Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. surat 5. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. . Menyatakan pihak yang khabar. 3. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 7. 6.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen .komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. tahunan perniagaan sebenar.

Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer.2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (i) Maksud Profesional 10. Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. (iii) Proses Perakaunan 7. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. amanah dan Konsep integriti. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12. (Manual Dan Berkomputer) 8. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Pendedahan vs Konsep 4. (ii) . (accountability). Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Menjelaskan maksud profesional. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. (Historical dan Fair Value 6. Falsafah 5. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3.Bidang Pembelajaran 1.

Bidang Pembelajaran 1. syarikat berhad dan koperasi. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Penerangan 2. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. Aktiviti kumpulan 4. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. 4. 3. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. 1. Buku skrap 2. Lawatan Industri 1. Peta minda 3. sumber modal dan liabiliti. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. . 3. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. perkongsian.

.badan perakaunan di Malaysia. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1.Bidang Pembelajaran 1. 2. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia. Menerangkan latar belakang badan.

Penerangan Kajian kes 2. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1.Bidang Pembelajaran 1. . Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep.6 Konsep.

Menjelaskan definisi kitaran perakaunan. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. 3. 2.Bidang Pembelajaran 1.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . Melakarkan carta kitaran perakaunan.

Mengkategorikan liabiliti. 4. 2. 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. Mengkategorikan hasil.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. Mengkategorikan belanja. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. Menjelaskan definisi hasil. 4. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. EKUITI PEMILIK. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. 2. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. Menjelaskan definisi belanja. 3. LIABILITI. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. 2. Menjelaskan definisi liabiliti. untung atau rugi.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. 3. Mengkategorikan aset. Menjelaskan definisi aset. 3. . 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. 2.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. 2. Bidang Pembelajaran 2. 2. 4. HASIL. 4. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1.

Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. 3. 2.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. 3. 2. Menghitung samada aset. Mendefinisikan Akaun Kontra. Menyenaraikan akaun-akaun kontra.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. 2. Penerangan Kuiz 1. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2.Bidang Pembelajaran 2. Menyediakan jadual carta akaun. Mendefinisikan carta akaun. Kad Imbasan 2. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik . Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Mendefinisikan inventori. 2. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja.

3. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . Menghitung samada aset. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . 2. 3. Kad Imbasan 2.

Resit Keratan Cek 2.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) .

Menyediakan dokumen perniagaan. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. Aktiviti kumpulan 2. 2.2 Aliran Dokumen Antara 1.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. Aktiviti kumpulan 3. Menerangkan fungsi diskaun niaga. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. . Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3.

1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1. (ii) Jurnal Am 1. 2. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. Menyenaraikan jurnal khas. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Menerangkan kegunaan jurnal am. Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. 2.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4.

Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Menjelaskan maksud lejar. 3. Mengenalpasti jenis . Memindahkan catatan jurnal ke lejar.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. Mengimbangkan lejar. . Mengenalpasti akaun . (i) Dokumen perniagaan 6. (mengikut pengkelasan akaun). Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. 9.TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. 8.jenis lejar.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. 4. 2. Menyenaraikan fungsi lejar.

Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. Menjelaskan sistem panjar runcit. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Aplikasi TMK 3. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. dokumen perniagaan maklumat: ii. Menyatakan fungsi akaun kawalan. Penerangan 2. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. (Secara manual dan berkomputer) .

Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. 3.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. 2. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. . Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6.

Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Menyediakan Kunci Kira-kira . 3. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2.Bidang Pembelajaran 6. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7. Menyediakan Penyata Pendapatan.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. 6. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. 4.

Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. 5. 2.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu. Laman web berkaitan 4. . Peta Minda 3.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. 3.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. 7. 6. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. 1. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk.

Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. Merekodkan hutang lapuk. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. 3. 9. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 5. ‡ . Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. 2. 7. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. 8. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. 10. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi.Bidang Pembelajaran 7. 6. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. 11. Merekodkan hutang lapuk.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. baki berkurangan dan penilaian semula. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira.

Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan . Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. 3.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. 4. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. 7.

.1 Kawalan Tunai 8. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. 3. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Bidang Pembelajaran 8. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. Menjelaskan fungsi Penyata Bank.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. 4. 6. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. 4. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. 5. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. Penerangan 2. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. Aktiviti Kumpulan 3. 8.

Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Keselamatan (Security and Control) 3. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. 2. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) .2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.

Menerangkan maksud gaji pokok. KWSP dan PERKESO. Menghitung gaji bersih. Simpanan Pekerja (KWSP) 5.Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3.Bidang Pembelajaran 9. Simpanan Pekerja (KWSP) . (iii) Kumpulan Wang elaun.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2. Merekod pembayaran gaji dalam . Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi . (i) Kumpulan Wang 4.Caruman Lejar.

Bidang Pembelajaran 9. Menyatakan maksud gaji dan upah. Sumbangsaran . Penerangan Hasil Pembelajaran 2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. 4. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. 2. 2. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 3. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. 10. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. 7. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa.

10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Peta Minda 3.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. Menyediakan Kunci Kira-kira.5 Pembubaran Perkongsian. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2. 10.3 Akaun Penamat 1. (a) Sebab-sebab pembubaran 1.Bidang Pembelajaran 10.

Menghitung modal dibenarkan. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. Tunjuk cara modal diterbitkan. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. (iv) modal belum diterbitkan 4.2 Bentuk Modal 1. perkongsian dan milikan tunggal. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. (ii) Merekod terbitan saham 7. Kira-kira . (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. 1. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. ‡ Saham Keutamaan 6. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. Penerangan 3. (a) Bentuk modal: 2. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad.

8. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Menghitung dana terkumpul. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. 5. Menyediakan Kunci Kira-kira.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. Menyediakan Akaun Yuran. 7.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. Menghitung yuran ahli. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. 1. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. . Aktiviti kumpulan 2. 10. Kuiz 3. 9. Menerangkan maksud dana terkumpul.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. pendapatan hasil dan modal 12.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. 6. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Laman web berkaitan 4.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. 2.

Menghitung modal. Menyediakan Penyata Pendapatan.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. Menghitung untung atau rugi perniagaan. Menyediakan Kunci Kira-kira. Menganalisis belanja dan hasil. 3. Menghitung jualan dan belian. 4. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 11. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 5.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. 6. 7. 8. 9.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. 10.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. 2. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menganalisis Buku Tunai. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda .

Penerangan Tunjuk cara 4. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. Menyediakan Akaun Pengeluaran.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. Menghitung kos tetap dan kos berubah. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Menyatakan jenis-jenis kos. 14.3 Akaun Pengeluaran 1. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Menghitung kos prima dan kos overhed. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. Menghitung kos pengeluaran.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1.

(c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK . Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.Bidang Pembelajaran 14.

‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Memo dan Email) (iii) Komunikasi . (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. ‡ Perakaunan Pengurusan 3.

Bidang Pembelajaran 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menghitung setiap nisbah. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. Menerangkan maksud setiap nisbah. 2. 3.

Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. Membuat keputusan memilih firma. 3. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. . Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.Bidang Pembelajaran 15. prestasi mengikut jangka masa. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful