P. 1
UPIN IPIN

UPIN IPIN

|Views: 1,486|Likes:
Published by Gonang KasWoro

More info:

Published by: Gonang KasWoro on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI Diajukan Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam(S.Pd I)

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: SONY LUTFIAJI PRIYANDOKO NIM: 06110131

Telah disetujui Oleh: Dosen Pembimbing:

Muhammad Walid, MA NIP. 197308232000031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Moh. Padil, M.Pd.I NIP. 196512051994031003

Mudjab. M. 196504031998031 002 ( ) 2. M. Nur Ali. H. Penguji Utama: Dr.HALAMAN PENGESAHAN NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN SKRIPSI Oleh Sony Lutfiaji Priyandoko NIM. 06110131 Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. 196611212002121 001 ( ) .Pd NIP. Ketua Penguji: Dr. MA NIP. H. Pdi) Tanggal: 30 Juli 2010 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1.

H. MA NIP. M.3. 197308232000031002 ( ) Mengesahkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. ketulusan jiwa. yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan di dunia ini: Ayahanda Moch Imam Syafi’i dan Ibunda Katarina Dian tercinta. 19620507 199503 1001 PERSEMBAHAN Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orangorang yang mempunyai kebeningan hati. Zainuddin. MA NIP. Sekretaris/Pembimbing: Muhammad Walid. engkaulah guru pertama dan pelita dalam hidupku yang telah mengasihi dan menyayangi dengan ketulusan hati. .

Abu Hurairah) 1 Syaikh Khumais As-Sa’id. Ya Allah … kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu yang telah memberikan orangorang yang mencinta. Beginilah Rasulullah Mengajari Kami (Jakarta: Darus Sunnah Press. yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang tidak terhingga serta doa yang telah diberikan kepadaku. Para guru dan dosenku. 38-39 1 .Terima kasih atas moril dan spirituil yang diberikan kepadaku. 2005) Hlm. (HR. MOTTO ‫ا ﻧ ﻤ ﺑ ﻌ ﺖ ﻤﻢ ﺻ ﺢ ﻻ ﻼ ق‬ ِ َ ‫ِ ﱠ َﺎ ُ ِﺜ ُ ِﻻ ﺗ ّ َ َﺎ ِﻟ َ ا َ ﺧ‬ Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. mengasihi dan menyayangi dengan sebening cinta dan sesuci doa.

Wb. bahasa maupun teknik penulisan. 21 Juli 2010 Kepada Yth : Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang di Malang Assalamu’alaikum Wr.Muhammad Walid . Sesudah melakukan bimbingan. MA Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang NOTA DINAS PEMBIMBING Hal Lampiran : Skripsi Sony Lutfiaji Priyandoko : 4 (empat) Eksemplar Tanggal. baik dari segi isi. dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Sony Lutfiaji Priyandoko : 06110131 : Pendidikan Agama Islam : Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin .

kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diuji. mohon dimaklumi adanya.Maka selaku pembimbing. 197308232000031002 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan. dan sepanjang pengetahuan saya. Wassalamu’alaikum Wr. Malang. Pembimbing. kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. MA NIP. Demikian. juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. 21 Juli 2010 Sony Lutfiaji Priyandoko . bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. Wb. Muhammad Walid.

sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia.KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat.PdI). tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan. Dengan terselesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. antara lain: . taufiq serta hidayah-Nya. bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Upin dan Ipin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S. para keluarga.

MA. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan kasih sayang yang tiada batas demi tercapainya cita-cita ananda. Akhirnya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholehah serta mendapatkan imbalan yang semestinya. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.1. Malang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan skripsi ini. 5. Segenap dewan guru dan karyawan MTs. dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu yang diluangkannya. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Bapak Dr. MA. Dr. selaku rektor UIN Malang yang telah memberikan segala motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. M. Padil. Zainuddin. Moh. Imam Suprayogo. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 13 Juni 2010 . 7. penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 6. Bapak Drs. Negeri Pandaan. H. 2. 4. Bapak Prof. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid. M. H. 3. Oleh karena itu. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.PdI.

.......................................................................Penulis Sony Lutfiaji Priyandoko DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL....................................... v NOTA DINAS ...... iii HALAMAN PERSEMBAHAN....................................................................xii BAB I PENDAHULUAN A B C D Konteks Penelitian ................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................................................ 4 Tujuan Penelitian ........................ 4 ............................. 4 Manfaat Penelitian ............................. vi SURAT PERNYATAAN ................................................................ iv HALAMAN MOTTO ......................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN .................. 1 Fokus Penelitian ..................................................................... x ABSTRAK……………………………………………………………………............................................................ viii DAFTAR ISI......................................................................................................... …...... ….................................................... … ....................... …............................................................................................... vii KATA PENGANTAR ........

.... dan Pembinaan Akhlak……………… 6 1........ Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... Dimensi Sosial ……………………………………………………....... F.13 B.................... 6 2... …. 30 1. Pengertian..............................14 1... C..................... B.. Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……… 42 1.....12 5............................... Dimensi Transendental …………………………………………… 42 2............. 19 Teknik Pengumpulan Data .......................................... Pengertian Akhlak .... Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin ..................... 23 BAB IV HASIL PENELITIAN A................... 18 Data danSumber Data ........................... D................. Nilai-nilai Akhlak ………………………………………………7 3..........Fungsi Akhlak………………………………………………….................. E....................... Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin………………......... BAB V PEMBAHASAN A........ 44 B..... Sejarah Upin dan Ipin………………………………………… 14 2..... 16 BAB III METODE PENELITIAN A....................................... 24 Deskripsi Data .... 19 Instrumen Penelitian .. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak………11 4........ Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin 30 2......................... Faktor........... 20 Analisis Data. Pembinaan Akhlak Pada Anak…………………………………....E Batasan Masalah ………………………………………………... 21 Teknik Keabsahan Data ....................... Fungsi............. 50 38 ......... Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin………………………................... Film Animasi Upin Dan Ipin………………………………………........................ 5 BAB II KAJIAN TEORI A... ... B......................................... Sinopsis ....

Skripsi. 2010. Fungsi Akhlak apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin.. menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film kartun Islami Upin dan Ipin beserta fungsi Akhlak tersebut Dasar. Kesimpulan …………………………………………………………59 B. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan dokumentasi. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Akhlakul Karimah pada anak usia sekolah dasar terutama dalam Akhlak. MA. dengan sasaran para orang tua dan pendidik. Universitas Islam Negeri Malang. Fakultas Tarbiyah. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penyampaian materi Aqidah Akhlak pada anak usia Sekolah Dasar.C. Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin………………………. 60 DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Sony Lutfiaji Priyandoko. Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan. Analisis data dengan menggunakan Content Analisyis . Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai Akhlakul Karimah apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. 57 BAB VI PENUTUP A. ini yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Saran ………………………………………………………………. dengan mengambil objek film kartun Islami Upin dan Ipin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan didukung dengan teori sastra semiotika. Pembimbing: Muhammad Walid .. Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka (Library Reserch).

khayalan. Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Bersyukur. Membersihkan harta. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu. d) Ikhlas: Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. k) Saling memaafkan: Intropeksi diri. h) Sedekah: Saling berbagi. Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. sangat jarang acara yang sifatnya mendidik khususnya terhadap anak. Konteks Penelitian Di tengah banyakya acara-acara televisi pada saat ini. Membantu orang yang kurang mampu. Menghilangkan rasa egois. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah: Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: Upaya Khusyu’ dalam beribadah. Patuh. c) Khusyu’: Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menghilangkan rasa dendam BAB I PENDAHULUAN A. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Terkait dengan dimensi social yaitu: Tolong menolong. Pemaaf. Menghormati hak-hak antar umat beragama. Meningkatkan keimanan e) Amar ma’ruf nahi munkar: Menghilangkan kemunkaran. kebanyakan film-film untuk anak di penuhi dengan cerita-cerita yang terkait dengan kepahlawanan. i) Menahan nafsu: Melatih Pengendalian diri. Mencegah perbuatan yang negative. j)Tolong menolong: Adanya sikap peduli terhadap sesama. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Ikhlas. khususnya yang . Menjadi orang yang amanat. b) Toleransi: Menghargai pendapat orang lain. Amar ma’ruf nahi munkar. Lebih percaya diri. Saling berbagi. Maka sangat jarang acara yang mengarah kepada pendidikan agama Islam. Jujur. bahkan mistik. g) Jujur: Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Menahan Nafsu. Toleransi.(Analisis Isi) atau analisis dokumen. f) Bersyukur: Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 2) Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a) Patuh: Mempunyai rasa taat terhadap orang tua. dan dari analisis tersebut ditarik kesimpulan.

Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia mencatat. 2003. Penelitian yang dilakukan Liebert dan Baron dari Inggris. ini yang menyebabkan kekhawatiran akan dirusak oleh media Televisi. Surabaya. Manfaat dan kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada.2 Pada Koran Surya tanggal 7 Agustus 2009 terdapat data beberapa penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jam menonton televisi pada anak mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Efek jangka panjang soal kekerasan ini juga dipaparkan Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono. semakin sering anak menonton program TV dengan muatan kekerasan semakin tinggi kecenderungan menjadi agresif saat beranjak dewasa.) hal 87 .menyangkut tentang akhlak anak atau peserta didik. Hanya. saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar menonton tayangan televisi dari empat hingga lima jam sehari. Untuk itulah 2 Muhaimin. menunjukkan hasil anak yang menonton program televisi yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat kekerasan terhadap anak lain. dibandingkan dengan anak yang menonton program netral [tidak mengandung unsurkekerasan]. Menurut psikolog yang sering meneliti soal perilaku kekerasan ini. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan fantasi dan bermain. Sementara di hari Minggu bisa tujuh sampai delapan jam. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. dibandingkan dengan kerugiannya. (Pustaka Pelajar. Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya. jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian. manfaat menonton acara televisi sampai saat ini. Psikolog dari universitas Indonesia.

ekonomi. Zakat. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran dimana penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. politik. yang memperkuat ideologi. Surabaya). mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5: Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan. keseimbangan. Hal ini tercantum dalam BAB I Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997. Pasal 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: Penyiaran berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Puasa. hal 49 . pendidikan dan hiburan. sosial budaya. serta pertahanan dan keamanan 3 Ini mengakibatkan Orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia sekolah dasar terutama dalam hal ibadah atau pendidikan fiqih.pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. kemanfaatan. yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). kemandirian. serta ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 4: Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1993 Metodologi Pendidikan Islam. (ramadhani. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami. pemerataan. dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. keserasian dan keselarasan. Film Upin dan Ipin ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain dengan komputer. 3 zuhairi. kejuangan. di antaranya tentang shalat Tarawih.

pahamlah Opah. Penjelasan Opah ini membuat dua kakak-beradik yang lugu ini merasa malu dan akhirnya mereka bertekad untuk berpuasa penuh selama sebulan Ramadan. dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Secara budaya film ini menampilkan budaya melayu sehingga menjadi media pengenal budaya maupun .Salam. dan sebagainya.Kesempatan ini digunakan Opah untuk menjelaskan bahwa puasa dilakukan dengan ikhlas. kehidupan keberagamaan terasa segar dan apa adanya. Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakak-beradik kembar ini. Kawan Upin kan.. dia puase satu hari dapat seringgit. Dalam hampir semua episode. malu-malu. tanpa terpoles penghayatan keberagamaan yang dipaksakan.” kata Upin. Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. Muhd Safwan Abdul Karim salah satu sutradara Film Upin dan Ipin mengatakan dalam emailnya “Mungkin inilah film kartun yang bermuatan dalam tanda kutip. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. tanpa mengharap pemberian uang. dia puasa setengah hari ke.Mendengar “provokasi” Fizi. Saat itu. Pesan sosial. Boleh ke Opah?” timpal Ipin. “Tapi kata kawan Ipin. kata Opah. Jadi Opah.. Secara agama jelas memudahkan transfer penghayatan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa salahnya belajar untuk berpuasa sehari penuh. jelas film ini sangat baik untuk mendidik akhlak anak kita sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. Ia tak hanya menyampaikan pesan namun juga memiliki tanggung jawab pada isi pesan yang disampaikan bagi khalayak penontonnya”. Dibanding dengan film sejenis dari Barat atau pun Jepang yang sering mengumbar kekerasan dan pamer aurat. Upin dan Ipin seakan hendak mengajukan protes pada Opah. “Opah. anak-anak semisal Upin dan Ipin berpuasa setengah hari. agama. Boleh-boleh saja.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para Guru untuk menyempurnakan penyampaian materi dan metode pendidikan Aqidah Akhlak pada siswa Madrasah Tsanawiyah. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam Film Upin dan Ipin. usaha penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul “NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN” B. D. Harapan selanjutnya. . bagaimana caranya agar film yang seperti ini dapat tumbuh sehingga semangat keagamaan (Islam) dapat tumbuh secara natural terhadap perilaku atau Akhlak anak. Berdasarkan latar belakang di atas.tumbuhnya rasa percaya diri terhadap budaya yang sarat nilai. Apa fungsi dari nilai akhlak yang terdapat dalam film upin dan ipin? C. Apa nilai Akhlak yang terkandung dalam film Upin dan Ipin? 2. Manfaat Penelitian Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini bermanfaat sebagai: 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah: 1. disini dikemukakan beberapa rumusan masalah: 1. Untuk menganalisis fungsi akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Fokus Penelitian Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas.

Memberi kontribusi pada cara pemahaman sebuah film ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai akhlak.2. c. Bagi Keilmuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan islam ke depan. 2) Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Bagi Peneliti 1) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan PAI. b. Bagi Lembaga 1) Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar. . d. 2) Sebagai referensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran. Bagi Masyarakat 1) Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar diluar sekolah. Fakultas Tarbiyah UIN Malang. 2) Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a.

Menurut Ahmad Amin 4 Asmaran.E. Dalam Akhalakul Karimah terdapapat pembahasan yang cukup luas. BAB II KAJIAN TEORI A. Sedangkan pengertin akhlak menurut para ahli adalah a. tingkah laku dan tabiat4. dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak semester Satu dengan kompetensi dasar Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. . Menurut Ibnu Maskawih Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tindakan menghajatkan fikiran. Tidak semua seri dalam film Upin dan Ipin dibahas dalam penelitian ini.nilai Akhlak 1. b. Pengertian Akhlak Di lihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. tetapi di batasi hanya film Upin dan Ipin seri Pertama Tahun 2007 dan seri Kedua Tahun 2008.1994). akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang khususnya ditujukan pada siswa kelas IX Mts.1. Batasan Masalah. Nilai.hlm. Pengantar Studi Akhlak (Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Jujur Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta. Menurut Al-Qurtubi Akhlak adalah sifat-sifat seseorang. kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat)5 c. ilmu. sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. .2003). hlm.20. 5 6 Humaidi Tatapangsara. b.Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Nilai-nilai Akhlak Menurut Syeikh Hasan Al Banna Menurut Syeikh Hasan Al Banna yang termasuk nilai akhlakul karimah yaitu: a. Yang mana dari sifat tersebut perbuatan. 1980). 2. Bina Ilmu. akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Ahmad Mu’adz Haqqi. Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. hlm. Berhias 40 Akhlak Mulia( Malang:Cahaya Tauhid. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam.20. dimana pebuatan tersebut dapat berupa perbuatan baik atau buruk tanpa melakukan pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Akhlak yang Mulia (Surabaya :PT. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela6.

. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. Tawadhu’ Tawadhu secara bahasa berarti “rendah hati”. rendah. Karya Toha Putra2003).7 Sedangkan menurut Dr Ahmad Amin Nilai Akhlak Yaitu: a. menurut Hasan Al Basyri. b. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati8. menanggung beban dari orang-orang beragama.Hlm. teguh dalam kepasrahan. dan berperasaan senang bersama tuhan” 7 Abd Mudjib Muhaimin Tadjab. 8 Mulyadi.242. khusyu’ artinya bahwa diri berada di hadapan Allah SWT.1994). atau takluk. Al Kalabazdi berpendapat. ketinggian akhlak dan membuahkan cinta antara sesama manusia. Secara istilah. kesucian jiwa. ‘kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit. Dalam pengertian luas tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. hlm. Karya Abditama.5. Khusyu’ Khusyu’ secara bahasa artinya tunduk. bukan “rendah diri”.c. Tolong Menolong Bertolong-menolong adalah ciri kehalusan budi. Para ulama banyak mengartikan khusyu’ antara lain. Dimensi-Dimensi Studi Islam ( Surabaya:.

Ibnu Ibrahim. Toleransi terdiri dari dua macam yaitu : toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim. Adapun toleransi terhadap non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita. Yakub. secara istilah. dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. 1993) hlm. Al-Bukhari.13. Taat pada peraturan 9 Al-Kabadzi. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena disamping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. Secara bahasa. d.Materi Akhlak ( Solo:CV. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur (sombong) 9. (alih bahasa: Rahmani A. . Tasamuh. Ramadhani 1989).Dengan demikian. tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. 10 Barmawi Umary. tasamuh artinya toleransi. hlm . tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf.Bandung:Mizan.4. tidak menyerang. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah SWT10. c. tenggang rasa atau saling menghargai.

2003). Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain.orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang 11 Majdu Al Hilali.16. 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta:Gema Insani Press. Dan yang termasuk akhlakul karimah ialah: a. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya.Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. yang berupa semua akhlak yang harus dianut serta dimiliki oleh setiap orang. sehingga segala upaya yang mengarah kepada pelestarian merupakan suatu sikap yang terpuji dan selalu dianjurkan oleh agama11 Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah akhlakul karimah ialah akhlak yang baik. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Memelihara kelestarian Alam. e. Mengendalikan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal.hlm . tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Agama tidak menginginkan adanya perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. .

memohon kepada Tuhan yang pantas di sekitar usaha. sangatlah celaka dan rugi. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Qona’ah Qona’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang diiliki.dalam perkelahian fisik. Faktor dari dalam dirinya . tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. 3. c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak Pada dasarnya faktor ini terdiri dari 2 macam yaitu: a. Qona’ah bukanlah penggangguran. Faktor dari luar dirinya Lingkungan Rumah tangga dan sekolah Pergaulan taman dan sahabat Penguasa atau pemimpin b. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal. menerima dengan sabar ketentuan Tuhan bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. mengharap ridho dan pahala-Nya. Qona’ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung tiga perkara yaitu: menerima dengan rela apa yang ada. b.

Jika lebih kuat berada pada ciri-ciri yang terdapat pada akhlak yang mulia maka anak mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya. 4. bahagia dan sejahtera. Drs Djazuli dalam bukunya “Akhlak dalam Islam” mengemukakan ada tiga keutamaan Akhlakul karimah: a.73. melalui berbagai segi keutamaan akhlak yang luhur. Segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar berarti itulah yang lebih kuat dan lebih banyak memberi warna pada mental anak. Semua faktor-faktor tersebut menjadi satu sehingga dapat berperan dalam pembentukan Akhlak mulia. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan pendirian yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak merupakan faktor utama untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Akhlak : Akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial. hlm. Sifat-sifat terpuji banyak dibicarakan dan di kaji dari sumber-sumber lain. . Oleh karena itu Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang bergemilang.- Instink Kepercayaan Keinginan Hati Nurani Hawa nafsu12.(Jakarta:Pustaka Islam. 9 Djatmika Rahmad Sistem Etika Islam.1987). yang diharuskan dalam agama sangat menghormati orang-orang yang memiliki akhlak yang baik.

Dalam perkembangannya manusia 13 Djazuli. sadaqah. tolong menolong dan sebagainya. terang dan jelas. Para muslimin tidak dibenarkan sedikit juga untuk mensia-siakan akhlaknya. bahkan tidak boleh memudah- mudahkannya13. 5. . Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Bahkan Allah memerintahkan seseorang muslim untuk memelihara akhlanya dengan kata-kata yang pasti. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Pembentukan Akhlak Pada Anak.b. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah menegaskan bahwa kesempurnaan imam seseorang terletak pada kesempurnaan akhlak.2.Hasbi Ash Siddeqi mengatakan : “Kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an dihukum satu. Aqidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dijadikan tempat untuk berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Dan juga sebaliknya akhlak tanpa aqidah bagaikan bayang-bayang bagi benda dan tidak tetap dan selalu bergerak. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti: shalat. dihukim setaraf dan sederajat” Lantaran demikian Allah mencurahkan kehormatan pada akhlak dan memperbesar kedudukannya. c. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari_hari.Hlm. puasa. zakat.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . haji.

Perkembangan dari masing-masing individu itu tidak sama.15 Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology). Media 1. Dalam bahasa arab. dilihat. media adalah perantara (‫ )وﺳ ﺎﺋﻞ‬atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 'pengantar'. dkk.Hlm. Op. hlm 98 . didengar. dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama.mempunyai adanya suatu proses perubahan baik jasmani maupun rohani. hlm 3 Karti Soeharto. dibaca atau bicarakan beserta instrument yang digunakan dalam kegiatan tersebut". Azhar Arsyad.. tidak bertentangan satu sama lain14 A. hal ini di sebabkan adanya facktor-faktor yang mempengaruhi.. 'perantara'. "media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. menyatakan: “Kalau ingin mengetahui pembinaan moral anak sesuai denan kehendak agama. maka ketiga pendidikan (keluarga.16 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah ”berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Bulan Bintang 1970). Cit.62. sekolah. Sehubungan dengan hal ini Zakiah Darajat. Cit. Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti 'tengah'. Sementara itu. Op. Briggs (1970) 14 15 16 Zakiah Darajad Ilmu Jiwa Agama (Jakarta.

presentasi multimedia. Media Elektronik dan Media Cetak a.24. slide. Media Pendidikan (Jakarta : PT..17 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran. klasifikasi. 18 . Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar. yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. 2. dan menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. hlm 6 Ibrahim. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak). Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video. fungsi. karakteristik oht. serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. (Malang FIP-IKIP 1997) . Media pembelajaran: Arti. dan penulisan naskah slide.hlm . Media Elektronik Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. rekaman audio.berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. 1986). film. perasaan. dkk. dan konten daring. Sadiman. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. 18 Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Tv. opaque. Media elektronik dapat 17 Arief S. video. Raja Grafindo Persada. filmstrip. pemilihan. seperti pada televisi. landasan pengunaan.

dan peralatan. dan foto.20 3. klasifikasi. film. fungsi. landasan pengunaan. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi). 19 Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. orang. Tv. Media pembelajaran: Arti. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. visual (berupa gambar. walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.hlm 25. Media cetak menggunakan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata. 20 19 . mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara. dengan masingmasing ciri dan kemampuannya sendiri. Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli. Unsur. Rudy Bretz.( Malang: FIP IKIP Malang 1994). filmstrip. slide. Hlm 12 Ibrahim. pemilihan. dan gerak. Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) Sihkabuden. dan simbol). gambar. Klasifikasi dan karakteristik media instruksional sederhana.unsur Media Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan.. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media. garis. (Malang FIP-IKIP 1997) . opaque.berbentuk analog maupun digital. karakteristik oht. Di samping itu juga. media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format. video. dan penulisan naskah slide. bahan baku dasarnya maupun sarana penuampaian pesannya menggunakan kertas..

media audio visual gerak a. . media visual diam e.( Jakarta: PT. Macam-macam Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dilihat dari jenisnya. media dibagi ke dalam: a. A. media semi gerak f. seperti radio. piringan hitam. Dengan demikian. cassette recorder.21 4. b. media audio g. 1.dan media rekam (recording). Raja Grafindo Persada . Media Pembelajaran.2002). media cetak. Dilihat dari jenisnya. Media Visual 21 Arsyad. Media Auditif Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. media audio semi gerak c. media visual gerak d. daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya. hlm 14. media audio visual diam b. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjasi 8 kategori: a.

2) Audiovisual gerak. gambar atau lukisan. cetak suara. film rangkai suara. yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film video cassette. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu. karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. suara (sound slides). yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. dan . Pembagian lain dari media ini adalah: a) Audiovisual murni. c. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik.Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti bingkai. slides (film bingkai). Media Audiovisual Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. cetakan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai). foto. film kartun. Media ini dibagi ke dalam: 1) Audiovisual diam.

dan penggunaannya tidak sulit. b. Dilihat dari daya liputnya. Media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film. misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyekor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. Media Kompleks . Media untuk pengajaran individual Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Media dengan daya liput luas dan serentak Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. media dibagi ke dalam: a. cara pembuatannya mudah. media dibagi ke dalam: a. 3. film rangkai. sound slide. 2. yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. c. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui computer. Contoh: Radio dan Televisi b.b) Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Media Sederhana Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Dilihat dari bahan pembuatanya.

24 Anderson (1976). 140-142 23 Nana Sudjana dan Ahmad Riva'I. Pengelompokan tersebut adalah seperti dibawah ini. grafik. Media proyeksi seperti slide. Sarana Perkasa. hlm 178 . hlm. itulah media yang seharusnya dipakai. radio (tanpa kaset recorder) 22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. foto. Karakteristik media yang mana yang diamggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran. kartun. sulit membuatnya. Mediyatama. kiranya petut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi guru ketiaka akan memilih dan mempergunakan media dalam pengajaran.22 Menurut Nana Sudjana dan ahmad Riva'i media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah: 1.23 Dari jenis-jenis dan karakteristik media sebagaimana disebutkan diatas. 2002). model penampang. Media dua dimensi seperto gambar. 1990). 4. 2. OHP. mengelompokkan media menjadi sepuluh kelompok atau kelas. Media Pengajaran (Bandung: CV Sinar Baru. model susun. 3-4 24 Sudjarwo. Media tiga dimensi yatitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model). 3. Suara saja. 1. film strip. 1989). Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta. lingkungan. contohnya adalah pita audio. dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. poster. hlm. piringan audio. Beberapa aspek pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : PT. bagan. model kerja.Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya.

maka dalam proses belajar mengajar terdapat sejumlah komponen.142 . Manusia sumber (human and situational resources) seperti guru. Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar. tapi sebagai bagian integaral dalam proses belajar computer assisted instruction dengan segala 25 Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. contoh film bisu 7. macamnya.2. 3. contohnya adalah buku kerja siswa dan pita atau piringan suara yang dilengkapi dengan bahan cetak dan chart. benda sesungguhnya). 4. Media adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar PAI. dan lain-lain. AV gerak tanpa suara (audio visual motion). Gambar diam bersuara yang diproyeksikan. hlm. Media (audio print) yaitu kombinasi antara 1 dan 2 tersebut diatas. teman. Gambar diam yang diproyeksikan. Komputer contohnya. Objek fisik (physical object). op. contohnya (maket. contohnya adalah slide. Bahan cetak termasuk segala jenis bahan cetakan.. format dan referensi yang menggunakan pita audio atau piringan audio.cit. 9. model. contohnya film bersuara. Vidio 8. gambar lukis dan fotografi. 10. 5.25 2. contohnya program cetak. film strip tanpa suara. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran Dipandang sebagai suatu sistem. contohnya slide sound film strip 6. Gambar gerak tanpa suara (motion visual). salah satunya adalah media.

media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. bahwa media mempunyai fungsi yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar. Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar 2. Op. Mengaktifkan respons peserta didik 5. yaitu: 1.cit. seperti di bawah ini: fungsi media dilihat dari segi perkembangannya. Fungsi Media Seperti yang telah dikemukakan. media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. 1. Mengulang apa yang telah dipelajari. 2.mengajar. 5. media bukan saja sebagai peraga bagi guru.26 Menurut Derek Rowntree. Karena itu media juga memiliki fungsi dan kegunaan sebagai wujud pemecahan masalah belajar. Dengan masuknya audio-visual instruction. Memberikan balikan dengan segera 26 Karti Soeharto. hlm 104-106 . 3. 4. Membangkitkan motivasi belajar. Menculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan/informasi belajar.. Menyediakan stimulus belajar 4. 3. Akhirnya. tetapi pembawa informasi/pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. dkk. media pendidikan berfungsi: 1. Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran.

sebagai berikut: 1.27 Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi. 27 Ahmad Rohani. yd finn dan F. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. 2. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. Rineka Cipta. tapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 3. Mempertinggi perhatian anak Memberikan telitas. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. sehingga mendorong adanya self activity Memberikan hasil belajar yang permanen Menambah pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik) 6. dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara baik akan memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: 1. hal 7-8 .6. 4. Memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertianpengertian abstrak 2. Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT. 5. 1997). Nana Sudjana (1991) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori. Menggalakkan latihan yang serasi Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional edukatif oleh Edgar Dale. Hoban di Amerika Serikat.

Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. penggunaanya integral dengan tujuan dari isi pelajaran..3. foto 28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. op. gamber. Obyek yang terlalu besar. bisa digantikan dengan realita. film atau model. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi. 2.cit. film bingkai.28 2. 3. film atau gambar. 152 . film bingkai. lewat rekaman film. Mengatasi keterbatasan ruang. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro. 4. 6. waktu. Penggunaan media dalam bukan semata-mata alat hiburan. 5. dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Kegunaan Media Pembelajaran a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis b. dan daya indera. seperti misalnya: 1. film bingkai. Media pengajaran dalam pengajaran. hal. video.

4. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 5. Konsep yang terlalu luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media dapat berguna untuk: 1. Menimbulkan kegairahan belajar 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan ungkungan dan kenyataan 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. d. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan belaman semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan

kemampuannya dalam: 1. Memberikan perangsang yang sama 2. Menimbulkan persepsi yang sama.29 C. Film Animasi Upin Dan Ipin 1. Sejarah Upin dan Ipin

29

Karti Soeharto, dkk. Op.cit,. hal 106-107

Film Upin Ipin yang dibuat oleh Mohn Nizan Abdul Razak, Muhd Safwan Abdul Karim, dan Usalna zaid pemilik Les’ Copaque pada tahun 2007. Ketiganya adalah Mahasiswa dari Multimedia University Malaysia. Tujuan awal film Upin Ipin untuk mendidik anak agar menghayati bulan Ramadan. Les’ Copaque Production

merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, satu televisi swasta Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari publik Malaysia. Tak hanya berjaya di negaranya, film ini melebarkan sayap di negeri jiran, Indonesia. Ramadan tahun lalu, Upin dan Ipin menyapa penonton TVRI. Namun Ramadan tahun ini, Upin menyapa penikmat TPI. Bahkan di Banda Aceh, Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di Internet, termasuk situs resminya. Les’ Copaque juga sudah memproduksi Upin dan Ipin dalam versi bahasa Turki. Animasi produksi Malaysia, itu terasa dekat di hati khalayak Indonesia: kedekatan budaya. Upin dan Ipin memang banyak mengetengahkan kisahkisah keseharian masyarakat Melayu, yang rumpun budayanya begitu dekat dengan kita. Serial animasi produksi negeri tetangga Malaysia itu berbeda dengan film-film kartun dan tayangan anak lain yang ada di layar televisi selama ini. Bila kartun lain masih menyisakan adegan kekerasan, perkelahian, dan caci-maki, Upin telah alpa semua itu. Tayangan ini disajikan sederhana namun komunikatif dan mendidik. Sajian mereka juga mencerdaskan, mencerahkan30. Serial kartun ini memiliki 6 seri, dimana setiap serinya terdiri dari 10 menit. Upin dan Ipin bercerita tentang dua anak kembar yang bernama Upin dan Ipin. Mereka adalah

30

http://media-islam.or.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami

anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Kak Ros, juga neneknya yang sering dipanggil Opa. Diawal kisah serial kartun ini dikisahkan mereka sedang akan memasuki bulan Ramadhan. Dengan diumumkannya melalui televisi oleh pemerintah, bahwa pada pagi harinya bulan puasa telah dimulai31 Dalam film 12 episode itu, Opah (dialihsuarakan oleh Hajjah Ainon) dan Ros (Ida Shaheera) memberikan petuah dan nasihat kepada Upin dan Ipin (Nur Fathiah). Nilainilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dalam hampir semua scene, Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakakberadik kembar ini. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Saat itu, Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. 2. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin a. Upin: Upin ialah abang kembar Ipin, hanya lima menit lebih tua. Dia lebih banyak bicara dan selalu mendalangi perangai anak kembar ini. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. b. Ipin: Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang
31

Burhanuddin Bin Md Radzi ,13-11-2009,http://th3-3city.blogspot.com/

dirumahnya ia dipanggil bobob. Kak Ros: Ros adalah kakak Upin dan Ipin. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. Ia lebih tua lima tahun dibandingkan keduanya. musim kedua. Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orangtuanya. Mei Mei: Mei Mei ialah seorang teman sepermainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin. dia tetap seorang teman setia. e. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut. saat mereka sekeluarga menziarahi makam ibu dan ayah mereka. Tetapi. cakap dan cerewet. Mak Uda atau Nenek Uda: Mak Uda adalah nenek Upin. Selain cantik dan banyak menyayanginya. Fizi: Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Dia juga turut serta dalam pekerjaan nakal adik beradik kembar ini tetapi ia gegabah dan sulit memberi tumpuan. d. Dia suka mempermainkan adikadiknya. Oleh karena itu seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. g. ia selalu menjadi yang paling waras di kalangan kawan-kawannya. c. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil intan payung atau anak manja h. Mail susah menunaikan . Upin dan Ipin merupakan anak yatim seperti yang dipaparkan di episode 6. Dia amat menggemari ayam goreng. tetapi sebenarnya baik hati dan menyayangi orangtuanya. Sepanjang bulan Ramadhan. Rajoo: Rajoo ialah teman Upin dan Ipin. j. Ehsan: Ehsan ialah sepupu Fizi. Dia berhati bersih dan sering memanjakan Upin dan Ipin. Mail: Mail adalah seorang teman sekelas Upin dan Ipin. Meskipun suka menyendiri. f. Ipin dan Ros. Dari luar ia nampak garang tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang pengasih. i.perkataan sebagai tanda setuju.

Di salah satu episode ditunjukkan bahwa Upin dan Ipin tidak mengerti apa yang dia katakan32. Nampaknya dia sedikit tertarik dengan Susanti. k. dia terlihat tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan atas sebab yang tidak jelas. Baru tinggal dan belum terbiasa dengan obrolan anak-anak lainnya. Di episode 9. 32 Les' Copaque Production 2009 /11/13. Dia selalu ikut serta dalam permainan anak-anak lain.puasa walaupun sudah cukup umur.com. tetapi dia juga membantu ibunya menjual makanan di Pasar Ramadhan.http://www. Susanti: Teman Upin dan Ipin yang merupakan pindahan dari Indonesia. namun setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkannya ditinggalkan. Jarjit: Jarjit adalah teman sekelas Upin dan Ipin. . l. Di kelasnya dan di kalangan teman-temannya ia dijuluki Mail 2 seringgit. Meskipun usianya sama dengan teman-teman sekelas yang lain tetapi suaranya seperti orang dewasa. m. Cikgu Jasmin atau Bu Guru Jasmin: Guru kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawan di sekolah Tadika.upindanipin.

setting dan tema. Kutipan-kutipan data yang disajikan dalam penelitian ini ditegaskan dalam bentuk lampiran tabel pemaparan data yang diperoleh dari pemahaman makna yang terdapat pada setiap kata. Pendekatan dan Jenis Penelitan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. dilakukan penafsiran dan pengkategorian data yang terkandung dalam Film Upin dan Ipin. teks dan juga unsur pengembangan karya sastra seperti alur. laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu library research. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan pengkategoriannya. yang mengambil atau mengumpulkan data-data yang berupa dokumen.BAB III METODE PENELITIAN A. Dengan demikian. kalimat. tokoh. Karakteristik penelitian yang digunakan . paragraf. Dari pemahaman makna secara keseluruhan.

4. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah isi Film Upin dan Ipin. grounded theory dan deskriptif33. B. Dengan demikian. 33 34 Lexy J. yaitu: manusia sebagai alat atau instrument. Data dan Sumber Data Hubberman menegaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Berdasarkan kedua ciri tersebut analisis nilai akhlaq dalam Film Upin dan Ipin perlu dilakukan pembedaan dan telaah secara mendalam tentang makna kata-kata dan cerita dalam film tersebut. manusian sebagai alat instrument. Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia1992) hlm. narasi maupun dialog yang dituangkan dalam naskah harus disikapi sebagai kesatuan tutur yang lebih lengkap berupa kata. Moleong. Hubberman. maksudnya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dan ciri kedua deskriptif. peneliti meggunakan dua ciri. . Peneliti terlibat secara penuh dan aktif dalam mengapresiasi film Ipin dan Upin dan menemukan data-data utama yang menunjukkan pada permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata. analisis data secara induktif.1. Karya ini memiliki latar belekang religius yang tertanam di dalamnya. metode kualitatif. kalimat serta tindakan sehingga membentuk suatu wacana yang utuh34. data verbal dapat difahami baik melalui alur peristiwa secara kronologis. Perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi data sesuai arah permasalahan yang terurai dalam bab IV yakni hasil penelitian. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya 2002).dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Dalam penelitian ini.hlm. yaitu: latar ilmiah.

Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument. Peneliti melihat secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mengamati nilai-nilai akhlaq yang terdapat dalam film Upin dan Ipin. tuturan ekspresi maupun deskriptif dari perstiwa yang tersaji dalam film. Dalam melaksanakan studi dokumentasi ini peneliti memilih Film Upin dan Ipin sebagai bahan dalam pengumpulan data tersebut. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. 3. yang artinya barang-barang tertulis. Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut: 1. Artinya dalam penelitian ini.C. Peneliti mencatat paparan bahasa yang terdapat dalam dialog-dialog tokoh. Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik telaah dokumen. mengklasifikasi dan menganalisis film sesuai dengan rumusan masalah. perilaku tokoh. D. Peneliti mengidentifikasi. Dari langkah-langkah di atas diperoleh data verbal sebagai berikut: (1) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlaq. (2) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlak yang mendeskripsikan pola interaksi tokoh dalam film dengan lingkungannya. peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan . atau biasa disebut dengan studi dokumentasi. 2.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (kajian isi).J. pelaksana pengumpulan data.hlm. (2) menganalisis kontribusi Film Upin dan Ipin terhadap pembentukan Akhlak anak. 35 Lexy.121. kegiatan melihat cerita film Upin dan Ipin dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali. yang mengartikan content analisis sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis37. Content Analysis dan Focus Group Group Discusion dalam Penelitian Sosial(Jakarta:raja Grafindo Persada2003). analisis.Moleong. Kegiatan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pengambilan data yaitu.172.Menurut Weber.163. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian35. Metodologi Penelitian Kualitatif:(Bandung. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi36. Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja rosda Karya 2002). hlm. 36 . Content Analisis adalah metodologi penelitian yang memeanfaatkan seperangkat proses untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih dari pernyataan atau dokumen. mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna.nilai-nilai tersebut.. E. penafsir data.J. Peneliti juga merupakan perencana. 37 Lexy.Moleong. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlaq dalam film Upin dan Ipin. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable).hlm. Remaja rosda Karya 2002). Burhan Bungin. dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Demikian juga dengan Holsi.

maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa (1) cerita-cerita yang mengemban gagasan tentang nilai-nilai akhlak. Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi. dsb. yaitu: Objektivitas. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi. 38 . Selain itu penulis juga harus memahami realitas pola interkasi sosial seorang muslim di Soedjono dan Abdurachman. Sesuai dengan masalah yang akan di garap dalam penelitian ini. menganalisis. (2) Cerita-cerita yang mengandung interaksi tokoh dalam film terhadap lingkungannya. dan generalisasi38. (2) saling menghargai.14-15. Menurut Patton. b. pendekatan sistematis.Menurut Neong Muhadjir. secara teknis Content analisis mencakup upaya: a. c.hlm. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. Kemudian para ahli mengemukakan beberapa syarat content analisis. dalam metodologi penelitian Kualitatif. (2) Pengorganisasian data dalam formalitas tertentu sesuai dengan urutan pilihan dan pengkategorian yang akan di hasilkan. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan(Jakarta: Rineka Cipta1999). Dalam melakukan pemaknaan data peneliti harus memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk penanaman nilai-nilai akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah. (3) penafsiran makna sesuai dengan masalah yang harus dijawab. Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan menyaksikan. Kegiatan tersebut antara lain: (1) saling tolong menolong. dan merekonstruksi. kegiatan analisis mencakup:(1) Pengurutan data sesuai dengan tahap permasalahan yang akan di jawab.

yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti.masyarakat sebagai bahan untuk refleksi dan untuk menganalisis keabsahan dan kedekatan cerita dengan realitas kehidupan. peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman yang sejurusan. Setelah mendapatkan data-data. Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai akhlak. Dengan bekal pengetahuan. b. kemampuan dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis dan utuh terhadap sumber data. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: a. wawasan. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. Peneliti menganalisa Film dan mengambil data atau cerita. Teknik Keabsahan Data Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan Teknik ketekunan pengamat. F. Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat. .

Sinopsis Upin dan Ipin merupakan sepasang kakak-beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelahun kematian kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi. Jarjit Singh yang gemar membuat humor dan membuat pantun. Ehsan yang suka menyendiri. di mana mereka berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya.BAB IV HASIL PENELITIAN A. Berikut ini adalah episode-episode yang ada pada seri pertama: 1. Upin dan Ipin bersekolah di Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampung. Fizi (sepupu Ehsan) yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain. cerewet dan suka makan. Esok Puasa . dan Mael yang berkemampuan untuk berjualan dan pandai berhitung. antara lain ialah Mei Mei yang imut dan berkepribadian cerdas.

4. inilah pengalaman pertama kakak beradik kembar ini bersahur dan berpuasa. Dugaan Sesungguhnya merupakan hal biasa bagi anak-anak kecil seperti Upin dan Ipin yang tak terbiasa dan nakal saat berpuasa untuk pertama kalinya. Doa tarawih pada saat Ramadhan ini seolah-olah menjadi peluang anak-anak untuk bermain . Setelah itu.Upin dan Ipin yang telah menginjak usia lima tahun mulai mengenali arti "puasa" dan ingin tahu tujuan dan makna berpuasa seperti pada anak-anak Muslim lainnya. Terawih Peluang Upin dan Ipin mengikuti Opah dan Kak Ros ke masjid untuk sembahyang tarawih tercapai juga setelah beberapa hari berpuasa. Maka. Usaha puasa mereka akhirnya berhasil apabila mereka menikmati makanan hingga kenyang. 3. Mereka selalu tidak ingat ibadah puasa mereka apabila bangun pagi atau setelah bermain ketika cuaca panas. sehingga kawan-kawan mereka yang bukan Islam pun terpaksa mengingatkan mereka. 2. Nikmat Tiba waktunya Upin dan Ipin berbuka puasa setelah melewati berbagai cobaan pada hari pertama mereka berpuasa. Opah dan Kak Ros bersedia menerangkan arti dan tujuan berpuasa kepada mereka. Memang merasa teruji dan tidak sabar mereka berdua menunggu saat menikmati hidangan lezat pada saat malam berbuka puasa. keduanya tertidur sambil terlupa rencana mereka untuk ke masjid.

Fizi dan Upin mengadu laba-laba milik mereka di kelas sebelum pelajaran dimulai. Seri Kedua Upin dan Ipin 1. Sewaktu . Setelah menceritakan pengalaman berpuasa. Ipin dan kawan-kawan mereka. tidak terkecuali Upin. Mereka semua yang terdiri dari berbagai kaum dan agama ini menikmati hidangan yang disediakan Opah. Akhirnya keasyikan anak-anak itu berakhir setelah Kak Ros mengarahkan mereka untuk turut serta dalam sembahyang. Setelah makan. Upin dan Ipin sudah bersekolah di Tadika Mesra. 6. Tadika Berlalunya setahun jagung sejak musim lalu. mereka semua bercerita tentang pengalaman berpuasa sementara Opah yang sentiasa ada untuk memberi nasihat dan ajaran kepada mereka untuk berpuasa pada tahun-tahun akan datang. Akan menjadi kebiasaan zaman sekarang bahwa orangtua memberi anak-anak uang sebagai ganjaran tanpa mengajar mereka menghayati makna puasa. Esok Raya Opah mencoba meyakinkan Upin dan Ipin bahwa ibadah puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang akan diberi pahala oleh Allah setelah menamatkan riwayat. Banyak juga kawan baru tetapi mereka masih bernakal lagi. mereka pun bermain juga. 5. Hari Raya Kawan-kawan Upin dan Ipin tiba di rumah kakak beradik itu untuk berpesta bersama.bersama kawan-kawan dan bukannya beribadah.

tetapi memang rancangan mereka tidak berhasil. Ipin dan kawan-kawan membincangkan pengalaman berpuasa mereka. Neneknya menjawab bahwa itu adalah adat. Upin bertanya kenapa. neneknya memberi bekal untuk Upin dan Ipin beri kepada Tok Dalang. Adat Upin dan Ipin bertanya kepada neneknya mengapa Cikgu Jasmin tidak berpuasa. Malam itu. Tamak Kak Ros membawa Upin & Ipin ke Pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa.pelajaran dimulai. Anak Bulan Upin dan Ipin teruja dan ingin tahu bila bermulanya Ramadan. Kak Ros menjawab pertanyaan adik-adiknya itu dengan berkata bahawa perempuan diberi cuti oleh Allah kerana Allah menyayangi perempuan. 4. maka mereka bertanya kepada Kak Ros. lalu Upin. maka Kak Ros menerangkan mereka bahawa Ramadan bermula sebaik anak bulan kelihatan. tetapi mereka terlebih beli ayam goreng sehingga . Kak Ros memberikan duit kepada adik-beradik kembar itu untuk membeli satu barang saja. 3. Dengan rasa kagum akan pengetahuan baru ini. Upin dan Ipin masih tidak percaya. adik-beradik itu pun berjaga untuk mencari anak bulan malam itu. Bu Guru Jasmin mengingatkan ketibaan Ramadan. 2.

Ketupat . Cikgu Jasmin pun masuk ke kelas dan membincangkan sebab dan manfaat berpuasa. Upin & Ipin membincangkan persiapan raya bersama kawan-kawan. Di luar rumah. tetapi adik-beradik itu menolak ajakan mereka. jadi Fizi menceritakan apa yang berlaku malam semalamnya. Upin & Ipin merasa tertekan. sebaliknya menjahit baju baru untuk adik-adik kesayangannya. Sayang Kak Ros Upin dan Ipin mendesak agar Kak Ros dan Opah membeli baju baru untuk mereka waktu hari raya. Ehsan dan Fizi tiba di surau lalu mengajak Upin dan Ipin bermain bunga api. Lailatul Qadr Upin dan Ipin menghayati arti Lailatul Qadr dari Opah. 5. 8. Apabila Fizi menunjuk-nunjuk baju barunya. Mael pula didapati minum di khalayak ramai siang hari bulan puasa. Semenatara itu. sehingga setibanya waktu makan. Kisah & Tauladan Teman-teman kelas Upin dan Ipin heboh pasal tangan Fizi yang berbalut. Ruparupanya Kak Ros bukannya membeli. 7.cukup untuk memenuhi meja makan. Sementara itu. mereka berencana untuk berada dalam surau selepas tarawih untuk mengkaji al-Qur'an. 6. mereka tidak terdaya untuk menghabiskan semua ayam yang dibeli mereka itu. Setelah kelas usai semua pun bermaafmaafan. kedengaran juga bunyi letupan mercun. tetapi kecewa karena Kak Ros enggan membeli baju baru.

Lamanya waktu yang diambil mereka untuk meratakan tikar sehingga Kak Ros terpaksa menegur mereka sekali lagi. Kak Ros menegur mereka karena cara mereka salah. Sewaktu berbuka puasa. Rupa-rupanya tikar ini sebagai alas penduduk kampung melatih takbir. uang zakat diserahkan Opah ke tangan Tok. 11. maka tarawih diganti takbir. jadi mereka ke rumah Tok Dalang untuk membereskan kewajiban zakat mereka. Malam Syahdu Sudah tiba malam raya. Opah menceritakan tujuan membayar zakat fitrah yaitu sebagai memperingati golongan orang kurang mampu baik sampai bulan Ramadan. Zakat Fitrah Dengan menceritakan kegiatan di surau tadi. tetapi diejek balik pula karena ketupat bawangnya. Upin dan Ipin mengingatkan Opah agar membayar zakat fitrah. 10. dan dari Tok ke tangan Upin jua. Sambil menganyam. Upin & Ipin bermain-main dengan membuat ketupat berbentuk lain. Mereka bertiga bergegas ke surau.Opah mengajak Upin dan Ipin membantu menganyam ketupat bersama Kak Ros. dengan izin Opah. mereka berempat saling membincangkan kabar persiapan raya kawan-kawan mereka. Upin dan Ipin tengah bermain bunga api tetapi disuruh Kak Ros menyuruh mereka menyediakan tikar. Tok Dalang mengajak Upin dan Ipin bertakbir di surau. 9. tetapi surau sudah kosong. Pagi Raya .

Yaitu data-data dari dialog yang menunjukkan tentang nilai-nilai Akhlak dalam film Upin dan Ipin. Tok pun mengajak Upin. 12. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin a. B. 1. Tok memberikan duit raya kepada semua anak-anak yang hadir di rumahnya. Upin dan Ipin bermaaf-maafan dengan Opah dan Kak Ros. Deskripsi Data Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah ditemukan yang sesuai dengan tema dan judul penelitian.Pada waktu pagi 1 Syawal. Berkat Upin dan Ipin membantu mengantar makanan ke rumah Tok Dalang. namun dimaafkan Opah jua asalkan dia tetap berbuat baik sepanjang bulan mulia itu. Selepas itu. Mael meluahkan rasa kesal kerana gagal memenuhi kewajipan berpuasa sepanjang Ramadan lalu. Setibanya di sana. Selepas takbir sesi pagi. Ketika makan. Ipin dan kawan-kawan mereka mencoba hidangan istimewanya yaitu ketupat berbentuk lembu. Patuh . mereka mengajak kawan-kawan ke rumah mereka untuk menikmati hari raya.

Dan juga yang terdapat pada Episode Dua yang berjudul “Dugaan”. Toleransi Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “ Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Toleransi. Upin : Hah ! Maghrib.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Patuh. b. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. saat itu terdengar adzan Magrib. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. ayo cepat pulang Raju : Hey. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. Ipin. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Tuhan menyuruh.. Raju : karena kalian menang. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Ketika Upin. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! .

.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: .. cepat kalian balik lah.. Amin.. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. mei-mei betul... baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. Raju : emm. Ikhlas Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Ikhlas. d. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.betul.. Khusyu’ Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Tiga yang berjudul “ Nikmat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Khusyu’..dah boleh buka puasa. c. Mak Uda : eh. betul Mei-mei : tak boleh!... ini doa orang lapar. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : yee. Raju : Tak apa. pendeknya. Mak Uda : nanti .Mei-mei : eh. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. orang tak tahu Ipin : betul.

jangan karena berharap Uang e.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. dapat pahala. lebih baik puasa penuh. Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Amar ma’ruf nahi munkar. tapi itu tak baik. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. Amar ma’ruf nahi munkar.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah..Ipin : opa. betul. Bersyukur . f. cucu opa memang baik... teman Ipin puasanya cuma setengah hari. Ehsan : pahala.

bukan untuk mencari uang.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Enam yang berjudul “ Idul Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur.. Kak Ros : trus kalian minum? .. seperti dialog di bawah ini: Jajrit : “ketupat lembu ...engga’ kok. harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf. minta maaf. tergugah iman Ipin. ambil berkahnya g. mereka bawa bekal. tapi kalo kita dapat uang. Ipin : ih. Dan juga terdapat pada Seri Kedua episode 18 yang berjudul “Berkat” . sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah.ketupat katak .. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman .. Jujur Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. Kak Ros : haa. Alhamdulillah.

sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Fizi : eh . Sedekah (Saling Berbagi) Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Sedekah. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa.. Dan juga terdapat pada Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “Pagi raya” Mail : Opah mail nak minta maaf. ini kan adat kita i.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . Menahan Nafsu Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Sebelas yang berjudul “ Lailatul Qadr” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Menahan Nafsu. Opah halalkan h. bulan puasa ni baik untuk bersedekah.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang . aku ada mercon. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat.Upin : tidak.

.duduk. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . aku nak ikut baca Qur’an j. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. Tolong Menolong Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tiga Belas yang berjudul “Sayang Kak Ros” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Tolong Menolong. Saling Memaafkan Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “ Pagi Raya” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu saling memaafkan. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.Ehsan : tak pa.. duduk. biarkan mereka membantu. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. k.

mau kemana ? 1 Kak Ros : Cepat mandi. Ipin. ayo cepat pulang Patuh kepada orang Raju : Hey.Upin : minta maaf ya opah. betul kan Ipin? Ipin : betul.betul. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. kita sayang opah. 1/1 Anjuran Untuk bersikap saling . Tuhan menyuruh. dan mentaati peraturan 2 Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. kita doakan opah panjang umur Untuk lebih jelasnya tentang hasil temuan data-data yang bersangkutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No Dialog yang menunjukkan Karimah nilai-nilai Akhlakul Seri / Episode Interpretasi Ketika Upin. 1/1 yang lebih tua. saat itu terdengar adzan Magrib. betul. Upin : Hah ! Maghrib. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah.

.. Mak Uda : eh. Raju : emm. ini doa orang lapar.betul. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa.. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh.. cepat kalian balik lah.supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan.. Amin.. Mak Uda : nanti . baca yang betul 1/3 Ajaran untuk khusyu’ . toleransi 3 1/2 Toleransi antar umat beragama Upin : yee. pendeknya. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. orang tak tahu Ipin : betul. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. betul Mei-mei : tak boleh!... Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. Raju : Taka pa. mei-mei betul. Raju : karena kalian menang.. baca doa dulu 4 Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim..dah boleh buka puasa...

Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. bukan untuk mencari uang. Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . minta maaf. cucu opa memang baik...buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. jangan karena berharap Uang Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja 6 Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. teman Ipin puasanya cuma setengah hari.... lebih baik puasa penuh. Alhamdulillah. Ehsan : pahala.. bisa masuk syurga 5 Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. tapi itu tak baik. Kak Ros : haa. tapi kalo kita 7 dapat uang.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. betul. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. kalian yang punya dosa kepada orangorang sebaiknya nanti harus minta maaf 1/6 Ajaran bersyukur 1/5 Amr ma’ruf nahi munkar 1/5 Ikhlas dalam melakukan sesuatu . Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Ipin : opa. dapat pahala.

bulan puasa ni baik untuk bersedekah.. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat 2/9 Belajar berkata jujur Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? 9 Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup ..engga’ kok.. aku ada mercon.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang 10 Ehsan : taka pa. 8 Kak Ros : trus kalian minum? Upin : tidak..Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah.. aku nak ikut baca Qur’an 2/11 Menahan Nafsu 2/9 Saling berbagi Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . boleh kami bantu? 2/13 Sikap tolong menolong . ini kan adat kita Fizi : eh . mereka bawa bekal. setelah itu 11 Upin dan Ipin dating Upin : kak. tergugah iman Ipin. Ipin : ih.

betul.ketupat katak . Opah halalkan Jajrit : “ketupat lembu .duduk. biarkan mereka membantu.. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. ambil berkahnya 2/18 Mensyukuri apa yang diberi orang lain 2/17 Jujur mengakui kesalahan 2/17 Saling memaafkan Berdasarkan tabel di atas.Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. kita sayang opah. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. harap-harap dapat banyak” 14 Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. betul. Selain itu juga mengajak pemirsanya untuk memahami keadaan akhlak anak dalam keseharian. Jelas terbukti bahwa film Upin dan Ipin mengandung banyak data-data yang menunjukkan pada pemirsa film tersebut tentang nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat diambil sebagai pelajaran. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman 13 seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. kita doakan opah panjang umur Mail : Opah mail nak minta maaf. . duduk. Upin : minta maaf ya opah. betul kan Ipin? 12 Ipin : betul.

Meningkatkan keimanan . Ikhlas. Fungsi Akhlak Berikut ini Fungsi Akhlakul Karimah yang terdapat pada film Upin dan Ipin: a. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang d. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Menghormati hak-hak antar umat beragama c. 2. 2). Khusyu’ 1). Tingkat konsentrasi yang lebih baik.Kelebihan dan kelemahan dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menghargai pendapat orang lain 2). Toleransi 1). 3). Patuh 1).

Membantu orang yang kurang mampu 3). g. Membersihkan harta. 1). 1). Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Lebih percaya diri. Mencegah perbuatan yang negatif . 1). 2). Amar ma’ruf nahi munkar. Menahan nafsu. Jujur. Saling berbagi. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 1). h. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. Menjadi orang yang amanat. 1). Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Menghilangkan kemunkaran 2).e. 2). 3). Melatih Pengendalian diri 2). Sedekah. Bersyukur. i. 2).

1). k. Tolong menolong. Saling memaafkan. Intropeksi diri 2). Adanya sikap peduli terhadap sesame 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Menghilangkan rasa egois. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j.3). 1). 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Tidak adanya rasa gengsi .

Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Demikian analisis nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film Upin dan Ipin seri pertama dan kedua. moral. Nilai Akhlakul Karimah yang diartikan sebagai nilai positif dalam interaksi soial di masyarakat akan senantiasa mengusung nilai-nilai religius. oleh karena itu dalam beribadah setiap manusia diwajibkan untuk membersihkan diri baik rohani . Sehingga dapat kita kategorikan dan analisis sebagai berikut : 1. oleh karenanya tentu berhubungan dengan penanaman nilai yang didasarkan pada aturan yang menyangkut dimensi transendental (vertical) dan dimensi social (horizontal). etika dan estetika. Upaya khusyu’ dalam beribadah Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah yang terpenting. Dimensi Transendental a.BAB V PEMBAHASAN A.

ini doa orang lapar. Mak Uda : nanti . Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Analisis dalam dialog di atas menunjukkan bahwa dalam berdoa haruslah bersungguh-sungguh . 39 Ahmad Mu’adz Haqqi. Bersyukur Bersyukur merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap manusia.. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. Berhias 40 Akhlak Mulia. Aqidah Akhlak (Semarang:PT.. 2003 hlm. Amin.. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati40. dan bersungguh-sungguh atau khusyu’39 sebagaimana yang tertuang dalam dialog ini : Upin : yee. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim.... pendeknya. b. sebagaimana dicontohkan dalam dialog dibawah ini : Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Mak Uda : eh. tapi kalo kita dapat uang. Berhias 40 Akhlak Mulia. minta maaf. Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kepadaNyalah kembalinya segala urusan41.maupun jasmani.5..29 40 Mulyadi. karena kita sama saja dengan meminta kepada Allah SWT. bukan untuk mencari uang. dan harus khusyu’ dalam melaksanakannya. Alhamdulillah.31 . Cahaya Tauhid Press. 41 Ahmad Mu’adz Haqqi. Cahaya Tauhid Press.dah boleh buka puasa. hlm. karena menurut Hasan Al Basyri. Karya Toha Putra2003).. oleh karena itu kita tidak boleh main-main.. 2003 hlm. Malang. Malang.

harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah.Kak Ros : haa. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal42.. Akhlak Yang Mulia. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. tapi itu tak baik. tanpa melihat seberapa banyak pemberian tersebut. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? 42 Humaidi Tatapangarsa. sangatlah celaka dan rugi. mengharap ridho dan pahala-Nya. ambil berkahnya Analisis dalam dialog di atas bahwa Mak Uda mengajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan. lebih baik puasa penuh. Surabaya. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf Juga terdapat dalam dialog Upin dan Ipin ini : Jajrit : “ketupat lembu . dapat pahala. c. dan juga Datuk megajarkan bersyukur atas apa yang telah kita terima. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. Bina Ilmu.ketupat katak . hlm:54 . 1990. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog di bawah ini: Ipin : opa. teman Ipin puasanya cuma setengah hari.

ikhlas juga berarti melakukan sesuatu tanpa mengaharap imbalan. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak.Mak Uda : iyalah. Sikap suka menolong akan mebuahkan sifat terpuji lain. maka roda kehidupan manusia akan terhenti seketika.. Dimensi Sosial a. 2. misalnya mampu menghargai dan menghormati orang lain. Op-cit.duduk. biarkan mereka membantu. hlm. Bila tidak saling tolong menolong. cucu opa memang baik.. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. Tolong Menolong Tolong menolong merupakan nilai Akhlakul Karimah yang patut dikembangkan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain.. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. 43 Humaidi Tatapangarsa. santun dan lain sebagainya. 20 . 43 Film Upin dan Ipin juga memuat nilai tolong menolong yakni : Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . Analisis: setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seharusnya dilakukan dengan rasa ikhlas. duduk. karena jika melekukan dengan ikhlas maka segala yang kita lakukan akan terasa mudah dan tentunya akan lebih berbarokah. jangan karena berharap uang.

b.73 . Upin dan Ipin ingin membantu Mak Uda dan kak Ros yang sedang sibuk membuat ketupat. 44 Djadmika Rahmat.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. betul. 1987 Sistem Etika Islam(Akhlak Mulia. Karena itu. hlm. anjuran.. Meskipun belum bisa membuat akan tetapi keinginan mereka membantu dan belajar sangat kuat. karena itu ia butuh bimbingan. Dan banyak orang belum mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. ia butuh saran dan kritik dari orang lain. Surabaya.44 Dialog di bawah ini akan memberikan contoh : Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. Kedua kegiatan dalam rangka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran inilah yang dikenal dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar. mana yang patut dan tidak untuk dilakukan. Ehsan : pahala. Amar ma’ruf nahi munkar Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kadang ia tidak atau belum menyadari kesalahannya. mauidhoh hasanah terlebih uswatun hasanah. ).. Pustaka Islami.Analisis dialog di atas menggambarkan sikap ingin menolong terhadap orang tua. Sikap ini merupakan sikap yang mendidik seseorang untuk menuju Akhlakul karimah.

seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. berbuat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan diwajibkan atas semua manusia. Tanpanya. c. bahkan bisa menimbulkan permusuhan45. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit dia akan menjadi orang yang di benci oleh anggota masyarakat. ia melakukannya dengan kemurahan 45 Zakiyah Daradjat. d.Analisis : yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar yakni menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Jujur Sikap jujur kepada orang lain akan membuat orang lain merasa nyaman. Karenanya. ini termasuk nilai yang mendidik dan sepatutnya dimiliki semua orang. antara satu orang dan orang lainnya akan sangat berjarak. jujur dalam setiap perbuatan akan menimbulkan suasana aman dan tertram dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat.Bandung. Dialog di atas menunjukkan ajakan untuk menuju pada kebaikan. Mak Uda : tak apa. Mail : Opah mail nak minta maaf.Bulan Bintang. Hlm. 62 . Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Ketika ia membelanjakan hartanya. Opah halalkan Analisis : mengakui kesalahan adalah merupakan suatu yang sulit dilakukan. Ilmu Jiwa Agama. Saling berbagi Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Dalam agama Islam.

tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa apapun yang ia belanjakan hanya karena Allah tidak akan mengurangi kekayaannya. Sebagaimana hadits Nabi SAW : mengurangi kekayaan…”(Muslim) e. Op-cit. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. Seperti tercermin dalam dialog berikut : Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . Op-cit.orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. bulan puasa ni baik untuk bersedekah.47 Sebagaimana yang tertuang dalam dialog di bawah ini : “ Sedekah tidak 46 47 Humaidi Tatapangarsa. hlm. karena sedekah akan menambah kekayaan dan tidak menguranginya. 27 . nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Menahan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal.hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia 46. 25 Humaidi Tatapangarsa. ini kan adat kita Analisis: sikap saling berbagi dan member merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan untuk dilaksanakan di dalam hidup ini. Muslim yang percaya kepada Tuhannya. hlm.

Tuhan menyuruh. mereka bertemu Fizi dan Ehsan lalu diajak untuk bermain mercon.. Raju : karena kalian menang. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mari ku belikan minum Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari. akan tetapi mereka menolak karena itu merupakan perbuatan yang negatif. oleh karena itu kita harus bisa menahan nafsu kita..Fizi : eh . aku nak ikut baca Qur’an Analisis : Nafsu pada hal-hal yang tidak baik akan menyebakan factor negative terhadapa manusia .nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mna boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang Ehsan : taka pa. 2005) Hlm. 28 48 . aku ada mercon. dan mengganggu orang lain. seperti hanya ketika upin hdan Ipin hendak shala tarawih. meskipun mereka ingin . kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. f. Ulama dan pemeluk agama lain dicatat sebagai salah satu dari sikap dasar yang paling penting yang member muslim identitasnya dalam masyarakat Islam48. Sungguh . menghormati orang yang lebih tua. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan.. Sebagaimana yang tergambar dalam dialog di bawah ini : Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. Panduan Aqidah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Toleransi Islam mengajarkan dan memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati.

betul Mei-mei : tak boleh!. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. 11 .. betul kan Ipin? Ipin : betul. kita sayang opah. Setiap orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada eksistensi orang lain. orang tak tahu Ipin : betul.. Raju : emm. Analisis: menghargai dan menghormati orang lain adalah prinsip dasar dalam berinteraksi.betul. bukan saja pada mereka yang pejabat dan konglomerat. interaksi takkan pernah terwujud.betul. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. 1998) Hlm. Toleransi ini berlaku kepada setiap manusia. kita doakan opah panjang umur 49 A. betul. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam49. Kepada Orang tua dan Non muslim. Tanpanya. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa.. mei-mei betul. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. Raju : Taka pa. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah.. namun juga pada masyarakat biasa atau miskin. cepat kalian balik lah. AKIDAH AHLUS SUNNAH (Jakarta: Bumi Aksara.Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh.. Dalam dialog di bawah ini di contohkan : Upin : minta maaf ya opah. Syihab. g.

Rifai. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Sebagai makhluk social kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. karena orang tua adalah orang yang patut kita taati. kepada orang tua seharusnyalah kita mentaati segala perintahnya. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. ayo cepat pulang Raju : Hey. 5 50 . Ipin. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. saat itu terdengar Upin : Hah ! Maghrib. Analisis: Patuh dan taat pada peraturan maupun perintah orang tua merupakan cerminan seorang muslim yang taat. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Aqidah Akhlak (Untuk Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 1994 Jilid 1 Kelas 1) (Semarang: CV. bagaimana kita dapat meminta maaf kepada orang lain begitu pila bagaimana kita member maaf kepada oaring yna punya salah terhadap kita. Moh. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. 50 Seperti pada dialog berikut: Ketika Upin.Wicaksana.Analisis: sikap saling memaafkan sesame manusia merupakan hal penting dalam berinteraksi. h. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. 1994) Hlm. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3).mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertawqa di antara kamu. dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Menghormati hak-hak antar umat beragama 51 Barmawie Umary. nasab dan harta benda. Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin 1.B. Toleransi Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial. Contohnya adalah toleransi beragama. ras. Islam telah menghidupkan hati dan memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasungnya kepada kebajikan. menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi. bahasa.51 Allah SWT Berfirman "Artinya : Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesunguhnya Allah Maha Mengatahui dan Maha Mengenal" [Al-Hujurat : 13] Dalam Film Upin dan Ipin Toleransi berfungsi: 1). 2 . Materi Akhlak (Solo: CV. petunjuk dan keadilan. Menghargai pendapat orang lain 2). budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. 1991) Hlm. Serta menghapus perbedaan jenis. Ramadhani.

3). 2). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. 1991) Hlm. Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Materi Akhlak (Solo: CV. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang 52 Barmawie Umary. 5 .52 Dalam Film Upin dan Ipin sikap patuh berfungsi: 1). apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. Adapun dalil yang menguatkan bahwa khusyu' itu pekerjaan hati adalah hadis Ali ra. Dalam Film Upin dan Ipin sikap Khusyu’ berfungsi: 1). Ramadhani.2. "Khusyu' itu berada dalam hati" (HR. Khusyu’ Khusyu’ berarti rendah diri. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. al-Hakim). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu 3. Rendah diri ini kadang-kadang berada dalam hati dan kadang-kadang berasal dari anggota tubuh seperti diam. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar.

atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia. karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah SWT. Meningkatkan keimanan 5. yaitu sebuah keikhlasan. 1996) Hlm. Amar ma`ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicacipun hatinya tetap tenang. memerintahkan kepada hal yang ma`ruf dan melarang kepada 53 Zakiah Daradjat. sesuai dengan firman Allah. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya disaat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya. Oleh karenanya. ”Dan hendaklah sebagian dari kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan. sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. tidak ada apaapanya dihadapan Allah SWT.4.53 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Ikhlas berfungsi: 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu. 29 . Ikhlas. Amar ma’ruf nahi munkar. karena kunci dari itu semua belum kita dapatkan. yang artinya. sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara.

Hlm. maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Padahal mengeluh itu akan memperkeruh suasana hati kita. 55 54 55 Arifin. dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan tanpa memparhatikan adab malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kemunkaran tetap merajalela. 54 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Amar ma’ruf nahi munkar berfungsi: 1). Bersyukur. Menghilangkan kemunkaran 2). tenang. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan 6. sehingga tujuan amalan ini tercapai. 1991) Hlm. Coba anda pahami dan perhatikan remaja jaman sekarang dengan jaman dulu. senang. 97 Djazuli. Inilah adabadab yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mengubah kemunkaran. disaat kita nyaman.12. tetapi sekarang para remaja sudah mulai resah dengan keadaanya sehingga mereka banyak yang terjerumus kedalam lubang kegelapan. .” (Ali Imran [3]: 104) Karena tujuan amar ma`ruf nahi munkar menghilangkan kemunkaran. Karena tak jarang. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. aman dan ketika rasa keluh itu datang maka hilanglah semua rasa itu dan kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ketika remaja jaman dulu mereka bersusah payah memperjuangkan hidupnya walau pun dalam kesempitan. Kadang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengeluh tentang segala hal.hal yang munkar.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) .

nyaman dan selalu bahagia.Janganlah mengeluh dan mulailah bersyukur. 3). 7. maka dikatakan dusta. padahal sebaliknya. secara lahiriah tampak . maka dikatakan benar/jujur. Jujur. Itulah fungsi bersyukur agar hati selalu damai. Dalam Film Upin dan Ipin sikap bersyukur berfungsi: 1). tenang. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid’ah. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah. Jujur merupakan sifat yang terpuji. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. Seorang yang berbuat riya’ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). juga ada pada perbuatan. Lebih percaya diri. 2). tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. tetapi kalau tidak. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. rasa syukur merupakan apresiasi paling tinggi jika dibandingkan dengan hasilnya tersebut. karena dengan bersyukur maka akan lebih mendekatkan diri kita dengan sang Pencipta. Jadi.

Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. 9. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota 56 Zakiah Daradjat. Yang jelas. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Membantu orang yang kurang mampu 3). 56 Dalam Film Upin dan Ipin sikap jujur berfungsi: 1). Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau.sebagai seorang pengikut Nabi. 8. dusta. Menjadi orang yang amanat. Dalam Film Upin dan Ipin sikap sedekah berfungsi: 1). 2). Menahan nafsu. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita.137 . 1987) Hlm. Sedekah. sedangkan lawannya. Saling berbagi. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. 2). Ketika ia membelanjakan hartanya. Membersihkan harta. Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. ia melakukannya dengan kemurahan hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia. merupakan sifat orang yang munafik.

jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Dalam Film Upin dan Ipin sikap menahan nafsu berfungsi: 1).orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. Tolong-menolong. keberadaan pranata tolong-menolong dalam struktur sosial masyarakat karena pranata ini dapat menjadi komponen dalam struktur yang mampu mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi keterbatasan masyarakat. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu 10. Dalam Film Upin dan Ipin sikap tolong-menolong berfungsi: 1). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Tolong menolong. Pranata tolong-menolong berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). . Melatih Pengendalian diri 2). sekaligus menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat. Menghilangkan rasa egois. sebagai sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan. timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan anggota masyarakat ataupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia marah. 3). Dalam perspektif struktural-fungsional. Mencegah perbuatan yang negatif 3).

Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Intropeksi diri 2). . Menghilangkan rasa dendam 3). Begitu pula dengan film kartun islami Upin dan Ipin Dalam film tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan yang harus diakui keberadaannya sehingga pada akhirnya kelebihan dan kelemahannya menjadi tolak ukur dalam penggarapan film bertema serupa. akting maupun lainnya. Tidak adanya rasa gengsi C. Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin Setiap Film Secara global pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalamnya. Tema yang diangkat disajikan secara sederhana dan dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami.11. Dalam Film Upin dan Ipin sikap saling memaafkan berfungsi: 1). baik yang berupa permasalahan teknis. Saling memaafkan. Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. naskah atau skenario.diantaranya adalah: 1. Film kartun Islami Upin dan Ipin mempunyai beberapa kelebihan.

kalaupun dengan hukuman maka hukuman itu yang sewajarnya dan tidak melukai atau menyakiti. Dalam mernyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu ada yang tidak memuaskan seperti masalah haid. sesampai di depan Masjid Upin dan Ipin asik bermain dengan teman-temannya kemudian Kak Ros menampar mereka. Penyampaian berbagai pesan moral melalui bahasa yang lucu.ringan dan tidak berbelit-belit mudahkan penonton mencerna pesan-pesan moral yang ada. 5. 3. 4. Film ini merupakan film kartun yang tiap adegan dan percakapamnya terdapat nilai-nilai pendidikan agama dalam peta pesan-pesan moral yang disampaikan dengan seni yang tinggi dan juga ringan. Penampilan yang sopan dan penuh kelembutan ini mencerminkan kehidupan yang harmoni sehingga menyenangkan penonton. Dalam pendidikan seharusnya tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan nasehat.2. Ini terjadi ketika Upin dan Ipin menanyakan kenapa wanita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat menontonnya dan mengambil manfaatnya. Dalam film kartun terebut terdapat sedikit unsur kekeraan seperti tamparan Kak Ros kepada Upin dan Ipin yang disebabkan kenakalan Upin dan Ipin. Peran seorang nenek dapat dijadikan referensi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka Kekurangan: 1. Kak Ros hanya mengatakan . Opah dan Kak Ros mengajak Upin dan Ipin shalat tarawih di Masjid. 2.

. Jawaban Kak Ros yang kurang jelas ini dapat menimbulkan pertanyaan yang besar kepada mereka kenapa wanita diberi kelebihan sedangkan Laki-laki tidak.bahwa wanita diciptakan dengan sesuatu yang lebih dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya haid bagi wanita sehingga dilarang mengerjakan ibadah puasa.

maka dapat ditarik kesimpulan. Saling berbagi 4). Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: 1). Tolong menolong 2). yakni: 1. Terkait dengan dimensi social yaitu: 1). Kesimpulan Setelah pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Bersyukur 3). Jujur 5).BAB VI PENUTUP A. Upaya Khusyu’ dalam beribadah 2). Toleransi . Ikhlas b. Amar ma’ruf nahi munkar 3). Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut: a.

Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang . Menahan Nafsu 8). Patuh 1). Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Toleransi 1). Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). 2). Khusyu’ 1). Patuh 2. Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Pemaaf 7). 3). Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Menghargai pendapat orang lain 2). Tingkat konsentrasi yang lebih baik.6). Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a.

1). Menghilangkan kemunkaran 2). Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Meningkatkan keimanan e. 1). 1). Ikhlas. Amar ma’ruf nahi munkar. 2). Jujur. 2).d. Saling berbagi. g. Bersyukur. 3). Lebih percaya diri. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. Menjadi orang yang amanat. 1). 2). h. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Membantu orang yang kurang mampu . Sedekah. 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2).

3). Membersihkan harta. i. Menahan nafsu. 1). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif 3). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tolong menolong. 1). Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Menghilangkan rasa egois. 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. k. Saling memaafkan. 1). Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi

B. Saran Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua, pada bagian ini penulis ingin ikut serta memberikan kontribusi berupa saran sebagai berikut: 1. Terkait dengan eksistensi Film, sudah sepatutnya Film maupun karya lainnya, mempertimbangkan sisi Akhlak dan etika yang bisa disumbangkan kepada masyarakat luas dan bukan hanya mempertimbangkan selera pasar, trend, ataupun profit oriented. Karena, akhir-akhir ini banyak bermunculan filmyang jauh dari unsure mendidik, mengeksplorasi seks tanpa tedeng aling-aling misalnya. Sebab bagaimanapun, film adalah yang paling banyak diminati masyarakat di segala lapisan. 2. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua Guru untuk dijadikan sebuah metode pengajaran dalam proses belajar mengajar, karena pada zaman sekarang peserta didik mulai bosan dengan bahan ajar atau media yang lama, dan sebaliknya film banyak diminati oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Al-Ghazali.1990.Mutiara Ihya ‘Ulumuddin. Bandung:Mizan. Al-Kabadzi, Al-Bukhari, Yakub, Ibnu Ibrahim, 1993 Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf, (alih bahasa: Rahmani A).Bandung:Mizan Ahmad Mu’adz Haqqi, 2003.Berhias 40 Akhlak Mulia.Malang:Cahaya Tauhid Aminuddin.1975.Etika Ilmu Akhlak. Jakarta:Bulan Bintang Arifin, 1991, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta Asmaran. 1994. Pengantar Studi Akhlak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers.

Bungin, Burhan.2003.Content Analysis dan Fcus Group Discussion dalam Penelitian Sosial .Jakarta:Raja Grafindo Persada, Bawani Imam,dkk, 1991.Cendekiawan Muslim Dalam Perseptif Pendidikan Agama Islam.Jakarta:Ciputat Press Darajad, Zakiah, 1970.Ilmu Jiwa Agama.Jakarta:Bulan Bintang Daradjat, Zakiah, 1987, Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Bulan Bintang, Jakarta Djatmika, Rahmad.1987.Sistem Etika Islam.Jakarta:Pustaka Islam Djazuli,1990.Akhlak Dalam Islam.Malang:Tunggal Murni Hubberman, Michael.1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:Universitas Indonesia

Ramadhani Majdu Al Hilali.or.blogspot. Bandung: CV Sinar Baru. 1997.Semarang:PT.com Les' Copaque Production 2009 /11/13. Akhlak yang Mulia.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami Burhanuddin Bin Md Radzi . Barmawi.1999.http://th3-3city. 38 Sifat Generasi Unggulan. Humaidi. Jakarta: Rineka Cipta. Surabaya: PT.Metodologi Penelitian Kualitatif. Karya Toha Putra Rohani Ahmad. Rineka Cipta.1989. dkk.upindanipin. 1986. Jakarta: PT. Lexy J.http://www.com CD Film Upin dan Ipin Seri Pertama dan Kedua. S. Raja Grafindo Persada Sudjana Nana dan Rivai Ahmad.. Sadiman Arief. Jakarta: PT. Media Instruksional Edukatif.Moleong. . Jakarta:Gema Insani Press http://media-islam. Media Pengajaran. Media Pendidikan. 2003 Aqidah Akhlak. Soejono.Materi Akhlak.Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. 1990./2009/11/13. Solo:CV. Abdurrahman.Bandung:Remaja Rosda Karya Mulyadi. Tatapangsara. 1980.2002. Bina Ilmu Umary.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->