BACAAN ZIKIR Sumber Kitab Muhammad : Salaam, ash-Shan'ani

Subulus bin Isma'il

Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Seseorang dituntut agar melaksanakan salat seperti salatnya Nabi sesuai dengan sabdanya, "Sholluu Kamaa Roatumuuni Usholli" (salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat). Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan zikir jika telah selesai salat, maka kita juga mengerjakannya, meskipun tidak mampu selengkap beliau. Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikir yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Membaca 'Istighfar' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi' (Ya Allah Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah saw apabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). 2. Membaca zikir ini: "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca, "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiap selesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada

dari Rasulullah saw bersabda. bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selain Allah.orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HR al-Bukhari dan Muslim). 6. umur yang hina/pikun. bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya." Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra." (HR al-Bukhari). Maha Esa Allah. mandzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi. "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz. hitungan tersebut berjumlah 99. "Barangsiapa membaca tasbih (Subhaanallahi) 33 kali. Tiada sekutu bagi-Nya. bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selesai salat dengan bacaan "Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli (Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran) wa a'udzu bika minal jubni (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat penakut) wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun) wa a'udzu bika min fitnatid dunya (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini) wa a'udzu bika min adzaabil qobri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur). takbir tersebut sebanyak 34 kali) 4. lalu pada hitungan keseratus membaca." (HR Muslim. sifat penakut. sekalipun sebanyak buih air laut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. fitnah dunia dan fitnah kubur. bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu). laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. dan pada riwayat yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal. yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiap selesai salat. janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca. "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'. lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi. Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kekikiran. "Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum. Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat). Membaca ayat Kursi. 5. Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali. Membaca Tasbih 33 kali. maka diampunilah segala dosadosanya. Membaca zikir/doa." (HR Ahmad. "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qadiir. . 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepadaku untuk mengingat-Mu. 3.

SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali) arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.5:38pm ² godam64 Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhlukNya]. SUBHAANALLAAH (100 kali) arti : Maha Suci Allah balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). at-Thabarani menambahkannya 'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ). wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim' (Allah. maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya. Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) : 1. Rahmat. Rasulullah saw bersabda.ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar). Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dengan zikir mengingat Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. walaa yuhiithuuna bisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. Prev: Uzlah Next: Paham Syirik Modern Serbu Pondok Pesantren Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala. hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28). tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Semoga bermanfaat. 2. Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra. "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap kali selesai salat. tidak mengantuk dan tidak tidur. dia pasti masuk surga). bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka." (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. . "Ingatlah. Dosa Diampuni Allah. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Dll Tue. 04/08/2009 .

arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa. Membaca Salawat (1 kali) balasan : Sepuluh Kali Rahmat 7. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR arti : Maha Suci Allah. 8. WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari).3. Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. tiada sekutu bagi-Nya. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. manfaat : Sebagai harta simpanan di surga. balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). baginya kerajaan dan pujian. balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak. 4. Amiiin . Maha Suci Allah dan Maha Agung balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. mendapat 100 kebaikan. 6. dijaga dari syetan s/d petang hari. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali) arti : Demi Allah. Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia) 5. Segala Puji Bagi Allah. minus 100 keburukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful