia aka n takut dari segala sesuatu. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. serta penguasa yang adil. (HR. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Alla h menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Abu Dawud) 12. (HR. (HR. Ahmad) 17. (Mutafaq'al aih) 22. Ad-Dailami) 13. Ath-Thabrani) 23. yaitu kesalahan seorang ula ma. (HR.

(HR.orang penguasa yang adil. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ad a yang tergelincir. tidak jelas halal-haramnya).htm 12/20/2011 2. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat. (HR. (HR. "Ya. Disana disebutkan. Sesungguhn ya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. dan apabila sekerat daging itu rusak. ahli tafsir. hamp ir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. maka seluruh tubuh itu baik. Apabila dag ing itu baik. dia itu adalah hati. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Buk hari karya Al-Albani. Muslim) 3. barangsiapa yang terje rumus dalam syubhat." (HR.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 5. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Halal dan Haram 1. (HR. Muhammad Faiz Almath . Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpili h ini kurang tepat. penghafal. Bukhari) 4. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan. apakah aku b isa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. dan di antara keduanya terdapa t hal-hal musyabbihat (syubhat / samar.Gema Insani Press . Bukhari) . Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tana h larangan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Wallaahu'alam. Bukhar i) Keterangan: Khusus untuk hadits no. menghalalk an yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. maka seluruh tubuh itu pun rusak." Padahal kalimat yang tepat buka n menyatakan "pasti".Dr." (HR. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. (HR. Ketahuilah. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara y ang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. Dan. Di antara keduanya ada perkara-perkara ya ng kelam (syubhat / kabur / samar-samar). Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang f ardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. da n penegak ajaran Al Qur'an. dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Bukhari) 24. Yang halal jelas dan yang haram jelas. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya.

Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan.6. Ath-Thahawi) 5. (HR. Ad-Dainuri) 4. Muhammad Faiz Almath . Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi. maka bal aslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. (HR. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2.Gema Insani Press . atau balaslah (dengan yang serupa ). (HR. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut oran g Islam.htm 12/20/2011 6. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Al hamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. (HR." artinya: "Dan juga bagimu"." (Surat 4. (Mashabih Assunnah) 8. atau minimal sama. AN NISAA' -Ayat 86) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan lain-lain) membe ri salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaik um. Abu Dawud) 7. Ibnu Hibban) 3. (HR. da n bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada lak i-laki. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama mem bakarnya. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rah asia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan k esedihan dan perasaan tidak enak baginya). "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tid ak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik. A bu Dawud) 7. (HR. (HR. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba.:: HaditsWeb ::. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya).Dr. Sahabat Anas Ra berkata. Pergaulan 1. Nasrani. Ad-Dainuri). Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Firman Allah. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Bukhari) . Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah d ijawab. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan.

(HR. lebih besar paha lanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi ga ngguan mereka. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 11. (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditu njuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. . maka p eliharalah kelangsungannya. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Ahmad) 13. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memas ukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. Muslim) 21. (HR. Ar-Rabii') 20. dan kawan bergaul yan g sholeh lebih baik daripada menyendiri. Muslim) 17. (HR. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yan g buruk. (HR. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya.9. Al Hakim) 12. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi me reka untuk mencolok matanya. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (tole ran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. Bukhari) 10. (HR. yaitu berzikir kepada Allah dalam sega la situasi dan kondisi. Ahmad dan Tirmidzi) 15. Bukhari) 18. Ath-Thabrani ) 22. (HR. Ad-Dailami) 14. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pu lang. Ath-Thabrani) 16. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. Ad-Dailami) 19. (HR. maka hendaklah kam u berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. dan meny antuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Apabila melihat aib padanya d ia segera memperbaikinya. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya).

Bukhari) 25. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa dimi nta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama se hingga menyulitkan tuan rumah. (HR. Muslim) 33. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin." Rasulullah kemudian be rkata. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Para sahabat berkata. (HR. (HR. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. Sesungguhnya itu adalah rezeki y ang disalurkan Allah untuknya.Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. "Kalau memang harus duduk file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. (HR. (HR. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat m elenyapkan kedengkian. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Al-Baihaqi) 29. K ewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. "Apa haknya jalanan itu. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya mak a Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi) 31. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila t idak saling mengenal timbul perselisihan. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. (HR. Tirmidzi) 28. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Ahmad) 26." Mereka bertanya.htm 12/20/2011 duduk maka berilah jalanan haknya. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. (HR. Al Hakim) 30. Bukhari) 34. men ghindari gangguan. "Ya Rasululla h. dan beramar ma 'ruf nahi mungkar. A l-Baihaqi) 24. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saud aranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. . Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu." (Mutafaq'alaih) 23. (HR. (HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). (HR. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. (HR.

Muslim) 46. kamu akan te rkena asapnya. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. niscaya Allah akan m enyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. Bukhari) 43. Abu Dawud) 37. Tidak ada kel ebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang buka n Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. (HR. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudarany a melebihi tiga malam. Mashabih Assunnah) 39. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak bole h ada paksaan. Ahmad) 35. (HR. (HR. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). (HR. Apabila dia zalim. Ahmad) 40. Apabila kamu memukul. (HR. (HR. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. Aththusi dan Tirmid zi) 38. kecuali dengan ketakwaannya. Bukhari) 36. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. Bukhari) 45. Ahmad dan Abu Dawud) 44. (HR. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. (HR. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bu kan termasuk dari mereka. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Bila dia tidak member imu minyak wangi. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Muslim) 42.Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kep ada orang yang enggan memberimu. Malik) 41. Wahai segenap manusia. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimena ngkan (dibela). kamu akan mencium keharumannya. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar be rita rahasia orang lain). Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). (HR. (HR. (HR. (HR. Bila kamu tidak terjilat apinya. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak b isa tidur dan demam. Sedangkan kawan pendamping yan g buruk ibarat tukang pandai besi. Bukhari) . hindarilah wajah. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh.

Muslim) 7.Dr. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-l aki sepadan yang meminangnya. Sesungguhnya ak u akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separo nya lagi. (HR. Wahai segenap pemuda. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Ahmad) 8. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agama nya. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. (HR. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlakn ya maka kawinkanlah dia. Hendaknya pilihlah yang ber . (HR. jenazah bi la sudah siap penguburannya. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu ) benteng (penjagaan) baginya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi dan Ahmad) 6. (HR. Abu Dawud) 2. Wanita dinikahi karena empat faktor. Al Hakim dan Ath-Thahawi) 4. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). karena kecantikannya. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu sek sual. (HR.Gema Insani Press . Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk bera lih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan karena agamanya. Bukhari) 3. (HR. yaitu shalat apabila tiba waktunya. (HR. yakni karena harta kekayaannya. warisan. Bukhari) 5.:: HaditsWeb ::. karena kedu dukannya. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (p erhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Perkawinan 1. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah k awin. Muhammad Faiz Almath . dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. 9." (HR. Bukha ri) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan.htm 12/20/2011 melulu.

(HR. Muslim) 10. At h-Thabrani) 18. dan memelihara hart a suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya.agama agar berkah kedua tanganmu. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Tirmidzi dan Ahmad) 11. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah a kan menambah baginya kerendahan. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga t . (HR. Ath-Thabrani) 17. (HR. Bukhari) 12. dapat menjaga kehormatan dirinya. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banya k melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan deng an mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimban g janda.htm 12/20/2011 kawin) sedikit maupun banyak. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutang nya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangka nnya bila ia memandangnya. (H R. (HR. Kawinilah gadis-gadis. dan barangsiapa mengawini wanita karena memanda ng harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. (HR. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan keke luargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya b aginya. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. (HR. (HR. Ath-Thabra ni) 14. Ath-Thahawi) 16. 13. dan tanda persetujuan seorang gadis i alah diam (ketika ditanya). Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan un tuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadika n hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan me minang di atas peminangan saudaranya. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang ga dis maka harus seijinnya (persetujuannya). Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat u ntuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seoran g pezina. Ath-Thabrani) 15. (HR. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehi naan.

Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedu a telapak tangannya. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. (HR. (HR. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminy a kecuali dengan ijin suaminya. Al H akim) 22. (HR. dan sebaiknya di lakukan tanpa sepengetahuannya. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 "Ya Allah. kalau setelah melihatnya. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. Ahmad) 27. dan kalau dibenarkan manusia suj ud kepada manusia. kecual i dengan seijin suaminya. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. (HR. (HR. Bukhari) 19. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa iz in untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. tanpa syarat keridhaannya. Karena itulah dianjurkan untuk melihat t anpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) aka n masuk surga. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan p ada jarak tempuh empat puluh tahun. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menga wininya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau beri . diperbolehkan itu lebih lam a dari biasa. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan nya dengan benar dan jujur. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang y ang tidak disukai suaminya. (HR. (HR. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dib enarkan). (HR. Kep ada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang.erbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. (Mutafaq'alaih) 24. demi kehormatan kaum wani ta. Ath-Thabrani) 23. 26. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. hendaklah melakukannya. Ahmad) 25. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Ibnu Majah) 20. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagi an-bagian dari tubuhnya. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena be sarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya.

Bila ada pe rangai yang tidak disukai. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah o dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tah 'Asaakir) 34. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayat kannya. Sebaik-baik kamu erbaik dari kamu rang yang mulia. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain . . tidak boleh memukul wajahnya. janganlah menghinggapinya se perti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanla h dengan kesungguhan hati.29 diatas. "Memberi isteri makan bila kamu makan. (HR. Abu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. h endaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. (HR. 32. tidak boleh menjelek-jelekk annya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ej akulasi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Abu Dawud) 29. 31. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. "Apa hak isteri terhadap suaminy a?" Nabi Saw menjawab. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. (HR. (HR." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan b agi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. (HR. (HR. (HR. Muslim) 33. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. u budi. Muslim) 35. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. dan aku adalah yang t terhadap keluargaku. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya.kan rezeki bagiku (anak). 30. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang ya ng menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suami nya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. bercumbu dan membelai mesra istri. diantara nya bergurau. B ukhari) 28. (HR. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman.

. 43. bertanya kepada Nabi Saw. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak mengh endaki keturunan daripadanya. (HR. (HR. ibunya Muawiyah. Jadi perkaw inan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. Abu Dawud dan Ahmad) 42. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) unt uk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. Orang yang mau disuruh mem bantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Alla h. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayanin ya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi . Bukhari) 38. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. nikah dan rujuk. (Mutafaq'alaih) 44.Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isteri nya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. 39. yaitu perceraian. Hindun. "Ya Rasulullah. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. (HR. (HR. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sem bunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Bukhari dan Muslim) 40. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. (HR. (HR. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya ( main-main) adalah kesungguhan (serius). 41. Abu Sufyan s uamiku seorang yang pelit.htm 12/20/2011 Hakim) 36. Ath-Thahawi) 37.

(HR. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud dan Ahmad) 2. kecual i apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). Ahmad. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan ke pada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik.Gema Insani Press . Kalian pun ya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. dise butkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: Keperluan makan dan minum Keperluan pakaian Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Mereka itu ada lah tawanan di tanganmu. Apabila kamu berb uat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu y ang tidak menyenangkannya dia akan berkata. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw me njawab. (HR. Para sahabat bertanya. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. (HR.Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. "Kamu belum pernah berbuat baik kepa . Muhammad Thalib. ATH THALAAQ . Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufura n mereka.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR.Dr. Wanita 1. Apabila mereka me ntaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemam puannya. Tirmidzi) 46.htm 12/20/2011 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. (HR. pisahkanlah diri kalian dari t empat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka." (Surat 65. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. Ahmad) 3. "Tempatk anlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-l aki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya. Ibnu Majah dan Tirmidz i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Ibu . Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pri a daripada godaan wanita. (HR. (HR. (HR. Ayah .Gema Insani Press . (HR. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (lakilaki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pe lacur. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahi nya atau dia mahramnya. Muhammad Faiz Almath . Asysyihaab). aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah ak al (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat a kal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita)." (HR. Muslim) 11.:: HaditsWeb ::. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. (HR. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya.Dr. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didam pingi mahramnya.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) 13. An-Nasaa'i) 12. (HR.daku. Muslim) 9. Abu Dawud) 7. Bukhari) 5.Ibnu Baabawih) 8. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak a da di rumah (sedang ke luar atau bepergian). Wahai kaum wanita. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. (HR. Bukhari) 4.Anak ." (HR. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wan ita dan celaka wanita dari godaan laki-laki.Keluarga . (HR. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sed apat mungkin. Ahmad) 10. Muslim) 6. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia di murkai Allah Azza wajalla.

kalau or angtua itu datang. aku ingin mendengarnya. Hatiku takut engkau disambar maut. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. B ersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau.. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang bena r sudah dipasrahkan. hatiku gundah dan gelisah. bagai akulah yang sa kit. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu men gadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab : "Tanyakan saja kepadanya. aku tak bisa tidur dan resah.. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . ya Rasulullah. S etelah engkau dewasa. Muhammad.." Nabi m endesak: "Katakanlah. Dia berkata : "Ya Rasulullah. lantaran sakit dan deritamu. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keut amaan. dengan ini All ah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu. ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor.. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. Semua hasil jerih-payahku kau mi num dan kau reguk puas. bukankah saya menafkahkan uang itu un tuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. kau balas aku deng an kekerasan. dan berpesan kepadamu..." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuan ya untuk mengurusi mereka. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad." Orang tua itu berkata dengan sedi h dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku men gasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini. perintah beliau. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Ora ng itu menjawab. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengark an oleh teliganya. dia berkata: "Demi Allah. (HR. Dari Jabir Ra meriwayatkan. ya Rasulullah..' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung me megangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik . Bila kau sakit di malam hari. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. Nabi Saw bertanya kepadanya. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sayang. Jibril b erkata: "Ya.1. 3. "Masih." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". Seorang datang kepada Nabi Saw. kekasaran dan kekejaman." Lalu Nabi Saw bersabda. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur dera s.. S ekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pe rnah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi c erah dan tampak bahagia.. Al Hakim) 2. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad.. dan mencapai apa yang kau cita-citakan. kau perlakukan daku seperti t etangga jauhmu. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.htm 12/20/2011 Ketika orang tua itu tiba.. bukan kau yang menderita.

(HR. Ad-Dailami). 8.. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Mereka bertanya. siapa yang paling berhak memperoleh pe layanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab. (HR. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. 5.. Ath-Thahawi). . (Mutafaq'alaih) 12. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. (HR. 7. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua.ibumu. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. (HR." (HR." ( Mutafaq'alaih). 10. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka . Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya . Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mer eka. 9. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf . (HR.. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. Seorang sahabat bertanya. "ibumu. 4.ibumu. Muslim) 6.htm 12/20/2011 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya.. (HR. "B agaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. Ad-Dailami) 11. "Ya Rasulullah. (HR.ayahmu!" (HR. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus re zekinya. Beliau lalu menjawab. "M ereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-ma ki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Adarqothani ) 13. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya mak a dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang me ngamalkan kebajikan.

(HR. aku jamin untuknya empat perkara. ditambah umurnya dan Al lah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. Jika aku akan mengutamakan yang sa tu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempua n. "Memberinya nama yang baik. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan a yahnya (dalam kebaikan). Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka aka n menyebabkannya masuk surga. (HR. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka." (HR. Ayah dan ibunya lah kel ak yang menjadikannya Yahudi. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempua n wajib baginya masuk surga. maka dia akan masuk surga. 27. Muslim) 24. mendidik adab yang baik. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. (HR. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. apa hak anakku ini ?" Nabi Saw menjawab. 22. (HR. Bukhari) 21. 25. diperluas baginya rezekinya. (HR. (HR. rela dan ikhlas. Ath-Thabrani) 20. Ath-Thahawi). Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepa da Allah. Ibnu Babawih dan Ib nu 'Asakir). Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Bukhari) 16. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. (HR. 18. He ndaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya kel uarganya akan mencintainya. (HR. 23. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) y ang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. " Ya Rasulullah. dan m emberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu).14. 17. (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepad a mereka tepatilah. ( HR. (HR. Ath-Thahawi). Ar-Rabii'). AnNasaa'i) 26. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Ath-Thahawi). Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Ath-Thahawi) 15. Aththusi). Bukhari dan Muslim) 19. (HR. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). .

Dr. Rahim mengucapkan ke luhan dan pengaduan: "Ya Robbi. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dindi ng rumahnya. 3. (HR. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar j enazahnya. Ath-Thahawi). Tetangga 1. (HR. Muhammad Faiz Almath . Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangun an rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggang .:: HaditsWeb ::. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 31. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Bukhari) 5. Abu Daw ud). Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 33. di belakang. ya Robbi. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 28. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. (Mutafaq'alaih ) 30. (HR." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu d engan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. yang di depan. Bukhari dan Muslim) 4. Bila dia memperoleh kebaikan kam u mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untu k menyampaikan rasa duka. (HR. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. aku telah diza limi mereka. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiski nan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). (HR. Ya Robbi. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). (HR. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. Al-Baihaqi dan Ath-T habrani) 29. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu k ikir dalam menafkahi keluarganya. ya Robbi. Bukhari) 2. (HR. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku.Gema Insani Press .Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. (HR. Apa bila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke d alam perbendaharaan negara (baitul maal). (HR. 32.

Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Beliau berkata.. Muslim) .Dr. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. (HR. Al-Baihaqi) . Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datan g adalah Rasulullah Saw.gunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan k epadanya. Al Bazzaar) 9. (HR. Be liau kemudian melanjutkan ucapannya.:: HaditsWeb ::." Nabi Saw menjawab. Ahmad dan Al Hakim) 7." Aku spontan menjawab. "Ketahuilah. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah." (HR." (HR. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tet angganya lapar padahal dia mengetahui hal itu." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. Abu Sa'id Al Badri berkata. Muslim) 2. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan..Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath ." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sed ang berang (marah). "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. lalu aku me ndengar suara orang menyeru dari belakangku. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. (HR. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. Ibnu Hibban) 4." Nabi Saw berkata. Al Khatib) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timban ganmu. "Ya Rasulullah. Al-Baihaqi) 3. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum mem ilih rumah. Orang itu berkata. 10. (HR. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal se belum berangkat (bepergian). hai Aba Mas'ud. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpind ah-pindah." (HR.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 6. "Kamu harus memaafkann ya setiap hari tujuh puluh kali. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. Ibnu 'Asakir) 8. menun aikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. sesungguhnya A llah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu . Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Dia tidak boleh dipaksa melaku kan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. (HR. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. (HR. (HR.

(HR. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yan g tidak dapat mereka tunaikan. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaa nnya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakai an serupa dengan yang dia pakai. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Ketiga. seorang yang mengkaryakan (memperkerjak an) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak m emberinya upah. Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. An-Nasaa'i) 12. Asysyihaab) 14. (HR. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. (HR. Baran gsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Kedua. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan dit erimanya.Dr. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). (HR. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Ibnu Majah) 7. Anak Yatim . Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia da ri golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan sua minya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. (HR. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belah mu. Ahmad) 13. Tirmidzi da n Ahmad) 10. Bukhari) 6. (HR.htm 12/20/2011 (berkhianat). Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu.Gema Insani Press . (HR.:: HaditsWeb ::. Pertama. (HR.5. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggu ngannya. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah ka mu ikut membantu mereka. Abu Ya'la) 9. seorang yang berjanji seti a kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan bai k maka baginya dua kali lipat pahala. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusi a. Muslim) 11. Muhammad Faiz Almath . (HR.

Demi yang mengutus aku dengan hak.1. Abu Dawud dan Ahmad) 4. ketahuilah. Ar-Ridha) . Demi yang mengutus aku dengan hak. (HR. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya) . Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. ( HR. Akhlak 1. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling ba ik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya.:: HaditsWeb ::. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutu hkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Abu Hanifah) 6. (HR. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Ath-Thabrani) 7. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw.Dr. Demi yang jiwak u dalam genggamanNya. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. (HR. (HR. (HR. (HR. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasih i dan menyayangi anak yatim. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin i alah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan denga n buruk. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diper dagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat).htm 12/20/2011 kawin lagi. Wanit a itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikanny a) kelak pada hari kiamat. Muhammad Faiz Almath . (HR. 2. Ibnu Majah) 3. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia menguru ng dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (be rkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anuge rahkan kepadanya terhadap tetangganya. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi key atiman serta kelemahannya.Gema Insani Press .

seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. (HR." (HR. Tidak ada kesendirian yang l ebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya k epada orang lain. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Abu Ya'la dan Al-Baih aqi) 5. Ya Rasulullah. Ahmad dan Tirmidzi) 8. Sesungguhnya t erlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Ummu Salamah. isteri Nabi Saw bertanya. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). (HR. dan mengasihi serta menyayan gi orang lain adalah separo akal. (HR. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur) '. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (keka yaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. "Ya Robbku. Re lalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat.htm 12/20/2011 Saw menjawab. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Muslim) 7. (HR. Ath-Thabrani ) 4. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo i lmu. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang ba ik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Muslim) 6. Ad-Dailami) 9. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhla k yang baik. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akh laknya dengan berkata. Ibnu Ma jah dan Ath-Thabrani) 10. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi S aw menjawab. (HR. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehorma tan diri). Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. orang ini ketika dalam negeri dunia paling ba ik akhlaknya terhadapku. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). "Ya Rasulullah. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Ath-Thabrani) . (HR. Wahai Ummu Salamah. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan waja h yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik." (HR.2. (HR. Abu Dawud) 3. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri nis caya kamu tergolong muslim. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Kawinkanlah aku dengan dia. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mu kmin.

Al Bazzaar ) 22. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan h atinya." Sahabat itu bertanya berulang-ul ang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Bukhari) 18. Ibnu Hibban) 13. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertol ongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Tirmidzi) 20. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat d erajatnya. (HR. "Jangan suka marah (emosi). Dia harus mengamb ilnya dari siapa saja yang didengarnya. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah da ripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. Muslim) 21. Hati-hatilah terhadap prasangka. "Ya Rasulullah. Ath-Thabrani) 23. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahk annya. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berke pentingan dengannya. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. Kemuliaan orang adalah agamanya. Ahmad) 15. "Jangan suka marah. (HR. tidak peduli dari sumber mana datangnya. (HR . (HR." (HR. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling d usta. (HR. (HR. berpesanlah kepadaku. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah da n berbuatlah ihsan kepada mereka. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 12. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa ( terburu-buru) adalah dari setan. Ahmad) 17. Ahmad) . s edangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. (HR. Bukhari ) 16. ( HR." Nabi Saw berpesan.11. (HR. Asysyihaab) 19. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Bukhari) 14. (HR. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin.

Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dar i keimanan. sedangkan perkataan busu k adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. Makar. yaitu yang . Bukhari dan T irmidzi) 26. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Muslim) 28. Muslim) 24. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Bukhari) 5.Dr. Kebajikan ialah apa y ang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Bukhari) 2. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-teran gan. (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Bukhari) 4. (HR. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan keja m.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 7. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka.Gema Insani Press . Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. (HR. (HR. yang berkata kotor dan membenci ora ng yang memintaminta dengan memaksa. (HR. Ath-Thahawi) 6. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. (HR. sedangkan dosa ialah apa yang m erisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. (AR. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam da damu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. (HR. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. (HR. Abu D awud) 3. Akhlak yang Buruk 1. (HR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 25.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada uru san perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Ahmad) 10. (HR. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). (HR. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak m ereka atau hampir merusak mereka. Ahmad) 9. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bang kai dan pada siang hari serupa keledai. (Mutafaq'alaih) 8. (HR. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. (HR. (Mutafaq'alaih) 14. (HR. angkuh. "Tadi malam aku berbuat begini. (HR.. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan pu asa." Nabi Saw lalu berkata. Muslim) 12. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. dan t erlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuat an dosa. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dija uhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-k awannya. shalat dan zakat. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi ja hil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. . (HR. Mereka adalah mak hluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di s isi Allah. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebu san atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. Kiblat mereka hanya uru san wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Ad-Dailami) 13.. Ahmad) 15.htm 12/20/2011 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian p ada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. "Allah dan rasul Nya lebih mengetahui. (HR. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. hati yang kejam. Barangsiapa diintai keburukannya oleh A llah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh oran g itu berbuat zina. Al Hakim) 11." (HR.begini.file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang in i menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pul a pahalanya. Ahmad) . Ad-Dailami) 17." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wa jalla. sombong. Ad-Dailami) 16.

Ath-Thahawi) 6. dan dendam sehingga me reka melakukan kezaliman (melampaui batas). dirapikan dan tidak acak-acakan. Bukhari) 4. Mereka terjerumus dalam jurang ke senangan dunia. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. Abu Dawud) 19. Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. Bukhari) . (HR.htm 12/20/2011 Press . "Ya Rasulullah. .:: HaditsWeb ::. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bers enggama dengan keluarga (istri). (HR. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Adab Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. 7. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. (HR. Kalau All ah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan da n tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. saling bermusuhan dan saling iri. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. (HR . karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. Muhammad Faiz Almath Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Hakim) 3. dengki. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Al-Baihaqi) 8. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menj awab.18. (HR. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thah awi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. 5. (HR. Mereka berlomba mengu mpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. Ak u bertanya. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) -Dr. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. Tirmidzi)." (HR. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka.

Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. Abu Hanifah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Para sahabat bertanya." Nabi Saw menjawab. Muhammad Faiz Almath . bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. (HR . (HR." (HR. "Palingkan pandanganmu (dari memand ang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. (HR. dan Rasulullah pun mengizinkannya. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebai kannya. Seorang bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir.Dr. (HR." Mereka bertanya lagi." (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya . selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. (HR.9. yang lewat kepada yang dudu k dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. Bukhari dan Muslim) 13. "Apa yang dimaksud ha knya itu.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 12. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Dalam berkumpul (majel is) itu kami berbincang-bincang. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. 16. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akh irat. namun diperbolehkan untuk ka um wanita (muslimah). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan.Gema Insani Press . Bukhari) 10. "Kalau memang suatu keharus an maka berilah jalanan itu haknya. "Ya Rasulu llah. (HR. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapa t suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. 15. Bukhari) 11. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw me njawab. Abu Dawud) 14. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya.

(HR. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musi bah. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). (HR. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahka n diri) maka dia menyimpang menuju neraka. (Mutafaq'alaih) 2. Tirmidzi) 4.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Ibnu A bi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Ath-Thabrani) 5. Ahmad dan Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 5. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 7. Sabar 1. (HR. . Ath-Thabran i dan Al-Baihaqi) 2. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-ora ng yang lemah dari kalangan kamu. (HR.. Asysyihaab) 3. merahas iakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan).:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . (HR. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semusli m). Al Hakim) 3. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain.:: HaditsWeb ::. yaitu merahasiakan keluhan. Tolong-Menolong 1. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila t erkena ujian dan cobaan dia bersabar. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Bukhari) 4. (HR. (HR.Dr. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. (HR.

Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara. Hati-hatilah terhadap dusta. Benar dan Dusta 1. (HR.. 6. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan ma ksud agar mereka tertawa. yaitu dalam peperangan. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta .Kikir . dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan ke rusakan. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. Bukhari) 2. da lam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. Abu Dawud dan Ahmad) 4.Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk. (HR.celaka dia. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamai kan (merukunkan). Celakalah dia. (HR. (HR. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seoran g pendusta (pembohong). Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyiha ab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Al Bazzaar) 5. (HR.Boros . (HR. Sesunggu hnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka.:: HaditsWeb ::. dan bila diamanati dia berkhianat. yaitu bila berbicara dusta. (HR. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Muhammad Faiz Almath . (HR.Dr.Dr. maka suami bol eh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. Hendaklah kamu selalu benar.Gema Insani Press . Ahmad d an Abu Dawud) 7. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 membawa ke surga. bila berjanji t idak ditepati. Muslim) 3. Murah Hati .Gema Insani Press .

Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya).Gema Insani Press . Ahmad) 3. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima )."( HR. Seorang pemurah hati dekat kepada Alla h. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnenget ahui suatu yang hak untuk menegakkannya. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. (HR. Asysyihaab) 4." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak mesk ipun akibatnya terasa pahit. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) s ebelum kamu. (HR. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 2. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Keberanian dan Ketakutan 1. menyaksikan atau men dengarnya. Ath-Thabrani) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 6.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." Aku berkata. Seorang yang bodoh tapi murah ha ti (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi k ikir.1. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga.:: HaditsWeb ::.Dr. Athth alayisi) 5. Sesungguhnya Allah menunt un tangannya jika dia terpeleset (jatuh). (HR.Dr. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyat akan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. Bukhari) 2.:: HaditsWeb ::. (HR. "Ya Rasulullah. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Zuhud dan Tamak 1. tunjukkan . Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). (HR. Ath-Thabrani) 3. "Tambah lagi ya Rasulullah. (HR. (HR. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut bera da di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Jauhilah kekikiran. (HR.

dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 2." Rasulullah Saw menjawab. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. (HR. "Jangan ya Allah. B ukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Aku m enjawab. Apab ila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan ber tahmid dan bersyukur kepada-Mu. Al Bazzaar) 10. (HR. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho de ngan amal yang sedikit dari dia. (HR.Dr.Gema Insani Press . (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 5. B ukhari) 4. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. 3. Ath-Thabrani) 11. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pu n akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. (HR.:: HaditsWeb ::. Ibnu Majah). Muhammad Faiz Almath . Ya Allah. (HR. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan m iskin. (HR. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut du nia. Bukhari) 7. Kezaliman 1. (HR. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. Al-B aihaqi) 8. Ath-Thabrani) 6. Asysyihaab) 9. niscaya kamu akan disenangi manusia." (HR. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tanga n manusia. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas." (HR.htm 12/20/2011 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. . "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja ) maka kamu akan dicintai Allah. (HR.kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia.

(HR. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan d ililit dengan tujuh bumi." (HR. (HR.Dr. (HR. Ja uhilah kekikiran. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan b ila mengazabnya tidak akan luput. Ar-Rabii') 2. (HR. Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Mashabih Assunnah) 5. Ahmad dan Ath-Thabrani) . mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. (HR. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikha watirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu." (HR. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Ibnu Majah) 8. (HR. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia menget ahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi k eras. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Riya dan Nifak 1. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubu ngan kekeluargaan. Ahmad d an Ath-Thabrani) 3. Abu Dawud) 9. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press .htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukh ari) 2. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang . Sesungguhnya antara dia dengan All ah tidak ada tabir penyekat.Jauhilah kezaliman. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Ahmad) 4. Muslim) 6. (HR. (HR. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezali man dan pemutusan hubungan kekeluargaan. apabila Dia mengazab penduduk negeri -negeri yang berbuat zalim. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pand ai bersilat lidah. (HR. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganK u. Ahmad) 7.:: HaditsWeb ::. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.

Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Ahmad dan Al Hakim) 5. (HR. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR.Dr. (HR. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung ma ka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. (HR. Ad-Dailami).:: HaditsWeb ::. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 4. (Mutafaq'alaih) 6. 7. (HR. sesungguhnya hasud mengikis pahala-p ahala sebagaimana api memakan kayu. 9. (HR. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. Hasud dan Ketajaman Mata 1. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Abu Dawud) 2. Apabila seorang melihat dirinya. (HR. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press . dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. (HR. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). mendatangi kelompok i ni dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain . Orang yang riya berciri tiga. (HR. Ar-Rabii') 4. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Ya'la) 3. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. bila berjanji tidak ditepati. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah.3. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. ma ka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Ibnu Babawih). Bukha ri) 8.Dr.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sedan gkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang me narik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan baro kah.

Muslim) 2. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti.htm 12/20/2011 dan tidak mengganggu tetangganya. (HR.:: HaditsWeb ::. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangk apnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena All ah. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keso mbongan. (HR. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Muhammad Faiz Almath . Al-Baihaqi) 2. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukh ari) 6. Barangsiapa merebutn ya (dari Aku) maka Aku menyiksanya.Gema Insani Press . (HR. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. (HR. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. Muslim) 5. Ad-Dailami) 3.Dr. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 5. (HR. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombo ngannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). Ath-Thabrani) 4.:: HaditsWeb ::.-Gema Insani Press . (HR. kekikiran ya . Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Cinta dan Benci 1. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Kesombongan 1. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar ( jujur). menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 4.

(HR. (HR. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. lidah zinanya bicara. Bukhari) 4. kedua telinga zinanya mendengar. Mereka melenggang be rgoyang.Gema Insani Press . Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukul i orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Muhammad Faiz Almath . Perzinaan 1.:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Ath-Thabrani dan Al H akim) 2. kaki zinanya melangkah (berjalan ) dan hati yang berhasrat dan berharap. Ked ua mata zinanya melihat. (HR. (HR. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian se kian. Semua itu dibenarkan (direalisir atau di wujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. (HR.Dr.ng dipatuhi. Bukhari) 2. (HR. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga.htm 12/20/2011 . tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. (HR. Muhammad Faiz Almath -Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' ni . Bukhari) 3. Ath-Thabrani da n Anas) 6. (HR. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia ak an menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Muslim) 3. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Pembicaraan dan Ucapan 1. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-ba ik atau diam.:: HaditsWeb ::. telanjang.Dr.

(HR.(HR. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. sesungguhnya kam u telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". (HR. Ibnu Hibban) 7." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. yang diomongkan. Bukhari) 12. dan menyia-nyiak an harta serta banyak bertanya. Ath-Thabrani) 10. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. tadi malam aku berbuat begini .scaya dia masuk surga. (HR. "Hai Fulan. Muslim) 15. Abu Dawud) 4. Ahmad) 13. (HR. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung . (HR. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. (HR. Asysyihaab) 8. (HR. lalu beliau berkata kepadanya . sesungguhnya itu adalah pen yembelihan. 6. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. pengutuk. (HR. Ad-Dailami) 9. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya. (H R. "Waspadalah kamu. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang me lakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah.begini. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukan nya. (Mutaf . janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya k arena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai."(HR. tetapi esok paginya d ia membeberkan sendiri dengan berkata. ( HR. berkata keji atau berkata busuk. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada diri mu. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan." Beliau bersabda.. "Allah dan rasulNya lebih m engetahui. Bukhari dan Al Hakim) 16. Bukhari) 5. (HR. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. Muslim) 14..

aq'alaih) 17. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. (HR. . Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Alla h. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan sua tu musibah). (HR. (HR. Kalau agamnya tipis (lemah) dia d iuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (ker as). Sesungguhnya Allah 'Az za wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Bukhari) 9. (HR. Tirmidzi) 2. Abu Ya'la) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 3. (HR. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). Bukhari) 5. (HR. Bukhari) 4. kelelahan (kepayahan). kecuali Allah menca tat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. "P ara nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) m ereka. Ujian dan Cobaan 1. (HR. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. (HR. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. diserang penyak it atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali de ngan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Ketika dia tidak dapat mencapain ya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia menca pai derajat itu. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar mak a Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. "Ya Rasulull ah. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu.Dr. Ahmad) 8.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 6. Al-Baihaqi) 7. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah murnian emas dengan api (pembakaran). (HR. (HR. diberi lalu bersyukur.htm 12/20/2011 (senang) menerima pemberian. (HR. (HR. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemi . Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiak annya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. "Melibatkan diri d alam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya.Gema Insani Press . Ada yang ke luar seperti ditimpa fitnah (musibah). Itulah yang d kurang dari itu (mutunya) dan emas hitam dan itu yang memang 13. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 15. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan ora ng lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Ahmad dan Tirmidzi) 11. Ada juga yang itulah yang selalu ragu.:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al Bazzaar) 10. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ad-Dailami) 16. Kalau dia tidak ridho dengan pemberia nNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. (HR. Para sahabat bertanya. Ahmad) 17. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-ro bek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. (HR. Muhammad Faiz Almath . Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seora ng dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Ya'la) 14. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ada yang ke ilindungi Allah dari keragu-raguan. 12. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah.Dr. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Perjalanan 1. (HR.Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Bukhari) 2. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolon g orang-orang yang memperoleh hidayah. "Bagai mana menghina dirinya itu." (HR. Ath-Thabrani) sebagaimana seorang menguji ke luar emas murni. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Barangsiapa diuji lalu bersabar.

agamaku. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat henda klah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya" . Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gan . harta-bendaku. keluargaku. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. aku menitipkan diriku. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. ular. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4.mpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. duniaku. tanggungjawabku. Aku berlindung kepada Allah dari ga ngguan singa.htm 12/20/2011 "Ya Allah. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian belia u bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan ". Muslim) 3. yang hidup di mukamu. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan kel uarga kami. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. menyelamatkan agama da n duniamu. a khiratku. Robbku dan Robbmu Allah. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir"." (HR. Ya Allah. (HR. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beli au menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu m elepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 9. srigala. Ath-T hahawi) 5. mengarahkan kamu kepada segala kebaik an. Ya Allah. (HR. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari ba pak dan anaknya".htm 12/20/2011 "Ya Allah. (HR." (HR. Ibnu Babawih) 7. dekatkan jarak bumi dan ri ngankan perjalanan kami. Sesungguhnya Robbku Maha P engampun lagi Maha Penyayang. (HR. (HR. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. Abu Dawud) 10. Tirmidzi) 6. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu pe ninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6.gguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. (HR. Ahmad) 3.:: HaditsWeb ::. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. (HR.htm 12/20/2011 . mencukur rambut kemaluan. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thahawi) 7. hendaklah di a berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. dermawan dan senang kepada kedermaw anan. Ahmad dan Tirmidzi) 9. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. (HR. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan ti dak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyal ahkan kecuali dirinya sendiri. (HR. (HR. (HR. (HR. 2. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehin gga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dar i (percikan dan bekas) kencing. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. .Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kebersihan 1. bersih dan menyukai kebersihan. Muslim) 10. (HR. 8. (HR. Sesungguhnya setan mengi kat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari si tu. Bukhari) 4. rayuan dan godaan. murah hati dan senang kepada kemurahan hati.Dr. Wahai Abu Hurairah. maka dia tidak akan mengalami gangguan apa pun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. meng gunting (merapikan) kumis. (HR. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir.

Ath-Thahawi) 11. Sesungguhnya dia tidak men getahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang." Allah juga berfirm an dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Al Hakim) 7. (HR. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Makanan dan Minuman 1. makanlah dari maka nan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ahm ad) 4. Abu Dawud ) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. (HR. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Bukhari) 6.:: HaditsWeb ::.Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Sesungguhnya seo rang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak ak an diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "B ismillah pada awal dan akhirnya". (HR. dan makanlah dari apa yang ada di had apanmu". Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul.Dr. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam embe r (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. (HR." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perj alanan jauh. Siapapun yang dagingnya tu mbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya.htm 12/20/2011 . Ibnu Majah) 5. Ath-Thabrani) 3. ucapkanlah Bis millah dan makanlah dengan tangan kananmu. (HR. "Wahai anak. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Muslim) 2. (HR. . Wahai Sa'ad. niscaya kamu menjadi orang yan g terkabul do'anya. (HR. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu mem akannya. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Ya Robbku". rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. sedangkan makanannya haram. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada har i kiamat. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. mi numannya haram. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya.

Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau me njauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. . (HR. 14. (HR." (HR. Bukhari) 10. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. (HR. 9. A l Hakim dan Ad-Dailami) 12. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar le kas dingin. Dinginkanlah makanan. Lalu Thariq berkata.Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka d ahulukan makan malam. Ahmad) 13. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja a tau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Ar -Ridha) 15. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan u ntuk tiga orang cukup untuk empat orang. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. (HR. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dib ordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berk umpul dengan kaum muslimin lainnya. "Itu bukan obat tetapi penyakit. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. misalnya dengan fan ( kipas angin). (HR. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan un tuk kamu di akhirat. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum da ri emas dan perak. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-ga tal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal te rsebut. namun hal tersebut diharamkan unt uk kaum pria (muslimin). 11. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan b awang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. Namun jika bau tersebut bisa hilang. dan Rasulullah pun mengizi nkannya." Lalu Nabi Saw berkata lagi.

Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Bagaiman a sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia ber tamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepad a tamunya".htm 12/20/2011 Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Para sahabat bertanya.:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam ke salahan yang tidak disengaja. Ahmad) 17. (HR. (HR. sehatmu sebelum saki t. Ibnu Majah) 6. poci. karena lupa. Hendaknya dituangkan dulu ke dal am gelas. kayamu sebelum melarat.htm 12/20/2011 . yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Muslim) 3. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu ha nya untuk sehari semalam. dan senggangmu sebelum sibuk. ( HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. hidupmu sebelum mati. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung k e mulutnya. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah sauda ranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Ath-Thabrani) 4.Dr. dan karena dipaksa melakukannya. (HR. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (ke mbalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Bukhari dan Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Muhammad Faiz Almath . teko dan wadah-wadah lainnya. (HR.16. lalu meminumnya dari gelas tersebut. Persoalan-Persoalan Pribadi 1. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. . Asysyihaab) 5. misa l minum langsung dari galon. Buta yang paling buruk ialah buta hati. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jau hilah. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasm u. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untu kmu.

Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum faja r). (HR. "Separonya?". (HR. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Sa w menjawab." Aku bertanya lagi. Bukhari) . Al Hakim) 9. "Ketika aku sakit. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah ti dak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. "Tidak. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. hendaklah dia mentaatiNya dan barangs iapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. Ahmad) 13. (HR." Ak u bertanya lagi. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandang an mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Bukhari) 11. Sedikit dari mereka yang me lampauinya. "Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. A l-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. Oran g tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. Nabi menjawab. (Bukhari) 12. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. 8. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi dilu ar perkiraan. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina l alu hamil." (HR." (HR. Rasulullah datang menjenguk da n aku berkata. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan A llah 'Azza wajalla. 10. karena sepertiga i tu sudah banyak. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam b agian dari mimpi kenabian. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. (HR. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pad a orang-orang. Muslim) 15. (HR. "Ya Rasulullah. (HR. (H R.Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Barangsiapa meningga lkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan man is dalam hatinya.

Muslim) 17.htm 12/20/2011 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Jika seseorang membongkar keburukan yang d iketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ad a pada dirinya. Bukhari) 5. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya . Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Majah) 4. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Ahmad dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.16. (HR. 6.Gema Insani Press . wah ai hamba-hamba Allah. (HR. . diketahui oleh yang menge tahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". Bukhari dan Muslim) 3. (HR. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim) 7. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. (HR. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan p ertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganl ah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah k amu memasukinya. "Ya Rasulullah. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. "Ya. Pengobatan dan Penyakit 1.Dr. (HR. (HR. Mereka bertanya. Ashabussunnah) 2.

htm 12/20/2011 9. Ibnu Majah) 10. Ibnu Majah) 4. ( HR. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Al lah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Sesungguhnya tiada ses uatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Muhammad Faiz Almath . Ibnu Majah) 11. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Bukhari) 12. (H R." (HR. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air ma ni dapat terjadi anak. (HR. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau.Gema Insani Press . Muslim) 2. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. (HR.:: HaditsWeb ::. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lal u mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . . Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Ad-Dailami) 8.Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) d an ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Beliau lalu menjawab. "(HR. (HR . Dukun dan Peramal 1. (Abu Dawud) 3. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istr i). Abu Hanifah) 13.Dr. (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan).

Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis.Dr. Bukhari) 3. (HR. Hewan 1. Lalu wanita itu melepas sepatunya. Muslim) 2. tiada kebaikan kecuali kebai kanMu. kambing. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. Muhammad Faiz Almath . (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap oran g pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian.htm 12/20/2011 . Muhammad Faiz Almath . Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. (HR. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mat i karena lapar dan haus.:: HaditsWeb ::. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) 5. (HR. Ahmad) 5.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. "Ucapkanlah: "Ya Allah.Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. Para sahabat bertanya. sapi. ya Ra sulullah?" Beliau menjawab.Dr.htm 12/20/2011 . "Apakah penebusannya. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya maka nan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tetapi Allah menghilangkan pe rasaan itu dengan bertawakal. (HR. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan bur ung yaitu suara atau arah terbangnya. 4. Ramalan mujur-sial adalah syirik. domba. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). . (HR." (HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Dengan perbuatannya i tu dosanya diampuni. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. ayam dan lain sebagainya. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karen a kehausan.