Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 7. buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. tahunan perniagaan sebenar. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. 6. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 3. Menyatakan pihak yang khabar. .komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. surat 5. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan.

Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Menjelaskan maksud profesional. amanah dan Konsep integriti. (accountability). Falsafah 5. Pendedahan vs Konsep 4. (Historical dan Fair Value 6. Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery).2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (i) Maksud Profesional 10. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. (iii) Proses Perakaunan 7. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan.Bidang Pembelajaran 1. Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. (ii) . Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. (Manual Dan Berkomputer) 8. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba.

Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . perkongsian. Aktiviti kumpulan 4. syarikat berhad dan koperasi. Peta minda 3. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. 3. Penerangan 2. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. Lawatan Industri 1. Buku skrap 2. 2. 4. 1. sumber modal dan liabiliti. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. 3.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1.Bidang Pembelajaran 1. . Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat.

Bidang Pembelajaran 1. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia.badan perakaunan di Malaysia.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. 2. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. . Menerangkan latar belakang badan.

Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. .Bidang Pembelajaran 1. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3.6 Konsep. Penerangan Kajian kes 2. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan.

Bidang Pembelajaran 1. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . 2.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 3. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. Melakarkan carta kitaran perakaunan.

Mengkategorikan hasil. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. 4. 2. 3. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. 3. 4. LIABILITI. 2. 3. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. 1. Menjelaskan definisi aset. Mengkategorikan belanja. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. 2. 3. Menjelaskan definisi liabiliti.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. 4. Mengkategorikan aset. 4. Menjelaskan definisi belanja. . Menjelaskan definisi hasil. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. EKUITI PEMILIK. 2. untung atau rugi. 2. Bidang Pembelajaran 2. HASIL. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. Mengkategorikan liabiliti.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. 2.

Menghitung samada aset. 2. Penerangan Kuiz 1. 2.Bidang Pembelajaran 2. 3. Mendefinisikan Akaun Kontra. Mendefinisikan inventori. 2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. 2. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Menyediakan jadual carta akaun. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. Menyenaraikan akaun-akaun kontra.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Kad Imbasan 2. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. 3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik . Mendefinisikan carta akaun. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan.

Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil .Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. 3.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. 3. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. 2. Kad Imbasan 2. Menghitung samada aset.

Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. Resit Keratan Cek 2. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) . Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1.

Aktiviti kumpulan 2. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Menyediakan dokumen perniagaan. Menerangkan fungsi diskaun niaga. 2. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. Aktiviti kumpulan 3. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3.2 Aliran Dokumen Antara 1. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga. .Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul.

Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. 2. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. (ii) Jurnal Am 1. 2. Menyenaraikan jurnal khas. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menerangkan kegunaan jurnal am.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas.

TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5.jenis lejar. (i) Dokumen perniagaan 6. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. (mengikut pengkelasan akaun). Memindahkan catatan jurnal ke lejar. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). 2. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. . Menyenaraikan fungsi lejar.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. 3. 9. Mengimbangkan lejar. Menjelaskan maksud lejar. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. 4. Mengenalpasti akaun . 8.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Mengenalpasti jenis .

Dokumen perniagaan berkomputer) b. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. (Secara manual dan berkomputer) . Penerangan 2.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Menyatakan fungsi akaun kawalan. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i. Aplikasi TMK 3. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. dokumen perniagaan maklumat: ii. Menjelaskan sistem panjar runcit.

Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. 2. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. . Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. 3.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur.

Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. 6. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. 3.Bidang Pembelajaran 6. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. Menyediakan Penyata Pendapatan. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. Menyediakan Kunci Kira-kira . (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 4.

Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. 6. 2. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. 3. . Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. 7.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. 1. Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. Laman web berkaitan 4. 5. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Peta Minda 3.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN .

6. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. 11. 9. 8.Bidang Pembelajaran 7. baki berkurangan dan penilaian semula. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. 2. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. Merekodkan hutang lapuk. 5. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. 3. 10. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. Merekodkan hutang lapuk. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. 7. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. ‡ .

Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan .4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. 4. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. 7. 3.

Bidang Pembelajaran 8. 5.1 Kawalan Tunai 8. 6. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. 3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Penerangan 2. . 8. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. 4.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. Aktiviti Kumpulan 3. 4.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1.

Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) . Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian. 2. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Keselamatan (Security and Control) 3.

Simpanan Pekerja (KWSP) . Simpanan Pekerja (KWSP) 5. KWSP dan PERKESO.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi .Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3. (iii) Kumpulan Wang elaun. Merekod pembayaran gaji dalam . Menerangkan maksud gaji pokok. Menghitung gaji bersih. (i) Kumpulan Wang 4. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji.Bidang Pembelajaran 9.Caruman Lejar.

4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Sumbangsaran .Bidang Pembelajaran 9. Menyatakan maksud gaji dan upah. Penerangan Hasil Pembelajaran 2.

(iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . Menyatakan definisi perniagaan perkongsian.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. 4. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. 2. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. 2. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. 7. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. 3. 10.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal.

Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Peta Minda 3.5 Pembubaran Perkongsian. 10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2.Bidang Pembelajaran 10. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. Menyediakan Kunci Kira-kira. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2.3 Akaun Penamat 1. 10.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian.

Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad.2 Bentuk Modal 1. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Penerangan 3. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11. Menghitung modal dibenarkan. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. 1. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. Kira-kira .TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. (ii) Merekod terbitan saham 7. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11. Tunjuk cara modal diterbitkan. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. ‡ Saham Keutamaan 6. perkongsian dan milikan tunggal. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. (iv) modal belum diterbitkan 4. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. (a) Bentuk modal: 2.

5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Menghitung dana terkumpul. 5.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. Menerangkan maksud dana terkumpul.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. 6. Menghitung yuran ahli.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Menyediakan Kunci Kira-kira.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. 8. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. Kuiz 3. 10. pendapatan hasil dan modal 12. Laman web berkaitan 4.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. 2. 7. 9. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. 1. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. . Aktiviti kumpulan 2. Menyediakan Akaun Yuran. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan.

3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. 6. Menyediakan Penyata Pendapatan. 9. Menghitung untung atau rugi perniagaan. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. Menyediakan Kunci Kira-kira. 2. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda . 11. 4. 10.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menganalisis Buku Tunai. Menganalisis belanja dan hasil. 5. 8. 7.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 3.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. Menghitung modal. Menghitung jualan dan belian.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13.

(b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. Menyediakan Akaun Pengeluaran. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. Menghitung kos tetap dan kos berubah.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14.3 Akaun Pengeluaran 1. Penerangan Tunjuk cara 4. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Menyatakan jenis-jenis kos.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. Menghitung kos prima dan kos overhed. Menghitung kos pengeluaran. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. 14.

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung.Bidang Pembelajaran 14. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. (c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK .4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman.

‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. ‡ Perakaunan Pengurusan 3. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Memo dan Email) (iii) Komunikasi . Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan.

Menghitung setiap nisbah. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . 3. Menerangkan maksud setiap nisbah.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. 2.Bidang Pembelajaran 15. ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah.

Membuat rumusan setiap nisbah antara firma. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. Membuat keputusan memilih firma. prestasi mengikut jangka masa. .Bidang Pembelajaran 15. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4. 3.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful