BACAAN ZIKIR Sumber Kitab Muhammad : Salaam, ash-Shan'ani

Subulus bin Isma'il

Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Seseorang dituntut agar melaksanakan salat seperti salatnya Nabi sesuai dengan sabdanya, "Sholluu Kamaa Roatumuuni Usholli" (salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat). Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan zikir jika telah selesai salat, maka kita juga mengerjakannya, meskipun tidak mampu selengkap beliau. Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikir yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Membaca 'Istighfar' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi' (Ya Allah Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah saw apabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). 2. Membaca zikir ini: "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca, "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiap selesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada

orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HR al-Bukhari dan Muslim). laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. Membaca zikir/doa. lalu pada hitungan keseratus membaca. sifat penakut. maka diampunilah segala dosadosanya. takbir tersebut sebanyak 34 kali) 4. tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiap selesai salat. yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. 6. Membaca Tasbih 33 kali. 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepadaku untuk mengingat-Mu. Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat). Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali. Tiada sekutu bagi-Nya. "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'. bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu). Maha Esa Allah. janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca. bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selesai salat dengan bacaan "Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli (Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran) wa a'udzu bika minal jubni (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat penakut) wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun) wa a'udzu bika min fitnatid dunya (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini) wa a'udzu bika min adzaabil qobri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur). bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya. umur yang hina/pikun. hitungan tersebut berjumlah 99." (HR Ahmad. fitnah dunia dan fitnah kubur. mandzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi. 3. bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). dan pada riwayat yang lain. 5. dari Rasulullah saw bersabda." Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra. "Barangsiapa membaca tasbih (Subhaanallahi) 33 kali." (HR Muslim. "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz. lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi." (HR al-Bukhari). Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kekikiran. "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qadiir. . sekalipun sebanyak buih air laut. Membaca ayat Kursi. dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selain Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal. "Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum.

dia pasti masuk surga). dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar). walaa yuhiithuuna bisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhlukNya]. Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra. tidak mengantuk dan tidak tidur. Dosa Diampuni Allah. 04/08/2009 . tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali) arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. . dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak. Prev: Uzlah Next: Paham Syirik Modern Serbu Pondok Pesantren Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala. Semoga bermanfaat." (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap kali selesai salat. Rahmat.5:38pm ² godam64 Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan. Dll Tue. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum. Rasulullah saw bersabda. "Ingatlah. 2. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. at-Thabarani menambahkannya 'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ). wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim' (Allah. dengan zikir mengingat Allah. SUBHAANALLAAH (100 kali) arti : Maha Suci Allah balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28). maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya. Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) : 1. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.

Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia) 5. arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa. balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak. Membaca Salawat (1 kali) balasan : Sepuluh Kali Rahmat 7. Amiiin . Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua. balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. minus 100 keburukan. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. Maha Suci Allah dan Maha Agung balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT. Segala Puji Bagi Allah. manfaat : Sebagai harta simpanan di surga. WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari). LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. 6. baginya kerajaan dan pujian. mendapat 100 kebaikan. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali) arti : Demi Allah.3. dijaga dari syetan s/d petang hari. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU. tiada sekutu bagi-Nya. 4. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR arti : Maha Suci Allah. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful