Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 7. Menyatakan pihak yang khabar. .TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 6. 3. surat 5. buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan.komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan. tahunan perniagaan sebenar.

Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery).2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. Pendedahan vs Konsep 4. (i) Maksud Profesional 10. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. Menjelaskan maksud profesional. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. (Manual Dan Berkomputer) 8. Falsafah 5. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11.Bidang Pembelajaran 1. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. (accountability). Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. (ii) . Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. (iii) Proses Perakaunan 7. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. (Historical dan Fair Value 6. amanah dan Konsep integriti. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer.

Bidang Pembelajaran 1. Aktiviti kumpulan 4. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. perkongsian. syarikat berhad dan koperasi. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. 3. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. Buku skrap 2. 3. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. Peta minda 3. Penerangan 2. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. 2. 1. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. Lawatan Industri 1. . Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . sumber modal dan liabiliti. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. 4.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1.

Bidang Pembelajaran 1.badan perakaunan di Malaysia. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. Menerangkan latar belakang badan. 2. . Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia.

Bidang Pembelajaran 1. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Penerangan Kajian kes 2. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan.6 Konsep. . Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3.

Bidang Pembelajaran 1. 2. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir .7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Melakarkan carta kitaran perakaunan. 3. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.

2. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. 4. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. untung atau rugi. Menjelaskan definisi liabiliti. 4.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. 2. Mengkategorikan liabiliti. 1. 2. EKUITI PEMILIK. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. 4. 2. 3. 2. HASIL. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. 4. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. . LIABILITI. Mengkategorikan hasil. 3.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. Menjelaskan definisi aset. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. Menjelaskan definisi hasil.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. Mengkategorikan belanja. Bidang Pembelajaran 2. Menjelaskan definisi belanja. 3. Mengkategorikan aset. 2.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2.

6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. 3.Bidang Pembelajaran 2. Mendefinisikan carta akaun. Menghitung samada aset. 2. Mendefinisikan inventori. Menyediakan jadual carta akaun. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik .7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. Kad Imbasan 2. Mendefinisikan Akaun Kontra. 2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. Penerangan Kuiz 1. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. Menyenaraikan akaun-akaun kontra. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. 2. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. 3. 2.

Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . 2. 3. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. 3. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. Menghitung samada aset. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . Kad Imbasan 2.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1.

TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. Resit Keratan Cek 2. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) . Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1.

. Aktiviti kumpulan 3. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3. 2. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga. Aktiviti kumpulan 2. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1.2 Aliran Dokumen Antara 1. Menyediakan dokumen perniagaan. Menerangkan fungsi diskaun niaga.

niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Menyenaraikan jurnal khas. Menerangkan kegunaan jurnal am. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. (ii) Jurnal Am 1. Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. 2. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. 2.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1.

Mengenalpasti akaun . Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5.jenis lejar. Mengimbangkan lejar. . Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. 4.TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. Menyenaraikan fungsi lejar. 8.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Memindahkan catatan jurnal ke lejar. 3. 2. Mengenalpasti jenis . 9.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. Menjelaskan maksud lejar. (i) Dokumen perniagaan 6. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. (mengikut pengkelasan akaun).

Aplikasi TMK 3. (Secara manual dan berkomputer) . Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. dokumen perniagaan maklumat: ii. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Menyatakan fungsi akaun kawalan. Penerangan 2. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. Menjelaskan sistem panjar runcit.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. 3. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. . Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. 2.

Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. Menyediakan Penyata Pendapatan. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. 3. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5.Bidang Pembelajaran 6. 6.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 4. Menyediakan Kunci Kira-kira . Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan.

1. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. 5. Peta Minda 3. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. . Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. 7. 6.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . Laman web berkaitan 4. 3. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Hasil Pembelajaran 1.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. 2.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan.

2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. 8. 7. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. 3. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. 10. Merekodkan hutang lapuk. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. Merekodkan hutang lapuk. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. ‡ . 6.Bidang Pembelajaran 7. 9. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. baki berkurangan dan penilaian semula. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 5. 2. 11. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.

Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira. 7. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. 3. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan. 4. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan .

Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. 5. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar. 8. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. 6. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer.1 Kawalan Tunai 8. . Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. 3. Bidang Pembelajaran 8. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. 4. Penerangan 2.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. Aktiviti Kumpulan 3. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. 4. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar.

1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) . 2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Keselamatan (Security and Control) 3.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2.

Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2. KWSP dan PERKESO.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (iii) Kumpulan Wang elaun. Menerangkan maksud gaji pokok. Simpanan Pekerja (KWSP) 5. Merekod pembayaran gaji dalam .Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. (i) Kumpulan Wang 4. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi . Simpanan Pekerja (KWSP) .Caruman Lejar.Bidang Pembelajaran 9. Menghitung gaji bersih.

Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Sumbangsaran . Menyatakan maksud gaji dan upah. Penerangan Hasil Pembelajaran 2.Bidang Pembelajaran 9.

Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. 10.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. 7. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. 2. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 4. 2. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. 3.

Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2. Peta Minda 3.3 Akaun Penamat 1. 10.5 Pembubaran Perkongsian. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. 10. Menyediakan Kunci Kira-kira.Bidang Pembelajaran 10. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian.

Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2. (ii) Merekod terbitan saham 7. (a) Bentuk modal: 2. 1. Menghitung modal dibenarkan. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. Penerangan 3. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. (iv) modal belum diterbitkan 4. Tunjuk cara modal diterbitkan. perkongsian dan milikan tunggal. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11.2 Bentuk Modal 1. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. Kira-kira . Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. ‡ Saham Keutamaan 6. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Menghitung dividen interim dan dividen akhir.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11.

Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. 6. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. Laman web berkaitan 4. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. . 5.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Menghitung dana terkumpul.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Menyediakan Akaun Yuran. Menerangkan maksud dana terkumpul. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. Aktiviti kumpulan 2. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. 10.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. Menghitung yuran ahli. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Menyediakan Kunci Kira-kira.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. 8. 7. pendapatan hasil dan modal 12. 1. Kuiz 3. 9. 2.

Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda . 5. Menghitung jualan dan belian. 9. Menganalisis Buku Tunai. Menghitung untung atau rugi perniagaan. Menghitung modal. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 2. Menganalisis belanja dan hasil. 10. Menyediakan Kunci Kira-kira. 11. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. 6.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. 8.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1. 3.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. 4.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. 7. Menyediakan Penyata Pendapatan.

(iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3.3 Akaun Pengeluaran 1.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Menyediakan Akaun Pengeluaran. Menghitung kos prima dan kos overhed.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Menyatakan jenis-jenis kos. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2. Penerangan Tunjuk cara 4. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK .TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. Menghitung kos tetap dan kos berubah. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. 14. Menghitung kos pengeluaran.

Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.Bidang Pembelajaran 14. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman. (c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK . Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.

Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. ‡ Perakaunan Pengurusan 3. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Memo dan Email) (iii) Komunikasi . Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan. ‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15.

Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. 3.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2.Bidang Pembelajaran 15. Menerangkan maksud setiap nisbah. Menghitung setiap nisbah.

prestasi mengikut jangka masa. Membuat keputusan memilih firma.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. . Membuat rumusan setiap nisbah antara firma. 3.Bidang Pembelajaran 15. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful