Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 1

BAB VII

ISTILAH-ISTILAH
HADITS
STANDAR
KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
1. Memahami Istilah-
istilah Hadits
1.1 Mendefinisikan pengertian hadis,
sunnah, khabar, atsar dan hadis
qudsi.
1.2 Membandingkan pengertian hadis,
sunnah, khabar, atsar dan hadis
qudsi.
1.3 Menerapkan pengertian hadis,
sunnah (sunnah qauliyah, sunnah
fi’liyah dan sunnah taqririyah),
khabar, atsar dan hadis qudsi.

Indikator
1. Siswa mampu mendefinisikan hadits, sunnah, khabar, dan atsar
2. Siswa mampu membandingkan pengertian hadits, sunnah, khabar,
dan atsar
3. Siswa mampu mengidentifikasikan perbedaan hadits, sunnah,
khabar, dan atsar
4. Siswa mampu mendefinisikan sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah, dan
sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah
5. Siswa mampu mengidentifikasikan sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
dan sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah dalam teks hadits
6. Siswa mampu memberikan contoh sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
dan sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah dalam teks hadits dari
kitab hadits.
7. Siswa mampu membedakan antara hadits nabawi dan hadits qudsi
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 2
BAB VII : ISTILAH-ISTILAH HADITS

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an.
Hadits mempunyai banyak istilah antara lain hadits iru sendir, sunnah, khabar,
atsar, dan hadits qudsi.

A. PENGERTIAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, ATSAR, DAN HADITS QUDSI
Sebelum memasuki pembahasan tentang ilmu hadits, kita sebaiknya
mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dan merupakan kunci
utama dalam mempelajari hadits, hadits mempunyai empat istilah yaitu
hadits, sunnah, khabar, dan atsar.

1. Hadits
Menurut bahasa (etimologi), kata hadits (ﺚﻳﺪﳊﺍ) mempunyai
beberapa arti, yaitu :
- Sesuatu yang baru (ﺪﻳِﺪﺟ), dekat (ﺐﻳِﺮَ ﻗ), lawannya adalah al-qadim
(lama). Artinya bahwa sesuatu itu menunjukan pada waktu yang
singkat/dekat. Seperti :
ِﺪﺣ ِﻡﻼﺳِﻹْ ﺍ ﻰِﻓ ِﺪﻬﻌﻟْ ﺍ ﺚﻳ
= “Orang yang baru masuk Islam
- dan khabar atau berita ( ِِﺭ ٌ ٌ ﺔﻳﺍﻭ ), perkataan/ucapan, artinya warta berita,
atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.
Dalam Al-Qur’an disebutkan.
ِﺖﻤﻌِﻨِﺑ ﺎﻣَ ﺍﻭ ﺙّ ِﺪﺤَ ﻓ ﻚّ ِﺑﺭ
=
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu,
maka hendaklah kamu menyebut-
nyebutnya (dengan bersyukur)”.

Sedangkan dari segi istilah hadits mempunyai beberapa pengertian
sebagai berikut :

a. Menurut pengertian ahli hadits, pengertian hadits dibagi menjadi
dua, yaitu pengertian hadits yang luas dan pengertian hadits yang
terbatas. Pengertian hadits yang terbatas adalah :
ِﻟ ﻒﻴِﺿُ ﺍ ﺎﻣ ﻨﻠ ِﺒ ﻲ j ﺎﻫﻮﺤَ ￿ ﻭَ ﺍ ﺍ´ﺮﻳِﺮْ ﻘَ ﺗ ﻭَ ﺍ ´ﻼﻌِﻓﻭَ ﺍ ً ﻻﻮَ ﻗ .
“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik
berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.

Pengertian hadits di atas mengandung empat unsur, yakni
perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat atau keadaan, Nabi
Muhammad SAW yang lain, yang kesemuanya hanya disandarkan
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 3
kepada beliau, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada para
sahabat dan tidak pula tabi’in.
Sementara menurut pengertian yang luas, hadits tidak hanya
disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., tetapi juga mencakup
perkataan, perbuatan, atau taqrir yang disandarkan kepada para sahabat
atau tabi’in, sehingga dalam hadits ada istilah hadits marfu’ (hadits
yang disandarkan kepada Nabi SAW), hadits mauquf (hadits yang
disandarkan kepada sahabat), dan maqtu’ (yang disandarkan kepada
tabi’in).

b. Menurut ahli ushul, yang dimaksud dengan ahli ushul disini adalah
ahli hukum Islam (ahli ushul fiqih) dan ushul hadits.
Menurut ahli usuhul hadits adalah ;
ﻪُ ﻟﺍﻮْ ﻗَ ﺃ j ﺎﻨِﺑ ﻢْ ﻜﺣ ِﻪِﺑ ﻖﱠ ﻠﻌَ ﺘﻳ ﺎﻤِﻣ ﻩﺮﻳِﺭﺎَ ﻘَ ﺗﻭ ﻪُ ﻟﺎﻌْ ﻓَ ﺍﻭ
“Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi yang bersangkut
paut dengan hukum”
Menurut mereka, tidak termasuk hadits sesuatu yang tidak
bersangkut paut dengan hukum, seperti masalah kebiasaan sehar-hari
atau adat istiadat.

2. Sunnah
Sunnah menurut bahasa (etimologi), merupakan masdar dari kata
ﻦﺳ – ﻦﺴﻳ – ً ﺔﻨﺳ yang berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau
adat kebiasaan, atau ketetapan, baik itu hal yang terpuji maupun tercela,
baik atau pun buruk. Arti semacam itu berdasarkan hadits berikut :
ﻌِﺒﱠ ﺘَ ﺘَ ﻟ ﺐﱠ ﻀﻟﺍ ﺮﺠﺣ ﺍﻮُ ﻠﺧﺩ ﻮَ ﻟ ﻰﱠ ﺘﺣ ٍﻉﺍﺭِﺬِﺑ ﺎ´ﻋﺍﺭِﺫﻭ ٍﺮﺒِﺸِﺑ ﺍ´ﺮﺒِﺷ ﻢُ ﻜِﻠﺒَ ﻗ ﻦﻣ ﻦﻨﺳ ﻦ
ﻩﻮﻤُ ﺘْ ﻠﺧﺪَ ﻟ .
“Sungguh kamu akan mengikuti sunnah atau jalan orang-orang
sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
sehingga andai mereka memasuki sarang dhab (biawak), niscaya kmau
akan mengikutinya”.
Dalam al-Qur’an, kata sunnah mengacu arti ketetapan atau
hukum Allah. Hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa ayat,
antaralain QS. Al-Isra’ ayat 177 sebagai berikut :
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 4
sπ¨Ζß™ ⎯tΒ ô‰s% $uΖù=y™ö‘r& šn=ö6s% ⎯ÏΒ $oΨÎ=ß™•‘ ( Ÿωuρ ߉ÅgrB $oΨÏK¨ΨÝ¡Ï9 ¸ξƒÈθøtrB ∩∠∠∪
Artinya : (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan
terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan
tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan kami
itu.(QS. Al-Isra’ (17) : 77).

Sedangkan menurut istilah ahli hadits ialah ;

ﻲِﺒﻨﻟﺍ ِﻦﻋ ﺮِﺛُ ﺍ ﺎﻣ ﱡ ﻞُ ﻛ j ٍﻝﻮَ ﻗ ﻦِﻣ َ ﺍ ٍﺮﻳِﺮْ ﻘَ ﺗ ﻭَ ﺍ ٍﻞﻌِﻓ ﻭَ ﺍ ٍﺔَ ﻔِﺻﻭ ٍﺔﻴِِﻘْ ﻠﺧ ﻭَ ﺍ ٍﺓﺮﻴِﺳ
ﻚِﻟﺍَ ﺫ ﻥﺎَ ﻛَ ﺍ ´ﺀﺍﻮﺳ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﻡَ ﺍ ِﺔَ ﺜﻌِﺒﻟْ ﺍ َ ﻞﺒَ ﻗ .
“Segala yang dinukilkan / bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik
berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir (ketetapan),
tabiat, budi pekerti, perjalanan hidup, baik yang terjadi sebelum Nabi
Muhammad diutus menjadi rasul maupun sesudahnya”.

Mayoritas ulama hadits (Muhadditsin), menegaskan bahwa
sunnah dalam pengertian di atas ini adalah murodif (sinonim) dengan
kata hadits. Maka inilah yang dimaksud dengan kata “sunnah” dalam
sabda Nabi SAW berikut :
ﺎﻣ ﺍﻮﱡ ﻠِﻀَ ﺗ ﻦَ ﻟ ِﻦﻳﺮﻣَ ﺍ ﻢُ ﻜﻴِﻓ ﺖْ ﻛﺮَ ﺗ ِﻪﻴِﺒَ ￿ َ ﺔﻨﺳﻭ ِ.ﺍ ﺏﺎَ ﺘِﻛ ﺎﻤِﻬِﺑ ﻢُ ﺘْ ﻜﺴﻤَ ﺗ ﻥِﺍ .
“Aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan sesat selama
kamu berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur’an), dan
Sunnah Nabi-Nya.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sunnah lebih luas
daripada hadits. Sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi
Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir),
maupun sifat-sifat dan perilaku beliau, atau perjalanan hidup beliau,
baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Ulama yang mendefinisikan sunnah seperti itu, memandang diri
Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah atau suri tauladan, qudwah
(contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan semata-mata
sebagai sumber hukum.
Menurut ahli ushul fiqih, sunnah didefinisikan sebagai berikut :
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 5
ﻲِﺒﻨﻟﺍ ِﻦﻋ ﺭﺪﺻ ﺎﻣ ﱡ ﻞُ ﻛ j ِﻥﺁﺮُ ﻘﻟْ ﺍ ﺮﻴَ ﻏ ﺎﻤِﻣ ٍﺮﻳِﺮْ ﻘَ ﺗ ﻭَ ﺍ ٍﻞﻌِﻓ ﻭَ ﺍ ٍﻝﻮَ ﻗ ﻦِﻣ ﻥَ ﺍ ﺢُ ﻠﺼﻳ
´ﻼﻴِﻟﺩ ﻥﻮُ ﻜﻳ ﱟ ﻲِﻋﺮﺷ ٍﻢْ ﻜﺤِﻟ .
“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, selain al-
Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya yang
pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara’ (hukum
agama Islam).

Definisi ahli ushul fiqih ini membatasi pengertian sunnah hanya
pada sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad
SAW, yang berkaitan dengan penetapan hukum syara’. Dengan
demikian segala sifat, perilaku, sejarah hidup Nabi SAW, yang tidak
ada hubungannya dengan hukum syara’ tidak dianggap sebagai sunnah.
Dengan pengertian seperti ini, jumlah sunnah lebih sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah hadits.
Sedangkan sunnah menurut Fuqoha (ahli fiqih), dalam istilah
mereka, sunnah berarti bukan wajib, bukan haram, bukan makruh dan
bukan pula mubah (masuk dalam hukum taklifi yang lima). Maka
sunnah di sini berarti “sesuatu yang utamanya dikerjakan, sebab akan
mendapatkan pahalabila dikerjakan, tetapi tidak akan disiksa bila
dilakukannya”.

3. Khabar ( ﺮ ﺒ ﺧ)
Dari segi bahasa khabar berarti warta atau berita. Maksudnya
warta berita yang disampaikan kepada seseorang kepada orang lain.
Kata khabar adalah bentuk tunggal dan jamaknya adalah akhbar.
Sinonim kata khabar adalah naba’ jamaknya adalah anba’. Menurut
istilah ulama ahli hadits khabar adalah “segala bentuk berita, baik yang
datang dari nabi, sahabat nabi, maupun dari tabiin”.
Ada juga ulama yang berpendapat bahwa khabar hanya
dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad
SAW. Orang yang meriwayatkan atau menyampaikan suatu peristiwa
sejarah disebut khabary atau akhbary, sebagaimana halnya orang yang
meriwayatkan hadits disebut muhaddits.
Pendapat lain mengatakan bahwa khabar lebih umum daripada
hadits, karena khabar mecakup segala hal yang diriwayatkan baik yang
datang dari nabi maupun dari selain nabi, sedangkan hadits khusus dari
yang diriwayatkan nabi saja.
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 6
4. Atsar ( ﺮَ ﺛَ ﺍ)
Atsar menurut bahasa berarti “bekas atau dampak dari sesuatu”,
sisa dari sesuatu, atau sesuatu yang diambil atau dinukil. Menurut
mayoritas (jumhur ulama), atsar secara istilah berarti sama dengan
hadits. Oleh karena itu, ahli hadits juga dinamakan dengan atsary.
Namun sebagian lain berpendapat :
ٍﻝﺍﻮْ ﻗَ ﺍ ﻦِﻣ ﻦﻴِﻌِﺑﺎﱠ ﺘﻟﺍﻭ ِﺔﺑﺎﺤﺼﻟﺍ ﱃِﺍ ﻒﻴِﺿُ ﺍ ﺎﻣ ٍﻝﺎﻌْ ﻓَ ﺍ ﻭَ ﺍ .
“Sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat (mauquf), dan tabi’in
(maqtu’), baik berupa perkataan atau perbuatan.”
Para fuqoha memakai istilah “atsar” untuk perkataan-perkataan
sahabat, tabi’in, dan ulama salaf.
Contohnya perkataan tabi’in, Ubaidilah Ibn Abdillah ibn Utbah
ibn Mas’ud :
ﺍ ﻰﻠﻋ ﺲِﻠﺠﻳ ﻦﻴِﺣ ﻰﺤْ ﺿَ ﻻْ ﺍ ﻡﻮﻳﻭ ِﺮْ ﻄِﻔْ ﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻡﺎﻣِﻻْ ﺍ ﺮّ ِﺒَ ﻜﻳ ﻥَ ﺍ ُ ﺔﻨﺴﻟَ ﺍ َ ﻞﺒَ ﻗ ِﺮﺒﻨِﻤْ ﻟ
ِﺗ ِﺔﺒْ ﻄُ ﺨْ ﻟﺍ ٍﺕﺍﺮﻴِﺒْ ﻜَ ﺗ ﻊﺴ ) . ﻰﻘﻬﻴﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ .(
“Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada Hari Raya Fitri dan
Hari Raya Adha sebanyak sembilan kali ketika duduk di atas mimbar
sebelum berkhutbah.” (HR. Al-Baihaqi).
Jadi, dalam pandangan fuqoha’ perkataan Ubaidillah di atas
dimasukkan ke dalam makna atsar, bukan sebagai khabar, apalagi
sebagai hadits. Hal tersebut disebabkan Ubaidillah adalah seorang
Tabi’in.

5. Hadits Qudsi (ﻲِﺳ ﺪُ ﻗ ﺚ ﻳِﺪ ﺣ)
Hadits Qudsi disebut juga hadits Rabbani atau Illahi, yaitu :
ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﺮﺒﺧَ ﺄَ ﻓ ِﻡﺎﻨﻤْ ﻟﺎﺑ ﻭَ ﺃ ِﻡﺎﻬْ ﻟِﻹْ ﺎِﺑ ﻪﻴِﺒَ ￿ ُ .ﺍ ﺍﺮﺒﺧَ ﺍ ﺎﻣ j ِﺓﺭﺎﺒِﻌِﺑ ﻰﻨﻌﻤْ ﻟﺍ ﻚِﻟﺫ ﻦِﻣ
ِﻪِﺴْ ﻔَ ￿ .
“Sesuatu yang dikabarkan Allah Ta’ala kepada Nabi-Nya dengan
melalui ilham atau impian, yang kemudian Nabi menyampaikan makna
dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri.”
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 7
Hadits Qudsi itu jumlahnya tidak banyak, hanya kurang lebih
seratus hadits. Kitab yang menghimpun Hadits Qudsi seperti : “Al-
Kalimuth Thayyib” karya Ibnu Taimiyah dan “Adabul Ahaditsul
Qudsiyah” cetakan pertama tahun 1969 M di Kairo karya Dr. Ahmad
Asy-Syarbashy.

Biasanya Hadits Qudsi ciri-cirinya menggunakan kalimat :
• (Allah berfirman)
َ ﻝﺎَ ﻗ ﻲِﺒﻨﻟﺍ j َ ﻝﺎَ ﻗ ﱃﺎﻌَ ﺗﻭ َ ﻙﺭﺎﺒَ ﺗ ُ .ﺍ
• (Pada apa yan diriwayatkan dari Allah)
ﻲِﺒﻨﻟﺍ َ ﻝﺎَ ﻗ j ﱃﺎﻌَ ﺗﻭ َ ﻙﺭﺎﺒَ ﺗ ِ.ﺍ ِﻦﻋ ِﻪﻳِﻭﺮﻳ ﺎﻤﻴِﻓ
• Lafaz-lafaz yang semakna dengan apa yang tersebut di atas,
setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber
(pertama) nya, yaitu sahabat.

Contoh hadits Qudsi :
ّ ِﻰــِﺒﻨﻟﺍ ِﻦــﻋ ﺓﺩﺎــﻨﺟ ِﻦــﺑ ﺏﺪــﻨﺟ ٍﱟ ﺭَ ﺫ ﻰــِﺑَ ﺍ ﻦــﻋ j َ ﻙﺭﺎــﺒَ ﺗ ِ.ﺍ ِﻦــﻋ ِﻪــﻳِ ﻭﺮﻳ ﺎــﻤﻴِﻓ
ﱃﺎـــﻌَ ﺗﻭ . َ ﻝﺎـــَ ﻗ ﻪـــﱠ ￿َ ﺍ : ـــِِِﱢ ِﱢ ِِ￿ﺍ ﻯِﺩﺎـــﺒِﻋ ﺎـــﻳ ِﻰ ـــْ ﻔَ ￿ ﻰـــﻠﻋ ﻢـــْ ﻠﱡ ﻈﻟﺍ ﺖـــﻣﺮﺣ ﻪـــُ ﺘْ ﻠﻌﺟﻭ ﻰِﺴ
ﺎ´ﻣﺮﺤﻣ ﻢُ ﻜﻨﻴﺑ , ﺍﻮﻤَ ﻟﺎَ ﻈَ ﺗ ﻼَ ﻓ ... } ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭ {
“Dari Abu Dzarr bin Junadah RA. Dari Nabi SAW berdasarkan
berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta’ala, bahwa Allah
telah berfirman : “Wahai hamba-Ku ! Aku telah mengharamkan
dhalim terhadap diri-Ku sendiri. Aku telah jadikan perbuatan
dhalim itu terlarang antara kamu sekalian. Karena itu janganlah
kamu saling dhalim-mendhalimi, dan seterusnya”. (HR. Muslim)

Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 8
َ ﻝﺎــَ ﻗ ﻪــﻨﻋ ُ .ﺍ ﻰــِﺿﺭ ٍﺭَ ﺫ ﻰــِﺑَ ﺍ ﻦــﻋ : ﻰﻠــﺻ ِ.ﺍ ُ ﻝﻮــﺳﺭ َ ﻝﺎــَ ﻗ ﻢّ ﻠــﺳﻭ ِﻪــﻴَ ﻠﻋ ُ .ﺍ
: ﱠ ﻞـــﺟﻭ ﺰـــﻋ َ .ﺍ ُ ﻝﻮـــُ ﻘﻳ ) : ﺪـــﻳْ ﺯَ ﺍ ﻭَ ﺍ ﺎـــﻬِﻟﺎَ ﺜﻣَ ﺍ ﺮﺸـــﻋ ﻪـــَ ﻠَ ﻓ ِﺔﻨﺴـــﺤْ ﻟﺎﺑ ﺀﺎـــﺟ ﻦـــﻣ ,
ٌ ﺔَ ﺌّ ِﻴـــــﺳ ٍﺔَ ﺌّ ِﻴـــــﺳ ﺀﺍﺰـــــﺠَ ﻓ ِﺔَ ﺌّ ِﻴﺴـــــﻟﺎﺑ ﺀﺎـــــﺟ ﻦـــــﻣﻭ ﺎـــــﻬُ ﻠْ ﺜِﻣ ﺮـــــِﻔْ ﻏَ ﺍ ﻭَ ﺍ ....
ﺚﻳﺪﳊﺍ ) ( ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ .(
“Dari Abu Dzarr RA. Ujarnya : Rasulullah SAW bersabda :
Firman Allah ‘Azza wa Jalla : Siapa yang menjalankan kebaikan,
ia berhak menerima sepuluh kali lipat atau lebih; sedang siapa
yang berbuat kejahatan, maka balasannya satu kejahatan yang
sepadan atau bahkan Aku ampuni, dan seterusnya”. (Riwayat
Muslim)

B. PERSAMAAN SERTA PERBEDAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR DAN
ATSAR
1. Persamaan Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar
Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits, sunnah, khabar dan
atsar adalah Murodif (Sinonim) atau sama artinya. Maka istilah Khabar
Mutawatir dipakai juga untuk Hadits Mutawatir, Haditsun Nabawy
untuk Sunnatun Nabawy dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga
disebut Ahli Atsar.
Dengan demikian, segala yang bersumber atau datangnya dari Nabi
Muhammad SAW, dapat disebut dengan hadits, sunnah nabi, khabar
nabai, dan atsar nabi.

2. Perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar
Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas cakupannya daripada
hadits. Sunnah ada segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.,
baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun pengajaran, sifat,
kelakuan, dan perjalanan hidup nabi, baik sebelum maupun sesudah
menjadi nabi. selain itu titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif
Nabi Muhammad SAW. Adapun khabar yang berarti berita atau warta,
selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW., dapat juga
dinisbahkan kepada sahabat dan tabi’in. Dengan demikian khabar lebih
umum daripada hadits, karena masuk di dalamnya semua riwayat yang
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 9
PERHATIKAN!
Hadits Nabawi adalah
hadits yang materinya
murni dan langsung dari
nabi, sedangkan Hadits
Qudsi adalah hadits
yang diucapkan nabi
namun isinya
merupakan wahyu dari
Allah melalui ilham,
atau mimpi
bukan dari Nabi Muhammad SAW.,. atsar berarti nukilan, lebih sering
digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad
SAW., meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau (nabi).

3. Perbedaan Antara Alqur’an, Hadits Qudsi, Dan Hadits Nabawi
Setelah memahami pengertian al-Qur’an pada semester satu, hadits
qudsi, dan hadits nabawi dari segi bahasa dan makna, periwayatan,
kemukjizatan, dan nilai membacanya.
1. Perbedaan dari segi bahasa dan makna
adalah sebagai berikut :
• al-Qur’an diturunkan dengan bahasa
dan maknanya langsung dari Allah
SWT.
• Hadits qudsi adalah hadits yang
maknanya dari Allah SWT.,
sedangkan bahasanya dari Nabi
SAW.
• Hadits nabawi adalah bahasa dan
maknanya dari nabi SAW
2. Perbedaan dari segi periwayatan adalah sebagai berikut ;
• Al-Qur’an tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja
sebab sebab mengurangi kemukjizatannya
• Hadits qudsi dan hadits nabawi boleh diriwayatkan dengan
maksudnya saja. Yang terpenting dalam hadits adalah
penyampaian maksudnya.
3. Perbedaan dari segi kemukjizatannya adalah sebagai berikut :
• Al-Qur’an, baik lafal maupun maknanya merupakan mu’jizat
• Hadits qudsi dan hadits nabawi bukan merupakan mu’jizat
4. Perbedaan dari segi nilai membacanya adalah sebagai berikut :
• Al-Qur’an diperintahkan untuk dibaca, baik pada waktu shalat
(surat al-Fatihah) maupun di luar shalat sebagai ibadah, baik
orang yang membacanya itu mengerti maksudnya maupun tidak
• Hadits qudsidan hadits nabawi dilarang dibaca ketika shalat dan
membacanya tidak bernilai ibadah.Yang terpenting dalam
hadits adalah untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan.

C. MACAM-MACAM SUNNAH
Setelah memahami pengertian sunnah, kita mengetahui bahwa sunnah
berdasarkan unsur-unsur dari pengertian As-Sunah menurut ahli hadits
tersebut, maka Sunah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu Sunah
qauliyah, sunnah fi’liyah, sunnah taqririyah dan Sunnah Hammiyah.
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 10
1. Sunah Qauliyah (ﺔ ﻴِﻟ ﻮَ ﻗ ﺔ ﻨ ﺳ)
Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan (sabda) beliau
dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum (syariat), akhlak, akidah,
pendidikan, dan sebagainya.
Contoh sunnah qauliyah antara lain :
a. Hadits tentang persatuan orang beriman
ﻋ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ِﻦﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﻰِﺑَ ﺍ ﻦ j ﺎً ﻀﻌﺑ ﻪُ ﻀﻌﺑ ﺪﺸﻳ ِﻥﺎﻴﻨﺒْ ﻟﺎَ ﻛ ِﻦِﻣﺆﻤْ ﻠِﻟ ﻦِﻣﺆﻤْ ﻟَ ﺍ ) . ﻩﺍﻭﺭ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ .(
“Dari Abi Musa dari Nabi SAW., beliau bersabda : Orang mukmin
dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, yang
satu sama lain saling menguatkan”. (H.R. Bukhori)

b. Hadits tentang doa Nabi Muhammad SAW., kepada orang yang
mendengar, menghapal, dan menyampaikan ilmu
َ ﻝﺎَ ﻗ ٍﺖِﺑﺎَ ﺛ ِﻦﺑِﺪﻳَ ﺯ ﻦﻋ ِ.ﺍ َ ﻝﻮﺳﺭ ﺖﻌِﻤﺳ j ُ .ﺍ ﺮﱠ ﻀَ ￿ ُ ﻝﻮُ ﻘﻳ ً ﺃﺮﻣِﺍ ﺎً ﺜﻳِﺪﺣ ﺎﻨِﻣ ﻊِﻤﺳ
َ ﻈِﻔﺤَ ﻓ ﻩﺮﻴَ ﻏ ﻪَ ﻐَ ﻠﺑﻭ ﻪ ) ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ (
“Dari Zaid bin Tsabit berkata : ‘Saya mendengar Rasulullah SAW.,
bersabda ; “semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang
mendengarkan suatu hadits dari kami, kemudian ia hapal dan
menyampaikannya kepada orang lain”. (HR. Abu Daud).
c. Hadits tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah
ﺓﺮﻳﺮﻫ ﻰِﺑَ ﺍ ﻦﻋ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ِﻦﻋ j َ ﻝﺎَ ﻗ : ِﻥﺎَ ﺘﻤِﻠَ ﻛ ِﻥﺎَ ﺘَ ﻔﻴِﻔﺧ ﻰِﻓ ِﻥﺎَ ﺘَ ﻠﻴِﻘَ ﺛ ِﻥﺎﺴﱢ ﻠﻟﺍ ﻰَ ﻠﻋ
ِﻥﺍﺰﻴِﳌْ ﺍ ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﻰَ ﻠﻋ ِﻥﺎَ ﺘﺒﻴِﺒﺣ : ﺤِﺑﻭ ِ.ﺍ ﻥﺎﺤﺒﺳ ِﻢﻴِﻈﻌْ ﻟﺍ ِ.ﺍ ﻥﺎﺤﺒﺳ ﻭ ِﻩِﺪﻤ ) ﻖﻔﺘﻣ
ﻪﻴﻠﻋ .(
“Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda : ‘dua kalimat yang
ringan diucapkan, tetapi berat timbangan (kebaikan)nya, dan
disukai (Allah) Yang Maha Rahman, yaitu (ucapan); Subhanallahi
Wabihamdihi, dan Subhanallahil adzim”. (HR. Bukhori Muslim).
d. Contoh hadits nabi yang mengandung ajaran akhlak
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 11
ﻲِﺒﻨﻟﺍ َ ﻝﺎَ ﻗ j ﻥﺎﻤﻳِﻹْ ﺍ ﻊﻤﺟ ﺪَ ﻘَ ﻓ ﻦﻬﻌﻤﺟ ﻦﻣ ﺙﻼَ ﺛ : ُ ﻝْ ﺬﺑﻭ ،ِﻪِﺴْ ﻔَ ￿ ﻦِﻣ ﻑﺎﺼْ ￿ْ ِﻹَ ﺍ
َ ﻘِﺘْ ﻓِﻹْ ﺍ ﻦِﻣ ُ ﻕﺎَ ﻔْ ￿ِﻹْ ﺍﻭ ،ِﻢَ ﻟﺎﻌْ ﻠِﻟ ِﻡﻼﺴﻟﺍ ِﺭﺎ ) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ (
“Nabi SAW., bersabda ; ‘Ada tiga, barangsiapa yang mampu
menghimpunnya maka sungguh ia telah menghimpun iman yang
sempurna ; (1). Jujur terhadap diri sendiri, (2). Mengucapkan
salam perdamaian keseluruh dunia, (3). Mendermakan apa yang
menjadi kebutuhan umum” (HR. Bukhari).

Ciri utama dari sunnah qauliyah adalah adanya perkataan : ِﺍ ُ ﻝ ﻮ ﺳ ﺭ َ ﻝﺎَ ﻗ
dan ﻲِﺒ ﻨﻟﺍ َ ﻝﺎَ ﻗ. Dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati
urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi kuantitas (jumlah).
Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah menempati kualitas
pertama, di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah taqririyah.

2. Sunah Fi’liyah ( ﺔ ﻨ ﺳ ْ ﺔﻴِ ﻠ ﻌِ ﻓ )
Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perilaku beliau, dapat
berupa penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang
belum jelas cara pelaksanaannya. seperti cara beliau shalat, puasa, haji
dan lain-lain.
Contoh sunnah fi’liyah :
a. Hadits yang berkenaan tentang tata cara jama’ah
ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﻥﺎَ ﻛ j َ ﺫِﺍ ﺎﻨَ ﻓﻮُ ﻔﺻ ﻯّ ِﻮﺴﻳ ﺮﺒَ ﻛ ﺎﻨﻳﻮَ ﺘﺳﺍ ﺍَ ﺫِﺎَ ﻓ ِﺓﻼﺼﻟﺍ ﱃَ ﺍ ﺎﻨﻤُ ﻗ ﺍ . ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (
“Adalah Nabi SAW menyamakan (meluruskan) saf-saf kami ketika
kami melakukan shalat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah
Nabi SAW bertakbir”. (H.R. Muslim)
b. Hadits yang berkenaan dengan tata cara shalat di atas kendaraan
ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺎَ ﻛ َ ﻝﺎَ ﻗ ِ.ﺍ ِﺪﺒﻋ ِﻦﺑِﺮِﺑﺎﺟ ﻦﻋ j ﺖﻬﺟﻮَ ﺗ ﺚﻴﺣ ِﻪِﺘَ ﻠِﺣﺍﺭ ﻰَ ﻠﻋ ﻰﱢ ﻠﺼﻳ
َ ﻝﺰَ ￿ َ ﺔَ ﻀﻳِﺮَ ﻔﻟْ ﺍ ﺩﺭَ ﺍ ﺍَ ﺫِﺈَ ﻓ َ ﺔَ ﻠﺒِﻘﻟْ ﺍ َ ﻞﺒْ ﻘَ ﺘﺳﺎَ ﻓ ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (
“Dari Jabir bin Abdillah berkata, adalah Rasulullah SAW., shalat
(sunnah) di atas kendaraannya (tunggangannya), kemana saja
tunggangan itu menghadap. Maka apabila beliau hendak shalat
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 12
fardlu, maka beliau turun dari kendaraannya, kemudian shalat
menghadap kiblat”. (HR. Bukhari Muslim).

Ciri utama dari sunnah fi’liyah adalah adanya perkataan :  ﻥﺎَ ﻛ ِﺍ ُ ﻝ ﻮ ﺳ ﺭ
dan  ﺖ ﻳَ ﺍ ﺭ / ﺎ ﻨ ﻳَ ﺍ ﺭ ﻲِ ﺒﻨﻟﺍ dan perkataan lain yang menunjukan Rasulullah
melakukan sesuatu perbuatan. Dilihat dari tingkatannya, sunnah
qauliyah menempati urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi
kuantitas (jumlah). Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah
menempati kualitas pertama, di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah
taqririyah.

3. Sunah Taqririyah ( ﺔ ﻨ ﺳ ْ ﺔﻳِ ﺮ ﻳِ ﺮْ ﻘَ ﺗ )
Arti taqrir nabi ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak
mengadakan sanggahan atau menyalahkan, atau menyetujui apa yang
dilakukan atau apa yang diucapkan sahabat didepan beliau. Atau sunnah
taqririyah berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW., terhadap apa yang
datang atau dilakukan para sahabatnya.
Contoh sunnah taqririyah antara lain :
a. Hadits tentang daging dhab (sejenis biawak)
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa khalid bin walid, dalam
sebuah jamuan makan menyuguhkan daging biawak kepada para
tamu, termasuk kepada nabi. Ia mempersilahkan nabi untuk makan
menikmati hidangan bersama para tamu undangan lainnya. Namun
beliau menjawab :
) ﻲِ￿ﺪِﺟَ ﺄَ ﻓ ،ﻲِﻣﻮَ ﻗ ِﺽﺭَ ﺄِﺑ ﻦُ ﻜﻳ ﻢَ ﻟ ﻦِﻜَ ﻟﻭ ،َ ﻻ ﻪَ ﻓﺎﻋَ ﺍ ( َ ﻝﺎَ ﻗ : ﺪِﻟﺎﺧ : ﺎَ ﻓ ﻪُ ﺘْ ﻠَ ﻛَ ﺄَ ﻓ ،ﻪُ ﺗﺭﺮَ ﺘﺟ
ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭﻭ j ُ ﻈﻨﻳ ﻲَ ﻟِﺍ ﺮ ) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (
“Tidak berhubung binatang itu tidak terdapat dikampung kaumku,
aku jijik padanya. Kata khalid ; ‘segera aku memotong dan
memakannya, sedangkan Rasulallah SAW, melihat padaku” (HR.
Bukhari Muslim).
Tindakan khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak
tersebut disaksikan oleh nabi, dan nabi tidak menyanggahnya atau
melarangnya. Keengganan beliau tidak memakan hanya karena jijik.

b. Contoh tentang dalam masalah ijtihad waktu shalat
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 13
ﺍ ِﺏﻭﺮُ ﻏ ﺪﻌﺑ ِﻦﻴَ ﺘﻌْ ﻛﺭ ﻰّ ِﻠﺼُ ￿ ﺎﻨُ ﻛ ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺎَ ﻛﻭ ِﺲﻤﺸﻟ j ﻢَ ﻟﻭ ﺎَ ￿ﺮﻣْ ﺄﻳ ﻢَ ﻟﻭ ﺎَ ￿ﺍﺮﻳ
ﺎﻨﻬﻨﻳ ) . ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (
“Adalah kami (para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah
terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW
melihat apa yang kami lakukan diam tidak menyuruh dan tidak pula
melarang kami”. (H.R. Muslim)

c. Hadits tentang tayamum
َ ﻝﺎَ ﻗ ﻱِﺭﺪُ ﳋْ ﺍ ٍﺪﻴِﻌﺳ ﻲِﺑَ ﺍ ﻦﻋ : ِﻥﻼﺟﺭ ﺝﺮﺧ ﺓﻼﺼﻟﺍ ِﺕﺮَ ﻀﺤَ ﻓ ٍﺮَ ﻔﺳ ﻰِﻓ
ﺀﺂﻣ ﺎﻤﻬﻌﻣ ﺲﻴَ ﻟﻭ َ ﳌْ ﺍ ﺪﺟﻭ ﻢُ ﺛ ﺎﻴﱠ ﻠﺼَ ﻓ ﺎ´ﺒﻴَ ﻃ ﺍ´ﺪﻴِﻌﺻ ﺎﻤﻤﻴَ ﺘَ ﻓ ﺀﺂ ِﺖْ ﻗﻮﻟْ ﺍ ﻰِﻓ
ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺎﻤﻫﺪﺣَ ﺍ ﺎﻫﺩﺎﻋَ ﺄَ ﻓ ﻢَ ﻟﻭ ﺀﻮُ ﺿﻮﻟْ ﺍﻭ ِ.ﺍ َ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻴَ ﺗَ ﺍ ﻢُ ﺛ ﺮﺧَ ﻷْ ﺍ ِﺪِﻌﻳ
j َ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺖﺒﺻَ ﺍ ﺪِﻌﻳ ﻢَ ﻟ ﻱِﺬﱠ ﻠِﻟ َ ﻝﺎَ ﻘَ ﻓ ﻪَ ﻟ ﻚِﻟﺍَ ﺫ ﺍﺮَ ﻛَ ﺬَ ﻓ ﻚْ ﺗَ ﺃﺰﺟَ ﺍﻭ ﻚُ ﺗﻼﺻ
ﺩﺎﻋَ ﺍﻭ َ ﺄﱠ ﺿﻮَ ﺗ ﻯِﺬﱠ ﻠِﻟ َ ﻝﺎَ ﻗﻭ ﻚَ ﻟ ِﻦﻴَ ﺗﺮﻣ ﺮﺟَ ﻷْ ﺍ } ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺍ ﻩﺍﻭ {
“Dari Abu Said al-Khudri berkata : ‘dua orang lelaki pergi
melakukan perjalanan. Ketika sampai waktu shalat, keduanya tidak
mendapatkan air, maka mereka berdua bertayamum dengan
menggunakan debu yang suci kemudian keduanya mendirikan
shalat. Setelah itu mereka menemukan air, salah seorang di antara
keduanya berwudlu dan mengulangi shalatnya, sedang yang lain
tidak mengulanginya. Keduanya datang menghadap Rasulullah
SAW., lalu menceritakan hal tersebut. Kepada yang tidak
mengulang Rasulullah bersabda ; ‘Engkau telah mengerjakannya
menurut sunnah, dan shalatmu cukup (sah)’. Kepada yang lainnya,
beliau bersabda ; ‘Engkau mendapatkan pahala dua kali”, (HR.
Abu Daud : 286).

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits atau sunnah
taqririyah karena mengandung ketetapan nabi terhadap perbuatan
yang dilakukan sahabat, dapat juga disebut dengan sunnah qauliyah
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 14
karena nabi bersabda (berkata) dalam mengutarakan ketetapannya.
Untuk mengkompromikan sunnah tersebut disebut dengan sunnah
taqrir qauliyah.

d. Contoh lain sunnah taqririyah adalah diamnya nabi terhadap wanita
yang keluar rumah, berjalan di jalanan, pergi ke masjid, dan
mendengarkan ceramah yang memang diundang untuk kepentingan
suatu pertemuan.

4. Sunah Hammiyah (  ﻨ ﺳ ﺔ ْ ﺔ ﻴ ﻤ ﻫ )
Diantara salah satu unsur dalam pengertian Sunnah adalah sifat,
keadaan dan termasuk pula hasrat (Himmah) Rasulullah SAW. Dalam
hal ini disebutnya “Sunnah Hammiyyah”. Sunnah Hammiyah ini antara
lain mencakup :
a. Hasrat keinginan beliau untuk melakukan sesuatu, tetapi belum
sampai terealisasi. Contohnya pernyataan Rasulullah SAW untuk
melaksanakan puasa tanggal 9 Asy-Syura’. Namun sebelum
waktunya tiba, beliau dipanggil Allah SWT (wafat).
ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭ ﻡﺎﺻ ﺎﻤَ ﻟ j ﺮﻣَ ﺍﻭ ﺀﺍﺭﻮﺷﺎﻋ ﻡﻮﻳ ِﺼِﺑ ﺍﻮُ ﻟﺎَ ﻗ ِﻪِﻣﺎﻴ : َ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ِ.ﺍ ،
ﻌﻳ ﻡﻮﻳ ﻪﱠ ￿ِﺍ َ ﻝﺎَ ﻘَ ﻓ ﻯﺭﺎﺼﻨﻟﺍ ﻭ ﺩﻮﻬﻴْ ﻟﺍ ﻪﻤّ ِﻈ : ُ .ﺍ ﺀﺎﺷ ﻥِﺍ ِﻞِﺒْ ﻘﻤْ ﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﻥﺎَ ﻛ ﺍَ ﺫِﺎَ ﻓ
ﻊِﺳﺎﱠ ﺘﻟﺍ ﻡﻮﻴْ ﻟﺍ ﺎﻨﻤﺻ ) . ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺍﻭ ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ .(
“Di waktu Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asy-Syura’, dan
memerintahkan supaya dipuasai, para sahabat bertanya : “Ya
Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang
Yahudi dan Nasrani”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau
demikian, tahun depan insya Allah, aku akan berpuasa (pula) pada
tanggal sembilannya”. (HR. Muslim dan Abu Daud).
b. Hadits yang menjelaskan tentang sifat dan keadaan jasmaniyah
Rasulullah adalah: dari Sahabat Anas, dikatakannya :
ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺎَ ﻛ j ´ﻬﺟﻭ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﺴﺣَ ﺍ َ ﻻﻭ ِﻞﻳﻮﱠ ﻄﻟﺎﺑ ﺲﻴَ ﻟ ﺎً ﻘْ ﻠﺧ ﻢﻬﻨﺴﺣَ ﺍﻭ ﺎ
ِﺮﻴِﺼَ ﻘْ ﻟﺍَ ﺎﺑ ) . ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 15
“Rasulullah SAW itu manusia yang paling baik paras mukanya dan
postur tubuhnya. Beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek”. (HR.
Bukhari Muslim).

c. Silsilah-silsilah, nama-nama, dan tahun kelahiran yang telah
ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. Contoh yang
dikatakan Qais bin Mahramah ra. Sebagai berikut :
ﺪِﻟﻭ ﺕ ِ.ﺍ ُ ﻝﻮﺳﺭﻭ ﺎَ ￿َ ﺍ j ِﻞﻴَ ﻔْ ﻟﺍ ﻡﺎﻋ . ) ﻯﺬﻣﱰﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ( .
“Aku dan rasulullah SAW dilahirkan pada tahun Gajah”. (HR.
Tirmidzi).

IKHTISAR
Dari penjelasan pengertian hadits, sunnah, khabar dan atsar tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan dikalangan para ulama,
yaitu :
1. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits, sunnah, khabar dan atsar adalah
Murodif (Sinonim), sama artinya. Maka istilah Khabar Mutawatir dipakai
juga untuk Hadits Mutawatir, Haditsun Nabawy untuk Sunnatun Nabawy
dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga disebut Ahli Atsar.
2. Sebagian ulama membedakan hadits, sunnah, khabar dan atsar. Secara garis
besar hadits bersifat terbatas kepada Nabi SAW sedang sunnah, khabar dan
atsar lebih umum.
3. Adapun perbedaan Al-Qur’an, Hadits Qudsi dan hadits nabawi dapat dilihat
dari perbedaan bahasa dan makna, Perbedaan dari segi periwayatan,
Perbedaan dari segi kemukjizatannya, Perbedaan dari segi nilai
membacanya
4. Sunnah dibagi menjadi empat macam ; sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
sunnah taqririyah, dan sunnah hammiyah.
5. Sunnah qauliyah berupa perkataan (sabda) beliau dalam berbagai bidang,
seperti bidang hukum (syariat), akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya.
Sunnah fi’liyah berupa perilaku beliau, dapat berupa penjelasan praktis
terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya.
seperti cara beliau shalat, puasa, haji dan lain-lain, sunnah taqririyah
keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau
menyalahkan, atau menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan
sahabat didepan beliau. Atau sunnah taqririyah berupa ketetapan Nabi
Muhammad SAW., terhadap apa yang datang atau dilakukan para
sahabatnya
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 16
6. Sunnah Hammiyah berupa sifat, keadaan dan termasuk pula hasrat
(Himmah) Rasulullah SAW.

LATIHAN SOAL-SOAL
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban
yang
1. Berikut ini pengertian hadits menurut bahasa, kecuali ….
a. Dekat d. Berita
b. Baru e. Informasi
c. Bacaan
2. ﻡﻼﺳﻻﺍ ﻰﻓ ﺪﻌﻟﺍ ﺚﻳﺪﺣ pengertian hadits dalam kalimat tersebut berarti ….
a. Lama d. Berita
b. Baru e. Peristiwa
c. Dekat
3. Menurut mayoritas ulama, pengertian hadits dalam pengertian luas,
disandarkan kepada ….
a. Nabi saja d. Sahabat, tabi’in dan ulama
b. Shahabat dan ulama e. Orang Islam secara umum
c. Nabi, sahabat dan tabi’in
4. Unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian hadits adalah ….
a. Perbuatan dan perkataan Nabi SAW
b. Perbuatan, perkataan dan pernyataan Nabi
c. Perkataan, perbuatan, pernyataan Nabi dan pertanyaan sahabat
d. Perkataan, Perbuatan, pernyataan, ketetapan dan sifat-sifat atau
keadaan Nabi SAW
e. Perbuatan, pertanyaan, perkataan, tingkah laku, keseharian Nabi
SAW
5. ّ ِﻴﺳ ﻡَ ﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺔﻨﺴﺣ ﺓﺩﺎﺘﻌﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ً ﺔَ ﺌ adalah definisi menurut bahasa dari ….
a. Hadits d. Sunnah
b. Qadim e. Hadits Mauquf
c. Khabar
6. Ulama yang membatasi pengertian sunnah hanya yang terkait dengan
masalah hukum saja adalah golongan ulama ….
a. Ahli fiqih d. Ahli Nahwu
b. Ushul fiqih e. Ahli Dakwah
c. Muhaditsin
7. Yang tidak termasuk dalam kelompok pembagian sunnah dipandang dari
sudut unsur-unsur pengertiannya adalah ….
a. Sunnah Qauliyah d. Sunnah Hammiyah
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 17
b. Sunnah Taqririyah e. Sunnah Fi’liyah
c. Sunnah Mu’akkadah
8. ﺎﻛ ﻦﻣﺆﻤﻠﻟ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﺎﻀﻌﺑ ﻪﻀﻌﺑ ﺪﺸﻳ ﻥﺎﻴﻨﺒﻟ Hadits tersebut bisa dijadikan contoh dari ….
a. Sunnah Qauliyah d. Hammiyah
b. Fi’liyah e. Mu’akkadah
c. Taqririyah
9. Yang menjadi contoh Sunnah Hammiyah adalah ….
a. Nabi melarang makan bangkai
b. Rencana Nabi puasa tanggal 9 Asy-Syura
c. Nabi adalah manusia yang paling sempurna
d. Nabi mendiamkan sahabat yang memakan “Dhab”
e. ﺕﺎﻴﻨﻟﺎﺑ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺎﳕﺍ
10. Khabar itu lebih umum daripada hadits, sebab ….
a. Khabar datangnya dari Nabi dan lainnya
b. Khabar datang dari Nabi
c. Hadits bersifat umum
d. Hadits juga datang dari sahabat
e. Khabar sama dengan Sunnah
11. Sahabat Ali berkata : “Meletakkan tangan di bawah pusar ketika shalat itu
sunah”. Pernyataan itu bisa dijadikan contoh ….
a. Hadits d. Sunnah
b. Khabar e. Hadtis Qudsy
c. Atsar
12. Yang dimaksud “Do’a Ma’tsur” adalah do’a yang ….
a. Banyak dibaca ulama d. Dinukil dari Nabi SAW
b. Diterima oleh umum e. Wajib dibaca ketika
shalat
c. Disusun berdasarkan bab
13. Hadits Qudsi disebut pula ….
a. Hadits Nabi d. Atsar
b. Hadits Rabbani e. Khabar
c. Sunnah Nabi
14. Diantara ciri-ciri hadits Qudsi adalah ….
a. Diriwayatkan oleh Bukhari
b. Diriwayatkan oleh Bukhari - Muslim
c. Terdapat kata-kata yang menyandarkan kepada Allah
d. Langsung diriwayatkan Nabi
e. Diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada sahabat
15. Diantara perbedaan Hadits Qudsi dengan Al-Qur’an adalah ….
a. Semua ayat Al-Qur’an mu’jizat dan mutawatir
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 18
b. Al-Qur’an diturunkan melalui Nabi
c. Hadits Qudsi yang membawanya harus wudlu
d. Hadits Qudsi susunan redaksinya dari Allah SWT
e. Hadits Qudsi harus diikuti.

B. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan
Sempurna !
1. Jelaskan makna hadits secara etimologi!
2. Jelaskan pengertian hadits menurut ahli hadits!
3. Jelaskan pengertian sunnah menurut ulama fiqih!
4. Jelaskan perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar!
5. Jelaskan pengertian hadits Qudsi dan berikan contohnya!
6. Jelaskan perbedaan al-Qur’an, Hadits Qudsi, dan Hadits Nabawi!
7. Tuliskan masing-masing satu buah hadits qauliyah, fi’liyah,
taqririyah, dan hammiyah!


KATA-KATA MUTIARA
ﻮُ ￿ ُ ﻞْ ﻘﻌْ ﻟَ ﺍ ِﻞِﻃﺎﺒﻟْ ﺍﻭ ﻖَ ﳊْ ﺍ ﻦﻴﺑ ُ ﻕﺮَ ﻔﻳ ِﺐْ ﻠَ ﻘﻟْ ﺍ ﻰِﻓ ﺭ
“Akal itu Cahaya dalam hati ia dapat membedakan antara yang hak dan bathil”


GALERI SENI ISLAMI


maka hendaklah kamu menyebut. Artinya bahwa sesuatu itu menunjukan pada waktu yang singkat/dekat.Sesuatu yang baru (   ). dan hadits qudsi. khabar.‫ﺎ‬ ￿َ‫ﺍ َﺍ‬‫ َﺗﻘ‬‫ َﺍ‬ ِ‫ﻻ َﺍ‬‫ ﻗ‬j  ِ‫ِﻠ‬ ِ ‫ﺎ ُﺍ‬ ‫ﻣ ﺿﻴﻒ ﻟ ﻨﺒﻲ َﻮ ً ﻭﻓﻌﻼ ﻭ ْ ِﻳﺮ ﻭ ﺤﻮﻫ‬ ‫ﺮ‬ “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. dekat ( ‫ . yaitu : . kata hadits (‫ )ﺍﳊﺪﻳﺚ‬mempunyai beberapa arti. KHABAR. sunnah. Menurut pengertian ahli hadits. 1. atsar.= nyebutnya (dengan bersyukur)”.BAB VII : ISTILAH-ISTILAH HADITS Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an. ‫ﻭ ﻣ ﺑﻨﻌﻤﺖ ﺭّﺑﻚ َﺤﺪﺙ‬  ِ  ‫ ﻓ‬ ِ ِ ِِ‫ﺎ‬‫َﺍ‬ ّ Sedangkan dari segi istilah hadits mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut : a. Pengertian hadits yang terbatas adalah : . SUNNAH. artinya warta berita. pengertian hadits dibagi menjadi dua. dan atsar. baik berupa perkataan. ATSAR. Hadits mempunyai banyak istilah antara lain hadits iru sendir. DAN HADITS QUDSI Sebelum memasuki pembahasan tentang ilmu hadits. sunnah. pernyataan (taqrir) dan sebagainya”. Nabi Muhammad SAW yang lain. ٌ ‫ﺭﻭﺍﻳ‬ atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. yakni perkataan. Seperti : “Orang yang baru masuk Islam = ‫ﺣ ِﻳﺚ ﻌﻬﺪ ﻓ ﻹﺳﻼﻡ‬ ِ  ِ ‫ ِ ِﻰ ْﺍ‬‫ ْﺍﻟ‬   ‫ﺪ‬ dan khabar atau berita (‫ﺔ‬ِ ). A. perbuatan. dan sifat-sifat atau keadaan. pernyataan. yaitu pengertian hadits yang luas dan pengertian hadits yang terbatas.)ﻗ‬lawannya adalah al-qadim ‫ﺟ ِﻳﺪ‬ ‫ﺪ‬ ‫َ ِﻳﺐ‬ ‫ﺮ‬ (lama). Hadits Menurut bahasa (etimologi). “Dan terhadap nikmat Tuhanmu. Dalam Al-Qur’an disebutkan. perkataan/ucapan. perbuatan. kita sebaiknya mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dan merupakan kunci utama dalam mempelajari hadits. khabar. PENGERTIAN HADITS. Pengertian hadits di atas mengandung empat unsur. hadits mempunyai empat istilah yaitu hadits. yang kesemuanya hanya disandarkan 2 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 .

Al-Isra’ ayat 177 sebagai berikut : 3 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . perbuatan. ‫ْﻠُﺘ‬  ‫َﻟ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪﺧ ﻤ‬ ‫ﻮ‬ “Sungguh kamu akan mengikuti sunnah atau jalan orang-orang sebelum kamu. atau taqrir yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi’in. tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak pula tabi’in. baik atau pun buruk. baik itu hal yang terpuji maupun tercela. niscaya kmau akan mengikutinya”. Menurut ahli usuhul hadits adalah . Sunnah Sunnah menurut bahasa (etimologi). Sementara menurut pengertian yang luas. seperti masalah kebiasaan sehar-hari atau adat istiadat. hadits tidak hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur’an. merupakan masdar dari kata ‫ﺔ‬ –  –  ً ‫ﺳﻦ ﻳﺴﻦ ﺳﻨ‬ yang berarti cara. sejengkal demi sejengkal. tidak termasuk hadits sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan hukum. sehingga andai mereka memasuki sarang dhab (biawak). 2. tradisi atau adat kebiasaan. sehasta demi sehasta. Hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa ayat. antaralain QS. dan maqtu’ (yang disandarkan kepada tabi’in). perbuatan. tetapi juga mencakup perkataan.. yang dimaksud dengan ahli ushul disini adalah ahli hukum Islam (ahli ushul fiqih) dan ushul hadits. sehingga dalam hadits ada istilah hadits marfu’ (hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW). kata sunnah mengacu arti ketetapan atau hukum Allah. dan ketetapan nabi yang bersangkut paut dengan hukum” Menurut mereka. jalan yang ditempuh. ‫ﺎ‬ِ‫ﻜ‬ ِ ِ ‫ﱠﻠ‬‫َﺘ‬‫ﺎ‬ِ  ‫َﺗﻘَﺎ‬ ‫ﺎُﻟ‬‫َﺍﻓ‬j ‫ﺍُﻟ‬‫َﺃﻗ‬ ‫ﻩ ﻣﻤ ﻳ ﻌ ﻖ ﺑﻪ ﺣ ْﻢ ﺑﻨ‬‫ْﻮ ﻪ ﻭ ْﻌ ﻪ ﻭ ِﻳ‬ ‫ﺭﺮ‬ “Segala perkataan. hadits mauquf (hadits yang disandarkan kepada sahabat). Arti semacam itu berdasarkan hadits berikut : ‫ﺒﻌﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ َﺒﻠ ُﻢ ﺷﺒﺮ ﺑﺸﺒﺮ ﻭﺫﺭ ﻋ ﺑﺬﺭ ﻉ ﺣﺘ ﻮ ﺩﺧ ﻮ ﺣﺠﺮ ﱠﺐ‬  ‫ ﺍﻟﻀ‬  ‫ﺍ‬‫ُﻠ‬  ‫ﱠﻰَﻟ‬ ٍ ‫ﺍ‬ِ ِ‫ﺎ‬‫ﺍ‬ِ  ٍ ِ ِ‫ﺍ‬ِ ‫ِﻜ‬‫ ﻗ‬    ِ‫َﻟَﺘﱠﺘ‬ . Menurut ahli ushul.kepada beliau. atau ketetapan. b.

ketetapan (taqrir). baik berupa perkataan. sunnah didefinisikan sebagai berikut : 4 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang pada keduanya. Sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW.ِ ِ￿َ‫ﺔ‬  ِ ‫ ﺍ‬ ‫ﺎ ِﺘَﺎ‬ِِ‫ﻜُﺘ‬ ‫ َﺗ‬ِ‫ﺎ‬‫ﺍ‬‫ َﺗ ِﱡﻠ‬ ‫ َِﻟ‬‫ َﺍ‬‫ﻜ‬ِ  ‫ﻛ‬‫َﺗ‬ ‫ ﻭﺳﻨ َ ﺒﻴﻪ‬ ‫ﻳﻦ ﻦ ﻀ ﻮ ﻣ ﺍﻥ ﻤﺴ ْ ﻢ ﺑﻬﻤ ﻛ ﺏ‬‫ﺮ ْﺖ ﻓﻴ ُﻢ ﻣ‬ ‫ﺮ‬ “Aku tinggalkan untukmu dua perkara. budi pekerti. perbuatan. tabiat. ‫ُ ﱡ ﻣ ﺛﺮ ﻋﻦ ﻨﺒﻲ ﻣﻦ َﻮﻝ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻭ ْ ِﻳﺮ ﻭﺻ َﺔ ﺧ ﻘﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺮﺓ‬ ٍِ ‫ ٍ َﺍ‬ِ ‫ْﻠ‬ ٍ ‫ ِﻔ‬‫ ٍ َﺍ‬‫ َﺗﻘ‬‫ ٍ َﺍ‬ِ ‫ ٍ َﺍ‬‫ ﻗ‬ ِ j  ِ‫ ِ ﺍﻟ‬ ِ‫ﺎ ُﺍ‬‫ﻛﻞ‬ ‫ﺮ‬ . Al-Isra’ (17) : 77). Ulama yang mendefinisikan sunnah seperti itu. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sunnah lebih luas daripada hadits. perbuatan. Menurut ahli ushul fiqih.(QS. yaitu Kitab Allah (al-Qur’an).‫ﺎ‬ ‫ﺜ ِ َﺍ‬ِ‫ﻞ ْﺍﻟ‬‫ ﻗ‬ ِ‫ ﺫﺍ‬‫ َﺍﻛَﺎ‬‫ﺍ‬ ‫ﺳﻮ ﺀ ﻥ َ ﻟﻚ َﺒ َ ﺒﻌ َﺔ ﻡ ﺑﻌﺪﻫ‬ “Segala yang dinukilkan / bersumber dari Nabi Muhammad SAW. qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna. Maka inilah yang dimaksud dengan kata “sunnah” dalam sabda Nabi SAW berikut : . baik yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul maupun sesudahnya”. bukan semata-mata sebagai sumber hukum. perjalanan hidup. menegaskan bahwa sunnah dalam pengertian di atas ini adalah murodif (sinonim) dengan kata hadits.∩∠∠∪ ¸ξƒÈθøtrB $oΨÏK¨ΨÝ¡Ï9 ‰ÅgrB Ÿωuρ ( $oΨÎ=ß™•‘ ⎯ÏΒ šn=ö6s% $uΖù=y™ö‘r& ô‰s% ⎯tΒ sπ¨Ζß™ ß Artinya : (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan kami itu. dan Sunnah Nabi-Nya. atau perjalanan hidup beliau. maupun sifat-sifat dan perilaku beliau. baik berupa perkataan. maupun berupa taqrir (ketetapan). Mayoritas ulama hadits (Muhadditsin). baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. memandang diri Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah atau suri tauladan. Sedangkan menurut istilah ahli hadits ialah .

tetapi tidak akan disiksa bila dilakukannya”. jumlah sunnah lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah hadits.‫ َﺍﻥ‬ ‫ُﻠ‬ ‫ﺎ‬ِ ٍ ‫ َﺗﻘ‬‫ ٍ َﺍ‬ِ ‫ ٍ َﺍ‬‫ ﻗ‬ِ ِ ‫ﺁ‬‫ ْﺍﻟﻘ‬‫ ﻏ‬j ِ‫ ِ ﺍﻟ‬   ‫ﺎ‬‫ﻛﻞ‬  ‫َﻴﺮ ُﺮ ﻥ ﻣﻦ َﻮﻝ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻭ ْ ِﻳﺮ ﻣﻤ ﻳﺼ ﺢ‬ ‫ﺮ‬ ‫ُ ﱡ ﻣ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻨﺒﻲ‬ . sebab akan mendapatkan pahalabila dikerjakan. sunnah berarti bukan wajib. 3. Dengan demikian segala sifat. bukan makruh dan bukan pula mubah (masuk dalam hukum taklifi yang lima).‫ ِﻲ‬ ٍ ‫ﻜ‬ ِ  ِ ‫ﻜ‬ ‫ﻳ ُﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﺤ ْﻢ ﺷﺮﻋ ﱟ‬ “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. perilaku. dalam istilah mereka. Maksudnya warta berita yang disampaikan kepada seseorang kepada orang lain. Orang yang meriwayatkan atau menyampaikan suatu peristiwa sejarah disebut khabary atau akhbary. Menurut istilah ulama ahli hadits khabar adalah “segala bentuk berita. sebagaimana halnya orang yang meriwayatkan hadits disebut muhaddits. Definisi ahli ushul fiqih ini membatasi pengertian sunnah hanya pada sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah menurut Fuqoha (ahli fiqih). Khabar (‫)ﺧﺒﺮ‬   Dari segi bahasa khabar berarti warta atau berita. baik berupa perkataan. sedangkan hadits khusus dari yang diriwayatkan nabi saja. baik yang datang dari nabi. maupun dari tabiin”. bukan haram. Sinonim kata khabar adalah naba’ jamaknya adalah anba’. yang berkaitan dengan penetapan hukum syara’. 5 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . karena khabar mecakup segala hal yang diriwayatkan baik yang datang dari nabi maupun dari selain nabi. Kata khabar adalah bentuk tunggal dan jamaknya adalah akhbar. sejarah hidup Nabi SAW. maupun taqrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara’ (hukum agama Islam). yang tidak ada hubungannya dengan hukum syara’ tidak dianggap sebagai sunnah. Dengan pengertian seperti ini. perbuatan. Pendapat lain mengatakan bahwa khabar lebih umum daripada hadits. selain alQur’an. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah di sini berarti “sesuatu yang utamanya dikerjakan. sahabat nabi.

Al-Baihaqi). Ubaidilah Ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas’ud : ‫ﻞ‬‫ ِ ﻗ‬ِ ‫ ﺍْﻟ‬ ‫ﻠ‬  ِ  ِ ‫ﻰ‬ ‫ ْﺍﻻﺿ‬ ِ ‫ ﺍْﻟ ِﻄ‬‫ﺎ‬ِ ‫ ْﺍ‬ِ‫ﻜ‬‫ﺔ َﺍ‬ ‫َﺍﻟ‬ َ ‫ﺴﻨ ُ ﻥ ﻳ َﺒﺮ ﻻﻣ ﻡ ﻳﻮﻡ ﻔ ْﺮ ﻭﻳﻮﻡ َ ْﺤ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋ ﻰ ﻤﻨﺒﺮ َﺒ‬ ّ .” Para fuqoha memakai istilah “atsar” untuk perkataan-perkataan sahabat.(‫ﺍ ٍ. Hadits Qudsi (‫ﻗﺪ ِﻲ‬ ‫ﺳ‬ ُ ‫ﺚ‬ِ ‫)ﺣ‬ ‫ﺪﻳ‬ Hadits Qudsi disebut juga hadits Rabbani atau Illahi. Namun sebagian lain berpendapat : . yaitu : ‫ﻣ ﺧﺒﺮ ُ ﺒﻴﻪ ﺑ ْﻹ ﻬ ﻡ ﻭ ﺑ ﻤﻨ ﻡ َ َﺧﺒﺮ ﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻤﻌﻨ ﺑﻌﺒ ﺭﺓ‬ ِ‫ﺎ‬ِ ِ ‫ﻰ‬‫ ﺍْﻟ‬ ِ‫ ﺫ‬ِ j  ِ‫ ﺍﻟ‬ ‫ﺎِ ﻓﺄ‬‫ﺎْﻟ‬‫ﺎِ َﺃ‬‫ ِﺎ ِْﻟ‬ِ￿َ ‫ﺍ ﺍ‬ ‫ﺎ َﺍ‬ . Atsar (‫)ﺍَﺛﺮ‬ َ Atsar menurut bahasa berarti “bekas atau dampak dari sesuatu”. atau sesuatu yang diambil atau dinukil. Contohnya perkataan tabi’in.ِ ِ ‫ﻔ‬￿َ ‫ْﺴﻪ‬ “Sesuatu yang dikabarkan Allah Ta’ala kepada Nabi-Nya dengan melalui ilham atau impian. Oleh karena itu. sisa dari sesuatu. yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri. dan ulama salaf. ahli hadits juga dinamakan dengan atsary.4. 5. bukan sebagai khabar. Hal tersebut disebabkan Ubaidillah adalah seorang Tabi’in. atsar secara istilah berarti sama dengan hadits. tabi’in. hendaklah imam bertakbir pada Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha sebanyak sembilan kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. apalagi sebagai hadits. baik berupa perkataan atau perbuatan. )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ‬ِ‫ َﺗﻜ‬ ِِ ‫ﺍْﻟﺨﻄ‬ ‫ُ ْﺒﺔ ﺗﺴﻊ ْﺒﻴﺮ ﺕ‬ “Menurut sunnah. dan tabi’in (maqtu’).” (HR.” 6 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Jadi. dalam pandangan fuqoha’ perkataan Ubaidillah di atas dimasukkan ke dalam makna atsar. Menurut mayoritas (jumhur ulama).ٍ ‫ﺎ‬‫ َﺍﻓ‬‫ﺍ ٍ َﺍ‬‫ َﺍﻗ‬ ِ ‫ﻦ‬ِ ِ‫ﺍﻟﱠﺎ‬ ِ ‫ﺤ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ِ  ِ ‫ﺎ ُﺍ‬ ‫ ﻣﻦ ْﻮ ﻝ ﻭ ْﻌ ﻝ‬ ‫ﺎﺑﺔ ﻭ ﺘ ﺑﻌﻴ‬ ‫ﻣ ﺿﻴﻒ ﺍﱃ ﺼ‬ “Sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat (mauquf).

Contoh hadits Qudsi : ‫ﻙ‬‫ــﺎ‬‫ ـ ِ ﺍ ِ َﺗ‬ ِ ‫ ـ‬‫ــﺎ‬ِj ِ ‫ِ ـ‬‫ ـ ِ ﺍﻟ‬  ‫ــﺎ‬ ِ ‫ ـ‬  ‫ ـ‬ ‫ َﺍِــﻰ ﺫﺭ‬ ‫ ـ‬ َ ‫ ﺒ ﺭ‬ ‫ﺓ ﻋ ﻦ ﻨﺒ ﻰ ﻓﻴﻤ ﻳﺮﻭﻳ ﻪ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻋ ﻦ ﺑ َ ٍ ﺟﻨ ﺪﺏ ﺑ ﻦ ﺟﻨ‬ ِ ّ ‫ﺩ‬ ‫ﱟ‬ ‫ ﻪ َ ﻳ ﻋﺒ ﺩﻯ ِ ﻰ ﺣﺮﻣ ﺖ ﱡﻠ ﻢ ﻋ ﻰ ﻔ ﺴ ﻭﺟﻌ ﻪ‬￿ ‫ﻭ ﻌ ﱃ‬ ‫ْﻠﺘُــ‬  ‫ ْــ ِﻰ‬￿َ ‫ﻠــ‬ ‫ ﺍﻟﻈْــ‬ ‫ــ‬ ِ ‫ ﺍِــ‬ ِ ‫ـــﺎ‬ِ ‫ـــﺎ‬: ‫ ﻗَـــﺎﻝ‬‫.Hadits Qudsi itu jumlahnya tidak banyak. Muslim) 7 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . ﻓ‬ ‫ﻜ‬ “Dari Abu Dzarr bin Junadah RA. Kitab yang menghimpun Hadits Qudsi seperti : “AlKalimuth Thayyib” karya Ibnu Taimiyah dan “Adabul Ahaditsul Qudsiyah” cetakan pertama tahun 1969 M di Kairo karya Dr. Dari Nabi SAW berdasarkan berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta’ala.. Ahmad Asy-Syarbashy. hanya kurang lebih seratus hadits.. Aku telah jadikan perbuatan dhalim itu terlarang antara kamu sekalian. • Biasanya Hadits Qudsi ciri-cirinya menggunakan kalimat : (Allah berfirman) ‫َ ُ ﺒ ﺭ َﻭﻌ ﱃ‬  ‫ﺎ‬‫َﺗ‬ ‫ﻙ‬‫ﺎ‬‫ َﺗ‬‫ ﻗَﺎﻝ ﺍ‬j  ِ‫ﻗَﺎﻝ ﺍﻟ‬ ‫َ ﻨﺒﻲ‬ • (Pada apa yan diriwayatkan dari Allah) ‫ﺎﱃ‬‫َﺗ‬ ‫ﻙ‬‫ﺎ‬‫ ِ ﺍ ِ َﺗ‬ ِ ‫ﺎ‬ِ j  ِ‫ﻗَﺎﻝ ﺍﻟ‬  ‫ ﺒ ﺭ َ ﻭ ﻌ‬ ‫ﻓﻴﻤ ﻳﺮ ِﻳﻪ ﻋﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫َ ﻨﺒﻲ‬ • Lafaz-lafaz yang semakna dengan apa yang tersebut di atas. bahwa Allah telah berfirman : “Wahai hamba-Ku ! Aku telah mengharamkan dhalim terhadap diri-Ku sendiri. }ﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ َﺗﻈﺎَﻟ‬ ‫ﺎ. (HR. setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber (pertama) nya. dan seterusnya”. Karena itu janganlah kamu saling dhalim-mendhalimi. َﺍﱠــ‬ ‫ـــﺎ‬‫َﺗ‬ ￿‫ﱢ‬ ‫ﺑﻴﻨ ُﻢ ﻣﺤﺮﻣ َﻼ َ ﻤﻮ‬ {‫ﺍ . yaitu sahabat.

Sunnah ada segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka istilah Khabar Mutawatir dipakai juga untuk Hadits Mutawatir. selain itu titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. dan perjalanan hidup nabi. taqrir. maka balasannya satu kejahatan yang sepadan atau bahkan Aku ampuni. baik berupa perkataan. KHABAR DAN ATSAR 1. sunnah. selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.. PERSAMAAN SERTA PERBEDAAN HADITS.(‫ﺍﳊﺪﻳﺚ( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ “Dari Abu Dzarr RA. Sunnah. dan Atsar Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits. segala yang bersumber atau datangnya dari Nabi Muhammad SAW. dan Atsar Menurut sebagian ulama. dan atsar nabi. ‫ــ‬‫ َﺍ‬‫ـــﺎ َﺍ‬ِ‫ﺜﺎ‬‫ َﺍ‬ ‫ــ‬ ‫ ِ ﻓﻠَــ‬ ‫ــ‬ ‫ﺎْﻟ‬‫ـــﺎ‬  ‫ــ‬) : ‫ــﻞ‬  ‫ــ‬ ‫ﻝ ﺍ‬‫ﻘُــ‬: ‫ﻳ ﻮ ُ َ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﱠ ﻣ ﻦ ﺟ ﺀ ﺑ ﺤ ﺴﻨﺔ َ ﻪ ﻋ ﺸﺮ ﻣ َ ﻟﻬ ﻭ ﺯﻳ ﺪ‬ ْ ّ ّ ّ . karena masuk di dalamnya semua riwayat yang 8 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . ‫ َﺍﻏ ِـــ ـ‬‫ـــــﺎ َﺍ‬‫ـــ ـَِﺌﺔ ِﺜُﻠ‬ ٍ ‫ـــ ـَِﺌ‬ ‫ﺍ‬‫ـــ ـ‬ ‫َِﺌ ِ ﻓ‬ ‫ﺎﻟـــ ـ‬‫ـــــﺎ‬  ‫ـــ ـ‬ ‫ﻭﻣ ﻦ ﺟ ﺀ ﺑ ﺴﻴ ﺔ َﺠ ﺰ ﺀ ﺳ ﻴ ﺔ ﺳ ﻴ ٌ ﻣْ ﻬ ﻭ ْﻔ ﺮ‬ . SUNNAH. Khabar. 2. dapat disebut dengan hadits. ia berhak menerima sepuluh kali lipat atau lebih. kelakuan.. Perbedaan Hadits. Adapun khabar yang berarti berita atau warta. sifat. Khabar. baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. sunnah lebih luas cakupannya daripada hadits. Haditsun Nabawy untuk Sunnatun Nabawy dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga disebut Ahli Atsar. khabar nabai. maupun pengajaran. Ujarnya : Rasulullah SAW bersabda : Firman Allah ‘Azza wa Jalla : Siapa yang menjalankan kebaikan... sedang siapa yang berbuat kejahatan.. (Riwayat Muslim) B. Sunnah.‫ ﺻ ﻰ ُ ﻋ ﻴ ﻪ ﻭﺳ ﻢ‬ ُ ‫ﻋ ﻦ ﺑ َﺭ ﺭﺿ ﻰ ُ ﻋﻨ ﻪ َ َ َ َ ﺭﺳ ﻮ‬ ‫ ـّﻠ‬  ِ ‫ ـ‬‫َﻠ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ــﻠ‬ ِ ‫ﻝ ﺍ‬‫ ـ‬  ‫ ﻗــﺎﻝ : ﻗــﺎﻝ‬‫ ـ‬ ‫ ﺍ‬ ‫ ِ ـ‬ ٍ ‫ َﺍِــﻰ ﺫ‬ ‫ ـ‬ . Dengan demikian. khabar dan atsar adalah Murodif (Sinonim) atau sama artinya. sunnah nabi. Persamaan Hadits. Dengan demikian khabar lebih umum daripada hadits. dan seterusnya”. perbuatan. dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi’in.

baik orang yang membacanya itu mengerti maksudnya maupun tidak • Hadits qudsidan hadits nabawi dilarang dibaca ketika shalat dan membacanya tidak bernilai ibadah. baik pada waktu shalat (surat al-Fatihah) maupun di luar shalat sebagai ibadah. baik lafal maupun maknanya merupakan mu’jizat • Hadits qudsi dan hadits nabawi bukan merupakan mu’jizat 4.bukan dari Nabi Muhammad SAW. • Al-Qur’an tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab sebab mengurangi kemukjizatannya • Hadits qudsi dan hadits nabawi boleh diriwayatkan dengan maksudnya saja. yaitu Sunah qauliyah. dan diamalkan. Dan Hadits Nabawi Setelah memahami pengertian al-Qur’an pada semester satu. namun isinya sedangkan bahasanya dari Nabi merupakan wahyu dari SAW. • Hadits nabawi adalah bahasa dan atau mimpi maknanya dari nabi SAW 2. PERHATIKAN! 1. 3.. MACAM-MACAM SUNNAH Setelah memahami pengertian sunnah. meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau (nabi). Perbedaan dari segi bahasa dan makna Hadits Nabawi adalah adalah sebagai berikut : hadits yang materinya • al-Qur’an diturunkan dengan bahasa murni dan langsung dari dan maknanya langsung dari Allah nabi. dihayati..Yang terpenting dalam hadits adalah untuk dipahami. Perbedaan dari segi kemukjizatannya adalah sebagai berikut : • Al-Qur’an. Qudsi adalah hadits • Hadits qudsi adalah hadits yang yang diucapkan nabi maknanya dari Allah SWT. sunnah fi’liyah. Hadits Qudsi. hadits qudsi. dan nilai membacanya. periwayatan. sedangkan Hadits SWT. lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan dari segi periwayatan adalah sebagai berikut . kita mengetahui bahwa sunnah berdasarkan unsur-unsur dari pengertian As-Sunah menurut ahli hadits tersebut. dan hadits nabawi dari segi bahasa dan makna. 9 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Yang terpenting dalam hadits adalah penyampaian maksudnya.. C.. Perbedaan dari segi nilai membacanya adalah sebagai berikut : • Al-Qur’an diperintahkan untuk dibaca. sunnah taqririyah dan Sunnah Hammiyah. Perbedaan Antara Alqur’an. Allah melalui ilham. atsar berarti nukilan. 3. kemukjizatan. maka Sunah dapat dibedakan menjadi empat macam.

“semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan suatu hadits dari kami. seperti bidang hukum (syariat). beliau bersabda : Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan.R. Bukhori Muslim). d.1. Contoh hadits nabi yang mengandung ajaran akhlak 10 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Abu Daud). yang satu sama lain saling menguatkan”.(‫ﻋﻠﻴﻪ‬ “Dari Abi Hurairah. kemudian ia hapal dan menyampaikannya kepada orang lain”. yaitu (ucapan). Bukhori) b.. dan disukai (Allah) Yang Maha Rahman.. )ﺭﻭﺍﻩ‬‫ﻀ‬  ِ ‫ﺎ‬‫ِ ِ ﻛﺎْﻟ‬‫ِْﻠ‬ ِ‫ َﺍْﻟ‬j  ِ‫ ِ ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬  ‫ َﺍِﻰ‬  ‫ﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﻤﺆﻣﻦ َ ﺒﻨﻴ ﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌ ُﻪ ﺑﻌﻀ‬ ‫ﻋﻦ ﺑ ﻣﻮﺳ ﻋﻦ ﻨﺒﻲ‬ . bersabda . dan Subhanallahil adzim”. Sunah Qauliyah (‫ﺔ‬ِ‫ﺔ ﻗﻮ‬‫)ﺳ‬ ‫ﻟﻴ‬ َ ‫ﻨ‬ Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan (sabda) beliau dalam berbagai bidang. Rasulullah bersabda : ‘dua kalimat yang ringan diucapkan. kepada orang yang mendengar. (HR. menghapal. dan menyampaikan ilmu ‫ًﺎ‬  ‫ﺎ‬ِ ِ  ‫ًﺃ‬ِ ‫ ﺍ‬‫ﻀ‬￿َ ‫ﻝ‬‫ﻘ‬j ِ ‫ﻝ ﺍ‬   ِ  ‫ ِ ﺛَﺎِ ٍ ﻗَﺎﻝ‬   ‫ ﻳ ُﻮ ُ ﱠﺮ ُ ﺍﻣﺮ ﺳﻤﻊ ﻣﻨ ﺣ ِﻳﺜ‬ َ ‫ﻋﻦ ﺯﻳ ِﺑﻦ ﺑﺖ َ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮ‬ ‫ﺪ‬ ‫َﺪ‬ ‫ﻩ‬‫ﺑ َﻪ َﻴ‬ ‫َﺤﻔ َﻪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻭ‬ (‫ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ ﻏ‬‫َﻠﻐ‬ ‫ ِﻈ‬ ‫ﻓ‬ “Dari Zaid bin Tsabit berkata : ‘Saya mendengar Rasulullah SAW. akidah. Hadits tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah ‫َﻠﺘَﺎ ِ ِﻰ‬ِ ‫ﺎ ِ َﺛ‬ ‫ﻠَﻰ ﺍﻟﱢﻠ‬ ِ ‫ﻔﺘَﺎ‬ِ  ِ ‫ﺘَﺎ‬ِ‫ ﻗَﺎﻝ : ﻛ‬j  ِ‫ ِ ﺍﻟ‬   ‫ َﺍِﻰ‬  ‫َ َﻠﻤ ﻥ ﺧﻔﻴ َ ﻥ ﻋ ﺴ ﻥ ﻘﻴ ﻥ ﻓ‬ ‫ﺓ ﻋﻦ ﻨﺒﻲ‬‫ﻳ‬‫ﻋﻦ ﺑ ﻫ‬ ‫ﺮﺮ‬ ‫ ِ )ﻣﺘﻔﻖ‬ِ ‫ ﺍ ِ ﺍْﻟ‬‫ﺎ‬   ِِ  ِ ِ ‫ ﺍ‬‫ﺎ‬  : ِ  ‫ﻠَﻰ ﺍﻟ‬ ِ ‫ﺘَﺎ‬ِ ِ ‫ﺍ‬ِ‫ْﺍ‬ ‫ ﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺤ ﻥ‬ ‫ﳌﻴﺰ ﻥ ﺣﺒﻴﺒ ﻥ ﻋ ﺮﺣﻤﻦ ﺳﺒﺤ ﻥ‬ . dan sebagainya. (H.. Hadits tentang persatuan orang beriman ‫ ًﺎ.(‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ “Dari Abi Musa dari Nabi SAW. Subhanallahi Wabihamdihi. pendidikan. tetapi berat timbangan (kebaikan)nya. Hadits tentang doa Nabi Muhammad SAW. c. akhlak. Contoh sunnah qauliyah antara lain : a. (HR.

Mengucapkan salam perdamaian keseluruh dunia. di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah taqririyah. dapat berupa penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya. Bukhari). barangsiapa yang mampu menghimpunnya maka sungguh ia telah menghimpun iman yang sempurna . (2).. Muslim) b.R.‫ﺬﻝ‬ ،ِ ِ ‫ﻔ‬￿َ ِ  ‫ﺎ‬ ￿ِْ ‫ : َﺍ‬‫ﺎ‬ ‫ ْﺍ‬  ‫ ﻓﻘ‬     ‫ َﺛ‬j  ِ‫ﻗَﺎﻝ ﺍﻟ‬ ُ ْ ‫ﺑ‬ ‫ﻼﺙ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻬﻦ َ َﺪ ﺟﻤﻊ ِﻳﻤ ﻥ ﻹ ﺼ ﻑ ﻣﻦ ْﺴﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻹ‬ ‫َ ﻨﺒﻲ‬ (‫ ْﺍ ِﻓِﻘﺎ ِ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ ِ ‫ َﺎﻕ‬￿ِْ ‫ْﺍ‬ ،ِ ‫ﺎَﻟ‬‫ِِْﻠ‬  ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺴﻼﻡ ﻟ ﻌ ﻢ ﻭ ﻹ ﻔ ُ ﻣﻦ ﻹْﺘ َ ﺭ‬ “Nabi SAW. Hadits yang berkenaan dengan tata cara shalat di atas kendaraan ‫ ﻳﺼﻠ ﻋ ﺭ ﺣ ﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻮﺟﻬﺖ‬ ُ ‫ َ ﻥ ﺭﺳﻮ‬ ‫ﻋﻦ ﺟ ﺑ ِﺑﻦ ﻋﺒﺪ‬   ‫ َﺗ‬  ِ ِ‫ﺍ َِﻠ‬ ‫ﻠَﻰ‬ ‫ﱢﻰ‬ j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ ِ ﺍ ِ ﻗَﺎﻝ ﻛَﺎ‬ ِ  ِ‫ﺎ‬   ‫ﺮ‬ َ ‫َﺈﺫ ﺭﺩ َ ِﻳ َ َ ﺰ َ ﻓ ﺳَ ْﺒ َ ﻘﺒ‬ ‫ﺮ‬ (‫َﻠﺔ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ِ ‫ﻞ ْﺍﻟ‬‫ﺘﻘ‬ ‫ﻝ َﺎ‬￿َ‫ﻀﺔ‬‫ ْﺍﻟﻔ‬‫ﻓِ َﺍ َﺍ‬ “Dari Jabir bin Abdillah berkata. (1). Sunah Fi’liyah (‫ﺔ‬‫ﺔ ﻓﻌﻠ‬‫)ﺳ‬ ْ ‫ِﻴ‬ ِ ‫ﻨ‬ Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perilaku beliau. 2.ﻗَﺎﻝ ﺍﻟﻨ‬Dilihat dari tingkatannya. Hadits yang berkenaan tentang tata cara jama’ah (‫. shalat (sunnah) di atas kendaraannya (tunggangannya). )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﺎ ﻛ‬‫ﺘ‬ ‫ِ ﻓِ َﺍ ﺍ‬  ‫ﺎ َﺍﱃ ﺍﻟ‬‫ﺎ ِﺫﺍ ﻗ‬‫ﻓ‬‫ﻔ‬  ِ  j  ِ‫ ﺍﻟ‬‫َﺎ‬ ‫ﻳﻨ َﺒﺮ‬َ‫ ﺼﻼﺓ َﺎﺫ ﺳ‬ ‫ﻛ ﻥ ﻨﺒﻲ ﻳﺴﻮﻯ ﺻ ُﻮَﻨ ﺍ َ ُﻤﻨ‬ ‫ﻮ‬ ّ “Adalah Nabi SAW menyamakan (meluruskan) saf-saf kami ketika kami melakukan shalat. seperti cara beliau shalat. Ciri utama dari sunnah qauliyah adalah adanya perkataan : ِ ‫ﻗَﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍ‬  ُ   َ dan  ِ‫ . bersabda . adalah Rasulullah SAW.. Apabila saf-saf kami telah lurus. (3). barulah Nabi SAW bertakbir”. haji dan lain-lain. Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah menempati kualitas pertama. Jujur terhadap diri sendiri. Maka apabila beliau hendak shalat 11 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . puasa. ‘Ada tiga. kemana saja tunggangan itu menghadap. Mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum” (HR. Contoh sunnah fi’liyah : a. (H. sunnah qauliyah menempati ‫ﺒﻲ‬ َ urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi kuantitas (jumlah).

maka beliau turun dari kendaraannya.fardlu. melihat padaku” (HR.. kemudian shalat menghadap kiblat”. aku jijik padanya. Kata khalid . b. tidak mengadakan sanggahan atau menyalahkan. atau menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan sahabat didepan beliau. sunnah qauliyah menempati urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi kuantitas (jumlah). Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah menempati kualitas pertama. 3. terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. termasuk kepada nabi. ‘segera aku memotong dan memakannya. Bukhari Muslim). Contoh sunnah taqririyah antara lain : a. Dilihat dari tingkatannya. Ia mempersilahkan nabi untuk makan menikmati hidangan bersama para tamu undangan lainnya. (HR. sedangkan Rasulallah SAW. Bukhari Muslim). Tindakan khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh nabi. Contoh tentang dalam masalah ijtihad waktu shalat 12 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Keengganan beliau tidak memakan hanya karena jijik. Atau sunnah taqririyah berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau menjawab : ‫ﻲ ﻋ َﻪ َ ﺧ ﻟﺪ ﺟ ﺮﺭ ﻪ َ َ َ ﻪ‬￿‫ﻭ ﻜﻦ ﻢ ﻳ ُﻦ ﺑ َﺭﺽ َﻮﻣﻲ َ َﺟﺪ‬ ‫، ﻓﺄﻛْﻠُﺘ‬‫ُﺗ‬‫َﺘ‬ ‫ : ﻓَﺎ‬ ِ‫ﺎ‬ : ‫( ﻗَﺎﻝ‬‫ﺎﻓ‬‫ َﺍ‬ ِ ِ ‫، ﻓﺄ‬ ِ‫ ِ ﻗ‬‫ ِﺄ‬‫ﻜ‬‫ َﻟ‬ِ ‫َﻟ‬ ،َ‫)ﻻ‬ ‫ ﺍ ﻲ‬ُ ‫ ﻳﻨ‬ ُ ‫ﻭﺭﺳﻮ‬ (‫ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻈﺮ َِﻟ‬j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  “Tidak berhubung binatang itu tidak terdapat dikampung kaumku. Ciri utama dari sunnah fi’liyah adalah adanya perkataan : ِ ‫ﻛَﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍ‬  ُ    dan  ‫ﺒ‬‫ﺎ ﺍﻟ‬‫ﻳ‬‫ﻳﺖ / ﺭَﺍ‬‫ ﺭَﺍ‬dan perkataan lain yang menunjukan Rasulullah ‫ ﻨ ﻨِﻲ‬   melakukan sesuatu perbuatan. dan nabi tidak menyanggahnya atau melarangnya. di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah taqririyah. dalam sebuah jamuan makan menyuguhkan daging biawak kepada para tamu. Sunah Taqririyah (‫ﺔ‬‫ﻳﺮ‬‫ﺔ َﺗﻘﺮ‬‫)ﺳ‬ ْ ‫ﻨ ْ ِ ِﻳ‬ Arti taqrir nabi ialah keadaan beliau mendiamkan. Hadits tentang daging dhab (sejenis biawak) Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa khalid bin walid.

Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan diam tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami”. beliau bersabda . Setelah itu mereka menemukan air. sedang yang lain tidak mengulanginya. (HR. ‘Engkau mendapatkan pahala dua kali”. Hadits tentang tayamum ‫ﺓ‬ ‫ ﺑ ﺳﻌﻴﺪ ُﺪﺭﻱ َ ﺧﺮﺝ ﺭﺟﻼﻥ ﻓ ﺳ َﺮ َﺤ َﺮﺕ ﺼ‬ ‫ﻋ‬   ‫ ِ ﺍﻟ‬‫ﻀ‬ ‫ﻔ ٍ ﻓ‬ ‫ ِ ِﻰ‬    : ‫ ﻗَﺎﻝ‬ ِ  ‫ ٍ ْﺍﳋ‬ِ  ‫ﻦ َﺍِﻲ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭ ﻴﺲ ﻣﻌﻬﻤ ﻣ ﺀ َ ﻴﻤﻤ ﺻﻌﻴﺪ َﻴﺒ َﺼ ﻴ ﻢ ﻭﺟﺪ َ ﺀ ﻓ ﻮْﺖ‬ ِ ‫ﻗ‬‫ ِﻰ ْﺍﻟ‬‫ ْﺍﳌﺂ‬   ‫ﺎ ُﺛ‬‫ﱠﻠ‬ ‫ﺎ ﻓ‬‫ﺍ ﻃ‬ ِ  ‫ﺎ‬‫ ﻓَﺘ‬‫ﺂ‬ ‫ﺎ‬  ‫َﻟ‬ ‫ﻼ‬  َ ‫ﺓ ﻭ ﻮ ُﻮﺀ ﻭ ﻢ ﻳﻌﺪ َﺧﺮ ﻢ ﻴ ﺭﺳﻮ‬ ‫َ َﻋ ﺩﻫ ﺣﺪﻫﻤ ﺼ‬ ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ﺎ‬‫ َﺍَﺗ‬‫ ُﺛ‬ ‫ ِ ِ ْﺍﻷ‬‫َﻟ‬ ‫ﺿ‬‫ْﺍﻟ‬   ‫ﺎ ﺍﻟ‬  ‫ﺎ َﺍ‬‫ﺎ‬‫ﻓﺄ‬ ‫َ َ َﺮ َ ﻟﻚ ﻪ َ َ ﻟ ﺬ ﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺒﺖ ﺴﻨ َ ﻭ ﺟﺰ ﻚ ﺻﻼ ﻚ‬  ‫ُﺗ‬   ‫َﺃْﺗ‬ ‫َﺍ‬ ‫ﺔ‬ ‫ ﺍﻟ‬  ‫ َﺍ‬ ِ ‫ ﻓﻘَﺎﻝ ِﱠﻠ ِﻱ َﻟ‬‫ َﻟ‬ ِ‫ﺍ ﺫﺍ‬‫ﻓﺬﻛ‬j {‫ ِ }ﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‬‫َﺗ‬  ‫ ْﺍﻷ‬ ‫َﻟ‬‫ﺎ‬‫َﺍ‬ ‫ﺿﺄ‬‫ﻗَﺎﻝِﱠﻠ ِﻯ َﺗ‬ ‫ﻭ َ ﻟ ﺬ ﻮ ﱠ َ ﻭ ﻋ ﺩ ﻚ َﺟﺮ ﻣﺮ ﻴﻦ‬ “Dari Abu Said al-Khudri berkata : ‘dua orang lelaki pergi melakukan perjalanan. Kepada yang tidak mengulang Rasulullah bersabda . Keduanya datang menghadap Rasulullah SAW. lalu menceritakan hal tersebut. )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻳﻨ ﻬﻨ‬ “Adalah kami (para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari (sebelum shalat maghrib). salah seorang di antara keduanya berwudlu dan mengulangi shalatnya. Ketika sampai waktu shalat. ‘Engkau telah mengerjakannya menurut sunnah. maka mereka berdua bertayamum dengan menggunakan debu yang suci kemudian keduanya mendirikan shalat.‫َﻟﻢ‬ ‫َﺎ‬￿‫ﺄ‬‫َﻟ‬ ‫َﺎ‬￿‫ﺍ‬ j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ﻛَﺎ‬ ِ  ‫ ِ ﺍﻟ‬‫ ﻏ‬ ِ ‫َﺘ‬‫ﻛ‬ ‫ِّﻰ‬ ￿ُ ‫ﺎ‬‫ﻛ‬  ‫ﻳﺮ ﻭ ﻢ ﻳ ْﻣﺮ ﻭ‬  ُ ‫ُﻨ ﺼﻠ ﺭ ْﻌ ﻴﻦ ﺑﻌﺪ ُﺮﻭﺏ ﺸﻤﺲ ﻭ ﻥ ﺭﺳﻮ‬ (‫ﺎ. Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits atau sunnah taqririyah karena mengandung ketetapan nabi terhadap perbuatan yang dilakukan sahabat. dan shalatmu cukup (sah)’. dapat juga disebut dengan sunnah qauliyah 13 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . (H. Muslim) c.R. keduanya tidak mendapatkan air. Kepada yang lainnya. Abu Daud : 286)..

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ِ ‫ﺎﺍْﻟﻘ‬ ‫ﺑ َ َﺼﻴﺮ‬ 14 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . beliau dipanggil Allah SWT (wafat). pergi ke masjid. Sunah Hammiyah (‫)ﺳﻨﺔ ﻫﻤﻴﺔ‬ ْ    Diantara salah satu unsur dalam pengertian Sunnah adalah sifat. Muslim dan Abu Daud). 4. Contohnya pernyataan Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Asy-Syura’. para sahabat bertanya : “Ya Rasulullah. aku akan berpuasa (pula) pada tanggal sembilannya”. dan mendengarkan ceramah yang memang diundang untuk kepentingan suatu pertemuan. Untuk mengkompromikan sunnah tersebut disebut dengan sunnah taqrir qauliyah. (HR. Namun sebelum waktunya tiba. Hadits yang menjelaskan tentang sifat dan keadaan jasmaniyah Rasulullah adalah: dari Sahabat Anas. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau demikian. Sunnah Hammiyah ini antara lain mencakup : a. dikatakannya : ‫ﻻ‬ ِ ‫ﺎﻟﻄ‬ ‫ْﻠ ًﺎَﻟ‬   ‫َﺍ‬ ‫ﺎ‬  ِ ‫ﺎ‬‫ ﺍﻟ‬   ‫ َﺍ‬j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ﻛَﺎ‬ َ ‫ﻳﻞ ﻭ‬‫ﺣﺴﻦ ﻨ ﺱ ﻭﺟﻬ ﻭ ﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧ ﻘ ﻴﺲ ﺑ ﱠ‬ ‫ﻮ‬  ُ ‫ﻥ ﺭﺳﻮ‬ (‫ ِ.(‫. dan memerintahkan supaya dipuasai. Contoh lain sunnah taqririyah adalah diamnya nabi terhadap wanita yang keluar rumah. keadaan dan termasuk pula hasrat (Himmah) Rasulullah SAW. )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‬ِ ‫ ﺍﻟﱠﺎ‬‫ﺎ ﺍْﻟ‬ “Di waktu Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asy-Syura’. Hasrat keinginan beliau untuk melakukan sesuatu. berjalan di jalanan. d. ،ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ﺎ‬: ‫ﺍ‬‫ﺎِ ِ ﻗﺎُﻟ‬ِ ِ ‫َﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫َﻟ‬  َ ‫ ﻳﻮﻡ ﻋ ﺷﻮﺭ ﺀ ﻭ ﻣﺮ ﺑﺼﻴ ﻣﻪ َ ﻮ ﻳ ﺭﺳﻮ‬ ُ ‫ﻤ ﺻ ﻡ ﺭﺳﻮ‬ ‫ ﺍ‬‫ﺎ‬ ِ ِ ِ‫ﻘ‬‫ ﺍْﻟ‬‫ﺎ‬ ‫ﻯ ﻓﻘَﺎﻝ : ﻓِﺫَﺍ ﻛَﺎ‬‫ﺎ‬ ‫ ﻭﺍﻟ‬‫ ﺍْﻟ‬ِ ‫ﻪ‬￿‫ِﱠ‬ ُ ‫ ﻨﺼ ﺭ َ َ َﺎ ﻥ ﻋ ﻡ ﻤ ْﺒﻞ ﺍﻥ ﺷ ﺀ‬ ‫ ﻳﻮﻡ ﻳﻌﻈﻤﻪ ﻴﻬﻮﺩ‬‫ﺍ‬ ّ ‫ﺻﻤﻨ ﻴﻮﻡ ﺘ ﺳﻊ‬ . hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani”. Dalam hal ini disebutnya “Sunnah Hammiyyah”. tahun depan insya Allah.karena nabi bersabda (berkata) dalam mengutarakan ketetapannya. tetapi belum sampai terealisasi. b.

khabar dan atsar adalah Murodif (Sinonim). 3. Bukhari Muslim). pendidikan. Maka istilah Khabar Mutawatir dipakai juga untuk Hadits Mutawatir.“Rasulullah SAW itu manusia yang paling baik paras mukanya dan postur tubuhnya. sunnah taqririyah. dan sunnah hammiyah. haji dan lain-lain. Sunnah fi’liyah berupa perilaku beliau. 2. puasa. Sunnah qauliyah berupa perkataan (sabda) beliau dalam berbagai bidang. c. Adapun perbedaan Al-Qur’an. Tirmidzi). Perbedaan dari segi nilai membacanya 4. tidak mengadakan sanggahan atau menyalahkan. dan sebagainya. dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱰﻣﺬﻯ‬‫ﺎﻡ ﺍْﻟﻔ‬ j ِ ‫ﻝ ﺍ‬  ‫َﺎ‬￿‫ َﺍ‬  ِ ‫ َﻴﻞ‬ ‫ ﻋ‬ ُ ‫ﻭﻟﺪﺕ ﻭﺭﺳﻮ‬ “Aku dan rasulullah SAW dilahirkan pada tahun Gajah”. akidah. khabar dan atsar. seperti bidang hukum (syariat). dapat berupa penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya. khabar dan atsar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan dikalangan para ulama. Beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek”. Haditsun Nabawy untuk Sunnatun Nabawy dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga disebut Ahli Atsar. akhlak. sunnah. Hadits Qudsi dan hadits nabawi dapat dilihat dari perbedaan bahasa dan makna. sama artinya. sunnah. Silsilah-silsilah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits. terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya 15 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Perbedaan dari segi periwayatan. Perbedaan dari segi kemukjizatannya. IKHTISAR Dari penjelasan pengertian hadits. (HR. seperti cara beliau shalat. atau menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan sahabat didepan beliau. Contoh yang dikatakan Qais bin Mahramah ra. khabar dan atsar lebih umum. yaitu : 1. Sunnah dibagi menjadi empat macam . sunnah fi’liyah. Secara garis besar hadits bersifat terbatas kepada Nabi SAW sedang sunnah. nama-nama. Sebagai berikut : . sunnah.. sunnah qauliyah.(‫ ِ. 5. Sebagian ulama membedakan hadits. sunnah taqririyah keadaan beliau mendiamkan. Atau sunnah taqririyah berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. (HR.

Baru e. Nabi saja d. a. d. Hadits d. Lama d. Perkataan. perkataan. Perbuatan. pertanyaan.6. 7. perkataan dan pernyataan Nabi c. pernyataan. 5. ketetapan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi SAW e. Sunnah b. Sahabat. Berita b. 4. Berikut ini pengertian hadits menurut bahasa. Perbuatan dan perkataan Nabi SAW b. sahabat dan tabi’in Unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian hadits adalah …. Sunnah Hammiyah berupa sifat. Dekat d. Ahli Dakwah c. tabi’in dan ulama b. atau e di depan jawaban yang 1. Orang Islam secara umum c. Berita b. Perbuatan. a. LATIHAN SOAL-SOAL A. pernyataan Nabi dan pertanyaan sahabat d. Muhaditsin Yang tidak termasuk dalam kelompok pembagian sunnah dipandang dari sudut unsur-unsur pengertiannya adalah …. Informasi c. Ahli fiqih d. Hadits Mauquf c. Qadim e. b. a. Shahabat dan ulama e. keadaan dan termasuk pula hasrat (Himmah) Rasulullah SAW. a. Peristiwa c. Perkataan. Khabar Ulama yang membatasi pengertian sunnah hanya yang terkait dengan masalah hukum saja adalah golongan ulama …. Ahli Nahwu b. Berilah tanda silang (x) pada huruf a. Sunnah Qauliyah d. c. Dekat Menurut mayoritas ulama. Sunnah Hammiyah Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 3. 16 . Perbuatan. Ushul fiqih e. pengertian hadits dalam pengertian luas. tingkah laku. a. perbuatan. Nabi. kecuali …. disandarkan kepada …. ً ‫ﻡ ﺳﻴ‬ ّ a. ‫ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺪ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ‬pengertian hadits dalam kalimat tersebut berarti …. a. Bacaan 2. Baru e. 6. keseharian Nabi SAW ‫َِﺌﺔ‬ ‫ﺖ َﺍ‬￿‫ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎ‬adalah definisi menurut bahasa dari ….

Sunnah Qauliyah d. Langsung diriwayatkan Nabi e. a. Banyak dibaca ulama d. 17 . a. 12.Muslim c. sebab …. Hadits d. 11. Terdapat kata-kata yang menyandarkan kepada Allah d. Dinukil dari Nabi SAW b. Pernyataan itu bisa dijadikan contoh …. 15. 10. Nabi adalah manusia yang paling sempurna d. Diterima oleh umum e. Semua ayat Al-Qur’an mu’jizat dan mutawatir Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 9. Khabar datang dari Nabi c. Hadits Rabbani e. Diriwayatkan oleh Bukhari b. Khabar e. Mu’akkadah c. Khabar datangnya dari Nabi dan lainnya b. Hadits bersifat umum d. Khabar c. a.b. Nabi mendiamkan sahabat yang memakan “Dhab” e. 8. Taqririyah Yang menjadi contoh Sunnah Hammiyah adalah …. Hadits Nabi d. 14. Atsar Yang dimaksud “Do’a Ma’tsur” adalah do’a yang …. Sunnah Nabi Diantara ciri-ciri hadits Qudsi adalah …. a. Sunnah Fi’liyah ‫ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ‬Hadits tersebut bisa dijadikan contoh dari …. Diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada sahabat Diantara perbedaan Hadits Qudsi dengan Al-Qur’an adalah …. Khabar sama dengan Sunnah Sahabat Ali berkata : “Meletakkan tangan di bawah pusar ketika shalat itu sunah”. a. Sunnah Taqririyah Sunnah Mu’akkadah e. a. Rencana Nabi puasa tanggal 9 Asy-Syura c. Hadtis Qudsy c. Atsar b. a. Hadits juga datang dari sahabat e. Diriwayatkan oleh Bukhari . Sunnah b. 13. Nabi melarang makan bangkai b. c. Wajib dibaca ketika shalat c. ‫ﺍﳕﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ‬ Khabar itu lebih umum daripada hadits. Hammiyah b. a. Fi’liyah e. Disusun berdasarkan bab Hadits Qudsi disebut pula ….

Tuliskan masing-masing satu buah hadits qauliyah.b. Jelaskan perbedaan al-Qur’an. Sunnah. Jelaskan perbedaan Hadits. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan Sempurna ! 1. B. fi’liyah. e. dan Hadits Nabawi! 7. d. Jelaskan makna hadits secara etimologi! 2. Khabar dan Atsar! 5. dan hammiyah! KATA-KATA MUTIARA ‫ﻌ ْ ُ ﻮﺭ ﻓ َ ﺐ ﻳ َﺮ ُ ﺑﻴﻦ َﻖ ﻭ ﺒ ﻃﻞ‬ ِ ِ ‫ﺎ‬‫ْﺍﻟ‬  ‫ ْﺍﳊ‬‫ﻕ‬‫ﻔ‬ِ ‫ ِﻰ ْﺍﻟﻘْﻠ‬￿ُ ‫ﻘﻞ‬‫َﺍْﻟ‬ “Akal itu Cahaya dalam hati ia dapat membedakan antara yang hak dan bathil” GALERI SENI ISLAMI 18 Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2 . Hadits Qudsi. Jelaskan pengertian hadits menurut ahli hadits! 3. taqririyah. Jelaskan pengertian sunnah menurut ulama fiqih! 4. Jelaskan pengertian hadits Qudsi dan berikan contohnya! 6. c. Al-Qur’an diturunkan melalui Nabi Hadits Qudsi yang membawanya harus wudlu Hadits Qudsi susunan redaksinya dari Allah SWT Hadits Qudsi harus diikuti.