NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI Diajukan Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam(S.Pd I)

Oleh: Sony Lutfiaji Priyandoko 06110131

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN

SKRIPSI

Oleh: SONY LUTFIAJI PRIYANDOKO NIM: 06110131

Telah disetujui Oleh: Dosen Pembimbing:

Muhammad Walid, MA NIP. 197308232000031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Moh. Padil, M.Pd.I NIP. 196512051994031003

M. Penguji Utama: Dr. Ketua Penguji: Dr. MA NIP.HALAMAN PENGESAHAN NILAI-NILAI AKHLAKUL KARIMAH DALAM FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN SKRIPSI Oleh Sony Lutfiaji Priyandoko NIM. 196611212002121 001 ( ) . 06110131 Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Nur Ali. 196504031998031 002 ( ) 2. H.Pd NIP. Mudjab. Pdi) Tanggal: 30 Juli 2010 Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan 1. M. H.

ketulusan jiwa. MA NIP. H. Sekretaris/Pembimbing: Muhammad Walid. MA NIP. engkaulah guru pertama dan pelita dalam hidupku yang telah mengasihi dan menyayangi dengan ketulusan hati.3. M. . Zainuddin. 197308232000031002 ( ) Mengesahkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. 19620507 199503 1001 PERSEMBAHAN Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orangorang yang mempunyai kebeningan hati. yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan di dunia ini: Ayahanda Moch Imam Syafi’i dan Ibunda Katarina Dian tercinta.

Terima kasih atas moril dan spirituil yang diberikan kepadaku. mengasihi dan menyayangi dengan sebening cinta dan sesuci doa. yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang tidak terhingga serta doa yang telah diberikan kepadaku. 38-39 1 . MOTTO ‫ا ﻧ ﻤ ﺑ ﻌ ﺖ ﻤﻢ ﺻ ﺢ ﻻ ﻼ ق‬ ِ َ ‫ِ ﱠ َﺎ ُ ِﺜ ُ ِﻻ ﺗ ّ َ َﺎ ِﻟ َ ا َ ﺧ‬ Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Abu Hurairah) 1 Syaikh Khumais As-Sa’id. Ya Allah … kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu yang telah memberikan orangorang yang mencinta. 2005) Hlm. Beginilah Rasulullah Mengajari Kami (Jakarta: Darus Sunnah Press. (HR. Para guru dan dosenku.

dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Sony Lutfiaji Priyandoko : 06110131 : Pendidikan Agama Islam : Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin . Wb.Muhammad Walid . Sesudah melakukan bimbingan. MA Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang NOTA DINAS PEMBIMBING Hal Lampiran : Skripsi Sony Lutfiaji Priyandoko : 4 (empat) Eksemplar Tanggal. baik dari segi isi. bahasa maupun teknik penulisan. 21 Juli 2010 Kepada Yth : Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang di Malang Assalamu’alaikum Wr.

197308232000031002 SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan. Wassalamu’alaikum Wr. bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diuji. mohon dimaklumi adanya. Pembimbing. Muhammad Walid. MA NIP. Demikian. juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Wb. kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.Maka selaku pembimbing. dan sepanjang pengetahuan saya. Malang. 21 Juli 2010 Sony Lutfiaji Priyandoko .

bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini. Dengan terselesainya skripsi ini. tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan. para keluarga. antara lain: . sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia. taufiq serta hidayah-Nya.KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Film Animasi Upin dan Ipin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI).

Akhirnya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholehah serta mendapatkan imbalan yang semestinya. 6. penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang.PdI. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.1. 3. MA. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. 7. H. MA. M. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid. atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan skripsi ini. Moh. 5. Imam Suprayogo. Zainuddin. Bapak Drs. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Malang. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dr. H. Padil. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Oleh karena itu. M. Bapak Dr. Negeri Pandaan. Segenap dewan guru dan karyawan MTs. 13 Juni 2010 . Bapak Prof. selaku rektor UIN Malang yang telah memberikan segala motivasi dan layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu yang diluangkannya. 4. 2. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan kasih sayang yang tiada batas demi tercapainya cita-cita ananda.

. … ................................................................................................. 4 Tujuan Penelitian .................................................................................. iv HALAMAN MOTTO ..................................................................................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ... v NOTA DINAS .................................... ii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... vi SURAT PERNYATAAN ... …....................................... viii DAFTAR ISI.. 1 Fokus Penelitian ............................................... ….............xii BAB I PENDAHULUAN A B C D Konteks Penelitian ................................................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................... ….................................... vii KATA PENGANTAR ......................................Penulis Sony Lutfiaji Priyandoko DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................................................................................................................................ x ABSTRAK…………………………………………………………………….................... 4 Manfaat Penelitian ................ 4 .

........ Pengertian Akhlak ........ B. Pengertian.................. Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin ..... ….................... Dimensi Sosial ……………………………………………………..............................E Batasan Masalah ……………………………………………….. Sinopsis ........ Fungsi........... Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin………………………........................... Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin 30 2....................... D. 5 BAB II KAJIAN TEORI A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak………11 4...................... 19 Instrumen Penelitian ............................ 24 Deskripsi Data .... E.. Dimensi Transendental …………………………………………… 42 2........... Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin……… 42 1. Pembinaan Akhlak Pada Anak…………………………………. Film Animasi Upin Dan Ipin………………………………………..13 B.......................... 50 38 .12 5........ Faktor................................... F................ C........ .............. Pendekatan dan Jenis Penelitian ...........Fungsi Akhlak………………………………………………….................................................. B................ Nilai-nilai Akhlak ………………………………………………7 3........... 19 Teknik Pengumpulan Data ....... BAB V PEMBAHASAN A........................ Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin………………... 23 BAB IV HASIL PENELITIAN A... 44 B.. Sejarah Upin dan Ipin………………………………………… 14 2.. 6 2.... 18 Data danSumber Data .................................... 20 Analisis Data................................14 1.................................. 21 Teknik Keabsahan Data . dan Pembinaan Akhlak……………… 6 1...... 30 1....... 16 BAB III METODE PENELITIAN A........

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Analisis data dengan menggunakan Content Analisyis .C. dengan mengambil objek film kartun Islami Upin dan Ipin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan didukung dengan teori sastra semiotika. menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film kartun Islami Upin dan Ipin beserta fungsi Akhlak tersebut Dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penyampaian materi Aqidah Akhlak pada anak usia Sekolah Dasar. 60 DAFTAR PUSTAKA ABSTRAK Sony Lutfiaji Priyandoko. Skripsi. dengan sasaran para orang tua dan pendidik. 2010. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah nilai Akhlakul Karimah apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Saran ……………………………………………………………….. Fakultas Tarbiyah. Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin. ini yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan.. 57 BAB VI PENUTUP A. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan dokumentasi. MA. Fungsi Akhlak apa saja yang terdapat dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Pembimbing: Muhammad Walid . Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin………………………. Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka (Library Reserch). Latar belakang penelitian ini adalah bahwa orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Akhlakul Karimah pada anak usia sekolah dasar terutama dalam Akhlak. Kesimpulan …………………………………………………………59 B.

Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu. Toleransi. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Saling berbagi. c) Khusyu’: Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Terkait dengan dimensi social yaitu: Tolong menolong. 2) Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a) Patuh: Mempunyai rasa taat terhadap orang tua. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang. Membersihkan harta. i) Menahan nafsu: Melatih Pengendalian diri. b) Toleransi: Menghargai pendapat orang lain. Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. Patuh. Menghormati hak-hak antar umat beragama. Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Meningkatkan keimanan e) Amar ma’ruf nahi munkar: Menghilangkan kemunkaran. bahkan mistik. k) Saling memaafkan: Intropeksi diri. Konteks Penelitian Di tengah banyakya acara-acara televisi pada saat ini. Amar ma’ruf nahi munkar.(Analisis Isi) atau analisis dokumen. Menghilangkan rasa egois. khayalan. Ikhlas. Menahan Nafsu. Bersyukur. Mencegah perbuatan yang negative. Jujur. d) Ikhlas: Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri. g) Jujur: Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Menjadi orang yang amanat. Pemaaf. Membantu orang yang kurang mampu. Menghilangkan rasa dendam BAB I PENDAHULUAN A. dan dari analisis tersebut ditarik kesimpulan. Maka sangat jarang acara yang mengarah kepada pendidikan agama Islam. khususnya yang . j)Tolong menolong: Adanya sikap peduli terhadap sesama. sangat jarang acara yang sifatnya mendidik khususnya terhadap anak. h) Sedekah: Saling berbagi. f) Bersyukur: Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah: Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: Upaya Khusyu’ dalam beribadah. kebanyakan film-film untuk anak di penuhi dengan cerita-cerita yang terkait dengan kepahlawanan. Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Lebih percaya diri.

) hal 87 . Psikolog dari universitas Indonesia. dibandingkan dengan anak yang menonton program netral [tidak mengandung unsurkekerasan]. jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian. dibandingkan dengan kerugiannya. semakin sering anak menonton program TV dengan muatan kekerasan semakin tinggi kecenderungan menjadi agresif saat beranjak dewasa. Efek jangka panjang soal kekerasan ini juga dipaparkan Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono. Menurut psikolog yang sering meneliti soal perilaku kekerasan ini. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar menonton tayangan televisi dari empat hingga lima jam sehari. Penelitian yang dilakukan Liebert dan Baron dari Inggris. menunjukkan hasil anak yang menonton program televisi yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat kekerasan terhadap anak lain. 2003. Untuk itulah 2 Muhaimin. Hanya. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan fantasi dan bermain. manfaat menonton acara televisi sampai saat ini. (Pustaka Pelajar. ini yang menyebabkan kekhawatiran akan dirusak oleh media Televisi. Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya.menyangkut tentang akhlak anak atau peserta didik.2 Pada Koran Surya tanggal 7 Agustus 2009 terdapat data beberapa penelitian menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jam menonton televisi pada anak mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Manfaat dan kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada. Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia mencatat. Sementara di hari Minggu bisa tujuh sampai delapan jam. Surabaya.

pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. yang memperkuat ideologi. kemanfaatan. keserasian dan keselarasan. politik. serta pertahanan dan keamanan 3 Ini mengakibatkan Orang tua maupun pendidik kadang merasa kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam pada anak usia sekolah dasar terutama dalam hal ibadah atau pendidikan fiqih. sosial budaya. yang menyebabkan banyak para orang tua maupun pendidik merasa gagal dalam mendidik anak (peserta didik). Surabaya). Film Upin dan Ipin ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain dengan komputer. pendidikan dan hiburan. ekonomi. Pasal 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: Penyiaran berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3 zuhairi. 1993 Metodologi Pendidikan Islam. Puasa. hal 49 . kejuangan. pemerataan. kemandirian. (ramadhani. Sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran dimana penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Zakat. Pasal 5: Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan. mencerdaskan kehidupan bangsa. dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami. serta ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 4: Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. di antaranya tentang shalat Tarawih. Hal ini tercantum dalam BAB I Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. keseimbangan.

Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakak-beradik kembar ini. Boleh-boleh saja. Saat itu. malu-malu. agama. “Opah. kehidupan keberagamaan terasa segar dan apa adanya.Salam. dan sebagainya. kata Opah. Jadi Opah. Secara agama jelas memudahkan transfer penghayatan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.Kesempatan ini digunakan Opah untuk menjelaskan bahwa puasa dilakukan dengan ikhlas. Kawan Upin kan. tanpa mengharap pemberian uang. dia puase satu hari dapat seringgit. Boleh ke Opah?” timpal Ipin. jelas film ini sangat baik untuk mendidik akhlak anak kita sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. Ia tak hanya menyampaikan pesan namun juga memiliki tanggung jawab pada isi pesan yang disampaikan bagi khalayak penontonnya”. Upin dan Ipin seakan hendak mengajukan protes pada Opah. Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. Dalam hampir semua episode.. dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Muhd Safwan Abdul Karim salah satu sutradara Film Upin dan Ipin mengatakan dalam emailnya “Mungkin inilah film kartun yang bermuatan dalam tanda kutip. dia puasa setengah hari ke.” kata Upin. anak-anak semisal Upin dan Ipin berpuasa setengah hari. Dibanding dengan film sejenis dari Barat atau pun Jepang yang sering mengumbar kekerasan dan pamer aurat. Penjelasan Opah ini membuat dua kakak-beradik yang lugu ini merasa malu dan akhirnya mereka bertekad untuk berpuasa penuh selama sebulan Ramadan.. “Tapi kata kawan Ipin. tanpa terpoles penghayatan keberagamaan yang dipaksakan. Secara budaya film ini menampilkan budaya melayu sehingga menjadi media pengenal budaya maupun . pahamlah Opah. Pesan sosial.Mendengar “provokasi” Fizi. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Tapi apa salahnya belajar untuk berpuasa sehari penuh.

. D. Apa fungsi dari nilai akhlak yang terdapat dalam film upin dan ipin? C. Berdasarkan latar belakang di atas.tumbuhnya rasa percaya diri terhadap budaya yang sarat nilai. Harapan selanjutnya. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para Guru untuk menyempurnakan penyampaian materi dan metode pendidikan Aqidah Akhlak pada siswa Madrasah Tsanawiyah. Apa nilai Akhlak yang terkandung dalam film Upin dan Ipin? 2. Untuk menganalisis fungsi akhlak dalam Film Upin dan Ipin. Fokus Penelitian Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas. usaha penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul “NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA FILM ANIMASI UPIN DAN IPIN” B. disini dikemukakan beberapa rumusan masalah: 1. Manfaat Penelitian Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini bermanfaat sebagai: 1. bagaimana caranya agar film yang seperti ini dapat tumbuh sehingga semangat keagamaan (Islam) dapat tumbuh secara natural terhadap perilaku atau Akhlak anak. 2. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah: 1.

Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Memberi kontribusi pada cara pemahaman sebuah film ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai akhlak.2. . Bagi Lembaga 1) Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar. b. d. 2) Sebagai referensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran. Fakultas Tarbiyah UIN Malang. Bagi Peneliti 1) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan PAI. 2) Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. 2) Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Bagi Keilmuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan islam ke depan. Bagi Masyarakat 1) Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar diluar sekolah. c.

akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang khususnya ditujukan pada siswa kelas IX Mts.1.E. Tidak semua seri dalam film Upin dan Ipin dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pengertin akhlak menurut para ahli adalah a. tingkah laku dan tabiat4.1994). dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak semester Satu dengan kompetensi dasar Menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Batasan Masalah. tetapi di batasi hanya film Upin dan Ipin seri Pertama Tahun 2007 dan seri Kedua Tahun 2008. Menurut Ahmad Amin 4 Asmaran.hlm. BAB II KAJIAN TEORI A. Dalam Akhalakul Karimah terdapapat pembahasan yang cukup luas. Pengertian Akhlak Di lihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama’ dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. . Menurut Ibnu Maskawih Akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tindakan menghajatkan fikiran. Pengantar Studi Akhlak (Jakarta:Raja Grafindo Persada.nilai Akhlak 1. b. Nilai.

2. 1980). Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. dimana pebuatan tersebut dapat berupa perbuatan baik atau buruk tanpa melakukan pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Bina Ilmu.2003). sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. hlm. Yang mana dari sifat tersebut perbuatan. hlm.20. kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak jahat)5 c.20.Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. 5 6 Humaidi Tatapangsara. b. Nilai-nilai Akhlak Menurut Syeikh Hasan Al Banna Menurut Syeikh Hasan Al Banna yang termasuk nilai akhlakul karimah yaitu: a. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Jujur Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta. Ahmad Mu’adz Haqqi. ilmu. Akhlak yang Mulia (Surabaya :PT. Berhias 40 Akhlak Mulia( Malang:Cahaya Tauhid. rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Al-Qurtubi Akhlak adalah sifat-sifat seseorang. . Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa. akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela6.

atau takluk. teguh dalam kepasrahan.1994).5. Tawadhu’ Tawadhu secara bahasa berarti “rendah hati”. Aqidah Akhlak (Semarang:PT. . menurut Hasan Al Basyri. b. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati8. Dalam pengertian luas tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. menanggung beban dari orang-orang beragama. Tolong Menolong Bertolong-menolong adalah ciri kehalusan budi. dan berperasaan senang bersama tuhan” 7 Abd Mudjib Muhaimin Tadjab.c. Para ulama banyak mengartikan khusyu’ antara lain. Karya Abditama. bukan “rendah diri”. ‘kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit. Khusyu’ Khusyu’ secara bahasa artinya tunduk. khusyu’ artinya bahwa diri berada di hadapan Allah SWT. Al Kalabazdi berpendapat. Secara istilah.7 Sedangkan menurut Dr Ahmad Amin Nilai Akhlak Yaitu: a.Hlm. rendah. 8 Mulyadi. Karya Toha Putra2003). Dimensi-Dimensi Studi Islam ( Surabaya:.242. ketinggian akhlak dan membuahkan cinta antara sesama manusia. hlm. kesucian jiwa.

Toleransi terdiri dari dua macam yaitu : toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim. 1993) hlm.4. d. . tidak menyerang.Bandung:Mizan. dan tidak mengusir kita dari kampung halaman.Materi Akhlak ( Solo:CV. Mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah SWT10. c. Al-Bukhari. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur (sombong) 9. 10 Barmawi Umary.Dengan demikian.13. Ramadhani 1989). tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Secara bahasa. (alih bahasa: Rahmani A. Tasamuh. tenggang rasa atau saling menghargai. Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf. tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena disamping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. Ibnu Ibrahim. Taat pada peraturan 9 Al-Kabadzi. Yakub. tasamuh artinya toleransi. Adapun toleransi terhadap non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu selama mereka mau menghargai kita. hlm . secara istilah.

sehingga segala upaya yang mengarah kepada pelestarian merupakan suatu sikap yang terpuji dan selalu dianjurkan oleh agama11 Dalam makalah ini penulis hanya membahas masalah akhlakul karimah ialah akhlak yang baik. apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah.orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang 11 Majdu Al Hilali.hlm . Agama tidak menginginkan adanya perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. 2003). yang berupa semua akhlak yang harus dianut serta dimiliki oleh setiap orang. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmani untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya.Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Mengendalikan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. . Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. Memelihara kelestarian Alam.16. e. Dan yang termasuk akhlakul karimah ialah: a. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta:Gema Insani Press.

sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal. Faktor dari luar dirinya Lingkungan Rumah tangga dan sekolah Pergaulan taman dan sahabat Penguasa atau pemimpin b. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Akhlak Pada dasarnya faktor ini terdiri dari 2 macam yaitu: a. b. Faktor dari dalam dirinya . c.dalam perkelahian fisik. memohon kepada Tuhan yang pantas di sekitar usaha. Qona’ah bukanlah penggangguran. Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. sangatlah celaka dan rugi. mengharap ridho dan pahala-Nya. Qona’ah dalam pengertian yang luas sebenarnya mengandung tiga perkara yaitu: menerima dengan rela apa yang ada. menerima dengan sabar ketentuan Tuhan bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Qona’ah Qona’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang diiliki. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas.

(Jakarta:Pustaka Islam. Sifat-sifat terpuji banyak dibicarakan dan di kaji dari sumber-sumber lain. bahagia dan sejahtera. Drs Djazuli dalam bukunya “Akhlak dalam Islam” mengemukakan ada tiga keutamaan Akhlakul karimah: a.73. hlm. Semua faktor-faktor tersebut menjadi satu sehingga dapat berperan dalam pembentukan Akhlak mulia. Fungsi Akhlak : Akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan pendirian yang kuat. melalui berbagai segi keutamaan akhlak yang luhur. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak merupakan faktor utama untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 9 Djatmika Rahmad Sistem Etika Islam.1987). Segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar berarti itulah yang lebih kuat dan lebih banyak memberi warna pada mental anak. yang diharuskan dalam agama sangat menghormati orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang bergemilang. 4.- Instink Kepercayaan Keinginan Hati Nurani Hawa nafsu12. . Jika lebih kuat berada pada ciri-ciri yang terdapat pada akhlak yang mulia maka anak mempunyai akhlak yang mulia dan sebaliknya.

. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti: shalat.2. c. dihukim setaraf dan sederajat” Lantaran demikian Allah mencurahkan kehormatan pada akhlak dan memperbesar kedudukannya.Hasbi Ash Siddeqi mengatakan : “Kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an dihukum satu. Dalam perkembangannya manusia 13 Djazuli. Aqidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dijadikan tempat untuk berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik.Hlm. tolong menolong dan sebagainya. haji. sadaqah.b. zakat. Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. puasa. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari_hari.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . Para muslimin tidak dibenarkan sedikit juga untuk mensia-siakan akhlaknya. Pembentukan Akhlak Pada Anak. Bahkan Allah memerintahkan seseorang muslim untuk memelihara akhlanya dengan kata-kata yang pasti. terang dan jelas. 5. Dan juga sebaliknya akhlak tanpa aqidah bagaikan bayang-bayang bagi benda dan tidak tetap dan selalu bergerak. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah menegaskan bahwa kesempurnaan imam seseorang terletak pada kesempurnaan akhlak. bahkan tidak boleh memudah- mudahkannya13.

hlm 3 Karti Soeharto. dkk. Cit. sekolah. dilihat. dan masyarakat) harus bekerja sama dan berjalan seirama.16 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah ”berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu. hal ini di sebabkan adanya facktor-faktor yang mempengaruhi.Hlm.. maka ketiga pendidikan (keluarga. didengar.. Briggs (1970) 14 15 16 Zakiah Darajad Ilmu Jiwa Agama (Jakarta. 'perantara'. Cit. Media 1. Perkembangan dari masing-masing individu itu tidak sama. Op. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah berarti 'tengah'. media adalah perantara (‫ )وﺳ ﺎﺋﻞ‬atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam bahasa arab. tidak bertentangan satu sama lain14 A.15 Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology). hlm 98 . Azhar Arsyad. Sehubungan dengan hal ini Zakiah Darajat. Op.mempunyai adanya suatu proses perubahan baik jasmani maupun rohani. menyatakan: “Kalau ingin mengetahui pembinaan moral anak sesuai denan kehendak agama.62. dibaca atau bicarakan beserta instrument yang digunakan dalam kegiatan tersebut". "media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Bulan Bintang 1970). 'pengantar'. Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan.

Media Pendidikan (Jakarta : PT. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak). video.24. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. Tv. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar. Media elektronik dapat 17 Arief S.17 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran. dkk. filmstrip..hlm . dan menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran: Arti. presentasi multimedia. (Malang FIP-IKIP 1997) . Sadiman. pemilihan. Raja Grafindo Persada.berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. perasaan. fungsi. hlm 6 Ibrahim. rekaman audio. 2. opaque. karakteristik oht. 18 Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. slide. klasifikasi. Media Elektronik dan Media Cetak a. landasan pengunaan. Media Elektronik Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. film. dan penulisan naskah slide. seperti pada televisi. dan konten daring. 18 . Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video. yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. 1986).

hlm 25.unsur Media Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan.berbentuk analog maupun digital. dan foto. opaque. Media cetak menggunakan dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata. dengan masingmasing ciri dan kemampuannya sendiri. video. Klasifikasi dan karakteristik media instruksional sederhana.20 3. mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara. slide. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi). orang. garis. bahan baku dasarnya maupun sarana penuampaian pesannya menggunakan kertas. Media pembelajaran: Arti. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media. Rudy Bretz. dan penulisan naskah slide.( Malang: FIP IKIP Malang 1994). Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) Sihkabuden. Unsur. Bahan sajian program pendidikan akta mengajar III-IV. (Malang FIP-IKIP 1997) . filmstrip. dan simbol).. gambar. pemilihan. dan peralatan. Hlm 12 Ibrahim. 20 19 . dan gerak. 19 Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli. film.. Tv. klasifikasi. visual (berupa gambar. walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. landasan pengunaan. media pendidikan (pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format. karakteristik oht. fungsi. Di samping itu juga.

media semi gerak f. media visual gerak d. b. 1. seperti radio. A. Dilihat dari jenisnya. Media Pembelajaran. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. media audio semi gerak c. Media Visual 21 Arsyad. . Macam-macam Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dilihat dari jenisnya.2002). piringan hitam. media audio visual gerak a. daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya.21 4. media cetak. media dibagi ke dalam: a. media visual diam e.( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada . media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjasi 8 kategori: a. media audio g. Dengan demikian. Media Auditif Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. media audio visual diam b.dan media rekam (recording). cassette recorder. hlm 14.

gambar atau lukisan. 2) Audiovisual gerak. foto. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai). Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu. film kartun. cetak suara. Media Audiovisual Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. dan . Pembagian lain dari media ini adalah: a) Audiovisual murni. film rangkai suara. c. yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. cetakan. yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film video cassette. Media ini dibagi ke dalam: 1) Audiovisual diam. yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti bingkai. suara (sound slides).Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. slides (film bingkai).

media dibagi ke dalam: a. 3. c. Media dengan daya liput luas dan serentak Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh: Radio dan Televisi b. b. dan penggunaannya tidak sulit. film rangkai. Media Sederhana Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyekor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui computer. Media daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film. Dilihat dari daya liputnya. Dilihat dari bahan pembuatanya. sound slide. Media untuk pengajaran individual Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. cara pembuatannya mudah.b) Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. media dibagi ke dalam: a. yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media Kompleks . 2.

kartun. model penampang. 1990). dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. hlm.24 Anderson (1976). 1989). Media proyeksi seperti slide. model susun. bagan. mengelompokkan media menjadi sepuluh kelompok atau kelas. Pengelompokan tersebut adalah seperti dibawah ini.22 Menurut Nana Sudjana dan ahmad Riva'i media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar adalah: 1. OHP. sulit membuatnya. Suara saja. 3-4 24 Sudjarwo. Media tiga dimensi yatitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model). 4. hlm. film strip. Beberapa aspek pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : PT. grafik. kiranya petut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi guru ketiaka akan memilih dan mempergunakan media dalam pengajaran.23 Dari jenis-jenis dan karakteristik media sebagaimana disebutkan diatas. Media dua dimensi seperto gambar. itulah media yang seharusnya dipakai. Karakteristik media yang mana yang diamggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran. 140-142 23 Nana Sudjana dan Ahmad Riva'I. 2. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta. poster. hlm 178 . 3. piringan audio. contohnya adalah pita audio. foto. radio (tanpa kaset recorder) 22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. lingkungan. Mediyatama. 2002). model kerja. Media Pengajaran (Bandung: CV Sinar Baru. 1. Sarana Perkasa.Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya.

Media (audio print) yaitu kombinasi antara 1 dan 2 tersebut diatas. film strip tanpa suara. Gambar gerak tanpa suara (motion visual). contohnya program cetak. format dan referensi yang menggunakan pita audio atau piringan audio. contohnya film bersuara. contohnya adalah slide. tapi sebagai bagian integaral dalam proses belajar computer assisted instruction dengan segala 25 Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran Dipandang sebagai suatu sistem. op. Objek fisik (physical object). contohnya (maket.142 . Manusia sumber (human and situational resources) seperti guru. gambar lukis dan fotografi. 3. salah satunya adalah media. Vidio 8. contoh film bisu 7. Komputer contohnya.25 2. Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar.cit. 5. Gambar diam yang diproyeksikan.. dan lain-lain. contohnya slide sound film strip 6. hlm. 4. teman. benda sesungguhnya). contohnya adalah buku kerja siswa dan pita atau piringan suara yang dilengkapi dengan bahan cetak dan chart. Gambar diam bersuara yang diproyeksikan. Bahan cetak termasuk segala jenis bahan cetakan. model. AV gerak tanpa suara (audio visual motion). macamnya. 10. maka dalam proses belajar mengajar terdapat sejumlah komponen. Media adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar PAI.2. 9.

Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar 2. dkk. hlm 104-106 . Memberikan balikan dengan segera 26 Karti Soeharto. media bukan saja sebagai peraga bagi guru. Mengulang apa yang telah dipelajari. Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran. Menyediakan stimulus belajar 4. 3. 2. Mengaktifkan respons peserta didik 5. Membangkitkan motivasi belajar. 5. yaitu: 1.26 Menurut Derek Rowntree. Op.mengajar. media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Menculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan/informasi belajar. 3. seperti di bawah ini: fungsi media dilihat dari segi perkembangannya. Akhirnya.cit. bahwa media mempunyai fungsi yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar. 4. Fungsi Media Seperti yang telah dikemukakan. 1. media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada siswa. media pendidikan berfungsi: 1.. tetapi pembawa informasi/pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Karena itu media juga memiliki fungsi dan kegunaan sebagai wujud pemecahan masalah belajar. Dengan masuknya audio-visual instruction.

1997). 4. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar. dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara baik akan memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: 1.27 Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi. 3. Memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. Mempertinggi perhatian anak Memberikan telitas. yd finn dan F. 2. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertianpengertian abstrak 2. Rineka Cipta. 27 Ahmad Rohani. 5. Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT. sebagai berikut: 1. Nana Sudjana (1991) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. Hoban di Amerika Serikat.6. tapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. hal 7-8 . sehingga mendorong adanya self activity Memberikan hasil belajar yang permanen Menambah pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik) 6. Menggalakkan latihan yang serasi Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional edukatif oleh Edgar Dale.

waktu. hal. lewat rekaman film. 152 . bisa digantikan dengan realita. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. foto 28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro. gamber. dan daya indera. 4. penggunaanya integral dengan tujuan dari isi pelajaran. film bingkai. film atau model. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Obyek yang terlalu besar. 6. 3. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi.28 2. film bingkai. dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. seperti misalnya: 1. op. 5. Mengatasi keterbatasan ruang. film bingkai.3.. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. 2. film atau gambar. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis b. Media pengajaran dalam pengajaran.cit. video. Penggunaan media dalam bukan semata-mata alat hiburan. Kegunaan Media Pembelajaran a.

4. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 5. Konsep yang terlalu luas, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media dapat berguna untuk: 1. Menimbulkan kegairahan belajar 2. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan ungkungan dan kenyataan 3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. d. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan belaman semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan

kemampuannya dalam: 1. Memberikan perangsang yang sama 2. Menimbulkan persepsi yang sama.29 C. Film Animasi Upin Dan Ipin 1. Sejarah Upin dan Ipin

29

Karti Soeharto, dkk. Op.cit,. hal 106-107

Film Upin Ipin yang dibuat oleh Mohn Nizan Abdul Razak, Muhd Safwan Abdul Karim, dan Usalna zaid pemilik Les’ Copaque pada tahun 2007. Ketiganya adalah Mahasiswa dari Multimedia University Malaysia. Tujuan awal film Upin Ipin untuk mendidik anak agar menghayati bulan Ramadan. Les’ Copaque Production

merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, satu televisi swasta Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari publik Malaysia. Tak hanya berjaya di negaranya, film ini melebarkan sayap di negeri jiran, Indonesia. Ramadan tahun lalu, Upin dan Ipin menyapa penonton TVRI. Namun Ramadan tahun ini, Upin menyapa penikmat TPI. Bahkan di Banda Aceh, Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di Internet, termasuk situs resminya. Les’ Copaque juga sudah memproduksi Upin dan Ipin dalam versi bahasa Turki. Animasi produksi Malaysia, itu terasa dekat di hati khalayak Indonesia: kedekatan budaya. Upin dan Ipin memang banyak mengetengahkan kisahkisah keseharian masyarakat Melayu, yang rumpun budayanya begitu dekat dengan kita. Serial animasi produksi negeri tetangga Malaysia itu berbeda dengan film-film kartun dan tayangan anak lain yang ada di layar televisi selama ini. Bila kartun lain masih menyisakan adegan kekerasan, perkelahian, dan caci-maki, Upin telah alpa semua itu. Tayangan ini disajikan sederhana namun komunikatif dan mendidik. Sajian mereka juga mencerdaskan, mencerahkan30. Serial kartun ini memiliki 6 seri, dimana setiap serinya terdiri dari 10 menit. Upin dan Ipin bercerita tentang dua anak kembar yang bernama Upin dan Ipin. Mereka adalah

30

http://media-islam.or.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami

anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Kak Ros, juga neneknya yang sering dipanggil Opa. Diawal kisah serial kartun ini dikisahkan mereka sedang akan memasuki bulan Ramadhan. Dengan diumumkannya melalui televisi oleh pemerintah, bahwa pada pagi harinya bulan puasa telah dimulai31 Dalam film 12 episode itu, Opah (dialihsuarakan oleh Hajjah Ainon) dan Ros (Ida Shaheera) memberikan petuah dan nasihat kepada Upin dan Ipin (Nur Fathiah). Nilainilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan Upin dan Ipin sangat kaya. Dalam hampir semua scene, Opah dan Kak Ros memberi nasihat kepada dua kakakberadik kembar ini. Lihat saja misalnya saat Fizi mencoba mempengaruhi Upin dan Ipin. Saat itu, Fizi bilang bahwa dirinya mendapat satu ringgit dari puasa setengah hari yang dilakoninya. 2. Tokoh-tokoh dalm Film Upin dan Ipin a. Upin: Upin ialah abang kembar Ipin, hanya lima menit lebih tua. Dia lebih banyak bicara dan selalu mendalangi perangai anak kembar ini. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. b. Ipin: Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang
31

Burhanuddin Bin Md Radzi ,13-11-2009,http://th3-3city.blogspot.com/

Dia juga turut serta dalam pekerjaan nakal adik beradik kembar ini tetapi ia gegabah dan sulit memberi tumpuan. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil intan payung atau anak manja h. Meskipun suka menyendiri. Fizi: Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Rajoo: Rajoo ialah teman Upin dan Ipin. Dia amat menggemari ayam goreng. Ipin dan Ros. Mail susah menunaikan . Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orangtuanya. Sepanjang bulan Ramadhan. Selain cantik dan banyak menyayanginya. dirumahnya ia dipanggil bobob. j. i. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. Mak Uda atau Nenek Uda: Mak Uda adalah nenek Upin. tetapi sebenarnya baik hati dan menyayangi orangtuanya. musim kedua. Kak Ros: Ros adalah kakak Upin dan Ipin. Dia berhati bersih dan sering memanjakan Upin dan Ipin. f. cakap dan cerewet. Dari luar ia nampak garang tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang pengasih. d. Oleh karena itu seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. Tetapi. dia tetap seorang teman setia. c. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut. Ia lebih tua lima tahun dibandingkan keduanya. Ehsan: Ehsan ialah sepupu Fizi.perkataan sebagai tanda setuju. Mei Mei: Mei Mei ialah seorang teman sepermainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin. saat mereka sekeluarga menziarahi makam ibu dan ayah mereka. Mail: Mail adalah seorang teman sekelas Upin dan Ipin. Upin dan Ipin merupakan anak yatim seperti yang dipaparkan di episode 6. Dia suka mempermainkan adikadiknya. ia selalu menjadi yang paling waras di kalangan kawan-kawannya. e. g.

Di salah satu episode ditunjukkan bahwa Upin dan Ipin tidak mengerti apa yang dia katakan32.com. Jarjit: Jarjit adalah teman sekelas Upin dan Ipin. Susanti: Teman Upin dan Ipin yang merupakan pindahan dari Indonesia. Meskipun usianya sama dengan teman-teman sekelas yang lain tetapi suaranya seperti orang dewasa. Baru tinggal dan belum terbiasa dengan obrolan anak-anak lainnya. m.puasa walaupun sudah cukup umur. Nampaknya dia sedikit tertarik dengan Susanti.upindanipin. Dia selalu ikut serta dalam permainan anak-anak lain. l. k. namun setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkannya ditinggalkan. tetapi dia juga membantu ibunya menjual makanan di Pasar Ramadhan. Di kelasnya dan di kalangan teman-temannya ia dijuluki Mail 2 seringgit. Di episode 9. 32 Les' Copaque Production 2009 /11/13. Cikgu Jasmin atau Bu Guru Jasmin: Guru kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawan di sekolah Tadika. dia terlihat tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan atas sebab yang tidak jelas. .http://www.

Kutipan-kutipan data yang disajikan dalam penelitian ini ditegaskan dalam bentuk lampiran tabel pemaparan data yang diperoleh dari pemahaman makna yang terdapat pada setiap kata. dilakukan penafsiran dan pengkategorian data yang terkandung dalam Film Upin dan Ipin. teks dan juga unsur pengembangan karya sastra seperti alur. yang mengambil atau mengumpulkan data-data yang berupa dokumen. Dengan demikian. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan pengkategoriannya. paragraf. tokoh. Karakteristik penelitian yang digunakan . laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. setting dan tema. kalimat. Dari pemahaman makna secara keseluruhan. Pendekatan dan Jenis Penelitan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka.BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis penelitian kualitatif ini yaitu library research.

Dalam penelitian ini. 33 34 Lexy J. yaitu: manusia sebagai alat atau instrument.1. Perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi data sesuai arah permasalahan yang terurai dalam bab IV yakni hasil penelitian. metode kualitatif. Berdasarkan kedua ciri tersebut analisis nilai akhlaq dalam Film Upin dan Ipin perlu dilakukan pembedaan dan telaah secara mendalam tentang makna kata-kata dan cerita dalam film tersebut.dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya 2002). manusian sebagai alat instrument. narasi maupun dialog yang dituangkan dalam naskah harus disikapi sebagai kesatuan tutur yang lebih lengkap berupa kata. kalimat serta tindakan sehingga membentuk suatu wacana yang utuh34. analisis data secara induktif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah isi Film Upin dan Ipin. Analisis Data Kualitatif (Jakarta:Universitas Indonesia1992) hlm. B. . Dengan demikian. yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata.hlm. yaitu: latar ilmiah. Peneliti terlibat secara penuh dan aktif dalam mengapresiasi film Ipin dan Upin dan menemukan data-data utama yang menunjukkan pada permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. Moleong. peneliti meggunakan dua ciri. grounded theory dan deskriptif33. maksudnya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dan ciri kedua deskriptif. Data dan Sumber Data Hubberman menegaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. data verbal dapat difahami baik melalui alur peristiwa secara kronologis. Karya ini memiliki latar belekang religius yang tertanam di dalamnya.4. Hubberman.

Peneliti melihat secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mengamati nilai-nilai akhlaq yang terdapat dalam film Upin dan Ipin. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. D. Peneliti mencatat paparan bahasa yang terdapat dalam dialog-dialog tokoh. Peneliti mengidentifikasi. peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan . tuturan ekspresi maupun deskriptif dari perstiwa yang tersaji dalam film. mengklasifikasi dan menganalisis film sesuai dengan rumusan masalah. perilaku tokoh. atau biasa disebut dengan studi dokumentasi. (2) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlak yang mendeskripsikan pola interaksi tokoh dalam film dengan lingkungannya.C. Teknik Pengumpulan Data Peneliti menggunakan teknik telaah dokumen. Dari langkah-langkah di atas diperoleh data verbal sebagai berikut: (1) data berupa paparan bahasa yang mengemban nilai-nilai akhlaq. Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan studi dokumentasi ini peneliti memilih Film Upin dan Ipin sebagai bahan dalam pengumpulan data tersebut. 3. Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument. 2. Artinya dalam penelitian ini. yang artinya barang-barang tertulis.

Moleong.163. Burhan Bungin. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi36. penafsir data.. dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Content Analysis dan Focus Group Group Discusion dalam Penelitian Sosial(Jakarta:raja Grafindo Persada2003). Kegiatan yang dilakukan peneliti sehubungan dengan pengambilan data yaitu.Moleong. yang mengartikan content analisis sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis37.hlm.Menurut Weber. Peneliti juga merupakan perencana. analisis.J. 37 Lexy. kegiatan melihat cerita film Upin dan Ipin dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali. E.hlm.J. hlm. Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja rosda Karya 2002). 35 Lexy. dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian35.172. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable).nilai-nilai tersebut. Metodologi Penelitian Kualitatif:(Bandung. Remaja rosda Karya 2002). mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna.121. Demikian juga dengan Holsi. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlaq dalam film Upin dan Ipin. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Content Analysis (kajian isi). 36 . (2) menganalisis kontribusi Film Upin dan Ipin terhadap pembentukan Akhlak anak. pelaksana pengumpulan data. Content Analisis adalah metodologi penelitian yang memeanfaatkan seperangkat proses untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih dari pernyataan atau dokumen.

dan merekonstruksi.hlm. (2) Cerita-cerita yang mengandung interaksi tokoh dalam film terhadap lingkungannya. Sesuai dengan masalah yang akan di garap dalam penelitian ini. pendekatan sistematis.Menurut Neong Muhadjir. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan(Jakarta: Rineka Cipta1999). maka kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makna pada paparan bahasa berupa (1) cerita-cerita yang mengemban gagasan tentang nilai-nilai akhlak. (2) saling menghargai. Menurut Patton. (3) penafsiran makna sesuai dengan masalah yang harus dijawab. c. dalam metodologi penelitian Kualitatif. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. menganalisis.14-15. Dalam melakukan pemaknaan data peneliti harus memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman tentang bentuk penanaman nilai-nilai akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah. kegiatan analisis mencakup:(1) Pengurutan data sesuai dengan tahap permasalahan yang akan di jawab. Menggunakan criteria sebagai dasar klasifikasi. Selain itu penulis juga harus memahami realitas pola interkasi sosial seorang muslim di Soedjono dan Abdurachman. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi. Kemudian para ahli mengemukakan beberapa syarat content analisis. dan generalisasi38. dsb. 38 . yaitu: Objektivitas. Kegiatan tersebut antara lain: (1) saling tolong menolong. (2) Pengorganisasian data dalam formalitas tertentu sesuai dengan urutan pilihan dan pengkategorian yang akan di hasilkan. b. Pemahaman dan analisis tersebut dilakukan melalui kegiatan menyaksikan. secara teknis Content analisis mencakup upaya: a.

Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. kemampuan dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis dan utuh terhadap sumber data. yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Setelah mendapatkan data-data.masyarakat sebagai bahan untuk refleksi dan untuk menganalisis keabsahan dan kedekatan cerita dengan realitas kehidupan. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. b. . wawasan. F. peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman yang sejurusan. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-rambu yang berisi ketentuan studi dokumentasi tentang nilai-nilai akhlak. Teknik Keabsahan Data Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan Teknik ketekunan pengamat. Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat. Peneliti menganalisa Film dan mengambil data atau cerita. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: a. Dengan bekal pengetahuan.

Ehsan yang suka menyendiri. antara lain ialah Mei Mei yang imut dan berkepribadian cerdas.BAB IV HASIL PENELITIAN A. Fizi (sepupu Ehsan) yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain. dan Mael yang berkemampuan untuk berjualan dan pandai berhitung. di mana mereka berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya. cerewet dan suka makan. Jarjit Singh yang gemar membuat humor dan membuat pantun. Esok Puasa . Berikut ini adalah episode-episode yang ada pada seri pertama: 1. Upin dan Ipin bersekolah di Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampung. Sinopsis Upin dan Ipin merupakan sepasang kakak-beradik kembar berusia belia yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelahun kematian kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi.

Doa tarawih pada saat Ramadhan ini seolah-olah menjadi peluang anak-anak untuk bermain . Opah dan Kak Ros bersedia menerangkan arti dan tujuan berpuasa kepada mereka. Usaha puasa mereka akhirnya berhasil apabila mereka menikmati makanan hingga kenyang. inilah pengalaman pertama kakak beradik kembar ini bersahur dan berpuasa.Upin dan Ipin yang telah menginjak usia lima tahun mulai mengenali arti "puasa" dan ingin tahu tujuan dan makna berpuasa seperti pada anak-anak Muslim lainnya. keduanya tertidur sambil terlupa rencana mereka untuk ke masjid. Terawih Peluang Upin dan Ipin mengikuti Opah dan Kak Ros ke masjid untuk sembahyang tarawih tercapai juga setelah beberapa hari berpuasa. Memang merasa teruji dan tidak sabar mereka berdua menunggu saat menikmati hidangan lezat pada saat malam berbuka puasa. Nikmat Tiba waktunya Upin dan Ipin berbuka puasa setelah melewati berbagai cobaan pada hari pertama mereka berpuasa. 4. Setelah itu. 3. Dugaan Sesungguhnya merupakan hal biasa bagi anak-anak kecil seperti Upin dan Ipin yang tak terbiasa dan nakal saat berpuasa untuk pertama kalinya. Mereka selalu tidak ingat ibadah puasa mereka apabila bangun pagi atau setelah bermain ketika cuaca panas. sehingga kawan-kawan mereka yang bukan Islam pun terpaksa mengingatkan mereka. Maka. 2.

Banyak juga kawan baru tetapi mereka masih bernakal lagi. mereka pun bermain juga. Mereka semua yang terdiri dari berbagai kaum dan agama ini menikmati hidangan yang disediakan Opah.bersama kawan-kawan dan bukannya beribadah. Ipin dan kawan-kawan mereka. Setelah menceritakan pengalaman berpuasa. 6. mereka semua bercerita tentang pengalaman berpuasa sementara Opah yang sentiasa ada untuk memberi nasihat dan ajaran kepada mereka untuk berpuasa pada tahun-tahun akan datang. Upin dan Ipin sudah bersekolah di Tadika Mesra. Tadika Berlalunya setahun jagung sejak musim lalu. Setelah makan. Esok Raya Opah mencoba meyakinkan Upin dan Ipin bahwa ibadah puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang akan diberi pahala oleh Allah setelah menamatkan riwayat. Akan menjadi kebiasaan zaman sekarang bahwa orangtua memberi anak-anak uang sebagai ganjaran tanpa mengajar mereka menghayati makna puasa. Akhirnya keasyikan anak-anak itu berakhir setelah Kak Ros mengarahkan mereka untuk turut serta dalam sembahyang. Seri Kedua Upin dan Ipin 1. Sewaktu . 5. Fizi dan Upin mengadu laba-laba milik mereka di kelas sebelum pelajaran dimulai. tidak terkecuali Upin. Hari Raya Kawan-kawan Upin dan Ipin tiba di rumah kakak beradik itu untuk berpesta bersama.

tetapi mereka terlebih beli ayam goreng sehingga . neneknya memberi bekal untuk Upin dan Ipin beri kepada Tok Dalang. maka mereka bertanya kepada Kak Ros. 4. Malam itu. Anak Bulan Upin dan Ipin teruja dan ingin tahu bila bermulanya Ramadan. Upin dan Ipin masih tidak percaya. Bu Guru Jasmin mengingatkan ketibaan Ramadan. tetapi memang rancangan mereka tidak berhasil. Upin bertanya kenapa. 3. maka Kak Ros menerangkan mereka bahawa Ramadan bermula sebaik anak bulan kelihatan. Kak Ros menjawab pertanyaan adik-adiknya itu dengan berkata bahawa perempuan diberi cuti oleh Allah kerana Allah menyayangi perempuan. Tamak Kak Ros membawa Upin & Ipin ke Pasar Ramadan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa.pelajaran dimulai. Adat Upin dan Ipin bertanya kepada neneknya mengapa Cikgu Jasmin tidak berpuasa. adik-beradik itu pun berjaga untuk mencari anak bulan malam itu. Ipin dan kawan-kawan membincangkan pengalaman berpuasa mereka. Kak Ros memberikan duit kepada adik-beradik kembar itu untuk membeli satu barang saja. Dengan rasa kagum akan pengetahuan baru ini. Neneknya menjawab bahwa itu adalah adat. lalu Upin. 2.

Cikgu Jasmin pun masuk ke kelas dan membincangkan sebab dan manfaat berpuasa.cukup untuk memenuhi meja makan. Sayang Kak Ros Upin dan Ipin mendesak agar Kak Ros dan Opah membeli baju baru untuk mereka waktu hari raya. Mael pula didapati minum di khalayak ramai siang hari bulan puasa. Sementara itu. Kisah & Tauladan Teman-teman kelas Upin dan Ipin heboh pasal tangan Fizi yang berbalut. Ketupat . Ruparupanya Kak Ros bukannya membeli. sehingga setibanya waktu makan. Upin & Ipin merasa tertekan. Di luar rumah. Ehsan dan Fizi tiba di surau lalu mengajak Upin dan Ipin bermain bunga api. 6. Apabila Fizi menunjuk-nunjuk baju barunya. jadi Fizi menceritakan apa yang berlaku malam semalamnya. sebaliknya menjahit baju baru untuk adik-adik kesayangannya. mereka berencana untuk berada dalam surau selepas tarawih untuk mengkaji al-Qur'an. Setelah kelas usai semua pun bermaafmaafan. Semenatara itu. 5. tetapi kecewa karena Kak Ros enggan membeli baju baru. 8. mereka tidak terdaya untuk menghabiskan semua ayam yang dibeli mereka itu. 7. tetapi adik-beradik itu menolak ajakan mereka. kedengaran juga bunyi letupan mercun. Upin & Ipin membincangkan persiapan raya bersama kawan-kawan. Lailatul Qadr Upin dan Ipin menghayati arti Lailatul Qadr dari Opah.

9. Zakat Fitrah Dengan menceritakan kegiatan di surau tadi. Pagi Raya . jadi mereka ke rumah Tok Dalang untuk membereskan kewajiban zakat mereka.Opah mengajak Upin dan Ipin membantu menganyam ketupat bersama Kak Ros. Upin dan Ipin tengah bermain bunga api tetapi disuruh Kak Ros menyuruh mereka menyediakan tikar. Tok Dalang mengajak Upin dan Ipin bertakbir di surau. mereka berempat saling membincangkan kabar persiapan raya kawan-kawan mereka. Kak Ros menegur mereka karena cara mereka salah. dengan izin Opah. uang zakat diserahkan Opah ke tangan Tok. Sambil menganyam. Opah menceritakan tujuan membayar zakat fitrah yaitu sebagai memperingati golongan orang kurang mampu baik sampai bulan Ramadan. Lamanya waktu yang diambil mereka untuk meratakan tikar sehingga Kak Ros terpaksa menegur mereka sekali lagi. Mereka bertiga bergegas ke surau. Upin dan Ipin mengingatkan Opah agar membayar zakat fitrah. tetapi diejek balik pula karena ketupat bawangnya. 11. dan dari Tok ke tangan Upin jua. maka tarawih diganti takbir. 10. Malam Syahdu Sudah tiba malam raya. Rupa-rupanya tikar ini sebagai alas penduduk kampung melatih takbir. tetapi surau sudah kosong. Upin & Ipin bermain-main dengan membuat ketupat berbentuk lain. Sewaktu berbuka puasa.

Ketika makan. Selepas takbir sesi pagi. Mael meluahkan rasa kesal kerana gagal memenuhi kewajipan berpuasa sepanjang Ramadan lalu. Upin dan Ipin bermaaf-maafan dengan Opah dan Kak Ros. 1. 12. Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Film Upin dan Ipin a. Yaitu data-data dari dialog yang menunjukkan tentang nilai-nilai Akhlak dalam film Upin dan Ipin. namun dimaafkan Opah jua asalkan dia tetap berbuat baik sepanjang bulan mulia itu. Patuh . Ipin dan kawan-kawan mereka mencoba hidangan istimewanya yaitu ketupat berbentuk lembu. Selepas itu. Tok pun mengajak Upin.Pada waktu pagi 1 Syawal. Deskripsi Data Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah ditemukan yang sesuai dengan tema dan judul penelitian. Setibanya di sana. B. Berkat Upin dan Ipin membantu mengantar makanan ke rumah Tok Dalang. mereka mengajak kawan-kawan ke rumah mereka untuk menikmati hari raya. Tok memberikan duit raya kepada semua anak-anak yang hadir di rumahnya.

Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Patuh. Dan juga yang terdapat pada Episode Dua yang berjudul “Dugaan”. Raju : karena kalian menang. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. Toleransi Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Satu yang berjudul “ Esok Puasa” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Toleransi. Ipin. Tuhan menyuruh. saat itu terdengar adzan Magrib. b. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Ketika Upin. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. Upin : Hah ! Maghrib. ayo cepat pulang Raju : Hey. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! . sebagaimana terdapat pada diaolog di bawah ini: Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa..

.. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Raju : Tak apa. cepat kalian balik lah.betul.Mei-mei : eh. mei-mei betul. Ikhlas Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Ikhlas.dah boleh buka puasa.. c. Mak Uda : nanti . kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. ini doa orang lapar. Raju : emm. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : yee. pendeknya. Amin. d. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim.... Khusyu’ Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Tiga yang berjudul “ Nikmat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Khusyu’. Mak Uda : eh. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. betul Mei-mei : tak boleh!. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin.... orang tak tahu Ipin : betul...

buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. Amar ma’ruf nahi munkar. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. cucu opa memang baik. betul. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah.. f.Ipin : opa. tapi itu tak baik. Ehsan : pahala. jangan karena berharap Uang e.. Bersyukur . dapat pahala. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas.. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. lebih baik puasa penuh. Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Lima yang berjudul “ Hari Raya Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Amar ma’ruf nahi munkar.

. ambil berkahnya g. tergugah iman Ipin. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. Alhamdulillah. Kak Ros : haa.. mereka bawa bekal. Ipin : ih.. minta maaf.ketupat katak . Kak Ros : trus kalian minum? ..engga’ kok.. tapi kalo kita dapat uang. bukan untuk mencari uang. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf. Jujur Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur. seperti dialog di bawah ini: Jajrit : “ketupat lembu .. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . Dan juga terdapat pada Seri Kedua episode 18 yang berjudul “Berkat” . harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu.Dalam Film Upin dan Ipin Seri Pertama Episode Enam yang berjudul “ Idul Fitri” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Bersyukur.

ini kan adat kita i..Upin : tidak. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa. Menahan Nafsu Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Sebelas yang berjudul “ Lailatul Qadr” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Menahan Nafsu. Dan juga terdapat pada Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “Pagi raya” Mail : Opah mail nak minta maaf. Opah halalkan h. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. aku ada mercon. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat.. Sedekah (Saling Berbagi) Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode sembilan yang berjudul “ Adat” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Sedekah. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Fizi : eh .nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang .

Ehsan : tak pa. k. Saling Memaafkan Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tujuh Belas yang berjudul “ Pagi Raya” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu saling memaafkan. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. aku nak ikut baca Qur’an j.. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: . duduk. biarkan mereka membantu.duduk. Tolong Menolong Dalam Film Upin dan Ipin Seri Kedua Episode Tiga Belas yang berjudul “Sayang Kak Ros” tedapat nilai Akhlakul Karimah yaitu Tolong Menolong. sebagaimana terdapat pada dialog di bawah ini: Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros.. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh.

betul. 1/1 Anjuran Untuk bersikap saling .betul. Tuhan menyuruh. kita sayang opah. 1/1 yang lebih tua. betul kan Ipin? Ipin : betul. dan mentaati peraturan 2 Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. mau kemana ? 1 Kak Ros : Cepat mandi.Upin : minta maaf ya opah. Ipin. kita doakan opah panjang umur Untuk lebih jelasnya tentang hasil temuan data-data yang bersangkutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No Dialog yang menunjukkan Karimah nilai-nilai Akhlakul Seri / Episode Interpretasi Ketika Upin. saat itu terdengar adzan Magrib. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. ayo cepat pulang Patuh kepada orang Raju : Hey. Upin : Hah ! Maghrib. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng.

mari ku belikan minum Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh. baca yang betul 1/3 Ajaran untuk khusyu’ .... nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. orang tak tahu Ipin : betul. Amin... Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. betul Mei-mei : tak boleh!. Mak Uda : nanti . kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. Raju : Taka pa. Raju : emm.supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. baca doa dulu 4 Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim.dah boleh buka puasa. toleransi 3 1/2 Toleransi antar umat beragama Upin : yee. mei-mei betul. cepat kalian balik lah. Raju : karena kalian menang. Mak Uda : eh. pendeknya.betul..... ini doa orang lapar....

minta maaf.. tapi kalo kita 7 dapat uang. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. jangan karena berharap Uang Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja 6 Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. cucu opa memang baik. Kak Ros : haa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Ipin : opa.buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . lebih baik puasa penuh. tapi itu tak baik. Ehsan : pahala. dapat pahala. bisa masuk syurga 5 Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? Mak Uda : iyalah. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. bukan untuk mencari uang. betul.apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja..Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. kalian yang punya dosa kepada orangorang sebaiknya nanti harus minta maaf 1/6 Ajaran bersyukur 1/5 Amr ma’ruf nahi munkar 1/5 Ikhlas dalam melakukan sesuatu .... Alhamdulillah..

ini kan adat kita Fizi : eh ... setelah itu 11 Upin dan Ipin dating Upin : kak.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mana boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang 10 Ehsan : taka pa.Upin : tadi di sekolah banyak teman-teman upin yang tak puasa opah. Upin lihat mereka tapi iman Upin kuat 2/9 Belajar berkata jujur Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? 9 Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . tergugah iman Ipin. aku ada mercon. mereka bawa bekal. Ipin : ih. 8 Kak Ros : trus kalian minum? Upin : tidak.. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. boleh kami bantu? 2/13 Sikap tolong menolong .. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. aku nak ikut baca Qur’an 2/11 Menahan Nafsu 2/9 Saling berbagi Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat .engga’ kok..

Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. harap-harap dapat banyak” 14 Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu.betul. biarkan mereka membantu..duduk. Opah halalkan Jajrit : “ketupat lembu . betul. kita sayang opah. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah. Selain itu juga mengajak pemirsanya untuk memahami keadaan akhlak anak dalam keseharian. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman 13 seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit Mak Uda : tak apa.. betul kan Ipin? 12 Ipin : betul.ketupat katak . Jelas terbukti bahwa film Upin dan Ipin mengandung banyak data-data yang menunjukkan pada pemirsa film tersebut tentang nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat diambil sebagai pelajaran. kita doakan opah panjang umur Mail : Opah mail nak minta maaf. . duduk. ambil berkahnya 2/18 Mensyukuri apa yang diberi orang lain 2/17 Jujur mengakui kesalahan 2/17 Saling memaafkan Berdasarkan tabel di atas. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. Upin : minta maaf ya opah.

2). Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Khusyu’ 1). 3). 2. Fungsi Akhlak Berikut ini Fungsi Akhlakul Karimah yang terdapat pada film Upin dan Ipin: a. Tingkat konsentrasi yang lebih baik.Kelebihan dan kelemahan dalam film kartun Islami Upin dan Ipin. Menghargai pendapat orang lain 2). Ikhlas. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang d. Toleransi 1). Patuh 1). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Meningkatkan keimanan . 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3).

Sedekah. 3). 1). Menghilangkan kemunkaran 2). h. Bersyukur. Jujur. Menjadi orang yang amanat. 2). 1). Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Lebih percaya diri. Mencegah perbuatan yang negatif . Membantu orang yang kurang mampu 3). g. 1). Menahan nafsu. Melatih Pengendalian diri 2). Merasa cukup dengan apa yang diperoleh.e. 2). 1). 2). Saling berbagi. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. 1). Amar ma’ruf nahi munkar. Membersihkan harta. i.

Tolong menolong. 1). 1). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik.3). Menghilangkan rasa egois. 3). Saling memaafkan. Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Adanya sikap peduli terhadap sesame 2). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tidak adanya rasa gengsi . k.

Sehingga dapat kita kategorikan dan analisis sebagai berikut : 1. Upaya khusyu’ dalam beribadah Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah yang terpenting. etika dan estetika. moral. Dimensi Transendental a. oleh karena itu dalam beribadah setiap manusia diwajibkan untuk membersihkan diri baik rohani . Nilai Akhlakul Karimah yang diartikan sebagai nilai positif dalam interaksi soial di masyarakat akan senantiasa mengusung nilai-nilai religius. oleh karenanya tentu berhubungan dengan penanaman nilai yang didasarkan pada aturan yang menyangkut dimensi transendental (vertical) dan dimensi social (horizontal). Analisis Nilai Akhlakul Karimah dalam Film Demikian analisis nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film Upin dan Ipin seri pertama dan kedua.BAB V PEMBAHASAN A.

. pendeknya.. oleh karena itu kita tidak boleh main-main. karena kita sama saja dengan meminta kepada Allah SWT. Karya Toha Putra2003). b. Malang.dah boleh buka puasa. sebagaimana dicontohkan dalam dialog dibawah ini : Mak Uda : kita di hari raya untuk bersalam-salaman . bukan untuk mencari uang. tapi kalo kita dapat uang.. Alhamdulillah. Malang.. Mak Uda : nanti . 2003 hlm. ini doa orang lapar.. 39 Ahmad Mu’adz Haqqi. Berhias 40 Akhlak Mulia. Mak Uda : eh. karena menurut Hasan Al Basyri.31 . dan harus khusyu’ dalam melaksanakannya. dan bersungguh-sungguh atau khusyu’39 sebagaimana yang tertuang dalam dialog ini : Upin : yee. minta maaf..maupun jasmani. baca doa dulu Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrohim. Bersyukur Bersyukur merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Amin. Cahaya Tauhid Press. Cahaya Tauhid Press. 2003 hlm.29 40 Mulyadi.5. baca yang betul Upin-Ipin : Bismillahirrahmanirrrohim. khusyu’ adalah perasaan takut yang senantiasa ada dalam hati atau perasaan tunduk kepada Allah SWT yang timbul dari dalam hati40. Berhias 40 Akhlak Mulia... Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kepadaNyalah kembalinya segala urusan41. Aqidah Akhlak (Semarang:PT.. hlm. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘ala rizkika afthortu birohmatika yaa arhama rohimin Analisis dalam dialog di atas menunjukkan bahwa dalam berdoa haruslah bersungguh-sungguh . 41 Ahmad Mu’adz Haqqi.

Ikhlas Suatu pekerjaan dikatakan ikhlas kalau pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah. mengharap ridho dan pahala-Nya. tapi itu tak baik. sebab amalnya menjadi percuma dan itu berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah.Kak Ros : haa. c. bisa masuk syurga Upin : ooo…jadi kita sudah baik ya opa? 42 Humaidi Tatapangarsa. Bina Ilmu.ketupat katak .apa kita juga boleh opa? Mak Uda : boleh saja. hlm:54 . harap-harap dapat banyak” Datuk : nah (sambil memberi uang receh) Ehsan : dikitnya tuk? Datuk : cukuplah tu. dan juga Datuk megajarkan bersyukur atas apa yang telah kita terima. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Surabaya. Akhlak Yang Mulia. lebih baik puasa penuh. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog di bawah ini: Ipin : opa. teman Ipin puasanya cuma setengah hari. kalian yang punya dosa kepada orang-orang sebaiknya nanti harus minta maaf Juga terdapat dalam dialog Upin dan Ipin ini : Jajrit : “ketupat lembu . dapat pahala. sangatlah celaka dan rugi. 1990. tanpa melihat seberapa banyak pemberian tersebut. Yang dipegang oleh Allah sebenarnya apa yang menjadi niat dan setiap amal42. ambil berkahnya Analisis dalam dialog di atas bahwa Mak Uda mengajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan..

santun dan lain sebagainya.ikhlas juga berarti melakukan sesuatu tanpa mengaharap imbalan. jangan karena berharap uang. karena jika melekukan dengan ikhlas maka segala yang kita lakukan akan terasa mudah dan tentunya akan lebih berbarokah. 2.. biarkan mereka membantu. boleh kami bantu? Kak Ros : Tak boleh Ipin : bolehlah kak Kak Ros : orang bilang tak boleh. Op-cit. setelah itu Upin dan Ipin dating Upin : kak. Analisis: setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seharusnya dilakukan dengan rasa ikhlas. misalnya mampu menghargai dan menghormati orang lain.duduk. maka roda kehidupan manusia akan terhenti seketika. 20 .Mak Uda : iyalah. duduk.. Tolong Menolong Tolong menolong merupakan nilai Akhlakul Karimah yang patut dikembangkan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain.. Bila tidak saling tolong menolong. 43 Humaidi Tatapangarsa. ya tak boleh Mak Uda : alah Ros. 43 Film Upin dan Ipin juga memuat nilai tolong menolong yakni : Kak Ros dan Opah sedang membuat ketupat . cucu opa memang baik. hlm. Sikap suka menolong akan mebuahkan sifat terpuji lain. dan puasa adalah hal yang baik dilakukan dengan Ikhlas. Dimensi Sosial a.

buat apa?? Ipin : untuk masuk syurga lah. karena itu ia butuh bimbingan. mana yang patut dan tidak untuk dilakukan. Dan banyak orang belum mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. b. hlm. Pustaka Islami.73 . Upin dan Ipin ingin membantu Mak Uda dan kak Ros yang sedang sibuk membuat ketupat..44 Dialog di bawah ini akan memberikan contoh : Upin : (melihat Fizi sedang makan kue) hey kamu tak puasa? Fizi : Aku puasa setengah hari saja Upin : Opahku bilang puasa seperti itu tak dapat pahala Ipin : betul itu. 1987 Sistem Etika Islam(Akhlak Mulia. ). Amar ma’ruf nahi munkar Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kadang ia tidak atau belum menyadari kesalahannya.Analisis dialog di atas menggambarkan sikap ingin menolong terhadap orang tua. anjuran.. 44 Djadmika Rahmat. mauidhoh hasanah terlebih uswatun hasanah. betul. Sikap ini merupakan sikap yang mendidik seseorang untuk menuju Akhlakul karimah. Meskipun belum bisa membuat akan tetapi keinginan mereka membantu dan belajar sangat kuat. ia butuh saran dan kritik dari orang lain. Kedua kegiatan dalam rangka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran inilah yang dikenal dengan istilah amar ma’ruf nahi munkar. Ehsan : pahala. Karena itu. Surabaya.

Dialog di atas menunjukkan ajakan untuk menuju pada kebaikan. sebenarnya (sambil membayangkan kejadian ketika mail menjual leman seharga 5 ringgit) aku jual 2 ringgit dia akan menjadi orang yang di benci oleh anggota masyarakat. Dalam agama Islam.Analisis : yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar yakni menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. ini termasuk nilai yang mendidik dan sepatutnya dimiliki semua orang. Tanpanya. Karenanya. seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. Ilmu Jiwa Agama. Opah halalkan Analisis : mengakui kesalahan adalah merupakan suatu yang sulit dilakukan. 62 . Jujur Sikap jujur kepada orang lain akan membuat orang lain merasa nyaman. Ketika ia membelanjakan hartanya. d. berbuat jujur dalam setiap ucapan maupun perbuatan diwajibkan atas semua manusia.Bulan Bintang. antara satu orang dan orang lainnya akan sangat berjarak. Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.Bandung. c. Mail : Opah mail nak minta maaf. Hlm. jujur dalam setiap perbuatan akan menimbulkan suasana aman dan tertram dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat. Saling berbagi Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. bahkan bisa menimbulkan permusuhan45. ia melakukannya dengan kemurahan 45 Zakiyah Daradjat. Mak Uda : tak apa.

nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia arah. Op-cit. hlm. Seperti tercermin dalam dialog berikut : Mak Uda : nah antar ini(rantang) ke rumah tok dalang Upin : buat apa? Ipin : he’e apakah cukup makanan dirumah? Mak Uda : cukup . tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa apapun yang ia belanjakan hanya karena Allah tidak akan mengurangi kekayaannya. 25 Humaidi Tatapangarsa. 27 .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik.hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia 46. karena sedekah akan menambah kekayaan dan tidak menguranginya. Menahan Nafsu Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. bulan puasa ni baik untuk bersedekah. Op-cit.47 Sebagaimana yang tertuang dalam dialog di bawah ini : “ Sedekah tidak 46 47 Humaidi Tatapangarsa. Muslim yang percaya kepada Tuhannya. hlm. ini kan adat kita Analisis: sikap saling berbagi dan member merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan untuk dilaksanakan di dalam hidup ini. Sebagaimana hadits Nabi SAW : mengurangi kekayaan…”(Muslim) e.

Panduan Aqidah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Ulama dan pemeluk agama lain dicatat sebagai salah satu dari sikap dasar yang paling penting yang member muslim identitasnya dalam masyarakat Islam48. Toleransi Islam mengajarkan dan memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati. Sungguh . mari ku belikan minum Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari. dan mengganggu orang lain.nanti setelah shalat kita maen yuk? Upin : mercon? Mna boleh maen? Nanti mengganggu orang sembahyang Ehsan : taka pa. menghormati orang yang lebih tua. Raju : karena kalian menang.. meskipun mereka ingin .. Tuhan menyuruh. kita maen jauh-jauh dikit Upin : tak enaklah. oleh karena itu kita harus bisa menahan nafsu kita. aku nak ikut baca Qur’an Analisis : Nafsu pada hal-hal yang tidak baik akan menyebakan factor negative terhadapa manusia . mereka bertemu Fizi dan Ehsan lalu diajak untuk bermain mercon.Fizi : eh . akan tetapi mereka menolak karena itu merupakan perbuatan yang negatif. Upin : wah panasnya… Ipin : Haus juga. aku ada mercon. Sebagaimana yang tergambar dalam dialog di bawah ini : Upin : kenapa kita pada puasa Opa? Mak Uda : Orang Islam wajib puasa.. supaye kita tahu bagaimana rasanya orang yang kelaparan. seperti hanya ketika upin hdan Ipin hendak shala tarawih. f. 28 48 . 2005) Hlm.

Dalam dialog di bawah ini di contohkan : Upin : minta maaf ya opah.betul. mei-mei betul. AKIDAH AHLUS SUNNAH (Jakarta: Bumi Aksara.. betul. Kepada Orang tua dan Non muslim. Syihab. betul kan Ipin? Ipin : betul. interaksi takkan pernah terwujud.. 11 . cepat kalian balik lah. Raju : emm.Upin – ipin : Baik Bos ! Mei-mei : eh.betul. nanti marah Tuhanmu Upin : nah… banyak betul. orang tak tahu Ipin : betul. Setiap orang hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada eksistensi orang lain. Pemaaf Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Toleransi ini berlaku kepada setiap manusia. kita sayang opah. g. Analisis: menghargai dan menghormati orang lain adalah prinsip dasar dalam berinteraksi. 1998) Hlm. Tanpanya. kita doakan opah panjang umur 49 A. Raju : Taka pa. bukan saja pada mereka yang pejabat dan konglomerat.. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam49. kalian kan puasa ? Upin-Ipin : Puasa-puasa. namun juga pada masyarakat biasa atau miskin. betul Mei-mei : tak boleh!. kalian punya Tuhan tahu apa yang kalian perbuat.. kita memang nakal tapi opah tak pernah marah..

ayo cepat pulang Raju : Hey.Wicaksana. setelah itu langsung mengaji Upin dan Ipin bergegas masuk rumah. mau kemana ? Kak Ros : Cepat mandi. 5 50 . apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. h. Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. Rifai. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. 1994) Hlm. Moh. Sebagai makhluk social kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar.Analisis: sikap saling memaafkan sesame manusia merupakan hal penting dalam berinteraksi. karena orang tua adalah orang yang patut kita taati. Ipin. Analisis: Patuh dan taat pada peraturan maupun perintah orang tua merupakan cerminan seorang muslim yang taat. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. bagaimana kita dapat meminta maaf kepada orang lain begitu pila bagaimana kita member maaf kepada oaring yna punya salah terhadap kita. Aqidah Akhlak (Untuk Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 1994 Jilid 1 Kelas 1) (Semarang: CV. saat itu terdengar Upin : Hah ! Maghrib. mei-mei dan Raju sedang bermain Kelereng. 50 Seperti pada dialog berikut: Ketika Upin. kepada orang tua seharusnyalah kita mentaati segala perintahnya.

Contohnya adalah toleransi beragama. Materi Akhlak (Solo: CV.B. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang-orang yang paling bertawqa di antara kamu. Sesunguhnya Allah Maha Mengatahui dan Maha Mengenal" [Al-Hujurat : 13] Dalam Film Upin dan Ipin Toleransi berfungsi: 1).51 Allah SWT Berfirman "Artinya : Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. nasab dan harta benda. Menghormati hak-hak antar umat beragama 51 Barmawie Umary. Islam telah menghidupkan hati dan memakmurkannya dengan iman yang benar dan menghasungnya kepada kebajikan. 1991) Hlm. Fungsi Akhlakul Karimah dalam Film Upin dan Ipin 1. Toleransi Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial. ras. menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan untuk ketaqwaan yang merupakan mata air sikap toleransi. petunjuk dan keadilan. Serta menghapus perbedaan jenis. 2 . dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). Ramadhani. bahasa.mengenal. Menghargai pendapat orang lain 2).

Pada dasarnya semua peraturan yang kita taati akan terasa manfaatnya baik bagi diri sendiri terlebih lagi orang lain. Patuh Menaati peraturan merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Menaati segala peraturan yang ada bukan saja kewajiban kita sebagai makhluk social. Dalam Film Upin dan Ipin sikap Khusyu’ berfungsi: 1).52 Dalam Film Upin dan Ipin sikap patuh berfungsi: 1). Adapun dalil yang menguatkan bahwa khusyu' itu pekerjaan hati adalah hadis Ali ra. 5 . Tingkat konsentrasi yang lebih baik. al-Hakim). 2). apalagi jika kita menyadari proses kejadian kita yang berasal dari sari pati tanah. tetapi juga merupakan suatu pertanggung jawaban yang telah dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. "Khusyu' itu berada dalam hati" (HR. Ramadhani. Khusyu’ Khusyu’ berarti rendah diri. 3). Rendah diri ini kadang-kadang berada dalam hati dan kadang-kadang berasal dari anggota tubuh seperti diam. Sebagai makhluk sosial kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar. Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang 52 Barmawie Umary. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu 3.2. 1991) Hlm. Materi Akhlak (Solo: CV. Menjadikan Ibadah lebih sempurna.

karena kunci dari itu semua belum kita dapatkan. Oleh karenanya. 29 . memerintahkan kepada hal yang ma`ruf dan melarang kepada 53 Zakiah Daradjat. Amar ma`ruf nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bagi umat Islam. Meningkatkan keimanan 5. sesuai dengan firman Allah. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicacipun hatinya tetap tenang. atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia. yang artinya.53 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Ikhlas berfungsi: 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). yaitu sebuah keikhlasan. karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah SWT. ”Dan hendaklah sebagian dari kalian ada umat yang menyeru kepada kebaikan.4. tidak ada apaapanya dihadapan Allah SWT. Ikhlas. Amar ma’ruf nahi munkar. Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu. sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas. sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. 1996) Hlm. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya disaat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya.

Ketika remaja jaman dulu mereka bersusah payah memperjuangkan hidupnya walau pun dalam kesempitan. Kadang dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengeluh tentang segala hal.Hlm. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. 55 54 55 Arifin.” (Ali Imran [3]: 104) Karena tujuan amar ma`ruf nahi munkar menghilangkan kemunkaran.12. Inilah adabadab yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang hendak mengubah kemunkaran. disaat kita nyaman.hal yang munkar. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan 6.Akhlak Dalam Islam (Malang: Tunggal Murni1990) . sehingga tujuan amalan ini tercapai. Bersyukur. Karena tak jarang. . amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan tanpa memparhatikan adab malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kemunkaran tetap merajalela. dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. 1991) Hlm. Padahal mengeluh itu akan memperkeruh suasana hati kita. tenang. maka ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. senang. Coba anda pahami dan perhatikan remaja jaman sekarang dengan jaman dulu. Menghilangkan kemunkaran 2). tetapi sekarang para remaja sudah mulai resah dengan keadaanya sehingga mereka banyak yang terjerumus kedalam lubang kegelapan. 54 Dalam Film Upin dan Ipin sikap Amar ma’ruf nahi munkar berfungsi: 1). aman dan ketika rasa keluh itu datang maka hilanglah semua rasa itu dan kita mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. 97 Djazuli.

karena dengan bersyukur maka akan lebih mendekatkan diri kita dengan sang Pencipta. Itulah fungsi bersyukur agar hati selalu damai. Kejujuran itu ada pada ucapan. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. juga ada pada perbuatan. Dalam Film Upin dan Ipin sikap bersyukur berfungsi: 1). Seorang yang berbuat riya’ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). tetapi kalau tidak. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. 2). Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. 7. Jujur. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid’ah. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah. 3). tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Lebih percaya diri. tenang. padahal sebaliknya. Jujur merupakan sifat yang terpuji. secara lahiriah tampak . nyaman dan selalu bahagia. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. maka dikatakan dusta. Jadi. maka dikatakan benar/jujur.Janganlah mengeluh dan mulailah bersyukur. rasa syukur merupakan apresiasi paling tinggi jika dibandingkan dengan hasilnya tersebut. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan.

Menahan nafsu. Sedekah. sedangkan lawannya. dusta. 1987) Hlm. Membantu orang yang kurang mampu 3). seperti saling berbagi dan berusaha melakukan kebaikan kepada anggota masyarakatnya. 8.sebagai seorang pengikut Nabi. merupakan sifat orang yang munafik. Muslim sejati yang tulus adalah muslim yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Menjadi orang yang amanat. Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bulan Bintang. nafsu sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan instruksi-instruksi pada anggota 56 Zakiah Daradjat.137 . tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. 9. Yang jelas. Saling berbagi. ia melakukannya dengan kemurahan hatinya dan ia percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan anugerah dan menambah pahala atas apapun yang di belanjakan dari kekayaannya di dunia. 2). Ketika ia membelanjakan hartanya. 56 Dalam Film Upin dan Ipin sikap jujur berfungsi: 1). Dalam Film Upin dan Ipin sikap sedekah berfungsi: 1). Nafsu merupakan salah satu organ rohani manusia disamping akal. 2). Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Membersihkan harta.

Dalam Film Upin dan Ipin sikap menahan nafsu berfungsi: 1). 3). Dalam perspektif struktural-fungsional. Melatih Pengendalian diri 2). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik.jasmanai untuk berbuat dan ini banyak tergantung bagaimana sikap manusia itu dalam menghadapi gejolak nafsunya. Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu 10. sekaligus menjadi daya pengikat dan daya gerak masyarakat. Mencegah perbuatan yang negatif 3). tetapi adalah orang yang berkemampuan menguasai hawa nafsunya sewaktu ia marah. Tolong-menolong. Dalam Film Upin dan Ipin sikap tolong-menolong berfungsi: 1). .orang kuat sebenarnya bukanlah orang yang selalu menang dalam perkelahian fisik. Menghilangkan rasa egois. Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). keberadaan pranata tolong-menolong dalam struktur sosial masyarakat karena pranata ini dapat menjadi komponen dalam struktur yang mampu mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi keterbatasan masyarakat. Tolong menolong. Pranata tolong-menolong berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. sebagai sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan. timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan anggota masyarakat ataupun lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya.

Film kartun Islami Upin dan Ipin mempunyai beberapa kelebihan. .11. baik yang berupa permasalahan teknis. Maka apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam. Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Intropeksi diri 2). Saling memaafkan. Menghilangkan rasa dendam 3). Begitu pula dengan film kartun islami Upin dan Ipin Dalam film tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan yang harus diakui keberadaannya sehingga pada akhirnya kelebihan dan kelemahannya menjadi tolak ukur dalam penggarapan film bertema serupa. Tema yang diangkat disajikan secara sederhana dan dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami. Tidak adanya rasa gengsi C. akting maupun lainnya. naskah atau skenario. Dalam Film Upin dan Ipin sikap saling memaafkan berfungsi: 1). Kelebihan dan Kekurangan Film Upin dan Ipin Setiap Film Secara global pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalamnya.diantaranya adalah: 1.

sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat menontonnya dan mengambil manfaatnya.2. Penampilan yang sopan dan penuh kelembutan ini mencerminkan kehidupan yang harmoni sehingga menyenangkan penonton. sesampai di depan Masjid Upin dan Ipin asik bermain dengan teman-temannya kemudian Kak Ros menampar mereka. Dalam mernyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu ada yang tidak memuaskan seperti masalah haid. Dalam film kartun terebut terdapat sedikit unsur kekeraan seperti tamparan Kak Ros kepada Upin dan Ipin yang disebabkan kenakalan Upin dan Ipin. Ini terjadi ketika Upin dan Ipin menanyakan kenapa wanita diperbolehkan untuk tidak berpuasa.ringan dan tidak berbelit-belit mudahkan penonton mencerna pesan-pesan moral yang ada. Kak Ros hanya mengatakan . 3. Film ini merupakan film kartun yang tiap adegan dan percakapamnya terdapat nilai-nilai pendidikan agama dalam peta pesan-pesan moral yang disampaikan dengan seni yang tinggi dan juga ringan. Peran seorang nenek dapat dijadikan referensi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka Kekurangan: 1. 2. Opah dan Kak Ros mengajak Upin dan Ipin shalat tarawih di Masjid. 5. Penyampaian berbagai pesan moral melalui bahasa yang lucu. 4. kalaupun dengan hukuman maka hukuman itu yang sewajarnya dan tidak melukai atau menyakiti. Dalam pendidikan seharusnya tidak dengan kekerasan akan tetapi dengan nasehat.

Jawaban Kak Ros yang kurang jelas ini dapat menimbulkan pertanyaan yang besar kepada mereka kenapa wanita diberi kelebihan sedangkan Laki-laki tidak.bahwa wanita diciptakan dengan sesuatu yang lebih dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya haid bagi wanita sehingga dilarang mengerjakan ibadah puasa. .

Terkait dengan dimensi transendental (vertikal) yaitu: 1). Ikhlas b. Nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut: a. Upaya Khusyu’ dalam beribadah 2). maka dapat ditarik kesimpulan. Amar ma’ruf nahi munkar 3). Jujur 5).BAB VI PENUTUP A. Terkait dengan dimensi social yaitu: 1). Bersyukur 3). Saling berbagi 4). yakni: 1. Tolong menolong 2). Kesimpulan Setelah pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Toleransi .

Menjadikan Ibadah lebih sempurna. Fungsi Akhlak dalam Film Upin dan Ipin: a. 3). Menjadikan sifat rendah diri dalam seseorang . Patuh 1).6). Menahan Nafsu 8). Menghormati hak-hak antar umat beragama c. Pemaaf 7). Patuh 2. Mempunyai rasa taat terhadap orang tua 2) Tidak ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu b. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai 3). 2). Khusyu’ 1). Menghargai pendapat orang lain 2). Tingkat konsentrasi yang lebih baik. Toleransi 1).

2). 1). Ikhlas. 2). g. Membantu orang yang kurang mampu . Bersyukur. Menimbulkan rasa percaya orang lain terhadap kita. Jujur. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan f. Meningkatkan keimanan e. 1). Sedekah. h. Merasa cukup dengan apa yang diperoleh. 1). 1) Adanya rasa tenang dan tentram dalam diri sendiri 2). Lebih percaya diri. Tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah didapat. Menjadi orang yang amanat. 1). Menghilangkan kemunkaran 2).d. Amar ma’ruf nahi munkar. 2). 3). Saling berbagi.

3). Membersihkan harta. i. Menahan nafsu. 1). Melatih Pengendalian diri 2). Mencegah perbuatan yang negatif 3). Selalu menggunakan akal sehat dalam berbuat sesuatu j. Tolong menolong. 1). Adanya sikap peduli terhadap sesama 2). Menghilangkan rasa egois. 3). Terwujudnya interaksi bermasyarakat yang baik. k. Saling memaafkan. 1). Intropeksi diri 2). Menghilangkan rasa dendam 3). Tidak adanya rasa gengsi

B. Saran Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai-nilai Akhlakul Karimah yang terdapat dalam Film Upin dan Ipin seri Pertama dan Kedua, pada bagian ini penulis ingin ikut serta memberikan kontribusi berupa saran sebagai berikut: 1. Terkait dengan eksistensi Film, sudah sepatutnya Film maupun karya lainnya, mempertimbangkan sisi Akhlak dan etika yang bisa disumbangkan kepada masyarakat luas dan bukan hanya mempertimbangkan selera pasar, trend, ataupun profit oriented. Karena, akhir-akhir ini banyak bermunculan filmyang jauh dari unsure mendidik, mengeksplorasi seks tanpa tedeng aling-aling misalnya. Sebab bagaimanapun, film adalah yang paling banyak diminati masyarakat di segala lapisan. 2. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua Guru untuk dijadikan sebuah metode pengajaran dalam proses belajar mengajar, karena pada zaman sekarang peserta didik mulai bosan dengan bahan ajar atau media yang lama, dan sebaliknya film banyak diminati oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Al-Ghazali.1990.Mutiara Ihya ‘Ulumuddin. Bandung:Mizan. Al-Kabadzi, Al-Bukhari, Yakub, Ibnu Ibrahim, 1993 Al-Ta’rif Al-Madzah Al-Tasawwuf, (alih bahasa: Rahmani A).Bandung:Mizan Ahmad Mu’adz Haqqi, 2003.Berhias 40 Akhlak Mulia.Malang:Cahaya Tauhid Aminuddin.1975.Etika Ilmu Akhlak. Jakarta:Bulan Bintang Arifin, 1991, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta Asmaran. 1994. Pengantar Studi Akhlak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers.

Bungin, Burhan.2003.Content Analysis dan Fcus Group Discussion dalam Penelitian Sosial .Jakarta:Raja Grafindo Persada, Bawani Imam,dkk, 1991.Cendekiawan Muslim Dalam Perseptif Pendidikan Agama Islam.Jakarta:Ciputat Press Darajad, Zakiah, 1970.Ilmu Jiwa Agama.Jakarta:Bulan Bintang Daradjat, Zakiah, 1987, Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Bulan Bintang, Jakarta Djatmika, Rahmad.1987.Sistem Etika Islam.Jakarta:Pustaka Islam Djazuli,1990.Akhlak Dalam Islam.Malang:Tunggal Murni Hubberman, Michael.1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:Universitas Indonesia

com CD Film Upin dan Ipin Seri Pertama dan Kedua. 1986. Media Pendidikan. Bina Ilmu Umary. Jakarta: PT.id/2009/08/26/upin-dan-ipin-film-kartun-anak-anak-yang-islami Burhanuddin Bin Md Radzi . Jakarta:Gema Insani Press http://media-islam. Abdurrahman.upindanipin.Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Media Pengajaran. Lexy J. Surabaya: PT./2009/11/13. Sadiman Arief. Media Instruksional Edukatif.com Les' Copaque Production 2009 /11/13.http://www.1999.blogspot. Jakarta: PT.Semarang:PT. Soejono. Raja Grafindo Persada Sudjana Nana dan Rivai Ahmad. 1980. . Tatapangsara. dkk. Barmawi. S.Metodologi Penelitian Kualitatif.Moleong.1989.Bandung:Remaja Rosda Karya Mulyadi. Bandung: CV Sinar Baru. Karya Toha Putra Rohani Ahmad. Jakarta: Rineka Cipta.. 1990. Solo:CV. Humaidi.2002.or.http://th3-3city. 38 Sifat Generasi Unggulan. Ramadhani Majdu Al Hilali. Rineka Cipta.Materi Akhlak. 2003 Aqidah Akhlak. 1997. Akhlak yang Mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful