BACAAN ZIKIR Sumber Kitab Muhammad : Salaam, ash-Shan'ani

Subulus bin Isma'il

Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Seseorang dituntut agar melaksanakan salat seperti salatnya Nabi sesuai dengan sabdanya, "Sholluu Kamaa Roatumuuni Usholli" (salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat). Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan zikir jika telah selesai salat, maka kita juga mengerjakannya, meskipun tidak mampu selengkap beliau. Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikir yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Membaca 'Istighfar' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi' (Ya Allah Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah saw apabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). 2. Membaca zikir ini: "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca, "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiap selesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada

janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca. dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selain Allah. 3. "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'. Membaca Tasbih 33 kali. . Membaca zikir/doa. Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal. bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya. dan pada riwayat yang lain. bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selesai salat dengan bacaan "Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli (Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran) wa a'udzu bika minal jubni (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat penakut) wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun) wa a'udzu bika min fitnatid dunya (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini) wa a'udzu bika min adzaabil qobri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur). laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. 6. Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat). tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiap selesai salat. Maha Esa Allah. mandzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi. sifat penakut. "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz. Tiada sekutu bagi-Nya. bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali. takbir tersebut sebanyak 34 kali) 4." (HR al-Bukhari). "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qadiir. sekalipun sebanyak buih air laut. dari Rasulullah saw bersabda. 5. hitungan tersebut berjumlah 99. "Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum. "Barangsiapa membaca tasbih (Subhaanallahi) 33 kali. umur yang hina/pikun.orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HR al-Bukhari dan Muslim)." Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra. maka diampunilah segala dosadosanya. 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepadaku untuk mengingat-Mu. Membaca ayat Kursi. Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kekikiran. bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu). lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi. lalu pada hitungan keseratus membaca. fitnah dunia dan fitnah kubur. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra." (HR Ahmad. yaitu surah Al-Baqarah ayat 255." (HR Muslim.

" (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Rahmat. 04/08/2009 . walaa yuhiithuuna bisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar). dia pasti masuk surga). at-Thabarani menambahkannya 'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ). Prev: Uzlah Next: Paham Syirik Modern Serbu Pondok Pesantren Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala.5:38pm ² godam64 Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan. Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) : 1. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Semoga bermanfaat. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. 2. SUBHAANALLAAH (100 kali) arti : Maha Suci Allah balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). "Ingatlah. Dosa Diampuni Allah. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali) arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhlukNya]. Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra.ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum. dengan zikir mengingat Allah. maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya. tidak mengantuk dan tidak tidur. hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28). dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dll Tue. wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim' (Allah. . "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap kali selesai salat. Rasulullah saw bersabda. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak.

ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali) arti : Demi Allah. mendapat 100 kebaikan. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR arti : Maha Suci Allah. Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia) 5. 4. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. minus 100 keburukan. WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari). LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU. balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak. Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua. manfaat : Sebagai harta simpanan di surga. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Segala Puji Bagi Allah. Membaca Salawat (1 kali) balasan : Sepuluh Kali Rahmat 7. dijaga dari syetan s/d petang hari.3. 6. balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). Amiiin . Maha Suci Allah dan Maha Agung balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT. arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. 8. baginya kerajaan dan pujian. tiada sekutu bagi-Nya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful