NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI Diajukan Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam(S.Pd I)

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: SONY LUTFIAJI PRIYANDOKO NIM: 06110131

Telah disetujui Oleh: Dosen Pembimbing:

Muhammad Walid, MA NIP. 197308232000031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Moh. Padil, M.Pd.I NIP. 196512051994031003

Pd NIP. Penguji Utama: Dr. M. Ketua Penguji: Dr. Mudjab. H. M. 06110131 Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Pdi) Tanggal: 30 Juli 2010 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1. Nur Ali. 196611212002121 001 ( ) . MA NIP.HALAMAN PENGESAHAN NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN SKRIPSI Oleh Sony Lutfiaji Priyandoko NIM. 196504031998031 002 ( ) 2. H.

3. yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan di dunia ini: Ayahanda Moch Imam Syafi’i dan Ibunda Katarina Dian tercinta. MA NIP. H. . M. ketulusan jiwa. 19620507 199503 1001 PERSEMBAHAN Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orangorang yang mempunyai kebeningan hati. 197308232000031002 ( ) Mengesahkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. engkaulah guru pertama dan pelita dalam hidupku yang telah mengasihi dan menyayangi dengan ketulusan hati. Sekretaris/Pembimbing: Muhammad Walid. MA NIP. Zainuddin.

38-39 1 . MOTTO ‫ا ﻧ ﻤ ﺑ ﻌ ﺖ ﻤﻢ ﺻ ﺢ ﻻ ﻼ ق‬ ِ َ ‫ِ ﱠ َﺎ ُ ِﺜ ُ ِﻻ ﺗ ّ َ َﺎ ِﻟ َ ا َ ﺧ‬ Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Abu Hurairah) 1 Syaikh Khumais As-Sa’id. yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang tidak terhingga serta doa yang telah diberikan kepadaku. 2005) Hlm. mengasihi dan menyayangi dengan sebening cinta dan sesuci doa. (HR. Para guru dan dosenku. Beginilah Rasulullah Mengajari Kami (Jakarta: Darus Sunnah Press.Terima kasih atas moril dan spirituil yang diberikan kepadaku. Ya Allah … kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu yang telah memberikan orangorang yang mencinta.

Muhammad Walid . bahasa maupun teknik penulisan. dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Sony Lutfiaji Priyandoko : 06110131 : Pendidikan Agama Islam : Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin . baik dari segi isi. MA Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang NOTA DINAS PEMBIMBING Hal Lampiran : Skripsi Sony Lutfiaji Priyandoko : 4 (empat) Eksemplar Tanggal. Wb. 21 Juli 2010 Kepada Yth : Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang di Malang Assalamu’alaikum Wr. Sesudah melakukan bimbingan.

MA NIP. Wassalamu’alaikum Wr. juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. dan sepanjang pengetahuan saya. Malang. Muhammad Walid. mohon dimaklumi adanya. Wb. kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diuji. Pembimbing. Demikian. 21 Juli 2010 Sony Lutfiaji Priyandoko . 197308232000031002 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan.Maka selaku pembimbing. bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi.

sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia. para keluarga. taufiq serta hidayah-Nya. bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Upin dan Ipin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI). tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. antara lain: .KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat. Dengan terselesainya skripsi ini.

MA. 3. MA. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. H. selaku rektor UIN Malang yang telah memberikan segala motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu yang diluangkannya. M. Akhirnya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholehah serta mendapatkan imbalan yang semestinya. Negeri Pandaan. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.1. 2. Segenap dewan guru dan karyawan MTs. Oleh karena itu. Imam Suprayogo. atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan skripsi ini. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. Dr. 6. Bapak Prof. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid. H. 13 Juni 2010 .PdI. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 4. 5. penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Malang. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan kasih sayang yang tiada batas demi tercapainya cita-cita ananda. Padil. Bapak Dr. Moh. 7. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Bapak Drs. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. M. Zainuddin.

............................................................................... 4 Manfaat Penelitian ............ …......................................... 1 Fokus Penelitian ..................................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN................................ …............... ii HALAMAN PENGESAHAN ..... 4 ................................................................................... ….............................................. viii DAFTAR ISI.............................. vi SURAT PERNYATAAN .............................. i HALAMAN PERSETUJUAN ......... … ........Penulis Sony Lutfiaji Priyandoko DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL................................................................... x ABSTRAK……………………………………………………………………......................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ............................ iv HALAMAN MOTTO .............................................................................................................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN A B C D Konteks Penelitian .......................................... v NOTA DINAS ............................................................................................... 4 Tujuan Penelitian .......................

................. BAB V PEMBAHASAN A.................E Batasan Masalah ……………………………………………….. Sejarah Upin dan Ipin………………………………………… 14 2..................... Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin………………………............................... Fungsi. D.................. C..Fungsi Akhlak…………………………………………………................. Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin . 19 Teknik Pengumpulan Data ......................... 30 1......... 44 B....... Pengertian. ...................... 18 Data danSumber Data ........... B................. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin 30 2.............. …...... 23 BAB IV HASIL PENELITIAN A.... Film Animasi Upin Dan Ipin………………………………………... 50 38 ..... E... 6 2.......... Pendekatan dan Jenis Penelitian ........ Sinopsis .............. Faktor......14 1............ Dimensi Transendental …………………………………………… 42 2... 21 Teknik Keabsahan Data ... 5 BAB II KAJIAN TEORI A........... 24 Deskripsi Data .......... 16 BAB III METODE PENELITIAN A..... Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin………………..... Nilai-nilai Akhlak ………………………………………………7 3.. Dimensi Sosial ……………………………………………………................. 19 Instrumen Penelitian ................................... Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……… 42 1....... F...................................................................................... B................................ Pengertian Akhlak ................................ Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak………11 4......... dan Pembinaan Akhlak……………… 6 1......... 20 Analisis Data..........12 5.............13 B. Pembinaan Akhlak Pada Anak………………………………….....

60 DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Sony Lutfiaji Priyandoko. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam. dengan sasaran para orang tua dan pendidik. menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film kartun Islami Upin dan Ipin beserta fungsi Akhlak tersebut Dasar. ini yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka (Library Reserch). MA. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan dokumentasi. Kesimpulan …………………………………………………………59 B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penyampaian materi Aqidah Akhlak pada anak usia Sekolah Dasar. Universitas Islam Negeri Malang. Fungsi Akhlak apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Akhlakul Karimah pada anak usia sekolah dasar terutama dalam Akhlak. Pembimbing: Muhammad Walid .. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan didukung dengan teori sastra semiotika.. Saran ………………………………………………………………. Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin. Fakultas Tarbiyah. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai Akhlakul Karimah apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin………………………. dengan mengambil objek film kartun Islami Upin dan Ipin. Analisis data dengan menggunakan Content Analisyis . 57 BAB VI PENUTUP A.C. 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan.

Maka sangat jarang acara yang mengarah kepada pendidikan agama Islam. d) Ikhlas: Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri. Amar ma’ruf nahi munkar. bahkan mistik. Membantu orang yang kurang mampu. Lebih percaya diri. Menghormati hak-hak antar umat beragama. Konteks Penelitian Di tengah banyakya acara-acara televisi pada saat ini. h) Sedekah: Saling berbagi. Meningkatkan keimanan e) Amar ma’ruf nahi munkar: Menghilangkan kemunkaran. Pemaaf. i) Menahan nafsu: Melatih Pengendalian diri. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang. c) Khusyu’: Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Toleransi. khayalan. Saling berbagi. khususnya yang . g) Jujur: Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita.(Analisis Isi) atau analisis dokumen. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Mencegah perbuatan yang negative. k) Saling memaafkan: Intropeksi diri. sangat jarang acara yang sifatnya mendidik khususnya terhadap anak. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. dan dari analisis tersebut ditarik kesimpulan. Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Membersihkan harta. Ikhlas. Patuh. Menghilangkan rasa dendam BAB I PENDAHULUAN A. Tingkat konsentrasi yang lebih baik. b) Toleransi: Menghargai pendapat orang lain. 2) Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a) Patuh: Mempunyai rasa taat terhadap orang tua. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu. j)Tolong menolong: Adanya sikap peduli terhadap sesama. Menghilangkan rasa egois. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Menahan Nafsu. Bersyukur. f) Bersyukur: Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah: Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: Upaya Khusyu’ dalam beribadah. Terkait dengan dimensi social yaitu: Tolong menolong. Menjadi orang yang amanat. kebanyakan film-film untuk anak di penuhi dengan cerita-cerita yang terkait dengan kepahlawanan. Jujur.

) hal 87 . 2003. manfaat menonton acara televisi sampai saat ini. Surabaya. Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Psikolog dari universitas Indonesia. ini yang menyebabkan kekhawatiran akan dirusak oleh media Televisi. Sementara di hari Minggu bisa tujuh sampai delapan jam. Menurut psikolog yang sering meneliti soal perilaku kekerasan ini.menyangkut tentang akhlak anak atau peserta didik. menunjukkan hasil anak yang menonton program televisi yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat kekerasan terhadap anak lain. Hanya. saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar menonton tayangan televisi dari empat hingga lima jam sehari. Efek jangka panjang soal kekerasan ini juga dipaparkan Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono. jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian. dibandingkan dengan kerugiannya. Penelitian yang dilakukan Liebert dan Baron dari Inggris. dibandingkan dengan anak yang menonton program netral [tidak mengandung unsurkekerasan]. Manfaat dan kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada.2 Pada Koran Surya tanggal 7 Agustus 2009 terdapat data beberapa penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jam menonton televisi pada anak mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. (Pustaka Pelajar. Untuk itulah 2 Muhaimin. semakin sering anak menonton program TV dengan muatan kekerasan semakin tinggi kecenderungan menjadi agresif saat beranjak dewasa. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan fantasi dan bermain. Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia mencatat.

Zakat. dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini tercantum dalam BAB I Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997. di antaranya tentang shalat Tarawih. mencerdaskan kehidupan bangsa. kemanfaatan. ekonomi. serta ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 4: Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: Penyiaran berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami. 3 zuhairi. sosial budaya. pemerataan. keseimbangan. Film Upin dan Ipin ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain dengan komputer. pendidikan dan hiburan. yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik).pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. kemandirian. yang memperkuat ideologi. kejuangan. 1993 Metodologi Pendidikan Islam. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Surabaya). hal 49 . Pasal 5: Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan. serta pertahanan dan keamanan 3 Ini mengakibatkan Orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia sekolah dasar terutama dalam hal ibadah atau pendidikan fiqih. (ramadhani. keserasian dan keselarasan. Puasa. Sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran dimana penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. politik.

Upin dan Ipin seakan hendak mengajukan protes pada Opah. Saat itu. Boleh-boleh saja.” kata Upin. Dalam hampir semua episode. kehidupan keberagamaan terasa segar dan apa adanya.Salam. dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Boleh ke Opah?” timpal Ipin. Jadi Opah. Kawan Upin kan. dia puase satu hari dapat seringgit. jelas film ini sangat baik untuk mendidik akhlak anak kita sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. malu-malu. Dibanding dengan film sejenis dari Barat atau pun Jepang yang sering mengumbar kekerasan dan pamer aurat. pahamlah Opah. Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakak-beradik kembar ini. dia puasa setengah hari ke. “Tapi kata kawan Ipin. Secara budaya film ini menampilkan budaya melayu sehingga menjadi media pengenal budaya maupun . kata Opah. Ia tak hanya menyampaikan pesan namun juga memiliki tanggung jawab pada isi pesan yang disampaikan bagi khalayak penontonnya”. Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya.. Pesan sosial. Tapi apa salahnya belajar untuk berpuasa sehari penuh. tanpa terpoles penghayatan keberagamaan yang dipaksakan.. agama. dan sebagainya. Muhd Safwan Abdul Karim salah satu sutradara Film Upin dan Ipin mengatakan dalam emailnya “Mungkin inilah film kartun yang bermuatan dalam tanda kutip. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. anak-anak semisal Upin dan Ipin berpuasa setengah hari.Kesempatan ini digunakan Opah untuk menjelaskan bahwa puasa dilakukan dengan ikhlas. “Opah. Secara agama jelas memudahkan transfer penghayatan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan Opah ini membuat dua kakak-beradik yang lugu ini merasa malu dan akhirnya mereka bertekad untuk berpuasa penuh selama sebulan Ramadan. tanpa mengharap pemberian uang.Mendengar “provokasi” Fizi.

Manfaat Penelitian Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini bermanfaat sebagai: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para Guru untuk menyempurnakan penyampaian materi dan metode pendidikan Aqidah Akhlak pada siswa Madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan latar belakang di atas. Fokus Penelitian Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam Film Upin dan Ipin. 2. usaha penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul “NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN” B. Apa nilai Akhlak yang terkandung dalam film Upin dan Ipin? 2. disini dikemukakan beberapa rumusan masalah: 1. D.tumbuhnya rasa percaya diri terhadap budaya yang sarat nilai. Untuk menganalisis fungsi akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Harapan selanjutnya. . Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah: 1. Apa fungsi dari nilai akhlak yang terdapat dalam film upin dan ipin? C. bagaimana caranya agar film yang seperti ini dapat tumbuh sehingga semangat keagamaan (Islam) dapat tumbuh secara natural terhadap perilaku atau Akhlak anak.

Fakultas Tarbiyah UIN Malang. d. 2) Sebagai referensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran. Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. 2) Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Bagi Lembaga 1) Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar.2. 2) Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. c. Bagi Peneliti 1) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan PAI. Memberi kontribusi pada cara pemahaman sebuah film ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai akhlak. Bagi Keilmuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan islam ke depan. b. . Bagi Masyarakat 1) Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar diluar sekolah.

Menurut Ibnu Maskawih Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tindakan menghajatkan fikiran. tingkah laku dan tabiat4. Tidak semua seri dalam film Upin dan Ipin dibahas dalam penelitian ini. Nilai. tetapi di batasi hanya film Upin dan Ipin seri Pertama Tahun 2007 dan seri Kedua Tahun 2008. . akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang khususnya ditujukan pada siswa kelas IX Mts.hlm.E. Pengantar Studi Akhlak (Jakarta:Raja Grafindo Persada. Pengertian Akhlak Di lihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ dari kata khuluq yang artinya budi pekerti.nilai Akhlak 1. BAB II KAJIAN TEORI A. dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak semester Satu dengan kompetensi dasar Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Dalam Akhalakul Karimah terdapapat pembahasan yang cukup luas.1. b. Menurut Ahmad Amin 4 Asmaran. Sedangkan pengertin akhlak menurut para ahli adalah a. Batasan Masalah.1994).

akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Yang mana dari sifat tersebut perbuatan. b. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela6. Berhias 40 Akhlak Mulia( Malang:Cahaya Tauhid. Menurut Al-Qurtubi Akhlak adalah sifat-sifat seseorang. . ilmu. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. hlm. hlm. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Akhlak yang Mulia (Surabaya :PT. Nilai-nilai Akhlak Menurut Syeikh Hasan Al Banna Menurut Syeikh Hasan Al Banna yang termasuk nilai akhlakul karimah yaitu: a. dimana pebuatan tersebut dapat berupa perbuatan baik atau buruk tanpa melakukan pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu.Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Ahmad Mu’adz Haqqi. kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat)5 c.2003). 1980). sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. 2. Jujur Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta. 5 6 Humaidi Tatapangsara.20.20. rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Bina Ilmu.

Aqidah Akhlak (Semarang:PT. Karya Abditama. Para ulama banyak mengartikan khusyu’ antara lain. Secara istilah. teguh dalam kepasrahan. menanggung beban dari orang-orang beragama. b.7 Sedangkan menurut Dr Ahmad Amin Nilai Akhlak Yaitu: a. ketinggian akhlak dan membuahkan cinta antara sesama manusia.242. Khusyu’ Khusyu’ secara bahasa artinya tunduk. kesucian jiwa. ‘kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit.1994). Tawadhu’ Tawadhu secara bahasa berarti “rendah hati”. khusyu’ artinya bahwa diri berada di hadapan Allah SWT. Tolong Menolong Bertolong-menolong adalah ciri kehalusan budi. Karya Toha Putra2003). Dimensi-Dimensi Studi Islam ( Surabaya:.Hlm. 8 Mulyadi. hlm.c. dan berperasaan senang bersama tuhan” 7 Abd Mudjib Muhaimin Tadjab. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati8. Al Kalabazdi berpendapat. menurut Hasan Al Basyri.5. Dalam pengertian luas tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. bukan “rendah diri”. rendah. atau takluk. .

c.Dengan demikian. Taat pada peraturan 9 Al-Kabadzi.4. tenggang rasa atau saling menghargai. Toleransi terdiri dari dua macam yaitu : toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim. Secara bahasa. . Tasamuh. Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf. Ibnu Ibrahim. Al-Bukhari. (alih bahasa: Rahmani A. Ramadhani 1989). Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur (sombong) 9. d.Bandung:Mizan. tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. secara istilah. 10 Barmawi Umary. tasamuh artinya toleransi. dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. 1993) hlm. Adapun toleransi terhadap non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena disamping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. tidak menyerang. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah SWT10. tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. hlm . Yakub.Materi Akhlak ( Solo:CV.13.

Mengendalikan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Agama tidak menginginkan adanya perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. e. 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta:Gema Insani Press. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi.16. Memelihara kelestarian Alam.hlm . 2003). . yang berupa semua akhlak yang harus dianut serta dimiliki oleh setiap orang.orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang 11 Majdu Al Hilali. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Dan yang termasuk akhlakul karimah ialah: a. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. sehingga segala upaya yang mengarah kepada pelestarian merupakan suatu sikap yang terpuji dan selalu dianjurkan oleh agama11 Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah akhlakul karimah ialah akhlak yang baik.Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji.

menerima dengan sabar ketentuan Tuhan bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Faktor dari dalam dirinya . Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak Pada dasarnya faktor ini terdiri dari 2 macam yaitu: a. b. Faktor dari luar dirinya Lingkungan Rumah tangga dan sekolah Pergaulan taman dan sahabat Penguasa atau pemimpin b. sangatlah celaka dan rugi. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. c. 3. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal. Qona’ah bukanlah penggangguran. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Qona’ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung tiga perkara yaitu: menerima dengan rela apa yang ada. mengharap ridho dan pahala-Nya. Qona’ah Qona’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang diiliki. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah.dalam perkelahian fisik. memohon kepada Tuhan yang pantas di sekitar usaha.

Oleh karena itu Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang bergemilang.73. 4. Segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar berarti itulah yang lebih kuat dan lebih banyak memberi warna pada mental anak. 9 Djatmika Rahmad Sistem Etika Islam. . yang diharuskan dalam agama sangat menghormati orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Fungsi Akhlak : Akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial.- Instink Kepercayaan Keinginan Hati Nurani Hawa nafsu12. Drs Djazuli dalam bukunya “Akhlak dalam Islam” mengemukakan ada tiga keutamaan Akhlakul karimah: a. Sifat-sifat terpuji banyak dibicarakan dan di kaji dari sumber-sumber lain. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan pendirian yang kuat. hlm. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak merupakan faktor utama untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Semua faktor-faktor tersebut menjadi satu sehingga dapat berperan dalam pembentukan Akhlak mulia.1987). Jika lebih kuat berada pada ciri-ciri yang terdapat pada akhlak yang mulia maka anak mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya. bahagia dan sejahtera. melalui berbagai segi keutamaan akhlak yang luhur.(Jakarta:Pustaka Islam.

Para muslimin tidak dibenarkan sedikit juga untuk mensia-siakan akhlaknya. terang dan jelas. zakat. tolong menolong dan sebagainya.Hasbi Ash Siddeqi mengatakan : “Kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an dihukum satu. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti: shalat. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari_hari. Bahkan Allah memerintahkan seseorang muslim untuk memelihara akhlanya dengan kata-kata yang pasti. Aqidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dijadikan tempat untuk berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik.Hlm. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. . dihukim setaraf dan sederajat” Lantaran demikian Allah mencurahkan kehormatan pada akhlak dan memperbesar kedudukannya. sadaqah. Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. c.b. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah menegaskan bahwa kesempurnaan imam seseorang terletak pada kesempurnaan akhlak.2. Pembentukan Akhlak Pada Anak.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . puasa. Dalam perkembangannya manusia 13 Djazuli. Dan juga sebaliknya akhlak tanpa aqidah bagaikan bayang-bayang bagi benda dan tidak tetap dan selalu bergerak. haji. 5. bahkan tidak boleh memudah- mudahkannya13.

hal ini di sebabkan adanya facktor-faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan hal ini Zakiah Darajat. hlm 3 Karti Soeharto.16 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah ”berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu. sekolah. 'perantara'. Dalam bahasa arab. maka ketiga pendidikan (keluarga.. Perkembangan dari masing-masing individu itu tidak sama. dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama. Op.. dilihat. Op. dkk. 'pengantar'.mempunyai adanya suatu proses perubahan baik jasmani maupun rohani. Cit. "media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media 1. Azhar Arsyad. Bulan Bintang 1970). Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan. tidak bertentangan satu sama lain14 A. Cit. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti 'tengah'. dibaca atau bicarakan beserta instrument yang digunakan dalam kegiatan tersebut". Briggs (1970) 14 15 16 Zakiah Darajad Ilmu Jiwa Agama (Jakarta. menyatakan: “Kalau ingin mengetahui pembinaan moral anak sesuai denan kehendak agama. media adalah perantara (‫ )وﺳ ﺎﺋﻞ‬atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.15 Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology). hlm 98 . didengar.62.Hlm.

opaque. hlm 6 Ibrahim. Media Elektronik dan Media Cetak a. rekaman audio. perasaan. filmstrip. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video.hlm . (Malang FIP-IKIP 1997) . video. Raja Grafindo Persada.24. Media pembelajaran: Arti. 18 . Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar. dan konten daring. dan menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Media Elektronik Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. 18 Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. 2.berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. pemilihan. presentasi multimedia. dan penulisan naskah slide. yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. seperti pada televisi. klasifikasi. dkk. Tv. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak). 1986). Sadiman. serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Media elektronik dapat 17 Arief S. karakteristik oht.17 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran. Media Pendidikan (Jakarta : PT. slide. landasan pengunaan.. fungsi. film. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV.

karakteristik oht. filmstrip.( Malang: FIP IKIP Malang 1994).hlm 25.. media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format. Tv. pemilihan. dan penulisan naskah slide.20 3. dan foto. video. Media pembelajaran: Arti. Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) Sihkabuden. Rudy Bretz. dan simbol).unsur Media Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan. Unsur. Klasifikasi dan karakteristik media instruksional sederhana. fungsi. Hlm 12 Ibrahim. 19 Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan.berbentuk analog maupun digital. klasifikasi.. bahan baku dasarnya maupun sarana penuampaian pesannya menggunakan kertas. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. Di samping itu juga. orang. Media cetak menggunakan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media. film. garis. dengan masingmasing ciri dan kemampuannya sendiri. opaque. dan peralatan. Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli. 20 19 . gambar. walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. visual (berupa gambar. slide. dan gerak. (Malang FIP-IKIP 1997) . mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi). landasan pengunaan.

cassette recorder. media visual diam e. Media Auditif Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. media visual gerak d. A. Dilihat dari jenisnya. media audio visual gerak a. piringan hitam. media cetak. media audio semi gerak c. Media Visual 21 Arsyad. Raja Grafindo Persada . 1. .dan media rekam (recording). Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. hlm 14. media audio g. b. media audio visual diam b. Media Pembelajaran. seperti radio. media semi gerak f.21 4.2002). Macam-macam Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dilihat dari jenisnya. daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya.( Jakarta: PT. Dengan demikian. media dibagi ke dalam: a. media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjasi 8 kategori: a.

Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu. yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti bingkai. gambar atau lukisan. c.Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media Audiovisual Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. foto. karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. Pembagian lain dari media ini adalah: a) Audiovisual murni. film kartun. film rangkai suara. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. slides (film bingkai). yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film video cassette. suara (sound slides). yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai). dan . Media ini dibagi ke dalam: 1) Audiovisual diam. cetakan. cetak suara. 2) Audiovisual gerak.

2. Media Kompleks . Media Sederhana Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. dan penggunaannya tidak sulit. Dilihat dari daya liputnya. sound slide. media dibagi ke dalam: a. Media dengan daya liput luas dan serentak Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui computer. Contoh: Radio dan Televisi b. 3. Media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film. c. Dilihat dari bahan pembuatanya. b. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara.b) Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Media untuk pengajaran individual Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. cara pembuatannya mudah. yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyekor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. film rangkai. media dibagi ke dalam: a.

poster.Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. itulah media yang seharusnya dipakai. Media proyeksi seperti slide. 1. contohnya adalah pita audio. 2. Media Pengajaran (Bandung: CV Sinar Baru. bagan. hlm 178 . sulit membuatnya. model penampang. mengelompokkan media menjadi sepuluh kelompok atau kelas. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta. Sarana Perkasa. 4. dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Suara saja. model susun. 140-142 23 Nana Sudjana dan Ahmad Riva'I. Beberapa aspek pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : PT. Media tiga dimensi yatitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model). 1989). 3. radio (tanpa kaset recorder) 22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. OHP. Pengelompokan tersebut adalah seperti dibawah ini. 3-4 24 Sudjarwo. hlm.24 Anderson (1976). Karakteristik media yang mana yang diamggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Media dua dimensi seperto gambar. 2002). foto. piringan audio.23 Dari jenis-jenis dan karakteristik media sebagaimana disebutkan diatas. 1990). model kerja. hlm. kartun. kiranya petut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi guru ketiaka akan memilih dan mempergunakan media dalam pengajaran. film strip.22 Menurut Nana Sudjana dan ahmad Riva'i media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah: 1. lingkungan. grafik. Mediyatama.

3.2. tapi sebagai bagian integaral dalam proses belajar computer assisted instruction dengan segala 25 Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. contohnya adalah buku kerja siswa dan pita atau piringan suara yang dilengkapi dengan bahan cetak dan chart. AV gerak tanpa suara (audio visual motion). Objek fisik (physical object). 10. Media (audio print) yaitu kombinasi antara 1 dan 2 tersebut diatas. Manusia sumber (human and situational resources) seperti guru.142 . model. format dan referensi yang menggunakan pita audio atau piringan audio. salah satunya adalah media. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran Dipandang sebagai suatu sistem. contohnya slide sound film strip 6. Gambar diam yang diproyeksikan. hlm. Gambar gerak tanpa suara (motion visual). dan lain-lain. contohnya (maket. Bahan cetak termasuk segala jenis bahan cetakan. benda sesungguhnya). contohnya program cetak. op. film strip tanpa suara. gambar lukis dan fotografi.25 2. Gambar diam bersuara yang diproyeksikan.. 4. contoh film bisu 7. 9. Media adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar PAI. teman. macamnya. maka dalam proses belajar mengajar terdapat sejumlah komponen.cit. Vidio 8. 5. Komputer contohnya. contohnya adalah slide. Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar. contohnya film bersuara.

Fungsi Media Seperti yang telah dikemukakan.cit. Dengan masuknya audio-visual instruction. Menyediakan stimulus belajar 4. Mengulang apa yang telah dipelajari. yaitu: 1. 5.mengajar. 3. Membangkitkan motivasi belajar. Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran.. Menculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan/informasi belajar. dkk. 1. bahwa media mempunyai fungsi yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar. Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar 2. 4. media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Mengaktifkan respons peserta didik 5. 3. media pendidikan berfungsi: 1. Memberikan balikan dengan segera 26 Karti Soeharto.26 Menurut Derek Rowntree. media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. media bukan saja sebagai peraga bagi guru. seperti di bawah ini: fungsi media dilihat dari segi perkembangannya. Op. hlm 104-106 . 2. tetapi pembawa informasi/pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Akhirnya. Karena itu media juga memiliki fungsi dan kegunaan sebagai wujud pemecahan masalah belajar.

Nana Sudjana (1991) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. tapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 4. sehingga mendorong adanya self activity Memberikan hasil belajar yang permanen Menambah pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik) 6. 3. dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara baik akan memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: 1. Rineka Cipta.27 Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi. Hoban di Amerika Serikat. Mempertinggi perhatian anak Memberikan telitas. hal 7-8 . Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertianpengertian abstrak 2.6. yd finn dan F. sebagai berikut: 1. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. 2. Memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. 1997). Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT. Menggalakkan latihan yang serasi Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional edukatif oleh Edgar Dale. 5. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. 27 Ahmad Rohani.

film bingkai. op. hal. 5. Obyek yang terlalu besar. bisa digantikan dengan realita. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru.28 2. film atau model. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro. waktu. 152 . video.. seperti misalnya: 1. 4. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis b. film bingkai. 2. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. penggunaanya integral dengan tujuan dari isi pelajaran.cit. dan daya indera. gamber. Kegunaan Media Pembelajaran a. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. lewat rekaman film. film bingkai.3. Media pengajaran dalam pengajaran. foto 28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Penggunaan media dalam bukan semata-mata alat hiburan. Mengatasi keterbatasan ruang. 3. 6. film atau gambar.

4. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 5. Konsep yang terlalu luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media dapat berguna untuk: 1. Menimbulkan kegairahan belajar 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan ungkungan dan kenyataan 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. d. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan belaman semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan

kemampuannya dalam: 1. Memberikan perangsang yang sama 2. Menimbulkan persepsi yang sama.29 C. Film Animasi Upin Dan Ipin 1. Sejarah Upin dan Ipin

29

Karti Soeharto, dkk. Op.cit,. hal 106-107

Film Upin Ipin yang dibuat oleh Mohn Nizan Abdul Razak, Muhd Safwan Abdul Karim, dan Usalna zaid pemilik Les’ Copaque pada tahun 2007. Ketiganya adalah Mahasiswa dari Multimedia University Malaysia. Tujuan awal film Upin Ipin untuk mendidik anak agar menghayati bulan Ramadan. Les’ Copaque Production

merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, satu televisi swasta Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari publik Malaysia. Tak hanya berjaya di negaranya, film ini melebarkan sayap di negeri jiran, Indonesia. Ramadan tahun lalu, Upin dan Ipin menyapa penonton TVRI. Namun Ramadan tahun ini, Upin menyapa penikmat TPI. Bahkan di Banda Aceh, Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di Internet, termasuk situs resminya. Les’ Copaque juga sudah memproduksi Upin dan Ipin dalam versi bahasa Turki. Animasi produksi Malaysia, itu terasa dekat di hati khalayak Indonesia: kedekatan budaya. Upin dan Ipin memang banyak mengetengahkan kisahkisah keseharian masyarakat Melayu, yang rumpun budayanya begitu dekat dengan kita. Serial animasi produksi negeri tetangga Malaysia itu berbeda dengan film-film kartun dan tayangan anak lain yang ada di layar televisi selama ini. Bila kartun lain masih menyisakan adegan kekerasan, perkelahian, dan caci-maki, Upin telah alpa semua itu. Tayangan ini disajikan sederhana namun komunikatif dan mendidik. Sajian mereka juga mencerdaskan, mencerahkan30. Serial kartun ini memiliki 6 seri, dimana setiap serinya terdiri dari 10 menit. Upin dan Ipin bercerita tentang dua anak kembar yang bernama Upin dan Ipin. Mereka adalah

30

http://media-islam.or.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami

anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Kak Ros, juga neneknya yang sering dipanggil Opa. Diawal kisah serial kartun ini dikisahkan mereka sedang akan memasuki bulan Ramadhan. Dengan diumumkannya melalui televisi oleh pemerintah, bahwa pada pagi harinya bulan puasa telah dimulai31 Dalam film 12 episode itu, Opah (dialihsuarakan oleh Hajjah Ainon) dan Ros (Ida Shaheera) memberikan petuah dan nasihat kepada Upin dan Ipin (Nur Fathiah). Nilainilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dalam hampir semua scene, Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakakberadik kembar ini. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Saat itu, Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. 2. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin a. Upin: Upin ialah abang kembar Ipin, hanya lima menit lebih tua. Dia lebih banyak bicara dan selalu mendalangi perangai anak kembar ini. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. b. Ipin: Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang
31

Burhanuddin Bin Md Radzi ,13-11-2009,http://th3-3city.blogspot.com/

Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orangtuanya. Mak Uda atau Nenek Uda: Mak Uda adalah nenek Upin. Ipin dan Ros. Mail susah menunaikan . e. Ia lebih tua lima tahun dibandingkan keduanya. f. Dia amat menggemari ayam goreng. Rajoo: Rajoo ialah teman Upin dan Ipin. Mail: Mail adalah seorang teman sekelas Upin dan Ipin. Fizi: Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Ehsan: Ehsan ialah sepupu Fizi. d. Meskipun suka menyendiri.perkataan sebagai tanda setuju. Upin dan Ipin merupakan anak yatim seperti yang dipaparkan di episode 6. Dia suka mempermainkan adikadiknya. Dia juga turut serta dalam pekerjaan nakal adik beradik kembar ini tetapi ia gegabah dan sulit memberi tumpuan. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut. Dari luar ia nampak garang tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang pengasih. i. c. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. Selain cantik dan banyak menyayanginya. saat mereka sekeluarga menziarahi makam ibu dan ayah mereka. musim kedua. dia tetap seorang teman setia. Kak Ros: Ros adalah kakak Upin dan Ipin. j. cakap dan cerewet. ia selalu menjadi yang paling waras di kalangan kawan-kawannya. Dia berhati bersih dan sering memanjakan Upin dan Ipin. Tetapi. Sepanjang bulan Ramadhan. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil intan payung atau anak manja h. tetapi sebenarnya baik hati dan menyayangi orangtuanya. Oleh karena itu seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. dirumahnya ia dipanggil bobob. g. Mei Mei: Mei Mei ialah seorang teman sepermainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin.

Di salah satu episode ditunjukkan bahwa Upin dan Ipin tidak mengerti apa yang dia katakan32. Dia selalu ikut serta dalam permainan anak-anak lain. l. Susanti: Teman Upin dan Ipin yang merupakan pindahan dari Indonesia. Di kelasnya dan di kalangan teman-temannya ia dijuluki Mail 2 seringgit. Jarjit: Jarjit adalah teman sekelas Upin dan Ipin. m. Meskipun usianya sama dengan teman-teman sekelas yang lain tetapi suaranya seperti orang dewasa.com. dia terlihat tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan atas sebab yang tidak jelas. . namun setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkannya ditinggalkan. Baru tinggal dan belum terbiasa dengan obrolan anak-anak lainnya.puasa walaupun sudah cukup umur. Nampaknya dia sedikit tertarik dengan Susanti. Di episode 9.http://www. Cikgu Jasmin atau Bu Guru Jasmin: Guru kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawan di sekolah Tadika. k.upindanipin. tetapi dia juga membantu ibunya menjual makanan di Pasar Ramadhan. 32 Les' Copaque Production 2009 /11/13.

Kutipan-kutipan data yang disajikan dalam penelitian ini ditegaskan dalam bentuk lampiran tabel pemaparan data yang diperoleh dari pemahaman makna yang terdapat pada setiap kata.BAB III METODE PENELITIAN A. dilakukan penafsiran dan pengkategorian data yang terkandung dalam Film Upin dan Ipin. teks dan juga unsur pengembangan karya sastra seperti alur. Dengan demikian. laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu library research. Karakteristik penelitian yang digunakan . Dari pemahaman makna secara keseluruhan. Pendekatan dan Jenis Penelitan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. setting dan tema. paragraf. kalimat. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan pengkategoriannya. tokoh. yang mengambil atau mengumpulkan data-data yang berupa dokumen.

33 34 Lexy J.4. kalimat serta tindakan sehingga membentuk suatu wacana yang utuh34.1. maksudnya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dan ciri kedua deskriptif. metode kualitatif. Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia1992) hlm. grounded theory dan deskriptif33. B.hlm. Dengan demikian. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya 2002). yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata. data verbal dapat difahami baik melalui alur peristiwa secara kronologis. yaitu: latar ilmiah. yaitu: manusia sebagai alat atau instrument. analisis data secara induktif. Moleong.dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Hubberman. . Perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi data sesuai arah permasalahan yang terurai dalam bab IV yakni hasil penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah isi Film Upin dan Ipin. Dalam penelitian ini. Karya ini memiliki latar belekang religius yang tertanam di dalamnya. manusian sebagai alat instrument. narasi maupun dialog yang dituangkan dalam naskah harus disikapi sebagai kesatuan tutur yang lebih lengkap berupa kata. Berdasarkan kedua ciri tersebut analisis nilai akhlaq dalam Film Upin dan Ipin perlu dilakukan pembedaan dan telaah secara mendalam tentang makna kata-kata dan cerita dalam film tersebut. Data dan Sumber Data Hubberman menegaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Peneliti terlibat secara penuh dan aktif dalam mengapresiasi film Ipin dan Upin dan menemukan data-data utama yang menunjukkan pada permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. peneliti meggunakan dua ciri.

mengklasifikasi dan menganalisis film sesuai dengan rumusan masalah. tuturan ekspresi maupun deskriptif dari perstiwa yang tersaji dalam film. Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument. Peneliti mengidentifikasi. perilaku tokoh. 3. Peneliti melihat secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mengamati nilai-nilai akhlaq yang terdapat dalam film Upin dan Ipin. yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. 2. atau biasa disebut dengan studi dokumentasi.C. Peneliti mencatat paparan bahasa yang terdapat dalam dialog-dialog tokoh. D. (2) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlak yang mendeskripsikan pola interaksi tokoh dalam film dengan lingkungannya. Dari langkah-langkah di atas diperoleh data verbal sebagai berikut: (1) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlaq. Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik telaah dokumen. peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan . Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan studi dokumentasi ini peneliti memilih Film Upin dan Ipin sebagai bahan dalam pengumpulan data tersebut. Artinya dalam penelitian ini.

121. analisis. pelaksana pengumpulan data. hlm. 37 Lexy. dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. kegiatan melihat cerita film Upin dan Ipin dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian35. mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable).hlm. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlaq dalam film Upin dan Ipin. Demikian juga dengan Holsi. yang mengartikan content analisis sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis37.hlm. Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja rosda Karya 2002). Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi36.Moleong.J.Menurut Weber.172. E. 35 Lexy. Content Analysis dan Focus Group Group Discusion dalam Penelitian Sosial(Jakarta:raja Grafindo Persada2003). Metodologi Penelitian Kualitatif:(Bandung. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (kajian isi). penafsir data. Content Analisis adalah metodologi penelitian yang memeanfaatkan seperangkat proses untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih dari pernyataan atau dokumen. Burhan Bungin.Moleong. Kegiatan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pengambilan data yaitu. 36 .nilai-nilai tersebut. Peneliti juga merupakan perencana.163..J. (2) menganalisis kontribusi Film Upin dan Ipin terhadap pembentukan Akhlak anak. Remaja rosda Karya 2002).

(2) Cerita-cerita yang mengandung interaksi tokoh dalam film terhadap lingkungannya. 38 . maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa (1) cerita-cerita yang mengemban gagasan tentang nilai-nilai akhlak. Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan menyaksikan. Dalam melakukan pemaknaan data peneliti harus memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk penanaman nilai-nilai akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah.hlm. secara teknis Content analisis mencakup upaya: a. menganalisis. dan merekonstruksi. c. dsb.Menurut Neong Muhadjir. dan generalisasi38. (3) penafsiran makna sesuai dengan masalah yang harus dijawab. Kegiatan tersebut antara lain: (1) saling tolong menolong. Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi.14-15. Sesuai dengan masalah yang akan di garap dalam penelitian ini. b. Kemudian para ahli mengemukakan beberapa syarat content analisis. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi. (2) Pengorganisasian data dalam formalitas tertentu sesuai dengan urutan pilihan dan pengkategorian yang akan di hasilkan. dalam metodologi penelitian Kualitatif. yaitu: Objektivitas. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. Selain itu penulis juga harus memahami realitas pola interkasi sosial seorang muslim di Soedjono dan Abdurachman. Menurut Patton. kegiatan analisis mencakup:(1) Pengurutan data sesuai dengan tahap permasalahan yang akan di jawab. (2) saling menghargai. pendekatan sistematis. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan(Jakarta: Rineka Cipta1999).

Setelah mendapatkan data-data. Teknik Keabsahan Data Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan Teknik ketekunan pengamat. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian.masyarakat sebagai bahan untuk refleksi dan untuk menganalisis keabsahan dan kedekatan cerita dengan realitas kehidupan. wawasan. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: a. peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman yang sejurusan. Dengan bekal pengetahuan. F. Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti menganalisa Film dan mengambil data atau cerita. kemampuan dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis dan utuh terhadap sumber data. b. yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. . Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai akhlak.

BAB IV HASIL PENELITIAN A. cerewet dan suka makan. Ehsan yang suka menyendiri. di mana mereka berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya. Berikut ini adalah episode-episode yang ada pada seri pertama: 1. Fizi (sepupu Ehsan) yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain. antara lain ialah Mei Mei yang imut dan berkepribadian cerdas. Sinopsis Upin dan Ipin merupakan sepasang kakak-beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelahun kematian kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi. dan Mael yang berkemampuan untuk berjualan dan pandai berhitung. Upin dan Ipin bersekolah di Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampung. Jarjit Singh yang gemar membuat humor dan membuat pantun. Esok Puasa .

keduanya tertidur sambil terlupa rencana mereka untuk ke masjid. 4.Upin dan Ipin yang telah menginjak usia lima tahun mulai mengenali arti "puasa" dan ingin tahu tujuan dan makna berpuasa seperti pada anak-anak Muslim lainnya. Dugaan Sesungguhnya merupakan hal biasa bagi anak-anak kecil seperti Upin dan Ipin yang tak terbiasa dan nakal saat berpuasa untuk pertama kalinya. Opah dan Kak Ros bersedia menerangkan arti dan tujuan berpuasa kepada mereka. Terawih Peluang Upin dan Ipin mengikuti Opah dan Kak Ros ke masjid untuk sembahyang tarawih tercapai juga setelah beberapa hari berpuasa. 2. sehingga kawan-kawan mereka yang bukan Islam pun terpaksa mengingatkan mereka. Setelah itu. Memang merasa teruji dan tidak sabar mereka berdua menunggu saat menikmati hidangan lezat pada saat malam berbuka puasa. inilah pengalaman pertama kakak beradik kembar ini bersahur dan berpuasa. Doa tarawih pada saat Ramadhan ini seolah-olah menjadi peluang anak-anak untuk bermain . Usaha puasa mereka akhirnya berhasil apabila mereka menikmati makanan hingga kenyang. Maka. 3. Mereka selalu tidak ingat ibadah puasa mereka apabila bangun pagi atau setelah bermain ketika cuaca panas. Nikmat Tiba waktunya Upin dan Ipin berbuka puasa setelah melewati berbagai cobaan pada hari pertama mereka berpuasa.

Ipin dan kawan-kawan mereka. 6. Seri Kedua Upin dan Ipin 1. Tadika Berlalunya setahun jagung sejak musim lalu. Esok Raya Opah mencoba meyakinkan Upin dan Ipin bahwa ibadah puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang akan diberi pahala oleh Allah setelah menamatkan riwayat.bersama kawan-kawan dan bukannya beribadah. 5. Mereka semua yang terdiri dari berbagai kaum dan agama ini menikmati hidangan yang disediakan Opah. mereka semua bercerita tentang pengalaman berpuasa sementara Opah yang sentiasa ada untuk memberi nasihat dan ajaran kepada mereka untuk berpuasa pada tahun-tahun akan datang. Upin dan Ipin sudah bersekolah di Tadika Mesra. Hari Raya Kawan-kawan Upin dan Ipin tiba di rumah kakak beradik itu untuk berpesta bersama. Sewaktu . Fizi dan Upin mengadu laba-laba milik mereka di kelas sebelum pelajaran dimulai. Akan menjadi kebiasaan zaman sekarang bahwa orangtua memberi anak-anak uang sebagai ganjaran tanpa mengajar mereka menghayati makna puasa. Banyak juga kawan baru tetapi mereka masih bernakal lagi. tidak terkecuali Upin. mereka pun bermain juga. Setelah makan. Setelah menceritakan pengalaman berpuasa. Akhirnya keasyikan anak-anak itu berakhir setelah Kak Ros mengarahkan mereka untuk turut serta dalam sembahyang.

Kak Ros menjawab pertanyaan adik-adiknya itu dengan berkata bahawa perempuan diberi cuti oleh Allah kerana Allah menyayangi perempuan. Neneknya menjawab bahwa itu adalah adat. 2. Adat Upin dan Ipin bertanya kepada neneknya mengapa Cikgu Jasmin tidak berpuasa. Kak Ros memberikan duit kepada adik-beradik kembar itu untuk membeli satu barang saja. Upin dan Ipin masih tidak percaya. Upin bertanya kenapa. Bu Guru Jasmin mengingatkan ketibaan Ramadan. Malam itu. 4. maka Kak Ros menerangkan mereka bahawa Ramadan bermula sebaik anak bulan kelihatan. maka mereka bertanya kepada Kak Ros.pelajaran dimulai. lalu Upin. tetapi mereka terlebih beli ayam goreng sehingga . Dengan rasa kagum akan pengetahuan baru ini. Tamak Kak Ros membawa Upin & Ipin ke Pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. 3. adik-beradik itu pun berjaga untuk mencari anak bulan malam itu. Anak Bulan Upin dan Ipin teruja dan ingin tahu bila bermulanya Ramadan. tetapi memang rancangan mereka tidak berhasil. neneknya memberi bekal untuk Upin dan Ipin beri kepada Tok Dalang. Ipin dan kawan-kawan membincangkan pengalaman berpuasa mereka.

Semenatara itu. 8. Sayang Kak Ros Upin dan Ipin mendesak agar Kak Ros dan Opah membeli baju baru untuk mereka waktu hari raya. tetapi kecewa karena Kak Ros enggan membeli baju baru. Apabila Fizi menunjuk-nunjuk baju barunya. sebaliknya menjahit baju baru untuk adik-adik kesayangannya.cukup untuk memenuhi meja makan. Cikgu Jasmin pun masuk ke kelas dan membincangkan sebab dan manfaat berpuasa. mereka berencana untuk berada dalam surau selepas tarawih untuk mengkaji al-Qur'an. Upin & Ipin merasa tertekan. mereka tidak terdaya untuk menghabiskan semua ayam yang dibeli mereka itu. jadi Fizi menceritakan apa yang berlaku malam semalamnya. Sementara itu. Di luar rumah. Ruparupanya Kak Ros bukannya membeli. 6. kedengaran juga bunyi letupan mercun. tetapi adik-beradik itu menolak ajakan mereka. Lailatul Qadr Upin dan Ipin menghayati arti Lailatul Qadr dari Opah. 5. sehingga setibanya waktu makan. Mael pula didapati minum di khalayak ramai siang hari bulan puasa. Ketupat . Ehsan dan Fizi tiba di surau lalu mengajak Upin dan Ipin bermain bunga api. Setelah kelas usai semua pun bermaafmaafan. 7. Kisah & Tauladan Teman-teman kelas Upin dan Ipin heboh pasal tangan Fizi yang berbalut. Upin & Ipin membincangkan persiapan raya bersama kawan-kawan.

tetapi diejek balik pula karena ketupat bawangnya. Sambil menganyam. maka tarawih diganti takbir.Opah mengajak Upin dan Ipin membantu menganyam ketupat bersama Kak Ros. Malam Syahdu Sudah tiba malam raya. tetapi surau sudah kosong. Kak Ros menegur mereka karena cara mereka salah. jadi mereka ke rumah Tok Dalang untuk membereskan kewajiban zakat mereka. Upin dan Ipin mengingatkan Opah agar membayar zakat fitrah. Upin dan Ipin tengah bermain bunga api tetapi disuruh Kak Ros menyuruh mereka menyediakan tikar. Pagi Raya . Opah menceritakan tujuan membayar zakat fitrah yaitu sebagai memperingati golongan orang kurang mampu baik sampai bulan Ramadan. 9. Lamanya waktu yang diambil mereka untuk meratakan tikar sehingga Kak Ros terpaksa menegur mereka sekali lagi. mereka berempat saling membincangkan kabar persiapan raya kawan-kawan mereka. 11. Upin & Ipin bermain-main dengan membuat ketupat berbentuk lain. dan dari Tok ke tangan Upin jua. uang zakat diserahkan Opah ke tangan Tok. Mereka bertiga bergegas ke surau. Sewaktu berbuka puasa. Rupa-rupanya tikar ini sebagai alas penduduk kampung melatih takbir. Tok Dalang mengajak Upin dan Ipin bertakbir di surau. Zakat Fitrah Dengan menceritakan kegiatan di surau tadi. 10. dengan izin Opah.

B. Tok pun mengajak Upin. Setibanya di sana. Mael meluahkan rasa kesal kerana gagal memenuhi kewajipan berpuasa sepanjang Ramadan lalu. Patuh . Yaitu data-data dari dialog yang menunjukkan tentang nilai-nilai Akhlak dalam film Upin dan Ipin. Ketika makan. Tok memberikan duit raya kepada semua anak-anak yang hadir di rumahnya. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin a. Upin dan Ipin bermaaf-maafan dengan Opah dan Kak Ros. Selepas takbir sesi pagi. 1.Pada waktu pagi 1 Syawal. namun dimaafkan Opah jua asalkan dia tetap berbuat baik sepanjang bulan mulia itu. Deskripsi Data Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah ditemukan yang sesuai dengan tema dan judul penelitian. Selepas itu. mereka mengajak kawan-kawan ke rumah mereka untuk menikmati hari raya. Ipin dan kawan-kawan mereka mencoba hidangan istimewanya yaitu ketupat berbentuk lembu. 12. Berkat Upin dan Ipin membantu mengantar makanan ke rumah Tok Dalang.

sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! . Dan juga yang terdapat pada Episode Dua yang berjudul “Dugaan”. Upin : Hah ! Maghrib. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Ketika Upin. ayo cepat pulang Raju : Hey. Raju : karena kalian menang. Ipin. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah.. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Patuh. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. saat itu terdengar adzan Magrib. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. b. Toleransi Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “ Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Toleransi. Tuhan menyuruh.

Amin..dah boleh buka puasa. Ikhlas Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Ikhlas. d. ini doa orang lapar. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul.betul. betul Mei-mei : tak boleh!. pendeknya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin.. Raju : Tak apa. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. Mak Uda : nanti .. c.. orang tak tahu Ipin : betul.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: ... Raju : emm. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa... mei-mei betul. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : yee. cepat kalian balik lah. Mak Uda : eh.. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim.Mei-mei : eh. Khusyu’ Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Tiga yang berjudul “ Nikmat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Khusyu’.

jangan karena berharap Uang e. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu.. betul. Amar ma’ruf nahi munkar. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. cucu opa memang baik.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah.. lebih baik puasa penuh. f.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah.. Bersyukur .Ipin : opa. Ehsan : pahala. tapi itu tak baik. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. dapat pahala. Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Amar ma’ruf nahi munkar.

mereka bawa bekal. ambil berkahnya g. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. minta maaf. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Kak Ros : haa.. Kak Ros : trus kalian minum? . Alhamdulillah. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf. bukan untuk mencari uang. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu... Ipin : ih. Jujur Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. seperti dialog di bawah ini: Jajrit : “ketupat lembu . Dan juga terdapat pada Seri Kedua episode 18 yang berjudul “Berkat” .. tapi kalo kita dapat uang. tergugah iman Ipin..ketupat katak .Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Enam yang berjudul “ Idul Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur..engga’ kok.

Dan juga terdapat pada Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “Pagi raya” Mail : Opah mail nak minta maaf. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. Opah halalkan h. ini kan adat kita i.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang . sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Fizi : eh .Upin : tidak. Menahan Nafsu Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Sebelas yang berjudul “ Lailatul Qadr” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Menahan Nafsu. aku ada mercon.. Sedekah (Saling Berbagi) Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Sedekah. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat.

ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. biarkan mereka membantu. k. aku nak ikut baca Qur’an j.duduk.Ehsan : tak pa. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . duduk. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. Saling Memaafkan Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “ Pagi Raya” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu saling memaafkan. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. Tolong Menolong Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tiga Belas yang berjudul “Sayang Kak Ros” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Tolong Menolong..

ayo cepat pulang Patuh kepada orang Raju : Hey. Tuhan menyuruh. Ipin.betul. betul kan Ipin? Ipin : betul. kita sayang opah. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. saat itu terdengar adzan Magrib.Upin : minta maaf ya opah. dan mentaati peraturan 2 Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. Upin : Hah ! Maghrib. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. mau kemana ? 1 Kak Ros : Cepat mandi. 1/1 Anjuran Untuk bersikap saling . betul. 1/1 yang lebih tua. kita doakan opah panjang umur Untuk lebih jelasnya tentang hasil temuan data-data yang bersangkutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No Dialog yang menunjukkan Karimah nilai-nilai Akhlakul Seri / Episode Interpretasi Ketika Upin.

dah boleh buka puasa. Raju : Taka pa. Raju : karena kalian menang... toleransi 3 1/2 Toleransi antar umat beragama Upin : yee. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh..supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa.... Raju : emm. ini doa orang lapar. orang tak tahu Ipin : betul. betul Mei-mei : tak boleh!. baca doa dulu 4 Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. mei-mei betul. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul..betul. baca yang betul 1/3 Ajaran untuk khusyu’ . Mak Uda : eh. Mak Uda : nanti .. Amin... pendeknya. cepat kalian balik lah...

cucu opa memang baik.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Alhamdulillah.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. jangan karena berharap Uang Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja 6 Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. tapi kalo kita 7 dapat uang. Ehsan : pahala. Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Kak Ros : haa. tapi itu tak baik. kalian yang punya dosa kepada orangorang sebaiknya nanti harus minta maaf 1/6 Ajaran bersyukur 1/5 Amr ma’ruf nahi munkar 1/5 Ikhlas dalam melakukan sesuatu ... bukan untuk mencari uang... minta maaf. bisa masuk syurga 5 Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Ipin : opa.. teman Ipin puasanya cuma setengah hari.Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. lebih baik puasa penuh. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas.. betul. dapat pahala.

.Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang 10 Ehsan : taka pa. aku nak ikut baca Qur’an 2/11 Menahan Nafsu 2/9 Saling berbagi Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . aku ada mercon.. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. 8 Kak Ros : trus kalian minum? Upin : tidak. ini kan adat kita Fizi : eh . tergugah iman Ipin. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat 2/9 Belajar berkata jujur Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? 9 Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . setelah itu 11 Upin dan Ipin dating Upin : kak. mereka bawa bekal... Ipin : ih.engga’ kok.. boleh kami bantu? 2/13 Sikap tolong menolong .

betul.ketupat katak .duduk. ambil berkahnya 2/18 Mensyukuri apa yang diberi orang lain 2/17 Jujur mengakui kesalahan 2/17 Saling memaafkan Berdasarkan tabel di atas. duduk. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman 13 seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. harap-harap dapat banyak” 14 Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. Opah halalkan Jajrit : “ketupat lembu . betul kan Ipin? 12 Ipin : betul. kita doakan opah panjang umur Mail : Opah mail nak minta maaf.. biarkan mereka membantu.. Jelas terbukti bahwa film Upin dan Ipin mengandung banyak data-data yang menunjukkan pada pemirsa film tersebut tentang nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat diambil sebagai pelajaran. kita sayang opah. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. Selain itu juga mengajak pemirsanya untuk memahami keadaan akhlak anak dalam keseharian. . Upin : minta maaf ya opah. betul.Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh.

2). 3). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang d. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Toleransi 1). Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Ikhlas. Tingkat konsentrasi yang lebih baik.Kelebihan dan kelemahan dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Meningkatkan keimanan . Khusyu’ 1). Patuh 1). 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). 2. Fungsi Akhlak Berikut ini Fungsi Akhlakul Karimah yang terdapat pada film Upin dan Ipin: a. Menghargai pendapat orang lain 2).

Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Amar ma’ruf nahi munkar. 2). Mencegah perbuatan yang negatif . 1). i. Menahan nafsu. Bersyukur. 1). Lebih percaya diri. Menghilangkan kemunkaran 2). Melatih Pengendalian diri 2). Saling berbagi. h. 1). Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Sedekah. g. 2). Membantu orang yang kurang mampu 3). 1). Menjadi orang yang amanat. Jujur. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. 3). Membersihkan harta. 1).e. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. 2).

k. Intropeksi diri 2). Tolong menolong. 1). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. 1).3). Saling memaafkan. 3). Adanya sikap peduli terhadap sesame 2). Tidak adanya rasa gengsi . Menghilangkan rasa dendam 3). Menghilangkan rasa egois.

Dimensi Transendental a. Nilai Akhlakul Karimah yang diartikan sebagai nilai positif dalam interaksi soial di masyarakat akan senantiasa mengusung nilai-nilai religius.BAB V PEMBAHASAN A. oleh karena itu dalam beribadah setiap manusia diwajibkan untuk membersihkan diri baik rohani . etika dan estetika. moral. Sehingga dapat kita kategorikan dan analisis sebagai berikut : 1. oleh karenanya tentu berhubungan dengan penanaman nilai yang didasarkan pada aturan yang menyangkut dimensi transendental (vertical) dan dimensi social (horizontal). Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Demikian analisis nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film Upin dan Ipin seri pertama dan kedua. Upaya khusyu’ dalam beribadah Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah yang terpenting.

dan harus khusyu’ dalam melaksanakannya. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. 2003 hlm. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. b.. Mak Uda : eh. Cahaya Tauhid Press. karena menurut Hasan Al Basyri.. Alhamdulillah. minta maaf. Cahaya Tauhid Press. bukan untuk mencari uang. Berhias 40 Akhlak Mulia. Amin.dah boleh buka puasa. 39 Ahmad Mu’adz Haqqi. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati40. Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kepadaNyalah kembalinya segala urusan41..29 40 Mulyadi.. pendeknya. Mak Uda : nanti . Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Analisis dalam dialog di atas menunjukkan bahwa dalam berdoa haruslah bersungguh-sungguh ... Bersyukur Bersyukur merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Berhias 40 Akhlak Mulia.31 . Karya Toha Putra2003). sebagaimana dicontohkan dalam dialog dibawah ini : Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. ini doa orang lapar. 41 Ahmad Mu’adz Haqqi. 2003 hlm. hlm.5. tapi kalo kita dapat uang.. oleh karena itu kita tidak boleh main-main.maupun jasmani.. Malang. Malang. karena kita sama saja dengan meminta kepada Allah SWT. dan bersungguh-sungguh atau khusyu’39 sebagaimana yang tertuang dalam dialog ini : Upin : yee..

teman Ipin puasanya cuma setengah hari. lebih baik puasa penuh. Surabaya. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. 1990. mengharap ridho dan pahala-Nya. Akhlak Yang Mulia. sangatlah celaka dan rugi. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf Juga terdapat dalam dialog Upin dan Ipin ini : Jajrit : “ketupat lembu . harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. dapat pahala. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal42. tapi itu tak baik. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog di bawah ini: Ipin : opa. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Bina Ilmu. tanpa melihat seberapa banyak pemberian tersebut.ketupat katak . bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? 42 Humaidi Tatapangarsa. c. dan juga Datuk megajarkan bersyukur atas apa yang telah kita terima.. ambil berkahnya Analisis dalam dialog di atas bahwa Mak Uda mengajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan. hlm:54 .Kak Ros : haa.

biarkan mereka membantu. Op-cit. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. cucu opa memang baik.. duduk. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. Sikap suka menolong akan mebuahkan sifat terpuji lain. 20 .ikhlas juga berarti melakukan sesuatu tanpa mengaharap imbalan. 43 Film Upin dan Ipin juga memuat nilai tolong menolong yakni : Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . santun dan lain sebagainya. jangan karena berharap uang. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. misalnya mampu menghargai dan menghormati orang lain. 2. 43 Humaidi Tatapangarsa.duduk.Mak Uda : iyalah. Tolong Menolong Tolong menolong merupakan nilai Akhlakul Karimah yang patut dikembangkan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain. Dimensi Sosial a. Bila tidak saling tolong menolong.. hlm.. maka roda kehidupan manusia akan terhenti seketika. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. Analisis: setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seharusnya dilakukan dengan rasa ikhlas. karena jika melekukan dengan ikhlas maka segala yang kita lakukan akan terasa mudah dan tentunya akan lebih berbarokah.

Ehsan : pahala. Amar ma’ruf nahi munkar Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kadang ia tidak atau belum menyadari kesalahannya. Surabaya. betul. karena itu ia butuh bimbingan. hlm.Analisis dialog di atas menggambarkan sikap ingin menolong terhadap orang tua. 44 Djadmika Rahmat.73 . mana yang patut dan tidak untuk dilakukan... mauidhoh hasanah terlebih uswatun hasanah. ). Karena itu. Kedua kegiatan dalam rangka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran inilah yang dikenal dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar. Dan banyak orang belum mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. ia butuh saran dan kritik dari orang lain. Upin dan Ipin ingin membantu Mak Uda dan kak Ros yang sedang sibuk membuat ketupat. Sikap ini merupakan sikap yang mendidik seseorang untuk menuju Akhlakul karimah. Pustaka Islami. Meskipun belum bisa membuat akan tetapi keinginan mereka membantu dan belajar sangat kuat. b. anjuran.44 Dialog di bawah ini akan memberikan contoh : Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. 1987 Sistem Etika Islam(Akhlak Mulia.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah.

Karenanya. berbuat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan diwajibkan atas semua manusia. d. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Hlm. ini termasuk nilai yang mendidik dan sepatutnya dimiliki semua orang. Ketika ia membelanjakan hartanya. Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Saling berbagi Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya.Analisis : yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar yakni menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. ia melakukannya dengan kemurahan 45 Zakiyah Daradjat. Dalam agama Islam. 62 . Dialog di atas menunjukkan ajakan untuk menuju pada kebaikan.Bulan Bintang. Mak Uda : tak apa.Bandung. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit dia akan menjadi orang yang di benci oleh anggota masyarakat. Opah halalkan Analisis : mengakui kesalahan adalah merupakan suatu yang sulit dilakukan. jujur dalam setiap perbuatan akan menimbulkan suasana aman dan tertram dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat. bahkan bisa menimbulkan permusuhan45. antara satu orang dan orang lainnya akan sangat berjarak. Mail : Opah mail nak minta maaf. c. Jujur Sikap jujur kepada orang lain akan membuat orang lain merasa nyaman. Ilmu Jiwa Agama. Tanpanya.

Sebagaimana hadits Nabi SAW : mengurangi kekayaan…”(Muslim) e. hlm. ini kan adat kita Analisis: sikap saling berbagi dan member merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan untuk dilaksanakan di dalam hidup ini. 25 Humaidi Tatapangarsa. 27 . nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Menahan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. Op-cit. tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa apapun yang ia belanjakan hanya karena Allah tidak akan mengurangi kekayaannya. Op-cit. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. hlm. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah.hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia 46. Muslim yang percaya kepada Tuhannya.47 Sebagaimana yang tertuang dalam dialog di bawah ini : “ Sedekah tidak 46 47 Humaidi Tatapangarsa. karena sedekah akan menambah kekayaan dan tidak menguranginya. Seperti tercermin dalam dialog berikut : Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik.

seperti hanya ketika upin hdan Ipin hendak shala tarawih. aku ada mercon.. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan.Fizi : eh . akan tetapi mereka menolak karena itu merupakan perbuatan yang negatif. Sungguh . f. aku nak ikut baca Qur’an Analisis : Nafsu pada hal-hal yang tidak baik akan menyebakan factor negative terhadapa manusia . Tuhan menyuruh.. dan mengganggu orang lain. Ulama dan pemeluk agama lain dicatat sebagai salah satu dari sikap dasar yang paling penting yang member muslim identitasnya dalam masyarakat Islam48. Toleransi Islam mengajarkan dan memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati. oleh karena itu kita harus bisa menahan nafsu kita. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mna boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang Ehsan : taka pa. mari ku belikan minum Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari. Panduan Aqidah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Sebagaimana yang tergambar dalam dialog di bawah ini : Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. Raju : karena kalian menang. 28 48 . meskipun mereka ingin . Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. menghormati orang yang lebih tua. 2005) Hlm. mereka bertemu Fizi dan Ehsan lalu diajak untuk bermain mercon..

orang tak tahu Ipin : betul. bukan saja pada mereka yang pejabat dan konglomerat. cepat kalian balik lah. Tanpanya. Raju : emm. Raju : Taka pa.. mei-mei betul. 11 . Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam49. Syihab. betul kan Ipin? Ipin : betul.. g.betul.. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. Kepada Orang tua dan Non muslim. AKIDAH AHLUS SUNNAH (Jakarta: Bumi Aksara. Dalam dialog di bawah ini di contohkan : Upin : minta maaf ya opah. Setiap orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada eksistensi orang lain. kita doakan opah panjang umur 49 A.. betul Mei-mei : tak boleh!. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. Toleransi ini berlaku kepada setiap manusia. namun juga pada masyarakat biasa atau miskin. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. betul. 1998) Hlm. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh.. interaksi takkan pernah terwujud.betul. Analisis: menghargai dan menghormati orang lain adalah prinsip dasar dalam berinteraksi. kita sayang opah.

Analisis: sikap saling memaafkan sesame manusia merupakan hal penting dalam berinteraksi. bagaimana kita dapat meminta maaf kepada orang lain begitu pila bagaimana kita member maaf kepada oaring yna punya salah terhadap kita.Wicaksana. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. Aqidah Akhlak (Untuk Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 1994 Jilid 1 Kelas 1) (Semarang: CV. Sebagai makhluk social kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. h. 50 Seperti pada dialog berikut: Ketika Upin. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. 5 50 . karena orang tua adalah orang yang patut kita taati. Rifai. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Analisis: Patuh dan taat pada peraturan maupun perintah orang tua merupakan cerminan seorang muslim yang taat. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. saat itu terdengar Upin : Hah ! Maghrib. kepada orang tua seharusnyalah kita mentaati segala perintahnya. ayo cepat pulang Raju : Hey. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. 1994) Hlm. Moh. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. Ipin.

ras. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). 2 . dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertawqa di antara kamu. budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Sesunguhnya Allah Maha Mengatahui dan Maha Mengenal" [Al-Hujurat : 13] Dalam Film Upin dan Ipin Toleransi berfungsi: 1). Islam telah menghidupkan hati dan memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasungnya kepada kebajikan. Ramadhani.51 Allah SWT Berfirman "Artinya : Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Contohnya adalah toleransi beragama. 1991) Hlm. menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi.mengenal. petunjuk dan keadilan. nasab dan harta benda. Serta menghapus perbedaan jenis. Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin 1. bahasa. Toleransi Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial.B. Materi Akhlak (Solo: CV. Menghargai pendapat orang lain 2). Menghormati hak-hak antar umat beragama 51 Barmawie Umary.

52 Dalam Film Upin dan Ipin sikap patuh berfungsi: 1). Adapun dalil yang menguatkan bahwa khusyu' itu pekerjaan hati adalah hadis Ali ra. al-Hakim). tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. 3).2. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. "Khusyu' itu berada dalam hati" (HR. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang 52 Barmawie Umary. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Dalam Film Upin dan Ipin sikap Khusyu’ berfungsi: 1). 1991) Hlm. Rendah diri ini kadang-kadang berada dalam hati dan kadang-kadang berasal dari anggota tubuh seperti diam. Ramadhani. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu 3. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. Khusyu’ Khusyu’ berarti rendah diri. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. 5 . Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Materi Akhlak (Solo: CV. 2).

yang artinya. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. sesuai dengan firman Allah.4. ”Dan hendaklah sebagian dari kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan. Ikhlas. Amar ma`ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. 1996) Hlm. 29 . atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia. Meningkatkan keimanan 5. Amar ma’ruf nahi munkar. yaitu sebuah keikhlasan. memerintahkan kepada hal yang ma`ruf dan melarang kepada 53 Zakiah Daradjat. sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah SWT. Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya disaat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya.53 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Ikhlas berfungsi: 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas. tidak ada apaapanya dihadapan Allah SWT. karena kunci dari itu semua belum kita dapatkan. Oleh karenanya. atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicacipun hatinya tetap tenang.

12.Hlm.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . sehingga tujuan amalan ini tercapai. aman dan ketika rasa keluh itu datang maka hilanglah semua rasa itu dan kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. disaat kita nyaman. Inilah adabadab yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mengubah kemunkaran. Kadang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengeluh tentang segala hal. Karena tak jarang. tetapi sekarang para remaja sudah mulai resah dengan keadaanya sehingga mereka banyak yang terjerumus kedalam lubang kegelapan. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara.” (Ali Imran [3]: 104) Karena tujuan amar ma`ruf nahi munkar menghilangkan kemunkaran. Menghilangkan kemunkaran 2). amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan tanpa memparhatikan adab malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kemunkaran tetap merajalela. 54 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Amar ma’ruf nahi munkar berfungsi: 1).hal yang munkar. 55 54 55 Arifin. . maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. senang. Bersyukur. tenang. Ketika remaja jaman dulu mereka bersusah payah memperjuangkan hidupnya walau pun dalam kesempitan. Coba anda pahami dan perhatikan remaja jaman sekarang dengan jaman dulu. dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Padahal mengeluh itu akan memperkeruh suasana hati kita. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan 6. 1991) Hlm. 97 Djazuli.

maka dikatakan dusta. tetapi kalau tidak. 2). jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. Itulah fungsi bersyukur agar hati selalu damai. rasa syukur merupakan apresiasi paling tinggi jika dibandingkan dengan hasilnya tersebut. secara lahiriah tampak . Jadi. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Jujur. tenang. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid’ah. 3). sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat.Janganlah mengeluh dan mulailah bersyukur. karena dengan bersyukur maka akan lebih mendekatkan diri kita dengan sang Pencipta. juga ada pada perbuatan. Lebih percaya diri. Kejujuran itu ada pada ucapan. padahal sebaliknya. Dalam Film Upin dan Ipin sikap bersyukur berfungsi: 1). Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. nyaman dan selalu bahagia. Seorang yang berbuat riya’ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Jujur merupakan sifat yang terpuji. maka dikatakan benar/jujur. 7. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh.

Membersihkan harta. 56 Dalam Film Upin dan Ipin sikap jujur berfungsi: 1).sebagai seorang pengikut Nabi. Saling berbagi.137 . 2). dusta. ia melakukannya dengan kemurahan hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia. Dalam Film Upin dan Ipin sikap sedekah berfungsi: 1). 9. Menahan nafsu. merupakan sifat orang yang munafik. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Yang jelas. Membantu orang yang kurang mampu 3). nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota 56 Zakiah Daradjat. Sedekah. Ketika ia membelanjakan hartanya. Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang. Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. sedangkan lawannya. Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. 8. 1987) Hlm. Menjadi orang yang amanat. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. 2). kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman.

timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan anggota masyarakat ataupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia marah. . Tolong menolong. Dalam Film Upin dan Ipin sikap tolong-menolong berfungsi: 1). sekaligus menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat. sebagai sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan. Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu 10. Dalam perspektif struktural-fungsional. Mencegah perbuatan yang negatif 3).orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. 3). keberadaan pranata tolong-menolong dalam struktur sosial masyarakat karena pranata ini dapat menjadi komponen dalam struktur yang mampu mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi keterbatasan masyarakat. Melatih Pengendalian diri 2). Tolong-menolong. Menghilangkan rasa egois.jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Dalam Film Upin dan Ipin sikap menahan nafsu berfungsi: 1). Pranata tolong-menolong berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya.

11. baik yang berupa permasalahan teknis. Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Menghilangkan rasa dendam 3). Intropeksi diri 2). Saling memaafkan. Dalam Film Upin dan Ipin sikap saling memaafkan berfungsi: 1). Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin Setiap Film Secara global pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalamnya. . Film kartun Islami Upin dan Ipin mempunyai beberapa kelebihan. Tema yang diangkat disajikan secara sederhana dan dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami. Begitu pula dengan film kartun islami Upin dan Ipin Dalam film tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan yang harus diakui keberadaannya sehingga pada akhirnya kelebihan dan kelemahannya menjadi tolak ukur dalam penggarapan film bertema serupa. naskah atau skenario.diantaranya adalah: 1. akting maupun lainnya. Tidak adanya rasa gengsi C. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam.

Dalam mernyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu ada yang tidak memuaskan seperti masalah haid. sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat menontonnya dan mengambil manfaatnya.2. 5. Ini terjadi ketika Upin dan Ipin menanyakan kenapa wanita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. 3. 2. Opah dan Kak Ros mengajak Upin dan Ipin shalat tarawih di Masjid.ringan dan tidak berbelit-belit mudahkan penonton mencerna pesan-pesan moral yang ada. Kak Ros hanya mengatakan . Dalam film kartun terebut terdapat sedikit unsur kekeraan seperti tamparan Kak Ros kepada Upin dan Ipin yang disebabkan kenakalan Upin dan Ipin. Penampilan yang sopan dan penuh kelembutan ini mencerminkan kehidupan yang harmoni sehingga menyenangkan penonton. Film ini merupakan film kartun yang tiap adegan dan percakapamnya terdapat nilai-nilai pendidikan agama dalam peta pesan-pesan moral yang disampaikan dengan seni yang tinggi dan juga ringan. kalaupun dengan hukuman maka hukuman itu yang sewajarnya dan tidak melukai atau menyakiti. Dalam pendidikan seharusnya tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan nasehat. Peran seorang nenek dapat dijadikan referensi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka Kekurangan: 1. sesampai di depan Masjid Upin dan Ipin asik bermain dengan teman-temannya kemudian Kak Ros menampar mereka. Penyampaian berbagai pesan moral melalui bahasa yang lucu. 4.

Jawaban Kak Ros yang kurang jelas ini dapat menimbulkan pertanyaan yang besar kepada mereka kenapa wanita diberi kelebihan sedangkan Laki-laki tidak.bahwa wanita diciptakan dengan sesuatu yang lebih dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya haid bagi wanita sehingga dilarang mengerjakan ibadah puasa. .

Toleransi . Amar ma’ruf nahi munkar 3). Terkait dengan dimensi social yaitu: 1). Ikhlas b. yakni: 1. Bersyukur 3). Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut: a. Kesimpulan Setelah pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Tolong menolong 2).BAB VI PENUTUP A. Upaya Khusyu’ dalam beribadah 2). maka dapat ditarik kesimpulan. Jujur 5). Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: 1). Saling berbagi 4).

3). Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a. Menahan Nafsu 8). Khusyu’ 1).6). Patuh 2. Pemaaf 7). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. 2). Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang . Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menghargai pendapat orang lain 2). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Toleransi 1). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Patuh 1).

2). Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. g. Saling berbagi. Amar ma’ruf nahi munkar. Jujur. h. Meningkatkan keimanan e. Ikhlas. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Lebih percaya diri. Bersyukur. 1). 3). 1). 2). Menjadi orang yang amanat. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. 2).d. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 1). Menghilangkan kemunkaran 2). Sedekah. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Membantu orang yang kurang mampu . 1).

3). Membersihkan harta. i. Menahan nafsu. 1). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif 3). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tolong menolong. 1). Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Menghilangkan rasa egois. 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. k. Saling memaafkan. 1). Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi

B. Saran Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua, pada bagian ini penulis ingin ikut serta memberikan kontribusi berupa saran sebagai berikut: 1. Terkait dengan eksistensi Film, sudah sepatutnya Film maupun karya lainnya, mempertimbangkan sisi Akhlak dan etika yang bisa disumbangkan kepada masyarakat luas dan bukan hanya mempertimbangkan selera pasar, trend, ataupun profit oriented. Karena, akhir-akhir ini banyak bermunculan filmyang jauh dari unsure mendidik, mengeksplorasi seks tanpa tedeng aling-aling misalnya. Sebab bagaimanapun, film adalah yang paling banyak diminati masyarakat di segala lapisan. 2. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua Guru untuk dijadikan sebuah metode pengajaran dalam proses belajar mengajar, karena pada zaman sekarang peserta didik mulai bosan dengan bahan ajar atau media yang lama, dan sebaliknya film banyak diminati oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Al-Ghazali.1990.Mutiara Ihya ‘Ulumuddin. Bandung:Mizan. Al-Kabadzi, Al-Bukhari, Yakub, Ibnu Ibrahim, 1993 Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf, (alih bahasa: Rahmani A).Bandung:Mizan Ahmad Mu’adz Haqqi, 2003.Berhias 40 Akhlak Mulia.Malang:Cahaya Tauhid Aminuddin.1975.Etika Ilmu Akhlak. Jakarta:Bulan Bintang Arifin, 1991, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta Asmaran. 1994. Pengantar Studi Akhlak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers.

Bungin, Burhan.2003.Content Analysis dan Fcus Group Discussion dalam Penelitian Sosial .Jakarta:Raja Grafindo Persada, Bawani Imam,dkk, 1991.Cendekiawan Muslim Dalam Perseptif Pendidikan Agama Islam.Jakarta:Ciputat Press Darajad, Zakiah, 1970.Ilmu Jiwa Agama.Jakarta:Bulan Bintang Daradjat, Zakiah, 1987, Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Bulan Bintang, Jakarta Djatmika, Rahmad.1987.Sistem Etika Islam.Jakarta:Pustaka Islam Djazuli,1990.Akhlak Dalam Islam.Malang:Tunggal Murni Hubberman, Michael.1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:Universitas Indonesia

com CD Film Upin dan Ipin Seri Pertama dan Kedua. Humaidi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sudjana Nana dan Rivai Ahmad.Bandung:Remaja Rosda Karya Mulyadi.or. Media Pengajaran. Akhlak yang Mulia. Ramadhani Majdu Al Hilali. 1990. Solo:CV. 1980. Sadiman Arief. Lexy J.Metodologi Penelitian Kualitatif. 1997.Moleong./2009/11/13.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami Burhanuddin Bin Md Radzi . Barmawi. Bina Ilmu Umary.upindanipin.1999. Karya Toha Putra Rohani Ahmad. Surabaya: PT. Media Instruksional Edukatif. Soejono. dkk. Jakarta: Rineka Cipta.http://www.blogspot. . S. Tatapangsara. Rineka Cipta.http://th3-3city. 2003 Aqidah Akhlak. 38 Sifat Generasi Unggulan. Jakarta:Gema Insani Press http://media-islam. Media Pendidikan.Semarang:PT. Abdurrahman. Bandung: CV Sinar Baru.2002.. Jakarta: PT.Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.com Les' Copaque Production 2009 /11/13.Materi Akhlak. 1986.1989.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful