KESAHAN •Membawa maksud sejauh mana sesuatu alat pengukuran berguna untuk membuat keputusan yang relevan.

•Ia membawa maksud keberkesanan alat ujian mengukur apa yang telah dipelajari.

a) Kesahan kandungan (kesahan isi) •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan isi yang tinggi apabila ia menguji apa yang telah dipelajari. Oleh itu untuk memastikan sesuatu ujian itu mempunyai kesahan isi yang tinggi, maka seseorang guru hendaklah membina ujian berdasarkan: Kurikulum yang telah ditentukan Kandungan sukatan pelajaran Apa yang telah dipelajari Jadual Penentuan Ujian Tahap pelajaran yang telah diajar Kefahaman murid Objektif mata pelajaran Perimbangan antara markah yang diberi dengan isi kandungan mata pelajaran dan masa yang diperuntukkan Bilangan item dengan masa ujian

b) Kesahan kriteria Serentak •Bermaksud dua ujian yang berlainan tetapi

. Ramalan •Bermaksud ketepatan ujian itu meramal kebolehan sebenar dalam ujian sebenar pada masa akan datang. soal selidik. temu bual dan eksperimen Kesahan muka •Merupakan kesahan luaran sesuatu ujian •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan muka yang tinggi apabila disediakan dengan teliti dan tahap profesionalisme yang tinggi dengan tidak ada kesalahan ejaan. •Untuk menentukan kesahan gagasan ini. bahasa yang jelas dan sebagainya. idea. arahan yang jelas. teori dan hipotesis yang dikemukakan.mempunyai aras kesukaran yang sama. kita boleh menggunakan teknik pemerhatian. •Terdapat koefisien korelasi yang tinggi antara ujian ramalan dengan ujian yang sebenar. tidak tersilap cetak. tulisan yang terang. Kesahan gagasan •Dikaitkan dengan kebolehan sesuatu ujian itu menguji gagasan.

masa tidak cukup. penyelia panas baran.Faktor ujian Ujian objektif lebih tinggi kebolehpercayaan daripada ujian subjektif ii. maka ujian yang dijalankan itu diragui kebolehpercayaannya atau mungkin tidak ada kebolehpercayaan langsung. kita tidak akan dapat mengukur kebolehpercayaan ujian itu secara tepat.KEBOLEHPERCAYAAN •Ia didefinisikan sebagai sejauh manakah ujian itu dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. •Ujian yang boleh dipercayai akan memberi markah yang sama apabila menguji kebolehan murid yang sama.Pentadbiran ujian Jika arahan tidak jelas. iv. Terdapat beberapa faktor kebolehpercayaan iaitu: i. Pemarkahan Biasanya soalan-soalan subjektif akan diberi markah yang berbeza .Faktor murid/guru Jika murid mengambil ujian sambil lewa. berdebu dan sebagainya mungkin mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dijalankan v. kurang cahaya.Persekitaran Suasana bilik yang panas. iii.

antara seorang pemeriksa dengan seorang pemeriksa yang lain. c) Ujian Bahagi Dua Menguji dua bahagian yang sama bagi sesuatu ujian http://www. maka kebolehpercayaan ujian itu diragui. Jika ini berlaku. •Ukuran kebolehpercayaan dilakukan dengan: a)Uji-Ulang Ujian (Test-Retest Method) Ujian yang sama dikendalikan dua kali pada masa yang berlainan kepada kumpulan murid atau pelajar yang sama b) Ujian Setara Dua ujian yang dibina dan ditadbir dalam bentuk yang sama.scribd.com/doc/21268372/Prinsip-prinsip-Pembinaan-Ujian .

merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau . Jenis Kesahan Kesahan Kandungan (Content Validity) Kesahan Semasa (Concurrent Validity) Kesahan Ramalan (Predictive Validity Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity) Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity Kesahan Kandungan Item ujian merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur.KESAHAN Sesuatu ujian sepatutnya mengukur apa yang mengukur apa yang sepatutnya diukur (Umum) •Wood (1991) menekankan bahawa kesahan adalah lebih penting daripada keboleh-percayaan tetapi bergantung semata-mata kepadanya dianggap sebagai kesahan pemerhatian.

SPM .kepada bidang pengajaran. merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau kepada bidang pengajaran. JSU dan Spesifikasi Ujian Kesahan Semasa/Serentak Hubungkait antara skor ujian dengan kumpulan pelajar berdasarkan kriterian tertentu ditadbir pada masa yang sama atau dalam jangka masa yang pendik. akhir tahun bagi sampel pelajar dibandingkan dengan jangkaan guru tentang kebolehan pelajar. Ciri-Ciri Kesahan Kandungan Mewakili perkara yang hendak diukur Digunakan dalam ujian pencapaian Mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran bagi mata pelajaran tertentu Konstruk yang diuji mewakili setiap aspek penting pelajaran yang diajar Relevensi atau sesuai dengan tingkah laku yang ingin diperhatikan atau diketahui Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran. skor ujian/pep. misalnya dalam ilmu hisab dalam pep.

Contoh:. kreativiti.Bandingkan maklumat yang dikumpuldengan skoryang diperolehi daripada pelajar yang mengambilujian Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan bergantung kepada prosedur tadbiran ujian:tadbiran pada jangka masa yang singkat bagiujian piawaian (concurrent). kecerdasan. atau ketidaktentuan perasaan.Maklumat dikumpul melalui ujian/ kriteria/tingkahlakudan tunggu sehingga tingkah laku yang hendak diukuroleh ujian berlaku . atau setelah masa beberapa bulan atau lebih (predictive) Kesahan Konstruk vSejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur konstruk hipotetikal berkenaan dengan sifat semula jadi & tingkah laku manusia.Kesahan Ramalan *ditentukan dengan menilai setepat mana ramalan yang dibuat (menggunakan instrumen) masa kini dapat disahkan daripada maklumat yang dikumpulkan pada masa hadapan. misalnya. vTidak boleh diperhatikan secara langsung tetapi telahan boleh dibuat berdasarkan tingkah laku yang diperhati .

vContoh:-satu ujian ditadbir kepada pelajar merangkumi julat kebolehan yang luas. bila mana orang kebanyakan dapat melihat hubungkaitantara ujian dengan pencapaian atau ciri-ciriujian itu sepatutnya mengukur . Jika keputusan ujian dapat membezakan pelajar yang berkebolehan tinggi dengan berkebolehan rendah Kesahan Muka Satu peringkat dimana ujian dilihat mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kepetingan Kesahan Muka Meningkatkan motivasi ketika ujian Mengurangkan perasaan tidak puas hati dari golongan skor rendah Menyakinkan pengguna yang berpotensi (guru. pentadbir sekolah) menggunakan ujian Memperbaiki hubungan awam. Pelajar/calon akan bertindak lebih baik kepada ujian yang mempunyai kesahan muka yang tinggi.

•Pengaruh faktor luaran (set soalan. ucla. New Jersey. pemeriksaan kertas) yang menjejaskan sesuatu ujian dikenali sebagaiskor ralat/ralat pengukuran (error measurement).cresst96.edu/glossary) Pengaruh Kebolehpercayaan •Prosedur pengujian yang baik dijangka akan menghasilkan keputusan baik •Tidak semata-mata bergantung kepada satu set soalan tertentu yang digunakan •Masa ujian dilaksanakan •Pemeriksa ujian tersebut. mengikut masa.cse. ETS. oKebolehpercayaan yang tinggi bagi sesuatu . atau tugasan-tugasan yang berlainan atau item-item yang mengukur perkara yang sama(http://www. USA) Merupakan satu pertunjuk bagi konsistensi skor-skor antara pemeriksa. masa.KEBOLEHPERCAYAAN Tahap ketekalan antara skor-skor ujian yang senantiasa tetap dengan tidak adanya ralat pengukuran (Test Style Manual. oBergantung kepada ketekalan keputusan yang dihasilkannya walaupun diulang uji beberapa kali.

•Arahan yang jelas. Jawapan dua pilihan pada item adalah paling kurang kebolehpercayaannya Item yang terlalu sukar akan membawa kepada kebolehpercayaan yang rendah Item seharusnya mendiskriminasi antara pelajar yang pandai dengan lemah Item mestilah bebas daripada ayat-ayat yang mengelirukan atau masalah-masalah berkaitan dengan teknikal .kumpulan itu tidak semestinya menghasilkan kebolehpercyaan yang sama bagi kumpulan lain. atau lebih banyak bilangan itemnya. lebih tinggi kebolehpercayaannya •Kebolehpercayaan ujian objektif akan meningkat dengan meningkatnya bilangan pilihan jawapan bagi setiap item. •Format ujian juga mempengaruhi kesukaran sesuatu item itu dan seterusnya kebolehpercayaan ujian. mudah difahami dan penyusunan mengikutkesukaran item boleh memberi kesan kepada kebolehpercayaan ujian. •Lebih panjang sesuatu ujian. oJika kumpulan pelajar yang sama mendapat skor yang berlainan terhadap satu ujian maka ujian tersebut tidak mempunyai kebolehpercayaan.

http://www.com/doc/3282506/Kesahan . Elemen Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan Dorongan pelajar untuk meneka Jawapan menekamenghasilkanskor yang tidak tekal. Adakah guru yang berlainandapat memberikan testimoni yang sama apabila mereka menilai pelajarnya. malah lain-lain jenis maklumat terhadap pelajar.Mengelakkan Ralat Pengukuran Kebolehpercayaan Rendah Ditadbirkan dalam suasana yang sesuai:Mengikut masa yang ditetapkan bebas daripada gangguan/ bising Terdapat langkah untuk mengelakkan penipuan Had masa hendaklah memadai Kunci jawapan hendaklah senantiasa betul bagi setiap item Perlu mempunyai dua atau lebih pemeriksa atau pemberi gred untuk menilai kertas ujian yang sama. Misalnya rekomen guru terhadap seseorang pelajarnya.scribd. Konsep kebolehpercayaan tidak terhad kepada skor ujian.

mentadbir prosedur pentaksiran. Keadilan (fairness) bermaksud prosedur pentaksiran yang tidak mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu (sebagai contoh. Dua lagi faktor seperti pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan (alignment) juga merupakan faktor kritikal dalam memastikan kejayaan bagi proses peningkatan pentaksiran Kesahan (validity) adalah keadaan dimana pentaksiran mengukur apa yang diperlukan bagi tujuan tertentu dan keputusan seperti yang diterjemahkan dan digunakan. Lima faktor utama yang perlu dan penting bagi menjamin kualiti pentaksiran adalah disenaraikan. Definisi kebiasaan bagi kebolehpercayaan adalah darjah atau tahap dimanan pentaksiran adalah bebas dari ralat pengukuran. Kebolehpercayaan (reliability). kebolehpercayaan (reliability) dan keadilan (fairness) sering digunakan disekolah dan juga diperingkat nasional bagi tujuan menumpukan perancangan pembangunan. Ketiga-tiga faktor ini mewakili elemen-elemen sebuah sistem pentaksiran yang baik.com/Kesahan_dan_Kebolehpercayaan. kestabilan keputusan atau hasilan pentaksiran. Pentaksiran yang mempunyai bilangan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi nilai kesahan yang rendah . adalah bermakna dan mewakili pengetahuan atau kemahiran spesifik.i8. Masa dan sumber yang diperuntukkan untuk perancangan dan pentadbiran sistem akan terbuang dan menjadi sia-sia. Tiga faktor pertama iaitu kesahan (validity).htm PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN PPEX2101 Penjaminan Kualiti dan Isu Kebolehpercayaan dan Kesahan Setiap individu yang melibatkan diri dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran adalah bertanggungjawab dalam memastikan pentaksiran yang dijalankan adalah terjamin kualiti dan mutu.. Pentaksiran yang berkualiti rendah adalah rendah tahap pengunaannya. Indikator atau petunjuk utama bagi jaminan kualiti adalah kesahan. pelajar dari pelbagai kaum. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama ketika membina sistem pentaksiran. etknik. dan ketika memberi skor. memilih atau membina prosedur pentaksiran.Informasi yang dihasilkan tidak akan menunjukkan keadaan sebenar tahap pembelajaran pelajar dan ini membantu atau memberi maklumat yang mencukupi untuk pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran.http://kheru2006. membuat pelaporan dan mengunakan keputusan. kumpulan gender atau pelajar yang kurang upaya). adalah nilai ketekalan. kebolehpercayaan dan keadilan. Prosedur atau hasilan pentaksiran yang menunjukkan nilai kesahan yang tinggi tetapi nilai kebolehpercayaan yang rendah sebenarnya menunjukkan kesahan yang rendah dan tidak boleh digunakan secara terus kerana perbezaan skor pelajar dan masa berkemungkinan disebabkan oleh ralat rawak dan bukan disebabkan perbezaan sebenar pencapaian mereka.

merujuk kepada ketepatan pentaksiran samada ianya mengukur apa yang patut diukur. kesahan yang dimaksudkan dari pentaksiran adalah memadai bahkan lebih bermakna dari nilai kebolehpercayaan. kenaikan atau penempatan dan pengraduan). ibubapa dan pihak sekolah membuat keputusan terhadap murid berdasarkan pentaksiran (seperti gred. kesahan serentak (concurrent) dan kesahan ramalan (predictive). Kesahan dan Kebolehpercayaan (Validity and Reliability) Untuk memastikan pentaksiran adalah sah dan bolehpercayai. Bagi mendapatkan keyakinan terhadap kesahan sesuatu ujian dan seterusnya membuat kesimpulan bahawa uian tersebut adalah sah ketiga-tiga bukti kesahan hendaklah diambilkira. seperti Ujian semester atau ujian pertengahan semester yang hanya terakhir bukanlah ukuran kesahan bagi keseluruhan objektif k kesahan yang rendah. Kesahan adalah dimana pengukuran dan pentaksiran diperlukan bagi sesuatu tujuan dan keputusan. penta . hasilan atau objektif) yang dikatakan diukur. kesahan merupakan faktor yang terpenting. mereka hendaklah bebas dari ketidakadilan dan menyeleweng. Ujian yang mempunyai nilai kesahan adalah biasanya boleh dipercayai.Kesahan dan kebolehpercayaan adalah dua konsep penting dalam mendefinisikan dan mengukur dan penyelewengan. Walaupun ujian itu dikatakan boleh dipercayai tetapi ia mungkin tidak memberikan pengukuran yang sah. Namun begitu.menunjukkan dengan tepat pengukuran sesuatu yang bukan dihajati dan keputusannya adalah tidak bermakna jika dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Kita ambil contoh pengunaan alat penimbang berat badan yang menunjukkan secara konsisten berat badan anda adalah 50 Kg. Definisi ini menekankan kepentingan dan tujuan kegunaan apabila membentuk dan memilih prosedur pentaksiran. Kriteria Jika ujian matematik akhir tahun bagi Tahap 4 mempunyai nil maka mereka mungkin mempunyai nilai kesahan serentak ya Konstruk atau Gagasan Jika anda berjaya menghipotesiskan pelajar ESOL akan men berbanding dengan murid aliran Inggeris (secara teori). Prosedur tersebut mestilah mentaksir pengetahuan dan kemahiran (atau matlamat pembelajaran. Sejak dahulu lagi.Oleh kerana ianya hanya mewakili pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya diukur. ianya menjadi tidak perlu. Kesahan (Validity) Kesahan (validity) . Terdapat tiga cara yang mana kesahan boleh diukur. kesahan konstruk (construct). Jenis Kesahan Kandungan Definisi Tahap dimana kandungan ujian adalah berpadanan atau bersamaan dengan objektif arahan pembelajaran Tahap dimana skor ujian adalah dalam konteks persamaan dengan kriteria kesahan serentak atau kesahan ramalan Tahap dimana pentaksiran bertindakbalas atau berkaitan dengan pembolehubah lain. Oleh kerana pendidik dan guru. dimana mereka diterjemahkan dan digunakan secara bermakna dan menyeluruh untuk mewakilil pengetahuan dan kemahiran tertentu. pakar pengukuran membincangkan mengenai jenis-jenis kesahan termasuk kesahan kandungan (content). Jenis maklumat yang dihasilkan hendaklah berguna bagi tujuan tertentu. Pentaksiran yang dianggap mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu hendaklah tidak digunakan kerana ianya didapati tidak adil dan seterunya tidak sah. pendidik atau guru banyak memberi tumpuan dan mencari bukti mengenai kebolehpercayaan dan tidak menitikberatkan hal kesahan. Sungguhpun ketiga-tiga indikator tersebut adalah menjadi keperluan. Kebolehpercayaan atau reliabiliti skala tersebut adalah baik tetapi ianya adalah tidak tepat atau sah (valid) kerana berat badan anda yang sebenar adalah 70 Kg (mungkin anda telah melaras semula alat penimbang badan anda diwaktu pagi).

Sebagai contoh jika anda menjalankan kuiz persamaan bagi mengukur kebolehan murid untuk menyelesaikan masalah matematik. Namun tugasan tersebut akan mempunyai nilai kesahan yang rendah sebagai petunjuk terhadap kebolehan murid tersebut memainkan sebuah persembahan musik. persoalan mengenai kebolehpercayaan telah pun menyoal respon murid tentang perolehan yang sama terhadap ransangan (stimulus) seperti ujian. Jika kita menimbang ubi kentang seberat 5 kilo diwaktu paginya dan skala tersebut boleh dipercayai keberkesannya. instrumen seperti ujian bilik darjah dan ujian piawai kebangsaan hendaklah mempunyai nilai kebolehpercayaan dan ianya tidak sepatutnya menunjukkan sebarang perbezaan samada murid mengambil ujian di waktu pagi maupun petang atau hari berikutnya. hasilan ujian adalah agak berlainan).yang diramalkan oleh teori atau lain perkara rasional. maka beliau akan berupaya menjawab dengan betul bagi item yang bertahap sama. Satu lagi cara untuk memahami apa itu kebelohpercayaan adalah pengunaan alat mesin timbang didapur. Kebiasaannya. Seminggu kemudian atau dalam masa yang terdekat perkara yang sama atau hampir sama diberikan. berikan pentaksiran yang sama sebanyak dua kali. Kebolehpercayaan adalah dinyatakan sebagai korelasi diantara skor Ujian 1 dan Ujian 2 . Sesuatu tugasan berasaskan prestasi atau kebolehan seperti bermain alat musik mungkin menpunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi kerana murid yang bermain alat musik tersebut akan berjaya memainkannya berulangkali dan penilai yang berlainan akan tetap memberikan ulasan yang sama mengenai persembahan murid tersebut. Prosedur pentaksiran yang tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan tidak mempunyai nilai kesahan. Satu lagi kaedah pengukuran bagi kebolehpercayaan adalah ketekalan dalaman item. Jenis Kebolehpercayaan Kestabilan (Stability or Test-Retest) Bentuk Alternatif (Alternate Form) Kaedah Mengukur Berikan atau ulangi pentaksiran yang. Kebolehpercayaan dikatakan korelasi diantara skor pada masa 1 dan masa 2 Bina dua bentuk kaedah atau cara pada ujian yang sama (beza atau ubah bentuk item sedikit). Kebolehpercayaan adalah keperluan dalam kesahan. Satu ujian aneka pilihan bagi ejaan akan menghasilkan skor kebolehpercayaan yang tinggi dan adalah sah menunjukkan prestasi murid dalam ejaan adalah tidak bermasaalah. Persoalan mengenai kebolehpercayaan dalam pentaksiran ujian prestasi akan menunjukkan samada respon murid adalah sama jika kumpulan lain pula menjawabnya atau individu yang sama berjaya memberi skoran pada masa yang berlainan. oleh kerana murid tidak mempunyai mood yang baik ketika mengambil ujian kerana bergaduh disekolah atau dirumah. skala yang sama akan merakamkan pemberatan yang sama iaitu 5 kilo sejam kemudian (kecualilah anda telah mengopek ubi ketang itu untuk dimasak). sesuatu prosedur pentaksiran boleh mempunyai nilai kebolehpercayaan tetapi tidak sah (iaitu ianya tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur). kita juga inginkan dan mahukan instrumen yang berkebolehpercayaan bagi mengukur prestasi murid. hari yang berlainan minggu atau bulan. Seperti mana kita bergembira dengan motokar yang kita beli (iaitu motokar yang dibeli terus menderum enjinnya dan boleh digunakan apabila kita hendak mengunakannya). Sebaliknya. Tetapi jika kita ingin mengetahui samada murid boleh mengeja dengan betul ketika menulis maka skor kebolehpercayaan mungkin tidak sah. Begitu juga. Jadual dibawah menunjukkan garispanduan biasa bagi mengukur tiga nilai kebolehpercayaan. Murid akan memberi respon yang berlainan ketas satu ujian yang sama (contohnya. anda boleh menganggap bahawa jika murid mendapat jawapan yang betul bagi satu item. Kebolehpercayaan (Reliability ) Kebolehpercayaan (reliability) merujuk kepada ketekalan atau kestabilan keputusan pentaksiran. Kebolehpercayaan (Reliability) merujuk kepada sejauh manakah pentaksiran yang dijalankan adalah konsisten atau tekal.

pendidik hendaklah menjalankan analisa tambahan. Kebiasaannya. Murid dari kelas pertama meneruskan kerja secara senyap tanpa gangguan sambil menyelesaikan . dan ianya tidak mendiskriminasikan kumpulan murid dengan masalah etknik.0. mereka tidak seharusnya terus menerima bukti tersebut. jantina. perwakilan atau “representativeness” dan kredibiliti pengkajisemula “reviewers”. Keadilan (Fairness) Pentadbir sekolah hendaklah memastikan prosedur pentaksiran adalah adil bagi semua murid. atau kumpulan kurang upaya atau istimewa. Mereka juga harus mengkaji keadilan terhadap prosedur pentaksiran yang diperolehi dari organisasi selain dari penerbit ujian komersial (seperti penerbit bukuteks atau dari lain-lain badan pentaksiran) atau dibina ditempat sendiri.0.Ketekalan Dalaman (Internal Consistency~ (Alpha. dan ia dikatakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang amat baik. Mari kita lihat contoh dimana prosedur pentaksiran dijalankan disebuah bilik darjah yang mana pentaksiran dijalankan: Didalam kelas pertama. Lain-Lain Topik Penting Diantara lain-lain topik yang turut memainkan peranan dalam memastikan kualiti program pentaksiran adalah berkualiti adalah pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan. perkauman. seorang guru telah membenarkan muridnya meneruskan ujian dengan tambahan masa selama 10 minit iaitu sehingga loceng tamat kelas berbunyi. Seorang guru telah membaca arahan kepada muridnya dan telah menyemak semula dua soalan sampel seperti yang telah diarahkan didalam manual pentadbiran. gender. Oleh kerana semua ujian mempunyai ralat.50. Dalam kelas kedua. Pendidik kadang-kadang memperolehi bukti bahawa ujian bebas yang dijalankan telah dikajisemula dan/atau telah dianalisa secara statistik bagi meghapuskan ketidakadilan. pekali korelasi tidak pernah mencapai 1. mereka hendaklah mengkaji bukti yang dikemukakan bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara adil. Guru yang seorang lagi telah menyerahkan ujian yang diberikan kepada murid dan meminta mereka membaca arahan dan meminta muridnya meneruskan tugasan soalan dan menyelesaikan masalah tersebut sendiri. atau dengan cara mereka merujuk kepada kumpulan murid dan merendahkan skor yang diberikan atau lain-lain prosedur kualiti yang menurunkan prestasi dan kebolehan murid dalam menjawab soalan dengan betul.80. Jika maklumat yang disediakan tidak memberi keadilan. Nilai julat pekali kebolehpercayaan (reliability coefficients) adalah diantara 0 hingga 1. dan isu dan sensitiviti pengkajisemula yang biasanya sangat prihatin. Keputusan pentaksiran dari kumpulan yang berlainan tetapi mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sama hendaklah serupa. Bagaimanapun . tumpuan terhadap kumpulan. Prosedur pentaksiran akan menjadi tidak adil jika ianya menunjukkan ketidakadilan dengan menyinggung kumpulan murid. seorang guru telah mengumpul sejumlah 40 buah skrip jawapan sebaik sahaja ujian 40 minit telah dijalankan. Jika skor murid diturunkan oleh kerana masalah atau kedudukan kumpulan maka prosedur pentaksiran adalah mendiskriminasikan. tetapi jika nilai kebolehpercayaan adalah dibawah . Pentadbiran Pentaksiran (Assessment administration) Prosedur pentaksiran hendaklah ditadbir secara seragam jika tidak skor murid akan didapati berbeza selain dari faktor pengetahuan dan kemahiran. Mereka harus mengkaji kaedah yang digunakan untuk memastikan keadilan. Pekali 0 bermaksud tiada nilai kebolehpercayaan dan nilai 1. ujian tersebut dianggap tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan. a) Bandingkan satu bahagian ujian dengan satu bahagian ujian yang sama ataumengunakan formula Kuder-Richardson 20 (KR20) atau Cronbach's Alpha.0 bermaksud nilai kebolehpercayaan yang penuh. jika nilai kebolehpercayaan bagi sesuatu ujian piawai adalah melebihi .

Jika perlu. Pastikan mereka tahu akankandungan dan format semua aspek pentaksiran dan memahami objektif dan hasilan pembelajaran disekolah. Sebelum pentaksiran bermula adalah perlu bagi guru-guru termasuk yang tidak terlibat dengan pemilihan atau pembangunan dijelaskan dan dimaklumkan mengenai segala aspek pentaksiran yang berlaku dalam kelas. buku ujian. Pastikan semua yang terlibat dengan pentaksiran menerima arahan pentadbiran dalam tempoh dan masa yang sesuai agar dapat mereka bersedia selepas membaca. Prosedur pentaksiran boleh digunakan untuk menyeragamkan pentadbiran jika pendidik tahu mengenainya dan mengunakannya sebelum. skor yang diperolehi bukanlah petunjuk kebolehpercayan kepada pengetahuan atau kemahiran murid. Guru juga jika di minta mengajar konsep tertentu item atau tugasan dari pentaksiran turut tidak terkecuali dari mengetahui apa yang akan ditaksir kelak. Ini adalah untuk memastikan pentadbiran pentaksiran berjalan lancar. Yang lainnya memerlukan kerjasama dan intergriti dari pentadbir. Sesetengah aktiviti boleh dijalankan oleh seorang individu di sekolah atau daerah. Jika perlu taklimat atau latihan adalah diperlukan Maklumkan kepada murid dan ibubapa mengenai pentaksiran yang akan dijalankan terlebih dahulu. dengan menguncikan bahan-bahan pentaksiran dilokasi yang sesuai. Pentadbir pejabat hendaklah membina prosedur pentadbiran pentaksiran yang boleh diambil dari mana-mana buku teks . Perbezaan dalam keadaan ujian berbeza telah mengakibatkan perbezaan dalam hasilan keputusan dan menyebabkan skor berstatus tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan (unreliable). manual memang tidak dapat diperolehi. Bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara seragam. Contoh ini menunjukkan mengapa data pentaksiran dari kelas berlainan tidak boleh dibandingkan kecuali pentadbiran ujian adalah dalam situasi yang sama. Murid tidak sepatutnya melihat dimana bahan pentaksiran ditempat sehingga pentaksiran dijalankan. Jika perlu kenalpasti bilik yang tidak terdapat gangguan ketika pentaksiran dijalankan. menyoal dan memperolehi maklumat yang diperlukan. Pihak sekolah hendaklah mendapatkan manual pentadbiran dari pembina prosedur pentaksiran asal dan memberikan salinan kepada guru dan pentadbir pentaksiran. Guru kelas pertama telah memohon dari pejabat agar tidak diganggu dan mengantungkan notis "Do not disturb" pada pintu kelas. sekolah atau badan pentaksiran lain yang berkaitan.tugasan yang diberikan. Pentadbiran yang kelam kabut dan tidak konsisten akan menyebabkan respon yang diberikan adalah lemah dan seterusnya menjejaskan . Dari perhatian diatas. Ini akanmembolehkan kurikulum dan arahan dapat diselaraskan dengan arahan hasilan tanpa menumpukan kepada pengetahuan dan kemahiran yang akan ditaksir. Namun begitu. dalam beberapa kes. kotak dan bahan pentaksiran hendaklah dibuka dan di dikira.Kelas kedua pula diganggu sebanyak empat kali – oleh panggilan telefon dari pejabat dan dari dari murid yang menghantar mesej yang telah sampaikan. Pastikan semua yang diperlukan untuk tujuan pentaksiran adalah tersedia seperti buku jawapan. kertas menulis. murid dan ibu bapa. ketka dan selesai sahaja ujian ditadbir. Yang lainnya skor adalah lebih rendah kerana guru tidak membaca arahan tugasan. Skor yang diperolehi mungkin meyimpang kerana murid telah diberikan lebihan masa untuk menjawab. Juga turut ditentukan adalah samada bahan-bahan pentaksiran adalah mencukupi bagi mentadbir pentaksiran yang akandijalankan. mengurangkan kelewetan dan karenah dan memastikan keadilan. satu kelas telah menerima keputusan purata skor yang lebih tinggi dari kelas lain. Bagaimanapun. Kelas kedua pula tidak membuat sebarang permohonan seperti kelas pertama. Simpan bahan pentaksiran ditempat yang selamat. Ketika pentaksiran berjalan semua arahan pentadbiran hendaklah dipatuhi. Pastikan juga bilik dimana pentaksiran yang akan dijalankan di susunatur dengan baik . Tugasan ini hendaklah disediakan terlebih dahulu dan dapatkannya sekiranya tidak tersedia. pihak sekolah hendaklah memastikan semua arahan pentadbiran wujud untuk semua prosedur pentaksiran dan semua arahan hendaklah dikaji dan digunakan ole pentadbir ujian. pencil atau pen. kalkulator atau peralatan sains sudah tersedia. guru.

Sebaliknya. Selepas Pentaksiran Selesai (When assessment is completed ) Jika pentaksiran (buku ujian. Jangan biarkan atau berikan tempoh masa yang kurang atau berlebihan dari tempoh masa yang telah dinyatakan.Maklumkan bahawa jawapan hendaklah mengikut prosedur pentaksiran dan bukan mengenai kandungan. pastikan tempoh masa adalah tepat. dan pentaksir hendaklah mengunakan rubrik bagi menjamin kebolehpercayaan. Sebarang permasalahan yang berlaku ketika pentadbiran pentaksiran dijalankan akan menjejaskan skoran murid. Maklumkan dengan menulis di papan tanda secara berperingkat (seperti setiap 15 minit). Juga didapati jika tugasan tidak dimaklumkan tempoh masa. Kembalikan atau hapuskan bahan yang tidak digunakan. murid akan cenderung untuk memberi hasilan yang terbaik. murid akan bertindak sebagaimana yang dikehendaki dan hasilan keputusan akan mungkin lebih rendah dari tahap prestasi sebenar. Jika tidak. pastikan murid mendapat masa yang mencukupi untuk menyelesaikan pentaksiran. Perlakuan murid juga hendaklah dipantau sepanjang pentaksiran dijalankan. Membenarkan murid membuat skoran terhadap diri sendiri atau rakan adalah dianggap tidak berkebolepercayaan. Jika guru membaca arahan dengan betul dan memaklumkan akan kehendak pentaksiran. Seperti yang telah dinyatakan pada arahan manual. murid akan memberi respon yang tidak betul atau tidak sesuai dengan kehendak tugasan dan akan mendapat skor yang rendah. Pastikan pentaksiran skoran adalah tepat dan seragam. Mereka perlu tahu bagaimana maklumat boleh digunakan dan guru menanggap perkara yang penting. Pastikan murid mengikut arahan yang telah diberikan. Maklumkan akan kepentingan pentaksiran. pendidik boleh menentukan samada agar prosedur pentaksiran adalah berjalan dengan baik dan lancar. Jika pentaksiran pemarkahan diadakan setempat. Jika terdapat item atau tugasan latihan. Maklumkan kepada murid berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan pentaksiran. oleh itu. Permohonan semak semula atau analisa semula akan menambahkan kos. laporan atau ringkasan atau permohonan pengendalian.kebolehpercayaan. pastikan semua kertas jawapan mengandungi nama atau pengenalan murid dan dan mengandungi tanda-tandan pengenalan yang diperlukan. Jika pentaksiran diberi tempoh masa. jika guru menjalankan pentaksiran secara tidak kemas dan kelam kabut. Kumpulkan semua bahan secepat mungkin. dengan tidak memberi tumpuan kepada arahan atau perlakuan murid dan kelas. semak bersama murid seperti yang diarahkan didalam manual. secara teratur dan tersusun agar murid tahu bahawa tugasan mereka adalah selamat. Pentaksiran prestasi hendaklah dijalankan oleh guru atau lain-lain pentaksir yang telah dilatih. Adalah digalakkan agar pentadbir pentaksiran memberi dan membentuk sikap yang serious dan positif agar murid dapat mempertingkatkan prestasi mereka. pastikan semua arahan penyediaan dan pembungkusan adalah dipatuhi. manuskrip jawapan atau kerta penulisan) dihantar ke organisasi lain bagi tujuan skoran dan analisa. Terangkan kepada murid sebab mengapa mereka ditaksir dan apakah akibat dan hasilan dari pentaksiran yang dijalankan. Jelaskan sebarang arahan terutama opsyen skoran. Pastikan juga semakan dibuat agar kunci skoran yang dibina adalah betul dan menyemak respon sampel yang kecil akan membantu memastikan ketepatan Kriteria Contoh Pilihan Aneka Pilihan Jenis dan Sumber Prosedur Pentaksiran Pentaksiran Prestasi Prestasi . Murid sering mendapat petunjuk tentang bagaimana untuk bertindak terhadap sesuatu pentaksiran dari guru mereka. Menulis akan tidak menganggu berbanding pengumuman yang dilakukan. pastikan ianya dikumpulkan setempat bagi mengelak tugasan murid tidak bercampur aduk atau hilang.

Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. boleh dipercaya dan adil Item lemah dibina Keadaan pentadbiran yang lemah Murid menjawab dengan meneka Produk Esei Portfolio Mentaksir kemahiran. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam lamanini Page Created 23 Apr 07 and last updated on 10 January 2009 by Pengendali@ 2006 .Kegunaan Kelebihan Kekurangan Betul-Salah Padanan Mengisi Tempat Kosong Mentaksir pengetahuan Berkesan. boleh dipercayai Merangkumi bidang yang luas Menumpu pada pengetahuan dan kefahaman Tidak berupaya mentaksir pentaksiran kemahiran Lebih banyak menumpu kepada pemikiran aras rendah Ujian yang dibina adalah dari unsur kandungan yang jelas Item berkualiti tinggi Sah. pengetahuan Menyelesai masalah Bermakna dan mendalam Menguji kebolehan dengan tujuan mengaplikasi pengetahuan Keputusan mungkin tidak memberi gambaran kepada kandungan domian yang ditaksir Mengambil masa dan mahal Kemungkinan dalam bilangan yang kecil Kunci Kejayaan Kriteria skor dibina dengan berhati-hati dan dimaklum kepada pengguna Skala skor yang jelas dan ditaksir oleh penilai terlatih Sah. boleh dipercaya dan adil Tugasan yang bermakna dan kaya dengan kandungan Tugasan ditulis dengan tidak baik Terlalu sedikit tugasan Skala skor yang samar dan dijalankan oleh penilai tidak terlatih Kandungan sampel tidak memadai Sumber Ralat Penafian/Disclaimer. aplikasi .