Pertama di Indonesia ....

EBook CPNSONLINE
Terlengkap dan Terbaik
www.cpnsonline.com

Islam dan Libcralismc C.h I~ (V 0 LJ. J alan SEKRETARIAT JENDERAL Lapangan Banteng TIara t N omor 3 .com S0 A L 1. ~~. adalah : A.l ('. Manusiaadalah E._ flILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR. yakni Aqidah.) YANG SESUAI DENGAN HURUF YANG ANDA PILIH PADA LElVIBAR JAWABAN KOMPUTER YANG TERSEDlA www. Barang siapa yang mencari Agama Islam./ \ _y. Barang siapa yang mcncari Islam.3811642.c r . 3811658. DENGAN CARA MENGHITAMKAN dETIAP LING-KARAN (. syariah dan ahklak -'. Seluruh jawaban d ikerj akan pada lem bar J a waban yang telah disediakan. syariah dan ma'rifah Aqidah. Post Modcrnisrne E. 5.:. 3509472 UJIAN PENY ARINGAN CALON PEGA WAI NEGKRI DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2004 lVIATAUJIAN : PENGETAHUAN AGAMA ISLAlVI GOL. 4.. maka ia terrnasuk orang yang merugi . .l 3.. Azama sc~·nesta 'K.. Agarna yang menyelernatkan umat Islam ~gama yang sesuai dcngan hati nurani CE_~gama yang" suci dan cenderung kepada . Manusia adalah CJh. Baraug 5. ke bena ran V/ E. Islam akomodatif dan a! ternarif 6. mengandung tiga B. hewan yang berfikir / berakal v makhluk vanz adaptif makbluk )Iallg mulia hewan yang cerdas 'I _. Isilah uornor ujian dan data Anda sesuai dengan permintaan pada kolcrn yang rersedia dalarn formulir Lernbar Jawaban. D. Agama yang rncndasarkan pada nilai-nilai kc man u S iaan 2.J1 0-' -.a~I) J-bLi 01~ U L.. .an menaalami kesenzsaraand i akherat ~ ~ B. 3811779. artinya D. . : maka ia akan bahagia di akherat C.i '11 rnakhluk yang berbicara. " Aqidah.w_T"" l.'''' 3. Maurice Bruciie B. Sayid Husen Naser D. III ~----------------------------------------------------------------------------~---4 PETUNJUK: HARI : SABTIJ TANGGAL: 6-11 .di akherat arang siapa yang rnencan selain Agarna A . Pan Islarnisme D. lslarnisasi ilmu peng~tahlJan R... blum adalah agarna fitroh.2004 W AKTU: 90 MENIT 1. .. syariah dan rnuamalah Aqidah.:tl\.r-" ~ L. Ajaran A Islam hakekarnya Islam. C. Setelah selesai agar seal clan lembarjawaba~l ditinggal di atas kursi/meja ujian dalarn keadaan terbalik.sc. yang ~ mernbawa rahrnat isi alam B. untuk satu soal dapat diselesaikan dalam waktu ± I menit..3811654... George Bernard Shaw Islnrn at the Class .i. ------------------------------------------------------------------------_. maka ia tidak akan diterima amaliahnya dan ia termasuk orang yang merugi di akherat 4.. prinsip pokok. Pengarang buku yang bcrjudul Road.4 ] ~kana Telepon 3811244.5 .. JI ) L. 3812216..Jw L. ~ Artinva : Man~lsia adalah Manusia adalah Manusia adalah D. Jamaluddin Al Atghany adalah pernbaharu Islam yang mengemukakan gagasari tentang : A. ibadah dan hakekat v' (0bJ1 rlc...cpnsonline. Abu Zahrah E.. t\rllJlya 1\. Mala uj ian terdiri dati 100 (seratus) seal._DEP ARTEMEN AGAMA R. Barang siapa yang mencari selain Agarna Islam. Baca dan teliti soal serta kerjakan dengan tenang (boleh mengerjakan Jebih dahulu seal yang dianggap mudah). syariab dan ibadah Aqidah.rOo.I. rnaka ia akan mcnenrui keberuntungan di akherat siapa vane mencari sclain Agama IsI8rl1_ rnaka 13 ~. Leopad \\i ciss C. 2. C.::LliJ '.

P.uu nilai yang mengandung hukum-hukum D... D·. Pindahnya mudzhab sescorang ke madzhab ainnya akibat adanya mudharat uasana pcrcampuran antara rnadzhab Kcjadian yang serius dalam dunia fiqih adanya istilah 13. Kitab Kitab Kitab . Ibnu " B. ..hoIJlI). Rl!tlll Lahrni f' 1/ A. Dalil tcntang jurnlah isrniyah D. Dalil tentang Khobar Muqodam dan B.) Ai *~. AI Waqidi lbnu Sirien Artinya : 16.~ &. . Artinya : A Dalil tentarig tanda-tunda IS1m Ma'rifat @) DllllJ tcntang tanda-tanda jama' Muarias 14. Musa dan-Human merupakan ternan akrab dian tara mereka D.ll uJi_. 15.-/ B. Idhol un Nasyi in Jawukhirul '" J Jrsyadul fuhul Tanbiehul C. C. Su.k '1\ . E. h. Dalil tentang jurnlah fi' liyuh E. ancarnan dan pahala~ . Talaq yang dilaksanakan dengan cam paksaan hukurn Islam kita mengenal "Talfieq" yang dirnaksud dengan istilah tersebut adalah : A. ~ 1"j:i1 \j @ A Hari tentang kekalahan fir'aun dari Musa AS B. Ibnu v1cJ Ibnu wacana scj arah peradaban Islam. rnengandung nilai pcrjuangan.. Abdul \Vahab Din Munabbih E.)Bailul IJik1l1altV 5. Fir'aun. hukurn kernasyarakatan d~ keratanegarnan E. Dalil tcntang tanda-tanda Isim Nakiroh 10..ldekpendek. Al-Ghlllay~\nl adalah scorang produk keilmuan yah! peng:).__/' 8. Dahl tersebur rnenunjukkan tentang bukri bahwa firaun seorang raja yang sornbong Bukti tentang keutuhan fisiknya fir' aun sebagai tanda kebesaran Allah SWT ._.k..r~lllg ~!lab~~crke:l~ll.yJ ufiil cl31¥. Dalarn wacana 9. C. Perkataan Tabiit tabiin C. Padu rnasn kepepirnpinan khalifah AI Muknu: www. . Talaq yang diucapkan dengan tiga kali C. Dalil . Bailul U1UIIl E. com . Fir'aun merupakan raja yang paling dzalirn di dunia C. Djaluluddin Ar-Rummi scorang penyair . '.. Sycch 1VIL1s~~lf. 17. mengandung 1111a1 tauhid. II..L:11 Irsyadul ILJad ~ Enllul llrni C. Sua:u nilai yang mengandung ajarun tcrrcntu prinsip ajaran D Suatu nilai yang mengandung jalan hidup ~)Sllatll nilai-nilai yang menganclung ajnranD.7. D.. cpriaon Li ne . adalah . Diturunkan di Madinah sebelum hijrah B. Dalil tentang Dzorof Zaman dan Dzorof Alah Makan c:5) Perkatnan Sahabat . panjang-panjang. Dalam mcngenal A. jarna' * 15.'" K!(~lb Ilul·. Perkataan Rasulullah SA W E. )'<\It:1.l. ~ L. iaqwa. • (Bany A?basyyah) t~ a 1 menghasil 'an sua. Dulnm \ yakni nilai [SI:1111 kitu mengcnu] iSliiah "Millah Syair tcrsebut adalah ungkapan 'kcnal vakni : V Syallqie Bey V AbLlJ Aswad AI-Dualy C.i ta sejaruwun muslim modern yairu : Batutah Rusydi Khaldun V Salim ~ rentang tanda-tandu Mudakkar Sulim V-O. Ciri-ciri ayat rnakkiyah adalah A. : A. Perkataan Mujiahid D. ~I ~J yJl. Talag yang dilaksanakan dengan cara surnpah E. Penyesuian terhadap madzhab seseorang / dengan orang lain ~. AI Muiaabby keagurnaa» E. ('IV ~J:!) ~ 1 dih. Dirurunkan eli Makkah seielah hijrah :x:. Apa yang disebut dengan "Qaulus Shohaby" A. Dimulai dengan "Yaa ayyuhaladzina aarnanuu".' E 12. Perkataan Tabiin Mubrhada Mudzakkar C.alaq yang diucapkan dengan menyarnakan punggungibunya .ihar. S uatu nilai y:1I1 g men gu n cI U 11g (i[ uran-uuuun .rtl:II'Y •.. K!ldb B.'. Gagasan tentang konsep pengembangan fiqih Islam B. KA. unan. II . Dalil ten tang nu'ut dan marr'ut .. Mengadung nilai-nilai politik dan ketatane~araan Islam ~imulai dengan "Yaa ayyu!lannas:' per. Dalil tentang tanda-tanda jarna' Taksir E. ~ disebut dengan talaq dz. I3<lilul Ikhwan 8. Talaq yang dijalankau pcnangguhan persyaratan D.

Tokoh kekuasaan Allah SWT dalam dunia. Ibnu Tnirnivab rnu Shihnb A7.1_.S. ~Lil. Dalam kategori A. Implementasi kehidupan A. Tokoh yatlg melahi rkan ahli sunnah adalah : A. Tokoh tasawuf yang pertama kakan konsep zuhud A. j . Butas "rniqut' huji bagi orang Indonesia A Jularnlam B. J:.. VB.S. Apakah yang disebut dengan orang "Muaallaf dularn pcndekatan fiqih Islam yakni A. Abu Hasan Al-Basri 11.uulam haji bagi orang Mesir adalah : A. Deiapan asnaf bagi orang yang menerima zakat telah termaktub dalam surat AI-Qur an yakni A. N:ljis k:::PiLLI:l : V I~LlIn )':111~ mcugnr.ih E.--C. Abu Laits Assarnarqondy Rabiah Al-Adawiyah Hasan Al-Basri V"'" Dzunun Al-Misry ..J~~ C.b. Yang disebut dengan fiqih siyasah adalah A. l:"'jqih Dawnh B. 6866 E. Fiqih Siyasi C. Dzatul Irqicn l r: 'I {_ Dzul Hlliaifah . Attaubah ayat 60 pertama yang Lj/ rnelahirkan pcmikiran mu'tazilah yaitu J A. Qudrat D.19. Aynt-uyat yang mengandung ibadah E. Q.. C. 6576 D. Abu Yazid Al-Bustarr. DR Yu. Fiqil! Kontcmporer E Fiqihlbudah www.S. 28. Ticbk suci D.S.. Q. C. Qudrat @Qudrat 20. 6336 ajaran-ajaran ajurun-ajaran adalah 3D. A. Q. Fiqih tentarig poJitik kctatancgaraan Islam 17 nqid. Al-Quran 6236 para ahli tafsir bahwa jumlah diperkirakan v ayat-ayat 6666 C.S. Al Furabi 1 Kindi 27. Yang I~yat-aya! dirnaksud dcngan ayat-ayat D..l:ry 'f> btl Hasan Al-Basri ~ Qoyurn Al-Juuzi E.. Icddah E. 23. Qudrat I\.. fiqi II 111l1:l111itl:\11 \. Fiqih D./ 26. Air B. Air E. Dlml hulaifah E.. Fiqih C.. vc.:J~ JSI_. Ibrahirn Attamimy )IlU asil Bin f\tha~ Baghdadi wal jarnaah.('>( B. Air 32. A. Yul.WI~ 29. Q...com E Orang rnurtud . Suci 33. Fiqih E.. Yunus ayat 7 c./ Al-Qudhuwi urlalal: scoraug peruik ir 31. Q. E.~.. Oi'al1~ YJn'. Ali Imran ayat 85 E. AI Baqarah ayat 76 D.. mutasyabih ~i. ~.il: .. Orang yang bam mcmasuki Islam v D. J3irr\h 25.l. Ayar-ayat yang mengandung Akhl ak D... Bcrsih rerrnasuk kalegori D.¥~ . Dzarul Irqien 24.. Apakah wacana bersih air kelapa terrnnsuk yang tidal dapnt untuk berwudhu bersih tapi tidak dapat untuk beristinja sue i dan rnensuci kan suci yang tidak dapat mensucikan bersih yang dapat dipakai untuk wudhu mayat manusia. Al-Anfal ayat 7 B.:J~ 2.:. Orang yang bersifat takabur ~. Fiqih rcntang ibadah tentang muarnaluh rentang jinayah tentang waris rnewaris fiqih Islam. Ai r D.J' .. Balas "miqat" {B.' i.uf "... IjJ ~ i. I' .. Qudrat lB. belalang A. C.-Zu. Ayut-nyat yang mengandung JA. Kotot C. C. E. hangkui ibn dan /. Ayat-ayat yang mcngandung rnuarnal all C. Mcnurut l~net<lforis yang mengandung nilai-nilai nilai-nilai ajaran-ajaran B. Orang yan[! musyrik 13. Bir Ali 1.. durhaka ::.' D . Jcdduh D.cpnsonline.. disebut Hakikie Ilaby Ijaby Soluhy Tanjizie t_.>. D.mi B. Air \.. I~J0:! ~l)\ J kali mengemu- E.

Pemberantasan spanyol E. Bimbingan kerohanian ialah v E. Rabiah Al-Adawiyah B. Khalid bin Walid E. I3acaan sehari-hari B.11 ("C"'Y(. Menurut para pakar ahli Fiqih. Yang dirnaksud dengan "Tahanuts" V A. 80 gram em as 111 urn i (22 karat) C. Ibadah Mahdhah faham KKN yang sangat merajalela 46. Dalarn sejarah kenabian salah seorang nabi yang terkenal dengan julukan "Ulul Azmmi" yaitu A. Keimanan C..' The Spirit Of Islam 39. D. Sedang rnelakukan perang badar E. Abu Makil AI-Jily 47. Dzunun Ai-Misry E. Perinrah untuk rnenyalurkan Sadaqoh 35.com diturunkan kepada rnanusia. Al-Misry D. berfungsi sebagai A. Zakat fitrah B. Kcbij aksanaan D. Pernberantasan penguasaan tanah negara B. hidayab dan syafaah E. Petunjuk hidup ketatancgaraan C. 50 ekor kambing D. Hasan Al-Basri DZl111UI Baqa dan Fana dalam dunia v'c.A. D. Perintah untuk rnelaksanakan Muamalah D. Melakukan 43. Nabi Adam E.i. Sedang rnenjalankan ibadah haji pertama . S ayid Arnir Al i adalah seorang pengarang buku yang sangat popular yaitu A The Preaching Of Islam B. Nabi Yusuf D. Zakat perdagangan v' E. AI-Gnzali 48. 60 ekor karnbing www. Ibnu Jarir At-Thobary Jl( Thou Mundzir Ibnu Rajar AI-Tsaqafy / Ibnu Hajar AJ-Asqalany Ibnu Rajar AI-Haitammy j 42.r. Nabi Nuhv 37.~ ~ •• Lo. Penyelesaian konfl ik internal di istana rekonsiliasi dengan pemerintah 45. B. bahwa nisab "Zakar Ernas" minimal: A. C. ~~. Abu Yazid Al-Bustammi E.j adalah menekankan pada optimalisasi yang rnengacu kepada A. Batas nisab "Zakat Karnbing" A.cpnsonline. 75 gramernas m II rn i ('14 karat) B. Dalam ajaran "Ruhbaniyyah" A.)4 I' b. (l. AI-Khallaj B. The Recoritruction Of ReI igius Thought In Islam C. Perintah untuk melakukanpengertian Mahdhoh : untuk ibadah B.~_. Kependetaan Islam artinya tidak men genal sysn B. Ibadah dengan eara konrernplasi B. Tariq bin Ziyad 36. C.34. E.l~d. Perintah untuk rnenjalankan syariah E.. Islam The Straight Past ID The Holy Qur'an V E. Kepem iIi kan v C. Sedang membangun rnasjid quba B. Nab~ Saleh / B. Azis adalah searang khaLifah "Bany Urnayah" yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang pelik yakni : A. 85 gram ernas murni (24 karat) E. 30 ekor karnbina . Konseptor 38. Perintah mengeluarkan zakat C. Zakat Nuqud C..r" -~~)I". 90 gram ernas rnurni (24 karat) c/ D. Nabi Musa V C. Keberhalaan C. Sedang merancang pembuatan konstitusi madinah adaJah: Ayat tersebut memberikan tentang v. Petunjuk manusia dan pcnjelas terhadap hal yang hak dan barhil y hal- . Istilah "Zakat Ziroah.J . Q C. Hasan Al-Basri D. Umarbin Abd. 40 ekor karnbing tasawuf ialah A. di bidang ilmu hadist .YJ. Urnar bin Abd.JJ~~~JA. Salah seorang pejuang atas pahlawan Islam yang mirintis penaklukan tanah Spanyol adalah A. Pemujaan terbadap dewa D.Azis D. Pernbangunan irigasi dan fasilitas infrastruktur D. 'Arnr Bin Ash B.l~~1 Ayat tersebut dipertegas esensinya oleh Rasullah SAW ketika beliau : A. Pctunjuk manusia dalam perdagangan D. Zakat pertanian 44.&lr~1 41. Urnar bin Khatab C.. Zakat harta benda D. Kitab suci AI-Qur'an dalam dunia tasawuf baras minimal: B. 95 gram ernas rnurni (22 karat) 40. Seorang ulama termashur A. Sedang menjalankan ibadah haji terakhir (haji wadha) . Konseptor faham mahabbah ialah vi A. 20 ekor kambin g E..(·" 'e":'"".A. "'-" j (i !I~WI) 4. Rahrnat. Kepcmimpinan E.. Ibnu Rusydi C.

30 : 12) U.-JI Lr.. Tajwid D. 8:8) Uyy.lSJiJ v'-"'_) ':/1lJ. Ayat yang artinya kiamat. Dunia lain yang mengandung misterius C. Zakaria AS 53.o . AI-Qur'an pertama kali dicetak. (QS. .. Irak C.JiSU"~J B. 4:71)~ IJ. 0:! ~I _.'> ~. B.". Al-Mufahshol pendek C. Dalam filsafat Islam kita men genal istilah .J~1l>"l>"~ D. f'Y-' r »s UY' y. tahun A. Alam Ruh B. 1684M E.! _..jJl ul. 1695 M D. C.A fi..Jh :Jh l>"J B. Salam D. Khiyar C. (QS. Rasul yang menerirna A. Ibn MaLlk E. Tauqify E... _yJ1 ~. Ayat yang artinya "Barang siapa yang enggan menyernbah-Nya dan rnenyombongkan diri. Al-Muththasil B..i. Saudi Arabia .cpnsonllne.JI ~.. niscaya Allah akan mengumpulkan mcrcka sernua kepada-Nya' A. AI-Maktubat E. Tsaraqi B... 28:78) UY' y-JI (+!fo LP ~ ')_j 4 jiSlJ (QS . I'jazy dijeJaskan Nabi perintah Allah 58. (QS..lli ~ l>" (QS. Penulis kitab At-Tibyan. Jerman E.jJl ~ . Alam di laufhul mahfudh (Arsy) D. 13 :42) ~ E.4:172) (QS.10: 17) Uy ~I ~ 'i.5 Jl (QS.. D.'..!.. D. lbrahim AS . 17:103) "Dan pada hari terjadinya yang berdosa. Jj'alah E. 4: 139) ~ ..-(QS..-l:. 1673 M B... D .1 l>" ~ ~ ui ~I... Alam yang kita ternpati ..49.. tentulah beriman sernua orang di muka bumi seluruhnya" A. ] 3 :42) ~ _fo. Alam akherat E. Nuh AS E.1\ ~ '.. Isa AS B.5A ~ J ~ U~J 4.u ~.fo _. Sebutan bagi surat-surat yang ayatnya pada juz tiga puluh dalam AI-Qur' an A.J! .oJ j ~ ~ '-. Talqill 60.J ~ (QS. artinya V A.JA. di negara A. 10:99)~~L.com 50... C.. Ibn Al-Jauzi D. '-:-'~ i'P-..55:43) L ~ WI ~I . berdiarn dan 57./ E..J ~ (QS.uJj ~ E. tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pernbeli A. (QS.l! . maksud surnpah dalarn Al-Qur''an ~ »: Ibn Qayyim B. ~ -t.lp LP ~ _ft. Qiradh B. orang-orang berputus asa" A.fr""" . www.. Ibn At-Arabi C.! uLS c:. Qodlo Allah SWT merupakan konsepsi tuhan yang nuansanya dituangkan dalam A. Al-Qur' an pertarn a kal i d icetak. Urutan surat dan ayat AI-Qur'an Muhammad SA \V berdasarkan SWT. 1694 M C.. Itsbaty D. 35: l 0) i~.>i'.I. Belanda JB.s » ~J (QS. 2: 165) ~.el j ~)i. Transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pernbayaran konlan.~ 52..5. Al-Matsurat 54.17:I03) (QS. 1685 M (QS. Inggris B.:.lli~jJl .1) ulfj I_~ Ij rS. E.)-~ ul . Alam Barzah E.l11 ul t.>. Tafhim 5. ~~ -01 ~ ~ ~ y:L.. \. Hiwalah 59. yang '. Alam sernesta ini \// C. Halarnan 5 dari 8 . rnetafisika. Alam akherat D.! Ip 0:! jJl .. ~.J _j Jb LJI ~J J:JI ~~ (QS. Tarqiq C. Ibn Kabir menerangkan untuk menafsirkan ayat 61. Alam yang berada di balik alam kita 56._. Ayat yang artinya "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki. Al-Munfashil D..l1. Hal ini lazirn disebut C....lt . Alam Barzah 51.l:l _}. Asbabun N uzul A.-wahyu berupa Shuhuf v" C.J~1 il UJ.. Muhammad SA \V D.l9 J 0-"J ""-.ilC u~i 0-'> 0:! jJl r-v. Lafadz yang digunakan Fawatihu Shuwar A Ta[\'iicl B.

(QS.. Quruisb Shih. 69.' • ~I _). Hukurn asal peluksanuan A...J .l y. Sayyid Ahmad Khan A. Al-Mawardi 73..ill. 2899 B. ~_j ~iJ L.u J'-')J.s"'"..l1 A. L&.. 67. Suara dalarn mimpi 71.?-J . dll~.l! L.. .com Halalll<lll 6 dari g . Tahrim E.b. Sayyid Amir Ali modern di Mesir 72. AI-Mu'minull ):Z! C./ B.?(QS..l.llihll. As-Syuara A I-An' am 1/ A.1rJy E.__...I f) '.. 2999 C. Ayat tersebut diulang lebih dari tiga kali dalarn satu surat. J. ~ lJ-oJ..j I • : '. 10 ayat D.~ "t-'-"-" lY' 1.ill. yang artinya "Untuk mernberi peri!lgatllll terhadap orang-orang yang dhalim dun member: khabar gcrnbi ra kepada orargorang yung berbuat baik" v ...11 .. ~I... 2799 63. Ji'alah 76.l ~J~r.4: I 13 )u.. Tarnmah E. Karnliah yang merupakan akhir ayat 70.ill~_. 58:4)JI die. Ayat B.... Suara yang menggema B. An-Nisa B.J. "'!-' Ayat AI-Qur'an kaidah keuangan A.2: 1R7 )l_"... Muhammad Abduh E.1I. Demikianlah karni mernberi balasan kepada orang-orang yang berouat baik' .. Ayat yang artinya "Kami berikan kepadariya hikmab dan ilrnu.11. 9 ayat yang menjelaskan langsung dan perekonomian.cpnsonline. 7 ayat 65. Jalaluddin Maulana Rurni C.. . '--. _) . Ayat yang artinya "Itulah hukurn-hukum Allah dan barung siapa rnelanggarrlYu. c2. rnaka sesungguhnya dia telah berhuat dhalirn tcrhadap dirinyu sendiri" A. . yaitu pada surat A. 4. 6S:1)~F .r'. II ayat E. D. AI-An'am v D.J. Arnamus-Suwar Jarni'us-Suwar Kalirnarus-Suwar Awwalus-Suwar Fawatihus-Suwar pernbuka pada Al-Qur'nn ...2:229) [pJ "... Suara langsung dari Malaikat 1ibril c-: E. Al-Baqarah E. B.ill::.. Al-Ma'idah C.l..J_.1I.Y' J t..rCJ. Qiradh .cpnsonline.. Istilah untuk Blimat A._J - l. www.. 2599 D... 2699 E. AJ-Hatilll J C..S? dil is_) L.. Mafhurn www. Fashilah C.. Iyl\j _ ~I_j. -l:!.} _. Jumlah lafadz Allah dalarn Al-Quran A.62.. Suara di balik tabir C..B... Muradif C. Jaluluddin As-Suyuthi C.\il ~\ .. ~I C. ._us. D. AI-Kaylaniy E.I~ cJ 1..-~I y:. Karahah 66.. ]2:22)~1 i. V' E. Istilah untuk ayat-ayat v J B.iJ1 l»::> cill ~ _)i )t9 . (QS..5.:: .5 _J. .: .l_j. 74 . i \~ I r"..c_. AI-Hijr ~ ()A J lA. AI-Zamachsyary D.. AJ-Maw.J::.L. Ibahah D.._._:j. ( Q S . yaitu pada sural B.. J 75. Mukhaburah }3. Imam Malik E.TOl ~. . Al-Qurruby D../' C..Ayat tcrsebut diuJang Iebih dari tiga kali dalarn satu surat.! -l~~ ~~ j • . A.b. 8 ayat B.L.. B_ C. Suara seperti gemerincing lonceng D. Pengarnng tarsi!' Fi Dzilal Quran A. Akhirah B. Pengarang kitab tafsir Al-Kasysyaf A.J! tJ:l . Hiwaluh D. (QS. Muzaraah kerja sama bag I hasil adnlnh 68. Fadhilah D.-..b.1 I .. Al-Thabari B.ib _ .11 (QS.:. J.I L. 0~...l_. berjumlah I I .: I I .:i ~ )li . Muhammad Iqbal D. Nabi Muhammad SAW rnenjelaskan bahwa wahyu yang sangat berat diterirna dalam bcntuk A.j_. "~i . t.u~k 1_..com C.b..}_.l1 ~ 0t j 1i. . Akad perjanjian D... . An-Nur D.--J ibadah Y (QS 9: 120) E.. Tokoh pergerakun muslim A.. .ill:t>_J UJY J 'i .. Ali Imran 64..= "'-! rt3 .J~y .ill! 01 ~I _r. E. U::..6....G.

. 46 : 12) ~U~j .ul e B.:. Al-Jnricah D. j p (QS. E. 12:90) ~ y.. (QS. 34:1)~1 E.£. Sujud E...J ~j . Haii Qirun v E. •_)~ jiiJl ~ j (QS.Y'~ . {'I'I I" '. Al-Muhu kk i rna h kaurn Kha\vaij C. Haji Ihrnm dalarn satu niat I' 1·1 I . Haji Tamnttu D. D. 51 :30)~1 ~(QS.. Abdullah Ibn Wahab www. 2.. (QS.j0-" ~.J \j ~ ft. WaqafHasan (QS. Mukhabarah 1/ D. .\.5 % E..l.! L..5 % 86. /(l -.'iJlj~1 rk ~I JAJ0y._.. 20 % atau perniagaan D..J-?o-l ~ _. D. ". Zakat harta perdagangan A.0. ~ 1 . 11..! .1_. """.5% E. (QS.~.uJlo.J (QS..b Lli ~ ..JUlI JIj (QS. ~ 0.:.u ..uJ '1) ~ .c . Pernirnpin pertama kaum Asy'ariyah A./ C. l..::.8:7) ~J ~J benar-benar Yang Maha Bijaksana A. (QS. 20% yang tidak mengeluarkan biaya ::.. 6:73)~1 ~I JAJ... 25 % B.I.. 2. 6: 128) ~ WI ~ Lf :..Jj ~ (QS._fi (QS.. 0~ _.. 25 % D. c.y. Al-Qnran Lagi Maha Mcngerahui" .)'> ~ x.yyah 88. '". u-k- I:i:... 6:83)~ ~ J. Wagaf Kaaf c-: B. Sujud Thuma'riinah di luar shalat B. C...i'fiJ.)j Ipl ()l:. \/~I 13.. Hiwalah E.J Ji.. Wagaf Taam E. Y:-.J L_J-"-' \l'~- E.o olj (QS.cpnsonline. Ayat yang artinya "Dan Allah menghendaki untuk rnernbenarkan yang benar dengan ayatayat.l.ul L":':'_}'ll ~I c. 10 %~ D. Jialah ~ C. >t ( . 27:6)~ Y. 11 r' .+.5% B. Al iran yang tiduk terrnusuk 1\...J:"--'>l. 15:25)# yang ~ 85..Jl 83. . Zakat harta temuan A.( ".1 . Zakat pertanian pengairan A..J_} R 'J\ ~ . Ibn Qayyi rn \..J UIJ biaya 79.. J (QS. E.. Abdullah Ibn Jabbar B.2:236) JD... Ayat yang artinya diberi "Dan sesungguhnya dari sisi karnu Allah pi yi.U"'" (.. Sujud e.A Ull y. B. Yazid..!.77:44) 77..J ~J ~ L?JI ~ ul .s lil (QS.1/1 1 dari R .. ~ . 6: 18)~1 ~\ y.J ul~l.J u\ '&1 ~W l" l>.. 'v""0:' B. Wasil Ibn Atha C..1 WiS.1 W r£..)r1 ~ ~1.:.ill~U~)Iwll. 13. . diturunkan dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Tahu" A.I'~ III Hala 111.y. 25 % C.i\ rA ~ y.J J.com 80. 20 % "~". 'j D.' r:b <lJ1~ ~.il ~. cill .. Abu Hasan Al-Basri . j d ..~ '. -II ~J-' y~ q . U jy-J ~~ I:i. Qiradh : 84.:>.:.5%v'· C. 10 % B. !.ll y. 2.&.S.. Mclaksanakan haji dan urnrah dan wakru A.A..5 %. lO:82)uy_r. 10% E. Sujud Syukur Syahwi 'I' Sajdah Tilawah 89.! mengeluarkan '> ~. Transaksi bagi hasi 1 menggarap lahan pertanian dengan benih tanarnan dad pemilik laban A. 8:8)' LJ.. Wagaf Muthlaq D. Muzara'ah 78._}lg. 20 % (Rikaz) E. r-::-. C. Raj i IfraclbV( 13. .i ~ ~ '&1 Ji .J:! Ju ~I !. Mnulawiyah B. Sujud yang hanya dapat dilakukan A.1 (QS . '.l1 d~ r. 5 % 82. ~ _""""'U:! ::J\ _)_ (QS .. Yang tidak termasuk bagian waqaf ikhtiari A.. Zakat pertanian pengairan A. Sujud 0. Al-Sufriyah E. Vvagaf Qcbih C...l\ I~\j (QS. 43:84) ~\ J \j -ill ~ i_. Ayat yang artinya "Inilah kitab yang ayatayatnya disusun rapi serta dijelaskan secara riuci.. 37:105)~ll.._!:U (QS. 42:24)_)j.il1 ~I r-f= ~I ~. 25 % 87.. . (QS. B.!:u. s.. D.[ya serta memusnahkan orang-orang kafi r' A.11 lJ:!..J .c.tl .J li ciJ D.w.l! 0'" L. S7:27)u~ E.qJ1 ~IJ fi 81. 10 % I C • ?S07.-lI. Haji Nazar C.

. E. 1:\1 ~ pi B.. Maqarn Ibrahim E.. ~ '. 3 bulan 10 hari D. atau.C. Tanpa masa iddah B. Arafah B. Mulrazam B. Zaid Ibn Tsabit 91. 7:90) L)J~ sumpah suarni yang tidak akan menggau Ii isterinya A. C.A". Haji Qiran ~ C. Muznraah tI Hiwalah Mukhabarah Musaqqah mati suami isteri yang ditinggal A.!i11.)WI JliJ (QS.90.. IJ\ Lll ~ IJfo .\ ~ .i'll'l X . Thalaq yang dijatuhkan haidh. ':'1 . penggarapan kebun oengan aqad b . Meluksunak J I an haj umrah . 3 bulan C. Bidh'l E. D. Fasakh D. Haji Tarnauuw C. Madinah . t.com D. J (QS.r J1 (QS. Ayat yang artinya "Dan sesungguhnya j ika kalian mentaati manusia sepertirnu. Panglima perang ummat Islam riddab A.J. Melaksanakan urnrah haji A. Jl alah D.. Mu'awiyah Ibn Sufyan VD. Haji Tarnattu V B.. 23:34) l.. Mina C. Iddah B.lJ~ tP-iJ I~ ~i1I. Khulu' '" yang tergantung adanya R 11a' 93._.'11 .I. Saad Ibn Abi Waqqash B.. Haji Wada B. Fasakh E. 16: 109) UJ_r. Ila' B.. Klm]u' E.u~ '-'J'~ . Ayat yang secara tegas mewajibkan diturunkan di A. Ta'lik B. F. Ila' 97.58:19) 98. Khulu'V thalaq (QS. Transaksi mengenai pemeliha~·aan. 4 bulan 10 hari l--I~\I~'n '!1. Haji Ihram D. Haji Ifradh E. Haji Qiran j lcbih dahulu kemudian C. Istilah mengenai syarat A..agi hasil dan kcbun iersebut secara ikhlas antara pemilik dengan peng&arap A.0'1 u r. Muzdalifah V D. niscaya kal ian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi" A. Haj i Arafah lebih dalam perang 95. Bidh'i V ibadah haji dahulu kernudian pada saat isteri sedang C.J1 ~ . Fasakh 99._. H aj i Ifradh v 94. Arafuh noo.:.. Tu'lik D..f D.l.cpnsonline.. ~I u:JJ "'1 <. disebut thalaq A. Umar Ibn Khattab . Hijr Ismail C.. Ta'lik C.L.Jrl ~ ~I ' I~I pi ~ u' ('Y>- '1 D.:o .. Haji Ihram l E.j. ~. 12: 14) L. Bidh'j www. (QS.0'. . Kbalid Ibn Walid E. Istilah mengenai 92. Tempat mabit setelah selesai wukuf A.I u:J 0\.. ~ .us1 ~ c. E. Muzdal ifab E. 4 bulan t/ E.r . MakkahV( 96..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful