KESAHAN •Membawa maksud sejauh mana sesuatu alat pengukuran berguna untuk membuat keputusan yang relevan.

•Ia membawa maksud keberkesanan alat ujian mengukur apa yang telah dipelajari.

a) Kesahan kandungan (kesahan isi) •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan isi yang tinggi apabila ia menguji apa yang telah dipelajari. Oleh itu untuk memastikan sesuatu ujian itu mempunyai kesahan isi yang tinggi, maka seseorang guru hendaklah membina ujian berdasarkan: Kurikulum yang telah ditentukan Kandungan sukatan pelajaran Apa yang telah dipelajari Jadual Penentuan Ujian Tahap pelajaran yang telah diajar Kefahaman murid Objektif mata pelajaran Perimbangan antara markah yang diberi dengan isi kandungan mata pelajaran dan masa yang diperuntukkan Bilangan item dengan masa ujian

b) Kesahan kriteria Serentak •Bermaksud dua ujian yang berlainan tetapi

. soal selidik. kita boleh menggunakan teknik pemerhatian. •Untuk menentukan kesahan gagasan ini. Kesahan gagasan •Dikaitkan dengan kebolehan sesuatu ujian itu menguji gagasan. idea. teori dan hipotesis yang dikemukakan. tulisan yang terang. temu bual dan eksperimen Kesahan muka •Merupakan kesahan luaran sesuatu ujian •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan muka yang tinggi apabila disediakan dengan teliti dan tahap profesionalisme yang tinggi dengan tidak ada kesalahan ejaan. •Terdapat koefisien korelasi yang tinggi antara ujian ramalan dengan ujian yang sebenar. bahasa yang jelas dan sebagainya. tidak tersilap cetak. Ramalan •Bermaksud ketepatan ujian itu meramal kebolehan sebenar dalam ujian sebenar pada masa akan datang. arahan yang jelas.mempunyai aras kesukaran yang sama.

Faktor murid/guru Jika murid mengambil ujian sambil lewa. •Ujian yang boleh dipercayai akan memberi markah yang sama apabila menguji kebolehan murid yang sama.KEBOLEHPERCAYAAN •Ia didefinisikan sebagai sejauh manakah ujian itu dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. kita tidak akan dapat mengukur kebolehpercayaan ujian itu secara tepat. masa tidak cukup. berdebu dan sebagainya mungkin mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dijalankan v.Persekitaran Suasana bilik yang panas. iii.Faktor ujian Ujian objektif lebih tinggi kebolehpercayaan daripada ujian subjektif ii. maka ujian yang dijalankan itu diragui kebolehpercayaannya atau mungkin tidak ada kebolehpercayaan langsung.Pentadbiran ujian Jika arahan tidak jelas. penyelia panas baran. kurang cahaya. Pemarkahan Biasanya soalan-soalan subjektif akan diberi markah yang berbeza . iv. Terdapat beberapa faktor kebolehpercayaan iaitu: i.

com/doc/21268372/Prinsip-prinsip-Pembinaan-Ujian .antara seorang pemeriksa dengan seorang pemeriksa yang lain. Jika ini berlaku. •Ukuran kebolehpercayaan dilakukan dengan: a)Uji-Ulang Ujian (Test-Retest Method) Ujian yang sama dikendalikan dua kali pada masa yang berlainan kepada kumpulan murid atau pelajar yang sama b) Ujian Setara Dua ujian yang dibina dan ditadbir dalam bentuk yang sama. c) Ujian Bahagi Dua Menguji dua bahagian yang sama bagi sesuatu ujian http://www.scribd. maka kebolehpercayaan ujian itu diragui.

merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau . Jenis Kesahan Kesahan Kandungan (Content Validity) Kesahan Semasa (Concurrent Validity) Kesahan Ramalan (Predictive Validity Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity) Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity Kesahan Kandungan Item ujian merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur.KESAHAN Sesuatu ujian sepatutnya mengukur apa yang mengukur apa yang sepatutnya diukur (Umum) •Wood (1991) menekankan bahawa kesahan adalah lebih penting daripada keboleh-percayaan tetapi bergantung semata-mata kepadanya dianggap sebagai kesahan pemerhatian.

SPM .kepada bidang pengajaran. Ciri-Ciri Kesahan Kandungan Mewakili perkara yang hendak diukur Digunakan dalam ujian pencapaian Mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran bagi mata pelajaran tertentu Konstruk yang diuji mewakili setiap aspek penting pelajaran yang diajar Relevensi atau sesuai dengan tingkah laku yang ingin diperhatikan atau diketahui Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran. akhir tahun bagi sampel pelajar dibandingkan dengan jangkaan guru tentang kebolehan pelajar. JSU dan Spesifikasi Ujian Kesahan Semasa/Serentak Hubungkait antara skor ujian dengan kumpulan pelajar berdasarkan kriterian tertentu ditadbir pada masa yang sama atau dalam jangka masa yang pendik. skor ujian/pep. misalnya dalam ilmu hisab dalam pep. merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau kepada bidang pengajaran.

misalnya. kecerdasan.Kesahan Ramalan *ditentukan dengan menilai setepat mana ramalan yang dibuat (menggunakan instrumen) masa kini dapat disahkan daripada maklumat yang dikumpulkan pada masa hadapan.Maklumat dikumpul melalui ujian/ kriteria/tingkahlakudan tunggu sehingga tingkah laku yang hendak diukuroleh ujian berlaku .Bandingkan maklumat yang dikumpuldengan skoryang diperolehi daripada pelajar yang mengambilujian Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan bergantung kepada prosedur tadbiran ujian:tadbiran pada jangka masa yang singkat bagiujian piawaian (concurrent). vTidak boleh diperhatikan secara langsung tetapi telahan boleh dibuat berdasarkan tingkah laku yang diperhati . Contoh:. atau ketidaktentuan perasaan. atau setelah masa beberapa bulan atau lebih (predictive) Kesahan Konstruk vSejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur konstruk hipotetikal berkenaan dengan sifat semula jadi & tingkah laku manusia. kreativiti.

Jika keputusan ujian dapat membezakan pelajar yang berkebolehan tinggi dengan berkebolehan rendah Kesahan Muka Satu peringkat dimana ujian dilihat mengukur apa yang sepatutnya diukur. bila mana orang kebanyakan dapat melihat hubungkaitantara ujian dengan pencapaian atau ciri-ciriujian itu sepatutnya mengukur . Pelajar/calon akan bertindak lebih baik kepada ujian yang mempunyai kesahan muka yang tinggi. pentadbir sekolah) menggunakan ujian Memperbaiki hubungan awam.vContoh:-satu ujian ditadbir kepada pelajar merangkumi julat kebolehan yang luas. Kepetingan Kesahan Muka Meningkatkan motivasi ketika ujian Mengurangkan perasaan tidak puas hati dari golongan skor rendah Menyakinkan pengguna yang berpotensi (guru.

atau tugasan-tugasan yang berlainan atau item-item yang mengukur perkara yang sama(http://www. •Pengaruh faktor luaran (set soalan. ucla.KEBOLEHPERCAYAAN Tahap ketekalan antara skor-skor ujian yang senantiasa tetap dengan tidak adanya ralat pengukuran (Test Style Manual. oBergantung kepada ketekalan keputusan yang dihasilkannya walaupun diulang uji beberapa kali. New Jersey. mengikut masa. USA) Merupakan satu pertunjuk bagi konsistensi skor-skor antara pemeriksa.cse.edu/glossary) Pengaruh Kebolehpercayaan •Prosedur pengujian yang baik dijangka akan menghasilkan keputusan baik •Tidak semata-mata bergantung kepada satu set soalan tertentu yang digunakan •Masa ujian dilaksanakan •Pemeriksa ujian tersebut. oKebolehpercayaan yang tinggi bagi sesuatu . masa.cresst96. pemeriksaan kertas) yang menjejaskan sesuatu ujian dikenali sebagaiskor ralat/ralat pengukuran (error measurement). ETS.

mudah difahami dan penyusunan mengikutkesukaran item boleh memberi kesan kepada kebolehpercayaan ujian. oJika kumpulan pelajar yang sama mendapat skor yang berlainan terhadap satu ujian maka ujian tersebut tidak mempunyai kebolehpercayaan. •Arahan yang jelas. atau lebih banyak bilangan itemnya. •Lebih panjang sesuatu ujian. lebih tinggi kebolehpercayaannya •Kebolehpercayaan ujian objektif akan meningkat dengan meningkatnya bilangan pilihan jawapan bagi setiap item. •Format ujian juga mempengaruhi kesukaran sesuatu item itu dan seterusnya kebolehpercayaan ujian.kumpulan itu tidak semestinya menghasilkan kebolehpercyaan yang sama bagi kumpulan lain. Jawapan dua pilihan pada item adalah paling kurang kebolehpercayaannya Item yang terlalu sukar akan membawa kepada kebolehpercayaan yang rendah Item seharusnya mendiskriminasi antara pelajar yang pandai dengan lemah Item mestilah bebas daripada ayat-ayat yang mengelirukan atau masalah-masalah berkaitan dengan teknikal .

http://www.com/doc/3282506/Kesahan . Konsep kebolehpercayaan tidak terhad kepada skor ujian.Mengelakkan Ralat Pengukuran Kebolehpercayaan Rendah Ditadbirkan dalam suasana yang sesuai:Mengikut masa yang ditetapkan bebas daripada gangguan/ bising Terdapat langkah untuk mengelakkan penipuan Had masa hendaklah memadai Kunci jawapan hendaklah senantiasa betul bagi setiap item Perlu mempunyai dua atau lebih pemeriksa atau pemberi gred untuk menilai kertas ujian yang sama. Misalnya rekomen guru terhadap seseorang pelajarnya. Elemen Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan Dorongan pelajar untuk meneka Jawapan menekamenghasilkanskor yang tidak tekal.scribd. Adakah guru yang berlainandapat memberikan testimoni yang sama apabila mereka menilai pelajarnya. malah lain-lain jenis maklumat terhadap pelajar.

Keadilan (fairness) bermaksud prosedur pentaksiran yang tidak mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu (sebagai contoh. adalah bermakna dan mewakili pengetahuan atau kemahiran spesifik.htm PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN PPEX2101 Penjaminan Kualiti dan Isu Kebolehpercayaan dan Kesahan Setiap individu yang melibatkan diri dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran adalah bertanggungjawab dalam memastikan pentaksiran yang dijalankan adalah terjamin kualiti dan mutu. Definisi kebiasaan bagi kebolehpercayaan adalah darjah atau tahap dimanan pentaksiran adalah bebas dari ralat pengukuran. membuat pelaporan dan mengunakan keputusan.i8. Indikator atau petunjuk utama bagi jaminan kualiti adalah kesahan. pelajar dari pelbagai kaum. kumpulan gender atau pelajar yang kurang upaya). Pentaksiran yang berkualiti rendah adalah rendah tahap pengunaannya. etknik.. dan ketika memberi skor. mentadbir prosedur pentaksiran. Lima faktor utama yang perlu dan penting bagi menjamin kualiti pentaksiran adalah disenaraikan. kebolehpercayaan (reliability) dan keadilan (fairness) sering digunakan disekolah dan juga diperingkat nasional bagi tujuan menumpukan perancangan pembangunan. Dua lagi faktor seperti pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan (alignment) juga merupakan faktor kritikal dalam memastikan kejayaan bagi proses peningkatan pentaksiran Kesahan (validity) adalah keadaan dimana pentaksiran mengukur apa yang diperlukan bagi tujuan tertentu dan keputusan seperti yang diterjemahkan dan digunakan. kestabilan keputusan atau hasilan pentaksiran.Informasi yang dihasilkan tidak akan menunjukkan keadaan sebenar tahap pembelajaran pelajar dan ini membantu atau memberi maklumat yang mencukupi untuk pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama ketika membina sistem pentaksiran. memilih atau membina prosedur pentaksiran. kebolehpercayaan dan keadilan.http://kheru2006. Masa dan sumber yang diperuntukkan untuk perancangan dan pentadbiran sistem akan terbuang dan menjadi sia-sia. Pentaksiran yang mempunyai bilangan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi nilai kesahan yang rendah . Kebolehpercayaan (reliability). Ketiga-tiga faktor ini mewakili elemen-elemen sebuah sistem pentaksiran yang baik. adalah nilai ketekalan. Prosedur atau hasilan pentaksiran yang menunjukkan nilai kesahan yang tinggi tetapi nilai kebolehpercayaan yang rendah sebenarnya menunjukkan kesahan yang rendah dan tidak boleh digunakan secara terus kerana perbezaan skor pelajar dan masa berkemungkinan disebabkan oleh ralat rawak dan bukan disebabkan perbezaan sebenar pencapaian mereka. Tiga faktor pertama iaitu kesahan (validity).com/Kesahan_dan_Kebolehpercayaan.

penta . Walaupun ujian itu dikatakan boleh dipercayai tetapi ia mungkin tidak memberikan pengukuran yang sah. kesahan merupakan faktor yang terpenting. Kebolehpercayaan atau reliabiliti skala tersebut adalah baik tetapi ianya adalah tidak tepat atau sah (valid) kerana berat badan anda yang sebenar adalah 70 Kg (mungkin anda telah melaras semula alat penimbang badan anda diwaktu pagi). kenaikan atau penempatan dan pengraduan). Definisi ini menekankan kepentingan dan tujuan kegunaan apabila membentuk dan memilih prosedur pentaksiran. Pentaksiran yang dianggap mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu hendaklah tidak digunakan kerana ianya didapati tidak adil dan seterunya tidak sah. Sejak dahulu lagi. hasilan atau objektif) yang dikatakan diukur. Kesahan dan Kebolehpercayaan (Validity and Reliability) Untuk memastikan pentaksiran adalah sah dan bolehpercayai. mereka hendaklah bebas dari ketidakadilan dan menyeleweng. Bagi mendapatkan keyakinan terhadap kesahan sesuatu ujian dan seterusnya membuat kesimpulan bahawa uian tersebut adalah sah ketiga-tiga bukti kesahan hendaklah diambilkira. merujuk kepada ketepatan pentaksiran samada ianya mengukur apa yang patut diukur.Kesahan dan kebolehpercayaan adalah dua konsep penting dalam mendefinisikan dan mengukur dan penyelewengan. Kesahan adalah dimana pengukuran dan pentaksiran diperlukan bagi sesuatu tujuan dan keputusan. Jenis maklumat yang dihasilkan hendaklah berguna bagi tujuan tertentu. Ujian yang mempunyai nilai kesahan adalah biasanya boleh dipercayai. Namun begitu. seperti Ujian semester atau ujian pertengahan semester yang hanya terakhir bukanlah ukuran kesahan bagi keseluruhan objektif k kesahan yang rendah.menunjukkan dengan tepat pengukuran sesuatu yang bukan dihajati dan keputusannya adalah tidak bermakna jika dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Oleh kerana pendidik dan guru. ibubapa dan pihak sekolah membuat keputusan terhadap murid berdasarkan pentaksiran (seperti gred. Kriteria Jika ujian matematik akhir tahun bagi Tahap 4 mempunyai nil maka mereka mungkin mempunyai nilai kesahan serentak ya Konstruk atau Gagasan Jika anda berjaya menghipotesiskan pelajar ESOL akan men berbanding dengan murid aliran Inggeris (secara teori). Kesahan (Validity) Kesahan (validity) . Terdapat tiga cara yang mana kesahan boleh diukur. kesahan yang dimaksudkan dari pentaksiran adalah memadai bahkan lebih bermakna dari nilai kebolehpercayaan. pendidik atau guru banyak memberi tumpuan dan mencari bukti mengenai kebolehpercayaan dan tidak menitikberatkan hal kesahan. kesahan serentak (concurrent) dan kesahan ramalan (predictive). kesahan konstruk (construct). Jenis Kesahan Kandungan Definisi Tahap dimana kandungan ujian adalah berpadanan atau bersamaan dengan objektif arahan pembelajaran Tahap dimana skor ujian adalah dalam konteks persamaan dengan kriteria kesahan serentak atau kesahan ramalan Tahap dimana pentaksiran bertindakbalas atau berkaitan dengan pembolehubah lain. Prosedur tersebut mestilah mentaksir pengetahuan dan kemahiran (atau matlamat pembelajaran. pakar pengukuran membincangkan mengenai jenis-jenis kesahan termasuk kesahan kandungan (content). Sungguhpun ketiga-tiga indikator tersebut adalah menjadi keperluan. Kita ambil contoh pengunaan alat penimbang berat badan yang menunjukkan secara konsisten berat badan anda adalah 50 Kg.Oleh kerana ianya hanya mewakili pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya diukur. dimana mereka diterjemahkan dan digunakan secara bermakna dan menyeluruh untuk mewakilil pengetahuan dan kemahiran tertentu. ianya menjadi tidak perlu.

Murid akan memberi respon yang berlainan ketas satu ujian yang sama (contohnya. kita juga inginkan dan mahukan instrumen yang berkebolehpercayaan bagi mengukur prestasi murid. sesuatu prosedur pentaksiran boleh mempunyai nilai kebolehpercayaan tetapi tidak sah (iaitu ianya tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur). Kebolehpercayaan (Reliability) merujuk kepada sejauh manakah pentaksiran yang dijalankan adalah konsisten atau tekal. Prosedur pentaksiran yang tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan tidak mempunyai nilai kesahan. oleh kerana murid tidak mempunyai mood yang baik ketika mengambil ujian kerana bergaduh disekolah atau dirumah. Kebolehpercayaan (Reliability ) Kebolehpercayaan (reliability) merujuk kepada ketekalan atau kestabilan keputusan pentaksiran. Satu lagi kaedah pengukuran bagi kebolehpercayaan adalah ketekalan dalaman item. hari yang berlainan minggu atau bulan. Kebolehpercayaan adalah keperluan dalam kesahan. Sesuatu tugasan berasaskan prestasi atau kebolehan seperti bermain alat musik mungkin menpunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi kerana murid yang bermain alat musik tersebut akan berjaya memainkannya berulangkali dan penilai yang berlainan akan tetap memberikan ulasan yang sama mengenai persembahan murid tersebut.yang diramalkan oleh teori atau lain perkara rasional. Jadual dibawah menunjukkan garispanduan biasa bagi mengukur tiga nilai kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan dikatakan korelasi diantara skor pada masa 1 dan masa 2 Bina dua bentuk kaedah atau cara pada ujian yang sama (beza atau ubah bentuk item sedikit). Jika kita menimbang ubi kentang seberat 5 kilo diwaktu paginya dan skala tersebut boleh dipercayai keberkesannya. Jenis Kebolehpercayaan Kestabilan (Stability or Test-Retest) Bentuk Alternatif (Alternate Form) Kaedah Mengukur Berikan atau ulangi pentaksiran yang. Seminggu kemudian atau dalam masa yang terdekat perkara yang sama atau hampir sama diberikan. Satu ujian aneka pilihan bagi ejaan akan menghasilkan skor kebolehpercayaan yang tinggi dan adalah sah menunjukkan prestasi murid dalam ejaan adalah tidak bermasaalah. berikan pentaksiran yang sama sebanyak dua kali. Satu lagi cara untuk memahami apa itu kebelohpercayaan adalah pengunaan alat mesin timbang didapur. Seperti mana kita bergembira dengan motokar yang kita beli (iaitu motokar yang dibeli terus menderum enjinnya dan boleh digunakan apabila kita hendak mengunakannya). Begitu juga. skala yang sama akan merakamkan pemberatan yang sama iaitu 5 kilo sejam kemudian (kecualilah anda telah mengopek ubi ketang itu untuk dimasak). Kebiasaannya. Sebagai contoh jika anda menjalankan kuiz persamaan bagi mengukur kebolehan murid untuk menyelesaikan masalah matematik. anda boleh menganggap bahawa jika murid mendapat jawapan yang betul bagi satu item. instrumen seperti ujian bilik darjah dan ujian piawai kebangsaan hendaklah mempunyai nilai kebolehpercayaan dan ianya tidak sepatutnya menunjukkan sebarang perbezaan samada murid mengambil ujian di waktu pagi maupun petang atau hari berikutnya. Persoalan mengenai kebolehpercayaan dalam pentaksiran ujian prestasi akan menunjukkan samada respon murid adalah sama jika kumpulan lain pula menjawabnya atau individu yang sama berjaya memberi skoran pada masa yang berlainan. Sebaliknya. Tetapi jika kita ingin mengetahui samada murid boleh mengeja dengan betul ketika menulis maka skor kebolehpercayaan mungkin tidak sah. hasilan ujian adalah agak berlainan). persoalan mengenai kebolehpercayaan telah pun menyoal respon murid tentang perolehan yang sama terhadap ransangan (stimulus) seperti ujian. Namun tugasan tersebut akan mempunyai nilai kesahan yang rendah sebagai petunjuk terhadap kebolehan murid tersebut memainkan sebuah persembahan musik. Kebolehpercayaan adalah dinyatakan sebagai korelasi diantara skor Ujian 1 dan Ujian 2 . maka beliau akan berupaya menjawab dengan betul bagi item yang bertahap sama.

seorang guru telah mengumpul sejumlah 40 buah skrip jawapan sebaik sahaja ujian 40 minit telah dijalankan. mereka tidak seharusnya terus menerima bukti tersebut. atau kumpulan kurang upaya atau istimewa. Pekali 0 bermaksud tiada nilai kebolehpercayaan dan nilai 1. Keputusan pentaksiran dari kumpulan yang berlainan tetapi mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sama hendaklah serupa. dan ianya tidak mendiskriminasikan kumpulan murid dengan masalah etknik. Dalam kelas kedua. Pendidik kadang-kadang memperolehi bukti bahawa ujian bebas yang dijalankan telah dikajisemula dan/atau telah dianalisa secara statistik bagi meghapuskan ketidakadilan.0. tumpuan terhadap kumpulan. Lain-Lain Topik Penting Diantara lain-lain topik yang turut memainkan peranan dalam memastikan kualiti program pentaksiran adalah berkualiti adalah pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan. Seorang guru telah membaca arahan kepada muridnya dan telah menyemak semula dua soalan sampel seperti yang telah diarahkan didalam manual pentadbiran.50. jantina. pendidik hendaklah menjalankan analisa tambahan. Prosedur pentaksiran akan menjadi tidak adil jika ianya menunjukkan ketidakadilan dengan menyinggung kumpulan murid. tetapi jika nilai kebolehpercayaan adalah dibawah . Guru yang seorang lagi telah menyerahkan ujian yang diberikan kepada murid dan meminta mereka membaca arahan dan meminta muridnya meneruskan tugasan soalan dan menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Murid dari kelas pertama meneruskan kerja secara senyap tanpa gangguan sambil menyelesaikan . Pentadbiran Pentaksiran (Assessment administration) Prosedur pentaksiran hendaklah ditadbir secara seragam jika tidak skor murid akan didapati berbeza selain dari faktor pengetahuan dan kemahiran. Oleh kerana semua ujian mempunyai ralat. Jika maklumat yang disediakan tidak memberi keadilan. seorang guru telah membenarkan muridnya meneruskan ujian dengan tambahan masa selama 10 minit iaitu sehingga loceng tamat kelas berbunyi. perwakilan atau “representativeness” dan kredibiliti pengkajisemula “reviewers”.0.Ketekalan Dalaman (Internal Consistency~ (Alpha. Mereka harus mengkaji kaedah yang digunakan untuk memastikan keadilan. gender. jika nilai kebolehpercayaan bagi sesuatu ujian piawai adalah melebihi . Mereka juga harus mengkaji keadilan terhadap prosedur pentaksiran yang diperolehi dari organisasi selain dari penerbit ujian komersial (seperti penerbit bukuteks atau dari lain-lain badan pentaksiran) atau dibina ditempat sendiri. atau dengan cara mereka merujuk kepada kumpulan murid dan merendahkan skor yang diberikan atau lain-lain prosedur kualiti yang menurunkan prestasi dan kebolehan murid dalam menjawab soalan dengan betul. Kebiasaannya. Jika skor murid diturunkan oleh kerana masalah atau kedudukan kumpulan maka prosedur pentaksiran adalah mendiskriminasikan. Nilai julat pekali kebolehpercayaan (reliability coefficients) adalah diantara 0 hingga 1. mereka hendaklah mengkaji bukti yang dikemukakan bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara adil. perkauman. dan isu dan sensitiviti pengkajisemula yang biasanya sangat prihatin. Mari kita lihat contoh dimana prosedur pentaksiran dijalankan disebuah bilik darjah yang mana pentaksiran dijalankan: Didalam kelas pertama. a) Bandingkan satu bahagian ujian dengan satu bahagian ujian yang sama ataumengunakan formula Kuder-Richardson 20 (KR20) atau Cronbach's Alpha. dan ia dikatakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang amat baik. Bagaimanapun . pekali korelasi tidak pernah mencapai 1. ujian tersebut dianggap tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan.80.0 bermaksud nilai kebolehpercayaan yang penuh. Keadilan (Fairness) Pentadbir sekolah hendaklah memastikan prosedur pentaksiran adalah adil bagi semua murid.

Pastikan semua yang terlibat dengan pentaksiran menerima arahan pentadbiran dalam tempoh dan masa yang sesuai agar dapat mereka bersedia selepas membaca. Ini adalah untuk memastikan pentadbiran pentaksiran berjalan lancar. Pastikan mereka tahu akankandungan dan format semua aspek pentaksiran dan memahami objektif dan hasilan pembelajaran disekolah. Bagaimanapun. Ini akanmembolehkan kurikulum dan arahan dapat diselaraskan dengan arahan hasilan tanpa menumpukan kepada pengetahuan dan kemahiran yang akan ditaksir. murid dan ibu bapa. Pentadbiran yang kelam kabut dan tidak konsisten akan menyebabkan respon yang diberikan adalah lemah dan seterusnya menjejaskan . Prosedur pentaksiran boleh digunakan untuk menyeragamkan pentadbiran jika pendidik tahu mengenainya dan mengunakannya sebelum. Namun begitu. Sebelum pentaksiran bermula adalah perlu bagi guru-guru termasuk yang tidak terlibat dengan pemilihan atau pembangunan dijelaskan dan dimaklumkan mengenai segala aspek pentaksiran yang berlaku dalam kelas. Sesetengah aktiviti boleh dijalankan oleh seorang individu di sekolah atau daerah. Pentadbir pejabat hendaklah membina prosedur pentadbiran pentaksiran yang boleh diambil dari mana-mana buku teks . Tugasan ini hendaklah disediakan terlebih dahulu dan dapatkannya sekiranya tidak tersedia. sekolah atau badan pentaksiran lain yang berkaitan. pihak sekolah hendaklah memastikan semua arahan pentadbiran wujud untuk semua prosedur pentaksiran dan semua arahan hendaklah dikaji dan digunakan ole pentadbir ujian. Kelas kedua pula tidak membuat sebarang permohonan seperti kelas pertama. Yang lainnya memerlukan kerjasama dan intergriti dari pentadbir. kalkulator atau peralatan sains sudah tersedia. Dari perhatian diatas. Yang lainnya skor adalah lebih rendah kerana guru tidak membaca arahan tugasan. kotak dan bahan pentaksiran hendaklah dibuka dan di dikira. kertas menulis. dalam beberapa kes. menyoal dan memperolehi maklumat yang diperlukan. mengurangkan kelewetan dan karenah dan memastikan keadilan. pencil atau pen. Ketika pentaksiran berjalan semua arahan pentadbiran hendaklah dipatuhi.Kelas kedua pula diganggu sebanyak empat kali – oleh panggilan telefon dari pejabat dan dari dari murid yang menghantar mesej yang telah sampaikan. Jika perlu kenalpasti bilik yang tidak terdapat gangguan ketika pentaksiran dijalankan. Jika perlu. Guru kelas pertama telah memohon dari pejabat agar tidak diganggu dan mengantungkan notis "Do not disturb" pada pintu kelas. Contoh ini menunjukkan mengapa data pentaksiran dari kelas berlainan tidak boleh dibandingkan kecuali pentadbiran ujian adalah dalam situasi yang sama. buku ujian. Guru juga jika di minta mengajar konsep tertentu item atau tugasan dari pentaksiran turut tidak terkecuali dari mengetahui apa yang akan ditaksir kelak. Perbezaan dalam keadaan ujian berbeza telah mengakibatkan perbezaan dalam hasilan keputusan dan menyebabkan skor berstatus tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan (unreliable). manual memang tidak dapat diperolehi. Simpan bahan pentaksiran ditempat yang selamat. dengan menguncikan bahan-bahan pentaksiran dilokasi yang sesuai. Pihak sekolah hendaklah mendapatkan manual pentadbiran dari pembina prosedur pentaksiran asal dan memberikan salinan kepada guru dan pentadbir pentaksiran. Skor yang diperolehi mungkin meyimpang kerana murid telah diberikan lebihan masa untuk menjawab.tugasan yang diberikan. satu kelas telah menerima keputusan purata skor yang lebih tinggi dari kelas lain. Jika perlu taklimat atau latihan adalah diperlukan Maklumkan kepada murid dan ibubapa mengenai pentaksiran yang akan dijalankan terlebih dahulu. ketka dan selesai sahaja ujian ditadbir. Pastikan juga bilik dimana pentaksiran yang akan dijalankan di susunatur dengan baik . guru. Bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara seragam. Murid tidak sepatutnya melihat dimana bahan pentaksiran ditempat sehingga pentaksiran dijalankan. skor yang diperolehi bukanlah petunjuk kebolehpercayan kepada pengetahuan atau kemahiran murid. Pastikan semua yang diperlukan untuk tujuan pentaksiran adalah tersedia seperti buku jawapan. Juga turut ditentukan adalah samada bahan-bahan pentaksiran adalah mencukupi bagi mentadbir pentaksiran yang akandijalankan.

Pentaksiran prestasi hendaklah dijalankan oleh guru atau lain-lain pentaksir yang telah dilatih. Menulis akan tidak menganggu berbanding pengumuman yang dilakukan. murid akan memberi respon yang tidak betul atau tidak sesuai dengan kehendak tugasan dan akan mendapat skor yang rendah. pastikan semua arahan penyediaan dan pembungkusan adalah dipatuhi. semak bersama murid seperti yang diarahkan didalam manual. Permohonan semak semula atau analisa semula akan menambahkan kos. murid akan bertindak sebagaimana yang dikehendaki dan hasilan keputusan akan mungkin lebih rendah dari tahap prestasi sebenar. Jika pentaksiran diberi tempoh masa. Jika pentaksiran pemarkahan diadakan setempat. Pastikan pentaksiran skoran adalah tepat dan seragam. Seperti yang telah dinyatakan pada arahan manual. murid akan cenderung untuk memberi hasilan yang terbaik. Jika tidak. Perlakuan murid juga hendaklah dipantau sepanjang pentaksiran dijalankan. Sebarang permasalahan yang berlaku ketika pentadbiran pentaksiran dijalankan akan menjejaskan skoran murid. Pastikan juga semakan dibuat agar kunci skoran yang dibina adalah betul dan menyemak respon sampel yang kecil akan membantu memastikan ketepatan Kriteria Contoh Pilihan Aneka Pilihan Jenis dan Sumber Prosedur Pentaksiran Pentaksiran Prestasi Prestasi . Terangkan kepada murid sebab mengapa mereka ditaksir dan apakah akibat dan hasilan dari pentaksiran yang dijalankan. Kumpulkan semua bahan secepat mungkin. pastikan semua kertas jawapan mengandungi nama atau pengenalan murid dan dan mengandungi tanda-tandan pengenalan yang diperlukan. jika guru menjalankan pentaksiran secara tidak kemas dan kelam kabut. Selepas Pentaksiran Selesai (When assessment is completed ) Jika pentaksiran (buku ujian. dengan tidak memberi tumpuan kepada arahan atau perlakuan murid dan kelas. Jelaskan sebarang arahan terutama opsyen skoran. Murid sering mendapat petunjuk tentang bagaimana untuk bertindak terhadap sesuatu pentaksiran dari guru mereka.kebolehpercayaan. Mereka perlu tahu bagaimana maklumat boleh digunakan dan guru menanggap perkara yang penting. Jika guru membaca arahan dengan betul dan memaklumkan akan kehendak pentaksiran. Adalah digalakkan agar pentadbir pentaksiran memberi dan membentuk sikap yang serious dan positif agar murid dapat mempertingkatkan prestasi mereka. Kembalikan atau hapuskan bahan yang tidak digunakan. pendidik boleh menentukan samada agar prosedur pentaksiran adalah berjalan dengan baik dan lancar. Jika terdapat item atau tugasan latihan. Jangan biarkan atau berikan tempoh masa yang kurang atau berlebihan dari tempoh masa yang telah dinyatakan. oleh itu. Membenarkan murid membuat skoran terhadap diri sendiri atau rakan adalah dianggap tidak berkebolepercayaan. laporan atau ringkasan atau permohonan pengendalian. Sebaliknya. Juga didapati jika tugasan tidak dimaklumkan tempoh masa. pastikan ianya dikumpulkan setempat bagi mengelak tugasan murid tidak bercampur aduk atau hilang. Maklumkan akan kepentingan pentaksiran. pastikan murid mendapat masa yang mencukupi untuk menyelesaikan pentaksiran. secara teratur dan tersusun agar murid tahu bahawa tugasan mereka adalah selamat. manuskrip jawapan atau kerta penulisan) dihantar ke organisasi lain bagi tujuan skoran dan analisa. pastikan tempoh masa adalah tepat.Maklumkan bahawa jawapan hendaklah mengikut prosedur pentaksiran dan bukan mengenai kandungan. Maklumkan dengan menulis di papan tanda secara berperingkat (seperti setiap 15 minit). Pastikan murid mengikut arahan yang telah diberikan. Maklumkan kepada murid berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan pentaksiran. dan pentaksir hendaklah mengunakan rubrik bagi menjamin kebolehpercayaan.

boleh dipercaya dan adil Tugasan yang bermakna dan kaya dengan kandungan Tugasan ditulis dengan tidak baik Terlalu sedikit tugasan Skala skor yang samar dan dijalankan oleh penilai tidak terlatih Kandungan sampel tidak memadai Sumber Ralat Penafian/Disclaimer. pengetahuan Menyelesai masalah Bermakna dan mendalam Menguji kebolehan dengan tujuan mengaplikasi pengetahuan Keputusan mungkin tidak memberi gambaran kepada kandungan domian yang ditaksir Mengambil masa dan mahal Kemungkinan dalam bilangan yang kecil Kunci Kejayaan Kriteria skor dibina dengan berhati-hati dan dimaklum kepada pengguna Skala skor yang jelas dan ditaksir oleh penilai terlatih Sah. boleh dipercayai Merangkumi bidang yang luas Menumpu pada pengetahuan dan kefahaman Tidak berupaya mentaksir pentaksiran kemahiran Lebih banyak menumpu kepada pemikiran aras rendah Ujian yang dibina adalah dari unsur kandungan yang jelas Item berkualiti tinggi Sah. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam lamanini Page Created 23 Apr 07 and last updated on 10 January 2009 by Pengendali@ 2006 . aplikasi . boleh dipercaya dan adil Item lemah dibina Keadaan pentadbiran yang lemah Murid menjawab dengan meneka Produk Esei Portfolio Mentaksir kemahiran.Kegunaan Kelebihan Kekurangan Betul-Salah Padanan Mengisi Tempat Kosong Mentaksir pengetahuan Berkesan. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful