P. 1
Kaedah Gabungan Bunyi Kata

Kaedah Gabungan Bunyi Kata

|Views: 941|Likes:
Published by shafikalni

More info:

Published by: shafikalni on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK

)
(copyright) Profesor Isahak Haron 2006

Modul 1: Pengenalan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK): Latar belakang dan Prinsip
Objektif:
y y

supaya guru mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif kepada kaedah abjad/fonik dan kaedah Seluruh Perkataan. Guru dapat menggunanya dalam modul-modul 6 ± 8.

Seperti yang dihuraikan dalam Modul 2, 3 dan 4, terdapat dua mazhab dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris, iaitu pendekatan fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Pendekatan fonik bermula dengan mengajar kanak-kanak huruf abjad dan bunyinya, kemudian baru membaca perkataan. Pendekatan seluruh perkataan pula terbalik: ia bermula dari mengajar µperkataan¶ kemudian µanalisis perkataan¶ supaya murid tahu suku kata, huruf dan bunyinya. Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru dan tidak fonemik. Jadi sebenarnya terdapat sekumpulan perkataan yang mudah diajar dalam kaedah fonik, dan sekumpulan lagi lebih berkesan diajar secara seluruh perkataan melalui µpandang dan sebut¶. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) bagi pengajaran awal Bahasa Melayu berbeza dengan µpendekatan fonik/abjad¶ atau µseluruh perkataan¶ dalam bahasa Inggeris. KGBK berasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam Bahasa Melayu, yang tidak terdapat dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab atau Bahasa Cina. a) Ia mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik: maksudnya, setiap huruf mewakili satu bunyi, kecuali huruf e, di mana terdapat dua bunyi. Misalnya, huruf a bunyinya µaa¶, huruf b bunyinya µbh¶, c bunyinya µch¶, d bunyinya µdh¶, m bunyi µmm¶ dan sebagainya. Hanya e mempunyai dua bunyi, iaitu e taling seperti dalam perkataan µemak¶, µenam¶ dan e pepet seperti dalam µekor¶ dan µelok¶. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan Bahasa Melayu (Rumi) rujuk, Dewan Bahasa dan Pustaka (1991), Pedoman umum ejaan rumi Bahasa

Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata µba bi buµ dan µca ci cu¶ dan boleh membaca perkataan µcucu. dan b) terus membaca perkataan mudah µbaba. Kaedah ini dinamakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). kita sudah mengguna apa yang dipanggil kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Dewan Bahasa dan Pustaka. µibu abu¶ yang bermakna. kam pung¶. µi tu¶. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. Kuala Lumpur. dan frasa seperti µbubu baba¶. µbu nga¶. baca. jika ia tidak tahu membacanya. Ini penting untuk memberi kemahiran atau kecekapan mereka membaca sendiri perkataan baru. µjam ba tan¶. misalnya µba tu¶. Misalnya dalam Bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki. untuk membentuk bunyi suku kata µba bi bu¶. bubu.laki atau perempuan) untuk menyatakan µbanyak¶ (plural). dalam satu atau dua pelajaran saja.µka ki¶. µbunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi µperkataan¶ dan dibaca. µse ko lah¶. cuci¶ mereka sendiri akan boleh membaca µcuba¶ dan µbucu¶. bibi. µta nya¶ µpe nyu¶ µsu ngai¶ µpan tai¶. b) membaca perkataan yang bermakna serentak dalam suatu pelajaran. µi tik¶. iaitu mengabung µbunyi¶ dengan terus membentuk perkataan dan membacanya. dengan melihat bunyi hurufnya dan suku katanya. µper ja la nan¶ dan sebagainya. present tense) seperti dalam bahasa Inggeris. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula tahu membaca beberapa patah perkataan begini. ibu abu¶. Bila kita gabungkan bahagian (a) dan (b) di atas. Dengan itu pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar Bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan a) pengajaran µbunyi¶ asas (fonem) beberapa huruf vokal µa i u¶ dan bunyi satu atau dua huruf konsonan. b) Suku kata Bahasa Melayu jelas. Dalam KGBK . c) Tatabahasa Bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. µka kak¶. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu memberi makna dan berguna. µma kan¶. Dalam kaedah ini murid diberi asas kemahiran untuk a) mengesan (attack) sesuatu perkataan.Melayu. ubi. misalnya bunyi µb¶. kerana dalam satu set pengajaran-pembelajaran.

2. 3. b. dsb¶ yang mengambil masa sebulan lagi. murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. Dalam KGBK kanak-kanak terus µmembina¶ dan µmembaca perkataan¶ berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pelajaran itu. z seperti dalam kaedah abjad/fonik. µmemberi¶. membentuk dan membunyikan suku kata µka ki ku¶ dan terus membaca perkataan atau frasa µkuku kaki aki¶. Ini mengambil masa panjang (2. Murid juga terus membaca ayat mudah dalam sesuatu pelajaran itu. kemudian µcerakin¶ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. Misalnya. pulau) dan imbuhan seperti ber me. setelah murid belajar membaca µb dan ba bi bu¶ dan perkataan-perkataan daripada suku kata ini seperti µibu baba. c sampai x. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. µbu kit¶ atau kvk+kv) seperti µlam pu¶ µlembu¶ dan sebagainya. melawan¶ dan sebagainya.1. mem seperti µberjalan¶. Fasa pertama kanak-kanak menguasai membina dan membaca perktaan suku kata terbuka. seperti dalam kaedah seluruh perkataan. abu buka buku¶. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata terbua seperti ba bi bu be be bo. Jika dicantum pula dengan suku kata µba bi bu¶ yang dipelajari sebelumnya. Fasa berikutnya murid belajar jenis-jenis perkataan suku katanya diftong (seperti sungai. murid tidak perlu diajar µmengecam seluruh perkataan¶ (pandang dan sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. Perkembangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat secara sistematik berturutan (sequential) berkembang. 3 bulan di setengah sekolah). murid boleh disambung berikutnya untuk belajar bunyi konsonan µk¶ pula. murid boleh membina dan membaca perkataan dan ayat seperti µbuku abu. fasa kedua membina perkataan suku kata tertutup (kv +kvk seperti µka sut¶. y. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. ca ci cu ce ce co. ubi abu¶. 4. di mana pelajaran yang lalu terus diguna untuk belajar membaca pelajaran yang baru. .

suku kata dan perkataan. Perkenalkan bunyi vokal mudah a i u. 3. Murid salin apa yang dibaca. Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. dan Mudah Membaca Bahasa Melayu. frasa atau ayat bermakna. seperti µbaba bibi bubu babu. Utusan Publications. 1990. babu baba¶ 6. 2. . dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti. dsb 7. 4. Kaedah ini dinamakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata. µbunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi µperkataan¶ dan dibaca. ibu¶ 5. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6. Bina rangkai kata atau ayat. Pendekatan ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran membaca dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). dan buku Bahasa Malaysia. Pada akhir setiap pelajaran kanak-kanak µboleh¶ membaca µperkataan¶. Contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya. 5. 6 dan 7.Langkah-langkah asas dalam pengajaran membaca dan menulis KGBK. misalnya µc¶ Bina suku kata ca ci cu Bina perkataan kvkv seperti µcaca cucu cuci aci acu¶ Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. seperti µibu abu. untuk pra sekolah. kerana dalam satu set pengajaranpembelajaran. iaitu murid menulis apa yang dibaca. Fajar Bakti. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. beserta Panduan Guru. Ulang pelajaran unit yang lalu Perkenalkan huruf konsonan baru. Semua langkah di atas dibuat dalam satu atau dua pelajaran saja. 2003. ibu cuci ubi. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. 4. dan cara menulisnya 2. Fajar Bakti. 1982. diberi dalam Modul 4. 1. siri Genius. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). Pelajaran berikutnya 1. Ini bererti unsur µmembunyikan¶ huruf dengan membina dan µmembaca perkataan¶ boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca. 5.

b. Ibu bapa juga percaya anak-anak hendaklah diajar a b c dahulu sebelum boleh diajar membaca. c . murid perlu belajar dahulu nama huruf dan bunyi semua huruf a b c«sampai «x y z sebelum mereka diajar membaca perkataan. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan (sequential) dan µdevelopmental¶. Nota: Ada guru mengguna kaedah dan buku Awal Membaca Siri Genius Fajar Bakti 2006 atau buku yang umpama dalam pengajaran mereka. murid boleh membaca dengan lancar µcerita mudah¶ dalam tempoh kurang dari tiga bulan. Kemahiran murid mendengar dan bertutur terselit secara informal semasa guru dan murid. iaitu mengenal huruf abjad a. murid dan murid berbual. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) digubal secara sistematik untuk mengajar kanak-kanak 2M. Guru hendaklah membina keempat-empat kemahiran berbahasa ini. frasa atau ayat. supaya mereka mudah membaca. murid itu tidak boleh diajar membaca Bahasa Melayu. Guru hendaklah juga selang selikan aktiviti pengajaran membaca dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu.. Guru tentu sekali harus mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. Ramai guru masih percaya kuat bahawa kalau murid µtidak kenal huruf abjad. Dari pemerhatian dan laporan guru. Ini juga melambatkan dan menyusahkan setengah murid dan mereka akan tercicir. Dalam kaedah abajd / fonik. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa tidak perlu dipisahkan µsequence¶ antara mengenal µbunyi-huruf¶ dengan membina-dan-membaca µperkataan¶.. sampai.x. iaitu mendengar dan bertutur. ada kaedah dan teknik tertentu khusus untuk mengajar kanak-kanak ¶membaca dan menulis¶ pada peringkat permulaan. Nota Dalam pengajaran 2M kita perlu juga mengajar kemahiran berbahasa lain. Maka kadang-kadang timbul konflik di antara guru tadika yang mengajar kanak-kanak membaca mengguna KGBK (dan kanak-kanak itu boleh membaca ).. Kepercayaan ini didasarkan kepada pengalaman mereka diajar dan belajar membaca di zaman kanak-kanak dahulu. µpendekatan seluruh perkataan¶. z dahulu sebelum membaca. Pendekatan µgabungan¶ dan susunan bahan secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam µpendekatan abjad/fonik¶. y. tetapi ibu bapa masih tidak puas hati dan mahu anak mereka diajar a b c. atau µpendekatan eklektik¶ yang diguna sekarang untuk mengajar Bahasa Inggeris. atau menyanyi semasa mengajar 2M. Walau pun terdapat pendekatan gabung jalin sebagai µpendekatan am¶ untuk mengajar bahasa. dan menokok tambah aktiviti untuk .x y z mengikut susunan dalam abjad.. Ini menyusahkan dan melambatkan kebolehan kanak-kanak membaca . Pendekatan KGBK ini juga tidak memulakan pengajaran membaca dengan memperkenalkan µperkataan¶ (whole word) dahulu dan kemudian µmencerakinkannya¶ menjadi suku kata dan µbunyi¶ setiap huruf. jika diajar sejam sehari.. supaya murid seronok belajar.Dari kajian kami. mendengar dan bercakap. Begitu juga guru yang mengajar Bahasa Inggeris.

dan kanak-kanak terus membaca perkataan. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan murid mula belajar membaca. terutama di Sekolah Kebangsaan yang tidak boleh membaca. frasa atau ayat. dengan memberi berbagai nama untuknya.memperkayakan pembelajaran. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris di peringkat awal. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk µpendidikan sepanjang hayat¶. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM di peringkat awal.´ . Ringkasnya Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) menyatakan bahawa kita boleh menggabungkan proses mengajar µmengenal bunyi-huruf¶ dengan µmembina-dan-membaca perkataan¶ dalam satu atau dua pelajaran. dan tertanam tabiat dan minat membaca. suku katanya jelas. saya perturunkan sedikit sejarah pembinaan kaedah ini dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. maka fasa seterusnya ialah murid diberi dorongan dan peluang membaca berbagai bahan bacaan: cerita. dan buku pilihan. di mana sistem ejaannya fonemik dan sistematik. puisi. Sejak kebelakangan ini. dan tatabahasanya yang mudah berbanding dengan sistem ejaan yang celaru dan tatabahasa yang lebih kompleks dalam Bahasa Inggeris. ada pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran Bahasa Melayu yang saya ada untuk menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan µfonik¶ (berasaskan bunyi) dan pendekatan µseluruh perkataan¶. Setelah asas awal membaca dikuasai oleh murid. supaya mereka terus membaca sendiri. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK: Bila dan bagaimanakah KGBK digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi Kata ini. terutama huruf tulisan rumi. saya pun berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. Ia digubal atas keistimewaan yang terdapat dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. Setelah membaca laporan dalam akhbar. dan murid boleh membaca sendiri ayat dan cerita mudah. Ini amat digalakkan. dalam tahun 1979. dan memperkenalkan Kaedah . Kertas bertajuk ³Beberapa Kaedah Mengajar MuridMurid Membaca Bahasa Malaysia di Peringkat Awal. Dari tijauan saya saya dapati kebanyakan guru mengguna µkaedah abjad¶. Sebahagian kecil mengguna kaedah µpandang dan sebut¶ (look and say). dan kurang latihan.40% murid di sekolah rendah. bahawa 30 . kerana pada pendapat saya bahasa Melayu sangat mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. Jika ini berlaku. Pada 8 ± 10 Disember 1979 saya membentang satu kertas kerja di KONPEN IV anjuran Persatuan Suluh Budiman di Kuantan. Saya berpendapat mungkin salah satu sebeb kenapa ramai murid tidak boleh membaca ialah kerana kaedah pengajaran 2M yang kurang berkesan.

dengan jodol Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. Buku ini banyak diguna di tadika swasta di bandar-bandar. ‡ Bulan April 1980 Kaedah ini dibentang di Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). ( lihat Lampiran 1). 63 ± 69. terutama di Sekolah Kebangsaan. Kaedah yang menjadi pegangan ialah µ Kaedah Cerakin¶ (yang dianggap sebagai kaedah PPK) dan Kaedah Abjad. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. untuk murid Tahun 1. 1981. ‡ Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala Terengganu. sebagai panduan guru mengajar. yang tidak boleh membaca. untuk dicuba di sekolah kebangsaan. ‡ Tetapi Panduan Guru Bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi Sekolah Kebangsaan tidak mengguna KGBK untuk mengajar Bahasa Malaysia Tahun 1. untuk membina bahan pengajaran/pembelajaran mengguna kaedah ini. * 2001 buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Pemerhatian rambang guru mendapati kaedah ini berkesan. Buku ini digunakan di setengah Sekolah SRJK Cina dan Tamil. (KBSR) terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. ‡ 1982 Utusan Publications menerbitkan buku saya µMari Membaca¶ yang mengguna kaedah KGBK ini (lihat contoh Lampiran 2). juga diterbitkan oleh Fajar Bakti * 2003 buku Bahasa Malaysia 1 ± 6 Siri Genius (beserta Panduan Guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti. sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 Bahasa Malaysia di atas. 7. Julai 1980. (Lihat contoh Lampiran 3). untuk prasekolah (Lihat Lampiran 4) . Guru mendapati ia mudah diguna. dan murid mudah belajar 2M. ms. ‡ Kertas kerja ini diterbit dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 Bil. * Kaedah Gabungan Bunyi-Kata dijadikan asas untuk Panduan Guru Bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. * 2001 buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam siri Tadika Fajar Bakti. ‡ 1990 buku Mudah Membaca Bahasa Malaysia diterbitkan oleh Fajar Bakti. Kurikulum Baru Sekolah Rendah. * 1986 Fajar Bakti menerbitkan buku saya Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca untuk tadika.Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai cadangan untuk mengatasi ramai murid di sekolah rendah. di Jalan Duta.

Kanak-kanak prasekolah dan murid µpemulihan¶ dengan mudah boleh diajar membaca Bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk µmemulihkan¶ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang µtidak boleh¶ membaca atau .* 1996 Dewan Bahasa dan Pustaka terbitkan buku saya µBahasa Malaysia¶ Tahun 1. Setelah tiga bulan guru tadika Kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca Bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. dibuat dalam dua konteks: pertama. yang bertajuk dan abstraknya di bawah. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca µperkataan¶ atau frasa atau ayat. Berita Publishing. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika Kemas di Hulu Selangor. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. sebagai alternatif kepada model atau pendektan µAbjad/Fonik¶ dan pendekatan µSeluruh Perkataan¶ ( whole word). Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan p & p dan alat ujian. Membaca : Satu Pengenalan. Dalam Safiah Osman (ed). Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) oleh pelajar disertasi sarjana pendidikan. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Pedoman umum ejaan rumi Bahasa Melayu. untuk menguji keberkesanan model atau pendektan KGBK. Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan (2004) Abstrak Kajian ini menyemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaran-pembelajaran membaca dan menulis Bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). Kajian juga dibuat di UPSI misalnya kajian (Laporan. Rujukan tambahan * Isahak Haron (1990). menggunakan kaedah ini. 2004). Untuk mengetahui sistem ejaan Bahasa Melayu (Rumi) rujuk. Kajian empirikal. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak µbunyi¶ beberapa huruf vokal dan konsonan. Dewan Bahasa dan Pustaka. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. dalam satu dua pelajaran saja. Mengajar Membaca Peringkat Awal.

atau untuk mengajar µmemulih¶ murid yang µtidak boleh¶ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. KGBK merupakan model Ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan µviable¶ untuk pengajaran awal membaca Bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama Bahasa Melayu. dan untuk µmemulihkan¶ masalah µtidak boleh membaca¶ pelajar sekolah rendah dengan berkesan. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini µmenolak¶ anggapan bahawa terdapat µkonflik¶ antara kaedah µfonik¶ dan kaedah µseluruh perkataan¶ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca Bahasa Inggeris. Dipos oleh Siti Salamah Mohd Yusof pada pukul 12:35 PM E-melkan Ini BlogThis! Kongsi ke Twitter Kongsi ke Facebook . Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis Bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna µsepenuhnya atau sebahagian besar¶ KGBK mendapati Kaedah ini mudah dan berkesan untuk µmemulih¶ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. berbanding dengan golongan guru yang mengguna µseparuh saja¶ Kaedah ini. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca.lemah membaca. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->