KESAHAN •Membawa maksud sejauh mana sesuatu alat pengukuran berguna untuk membuat keputusan yang relevan.

•Ia membawa maksud keberkesanan alat ujian mengukur apa yang telah dipelajari.

a) Kesahan kandungan (kesahan isi) •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan isi yang tinggi apabila ia menguji apa yang telah dipelajari. Oleh itu untuk memastikan sesuatu ujian itu mempunyai kesahan isi yang tinggi, maka seseorang guru hendaklah membina ujian berdasarkan: Kurikulum yang telah ditentukan Kandungan sukatan pelajaran Apa yang telah dipelajari Jadual Penentuan Ujian Tahap pelajaran yang telah diajar Kefahaman murid Objektif mata pelajaran Perimbangan antara markah yang diberi dengan isi kandungan mata pelajaran dan masa yang diperuntukkan Bilangan item dengan masa ujian

b) Kesahan kriteria Serentak •Bermaksud dua ujian yang berlainan tetapi

tulisan yang terang. .mempunyai aras kesukaran yang sama. Ramalan •Bermaksud ketepatan ujian itu meramal kebolehan sebenar dalam ujian sebenar pada masa akan datang. bahasa yang jelas dan sebagainya. idea. temu bual dan eksperimen Kesahan muka •Merupakan kesahan luaran sesuatu ujian •Sesuatu ujian dianggap mempunyai kesahan muka yang tinggi apabila disediakan dengan teliti dan tahap profesionalisme yang tinggi dengan tidak ada kesalahan ejaan. soal selidik. •Untuk menentukan kesahan gagasan ini. kita boleh menggunakan teknik pemerhatian. •Terdapat koefisien korelasi yang tinggi antara ujian ramalan dengan ujian yang sebenar. teori dan hipotesis yang dikemukakan. Kesahan gagasan •Dikaitkan dengan kebolehan sesuatu ujian itu menguji gagasan. tidak tersilap cetak. arahan yang jelas.

iv.Faktor murid/guru Jika murid mengambil ujian sambil lewa. Terdapat beberapa faktor kebolehpercayaan iaitu: i. Pemarkahan Biasanya soalan-soalan subjektif akan diberi markah yang berbeza . kurang cahaya.KEBOLEHPERCAYAAN •Ia didefinisikan sebagai sejauh manakah ujian itu dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. penyelia panas baran. masa tidak cukup. kita tidak akan dapat mengukur kebolehpercayaan ujian itu secara tepat. maka ujian yang dijalankan itu diragui kebolehpercayaannya atau mungkin tidak ada kebolehpercayaan langsung. iii.Pentadbiran ujian Jika arahan tidak jelas.Faktor ujian Ujian objektif lebih tinggi kebolehpercayaan daripada ujian subjektif ii. •Ujian yang boleh dipercayai akan memberi markah yang sama apabila menguji kebolehan murid yang sama. berdebu dan sebagainya mungkin mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dijalankan v.Persekitaran Suasana bilik yang panas.

maka kebolehpercayaan ujian itu diragui. Jika ini berlaku. •Ukuran kebolehpercayaan dilakukan dengan: a)Uji-Ulang Ujian (Test-Retest Method) Ujian yang sama dikendalikan dua kali pada masa yang berlainan kepada kumpulan murid atau pelajar yang sama b) Ujian Setara Dua ujian yang dibina dan ditadbir dalam bentuk yang sama.com/doc/21268372/Prinsip-prinsip-Pembinaan-Ujian .antara seorang pemeriksa dengan seorang pemeriksa yang lain. c) Ujian Bahagi Dua Menguji dua bahagian yang sama bagi sesuatu ujian http://www.scribd.

Jenis Kesahan Kesahan Kandungan (Content Validity) Kesahan Semasa (Concurrent Validity) Kesahan Ramalan (Predictive Validity Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity) Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Kesahan Konstruk (construct validity) Kesahan muka (Face Validity Kesahan Kandungan Item ujian merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur.KESAHAN Sesuatu ujian sepatutnya mengukur apa yang mengukur apa yang sepatutnya diukur (Umum) •Wood (1991) menekankan bahawa kesahan adalah lebih penting daripada keboleh-percayaan tetapi bergantung semata-mata kepadanya dianggap sebagai kesahan pemerhatian. merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau .

akhir tahun bagi sampel pelajar dibandingkan dengan jangkaan guru tentang kebolehan pelajar. misalnya dalam ilmu hisab dalam pep. skor ujian/pep. JSU dan Spesifikasi Ujian Kesahan Semasa/Serentak Hubungkait antara skor ujian dengan kumpulan pelajar berdasarkan kriterian tertentu ditadbir pada masa yang sama atau dalam jangka masa yang pendik. SPM . merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran atau kepada bidang pengajaran.kepada bidang pengajaran. Ciri-Ciri Kesahan Kandungan Mewakili perkara yang hendak diukur Digunakan dalam ujian pencapaian Mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran bagi mata pelajaran tertentu Konstruk yang diuji mewakili setiap aspek penting pelajaran yang diajar Relevensi atau sesuai dengan tingkah laku yang ingin diperhatikan atau diketahui Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran.

Bandingkan maklumat yang dikumpuldengan skoryang diperolehi daripada pelajar yang mengambilujian Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-related Validity) Perbezaan antara kesahan semasa dengan kesahan ramalan bergantung kepada prosedur tadbiran ujian:tadbiran pada jangka masa yang singkat bagiujian piawaian (concurrent). kecerdasan. misalnya. atau setelah masa beberapa bulan atau lebih (predictive) Kesahan Konstruk vSejauh mana sesuatu ujian dapat mengukur konstruk hipotetikal berkenaan dengan sifat semula jadi & tingkah laku manusia. kreativiti. vTidak boleh diperhatikan secara langsung tetapi telahan boleh dibuat berdasarkan tingkah laku yang diperhati . Contoh:.Kesahan Ramalan *ditentukan dengan menilai setepat mana ramalan yang dibuat (menggunakan instrumen) masa kini dapat disahkan daripada maklumat yang dikumpulkan pada masa hadapan. atau ketidaktentuan perasaan.Maklumat dikumpul melalui ujian/ kriteria/tingkahlakudan tunggu sehingga tingkah laku yang hendak diukuroleh ujian berlaku .

vContoh:-satu ujian ditadbir kepada pelajar merangkumi julat kebolehan yang luas. Pelajar/calon akan bertindak lebih baik kepada ujian yang mempunyai kesahan muka yang tinggi. Kepetingan Kesahan Muka Meningkatkan motivasi ketika ujian Mengurangkan perasaan tidak puas hati dari golongan skor rendah Menyakinkan pengguna yang berpotensi (guru. bila mana orang kebanyakan dapat melihat hubungkaitantara ujian dengan pencapaian atau ciri-ciriujian itu sepatutnya mengukur . pentadbir sekolah) menggunakan ujian Memperbaiki hubungan awam. Jika keputusan ujian dapat membezakan pelajar yang berkebolehan tinggi dengan berkebolehan rendah Kesahan Muka Satu peringkat dimana ujian dilihat mengukur apa yang sepatutnya diukur.

cresst96. ETS.KEBOLEHPERCAYAAN Tahap ketekalan antara skor-skor ujian yang senantiasa tetap dengan tidak adanya ralat pengukuran (Test Style Manual. New Jersey. masa.edu/glossary) Pengaruh Kebolehpercayaan •Prosedur pengujian yang baik dijangka akan menghasilkan keputusan baik •Tidak semata-mata bergantung kepada satu set soalan tertentu yang digunakan •Masa ujian dilaksanakan •Pemeriksa ujian tersebut. oKebolehpercayaan yang tinggi bagi sesuatu . •Pengaruh faktor luaran (set soalan. pemeriksaan kertas) yang menjejaskan sesuatu ujian dikenali sebagaiskor ralat/ralat pengukuran (error measurement).cse. USA) Merupakan satu pertunjuk bagi konsistensi skor-skor antara pemeriksa. mengikut masa. oBergantung kepada ketekalan keputusan yang dihasilkannya walaupun diulang uji beberapa kali. ucla. atau tugasan-tugasan yang berlainan atau item-item yang mengukur perkara yang sama(http://www.

oJika kumpulan pelajar yang sama mendapat skor yang berlainan terhadap satu ujian maka ujian tersebut tidak mempunyai kebolehpercayaan. lebih tinggi kebolehpercayaannya •Kebolehpercayaan ujian objektif akan meningkat dengan meningkatnya bilangan pilihan jawapan bagi setiap item. mudah difahami dan penyusunan mengikutkesukaran item boleh memberi kesan kepada kebolehpercayaan ujian. •Lebih panjang sesuatu ujian. atau lebih banyak bilangan itemnya. •Arahan yang jelas. Jawapan dua pilihan pada item adalah paling kurang kebolehpercayaannya Item yang terlalu sukar akan membawa kepada kebolehpercayaan yang rendah Item seharusnya mendiskriminasi antara pelajar yang pandai dengan lemah Item mestilah bebas daripada ayat-ayat yang mengelirukan atau masalah-masalah berkaitan dengan teknikal .kumpulan itu tidak semestinya menghasilkan kebolehpercyaan yang sama bagi kumpulan lain. •Format ujian juga mempengaruhi kesukaran sesuatu item itu dan seterusnya kebolehpercayaan ujian.

Elemen Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan Dorongan pelajar untuk meneka Jawapan menekamenghasilkanskor yang tidak tekal.Mengelakkan Ralat Pengukuran Kebolehpercayaan Rendah Ditadbirkan dalam suasana yang sesuai:Mengikut masa yang ditetapkan bebas daripada gangguan/ bising Terdapat langkah untuk mengelakkan penipuan Had masa hendaklah memadai Kunci jawapan hendaklah senantiasa betul bagi setiap item Perlu mempunyai dua atau lebih pemeriksa atau pemberi gred untuk menilai kertas ujian yang sama.com/doc/3282506/Kesahan . Adakah guru yang berlainandapat memberikan testimoni yang sama apabila mereka menilai pelajarnya.scribd. http://www. malah lain-lain jenis maklumat terhadap pelajar. Konsep kebolehpercayaan tidak terhad kepada skor ujian. Misalnya rekomen guru terhadap seseorang pelajarnya.

i8. kumpulan gender atau pelajar yang kurang upaya).htm PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN PPEX2101 Penjaminan Kualiti dan Isu Kebolehpercayaan dan Kesahan Setiap individu yang melibatkan diri dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran adalah bertanggungjawab dalam memastikan pentaksiran yang dijalankan adalah terjamin kualiti dan mutu.http://kheru2006. kestabilan keputusan atau hasilan pentaksiran. membuat pelaporan dan mengunakan keputusan. Ketiga-tiga faktor ini mewakili elemen-elemen sebuah sistem pentaksiran yang baik. Lima faktor utama yang perlu dan penting bagi menjamin kualiti pentaksiran adalah disenaraikan. Keadilan (fairness) bermaksud prosedur pentaksiran yang tidak mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu (sebagai contoh.com/Kesahan_dan_Kebolehpercayaan. Masa dan sumber yang diperuntukkan untuk perancangan dan pentadbiran sistem akan terbuang dan menjadi sia-sia. adalah bermakna dan mewakili pengetahuan atau kemahiran spesifik. Definisi kebiasaan bagi kebolehpercayaan adalah darjah atau tahap dimanan pentaksiran adalah bebas dari ralat pengukuran. Prosedur atau hasilan pentaksiran yang menunjukkan nilai kesahan yang tinggi tetapi nilai kebolehpercayaan yang rendah sebenarnya menunjukkan kesahan yang rendah dan tidak boleh digunakan secara terus kerana perbezaan skor pelajar dan masa berkemungkinan disebabkan oleh ralat rawak dan bukan disebabkan perbezaan sebenar pencapaian mereka. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama ketika membina sistem pentaksiran. adalah nilai ketekalan. kebolehpercayaan dan keadilan. Tiga faktor pertama iaitu kesahan (validity).Informasi yang dihasilkan tidak akan menunjukkan keadaan sebenar tahap pembelajaran pelajar dan ini membantu atau memberi maklumat yang mencukupi untuk pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran.. pelajar dari pelbagai kaum. Indikator atau petunjuk utama bagi jaminan kualiti adalah kesahan. mentadbir prosedur pentaksiran. kebolehpercayaan (reliability) dan keadilan (fairness) sering digunakan disekolah dan juga diperingkat nasional bagi tujuan menumpukan perancangan pembangunan. dan ketika memberi skor. Kebolehpercayaan (reliability). etknik. Pentaksiran yang berkualiti rendah adalah rendah tahap pengunaannya. memilih atau membina prosedur pentaksiran. Dua lagi faktor seperti pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan (alignment) juga merupakan faktor kritikal dalam memastikan kejayaan bagi proses peningkatan pentaksiran Kesahan (validity) adalah keadaan dimana pentaksiran mengukur apa yang diperlukan bagi tujuan tertentu dan keputusan seperti yang diterjemahkan dan digunakan. Pentaksiran yang mempunyai bilangan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi nilai kesahan yang rendah .

Kita ambil contoh pengunaan alat penimbang berat badan yang menunjukkan secara konsisten berat badan anda adalah 50 Kg. hasilan atau objektif) yang dikatakan diukur. Jenis maklumat yang dihasilkan hendaklah berguna bagi tujuan tertentu. kesahan konstruk (construct). Bagi mendapatkan keyakinan terhadap kesahan sesuatu ujian dan seterusnya membuat kesimpulan bahawa uian tersebut adalah sah ketiga-tiga bukti kesahan hendaklah diambilkira. Jenis Kesahan Kandungan Definisi Tahap dimana kandungan ujian adalah berpadanan atau bersamaan dengan objektif arahan pembelajaran Tahap dimana skor ujian adalah dalam konteks persamaan dengan kriteria kesahan serentak atau kesahan ramalan Tahap dimana pentaksiran bertindakbalas atau berkaitan dengan pembolehubah lain. seperti Ujian semester atau ujian pertengahan semester yang hanya terakhir bukanlah ukuran kesahan bagi keseluruhan objektif k kesahan yang rendah.menunjukkan dengan tepat pengukuran sesuatu yang bukan dihajati dan keputusannya adalah tidak bermakna jika dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Sungguhpun ketiga-tiga indikator tersebut adalah menjadi keperluan. Oleh kerana pendidik dan guru. dimana mereka diterjemahkan dan digunakan secara bermakna dan menyeluruh untuk mewakilil pengetahuan dan kemahiran tertentu. penta . kesahan yang dimaksudkan dari pentaksiran adalah memadai bahkan lebih bermakna dari nilai kebolehpercayaan. pendidik atau guru banyak memberi tumpuan dan mencari bukti mengenai kebolehpercayaan dan tidak menitikberatkan hal kesahan. Definisi ini menekankan kepentingan dan tujuan kegunaan apabila membentuk dan memilih prosedur pentaksiran. Kesahan dan Kebolehpercayaan (Validity and Reliability) Untuk memastikan pentaksiran adalah sah dan bolehpercayai. Kesahan adalah dimana pengukuran dan pentaksiran diperlukan bagi sesuatu tujuan dan keputusan. ianya menjadi tidak perlu. Pentaksiran yang dianggap mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu hendaklah tidak digunakan kerana ianya didapati tidak adil dan seterunya tidak sah. Walaupun ujian itu dikatakan boleh dipercayai tetapi ia mungkin tidak memberikan pengukuran yang sah. kesahan serentak (concurrent) dan kesahan ramalan (predictive). mereka hendaklah bebas dari ketidakadilan dan menyeleweng. Kebolehpercayaan atau reliabiliti skala tersebut adalah baik tetapi ianya adalah tidak tepat atau sah (valid) kerana berat badan anda yang sebenar adalah 70 Kg (mungkin anda telah melaras semula alat penimbang badan anda diwaktu pagi).Kesahan dan kebolehpercayaan adalah dua konsep penting dalam mendefinisikan dan mengukur dan penyelewengan. pakar pengukuran membincangkan mengenai jenis-jenis kesahan termasuk kesahan kandungan (content). Sejak dahulu lagi. Kriteria Jika ujian matematik akhir tahun bagi Tahap 4 mempunyai nil maka mereka mungkin mempunyai nilai kesahan serentak ya Konstruk atau Gagasan Jika anda berjaya menghipotesiskan pelajar ESOL akan men berbanding dengan murid aliran Inggeris (secara teori). kenaikan atau penempatan dan pengraduan). Ujian yang mempunyai nilai kesahan adalah biasanya boleh dipercayai. Terdapat tiga cara yang mana kesahan boleh diukur. Namun begitu. merujuk kepada ketepatan pentaksiran samada ianya mengukur apa yang patut diukur. ibubapa dan pihak sekolah membuat keputusan terhadap murid berdasarkan pentaksiran (seperti gred. Kesahan (Validity) Kesahan (validity) . kesahan merupakan faktor yang terpenting. Prosedur tersebut mestilah mentaksir pengetahuan dan kemahiran (atau matlamat pembelajaran.Oleh kerana ianya hanya mewakili pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya diukur.

Prosedur pentaksiran yang tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan tidak mempunyai nilai kesahan. Sebagai contoh jika anda menjalankan kuiz persamaan bagi mengukur kebolehan murid untuk menyelesaikan masalah matematik. Begitu juga. Jadual dibawah menunjukkan garispanduan biasa bagi mengukur tiga nilai kebolehpercayaan. sesuatu prosedur pentaksiran boleh mempunyai nilai kebolehpercayaan tetapi tidak sah (iaitu ianya tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur). Tetapi jika kita ingin mengetahui samada murid boleh mengeja dengan betul ketika menulis maka skor kebolehpercayaan mungkin tidak sah. Jenis Kebolehpercayaan Kestabilan (Stability or Test-Retest) Bentuk Alternatif (Alternate Form) Kaedah Mengukur Berikan atau ulangi pentaksiran yang. Satu lagi cara untuk memahami apa itu kebelohpercayaan adalah pengunaan alat mesin timbang didapur. skala yang sama akan merakamkan pemberatan yang sama iaitu 5 kilo sejam kemudian (kecualilah anda telah mengopek ubi ketang itu untuk dimasak). Sesuatu tugasan berasaskan prestasi atau kebolehan seperti bermain alat musik mungkin menpunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi kerana murid yang bermain alat musik tersebut akan berjaya memainkannya berulangkali dan penilai yang berlainan akan tetap memberikan ulasan yang sama mengenai persembahan murid tersebut. Murid akan memberi respon yang berlainan ketas satu ujian yang sama (contohnya. Namun tugasan tersebut akan mempunyai nilai kesahan yang rendah sebagai petunjuk terhadap kebolehan murid tersebut memainkan sebuah persembahan musik. Jika kita menimbang ubi kentang seberat 5 kilo diwaktu paginya dan skala tersebut boleh dipercayai keberkesannya. Satu lagi kaedah pengukuran bagi kebolehpercayaan adalah ketekalan dalaman item. hari yang berlainan minggu atau bulan. Kebolehpercayaan (Reliability ) Kebolehpercayaan (reliability) merujuk kepada ketekalan atau kestabilan keputusan pentaksiran. maka beliau akan berupaya menjawab dengan betul bagi item yang bertahap sama. berikan pentaksiran yang sama sebanyak dua kali. instrumen seperti ujian bilik darjah dan ujian piawai kebangsaan hendaklah mempunyai nilai kebolehpercayaan dan ianya tidak sepatutnya menunjukkan sebarang perbezaan samada murid mengambil ujian di waktu pagi maupun petang atau hari berikutnya. kita juga inginkan dan mahukan instrumen yang berkebolehpercayaan bagi mengukur prestasi murid. oleh kerana murid tidak mempunyai mood yang baik ketika mengambil ujian kerana bergaduh disekolah atau dirumah. Kebiasaannya. Persoalan mengenai kebolehpercayaan dalam pentaksiran ujian prestasi akan menunjukkan samada respon murid adalah sama jika kumpulan lain pula menjawabnya atau individu yang sama berjaya memberi skoran pada masa yang berlainan. persoalan mengenai kebolehpercayaan telah pun menyoal respon murid tentang perolehan yang sama terhadap ransangan (stimulus) seperti ujian. Kebolehpercayaan dikatakan korelasi diantara skor pada masa 1 dan masa 2 Bina dua bentuk kaedah atau cara pada ujian yang sama (beza atau ubah bentuk item sedikit).yang diramalkan oleh teori atau lain perkara rasional. hasilan ujian adalah agak berlainan). Satu ujian aneka pilihan bagi ejaan akan menghasilkan skor kebolehpercayaan yang tinggi dan adalah sah menunjukkan prestasi murid dalam ejaan adalah tidak bermasaalah. Seperti mana kita bergembira dengan motokar yang kita beli (iaitu motokar yang dibeli terus menderum enjinnya dan boleh digunakan apabila kita hendak mengunakannya). Sebaliknya. Kebolehpercayaan adalah keperluan dalam kesahan. Kebolehpercayaan (Reliability) merujuk kepada sejauh manakah pentaksiran yang dijalankan adalah konsisten atau tekal. Seminggu kemudian atau dalam masa yang terdekat perkara yang sama atau hampir sama diberikan. Kebolehpercayaan adalah dinyatakan sebagai korelasi diantara skor Ujian 1 dan Ujian 2 . anda boleh menganggap bahawa jika murid mendapat jawapan yang betul bagi satu item.

seorang guru telah mengumpul sejumlah 40 buah skrip jawapan sebaik sahaja ujian 40 minit telah dijalankan. Mereka juga harus mengkaji keadilan terhadap prosedur pentaksiran yang diperolehi dari organisasi selain dari penerbit ujian komersial (seperti penerbit bukuteks atau dari lain-lain badan pentaksiran) atau dibina ditempat sendiri. Dalam kelas kedua.0 bermaksud nilai kebolehpercayaan yang penuh. mereka hendaklah mengkaji bukti yang dikemukakan bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara adil. Guru yang seorang lagi telah menyerahkan ujian yang diberikan kepada murid dan meminta mereka membaca arahan dan meminta muridnya meneruskan tugasan soalan dan menyelesaikan masalah tersebut sendiri.0. gender. jantina. seorang guru telah membenarkan muridnya meneruskan ujian dengan tambahan masa selama 10 minit iaitu sehingga loceng tamat kelas berbunyi. Mereka harus mengkaji kaedah yang digunakan untuk memastikan keadilan. Jika skor murid diturunkan oleh kerana masalah atau kedudukan kumpulan maka prosedur pentaksiran adalah mendiskriminasikan. Lain-Lain Topik Penting Diantara lain-lain topik yang turut memainkan peranan dalam memastikan kualiti program pentaksiran adalah berkualiti adalah pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan. pekali korelasi tidak pernah mencapai 1. Pentadbiran Pentaksiran (Assessment administration) Prosedur pentaksiran hendaklah ditadbir secara seragam jika tidak skor murid akan didapati berbeza selain dari faktor pengetahuan dan kemahiran. ujian tersebut dianggap tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan. Kebiasaannya. Jika maklumat yang disediakan tidak memberi keadilan. Pendidik kadang-kadang memperolehi bukti bahawa ujian bebas yang dijalankan telah dikajisemula dan/atau telah dianalisa secara statistik bagi meghapuskan ketidakadilan. a) Bandingkan satu bahagian ujian dengan satu bahagian ujian yang sama ataumengunakan formula Kuder-Richardson 20 (KR20) atau Cronbach's Alpha. perkauman. Seorang guru telah membaca arahan kepada muridnya dan telah menyemak semula dua soalan sampel seperti yang telah diarahkan didalam manual pentadbiran. Pekali 0 bermaksud tiada nilai kebolehpercayaan dan nilai 1. Nilai julat pekali kebolehpercayaan (reliability coefficients) adalah diantara 0 hingga 1. Keputusan pentaksiran dari kumpulan yang berlainan tetapi mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sama hendaklah serupa. mereka tidak seharusnya terus menerima bukti tersebut. Oleh kerana semua ujian mempunyai ralat. Murid dari kelas pertama meneruskan kerja secara senyap tanpa gangguan sambil menyelesaikan . Mari kita lihat contoh dimana prosedur pentaksiran dijalankan disebuah bilik darjah yang mana pentaksiran dijalankan: Didalam kelas pertama. atau kumpulan kurang upaya atau istimewa. Prosedur pentaksiran akan menjadi tidak adil jika ianya menunjukkan ketidakadilan dengan menyinggung kumpulan murid. tetapi jika nilai kebolehpercayaan adalah dibawah . pendidik hendaklah menjalankan analisa tambahan. atau dengan cara mereka merujuk kepada kumpulan murid dan merendahkan skor yang diberikan atau lain-lain prosedur kualiti yang menurunkan prestasi dan kebolehan murid dalam menjawab soalan dengan betul.Ketekalan Dalaman (Internal Consistency~ (Alpha. dan ia dikatakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang amat baik. jika nilai kebolehpercayaan bagi sesuatu ujian piawai adalah melebihi . Bagaimanapun . Keadilan (Fairness) Pentadbir sekolah hendaklah memastikan prosedur pentaksiran adalah adil bagi semua murid. perwakilan atau “representativeness” dan kredibiliti pengkajisemula “reviewers”. dan ianya tidak mendiskriminasikan kumpulan murid dengan masalah etknik. tumpuan terhadap kumpulan.80.50. dan isu dan sensitiviti pengkajisemula yang biasanya sangat prihatin.0.

Ini adalah untuk memastikan pentadbiran pentaksiran berjalan lancar. Jika perlu. Pentadbiran yang kelam kabut dan tidak konsisten akan menyebabkan respon yang diberikan adalah lemah dan seterusnya menjejaskan . kertas menulis. ketka dan selesai sahaja ujian ditadbir.tugasan yang diberikan. Sebelum pentaksiran bermula adalah perlu bagi guru-guru termasuk yang tidak terlibat dengan pemilihan atau pembangunan dijelaskan dan dimaklumkan mengenai segala aspek pentaksiran yang berlaku dalam kelas. Dari perhatian diatas. Pihak sekolah hendaklah mendapatkan manual pentadbiran dari pembina prosedur pentaksiran asal dan memberikan salinan kepada guru dan pentadbir pentaksiran. Jika perlu kenalpasti bilik yang tidak terdapat gangguan ketika pentaksiran dijalankan. Ini akanmembolehkan kurikulum dan arahan dapat diselaraskan dengan arahan hasilan tanpa menumpukan kepada pengetahuan dan kemahiran yang akan ditaksir. Jika perlu taklimat atau latihan adalah diperlukan Maklumkan kepada murid dan ibubapa mengenai pentaksiran yang akan dijalankan terlebih dahulu. Pastikan semua yang terlibat dengan pentaksiran menerima arahan pentadbiran dalam tempoh dan masa yang sesuai agar dapat mereka bersedia selepas membaca. menyoal dan memperolehi maklumat yang diperlukan. pihak sekolah hendaklah memastikan semua arahan pentadbiran wujud untuk semua prosedur pentaksiran dan semua arahan hendaklah dikaji dan digunakan ole pentadbir ujian. Ketika pentaksiran berjalan semua arahan pentadbiran hendaklah dipatuhi. Bagaimanapun. dalam beberapa kes. Simpan bahan pentaksiran ditempat yang selamat. guru. mengurangkan kelewetan dan karenah dan memastikan keadilan. Contoh ini menunjukkan mengapa data pentaksiran dari kelas berlainan tidak boleh dibandingkan kecuali pentadbiran ujian adalah dalam situasi yang sama. Pastikan juga bilik dimana pentaksiran yang akan dijalankan di susunatur dengan baik . Skor yang diperolehi mungkin meyimpang kerana murid telah diberikan lebihan masa untuk menjawab. Pastikan semua yang diperlukan untuk tujuan pentaksiran adalah tersedia seperti buku jawapan. Sesetengah aktiviti boleh dijalankan oleh seorang individu di sekolah atau daerah. dengan menguncikan bahan-bahan pentaksiran dilokasi yang sesuai. Guru kelas pertama telah memohon dari pejabat agar tidak diganggu dan mengantungkan notis "Do not disturb" pada pintu kelas. kotak dan bahan pentaksiran hendaklah dibuka dan di dikira. Juga turut ditentukan adalah samada bahan-bahan pentaksiran adalah mencukupi bagi mentadbir pentaksiran yang akandijalankan. satu kelas telah menerima keputusan purata skor yang lebih tinggi dari kelas lain. Namun begitu. Murid tidak sepatutnya melihat dimana bahan pentaksiran ditempat sehingga pentaksiran dijalankan. Pentadbir pejabat hendaklah membina prosedur pentadbiran pentaksiran yang boleh diambil dari mana-mana buku teks . Tugasan ini hendaklah disediakan terlebih dahulu dan dapatkannya sekiranya tidak tersedia. Perbezaan dalam keadaan ujian berbeza telah mengakibatkan perbezaan dalam hasilan keputusan dan menyebabkan skor berstatus tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan (unreliable).Kelas kedua pula diganggu sebanyak empat kali – oleh panggilan telefon dari pejabat dan dari dari murid yang menghantar mesej yang telah sampaikan. skor yang diperolehi bukanlah petunjuk kebolehpercayan kepada pengetahuan atau kemahiran murid. sekolah atau badan pentaksiran lain yang berkaitan. Yang lainnya skor adalah lebih rendah kerana guru tidak membaca arahan tugasan. Prosedur pentaksiran boleh digunakan untuk menyeragamkan pentadbiran jika pendidik tahu mengenainya dan mengunakannya sebelum. murid dan ibu bapa. kalkulator atau peralatan sains sudah tersedia. buku ujian. pencil atau pen. Bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara seragam. Pastikan mereka tahu akankandungan dan format semua aspek pentaksiran dan memahami objektif dan hasilan pembelajaran disekolah. Yang lainnya memerlukan kerjasama dan intergriti dari pentadbir. Guru juga jika di minta mengajar konsep tertentu item atau tugasan dari pentaksiran turut tidak terkecuali dari mengetahui apa yang akan ditaksir kelak. Kelas kedua pula tidak membuat sebarang permohonan seperti kelas pertama. manual memang tidak dapat diperolehi.

Permohonan semak semula atau analisa semula akan menambahkan kos. Perlakuan murid juga hendaklah dipantau sepanjang pentaksiran dijalankan. semak bersama murid seperti yang diarahkan didalam manual.kebolehpercayaan. Jangan biarkan atau berikan tempoh masa yang kurang atau berlebihan dari tempoh masa yang telah dinyatakan. murid akan cenderung untuk memberi hasilan yang terbaik. Jika tidak. Juga didapati jika tugasan tidak dimaklumkan tempoh masa. Jika guru membaca arahan dengan betul dan memaklumkan akan kehendak pentaksiran. Maklumkan akan kepentingan pentaksiran.Maklumkan bahawa jawapan hendaklah mengikut prosedur pentaksiran dan bukan mengenai kandungan. Jika terdapat item atau tugasan latihan. dan pentaksir hendaklah mengunakan rubrik bagi menjamin kebolehpercayaan. secara teratur dan tersusun agar murid tahu bahawa tugasan mereka adalah selamat. Pentaksiran prestasi hendaklah dijalankan oleh guru atau lain-lain pentaksir yang telah dilatih. Adalah digalakkan agar pentadbir pentaksiran memberi dan membentuk sikap yang serious dan positif agar murid dapat mempertingkatkan prestasi mereka. Mereka perlu tahu bagaimana maklumat boleh digunakan dan guru menanggap perkara yang penting. dengan tidak memberi tumpuan kepada arahan atau perlakuan murid dan kelas. pastikan murid mendapat masa yang mencukupi untuk menyelesaikan pentaksiran. Pastikan murid mengikut arahan yang telah diberikan. murid akan memberi respon yang tidak betul atau tidak sesuai dengan kehendak tugasan dan akan mendapat skor yang rendah. Jika pentaksiran diberi tempoh masa. manuskrip jawapan atau kerta penulisan) dihantar ke organisasi lain bagi tujuan skoran dan analisa. Pastikan pentaksiran skoran adalah tepat dan seragam. Maklumkan kepada murid berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan pentaksiran. laporan atau ringkasan atau permohonan pengendalian. Membenarkan murid membuat skoran terhadap diri sendiri atau rakan adalah dianggap tidak berkebolepercayaan. Murid sering mendapat petunjuk tentang bagaimana untuk bertindak terhadap sesuatu pentaksiran dari guru mereka. Pastikan juga semakan dibuat agar kunci skoran yang dibina adalah betul dan menyemak respon sampel yang kecil akan membantu memastikan ketepatan Kriteria Contoh Pilihan Aneka Pilihan Jenis dan Sumber Prosedur Pentaksiran Pentaksiran Prestasi Prestasi . oleh itu. pastikan semua kertas jawapan mengandungi nama atau pengenalan murid dan dan mengandungi tanda-tandan pengenalan yang diperlukan. Terangkan kepada murid sebab mengapa mereka ditaksir dan apakah akibat dan hasilan dari pentaksiran yang dijalankan. Jelaskan sebarang arahan terutama opsyen skoran. pastikan ianya dikumpulkan setempat bagi mengelak tugasan murid tidak bercampur aduk atau hilang. jika guru menjalankan pentaksiran secara tidak kemas dan kelam kabut. Sebarang permasalahan yang berlaku ketika pentadbiran pentaksiran dijalankan akan menjejaskan skoran murid. Jika pentaksiran pemarkahan diadakan setempat. pastikan tempoh masa adalah tepat. pendidik boleh menentukan samada agar prosedur pentaksiran adalah berjalan dengan baik dan lancar. Kumpulkan semua bahan secepat mungkin. Kembalikan atau hapuskan bahan yang tidak digunakan. Sebaliknya. Menulis akan tidak menganggu berbanding pengumuman yang dilakukan. Seperti yang telah dinyatakan pada arahan manual. Maklumkan dengan menulis di papan tanda secara berperingkat (seperti setiap 15 minit). murid akan bertindak sebagaimana yang dikehendaki dan hasilan keputusan akan mungkin lebih rendah dari tahap prestasi sebenar. Selepas Pentaksiran Selesai (When assessment is completed ) Jika pentaksiran (buku ujian. pastikan semua arahan penyediaan dan pembungkusan adalah dipatuhi.

boleh dipercaya dan adil Tugasan yang bermakna dan kaya dengan kandungan Tugasan ditulis dengan tidak baik Terlalu sedikit tugasan Skala skor yang samar dan dijalankan oleh penilai tidak terlatih Kandungan sampel tidak memadai Sumber Ralat Penafian/Disclaimer.Kegunaan Kelebihan Kekurangan Betul-Salah Padanan Mengisi Tempat Kosong Mentaksir pengetahuan Berkesan. kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam lamanini Page Created 23 Apr 07 and last updated on 10 January 2009 by Pengendali@ 2006 . aplikasi . pengetahuan Menyelesai masalah Bermakna dan mendalam Menguji kebolehan dengan tujuan mengaplikasi pengetahuan Keputusan mungkin tidak memberi gambaran kepada kandungan domian yang ditaksir Mengambil masa dan mahal Kemungkinan dalam bilangan yang kecil Kunci Kejayaan Kriteria skor dibina dengan berhati-hati dan dimaklum kepada pengguna Skala skor yang jelas dan ditaksir oleh penilai terlatih Sah. boleh dipercayai Merangkumi bidang yang luas Menumpu pada pengetahuan dan kefahaman Tidak berupaya mentaksir pentaksiran kemahiran Lebih banyak menumpu kepada pemikiran aras rendah Ujian yang dibina adalah dari unsur kandungan yang jelas Item berkualiti tinggi Sah. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan. boleh dipercaya dan adil Item lemah dibina Keadaan pentadbiran yang lemah Murid menjawab dengan meneka Produk Esei Portfolio Mentaksir kemahiran.