NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI Diajukan Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam(S.Pd I)

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: SONY LUTFIAJI PRIYANDOKO NIM: 06110131

Telah disetujui Oleh: Dosen Pembimbing:

Muhammad Walid, MA NIP. 197308232000031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Moh. Padil, M.Pd.I NIP. 196512051994031003

HALAMAN PENGESAHAN NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN SKRIPSI Oleh Sony Lutfiaji Priyandoko NIM. Penguji Utama: Dr. Nur Ali. H.Pd NIP. Mudjab. M. MA NIP. 196504031998031 002 ( ) 2. Pdi) Tanggal: 30 Juli 2010 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1. 06110131 Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. 196611212002121 001 ( ) . Ketua Penguji: Dr. M. H.

Sekretaris/Pembimbing: Muhammad Walid. 197308232000031002 ( ) Mengesahkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. M.3. ketulusan jiwa. 19620507 199503 1001 PERSEMBAHAN Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orangorang yang mempunyai kebeningan hati. Zainuddin. H. MA NIP. yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan di dunia ini: Ayahanda Moch Imam Syafi’i dan Ibunda Katarina Dian tercinta. MA NIP. . engkaulah guru pertama dan pelita dalam hidupku yang telah mengasihi dan menyayangi dengan ketulusan hati.

Terima kasih atas moril dan spirituil yang diberikan kepadaku. Abu Hurairah) 1 Syaikh Khumais As-Sa’id. Para guru dan dosenku. MOTTO ‫ا ﻧ ﻤ ﺑ ﻌ ﺖ ﻤﻢ ﺻ ﺢ ﻻ ﻼ ق‬ ِ َ ‫ِ ﱠ َﺎ ُ ِﺜ ُ ِﻻ ﺗ ّ َ َﺎ ِﻟ َ ا َ ﺧ‬ Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. 2005) Hlm. (HR. mengasihi dan menyayangi dengan sebening cinta dan sesuci doa. yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang tidak terhingga serta doa yang telah diberikan kepadaku. 38-39 1 . Ya Allah … kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu yang telah memberikan orangorang yang mencinta. Beginilah Rasulullah Mengajari Kami (Jakarta: Darus Sunnah Press.

Wb. dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Sony Lutfiaji Priyandoko : 06110131 : Pendidikan Agama Islam : Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin . bahasa maupun teknik penulisan. 21 Juli 2010 Kepada Yth : Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang di Malang Assalamu’alaikum Wr.Muhammad Walid . MA Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang NOTA DINAS PEMBIMBING Hal Lampiran : Skripsi Sony Lutfiaji Priyandoko : 4 (empat) Eksemplar Tanggal. baik dari segi isi. Sesudah melakukan bimbingan.

kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Muhammad Walid. Pembimbing. Wassalamu’alaikum Wr. Demikian. mohon dimaklumi adanya. bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi.Maka selaku pembimbing. dan sepanjang pengetahuan saya. MA NIP. juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diuji. 21 Juli 2010 Sony Lutfiaji Priyandoko . Malang. 197308232000031002 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan. Wb.

antara lain: . sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia. bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini.PdI). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesainya skripsi ini. para keluarga. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Upin dan Ipin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S. taufiq serta hidayah-Nya. tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan.KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat.

Zainuddin. Malang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. M. MA. Moh. 2. selaku rektor UIN Malang yang telah memberikan segala motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid. Segenap dewan guru dan karyawan MTs. atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan skripsi ini. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Bapak Prof. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Padil. 6. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dr. Bapak Dr. 4. H. Akhirnya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholehah serta mendapatkan imbalan yang semestinya. Imam Suprayogo. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan kasih sayang yang tiada batas demi tercapainya cita-cita ananda. Oleh karena itu. Negeri Pandaan. dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu yang diluangkannya. 5.1. H. 3. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. MA. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Bapak Drs.PdI. 13 Juni 2010 . M. 7.

................................................................................... viii DAFTAR ISI............................................................................ vii KATA PENGANTAR .................................................................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN A B C D Konteks Penelitian ................................................... 4 ........................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................ vi SURAT PERNYATAAN ........................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................................................. 1 Fokus Penelitian ............... i HALAMAN PERSETUJUAN ............................... 4 Manfaat Penelitian ...................... iv HALAMAN MOTTO ................ 4 Tujuan Penelitian ......................................Penulis Sony Lutfiaji Priyandoko DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........... x ABSTRAK……………………………………………………………………...... …................... …........ … ................................................................... v NOTA DINAS ............................................................................................................. …......................................

.................. Sejarah Upin dan Ipin………………………………………… 14 2............. dan Pembinaan Akhlak……………… 6 1............... Pengertian Akhlak ....... B... Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……… 42 1............... F............12 5........................ C. 18 Data danSumber Data ............ B....................... 30 1................................13 B.................. …...................... D.... Faktor................. 19 Instrumen Penelitian ............................................ E........ Film Animasi Upin Dan Ipin………………………………………..... 6 2. 20 Analisis Data............ 24 Deskripsi Data ...............................14 1.......... Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin………………. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak………11 4...... BAB V PEMBAHASAN A........ 19 Teknik Pengumpulan Data ...Fungsi Akhlak…………………………………………………. 5 BAB II KAJIAN TEORI A. Sinopsis ......................................... Dimensi Sosial …………………………………………………….......... 16 BAB III METODE PENELITIAN A. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin 30 2. 50 38 . 23 BAB IV HASIL PENELITIAN A........... Dimensi Transendental …………………………………………… 42 2....... ........ Pembinaan Akhlak Pada Anak………………………………….............E Batasan Masalah ………………………………………………............. 44 B............................ 21 Teknik Keabsahan Data ............ Pendekatan dan Jenis Penelitian . Pengertian............. Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin ............ Fungsi.............. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin……………………….............. Nilai-nilai Akhlak ………………………………………………7 3................................

Universitas Islam Negeri Malang. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Akhlakul Karimah pada anak usia sekolah dasar terutama dalam Akhlak.. Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan. Fungsi Akhlak apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan dokumentasi. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin………………………. Fakultas Tarbiyah. Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka (Library Reserch). ini yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Saran ………………………………………………………………. 2010. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Analisis data dengan menggunakan Content Analisyis . dengan mengambil objek film kartun Islami Upin dan Ipin. 57 BAB VI PENUTUP A. menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film kartun Islami Upin dan Ipin beserta fungsi Akhlak tersebut Dasar.C. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan didukung dengan teori sastra semiotika.. Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penyampaian materi Aqidah Akhlak pada anak usia Sekolah Dasar. 60 DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Sony Lutfiaji Priyandoko. Kesimpulan …………………………………………………………59 B. Skripsi. Pembimbing: Muhammad Walid . MA. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai Akhlakul Karimah apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. dengan sasaran para orang tua dan pendidik.

Terkait dengan dimensi social yaitu: Tolong menolong. bahkan mistik. Mencegah perbuatan yang negative. dan dari analisis tersebut ditarik kesimpulan. c) Khusyu’: Menjadikan Ibadah lebih sempurna. k) Saling memaafkan: Intropeksi diri. Maka sangat jarang acara yang mengarah kepada pendidikan agama Islam. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. d) Ikhlas: Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri. Bersyukur. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah: Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: Upaya Khusyu’ dalam beribadah. Ikhlas. Menghormati hak-hak antar umat beragama. Menahan Nafsu. j)Tolong menolong: Adanya sikap peduli terhadap sesama. Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Meningkatkan keimanan e) Amar ma’ruf nahi munkar: Menghilangkan kemunkaran. 2) Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a) Patuh: Mempunyai rasa taat terhadap orang tua. b) Toleransi: Menghargai pendapat orang lain. Patuh. Amar ma’ruf nahi munkar. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang. sangat jarang acara yang sifatnya mendidik khususnya terhadap anak. Membantu orang yang kurang mampu. khayalan. Menghilangkan rasa dendam BAB I PENDAHULUAN A. kebanyakan film-film untuk anak di penuhi dengan cerita-cerita yang terkait dengan kepahlawanan.(Analisis Isi) atau analisis dokumen. Toleransi. Menghilangkan rasa egois. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu. Saling berbagi. Menjadi orang yang amanat. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Lebih percaya diri. f) Bersyukur: Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Jujur. Pemaaf. Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Membersihkan harta. khususnya yang . g) Jujur: Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Konteks Penelitian Di tengah banyakya acara-acara televisi pada saat ini. i) Menahan nafsu: Melatih Pengendalian diri. h) Sedekah: Saling berbagi. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik.

Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia mencatat. dibandingkan dengan anak yang menonton program netral [tidak mengandung unsurkekerasan]. ini yang menyebabkan kekhawatiran akan dirusak oleh media Televisi.2 Pada Koran Surya tanggal 7 Agustus 2009 terdapat data beberapa penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jam menonton televisi pada anak mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar menonton tayangan televisi dari empat hingga lima jam sehari. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan fantasi dan bermain.menyangkut tentang akhlak anak atau peserta didik. Untuk itulah 2 Muhaimin. Psikolog dari universitas Indonesia. semakin sering anak menonton program TV dengan muatan kekerasan semakin tinggi kecenderungan menjadi agresif saat beranjak dewasa. 2003. Hanya. Sementara di hari Minggu bisa tujuh sampai delapan jam. menunjukkan hasil anak yang menonton program televisi yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat kekerasan terhadap anak lain. dibandingkan dengan kerugiannya. Efek jangka panjang soal kekerasan ini juga dipaparkan Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono. Menurut psikolog yang sering meneliti soal perilaku kekerasan ini. Manfaat dan kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada. manfaat menonton acara televisi sampai saat ini. jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian. Surabaya.) hal 87 . (Pustaka Pelajar. Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya. Penelitian yang dilakukan Liebert dan Baron dari Inggris.

hal 49 . politik. mencerdaskan kehidupan bangsa. serta ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 4: Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ekonomi. Surabaya). di antaranya tentang shalat Tarawih. keserasian dan keselarasan. 1993 Metodologi Pendidikan Islam. kemanfaatan. pendidikan dan hiburan. yang memperkuat ideologi. serta pertahanan dan keamanan 3 Ini mengakibatkan Orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia sekolah dasar terutama dalam hal ibadah atau pendidikan fiqih. Film Upin dan Ipin ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain dengan komputer. yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). sosial budaya.pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. Puasa. (ramadhani. dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. kemandirian. keseimbangan. 3 zuhairi. Sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran dimana penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami. Zakat. Hal ini tercantum dalam BAB I Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997. Pasal 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: Penyiaran berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5: Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan. pemerataan. kejuangan.

Kawan Upin kan. Dalam hampir semua episode. tanpa terpoles penghayatan keberagamaan yang dipaksakan. Boleh-boleh saja.. Pesan sosial. “Opah. kehidupan keberagamaan terasa segar dan apa adanya.. kata Opah. anak-anak semisal Upin dan Ipin berpuasa setengah hari. dan sebagainya. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. dia puasa setengah hari ke. Jadi Opah. pahamlah Opah. tanpa mengharap pemberian uang.” kata Upin. jelas film ini sangat baik untuk mendidik akhlak anak kita sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dibanding dengan film sejenis dari Barat atau pun Jepang yang sering mengumbar kekerasan dan pamer aurat. “Tapi kata kawan Ipin. Secara budaya film ini menampilkan budaya melayu sehingga menjadi media pengenal budaya maupun . Upin dan Ipin seakan hendak mengajukan protes pada Opah. Boleh ke Opah?” timpal Ipin. Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. Saat itu.Salam. Ia tak hanya menyampaikan pesan namun juga memiliki tanggung jawab pada isi pesan yang disampaikan bagi khalayak penontonnya”. Muhd Safwan Abdul Karim salah satu sutradara Film Upin dan Ipin mengatakan dalam emailnya “Mungkin inilah film kartun yang bermuatan dalam tanda kutip. malu-malu. Penjelasan Opah ini membuat dua kakak-beradik yang lugu ini merasa malu dan akhirnya mereka bertekad untuk berpuasa penuh selama sebulan Ramadan.Mendengar “provokasi” Fizi. Secara agama jelas memudahkan transfer penghayatan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakak-beradik kembar ini. Tapi apa salahnya belajar untuk berpuasa sehari penuh. agama.Kesempatan ini digunakan Opah untuk menjelaskan bahwa puasa dilakukan dengan ikhlas. dia puase satu hari dapat seringgit.

D. 2. bagaimana caranya agar film yang seperti ini dapat tumbuh sehingga semangat keagamaan (Islam) dapat tumbuh secara natural terhadap perilaku atau Akhlak anak. Apa nilai Akhlak yang terkandung dalam film Upin dan Ipin? 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para Guru untuk menyempurnakan penyampaian materi dan metode pendidikan Aqidah Akhlak pada siswa Madrasah Tsanawiyah. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah: 1. Apa fungsi dari nilai akhlak yang terdapat dalam film upin dan ipin? C. Fokus Penelitian Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas.tumbuhnya rasa percaya diri terhadap budaya yang sarat nilai. Untuk menganalisis fungsi akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Berdasarkan latar belakang di atas. disini dikemukakan beberapa rumusan masalah: 1. Harapan selanjutnya. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam Film Upin dan Ipin. usaha penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul “NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN” B. . Manfaat Penelitian Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini bermanfaat sebagai: 1.

2. . Bagi Keilmuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan islam ke depan. Memberi kontribusi pada cara pemahaman sebuah film ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai akhlak. 2) Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Bagi Peneliti 1) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan PAI. d. Bagi Masyarakat 1) Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar diluar sekolah. Fakultas Tarbiyah UIN Malang. 2) Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. 2) Sebagai referensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran. Bagi Lembaga 1) Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar. Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

hlm. Pengertian Akhlak Di lihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang khususnya ditujukan pada siswa kelas IX Mts. BAB II KAJIAN TEORI A.1. dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak semester Satu dengan kompetensi dasar Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. tingkah laku dan tabiat4. Menurut Ahmad Amin 4 Asmaran. Menurut Ibnu Maskawih Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tindakan menghajatkan fikiran. Sedangkan pengertin akhlak menurut para ahli adalah a. Nilai. Tidak semua seri dalam film Upin dan Ipin dibahas dalam penelitian ini. .E. Dalam Akhalakul Karimah terdapapat pembahasan yang cukup luas. b.1994).nilai Akhlak 1. Pengantar Studi Akhlak (Jakarta:Raja Grafindo Persada. tetapi di batasi hanya film Upin dan Ipin seri Pertama Tahun 2007 dan seri Kedua Tahun 2008. Batasan Masalah.

2003). Menurut Al-Qurtubi Akhlak adalah sifat-sifat seseorang. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam.20. Akhlak yang Mulia (Surabaya :PT. Berhias 40 Akhlak Mulia( Malang:Cahaya Tauhid. 1980). Nilai-nilai Akhlak Menurut Syeikh Hasan Al Banna Menurut Syeikh Hasan Al Banna yang termasuk nilai akhlakul karimah yaitu: a. ilmu.Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Ahmad Mu’adz Haqqi. . rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya. akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela6. kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat)5 c. b. hlm. Jujur Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta. 5 6 Humaidi Tatapangsara. Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa.20. dimana pebuatan tersebut dapat berupa perbuatan baik atau buruk tanpa melakukan pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Yang mana dari sifat tersebut perbuatan. hlm. Bina Ilmu. 2.

Para ulama banyak mengartikan khusyu’ antara lain. Al Kalabazdi berpendapat.5. ketinggian akhlak dan membuahkan cinta antara sesama manusia.7 Sedangkan menurut Dr Ahmad Amin Nilai Akhlak Yaitu: a.c. menanggung beban dari orang-orang beragama. ‘kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit. Dalam pengertian luas tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Karya Abditama. Karya Toha Putra2003). 8 Mulyadi. rendah. kesucian jiwa. dan berperasaan senang bersama tuhan” 7 Abd Mudjib Muhaimin Tadjab. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. Tolong Menolong Bertolong-menolong adalah ciri kehalusan budi. menurut Hasan Al Basyri.Hlm. khusyu’ artinya bahwa diri berada di hadapan Allah SWT. .1994). hlm.242. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati8. bukan “rendah diri”. Dimensi-Dimensi Studi Islam ( Surabaya:. b. atau takluk. Khusyu’ Khusyu’ secara bahasa artinya tunduk. Secara istilah. Tawadhu’ Tawadhu secara bahasa berarti “rendah hati”. teguh dalam kepasrahan.

Ibnu Ibrahim. d. tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. tenggang rasa atau saling menghargai. (alih bahasa: Rahmani A. tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur (sombong) 9. Al-Bukhari. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena disamping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. . hlm . tasamuh artinya toleransi. Toleransi terdiri dari dua macam yaitu : toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim.Bandung:Mizan. Secara bahasa.4. Taat pada peraturan 9 Al-Kabadzi. Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf.Dengan demikian. tidak menyerang. dan tidak mengusir kita dari kampung halaman.Materi Akhlak ( Solo:CV. secara istilah.13. Adapun toleransi terhadap non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah SWT10. 1993) hlm. Tasamuh. Yakub. 10 Barmawi Umary. Ramadhani 1989). c.

e. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah.Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Dan yang termasuk akhlakul karimah ialah: a. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. yang berupa semua akhlak yang harus dianut serta dimiliki oleh setiap orang. 2003). Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. Mengendalikan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. sehingga segala upaya yang mengarah kepada pelestarian merupakan suatu sikap yang terpuji dan selalu dianjurkan oleh agama11 Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah akhlakul karimah ialah akhlak yang baik. Agama tidak menginginkan adanya perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.16.hlm . 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta:Gema Insani Press. .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang 11 Majdu Al Hilali. Memelihara kelestarian Alam.

sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal. Faktor dari dalam dirinya . mengharap ridho dan pahala-Nya. memohon kepada Tuhan yang pantas di sekitar usaha. Faktor dari luar dirinya Lingkungan Rumah tangga dan sekolah Pergaulan taman dan sahabat Penguasa atau pemimpin b.dalam perkelahian fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak Pada dasarnya faktor ini terdiri dari 2 macam yaitu: a. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. 3. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Qona’ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung tiga perkara yaitu: menerima dengan rela apa yang ada. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. b. c. Qona’ah bukanlah penggangguran. sangatlah celaka dan rugi. menerima dengan sabar ketentuan Tuhan bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Qona’ah Qona’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang diiliki.

73. 9 Djatmika Rahmad Sistem Etika Islam. hlm. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak merupakan faktor utama untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. melalui berbagai segi keutamaan akhlak yang luhur.- Instink Kepercayaan Keinginan Hati Nurani Hawa nafsu12.1987). Drs Djazuli dalam bukunya “Akhlak dalam Islam” mengemukakan ada tiga keutamaan Akhlakul karimah: a.(Jakarta:Pustaka Islam. Sifat-sifat terpuji banyak dibicarakan dan di kaji dari sumber-sumber lain. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan pendirian yang kuat. yang diharuskan dalam agama sangat menghormati orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. . Segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar berarti itulah yang lebih kuat dan lebih banyak memberi warna pada mental anak. Jika lebih kuat berada pada ciri-ciri yang terdapat pada akhlak yang mulia maka anak mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya. 4. Semua faktor-faktor tersebut menjadi satu sehingga dapat berperan dalam pembentukan Akhlak mulia. bahagia dan sejahtera. Fungsi Akhlak : Akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial. Oleh karena itu Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang bergemilang.

. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah menegaskan bahwa kesempurnaan imam seseorang terletak pada kesempurnaan akhlak. sadaqah. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti: shalat. Bahkan Allah memerintahkan seseorang muslim untuk memelihara akhlanya dengan kata-kata yang pasti.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. puasa. 5.b. Dalam perkembangannya manusia 13 Djazuli. Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. terang dan jelas. zakat. haji. Dan juga sebaliknya akhlak tanpa aqidah bagaikan bayang-bayang bagi benda dan tidak tetap dan selalu bergerak.2. dihukim setaraf dan sederajat” Lantaran demikian Allah mencurahkan kehormatan pada akhlak dan memperbesar kedudukannya. Pembentukan Akhlak Pada Anak. c. tolong menolong dan sebagainya. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari_hari. Para muslimin tidak dibenarkan sedikit juga untuk mensia-siakan akhlaknya.Hasbi Ash Siddeqi mengatakan : “Kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an dihukum satu.Hlm. Aqidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dijadikan tempat untuk berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. bahkan tidak boleh memudah- mudahkannya13.

dibaca atau bicarakan beserta instrument yang digunakan dalam kegiatan tersebut". 'pengantar'. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti 'tengah'. "media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi..15 Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology). Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan. Sehubungan dengan hal ini Zakiah Darajat.62. menyatakan: “Kalau ingin mengetahui pembinaan moral anak sesuai denan kehendak agama. dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama. dkk. maka ketiga pendidikan (keluarga. Azhar Arsyad.mempunyai adanya suatu proses perubahan baik jasmani maupun rohani. Perkembangan dari masing-masing individu itu tidak sama. Bulan Bintang 1970). media adalah perantara (‫ )وﺳ ﺎﺋﻞ‬atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. hlm 3 Karti Soeharto. Op. hal ini di sebabkan adanya facktor-faktor yang mempengaruhi. dilihat. Briggs (1970) 14 15 16 Zakiah Darajad Ilmu Jiwa Agama (Jakarta. 'perantara'. Media 1. Op. Sementara itu. hlm 98 .. Dalam bahasa arab.16 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah ”berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Cit. Cit. didengar. tidak bertentangan satu sama lain14 A. sekolah.Hlm.

film. video. landasan pengunaan. pemilihan. Media elektronik dapat 17 Arief S. Media Elektronik Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. fungsi. perasaan. 1986). Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak). Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video. Media pembelajaran: Arti. 18 Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. opaque.berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. seperti pada televisi.. yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar. karakteristik oht. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. dan konten daring. dkk. presentasi multimedia.hlm . Media Pendidikan (Jakarta : PT. klasifikasi. filmstrip. slide. dan penulisan naskah slide. Sadiman. Tv. Media Elektronik dan Media Cetak a.24. 18 . (Malang FIP-IKIP 1997) . rekaman audio. Raja Grafindo Persada. serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. 2.17 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran. hlm 6 Ibrahim. dan menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

dan peralatan. Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli. Media cetak menggunakan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata. Rudy Bretz. landasan pengunaan.. gambar. Di samping itu juga. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi). film. Media pembelajaran: Arti. mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara. Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) Sihkabuden.20 3. garis.( Malang: FIP IKIP Malang 1994). filmstrip.. bahan baku dasarnya maupun sarana penuampaian pesannya menggunakan kertas. (Malang FIP-IKIP 1997) . opaque. Tv. Unsur.berbentuk analog maupun digital. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. video. dengan masingmasing ciri dan kemampuannya sendiri. dan gerak. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media. klasifikasi. 19 Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. karakteristik oht. dan foto. 20 19 . dan simbol). fungsi. media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format. dan penulisan naskah slide. Hlm 12 Ibrahim. Klasifikasi dan karakteristik media instruksional sederhana. walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. slide.hlm 25.unsur Media Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan. visual (berupa gambar. pemilihan. orang.

Media Visual 21 Arsyad.2002). Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. 1. Media Pembelajaran. media dibagi ke dalam: a. piringan hitam. hlm 14. media audio semi gerak c. media audio visual gerak a. media audio visual diam b. media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjasi 8 kategori: a. cassette recorder. Macam-macam Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dilihat dari jenisnya. b. Media Auditif Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja.( Jakarta: PT. media cetak. media semi gerak f.21 4. Dengan demikian. daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya. . Raja Grafindo Persada . media visual diam e.dan media rekam (recording). Dilihat dari jenisnya. A. media audio g. media visual gerak d. seperti radio.

yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. c. yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film video cassette. suara (sound slides). Media Audiovisual Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai). Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu. film kartun. 2) Audiovisual gerak. film rangkai suara. slides (film bingkai). foto. yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti bingkai. gambar atau lukisan. cetak suara. Pembagian lain dari media ini adalah: a) Audiovisual murni. Media ini dibagi ke dalam: 1) Audiovisual diam. dan . cetakan.Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik.

cara pembuatannya mudah. Dilihat dari bahan pembuatanya. Media Kompleks . yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film. 2. dan penggunaannya tidak sulit. media dibagi ke dalam: a. film rangkai.b) Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui computer. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. Media Sederhana Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. c. Media untuk pengajaran individual Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. sound slide. media dibagi ke dalam: a. b. misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyekor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. Contoh: Radio dan Televisi b. Dilihat dari daya liputnya. 3. Media dengan daya liput luas dan serentak Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama.

piringan audio. Media tiga dimensi yatitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model). Pengelompokan tersebut adalah seperti dibawah ini. Karakteristik media yang mana yang diamggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Media Pengajaran (Bandung: CV Sinar Baru. 1989). Media proyeksi seperti slide. hlm. hlm 178 . 2002).24 Anderson (1976). bagan. 1. mengelompokkan media menjadi sepuluh kelompok atau kelas. lingkungan. 3-4 24 Sudjarwo. contohnya adalah pita audio. model susun. Mediyatama. dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. 3. poster. 1990). model kerja. kiranya petut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi guru ketiaka akan memilih dan mempergunakan media dalam pengajaran. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta.Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya.22 Menurut Nana Sudjana dan ahmad Riva'i media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah: 1. OHP. radio (tanpa kaset recorder) 22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Beberapa aspek pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : PT. Sarana Perkasa. grafik. 2. hlm. model penampang. sulit membuatnya.23 Dari jenis-jenis dan karakteristik media sebagaimana disebutkan diatas. kartun. film strip. Media dua dimensi seperto gambar. 140-142 23 Nana Sudjana dan Ahmad Riva'I. itulah media yang seharusnya dipakai. foto. Suara saja. 4.

Gambar diam bersuara yang diproyeksikan.25 2. Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar. Gambar gerak tanpa suara (motion visual). model. Komputer contohnya. contohnya program cetak. maka dalam proses belajar mengajar terdapat sejumlah komponen. macamnya. Media (audio print) yaitu kombinasi antara 1 dan 2 tersebut diatas.. teman. Gambar diam yang diproyeksikan. 3. contohnya film bersuara. 4. hlm. salah satunya adalah media. Vidio 8. 5. Objek fisik (physical object). op. gambar lukis dan fotografi.cit. Bahan cetak termasuk segala jenis bahan cetakan. contohnya adalah buku kerja siswa dan pita atau piringan suara yang dilengkapi dengan bahan cetak dan chart. dan lain-lain. Media adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar PAI. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran Dipandang sebagai suatu sistem. 10. contohnya slide sound film strip 6. contohnya (maket. Manusia sumber (human and situational resources) seperti guru. film strip tanpa suara.2. contohnya adalah slide. AV gerak tanpa suara (audio visual motion). 9. format dan referensi yang menggunakan pita audio atau piringan audio. benda sesungguhnya). contoh film bisu 7.142 . tapi sebagai bagian integaral dalam proses belajar computer assisted instruction dengan segala 25 Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain.

bahwa media mempunyai fungsi yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar. Menyediakan stimulus belajar 4. Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar 2. 4. yaitu: 1. Fungsi Media Seperti yang telah dikemukakan. Memberikan balikan dengan segera 26 Karti Soeharto. 1. 3. Membangkitkan motivasi belajar. media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Akhirnya. media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. media bukan saja sebagai peraga bagi guru. Mengaktifkan respons peserta didik 5. Op. 3. tetapi pembawa informasi/pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran. media pendidikan berfungsi: 1.mengajar. Menculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan/informasi belajar. 5. 2.26 Menurut Derek Rowntree.cit. seperti di bawah ini: fungsi media dilihat dari segi perkembangannya. Dengan masuknya audio-visual instruction.. dkk. Karena itu media juga memiliki fungsi dan kegunaan sebagai wujud pemecahan masalah belajar. hlm 104-106 . Mengulang apa yang telah dipelajari.

Nana Sudjana (1991) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori. Rineka Cipta. dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara baik akan memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: 1.27 Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi. 3. Memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. 1997). Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertianpengertian abstrak 2. yd finn dan F. Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT. sehingga mendorong adanya self activity Memberikan hasil belajar yang permanen Menambah pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik) 6. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. 5. 4. sebagai berikut: 1. Mempertinggi perhatian anak Memberikan telitas. hal 7-8 . Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. Hoban di Amerika Serikat. tapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Menggalakkan latihan yang serasi Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional edukatif oleh Edgar Dale.6. 2. 27 Ahmad Rohani.

Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi. bisa digantikan dengan realita. film atau model.3. 3. penggunaanya integral dengan tujuan dari isi pelajaran. 152 . film bingkai. 5. 6. video. film bingkai. op. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. 2. dan daya indera. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis b. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro. film bingkai. Penggunaan media dalam bukan semata-mata alat hiburan. Kegunaan Media Pembelajaran a. foto 28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Obyek yang terlalu besar.cit. film atau gambar. Media pengajaran dalam pengajaran. 4.28 2.. waktu. lewat rekaman film. seperti misalnya: 1. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. gamber. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. hal. Mengatasi keterbatasan ruang.

4. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 5. Konsep yang terlalu luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media dapat berguna untuk: 1. Menimbulkan kegairahan belajar 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan ungkungan dan kenyataan 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. d. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan belaman semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan

kemampuannya dalam: 1. Memberikan perangsang yang sama 2. Menimbulkan persepsi yang sama.29 C. Film Animasi Upin Dan Ipin 1. Sejarah Upin dan Ipin

29

Karti Soeharto, dkk. Op.cit,. hal 106-107

Film Upin Ipin yang dibuat oleh Mohn Nizan Abdul Razak, Muhd Safwan Abdul Karim, dan Usalna zaid pemilik Les’ Copaque pada tahun 2007. Ketiganya adalah Mahasiswa dari Multimedia University Malaysia. Tujuan awal film Upin Ipin untuk mendidik anak agar menghayati bulan Ramadan. Les’ Copaque Production

merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, satu televisi swasta Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari publik Malaysia. Tak hanya berjaya di negaranya, film ini melebarkan sayap di negeri jiran, Indonesia. Ramadan tahun lalu, Upin dan Ipin menyapa penonton TVRI. Namun Ramadan tahun ini, Upin menyapa penikmat TPI. Bahkan di Banda Aceh, Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di Internet, termasuk situs resminya. Les’ Copaque juga sudah memproduksi Upin dan Ipin dalam versi bahasa Turki. Animasi produksi Malaysia, itu terasa dekat di hati khalayak Indonesia: kedekatan budaya. Upin dan Ipin memang banyak mengetengahkan kisahkisah keseharian masyarakat Melayu, yang rumpun budayanya begitu dekat dengan kita. Serial animasi produksi negeri tetangga Malaysia itu berbeda dengan film-film kartun dan tayangan anak lain yang ada di layar televisi selama ini. Bila kartun lain masih menyisakan adegan kekerasan, perkelahian, dan caci-maki, Upin telah alpa semua itu. Tayangan ini disajikan sederhana namun komunikatif dan mendidik. Sajian mereka juga mencerdaskan, mencerahkan30. Serial kartun ini memiliki 6 seri, dimana setiap serinya terdiri dari 10 menit. Upin dan Ipin bercerita tentang dua anak kembar yang bernama Upin dan Ipin. Mereka adalah

30

http://media-islam.or.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami

anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Kak Ros, juga neneknya yang sering dipanggil Opa. Diawal kisah serial kartun ini dikisahkan mereka sedang akan memasuki bulan Ramadhan. Dengan diumumkannya melalui televisi oleh pemerintah, bahwa pada pagi harinya bulan puasa telah dimulai31 Dalam film 12 episode itu, Opah (dialihsuarakan oleh Hajjah Ainon) dan Ros (Ida Shaheera) memberikan petuah dan nasihat kepada Upin dan Ipin (Nur Fathiah). Nilainilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dalam hampir semua scene, Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakakberadik kembar ini. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Saat itu, Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. 2. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin a. Upin: Upin ialah abang kembar Ipin, hanya lima menit lebih tua. Dia lebih banyak bicara dan selalu mendalangi perangai anak kembar ini. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. b. Ipin: Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang
31

Burhanuddin Bin Md Radzi ,13-11-2009,http://th3-3city.blogspot.com/

Dia juga turut serta dalam pekerjaan nakal adik beradik kembar ini tetapi ia gegabah dan sulit memberi tumpuan. Ehsan: Ehsan ialah sepupu Fizi. d. Upin dan Ipin merupakan anak yatim seperti yang dipaparkan di episode 6. cakap dan cerewet. Mail susah menunaikan . i. Sepanjang bulan Ramadhan. musim kedua. Oleh karena itu seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. Mak Uda atau Nenek Uda: Mak Uda adalah nenek Upin. j. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. g. Dari luar ia nampak garang tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang pengasih. Rajoo: Rajoo ialah teman Upin dan Ipin. Fizi: Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Mei Mei: Mei Mei ialah seorang teman sepermainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin. Selain cantik dan banyak menyayanginya. Dia amat menggemari ayam goreng. dia tetap seorang teman setia. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil intan payung atau anak manja h. Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orangtuanya. Ipin dan Ros. Mail: Mail adalah seorang teman sekelas Upin dan Ipin. saat mereka sekeluarga menziarahi makam ibu dan ayah mereka. c. Tetapi. Dia berhati bersih dan sering memanjakan Upin dan Ipin. Ia lebih tua lima tahun dibandingkan keduanya. e. dirumahnya ia dipanggil bobob. Dia suka mempermainkan adikadiknya. ia selalu menjadi yang paling waras di kalangan kawan-kawannya. f. tetapi sebenarnya baik hati dan menyayangi orangtuanya.perkataan sebagai tanda setuju. Kak Ros: Ros adalah kakak Upin dan Ipin. Meskipun suka menyendiri.

k. tetapi dia juga membantu ibunya menjual makanan di Pasar Ramadhan. Dia selalu ikut serta dalam permainan anak-anak lain. Susanti: Teman Upin dan Ipin yang merupakan pindahan dari Indonesia.puasa walaupun sudah cukup umur. l. Di kelasnya dan di kalangan teman-temannya ia dijuluki Mail 2 seringgit. m. Di episode 9. Nampaknya dia sedikit tertarik dengan Susanti. Cikgu Jasmin atau Bu Guru Jasmin: Guru kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawan di sekolah Tadika. .com. Meskipun usianya sama dengan teman-teman sekelas yang lain tetapi suaranya seperti orang dewasa. 32 Les' Copaque Production 2009 /11/13. Baru tinggal dan belum terbiasa dengan obrolan anak-anak lainnya.upindanipin. namun setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkannya ditinggalkan. Di salah satu episode ditunjukkan bahwa Upin dan Ipin tidak mengerti apa yang dia katakan32. Jarjit: Jarjit adalah teman sekelas Upin dan Ipin.http://www. dia terlihat tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan atas sebab yang tidak jelas.

Kutipan-kutipan data yang disajikan dalam penelitian ini ditegaskan dalam bentuk lampiran tabel pemaparan data yang diperoleh dari pemahaman makna yang terdapat pada setiap kata. tokoh. laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Dengan demikian. kalimat. dilakukan penafsiran dan pengkategorian data yang terkandung dalam Film Upin dan Ipin. setting dan tema. Karakteristik penelitian yang digunakan .BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan dan Jenis Penelitan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. paragraf. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan pengkategoriannya. teks dan juga unsur pengembangan karya sastra seperti alur. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu library research. Dari pemahaman makna secara keseluruhan. yang mengambil atau mengumpulkan data-data yang berupa dokumen.

Moleong. Data dan Sumber Data Hubberman menegaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.4. Dengan demikian. yaitu: manusia sebagai alat atau instrument. narasi maupun dialog yang dituangkan dalam naskah harus disikapi sebagai kesatuan tutur yang lebih lengkap berupa kata. Hubberman. manusian sebagai alat instrument. data verbal dapat difahami baik melalui alur peristiwa secara kronologis. kalimat serta tindakan sehingga membentuk suatu wacana yang utuh34. Dalam penelitian ini. grounded theory dan deskriptif33. . Peneliti terlibat secara penuh dan aktif dalam mengapresiasi film Ipin dan Upin dan menemukan data-data utama yang menunjukkan pada permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. 33 34 Lexy J.dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Berdasarkan kedua ciri tersebut analisis nilai akhlaq dalam Film Upin dan Ipin perlu dilakukan pembedaan dan telaah secara mendalam tentang makna kata-kata dan cerita dalam film tersebut. yaitu: latar ilmiah. yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah isi Film Upin dan Ipin. B.hlm. analisis data secara induktif. peneliti meggunakan dua ciri. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya 2002).1. Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia1992) hlm. Karya ini memiliki latar belekang religius yang tertanam di dalamnya. Perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi data sesuai arah permasalahan yang terurai dalam bab IV yakni hasil penelitian. metode kualitatif. maksudnya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dan ciri kedua deskriptif.

Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument.C. 2. 3. mengklasifikasi dan menganalisis film sesuai dengan rumusan masalah. Artinya dalam penelitian ini. Peneliti melihat secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mengamati nilai-nilai akhlaq yang terdapat dalam film Upin dan Ipin. perilaku tokoh. Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut: 1. peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan . D. Peneliti mengidentifikasi. tuturan ekspresi maupun deskriptif dari perstiwa yang tersaji dalam film. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. (2) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlak yang mendeskripsikan pola interaksi tokoh dalam film dengan lingkungannya. atau biasa disebut dengan studi dokumentasi. yang artinya barang-barang tertulis. Peneliti mencatat paparan bahasa yang terdapat dalam dialog-dialog tokoh. Dari langkah-langkah di atas diperoleh data verbal sebagai berikut: (1) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlaq. Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik telaah dokumen. Dalam melaksanakan studi dokumentasi ini peneliti memilih Film Upin dan Ipin sebagai bahan dalam pengumpulan data tersebut.

hlm. 35 Lexy. hlm. penafsir data. E.Moleong. mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna.. Demikian juga dengan Holsi.172.163. Content Analysis dan Focus Group Group Discusion dalam Penelitian Sosial(Jakarta:raja Grafindo Persada2003).Moleong. Burhan Bungin. dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Content Analisis adalah metodologi penelitian yang memeanfaatkan seperangkat proses untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih dari pernyataan atau dokumen.121. pelaksana pengumpulan data.hlm. (2) menganalisis kontribusi Film Upin dan Ipin terhadap pembentukan Akhlak anak. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (kajian isi). 37 Lexy. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlaq dalam film Upin dan Ipin. kegiatan melihat cerita film Upin dan Ipin dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali. analisis. 36 .Menurut Weber. yang mengartikan content analisis sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis37.J. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi36.J. Peneliti juga merupakan perencana. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian35. Metodologi Penelitian Kualitatif:(Bandung.nilai-nilai tersebut. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable). Kegiatan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pengambilan data yaitu. Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja rosda Karya 2002). Remaja rosda Karya 2002).

Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan(Jakarta: Rineka Cipta1999). Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi. dan merekonstruksi. b. Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan menyaksikan. Menurut Patton. 38 . dan generalisasi38. c. Kegiatan tersebut antara lain: (1) saling tolong menolong.Menurut Neong Muhadjir. menganalisis. kegiatan analisis mencakup:(1) Pengurutan data sesuai dengan tahap permasalahan yang akan di jawab. Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi.14-15. (2) Pengorganisasian data dalam formalitas tertentu sesuai dengan urutan pilihan dan pengkategorian yang akan di hasilkan. dalam metodologi penelitian Kualitatif. yaitu: Objektivitas. (2) saling menghargai. secara teknis Content analisis mencakup upaya: a. maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa (1) cerita-cerita yang mengemban gagasan tentang nilai-nilai akhlak.hlm. Kemudian para ahli mengemukakan beberapa syarat content analisis. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. (3) penafsiran makna sesuai dengan masalah yang harus dijawab. dsb. Selain itu penulis juga harus memahami realitas pola interkasi sosial seorang muslim di Soedjono dan Abdurachman. Dalam melakukan pemaknaan data peneliti harus memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk penanaman nilai-nilai akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah. pendekatan sistematis. Sesuai dengan masalah yang akan di garap dalam penelitian ini. (2) Cerita-cerita yang mengandung interaksi tokoh dalam film terhadap lingkungannya.

yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Teknik Keabsahan Data Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan Teknik ketekunan pengamat. . Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: a. peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman yang sejurusan. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai akhlak. Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat. Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti menganalisa Film dan mengambil data atau cerita. Dengan bekal pengetahuan. wawasan. F. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. kemampuan dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis dan utuh terhadap sumber data.masyarakat sebagai bahan untuk refleksi dan untuk menganalisis keabsahan dan kedekatan cerita dengan realitas kehidupan. b. Setelah mendapatkan data-data.

Berikut ini adalah episode-episode yang ada pada seri pertama: 1. dan Mael yang berkemampuan untuk berjualan dan pandai berhitung. Jarjit Singh yang gemar membuat humor dan membuat pantun. di mana mereka berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya.BAB IV HASIL PENELITIAN A. Fizi (sepupu Ehsan) yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain. antara lain ialah Mei Mei yang imut dan berkepribadian cerdas. cerewet dan suka makan. Ehsan yang suka menyendiri. Sinopsis Upin dan Ipin merupakan sepasang kakak-beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelahun kematian kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi. Esok Puasa . Upin dan Ipin bersekolah di Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampung.

Dugaan Sesungguhnya merupakan hal biasa bagi anak-anak kecil seperti Upin dan Ipin yang tak terbiasa dan nakal saat berpuasa untuk pertama kalinya. Nikmat Tiba waktunya Upin dan Ipin berbuka puasa setelah melewati berbagai cobaan pada hari pertama mereka berpuasa. Opah dan Kak Ros bersedia menerangkan arti dan tujuan berpuasa kepada mereka. Terawih Peluang Upin dan Ipin mengikuti Opah dan Kak Ros ke masjid untuk sembahyang tarawih tercapai juga setelah beberapa hari berpuasa. 4. Mereka selalu tidak ingat ibadah puasa mereka apabila bangun pagi atau setelah bermain ketika cuaca panas. inilah pengalaman pertama kakak beradik kembar ini bersahur dan berpuasa. Doa tarawih pada saat Ramadhan ini seolah-olah menjadi peluang anak-anak untuk bermain . 3. 2. Maka. Memang merasa teruji dan tidak sabar mereka berdua menunggu saat menikmati hidangan lezat pada saat malam berbuka puasa. Usaha puasa mereka akhirnya berhasil apabila mereka menikmati makanan hingga kenyang. keduanya tertidur sambil terlupa rencana mereka untuk ke masjid. Setelah itu. sehingga kawan-kawan mereka yang bukan Islam pun terpaksa mengingatkan mereka.Upin dan Ipin yang telah menginjak usia lima tahun mulai mengenali arti "puasa" dan ingin tahu tujuan dan makna berpuasa seperti pada anak-anak Muslim lainnya.

Setelah makan. Fizi dan Upin mengadu laba-laba milik mereka di kelas sebelum pelajaran dimulai. mereka pun bermain juga. 6.bersama kawan-kawan dan bukannya beribadah. Akhirnya keasyikan anak-anak itu berakhir setelah Kak Ros mengarahkan mereka untuk turut serta dalam sembahyang. Banyak juga kawan baru tetapi mereka masih bernakal lagi. Upin dan Ipin sudah bersekolah di Tadika Mesra. Sewaktu . Tadika Berlalunya setahun jagung sejak musim lalu. mereka semua bercerita tentang pengalaman berpuasa sementara Opah yang sentiasa ada untuk memberi nasihat dan ajaran kepada mereka untuk berpuasa pada tahun-tahun akan datang. Hari Raya Kawan-kawan Upin dan Ipin tiba di rumah kakak beradik itu untuk berpesta bersama. Akan menjadi kebiasaan zaman sekarang bahwa orangtua memberi anak-anak uang sebagai ganjaran tanpa mengajar mereka menghayati makna puasa. Ipin dan kawan-kawan mereka. tidak terkecuali Upin. 5. Mereka semua yang terdiri dari berbagai kaum dan agama ini menikmati hidangan yang disediakan Opah. Seri Kedua Upin dan Ipin 1. Esok Raya Opah mencoba meyakinkan Upin dan Ipin bahwa ibadah puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang akan diberi pahala oleh Allah setelah menamatkan riwayat. Setelah menceritakan pengalaman berpuasa.

Ipin dan kawan-kawan membincangkan pengalaman berpuasa mereka. 3. adik-beradik itu pun berjaga untuk mencari anak bulan malam itu. Neneknya menjawab bahwa itu adalah adat. Upin dan Ipin masih tidak percaya. tetapi memang rancangan mereka tidak berhasil. tetapi mereka terlebih beli ayam goreng sehingga . Tamak Kak Ros membawa Upin & Ipin ke Pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. lalu Upin.pelajaran dimulai. Kak Ros menjawab pertanyaan adik-adiknya itu dengan berkata bahawa perempuan diberi cuti oleh Allah kerana Allah menyayangi perempuan. neneknya memberi bekal untuk Upin dan Ipin beri kepada Tok Dalang. Bu Guru Jasmin mengingatkan ketibaan Ramadan. Dengan rasa kagum akan pengetahuan baru ini. maka Kak Ros menerangkan mereka bahawa Ramadan bermula sebaik anak bulan kelihatan. Kak Ros memberikan duit kepada adik-beradik kembar itu untuk membeli satu barang saja. Adat Upin dan Ipin bertanya kepada neneknya mengapa Cikgu Jasmin tidak berpuasa. Anak Bulan Upin dan Ipin teruja dan ingin tahu bila bermulanya Ramadan. maka mereka bertanya kepada Kak Ros. 2. 4. Malam itu. Upin bertanya kenapa.

Ehsan dan Fizi tiba di surau lalu mengajak Upin dan Ipin bermain bunga api. mereka tidak terdaya untuk menghabiskan semua ayam yang dibeli mereka itu. Ruparupanya Kak Ros bukannya membeli. 6. Apabila Fizi menunjuk-nunjuk baju barunya. Mael pula didapati minum di khalayak ramai siang hari bulan puasa. Upin & Ipin merasa tertekan. tetapi adik-beradik itu menolak ajakan mereka. kedengaran juga bunyi letupan mercun. Di luar rumah. 7. Kisah & Tauladan Teman-teman kelas Upin dan Ipin heboh pasal tangan Fizi yang berbalut. Ketupat . mereka berencana untuk berada dalam surau selepas tarawih untuk mengkaji al-Qur'an. Upin & Ipin membincangkan persiapan raya bersama kawan-kawan. sehingga setibanya waktu makan. sebaliknya menjahit baju baru untuk adik-adik kesayangannya. jadi Fizi menceritakan apa yang berlaku malam semalamnya. Semenatara itu. Sementara itu. Setelah kelas usai semua pun bermaafmaafan. Lailatul Qadr Upin dan Ipin menghayati arti Lailatul Qadr dari Opah.cukup untuk memenuhi meja makan. 5. Cikgu Jasmin pun masuk ke kelas dan membincangkan sebab dan manfaat berpuasa. Sayang Kak Ros Upin dan Ipin mendesak agar Kak Ros dan Opah membeli baju baru untuk mereka waktu hari raya. tetapi kecewa karena Kak Ros enggan membeli baju baru. 8.

11. dengan izin Opah. Tok Dalang mengajak Upin dan Ipin bertakbir di surau. jadi mereka ke rumah Tok Dalang untuk membereskan kewajiban zakat mereka. Sewaktu berbuka puasa. Kak Ros menegur mereka karena cara mereka salah. tetapi diejek balik pula karena ketupat bawangnya. Sambil menganyam. tetapi surau sudah kosong. Mereka bertiga bergegas ke surau. Upin & Ipin bermain-main dengan membuat ketupat berbentuk lain. mereka berempat saling membincangkan kabar persiapan raya kawan-kawan mereka. Lamanya waktu yang diambil mereka untuk meratakan tikar sehingga Kak Ros terpaksa menegur mereka sekali lagi. dan dari Tok ke tangan Upin jua. Upin dan Ipin mengingatkan Opah agar membayar zakat fitrah. Malam Syahdu Sudah tiba malam raya. Zakat Fitrah Dengan menceritakan kegiatan di surau tadi. maka tarawih diganti takbir. Pagi Raya . 9. Upin dan Ipin tengah bermain bunga api tetapi disuruh Kak Ros menyuruh mereka menyediakan tikar. Rupa-rupanya tikar ini sebagai alas penduduk kampung melatih takbir. 10.Opah mengajak Upin dan Ipin membantu menganyam ketupat bersama Kak Ros. uang zakat diserahkan Opah ke tangan Tok. Opah menceritakan tujuan membayar zakat fitrah yaitu sebagai memperingati golongan orang kurang mampu baik sampai bulan Ramadan.

mereka mengajak kawan-kawan ke rumah mereka untuk menikmati hari raya. 1. Selepas itu. namun dimaafkan Opah jua asalkan dia tetap berbuat baik sepanjang bulan mulia itu. Selepas takbir sesi pagi. 12. Mael meluahkan rasa kesal kerana gagal memenuhi kewajipan berpuasa sepanjang Ramadan lalu. Setibanya di sana. Ketika makan. Patuh . Ipin dan kawan-kawan mereka mencoba hidangan istimewanya yaitu ketupat berbentuk lembu. Yaitu data-data dari dialog yang menunjukkan tentang nilai-nilai Akhlak dalam film Upin dan Ipin. Tok pun mengajak Upin. Upin dan Ipin bermaaf-maafan dengan Opah dan Kak Ros. Berkat Upin dan Ipin membantu mengantar makanan ke rumah Tok Dalang.Pada waktu pagi 1 Syawal. B. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin a. Tok memberikan duit raya kepada semua anak-anak yang hadir di rumahnya. Deskripsi Data Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah ditemukan yang sesuai dengan tema dan judul penelitian.

sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Ketika Upin. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng.. Dan juga yang terdapat pada Episode Dua yang berjudul “Dugaan”. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. ayo cepat pulang Raju : Hey. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! . saat itu terdengar adzan Magrib. Upin : Hah ! Maghrib. b. Tuhan menyuruh. Toleransi Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “ Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Toleransi. Ipin. Raju : karena kalian menang. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Patuh. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi.

dah boleh buka puasa. ini doa orang lapar. betul Mei-mei : tak boleh!. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : yee. Khusyu’ Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Tiga yang berjudul “ Nikmat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Khusyu’..betul. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Mak Uda : nanti .... Ikhlas Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Ikhlas. orang tak tahu Ipin : betul.. Raju : emm. Mak Uda : eh. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa....Mei-mei : eh. cepat kalian balik lah.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . d. mei-mei betul... c. Raju : Tak apa. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. pendeknya.

. Ehsan : pahala. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah.Ipin : opa. tapi itu tak baik. dapat pahala.. betul. Amar ma’ruf nahi munkar.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. cucu opa memang baik. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. lebih baik puasa penuh. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. f.. Bersyukur .apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. jangan karena berharap Uang e. Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Amar ma’ruf nahi munkar.

Ipin : ih.. mereka bawa bekal. seperti dialog di bawah ini: Jajrit : “ketupat lembu .engga’ kok. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. tapi kalo kita dapat uang.. ambil berkahnya g.ketupat katak . minta maaf. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu.. Kak Ros : trus kalian minum? .. bukan untuk mencari uang. Kak Ros : haa.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Enam yang berjudul “ Idul Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. Jujur Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Dan juga terdapat pada Seri Kedua episode 18 yang berjudul “Berkat” . Alhamdulillah. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf.. tergugah iman Ipin..

Opah halalkan h. Dan juga terdapat pada Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “Pagi raya” Mail : Opah mail nak minta maaf. ini kan adat kita i. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat.. Sedekah (Saling Berbagi) Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Sedekah. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Fizi : eh .Upin : tidak.. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. aku ada mercon. bulan puasa ni baik untuk bersedekah.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang . Menahan Nafsu Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Sebelas yang berjudul “ Lailatul Qadr” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Menahan Nafsu.

ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. aku nak ikut baca Qur’an j. biarkan mereka membantu. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . Saling Memaafkan Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “ Pagi Raya” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu saling memaafkan. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak.Ehsan : tak pa.duduk.. duduk. k. Tolong Menolong Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tiga Belas yang berjudul “Sayang Kak Ros” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Tolong Menolong. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.

1/1 yang lebih tua. mau kemana ? 1 Kak Ros : Cepat mandi. 1/1 Anjuran Untuk bersikap saling .betul. dan mentaati peraturan 2 Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa.Upin : minta maaf ya opah. Ipin. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. ayo cepat pulang Patuh kepada orang Raju : Hey. Upin : Hah ! Maghrib. saat itu terdengar adzan Magrib. Tuhan menyuruh. betul. kita doakan opah panjang umur Untuk lebih jelasnya tentang hasil temuan data-data yang bersangkutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No Dialog yang menunjukkan Karimah nilai-nilai Akhlakul Seri / Episode Interpretasi Ketika Upin. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. betul kan Ipin? Ipin : betul. kita sayang opah. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng.

.supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. baca doa dulu 4 Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. ini doa orang lapar. Raju : Taka pa.. toleransi 3 1/2 Toleransi antar umat beragama Upin : yee.. Raju : karena kalian menang.. Amin. Mak Uda : eh. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa..betul. Mak Uda : nanti .. mei-mei betul..dah boleh buka puasa.. baca yang betul 1/3 Ajaran untuk khusyu’ .. betul Mei-mei : tak boleh!.. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh. Raju : emm. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. orang tak tahu Ipin : betul.. pendeknya. cepat kalian balik lah...

kalian yang punya dosa kepada orangorang sebaiknya nanti harus minta maaf 1/6 Ajaran bersyukur 1/5 Amr ma’ruf nahi munkar 1/5 Ikhlas dalam melakukan sesuatu . bukan untuk mencari uang. lebih baik puasa penuh.. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Ipin : opa. minta maaf.Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. teman Ipin puasanya cuma setengah hari.. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas...buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. tapi itu tak baik. jangan karena berharap Uang Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja 6 Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. bisa masuk syurga 5 Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Kak Ros : haa. dapat pahala. cucu opa memang baik.. betul. Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Alhamdulillah. Ehsan : pahala.. tapi kalo kita 7 dapat uang.

ini kan adat kita Fizi : eh . bulan puasa ni baik untuk bersedekah. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat 2/9 Belajar berkata jujur Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? 9 Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . mereka bawa bekal. aku ada mercon. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah..engga’ kok. boleh kami bantu? 2/13 Sikap tolong menolong . Ipin : ih.. 8 Kak Ros : trus kalian minum? Upin : tidak.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang 10 Ehsan : taka pa..Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. aku nak ikut baca Qur’an 2/11 Menahan Nafsu 2/9 Saling berbagi Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat .. tergugah iman Ipin.. setelah itu 11 Upin dan Ipin dating Upin : kak.

Opah halalkan Jajrit : “ketupat lembu . Selain itu juga mengajak pemirsanya untuk memahami keadaan akhlak anak dalam keseharian.ketupat katak .betul. biarkan mereka membantu. duduk. kita doakan opah panjang umur Mail : Opah mail nak minta maaf.Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman 13 seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. Jelas terbukti bahwa film Upin dan Ipin mengandung banyak data-data yang menunjukkan pada pemirsa film tersebut tentang nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat diambil sebagai pelajaran. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. betul. ambil berkahnya 2/18 Mensyukuri apa yang diberi orang lain 2/17 Jujur mengakui kesalahan 2/17 Saling memaafkan Berdasarkan tabel di atas. . kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. Upin : minta maaf ya opah.. betul kan Ipin? 12 Ipin : betul.duduk. kita sayang opah. harap-harap dapat banyak” 14 Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu..

Ikhlas. Menghargai pendapat orang lain 2). 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2).Kelebihan dan kelemahan dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Fungsi Akhlak Berikut ini Fungsi Akhlakul Karimah yang terdapat pada film Upin dan Ipin: a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). 2. Meningkatkan keimanan . 3). Toleransi 1). Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang d. Patuh 1). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Khusyu’ 1). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. 2).

2). Lebih percaya diri. Membersihkan harta. 2). h. i. Menghilangkan kemunkaran 2). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif . 1). 1). g. 1). 1). Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. Menjadi orang yang amanat. Bersyukur. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Jujur.e. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Sedekah. 1). Menahan nafsu. 2). Amar ma’ruf nahi munkar. Membantu orang yang kurang mampu 3). 3). Saling berbagi. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita.

3). Menghilangkan rasa dendam 3). 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. 1). k. Tidak adanya rasa gengsi . 1). Adanya sikap peduli terhadap sesame 2). Intropeksi diri 2). Saling memaafkan. Tolong menolong. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Menghilangkan rasa egois.

oleh karena itu dalam beribadah setiap manusia diwajibkan untuk membersihkan diri baik rohani . Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Demikian analisis nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film Upin dan Ipin seri pertama dan kedua. moral. Nilai Akhlakul Karimah yang diartikan sebagai nilai positif dalam interaksi soial di masyarakat akan senantiasa mengusung nilai-nilai religius. Sehingga dapat kita kategorikan dan analisis sebagai berikut : 1. Dimensi Transendental a. Upaya khusyu’ dalam beribadah Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah yang terpenting. oleh karenanya tentu berhubungan dengan penanaman nilai yang didasarkan pada aturan yang menyangkut dimensi transendental (vertical) dan dimensi social (horizontal). etika dan estetika.BAB V PEMBAHASAN A.

b. Mak Uda : eh.. pendeknya. Alhamdulillah. hlm.29 40 Mulyadi. minta maaf.. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. 41 Ahmad Mu’adz Haqqi. Malang. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati40. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Analisis dalam dialog di atas menunjukkan bahwa dalam berdoa haruslah bersungguh-sungguh ..dah boleh buka puasa. Berhias 40 Akhlak Mulia. Berhias 40 Akhlak Mulia. Mak Uda : nanti . dan harus khusyu’ dalam melaksanakannya. bukan untuk mencari uang. Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kepadaNyalah kembalinya segala urusan41. 2003 hlm.5. Malang.. 39 Ahmad Mu’adz Haqqi. Cahaya Tauhid Press. Amin. karena menurut Hasan Al Basyri. tapi kalo kita dapat uang. Karya Toha Putra2003). 2003 hlm. Cahaya Tauhid Press... ini doa orang lapar. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. sebagaimana dicontohkan dalam dialog dibawah ini : Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman .maupun jasmani. karena kita sama saja dengan meminta kepada Allah SWT. dan bersungguh-sungguh atau khusyu’39 sebagaimana yang tertuang dalam dialog ini : Upin : yee. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim... oleh karena itu kita tidak boleh main-main.31 .. Bersyukur Bersyukur merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Surabaya.ketupat katak . dan juga Datuk megajarkan bersyukur atas apa yang telah kita terima. tapi itu tak baik. tanpa melihat seberapa banyak pemberian tersebut. lebih baik puasa penuh. ambil berkahnya Analisis dalam dialog di atas bahwa Mak Uda mengajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog di bawah ini: Ipin : opa. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. Bina Ilmu. 1990. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf Juga terdapat dalam dialog Upin dan Ipin ini : Jajrit : “ketupat lembu . hlm:54 . c. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal42. dapat pahala.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Akhlak Yang Mulia. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? 42 Humaidi Tatapangarsa.Kak Ros : haa.. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. sangatlah celaka dan rugi. mengharap ridho dan pahala-Nya.

. Sikap suka menolong akan mebuahkan sifat terpuji lain. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. Bila tidak saling tolong menolong.ikhlas juga berarti melakukan sesuatu tanpa mengaharap imbalan. santun dan lain sebagainya. karena jika melekukan dengan ikhlas maka segala yang kita lakukan akan terasa mudah dan tentunya akan lebih berbarokah. 43 Humaidi Tatapangarsa. maka roda kehidupan manusia akan terhenti seketika. Op-cit.. hlm. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. jangan karena berharap uang. Tolong Menolong Tolong menolong merupakan nilai Akhlakul Karimah yang patut dikembangkan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain. Analisis: setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seharusnya dilakukan dengan rasa ikhlas. 43 Film Upin dan Ipin juga memuat nilai tolong menolong yakni : Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . biarkan mereka membantu. 20 . 2. cucu opa memang baik. Dimensi Sosial a.Mak Uda : iyalah. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. misalnya mampu menghargai dan menghormati orang lain. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh.duduk.. duduk.

ia butuh saran dan kritik dari orang lain. Ehsan : pahala. mauidhoh hasanah terlebih uswatun hasanah.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. ). Sikap ini merupakan sikap yang mendidik seseorang untuk menuju Akhlakul karimah. karena itu ia butuh bimbingan. Meskipun belum bisa membuat akan tetapi keinginan mereka membantu dan belajar sangat kuat. b. Pustaka Islami.. hlm.. mana yang patut dan tidak untuk dilakukan. Karena itu. 1987 Sistem Etika Islam(Akhlak Mulia.44 Dialog di bawah ini akan memberikan contoh : Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. Dan banyak orang belum mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. anjuran. betul. 44 Djadmika Rahmat.73 .Analisis dialog di atas menggambarkan sikap ingin menolong terhadap orang tua. Surabaya. Amar ma’ruf nahi munkar Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kadang ia tidak atau belum menyadari kesalahannya. Kedua kegiatan dalam rangka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran inilah yang dikenal dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar. Upin dan Ipin ingin membantu Mak Uda dan kak Ros yang sedang sibuk membuat ketupat.

Dialog di atas menunjukkan ajakan untuk menuju pada kebaikan. jujur dalam setiap perbuatan akan menimbulkan suasana aman dan tertram dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat. Jujur Sikap jujur kepada orang lain akan membuat orang lain merasa nyaman. Mak Uda : tak apa. c. ia melakukannya dengan kemurahan 45 Zakiyah Daradjat. Tanpanya.Bulan Bintang. Saling berbagi Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. ini termasuk nilai yang mendidik dan sepatutnya dimiliki semua orang.Bandung. antara satu orang dan orang lainnya akan sangat berjarak.Analisis : yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar yakni menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dalam agama Islam. Hlm. 62 . sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit dia akan menjadi orang yang di benci oleh anggota masyarakat. Mail : Opah mail nak minta maaf. Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. berbuat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan diwajibkan atas semua manusia. d. Ketika ia membelanjakan hartanya. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Opah halalkan Analisis : mengakui kesalahan adalah merupakan suatu yang sulit dilakukan. bahkan bisa menimbulkan permusuhan45. Ilmu Jiwa Agama. Karenanya.

ini kan adat kita Analisis: sikap saling berbagi dan member merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan untuk dilaksanakan di dalam hidup ini. tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa apapun yang ia belanjakan hanya karena Allah tidak akan mengurangi kekayaannya. hlm. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah.hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia 46. Op-cit. 25 Humaidi Tatapangarsa. Menahan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. Op-cit. Sebagaimana hadits Nabi SAW : mengurangi kekayaan…”(Muslim) e. karena sedekah akan menambah kekayaan dan tidak menguranginya. Muslim yang percaya kepada Tuhannya. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. 27 .47 Sebagaimana yang tertuang dalam dialog di bawah ini : “ Sedekah tidak 46 47 Humaidi Tatapangarsa. hlm. Seperti tercermin dalam dialog berikut : Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik.

Toleransi Islam mengajarkan dan memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati. Sebagaimana yang tergambar dalam dialog di bawah ini : Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. mereka bertemu Fizi dan Ehsan lalu diajak untuk bermain mercon. Sungguh .. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Tuhan menyuruh. meskipun mereka ingin . oleh karena itu kita harus bisa menahan nafsu kita. 2005) Hlm. Ulama dan pemeluk agama lain dicatat sebagai salah satu dari sikap dasar yang paling penting yang member muslim identitasnya dalam masyarakat Islam48. Panduan Aqidah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.Fizi : eh . Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. akan tetapi mereka menolak karena itu merupakan perbuatan yang negatif. mari ku belikan minum Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mna boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang Ehsan : taka pa. dan mengganggu orang lain. 28 48 . seperti hanya ketika upin hdan Ipin hendak shala tarawih.. Raju : karena kalian menang. menghormati orang yang lebih tua. aku ada mercon. f.. aku nak ikut baca Qur’an Analisis : Nafsu pada hal-hal yang tidak baik akan menyebakan factor negative terhadapa manusia .

kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa... kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Analisis: menghargai dan menghormati orang lain adalah prinsip dasar dalam berinteraksi.betul. Kepada Orang tua dan Non muslim. AKIDAH AHLUS SUNNAH (Jakarta: Bumi Aksara. Tanpanya. Toleransi ini berlaku kepada setiap manusia..betul. g. interaksi takkan pernah terwujud. 1998) Hlm. kita doakan opah panjang umur 49 A.. cepat kalian balik lah. betul. betul Mei-mei : tak boleh!. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Dalam dialog di bawah ini di contohkan : Upin : minta maaf ya opah.Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh. bukan saja pada mereka yang pejabat dan konglomerat. Syihab. orang tak tahu Ipin : betul. 11 . kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. betul kan Ipin? Ipin : betul. Raju : emm. Setiap orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada eksistensi orang lain. mei-mei betul. Raju : Taka pa. kita sayang opah. namun juga pada masyarakat biasa atau miskin. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam49..

ayo cepat pulang Raju : Hey. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. bagaimana kita dapat meminta maaf kepada orang lain begitu pila bagaimana kita member maaf kepada oaring yna punya salah terhadap kita.Wicaksana. Ipin. Rifai. Aqidah Akhlak (Untuk Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 1994 Jilid 1 Kelas 1) (Semarang: CV. 1994) Hlm. 50 Seperti pada dialog berikut: Ketika Upin. 5 50 . Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. saat itu terdengar Upin : Hah ! Maghrib. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah.Analisis: sikap saling memaafkan sesame manusia merupakan hal penting dalam berinteraksi. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. Sebagai makhluk social kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Analisis: Patuh dan taat pada peraturan maupun perintah orang tua merupakan cerminan seorang muslim yang taat. karena orang tua adalah orang yang patut kita taati. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. kepada orang tua seharusnyalah kita mentaati segala perintahnya. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. h. Moh.

Contohnya adalah toleransi beragama. Toleransi Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial. Menghormati hak-hak antar umat beragama 51 Barmawie Umary. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin 1. Materi Akhlak (Solo: CV.51 Allah SWT Berfirman "Artinya : Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. bahasa. ras. menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi. Sesunguhnya Allah Maha Mengatahui dan Maha Mengenal" [Al-Hujurat : 13] Dalam Film Upin dan Ipin Toleransi berfungsi: 1). nasab dan harta benda. Islam telah menghidupkan hati dan memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasungnya kepada kebajikan. 1991) Hlm. 2 . dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. petunjuk dan keadilan. Serta menghapus perbedaan jenis. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertawqa di antara kamu. budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Ramadhani.mengenal.B. Menghargai pendapat orang lain 2).

Rendah diri ini kadang-kadang berada dalam hati dan kadang-kadang berasal dari anggota tubuh seperti diam. 1991) Hlm.2. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang 52 Barmawie Umary. 5 .52 Dalam Film Upin dan Ipin sikap patuh berfungsi: 1). Khusyu’ Khusyu’ berarti rendah diri. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Dalam Film Upin dan Ipin sikap Khusyu’ berfungsi: 1). Adapun dalil yang menguatkan bahwa khusyu' itu pekerjaan hati adalah hadis Ali ra. Materi Akhlak (Solo: CV. al-Hakim). apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. "Khusyu' itu berada dalam hati" (HR. Ramadhani. 2). tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. 3). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu 3. Tingkat konsentrasi yang lebih baik.

yang artinya. Meningkatkan keimanan 5. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. Oleh karenanya. memerintahkan kepada hal yang ma`ruf dan melarang kepada 53 Zakiah Daradjat. ”Dan hendaklah sebagian dari kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan. sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicacipun hatinya tetap tenang. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya disaat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya. 29 . yaitu sebuah keikhlasan. karena kunci dari itu semua belum kita dapatkan.4.53 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Ikhlas berfungsi: 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah SWT. tidak ada apaapanya dihadapan Allah SWT. sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas. sesuai dengan firman Allah. Amar ma`ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. Ikhlas. 1996) Hlm. Amar ma’ruf nahi munkar. Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu. atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia.

Saling mengingatkan dalam hal kebaikan 6. Bersyukur.Hlm. 55 54 55 Arifin. Padahal mengeluh itu akan memperkeruh suasana hati kita. Kadang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengeluh tentang segala hal. 54 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Amar ma’ruf nahi munkar berfungsi: 1). Inilah adabadab yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mengubah kemunkaran. tenang.” (Ali Imran [3]: 104) Karena tujuan amar ma`ruf nahi munkar menghilangkan kemunkaran. Menghilangkan kemunkaran 2).12. tetapi sekarang para remaja sudah mulai resah dengan keadaanya sehingga mereka banyak yang terjerumus kedalam lubang kegelapan. 1991) Hlm. aman dan ketika rasa keluh itu datang maka hilanglah semua rasa itu dan kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . disaat kita nyaman. Karena tak jarang. . senang. maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. 97 Djazuli. Ketika remaja jaman dulu mereka bersusah payah memperjuangkan hidupnya walau pun dalam kesempitan. amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan tanpa memparhatikan adab malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kemunkaran tetap merajalela. Coba anda pahami dan perhatikan remaja jaman sekarang dengan jaman dulu.hal yang munkar. sehingga tujuan amalan ini tercapai. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara.

secara lahiriah tampak . tenang. Dalam Film Upin dan Ipin sikap bersyukur berfungsi: 1). maka dikatakan dusta. karena dengan bersyukur maka akan lebih mendekatkan diri kita dengan sang Pencipta. Itulah fungsi bersyukur agar hati selalu damai. Seorang yang berbuat riya’ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Lebih percaya diri. 3). Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah.Janganlah mengeluh dan mulailah bersyukur. tetapi kalau tidak. jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Jujur. maka dikatakan benar/jujur. nyaman dan selalu bahagia. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. juga ada pada perbuatan. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan. 7. padahal sebaliknya. Jujur merupakan sifat yang terpuji. rasa syukur merupakan apresiasi paling tinggi jika dibandingkan dengan hasilnya tersebut. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid’ah. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Jadi. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 2).

Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota 56 Zakiah Daradjat. 2). 2). Sedekah. Menahan nafsu. Saling berbagi. Dalam Film Upin dan Ipin sikap sedekah berfungsi: 1). 1987) Hlm. Yang jelas. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. dusta. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. 8. Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang.sebagai seorang pengikut Nabi. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. merupakan sifat orang yang munafik. 9. Membersihkan harta. 56 Dalam Film Upin dan Ipin sikap jujur berfungsi: 1).137 . tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Ketika ia membelanjakan hartanya. Membantu orang yang kurang mampu 3). sedangkan lawannya. ia melakukannya dengan kemurahan hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia. Menjadi orang yang amanat.

jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Menghilangkan rasa egois. . Dalam Film Upin dan Ipin sikap menahan nafsu berfungsi: 1). Pranata tolong-menolong berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. Mencegah perbuatan yang negatif 3).orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan anggota masyarakat ataupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). sekaligus menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat. sebagai sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan. Dalam Film Upin dan Ipin sikap tolong-menolong berfungsi: 1). Tolong-menolong. Dalam perspektif struktural-fungsional. Melatih Pengendalian diri 2). 3). tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia marah. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu 10. keberadaan pranata tolong-menolong dalam struktur sosial masyarakat karena pranata ini dapat menjadi komponen dalam struktur yang mampu mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi keterbatasan masyarakat. Tolong menolong. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik.

.11.diantaranya adalah: 1. Intropeksi diri 2). baik yang berupa permasalahan teknis. Film kartun Islami Upin dan Ipin mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin Setiap Film Secara global pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalamnya. akting maupun lainnya. Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi C. Dalam Film Upin dan Ipin sikap saling memaafkan berfungsi: 1). naskah atau skenario. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Tema yang diangkat disajikan secara sederhana dan dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami. Begitu pula dengan film kartun islami Upin dan Ipin Dalam film tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan yang harus diakui keberadaannya sehingga pada akhirnya kelebihan dan kelemahannya menjadi tolak ukur dalam penggarapan film bertema serupa. Saling memaafkan. Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah.

2. Dalam film kartun terebut terdapat sedikit unsur kekeraan seperti tamparan Kak Ros kepada Upin dan Ipin yang disebabkan kenakalan Upin dan Ipin. Peran seorang nenek dapat dijadikan referensi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka Kekurangan: 1. Kak Ros hanya mengatakan . 3. Penampilan yang sopan dan penuh kelembutan ini mencerminkan kehidupan yang harmoni sehingga menyenangkan penonton. 2. 5. Opah dan Kak Ros mengajak Upin dan Ipin shalat tarawih di Masjid. sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat menontonnya dan mengambil manfaatnya. Penyampaian berbagai pesan moral melalui bahasa yang lucu. Dalam mernyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu ada yang tidak memuaskan seperti masalah haid. Dalam pendidikan seharusnya tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan nasehat. sesampai di depan Masjid Upin dan Ipin asik bermain dengan teman-temannya kemudian Kak Ros menampar mereka. Ini terjadi ketika Upin dan Ipin menanyakan kenapa wanita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. 4.ringan dan tidak berbelit-belit mudahkan penonton mencerna pesan-pesan moral yang ada. Film ini merupakan film kartun yang tiap adegan dan percakapamnya terdapat nilai-nilai pendidikan agama dalam peta pesan-pesan moral yang disampaikan dengan seni yang tinggi dan juga ringan. kalaupun dengan hukuman maka hukuman itu yang sewajarnya dan tidak melukai atau menyakiti.

.bahwa wanita diciptakan dengan sesuatu yang lebih dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya haid bagi wanita sehingga dilarang mengerjakan ibadah puasa. Jawaban Kak Ros yang kurang jelas ini dapat menimbulkan pertanyaan yang besar kepada mereka kenapa wanita diberi kelebihan sedangkan Laki-laki tidak.

Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut: a. Amar ma’ruf nahi munkar 3). Terkait dengan dimensi social yaitu: 1). Upaya Khusyu’ dalam beribadah 2). yakni: 1. Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: 1). Ikhlas b. Jujur 5). maka dapat ditarik kesimpulan. Bersyukur 3). Tolong menolong 2).BAB VI PENUTUP A. Toleransi . Saling berbagi 4). Kesimpulan Setelah pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya.

2). Toleransi 1). Menahan Nafsu 8). Patuh 2. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang . Tingkat konsentrasi yang lebih baik. 3). Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3).6). Patuh 1). Menghargai pendapat orang lain 2). Pemaaf 7). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Khusyu’ 1). Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a.

Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). 2). 3). Saling berbagi. 1). Lebih percaya diri. 1). 1). g. Membantu orang yang kurang mampu . Menjadi orang yang amanat. 1). 2). h. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ikhlas. Amar ma’ruf nahi munkar.d. Bersyukur. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Meningkatkan keimanan e. Jujur. Menghilangkan kemunkaran 2). Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. 2). Sedekah.

3). Membersihkan harta. i. Menahan nafsu. 1). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif 3). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tolong menolong. 1). Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Menghilangkan rasa egois. 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. k. Saling memaafkan. 1). Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi

B. Saran Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua, pada bagian ini penulis ingin ikut serta memberikan kontribusi berupa saran sebagai berikut: 1. Terkait dengan eksistensi Film, sudah sepatutnya Film maupun karya lainnya, mempertimbangkan sisi Akhlak dan etika yang bisa disumbangkan kepada masyarakat luas dan bukan hanya mempertimbangkan selera pasar, trend, ataupun profit oriented. Karena, akhir-akhir ini banyak bermunculan filmyang jauh dari unsure mendidik, mengeksplorasi seks tanpa tedeng aling-aling misalnya. Sebab bagaimanapun, film adalah yang paling banyak diminati masyarakat di segala lapisan. 2. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua Guru untuk dijadikan sebuah metode pengajaran dalam proses belajar mengajar, karena pada zaman sekarang peserta didik mulai bosan dengan bahan ajar atau media yang lama, dan sebaliknya film banyak diminati oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Al-Ghazali.1990.Mutiara Ihya ‘Ulumuddin. Bandung:Mizan. Al-Kabadzi, Al-Bukhari, Yakub, Ibnu Ibrahim, 1993 Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf, (alih bahasa: Rahmani A).Bandung:Mizan Ahmad Mu’adz Haqqi, 2003.Berhias 40 Akhlak Mulia.Malang:Cahaya Tauhid Aminuddin.1975.Etika Ilmu Akhlak. Jakarta:Bulan Bintang Arifin, 1991, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta Asmaran. 1994. Pengantar Studi Akhlak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers.

Bungin, Burhan.2003.Content Analysis dan Fcus Group Discussion dalam Penelitian Sosial .Jakarta:Raja Grafindo Persada, Bawani Imam,dkk, 1991.Cendekiawan Muslim Dalam Perseptif Pendidikan Agama Islam.Jakarta:Ciputat Press Darajad, Zakiah, 1970.Ilmu Jiwa Agama.Jakarta:Bulan Bintang Daradjat, Zakiah, 1987, Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Bulan Bintang, Jakarta Djatmika, Rahmad.1987.Sistem Etika Islam.Jakarta:Pustaka Islam Djazuli,1990.Akhlak Dalam Islam.Malang:Tunggal Murni Hubberman, Michael.1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:Universitas Indonesia

Media Instruksional Edukatif. dkk. Karya Toha Putra Rohani Ahmad.2002. 1986.Bandung:Remaja Rosda Karya Mulyadi.or.http://th3-3city. 1997. Jakarta: PT. Surabaya: PT. Jakarta:Gema Insani Press http://media-islam. Akhlak yang Mulia. Sadiman Arief. Raja Grafindo Persada Sudjana Nana dan Rivai Ahmad.1989. Barmawi. Media Pendidikan. Media Pengajaran. .upindanipin.http://www.Semarang:PT.Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Tatapangsara. Bandung: CV Sinar Baru. Ramadhani Majdu Al Hilali. Abdurrahman. 1980.com Les' Copaque Production 2009 /11/13. Solo:CV. S..Materi Akhlak.blogspot. 2003 Aqidah Akhlak. Soejono. Lexy J.Metodologi Penelitian Kualitatif.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami Burhanuddin Bin Md Radzi . Jakarta: PT. 38 Sifat Generasi Unggulan. Bina Ilmu Umary. Jakarta: Rineka Cipta./2009/11/13.Moleong. Humaidi. Rineka Cipta. 1990.com CD Film Upin dan Ipin Seri Pertama dan Kedua.1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful