NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI Diajukan Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam(S.Pd I)

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: SONY LUTFIAJI PRIYANDOKO NIM: 06110131

Telah disetujui Oleh: Dosen Pembimbing:

Muhammad Walid, MA NIP. 197308232000031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Moh. Padil, M.Pd.I NIP. 196512051994031003

Penguji Utama: Dr.Pd NIP. Nur Ali. M. 06110131 Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Mudjab. Ketua Penguji: Dr. M. Pdi) Tanggal: 30 Juli 2010 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1. MA NIP. 196504031998031 002 ( ) 2. 196611212002121 001 ( ) .HALAMAN PENGESAHAN NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN SKRIPSI Oleh Sony Lutfiaji Priyandoko NIM. H. H.

M. MA NIP. . ketulusan jiwa. MA NIP. Sekretaris/Pembimbing: Muhammad Walid. 197308232000031002 ( ) Mengesahkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. H. 19620507 199503 1001 PERSEMBAHAN Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orangorang yang mempunyai kebeningan hati. Zainuddin. engkaulah guru pertama dan pelita dalam hidupku yang telah mengasihi dan menyayangi dengan ketulusan hati.3. yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan di dunia ini: Ayahanda Moch Imam Syafi’i dan Ibunda Katarina Dian tercinta.

38-39 1 . mengasihi dan menyayangi dengan sebening cinta dan sesuci doa. Beginilah Rasulullah Mengajari Kami (Jakarta: Darus Sunnah Press. Para guru dan dosenku. Abu Hurairah) 1 Syaikh Khumais As-Sa’id. (HR. Ya Allah … kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu yang telah memberikan orangorang yang mencinta. yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang tidak terhingga serta doa yang telah diberikan kepadaku. MOTTO ‫ا ﻧ ﻤ ﺑ ﻌ ﺖ ﻤﻢ ﺻ ﺢ ﻻ ﻼ ق‬ ِ َ ‫ِ ﱠ َﺎ ُ ِﺜ ُ ِﻻ ﺗ ّ َ َﺎ ِﻟ َ ا َ ﺧ‬ Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”.Terima kasih atas moril dan spirituil yang diberikan kepadaku. 2005) Hlm.

Wb. baik dari segi isi. dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Sony Lutfiaji Priyandoko : 06110131 : Pendidikan Agama Islam : Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin . bahasa maupun teknik penulisan.Muhammad Walid . 21 Juli 2010 Kepada Yth : Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang di Malang Assalamu’alaikum Wr. Sesudah melakukan bimbingan. MA Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang NOTA DINAS PEMBIMBING Hal Lampiran : Skripsi Sony Lutfiaji Priyandoko : 4 (empat) Eksemplar Tanggal.

Wb.Maka selaku pembimbing. mohon dimaklumi adanya. Muhammad Walid. Demikian. kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diuji. bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. dan sepanjang pengetahuan saya. MA NIP. Pembimbing. 197308232000031002 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan. Wassalamu’alaikum Wr. 21 Juli 2010 Sony Lutfiaji Priyandoko . Malang. kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Dengan terselesainya skripsi ini.PdI). sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Upin dan Ipin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S. taufiq serta hidayah-Nya. para keluarga.KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat. tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan. sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia. bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. antara lain: .

Malang. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Bapak Drs. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu yang diluangkannya. Akhirnya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholehah serta mendapatkan imbalan yang semestinya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid. Negeri Pandaan. Oleh karena itu. atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan skripsi ini. Segenap dewan guru dan karyawan MTs.1. Bapak Dr. 13 Juni 2010 . selaku rektor UIN Malang yang telah memberikan segala motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. 6. Padil. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan kasih sayang yang tiada batas demi tercapainya cita-cita ananda. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. M. Moh. 2.PdI. M. MA. MA. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. Bapak Prof. 5. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Zainuddin. H. Imam Suprayogo. 7. 4. Dr. H. 3.

.................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ............................... … ...................................................................................................... 4 ................................................................... v NOTA DINAS ........... …................................................... …............................................................................................................................................................................................................................... 4 Tujuan Penelitian ........ vii KATA PENGANTAR ... iv HALAMAN MOTTO ............... 1 Fokus Penelitian .............. iii HALAMAN PERSEMBAHAN................ 4 Manfaat Penelitian ......................................................................................................................................................................................................................................... vi SURAT PERNYATAAN ........ viii DAFTAR ISI.................................... x ABSTRAK…………………………………………………………………….............................................................xii BAB I PENDAHULUAN A B C D Konteks Penelitian .................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ...............Penulis Sony Lutfiaji Priyandoko DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..... ….....

......... Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin 30 2..... …........ 30 1... Pembinaan Akhlak Pada Anak………………………………….......................... 23 BAB IV HASIL PENELITIAN A.......... 18 Data danSumber Data .... Faktor.. Film Animasi Upin Dan Ipin………………………………………...Fungsi Akhlak…………………………………………………................. Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……………….................. BAB V PEMBAHASAN A........ 6 2........................ 44 B...... dan Pembinaan Akhlak……………… 6 1.................. Sejarah Upin dan Ipin………………………………………… 14 2............. B............ 19 Teknik Pengumpulan Data ........ 50 38 ................. 24 Deskripsi Data .................. 21 Teknik Keabsahan Data ................. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin……………………….... Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……… 42 1..... F.. B................... Pendekatan dan Jenis Penelitian . 20 Analisis Data....... Dimensi Sosial …………………………………………………….......... Fungsi..12 5................. 16 BAB III METODE PENELITIAN A.................................... Nilai-nilai Akhlak ………………………………………………7 3.................. E..........................................14 1........................ Pengertian................... 19 Instrumen Penelitian ........................ 5 BAB II KAJIAN TEORI A.......13 B.... Pengertian Akhlak ..... D................. Dimensi Transendental …………………………………………… 42 2...................................E Batasan Masalah ………………………………………………........ . C.... Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak………11 4............................... Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin .... Sinopsis .......

dengan sasaran para orang tua dan pendidik. Jurusan Pendidikan Agama Islam. 57 BAB VI PENUTUP A. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan didukung dengan teori sastra semiotika.. Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penyampaian materi Aqidah Akhlak pada anak usia Sekolah Dasar. Saran ………………………………………………………………. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin………………………. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Akhlakul Karimah pada anak usia sekolah dasar terutama dalam Akhlak. Universitas Islam Negeri Malang. Fakultas Tarbiyah. 2010.C. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka (Library Reserch).. Kesimpulan …………………………………………………………59 B. ini yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Skripsi. Fungsi Akhlak apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan. menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film kartun Islami Upin dan Ipin beserta fungsi Akhlak tersebut Dasar. Analisis data dengan menggunakan Content Analisyis . dengan mengambil objek film kartun Islami Upin dan Ipin. MA. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai Akhlakul Karimah apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Pembimbing: Muhammad Walid . 60 DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Sony Lutfiaji Priyandoko.

Menghilangkan rasa dendam BAB I PENDAHULUAN A. g) Jujur: Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Menghilangkan rasa egois. h) Sedekah: Saling berbagi. Bersyukur. Membantu orang yang kurang mampu. Mencegah perbuatan yang negative. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. i) Menahan nafsu: Melatih Pengendalian diri. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Ikhlas. kebanyakan film-film untuk anak di penuhi dengan cerita-cerita yang terkait dengan kepahlawanan. b) Toleransi: Menghargai pendapat orang lain. Menghormati hak-hak antar umat beragama. f) Bersyukur: Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. bahkan mistik. Membersihkan harta. sangat jarang acara yang sifatnya mendidik khususnya terhadap anak. 2) Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a) Patuh: Mempunyai rasa taat terhadap orang tua. khususnya yang . Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Pemaaf. Menjadi orang yang amanat. dan dari analisis tersebut ditarik kesimpulan. Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Menahan Nafsu. d) Ikhlas: Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri. Meningkatkan keimanan e) Amar ma’ruf nahi munkar: Menghilangkan kemunkaran. k) Saling memaafkan: Intropeksi diri. Saling berbagi. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu. j)Tolong menolong: Adanya sikap peduli terhadap sesama. Lebih percaya diri. Konteks Penelitian Di tengah banyakya acara-acara televisi pada saat ini.(Analisis Isi) atau analisis dokumen. Toleransi. Amar ma’ruf nahi munkar. khayalan. Patuh. Maka sangat jarang acara yang mengarah kepada pendidikan agama Islam. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang. c) Khusyu’: Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Terkait dengan dimensi social yaitu: Tolong menolong. Jujur. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah: Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: Upaya Khusyu’ dalam beribadah.

saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar menonton tayangan televisi dari empat hingga lima jam sehari. dibandingkan dengan kerugiannya. Psikolog dari universitas Indonesia.) hal 87 . jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian. Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya. Menurut psikolog yang sering meneliti soal perilaku kekerasan ini. semakin sering anak menonton program TV dengan muatan kekerasan semakin tinggi kecenderungan menjadi agresif saat beranjak dewasa. 2003. ini yang menyebabkan kekhawatiran akan dirusak oleh media Televisi.menyangkut tentang akhlak anak atau peserta didik. Sementara di hari Minggu bisa tujuh sampai delapan jam. Hanya. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan fantasi dan bermain. Surabaya. manfaat menonton acara televisi sampai saat ini. dibandingkan dengan anak yang menonton program netral [tidak mengandung unsurkekerasan]. Untuk itulah 2 Muhaimin. Penelitian yang dilakukan Liebert dan Baron dari Inggris. (Pustaka Pelajar. Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia mencatat.2 Pada Koran Surya tanggal 7 Agustus 2009 terdapat data beberapa penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jam menonton televisi pada anak mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Efek jangka panjang soal kekerasan ini juga dipaparkan Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono. menunjukkan hasil anak yang menonton program televisi yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat kekerasan terhadap anak lain. Manfaat dan kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada.

yang memperkuat ideologi. mencerdaskan kehidupan bangsa. Film Upin dan Ipin ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain dengan komputer. serta pertahanan dan keamanan 3 Ini mengakibatkan Orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia sekolah dasar terutama dalam hal ibadah atau pendidikan fiqih. Zakat. (ramadhani. Sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran dimana penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. kejuangan. Hal ini tercantum dalam BAB I Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997. dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami. hal 49 . pendidikan dan hiburan. yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Surabaya). 3 zuhairi. sosial budaya. kemanfaatan. keserasian dan keselarasan. Puasa. kemandirian. ekonomi. keseimbangan.pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. serta ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 4: Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. politik. pemerataan. 1993 Metodologi Pendidikan Islam. Pasal 5: Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. di antaranya tentang shalat Tarawih. Pasal 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: Penyiaran berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan Opah ini membuat dua kakak-beradik yang lugu ini merasa malu dan akhirnya mereka bertekad untuk berpuasa penuh selama sebulan Ramadan. malu-malu. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin.. dan sebagainya. pahamlah Opah. dia puasa setengah hari ke. tanpa terpoles penghayatan keberagamaan yang dipaksakan. Muhd Safwan Abdul Karim salah satu sutradara Film Upin dan Ipin mengatakan dalam emailnya “Mungkin inilah film kartun yang bermuatan dalam tanda kutip. Secara agama jelas memudahkan transfer penghayatan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.Mendengar “provokasi” Fizi.Kesempatan ini digunakan Opah untuk menjelaskan bahwa puasa dilakukan dengan ikhlas. dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. kata Opah. Dalam hampir semua episode. Boleh ke Opah?” timpal Ipin. jelas film ini sangat baik untuk mendidik akhlak anak kita sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. Upin dan Ipin seakan hendak mengajukan protes pada Opah. Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. anak-anak semisal Upin dan Ipin berpuasa setengah hari. Tapi apa salahnya belajar untuk berpuasa sehari penuh. dia puase satu hari dapat seringgit. kehidupan keberagamaan terasa segar dan apa adanya. Kawan Upin kan. Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakak-beradik kembar ini. Ia tak hanya menyampaikan pesan namun juga memiliki tanggung jawab pada isi pesan yang disampaikan bagi khalayak penontonnya”. Secara budaya film ini menampilkan budaya melayu sehingga menjadi media pengenal budaya maupun .” kata Upin. “Opah. agama. Boleh-boleh saja.Salam. tanpa mengharap pemberian uang.. Pesan sosial. “Tapi kata kawan Ipin. Dibanding dengan film sejenis dari Barat atau pun Jepang yang sering mengumbar kekerasan dan pamer aurat. Saat itu. Jadi Opah.

usaha penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul “NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN” B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para Guru untuk menyempurnakan penyampaian materi dan metode pendidikan Aqidah Akhlak pada siswa Madrasah Tsanawiyah. . Fokus Penelitian Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas. Berdasarkan latar belakang di atas. Untuk menganalisis fungsi akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam Film Upin dan Ipin.tumbuhnya rasa percaya diri terhadap budaya yang sarat nilai. 2. Harapan selanjutnya. Apa nilai Akhlak yang terkandung dalam film Upin dan Ipin? 2. bagaimana caranya agar film yang seperti ini dapat tumbuh sehingga semangat keagamaan (Islam) dapat tumbuh secara natural terhadap perilaku atau Akhlak anak. Apa fungsi dari nilai akhlak yang terdapat dalam film upin dan ipin? C. disini dikemukakan beberapa rumusan masalah: 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah: 1. D. Manfaat Penelitian Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini bermanfaat sebagai: 1.

Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi Peneliti 1) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan PAI. d. c. Bagi Masyarakat 1) Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar diluar sekolah. b. . Bagi Keilmuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan islam ke depan. Fakultas Tarbiyah UIN Malang.2. 2) Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. 2) Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Bagi Lembaga 1) Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar. Memberi kontribusi pada cara pemahaman sebuah film ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai akhlak. 2) Sebagai referensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran.

Batasan Masalah.1994). Dalam Akhalakul Karimah terdapapat pembahasan yang cukup luas. Pengertian Akhlak Di lihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ dari kata khuluq yang artinya budi pekerti.1. Nilai. BAB II KAJIAN TEORI A.nilai Akhlak 1. Menurut Ahmad Amin 4 Asmaran. . Sedangkan pengertin akhlak menurut para ahli adalah a. Tidak semua seri dalam film Upin dan Ipin dibahas dalam penelitian ini.hlm. b. dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak semester Satu dengan kompetensi dasar Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang khususnya ditujukan pada siswa kelas IX Mts. Menurut Ibnu Maskawih Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tindakan menghajatkan fikiran. tingkah laku dan tabiat4. tetapi di batasi hanya film Upin dan Ipin seri Pertama Tahun 2007 dan seri Kedua Tahun 2008. Pengantar Studi Akhlak (Jakarta:Raja Grafindo Persada.E.

rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya.2003). Bina Ilmu. . Nilai-nilai Akhlak Menurut Syeikh Hasan Al Banna Menurut Syeikh Hasan Al Banna yang termasuk nilai akhlakul karimah yaitu: a. kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat)5 c. hlm. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. Berhias 40 Akhlak Mulia( Malang:Cahaya Tauhid. 1980). 5 6 Humaidi Tatapangsara. akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang.20. dimana pebuatan tersebut dapat berupa perbuatan baik atau buruk tanpa melakukan pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Jujur Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta. Menurut Al-Qurtubi Akhlak adalah sifat-sifat seseorang. hlm.Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap.20. b. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela6. Akhlak yang Mulia (Surabaya :PT. Ahmad Mu’adz Haqqi. 2. Yang mana dari sifat tersebut perbuatan. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. ilmu.

c. Al Kalabazdi berpendapat. 8 Mulyadi. khusyu’ artinya bahwa diri berada di hadapan Allah SWT. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati8.1994). rendah. Khusyu’ Khusyu’ secara bahasa artinya tunduk. ketinggian akhlak dan membuahkan cinta antara sesama manusia. Para ulama banyak mengartikan khusyu’ antara lain. atau takluk. menurut Hasan Al Basyri. hlm. kesucian jiwa. Secara istilah. Dalam pengertian luas tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Tawadhu’ Tawadhu secara bahasa berarti “rendah hati”. Tolong Menolong Bertolong-menolong adalah ciri kehalusan budi.7 Sedangkan menurut Dr Ahmad Amin Nilai Akhlak Yaitu: a. ‘kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit. Karya Toha Putra2003). Dimensi-Dimensi Studi Islam ( Surabaya:.242. teguh dalam kepasrahan. dan berperasaan senang bersama tuhan” 7 Abd Mudjib Muhaimin Tadjab. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. b. Karya Abditama. bukan “rendah diri”. .5. menanggung beban dari orang-orang beragama.Hlm.

13.Dengan demikian. tasamuh artinya toleransi.Materi Akhlak ( Solo:CV. tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. hlm . Taat pada peraturan 9 Al-Kabadzi. c. Adapun toleransi terhadap non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita. dan tidak mengusir kita dari kampung halaman.Bandung:Mizan. Toleransi terdiri dari dua macam yaitu : toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim. d. . Tasamuh. secara istilah. tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. 10 Barmawi Umary. Al-Bukhari. Secara bahasa. Yakub. tidak menyerang.4. 1993) hlm. Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf. Ramadhani 1989). (alih bahasa: Rahmani A. Ibnu Ibrahim. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah SWT10. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena disamping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. tenggang rasa atau saling menghargai. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur (sombong) 9.

Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. Memelihara kelestarian Alam. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Agama tidak menginginkan adanya perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. sehingga segala upaya yang mengarah kepada pelestarian merupakan suatu sikap yang terpuji dan selalu dianjurkan oleh agama11 Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah akhlakul karimah ialah akhlak yang baik. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. Mengendalikan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. e.hlm . 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta:Gema Insani Press.Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain.16. 2003). yang berupa semua akhlak yang harus dianut serta dimiliki oleh setiap orang. Dan yang termasuk akhlakul karimah ialah: a. .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang 11 Majdu Al Hilali.

sangatlah celaka dan rugi. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. Qona’ah bukanlah penggangguran.dalam perkelahian fisik. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. b. Faktor dari luar dirinya Lingkungan Rumah tangga dan sekolah Pergaulan taman dan sahabat Penguasa atau pemimpin b. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. menerima dengan sabar ketentuan Tuhan bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. mengharap ridho dan pahala-Nya. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal. Faktor dari dalam dirinya . 3. memohon kepada Tuhan yang pantas di sekitar usaha. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Qona’ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung tiga perkara yaitu: menerima dengan rela apa yang ada. c. Qona’ah Qona’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang diiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak Pada dasarnya faktor ini terdiri dari 2 macam yaitu: a.

Oleh karena itu Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang bergemilang.- Instink Kepercayaan Keinginan Hati Nurani Hawa nafsu12. melalui berbagai segi keutamaan akhlak yang luhur. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak merupakan faktor utama untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.1987). bahagia dan sejahtera.73. Drs Djazuli dalam bukunya “Akhlak dalam Islam” mengemukakan ada tiga keutamaan Akhlakul karimah: a. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan pendirian yang kuat. hlm. yang diharuskan dalam agama sangat menghormati orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. 9 Djatmika Rahmad Sistem Etika Islam. 4. Sifat-sifat terpuji banyak dibicarakan dan di kaji dari sumber-sumber lain. Semua faktor-faktor tersebut menjadi satu sehingga dapat berperan dalam pembentukan Akhlak mulia. Fungsi Akhlak : Akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial. Segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar berarti itulah yang lebih kuat dan lebih banyak memberi warna pada mental anak. Jika lebih kuat berada pada ciri-ciri yang terdapat pada akhlak yang mulia maka anak mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya. .(Jakarta:Pustaka Islam.

2.b. Dalam perkembangannya manusia 13 Djazuli. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia.Hlm.Hasbi Ash Siddeqi mengatakan : “Kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an dihukum satu. haji.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . bahkan tidak boleh memudah- mudahkannya13. puasa. 5. Aqidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dijadikan tempat untuk berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Bahkan Allah memerintahkan seseorang muslim untuk memelihara akhlanya dengan kata-kata yang pasti. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah menegaskan bahwa kesempurnaan imam seseorang terletak pada kesempurnaan akhlak. . sadaqah. c. dihukim setaraf dan sederajat” Lantaran demikian Allah mencurahkan kehormatan pada akhlak dan memperbesar kedudukannya. zakat. Para muslimin tidak dibenarkan sedikit juga untuk mensia-siakan akhlaknya. terang dan jelas. Dan juga sebaliknya akhlak tanpa aqidah bagaikan bayang-bayang bagi benda dan tidak tetap dan selalu bergerak. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti: shalat. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari_hari. tolong menolong dan sebagainya. Pembentukan Akhlak Pada Anak.

"media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. 'pengantar'.16 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah ”berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. menyatakan: “Kalau ingin mengetahui pembinaan moral anak sesuai denan kehendak agama. Sehubungan dengan hal ini Zakiah Darajat. Media 1. Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan. maka ketiga pendidikan (keluarga. didengar. Dalam bahasa arab.Hlm. hal ini di sebabkan adanya facktor-faktor yang mempengaruhi. Cit. hlm 3 Karti Soeharto. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti 'tengah'. dibaca atau bicarakan beserta instrument yang digunakan dalam kegiatan tersebut". Op. hlm 98 ..62. Op. dilihat. tidak bertentangan satu sama lain14 A. Briggs (1970) 14 15 16 Zakiah Darajad Ilmu Jiwa Agama (Jakarta.15 Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology). Sementara itu. dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama.. dkk. 'perantara'. Cit.mempunyai adanya suatu proses perubahan baik jasmani maupun rohani. sekolah. media adalah perantara (‫ )وﺳ ﺎﺋﻞ‬atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Perkembangan dari masing-masing individu itu tidak sama. Azhar Arsyad. Bulan Bintang 1970).

hlm 6 Ibrahim. dkk. yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. pemilihan. serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa.17 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran. perasaan. Sadiman. dan menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Media Pendidikan (Jakarta : PT.berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar. Media Elektronik Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. slide. landasan pengunaan. (Malang FIP-IKIP 1997) . Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak). presentasi multimedia.hlm . film. seperti pada televisi. Media pembelajaran: Arti. opaque. 18 . Media Elektronik dan Media Cetak a. dan konten daring. filmstrip. video. Tv. rekaman audio. 1986)..24. karakteristik oht. klasifikasi. dan penulisan naskah slide. 18 Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. Media elektronik dapat 17 Arief S. fungsi. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video. Raja Grafindo Persada. 2.

mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara. film. orang. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi). garis.berbentuk analog maupun digital. Tv. 20 19 . slide. Rudy Bretz. dan foto. fungsi. klasifikasi. pemilihan.20 3. walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media pembelajaran: Arti. bahan baku dasarnya maupun sarana penuampaian pesannya menggunakan kertas. Di samping itu juga. gambar. Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) Sihkabuden. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media. Hlm 12 Ibrahim. dan simbol). dan peralatan. Media cetak menggunakan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata. Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli..hlm 25. dan gerak. filmstrip. Unsur. media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format. karakteristik oht. dengan masingmasing ciri dan kemampuannya sendiri. landasan pengunaan. opaque. 19 Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Klasifikasi dan karakteristik media instruksional sederhana.unsur Media Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan. visual (berupa gambar. video. (Malang FIP-IKIP 1997) .( Malang: FIP IKIP Malang 1994). Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. dan penulisan naskah slide..

media visual gerak d.dan media rekam (recording). seperti radio. hlm 14. Media Auditif Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja.2002). Media Pembelajaran. media semi gerak f. cassette recorder. Media Visual 21 Arsyad. media audio semi gerak c. Macam-macam Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dilihat dari jenisnya. media cetak. media visual diam e.( Jakarta: PT.21 4. b. 1. daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya. Dengan demikian. media audio visual gerak a. media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjasi 8 kategori: a. Raja Grafindo Persada . A. media audio g. Dilihat dari jenisnya. piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. media dibagi ke dalam: a. media audio visual diam b. .

karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. slides (film bingkai). Pembagian lain dari media ini adalah: a) Audiovisual murni. cetak suara. Media ini dibagi ke dalam: 1) Audiovisual diam. yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. 2) Audiovisual gerak.Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. film rangkai suara. cetakan. c. suara (sound slides). gambar atau lukisan. foto. yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film video cassette. dan . Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai). Media Audiovisual Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti bingkai. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. film kartun. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu.

Media dengan daya liput luas dan serentak Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Media Kompleks . Dilihat dari bahan pembuatanya. 2. misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyekor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. film rangkai. Media untuk pengajaran individual Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. media dibagi ke dalam: a. Dilihat dari daya liputnya. b.b) Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. c. media dibagi ke dalam: a. sound slide. Media Sederhana Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. cara pembuatannya mudah. Contoh: Radio dan Televisi b. 3. yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui computer. dan penggunaannya tidak sulit.

radio (tanpa kaset recorder) 22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. 140-142 23 Nana Sudjana dan Ahmad Riva'I. Suara saja. 2002). hlm. film strip. grafik. 3. model susun. foto. 1990). OHP. lingkungan. poster. bagan. dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Media Pengajaran (Bandung: CV Sinar Baru.23 Dari jenis-jenis dan karakteristik media sebagaimana disebutkan diatas. 3-4 24 Sudjarwo. Media tiga dimensi yatitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model). contohnya adalah pita audio. kiranya petut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi guru ketiaka akan memilih dan mempergunakan media dalam pengajaran.22 Menurut Nana Sudjana dan ahmad Riva'i media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah: 1. mengelompokkan media menjadi sepuluh kelompok atau kelas.Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. hlm 178 . itulah media yang seharusnya dipakai. Media proyeksi seperti slide. hlm. 1989).24 Anderson (1976). kartun. Media dua dimensi seperto gambar. Karakteristik media yang mana yang diamggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran. 4. Mediyatama. 1. piringan audio. Pengelompokan tersebut adalah seperti dibawah ini. Beberapa aspek pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : PT. sulit membuatnya. model kerja. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta. 2. model penampang. Sarana Perkasa.

format dan referensi yang menggunakan pita audio atau piringan audio. contohnya (maket. 3..25 2. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran Dipandang sebagai suatu sistem. Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar. 10. teman. 4. AV gerak tanpa suara (audio visual motion). hlm. Gambar diam bersuara yang diproyeksikan. benda sesungguhnya). Bahan cetak termasuk segala jenis bahan cetakan. dan lain-lain. contohnya film bersuara. macamnya. Gambar gerak tanpa suara (motion visual). contohnya program cetak. maka dalam proses belajar mengajar terdapat sejumlah komponen. Gambar diam yang diproyeksikan. model. contohnya slide sound film strip 6. tapi sebagai bagian integaral dalam proses belajar computer assisted instruction dengan segala 25 Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Media adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar PAI. contoh film bisu 7. Media (audio print) yaitu kombinasi antara 1 dan 2 tersebut diatas. Vidio 8. gambar lukis dan fotografi. 9. film strip tanpa suara. op.142 . Komputer contohnya. contohnya adalah slide.2. 5. contohnya adalah buku kerja siswa dan pita atau piringan suara yang dilengkapi dengan bahan cetak dan chart.cit. Objek fisik (physical object). Manusia sumber (human and situational resources) seperti guru. salah satunya adalah media.

Membangkitkan motivasi belajar.cit. bahwa media mempunyai fungsi yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar. 3. 2. media bukan saja sebagai peraga bagi guru. Mengaktifkan respons peserta didik 5. Dengan masuknya audio-visual instruction. Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar 2. Op. Menculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan/informasi belajar. Menyediakan stimulus belajar 4. Mengulang apa yang telah dipelajari. Memberikan balikan dengan segera 26 Karti Soeharto. seperti di bawah ini: fungsi media dilihat dari segi perkembangannya.mengajar. media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. tetapi pembawa informasi/pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Fungsi Media Seperti yang telah dikemukakan. 3. dkk.. Akhirnya. media pendidikan berfungsi: 1. 1. hlm 104-106 . Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran. yaitu: 1. 5. 4.26 Menurut Derek Rowntree. Karena itu media juga memiliki fungsi dan kegunaan sebagai wujud pemecahan masalah belajar.

2. Hoban di Amerika Serikat. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT. Memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. hal 7-8 . sehingga mendorong adanya self activity Memberikan hasil belajar yang permanen Menambah pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik) 6. Rineka Cipta.27 Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi. Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertianpengertian abstrak 2. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. sebagai berikut: 1. dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara baik akan memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: 1. tapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. yd finn dan F. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. 1997). 4. Menggalakkan latihan yang serasi Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional edukatif oleh Edgar Dale. Mempertinggi perhatian anak Memberikan telitas. 5. 3.6. 27 Ahmad Rohani. Nana Sudjana (1991) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori.

dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. penggunaanya integral dengan tujuan dari isi pelajaran. 3. film atau gambar. 5. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis b. lewat rekaman film. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. gamber. Penggunaan media dalam bukan semata-mata alat hiburan.28 2. seperti misalnya: 1. film bingkai. foto 28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. waktu. hal. Mengatasi keterbatasan ruang. film bingkai.cit. Kegunaan Media Pembelajaran a..3. 152 . Media pengajaran dalam pengajaran. dan daya indera. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. film bingkai. film atau model. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. op. video. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi. 2. 4. Obyek yang terlalu besar. bisa digantikan dengan realita. 6.

4. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 5. Konsep yang terlalu luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media dapat berguna untuk: 1. Menimbulkan kegairahan belajar 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan ungkungan dan kenyataan 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. d. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan belaman semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan

kemampuannya dalam: 1. Memberikan perangsang yang sama 2. Menimbulkan persepsi yang sama.29 C. Film Animasi Upin Dan Ipin 1. Sejarah Upin dan Ipin

29

Karti Soeharto, dkk. Op.cit,. hal 106-107

Film Upin Ipin yang dibuat oleh Mohn Nizan Abdul Razak, Muhd Safwan Abdul Karim, dan Usalna zaid pemilik Les’ Copaque pada tahun 2007. Ketiganya adalah Mahasiswa dari Multimedia University Malaysia. Tujuan awal film Upin Ipin untuk mendidik anak agar menghayati bulan Ramadan. Les’ Copaque Production

merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, satu televisi swasta Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari publik Malaysia. Tak hanya berjaya di negaranya, film ini melebarkan sayap di negeri jiran, Indonesia. Ramadan tahun lalu, Upin dan Ipin menyapa penonton TVRI. Namun Ramadan tahun ini, Upin menyapa penikmat TPI. Bahkan di Banda Aceh, Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di Internet, termasuk situs resminya. Les’ Copaque juga sudah memproduksi Upin dan Ipin dalam versi bahasa Turki. Animasi produksi Malaysia, itu terasa dekat di hati khalayak Indonesia: kedekatan budaya. Upin dan Ipin memang banyak mengetengahkan kisahkisah keseharian masyarakat Melayu, yang rumpun budayanya begitu dekat dengan kita. Serial animasi produksi negeri tetangga Malaysia itu berbeda dengan film-film kartun dan tayangan anak lain yang ada di layar televisi selama ini. Bila kartun lain masih menyisakan adegan kekerasan, perkelahian, dan caci-maki, Upin telah alpa semua itu. Tayangan ini disajikan sederhana namun komunikatif dan mendidik. Sajian mereka juga mencerdaskan, mencerahkan30. Serial kartun ini memiliki 6 seri, dimana setiap serinya terdiri dari 10 menit. Upin dan Ipin bercerita tentang dua anak kembar yang bernama Upin dan Ipin. Mereka adalah

30

http://media-islam.or.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami

anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Kak Ros, juga neneknya yang sering dipanggil Opa. Diawal kisah serial kartun ini dikisahkan mereka sedang akan memasuki bulan Ramadhan. Dengan diumumkannya melalui televisi oleh pemerintah, bahwa pada pagi harinya bulan puasa telah dimulai31 Dalam film 12 episode itu, Opah (dialihsuarakan oleh Hajjah Ainon) dan Ros (Ida Shaheera) memberikan petuah dan nasihat kepada Upin dan Ipin (Nur Fathiah). Nilainilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dalam hampir semua scene, Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakakberadik kembar ini. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Saat itu, Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. 2. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin a. Upin: Upin ialah abang kembar Ipin, hanya lima menit lebih tua. Dia lebih banyak bicara dan selalu mendalangi perangai anak kembar ini. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. b. Ipin: Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang
31

Burhanuddin Bin Md Radzi ,13-11-2009,http://th3-3city.blogspot.com/

Rajoo: Rajoo ialah teman Upin dan Ipin.perkataan sebagai tanda setuju. Dia suka mempermainkan adikadiknya. f. c. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil intan payung atau anak manja h. Upin dan Ipin merupakan anak yatim seperti yang dipaparkan di episode 6. Kak Ros: Ros adalah kakak Upin dan Ipin. musim kedua. d. cakap dan cerewet. Dia juga turut serta dalam pekerjaan nakal adik beradik kembar ini tetapi ia gegabah dan sulit memberi tumpuan. tetapi sebenarnya baik hati dan menyayangi orangtuanya. Mei Mei: Mei Mei ialah seorang teman sepermainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin. Dia berhati bersih dan sering memanjakan Upin dan Ipin. Dia amat menggemari ayam goreng. Fizi: Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut. dia tetap seorang teman setia. Selain cantik dan banyak menyayanginya. dirumahnya ia dipanggil bobob. Meskipun suka menyendiri. j. saat mereka sekeluarga menziarahi makam ibu dan ayah mereka. ia selalu menjadi yang paling waras di kalangan kawan-kawannya. Ipin dan Ros. Mail susah menunaikan . Dari luar ia nampak garang tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang pengasih. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. Oleh karena itu seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. Mail: Mail adalah seorang teman sekelas Upin dan Ipin. Sepanjang bulan Ramadhan. Ia lebih tua lima tahun dibandingkan keduanya. Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orangtuanya. Ehsan: Ehsan ialah sepupu Fizi. g. Mak Uda atau Nenek Uda: Mak Uda adalah nenek Upin. Tetapi. e. i.

http://www. 32 Les' Copaque Production 2009 /11/13. l.puasa walaupun sudah cukup umur.com. Di kelasnya dan di kalangan teman-temannya ia dijuluki Mail 2 seringgit. Di episode 9. Meskipun usianya sama dengan teman-teman sekelas yang lain tetapi suaranya seperti orang dewasa.upindanipin. . Susanti: Teman Upin dan Ipin yang merupakan pindahan dari Indonesia. namun setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkannya ditinggalkan. Baru tinggal dan belum terbiasa dengan obrolan anak-anak lainnya. k. m. Cikgu Jasmin atau Bu Guru Jasmin: Guru kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawan di sekolah Tadika. tetapi dia juga membantu ibunya menjual makanan di Pasar Ramadhan. Di salah satu episode ditunjukkan bahwa Upin dan Ipin tidak mengerti apa yang dia katakan32. Nampaknya dia sedikit tertarik dengan Susanti. Jarjit: Jarjit adalah teman sekelas Upin dan Ipin. dia terlihat tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan atas sebab yang tidak jelas. Dia selalu ikut serta dalam permainan anak-anak lain.

BAB III METODE PENELITIAN A. tokoh. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu library research. Dari pemahaman makna secara keseluruhan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan pengkategoriannya. Dengan demikian. setting dan tema. laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Pendekatan dan Jenis Penelitan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Karakteristik penelitian yang digunakan . teks dan juga unsur pengembangan karya sastra seperti alur. yang mengambil atau mengumpulkan data-data yang berupa dokumen. paragraf. kalimat. Kutipan-kutipan data yang disajikan dalam penelitian ini ditegaskan dalam bentuk lampiran tabel pemaparan data yang diperoleh dari pemahaman makna yang terdapat pada setiap kata. dilakukan penafsiran dan pengkategorian data yang terkandung dalam Film Upin dan Ipin.

manusian sebagai alat instrument. Moleong. Data dan Sumber Data Hubberman menegaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia1992) hlm. grounded theory dan deskriptif33. yaitu: latar ilmiah.dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah isi Film Upin dan Ipin. 33 34 Lexy J. kalimat serta tindakan sehingga membentuk suatu wacana yang utuh34. yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata.hlm. narasi maupun dialog yang dituangkan dalam naskah harus disikapi sebagai kesatuan tutur yang lebih lengkap berupa kata. Karya ini memiliki latar belekang religius yang tertanam di dalamnya. . Dalam penelitian ini. B.4. Perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi data sesuai arah permasalahan yang terurai dalam bab IV yakni hasil penelitian. yaitu: manusia sebagai alat atau instrument. Berdasarkan kedua ciri tersebut analisis nilai akhlaq dalam Film Upin dan Ipin perlu dilakukan pembedaan dan telaah secara mendalam tentang makna kata-kata dan cerita dalam film tersebut.1. Hubberman. Peneliti terlibat secara penuh dan aktif dalam mengapresiasi film Ipin dan Upin dan menemukan data-data utama yang menunjukkan pada permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. metode kualitatif. Dengan demikian. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya 2002). analisis data secara induktif. maksudnya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dan ciri kedua deskriptif. peneliti meggunakan dua ciri. data verbal dapat difahami baik melalui alur peristiwa secara kronologis.

Peneliti mencatat paparan bahasa yang terdapat dalam dialog-dialog tokoh. Artinya dalam penelitian ini. D. Dari langkah-langkah di atas diperoleh data verbal sebagai berikut: (1) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlaq. Peneliti mengidentifikasi. yang artinya barang-barang tertulis. atau biasa disebut dengan studi dokumentasi. Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument. 2. (2) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlak yang mendeskripsikan pola interaksi tokoh dalam film dengan lingkungannya. Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut: 1. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dalam melaksanakan studi dokumentasi ini peneliti memilih Film Upin dan Ipin sebagai bahan dalam pengumpulan data tersebut. Peneliti melihat secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mengamati nilai-nilai akhlaq yang terdapat dalam film Upin dan Ipin. peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan .C. Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik telaah dokumen. tuturan ekspresi maupun deskriptif dari perstiwa yang tersaji dalam film. mengklasifikasi dan menganalisis film sesuai dengan rumusan masalah. 3. perilaku tokoh.

Kegiatan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pengambilan data yaitu. kegiatan melihat cerita film Upin dan Ipin dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali. Demikian juga dengan Holsi. Remaja rosda Karya 2002). Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja rosda Karya 2002).J.Menurut Weber. 36 . Analisis Data Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlaq dalam film Upin dan Ipin. yang mengartikan content analisis sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis37. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (kajian isi). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable).hlm. Burhan Bungin. Content Analysis dan Focus Group Group Discusion dalam Penelitian Sosial(Jakarta:raja Grafindo Persada2003).121. pelaksana pengumpulan data. dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 35 Lexy. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian35. 37 Lexy.J. mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna. hlm. penafsir data. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi36. E..Moleong.nilai-nilai tersebut. Metodologi Penelitian Kualitatif:(Bandung.172. (2) menganalisis kontribusi Film Upin dan Ipin terhadap pembentukan Akhlak anak. Content Analisis adalah metodologi penelitian yang memeanfaatkan seperangkat proses untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih dari pernyataan atau dokumen. Peneliti juga merupakan perencana.hlm. analisis.163.Moleong.

pendekatan sistematis. Selain itu penulis juga harus memahami realitas pola interkasi sosial seorang muslim di Soedjono dan Abdurachman. Sesuai dengan masalah yang akan di garap dalam penelitian ini.hlm. (2) Cerita-cerita yang mengandung interaksi tokoh dalam film terhadap lingkungannya. (2) Pengorganisasian data dalam formalitas tertentu sesuai dengan urutan pilihan dan pengkategorian yang akan di hasilkan. menganalisis. c. Kegiatan tersebut antara lain: (1) saling tolong menolong. Dalam melakukan pemaknaan data peneliti harus memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk penanaman nilai-nilai akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah.Menurut Neong Muhadjir. Kemudian para ahli mengemukakan beberapa syarat content analisis. Menurut Patton. Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan menyaksikan. yaitu: Objektivitas. kegiatan analisis mencakup:(1) Pengurutan data sesuai dengan tahap permasalahan yang akan di jawab. Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi. 38 . maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa (1) cerita-cerita yang mengemban gagasan tentang nilai-nilai akhlak. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. dalam metodologi penelitian Kualitatif. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi.14-15. (3) penafsiran makna sesuai dengan masalah yang harus dijawab. dan generalisasi38. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan(Jakarta: Rineka Cipta1999). (2) saling menghargai. dan merekonstruksi. dsb. secara teknis Content analisis mencakup upaya: a. b.

masyarakat sebagai bahan untuk refleksi dan untuk menganalisis keabsahan dan kedekatan cerita dengan realitas kehidupan. Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat. Setelah mendapatkan data-data. Peneliti menganalisa Film dan mengambil data atau cerita. . Teknik Keabsahan Data Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan Teknik ketekunan pengamat. kemampuan dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis dan utuh terhadap sumber data. Dengan bekal pengetahuan. Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. b. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: a. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai akhlak. yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman yang sejurusan. F. wawasan. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian.

Berikut ini adalah episode-episode yang ada pada seri pertama: 1.BAB IV HASIL PENELITIAN A. Esok Puasa . Fizi (sepupu Ehsan) yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain. Sinopsis Upin dan Ipin merupakan sepasang kakak-beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelahun kematian kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi. dan Mael yang berkemampuan untuk berjualan dan pandai berhitung. di mana mereka berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya. Upin dan Ipin bersekolah di Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampung. antara lain ialah Mei Mei yang imut dan berkepribadian cerdas. Jarjit Singh yang gemar membuat humor dan membuat pantun. cerewet dan suka makan. Ehsan yang suka menyendiri.

inilah pengalaman pertama kakak beradik kembar ini bersahur dan berpuasa. sehingga kawan-kawan mereka yang bukan Islam pun terpaksa mengingatkan mereka. Doa tarawih pada saat Ramadhan ini seolah-olah menjadi peluang anak-anak untuk bermain . Usaha puasa mereka akhirnya berhasil apabila mereka menikmati makanan hingga kenyang. Setelah itu. Mereka selalu tidak ingat ibadah puasa mereka apabila bangun pagi atau setelah bermain ketika cuaca panas. Maka. Terawih Peluang Upin dan Ipin mengikuti Opah dan Kak Ros ke masjid untuk sembahyang tarawih tercapai juga setelah beberapa hari berpuasa. Opah dan Kak Ros bersedia menerangkan arti dan tujuan berpuasa kepada mereka. Dugaan Sesungguhnya merupakan hal biasa bagi anak-anak kecil seperti Upin dan Ipin yang tak terbiasa dan nakal saat berpuasa untuk pertama kalinya.Upin dan Ipin yang telah menginjak usia lima tahun mulai mengenali arti "puasa" dan ingin tahu tujuan dan makna berpuasa seperti pada anak-anak Muslim lainnya. Memang merasa teruji dan tidak sabar mereka berdua menunggu saat menikmati hidangan lezat pada saat malam berbuka puasa. 3. 4. 2. keduanya tertidur sambil terlupa rencana mereka untuk ke masjid. Nikmat Tiba waktunya Upin dan Ipin berbuka puasa setelah melewati berbagai cobaan pada hari pertama mereka berpuasa.

mereka pun bermain juga. Upin dan Ipin sudah bersekolah di Tadika Mesra. Setelah makan. Akhirnya keasyikan anak-anak itu berakhir setelah Kak Ros mengarahkan mereka untuk turut serta dalam sembahyang. Esok Raya Opah mencoba meyakinkan Upin dan Ipin bahwa ibadah puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang akan diberi pahala oleh Allah setelah menamatkan riwayat. Mereka semua yang terdiri dari berbagai kaum dan agama ini menikmati hidangan yang disediakan Opah. Fizi dan Upin mengadu laba-laba milik mereka di kelas sebelum pelajaran dimulai. tidak terkecuali Upin. Banyak juga kawan baru tetapi mereka masih bernakal lagi. Setelah menceritakan pengalaman berpuasa.bersama kawan-kawan dan bukannya beribadah. Sewaktu . Seri Kedua Upin dan Ipin 1. Hari Raya Kawan-kawan Upin dan Ipin tiba di rumah kakak beradik itu untuk berpesta bersama. 6. Tadika Berlalunya setahun jagung sejak musim lalu. mereka semua bercerita tentang pengalaman berpuasa sementara Opah yang sentiasa ada untuk memberi nasihat dan ajaran kepada mereka untuk berpuasa pada tahun-tahun akan datang. 5. Ipin dan kawan-kawan mereka. Akan menjadi kebiasaan zaman sekarang bahwa orangtua memberi anak-anak uang sebagai ganjaran tanpa mengajar mereka menghayati makna puasa.

tetapi memang rancangan mereka tidak berhasil. 2. 3. Ipin dan kawan-kawan membincangkan pengalaman berpuasa mereka. Upin bertanya kenapa. lalu Upin. Anak Bulan Upin dan Ipin teruja dan ingin tahu bila bermulanya Ramadan. Upin dan Ipin masih tidak percaya. Dengan rasa kagum akan pengetahuan baru ini.pelajaran dimulai. Tamak Kak Ros membawa Upin & Ipin ke Pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. tetapi mereka terlebih beli ayam goreng sehingga . Bu Guru Jasmin mengingatkan ketibaan Ramadan. Kak Ros memberikan duit kepada adik-beradik kembar itu untuk membeli satu barang saja. neneknya memberi bekal untuk Upin dan Ipin beri kepada Tok Dalang. maka mereka bertanya kepada Kak Ros. Malam itu. Neneknya menjawab bahwa itu adalah adat. 4. Adat Upin dan Ipin bertanya kepada neneknya mengapa Cikgu Jasmin tidak berpuasa. adik-beradik itu pun berjaga untuk mencari anak bulan malam itu. Kak Ros menjawab pertanyaan adik-adiknya itu dengan berkata bahawa perempuan diberi cuti oleh Allah kerana Allah menyayangi perempuan. maka Kak Ros menerangkan mereka bahawa Ramadan bermula sebaik anak bulan kelihatan.

tetapi kecewa karena Kak Ros enggan membeli baju baru. Ruparupanya Kak Ros bukannya membeli. sebaliknya menjahit baju baru untuk adik-adik kesayangannya. Sayang Kak Ros Upin dan Ipin mendesak agar Kak Ros dan Opah membeli baju baru untuk mereka waktu hari raya. 5. Upin & Ipin merasa tertekan.cukup untuk memenuhi meja makan. mereka tidak terdaya untuk menghabiskan semua ayam yang dibeli mereka itu. Apabila Fizi menunjuk-nunjuk baju barunya. Ehsan dan Fizi tiba di surau lalu mengajak Upin dan Ipin bermain bunga api. 6. Cikgu Jasmin pun masuk ke kelas dan membincangkan sebab dan manfaat berpuasa. Di luar rumah. Ketupat . Lailatul Qadr Upin dan Ipin menghayati arti Lailatul Qadr dari Opah. Semenatara itu. Setelah kelas usai semua pun bermaafmaafan. kedengaran juga bunyi letupan mercun. Kisah & Tauladan Teman-teman kelas Upin dan Ipin heboh pasal tangan Fizi yang berbalut. Upin & Ipin membincangkan persiapan raya bersama kawan-kawan. mereka berencana untuk berada dalam surau selepas tarawih untuk mengkaji al-Qur'an. tetapi adik-beradik itu menolak ajakan mereka. 8. Mael pula didapati minum di khalayak ramai siang hari bulan puasa. 7. Sementara itu. jadi Fizi menceritakan apa yang berlaku malam semalamnya. sehingga setibanya waktu makan.

mereka berempat saling membincangkan kabar persiapan raya kawan-kawan mereka. tetapi surau sudah kosong. Zakat Fitrah Dengan menceritakan kegiatan di surau tadi. Sewaktu berbuka puasa. Mereka bertiga bergegas ke surau. dengan izin Opah. Upin dan Ipin tengah bermain bunga api tetapi disuruh Kak Ros menyuruh mereka menyediakan tikar. 10. Lamanya waktu yang diambil mereka untuk meratakan tikar sehingga Kak Ros terpaksa menegur mereka sekali lagi. 11. Sambil menganyam. Malam Syahdu Sudah tiba malam raya. Upin & Ipin bermain-main dengan membuat ketupat berbentuk lain. Rupa-rupanya tikar ini sebagai alas penduduk kampung melatih takbir. Opah menceritakan tujuan membayar zakat fitrah yaitu sebagai memperingati golongan orang kurang mampu baik sampai bulan Ramadan.Opah mengajak Upin dan Ipin membantu menganyam ketupat bersama Kak Ros. Kak Ros menegur mereka karena cara mereka salah. Upin dan Ipin mengingatkan Opah agar membayar zakat fitrah. dan dari Tok ke tangan Upin jua. uang zakat diserahkan Opah ke tangan Tok. Tok Dalang mengajak Upin dan Ipin bertakbir di surau. tetapi diejek balik pula karena ketupat bawangnya. Pagi Raya . 9. jadi mereka ke rumah Tok Dalang untuk membereskan kewajiban zakat mereka. maka tarawih diganti takbir.

1. Tok pun mengajak Upin. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin a. Setibanya di sana. Yaitu data-data dari dialog yang menunjukkan tentang nilai-nilai Akhlak dalam film Upin dan Ipin. 12. Selepas takbir sesi pagi.Pada waktu pagi 1 Syawal. Mael meluahkan rasa kesal kerana gagal memenuhi kewajipan berpuasa sepanjang Ramadan lalu. B. Patuh . Ketika makan. mereka mengajak kawan-kawan ke rumah mereka untuk menikmati hari raya. Berkat Upin dan Ipin membantu mengantar makanan ke rumah Tok Dalang. Selepas itu. Upin dan Ipin bermaaf-maafan dengan Opah dan Kak Ros. Tok memberikan duit raya kepada semua anak-anak yang hadir di rumahnya. namun dimaafkan Opah jua asalkan dia tetap berbuat baik sepanjang bulan mulia itu. Deskripsi Data Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah ditemukan yang sesuai dengan tema dan judul penelitian. Ipin dan kawan-kawan mereka mencoba hidangan istimewanya yaitu ketupat berbentuk lembu.

sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Ketika Upin. Upin : Hah ! Maghrib. b. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! . mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. Ipin. ayo cepat pulang Raju : Hey. Raju : karena kalian menang. saat itu terdengar adzan Magrib. Toleransi Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “ Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Toleransi. Tuhan menyuruh. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah.. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. Dan juga yang terdapat pada Episode Dua yang berjudul “Dugaan”.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Patuh. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan.

Raju : Tak apa. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: ... nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul.. Mak Uda : eh.Mei-mei : eh.dah boleh buka puasa. orang tak tahu Ipin : betul. Ikhlas Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Ikhlas. Mak Uda : nanti . baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. c.... kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa.. Khusyu’ Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Tiga yang berjudul “ Nikmat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Khusyu’. ini doa orang lapar.. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. Raju : emm. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. betul Mei-mei : tak boleh!. Amin. pendeknya. d. mei-mei betul. cepat kalian balik lah. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : yee.. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin..betul.

jangan karena berharap Uang e. teman Ipin puasanya cuma setengah hari.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Bersyukur . Amar ma’ruf nahi munkar. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. dapat pahala. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. cucu opa memang baik.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. tapi itu tak baik. betul. Ehsan : pahala. f. Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Amar ma’ruf nahi munkar..Ipin : opa.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah.. lebih baik puasa penuh.

bukan untuk mencari uang.. tergugah iman Ipin.ketupat katak .engga’ kok.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . seperti dialog di bawah ini: Jajrit : “ketupat lembu . Alhamdulillah. Kak Ros : trus kalian minum? ... Jujur Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. ambil berkahnya g. minta maaf.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Enam yang berjudul “ Idul Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur.. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. Dan juga terdapat pada Seri Kedua episode 18 yang berjudul “Berkat” . Ipin : ih. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah.. Kak Ros : haa. tapi kalo kita dapat uang. mereka bawa bekal.

.Upin : tidak. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. aku ada mercon. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Fizi : eh .. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang . ini kan adat kita i. Dan juga terdapat pada Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “Pagi raya” Mail : Opah mail nak minta maaf. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. Menahan Nafsu Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Sebelas yang berjudul “ Lailatul Qadr” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Menahan Nafsu. Sedekah (Saling Berbagi) Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Sedekah. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat. Opah halalkan h.

setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak.Ehsan : tak pa. aku nak ikut baca Qur’an j. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. biarkan mereka membantu. k. Tolong Menolong Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tiga Belas yang berjudul “Sayang Kak Ros” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Tolong Menolong. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. Saling Memaafkan Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “ Pagi Raya” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu saling memaafkan. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.duduk.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . duduk.

kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. Tuhan menyuruh. 1/1 Anjuran Untuk bersikap saling . dan mentaati peraturan 2 Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. saat itu terdengar adzan Magrib. Ipin. kita sayang opah. Upin : Hah ! Maghrib. ayo cepat pulang Patuh kepada orang Raju : Hey.Upin : minta maaf ya opah. kita doakan opah panjang umur Untuk lebih jelasnya tentang hasil temuan data-data yang bersangkutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No Dialog yang menunjukkan Karimah nilai-nilai Akhlakul Seri / Episode Interpretasi Ketika Upin. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng.betul. betul. betul kan Ipin? Ipin : betul. 1/1 yang lebih tua. mau kemana ? 1 Kak Ros : Cepat mandi.

Raju : karena kalian menang. Mak Uda : nanti . betul Mei-mei : tak boleh!.. toleransi 3 1/2 Toleransi antar umat beragama Upin : yee. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. ini doa orang lapar...supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan.. baca yang betul 1/3 Ajaran untuk khusyu’ ... Mak Uda : eh. cepat kalian balik lah.. mei-mei betul. Raju : emm.. orang tak tahu Ipin : betul. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. pendeknya..dah boleh buka puasa.. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh. Amin.. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga.. baca doa dulu 4 Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim.betul. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. Raju : Taka pa.

Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . tapi itu tak baik. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. Alhamdulillah. cucu opa memang baik. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. bukan untuk mencari uang... betul. dapat pahala.. minta maaf. tapi kalo kita 7 dapat uang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Ipin : opa. lebih baik puasa penuh... bisa masuk syurga 5 Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. jangan karena berharap Uang Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja 6 Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. Kak Ros : haa.Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. Ehsan : pahala.. kalian yang punya dosa kepada orangorang sebaiknya nanti harus minta maaf 1/6 Ajaran bersyukur 1/5 Amr ma’ruf nahi munkar 1/5 Ikhlas dalam melakukan sesuatu .apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja.

boleh kami bantu? 2/13 Sikap tolong menolong . Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat 2/9 Belajar berkata jujur Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? 9 Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .. 8 Kak Ros : trus kalian minum? Upin : tidak.. Ipin : ih. tergugah iman Ipin. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. mereka bawa bekal. setelah itu 11 Upin dan Ipin dating Upin : kak. aku nak ikut baca Qur’an 2/11 Menahan Nafsu 2/9 Saling berbagi Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat .. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang 10 Ehsan : taka pa.engga’ kok. aku ada mercon.. ini kan adat kita Fizi : eh ..Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah.

ketupat katak . Selain itu juga mengajak pemirsanya untuk memahami keadaan akhlak anak dalam keseharian. Upin : minta maaf ya opah.betul. harap-harap dapat banyak” 14 Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. Jelas terbukti bahwa film Upin dan Ipin mengandung banyak data-data yang menunjukkan pada pemirsa film tersebut tentang nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat diambil sebagai pelajaran. kita sayang opah. betul kan Ipin? 12 Ipin : betul. betul. .. biarkan mereka membantu. ambil berkahnya 2/18 Mensyukuri apa yang diberi orang lain 2/17 Jujur mengakui kesalahan 2/17 Saling memaafkan Berdasarkan tabel di atas. duduk. Opah halalkan Jajrit : “ketupat lembu . ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. kita doakan opah panjang umur Mail : Opah mail nak minta maaf. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman 13 seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa.duduk.Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh..

2. Ikhlas. Fungsi Akhlak Berikut ini Fungsi Akhlakul Karimah yang terdapat pada film Upin dan Ipin: a. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang d. Khusyu’ 1). Meningkatkan keimanan . Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3).Kelebihan dan kelemahan dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). 2). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Patuh 1). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Menghargai pendapat orang lain 2). 3). Toleransi 1).

i. Menjadi orang yang amanat. Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif . Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. 1). 1). Sedekah. Amar ma’ruf nahi munkar. Jujur. 3). 1). Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. h. Menahan nafsu. Menghilangkan kemunkaran 2). Lebih percaya diri. 1).e. 2). g. 1). Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Membantu orang yang kurang mampu 3). Bersyukur. 2). 2). Saling berbagi. Membersihkan harta.

Saling memaafkan. Adanya sikap peduli terhadap sesame 2). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik.3). Tidak adanya rasa gengsi . Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. 1). 3). Menghilangkan rasa egois. Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). 1). Tolong menolong. k.

Upaya khusyu’ dalam beribadah Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah yang terpenting. Sehingga dapat kita kategorikan dan analisis sebagai berikut : 1.BAB V PEMBAHASAN A. Dimensi Transendental a. etika dan estetika. oleh karenanya tentu berhubungan dengan penanaman nilai yang didasarkan pada aturan yang menyangkut dimensi transendental (vertical) dan dimensi social (horizontal). Nilai Akhlakul Karimah yang diartikan sebagai nilai positif dalam interaksi soial di masyarakat akan senantiasa mengusung nilai-nilai religius. moral. oleh karena itu dalam beribadah setiap manusia diwajibkan untuk membersihkan diri baik rohani . Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Demikian analisis nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film Upin dan Ipin seri pertama dan kedua.

dan harus khusyu’ dalam melaksanakannya.. Berhias 40 Akhlak Mulia. bukan untuk mencari uang.29 40 Mulyadi. Bersyukur Bersyukur merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap manusia..maupun jasmani. karena menurut Hasan Al Basyri. Karya Toha Putra2003).. sebagaimana dicontohkan dalam dialog dibawah ini : Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kepadaNyalah kembalinya segala urusan41. Amin.. Berhias 40 Akhlak Mulia. ini doa orang lapar. Malang. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. Alhamdulillah. 39 Ahmad Mu’adz Haqqi. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. tapi kalo kita dapat uang. Malang. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati40. pendeknya. Mak Uda : nanti . Cahaya Tauhid Press. 2003 hlm.dah boleh buka puasa.... Mak Uda : eh. Cahaya Tauhid Press. hlm.. oleh karena itu kita tidak boleh main-main.5. karena kita sama saja dengan meminta kepada Allah SWT. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. 41 Ahmad Mu’adz Haqqi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Analisis dalam dialog di atas menunjukkan bahwa dalam berdoa haruslah bersungguh-sungguh . dan bersungguh-sungguh atau khusyu’39 sebagaimana yang tertuang dalam dialog ini : Upin : yee.. minta maaf.31 . b. 2003 hlm.

dan juga Datuk megajarkan bersyukur atas apa yang telah kita terima. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah.ketupat katak . tanpa melihat seberapa banyak pemberian tersebut.. Akhlak Yang Mulia. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. Surabaya. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal42. Bina Ilmu. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog di bawah ini: Ipin : opa.Kak Ros : haa. lebih baik puasa penuh. 1990. ambil berkahnya Analisis dalam dialog di atas bahwa Mak Uda mengajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf Juga terdapat dalam dialog Upin dan Ipin ini : Jajrit : “ketupat lembu . c. dapat pahala. tapi itu tak baik. mengharap ridho dan pahala-Nya.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. sangatlah celaka dan rugi. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? 42 Humaidi Tatapangarsa. hlm:54 .

karena jika melekukan dengan ikhlas maka segala yang kita lakukan akan terasa mudah dan tentunya akan lebih berbarokah. Dimensi Sosial a. 20 . Bila tidak saling tolong menolong. cucu opa memang baik. Tolong Menolong Tolong menolong merupakan nilai Akhlakul Karimah yang patut dikembangkan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain. Sikap suka menolong akan mebuahkan sifat terpuji lain. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. duduk.ikhlas juga berarti melakukan sesuatu tanpa mengaharap imbalan. Analisis: setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seharusnya dilakukan dengan rasa ikhlas.duduk.. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. misalnya mampu menghargai dan menghormati orang lain. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. biarkan mereka membantu. jangan karena berharap uang. hlm. Op-cit. santun dan lain sebagainya. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. maka roda kehidupan manusia akan terhenti seketika. 43 Film Upin dan Ipin juga memuat nilai tolong menolong yakni : Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . 43 Humaidi Tatapangarsa. 2..Mak Uda : iyalah.

1987 Sistem Etika Islam(Akhlak Mulia. anjuran. b. ).Analisis dialog di atas menggambarkan sikap ingin menolong terhadap orang tua. karena itu ia butuh bimbingan. Surabaya. hlm.73 . Amar ma’ruf nahi munkar Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kadang ia tidak atau belum menyadari kesalahannya.. betul.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. Meskipun belum bisa membuat akan tetapi keinginan mereka membantu dan belajar sangat kuat. mana yang patut dan tidak untuk dilakukan. mauidhoh hasanah terlebih uswatun hasanah. Dan banyak orang belum mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Kedua kegiatan dalam rangka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran inilah yang dikenal dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar. Ehsan : pahala. Sikap ini merupakan sikap yang mendidik seseorang untuk menuju Akhlakul karimah. Pustaka Islami. Upin dan Ipin ingin membantu Mak Uda dan kak Ros yang sedang sibuk membuat ketupat. Karena itu.. ia butuh saran dan kritik dari orang lain. 44 Djadmika Rahmat.44 Dialog di bawah ini akan memberikan contoh : Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu.

ia melakukannya dengan kemurahan 45 Zakiyah Daradjat. Jujur Sikap jujur kepada orang lain akan membuat orang lain merasa nyaman. Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit dia akan menjadi orang yang di benci oleh anggota masyarakat. Hlm. antara satu orang dan orang lainnya akan sangat berjarak. Mail : Opah mail nak minta maaf. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Dialog di atas menunjukkan ajakan untuk menuju pada kebaikan. Tanpanya. bahkan bisa menimbulkan permusuhan45. Mak Uda : tak apa. Ilmu Jiwa Agama. Karenanya. Opah halalkan Analisis : mengakui kesalahan adalah merupakan suatu yang sulit dilakukan.Bulan Bintang. berbuat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan diwajibkan atas semua manusia. Ketika ia membelanjakan hartanya. c. ini termasuk nilai yang mendidik dan sepatutnya dimiliki semua orang. jujur dalam setiap perbuatan akan menimbulkan suasana aman dan tertram dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat. d.Bandung. Dalam agama Islam. Saling berbagi Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. 62 .Analisis : yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar yakni menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari keburukan.

hlm. karena sedekah akan menambah kekayaan dan tidak menguranginya. 27 . Muslim yang percaya kepada Tuhannya. Op-cit. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Sebagaimana hadits Nabi SAW : mengurangi kekayaan…”(Muslim) e. tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa apapun yang ia belanjakan hanya karena Allah tidak akan mengurangi kekayaannya. Menahan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. hlm. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. 25 Humaidi Tatapangarsa. Seperti tercermin dalam dialog berikut : Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah.hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia 46. ini kan adat kita Analisis: sikap saling berbagi dan member merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan untuk dilaksanakan di dalam hidup ini. Op-cit.47 Sebagaimana yang tertuang dalam dialog di bawah ini : “ Sedekah tidak 46 47 Humaidi Tatapangarsa.

Tuhan menyuruh. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Raju : karena kalian menang. Toleransi Islam mengajarkan dan memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati.. f. Sungguh . 28 48 . meskipun mereka ingin . 2005) Hlm. menghormati orang yang lebih tua. aku nak ikut baca Qur’an Analisis : Nafsu pada hal-hal yang tidak baik akan menyebakan factor negative terhadapa manusia . mereka bertemu Fizi dan Ehsan lalu diajak untuk bermain mercon. Sebagaimana yang tergambar dalam dialog di bawah ini : Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. seperti hanya ketika upin hdan Ipin hendak shala tarawih. aku ada mercon. dan mengganggu orang lain. Panduan Aqidah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mna boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang Ehsan : taka pa. oleh karena itu kita harus bisa menahan nafsu kita.Fizi : eh . akan tetapi mereka menolak karena itu merupakan perbuatan yang negatif.. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mari ku belikan minum Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari. Ulama dan pemeluk agama lain dicatat sebagai salah satu dari sikap dasar yang paling penting yang member muslim identitasnya dalam masyarakat Islam48.. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.

interaksi takkan pernah terwujud.betul. betul. orang tak tahu Ipin : betul.. Analisis: menghargai dan menghormati orang lain adalah prinsip dasar dalam berinteraksi. Toleransi ini berlaku kepada setiap manusia. mei-mei betul. Kepada Orang tua dan Non muslim. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam49. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. AKIDAH AHLUS SUNNAH (Jakarta: Bumi Aksara. 11 . Dalam dialog di bawah ini di contohkan : Upin : minta maaf ya opah. Raju : emm. Tanpanya. bukan saja pada mereka yang pejabat dan konglomerat. kita sayang opah. namun juga pada masyarakat biasa atau miskin. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. betul Mei-mei : tak boleh!. cepat kalian balik lah..Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah... kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. 1998) Hlm. Setiap orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada eksistensi orang lain.. kita doakan opah panjang umur 49 A. Raju : Taka pa.betul. g. betul kan Ipin? Ipin : betul. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. Syihab.

tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah.Analisis: sikap saling memaafkan sesame manusia merupakan hal penting dalam berinteraksi. Analisis: Patuh dan taat pada peraturan maupun perintah orang tua merupakan cerminan seorang muslim yang taat. 50 Seperti pada dialog berikut: Ketika Upin. Rifai. Moh. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. ayo cepat pulang Raju : Hey. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah.Wicaksana. karena orang tua adalah orang yang patut kita taati. Ipin. h. Aqidah Akhlak (Untuk Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 1994 Jilid 1 Kelas 1) (Semarang: CV. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. 5 50 . Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. bagaimana kita dapat meminta maaf kepada orang lain begitu pila bagaimana kita member maaf kepada oaring yna punya salah terhadap kita. kepada orang tua seharusnyalah kita mentaati segala perintahnya. saat itu terdengar Upin : Hah ! Maghrib. Sebagai makhluk social kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. 1994) Hlm.

Ramadhani. nasab dan harta benda. dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Menghargai pendapat orang lain 2). Contohnya adalah toleransi beragama. 2 . Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertawqa di antara kamu.51 Allah SWT Berfirman "Artinya : Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. ras. Menghormati hak-hak antar umat beragama 51 Barmawie Umary. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Materi Akhlak (Solo: CV. Sesunguhnya Allah Maha Mengatahui dan Maha Mengenal" [Al-Hujurat : 13] Dalam Film Upin dan Ipin Toleransi berfungsi: 1).mengenal. menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi. 1991) Hlm.B. Serta menghapus perbedaan jenis. bahasa. Islam telah menghidupkan hati dan memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasungnya kepada kebajikan. petunjuk dan keadilan. Toleransi Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial. Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin 1. budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. "Khusyu' itu berada dalam hati" (HR. 3). Khusyu’ Khusyu’ berarti rendah diri. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Materi Akhlak (Solo: CV. Ramadhani. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu 3. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang 52 Barmawie Umary. Dalam Film Upin dan Ipin sikap Khusyu’ berfungsi: 1). Adapun dalil yang menguatkan bahwa khusyu' itu pekerjaan hati adalah hadis Ali ra. 5 . tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi.52 Dalam Film Upin dan Ipin sikap patuh berfungsi: 1). Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Rendah diri ini kadang-kadang berada dalam hati dan kadang-kadang berasal dari anggota tubuh seperti diam. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social.2. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. 2). Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. al-Hakim). 1991) Hlm. Tingkat konsentrasi yang lebih baik.

yang artinya. ”Dan hendaklah sebagian dari kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan. Oleh karenanya. sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas. yaitu sebuah keikhlasan. 1996) Hlm. tidak ada apaapanya dihadapan Allah SWT. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya disaat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya. atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia. Meningkatkan keimanan 5. memerintahkan kepada hal yang ma`ruf dan melarang kepada 53 Zakiah Daradjat.53 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Ikhlas berfungsi: 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Ikhlas. Amar ma`ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicacipun hatinya tetap tenang. karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah SWT. sesuai dengan firman Allah. sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. Amar ma’ruf nahi munkar. karena kunci dari itu semua belum kita dapatkan.4. 29 . Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu.

tenang. tetapi sekarang para remaja sudah mulai resah dengan keadaanya sehingga mereka banyak yang terjerumus kedalam lubang kegelapan. Kadang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengeluh tentang segala hal. Menghilangkan kemunkaran 2).” (Ali Imran [3]: 104) Karena tujuan amar ma`ruf nahi munkar menghilangkan kemunkaran. 54 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Amar ma’ruf nahi munkar berfungsi: 1). senang. maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Inilah adabadab yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mengubah kemunkaran. Coba anda pahami dan perhatikan remaja jaman sekarang dengan jaman dulu. Ketika remaja jaman dulu mereka bersusah payah memperjuangkan hidupnya walau pun dalam kesempitan. disaat kita nyaman. 55 54 55 Arifin. Bersyukur. 97 Djazuli. amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan tanpa memparhatikan adab malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kemunkaran tetap merajalela. Karena tak jarang.Hlm. Padahal mengeluh itu akan memperkeruh suasana hati kita.hal yang munkar.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . 1991) Hlm. dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. aman dan ketika rasa keluh itu datang maka hilanglah semua rasa itu dan kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. sehingga tujuan amalan ini tercapai. . Saling mengingatkan dalam hal kebaikan 6.12.

padahal sebaliknya. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. tetapi kalau tidak. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Jujur. maka dikatakan dusta. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. rasa syukur merupakan apresiasi paling tinggi jika dibandingkan dengan hasilnya tersebut. maka dikatakan benar/jujur. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah. Kejujuran itu ada pada ucapan. 7. Jadi. Itulah fungsi bersyukur agar hati selalu damai. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. 3). Dalam Film Upin dan Ipin sikap bersyukur berfungsi: 1). Jujur merupakan sifat yang terpuji. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid’ah. Lebih percaya diri. tenang. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Seorang yang berbuat riya’ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). 2). karena dengan bersyukur maka akan lebih mendekatkan diri kita dengan sang Pencipta.Janganlah mengeluh dan mulailah bersyukur. jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. secara lahiriah tampak . nyaman dan selalu bahagia. juga ada pada perbuatan.

Yang jelas. 9. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita.137 . sedangkan lawannya. Menahan nafsu. Membersihkan harta. Sedekah. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Menjadi orang yang amanat. 56 Dalam Film Upin dan Ipin sikap jujur berfungsi: 1). Ketika ia membelanjakan hartanya. merupakan sifat orang yang munafik. Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang. 1987) Hlm. Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. 8.sebagai seorang pengikut Nabi. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota 56 Zakiah Daradjat. ia melakukannya dengan kemurahan hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia. Dalam Film Upin dan Ipin sikap sedekah berfungsi: 1). seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Membantu orang yang kurang mampu 3). dusta. Saling berbagi. 2). 2).

sebagai sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan. Tolong menolong. Dalam perspektif struktural-fungsional. Mencegah perbuatan yang negatif 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu 10. Pranata tolong-menolong berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia marah.jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan anggota masyarakat ataupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Melatih Pengendalian diri 2). 3). Dalam Film Upin dan Ipin sikap tolong-menolong berfungsi: 1). Dalam Film Upin dan Ipin sikap menahan nafsu berfungsi: 1).orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. . Menghilangkan rasa egois. Tolong-menolong. keberadaan pranata tolong-menolong dalam struktur sosial masyarakat karena pranata ini dapat menjadi komponen dalam struktur yang mampu mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi keterbatasan masyarakat. sekaligus menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat.

diantaranya adalah: 1. Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. naskah atau skenario. . Saling memaafkan. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Dalam Film Upin dan Ipin sikap saling memaafkan berfungsi: 1). Tema yang diangkat disajikan secara sederhana dan dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami. Tidak adanya rasa gengsi C. akting maupun lainnya. Begitu pula dengan film kartun islami Upin dan Ipin Dalam film tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan yang harus diakui keberadaannya sehingga pada akhirnya kelebihan dan kelemahannya menjadi tolak ukur dalam penggarapan film bertema serupa. Menghilangkan rasa dendam 3). Intropeksi diri 2).11. Film kartun Islami Upin dan Ipin mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin Setiap Film Secara global pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalamnya. baik yang berupa permasalahan teknis.

Kak Ros hanya mengatakan . Penampilan yang sopan dan penuh kelembutan ini mencerminkan kehidupan yang harmoni sehingga menyenangkan penonton. Opah dan Kak Ros mengajak Upin dan Ipin shalat tarawih di Masjid. sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat menontonnya dan mengambil manfaatnya. Peran seorang nenek dapat dijadikan referensi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka Kekurangan: 1. Penyampaian berbagai pesan moral melalui bahasa yang lucu. kalaupun dengan hukuman maka hukuman itu yang sewajarnya dan tidak melukai atau menyakiti. sesampai di depan Masjid Upin dan Ipin asik bermain dengan teman-temannya kemudian Kak Ros menampar mereka. Dalam pendidikan seharusnya tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan nasehat. 2. 4.ringan dan tidak berbelit-belit mudahkan penonton mencerna pesan-pesan moral yang ada. 5. 3.2. Dalam mernyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu ada yang tidak memuaskan seperti masalah haid. Ini terjadi ketika Upin dan Ipin menanyakan kenapa wanita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Film ini merupakan film kartun yang tiap adegan dan percakapamnya terdapat nilai-nilai pendidikan agama dalam peta pesan-pesan moral yang disampaikan dengan seni yang tinggi dan juga ringan. Dalam film kartun terebut terdapat sedikit unsur kekeraan seperti tamparan Kak Ros kepada Upin dan Ipin yang disebabkan kenakalan Upin dan Ipin.

. Jawaban Kak Ros yang kurang jelas ini dapat menimbulkan pertanyaan yang besar kepada mereka kenapa wanita diberi kelebihan sedangkan Laki-laki tidak.bahwa wanita diciptakan dengan sesuatu yang lebih dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya haid bagi wanita sehingga dilarang mengerjakan ibadah puasa.

Toleransi . maka dapat ditarik kesimpulan. Ikhlas b. Kesimpulan Setelah pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Amar ma’ruf nahi munkar 3). Upaya Khusyu’ dalam beribadah 2). Saling berbagi 4). yakni: 1.BAB VI PENUTUP A. Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: 1). Tolong menolong 2). Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut: a. Bersyukur 3). Terkait dengan dimensi social yaitu: 1). Jujur 5).

Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Menahan Nafsu 8). 2). Khusyu’ 1). Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Pemaaf 7). Menghargai pendapat orang lain 2). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang .6). Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a. 3). Patuh 1). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Toleransi 1). Patuh 2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3).

Ikhlas. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 1). Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. Membantu orang yang kurang mampu . g. Saling berbagi. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. 2). h. Jujur. 1). Bersyukur. 1). Lebih percaya diri. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. 1). Amar ma’ruf nahi munkar. Meningkatkan keimanan e. Sedekah. Menghilangkan kemunkaran 2).d. 2). 2). 3). Menjadi orang yang amanat.

3). Membersihkan harta. i. Menahan nafsu. 1). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif 3). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tolong menolong. 1). Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Menghilangkan rasa egois. 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. k. Saling memaafkan. 1). Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi

B. Saran Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua, pada bagian ini penulis ingin ikut serta memberikan kontribusi berupa saran sebagai berikut: 1. Terkait dengan eksistensi Film, sudah sepatutnya Film maupun karya lainnya, mempertimbangkan sisi Akhlak dan etika yang bisa disumbangkan kepada masyarakat luas dan bukan hanya mempertimbangkan selera pasar, trend, ataupun profit oriented. Karena, akhir-akhir ini banyak bermunculan filmyang jauh dari unsure mendidik, mengeksplorasi seks tanpa tedeng aling-aling misalnya. Sebab bagaimanapun, film adalah yang paling banyak diminati masyarakat di segala lapisan. 2. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua Guru untuk dijadikan sebuah metode pengajaran dalam proses belajar mengajar, karena pada zaman sekarang peserta didik mulai bosan dengan bahan ajar atau media yang lama, dan sebaliknya film banyak diminati oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Al-Ghazali.1990.Mutiara Ihya ‘Ulumuddin. Bandung:Mizan. Al-Kabadzi, Al-Bukhari, Yakub, Ibnu Ibrahim, 1993 Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf, (alih bahasa: Rahmani A).Bandung:Mizan Ahmad Mu’adz Haqqi, 2003.Berhias 40 Akhlak Mulia.Malang:Cahaya Tauhid Aminuddin.1975.Etika Ilmu Akhlak. Jakarta:Bulan Bintang Arifin, 1991, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta Asmaran. 1994. Pengantar Studi Akhlak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers.

Bungin, Burhan.2003.Content Analysis dan Fcus Group Discussion dalam Penelitian Sosial .Jakarta:Raja Grafindo Persada, Bawani Imam,dkk, 1991.Cendekiawan Muslim Dalam Perseptif Pendidikan Agama Islam.Jakarta:Ciputat Press Darajad, Zakiah, 1970.Ilmu Jiwa Agama.Jakarta:Bulan Bintang Daradjat, Zakiah, 1987, Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Bulan Bintang, Jakarta Djatmika, Rahmad.1987.Sistem Etika Islam.Jakarta:Pustaka Islam Djazuli,1990.Akhlak Dalam Islam.Malang:Tunggal Murni Hubberman, Michael.1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:Universitas Indonesia

Metodologi Penelitian Kualitatif.Semarang:PT.2002. dkk.com CD Film Upin dan Ipin Seri Pertama dan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta./2009/11/13. 1980.Materi Akhlak. 1986.Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.Bandung:Remaja Rosda Karya Mulyadi. Lexy J. 1997.upindanipin. 38 Sifat Generasi Unggulan. Solo:CV. Jakarta: PT. Rineka Cipta. S. Barmawi. 1990. Jakarta:Gema Insani Press http://media-islam.blogspot. Soejono. Jakarta: PT.com Les' Copaque Production 2009 /11/13. Abdurrahman.http://th3-3city. Ramadhani Majdu Al Hilali. Sadiman Arief.or. Media Instruksional Edukatif..http://www. Surabaya: PT.1999. Media Pengajaran. Bina Ilmu Umary. Karya Toha Putra Rohani Ahmad. 2003 Aqidah Akhlak.1989.Moleong. . Humaidi.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami Burhanuddin Bin Md Radzi . Media Pendidikan. Tatapangsara. Bandung: CV Sinar Baru. Akhlak yang Mulia. Raja Grafindo Persada Sudjana Nana dan Rivai Ahmad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful