(download asuransi syariah

)

landasan

teori

Akad Dalam Asuransi Syariah
http://www.syakirsula.com/index.php? option=com_content&view=article&id=161:akad-dalam-asuransisyariah&catid=32:asuransi-syariah&Itemid=76

Aqad (akad) Lafal akad, berasal dari lafal Arab al- ‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikataan.1 Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat

maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).2 Dalam teori hukum kontrak secara syariah (nazarriyati al-`uqud),

setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasad dan ketiga aqadnya batal.
1 2

Untuk

melihat

kontrak

itu

jatuhnya

kemana,

maka

perlu

Ibn `Abidin, Radd al Muhtar `ala ad-Dur al-Mukhtar, Amiriyah, Mesir, tt, jilid II, hal 255 Nasrun Harun, Op., Cit., hal 97

akibatnya adalah berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang.Lembaga Diklat Depkeu. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. lanjut Az-Zarqa’. Dalam kasus jual beli. Pernyataan ijab tidak selalu datangnya dari pembeli.diperhatikan instrumen mana dari aqad yang dipakai dan bagaimana aplikasikasinya. pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (al-marhun) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang (al-rahin) berkewajiban melunasi 3 Jafril Khalil. setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut mujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab disebut qabil (pelaku qabul). Misalnya dalam akad jual beli. Oleh sebab itu. tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syaratsyaratnya. yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. maka penjual disebut dengan mujib sedangkan pembeli disebut dengan qabil. misalnya. hal 1 . untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak. melainkan boleh juga dari penjual.3 Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. misalnya. 2003. Atas dasar ini. Materi Training Certified Islamic Insurance Spesialist . jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual.CIIS. LPKG. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Aqad-Aqad Produk Keuangan Islam. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul. maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. sesuai dengan ketentuan syara’. Dalam akad ar-rahn (jaminan utang).

dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. wajib jujur dan berterus terang. An-Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabaadi-uhu Wahdafuhu. Hal inilah yang merupakan kemudahan. Beirut. Namun demikian kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya mu`amalat tersebut secara syar`i 7. atas dasar jika 5 mengatakan: “Akad dalam Islam keadilan dengan dan menjauhkan hatinya mewujudkan haknya penganiayaan. keluasan dan keuniversalan ajaran Islam. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnya. haram berbuat bohong dan berkhianat.Cit. 1976. hal 329 5 6 Ibnu Taimiyyah. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (tabaduli). majmu` Fatawa. Malik `Abdul `Aziz University. Mekkah... dalam istilah fiqh disebut juga dengan shighat al-‘aqd (ungkapan/pernyataan akad)4 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ijab dan qabul ini. kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa. Sebab pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak kecuali dipindahkan kesukaan (kerelaan). Untuk maksud itu maka 6 akad-akad dalam mu`amalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisir kemaslahatankemaslahatan. 1960 (28 : 384) Dr Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisir pola-pola mu`amalah baru pula. Dar alFikr.utangnya. Op. al Madkhal al-Fiqh al `Am al Islami fi Tsaubihi al-Jadid. Maktabah Ibn Taimiyyah. hal 12 . seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal Majmu` Fatawa dibangun halal. seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas. Jilid I. akad Syirkah Mustafa Ahmad az-Zarqa. Akan tetapi hatinya tidak akan suka. Sebab mu`amalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang. dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. dan bahwa hutang itu mesti dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian. hal 205 7 Muhammad Syakir Sula. 4 akad as-Salam (meminjamkan barang).

akan tetapi yang menjadi masalah adalah harganya (berapa besar premi yang akan dibayar) kepada perusahaan asuransi. Syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual. harga dan akadnya Pada asuransi konvensional. Wakalah dan seterusnya 8 Demikian pula halnya dalam asuransi. Cit.(kerjasama). pembeli. pembeli. Apakah akadnya jual beli (aqd tabaduli) atau akad tolong-menolong (aqd takafuli) atau akad lainnya seperti yang disebutkan diatas.. Firman Allah SWT: Maa-ashoba minmushibah illa bi-idznillah “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”11 8 9 Lihat Dr Ahmad Muhammad. akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Karena akadnya adalah akad jual beli. Op. Mudharabah. Pada terjadi asuransi kerancuan/ketidakjelasan konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual beli (aqd tabaduli). maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuanketentuan syariah. Padahal hanya Allah yang tahu tahun berapa kita meninggal.akad Ijarah (sewa). hal 15. barang yang diperjualbelikan. dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal 10 . hal 205-215 (Bab macam-macam akad) Said Sabiq. penjual. Lihat juga Shahih Muslim (Bab Muamalat). 9 barang yang diperjualbelikan atau yang akan diperoleh serta ijab kabul (akad) jelas. Jilid 12. Dalam asuransi dalam biasa masalah (konvensional) akad. at-Taqhabun 64:11 . Ibid.. Fiqhus Sunnah. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan yang diperjanjikan ini jelas. tergantung usia kita. hal 13 11 QS. Fathul Bari Jilid 5 : 275 hal 335-341 10 Muhammad Syakir Sula. akad Muzara`ah (pengelolaan tanah dan bagi hasil). akan tetapi jumlah yang akan dibayarkan menjadi tidak jelas.

tulisan. hal 2. Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. pernyataan ijab diungkapkan dengan perkataan “saya jual buku ini dengan harga Rp. Dar Fikr. yaitu shighat al-‘aqd (ijab dan qabul). para lama fiqh mensyaratkan13: a. perbuatan. Beirut.Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad.000”. Jilid 3. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain 3.. sehingga dapat dipahami jenis akad. yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. tidak ragu-ragu. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas12: 1. masing pihak secara pasti. tidak termasuk rukun akad.. karena menurut mereka. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad. hal 99 13 Ibid. hal 100 . tetapi termasuk syarat-syarat akad. ijab dan qabul itu terdapat kesesuaian c. Saya kutib dari Nasrun Haroen. dan pihak lainnya menyatakan qabul dengan perkataan “saya beli buku ini 12 Antara Pernyata an ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing- Ad-Dardir. karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. shighat al-‘aqd ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. dan isyarat. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad. Dalam akad jual beli. Asy-Syarh ak Kabir `Ala Hasyiyyah ad-Dasuqi. 10. Shighat al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting. Op. Pernyataan untuk mengikatkan diri (shighat al-‘aqd) 2. Cit. b. yang dikehendaki. tt. misalnya. menurut mereka. Obyek akad (al-ma’qud ‘alaih) Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu.

10. dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru` (hibah). para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa: “Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan” Artinya.000”. Tadhamun) adalah usaha saling melindung dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian untuk 14 15 SyarikatTakaful Malaysia. dan (3) Sighah (ijab dan kabul). (2) Ma`kud `alaihi yaitu sesuatu yang diakadkan atasnya (barang dan bayaran). kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan Dalam buku Panduan Syarikat Takaful Malaysia Aqd (misalnya Takaful dan peserta 14 . melalui Dewan Syariah Nasional. Asuransi Syariah (Ta`min. 1984. yaitu pihak-pihak yang mengadakan ). pernyataan ijab dan qabul melalui tulisan juga demikian. hal 18 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah . dan harus memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan di atas. atau akad mu`awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Panduan Syarikat Takaful Malaysia.dengan harga Rp. tetapi akad tolong menolong (Aqd takafuli). dijelaskan tentang rukun-rukun akad: (1) Aqid. mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut15: Pertama: Ketentuan Umum A. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan ini. Majelis Ulama Indonesia. Ma`kud `alaihi dalam asuransi konvensional oleh ulama dianggap masih gharar. akad yang melandasinya bukan akad jual beli (aqd tabaduli). Takaful. Sementara itu pada asuransi syariah. karena akad yang melandasinya adalah aqdun muawadotun maliyatun (kontrak pertukaran harta benda) atau aqd tabaduli (akad jual beli).

Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru` serta syaratsesuai dengan jenis asuransi yang syarat yang disepakati .Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan . barang haram dan maksiat. Ketiga: A Kedudukan Para Pihak Dalam Akad Tijarah dan Tabarru` Dalam akad tijarah (mudharabah). (pengelola) dan peserta bertindak sebagai sohibul mal (pemegang polis). Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad B. Dalam akad tabarru` (hibah). Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: . Klaim Kedua: adalah hak peserta asuransi yang wajib dibeh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad Akad Dalam Asuransi A. maysir (perjudian). Akad tabarru` adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong. B.menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. bukan semata untuk tujuan komersil. dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah.Cara dan waktu pembayaran premi diakad. sedangkan akad tabarru` adalah hibah. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Akad tijarah yang tijarah dan atau akad tabarru`. C. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan). C. zulmu (Penganiayaan). F. riswah (suap). riba (bunga). D. E. perusahaan bertindak sebagai mudharib B.

sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah ketentuan lain yang terkait dengannya.Dipandang dari segi jenis. Kami berkesimpulan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya 16 A. . Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan. bahan Training Certified Islamic Insurance Specialist. kami berdua diskusi panjang lebar seputas akad-akad dalam asuransi syariah. Jenis akad tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad tabarru` dan ketentuan- Pada Tgl 23 Mei 2003. Pada suatu kesempatan. dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya. B. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru` B. Lihat juga tulisan Jafril Khalil. Akad-akad Produk Keuangan Islam. di Kantor Takaful. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah Keenam: Premi A. kami diskusi dengan Doktor Jafril Khalil16 dalam kaitan Fatwa DSN-MUI diatas. beliau sebagai pakar syariah dan saya sebagai praktisi.Depkeu. beliau pakar asuransi syariah yang kebetulan disertasi doktornya tentang akad-akad asuransi. asuransi itu terdiri atas asuransi ketugian dan asuransi jiwa. Jenis akad tabarru` tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya A. Kami menemukan beberapa formula menarik yang lebih pas ditinjau dari segi syara` dan lebih marketable dari sisi praktisi.terkena musibah. Fatwa tersebut diatas. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah Keempat: Ketentuan Dalam Akad Tijarah dan Tabarru` bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya B.

penerbitan cover note 17 M. al-Musamahah. Principles of Contracts Affecting Takaful And Insurance: A Comperative Analysis. bahwa pada akad mudharabah pada saat bersamaan juga terdapat akad tabarru` dan hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara syar`i. Takaful Singapura. dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proposal (ijab) dan persetujuan (qabul) yang mana kedua pihak setuju untuk berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan materi yang memadai terhadap resiko yang nyata tapi tidak terduga atas subyek pokok. termasuk asuransi syariah di Indonesia. The Malaysian Insurance Institut.sebatas pada akad Tabarru` dan mudharabah saja. dan sebagainya dibenarkan oleh syara` untuk digunakan dalam asuransi syariah. tapi menggunakan istilah al-musahamah (contribution/kontribusi)17. Sementara dalam prakteknya pada asuransi syariah saat ini. hal 14 18 Konsep seperti ini terdapat ada asuransi Takaful Malaysia. Kuala Lumpur. Tinggal yang menjadi kajian managemen apakah marketable atau tidak. Disini terjadi kerancuan karena disatu sisi dikatakan bahwa pada akad tabarru` tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah. dan pada Asuransi Takaful lainnya diberbagai negara. Takaful Indonesia. M. . terutama pada term insurance (life) dan pada seluruh produk general insurance terdapat yang disebut mudharabah. al-wadiah. seperti misalnya almusyarakah. yang diberikan kepada nasabah apabila tidak terjadi klaim. Hal ini mungkin sebagai solusi dari perdebatan bahwa dalam akad tabarru` tidak boleh ada pengembalian lagi (mudharabah).18. 19 Argumentasi ulama yang berpendapat seperti ini. tapi dalam prakteknya nasabah mendapat pengembalian berupa mudharabah (bagi hasil) jika tidak terjadi klaim. dalam kaitan dengan akad-akad dalam asuransi syariah. al-wakalah. lebih cenderung tidak menggunakan istilah tabarru`.19 Berdasarkan hukum Islam untuk membuat polis takaful (asuransi syariah) harus ada subyek pokok yang beresiko. Billah. penerimaan (qabul). Karena premi (tabarru`) sudah diikhlaskan dan hanya mengharapkan ridha Allah swt. Dengan kata lain ketentuan dalam polis takaful (asuransi syariah) adalah proposal (ijab).M Billah. asy-Syirkah. yang mana atas subyek pokok tersebut. Takaful Brunai.M. akan tetapi beberapa akad-akad tijarah lainya yang ada dalam fiqh Islam.

1984.20 Al Zuhaili juga dalam kitabnya menjelaskan tentang Syarikat alMusahamah. Dengan melandaskan diri pada prinsip takafuli. yang tidak boleh diperkecil lagi kecuali ditukarkan. selebihnya (95%) akan masuk ke dalam 20 21 M. Konsep akad al-musamahah seperti ini lebih mirip dengan konsep asuransi yang sementara ini banyak dipakai oleh asuransi syariah yang ada di beberapa negara termasuk di Indonesia. Billah. Damaskus. dan dimana setiap bagian tersebut disebut saham. Modal syarikat ini adalah terdiri dari modal-modal kecil yang jumlahnya banyak. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar saham yang dimilikinya. Setelah permainan selesai kemudian bola tadi diberikan kepada seorang diantaranya untuk dibawa pulang.. Akad tabungan investasi berdasarkan prinsip al-mudharabah sementara kontribusi berdasarkan prinsip hibah. yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. al Fiqh al Islam wa Adillatuhu al Juz` al Rabi`.. Kemudian bola terbelih dan dipakailah bersama. Syarikat Al Musahamah kata syaikh al-Zuhaili adalah merupakan salah satu jenis syarikat harta (syarikah al amwal) yang penting. asuransi syariah (terutama untuk asuransi jiwa) menerapkan dua bentuk akad diawal penerimaan premi.21 Agus Haryadi22 memberi ilustrasi tentang konsep al-musahamah seperti ketika kita ingin main bola. tidak terkecuali apakah dia sekaligus juga adalah salah satu pemegang saham.(dokumen sementara untuk polis yang disediakan pengelola bagi peserta) dan pembayaran takaful kontribusi (al-musahamah). Pengelola dan karyawannya digaji sebagai pegawai.M. Op. Hibah ini dilakukan secara berjamaah dan mengandung efek saling menanggung. Darul Fikr. Cit. kemudian masing-masing iuran atau kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki untuk keperluan bersama yaitu beli bola. hal 13-14 Wahbah al-Zuhaili. Besarnya hibah sekitar 5% dari total premi. Demikian seterusnya kadang bola tersebut dipakai lagi bersama dan tidak jarang hanya dipakai salah satu atau beberapa saja diantara mereka. hal 885 22 Agus Haryadi (CEO Asuransi Takaful Keluarga) dalam suatu kesempatan diskusi dengan penulis seputar konsep tabarru` dan konsep musamahah pada bulan Juli 2003 .

Bab II. Penerbit Gema Insani. Spekulasi Dalam Asuransi Syariah. 2004. “Asuransi Syariah (Life and General) – Konsep dan Sistem Operasional”. 23 Muhammad Syafi`i Antonio. Jakarta.23 Sumber: Dikutip dari buku. hal 38-46. Republika 7 Oktober 2002 . Muhammad Syakir Sula.tabungan investasi nasabah. Perusahaan asuransi syariah akan menempatkan dana tabungan dan kontribusi tadi pada proyek-proyek investasi yang halal dan menguntungkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful