BACAAN ZIKIR Sumber Kitab Muhammad : Salaam, ash-Shan'ani

Subulus bin Isma'il

Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Seseorang dituntut agar melaksanakan salat seperti salatnya Nabi sesuai dengan sabdanya, "Sholluu Kamaa Roatumuuni Usholli" (salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat). Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan zikir jika telah selesai salat, maka kita juga mengerjakannya, meskipun tidak mampu selengkap beliau. Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikir yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Membaca 'Istighfar' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi' (Ya Allah Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah saw apabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). 2. Membaca zikir ini: "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca, "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiap selesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada

mandzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi. dan pada riwayat yang lain. "Barangsiapa membaca tasbih (Subhaanallahi) 33 kali. takbir tersebut sebanyak 34 kali) 4. "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz. bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya. bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selesai salat dengan bacaan "Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli (Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran) wa a'udzu bika minal jubni (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat penakut) wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun) wa a'udzu bika min fitnatid dunya (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini) wa a'udzu bika min adzaabil qobri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur). bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi. lalu pada hitungan keseratus membaca. dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selain Allah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. 3." (HR Muslim. Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali. tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiap selesai salat." (HR al-Bukhari). Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat). Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal. 5. yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu).orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HR al-Bukhari dan Muslim). Membaca zikir/doa. "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qadiir. umur yang hina/pikun. 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepadaku untuk mengingat-Mu. Membaca ayat Kursi. . Maha Esa Allah." (HR Ahmad. sekalipun sebanyak buih air laut. laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. maka diampunilah segala dosadosanya. 6. janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca. Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kekikiran. "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'. sifat penakut. dari Rasulullah saw bersabda. fitnah dunia dan fitnah kubur. Membaca Tasbih 33 kali. "Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum. Tiada sekutu bagi-Nya. hitungan tersebut berjumlah 99." Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra.

dia pasti masuk surga). SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali) arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Prev: Uzlah Next: Paham Syirik Modern Serbu Pondok Pesantren Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala. Dosa Diampuni Allah. Semoga bermanfaat. walaa yuhiithuuna bisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. at-Thabarani menambahkannya 'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ). tidak mengantuk dan tidak tidur. 2. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar).5:38pm ² godam64 Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan.ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum. wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim' (Allah. hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28). dengan zikir mengingat Allah. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya. Rasulullah saw bersabda. Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra. 04/08/2009 . Dll Tue. Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) : 1. "Ingatlah. "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap kali selesai salat. Rahmat. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhlukNya]. bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak. . Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. SUBHAANALLAAH (100 kali) arti : Maha Suci Allah balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa).

SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. mendapat 100 kebaikan. Amiiin . tiada sekutu bagi-Nya. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU. Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia) 5. Segala Puji Bagi Allah. arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa. 4. balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali) arti : Demi Allah. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR arti : Maha Suci Allah. manfaat : Sebagai harta simpanan di surga. Maha Suci Allah dan Maha Agung balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT. minus 100 keburukan.3. balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari). 6. Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Membaca Salawat (1 kali) balasan : Sepuluh Kali Rahmat 7. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. dijaga dari syetan s/d petang hari. 8. baginya kerajaan dan pujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful