Tsabitkah Penisbahan Kalimah “Sayyidina” Kepada Nabi Di Dalam Selawat?

Dalam hal ini, Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan: Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah pernah ditanya berkenaan kalimat selawat untuk Nabi yang dibaca dalam solat dan di luar solat, sama ada yang wajib atau pun yang sunnah/sunat: “Apakah dalam ucapan selawat itu disyari’atkan menggunakan kata-kata Sayyid, seperti orang mengatakan “Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad” atau “’ala sayyidina khalqi” atau “’ala sayyid waladi” atau hanya menggunakan kata-kata “Allahumma shalli ‘ala Muhammad”. Manakah yang lebih baik daripada ucapan-ucapan itu? Apakah digunakan kata-kata sayyid atau tidak menggunakannya kerana tidak tersebut dalam hadis-hadis.” Jawab al-Hafiz Ibnu Hajar: “Benar, mengucapkan lafaz-lafaz selawat sebagaimana tersebut dalam riwayat hadis adalah yang benar. Janganlah sehingga ada orang yang mengatakan Nabi tidak menggunakan kata-kata sayyid dalam bacaan selawat hanya disebabkan sikap rendah diri (tawadhu’) sahaja sebagaimana juga tidak layak ketika orang mendengar disebut nama Nabi tidak menyahut dengan ucapan shalallahu ‘alaihi wasallam. Semua orang Islam dianjurkan untuk mengucapkan kata tersebut setiap kali mendengar sebutan nama Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam. Saya (Ibnu Hajar) menyatakan bahawa sekiranya benar bahawa ucapan sayyid itu ada, niscaya disebutkan dalam riwayat dari sahabat dan tabi’in. Akan tetapi, saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan adanya riwayat seperti itu dari seorang sahabat atau tabi’in pun, padahal begitu banyak cara bacaan selawat yang diterima dari mereka. Al-Syafi’i rahimahullah sebagai seorang yang sangat memuliakan Nabi shalallhu ‘alaihi wasallam juga tidak menyebutkan kata sayyidina dalam awal pembukaan (muqaddimah) kitabnya. Padahal al-Syafi’i adalah contoh ikutan para pengikut mazhabnya. Beliau (al-Syafi’i) hanya menyebutkan “Allahumma shalli ‘ala Muhammad.”1 Tsabit pula melalui beberapa hadis bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam sendiri melarang para sahabatnya yang menisbahkan kalimah “Sayyidina” atas nama dan diri beliau. Ia adalah sebagaimana hadis berikut, “Muharrif bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu berkata bahawa ayahnya pernah bersama satu rombongan dari Banu Amir pergi berjumpa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi was Sallam. Apabila mereka tiba, mereka berkata kepada Rasulullah: “Anta Sayyidina!” Mereka (Banu Amir) berkata lagi: “Engkau adalah yang paling mulia kemuliaannya, dan yang paling besar keutamaannya.” Rasulullah menjawab: “Berkatalah kamu dengan perkataan kamu itu, akan tetapi janganlah sampai syaitan menjadikan kamu sebagai wakilnya”2. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik r.a. berkata, “Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi was Sallam seraya berkata: “Ya Muhammad! Ya Sayyidina Ibni Sayyidina! Wahai yang terbaik di kalangan kami dan anak kepada yang terbaik di kalangan kami!” Rasulullah menjawab: “Wahai manusia, hendaklah kalian bertaqwa dan jangan membiarkan syaitan mempermainkan engkau. Sesungguhnya aku adalah Muhammad bin Abdillah, hamba Allah dan Rasul-Nya; dan aku bersumpah kepada Allah bahawasanya aku tidak suka sesiapa mengangkat kedudukan aku melebihi apa yang telah Allah ‘Azza wa Jalla tentukan bagiku”3.
1 2

Sheikh Muhammad Nashidruddin al-Albani, Kitab Sifat Sholat Nabi, Media Hidayah, m/s. 215-216 Diriwayatkan oleh Abu Daud, dinilai sahih oleh Sheikh al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud, hadis no. 4806. Berkata Ibn Muflih dalam al-Adab al-Syar’iyyah wa al-Minah al-Mar’iyyah, jil. 3, m/s. 455, “Sanadnya baik (jayyid) 3 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya, hadis no. 12551, jil. 3, m/s. 153. Sanadnya dinilai sahih oleh Sheikh Syu’aib al-Arnauth dan rakan-rakan. Juga dikeluarkan oleh al-Nasa’i dalam ‘Amal al-Lail wa al-Yaum dengan sanad yang baik (jayyid) sebagaimana nilai Ibn Muflih dalam al-Furu’, jil. 3, m/s. 568

1

Daripada apa yang dipaparkan, ia menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. sendiri menegah dari menggunakan lafaz Sayyidina ke atas dirinya. Diringkaskan: 1 - Semua lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. tidak ada satu pun tambahan kalimat sayyidina. (Lihat Fadha’il ash-Sholat wa as-Salam ‘ala Muhammad Khoiril Anam oleh Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah hal. 10-11, dan perkataan semisal oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Bulughul Maram dalam penjelasan hadis Ibnu Mas’ud, 249) 2 – Dalam riwayat-riwayat yang sahih, para Sahabat sendiri yang begitu mencintai Rasullah s.a.w., tidak menggunakan lafaz Sayyidina dalam berselawat. 3 – Para imam mazhab sendiri juga tidak menggunakan lafaz Sayyidina dalam berselawat. Malah, dalam mukaddimah kitab al-Umm oleh Imam asy-Syafi’i, beliau sendiri tidak meletakkan kalimat Sayyidina dalam selawatnya. Maka, perkataan siapakah yang lebih baik? Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam atau rekaan-rekaan baru dalam agama yang dibuat oleh tangan-tangan manusia? Seandainya benar kalimah Sayyidina itu bagus, kenapa tidak ditambahkan ke dalam lafaz kalimah Syahadah atau seterusnya ke dalam lafaz azan dan iqamah? Wajarlah kita semua menilaikannya semula. Perlu difahami bahawa lafaz-lafaz zikir dan selawat yang diajarkan nabi berserta dengan fadhilat-fadhilatnya yang tersebut adalah suatu bentuk ibadah yang tauqifiyah (bersifat tetap/baku). Tidak boleh kita menokok tambah dan mereka cipta dengan lafaz-lafaz yang baru selainnya. Penutup: Sebagai mengakhiri artikel ini, berikut dibawakan dua contoh selawat yang tsabit dan sahih yang mana jelas tiada tambahan dengan lafaz kalimat “Sayyidina”,

َ َ َ َ ّ َ ّ َ ‫الل ّهُم صل ع َلى محمد ٍ وَع َلى آل محمد ٍ ك َما صل ّي ْت ع َلى إ ِب ْراه ِي ْم وَع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم‬ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ّ َ ٌ ِ َ ‫إ ِن ّك حمي ْد ُ مجي ْد، الل ّهُم بارِك ع َلى محمد ٍ وَع َلى آل محمد ٍ ك َما بارك ْت ع َلى إ ِب ْراه ِي ْم‬ ِ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ِ ّ َ ُ َ 4 َ ِ َ َ ٌ ‫وَع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم إ ِن ّك حمي ْد ُ مجي ْد‬ ِ َ َ َ ِ
“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Se-sungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya (termasuk anak dan isteri atau umatnya), sebagai-mana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”

َ َ َ ّ َ ّ َ ْ َ ‫الل ّهُم صل ع َلى محمد ٍ وَع َلى أ َزواجهِ وَذ ُري ّت ِه، ك َما صل ّي ْت ع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم. وَبارِك‬ ِ ّ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ َ ُ َ ِ َ َ 5 َ َ ِ َ َ ِ ّ ٌ ‫ع َلى محمد ٍ وَع َلى أزواجهِ وَذ ُري ّت ِه، ك َما بارك ْت ع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم إ ِن ّك حمي ْد ٌ مجي ْد‬ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ َ ُ َ ِ
“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Beri-lah berkah kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Eng-kau telah memberkahi kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”
4 5

Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Fathul Bari, 6/408 Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Fathul Bari, 6/407 dan Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya, 1/306. Lafazh hadis tersebut menurut riwayat Muslim)

2

dia menceritakan bahwa ayahnya menceritakan: Datang seorang pria menghadap Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Fashlun fi Lafdlis Sayyid) 2). 24 – 25) Dalam hadits ini Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menolak untuk dikatakan sebagai sayyidu Quraisy. yaitu orang yang sabar menanggung gangguan yang menyakitkan kaumnya. dan kepada raja (kepala negara). penyabar. 190 hadits 4770) 3 . 418) Dari keterangan dua ulama tersebut tahulah kita bahwa gelar as-sayyid adalah kehormatan bagi pihak yang digelari dengan kata tersebut. Ahmad dalam Musnadnya jilid 4 hal.com/2008/01/hukum-menyebutkan-sayyidina-muhammad. juga lafadh ini diberikan kepada orang yang penyabar yang mampu menguasai kemarahan dan mampu mengendalikannya. 417). Sehingga dipahami oleh sebagian orang bahwa tidak boleh menyebut sayyidina Muhammad. Adapun kenyataan bahwa sebagian orang memahami dilarang memberi gelar sayyidina Muhammad bagi Nabi shallallahu `alaihi wa sallam karena salam paham terhadap hadits Nabi berikut ini: Dari Abdillah bin Asy-Syakhkhir.html Lafadh “sayyidina” dalam bahasa arab maknanya ialah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama berikut ini: 1). juga pimpinan dan orang yang dikedepankan dalam kalangan kaumnya….” (HR. Tetapi beliau tidak suka disanjung di depannya dan beliau lebih suka tawadlu’ (berendah hati)). Dan terdapat banyak hadits memberikan istilah sayyid kepada orang yang mempunyai keutamaan. Diberikan pula lafadh sayyid kepada dermawan. Al-Imam Abu Sa’adat Ibnul Atsir rahimahullah menerangkan tentang hadits tersebut: “Beliau memang sepantasnya menduduki posisi pimpinan. Al-Imam Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi rahimahullah mengatakan: “Ketahuilah olehmu bahwa lafadh sayyid itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang paling tinggi kedudukannya pada kaumnya dan paling dimuliakan mereka. yaitu Nabiyullah dan Rasulullah) dan jangan sampai setan menyeret dia kepada tipu dayanya. Pria tersebut menyatakan kepada beliau: “Engkau adalah sayyid Quraisy. Jadi bukan karena beliau melarang pemberian gelar sayyid bagi beliau karena hadits Nabi shallallahu `alaihi wa sallam yang lainnya menegaskan tentang kedudukan beliau sebagai sayyid: “Aku adalah sayyid (junjungan) anak Adam pada hari kiamat dan orang pertama yang terbuka kuburnya di hari kebangkitan dan orang pertama yang mensyafaati dan orang pertama yang disyafaati. Al-Imam Majduddin Abus Sa’adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Atsir rahimahullah menerangkan: “Kata As-Sayyid sebagai sebutan bagi Allah.” (Al-Adzkar An-Nawawi. Juga lafadh ini diberikan oleh istri kepada suaminya. Kata itu juga diberikan bagi suami. dermawan. (An-Nihayah jilid 2 hal. orang yang terhormat.blogspot. As-Suyuthi jilid 2 hal.”) (Lihat Jami’ul Ahadits.” (An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar jilid 2 hal. diberikan pula sebagai panggilan bagi raja (kepala negara). hal. Maka Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menyatakan: “hendaknya kalian menyatakan tentang aku seperti yang dikatakan oleh Allah (yakni sebagaimana Allah menggelari beliau. 418. orang mulia. Dari kelengkapan hadits ini sesungguhnya kita dapat mengerti bahwa yang beliau tolak adalah sikap memuji-muji yang melampaui batas dan yang demikian ini akan memberi peluang kepada setan untuk menyeret yang dipuji maupun yang memuji dalam perangkapnya.” Kemudian pria menyatakan lagi kepada beliau: “Engkau itu adalah orang yang paling utama omongannya dari kalangan mereka dan paling agung kedudukanmu.Hukum Menyebutkan "Sayyidina Muhammad" http://muhammadfachri.” Maka Nabi shallallahu `alaihi wa sallam menyatakan kepadanya: “Yang dikatakan as-sayyid itu adalah Allah.” (Berkata Al-Imam As-Suyuthi dalam kitab beliau Jam’ul Jawami’ (Al-Jami’ul Kabir): “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radliyallahu `anhu. Lafadh ini diberikan pula bagi pimpinan dan orang mulia. Dan pemahaman yang demikian tidaklah tepat bila melihat kelengkapan hadits ini.

berilah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat atas Ibrahim. Jawaban: Mengenai bacaan sayyidina (pemimpin kami) dalam shalawat shalat yakni ketika tasyahud akhir terdapat dua pendapat di kalangan ulama. amiin. sekaligus mohon disertai dalilnya. Maka kita tidak boleh menambahkan sayyidina ketika membaca shalawat tersebut karena beliau tidak mengajarkannya. Muslim). lalu bagaimana kami bershalawat?” Beliau tidak segera menjawab sehingga para sahabat berharap Basyir bin Saat tadi tidak bertanya. seperti shalawat Nabi dalam duduk at-tahiyyat. sebaiknya mengamalkan shalawat sesuai dengan apa yang tersebut dalam teks riwayat dalam arti tidak perlu menambahkan bacaan sayyidina karena bacaan yang diucapkan Rasulullah di dalam shalat juga tanpa menyebut bacaan sayyidina. Atas jawaban al-Mu’tashim ana ucapkan syukran. Sedang Beliau bersabda “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat. I/117). Pendapat pertama diungkapkan oleh ulama ahli hadits yang berpegang pada riwayat Basyir bin Saad tatkala ia bertanya kepada Rasulullah Saw. Raya Maule Km. lebih utama daripada melakukan adab (yakni membaca sayyidina). kecuali dalam doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu `alaihi wa sallam dalam shalat. Jl.Maka sesungguhnya mengucapkan sayyidina Muhammad. Menurut ahli hadits.wordpress.” Oleh: Al Ustadz Ja’far Umar Thalib Hukum Membaca Sayyidina April 10. Syamsul Maarif. Sesungguhnya Engkau Maha Memuji lagi Maha Agung.R. sebab Nabi shallallahu `alaihi wa sallam telah bersabda: “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. 2008 by warungbaca http://alwasath. dan yang lain.. dan berikanlah keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan atas keluarga Ibrahim. Pesantren diyakini sebagai pusat ilmu agama sekaligus benteng budaya. Nabi kita mengajarkan shalawat itu tanpa kalimat sayyidina Muhammad atau pun sayyidina Ibrahim. Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atasmu.” (H. 4 . Kali ini ana menanyakan hukum membaca sayyidina sebelum mengucap Nabi Muhammad Saw. Al-Bukhari. Ini ana tanyakan. Tebuireng. “Wahai Rasulullah. mengingat di lingkungan ana perihal membaca sayyidina dan tidak.R. khususnya di dalam shalat telah menjadi sumber perselisihan antara sesama muslim yang tidak baik dipandang. Ahli hadits berpendapat bahwa melaksanakan perintah dengan mencontoh ibadah shalat yang dilakukan Rasulullah Saw. Sindy. sayyidina Abu Bakar. 7 Cadas Sepatan Tangerang Jabar. Kemudian beliau bersabda: “Ucapkanlah: Ya Allah. Sayyidina Ali dan selanjutnya adalah boleh. Ada beberapa pers pesantren yang bisa dikatakan berhasil seperti Suara Hidayatullah.” (H.com/2008/04/10/hukum-membaca-sayyidina/ Tanya: Ana mengenal al-Mu’tashim beberapa waktu yang lalu dan ana melihat bahwa al-Mu’tashim sebagai pers pesantren hendaknya dikelola dengan baik karena umat kini atau esok pasti membutuhkannya. Ana doakan mudah-mudahan alMu’tashim juga berhasil.

(Kasyful Khafa’ Wa Muzîlul Ilbâs. Mana yang benar? (Roni @ e-mal) Saya cermati. 354). Kesimpulannya. kalau yang Anda maksud menyebut sayyidina Muhammad itu dalam konteks ibadah Khassah. jadi kita pun tidak perlu menambahinya.a. pun tidak mengajarkannya.com/mapi/index.. Namun. Anda membaca “Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad … dst”. Muslim) Coba cermati. Hal ini diqiyaskan pada apa yang telah dilakukan Abu Bakar r. “Saudara-saudara sekalian. Nabi tidak mencontohkan tambahan Sayyidina Muhammad ketika membaca salawat dalam tahiyyat. silakan masing-masing beramal sesuai dengan pedomannya.R. tentu hal seperti ini tidak perlu Anda lakukan. mendidik anak. kita diperbolehkan menambahkan kata sayyidina saat menyebut nama Nabi saw.php?option=content&task=view&id=250&Itemid=68 Saya cermati. Misalnya berdakwah. tidak boleh ada modifikasi. Abu Bakar memilih mundur. shaum. Pada saat sedang berlangsungnya shalat. Sebagian mengatakan bahwa hal itu termasuk kedustaan yang dibuat-buat. sebab prinsip ibadah khassah adalah mengikuti sebagaimana dicontohkan Nabi saw. kita diberi kebebasan untuk melakukan modifikasi sesuai tuntutan zaman. mencari ilmu. demikianlah Sayyidina Muhammad saw. Kita hanya mengikuti contoh Nabi saw.a. (H. Artinya. Wallahu A’lam 5 . Mengenai hadits yang berbunyi: “Jangan kamu membaca sayyidina di dalam shalat. namun ada juga yang tidak. Mana yang benar? Untuk menjawab masalah ini sebaiknya kita memahami jenis-jenis ibadah yang secara garis besar terbagi pada dua bagian yaitu: ibadah Khassah dan ibadah ‘Ammah. Kita tidak dibenarkan untuk menambahi ataupun mengurangi. bersabda. Misalnya. baik yang menambahkan bacaan sayyidina maupun yang tidak.” (H. ada orang yang menambahkan kata “sayyidina” kalau menyebut nama Nabi saw. saat membaca shalawat dalam tahiyyat. Kalau yang Anda maksud menyebut sayyidina Muhammad dalam konteks ibadah 'Ammah tentu boleh-boleh saja. Ibnu Ma’ud r. kita pun tidak perlu memakainya karena Nabi saw. dll. saat berceramah Anda mengatakan. Sindy. "Shallu kamaa raitumuuni ushalli. dll. alias tidak dibenarkan memodifikasinya.percikan-iman. ketika beliau menjadi imam menggantikan Rasulullah yang sedang sakit waktu itu.” Keterangan sahih ini menegaskan bahwa dalam shalat. “Ya Rasulullah bagaimana cara kami bersalawat kepadamu?" Nabi saw. berkata. keduanya mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Jilid II hal.R.” Namun. tidak melaksanakan perintahnya karena rasa hormatnya kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu. haji. Silakan cermati keterangan berikut.. Dengan demikian masing-masing pendapat. Misalnya.Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama tasawuf dan ahli adab. al-Bukhari. Mereka memilih menambah bacaan sayyidina dalam shalat karena berangkat dari perasaan hormat yang tinggi terhadap Rasulullah Saw." artinya “Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku shalat. ada orang yang menambahkan kata “sayyidina” kalau menyebut nama Nabi saw. kalau dalam konteks ibadah ‘Ammah. mengajarkan kemuliaan akhlak… dst. Ibadah ‘Ammah adalah ibadah yang teknik pelaksnaannya tidak diatur secara mendetail atau rinci oleh Nabi saw. apakah Nabi mengajarkan salawat dalam tahiyyat dengan menggunakan kata sayyidina? Karena dalam hadis ini tidak ada kata sayyidina. “Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘alaa aali Muhammadin kama shallaita ‘ala aali ibraahim wa baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aaali muhammadin kamaa baarakta ‘ala aali ibraahim innaka hamiidun majiid. I/214). Namun tidak dibenarkan kalau dalam konteks ibadah Khassah. Yang diperlukan umat Islam di dalam perbedaan ini adalah sikap tasamuh (tepa selira) antar sesama.” Hadits ini dikatakan oleh para ahli hadits tidak ada sumber yang jelas. Misalnya. Mereka berpendapat bahwa suatu saat melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. ibadah shalat. Karena prinsip dalam ibadah Khassah adalah harus mengikuti contoh nabi. Tambahan seperti ini tidak boleh dilakukan karena sebagaimana sabdanya. Ibadah Khassah adalah ibadah yang pelaksanaannya telah diatur secara mendetail atau rinci oleh Nabi saw. Dalam hadis-hadis sahih. namun ada juga yang tidak. mencari nafkah.[] Membaca Sayyidina dalam Tahiyyat http://www. Rasulullah datang dan memerintahkan Abu Bakar untuk tetap menjadi imam.

Bukankah kalimat sayyidu itu artinya tuan.blogsome. seperti qiyam asalnya Qiwam.‫وَأ َل ْفيا سي ّد َها ل َدى الباب‬ َ َ َ َ ِ َ ْ َ http://sn78.29. itu juga tidak melarang orang membaca Sayyidina. ‫إ ِن ي َسك ُن الساب ِقُ من واوٍ وَيا *وات ّصل َ وَمن عُروْض عَرِيا *فَياءا الواو‬ ً َ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ْ ٍ .cgi/artikel/bisri_mustofa_menjawab/07-lafalsayyidina. Adakah pada saudara dalil yang melarang tambahan sayyidina? ‫ل َ ت َُسوّد ُنى فى الصل َة‬ ِ َ ِ ّ ِ Bukankah hadits itu melarang membaca sayyidina di dalam sholat? Di manakah saudara dapat hadits itu? Saya tanyakan ini sebab sayyada yusayyidu di dalam lughoh tidak atau belum pernah saya menjumpainya. Apakah saudara juga akan berkata bahwa Tusayyidu itu asalnya Tusawwidu? Kemudian sekaligus wawu dua diganti dengan ya’ dua? Jika demikian apakah dasarnya? Baiklah! Andaikata hadits itu shohih.masterwebnet.single Pada waktu Rasululah ditanya. kemudian wawu diganti dengan ya’. sunahkah tambahan itu? Fathul Mu’in hanya menerangkan: ‫ل َب َأ ْس ب ِزِياد َةِ سي ّدِنا قَب ْل محمد‬ َ َ َ ّ َ ُ َ َ Tidak ada bahayanya dengan tambahan kalimat sayyidina sebelum kalimat Muhammad. bacalah “Allahumma Sholli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Aali Muhammad” tetapi di dalam keterangan ahli taqlid selalu digunakan tambahan Sayyidina. pemimpin bahkan ada yang artinya suami. bukan yaiyyul ‘ain sedang kalimat Sayyid itu aslinya saiwid ‘ala wazni Fa’yil dari Sa’da-Yasudu. dan benar Tusayyidu itu asalnya Tusawwidu.ي ُسوّد‬ َ َ Adapun masdarnya siyadatan itu asalnya juga siwadatan.com/2004/10/ 6 . Sebab arti harfiahnya (letterlijk) adalah ”Jangan engkau mempertuan aku di dalam sholat”. yang terhormat. yang ada di dalam lughoh itu sawwadayusawwidu. akan tetapi sekedar menyesuaikan dengan kedudukan Nabi sebagai Sayyidu Waladi Adam. tapi juga yang artinya: yang mulia. berdasarkan: Lihat al-Khulashoh bab Ibdal. tidak kami maksudkan mempertuan. ُ ‫سي ّد َ . dan Inqiyad asalnya Inqiwad. bagaimana kami membaca sholawat atas paduka? Rasulullah menjawab.ي ُسي ّد‬ َ َ Jadi termasuk fi’il yang wawiyyul ‘ain. berdasar: ُ ‫سوّد َ .malang/cgibin/content. Bacalah ayat 55 surat Yusuf.com/ppssnh. Kami membaca "sayyidina" itu.id.or.‫اقْل ِب َن مد ْغَما‬ َ ُ ّ ّ ُ ْ َ ‫ذا أ َي ْضا روَوا في مصد َرِ المعْت َل عَي ْنا‬ ً ِ ْ َ ً ْ َ .Sunahkah tambahan Sayyidina dalam solawat? http://pesantren. Wawu (‫ )و‬diganti dengan Ya’ (‫ )ي‬kemudian ya’ awal di-idghomkan pada ya’ tatsniyah. itu dalam bahasa Arab (Jawa) bendoro? Tidak selamanya kalimat sayyidina itu mempunyai arti tuan itu bendoro.

jld. ia adalah sesuatu yg tidak terdapat dalil drpd Nabi (saw) mahupun sesuatu yg terdapat di dalam kitab-kitab Imam Syafie.Tajuk Buku: Salah Faham Dr. Imam Syafie membenci azan 2 kali di hari Jumaat. Namun jika kita periksa kembali amalan tersebut. secara terperinci ia mempunyai beberapa takrifan: 1. Penulis buku tersebut (Rasul Dahri) telah memberi beberapa contoh sebagai pembuktian terhadap Dr. bukan secara berjamaah. 127] 2. Bhd. Antara amalan tersebut adalah: 1. 1. dan tidak dengan mengikut apa saja yg diajarkan oleh ibu bapa kita sejak kecil. dan beliau memilih azan sekali di hari Jumaat sehingga beliau menjelaskan: “Maka urusan agama (perlaksanaan azan) sebagaimana di zaman Nabi (saw) lebih aku sukai.Sesuatu yg baru (mendatangkan yg baru. Amaran terhadap bahaya amalan bid’ah telah lama dijelaskan oleh Rasulullah (saw) dlm banyak hadis. iaitu semasa takbiratulihram.Mengubah-suai iv . Penulis: Rasul Dahri Terbitan: Jahabersa Sdn. Harun Din Dalam Persoalan Bid’ah & Percanggahannya. Imam Syafie mewajibkan mengangkat tangan di waktu solat hanya di 3 tempat.” [Rujuk Al-Umm. 105] 7 . Buku ini diterbitkan bertitik-tolak dari kekeliruan masyarakat yg ditimbulkan oleh Dr. Ia boleh dinilai melalui maksud yg terkandung dlm salah satu dr kalimah-kalimah di bawah: i . Harun Din dalam pita rakaman beliau yg bertajuk “Persoalan Bid’ah dan Salah Faham Masyarakat Terhadapnya”. ia membawa erti: Mencipta (mengada-adakan atau mereka-reka) sesuatu (amal) yg sama sekali tidak ada contohnya pd zaman Nabi (saw) atau tiada dalilnya dari syara’.Mereka-reka atau rekaan. 1. jika tidak ada dalil (hujjah) atau keizinan dari syara’ (Al-Quran dan Al-Hadith) utk melakukannya. buku ini merupakan satu permulaan yg baik yg akan memberi kesedaran kpd kita bahawa setiap ibadah atau amalan kita memerlukan ia mempunyai dalil (suruhan atau larangan) yg bersumberkan daripada Al-Quran dan Hadith Nabi (saw) yg sahih. [Lihat Al-Umm. hlm. Dalam keadaan masyarakat sekarang yg telah saban hari dihidangkan dengan puluhan hadith yg didakwa sebagai hadith Nabi (saw).Menyembunyikan atau menyorokkan. bahkan ulama’ spt empat Imam mazhab terbesar Islam banyak menegaskan ancaman bid’ah dlm kitab-kitab muktabar karangan mereka. 195] 3. sesuatu yg diada-adakan atau menokok tambah) iii . semasa hendak ruku’ dan bangun dari ruku’ dan katanya: “Dan kita tidak diperintahkan mengangkat tangan selain yg tersebut. Harun Din yg mempertahankan kenyataan bahawa beberapa amalan ibadah yg terdapat di dlm masyarakat adalah sebahagian drpd anjuran Islam. Perkataan Dan Perbuatan Yg Se-erti Dgn Bid’ah atau Dianggap Bid’ah. 3. sehingga sering mengganggu jamaah yg solat munfarid atau solat sunat. bahkan merupakan amalan yg berpegang kpd mazhab Syafie. tetapi rata-rata para pengikut mazhab Syafie bukan saja menguatkan suara tetapi menggunakan pembesar suara utk menambahkan kebisingan dan hingar-bingar di dlm masjid. jld. hlm. Malah Imam Syafie lebih menggalakkan para makmum berzikir sendirisendiri. maka amalan tersebut dinamakan ibadah yg bid’ah. Bagi yg tidak memahami erti sebenar bid’ah. Mungkin antara kita sudahpun biasa mendengar perkataan ‘bid’ah’ disebut atau terbaca di mana-mana. hlm. Secara bahasa (lughah) ia bermaksud: Setiap sesuatu (perbuatan atau pekerjaan) yg dicipta (diadaadakan) dengan tiada contoh sebelumnya. atau salah satu daripadanya. ii .Menukar-ganti v . Imam Syafie mengharamkan berzikir dgn cara mengangkat suara selepas menunaikan solat fardu. Setiap amal ibadah yg masih berunsur atau masih terlibat dgn kelima-lima kalimah di atas. 2. Secara syara’.” [Ibid.

Abu Daud (3911). para sahabat. aku adalah Muhammad bin Abdullah. kerana yg demikian itu adalah kesesatan. Sesiapa di antara kamu yg mengalami zaman seperti itu. dan Aku hanya meredhai Islam sebagai agamamu. Tetapi pernahkah kita bertanya. maka hendaklah berpegang teguh kpd sunnahku dan sunnah para Khulafa arRasyidin. masih terdapat banyak amalan-amalan yg kita lakukan yg sebenarnya tidak terdapat nasnya dari Al-Quran dan Al-Hadith. maka pada masa ini ia juga tidak boleh dianggap sbg agama. tabiin atau kalangan salaf as-soleh yg tidak membaca sayyidina semasa berselawat? Apakah kemarahan Nabi sebagaimana yg digambarkan pd hadith di atas lebih kita sukai dari kecintaannya? Nabi Muhammad (saw) telah berpesan bahawa setelah kewafatan baginda akan berlaku berbagai-bagai ikhtilaf (perselisihan) dan berbagai-bagai bid’ah (ciptaan yg baru dlm agama). wahai tuan kami (ya sayyidana). Maka jauhkanlah diri kamu dari perkara-perkara yg diada-adakan (dicipta. Demi Allah. dan anak orang baik kami! (ya abna khairana)” Maka bersabda Rasulullah (saw):”Wahai manusia! Hendaklah kamu jaga kata-kata kamu. Seperti firmanNya: “Tiadalah Kami terlupa (tertinggal) suatu apapun di dalam Al-Kitab (Al-Quran). Sebagaimana sabda baginda: “Aku berwasiat kpd kamu agar bertakwa kpd Allah. Musnad. Peganglah sunnah itu erat-erat. wahai anak tuan kami (ya abna sayyidana). Musnad. jangan sampai kamu diperdayakan oleh syaitan. bagaimana pula dengan amalan membaca selawat di antara solat tarawih? Adakah terdapat nas yg menyokongnya? Mungkinkah amalan ini juga merupakan satu amalan bid’ah yg masih terdapat dlm masyarakat kita? 8 . Turmizi (2600). kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ibn Majah (42)] Berkata Imam Malik (ra): “Sesiapa yg melakukan bid’ah di dlm Islam kemudian disangkanya baik. Malah ada larangan daripada Nabi (saw) kerana perbuatan serupa itu boleh membawa kepada ‘ghulu’ (melampau-lampau) sebagaimana larangan Nabi (saw): “Dari Anas bin Malik. mendengar. direka-reka iaitu bid’ah). kerana telah jelas Allah berfirman: ‘Hari ini Aku telah sempurnakan agama kamu dan Aku cukupkan nikmat kamu. Kerana barangsiapa yg masih ada di antara kamu selepas peninggalanku nescaya akan melihat ikhtilaf (perselisihan) yg banyak. mendengar dan mentaati (pemimpin) sekalipun dari hamba Habsyi.” Jika terdapat ibadah atau ganjaran khusus yg perlu kita ketahui. Hadith sahih] Marilah kita periksa semula.’ Maka apa yg tidak dapat dianggap sbg agama pd masa itu (masa Nabi).” [H/R Ahmad (1653). sudah tentu ia tidak terlepas drpd disebut oleh Allah di dlm Al-Quran dan diingatkan oleh Nabi (saw) dlm hadithnya. hamba Allah dan utusanNya. Namun nabi (saw) telah berwasiat agar sentiasa bertakwa.” (Al-An’am 6:38) Bahkan pada bulan Ramadhan yg mulia ini.” [H/R Ahmad (13106). aku tidak suka kamu mengangkat kedudukan aku lebih dari yg telah Allah ‘Azza wa Jalla mengangkat untuk aku. kerana tidak ada dalil atau suruhan agar berbuat demikian. maka dia telah menganggap bahawa Muhammad telah mengkhianati al-Risalah. patuh. adakah antara selawat (luar atau dlm solat) kita kpd Nabi (saw) betul seperti apa yg telah diajar oleh baginda (saw)? Apakah kita membaca sayyidina lebih baik dari Nabi (saw). akhirnya mereka melanggar fatwa Imam Syafie! Satu perkara lagi yg ditekankan di dalam buku tersebut adalah amalan membaca ‘Sayyidina’ semasa berselawat. As-Sunnah. Kita telah mengetahui akan hadith kelebihan tarawih adalah satu hadith yg palsu dan tidak bersumberkan drpd Nabi (saw). sesungguhnya seorang lelaki berkata:”Wahai Muhammad. kembali kpd sunnah dan berpegang kepadanya.tetapi pengikut mazhab Syafie kebingungan setelah mendapati hadis sahih menyuruh mengangkat tangan setelah bangun dari tasyahud awal. Ulama ahli Sunnah Wal-Jamaah atau salaf tidak menggemari menambah sayyidiina semasa berselawat. jgn mengikut atau mengamalkan bid’ah-bid’ah yg tercipta kerana akan menimbulkan ikhtilaf yg banyak.

sambil memberi contoh-contoh seperti membaca usalli ketika niat solat. nawaitu dan sayyidina tidak boleh diterima sama sekali. usalli dan banyak lagi. Memang ada hadis riwayat Muslim yang membawa erti: Setiap bidaah itu sesat. malah boleh dianggap sebagai kurang sopan kerana secara tidak langsung pula menuduh pengamalnya sebagai ahli neraka. membaca sayyidina dalam tasyahud. kerana masalah itu dibincangkan secara terbuka di hadapan orang awam. Akibatnya lahir puak-puak kecil dalam masyarakat yang dipecah-belahkan oleh orangorang yang embawa fahaman yang berbeza tanpa memelihara adab dan etikanya. Masing-masing mempunyai pendapat dan pengikut setia yang seolah-olah diri dan puaknya sahaja yang betul dan tidak berkemungkinan salah. kenduri kematian.Firman Allah lagi: “Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. tanpa memelihara adab al-ikhtilaf (adab berbeza pendapat). mengapa perbezaan pendapat ini berlaku. jauh sekali daripada bidaah.com/2007/02/09/1001-kemusykilan-11/ Isu bidaah dalam masyarakat Islam SOALAN: Saya seorang pelajar sedang menuntut di sebuah institusi pengajian tinggi di Kuala Lumpur. Dia menyatakan banyak amalan bidaah berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia.” (Al-Isra’ 17:36) Marilah kita bersama-sama meneliti dan mengkaji kembali hakikat amalan harian kita di sisi Allah. biarlah ia tersimpan dalam fail-fail lama sebagai dokumen dan bahan sejarah. seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. yang berkelayakan. penglihatan dan hati. sesat dan membawa ke neraka terhadap kumpulan lawan yang berbeza pendapat tentang usalli. Johor. Isu bidaah dalam masyarakat Islam Oleh: DR. Sesungguhnya pendengaran. beramanah dan tahu menilai harga pemikiran ulama dan perbezaan pendapat mereka dalam masalah-masalah tertentu. 9 . Sepatutnya masalah ini tidak dibangkit lagi di tempat-tempat awam secara terbuka. membaca nawaitu ketika bersuci. Ceramah ini menimbulkan salah faham kepada masyarakat sekitar. baru-baru ini saya berpeluang mendengar ceramah seorang ustaz. di negeri Kelantan dan Pattani sebagai contoh. membaca doa qunut dalam solat subuh dan banyak lagi. sedangkan kumpulan lawan pula salah dan tidak berkemungkinan betul sama sekali. Anggapan sebagai pengamal bidaah. talkin selepas pengkebumian mayat. Siapa yang benar antara dua kumpulan tersebut? TALIB ABU. Johor Bahru.wordpress. Perbezaan pendapat antara ilmuwan dan bijak pandai Islam bukan perkara baru bagi masyarakat Islam di rantau ini. Jika perlu. Pengalaman yang lalu memperlihatkan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan. pernah diperselisihkan pendapat tentang najis anjing. Akhirnya lahir dua kumpulan yang digelarkan kaum muda dan kaum tua. ABDUL HAYEI BIN ABDUL SUKOR http://rampaiseri. apalagi membawa ke neraka. JAWAPAN: Masalah yang dikemukakan di atas termasuk antara masalah khilafiah yang usang dan dibaharui semula dalam negara kita sejak beberapa dekad yang lalu. hujah dan alasan. Untuk makluman tuan. dan setiap kesesatan itu ditempatkan dalam neraka. bagaimana kedudukan sebenarnya dari segi dalil. Amalan itu menurutnya sunat dan tidak bertentangan dengan sunah nabi. Setiap bidaah itu sesat dan setiap kesesatan membawa ke neraka. Selamat menunaikan ibadah berpandukan Al-Quran dan Al-Hadith yg sahih. biarlah dibuka oleh orang-orang tertentu jua. Semua amalan ini menurutnya bidaah. Soalan saya. Beberapa dekad yang lalu. kerana ada pula penceramah lain berpendapat sebaliknya.

Perbezaan pendapat dalam isu-isu yang membabitkan hukum dan kaedah istinbat (mengeluarkan hukum). jika keuntungan sepatutnya diraih daripada perbezaan pendapat itu. memadailah jika dikatakan kedua-duanya ada hujah dan dalil tetapi semuanya zanni dan wajar menerima perselisihan. Cerdik pandai agama boleh membincangkan secara jujur dan ikhlas sesama ulama dan tokoh-tokoh yang berkeahlian sahaja. Menunjuk kebolehan sendiri. Sesetengah ulama dari mazhab Hanafi berpendapat tidak sah perkahwinan itu kerana wanita itu diragui keimanannya. Penulis tertarik dengan tulisan Dr.Tetapi. bukannya menambahkan kesengsaraan dan kekusutan fikiran yang tidak berkesudahan. Negara-negara yang lebih awal menikmati tamadun Islam seperti Mesir. perbezaan terpuji dan terkeji. Dalam ruangan yang terbatas ini penulis tidak berpeluang mengemukakan hujah masing-masing. Buku-buku ini sangat baik dibaca oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita kerana ia ditulis oleh ulama yang berwibawa dan berpengalaman dalam bidang itu. Penulis berpendapat isu-isu usalli. Pemikir-pemikir Islam mereka telah menulis banyak buku yang berkaitan adab berbeza pendapat seperti Dr. tidak mampu berbincang lebih luas daripada cermin kurungannya sahaja. Malang sekali. kumpulan dan mazhabnya sahaja. ia tidak nampak selain dirinya. Seseorang yang memasuki bidang fiqh perbandingan tidak akan berjaya dalam hidupnya sebagai ilmuwan jika disertai dengan nafsu dan rasa besar diri yang tidak terkawal atau taksub kepada mazhab. Sulaiman al-Asyqar dalam kitabnya Tarikh al-Fiqh yang dipetiknya daripada Syeikh Rashid dalam mukadimah al-Mughni karya Ibn Qudamah. kerana ada fatwa dikeluarkan oleh ulama Syafie bahawa pengikut mazhab Hanafi disamakan tarafnya dengan kafir ahl al-Zimmah (kafir yang tinggal di dalam negara Islam). bagaimana bidaah yang dikatakan sesat dalam sabda itu? Apa takrifnya dan adakah hadis itu boleh dipakai pada semua perkara sama ada akidah atau bukan akidah. kumpulan atau jemaah yang dianutinya. supaya semua keterangan antara al-Quran dan hadis dapat diserasikan dan supaya tiada percanggahan berlaku antara al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain. disebabkan Syafie memfatwakan harus seseorang berkata “saya seorang muslim insya-Allah. Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bidaah kufur sahaja yang membawa pengamalnya ke neraka. Perbezaan terkeji menurutnya ialah apabila berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: 1. Orang yang taksub kepada diri sendiri. Orang yang taksub kepada mazhab tertentu tidak menerima wujudnya banyak mazhab dalam masyarakat. Mereka mendesak pemerintah supaya membahagikan masjid kepada pengikut-pengikut Syafie dan Hanafi. Dr. Dr. sedangkan perbuatan itu merupakan gerak-geri yang membatalkan solat. Fikirannya terkunci.” Ada lagi fatwa yang pernah dikeluarkan oleh mufti bermazhab Hanafi menyatakan seorang pengikut mazhab Hanafi tidak sah solat di belakang imam yang menganut mazhab Syafie kerana dia mengangkat tangannya ketika ruku’ dan sujud. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya membahagikan perbezaan pendapat kepada dua. qunut solat subuh. 10 . sepatutnya membawa rahmat serta menjana pemikiran ijtihad yang lebih matang. mazhab dan kumpulan tertentu bagaikan orang yang terkurung dalam sebuah bilik yang dikelilingi cermin. Taha Jabir al-Alwani dengan bukunya berjudul Adab al-Ikhtilaf. Desakan itu pula berpunca daripada fatwa-fatwa liar dikeluarkan oleh ulama-ulama Syafie tentang masalah sama ada harus atau tidak bagi seorang pengikut mazhab Hanafi untuk berkahwin dengan wanita pengikut mazhab Syafie. tiba-tiba kerugian pula dihasilkan. Iraq dan lain-lain sangat menyedari hakikat ini. katanya: “Sejarah mencatatkan permusuhan berlaku di Syam pada akhir abad ke-13 Hijrah antara kumpulankumpulan yang fanatik kepada mazhab. sayyidina dan sebagainya adalah masalah kecil dan tidak perlu disebar kepada orang awam yang rendah pengetahuan agamanya. al-Qaradawi dengan bukunya al-Sahwah al-Islamiyah dan lain-lain. Dia tidak berpuas hati jika mazhab-mazhab lain juga sama mengambil tempat.

iaitu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan apabila dikatakan kepada mereka. Saya beribadat kepada Allah menerusi lakonan saya. Al-Sya’bi. nescaya beliau mengumpul semua ahli badar (sahabat-sahabat kanan) untuk ditanya masalah itu kepada mereka.” Penulis merasakan penting sesuatu masalah dirujuk kepada pakar dalam sesuatu bidang. Penulis pernah membaca sebuah majalah yang menemu ramah seorang pelakon. Mereka sanggup memberi fatwa dalam apa jua masalah yang berkaitan atau tidak berkaitan. seorang mencari si jahil untuk dilantik pemimpin. mereka akan terkejut besar melihat semua orang dari semua peringkat tanpa silu malu berani bercakap tentang Islam. tetapi cita-citanya besar. Imam Malik pernah ditanya kepadanya 38 soalan oleh penduduk Maghrib. Mereka menjawab: Tidak.w. 2.a. Bid'ah Secara Etimologis dan Terminologis http://www. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk.Ada beberapa contoh. (Sifat al-Fatwa. Apabila ulama semuanya meninggal.com/index. . beliau hanya menjawab enam soalan sahaja. sedangkan orang alim pula mencari seberapa banyak jalan untuk tidak menjawab kerana bimbang kesilapan berlaku. tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati daripada perbuatan nenek moyang kami. berani menjawab dengan terus terang atas namanya. Tetapi sayang. dalam sabdanya yang diriwayat Bukhari yang bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia secara terang-terangan. apabila ditanya hal-hal agama. Apakah bidang agama boleh diserah kepada siapa sahaja. salah seorang imam hadis dari kalangan tabi’in berkata: Aku hairan.Penulis juga pernah melihat jemaah di beberapa masjid sekitar Kuala Lumpur. tetapi mencabutnya dengan menarik pulang ulama. walaupun kumpulan itu lebih minat berzikir dan beribadat sembahyang daripada berpuasa sunat. orang jahil merasa terhina jika tidak dapat menjawab soalan agama yang dikemukakan kepadanya. bukan kerana kebenaran. Ada jemaah yang dengan sengaja keluar atau tidak bersedia mendengar ceramah agama yang disampaikan oleh penceramahpenceramah yang bukan daripada kumpulannya. mereka dengan tidak segan-segan menjawabnya. Kumpulan ini pernah ditunjuk oleh nabi s. 36 soalan lagi dijawabnya la adri (aku tidak tahu). dalam soal-soal agama. Kurang pengetahuan.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=2 11 . ada orang sambil berehat di atas kerusi mewah berani menjawab seberapa banyak soalan yang dikemukakan sedangkan soalan seumpama itu jika ditanya kepada Umar ibn al-Khattab.pesantrenvirtual. Ditakdirkan imam-imam ini lahir semula pada zaman ini. Mereka lebih suka membuang masa di luar kawasan masjid untuk berbual daripada mendengar ceramah. Lakonan adalah amalan. Beliau sering mencemuh belia Islam yang memandang serong terhadap profesion lakonan. Al-Quran al-Karim mengecam golongan yang taksub kepada sesuatu pihak semata-mata kerana pihak itu kumpulannya. Pelakon itu menyatakan pendapatnya: “Apa yang anda tahu tentang lakonan itu. halaman 8). amalan adalah ibadat. ikutlah apa yang telah diturunkan Allah.(Fath al-bari 1/194). semua orang berani bercakap. sesat dan menyesatkan. Aneh sekali.

Bid'ah yang betentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya s. apakah kondisi seperti itu harus terjadi terus menerus di kalangan umat Islam? Di beberapa negara Muslim. kemudian dilakukan oleh generasi setelahnya. makin banyak umat Islam yang menganggap saudaranya sesat karena isu bid'ah dan sebaliknya kita makin prihatin sering mendengar umat Islam yang mengeluh atau menyatakan sakit hati dan bahkan marah-marah karena dirinya dianggap sesat oleh saudaranya seiman. ada 1) bid'ah huda (bid'ah benar sesuai petunjuk) dan ada 2) bid'ah sesat.a.a.a.a. melakukan sholat berjamaah di malam hari Ramadhan beberapa hari lalu 12 . maka itu termasuk bid'ah yang terpuji dan sesuai petunjuk agama. Yang paling mudah kita baca dari kasus tersebut adalah adanya trend makin maraknya umat Islam saling bermusuhan dan saling mencurigai sesama mereka dengan menggunakan isu bid'ah. Apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah s. karena Rasulullah s.R. dikatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. tapi sesuai dengan perintah agama.w. Akhirakhir ini.w. "Inilah bid'ah terbaik" masuk kategori bid'ah yang terpuji. maka itulah bid'ah yang dilarang dan sesat. kata itu makin sering kita dengar.a. Stateman Umar bin Khattab r.w. maka ia mendapatkan sama dengan orang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun. Bahwa sebenarnya isu bid'ah yang berkembang di masyarakat Muslim saat ini disebabkan oleh perbedaan memaknai bi'dah apakah secara etimologis (bahasa) atau terminologis (istilah). Mari kita simak sejenak fatwa Syeh Azhar Atiyah Muhammad Saqr yang dikeluarkan pada tahun 1997. tidak pernah melakukannya. termasuk pekerjaan yang terpuji secara agama seperti bentuk-bentuk santunan sosial yang baru.w. tapi Rasulullah s. Syeh Atiyah menjelaskan lebih jauh: Dalam kitab "Al-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar" karangan Ibnu Atsir dalam pembahasan "ba da 'a" (asal derivatif kata bid'ah) dan dalam pembahasan hadist Umar r. Dan barangsiapa merintis dalam Islam pekerjaan yang tercela. maka harus dicari jalan untuk memberantasnya atau bahkan menyingkirkannya. Kita merasa sedih sekarang ini.a.w. Dan bid'ah yang masuk dalam generalitas perintah Allah dan Rasulnya s. Ini juga bid'ah namun masuk dalam ketentuan hadist Nabi s. seperti di Pakistan. diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah oleh Imam Muslim: ‫من سن في السلم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ول ينقص من أجورهم شيء ومن سن في السلم سنة سيئة فعمممل‬ ‫بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ول ينقص من أوزارهم شيء‬ "Barang siapa merintis dalam Islam pekerjaaan yang baik kemudian dilakukan oleh generasi setelahnya. Mari kita renungkan. maka ia mendapatkan dosa orang yang melakukannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun" (H.a. masalah menghidupkan malam Ramadhan ": ‫ "نعمت البدعة هذه‬Inilah sebaik-baik bid'ah". tapi implikasi dari label tersebut yang patut kita cermati. Umar melihat bahwa sholat tarawih di masjid merupakan bid'ah yang baik. Bukan labelnya yang dimasalahkan.a. Muslim).w.Oleh: Muhammad Niam Salah satu isu besar yang mengancam persatuan umat Islam adalah isu bid'ah. isu itu telah menyulut perang saudara berdarah antar umat Islam hingga saat ini. Sudah tak terhitung nyawa yang melayang karena pertikian seperti itu. Karena itu aliran sesat. makin sering kita ucapkan dan makin sering pula kita gunakan untuk memberi label kepada saudara-saudara kita seiman. yaitu anggapan sebagian kita bahwa mereka yang melakukan bid'ah adalah aliran sesat.

Golongan pertama mencoba mendefinisikan bid'ah dengan mengambil akar derivatif kata bid'ah yang artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Umar r. apalagi memerintahkan umat islam untuk berjamaah di masjid seperti sekarang ini.a. Dengan pengertian seperti itu.a. Mengkaji masalah bid'ah memerlukan pendefinisian yang berkembang dan muncul di seputar penggunaan kata bid'ah tersebut. kemudian ada yang sunnah seperti mendirikan madrasah-madrasah Islam. maka menafsirkan hadist Rasulullah s.a.) Rasulullah s. tanpa membedakan antara yang baik dan buruk dan tanpa membedakan antara ibadah dan lainnya. lah yang memulai menganjurkan umat Islam sholat tarawih berjamaah di masjid. berkata: "Inovasi dalam agama ada dua.a. Tirmidzi dll). Para ulama melihat bahwa melestarikan tindakan Umar tesebut.w. Dengan 13 . yang diyakini itu bagian dari agama padahal sama sekali bukan dari agama." Ulama yang menganut metode pendefinisan bid'ah dengan pendekatan etimologis antara lain Izzuddin bin Abdussalam. "‫"كل محدثة بدعة‬ yang artinya "setiap baru diciptakan dalam agama adalah bid'ah" harus dengan ketentuan bahwa hal baru tersebut memang bertentangan dengan aturan dasar syariat dan tidak sesuai dengan ajaran hadist. ada yang makruh seperti mewarna-warni masjid dan ada yang halal seperti merekayasa makanan.a. beliau membuat kategori bid'ah ada yang wajib seperti melakukan inovasi pada ilmu-ilmu bahasa Arab dan metode pengajarannya. Imam Syafi'i r. Sebagian ulama dari golongan ini mengatakan bahwa bid'ah hanya berlaku di bidang ibadah.w. sholat Tarawih belum dilaksanakan secara berjamaah. hadist dan ijma'. disebut bid'ah. terdapat dua pendekatan yaitu kelompok pertama menggunakan pendekatan etimologis (bahasa) dan kelompok kedua menggunakan pendekatan terminologis (istilah). inilah yang tidak tercela. inilah yang sesat.R.R. Dari beberapa literatur Islam yang ada.a. termasuk sunnah karena Rasulullah s. Kedua inovasi dalam agama yang baik. Golongan kedua mendefinisikan bid'ah adalah semua kegiatan baru di dalam agama.a.w. Demikian juga pada zaman Abu Bakar r. Pertama yang bertentangan dengan kitab. dapat disimpulkan sebagai berikut: Para ulama dalam mendefinisikan bid'ah. Tanpa mendefinisikan bid'ah secara benar maka kita hanya akan terjerumus pada perbedaan hukum. Demikian juga mendefinisikan bid'ah yang sesat dan masuk neraka. tidaklah mudah. pernah bersabda "Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaurrashiidn setelahku" (H. Argumentasi untuk mengatakan demikian karena banyak sekali ditemukan penggunakan kata bid'ah untuk baik dan kadang kala juga digunakan untuk hal tercela. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah s. Ibnu Majah dll. Kegiatan tersebut emncakup bidang agama dan lainnya. Atau semua kegiatan agama yang diciptakan berdampingan dengan ajaran agama. (H. dan disertai keyakinan bahwa melaksakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agama. yaitu ABu Bakar dan Umar". juga pernah bersabda: "Ikutilah dua orang setelahku. ada yang diharamkan seperti merubah lafadz al-Quran sehingga keluar dari bahasa Arab. perbedaan pendapat dan bahkan pertikaian. Perbedaan definisi bisa berpengaruh pada perbedaan hukum yang diterapkan.w.meninggalkannya dan tidak melakukannya secara kontinyu.

a. Demikian juga masalah peringatan maulid nabi dan peringatan Islam lainnya. adalah dalam konteks definisi bid'ah di atas. Akhirnya juga bisa disimpulkan bahwa bid'ah terjad dalam masalah aqidah.a.. Adapun pernyataan Umar r. dan sebagian ulama yang lain mengatakan bid'ah terjadi di semua sendi kehidupan. Bid'ah yang tercela adalah yang terjadi pada ajaran agama. sebagaimana dikatakan oleh banyak orang. dan tingkah lakunya wajib diikuti 100 persen.a. sebagian ulama melihat itu bid'ah dan sebagian lainnya menganggap itu bukan bid'ah sejauh diisi dengan kegiatan-kegiatan agama yang baik. karena Islam adalah sistem yang komprehensif dan menyeluruh. mencukur jenggot.a. terhadap semua bid'ah yang ada sesuai defisi tersebut. sunnah. melakukan sholat dua rakaat sebelum Jum'at. seperti Nuzulul Qur'an. membaca "sayyidina" pada saat tahiyat.a. maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad s.w.w. pada saat munculnya polemik dan konflik pemikiran dalam dunia Islam. Abu Hasan Al-Asy'ari (meninggal tahun 304 H) menulis buku "Alluma' fi alradd 'ala Ahlil Zaighi wal Bida'" (Catatan Singkat untuk menentang para pengikut aliran sesat dan bid'ah). Demikian juga statemen imam Malik: "Barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik. Setelah itu muncullah kajian-kajian yang makin marak dan gencar dalam mengulas masalah bid'ah. membaca al-Quran dengan suara keras atau memutas kaset Qur'an sebelum sholat Jum'at. sesungguhnya tema bid'ah merupakan tema yang cukup rumit dan panjang dalam sejarah pemikiran Islam.definisi seperti ini. (yang bukan termasuk ibadah) dosa atau tidak? Contohnya seperti adzan dua kali waktu sholat Jum'at. dan tidak betentangan dengan ketentuan umum agama Islam. dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku. Golongan ini mengimplementasikan hadist "‫ "كل بدعة ضللة‬yang artinya "setiap bid'ah adalah sesat". makruh dan mubah.w.w. ibadah. Tahun Baru Hijriyah. karena Allah s. Lepas dari kajian bid'ah di atas.t. Imam Ghozali dalam Ihya' Ulumuddin (1/248) menegaskan:"Betapa banyak inovasi dalam agama yang baik.a. Pelabelan ahli bid'ah terhadap kelompok Islam tertentu mulai marak dan muncul. muadzin membaca sholawat dengan suara keras setelah adzan. menambah tangga mimbar sebanyak tiga tingkat. seperti sholat Tarawih berjamaah. dalam masalah sholat Tarawih bahwa "itu sebaik-baik bid'ah" adalah bid'ah dalam arti bahasa (etimologis). dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu". telah menegaskan dalam surah al-Maidah:3 yang artinya " Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. bersalaman setelah sholat.w. adapun urusan dunia dan kehidupan maka manusia lebih tahu urusannya. meskipun diakui betapa sulitnya membedakan antara urusan agama dan urusan dunia. mu'amalah (perniagaan) dan bahkan akhlaq. ataukah sebagian itu sunnah untuk diikuti dan sebagian bolah tidak diikuti? Apakah meninggalkan sebagian pekerjaan yang pernah dilakukan Rasulullah s. Ini yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu hanya terjadi dalam masalah ibadah. 14 . Isra' Mi'raj. adalah suri tauladan bagi umatnya. menyembunyikan risalah. Sebagian ulama menganggap itu semua bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan sebagian lain menganggap itu merupakan inovasi beragama yang diperbolehkan dan baik. Perbedaan para ulama di seputar masalah tersebut terkembali pada perbedaan mereka dalam mengartikan bid'ah itu sendiri. itu termasuk inovasi agama yang dilakukan oleh Umar r. Apakah semua pekerjaan Rasulullah s. Merespon polemik pemikiran Islam tersebut. Adapun bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah atau yang mengantarkan kepada merubah ajaran agama. seperti dijelaskan di atas. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua tingkah laku dan pekerjaan Rasulullah s. semua bid'ah dalam agama dianggap sesat dan tidak perlu lagi dikategorikan dengan wajib.

boleh ditambahkan atau haram hukumnya. Permasalahan yang masih menjadi khilafiyah (terjadi perbedaan pendapat) di antara para ulama. Gatot Prasetyo kang_gatot Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.com/ustadz/dll/6411152408-pakai-sayyidina-dalam-shalawat-bagaimanahukumnya. H. apalagi saling menyalahkan dan menganggap sesat. misalnyakitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halama 173. Fatwa Syah Atiyah Muhammad Saqr. Penjelasan ustadz sangat saya harapkan Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.eramuslim. Bagaimana Hukumnya? Ust. Untuk itu kita bisa merujuk pada kitab-kitab fiqih. Sedangkan menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. membaca shalawat kepada nabi pada tasyahhud akhir hukumnya sunnah. Apakah shalawat itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Kemudian juga tentang penambahan kata 'sayyidina' dalam shalawat itu. saya mau tanya tentang hukum membaca shalawat kepada nabi di saat kita sedang duduk tahiyat akhir. Pakai Sayyidina dalam Shalawat. hendaklah ia berhati-hati karena jangan-jangan dirinya telah terancam kerusakan dan telah dihinggapi oleh teologi permusuhan. Ahmad Sarwat. 15 . bahwa ajaran agama kita dalam merubah kemungkaran yang disepakati bahwa itu kemungkaran adalah dengan cara yang ramah dan nasehat yang baik. Wallahu a'lam bissowab Muhammad Niam Bahan Bacaan: Fatawa Azhariyah.Yang perlu kita garis bawahi lagi. tahun 1997. dan lainnya adalah sesat dan rusak.htm Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ustadz. Mazhab As-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa shalawat kepada nabi dalam tasyahhud akhir hukumnya wajib. Lc. Sedangkan shalawat kepada keluarga beliau SAW hukumnya sunnah menurut AsSyafi`iyah dan hukumnya wajib menurut Al-Hanabilah. Demikian juga dengan shalawat kepada keluarga beliau. atau juga bisa dirunut ke kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 541. tidak seharusnya disikapi dengan bermusuhan dan percekcokan. Tentu merubah kemungkaran yang masih dipertentangkan kemungkarannya juga harus lebih hati-hati dan bijaksana. http://www. Mereka yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap akidahnya yang paling selamat.

kita tidak mungkin menghinanya begitu saja. Jadi lebih utama digunakan daripada ditinggalkan. melainkan hanya masalah kecil. Tidak perlu kita sampai meneriakkan pendapat yang berbeda dengan pendapat kita sebagai tukang bid'ah. Landasan yang mereka kemukakanadalah bahwa penambahan kabar atas apa yang sesungguhnya memang ada merupakan bagian dari suluk (adab) kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Agung. Lagi pula. perbedaan ini bukan perbedaan dari segi aqidah yang merusak iman. Dan selama fatwa itu lahir dari ijtihad para ulama sekaliber fuqaha mazhab. ternyata para ulama di masa lalu telah berbeda pendapat. Bukhari. Adab yang baik adalah kita menghargai dan mengormati hasil ijtihad itu.`Janganlah kamu memanggilku dengan sebuatan sayyidina di dalam shalat`. atau hanya berupa cabang-cabang agama. adalah hadits maudhu` (palsu) dan dusta. Innaka hamidun majid. sebagaimana shalawat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. nyaris hari ini tidak ada lagi sosok seperti mereka. Adapun selain mereka. Bila ada kata [sayyidina] di dalam hadits. tidak boleh ditambahi sendiri. Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata. Adapun lafaz shalawat kepada nabi dalam tasyahud akhir seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah: ‫اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم‬ ‫وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد‬ Allahumma Shalli `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad. kamaa shallaita `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim. kitab Hasyiyah Al-Bajuri jilid 1 halaman 162 dan kitab Syarhu Al-Hadhramiyah halaman 253 disebutkan bahwa Al-Hanafiyah dan As-Syafi`iyah menyunnahkan penggunaan kata [sayyidina] saat mengucapkan shalawat kepada nabi SAW (shalawat Ibrahimiyah).Keterangan ini juga bisa kita lihat pada kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 halaman 478 dan kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 halaman 319. 16 . Dan tentunya juga menghargai mereka yang menggunakan fatwa itu di masa sekarang ini. Demikianlah. sebab mereka berpedoman bahwa lafadz bacaan shalat itu harus sesuai dengan petunjuk hadits-hadits nabawi. Muslim dan Ahmad) Ya Allah. Kalau pun kita tidak setuju dengan salah satu pendapat mereka. umumnya tidak membolehkan penambahan lafadz [sayyidina]. harus diikuti. wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Sarwat. Sebab merekahanya mengikuti fatwa para ulama yang mereka yakini kebenarannya. Padahal dari segi kedalaman ilmu. khususnya di dalam shalat. Wallahu a'lam bishshawab. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana barakahMu kepada Ibrahim dan keluarganya. sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Meski tidak ada di dalam hadits yang menyebutkan hal itu.(HR. bukan berarti kita harus mencaci maki orang yang mengikuti pendapat itu sekarang ini. kamaa barakta `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim. Namun bila tidak ada kata tersebut. Wa baarik `ala `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad. (lihat kitab Asna AlMathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib karya Al-Hut Al-Bairuti halaman 253). Lc. Masalah Penggunaan Lafaz 'Sayyidina' Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 halaman 479.

a.w. Taqi Uthmani. Wahai Rasulullah! Mengapa tuan berbuat demikian? Baginda menjawab: “Semoga itu akan meringankan daripada mereka berdua selagi ia tidak kering atau sehinggalah ia kering. Kitab al-Taharah. Baginda ditanya.” (Muslim. jil. (Sila rujuk al-Kasymiri. meletakkan ranting di atas kubur iaitu sebagai syafaat dan doanya (Al-Qurtubi. mewahyukan kepada baginda tentang keadaan kedua-duanya yang sedang diazab. Bab Hadith Jabir al-Tawil Wa Qissah Abi alYasar. ) (Muslim. Rasulullah s.w. 525. baginda menyuruh sahabat mengambil pelepah tamar kemudian dipacakkan di atas dua kuburan itu sebagai syafaat baginda untuk umatnya. Kitab al-Taharah. no: 3013) Hadis ini jelas menunjukkan sebab Rasulullah s. Muslim dan lain-lain. Kitab al-Wudhu` Bab Min al-Kabair An La Yastatir Min Baulih. bersabda: “mereka berdua itu diseksa. Satunya. hal. jil. 6. Dengan rasa belas kasihan.a.” (Sahih al-Bukhari. jil. kedua-duanya mempunyai ‘illah hukum atau sebab hukum yang sama.w.a. Muslim. Kemudian baginda bersabda: “benar sekali. 1. Abu Daud. 17 . Bab al-Istibra` Min al-Baul.a.t.w. al-Mufhim Li Asykala Min Talkhis Sahih Muslim. meminta supaya dibawakan pelepah tamar kemudian baginda membelahnya kepada dua lalu meletakkannya pada setiap kubur itu.TIADA KAITAN ANTARA HADIS PELEPAH TAMAR DAN KONSEP MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA SI MATI Oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya Sesetengah ulama berhujah bahawa bacaan al-Qur`an dan pahalanya sampai kepada si mati berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. 553) bukan menghadiahkan pahala kepada mayat di dalamnya. hal. bersama para sahabat melalui dekat dua kuburan lalu Allah s. ّ َ ّ ‫ع َن اب ْن ع َباس قال مر الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم ب ِحائ ِط من حيطان ال ْمدين َةِ أ َو‬ ِ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ ْ ِ ٍ ّ َ َ َ ٍ ّ ِ ْ ّ ‫مك ّة فَسمعَ صوْت إ ِن ْسان َي ْن ي ُعَذ ّبان في قُبورِه ِما فَقال الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل‬ ّ َ ّ َ َ ‫َم‬ َ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ‫يعذ ّبان وما يعذ ّبان في ك َبي ِر ث ُم قال بلى كان أ‬ َ َ ََ َ َ ّ ٍ ِ ‫َ َ حد ُهُما ل ي َست َت ِر من ب َوْل ِهِ وَكان الخر‬ ِ ِ َ َُ َ َ ِ َ َُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫ي َمشي بالن ّميمةِ ث ُم د َعا ب ِجريد َةٍ فَك َسرها ك ِسرت َي ْن فَوَضعَ ع‬ ّ ً‫َ لى ك ُل قَب ْرٍ من ْهُما ك ِسرة‬ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ َ ‫فَقيل ل َه يا رسول الل ّه ل ِم فَعل ْت هَذا قال ل َعل ّه أ َن يخفف ع َنهما ما ل َم تيبسا أ‬ َ ِ ‫ْ َ ْ َ َ وْ إ‬ َ ُ َ َ ُ َ ِ ‫لى‬ َ َ ُْ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِ ‫أ َن ي َي ْب َسا‬ ْ َ “Daripada Ibn Abbas katanya. melalui dekat salah sebuah kebun di Madinah atau Mekah lalu baginda terdengar suara dua orang yang diseksa di dalam kubur mereka. Tidaklah mereka berdua itu diseksa kerana perkara yang besar. Baginda memberitahu kepada umatnya sebagai membari amaran dan peringatan tentang kedua-dua bentuk kesalahan ini.) Sama ada peristiwa ini adalah sama dengan peristiwa hadis Ibn Abbas atau tidak. Kitab al-Zuhd Wa al-Riqaq. salah seorang daripada mereka tidak menjaga kebersihan daripada air kencingnya dan seorang lagi sering mengacum. Takmilah Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim. iaitu hadis baginda memacakkan pelepah tamar di atas dua buah kubur. Faidh al-Bari ‘Ala Sahih alBukhari. kerana tidak menjaga kebersihan semasa buang air dan satu lagi kerana mengadu domba dan mencetuskan permusuhan. 311.w. 1 hal.w. Apa yang jelas ialah baginda memohon ampun bagi pihak penghuninya. Rasulullah s.a. Imam Muslim meriwayatkan: ‫قال إ ِني مررت ب ِقب ْري ْن ي ُعَذ ّبان فَأ َحب َب ْت ب ِشفاع َتي أ َن ي ُرفّه ع َن ْهُما ما دام ال ْغُصنان‬ ِ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ ‫رط ْب َي ْن‬ َ ِ Rasulullah s. Bab alDalil ‘Ala Najasah al-Baul.a. bersabda” “Sesungguhnya aku lalu dekat dua buah kubur yang diseksa maka aku mahu ia diberikankan syafaatku agar dihindarkan daripada kedua-duanya selagi dua ranting itu tidak kering.) Hadis ini menerangkan Rasulullah s.” Kemudian Rasulullah s. Di dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Jabir.w.

mengkhususkan benda hidup sahaja bertasbih adalah tidak tepat kerana segala yang ada di langit dan di bumi. menjadikan pelepah tamar basah yang bertasbih sebagai asas qiyas untuk memacak ranting pokok. 515) Al-Khattabi. yakni kedua-duanya itu sedang diazab dalam kubur.Peristiwa ini adalah peristiwa khusus yang tidak boleh hendak diqiyaskan kerana hikmatnya dan sebabnya tidak dapat difikirkan kerana berkait dengan doa Rasulullah s.w. hal. ّ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ‫ت ُسب ّح ل َه السموات السب ْعُ وال َرض وَمن فيهِن وَإ ِن من شيء إ ِل ي ُسب ّح ب ِحمد ِهِ وَل َك ِن‬ ّ ْ َ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ ‫ل ت َفقهون ت َسبيحهُم إ ِن ّه كان حليما غ َفورا‬ ً ِ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ً ُ 18 . (Syabbir Ahmad ‘Uthmani. semuanya bertasbih dan menyebut-nyebut nama Allah sama ada ianya lembab atau kering. Oleh kerana itu. Perbuatan sahabat bertanya menunjukkan bahawa ini tidak pernah dilakukan sebelum ini dan tidak pula diperintahkan supaya diikuti oleh para sahabat. 3. seorang ulama hadis yang terkenal ketika menghuraikan hadis ini di dalam kitabnya Ma’alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud menyebutkan: “Kata-kata Rasulullah s. Untuk mengatakan kelembapan atau segarnya dahan atau pelepah tamar itu sebagai sebab ringan azab. jil. hal.a. Ini menunjukkan bahawa perbuatan ini khusus kepada baginda sebagai doa dan syafaat nabi untuk umatnya. orang ramai meletakkan bunga-bunga di atas kubur serta menyirami dengan air mawar. Dengan itu. ia tidak memenuhi syarat ‘illah hukum. 18) Nukilan daripada al-Khattabi menegaskan bahawa dalam masalah ini tidak boleh dilakukan sebarang qiyas. Disedari ataupun tidak. adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak konsisten. Mereka yang mengqiyaskan bacaan al-Qur`an dapat memberikan pahala kepada si mati menggunakan qiyas ini dengan alasan bacaan al-Qur`an itu lebih mulia dari tasbih daripada pelepah tamar itu. dan doa baginda supaya diringankan azab daripada mereka berdua. baginda tidak melakukannya kecuali untuk dua kubur ini sahaja. Menyalahgunakan kaedah qiyas dan meluaskan pemakaiannya dalam masalah ini tidak akan memberikan apa-apa manfaat melainkan hanya menimbulkan pelbagai jenis bid’ah dan khurafat dalam masyarakat. Atas alasan qiyas. Tentu sekali tidak ada yang berpendapat demikian. Tujuannya tidak lain kerana menyangka semuanya itu akan memberi manfaat kepada si mati. Sedangkan pelepah tamar yang diletakkan oleh Rasulullah s.w.w.a. (Muhammad bin ‘Ali. 1. 1.) Oleh kerana itu. hal.” (Ma’alim al-Sunan. jil.a.w. jil. “semoga ia meringankan untuk mereka berdua” itu adalah dari sudut memperolehi keberkatan daripada kesan Rasulullah s. Padahal hanya iman dan amal sahaja yang berguna. Orang ramai di kebanyakan negeri menghamparkan daun tamar di atas kubur-kubur dan saya berpendapat bahawa perbuatan mereka itu tidak mempunyai satu dalilpun. Zakhirah al-‘Uqba Fi Syarh al-Mujtaba.a. Apabila mereka merasakan kesegaran pelepah tamar dan bunga itu tidak berpanjangan lalu mereka menanam pokok bunga di atas kubur serta menghias pula dengan anak-anak batu. Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim. merupakan doa dan syafa’at baginda bukan kerana sifat lembab dan basah yang ada padanya. Seolah-olah baginda menjadikan tempoh lembabnya pelepah itu sebagai had kepada doa keringanan azab itu daripada mereka berdua bukan kerana pelepah yang basah itu mempunyai makna yang tidak terdapat pada pelepah yang kering. 93. Wa Allah A’lam. Jauh sekali untuk dikatakan sebagai menyampaikan pahala kepada si mati. Sekiranya perkara ini dapat dijadikan ‘illah pasti semua mayat yang dikebumikan di bawan rimbunan pokok atau dipenuhi dengan batu-batu akan memperolehi faedah yang besar kerana semua itu tetap terus berzikir untuknya walaupun dia tidak beriman dan tidak pernah beramal soleh. mereka telah menyerupai amalan Kristian dalam upacara kematian mereka! Selain itu. menabur bunga dan meletakkan batu-batu di atas kubur adalah kesimpulan hukum yang tidak menepati prinsipnya kerana tidak memenuhi syarat ‘illah dan berlaku qiyas ma’a al-Fariq (qiyas dua perkara yang tidak serupa). dan tambahan pula ia adalah perkara ghaib.

Perbuatan Buraidah ini tidak boleh dijadikan hujah kerana alasan-alasan berikut: Pertama. Kesimpulannya. dan semuanya itu bertasbih bagi Allah dan memuji-muji kebesaran-Nya bukannya mengucapkan tasbih untuk orang yang meninggal dunia.” (Al-Bukhari. Justeru. Ini kerana tidak ada satupun riwayat yang sahih menyuruh kita menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia dan ia tidak pernah dilakukan oleh generasi sahabat dan tabi’in. yakni semua sekali atau keumuman menurut adat iaitu kebanyakan sahabat mana kala yang lain berdiam diri. Abdullah Al Bassam. dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memuji-Nya. 525.w.a. kita hanya perlu meminta ampun dan berdoa untuk mayat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda dalam hadis-hadis yang lain tanpa perlu melampaui petunjuk baginda. jil. Takmilah Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyabar. Jawabnya ini adalah syafa’at dan doa baginda. Kitab al-Jana`iz. Buraidah tidak pernah berniat berbuat demikian untuk melepaskan diri dari azab kubur.a. sebagai umat Rasulullah s.w. Ini bermakna. beliau meyakini hanya iman dan amalan soleh sahaja yang dapat menolong seseorang menyelamatkan diri dari azab Allah. Sheikh Muhammad Tahir berkata: “Adapun perkara yang berlaku berhubung seorang sahabat secara jarang-jarang atau tidak biasa dan tidak diketahui oleh kebanyakan mereka. kerana sebagai sahabat yang pernah menyertai Bai’ah Ridwan. ini adalah pendapat peribadi beliau dalam keadaan sahabat-sahabat yang utama tidak melakukannya dan hanya beliau seorang sahaja. maka perbuatan itu sama ada berdasarkan kepada ijtihad peribadi atau hadis yang didengarinya (dan diketahuinya) itu kemudian telah mansukh dalam keadaan dia tidak mengetahuinya.a. (al-Isra`: 44) Ayat ini menunjukkan bahawa segala sesuatu itu bertasbih. Bab 19 . Taysir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam. Kedua. (Taqi Uthmani. jil. hal. Bahaya paling besar apabila meninggalkan sunnah ialah terjerumusnya kita dalam bid’ah. memacak pelepah tamar di dua buah kubur itu sedangkan batu-batu. Begitu juga lafaz qarni (kurunku) bermaksud perkara yang tersebar di kurun tersebut. beliau melakukan ini hanya semata-mata untuk mengikut sunnah Rasulullah s. Keempat. segala makhluk yang bertasbih tidak ada kaitan dengan manusia yang telah meninggal dunia. kita mengatakan. 60) Begitu juga tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat lain ada melakukannya kecuali yang apa diriwayatkan daripada Buraidah bin al-Husaib bahawa beliau mewasiatkan supaya meletakkan dua pelepah tamar di atas kuburnya. lagi Maha Pengampun. sentiasa mengucap tasbih bagi Allah.” (Usul al-Sunnah Li Radd al-Bid`ah. Ikutan ini dinamakan sebagai ittiba’ suri iaitu mengikuti sunnah secara zahir bukan sunnah yang disyariatkan. hukum ini tidak umum dan tidak boleh diqiyaskan kepada kes orang lain.64) Ketiga. 6. hal. akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Mengapa Rasulullah s. tanah dan pasir yang ada di situ juga bertasbih kepada Allah. 1. Sesungguhnya ittiba’ atau ikutan yang diperintahkan ialah sahabat dengan lafaz jamak iaitu ashab yang disandarkan kepada kata nama khas yang menunjukkan keumuman yang sebenar. Imam al-Bukhari yang menukilkan athar Buraidah menyebutkannya di dalam tajuk hadis kemudian mengemukakan athar daripada Ibn ‘Umar bahawa beliau melihat sebuah khemah di atas kubur ‘Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Siddiq lalu memerintahkan supaya ianya dicabut dan berkata: “Sebenarnya yang melindunginya adalah amalannya.Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya. Inilah sebabnya mengapa baginda tidak memacakkan kepada kubur-kubur yang lain... hal. yang pernah melakukan begitu.w.

264) Apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.al-Jarid ‘Ala al-Qabr.w. (Lihat Ibn Hajar.a. bersabda: “Bentangkanlah selendangmu. Kitab al-‘Ilm.w. kepada dua kubur merupakan isyarat dan alamat kepada doa dan syafa’at baginda sebagaimana berlaku doa baginda kepada Abu Hurairah supaya mempunyai ingatan yang kuat dengan selendang yang dilipat kemudian diletakkan di dadanya.w. Rasulullah s. ke muka saya dari bekas air ketika saya berumur lima tahun.a. pendapat sahabat yang lebih berilmu dan paling beriltizam dengan sunnah harus diutamakan daripada yang lain. mempunyai kesan yang sangat mendalam kepada para sahabat dan ini tidak lain menunjukkan perkara ini khusus dengan baginda.” (Al-Bukhari. ّ َ ّ ‫ع َن محمود ِ ب ْن الربيع قال ع َقل ْت من الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم مجة مجها في‬ ِ َ ّ َ ً ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ِ ُ َ َ َ ِ ِ ّ ِ َ ‫وجهي وأ‬ ‫َ نا اب ْن خمس سنين من د َل ْو‬ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ ٍ ِ ْ َ Daripada Mahmud bin al-Rubayyi` katanya: “Saya masih lagi ingat semburan Rasulullah s. sesungguhnya saya banyak mendengar hadis daripada tuan tetapi saya terlupa. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Lalu saya mendakapkannya dan selepas itu saya tidak melupakan satu hadis pun. hal. memacakkan pelapah tamar adalah khusus dengan kedua-dua kubur itu tidak yang lain.w.a.a. َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ‫ع َن أ َبي هُري ْرة َ قال قُل ْت يا رسول الل ّهِ إ ِني أ َسمعُ من ْك حديثا ك َثيرا أ َن ْساه ُ قال‬ ّ َ ِ ْ ً ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ ْ ‫اب ْسط رِداءك فَب َسط‬ ْ ُ َ َ َ ً َ ُ ِ َ َ ُ ‫َ ت ُه قال فَغَرف ب ِي َد َي ْهِ ث ُم قال ضمه فَضممت ُه فَما ن َسيت شي ْئا‬ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ّ ُ َ َ ّ ُ‫ب َعْد َه‬ Daripada Abu Hurairah katanya: “Wahai Rasulullah. Bab Mata Yasihhu Sama’ al-Shaghir) Doa yang disertakan ‘sentuhan’ tangan Rasulullah s. 588) Al-‘Aini menyatakan bahawa tujuan Imam al-Bukhari mengemukakan athar daripada Ibn ‘Umar untuk menyatakan perbuatan Rasulullah s. Kitab al-‘Ilm.” (Al-Bukhari. 8. Jika diteliti dalam kitab-kitab hadis tentu banyak lagi peristiwa yang sama ditemui.) Begitu juga baginda berdoa untuk Mahmud bin al-Rubayyi’ dengan cara berkumur kemudian menghembuskan kumuran itu sebagai keberkatan daripada baginda. jil.. juz. (Al-‘Aini.w. Lalu saya membentangkannya kemudian baginda mencebok dengan tangannya pada selendang itu kemudian bersabda: “Dakapkanlah. 20 . ‘Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari.) Dengan ini difahami bahawa al-Bukhari berpendapat tindakan Buraidah itu tidak boleh dijadikan hujah kerana Ibn ‘Umar tidak sependapat dengannya dan beliau seorang sahabat yang cukup mendalam ilmunya tentang sunnah Rasulullah s.a. Bab Hifz al-‘Ilm.w. 3.a. Oleh itu.

4. 3) Contact Number: 014-2286614 21 .O.com Account Holder Name : SAW KEAN HWA Note: This receipt is computer generated and no signature is required. 46000 PETALING JAYA. Box is not accepted): NO. BATU 8. JALAN KLANG LAMA. Malayan Banking Berhad (3813-k) 1) Recipient Full Name: MOHD ZAURAIDI BIN ZAULKEPLI 2) Shipping Address (P.Funds Transfer to 3rd Party Accounts Status: Successful Transaction Date/Time:02 Jul 2008 16:44:40 Reference No. JALAN PJS 2C/11B KAMPUNG MEDAN.: 1255622376 Amount: RM74.50 From Account: 162115922650 WSA To Open 3rd Party Account: 507134776369 3rd Party Email Address : timepcs@gmail.

Malayan Banking Berhad (3813-k) 22 .4) From which Bank: MAYBANK 5) Payment Mode: Transfer [from bank MAYBANK] 6) Payment Amount: RM74.50 From Account: 162115922650 WSA To Open 3rd Party Account: 507134776369 3rd Party Email Address : timepcs@gmail.: 1255622376 Amount: RM74.com Account Holder Name : SAW KEAN HWA Note: This receipt is computer generated and no signature is required.50 7) Date of Payment: 02 JULAI 2008 8) Time of Payment: 16:44:40 9) Item Purchased ID: 15180124 (<B>Breitling Bentley Chronometer Automatic Watch BRLG1857</B>) Funds Transfer to 3rd Party Accounts Status: Successful Transaction Date/Time:02 Jul 2008 16:44:40 Reference No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful