GARIS PANDUAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG PENDAHULUAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota

Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. Perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang Anggota Perkhidmatan Awam yang mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Perkhidmatan yang diberikan itu boleh dijadikan contoh dan ikutan, seta memberi pengaruh yang menggerakkan kecergasan bekerja dan daya usaha anggota perkhidmatan yang lain. Kerajaan telah melaksanakan sistem saraan Malaysia berkuatkuasa mulai 1 November 2002. Berikutan dengan itu, kerajaan telah menetapkan supaya dasar dan kaedah pemberian APC diubahsuai sewajarnya. Dengan itu, mulai dari tarikh keluarnya pekeliling ini semua peraturan dan rujukan mengenai pemberian APC hendaklah menggunakan kaedah pekeliling ini. KRITERIA-KRITERIA UMUM PEMILIHAN PENERIMA APC PPSM hendaklah memastikan anggota yang dipertimbang untuk menerima APC perlu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPA Bil 2 Tahun 2002 seperti berikut: 2.1 Anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred, dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik berkenaan, untuk berkhidmat dengan agensi awam sama ada secara tetap, sementara atau kontrak. lni termasuk anggota yang berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976, Sislem Saraan Baru dan Sistem Saraan Malaysia (SSM); 2.2 2.3 telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun pada hari terakhir tahun penilaian;dan anggota berkenaan telah memberi sumbangan kepada organisasi, Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah negeri, Negara dan peringkat antarabangsa; dan
1

2 Selain daripada kriteria-kriteria tambahan seperti di para 4. KRITERIA-KRITERIA TAMBAHAN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMILIHAN PENERIMA APC 3.1.1. 3.dan 3.2 mempunyai rekod kehadiran bertugas yang bersih.2.1. 3.2.1. PPSM juga boleh mengambilkira kriteria-kriteria tambahan dalam memilih penerima APC seperti berikut: 3. b) pencapaian aktiviti ko-kurikulum. dan c) bebas teguran audit.2. dan 3.3 lokasi tempat bertugas (bandar. antara kriteria.1 Selain daripada kriteria-kriteria umum di para 3.1 bangsa. 3. 3.4 memperolehi markah sekurang-kurangnya 85% ke atas.3 tidak pernah menerima APC tiga (3) tahun ke belakang.2.1. luar bandar dan pedalaman) 2 .kriteria khusus yang boleh diambilkira adalah seperti berikut: a) pencapaian dalam Pembelajaran dan Pengajaran (P&P). 3.1 bebas tindakan tatatertib/Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia/ mahkamah pada tahun yang dipertimbang.4 Bagi pemilihan peringkat sekolah selain kriteria-kriteria umum dan kriteria-kriteria tambahan. PPSM juga boleh mengambilkira perkara-perkara berikut semasa memilih penerima APC: 3.2 gender.

4 gred jawatan anggota yang dipertimbang Contoh pembahagian kuota penerima APC mengikut kategori anggota yang dipertimbang sepertimana yang dilaksana diperingkat PPSM lnduk Kementerian pelajaran dan Bahagian Pengurusan sumber Manusia adalah seperti di Lampiran A dan B .1. 4.. PEMILIHAN PENERIMA APC MENGIKUT KATEGORI ANGGOTA YANG DIPERTIMBANG 4:l Bagi memastikan pemilihan penerima APC lebih adil dan menyeluruh. Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinya dipenuhi jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi.1 Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8 peratus daripada jumlah anggota yang berkhidmat pada 3l Disember tahun penilaian berkenaan.1. maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan.4.1.2 Pembahagian kotegori anggota yang.3 skim perkhidmatan. contoh pengiraan bagi menetapkan kuata 1 peratus tersebut adalah seperti di lampiron C. anggota yang dipertimbang boleh dibahagikan berdasarkan kategori-kategori berikut: 4. 3 . (Ketua Cawangan/Sektor/Unit boleh mencadangkan mana-mana pegawai yang memenuhi syarat dan layak di bawah seliaan masing-masing kepada PPSM untuk menerima APC) 4. 4. sekiranya pada tahun berkenaan tidak ada yang layak menerima APC.1. dan 4. dipertimbang perlu disesuaikan mengikut jabatan/agensi/institusi. BILANGAN PENERIMA APC 5.2 Cawangan/sektor/unit.1 Jenis kumpulan anggota yang dipertimbang (pengurusan dan profesional dan anggota kumpulan sokongan).

KUASA PPSM Walau bagaimanapun. peruntukan Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri. bintang dan darjah kebesaran persekutuan dan negeri e) Nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat di lokasi strategic atau yang biasa dikunjungi orang ramai PEMAKAIAN Tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing.5. pemberian APC mengikut dasar dan kaedah baru dibawah pekeliling ini 4 . INSENTIF DAN HADIAH Insentif dan hadiah APC adalah seperti berikut: a) Sijil Perkhidmatan Cemerlang b) Hadiah prestasi sebanyak RM1000 c) Peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus seminar atau seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi d) Peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat.masing. kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC.2 Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Sandaran Terlatih tidak boleh diambilkira dalam pengiraan jumlah keseluruhan anggota yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi bagi tujuan pemilihan B peratus penerima APC kerana pegawai berkenaan tidak dan belum lagi dilantik oleh pihak Berkuasa Melantik. pihak berkuasa berkanun (persekutuan dan negeri) dan pihak berkuasa tempatan TARIKH KUATKUASA Pekelilimg ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. Bagaimanapun oleh kerana borang laporan penilaian prestai yang baru hanya akan digunapakai mulai tahun 2003. pemilihan penerima APC adalah tertakhluk kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC. maka bagi tahun penilaian 2002.

memang tidak berubah keadaan sekolah. kalau ditambah bilangan guru 10 kali ganda pun. Walau bagaimanapun. iaitu pekeliling kemajuan pentadbiran awam Bil 2. 2 tahun 1993 ( pindaan No 2/1993) . hilang masa dan tenaga yang sepatutnya ditumpukan kepada tugasan sebenar. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. Namun begitu. peranan guru pada masa kini amat jauh berbeza sekali dengan peranan guru pada zaman dahulu. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/1995) pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/2000) adalah dibatalkan RUMUSAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. tugas guru hanya tertumpu pada mendidik tapi pada masa kini hampir separuh daripada tugas guru di bebani dengan kerja. Perkara ini jika berlarutan. Tahun 1993 (pindaan No 1/1993). pejabat pelajaran daerah dan jabatan pelajaran negeri dilantik di kalangan orang yang menonjol di bidang pentadbiran 5 . jadilah orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dan kerana itulah saya memilih guru sebagai pilihan pertama. Lihatlah bagaimana pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Guru menjadi kurang fokus.hendaklah menggunakan asas penilaian prestasi anggota berdasarkan borang laporan penilaian prestai tahunan yang digunapakai untuk tahun 2002. iaitu mengajar di dalam kelas.kerja perkeranian. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bilangan 2 tahun 1993 bertajuk Garis panduan mengenai pemberian Anugerah perkhidmatan cemerlang perkhidmatan awam serta pindaan-pindaan yang berkaitan. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk mendapat anugerah tersebut. Adakah mereka yang diberi semua penghargaan ini dilantik di kalangan guru yang anak murid mereka menunjukkan peningkatan prestasi akademik? Tidak! Kebanyakan penerima anugerah dan pentadbir-pentadbir sekolah. Guru saya pernah berpesan. tapi kalau semuanya hendak buat kerja pentadbiran. Pada zaman dahulu. prestasi melintang (sudah tidak akan diamalkan lagi) pelantikan guru pakar. guru bestari dan guru cemerlang. guru yang cemerlang dalam erti kata yang sebenar ialah guru yang mampu mendidik pelajar menjadi insan yang mampu berbakti kepada orang lain.

Jika hari ini masyarakat melihat guru tidak berilmu. itu ialah kerana hampir semua guru terpaksa membuat kerja menaip dan mengemas fail. kuasa dan jawatan. dan guru yang tidak pandai mengajar pula yang diletakkan di tempat tinggi. bukan teknik P&Pnya. bukan mengisi dada dengan ilmu. pembentangan Bajet Belanjawan 2012 banyak memberi kelebihan dari segi kenaikan gaji dan bonus kepada guru. guru yang membuat kerja yang betul tidak diberi penghargaan sepatutnya. Tapi hari ini.semata-mata. dan mengetip kertas soalan peperiksaan suatu kerja yang boleh dibuat oleh budak lepasan SPM. guru cemerlang dan guru bestari. Harapan saya adalah supaya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini diubahsuai syaratnya dan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar layak. guru yang pandai mengajar diketepikan berbanding guru yang hanya pandai menaip dan mengemas fail? Di manakah profesionalisme guru? Bagi saya. diberi elaun. guru yang malas masuk kelas pun boleh dapat kenaikan gaji dan pangkat. Kelebihan ini adalah satu daripada penghargaan kepada seorang guru. Bagaimana boleh berlaku. ‘cemerlang’ dan ‘pakar’ ialah kerja pentadbiran guru itu. 6 . seorang guru itu profesional jika dia pandai mengajar kerana itulah sebenarnya tugas hakiki seorang guru. Syukur alhamdulilah. Sebab itulah kita lihat masih ada murid yang gagal subjek-subjek tertentu walaupun diajar oleh guru pakar. Sekarang ini dengan peperiksaan PTK. Jika hari ini masyarakat melihat guru sebagai tidak professional. Ini kerana yang ‘bestari’. ia adalah kerana guru asyik mengisi borang. dalam Kementerian Pelajaran Malaysia.

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful