1.0 PENGENALAN. Perkataan µkomunikasi¶ berasal dari perkataan Latin µcommunicare¶ yang bermaksud ³persamaan´.

Beberapa definisi lain menitikberatkan idea persamaan atau perkongsian satu contoh ialah definisi Alexander Gode (petikan daripada µWhat is Communication?´1959): ´Komunikasi adalah satu proses persamaan dua atau lebih perkara yang menjadi monopoli kepada satu atau lebih perkara yang menjadi monopoli kepada satu atau lebih perkara lain´(m.s 5). Definisi yang lebih khusus adalah dari ahli teori komunikasi Wilbur Scharamm (1971) : ³hari ini kita boleh mendefinisikan komunikasi dengan berkata bahawa ia adalah perkongsiaan dan penyesuaian sekumpulan lambang-lambang bermaklumat ³(m.s 13). Shramm (1971) telah menyatakan bahawa komunikasi boleh bertindak sebagai fungsi pemujukan, pemberitahuan, pengajar, penghibur. Sesetengah sarjana mendefinisikan semua komunikasi sebagai pemujukan sebenarnya. Satu contoh dalam definisi ini oleh ahli psikologi Carl Hovland, Irving Janis dan Horold Kelley (1953) : ³Komunikasi merupakan satu proses seorang individu komunikator) menghantar rangsangan (selalunya suara) untuk mengubahsuai tingkah laku individu lain (penonton) ³(m.s 12). Selain itu Hovland, Janis dan Kelley yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) adalah ahli sosiologi Amerika, mengatakan bahawa, ³communication is the process by which an individual tranmitis stimuly (usually verbal) to modify the behaviour of other individuals´. Dengan kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai proses, bukan sesuatu hal. Satu contoh lain datang daripada ahli teori komunikasi David Berlo (1960) yang menulis : ³Semua tingkah laku komunikasi mempunyai tujuan menarik keluar tindakbalas yang khusus dari seorang individu yang khusus atau sekumpulan individu´ (m.s 16). Definisi yang memasukkan apa jua jenis pengaruh atau tidak balas dengan tujuan atau tanpa tujuan. Definisi dalam kategori ini adalah definisi komunikasi yang luas bidangnya. Mereka melibatkan pendapat Warren Weawer 1949, (M.S 3 )´ kesemua prosedur yang menyebabkan pemikiran boleh mempengaruhi yang lain´ dan pendapat S.S Steven ³tindak balas yang tidak membezakan dari satu organisme kepada satu rangsangan´ (dipetik dari cherry.1966,m.s 7). Definisi oleh Forsdale, menurut beliau ahli komunikasi dan pendidikan ³communicaton is the process by which a system is established, maintened and altered by means of shared signal that operate according to rules´. Komunikasi adalah suatu proses memberi signal menurut
1

aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan,dipelihara dan diubah. Pada definisi ini komunikasi juga dipandang sebagai proses. Kata signal maksudnya yang berupaya verbal dan nonverbal yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal yang diterimanya. Forsdale mengatakan bahawa pemberian signal dalam komunikasi dapat dilakukan dengan maksud tertentu atau dengan disedari atau tidak disedari. Menurut Brent D.Ruben (1988) memberikan definisi mengenai komunikasi manusia lebih komprehensif sebagai berikut komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungan dan orang lain. Pada definisi ini komunikasi juga dikatakan sebagai suatu proses iaitu suatu aktivis yang mempunyai beberapa tahap yang terpisah antara satu sama lain tetapi berhubungan (Dr. Arni Muhammad:3). Menurut William J.Seller(1988) definisi komunikasi bersifat universal. Dia mengatakan komunikasi adalah proses dengan mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi erti. Dalam definisi ini proses komunikasi sangat sederhana, iaitu mengirim dan menerima pesan tetapi komuniksai adalah sesuatu fenomena yang kompleks dan sulit difahami tanpa mengetahui prinsip dan kompenan yang penting dari komuniksasi tersebut.

2.0 BIDANG KOMUNIKASI DI BARAT DAN MALAYSIA. Bidang pendidikan komunikasi di Malaysia mempunyai kesan pengaruhnya daripada penyelidikan di Amerika Syarikat. Bidang komunikasi berkembang daipada perkara yang kecil hingga menjadi bidang utama. Kita melihat perkembangan di barat dan kemudian diikuti perkembangan bidang ini di Malaysia. Dalam tahun-tahun 1930an ramai sarjana Amerika Syarikat tertarik untuk mengkaji tentang proses proses dan kesan komunikasi. Namun begitu, komunikasi pada ketika itu bukan merupakan satu displin ilmu seperti matematik, kimia, atau ekonomi, tetapi merupakan bidang yang sangat popular dan menarik bagi penyelidikpenyelidik dan ahli-ahli teori. Ini kerana komunikasi merupakan ³the busiest crossroads in the study of human behavior´ (Schramm 1963: 1) kerana sifat komunikasi itu sebagai satu proses sosial yang asas.

2

Permulaan kajian dalam bidang komunikasi menjadi satu kontroversi akademik. Penyelidikan komunikasi telah bermula sebelum perang dunia kedua tetapi lebih berbentuk propaganda (Cmiel 1996). Ini bermaksud, pada masa itu komunikasi merupakan satu cara untuk memanupulasi atau memutar belitkan fikiran dan sikap orang ramai. Tujuan komunikasi ini berlanjutan sehingga perang dunia kedua apabila konotasinya berubah ini kerana pada masa itu usaha untuk menukar fikiran orang ramai dan utusan yang dikirim begitu sahaja dengan tidak ada niat yang tertentu ( Merton 1996). Masalah wujud apabila sesuatu komunikasi yang disampaikan mempunyai tujuan maka ianya dikatakan sebagai satu bentuk propaganda. Terdapat empat tahap dalam perkembangan penyelidikan komunikasi di Amerika Syarikat yang boleh dibahagikan berdasarkan tahun-tahun tertentu. Tahap pertama, antara tahun 1760-1870 an, tahap kedua 1870 hingga 1990 an, tahap ketiga 1920-1950 an dan tahap keempat pula iailah dari tahun 1950 hingga hari ini. Umumnya, pada tahap satu hingga ketiga, penyelidikan berorientasikan kepada kewartawanan kerana ini disebabkan kewartawanan merupakan bidang utama dan yang terawal dalam pengajian komunikasi di pusat-pusat pengajian tinggi. Ianya dipelopori oleh bekas-bekas wartawan yang kemudiannya membentuk Jabatan Kewartawanan seperti yang terdapat di Wisconsin dan Minnesota yang

menggantikan Jabatan Bahasa Inggeris. Seterusnya, penyelidikan yang dilakukan pada ketika itu lebih berorientasikan kepada penyelidikan kewartawanan secara deskriptif. Schramm menggariskan tiga tahap dalam penyelidikan dalam komunikasi. Tahap pertama ialah kemunculan komunikasi sebagai satu bidang dalam sains sosial. Kedua pengaruh yang dibawa oleh empat tokoh dalam penyelidikan komunikasi iaitu Lazarfeld, Lassweld Kurt Lewin dan Carl Havlond dan terakhir sekali ialah kemajuan yang diperolehi dalam bidang kewartawanan. Dalam masa tahap pertama, Schramm mengatakan sejarah penulisan paling awal tetapi hanya pada abad 19 dan 20 barulah komunikasi diterima sebagai satu bidang kajian di university. Di Amerika Syarikat aktiviti di Chicago School banyak menyumbang kepada kemajuan dalam penyelidikan komunikasi. Ramai sarjana mempunyai kepakarannya asing dari bidang komunikasi dan hanya tampil seketika untuk membuat penyelidikan di dalam bidang komunikasi sebelum mereka kembali ke displin masing-masing. Cooley contohnya adalah seorang yang mempelajari bidang kejuruteraan tetapi mengajar sosiologi. Sapir pula adalah seorang ahli antropologi linguistic. Park, Cooley dan Sapir membawa kajian dalam bidang komunikasi manusia sebelum kajian komunikasi menjejak kepada tahap kedua (Schramm, 1996).
3

satelit.0 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DI BARAT Bidang komunikasi hanya dikenali sebagai bidang pengajian yang penting pada abad ke-20. sehingga timbul kajian-kajian tentang propaganda dan pendapat umum. kajian awal di universiti-universiti di Amerika bertumpu kepada memenuhi keinginan sektor pemasaran untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang komunikasi. 4 . manakala para penyelidik di Eropah pula lebih dipengaruhi oleh sejarah. Di Amerika Syarikat penyelidik komunikasi mengkaji tajuk-tajuk berkaitan secara objektif dengan mengunakan kaedah kuantitatif. Ketegangan di antara dua tradisi ini bertambah setiap tahun walaupun ada percubaan antara kedua pihak untuk melihat kedua-dua pendekatan pendekatan ini. Oleh itu. dan dinamik kelompok turut dijalankan. Hanya selepas Perang Dunia Kedua barulah bidang komunikasi diakui sebagai bidang pengajain yang sah dan penting. Walau bagaimanapun ada perbezaan pendekatan dalam mengkaji komunikasi di antara sarjana Amerika Syarikat dan Eropah. budaya dan minat untuk mengkritik. Teori-teori komunikasi yang banyak dibincangkan di dalam bukubuku diutarakan mengikut tradisi barat. telefon. Pada masa itu timbul keperluan untuk mengetahui apakah kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu. Komunikasi mula menjadi tumpuan dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi seperti radio. Percubaan oleh Kincaid (1987) untuk membezakan di antara Teori Komunikasi daripada perspektif Barat dan Timur adalah salah satu daripadanya. televisyen. serta perkembangan perindustrian dan politik dunia. rangkaian computer. pengajaran kemahiran asas komunikasi seperti pidato umum. perbincangan kumpulan dan kesan amalan komunikasi di dalam bilik darjah. masyarakat. Ini menjadikan bidang komunikasi sebagai bidang pengajian yang baru berbanding bidangbidang lain. dan rakyat jelata sesebuah negara. Pergiklanan juga menjadi penting pada separuh pertama abad ke-20. Ada juga percubaan untuk memahami komunikasi daripada perspektif Timur. Kebanyakan kajian komunikasi di Amerika Syarikat dan Eropah adalah kebaratan dan keeropahan. Ada kajian yang bertujuan mengetahui tentang penggunaan teknologi baru seperti radio dalam pengajaran. Selain itu kajian-kajian dalam bidang psikologi sosial tentang tayangan wayang gambar terhadap kanak-kanak. propraganda dan pembujukan.3. Begitu juga timbul keinginan di kalangan para penyelidik untuk mengetahui kesan ucapan-ucapan politik terhadap masyarakat.

Fasa kedua yang bermula selepas Malaysia mencapai kemerdekaan memperlihatkan bidang komunikasi menjadi semakin berkembang dan mula mendapat perhatian.Sementara itu.´ (1988:1). daripada pelbagai pilihan (elektif) dan pelbagai displin. Pada peringkat awal. ekonomi. sejarah dan bahasa telah turut sama menyumbang dalam membangun dan memperkembang bidang ini. media cetak khususnya surat khabar memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk memupuk semangat kebangsaan (Mohd Safar. Ini dapat dibuktikan dengan tertubuhnya beberapa institusi yang bersifat profesional berhubung komunikasi. Namun begitu. Selain itu. Dari segi pengajian komunikasi dalam era ini tidak wujud secara formal. 1996). antropologi. Di peringkat ini peranan komunikasi ialah untuk politik dan sosioekonomi. Keadaan ini sama seperti mana yang pernah di utarakan oleh Wilbur Schram mengenai penyelidikan komunikasi di Amerika Syarikat dimana ahli psikologi. 5 . 2002). Kepelbagaian teori komunikasi mengambarkan komunikasi adalah sesuatu yang kompleks. kita dapati penubuhan Jabatan Komunikasi. Namun menurut Schram ³Penyelidikan komunikasi telah menjadi prsimpangan akademik yang telah dilalui oleh ramai tetapi hanya segelintir sahaja yang terus kekal. sains politik. jika kita lihat perkembangan bidang komunukasi di Amerika Syarikat dan Eropah. Perpindahan ini telah menjana sektor baru iaitu media cetak negara ini. Walau bagaimanapun bidang ini masih tidak sekata. Salah satu titik awal perkembangan tersebut dalam fasa ini ialah apabila operasi persuratkhabaran berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur. matematik. perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor keperluan industri media dan komunikasi negara. 4. sosiologi. Jabatan Pengucapan.0 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DI MALAYSIA Bidang komunikasi di Malaysia berkembang dengan pesat dan berperingkat-peringkat. bidang komunikasi di Malaysia dipengaruhi oleh bidang kewartawanan. Dan yang terus kekal ini adalah sarjana komunikasi. Menurut Syed Arabi (2002) sejarah dan perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia dapat ditinjau menerusi empat fasa. Sebelum mencapai kemerdekaan. Sejak dari awal lagi. Jabatan Komunikasi Massa bagi menambah kepada jabatan-jabatan yang sedia ada. persoalan mengenai komunikasi memang menarik minat para sarjana daripada pelbagai bidang. sekitar tahun 1970-an pula bidang komunikasi di Malaysia berkembang lagi dengan wujudnya bidang. Pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an keperluan latihan secara formal bagi ilmu komunikasi diperluaskan (Syed Arabi.

Namun. Sebaliknya. Latihan serta profesion dalam penyiaran radio. Bidang teknologi komunikasi tidak muncul sebagai satu aliran yang tersendiri. Boleh dikatakan hampir kesemua bidang komunikasi hari ini turut menjadi teknologi komunikasi sebagai komponen ilmu bersama. Malah kini. Pada fasa ini.Antara institusi yang dimaksudkan ialah Berita Nasional Malayisa (BERNAMA) pada tahun 1968 yang memfokus terhadap hal-ehwal kewartawanan. Pada peringkat awal hampir keseluruhan pusat pengajian tinggi awam di Malaysia menawarkan pengajian komunikasi massa. Pada tahun 1971 pula memperlihatkan tertubuhnya Institut Perhubungan Awam Malaysia dan penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak pada tahun 1972 untuk memberi latihan dalam bidang penyiaran dan media elektronik. teknologi komunikasi merupakan komponen pengajian komunikasi yang semakin penting dan popular. Hakikatnya pendidikan komunikasi pada fasa ini tidak terhad kepada para pengamal media sahaja sebagaimana fasa-fasa sebelum ini. Fasa ketiga pula telah menyaksikan anjakan paradigma dalam bidang komunikasi negara. Dengan erti kata lain ianya bersifat interdisiplin. periklanan. ilmu yang merupakan amalan komunikasi mula memperlihatkan bidang-bidang baru selain bidang kewartawanan dan penyiaran. Pada fasa ini juga menyaksikan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang komunikasi massa khususnya sebagai satu program pengajian.maka bidang komunikasi di Malaysia telah memperlihatkan kemunculan bidang-bidang baru seperti komunikasi keorganisasian. Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan institusi pengajian tinggi awam yang pertama menawarkan pengajian komunikasi dan diikuti dengan universiti-universiti awam lain. 6 . televisyen dan agensi berita mula digandingkan dengan bidang periklanan dan perhubungan awam. bidang komunikasi pada fasa ini lebih bersifat terbuka tetapi masih tertumpu kepada komunikasi massa khususnya penyiaran dan kewartawanan. Pertengahan tahun 1970-an merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal. Seiring dengan perkembangan sosio ekonomi negara.komunikasi menjadi semakin signifikan apabila ia berjaya muncul sebagai salah satu bidang komersial. senario 1990-an dengan berkembangnya bidang perniagaan. komunikasi korporat. Fasa terakhir iaitu yang keempat bermula sekitar 1980-an telah menunjukkan perkembangan pesat dan meluas dalam bidang komunikasi di samping pengajian. teknologi komunikasi dan telekomunikasi di universitiuniversiti awam.

Pada peringkat awal iaitu fasa pertama. bidang komunikasi di Malaysia adalah dipengaruhi oleh bidang kewartawanan. Pada sekitar tahun 1960 an dan 1970 an.5. Contohnya Roff yang telah menulis tentang pergerakan Kaum Muda dan Kaum Tua melalui bahan-bahan yang ada dalam akhbar Malaysia. pengajian komunikasi tidak wujud secara formal. peranan komunikasi adalah untuk politik dan sosioekonomi.0 KRONOLOGI PERKEMBANGAN BIDANG PENGAJIAN KOMUNIKASI DI MALAYSIA Bidang komunikasi adalah merupakan satu bidang akademik yang telah berkembang dengan begitu pesat di Malaysia iaitu selepas tahun 1970 an dan bidang ini berkembang secara berperingkat. Syed Arabi (2002) mengatakan bahawa sejarah dan perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia dapat dilihat menerusi empat fasa. Fasa kedua pula telah bermula selepas Malaysia mencapai kemerdekaan dan ini telah memperlihatkan bidang komunikasi menjadi semakin berkembang dan bidang ini juga telah mula mendapat perhatian daripada masyarakat. Dalam fasa ini. Salah satu titik awal perkembangan dalam peringkat ini ialah apabila operasi persuratkhabaran berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur dan perpindahan ini telah menjana satu sektor baru iaitu media cetak. Pada fasa ini. bidang komunikasi ini dianggap tidak begitu penting untuk diajar di peringkat universiti dan ianya hanya diterima sebagai satu pengetahuan teknikal yang harus dipelajari oleh mereka yang berada dalam bidang kewartawanan. pada sekitar tahun 1970 an bidang komunikasi di Malaysia berkembang disebabkan kewujudan bidang penyiaran yang mampu membawa bidang komunikasi berkembang dengan lebih jauh. Sebelum mencapai kemerdekaan. Pada mulanya iaitu sebelum tahun 1970 an. media cetak khususnya surat khabar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat untuk memupuk semangat kebangsaan (Mohd Safar. 1996). Dan. Antara institusi yang dimaksudkan ialah Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) yang ditubuhkan pada tahun 7 . Terdapat ahli akademik yang bukan dari bidang komunikasi telah menggunakan bahan dalam akhbar-akhbar untuk menulis tentang politik dan juga sejarah tanah air. Namun begitu. 2002). Hal tersebut dapat dilihat dengan penubuhan beberapa institusi yang bersifat profesional berhubung bidang komunikasi ini. keperluan latihan secara formal bagi ilmu komunikasi diperluas (Syed Arabi. perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia adalah banyak dipengaruhi oleh fakor keperluan industri media dan komunikasi negara. Dunia kewartawanan amat menarik dikaji kerana ia terlibat dalam pelbagai peristiwa politik tanah air.

Malah. teknologi komunikasi. pada tahun 1990 an iaitu dengan berkembangnya bidang perniagaan. Bidang komunikasi ini berkembang secara meluas di Malaysia selepas tahun 1970 an dan ianya dibuktikan dengan penubuhan jabatan-jabatan komunikasi di Malaysia dan penubuhan jabatan-jabatan tersebut adalah merupakan titik tolak perkembangan bidang komunikasi ini di Malaysia. ilmu komunikasi mula memperlihatkan bidang-bidang baru selain daripada bidang kewartawanan dan bidang penyiaran. radio dan juga agensi berita telah mula digabungkan digandingkan dengan bidang pengiklanan dan juga perhubungan awam. pada hakikatnya pendidikan komunikasi pada fasa ketiga ini adalah tidak terhad kepada para pengamal media sahaja seperti dalam fasa pertama dan fasa kedua dan sebaliknya bidang komunikasi pada fasa ini adalah lebih bersifat terbuka tetapi ia masih tertumpu kepada komunikasi massa khususnya dalam bidang penyiaran dan juga bidang kewartawanan.Dan pada tahun 1971 pula telah tertubuhnya Institut Perhubungan Awam Malaysia dan juga pada tahun 1972 penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak untuk memberi latihan dalam bidang penyiaran dan media elektronik. bidang komunikasi telah menjadi semakin bermakna apabila ia telah berjaya muncul sebagai salah satu bidang komersial. Dalam fasa ini. bidang komunikasi di samping pengajian telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan begitu meluas sekali. Fasa yang terakhir ialah fasa keempat yang telah bermula dalam sekitar tahun 1980 an. Seiring dengan perkembangan sosioekonomi Negara. bidang komunikasi di Malaysia telah memperlihatkan kemunculan bidang-bidang baru seperti bidang komunikasi korporat. Peringkat seterusnya adalah fasa ketiga yang menyaksikan anjakan paradigma dalam bidang komunikasi di negara Malaysia. hampir keseluruhan institut pengajian tinggi awam di Malaysia ada menawarkan pengajian komunikasi massa. latihan dan profesion dalam penyiaran televisyen. Pada peringkat ini. Pada peringkat awal fasa ini.1968 dan penubuhannya adalah memberi fokus terhadap hal-ehwal kewartawanan. periklanan dan telekomunikasi di universiti-universiti awam di Malaysia. Namun. Ini diperlihatkan oleh penubuhan Jabatan komunikasi pertama pada tahun 1970 di Universiti Sains Malaysia (USM). komunikasi keorganisasian. Dan seterusnya diikuti oleh universiti8 . Pertengahan tahun 1970 an adalah merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal dan pada fasa ini juga menyaksikan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi yang ada menawarkan bidang komunikasi massa khususnya sebagai satu program pengajian. Namun.

Saodah Wok (yang dahulu di UPM dan kini di UIA).universiti awam malaysia yang lain iaitu penubuhan Sekolah Komunikasi Massa di Institut Teknologi MARA (ITM) pada tahun 1972. Jabatan Komunikasi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1976. Narimah Ismail.Madya Dr.Madya Dr.Madya Dr. Namun. Prof. walau di manapun jabatan komunikasi dtempatkan. Datin Sharifah Mariam. tenaga pengajar di Jabatan Komunikasi Pembangunan melaksanaksanakan satu lagi fungsi tambahan iaitu pengembangan. ini tidak menghalang para sarjana yang terdiri daripada pegawai akademik untuk menjalankan peranan mereka sebagai tenaga pengajar iaitu dengan melaksanakan tiga fungsi utama seperti pengajaran.Ramli Mohamad (USM).Dr.Rahmah Hashim (UKM). manakala di Universiti Putra Malaysia pula ia dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Pembangunan iaitu yang diletakkan dibawah Pusat Pengembangan dan Penyelidikan Lanjutan (PPPL). Prof. penyelidikan serta penulisan dan manakala di UPM pula. Oleh itu.Bukhori (ITM). Ini dapat dilihat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).Rahim.Md. Prof.Mereka telah mula menceburi dalam bidang komunikasi seawal tahun 1976. malah kini program komunikasi juga terdapat di Universiti Malaysia Sabah.Dr. Dr. Penubuhan jabatan dan program komunikasi dalam institut-institut pengajian awam Malaysia telah mampu membawa bidang komunikasi ini berkembang lebih jauh lagi dan ia mendapat sambutan yang amat baik daripada kalangan pelajar yang mengikuti pengajian komunikasi walaupun di Institut Teknologi MARA sahaja bidang komunikasi mendapat tempat yang utama iaitu dengan pembentukan µSchool of Mass Communication¶ tetapi di universiti lain ia adalah di jabatan dalam fakulti yang berbeza. Prof. perkembangan bidang komunikasi di Malaysia adalah dipengaruhi oleh apa yang telah berlaku di barat kerana kebanyakkan pengasas bidang komunikasi di Malaysia mendapat pendidikan dan latihan di barat dan ilmu yang diperolehi mereka seterusnya 9 .Mereka adalah seperti Prof. Universiti Malaysia Sarawak dan juga di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.Musa Abu Hassan. Prof.Salleh Hassan. bidang komunikasi ini juga mempunyai pengasas yang telah memulakan penyelidikan ke atas bidang komunikasi di Malaysia. Prof. Jabatan Komunikasi Pembangunan di Universiti Pertanian Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1979.Vincent Low dan Prof. Jabatan Komunikasi telah dibentuk di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan.Madya Dr.Ezhar Tamam dan Dr. Dr.Sulaiman Yassin.Shamsuddin A. Seperti bidang-bidang yang lain.Mohd Yusof Hussain (yang dahulu bertugas di UPM dan kini beliau berada di UIA). Dr.

Turut dinyatakan yang kebanyakan daripada usaha-usaha penyelidikan juga berbeza-beza dan lebih bercorak individualistik. Dalam kajian ini. tetapi tiada seorang pun yang mempunyai pengalaman dalam praktikal media. selain pendidikan dan latihan dalam kewartawanan. pegawai kerajaan. Peserta-peserta telah diberitahu bahawa negara Asia berupaya membina asas penyelidikan komunikasi yang agak baik. Dalam ketiadaan tradisi intelektual dalam bidang komunikasi. Anderson menggambarkan ini sebagai satu tragedi kerana tiada perancangan dan rundingan. perbincangan dan kritikan positif yang dihasilkan. Anderson 10 .A. Menurut Anderson. Keempat-empat pensyarah tersebut merupakan pensyarah malaysia. Anderson mengatakan tradisi penyelidikan tidak wujud di negara membangun. Anderson turut menekankan perlunya penyelidikan komunikasi di Malaysia. ijazah-ijazah dari universiti-universiti Amerika. dan golongan yang berkemahiran agar dapat menerajui kedua-dua institusiinstitusi tersebut untuk bergerak secara unilitari dalam mencapai tujuan sama. Terdapat kekurangan Penyelarasan dan kerjasama antara sarjana-sarjana. walaubagaimanapun masih ada di kawasan tertentu dimana penyelidikanya terbatas bukan sahaja bagi penyelidik dari luar malahan penyelidik dari negara Asia sendiri. yang bekerja sebagai sukarelawan pasukan keamanan di Malaysia selama tiga tahun. Merujuk kepada dua program di USM dan ITM. 6. Politik kewartawanan dan pendidikan komunikasi massa di Malaysia mempunyai tempoh tertentu. ia bersifat kurang akademik. pada masa itu banyak persoalan sama ada sebuah negara kecil seperti malaysia mampu menyediakan gaya program komunikasi Amerika yang mewah berbanding kemudahan sedia ada yang terhad.0 PENGENALAN DAN PENUBUHAN PROGRAM KOMUNIKASI DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DI MALAYSIA. dan usaha-usaha untuk penyelidikan hanya bermula apabila selepas rangka kerja program penyelidikan komunikasi antarabangsa yang dilakukan oleh UNESCO. UNESCO mlibatkan diri melalui pelaksanaan program penyelidikan komunikasi antarabangsa. Pensyarah yang kelima tidak mempunyai pengalaman dalam bidang media tetapi mempunyai pengalaman dalam bidang majalah.diaplikasi dan diperkenalkan di Malaysia dan melahirkan para pakar komunikasi yang terlatih di dalam negara. Di seminar AMIC semasa latihan komunikasi dan selidik yang diadakan di Kuala Lumpur dari 29 Mei hingga 1 Jun 1972. yang kesemuanya mempunyai M. Ini telah dibuktikan dengan hasil penyelidikan yang tidak menepati kualiti penyelidikan kerana tidak ada dialog secara professional. kakitangan ITM mengandungi lima pensyarah sepenuh masa.

Jabatan Komunikasi di Universiti Kebangsaan 11 . terdapat sembilan bidang pengajian komunikasi dan media di universiti awam di malaysia. Ini diperlihatkan oleh penubuhan Jabatan komunikasi pertama pada tahun 1970 di Universiti Sains Malaysia (USM). penubuhan program Komunikasi terbaru iailah pada tahun 1999 di Universiti Utara Malaysia dibawah Sekolah Pembangunan Sosial. Pada tahun 1990. dan Falkulti Komunikasi dan Pengajian Media di UITM yang pada mulanya dikenali sebagai Sekolah Komunikasi pada tahun 1972. Fakulti Kesenian pada tahun 1976. Di Universiti Putra Malaysia sekarang mempunyai jabatan komunikasi di bawah fakulti komunikasi dan bahasa moden. Manakala. sekarang mempunyai Jabatan Pengajian Media yang pada mulanya dikenali sebagai Jabatan Pengajian Melayu. program komunikasi telah beroperasi di bawah nama Jabatan Penulisan yang turut terletak bersama Falkulti Kesenian dan Sains Sosial. Pada tahun 1990 juga. terdapat 3 lagi program komunikasi di Fakulti Sains Sosial. Universiti Malaya yang merupakan universiti terawal yang menolak cadangan program komunikasi. program-program komunikasi berprestij memerlukan penyelarasan dan kerjasama dari pelbagai arah tetapi ia perlu bergerak secara satu haluan bagi mencapai tujuan yang sama.menyatakan sebagai salah satu ciri pembangunan pesat. dan sekarang diasingkan menjadi Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. Jabatan mengantikan jabatan pembangunan komunikasi universiti pada 1979. Bidang komunikasi ini berkembang secara meluas di Malaysia selepas tahun 1970 an dan ianya dibuktikan dengan penubuhan jabatan-jabatan komunikasi di Malaysia dan penubuhan jabatan-jabatan tersebut adalah merupakan titik tolak perkembangan bidang komunikasi ini di Malaysia. diasaskan oleh Sharif Muhajid. ahli akademik yang berasal dari pakistan. Manakala. Fakulti Komunikasi Dan Pengajian Media (FKPM) (dahulunya dikenali sebagai Fakulti Sebaran Am) telah ditubuhkan pada tahun 1972 dengan kerjasama Universiti Ohio dan telah menjadi pusat pembelajaran bidang media yang pertama di Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa menubuhkan Jabatan Komunikasi. Universiti Malaysia Sabah pada tahun 1994 di bawah Sekolah Sains Sosial. di bawah Pusat pengajian Lanjutan yang di tubuhkan 3 tahun terawal. Sebelum dinamakan bahagian Pengajian Media. terdapat Sekolah Komunikasi di USM. Dari itu. Jabatan Komunikasi ditubuhkan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975 telah berkembang kepada sekolah media dan pengajian komunikasi di bawah fakulti sains sosial dan kemanusiaan. Sejak 1971. Dan seterusnya diikuti oleh universitiuniversiti awam malaysia yang lain iaitu penubuhan Sekolah Komunikasi Massa di Institut Teknologi MARA (ITM) pada tahun 1972. Universiti Malaysia Sarawak yang ditubuhkan pada 1993.

Ezhar Tamam dan Dr. walau di manapun jabatan komunikasi dtempatkan. Dr. Saodah Wok (yang dahulu di UPM dan kini di UIA). Narimah Ismail. Prof. Jabatan Komunikasi Pembangunan di Universiti Pertanian Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1979. Madya Dr. malah kini program komunikasi juga terdapat di Universiti Malaysia Sabah. Prof.Malaysia (UKM) pada tahun 1976. Prof. Mereka adalah seperti Prof. Menurut Anderson lagi. Datin Sharifah Mariam.Ramli Mohamad (USM). Musa Abu Hassan.Vincent Low dan Prof. Apa yang berlaku di Malaysia pada awal tahun 1970 adalah lebih kepada meniru gaya kewartawanan Amerika dan menghasilkan graduan menara gading dengan banyak yang tidak berkebolehan membuat praktikal dalam usaha membangunkan negara. ini tidak menghalang para sarjana yang terdiri daripada pegawai akademik untuk menjalankan peranan mereka sebagai tenaga pengajar iaitu dengan melaksanakan tiga fungsi utama seperti pengajaran. Dr. penyelidikan serta penulisan dan manakala di UPM pula. Salleh Hassan. Md. Prof. Sulaiman Yassin. Universiti Malaysia Sarawak dan juga di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Penubuhan jabatan dan program komunikasi dalam institut-institut pengajian awam Malaysia telah mampu membawa bidang komunikasi ini berkembang lebih jauh lagi dan ia mendapat sambutan yang amat baik daripada kalangan pelajar yang mengikuti pengajian komunikasi walaupun di Institut Teknologi MARA sahaja bidang komunikasi mendapat tempat yang utama iaitu dengan pembentukan µSchool of Mass Communication¶ tetapi di universiti lain ia adalah di jabatan dalam fakulti yang berbeza. Seperti bidang-bidang yang lain. Mereka telah mula menceburi dalam bidang komunikasi seawal tahun 1976.Rahmah Hashim (UKM). bidang komunikasi ini juga mempunyai pengasas yang telah memulakan penyelidikan ke atas bidang komunikasi di Malaysia.Madya Dr. tenaga pengajar di Jabatan Komunikasi Pembangunan melaksanaksanakan satu lagi fungsi tambahan iaitu pengembangan. Madya Dr. Dr. Madya Dr.Rahim.Shamsuddin A. Mohd Yusof Hussain (yang dahulu bertugas di UPM dan kini beliau berada di UIA). Jabatan Komunikasi telah dibentuk di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan. Dr. Dr. dia tidak melihat pembangunan pesat bidang komunikasi di malaysia.Ini dapat dilihat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Prof. Bukhori (ITM). Kebimbangan 12 . manakala di Universiti Putra Malaysia pula ia dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Pembangunan iaitu yang diletakkan dibawah Pusat Pengembangan dan Penyelidikan Lanjutan (PPPL). Namun. Prof.

radio dan filem.kemudian dijelaskan oleh Anderson yang sama ada Malaysia mengambil pendekatan gaya Amerika (pendekatan akademik). perhatian daripada beberapa sarjana bidang komunikasi maka muncullah beberapa institusi-institusi pendidikan mula membuka tirai untuk mengembangkan bidang komunikasi di tanah air. pelajar-pelajar juga berpeluang untuk mendapatkan didikan di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Peranan daripada institusi-institusi ini bidang pengajian komunikasi menjadi suatu bidang yang popular dan menjadi fokus daripada pelbagai pihak. Dengan itu. Ketiganya penyelidikan masih kekal terbatas hanya melibatkan media cetak ( Tham. 7. Selain itu. Sebelum itu. selepas tahun 1970-an bidang komunikasi sebagai satu bidang akademik yang telah berkembang dengan begitu pesat sekali. atau pendekatan gaya British (pendekatan vokasional) atau gabungan kedua-dua pendekatan tersebut. Institusi pengajian tinggi awam pada tahun 1970-an adalah merupakan titik permulaan kepada penyelidikan komunikasi di Malaysia. bidang komunikasi tidak mempunyai tumpuan dalam kalangan masyarakat seperti pada masa kini. dan aplikasi dari aliran utama pengajian komunikasi Amerika. Kedua. Dalam susur galur perkembangan bidang pengajian komunikasi di Malaysia pada tahun 1970 mengikut Syed Arabi Idid dapat dikenalpasti kepada 3 perkara utama iaitu. pertama penubuhan universiti di malaysia dan penerimaan pengajian komuniksi sebagai bidang akademik pada peringkat ijazah dan lepasan graduan. Pada masa kini. Inisiatif awal dalam memantapkan sesebuah bidang pengajian ialah melalui penubuhan program-program pengajian dan institusi-institusi pendidikan tinggi. 1981 dalam Idid) sebelum televisen. program-program pengajian komunikasi mula diperkenalkan 13 . Idid turut mengatakan sejak penginstitusian penyelidikan pengajian komunikasi di malaysia pada awal tahun 1970. penawaran kursus adalah pada peringkat sarjana dan Doktor Falsafah.0 BIDANG KOMUNIKASI DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) Di Malaysia. pengubahsuaian. iailah telah mewujudkan penyimpangan. Di Malaysia. pensyarah yang mengajar dalam bidang komunikasi di universiti malaysia kebanyakanya mereka mendapat pendidikan dari Amerika. bermula pertengahan tahun merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal. Di samping itu. Kenyataan ini dapat membuktikan dari segi jumlah pelajar dan juga jumlah tenaga pengajar serta jumlah institusi yang menawarkan kursus komunikasi.

dalam dekad 1970-an. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). tidak ada institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program pengajian komunikasi. penawaran kursus komunikasi telah mendapat sambutan yang baik dalam kalangan pelajar. Selain itu. Program komunikasi adalah program bidang komunikasi yang pertama telah diperkenalkan di Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1970 diikuti Universiti Teknologi Mara (UITM) pada tahun 1972di sekolah komunikasi Massa. Program Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA). 1993. Universiti Sains Malaysia (USM) yang dikenali sebagai APEX universiti telah meningkatkan atau menaiktarafkan program komunikasi ke peringkat sekolah iaitu bertaraf sebagai sebuah fakulti. Universiti Malaysia Sabah (UMS). Hal ini jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mula menceburi bidang ini dan menjadikan bidang ini sebagai kerjaya mereka. USM juga membelanjakan banyak wang terhadap tenaga pengajar yang melanjutkan pelajaran di 14 . USM juga mengambil kakitangan akademik dari beberapa institusi luar termasuk Asian Mass Communication and Information Center (AMIC). not at universities. Hasil daripada ini. NBTC). pertubuhan jabatan-jabatan komunikasi menjadi asas kepada penyelidikan komunikasi di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia. 1994 dan 1999. Apabila terlalu ramai pelajar mengambil program ini maka berlaku kekurangan tenaga pengajar di Universiti tersebut. Sebelum itu. Selain itu. Mereka juga mula sedar bahawa bidang ini akan memberikan manfaat kepada mereka pada masa hadapan. Selain itu. Southeast Asia Press Centre (SEAPC) dan Pusat Latihan Penyiaran Kebangsaan (National Broadcasting Training Centre. Selain itu. Perkembangan yang lembab dalam bidang pendidikan komunikasi mempunyai kaitan rapat dengan tradisi keilmuan di Britain sebagaimana pendapat Lent (1972): Malaysia was at a disadvantage since until the late 1960s the indigineous attitude was the same as that of the British: Journalism should be taught on the job and in technical schools. Jabatan Komunikasi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Program Pengajian Media di Universiti Malaya (UM) pada tahun 1976 dan Jabatan Pembangunan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1979. dan Universiti Utara Malaysia (UUM) telah diperkenalkan pada tahun 1990. Tambahan pula.

beliau juga mengeluarkan kenyataan bahawa Program Komunikasi di USM bermula dengan persediaan yang kurang cekap. Audio Visual Media. Keempat-empat kursus ini telah digeneralisasikan kepada pelajar tahun dua yang mengambil program komunikasi manakala pelajar tahun tiga telah dikhususkan dengan kursus bidang komunikasi seperti percetakan. pengiklanan dan akhir sekali directing skills. Oleh itu. kakitangan akademik yang tetap. komunikasi antarabangsa dan pendekatan komunikasi budaya kepada komunikasi pembangunan. UPM juga salah satu Universiti tertua yang menawarkan pengajian komunikasi kepada pelajar-pelajarnya. bekas penyelaras Program Komunikasi di USM telah mengatakan dan mendapati bahawa wujud beberapa implikasi dalam pengurusan program tersebut. Selain itu. pelajar-pelajar dapat mempelajari bidang komunikasi dengan menyeluruh dan menimba ilmu dengan lebih mendalam dalam bidang tersebut. Dengan itu. Di samping itu. Selain 15 . sumber perpustakaan serta silibus program yang kurang cekap. Selain itu. Tambahan lagi. Selain itu. kurikulum bagi bidang komunikasi di USM berbeza dengan kurikulum pada masa kini. dan Mass Communication. para kakitangan akademik yang bekerja sambilan juga mengekrut daripada pelbagai tempat seperti SEAPC dan AMIC dari Kuala Lumpur dan Singapura. Selain itu. Tambahan pula. tidak juga dilupakan bahawa institusi pengajian tinggi awam seperti Universiti Putra Malaysia (UPM) menyumbangkan tenaga dalam perkembangan bidang komunikasi di Malaysia. peralatan yang berkaitan dengan bidang. Bangunan. para pelajar juga harus mempelajari Kaedah Kuantitatif selama tiga tahun dan melibatkan diri dalam lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur yang diadakan pada setiap minggu di sesebuah organisasi yang dipilih. program komunikasi juga telah diperkenalkan di beberapa Universiti tempatan bermula dengan program sarjana muda. Kurikulum di USM lebih menekankan kemahiran media massa. Kursus-kursus ini juga bermain dengan kaedah menulis. Dengan itu. penyuntingan. USM juga menghadapi kepincangan dari segi pengurusan Program Komunikasi. bidang komunikasi terus berkembang dengan maju melalui inisiatif yang telah diimplimentasikan oleh institusi pengajian tinggi. Selain itu. kajian dan umum. pengiklanan. John Lent. Mereka mengajar kursus komunikasi asas seperti µWriting for Mass Media¶ (1 dan 2). para pelajar juga berpeluang untuk mengaplikasikan ilmu komunikasi dalam aktiviti harian mereka. pihak UPM yang memulakan program ijazah sarjana dahulu telah memulakan program ijazah sarjana muda pada masa itu. Hal ini disokong dengan tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang tersebut dan membentuk para pelajar dengan lebih bersistematik. Mass Media in Education dan Development.Universiti-Universiti terkemuka di dunia.

Selain itu. program komunikasi di Universiti tersebut ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Media. Di UITM proses penilaian kursus berdasarkan kepada Model Amerika. Universiti termuka di Malaysia seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menubuhkan Jabatan Komunikasi pada tahun 1975. Program komunikasi di UITM di bawah Sekolah Komunikasi Massa telah ditubuhkan pada tahun 1972. Kini. Program tersebut meliputi dan berkhususkan kepada tiga bahagian iaitu Kewartawanan. beberapa jabatan/program telah memulakan program siswazah seperti yang terdapat di USM. Melalui model ini program tersebut dinilai oleh sistem semester dengan jam kredit. Kemudian. Dengan itu. satu laporan daripada Ralph Kliesch dari Ohio Universiti telah memberi pandangan bahawa Program Komunikasi Massa perlu diperkenalkan dengan segera dan meletakkan Program tersebut di Sekolah yang tersendiri. Apabila kursus-kursus seperti ini diperkenalkan maka program tersebut telah menjadi satu program yang sistematik dan lengkap. Program komunikasi di Universiti Malaya berpayung di bawah Rancangan Penulisan Kreatif dan Deskriptif 1977. pada tahun berikutnya kursus Penyiaran telah diperkenalkan. kemudian ia bertukar kepada Jabatan Penulisan pada tahun 1987. UKM. Di UITM proses penilaian kursus yang agak baik dan tepat. Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Teknologi Mara (UITM). dan UIAM. Perhubungan Awam dan Pengiklanan. Pada akhir sekali pelajar tersebut dinilai 16 . Pada tahun yang sama Universiti Putra Malaysia (UPM) telah memulakan kursus komunikasi setelah tertubuhnya Jabatan Komunikasi Pembangunan di bawah Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan. Dengan pengenalan ilmu komunikasi di Malaysia kita dapati bahawa hampir semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) menawarkan program komunikasi. Pada tahun 1972 salah satu IPTA iaitu Institut Teknologi Mara kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara (UITM) memulakan program Kajian Sebaran Am. Dari segi pemberian markah atau proses penilaian di IPTA yang disenaraikan mempunyai kaedah yang sama dan pada masa yang sama sebahagian IPTA mempunyai kaedah penilaian yang tersendiri. Malahan bidang komunikasi ini terus mendapat pengiktirafan dan perhatian apabila beberapa institusi pengajian tinggi telah menubuhkan pusat pengajian dan fakulti seperti Universiti Sains Malaysia (USM). UM.dari program sarjana muda. di mana pelajar diperlukan memenuhi 134 jam kredit bagi minimum 6 semester. manakala Universiti Malaya memulakan satu projek yang berkaitan dengan Penyelidikan Media sebagai Program percubaan di bawah Jabatan Bahasa Inggeris pada tahun yang sama.

P. pengambilan pelajar adalah dua kali setahun di universiti tersebut iaitu pada bulan Januari dan julai. Selain itu. (Lent. Selain itu. Di UKM jabatan Komunikasi telah mengikuti sistem Major dan Minor dalam penilaian kursus. Bagi Diploma pihak UPM tidak akan mengesahkannya. di UKM terdapat keperluan untuk menawarkan kursus Kewartawanan kepada para pelajar yang bakal mengambilnya. lebih menekankan kepada disiplin akademik dengan aplikasi praktikal. UPM telah menawarkan lebih daripada 20 kursus yang bermula dengan Diploma ke Ijazah dan pascasiswazah. Bilangan pelajar bergraduasi telah meningkat daripada 26 pelajar pada tahun 1975 kepada jumlah kumulatif 724 pada tahun 1987. Sejak daripada 1980. Untuk memperoleh Ijazah Sarjana Muda para pelajar perlu bertungkus-lumus untuk mendapatkannya. Selain itu. Selain itu. Sistem ini telah diperkenalkan semasa British menjajah Malaysia. Populasi pelajar bagi program tersebut iaitu bilangan 42 meningkat kepada 700 pada tahun berikutnya. pihak UPM juga menggunakan kaedah sistem Jam Kredit dalam penilaian kursus. Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) penilaian kursus menjadi fokus dan melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Filipina dan Thailand. Bilangan ini tidak dicampur dengan pelajar yang mengambil program ini pada waktu petang. populasi pelajar bagi program tersebut meningkat dengan drastik pada tahun selepasnya. Pihak UPM berfokuskan kepada bagaimana seseorang individu melahirkan kendiri diri melalui program tersebut. Akibat peningkatan populasi pelajar maka wujudlah kekurangan tenaga pengajar bagi program tersebut. UPM hanya menawarkan Program Master of Science dan Ijazah Kedoktoran kepada pelajar yang berkelayakan dan telah menghabiskan Bachelor¶s dan Master¶s degree dari Kolej atau Universiti-Universiti yang disahkan oleh UPM. Pembelajaran dan Pengajaran Kursus adalah dalam Bahasa asing seperti Bahasa Inggeris kecuali dalam sesebuah Kursus yang pelajarnya daripada Malaysia akan diajarkan dalam Bahasa Malaysia. Di Universiti Malaya (UM). Tambahan lagi. UKM adalah institusi pengajian awam yang ketiga menawarkan Program Komunikasi. tenaga pengajar 17 . Dalam Jabatan Komunikasi terdapat pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia dan luar Negara seperti Nepal. masih menggunakan Sistem Semester dan Continuous Assessment bagi mengukur keupayaan pelajar yang berkelayakan. Students enroll in three departments in the first year and continues in two departments in the second and third year and majoring in one department in the final year. Selain itu. Di UPM pula. 1988:110).oleh Markah Purata (G.A). penentuan Ijazah Sarjana Muda telah ditentukan oleh sistem 3-22-1.

0 BIDANG KOMUNIKASI DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS). United Kingdom. Para pelajar juga berminat dalam bidang ini dan menerokai ilmu komunikasi supaya mereka bersaing dalam dunia yang mencabar nanti. Selain itu. IPTA amat memerlukan kakitangan akademik yang mempunyai kemahiran dalam sesebuah bidang. dan sebagainya. Dengan itu. Sarjana komunikasi di Malaysia kebanyakannya mendapat Masters dan PhD dalam bidang tersebut dari luar Negara seperti Amerika Syarikat. Di antara pengasas bidang komunikasi di Malaysia ialah Prof. Kini. dan Australia. Selain itu. 18 . Dr. Begitu juga. 8. Akan tetapi. Tenaga pengajar atau kakitangan akademik adalah golongan yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah Negara. Kebanyakannya buku-buku rujukan di Universiti itu dalam Bahasa Inggeris dan ditulis oleh Pensyarah-pensyarah luar Negara yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang ini.sekarang UIA). Dr. Md Salleh Hassan (UPM) dan ramai lagi. Prof. Universiti Sains Malaysia (USM). sarjana-sarjana Komunikasi di IPTA menjalankan tugas mereka dengan melatih atau melahirkan para pelajar yang cemerlang berpandukan kepada matlamat IPTA. Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Universiti Malaya (UM). Di Malaysia. keupayaan seseorang pelajar mudah dikenalpasti melalui Sistem Jam kredit dan kaedah ini membantu pihak Universiti untuk mengenalpasti pelajar yang berkelayakan. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) juga dilihat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan pengajian tinggi yang mana setiap bidang dibangunkan bagi mencapai taraf yang berkualiti setaraf dengan peringkat antarabangsa. Syed Arabi Idid (dulu UKM.Vincent Low (USM). tidak boleh mewujudkan generasi intelek yang mempunyai kemahiran dalam apa saja bidang yang diceburinya. Prof. buku rujukan dan buku teks berdasarkan kepada pendidikan di Amerika Syarikat. Tanpa mereka.daripada Universiti tersebut kebanyakkannya memperoleh pendidikan dari Amerika Syarikat. dalam bidang Komunikasi kakitangan akademik memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang berilmu. Dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. fokus kerajaan bukan sahaja terhadap universitiuniversiti awam seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ini dapat dibuktikan melalui peranan IPTS dalam menawarkan bidang komunikasi untuk pelajar di Malaysia. bidang pengajian komunikasi semakin berkembang dan merupakan bidang pengajian yang penting. Pihak IPTA juga memastikan bahawa para pelajar memenuhi syarat untuk mengambil Program ini dalam pengajian mereka. unsur-unsur asing telah diterapkan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran.

Amerika Syarikat. Pada tahun 1980-an. Kesemua IPTS ini menawarkan bidang pengajian komunikasi yang telah diiktiraf MCQ dan diberi pengiktirafan kualiti yang setanding dengan kursus komunikasi yang ditawarkan di Universiti Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Kolej IACT. IPTS menawarkan kursus pengajian di peringkat sijil. diploma dan ijazah. kejuruteraan. Melalui pengurangan penghantaran secara besar-besaran pelajar dibawah tajaan kerajaan ke luar negara. Melalui langkah ini. Ini dapat dilihat apabila banyak IPTS yang mula menawarkan kursus pengajian di peringkat sijil. Kolej Antarabangsa Selangor (KUIS) dan sebagainya.telah memberi pengalaman berguna kepada IPTS dalam mengendalikan kursus pengajian di peringkat ijazah pertama dan dalam masa yang sama telah berjaya menarik lebih ramai pelajar antarabangsa untuk mengikuti pengajian tinggi di Malaysia. IPTS telah berkembang dengan pesat. Kanada dan Perancis. di mana pelajar dapat menamatkan keseluruhan pengajian di IPTS tempatan. IPTA dan IPTS telah meningkatkan tahap kualiti kursus pengajian yang ditawarkan di IPTS. Pada tahun 1997. Antara IPTS yang menawarkan bidang pengajian komunikasi di Malaysia ialah Kolej Tunku Abdul Rahman (TAR). komunikasi. 19 . Melalui institusi ini. Kolej IKIP. computer dan teknomlogi maklumat melalui program kerjasama dengan United Kingdom. pada 1990 pendidikan tinggi swasta semakin meningkat. Melalui program ini. sebanyak 32 IPTS telah diberi kelulusan mengendalikan program 3+0. Oleh itu. Kanada. Seterusnya.Pengalaman luas IPTS dalam mengadakan program kerjasama dengan negara luar telah membuka pintu untuk pelaksanaan program kerjasama antara IPTS dan IPTA melalui francais. Universiti Selangor (UNISEL). Kemajuan pendidikan komunikasi IPTS di Malaysia menawarkan bidang komunikasi dalam senarai bidangnya dapat dilihat bermula daripada tahun 1980-an sehingga akhir tahun 2000 sehingga sekarang. diploma dan ijazah dalam bidang seperti perniagaan. IPTS telah mendapat pengalaman dalam jaminan kualiti kursus pengajian yang ditawarkan. New Zealand. Hingga tahun 2000. kegawatan ekonomi dunia telah memberi impak yang signifikasi kepada kemajuaan pendidikan tinggi swasta di peringkat tempatan. Amerika Syarikat (AS). IPTS bukan bertaraf universiti telah dibenarkan untuk mengendalikan kursus pengajian dengan kerjasama universiti luar negara melalui program 3+0. New Zealand dan Australia. ianya menawarkan kursus-kursus pengajian di peringkat sijil dan diploma secara kerjasama dengan universiti atau badan professional dari luar negara iaitu United Kingdom (UK). Australia.

terdapat lima program yang ditawarkan dibawah bidang komunikasi massa iaitu Komunikasi Efektif dan Pengajar. Falkuti Sais Sosial dan Masyarakat pula ditubuhkan pada tahun 1999. Di bawah kursus Komunikasi Efektif dan Pengajar. Secara terperinci. Melalui teknologi moden. bentuk media massa yang baru dan maju dapat 20 . Seterusnya. guru. Falkuti Sains Sosial dan Masyarakat di Kolej TAR merupakan bidang pengajian yang terbaru diperkenalkan dan terletak di kolej tersebut. program ini direka bagi para pensyarah. Program ini juga dapat membangunkan interpersonal seseorang individu dan meningkatkan kemahiran komunikasinya. Kolej ini mempunyai enam cawangan kampusnya yang terletak di enam negeri di Malaysia dan menjadi sebuah institusi di bawah Persatuan Cina Malaysia (Malaysian Chinese Association). Kolej Tunku Abdul Rahman ini ditubukan pada 24 Februari 1969 dengan sokongan daripada (MCA). Diploma Komunikasi Massa (Pengajian Media). Pada 1972. Dibawah bidang komunikasi massa program-program yang ditawarkan ialah pengiklanan. Nama kolej ini diberi sempena nama Bapa Kemerdekaan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Majoriti pelajar di kolej tersebut adalah terdiri daripada pelajar kaum Cina. Sains Sosial dan Pengurusan Hospitaliti ditawarkan. Kolej Tunku Abdul Rahman (TAR) atau juga dikenali sebagai TARC atau KTAR. journalism. dan pengajian media. Selain itu. Sudah lama. Kampus utamanya terletak di Kuala Lumpur iaitu seluas 186 ekar. Di bawah falkuti ini adanya bidang-bidang seperti Komunikasi Massa. kolej ini juga beroperasi dengan subsidi sebanyak 50% daripada kerajaan Malaysia. Diploma Komunikasi Massa (Komunikasi Penyiaran) dan Diploma Lanjutan Komunikasi Massa ( Pengajian Media).000 pelajar menyambung pengajian mereka di kolej TAR ini. pelatih atau sesiapa sahaja yang sangat berminat dengan profesion yang dapat membawa kepada penambahan kemajuan bidang pengajar. Falkuti Teknologi dan Falkuti Seni dan Sains ditubuhkan di kolej berkenaan. Dari tahun 1969 seramai 764 pelajar menyambung pengajian di kolej ini dan kini dianggarkan seramai 30. komunikasi penyiaran.1 Kolej Tunku Abdul Rahman (TAR). Diploma Komunikasi Massa (Kewartawanan). di bawah program Diploma Komunikasi Massa (Pengajian Media) program ini bertujuan untuk mempromosi kebolehan menulis dalam masyarakat bermaklumat dimana audien akan didedahkan kepada pelbagai bentuk kandungan media.8. Kolej ini bermula dengan penubuhan falkuti Pra-Universiti pada tahun 1969 dan diikuti dengan Falkuti Pengajian Perniagaan pada tahun 1971. impak-impak negatif media tradisional seperti televisyen dan filem diberi perhatian.

editor. skrip. Disamping itu. Ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teori dan kemahiran teknikal bagi menjadi pakar dalam industri media elektronik moden termasuklah pembuat skrip. 21 . Pelajar yang mengikuti kursus ini perlu mempunyai minat dalam mengikuti perkembangan peristiwa terbaru yang berlaku samada di peringkat tempatan mahupun dalam konteks dunia. majalah. pengacara program televisyen. penulisan. pelajar akan lebih memahami isu-isu budaya dan polisi politik yang mempengaruhi masyarakat plural di Malaysia yang mana pengetahuan ini akan memberi persediaan kepada mereka untuk menjadi wartawan media yang professional. DJ. boleh mencari peluang kerjaya dalam industri media seperti pengiklanan. Graduan dyamg memiliki diploma dari program ini. mereka juga berpeluang terlibat dalam bidang pengiklanan. Melalui program ini. Pelajar akan menganalisis secara kritikal semua bentuk komunikasi massa melalui televisyen. Mereka juga akan mendapat peluang pekerjaan sebagai penulisan kewartawanan. Diploma Komunikasi Massa (Kewartawanan) pula berfokus sebagai pembekal bagi para pelajar yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk dibangunkan di dalam bidang kewartawanan samada sebagai wartawan. persembahan dan membentuk penyiaran tradisional dan media elektronik yang baru. Tahap standart Diploma Komunikasi (Pengajian Media) ini adalah setaraf dengan Ijazah Sarjana tahun pertama mahupun tahun kedua. pengurusan media dan perhubungan awam. Ini akan menjadikan mereka lebih bertanggugjawab dan berpengatahuan sebagai penerbit informasi atau maklumata dalam sektor awam dan swasta di peringkat tempatan dan paras antarabangsa. pemasaran. hubungan awam. penerbitan. atau pengkaji maklumat dalam organisasi media massa. kesan dan mengetahui hala tuju media pada masa akan datang. dan sebagainya. surat khabar. penulis. Program Diploma Komunikasi Massa ( Komunikasi Penyiaran) pula berfokus kepada pengetahuan dan kemahiran untuk pemahaman teknikal. radio. wartawan. media pencetakan. filem dan penyiaran. filem dan internet. Selain itu. kursus ini penting kerana wujudnya keperluan untuk memilik pengetahuan yang mendalam terhadap media massa misalnya seperti fungsi media.menghantar sesuatu mesej dengan pantas dan merentasi dunia. Graduan-graduan boleh menyambung pengajian mereka ke peringkat Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Pengajian Media) di Kolej TAR dan kursus Sarjana Dengan Kepujian di Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) atau universiti lain. Mereka juga boleh menjadi penulis atau penerbit informasi atau maklumat dan menjadi sebahagian daripada µ creative team ¶ dalam membawa atau membentuk idea-idea dan konsep-konsep baru serta sebagai pengajar.

Dahulunya dikenali sebagai Universiti Industri Selangor tetapi telah diubah kepada nama Universiti Selangor bermula pada 14 Februari 2011. Bhd. wujudnya Falkuti Pengajian Komunikasi Dan Media. sosio-ekonomi dan sifat politik sesebuah negara. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Komunikasi (Korporat Komunikasi) . Dibawah falkuti ini terdapat tiga kursus dibawahnya di peringkat Diploma dan Ijazah. polisi kerajaan dan amalan budaya. Universiti ini telah ditubuhkan pada tahun 1999 dan mempunyai dua kampus induk yang terletak di Bestari Jaya yang siap dibina pada tahun 2005 dan cawangan atau satelit utama kampus berkenaan yang terletak di Shah Alam. Universiti Selangor atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai µ University of Selangor¶. teknologi informasi. Bagi bidang pengajian komunikasi di UNISEL. Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Pengajian Media) yang ditawarkan di TAR merupakan program yang menyediakan pengetahuan lebih lanjut yang akan mempersiapkan mereka dengan tanggungjawab.pengiklanan dan komunikasi untuk komuniti dengan elektronik baru. United Kingdom. Sdn. Ianya melatih individu media professional yang mahir dalam kepelbagaian budaya. 8. Selangor. pelajar juga akan belajar mengenai undang-undang media. UNISEL merupakan universiti milik penuh kerajaan Negeri Selangor dan taraf universiti ini berada dalam kategori universiti swasta yang mana universiti ini dikelola oleh Pendidikan YS.2 Universiti Selangor (UNISEL). Falkuti ini terletak di kampus satelitnya iaitu di Shah Alam. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Komunikasi (Jurnalisme). Graduan daripada program ini akan diperlukan untuk menjadi profesion komunikasi di stesen-stesen televisyen dan radio. Semasa program. Antara Diploma Komunikasi & Media. Bhd iaitu sebuah perbadanan milik kerajaan Negeri Selangor Kumpulan Darul Ehsan Sdn. diploma diploma ini setaraf dengan Ijazah Sarjana dan boleh menyambung Ijazah Seni Dalam Komunikasi. kemahiran menyelidik dalam diri pelajar dikembangkan melalui unit komunikasi kaedah penyelidikan dalam diri penuntut akan dibangunkan semasa melakukan projek-projek kerja dalam program tersebut. Budaya dan Media di Conventry Universiti. perkhidmatan berita secara on-line dan industri elektronik. 22 . Selain itu. positif.

Kolej ini merupakan institusi pengajian tinggi yang dibangunkan dan diiktiraf oleh Association of Acccredited Advertising Agents Malaysia (4As) dan Malaysia Advertisers Associations (MAA) yang mengkhusus dalam bidang pengiklanan dan komunikasi. Diploma Kreatif Multimedia.8. Kolej IACT turut diakreditasi oleh International Advertising (IAA) New York sebuah organisasi antarabangsa yang mewakili hak asasi semua pengiklan. Kolej IACT ini juga menawarkan program Diploma Pengiklanan dan Komunikasi Pemasaran. Kebanyakkan tenaga pengajar di Kolej IACT ini terdiri daripada pelatih dari industri professional yang mana akan berfungsi bagi memberi pendedahan kepada para penuntutnya secara meluas dalam dunia komunikasi di semester pertama mereka. Selepas menjadi graduan dalam bidang jurusan komunikasi. komunikasi korporat.3 Kolej IACT. dan Sijil Komunikasi Massa. 23 . Diploma Penyiaran. Kolej IACT merupakan salah satu kolej yang menawarkan jurusan Komunikasi Massa tetapi jurusan ini disampaikan dengan cara yang berbeza dan unik berbanding dengan kolej-kolej swasta lain yang turut menawarkan kursus ini. Melalui pendedahan ini. Kolej IACT ini menawarkan jurusan Diploma Komunikasi Massa bagi memberi pendedahan yang sepenuhnya kepada pelajar lepasan SPM agar dapat memilih jurusan secara bijak selepas diberi pendedahan sepenuhnya. Keunikan bidang pengajian komunikasi di Kolej IACT ini dapat dilihat yang mana para pelajar yang mengikuti Kursus Komunikasi Massa ini akan diberi latihan praktikal iaitu mereka diberi peluang untuk berurusan dengan pelanggan-pelanggan daripada organisasi korporat sebagai langkah menyediakan diri mereka apabila melangkah ke dunia pekerjaan sebenar. Selain daripada pengajian Diploma Komunikasi Massa. Australia. Bidang pengajian yang popular dan terbukti kesahihanya dalam kalangan kolej swasta tempatan ialah bidang Komunikasi Massa. kesemua graduan ini mendapat akses bagi menyambung ijazah mereka selama satu hingga satu setengah tahun di universiti-universiti yang bergabung dengan Kolej IACT di Amerika. penerbitan. perhubungan awam. United Kingdom dan New Zealand. penyiaran. agensi dan juga media. para pelajar akan berupaya untuk membuat pilihan di dalam memilih jurusan utama mereka seperti kewartawanan. Diploma Reka Bentuk Grafik. pengurusan majlis dan sebagainya.

Antaranya ialah. Melalui misi IPPTAR ini iaitu bagi meningkatkan tahap profesionalisma bagi warga kerja Kementerian Penerangan. Komunikasi dan Kebudayaan ke arah melahirkan modal insan yang bersifat profesional. Sebuah pusat latihan yang dinamakan sebagai Pusat Latihan Penyiaran Negara ditubuhkan pada tahun 1971 di Rumah Persekutuan. Bukit Putra dan diubah kepada nama Institut Penyiaran Tun Abdul Razak (IPPTAR). Latihan dan kursus ini diberikan kepada pekerja yang terlibat secara lansung. cemerlang dan berkebolehan. dua badan penyiaran antarabangsa iaitu AIBD (Asia-Pasific Institute for Broadcasting Development) dan Asia-Pasific Broadcasting Union (ABU) turut menjadikan IPPTAR sebagai ibu pejabatnya. Selain berfungsi sebagai pusat penyiaran peringkat tempatan. dan Kebudayaan Malaysia seterusnya dikenali sebagai Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdu Razak (IPPTAR). komunikasi dan kebudayaan. Pada 16 Ogos 2008. IPPTAR mengubah hala tujunya supaya bergerak seiring dengan kemajuan media massa pada masa kini. IPPTAR menyediakan latihan dan kursus yang diiktiraf bagi warga kerja di dalam kerjaan iaitu jabatan Penerangan. Seterusnya. dialong media dan latihan yang sesuai untuk karyawan penyiaran di rantau Asia dan Pasifik. Komunikasi dan Kebudayaan yang cemerlang dan bertaraf dunia. Penubuhan pusat ini mengikut keperluan latihan untuk kakitangan Jabatan Penyiaran di Malaysia. pusat ini juga melatih penyiarpenyiar luar negara melalui Program Kerjasama Teknikal (PKTM) sejak tahun 1984. 9.1 Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR). Terdapat beberapa objektif IPPTAR yang dilaksanakan. Antara aktiviti tersebut ialah mengadakan seminar. IPPTAR dijadikan sebagai sebuah institusi latihan di bawah Kementerian Penerangan. Komunikasi dan Kebudayaan melalui latihan dan kursus. menyediakan latihan kepada para pekerja dalam KPKK dalam bidang yang mengkhususkan dalam bidang penerangan. Objektif lain IPPTAR adalah mengadakan kajian keperluan latihan secara berterusan seiring dengan 24 . Seterusnya. Komunukasi. IPPTAR merupakan satu-satunya institusi sosial yang menyediakan kursus-kursus professional dalam bidang penyiaran terutamanya penerbitan rancangan dan kejuruteraan radio dan televisyen. persidangan. Dibawah IPPTAR ini.0 PUSAT LATIHAN DAN KURSUS KOMUNIKASI.9. Fungsi kedua-dua badan ini melaksanakan program dan aktiviti berkaitan untuk para ahlinya. Jalan Ampang. pada tahun 1975 pusat latihan ini dipindahkan ke Kompleks Angkasapuri. Kuala Lumpur. Visi IPPTAR pula adalah untuk menjadikan IPPTAR sebagai sebuah institusi latihan Penerangan. Asia Media Summit.

Disampaing itu. Sekolah membawa maksud tempat untuk belajar dan mengajar. fungsi terakhir IPPTAR adalah menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan selaras dengan keperluan latihan. Dibawah piagam pelanggan IPPTAR. IPPTAR juga akan menerbit dan mengedar buku program dan kalendar kursus tahunan kepada pelanggan sebulan sebelum tahun berakhir. Permulaan sesuatu bidang pengajian IPT bermula dengan tertubuhnya jabatan komunikasi kemudian barulah ialah ditukar kepada sekolah komunikasi. Komunikasi dan Kebudayaan. JABATAN. Akhir sekali dibawah piagam pelanggan IPPTAR ini. 25 . dan cabang ilmu pengajian lebih banyak. Penubuhan IPPTAR ini mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan di bawahnya. Selain itu IPPTAR juga berfungsi melaksanakan program latihan yang berkualiti selaras dengan keperluan semasa pelanggan. tempat menerima dan memberi ilmu. Selain itu. 10. bidang pengajian ilmu lebih luas. IPPTAR juga bekerjasama dengan agensi-agensi dalam dan luar negara dalam penyediaan latihan kepada Penerangan. Seterusnya. IPPTAR antara lainya berobjektif bagi melatih warga kementerian kearah memperkasakan konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Sekolah juga lebih kepada mengkaji bidang bagi sesuatu aliran ilmu secara khusus. pusat ini akan menghebahkan projek kursus kepada pelanggan satu bulan sebelum kursus tersebut bermula. Tahap pengajian di sekolah lebih khusus.0 PERBEZAAN INSTITUSI SEKOLAH. perfileman dan komunikasi korporat. DAN FAKLUTI. mereka akan mengadakan keperluan kursus setiap dua bulan. IPPTAR juga mempunyai piagam pelanggannya yang tersendiri bagi memastikan latihan atau kursus yang disediakan dapat mencapai tahap yang dimahukan. Piagam pelanggan di bawah IPPTAR adalah melaksanakan 80 latihan dan kursus yang berkualiti setiap tahun selaras dengan keperluan semasa pelanggan. Dato¶ Seri Najib Razak melalui modul kursus khas atau dalam modul setiap kursus anjuran IPTTAR.kemajuan dan perkembangan semasa. jabatan atau agensi-agensi yang berada di bawahnya. IPPTAR berfungsi bagi merancang dan menyediakan program latihan untuk warga kementerian. IPPTAR juga menawarkan 10 bidang kepakaran latihan yang professional. Fungsi lain IPPTAR adalah bekerjasama dengan agensi-agensi di dalam dan luar negara dalam bagi latihan dalam bidang penyiaran.

seperti Jabatan Komunikasi yang mengfokuskan pembelajaran dan penyelidikan Komunikasi sahaja. Jabatan ditubuhkan secara penghususan hanya dalam satu-satu bidang sahaja. Fakulti merupakan penaung satu jabatan di universiti atau kolej yangg mengajarkan sesuatu cabang ilmu atau yang khusus dalam sesuatu jurusan pengajian. 26 . Jabatan merupakan bahagian daripada sesuatu badan pentadbiran kerajaan yang menguruskan tugastugas tertentu. Pensyarah-pensyarah dan mahasiswa-mahasiswa dari sesuatu jabatan akan mempelajari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam di universiti. Jabatan Sekolah Fakulti Pusat Fakulti merupakan cabang ilmu yang terdapat dalam sesuatu bidang. Jabatan di Universiti yang mengajar sesuatu cabang ilmu atau yang khusus dalam sesuatu jurusan pengajian seperti pengajian komunikasi. Dalam bidang komunikasi. Seperti Falkulti Komunikasi dan Pengajian Media di UITM yang pada mulanya dikenali sebagai Sekolah Komunikasi pada tahun 1972. Sekolah boleh dikatakan penghususan bagi sesuatu pengajian aliran ilmu dengan lebih mendalam sebelum berubah kepada fakulti. Ini bermakna jabatan merupakan unit-unit kecil yang mengkaji sesuatu pengajian. taraf sekolah akan berubah menjadi taraf fakulti apabila berkembagan cabang-cabang bidang pengajian yang banyak dan terdapat di universiti tersebut . Perubahan dapat dilihat dalam urutan di bawah yang menunjukkan semakin tinggi tahap dalam pengistitusian dalam pengajian semakin luas skop pengajian. Jabatan Komunikasi ditubuhkan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975 telah berkembang kepada sekolah media dan pengajian komunikasi di bawah fakulti sains sosial dan kemanusiaan.Program yang terdapat dalam institusi sekolah tidak begitu kompleks dan cabang-cabang ilmu pengajian yang disediakan juga spesifik.

maka wujudlah perbezaan dari segi teknik pembelajaran dan pengajaran dalam bidang komunikasi antara IPTA dan IPTS. Tenaga pengajar di IPTA hanya terdiri daripada tenaga pengajar yang menamatkan pelajaran mereka di luar negara seperti United Kingdom. Mereka lebih menekankan aspek teori daripada pratikal. Namun. Dengan itu. Sebagai bukti. institut pengajian tinggi yang menawarkan program komunikasi di Malaysia telah berkembang secara berperingkat.2010). graduan dalam bidang pengajian komunikasi yang dihasilkan melalui IPTA lebih berkebolehan dan ada kelebihan daripada IPTS. radio. Sementara di IPTS bidang pengajian komunikasinya lebih menekankan kepada latihan pratikal kepada penuntut-penuntut pengajian komunikasi di IPTS diberi latihan industri atau amali mendedahkan pelajar kepada pengalaman professional di industri luar sebagai persediaan graduat kepada dunia sebenar. filem dan dokumentari. Australia. dan pengurusan media massa seperti akhbar kampus. Amerika Syarikat dan lain-lain berbanding dengan tenaga pengajar di IPTS sebilangan besar tenaga pengajar yang menamatkan pengajian bidang komunikasi di luar negara. Graduan bidang pengajian komunikasi dari IPTA mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Bidang pengajian komunikasi di Malaysia iaitu di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dapat dilihat perbezaanya melalui tenaga pengajarnya. persekitaran ekonomi dan politik tempatan serta dapat memahami kehendak rakyat dan aspirasi kerajaan.11. Mereka yang mengambil bidang pengajian komunikasi di IPTA lebih menekankan aspek teori dalam kursus-kursus yang ditawarkan. Mereka juga lebih dekat dengan sosiobudaya negara. 27 . Akan tetapi. Dengan penawaran program ini di IPTA maka sudah pasti ia akan berkembang dan menjadi opsyen kepada para pelajar yang mengikutinya. tidak semua IPTA yang menawarkan program komunikasi dengan harapan pada masa akan datang seluruh IPTA akan menawarkan bidang ini dan memberi perhatian secara menyeluruh. Tetapi dari segi peluang pekerjaan kerja graduan IPTS lebih mudah mendapat kerja berbanding IPTA dalam kerajaaan dan swasta tetapi graduan IPTA lebih mudah mendapat pekerjaan di sektor kerajaan sahaja (UKM. produksi program televisyen. berbentuk cetak dan elektronik. Pelajar pengajian komunikasi di IPTS didedahkan kepada pengeluaran. Sebagai generalisasi. penerbitan.0 GENERALISASI BIDANG KOMUNIKASI DI IPTS DAN IPTA DI MALAYSIA. graduan daripada IPTA ini mempunyai kekurangan yang mana apabila mereka membuat pratikal harus membuat pratikal sewaktu masuk fasa pekerjaan mereka tidak dapat kedepan disebabkan mereka bergantung dengan pembelajaran secara teori yang banyak bergantung pada pensyarah dan buku.

Dibawah Jabatan Komunikasinya yang ditubuhkan pada tahun 1976. televisyen. Komponen kemahiran pula terdiri daripada penulisan dan penghasilan bagi kewartawanan. terdapat penawaran kursus yang terdiri daripada komunikasi atau media yang berasaskan teori. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Manusia zaman kuno sudah pun berkomunikasi.Perhatian yang diberikan terhadap penggunaan komunikasi untuk pembangunan telah menarik para sarjana bukan sahaja dari bidang komunikasi tetapi juga bidang-bidang lain seperti antropologi. berlakunya penubuhan Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan (PPPL) untuk menlaksanakan penggembangan bidang komunikasi . politik. sosiologi. ekonomi dan juga sains tulen seperti kejuruteraan dan 28 . Komunikasi Pengurusan dan teori komunikasi. Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan Universiti Sains Malaysia (sebelumnya dikenali Universiti Pulau Pinang) menempatkan bidang komunikasi sebagai kursus yang signifikan. ia banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang sains sosial yang lain seperti psikologi. bidang komunikasi bukan satu perkara yang baru. psikologi. isyarat dan bahasa diikuti dengan penulisan. proses dan perantaraan yang digunakan. 12. Pada tahun yang sama. Bidang ini terus berkembang seiring dengan kemunculan peralatan-peralatan berkomunikasi dan media massa. dan radio. Komunikasi atau media masyarakat. pengajian komunikasi dan perubahan perfileman. terutamanya pada peringkat ijazah sarjana dengan jangkaan bahawa UPM yang menjalankan program bagi peringkat ijazah (Master). Namun yang membezakan penelitian terhadap ilmu komunikasi banyak berkaitan dengan cara. Justeru itu. Program komunikasi wujud pada tahun 1970 an di Universiti Teknologi Mara (sebelumnya dikenali Institut Teknologi MARA). sosiologi. rangkaian Komunikasi Pembangunan diperkenalkan di UPM. jika ditinjau latar belakang ilmu komunikasi pada peringkat awalnya. Dalam menjejak pembangunan institusi pengajian komunikasi di Malaysia. Beberapa penerbitan jurnal yang ditemui terdapat pengaruh ideologi dalam sistem pembelajaran dan penyelidikan komunikasi. kaedah analisis dilakukan melalui struktur kursus mereka. sains politik dan geografi. Di bawah Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan terdapat dua jabatan ekonomi yang dinamakan Jabatan Penggembangan Pendidikan dan Jabatan Komunikasi Pembangunan yang diwujudkan pada tahun 1979.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. seperti Komunikasi Massa. Selain daripada komunikasi antarabangsa dan komuniksai pembangunan. Pada peringkat awalnya perbincangan komunikasi berkisar tentang simbol.

periklanan. 1994). maka idea utamanya secara tidak langsung juga turut tenggelam. komunikasi sebagai satu bidang ilmu yang dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi mula diperkenalkan oleh Schramm. Teori Kritikal oleh Karl Marx pula membantu bidang kajian kesan media dari politik-ekonomi komunikasi. Ilmu komunikasi mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain. pemujukan. Perkembangan bidang komunikasi di Malaysia semakin berkembang dari pelbagai aspek. Ini kerana pengajian media massa merupakan antara bidang pelopor yang telah menjadikan pengajian komunikasi popular serta terkenal. Dalam pada itu. Teori Evolusi oleh Darwin akhirnya telah mencetuskan idea dan penelitian terhadap komunikasi bukan lisan. Usaha Schramm dikatakan sebagai pencetus kepada pengajian ilmu komunikasi secara formal dan di peringkat pengajian tinggi serata dunia. Sebagai contoh. perhubungan awam. ia banyak dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain yang lebih kelihatan dominan. Hal ini berlaku kerana komunikasi sering memerlukan bidang lain bagi menyokong penjelasannya. Ternyata bahawa bidang komunikasi merupakan satu ilmu yang mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain.Pada ketika itu kajian dan bidang komunikasi amat menumpukan kepada soal-soal kewartawanan seiring dengan keperluan dan senario semasa.elektronik (Rogers. Hasil penelitian terhadap bidang-bidang sains sosial yang lain didapat ibeberapa teori utama bidang berkaitan telah menyumbang kepada kerangka ilmu komunikasi. komunikasi organisasi. Tidak menghairankan jika ada yang berpendapat bahawa komunikasi merupakan satu bidang yang agak baru. tidak menghairankan jika pengajian komunikasi sering kali disinonimkan dengan ilmu media massa. Hasil daripada inisiatif beliau maka muncullah pusat-pusat pengajian ilmu komunikasi baru di universiti-universiti Amerika Syarikat. Justeru itu. komunikasi pembanguan. Ini terbukti apabila pusat-pusat pengajian tinggi awam dan swasta sudah banyak menawarkan kursus-kursus komunikasi seperti 29 . teknologi komunikasi. telekomunikasi dan sebagainya. Schramm yang sering dikenali sebagai tokoh dan bapa komunikasi telah memperkenalkan program komunikasi massa pertama dunia pada tahun 1943 semasa beliau menjadi Pengarah Iowa Journalism School.Selepas tahun 1960-an barulah horizon komunikasi ini diterima luas mencakupi komunikasi antara budaya. Manakala teori Freud iaitu Teori Psikoanalitik pula dibuktikan telah menyumbang kepada kerangka pengajian ilmu pemujukan yang dipelopori oleh Carl Hovland. Oleh yang demikian. Menurut Rogers (1994). Jelas komunikasi merupakan mengenai ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sains sosial.

Ini terbukti menurut kajian yang dilakukan oleh Mohammad Mahdi Abas iaitu kelemahan berkomunikasi dalam kalangan graduan menurut beliau pada tahun 2005. kewartawanan dan sebagainya. Bidang komunikasi semakin mendapat perhatian daripada masyarakat.5 peratus kadar pengangguran di Malaysia ini jelaslah faktor komunikasi merupakan masalah yang dialami oleh graduan masa kini. Untuk meningkatkan bidang komunikasi di Malaysia agar lebih berdaya saing dengan bidang komunikasi di negara barat yang lebih dahulu wujud. bidang komunikasi semakin penting kepada negara kerana selaras dengan era globalisasi agar dapat melahirkan lebih ramai graduan-graduan komunikasi selaras perkembangan semasa yang memerlukan lebih ramai graduan-graduan yang berilmu dan bijak dalam menyuarakan pendapat agar dapat bersaing dengan masyarakat luar khususnya masyarakat dari negara-negara maju yang lebih lantang dan tegas dalam menyuarakan pendapat dan berani bersaing untuk mencapai kemajuan.Selain itu juga.Bidang komunikasi tidak seharusnya dipandang rendah iaitu sebagai bidang yang tidak penting dalam pembangunan negara seperti dalam bidang ekonomi yang sering dianggap bidang yang mampu memberi keuntungan kepada negara.komunikassi massa. Peranan kerajaan sebagai pemerintah sangat penting kerana kerajaan memainkan peranan untuk membangunkan bidang komunikasi agar dapat berkembang dan mewujudkan lebih banyak pusat untuk membangunkan bidang komunikasi di Malaysia.ini menunjukkan graduan-graduan tidak mampu untuk bersaing dengan pasaran kerja yang ditawarkan kerana kurangnya kemahiran komunikasi dalam kalangan graduan-graduan.Komunikasi bukan sahaja untuk berinteraksi melalui perbualan sahaja tetapi meliputi perbagai aspek iaitu setiap tingkah laku yang memberi makna kepada orang lain untuk menilai. Campurtangan daripada badan pemerintah amat penting. ini terbukti apabila bidang komunikasi dapat melahirkan ramai graduan setiap tahun tetapi tetap menjadi masalah apabila graduan tidak mampu berkomunikasi dengan baik walaupun mengambil jurusan komunikasi . 30 . Ini dapat dilihat sudah banyak institusiinstitusi yang muncul selaras dengan perkembangan bidang komunikasi di Malaysia. utusan Malaysia melaporkan sebanyak 59250 graduan gagal mendapatkan perkerjaan yang sewajarnya sebahagian besar ialah graduan dalam bidang Pentadbiran Perniagaan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ini menyumbang 3. Oleh iti jelaslah. tidak dapat dinafikan lagi komunikasi sangat penting untuk kehidupan kerana tanpa komunikasi manusia tidak dapat berinteraksi antara satu sama lain untuk menyampaikan maklumat yang hendak disampaikan iaitu melalui perhubungan sosial.

Sintok :Universiti Utara Malaysia. Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi. 2008. Bangi: Jabatan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jakarta : Bumi Askara. Sekolah Komunikasi Massa: Universiti Teknologi Mara.Arni Muhammad. Northern Illinois University. Center for Southeast Asian Studies.0 RUJUKAN Soadah Wok. Bahktiar Mohammad & Syd Abdul Rahaman. Malaysian Studies Present Knowledge and Research Trend. Lent. and Samsudin A. Rahim. Prospective Introspective View. Teori Komunikasi: Kuala Lumpur.13.1988. Communication Education in Malaysia: A Retropective. 2006. John. Pengantar Komunikasi. PTS Professional Publishing Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Narimah bt Ismail & Mohd Yusof. 1991. 1979.Bhd. Putrajaya: Jabatan Kementerian Pengajian Tinggi. 2000 . 2010. Lent. Teori-Teori Komunikasi: Kuala Lumpur. Forum Komunikasi. Vincent Lowe & Abdullah bin Hassan . Komunikasi Organisasi. Dr. John A. Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia. 31 . Isu dan Cabaran Alaf Baru.

php http://www.mohe. Komunikasi Asas.my/index. Isu dan Cabaran Alaf Baru. Bidang (Penyelidikan) Komunikasi Di Malaysia-Realiti Kini atau masam muka?. Adnan Hussein. Blind By The Light: Journalism and Comunication Study in Malaysia Since 1971. Bahktiar Mohammad & Syed Abdul Rahaman.gov. 2008. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu..iact./Modul-Teori-Komunikasi .scribd. Sintok: Universiti Utara Malaysia. http://www.. Shah Alam: UPENA.my/pdf/press/110 http:ftp.jrc. Pengajian Komunikasi di Malaysia: Satu Retrospektif.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=21 &lang=bm www.TN. Pasca Sidang Seminar Penyelidikan Komunikasi. Universiti Teknologi Mara. 32 .A. 1993.kpkk.gov.pdf http://jpt.html http://www.hotcourse.es/EURdoc/JRCF8707.my. Murad Merican.co.com/doc/. Rahim. Samsudin A.communication/2139109/program. Universiti Sains Malaysia.IPT%20MALAYSIA/perkembangan%20ipts.id/study/course/Malaysia/diploma mass communication broadcast. Syed Arabi Idid. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 2008.