Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. surat 5. 3. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. Menyatakan pihak yang khabar. 7. . 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen .TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 6. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. tahunan perniagaan sebenar.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan.

(iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12. (Historical dan Fair Value 6. Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). Pendedahan vs Konsep 4. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. Falsafah 5. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. amanah dan Konsep integriti. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (accountability). Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. (iii) Proses Perakaunan 7. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin.Bidang Pembelajaran 1. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. (ii) . Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. (Manual Dan Berkomputer) 8. (i) Maksud Profesional 10. Menjelaskan maksud profesional. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11.2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. Lawatan Industri 1. 3. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. 2. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. perkongsian. sumber modal dan liabiliti.Bidang Pembelajaran 1. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. Buku skrap 2. 4. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Aktiviti kumpulan 4. Peta minda 3.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . 1. . Penerangan 2. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. 3. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. syarikat berhad dan koperasi. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan.

5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1.Bidang Pembelajaran 1. . Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. 2.badan perakaunan di Malaysia. Menerangkan latar belakang badan. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia.

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. .Bidang Pembelajaran 1.6 Konsep. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Penerangan Kajian kes 2. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3.

Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. 3.Bidang Pembelajaran 1. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . Melakarkan carta kitaran perakaunan. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan. 2.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

4. Mengkategorikan belanja. 1.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. Menjelaskan definisi liabiliti. untung atau rugi. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. EKUITI PEMILIK. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. 3. Mengkategorikan hasil. 4. . 3. 2.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. 4. Mengkategorikan aset. 2. 2. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. 3. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. 2. HASIL.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. 4. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. Menjelaskan definisi aset. 2.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. Menjelaskan definisi belanja. LIABILITI.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. Bidang Pembelajaran 2. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. 2. Menjelaskan definisi hasil. Mengkategorikan liabiliti. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan.

3.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. Menyenaraikan akaun-akaun kontra.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. Kad Imbasan 2. Menghitung samada aset. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik . Menyediakan jadual carta akaun. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. 2. Mendefinisikan Akaun Kontra. 3. Penerangan Kuiz 1. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Mendefinisikan carta akaun. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Mendefinisikan inventori. 2. 2. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. 2.Bidang Pembelajaran 2.

Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. 3. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Menghitung samada aset. Kad Imbasan 2. 2.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. 3.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan.

1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1. Resit Keratan Cek 2. Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) . Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan.

Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. 2. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3. Aktiviti kumpulan 2.2 Aliran Dokumen Antara 1. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. . Menyediakan dokumen perniagaan. Aktiviti kumpulan 3. Menerangkan fungsi diskaun niaga.

Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. 2. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1. (ii) Jurnal Am 1.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menyenaraikan jurnal khas. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. 2. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Menerangkan kegunaan jurnal am.

Mengenalpasti jenis . Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. 9. Menjelaskan maksud lejar. Menyenaraikan fungsi lejar.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Memindahkan catatan jurnal ke lejar. . Mengimbangkan lejar.TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5.jenis lejar. 3. 4. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. 2.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. 8. (mengikut pengkelasan akaun). Mengenalpasti akaun . (i) Dokumen perniagaan 6.

pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Aplikasi TMK 3. Menyatakan fungsi akaun kawalan. (Secara manual dan berkomputer) . Penerangan 2. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. Menjelaskan sistem panjar runcit. dokumen perniagaan maklumat: ii.

Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. 2. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. 3. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. . Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara.

Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. 6. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7.Bidang Pembelajaran 6. Menyediakan Penyata Pendapatan. 3. 4. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. Menyediakan Kunci Kira-kira .2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1.

7. 5. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. . 3. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. Peta Minda 3. 1. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. 6.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . Hasil Pembelajaran 1. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Laman web berkaitan 4. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. 2. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu.

Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. 3.Bidang Pembelajaran 7. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. 10. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. Merekodkan hutang lapuk. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. 11. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. ‡ . Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hutang lapuk.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 6. 2. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. 8. 9. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. 7. 5. baki berkurangan dan penilaian semula. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar.

Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan .4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. 4. 3. 7.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1.

Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. 3. 8. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer.1 Kawalan Tunai 8. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. 4. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. 4. Bidang Pembelajaran 8.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. 5. Aktiviti Kumpulan 3. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. 6. Penerangan 2. .2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.

Keselamatan (Security and Control) 3.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) . Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. 2.

(i) Kumpulan Wang 4.Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3.Caruman Lejar. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2.Bidang Pembelajaran 9. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. Simpanan Pekerja (KWSP) .3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. KWSP dan PERKESO. Menerangkan maksud gaji pokok. Menghitung gaji bersih. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi . Merekod pembayaran gaji dalam . Simpanan Pekerja (KWSP) 5. (iii) Kumpulan Wang elaun.

Bidang Pembelajaran 9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Hasil Pembelajaran 2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Sumbangsaran . Menyatakan maksud gaji dan upah.

1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. 3. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. 4. 2. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 10. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. 2. 7. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4.

4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1.5 Pembubaran Perkongsian. Peta Minda 3. Menyediakan Kunci Kira-kira. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata. 10. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan .Bidang Pembelajaran 10. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian.3 Akaun Penamat 1. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. 10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian.

1. (ii) Merekod terbitan saham 7. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. ‡ Saham Keutamaan 6. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. perkongsian dan milikan tunggal. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. Menghitung modal dibenarkan. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11. Penerangan 3. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. Kira-kira . (a) Bentuk modal: 2. milikan saham) Menerangkan maksud dividen.2 Bentuk Modal 1. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. (iv) modal belum diterbitkan 4. Tunjuk cara modal diterbitkan. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2.

Menghitung dana terkumpul. 2.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. Menerangkan maksud dana terkumpul. 8. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Menyediakan Akaun Yuran. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. .1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. Aktiviti kumpulan 2. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. 6. Menghitung yuran ahli. 10.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. Laman web berkaitan 4.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. 7. pendapatan hasil dan modal 12.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. 1. 9. 5. Kuiz 3. Menyediakan Kunci Kira-kira.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Mengenalpasti jenis-jenis yuran.

Menghitung untung atau rugi perniagaan. Menyediakan Kunci Kira-kira. Menganalisis Buku Tunai. 6. Menerangkan maksud rekod tak lengkap.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. Menganalisis belanja dan hasil. 7. 11. 3. 10. 2. Menghitung modal. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan Penyata Pendapatan. 9. 5. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda .3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. 8. Menghitung jualan dan belian.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 4.

Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14.3 Akaun Pengeluaran 1. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Menyatakan jenis-jenis kos. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Menghitung kos prima dan kos overhed. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3. Penerangan Tunjuk cara 4. Menghitung kos tetap dan kos berubah. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Menghitung kos pengeluaran. 14. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. Menyediakan Akaun Pengeluaran.

(c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK .Bidang Pembelajaran 14. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.

Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. ‡ Perakaunan Pengurusan 3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Memo dan Email) (iii) Komunikasi .1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. ‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat.

2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. 2.Bidang Pembelajaran 15. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. 3. Menghitung setiap nisbah. Menerangkan maksud setiap nisbah.

Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma. 3. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. Membuat keputusan memilih firma.Bidang Pembelajaran 15. prestasi mengikut jangka masa. .3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful