Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

Menyatakan pihak yang khabar. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. tahunan perniagaan sebenar. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. . 7.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. surat 5. 3. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. 6.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan.

Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer.Bidang Pembelajaran 1. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menjelaskan maksud profesional. (iii) Proses Perakaunan 7. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. (Manual Dan Berkomputer) 8. (Historical dan Fair Value 6. Falsafah 5. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. (i) Maksud Profesional 10. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. (ii) .2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (accountability). Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. amanah dan Konsep integriti. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). Pendedahan vs Konsep 4. Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12.

keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. 4. . Peta minda 3. perkongsian. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. sumber modal dan liabiliti. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. Aktiviti kumpulan 4. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . 3. Lawatan Industri 1. 2. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. 3.Bidang Pembelajaran 1. 1. Buku skrap 2. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. syarikat berhad dan koperasi. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. Penerangan 2.

Bidang Pembelajaran 1.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. . Menerangkan latar belakang badan.badan perakaunan di Malaysia. 2. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia.

Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3. Penerangan Kajian kes 2. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan.6 Konsep. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. .Bidang Pembelajaran 1.

2. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.Bidang Pembelajaran 1.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 3. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . Melakarkan carta kitaran perakaunan.

Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. 2. 4. 3.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. Menjelaskan definisi hasil. untung atau rugi. LIABILITI. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. Menjelaskan definisi liabiliti. Bidang Pembelajaran 2. 2. 2. 2.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. Menjelaskan definisi aset. 3. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. Mengkategorikan hasil. 2. Mengkategorikan liabiliti. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. Mengkategorikan aset. 2. Menjelaskan definisi belanja. 4. 4. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. Mengkategorikan belanja. 3. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. HASIL. . 4. 1. EKUITI PEMILIK. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2.

Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Mendefinisikan inventori. 2. Mendefinisikan carta akaun.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. Menyediakan jadual carta akaun. 2. 3. Kad Imbasan 2.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. Menghitung samada aset. 2. 2. 3. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja.Bidang Pembelajaran 2. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. Penerangan Kuiz 1. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik . Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. Menyenaraikan akaun-akaun kontra.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. Mendefinisikan Akaun Kontra. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3.

Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. 2. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. Menghitung samada aset. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Kad Imbasan 2. 3. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. 3. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Resit Keratan Cek 2. Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) .1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1.

Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.2 Aliran Dokumen Antara 1. Aktiviti kumpulan 3.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. 2. Menerangkan fungsi diskaun niaga. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Aktiviti kumpulan 2. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. . Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3. Menyediakan dokumen perniagaan.

Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. (ii) Jurnal Am 1. Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. Menyenaraikan jurnal khas. 2. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Menerangkan kegunaan jurnal am. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. 2.

Mengenalpasti akaun .jenis lejar. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Menyenaraikan fungsi lejar.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. 4. Mengenalpasti jenis . Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. 9. Menjelaskan maksud lejar.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. 3. Mengimbangkan lejar. (i) Dokumen perniagaan 6. . 2. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit.TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. Memindahkan catatan jurnal ke lejar. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. (mengikut pengkelasan akaun). 8.

Penerangan 2. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. (Secara manual dan berkomputer) . Menyatakan fungsi akaun kawalan. Aplikasi TMK 3. dokumen perniagaan maklumat: ii.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Menjelaskan sistem panjar runcit. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i.

Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. . 3. 2.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1.

Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7.Bidang Pembelajaran 6. 3. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. 6. Menyediakan Penyata Pendapatan. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. 4. Menyediakan Kunci Kira-kira . (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8.

5. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. 6. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. 7. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Laman web berkaitan 4. 1. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Peta Minda 3.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu. 3. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. 2. . Hasil Pembelajaran 1.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih.

Merekodkan hutang lapuk. 10. 11. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 5.Bidang Pembelajaran 7. baki berkurangan dan penilaian semula. 3. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. 9. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. Merekodkan hutang lapuk. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. 7. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. 2. ‡ . 6. 8. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu.

Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. 3. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. 4. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. 7. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan .

Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. . Bidang Pembelajaran 8. 4.1 Kawalan Tunai 8. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. Aktiviti Kumpulan 3. 6. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar. Menjelaskan tujuan kawalan tunai.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. 8.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. 3. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. Penerangan 2. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. 5. 4. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer.

Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) . Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. 2.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Keselamatan (Security and Control) 3. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1.

Bidang Pembelajaran 9. Menghitung gaji bersih. Merekod pembayaran gaji dalam . Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi .3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (iii) Kumpulan Wang elaun. Menerangkan maksud gaji pokok. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. (i) Kumpulan Wang 4. Simpanan Pekerja (KWSP) .Caruman Lejar.Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3. KWSP dan PERKESO. Simpanan Pekerja (KWSP) 5.

Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Penerangan Hasil Pembelajaran 2. Sumbangsaran .4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Bidang Pembelajaran 9. Menyatakan maksud gaji dan upah.

Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. 7. 10.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4. 2. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi .2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. dengan Perjanjian Perkongsian) 5.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. 3. 2. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. 4. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah.

Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. 10. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan .Bidang Pembelajaran 10. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3.3 Akaun Penamat 1. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2.5 Pembubaran Perkongsian.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Peta Minda 3. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. 10. Menyediakan Kunci Kira-kira. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata.

Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. (ii) Merekod terbitan saham 7.2 Bentuk Modal 1. perkongsian dan milikan tunggal. Menghitung modal dibenarkan. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. ‡ Saham Keutamaan 6. Penerangan 3. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. Kira-kira . 1. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. (iv) modal belum diterbitkan 4. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. (a) Bentuk modal: 2. Tunjuk cara modal diterbitkan. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11.

5. 10. 2. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. 1. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. . Aktiviti kumpulan 2. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. Laman web berkaitan 4. 6. Menerangkan maksud dana terkumpul.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Kuiz 3. Menyediakan Kunci Kira-kira. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3. 9.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. 8.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Menghitung dana terkumpul. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. Menyediakan Akaun Yuran. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. 7. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Menghitung yuran ahli. pendapatan hasil dan modal 12.

6. Menghitung jualan dan belian. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 10.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1. Menghitung modal. 2. Menganalisis belanja dan hasil. 3. 7. 11.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 5. Menerangkan maksud rekod tak lengkap.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. Menyediakan Kunci Kira-kira.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. 8. Menyediakan Penyata Pendapatan. 4. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda . Menghitung untung atau rugi perniagaan. 9. Menganalisis Buku Tunai.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.

Menghitung kos prima dan kos overhed. Penerangan Tunjuk cara 4.3 Akaun Pengeluaran 1. Menghitung kos pengeluaran. Menghitung kos tetap dan kos berubah. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2. 14. Menyediakan Akaun Pengeluaran. Menyatakan jenis-jenis kos. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2.

Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK .4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. (c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5.Bidang Pembelajaran 14. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.

‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan. ‡ Perakaunan Pengurusan 3. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. Memo dan Email) (iii) Komunikasi .

Menghitung setiap nisbah. 2. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. Menerangkan maksud setiap nisbah. ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Bidang Pembelajaran 15. 3.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz .

Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4.Bidang Pembelajaran 15. . Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. prestasi mengikut jangka masa.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. Membuat keputusan memilih firma. 3. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful