P. 1
Kapercayan

Kapercayan

|Views: 31|Likes:
Published by hamidwahab

More info:

Published by: hamidwahab on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2012

pdf

text

original

Kapercayan / Ketuhanan

Pituduh : # 1 Pangeran Kang Maha Kuwasa (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngendi papan, langgeng, sing nganakake jagad iki saisine, dadi sesembahan wong saalam donya kabeh, panembahan nganggo carane dhewe-dhewe. Pituduh : # 2 Pangeran Kang Maha Kuwasa iku anglimput ana ing ngendi papan, aneng sira uga ana Pangeran (maksude : tajaline Kang Murbeng Dumadi). Pituduh : # 3 Pangeran iki Maha Kuwasa, pepesthen saka karsaning Pangeran ora ana sing bisa murungake. Pituduh : # 4 Pangeran iku nitahake sira lantaran bapa lan biyungira, mula kudu sira ngurmati marang bapa lan biyungira. Pituduh : # 5

Ing donya iki ana rong warna sing diarani bebener, yakuwi bener mungguhing Pangeran lan bener saka kang lagi kuwasa. Pituduh : # 6 Ketemu Gusti (Pangeran) iku lamun sira tansah eling. Pituduh : # 7 Cakra manggilingan (urip iku ibarate rodha kang tansah mubeng). Pituduh : # 8 Aja sira wani-wani ngaku Pangeran, senadyan kawruhira wis tumeka "Ngadeg Sarira Tunggal" utawa bisa mengerteni "Manunggaling Kawula Gusti". Pituduh : # 9 Aja ndisiki kersa. Wewaler : # 10 Aja sira wani marang wong tuwanira, jalaran sira bakal kena bendhu saka Kang Murbeng Dumadi. Wewaler : # 11

Aja mung kelingan lan migatekake barang kang katon bae, sebab kang katon gumelar iki anane malah ora langgeng. Wewaler : # 12 Aja darbe pangira yen lelembut iku mesthi alane, jalaran sing apik iya ana, sing ala iya ana, ora beda karo manungsa. Wewaler : # 13 Aja lali saben ari (dina) eling marang Pangeranira, jalaran sejatine sira iku tansah katunggon Pangeranira.
Kautamaning Batin

Pituduh : # 14 Kahanan donya iku ora langgeng, mula aja ngegungake kasugihan lan drajadira, awit samangsa wolak-waliking jaman ora kisinan. Pituduh : # 15 Kahanan kang ana iki ora suwe mesthi ngalami

owah gingsir, mula aja lali marang sapadhapadhaning tumitah. Pituduh : # 16 Sing sapa seneng ngrusak katentremaning liyan bakal dibendhu dening Pangeran lan diwelehake dening tumindake dhewe. Pituduh : # 17 Wataking manungsa iku kepingin kuwasa, nanging Pangeran iku bakal maringake panguwasa miturut kersane Pangeran pribadi. Pituduh : # 18 Janma iku tan kena kinaya ngapa, mula sira aja seneng ngaku lan rumangsa pinter dhewe. Pituduh : # 19 Rame ing gawe sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana. Pituduh : # 20 Manungsa saderma nglakoni, kadya wayang saupamane. Pituduh : # 21

Mulat sarira, tansah eling lan waspada. Pituduh : # 22 Sabegja-begjane kang lali, luwih begja kang eling klawan waspada. Pituduh : # 23 Sing sapa salah seleh, lan melik nggendhong lali. Pituduh : # 24 Nglurug tanpa bala, sugih ora nyimpen, sekti tanpa maguru, lan menang tanpa ngasorake. Pituduh : # 25 Yen sira dibeciki liyan tulisen ing watu supaya ora ilang lan tansah kelingan, yen sira gawe kabecikan marang liyan tulisen ing lemah, supaya enggal ilang lan ora kelingan. Pituduh : # 26 Sing seneng gawe nelangsane liyan iku ing tembe bakal kena piwales saka panggawene dhewe. Pituduh : # 27 Lamun sira mung seneng dialem bae, ing tembe ketemu bab-bab kang kurang prayoga.

Pituduh : # 28 Wani ngalah luhur wekasane. Wewaler : # 29 Aja seneng gawe rusaking liyan, jalaran sira bakal kena siku dhendhaning Guru Sejatinira. Wewaler : # 30 Aja sira nyacad piyandeling liyan, jalaran durung mesthi yen piyandelira iku sing bener dhewe. Wewaler : # 31 Aja lali marang kebecikan liyan. Wewaler : # 32 Aja sira degsura, ngaku luwih pinter tinimbang sejene. Wewaler : # 33 Aja rumangsa bener dhewe, jalaran ing donya iki ora ana sing bener dhewe. Wewaler : # 34 Aja wedi kangelan, jalaran urip aneng donya iku pancen angel. Wewaler : # 35

mundhak sengsara uripe. . melik nggendhong lali. Pituduh : # 39 Sing sapa lali marang kabecikan liyan. iku kaya kewan. ngundhuh wohing pakarti. Wewaler : # 36 Aja sira mulang gething marang liyan.Aja gawe serik atining liyan lan aja golek mungsuh. Wewaler : # 37 Aja ngumbar hawa napsu lan aja melik darbeking liyan. jalaran iku bakal nandur cecongkrahan kang ora ana uwisuwise. Laku Budi Utama Pituduh : # 38 Ala lan becik iku dumunung ana awake dhewe. Pituduh : # 40 Ajining dhiri iku dumunung ana ing lathi lan budi.

Pituduh : # 48 Wong mati iku bandhane ora digawa.Pituduh : # 41 Yitna yuwana. lena kena. Pituduh : # 45 Mumpung enom ngudiya laku utama. Kalajengking wisane mung ana pucuk buntut (entup). Pituduh : # 42 Ala ketara. saya isi saya tumungkul. Pituduh : # 46 Sing prasaja. becik ketitik. Pituduh : # 43 Klabang iku wisane ana ing capite. malang-malang putung. Pituduh : # 47 Ngelmu pari. . percaya marang dhiri pribadi. Nanging yen durjana wisane dumunung ana ing sakujur badan. Pituduh : # 44 Rawe-rawe rantas. Yen ula mung dumunung ana untune ula kang duwe wisa.

Pituduh : # 51 Wong linuwih iku ambeg welasan lan sugih pangapura. senajan akeh ngelmune lamun ora ditangkarake lan ora digunakake. Pituduh : # 53 Ngelmu iku kelakone kanthi laku.Pituduh : # 49 Wong iku kudu ngudi kabecikan. Pituduh : # 52 Perang tumrap awake dhewe iku pambudidaya murih bisa meper hawa nepsu. Pituduh : # 54 Turuten pituture wong tuwa. Pituduh : # 55 Wong kang ora weruh tatakrama udanagara . ngelmu iku tanpa guna. jalaran kabecikan iku sanguning urip. Pituduh : # 50 Wong kang ora gelem ngudi kabecikan iku prasasat setan.

pedhes. iku padha karo ora bisa ngrasakake rasa nem warna (legi. sepet. Wewaler : # 59 Aja seneng yen den alem.bisa gawe senenging ati. Yen ana sangareping mungsuh kudu bisa ngatonake kuwasa pangaribawa kaluwihane. Yen kumpul pandhita kudu bisa ngomongaketembung kang becik. Yen kumpul karo mitra kudu bisa ngetrapake tembung kang manis kang pedhes. jalaran gawe gendra iku sipating dhemit. senenge karo wong ala. sepet.(unggah-ungguh). Pituduh : # 57 Wong linuwih iku kudu bisa ngepek ati lan ngepenakake atine liyan. lan pait). . kecut. Pituduh : # 56 Wong pinter nanging ala tumindake. aja sengit yen den cacad. Wewaler : # 58 Aja panasten lan aja seneng gawe gendra. asin.

Wewaler : # 60 Aja lali piwulang becik. Pituduh : # 64 Negara kita bisa tentrem lamun murah sandhang . mula aja nglirwakake kabangsanira pribadi supaya antuk kanugrahan adeging bangsa kang "Andana Warih" Pituduh : # 62 Negara iku ora guna lamun ora duwe anggerangger minangka pikukuhing negara kang adhedhasar isi kalbune menungsa salumahing negara kuwi. Pituduh : # 63 Kang becik iku lamun ngerti anane sesantine ngabdi bebrayan agung : "Ing Ngarsa Asung Tuladha. Kebangsaan Pituduh : # 61 Bangsa iku minangka sarana kuwating nagara. Tut Wuri Handayani". Ing Madya Amangun Karsa.

lan ana panguwasa kang darbe watak "Ber budi bawa laksana”. marga para kawula padha seneng nyambut gawe. Pituduh : # 65 Wadyabala pamong praja kang seneng marang kawula alit iku dadi senengane para kawula sajroning praja lan bisa gawe kukuh sarta dadi tamenging nagara. Pituduh : # 68 Negara kuwat iku marga kawulane seneng uripe . Pituduh : # 66 Para mudha aja ngungkurake ngudi kawruh kang nyata amrih bisa kinarya kuwating nagara. ungguling bangsa. amarga yen ora mangkono bisa kadadeyan para kawula ngrebut panguwasaning negara. lan bisa gawe rahayuning sasama.klawan pangan. Pituduh : # 67 Panguwasa pamonge negara iku kudu bisa gawe tentrem para kawulane.

kabeh kang ala didandani lamun kena. ing tembe bakal ndadekake ora kajening awakira ing tengahing bebrayan.lan disujudi dening liya negara. Pituduh : # 69 Lamun sira dadi wadyabala pamonging nagara. aja sira dhemen kuwasa dhewe. Iku bisa njalari wadyabala kang dadi tetungguling prajurit negara kuwi ora sujud maneh lan bisa uga kepingin ngrebut panguwasaning negara. Pituduh : # 71 Yen wong becik kang kuwasa. . Pituduh : # 70 Dene sing mengku nagara ora darbe watak "Ber budi bawa leksana". dene yen ora kena disingkirake mundhak nulari (cuplak andhengandheng). Ngelingana yen sejatine isih ana wong kang bisa ngalahake sira ing babakan apa bae. Jalaran yen sira wis ora kasinungan panguwasa maneh.

Pituduh : # 72 Perang iku becik lamun tujuwane nggayuh kamardikaning nagara lan bangsane. Mulat sarira hangrasa wani. Pituduh : # 73 Wong ala yen bisa kuwasa. kang ala iku diarani becik. lan perang iku ala lamun kanggo njarah rayah darbeking liyan. Wewaler : # 76 Aja mung kepingin menange dhewe kang bisa . serik yen lagi ora darbe panguwasa. Pituduh : # 74 Wajibing warganing nagara iku kudu bisa rumangsa melu handarbeni. Wewaler : # 75 Aja seneng yen lagi darbe panguwasa. kang becik iku kang ditindakake. wajib melu hanggondheli. Kosokbaline yen wong becik kang kuwasa. jalaran kuwi-kuwi ana bebendhune dhewe-dhewe.

kudu seneng rerembugan njaga katentreman lahir batin. unggahungguh) lan tata krama. Tangga iku perlu dicedaki nanging aja ditresnani. kuwi sejatine dudu panutane putra wayah. kalebu janma linuwih. Kakaluwargaan Pituduh : # 77 Bapa biyung iku minangka lantaran urip ing ngalam donya. Pituduh : # 79 Wong tuwa kang ora ngudi kabecikan sarta ora ngerti marang udanagara (trapsila. Ngabektiya marang wong tuwa. Pituduh : # 81 . Pituduh : # 78 Sing sapa lali marang wong tuwane presasat lali marang Pangerane. Pituduh : # 80 Sapa sing seneng urip tetanggan.marekake crahing nagaralan bangsa.

ora ana katresnan kang ngluwihi katresnane wong tuwa marang anak. Pituduh : # 82 Tangga kang ora becik atine aja dicedhaki nanging aja dimungsuhi.Paribasane tangga iku padha karo bapa biyung. Pituduh : # 85 Anak iku minangka terusane wong tuwa. . (Unenunen kanggo nggambarakekasetyane marang kulawarga). Pituduh : # 83 Sadumuk bathuk sanyari bumi ditoh pati. Pituduh : # 84 Mikul dhuwur mendhem jero. Pituduh : # 86 Tresna marang mantu iku padha bae tresna marang putra. (Unen-unen kanggo nggambarake bektine anak marang wong tuwane). jalaran putu iku wohing katresnane putra lan mantu.

Wewaler : # 91 Aja menehi jeneng marang anak sing kurang .Pituduh : # 87 Sayojana iku dohe sepuluh ewu dhepa. senajan ayu utawa bagus. jalaran sepatane wong tuwa bisa numusi sarta bisa ngilangake rasa bektine anak marang wong tuwane. Swara kang krungu nganti sayojana. Wewaler : # 90 Aja gampang nyepatani anak nganggo tembung kang ora prayoga. aruming jeneng ngambar-ambar salumahing bumi (dialembana). jalaran pangkat lan bandhane wong tuwamu iku mau bisa sirna sadurunge sira warisi. Pituduh : # 88 Golek jodho aja mung mburu endahing warna. Wewaler : # 89 Aja ngaku wong tuwa lamun wong tuwamu katon sugih lan dhuwur drajade.

udinen katentreman njaba njero. Pituduh : # 94 Golek bandha iku samadya bae. uga ora mikirake kahanan batin. Pituduh : # 96 . mula yen mati ora digawa. Pituduh : # 93 Kadonyan kang ala iku ateges mung ngangsaangsa golek bandha donya ora mikirake kiwa tengene. Dene bandha kang ora resik iku bandha colongan utawa saka nemu duweking liyan kang kawruhan sing duwe. Kadonyan Pituduh : # 92 Bandha kang resik iku bandha kang saka nyambut karya lan saka pametu sejene kang ora ngrusakake liyan. Pituduh : # 95 Bandha iku anane mung aneng donya. jalaran jeneng sing disandhang anak bakale kagawa nganti delahan (akherat).pantes.

lan mboyong putri. wirang lamun ana owahing jaman. Sing sapa ngegungake bandhane. . negara. Pituduh : # 99 Sing sapa tansah ngegungake pangkate. Pituduh : # 98 Wong urip aja tansah kepingin bandha bae.Wong golek kemakmuran iku ora kalebu ngoyak kadonyan. Nanging jaman iku ilang bareng wis ngerti menawa wanita boyongan mau bisa gawe ringkihing nagara. Pituduh : # 97 Bandha iku gawe mulya lan uga gawe cilaka. jalaran kasugihan iku ing samangsa-mangsa bisa gawe cilaka. Pituduh : # 100 Dhek jaman kuna perang iku rebutan bandha. gawe cilaka lamun saka barang kang ala. wirang lamun sima bandhane. Gawe mulya lamun saka barang kang becik.

sebab bandha bisa lunga. drajad lan pangkat iku perlu. awit akeh lelakon kang akeh banget sambekalane . Wewaler : # 104 Aja seneng marang wong kang nguja hawa napsu marga akeh bandhane. marga rebutan rajabrana lan wanita iku bisa gawe congkrahing para sujana lan gawe nisthaning ati.Wewaler : # 101 Bandha iku perlu nanging aja diumuk-umukake. aja dipamerpamerake. Jalaran bandha mau bisa gawe cilaka amarga durung mesthi bandha kang resik. jalaran bisa mlesedake awak dhewe. Wewaler : # 102 Aja melik darbeking liyan. Wewaler : # 103 Aja seneng mamerake bandha lan ngegungake pangkat. drajad / pangkat bisa oncat. Pituduh : # 105   Ing samubarang gawe aja sok wani mesthekake.

nanging ora ateges gampang pepes kentekan pengarep-arep. Jer kaya unine pepenget. awit temahane mung bakal murihake bilahi. Mula ora samesthine yen manungsa iku nyumurupi babbab sing durung kelakon. prayoga aja diblakakake wong liya. "Menawa manungsa iku pancen wajib ihtiyar. Saupama nyumurupa. nanging pepesthene dumunung ing astane Pangeran Kang Maha Wikan". ateges marganing kamulyan. lire momot kuwat nandhang sakehing coba lan pandadaraning ngaurip. Suwalike malah kebak pengarep-arep lan kuwawa nampani apa bae kang gumelar ing salumahe jagad iki.sing ora bisa dinuga tumibane.   Pituduh : # 107   Kahanan donya iki ora langgeng.   Pituduh : # 106   Sabar iku ingaran mustikaning laku. Sabar. jumbuh karo unine bebasan : "Sabar iku kuncining swarga". tansah owah .

tansah ngendelake panguwasane tumindak degsura marang sapadhapadha.   Pituduh : # 109   Aja sok ngendel-endelake samubarang kaluwihanmu. Pangkat sawayah-wayah bisa oncat. aja banjur rumangsa "Sapa sira sapa ingsun". munggahe ngreksa hayuning jagad. apa maneh mamerake kasugihan lan kapinteranmu. Yen anggonmu ngongasake . Yen sira kebeneran katunggonan bandha lan kasinungan pangkat. mbengkas kasangsaran. Elinga yen bandha iku gampang ilang (sirna).gingsir.   Pituduh : # 108   Saiba becike samangsa wong kang lagi kasinungan kabegjan lan nampa kabungahan iku tansah eling gedhe ngucap syukur marang Kang Peparing. Awit elinga yen tumindak kaya mangkono mau kejaba bisa ngilangi watak jubriya uga mletikake rasa rumangsa yen wong dilairake marang sapadha-padhane titah.

Dene sing kapindho pakartine tansah kebak welas asih. nanging surasane jebul kaya bumi karo langit.   Pituduh : # 111   Nadyan wesi iku kanyatane atos. samubarang pakarti nistha ditrajang wani. ewa semono yen wis ketrajang ing taiyeng ya bakal entek . wicaksana ing saben laku. kang ndongak mracihnani yen kothong tanpa isi. dhonge pakarti kaya mangkono iku ngengon awakmu dadi ora aji. iku yen ditulis genah mung diwolakwalik bae. yen nggayuh pepenginan ora maelu laku dudu. Pari kang mentes mesthi tumelung. rumangsa dosa samangsa gawe kapitunane liyan. Luwih prayoga turuten pralampitane tanduran pari.dhiri mau mung winates ing lathi tanpa bukti. Sing kapisan nuduhake watak ngediredirake. wengis satindak lakune (polahe).   Pituduh : # 110   "Rumangsa sarwa duwe" lan "Sarwa duwe rumangsa".

atine mbaka sethithik uga bakal gripis. dithinthing luwih dhisik apa bakal gawe rusaking raga apa ora. Wusanane pepes atine kentekan pengarep-arep. awit rumangsa yen awake tansah apes. Dene yen ora ana paedahe luwih becik aja kok kojah amrih ora nandhang piduwung. Semono uga tumraping wong kang kataman rasa meri.gripis. nglarani atining liyan apa ora.   Pituduh : # 113   . Tansah jaganen sakehing samubarang kang nedya sira lebokake ing tutuk.   Pituduh : # 112   Yen sira sacara badaniyah lan rohaniyah tetep kepingin bagas kuwarasan. tansah elinga rong prakara iki : 1. Lire pikiren luwih dhisik klawan mateng apa kang bakal sira wetokake iku ora malah gawe kuceming awakmu dhewe. 2. Kulinakna mikir luwih dhisik samubarang kang arep sira wetokake saka tutuk. saengga kelangan greget lan lumuh makarya.

  Pituduh : # 115   . kaluhuran. nanging wong iku yen wis tinakdir tekan janjine utawa ajale. Apa maneh sing mung wujud barang sampiran kayadene drajad semat lan pangkat. yen kita manungsa mono ing atase badan lan umure dhewe ora kuwasa. mangsa bakal wurunga. jubriya lan aja sok dumeh. kasugihan. Wondene sranane kang prayoga yaiku pasa sing mengku ancas pupur sadurunge benjut nyingkiri sadurunge bilahi. Iki maneh peling kita. lan kalungguhan. Mula saka iku aja kibir. Awit isih ana panguwasa liya (Gusti Allah) kang luwih kuwasa. Mula nyandhet ubaling kepinginan ngombe lan memangan kang kaya mengkono mau wis ateges sawijining pamarsudi nyegah karusakaning jiwa lan raga.Digendhongana dikuncenana kayangapa.   Pituduh : # 114   Ngombe lan memangan yen tanpa taker lan tanpa pilih-pilih iku pancen bisa nekakake bilahi.

Wong kang kaya mangkono mau samangsa nindakake pakarti apa ta apa tansah linambaran ati kang sarwa tepa tulus. Kosokbaline wong kang nindakake pangibadah nanging isi ndarbeni pepinginan supaya diweruhana lan digawokana dening Allah. iku pratandha yen pangidhepe lan pangibadahe durung akarana Allah. kabeh-kabeh amung akarana Allah.liyan. Ora cilik ati. gedhene ngrasa owet ing kalane wohing panggawene mitunani awake dhewe.   Pituduh : # 117   . nanging bisa gawe raharjane sesamaning dumadi.Kamulyan lan kanikmataning urip wong-wong kang sugih dituku mawa tangising rakyat kang mlarat. yaiku sapa kang wis tementemen mantep pangidhepe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Pituduh : # 116   Kang kinaran janma kang wis kadunungan cipta kang wening iku.

Aran isih begja yen ora banjur dadi wong jubriya seneng nyepelekake marang sesamaning dumadi. Awit wong kang nyenyadhong sihing Pangeran sarana laku panembah kathik banjur nyata kaleksanan panyuwune.Pambudidayanira manembah marang Pangeran iku prayogane aja sira anggo sarana ngalab tumuruning peparinge. Uga ana sawenehing wong .   Pituduh : # 118   Ana sawenehing wong kang duwe penganggap menawa nyenyuwun sihing Allah iku ora ana gawene. nanging wong mau sajak lali yen Gusti Allah mono Maha Welas lan Maha Asih. nanging mligiya nindakake panembah mung saka niyat manembah. ing adat wong mau banjur dadi kethul kawaspadane marang kaluhuran lan keagungane Kang Murbeng Dumadi. Awit Gusti Allah iku adil lan Maha Wuninga saengga ora bakal peparing marang wong kang ora pantes nampa ganjaran.

sarana panglantih kang tumemen lan ora bosen. iya kudu kita gladhi tanpa bosen. Nanging yen wong mau nandhang reribed lan nalare wis pantog. dene nganti awake lair ana ing donya.   Pituduh : # 119   Wong kang kulina ngeningake ciptane kang resik ing wayah esuk. Klawan mangkono sabarang kang maune rinasa rekasa lan abot. lan sangsaya lawas maneh bisa ngeningake cipta ing wayah apa bae lan ing ngendiya bae. lawas-lawas banjur bisa ngeningake ciptane ing wayah bengi uga.kang ora precaya marang anane Gusti Allah.   Pituduh : # 120   . presasat uga ora precaya marang anane dhewe. adate tuwuh osiking atine yen Pangeran iku ana malah banjur disesuwuni. Mangkono uga ana bedane yen kita kepingin nanem wiji kautaman. bakal sirna. Nanging sabarang pratingkah iku bisa dadi pakulinan manawa katindakake kanthi ajeg.

Yen pinuju wayah bengi langite terang banjur tumengaa ing tawang. Nanging luwih saka iku. nolah-noleh ngiwa nengen wis ora ana pitulungan maneh kang bisa diarep-arep tekane. . angin sumilir ngobahake kekayonan lan gegodhongan kang ngandhut aruming gandane kekembangan. Parandene ora bakal koncadan ing pangareparep. gedhe cilik kaya wis sengadi tinata panggonane. Sing kaya mangkono sayekti bisa nuwuhake rasa pangrasa tentrem ing ati kita. abyoring langit kang sumilak sinebaran lintang-lintang pating krelip. kita bakal nyipati saperangane gelaring alam. apa sing kaya mangkono mau ora ngosikake kita tumrap kaluhuraning Kang Maha Agung kang wus mranata sakabehing mau ?   Pituduh : # 121   Tumraping wong mursid yen pinuju kambah ing prihatin. Awit wis mangerti menawa tambane prihatin kang ampuh iku ora liya kejaba : sabar.

Wong kang nduweni sesipatan kaya mangkono mau prayoga enggal ngelingana menawa laku jantraning jagad mono wis kinodrat cakra mangilingan. Marga sendhenan kaluwihane. embuh kekuwasaane.Sabar lan tawakal nyenyuwun kanthi tementemening ati marang kamurahaning Kang Maha Kuwasa kang ngregem sakabehing mobahmosiking jagad saisine.   Pituduh : # 122   Ala-alaning kelakuwane wong ora kaya kang sinung watak "Sapa sira sapa ingsun". embuh karosan.   Pituduh : # 123   Saben dina kita ajeg reresik badan lan penganggo. seneng tumindak sawenangwenang marang kalahane kang wis tita ora bakal kumawani mancahi gedhene nganti wani mbandakalani kekarepane. Iki pakulinan kang . sing wingi ana ngisor dene sesuk gilir gumanti bakal ngerehake. kajaba amrih bagas kuwarasan uga katon apik lan ngresepake.

kang bisa njunjung lan mulyakake drajading nusa lan bangsane. Lire. Luhuring kebatinan kudu tansah jumbuh lan laras karo ajuning kawruh lair. nanging dadi watake wong kang lumuh tumandang gawe lan cupet nalare.   Pituduh : # 125   Saka kayungyuning manungsa marang bandha. geneya jiwa kita kang asipat langgeng malah kita lirwakake pangupakarane ?   Pituduh : # 124   Sumendhe ing takdir iku dudu sipate wong kang seneng ulah luhuring kebatinan. kebatinan kang luhur iya kudu bisa ngujudi pakarti kang luhur uga. nanging luwih prayoga maneh yen jroning ati banjur katuwuhan osik : apa saben dina kita uga reresik lan ngupakara batin lan jiwa kita amrih sangsaya apik lan sangsaya resik saka sakehing rereged saka anane cacad-cacad lan panggodha.apik. . Sebab yen badan wadhag kang kena ing rusak iku kita gemateni.

jalaran yen mapan mesthi cepak waspadane. Uripe prasasat kaesok kabeh ana ing kono. Ora ngelingi kepriye wusananing dumadi. wondene ngelmu iku tinemu ing laku lan tandang. Gegayuhan bisane kasembadan kudu sinartan ngelmu. Sakehing tandang ora becik kelakone yen ora mapan.janji pikolehe manut dalan kang bener lan dipigunakake minangka prabot prenataning jagad. Wong kang tandang tanduke mapan. Pituduh : # 126   Urip tanpa gegayuhan luhur. bebasane kaya lelawuhan tanpa uyah. jalaran ngelmu mono pancen sangune ngaurip. Lire. Dene waspada mono sirikane mala lan adoh saka .semat lan drajad anggone migunakake nganti kerep nglirwakake kautaman. bisowa tansah ngelingi marang jantraning kahanan. Ing jagad pancen ora ana wewaler wong nglumpukake bandha rajabrana. sepa tan mirasa. nglalekake jejering kamangnungsan. angel kepepete.

tutur wicara.   Pituduh : # 127   Sakabehing tumindak iku panimbange manut kawusanane. ora angger kaluwihan bisa kanggo ngadhepi bebaya lan ngentas saka papan cintraka. Mula murih bisane sampurna. sapa kang arep mbecikake alam donya iku. ilangna pangiraira tumrap awake liyan kang durung disumurupi. kudu mbecikake awake dhewe luwih dhisik.   Pituduh : # 128   Ciri-cirine jiwa kang isih kothong mono bisa dititik saka ulat praupan. lan tingkah lakune kang ora nate gelem kalah. . sarta mawa tepa tuladha. sabarang patrap mau upamakna tumrap awake dhewe. tumindake kanthi duga lan prayoga. Elinga. Sabarang tindak-tanduke kepingin unggul lan mamerake kaluwihane. Lire. Yen wis. sabarang kang bakal dilakoni lan ditindakake iku luwih dhisik thinthingana lan pilah-pilahna ala becike kanthi weninge nalar/pikir.bebendhu.

  Pituduh : # 130   Sapa kang bisa nelukake mungsuh-mungsuhe. Saben makarya sapecak. ora bisa tahan suwe lan gampang luntur marga saka pakartine dhewe. dheweke diarani kuwat.   Pituduh : # 131   . jalaran sakehe uwuh mesthi disingkirake minggir. awit nerak dhasar-dhasar bebener lan kasucian. kena diumpamakake kayadene wedhak pupur sing nempel ing njaban kulit bae.Kaluwihan kang tanpa dilandhesi kautaman. nadyan tumetes mbaka satetes. Ananging sapa kang bisa nelukake awake dhewe. tuladhanen pakartine banyu tritisan. ditindakake kanthi ajeg keconggah mbolongake watu sing atose ngluwihi waja.   Pituduh : # 129   Saben tumindak sejangkah ngilowa marang kinclong-kinclonge banyu samudra sing suthik kanggonan sangkrah. iya dheweke iku kang luwih kuwat maneh.

  Pituduh : # 132   Sapa kang nganggep apa bae gampang. dilawan dening nasib. Urip nikmat tanpa angin prahara padha karo segara kang mati. wusanane dadi nekat nuruti pokal kang nerak bebener.   Pituduh : # 134   Laku jujur kuwi padha karo dhuwit kang bisa .   Pituduh : # 133   Urip tegese mbudidaya ngetog tenaga (berjuwang). iya kuwi kang arang netepi. Nanging yen penandhangmu mau tansah kok adhepi kanthi ulat kang suntrut adhakane kowe bakal kentekan pikir kang wening. Awit iku wus wujud senjata kang bisa gawe enthenging sanggan lan bakal numusi muluring pikir.Samangsa lagi ngadhepi urip rekasa prayogane adhepana klawan esem gumuyu. Sapa kang gampang janji. tinimbang diugung. Aku luwih seneng ditendhang. mesthi bakal nemu akeh rubeda.

Pituduh : # 136   Wong kang kinaranan berbudi iku. Nanging pancen angel golek-golekane wong sing kaya mangkono iku.   Pituduh : # 137   Manungsa kuwi dadine becik miwiti saka njero menjaba. senajanta kadhang-kadhang nampane cepet. Buktine ora sethithik wong sing mati merga kewaregen.   Pituduh : # 135   Kang becik lan ala. Runtuhe rasa welase adate banjur sinusul sarana cucule prabeya lan barang darbeke. apamaneh wong sing mati amarga kaliren.   Pituduh : # 138   Kang waspada marang awakmu dhewe jalaran . yakuwi wong sing rumangsa tambah kasiksa yen nyumurupi sapepadhane nandhang papa lan kasangsaran.laku ing ngendi bae. kadhang-kadhang alon. kabeh mesthi nampa pikoleh.

  Pituduh : # 141   Amrih urip kita tansah nemoni rahayu.iya awakmu dhewe kuwi kang mujudake mungsuhmu kang paling gedhe. nanging katampanan ing pucuking pen. Saka Rasa Dhemen banjur kathukulan rasa melik. Beda karo wong meneng. katut samirana mrana-mrene.   Pituduh : # 139   Manungsa kang mung ngelingi marang pakartine pancadriyane mono bakal tansah kasinungan rasa dhemen utawa sengsem. saka nafsu banjur nasar pakartine lan sirna bebudene sing wekasane tumiba ing papa. rinasakake ing wong sajagad. kawruhe sumimpen ana ing ati wening. kawruhe tumempel ing lambe. aja . kumrecek ngebaki ing pasamuwan.   Pituduh : # 140   Wong juweh. Wetune ora sarana lambe. nandhang kasangsaran. saka rasa melik munggah dadi nafsu. mili amber ing kertas putih.

Sok ngonowa yen ta sawise nandhang apes lan lali banjur gumregah maneh pangudine apa dene ora kendhat ing panglantihe mantepa ing keyakinanyen Gusti Allah ora bakal ora ngudaneni panyuwun kita. muga pinaringan nugraha bisa ndarbeni ati kang wening lan jiwa kang utama. Pancen ora gampang wong ngudi bisane kasinungan cipta utama ngelingimenawa manungsa mono mula wis keserenan sipat apes lan lali. Lire. Wondene lakune mono kudu sinartan tekad kang gilig lan kekarepan . ajaran teorine kudu bisa dicakake lan ditrapkake kanggo karahayoning bebrayan.kendhat nggegulang nandur cipta utama sajroning ati sanubari kita sinartan panyuwunan kang mantheng marang Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih.   Pituduh : # 142   Kawruh lan "Ilmu pengetahuan" iku mung bisa digayuh lan dikuwasani kanthi laku kang laras karo apa kang diwulangake.

  Pituduh : # 143   Banyu iku bisaning bening yen wis menep. Sanadyan maune buthek. Lire. nanging yen wis menep. iya banjur bening. kanggo ngadhepi sakehing panggodha sarta nyingkiri sikep laku kang sarwa dudu. Awit klawan mengkono ing tembe kowe ora bakal gampang disepelekake dening bawahanmu.kang tulus lan mantep kinanthenan kateguhaning iman. Semono uga tumrap pepinginan utawagegayuhan yen diudi nganti katog lan menep ing tembe uga bakal kasinungan sifat bening. Lan kang utama yaiku kowe nuli bisa madeg dadi pemimpin kang bisa .   Pituduh : # 144   Yen kepingin nglungguhi pangkat kang dhuwur luwih prayoga yen dikawiti saka kalungguhan kang endhek dhewe. nadyan pepinginan lan panggayu bisa kaleksanan klawan tumuli. ewasemono yen ditlateni suwening suwe uga bakal kasembadan.

sayekti malah dadi pamecut kang becik kanggo luwih maju. ora beda kayadene reridhu sing esthine mung tansah rinasa kayadene pasiksane ngaurip. ora ana kang kita gawa menyang alam kalanggengan. sauger ora ngangsa-angsa. Pituduh : # 146   Elinga. Apa maneh. mbesuk yen wis tumekaning janjine ora kena ora. Nanging yen rasa tansah kurang marem mau ngenani wuwuhing donya-brana. adoh saka watak degsura. anane mung sarwa kebak rasa tepa salira. Mula aja banget nggonira katrem marang kadonyan.   Pituduh : # 145   Ginubel dening rasa "Tansah kurang marem" marang asiling pakaryan utawa jejibahan kang diayahi. sapa kang tansah ngegulegulake marang donyabranane lan gandrung . badan wadhag lan sabarang kalir kang kita darbeni iki bakal kita tinggalake kabeh.nglungguhi ing kawicaksanan.

Nriman ora teges wis marem apa anane. Yen lulus saka pandadaran bisa dadi manungsa kang kajaba gedhe sih kadarmane uga wicaksana lair batine. nanging suwalike kepara malah sungkan meneng. marga satingkah laku tansah linambaran keyakinan kang kandel marang kadar peparinge Pangeran.  Pituduh : # 147   Batine wong kang bisa ndarbeni ati nriman iku tansah ayem lan tentrem.marang pepinginan kang ora langgeng. esthine ora bakal bisa nemokake kahanan kang bisa gawe langgenging kasenengan lan katentremaning ati. wong kang lagi kabombong ing donya . Mung bae ora grusa-grusu kaya tumindake wong kang nduweni sipat ngangsa-angsa kaya ora gelem ngakoni karang anane pandum. Nanging yen ta ora teguh imane.   Pituduh : # 148   Abot-aboting coba tumraping ngaurip iku malah ora kaya wong kang lagi kebyukan sihing Gusti Allah.

Elinga yen pati iku lawanging akherat. Suwalike. jiwa raga kang ora kanggo tobat nalangsa ing Gusti Allah iku ora beda kaya anggane bandha kang ora dijakati lan ora ditanjakake kanggo penggawe . dene laku ngibadah iku kang bisa dadi sarana nggampangake manungsa tumekane marang ing lawang mau kanthi rasa pangrasa tobat lan sumarah.   Pituduh : # 149   Ambudidayaa ing bandha manut sakatoging tenaga nanging aja lali kinanthenan tekad lan sedya yen saperangan bakal kita tanjakake kanggo nindakake pangibadah. Kejaba lali marang sangkan parane uga lali yen sakehing drajat lan semat dalasan tekan nyawane dhewe pisan iku mung lugu barang titipan kang sawayah-wayah bisa dipundhut bali dening Kang Kagungan.arta lan keladuk rumangsa sarwa kuwagang mbendung segara njugrugake gunung mau istingarah bakal koncatan kawaspadane.

  Pituduh : # 150   Yen sira pinuju nandhang bagas kuwarasan. elinga yen nalika kena inglara. suprih sira tetep bagas kuwarasan kanthi sesirik prakara-prakara kang mbiyen nyebabake lara. Kita kudu tansah eling yen sabarang tingkah lan tanduk kita ing dina kang siji iku nggawa keputusan tumrap dina sijine. Kawruhana. iku kepara nuduhake pratandha yen dheweke iku sejatine wong kang tuna ing rasa welas asih lan miskin ing kawruh. Yen ing nalika sugih. Dene dina kang pungkasan iku kang mutusake sakabehing wektu .kabecikan. elinga yen kena ing pekir.   Pituduh : # 151   Kita manungsa iki ora kena tansah ngantu-antu tekane wektu kang becik. Lekas sing kaya mengkono mau kanggo ngawekani amrih sira ora gampang kadunungan pikiran seneng pamer lan sesongaran. jer wektu kang becik iku sejatine kudu kita dhewe sing gawe.

dipadha bisa nglungguhi marang jejering urip manungsa.   Pituduh : # 153   Wong kang lagi kasinungan kabegjan lan kamulyan iku dibisa marsudi amrih langgeng.lan dina-dina kang wis kapungkur.   Pituduh : # 152   Wong nandhang lara mono akeh sing merga anggone ngombe lan memangan kliwat taker lan tanpa pilih-pilih.   Pituduh : # 154   . dibisa marsudi nyuda nuruti kecaping lidhah sarana nglakoni pasa kang mengku ancas nyingkiri sadurunge katamaning bilahi. Mula sadurunge kita tumapak marang dina pungkasaning urip. aja banjur kalimput watak jubriya lan sembrana sing sisip sembire bisa kejlungup tiba ing kasangsaran. Yen wis mangkono mung rasa getun lan piduwung sing kari ing pamburine. Mula kanggo nyandhet ubaling hawa marang bab sakarone mau.

adate barang kang sinedya bakal ana. tulus eklas aweh pangapura marang sapadha-padha sing gawe kaluputan. Dene kang aran sejatining katemenan iku sakabehing pakarti kang ditindakake klawan madep mantep tanpa mandheg-mangu lan tolah-toleh. yen tapaning nyawa mung eling. Sing sapa temen salawase. Suwalike yen bab mau bisa dikendhaleni bakal njilma dadi watak "Sabar lan prasaja". Yen diumbar ngrebda bakal gawe "Bencana lan kasangsaran”. kabeh pangajabe bakal kecandhak. Sing sapa bisa eling sedina sepisan bae. Pituduh : # 156   Wong iku yen lagi nandhang lara lagi bisa ngrasakake sepira mungguh begjane wong kang .Hawa napsu lan watak angkara iku sawutuhe manjing ing dhiri pribadine dhewe-dhewe. saengga sabarang kekarepane bakal ginayuh.   Pituduh : # 155   Tapaning ati iku mung temen.

wong sing awake seger waras lumrahe lali rekasane wong lara. Lire. murih akeha swara kang . perlune supaya akeha kang dideleng. Pinaringan kuping loro. Mula prayogane tansah elinga perihing lara kanthi nggemateni kanikmatan kang wis diparingake dening Gusti Allah tan kena kinayangapa ajine. weteng) kang sejatine ngajak marang rusaking raga. ya kang ngenani uber ingering alam.   Pituduh : # 157   Manungsa pinaringan dening Pangeran peranganing awak kangkalarasake karo gumelaring bebrayan. lan telih (wadhuk. supaya linarasna kanthi lantiping panggraita. lan owah gingsiring jaman.kanugrahan awak kang tansah kuwarasan. Pinaringan mripat loro. Sangsaya adoh kelingane. sangsaya cedhak anggone ngumbar hawa nuruti pepinginane mripat. ilat. yaiku wujud awak kang bagas kuwarasan. Nanging suwalike. ala beciking kahanan.

pilihen kang murakabi kanggo bebrayan agung.   Pituduh : # 158   Pancen ora ana wewaler ing jagad iki tumraping wong kang nglumpukake donya brana. Nanging jeneng wong kang nistha sapa kang ninggalake bab akherat marga mung golek donya brana tanpa waspada marang pungkasaning dumadi. Pinaringan tangan loro. Nabi Muhammad wus paring sabda : "Ora prayoga ninggalake kadonyan marga nglakoni akherat. Kayadene nyirep geni sarana lenga. supaya akehe kang ditandhangi. sikil loro. nuli kathinthingana lan kasaringa kanthi lungiding panyipta lan alapen kang aweh pakoleh."   Pituduh : # 159   Brangating ati sabisa-bisa kendhalenana. nanging kita kudu tansah eling yen donya brana mono dudu panggonane kalanggengan.dirungokake. aja diububi nganti muntab dadi ubaling nepsu. Napsu .

lan ati kang eling. Wusanane nandhang kapitunan lan kena ing apus. Yen bisa kaya mangkono karan wong wicaksana. aja lirwa ing kaprayitnan. Mula ditansah waspada.amarah mono isih tetep bakal tansah mbebedhag selawase yen ta ora kinanthenan pikiran kang menep. Pirang-pirang kehe wong kaselak percaya rembug pangiming-iming ora pinikir bakal kedadeyane ing tembe.   Pituduh : # 160   Wong kang ringkih iman lan batine bakal gampang dadi jujugane durjana apus-apus kang pating slier golek mangsan.   Pituduh : # 161   Samangsa-mangsa thukul pletiking pikir kang kasarung dening ubaling nafsu ala. jalaran kejaba bisa . Elinge ati lan meneping pikir bakal numusi mulure budi kang tundhone bisa dadi panyirep sakehing pakartining setan. yogyane sumenekna sauntara.

Sing kapisan iku paribasane tanem tuwuh kang tansah kodanan lan kepanasan ora diopeni. ora perlu mbok murinani. kang kapindho merga saka pokale dhewe. Wusana rahayu kang tinemu merga bisa sumingkir saka memala kang teka arep ngreridhu awakmu.ngleremake ati kanthi meneping pikirmu uga bakal keconggah nyirep ubaling nafsumu mau. Pamurinamu prayoga lipuren sarana mawas lelabuhanmu dhewe. dene sing kang kapindho paribasane tanem tuwuh kang tansah diapek asile nganti ora kober thukul godhonge. Kapisan saka kaluputane dhewe.   Pituduh : # 163   Yen sira urip ing alam donya iki rumangsa nampa pandum kesethithiken iku wis dadi pepesthene uripmu. jer lelabuhan ing alam .   Pituduh : # 162   Wong kang sengsara uripe jalaran ana rong warna.

kepara malah bisa dadi gantungane uripmu.   .   Pituduh : # 165   Manawa kowe durung mangerteni marang bab kang kok anggep ora becik.donya mono dadi trajuning akeh sethithike pandummu. gedhene nganti maoni lan nglairake panacad. Apa kang kok kira ala lan kok gethingi iku ing tembe mburi bisa malih kok senengi. katimbang mitra katruh raket kang tansah ngalembana. aja kesusu ngatonake rasa sengitmu. Awit panacad bisa nggugah kita nglempengake laku. Awit kawruhana yen pikirane manungsa iku tansah mobah-mosik lan molakmalik. Memayu Hayuning Budi Lan Tekad Pituduh : # 164   Yen gelem nalusuri sejatine ora sethithik piwulang lan pitutur becik kang malah kita tampa saka wong-wong gawane nacad lan ora dhemen marang kita. dene pangalembana kepara bisa nyebabake wong kerep dadi lali.

Nanging tumraping wong mursid : "Wong kang ngumbah rereged ing awake sarana migunakake banyu peceren malah saya nuduhake blentonge pambegane".Pituduh : # 166   Karepe wong nyatur alaning liyan iku beteke mung arep nuduhake becike awake dhewe. Guneman sethithik naging memikir akeh iku kang tumrape manungsa bisa aweh katentreman lan krasa marem kang gedhe dhewe. pamrih sing kaya mangkono mesthi katekane. Yen sing diajak nyatur wong kemplo. Nanging sawise iku bakal aweh rasa getun lan panutuh marang dhiri pribadine dhewe kang satemah tansah bisa ngrubeda marang katen tremaning pikir lan ati.   Pituduh : # 167   Tembung kang prayoga kang kelair mung marga kadereng dening dayaning hawa napsu iku pancen sakala iku bisa aweh rasa pemarem.   .

Kang perlu dicilengi ing kene yaiku aja kaselak kebacut kerem kalimput ing kabungahan lan aja kaselak gampang angles yen lagi kapinujon apes. kahanan uriping manungsa iku uga ora bisa uwal saka bungah lan susah. Yen kita mung kandheg ing gagasan lan kukuhing karep bae. yaiku makarti kang sinartan kepercayaan lan keyakinan menawa apa kang sinedya mesthi dadi. wohe ya ora beda kaya dene ing pangimpen. wusanane dadi lumuh ing gawe lan wedi ing kakewuh (wedi kangelan).Pituduh : # 168   Siji-sijining dalan amrih kaleksananing gegayuhan. Cilakane maneh. Awit kasusahan iku sok . tanpa tumandang lan makarya minangka srana panebuse. yen selagine nganggit-anggit mau wis kaselak ngrasakake kanikmatane ing pangangen-angen.   Pituduh : # 169   Ora beda karo rob lan suruding segara.

isih begja kang panggah eling lan waspada tetep ing panggawe utama". Urip ing satengahing godha rencana. aja sira malah rumangsa pinter. melu-melu tumindhak nistha. Ora eling yen sejatining urip ing donya iku ora ngupaya rajabrana bae. nanging uga mangesthi kamulyan ing tembe.malah bisa ngentas kita saka kaluputan lan kabodhowan. presasat tapa ing satengahing coba.   Pituduh : # 171   Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng. apadene tansah percaya marang Kang Kagungan Panguwaos. akeh wong kang padha kalimput. nanging tetep tumindak utama.   Pituduh : # 170   Menangi jaman rebutan rajabrana. Sapa kang santosa ora bakal tumindak sasar. sauger insyap marang dhirine lan ora mupus. . Mula tansah ngugemana sebuting pitutur : "Sabegja-begjane kang lali nganti kelu penggawe sasar.

sakehing cara ditempuh. kang bisa mateni senajan tanpa ngetokake getih. Pituduh : # 174   Ora ana critane wong kejungkel iku marga . satemah mung dadi leletheg kang luwih aji uwuh.jalaran menawa Gusti Allah mundhut bali ngelmu kang marakake sira kaloka mau. Kanggo nggayuh panjangkane. lan gampang kapilulu ing pakarti dudu. Awit yen lagi kuwasa. Ora maelu senadyan nganti mentala gawe sangsarane mitra karuh.   Pituduh : # 173   Ilat kuwi sawijining pedhang kang landhep. sira banjur kaya wong seje (owah). adhakane banjur ngangsa-angsa kegedhen panjangka. malah bisa "Aji godhong jati aking". gampang lirwa ing kaprayitnan.   Pituduh : # 172   Sapa kang katrem merga lagi pinaringan kekuwasaan iku sejatine malah dadi sumbering dununging wong lali.

Nanging ora ngertiya yen dheweke ing wektu iku sejatine wis padha karo wong mlarat.kesandhung watu gedhe. Yen tatuwa ya marga saka watu krikil-krikil sing lancip-lancip. Uripe kepara luwih sangsara katimbang wong kesrakat. naging sejatine kepara malah gampang dadi dhadhakane wong njungkel njempalik tiba ing papa. sing mesthi merga kesandhung watu sing cilik. Bab mau aweh pituduh supaya kita aja nyepelekake marang barang sing katone sepele ora mingsra.  Pituduh : # 175   Wong sugih sing lumuh kelangan bandhane nadyan kanggo keperluwane dhewe iku ora liya sababe marga tansah kuwatir yen dheweke tiba ing kemlaratan.   Pituduh : # 176   Dereng nedya pamer utawa riya iku terkadhang . kang batine tansahora narimakake marang adiling Kang Murbeng Dumadi.

Dene kang kinaran dereng utawa nafsu seneng pamer kang gampang dineleng lan sineksen dening wong liya iku aran riya kang pratela (cetha).   Pituduh : # 177   Kabeh salakune (tumindake) wong bodho iku esthine nggawe hikmah lan piwulang becik tumraping wong kang ahli budi. Mula prayoga kita tansah waspada ngendhaleni dhiri. Sok ngonowa elinga. Luwih-luwih yen lagi kapinuju ana ing papan kang sepi. Suwalike wong bodho sungkan . Wondene dereng sajroning laku panembah. utawa ngedheng.muncule dadakan kaya-kaya tanpa rinasa ing nalika kita pinuju sesrawungan karo wong liya. Awit saka samubarang kang ora becik kang dilakoni wong bodho dening para ahli budi banjur kari ngemohi lan dadi pandoming urip kang perlu disiriki lan disingkiri. arang kang disumurupi wong liya. Becik kita singkiri. yen Gusti Allah iku tansah ngudaneni.

tarikane napas padha. Lire.surang lan para ahli budi kang tansah rahayu ing uripe. Kang mangkono mau ora liya marga saka kandele imane lan yakin marang keadilaning Pangeran Kang Maha Kuwasa marang sakabehing lelakon kang dumadi ing jagad raya iki. kedaling .   Pituduh : # 178   Aja sok rumangsa tinitah apes nganti gawe pepesing semangatmu. Awit ngelingana menawa ora kurang-kurang titah kang luwih cingkrang lan luwih cacad tinimbang sira.nyuplik lelakon becik kang dialami para ahli budi. suprandene dheweke babar pisan ora kawetu nutuh marang Gusti Allah. Mula ora jeneng aeng yen akeh para bodho sing uripe tetep kasurang . Malah prayoga dinarima marang apa kang wis sira tampa saka kanugrahaning Gusti Kang Maha Kuwasa.   Pituduh : # 179   Ngalembana lan panacad iku padha bae panindake.

Sing siji bisa ngraketake paseduluran sijine padha bae karo golek dadakan nandur rasa memungsuhan.   Pituduh : # 180   Aja ndarbeni pepinginan dadi wong kang linuwih kang ngandhut idham-idhaman supaya sarembuge diandela wong akeh.ilat padha lan obahing lambe ya padha. patitis lan maedahi. Ing ngadat kejaba sok adoh sungsate. uga malah sering kosok balen.   Pituduh : # 181   . Sok ngonowa najan rekasane utawa gampange padha. luwih-luwih kang bisa aweh paedah marang wong liya iku ajine ngungkuli sakehing pitutur kang ndhakik-ndhakik nanging kang durung kabukten ana ing panindak. Luwih prayoga tansah njaga bae barang rembugira kanthi becik. nanging oleh-olehane utawa wohe sing ora padha. Karomaneh tindak tanduk kang ngresepake. Mula kuwi tansah udinen amrih wetuning rembug "Keplok lumah kurepe" karo tindakira.

Jer. Adate sipat kaya mangkene iki thukul marga kasurung dening ati drengki srei. Kamangka sapa kang ngadani ati drengki lan panasten iya ing wektu ikudheweke wiwit nyiksa ing awake dhewe. Prayoga tanggapana mawa pakarti kang alus lan sareh.Kang kinaran manungsa winasis yaiku wong kang wis kaconggah mbenerake tindak kang mlenceng. ya klawan laku kang kaya mangkono iku. lan uripe ora bakal bisa tentrem. lan bisa ngasorake sipat kang lagi kasinungan iblis.   Pituduh : # 182   Samangsane kowe diclatu wong kanthi sengak aja kok wales sanalika kanthi tembung (rembug) kang sengak lan atos. kowe bisa ngendhakake watakkang panasbaran. Dene asor-asoring budine manungsa iku ora kaya wong kang mlencengake tindak kang wus bener.   Pituduh : # 183   Ing ngendi dununge pamarem lan katentreman ? .

yaiku osiking ati kang ajeg ngelikake kita marang lurusing laku . Munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan ngedohake watak drengki lan dakwenang marang sapepadhane. minangka jimat paripih tumraping ngaurip. ana siji engkas darbek kita kang ora kena ginrayang lan ora kasat mata. saengga wusanane thukul greged ndandani murih apike. Doh ana rasa meri lan drengki amrih gorehing pikir bisa tansah sumingkir. Sabanjure banjur kepiye ? Iya kudu tlaten ngolah budi. Pituduh : # 184   Tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh rahayu. Sregep mawas dhiri ateges bakal weruh marang kekurangan lan cacade dhewe.Saking ungele mapanake rasa. nanging ajine tan kena kinaya ngapa. nganti meh ora ana wong rumangsa marem lan tentrem uripe.   Pituduh : # 185   Kita iki kejaba ndarbeni badan wadhag lan pancadriya.

semat lan pangkat.   Pituduh : # 187   Akeh wong kang sadurunge nyoba ngayahi . tansah bisowa ngrungokake osiking atimu. Durung aran jejeg uripe. yaiku tumandang ing gawe. Ya dhuwur ing bab lahire. ateges ora nuhoni jejering manungsa ing alam donya. Sapa kang mung mligi nggayuh kaluhuraning lahir bae. sumrambahe tumrap bebrayan agung. sing murakabi kanggo dhiri pribadine. Mula poma-poma. awit iku kang ngajak sapari-polahmu tumuju menyang karahayoning uripmu.   Pituduh : # 186   Nggayuh kaluhuran mono ateges ngupaya tataraning urip kang luwih dhuwur. Lire. ateges mung mburu drajat. munggahe katuwuhan krenteg nindakake laku ngiwa.samangsa kita ketaman pletiking cipta ala. uga ing batine. Suprandene sapa kang mung ngemungake kaluhuraning batin.

Mula percayaa marang dhiri pribadi. dene panggresah mono agawe bubrah.   Pituduh : # 188   Aja sok nggresula !. Kekuawataning manungsa iku dumunung sajroning cipta. Kang ora diluru tangeh bisane ketemu. sauger sinartanan pamarsudi klawan temen-temen. yen wis nggresah padatane banjur lali marang kewajibane kang kudu diayahi sarta kemba marang sadhengah pakaryan. Awit entek-entekane pocap mangkono iku ateges ngapesake awake dhewe. Sing sapa esuk-esuk wis sambat ngaru-ara ing bab . Samubarang kang diudi ora bakal dadi.pagaweyan wis dipantok dhisik sarana tembung "Ah. Luwih dene maneh banjur lumuh ing pambudi. Dayaning tembung "Ora bisa" satemah numusi ora bisa temenan. Ciptanen kanthi mantheng ing ati lan enggal makartiya. Dayaning cipta cetha bakal nekakake sedya. aku ora bisa". Wruhana yen pangresula iku sawijining mala.

lakonan apa kang kok gagas-gagas rikalane kowe nandhang sengsara utawa lara. yaiku : wong kang wis ngetog kadibdyane. Ora trima marang pandum peparinge Pangeran Kang Murbeng Dumadi. wong mau presasat mbutoni sumbering pangupa-jiwane dhewe. yaiku watak kang sarwa kebak welas-asih lan ngerti sepira perlune wong kang tansah ambudi amrih aja nganti nemoni kacingkrangan.   Pituduh : # 190   Wong kang wis kinaran "sukses" iku. Tekane "sukses" durung ateges tamating crita. prayitna lan .ngrekasane anggone urip. Awit ing mangsa-mangsa kaya mangkono mau manungsa banjur ketuwuhan budine kang murni.   Pituduh : # 189   Yen kowe kepingin mulya uripmu. nanging malah kudu tansah luwih waspada. ngudidaya nganti kecandhak gegayuhan lan idhamidhamane laras karo kepinginane.

kang luput sembire bisa klenggak.   Pituduh : # 192   Hukum alam wis netepake. Mung bae wong kudu bisa milahmilahake nafsu endi sing kudu dicandhet. sapa kang nandur . Nafsu kang bakal nekakake bilahi tumraping awake dhewe lan wong liya kudu bisa dicandhet. lan nafsu sing kepriye sing kudu diunggar.ngati-ati. dene nafsu kang perlu diunggar yaiku nafsu kang empane tumuju marang karahayoning sapadhapadha.   Pituduh : # 191   Saben wong mono pancen nduweni nafsu. Mula sawijining "sukses" iku anggepan kayadene sawijining pandadaran kanggo lestarining penggayuh becik. Awit tanpa nafsu wong ora bakal duwe krekat kepengin maju. Jalaran adhakane wong sing wis "sukses" iku banjur kurang kaprayitnane. sembrana lan gumampang ing sabarang tumindake.

jangka lan panuwun. iku genah nyalahi kodrat.mesthi ngundhuh. Pituduh : # 193   Sapa sing duwe panjangka kudu wani jumangkah. Jalaran kekarepan kang tanpa nalar iku ora beda karo karepe bocah cilik. uga sok tanpa wasana. nandura wiji cipta lan penggawe kang becik-becik. . Mula mumpung isih esuk. Yen sing ditandur winih alang-alang. yaiku nalar utawa pecahing nalar. Karep lan sedya. ing tembe iya aja ngarep-arep yen bisa bakal panen pari. jer katekaning sedya iku mung bisa maujud menawa dilakoni lan ora nyimpang saka katekadane. iku saumpama wong lelungan mono tumuju papan kang arep diparani utawa dijujug. Dene kekarepan iku kudu ana kanthine. Kejaba tanpa teges. Dene apa kang diundhuh iya manut wijine kang ditandur. yen akeh sethithik anak putu kita uga bakal katut melu ngrasakake pait getire wong kang bibite ditandur dening wong tuwane. Awit elingana.

  Pituduh : # 195   Kerep nggresah lan ngresula iku nuduhake karingkihane tekad.   Pituduh : # 194   Sebab-sebab kang gawe ciliking ati lan cekleking semangat iku adhakane dumunung ing gegambarane pikiran kang sarwa nguwatirake marang lelakon kang durung kelakon. lumuh ihtiyar lan koncadan gregeting makarya. temahane pikiran dadi peteng. senajan dingresulanan sedina ping pitulikur. Klawan mangkono istingarah kowe ora bakal ngedhap ngadhepi sakehing lelakon.satemah ora ana dadine. nanging yen isih keduga . jer iya mung Panjenengane kang murbawasesa urip kita iki. Sambat iku kena bae. Katimbang nyumelangake barang kang durung bisa ginrayang rak luwih becik aja pegat ing ihtiyar kanthi nenuwun marang sihing Kang Murbeng Kuwasa. Nggresah lan ngresula iku padha karo sambat wong. ora bisa owah nasibe.

aja dhemen sambat. panggresah bisa gawe bubrah. apa kang digayuh tanpa ana kabul wusanane. gampang kasinungan ing watak sesongaran sing adhakane sing uwis-uwis banjur kacenthok pancabaya. ubayane banjur mbalenjani. atine gampang miyar-miyur. jalaran sakehing gegayuhan kang disangkani sarana sambat mono adate mung gayuk-gayuk tuna.   Pituduh : # 196   Dhasar premati tumraping wong duwe tekad lan duwe gegayuhan yaiku tekad budi santosa. tanpa mengkoni ing budi santosa. Ngresula bisa dadi mala. Sarana ndulu kacamata benggala kang kita alami saben dinaa. dene pisambat iku dalane wong kang seneng mlarat. Mula yen mung ngendelake marang punjuling nalar lan moncering kawruh bae.   Pituduh : # 197   . teteg kawegigane pikir bae ora mujudake gaman pamungkas tumrap kasembadaning sedya.

Luwih-luwih menawa salagine nggagas-nggagas mau kaselak kesusu ngrasakake kanikmatane pengangenangen. anane mung rasa melik kang nggendhong lali. kejaba nindakake pegaweyan kanthi srempeng sing juntrunge mungngoyak derenge panguwasa. tibaning enggon mung kaya ing pangimpen. Pakarti mangkono adate ora mempan marang pitutur becik lan panemune liyan kang wigati.Ora ana tindak kang luwih dening mbebayani lan ndrawasi marang awake dhewe. Yen kita mung kandheg marang ngunggar-unggar karep lan nganggit-anggit gagasan bae. drajad lan bandha.   Pituduh : # 198   Siji-sijining marga amrih kaleksanane gegayuhan iku ya kudu sarana makarti.   Pituduh : # 199   Ngakoni kaluputan iku ora ateges ngasorake . wusana tumus dadi lumuh ing gawe lan wedi ing pakewuh.

Wong kang ora nduweni pikiran iku luwih mlarat.   Pituduh : # 200   Kang kok kandhakake putih iku durung karuwan putihing (sucining) ati. nanging adate mung wujud resiking sandhangan rinengga ing sotya abyor kang bisa mblerengake . Nanging sawijining tandha yekti yen wong mau wis bisa kinaranan maju satindak ing laku kautaman. Lan sing kok kandhakake abang iku durung tinamtu abanging (kekendelaning) bebener nanging bisa uga mung abange lambe kang keconggah njlomprongake marang jurang kang jero. Wong kang ora nduweni donya brana iku sinebut mlarat. ateges wong kang ora nduweni budi pekerti.dhiri. iku durung mesthi resiking ati. Dene sing kok kandhakake resik. Kosokbaline sapa kang suthik ngrumangsani kaluputane. Dene wong sing ora kadunungan budi pekerti mono klebu mlarat-mlarate wong. bisa uga mung wujud putihing pupur sing kandel warata.

mripat. bebathene kosok balen karo kang sinedya. Dene rasa asih mau . nanging mung jalar saka kadunungan telesing rasa asih marang sapepadhaning tumitah. niyat leladi marang sapepadhane titah. kekendelan iku prayoga kadhasarana rasa sumungkem marang Kang Murbeng Dumadi. Mula minangka gegondhelane kapitayan. Yen wis mangkono sakehing cak-cakane pakarti mesthi tansah patitis lan mikolehi. Tandang lan trajange kang akeh banjur mung kabrongot panasbaran.   Pituduh : # 201   Ngunggar wetuning kekendelan sing mung kadereng saka dayaning pangojok-ojok iku kerep ora murni. Wusanane malah sok bakal nunjang palang.   Pituduh : # 202   Tetepirig rasa kamanungsan iku ora marga saka kawruh lan kapinteran kang wis dianggep Iuwih luhur ing salumahe bumi.

adhakane bakal ketaman pakewuh lan godha kang luwih gedhe maneh. kanthi kencenging tekad kang gilig. Kawruhana. sumbere panggodha iku ora liya iya mung saka awake dhewe. nutuh awake dhewe. Pituduh : # 203   Nglengkara wong bisa luwar babar pisan saka panggodha. Aja mung mandheg ing panggrantes. ora dibedhol tekan oyod-oyode. Sok ngonowa yen wong tlaten lan sareh. menawa kapinteran kang ora kinanthenan kautaman iku sejatine luwih mbebayani tumraping bebrayan katimbang karo bodho kang linambaran ing budi rahayu. apa maneh yen nganti nguman-uman marang wong liya.cinipta saka patrap anggone reksa-rumeksa lan sugih ing pangapura sarta tansah kinanthenan pangucap lan pasemon sing bisa gawe resep lan ora natoni atining liyan.   . mesthi bakal bisa mentas saka reridhu. Sebab. Sing sapa mung nyingkiri panggodha kang kasat mata bae.

Pituduh : # 204   Yen ing donya iki manungsane sing sugih uripe ora mbethithil. adoh saka reridhu lan kalis saka godha rencana. adhepana sarana makarti . kosokbaline aja kaduk ne!angsa samangsane nemahi reribed lan nandhang susah. kepara malah dhemen tetulung marang kang kecingkrangan. dene sing duwe kepinteran adoh saka karep kanggo minteri liyan.   Pituduh : # 206   Yen darbe karep lakonana kanthi gemblenging tekad kang nyawiji. genah kahanane donya bakal ayem tentrem. Awit kaduk bungah mau bakal ngilangi kaprayitnan. kepara malah dadi papan jujugane wong tetakon.   Pituduh : # 205   Wong kang lagi karejeken aja kaduk anggone bungah. gedhene nganti nggetuni barang kang wis kelakon. lan tangeh lamun bisa uwal yen ora dibudeni sarana tumandang makarya. kaduk susah njalari ati tansah kemba.

ateges mung wani ing gampang.kang madhep lan mantep. satemah dadi wong lumuh. Kepengkok gawe sethithik bae sing . ora beda manungsa kang mati sajrone urip.   Pituduh : # 208   Wong kang kebak dening pepinginan iku adate banjur ngangsa-angsa. wedi ing pakewuh. Yen tansah rongeh lan rangu-rangu. samubarang kang sinedya ora bakal ginayuh.   Pituduh : # 207   Manungsa iku bisa kinaranan urip yen isih duwe karep lan pangarep-arep. ora ngedhap nadyan mangerti yen dalan kang diambah kebak parang curi. Kepara bakal mundur yen ngadhepi pakewuh. Kosokbaline yen anggone nandangi karepe mau kaselak kesusu nikmati pikolehe kang durung klakon. Sangune kudu ati sing tatag. Nanging yen karep mau mung kandheg ing pangangen-angen lan gagasan bae. genah anggone makarti mung angger bae. mula lakune uga banjur miyar-miyur.

Beda karo wong kang wicaksana uripe mesthi mawa tekad lan tujuwan.   Pituduh : # 210   Sarupane pakaryan kang wis kok yakini beciking asile tumuli enggala katindakna.   Pituduh : # 209   Angger wong wis mesthi suthik diarani cupet nalare.digedhekake pangresulane. lan kendho tekade. prayoga ambalana maneh nganti katekaning sedya. Mulane yen darbe karep aja mundur merga luput sepisan pindho bae. tundhone atine gampang pepes lan nglokro. pituwase lagi ketemu mburi. aja ngenteni liya wektu. Jer kekencengan sarta kekarepan iku yen . cilik aten. Apa kang kok sedya bakal tumeka. Samubarang pegaweyan menawa kok temeni wiwit saiki mesthi bakal bisa ngundhuh bageyan lan kauntungan. Bebasan tiba kaping pitu gumregah tangi kaping wolu ngrungkebi tekad lan tujuwane.

Sipat seneng ngendhe-endhe iku mujudake dalan kang anjog marang watak ora antepan lan kesed. sungkan ing gawe sing tundhone dadi tanpa aji urip ing bebrayan.dieendhe-endhe ora mundhak kuwate. lan akeh wong sing mati marga kaliren. Nanging kang kaya ngono mau pancen angel golek-golekane. Tandha yektine ing alam donya iki ora sethithik wong sing mati marga kuwaregen.  Pituduh : # 211   Wong kang sinebut berbudi urip ing bebrayan iku ora mung wong kang rumangsa kasiksa nyumurupi sapepadhane sing nandhang papa. Nanging malah mundhak ringkih lan bisa uga ilang dayane.   Pituduh : # 212   Wong mono aja mung tumandang angger bares . nanging wong kang gampang runtuh welase kang tinumbalan runtuhing barang darbeke lan deduwene kanggo tetulung marang wong sing kacingkrangan lan kasangsaran.

menawa ora ana pusaka kang ampuhe ngluwihi kajujuraning ati lan weninging pikir kang sepi ing pamrih. Pangrasa emoh diungkuli pikiran. Pituduh : # 213   Pangrasa. sinung marang watak tulus lan ngukuhi kajujuran. Dibisa tansah milah-milahake endi sing kenceng lan endi sing nalisir saka paugeran. pikiran lan kekarepan iku tansah mbudidaya rebut unggul lan rebut panguwasa anggone murba sapari polahe manungsa.nanging kanthi laku kang ora beres. ngluhurake kamulyaning bangsa lan nagara. sarta kulinakna nyirik marang penggawe musyrik. Kawruhana. Wondene kang moncol dhewe sumedya mbalap ora gelem dipekak yaiku kekarepan. Pikiran semono uga suwalike. Pamrihe mung sawiji. yaiku mangan karahayoning bebrayan. Mula wajibing manungsa kudu bisa ngukuhi sifat manungsane. Den sranani kanthi nanjakake uripe melu ngrasakake lan memikir .

Semono uga pikiraning manungsa.   Pituduh : # 215   Wong nandur pari iku bakal ngundhuh pari. bakale bubrah dadi leletheging jagad. Sapa kang wiwitane enggal tumandang nanggulangi panggodha. Tumandang ing gawe ngesthi marang rahayuning bebrayan munggahe marang ajuning jaman. Asale tumuwuh saka uwohing pikir kang ngayawara. ora beda karo mau. jer panggodha iku sumbere ora liya ya saka awake dhewe.   Pituduh : # 214   Selawase urip nglengkara wong bisa uwal babar pisan saka panggodha. kekuwatan batine saya lungkrah. . banjur katarik marang kekarepan ala kang wusanane mbabarake pakarti nistha.marang ombak umbuling jaman. Balik kang sapa tansah nguja panggoda semaya nanggulangi. bakal mundhak kasampurnane lan patut sinebut wong kang santosa ing budi. ora bakal ngundhuh jagung utawa kacang.

Ing sabarang tandang tanduke sarwa tidha-tidha lan tansah awang-awangen ngadhepi kangelan kang bakal memalangi laku.   Pituduh : # 216   Rasa was sumelang iku nerakane wong sing arep nggayuh kemajuan. Nanging tekad mono beda banget karo . Mula katimbang nggagas kang ora-ora lan ngayawara. Kang pinandeng mung bakal tekaning sedya. Dadi yen ana kepenak lan orane bakal didhadhagi lan diterjang wani. Kosokbaline tekad iku rasa ciptaning karsa kang wis gembleng. prayogane nggagasa marang laku utama lan mulya.Yen pikiran kita tansah kita kulinakake lan kita pigunakake kang becik-becik ya bakal nduweni daya kekuwatan kang becik. Lan luwih utama maneh menawa gagasan kang mangkono mau diwedharake dadi pakarti pisan. Sapa kang wis ketaman rasa iki salawase ora bakal bisa maju. satemah bisa aweh pakaryan kang pengaji tumraping bebrayan.

kowe mesthi bakal nemu barang legi sing ora klebu ing petunganmu. Bisa nikmati kabungahan marga wis nate ngalami nandhang kasusahan. merga koncadan pepadhang. jer nekad kuwi uwohing pakarti kang tuwuh saka kajudheganing nalar sing tundhone keconggah tumindak nistha.   Pituduh : # 218   Wong kang mung dhemen celathu lan munimuni. Pancen luwih prayoga paite dhisik. mangka ora gelem tumandang gawe. Awit bisane kowe ngrasakake legi iku rak marga kowe wis ngrasakake pait. . tinimbang legine. lng suwalike barang pait mau. Pait lan ngrekasa dikaya ngapa prentah lan pitutur iku prayoga lakonana bae.nekad. sabab celathu mono mung obahing ati kang ana ing lati.   Pituduh : # 217   Aboting abot iku ora kaya yen kudu nuruti prentah lan pitutur. genah ora sumurup marang kaluputane celatune.

Nanging yen wis tumandang gawe dhewe. cetha bakal meruhi marang luputing celathune. jalaran isih dianggep manungsa.dudu obahing tangan sing kanggo tumandang.   Pituduh : # 220   Isih beja yen kowe diunekake "Ora Lumrah Uwong". Memayu Hayuning Bebrayan Pituduh : # 219   Sing sapa ngidham kaluhuran kudu wani kurban lan ora wegah ing kangelan. Makarti wani rekasa kanthi masrahake urip lan jiwa raga marang Kang Murbeng Kuwasa. yaiku kudu bisa nuhoni sesanti: "Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti". Merga yen tansah tidha-tidha. Yen kepingin menang pancen larang patukone. Mula saiba begjane wong kang bisa celathu klawan enggal-enggal tumandang gawe dhewe. mokal apa sing kagayuh bisa digantha lan tangeh lamun apa sing diluru bisa ketemu. Ya mung solah tingkahmu kang kudu kok owahi .

Kabeh iku sing . Pancen pangabekti mono wis aran pasrah. dadi kita ora ngajab marang baline sumbangsih kang kita asungake. Dedana marang sapepadha iku ateges uga mitulungi awake dhewe nglelantih marang rasa lila legawa kang uga ateges angabekti marang Pangeran Kang Maha Wikan. jalaran kowe dianggepsetan gentayangan sing mung dadi leletheging jagad marga pakartimu kang ninggal sifat kamanungsan.amrih ora gawe seriking Iiyan. Cilakane yen diunekake "Ora Lumrah Manungsa". Sifate Gusti Allah mono sarwa welas asih marang umate kang wis sadhar marang dosadosane sarta temen-temen bali tuhu marang dhawuh-dhawuhe. Mula enggal-enggala sumujuda marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.   Pituduh : # 221   Ora ana penggawe luwih dening mulya kejaba dedana sing uga ateges mbiyantu nyampeti kekuranganing kabutuhane liyan.

bisa nambahi raketing sesambungan.   Pituduh : # 222   Memitran paseduluran nganti jejodhowan kuwi yen siji lan sijine bisa emong-kinemong. Nanging suwalike yen padha angel ngenggoni sifat emong-kinemong mau genah langka langgenge. Yen ana padudon sepisan pindho iku wis aran lumrah. Nindakake kabecikan kanthi dedana kita pancen wajib. Wong kang wis nate ketaman ing prihatin luwih bisa .kagungan mung Pangeran Kang Maha Kuwasa. kita ora wenang ngajab wohing pangabekti kanggo kita dhewe. nanging ngundhuh wohing kautaman kita ora wenang.   Pituduh : # 223   Wong kang ora nate nandhang prihatin ora bakal kasinungan rasa pangrasa kang njalari tekane rasa trenyuh lan welas lahir batinne. istingarah bisa sempulur becik. malah bedaning panemu sithik bae bisa marakake dhahuru.

ngrasakake penandhange wong liya. nadyan ta wong mau nembe bae nandhang susah utawa nemoni pepalang ing panguripane.   Pituduh : # 224   Sarupaning wewadi sing ala lan sing becik. wong kang tansah . Isih lagi nyimpen wewadine dhewe bae wis abot. Kosokbaline. Mula saka iku aja sok dhemen kepingin meruhi wewadine liyan. Sing wis cetha mung bakal nambahi sanggan sing sejatine dudu wajibmu melu open-open.   Pituduh : # 225   Sok sapaa bakal nduweni rasa kurmat marang wong kang tansah katon bingar lan padhang polatane. yen isih kok gembol lan mbok keket kanthi remit ing ati salawase isih bakal tetep dadi batur. Apa maneh yen nganti pinracaya nggegem wewadine liyan. Mula adhakane luwih gelem aweh pitulungan marang kang kasusahan. Nanging yen wis mbok ketokake sathithik bae bakal dadi bendaramu.

gedhene nganti nrambul urun ucap. kepara malah dadi sesirikaning mitra karuhe. lire mengku karep amrih kita iki kudu luwih akeh ngrungokake katimbang micara.   Pituduh : # 226   Kita iki diparingi cangkem siji lan kuping loro dening Kang Maha Kuwasa.   Pituduh : # 227   Wong kang tansah dhemen nguping kepingin weruh. wicarane sethithik nanging patitis lan mentes. tangeh lamun entuka pitulungan. Yektine wong kang dhemen ngumbar cangkeme tinimbang kupinge iku adate wicarane gabug. iku padha karo golek-golek momotan kang sejatine ora . Suwalike sing akeh ngrungokake. apadene nyampuri perkarane liyan. Pantes dadi jujugane sadhengah wong kang mbutuhake rembug kang prayoga.katon suntrut kerep nggrundel lan grenengan merga ora katekan sedyane iku cetha bakal koncatan kekuwataning batin lan tenagane.

prelu. kupinge budheg. Mulane tangeh lamun yen bisa njaga jejeging adil. Bisa nyandhet ucule pangucap kaya mangkono mau wis klebu ewoningpakarti kang utama.   Pituduh : # 228   Ucap sakecap kang kelair tanpa pinikir kerep bae nuwuhake dredah lan bilahi. gedhene nganti gawe seriking liyan. Mula wetune tembung satembung saka lesan iku prayoga tan udinen aja nganti nggepok prekarane wong liya. Atine dadi mati. samangsa tujuwane . adhakane kepara malah ngreridhu awake dhewe. Nanging geneya kok ora saben wong bisa nglakoni ? Pituduh : # 229   Wong iku yen wis kasokan kabecikan lan rumangsa kapotangan budi. ing sakehing pakartine lumrahe banjur ora kenceng lan resik. awit lesane kasumpetan. Mula saka iku aja gumampang nampa kabecikane liyan. mripate bereng. angel weruh ing bebener.

pangaleme nuwuhake wisa. Awit wicaramu durung karuwan bener. Iuwih. jalaran meneng iku yektine pancen mustikaning ngaurip. Awit ana kalamangsane kowe mbutuhake rembug lan pituture wong iku. Pancen ing sawijine bab wong bisa kaaran bodho. marga kok anggep wong mau bodho.luwih nganti memaoni. Sing mesthi panacad mau gawe serik. kabeh swara ala.ngarah marang penggawe kang nalisir saka bebener. nanging ing babagan Iiya tangeh lamun yen kowe bisa nandhingi.   Pituduh : # 230   Aja kaselak kesusu nyepelekake liyan.   Pituduh : # 231   Yen micara aja gumampang nelakake penacad utawa pangalem. dene waonane ora digugu.   . Mula kang prayoga iku mung meneng. sing kanyatane bisa mbengkas lan nguwalake saka karuwetanmu.

Amarga lelakon ing alam donya iki anane mung wales-winales bae. prasasat kowe mamerake alane atimu. semono uga anggonmu ngadi busana kang bisa mapanake dhiri.Pituduh : # 232   Udinen ing alam donya iki aja ana wong kang kok sengiti. mangka kowe ora bisa mbuwang sengitmu. Mula den ngati-ati ing pangucapmu. Dene yen kepeksa kowe sengit marang sawijining wong.   Pituduh : # 233   Ajining dhiri ana ing lati. balik sabisa-bisa padha tresnanana. Sapa sing rumangsa pinter banjur suthik njaluk rembuging . Yen kowe ngandhakake sengitmu marang liyan.   Pituduh : # 234   Wong pinter kang isih gelem njaluk rembuging liyan iku dianggep manungsa utuh. supaya ora ana wong sengit marang kowe. gawenen wadi aja ana wong kang ngerti. Ajining raga ana ing busana.

  Pituduh : # 236   Wicara kang wetune kanthi tinata runtut kang awujud sesuluh kang amot piwulang becik. Jer tuladha mono sing bisa nuwuhake kapitayan. ajine pancen ngungkuli mas picis rajabrana. Lan sing sapa ora gelem njaluk rembuging liyan.liyan kuwi manungsa setengah wutuh. bisa nggugah budi lan nguripake pikir.   Pituduh : # 235   Yen atimu wis gilig arep gawe kabecikan kanggo karaharjaning bebrayan. amrih bisa nuwuhake gedhening prabawa lan cabaring sakehing piala. Kang wigati yaiku wicara kang mawa tandang minangka tuladha. Srananana kanthi jembaring dhadha lan sabaring nala. Nanging kawuningana yen grengsenging pikir lan uriping jiwa iku ora bisa yen mung kagugah sarana wicara bae. Luwih- . iku bisa kinaranan babar pisan durung manungsa. beraten rasa uwas marang pandakwa ala kang ora nyata.

Iuwih mungguhing para manggalaning praja kang wis pinracaya ngembani nusa lan bangsa. ing pamburine malah bakal kasingkang-singkang kasingkirake saka jagading . Kudu disranani kanthi pakarti kang becik lan murakabi marang wong akeh. Pituduh 237 Luwih becik ngasorake raga tinimbangane ngongasake kapinteran kang sejatine isih nguciwani banget. pangalembanane mung kandheg ing lambe bae ora tumus ing ati. Nanging thukuling pangalembana iku ora gampang. Dene yen disranani penggawe kang lelamisan. Pituduh 238 Sapa wonge sing ora seneng yen entuk pangalembana. Ngongasake kapinteran iku satemene mung kanggo nutupi kabodhowane. Tindak mangkono mau malah dadi sawijining godha kang mung bakal ngrerendheti lakuning kemajuwane dhewe ing jagading bebrayan. jer kabeh mau merga rasa samar lan was sumelang yen ta kungkulan dening sapepadhane. Yen mung disranani bandha.

Yen ngemungake kaluhuraning batin. Dhuwur lair lan batine. mula prelu dingertekake.  Pituduh : # 237   Nggayuh kaluhuran lire ngupaya tataraning urip kang luwih dhuwur. Awit yen ora enggal-enggal nyingkiri pakarti kang ora becik mau. tegese gothang. awit ora tumandang ing gawe kanggo . isih miyar-miyur gampang kena pangaribawa saka njaba. cetha ora nuhoni jejering manungsa. Pituduh 239 Geneya akeh wong kang dhemen nyatur alaning liyan lan ngalembana awake dhewe? Sebabe ora liya marga wong-wong sing kaya ngono mau ora ngerti yen penggawe mau klebu pakarti kang ora prayoga.pasrawungan. Yen mung nengenake kaluhuraning lair genah mung ngoyak drajat lan semat. Nanging yen kandheg salah siji. ya tumrap dhiri pribadine uga sumrambah kanggo karaharjaning bebrayan. wusanane dheweke kang bakal diemohi dening pasrawungan.

keperluwaning bebrayan. Ateges tanpa guna diparingi urip ing alam donya. Dene kamardikaning batin iku . lya wong kang wis bisa nduweni watak gelem ngakoni kaluputane mangkene iki pantes sinebut wong kang jujur sarta kasinungan ing budi luhur.   Pituduh : # 238   Sing sapa rumangsa nduweni kaluputan. Kang dikarepake kamardikaning lair iku wujude bisa nyukupi kabutuhaning urip ing saben dinane saka wetuning kringet lan wohing kangelan dhewe ora gumantung ing wong liya lan ora dadi sangganing liyan. Pituduh : # 239   Manungsa urip iku dibisa nguwasani kamardikaning lair lan batin. nanging malah nuduhake marang pakarti kang utama kang ora gampang linakonan dening sadhengah wong. aja isin ngowahi kaluputan sing wis kadhung katindakake mau. Jer ngakoni kaluputan mono wis cetha dudu tindak kang asor.

nanging wohe pakarti mau dadi kagungane Kang Gawe Urip". Kanthi pangrasa kang mangkono mau ateges bisa nggadhuh kekuwatan kang tanpa wates.dicakake sarana nyingkiri hawa napsu. sarta tuhu marang paugeran urip bebrayan. sepi ing rasa melik lan drengki srei. Bisa melu ngrasakake kasusahane sarta lara lapane wong liya. "Pakarti mono darbek kita dhewe. ngerti empan papan laras karo . adoh saka asor lan nisthaning pambudi.   Pituduh : # 241   Wong kang baut mawas dhiri iku wong kang bisa manjing ajur ajer. mangkono sabdane sawijine Pujangga kaloka. kejabane kang mikir sarta tresna marang wong kang ringkih lan nandhang papa cintraka. perlu kanggo mitulungi sapadha-padha kang kahanane luwih nrenyuhake katimbang dhiri pribadine.   Pituduh : # 240   Ora ana wong kang ingaranan urip.

Paribasane wong kang baut ngadisarira. nanging bisa ditindakake sarana pakarti-pakarti liyane sing sejatine akeh banget . prasasat wis entuk pawitan kanggo nandangi sakehing pagaweyan apadene nggayuh idhamidhamane. nanging bisowa tansah mersudi marang padhanging semu lan manising wicara tanpa nglirwakake marang alus lan luwesing solah bawa.   Pituduh : # 242   Kecandhaking sawijining idham-idhaman iku ora cukup mung dibandang moncer lan pepaking ilmu lan kawruh bae. yaiku kapinteran ing bab sesrawungan. Nanging ana syarat siji kang ora kena kalirwakake. aja mung kalimput edining busana bae.reh swasana sakupenge tanpa ninggalake subasita. Sapa kang bisa tumindak ajurajer lan bisa nuwuhake rasa resep marang liyan.   Pituduh : # 243   Nindakake kabecikan mono ora mesthi kudu cucul wragad.

upamane bae mawa ulat sumeh tangkep srawung kang sumanak. lan bisa dadi patuladhan laku utama. apamaneh lamun anggone menehi utawa ngutangi iku sinamudana kebak pamrih. bisa manjing ajur-ajer ing madyaning bebrayan. pikiren luwih dhisik tetembungan sing arep kok wetokake. migunani. Dene tembung manis mono ora duwe pamrih. Apa wis ngenggoni telung prekara : bener manis.   Pituduh : # 245   .   Pituduh : # 244   Yen kowe arep rembugan. Kabeh mau klebu ewoning tindak kabecikan kang ajine ngleluwihi wragad dedana kang diwenehake utawa dipotangake. Sauger bisa gawe senenging liyan. Ewa semono sing bener iku isih perlu dithinthingi maneh yen gawe gendrane liyan prayoga wurungna.carane. pamrihe bisa gawe senenge Iiyan kang tundhone migunani tumrape jagading bebrayan.

lan kuwasa dhewe iku gelema nglaras dhiri lan ngleremake ciptane kang wening. Sipat lan wewatakan mau adhakane banjur nuwuhake rasa ora lila yen nyipati ana liyan sing luwih katimbang dheweke. Nanging ngomong mung golek suwure awake dhewe sok ketrucut miyak wewadine dhewe. Mula sabecik-becike wong iku ora kaya wong kang meneng. Mula saiba becike samangsa sapa kang rumangsa pinter dhewe. yen sejatine isih ana maneh kang .   Pituduh : # 246   Ing jagading sesrawungan mono nyirik marang sesipatan kang gumedhe lan wewatakan kang tansah ngegungake dhiri.Sugih omong kanggo nggayengake pasamuwan pancen apik. Pira bae cacahe wong kang kepleset uripe mung marga suka anggone sugih omong. Nanging menenge wong kang darbe bobot kang anteb sing bisa dadi panjujugane para pawongan kang mbutuhake rembug lan pituduh. sugih dhewe.

apa maneh nganti mamerake kabisan lan kaluwihanmu. Nuduhake kewasisan pancen kudu bisa milih papan lan empan. dene kerukunan iku mung bisa kecandhak yen siji lan sijine padha bisa ajiingajenan lan mong-kinemong. bakal teka dhewe. Mula kang prayoga . mula aja sok dhemen martak-martakake.   Pituduh : # 247   Luwih becik makarti tanpa sabawa kang anjog marang karahayoning bebrayan.Maha Pinter. Yektine tata tentrem iku ora bakal bisa kagayuh yen ta ora adhedhasar kerukunan. lan Maha Luhur. katimbang tumindake wong kang rekane nindakake panggawe luhur nanging disambi udur. Klawan mangkono rasa pangrasa dumeh lan takabur kang dadi sandhungan pasrawungan bisa sumingkir. Maha Sugih. Pangaji-ajining liyan iku sejatine ora perlu mbok buru. Pituduh : # 248   Yen kepengin diajeni liyan.

ora nate . Becike kita tliti lan kita goleki sebab-sebab ing badan kita dhewe.   Pituduh : # 249   Aja sok ngluputake. samangsa kita ora katekan apa kang dadi kekarepan kita. amrih kita bisa uwal saka dayaning pangira-ira kang ora prayoga. ora ana liya. Kawruhana. yen wis luwih tumuli mbudidaya aja ana wong sing bisa madhani. yen wis oleh banjur golek luwih. Uripe tansah ngangsa-angsa. Nanging mangsa kalane ngadhepi gawe parigawe keconggah mrantasi.kepara purihen aja kongsi wong liya bisa njajagi. Wong kang duwe rasa mangkono mau satemene memelas. Yen rumangsa kurang isih golek wuwuh. gedhene ngundhat-undhat wong liya.   Pituduh : # 250   Arang wong sing bisa mapanake rasa narima marang apa bae kang wis klakon digayuh. yen usadane watak apes sing njalari nganti ora katekan sedya kita iku. ya dumunung ana ing awak kita dhewe.

Awit yen mangkono ora jeneng narima.   Pituduh : # 252   Wong urip ing alam bebrayan iku yekti angel. aja nggugu karepe dhewe lan nuruti hawa napsu. lire ora ngangsa-angsa nanging ora kurang weweka lan tansah mbudidaya amrih katekaning sedya. nanging yenta nganti kleru ing panyurasa bisa nuwuhake kleruning tumindak.sumeleh atine. Kanggo nuruti rasa kang kleru kasebut sok-sok banjur tumindak ora samesthine lan nalisir saka pakarti kang bener. naging keset. siningkirake saka jagading bebrayan. kudu bisa ngereh pakone "si aku". dudu ateges kebacut lumuh ing gawe.   Pituduh : # 251   Watak narima mono yekti dadi sihing Pangeran. gelem ngemplok suthik tombok. suthik ihtiyar. Jer wataking wong keset iku mung gelem enake emoh rekasane. Narima. satemah dadi wong ora weruh ing wirang. Luwihluwih ing dina samengko. alam bebrayan donya .

  Pituduh : # 253   Wong kang nduweni watak tansah njaluk benere dhewe iku adate banjur kathukulan bendana seneng nenacad lan ngluputake marang panemu sarta tindak tanduke wong liya. nanging gumantung marang panataning prabot kang .tansah kebak pradhondhi. silih ungkih. mula coba dak tlitine klawan adil sapa kang sejatine nyata-nyata bener". kudu bisa nyandhet kemrungsung "si aku" istingarah sakehing bedane panemu bisa disawijekake. senajana sajroning pasulayan. Mula sing baku. Mendah becike yen wong sing kaya mangkono mau kala-kala gelem nggraita ing njero batine : "mbok menawa aku sing kleru. rebutan benere dhewe-dhewe.   Pituduh : # 254   Reseping omah iku ora dumunung ing barangbarang mewah kang larang regane. wong urip kudu bisa miyak aling-aling kang nutupi pikiran kang wening. Lire.

trapsila solah bawa. Utawa kowe dhewe sumingkira sauntara. Sabanjure menenga lan etung-etunga kanthi sareh wiwit siji tekan sepuluh. Klawan mengkono atimu bakal bisa nimbang-nimbang apa nesu lan srengenmu marang wong mau bener. aja tetemonan karo wong liya. Semono uga reseping salira iku ora marga saka pacakan kang edi-peni.   Pituduh : # 256   Jeneng tanpa guna uriping manungsa kang nganti ora bisa nyumurupi marang kang kedadeyan ing . lan padhanging polatan. apa malah dudu kowe dhewe sing luput. prayogane wong sing kok nesoni lan kok srengeni mau kongkonen enggal sumingkir.prasaja. nanging gumantung ing sandhang penganggo kang prasaja.   Pituduh : # 255   Yen kowe kepener lagi srengen lan nesu. sarta pemasange rerenggan kang adoh saka watak pamer.

  Pituduh : # 258   . iku sawijining wong kang wis ngerti marang jejering kamanungsane. Ora bisa asung lelimbangan lan pamrayoga sakadhare kanggo karahayoning bebrayan. luwih becik tuduhna kaluputane kang malah bisa ngrumaketake rasa paseduluran. Ewasemono aja nganti kowe kesusu mbecikake kelakuwane liyan. jalaran ora kulina kanggo ngrasakngrasakake kang katon ing saben dinane. Mati pangrasane. yenawakmu dhewe rumangsa durung bisa ngenggoni rasa sabar lan tepa selira.sakiwa tengene.   Pituduh : # 257   Aja sok nyenyamah luputing liyan. Sapa kang wis ngerti lan ngrumangsani marang sakehing dosane. Rupak pandelenge ora ana liya kang disumurupi kajaba uripe dhewe. manungsakang utama. jalaran saka kalepyan marang tepa palupi kang maedahi ing uripe. wusana dadi cethek budine.

Tandha yektine yen asih. Kadunungan rasa rumangsa nduweni sesanggeman lan kuwajiban mranata tentreming praja kanthi pawitan kapinteran kang dilandhesi kawicaksananing pambudi. Pituduh : # 259   Ora ana budi kang luwih luhur saliyane nduweni rasa asih marang nusa lan bangsane. Nanging yen pakarti mau kadayan dening rasa pepinginan golek suwur. sarta matrapake wewatekane kanggo keperluan bebrayan. ora kagawa saka katurunan. Nanging gumantung saka enggone nanjakake kapinteran lan kasugihane. golek pangkat lan donya brana. jalaran nyinamudana sarana nylamur migunakake jenenge wong akeh. lan kasugihane. Kabeh mau yen mung katanjakake kanggo kaperluwane dhewe.Ajining manungsa iku kapurba ing pakartine dhewe. kapinteran. malah bisa dadi memalaning bebrayan. tanpa paedah. yaiku tansah samapta tumandang sawayah- .

wayah yen ana parigawe kang wigati kanggo warga sapadha-padha, munggahe tansah samapta leladi kanggo keslametaning bebrayan lan karaharjaning nagara.   Pituduh : # 260   Wong kang kerep tansah dipituturi wong liya iku adate bisa dadi wong dhemen ngati-ati, nanging menawa kapengkok ing perlu sok ora bisa tumindak lan ngrampungi dhewe. Kepeksa isih kudu noleh wong liya sing diwawas bisa aweh pituduh. Mula kuwi prayoga ngawulaa marang ati lan kekuwatanmu dhewe, jalaran wong liya iku sejatine yen ana apa-apane mung saderma nyawang, ora melu ngrasakake.   Pituduh : # 261   Wong kang rumangsa dhirine linuwih, ing sawijining wektu mesthi bakal kasurung atine arep mamerake kaluwihane, lire amrih dimangertanana dening wong akeh yen dheweke mono wong kang pinunjul lan supaya diajenana.

Sumurupa, sakabehing kaluwihan mau yen ora dicakake mawa lelabuhan kang murakabi marang bebrayan, tanpa guna kepara malah ora kajen lan gawe pituna. Mula kang prayoga bisa tulus dadi wong kang linuwih menawa gebyaring kaluwihan iku mung dikatonake marang batine dhewe, iku wis cukup.   Pituduh : # 262   Dedana utawa sedhekah marang wong kang lagi nyandhang papa cintraka iku sawijining penggawe becik kang patut tinuladha, sauger paweweh mau ora kinanthenan panggrundel kang nelakake ora eklasing atine. Tetembungan kang lembah ing manah lan merak ati iku luwih gedhe ajine katimbang dedana kang ora eklas. Suprandene nulung lan menehi pepadhang marang jiwane wong kangkacingkrangan iku kang sejatine luwih perlu lan wigati, katimbang mung tetulung marang awake kang awujud kelairan bae.  

Pituduh : # 263   Ulat sumeh, tindak-tanduk sareh kinanthenan tembung aris iku bisa ngruntuhake ati sarta ngedohake panggodhaning setan. Kosokbaline watak wicara kang keras, kejaba keduga gawe tangining kanepson, uga gampang nuwuhake salah panampa. Sabarang prakara kang sejatine bisa putus sarana aris lan sareh, kepeksa dadi adu wuleding kulit lan atosing balung, kari si setan ngguyu ngakak bungah-bungah.  Pituduh : # 264   Wong kang kulina urip mubra-mubru iku samangsane ngalami sandhunganurip sethithik bae adate gampang kethukulan gagasan lan gawe kang cengkah karo bebener, luwih begja wong kang uripe pokal samadya nanging resik atine. Dene begja-begjane wong iku ora kaya wong sing tansah urip ing kahanan kang kebak godha rencana, prasasat tapa ana satengahing coba, nanging tansah tawekal lan kandel keimanane

  Pituduh : # 266   Katresnan kang tanpa pangreksa iku dudu sejatining katresnan. mung kanggo nuruti derenging ati angkara. Kawruhana. Dadi yen ana unen-unen " tresna iku wuta" yaiku sing kaprabawan hawa napsu.marang adiling Pangeran Kang Maha Kuwasa. Buktine ora sethithik kekuwatan kang empane ora mapan. Ewasemono ngempakake kekuwatan mula ora gampang. yen rusake bebrayan ing antarane marga saka pakartine para-para kang ngerti marang dayaning kekuwatane nanging ora kanggonggayuh gegayuhan kang mulya.   Pituduh : # 265   Sipate wong urip iku mesthi kesinungan kekuwatan. Sing prayoga iku . Kang ngerti bisa ngecakake dene kang ora bisa ngerti kurang digladhi. temahan ora tumanja. Kena diarani sejatining katresnan kang mung kadereng lan kena ing pangaribawaning hawa napsu.

ora beda karo pangreksa marang keslametane dhewe.   Pituduh : # 268   Wong kang wis tekan pesthine utawa wis . uga kudu bisa angon mangsa lan mulat ing semu. Rembug sethithik nanging mranani iku nuduhake boboting pribadi. tundhone sapa kang tansah ngreksa marang karahayoning liyan.mesthine kudu ngugemi unen-unen "tresna iku rumeksa" bisa salaras tumindake.   Pituduh : # 267   Srawung ing madyaning bebrayan iku kejaba kudu wasis milih papan lan empan. Aja nggegampang ngrojongi rembug kang kowe dhewe durung ngreti prakarane. Rasaning katresnan kang cedhak dhewe tumrap sadhengah manungsa iku dumunung ing awake dhewe. Mula sapa kang tresna marang sapadha-padha iku aran tresna marang awake dhewe. Rembug akeh nanging ampang malah gawe sangga runggine sing padha ngrugokake kepara njuwarehi.

Sarehne manungsa iki sawijining titah kang luhur dhewe.katimbalan bali menyang jaman kelanggengan iku sejatine lagi kena diwenehi biji tumrap ajine kamanungsane lan pakartine nalika urip. Gumatine dumunung ing tepa tuladhaning tingkah laku. Dene wong kang isih padha urip iku perlu disemak bae dhisik. durung kena dipatrapi biji. gunem kang ruruh. lan luhuring budi pekerti. Nanging bisowa kita nanjakake urip kita marang pakarti-pakarti utama. mula wis samesthine yen kita aja nganti kayadene sato kang patine mung ninggal tenger lulang lan balung bae. lan ujar kang manis. Mula yen ana apa-apa. aja selak marang sebuting paribasan : . sumrambahe marang karahayoning urip bebrayan. Gunem lan ujar kawengku ana ing ucap kang istingarah numusi kajiwan. Pituduh : # 269   Mustikane wong tuwa marang anak mung ana ing laku kang gumati. jer kahanane isih bisa owah gingsir.

"Ora ana kacang ninggal lanjaran". Aran angel kepara malah bisa gawe ketliwenging pikir samangsa anggon kita mawas kedhisikan kagubel ing hawa. istingarah ora angel anggon kita nanggapi. Apamaneh yen ta kita bisa tetep nguwasani weninging pikir. nadyan kahanane urip ing satengahing bebrayan kisruha dikayangapa. Aran gampang yen kita bisa mikir klawan wening lan meneb. ora kacampuran blentonge "si aku".   Pituduh : # 270   Nanggapi kahanan urip ing satengahing bebrayan iku gampang angel. Iya pamikir kang meneb iku kang aran akal budi sejati. sing estine mung . Kang bisa mbabarake wohing wawasan kang mulus resik.   Pituduh : # 271   Srengen marang wong mono aja nganti kenemenen lan keliwat-liwat mung marga wis ngerti yen wong mau ora bakal wani nglawan utawa wis ora bisa nglawan.

Madhangi wong liya nanging dheweke dhewe lakune kesasar-sasar. Kapinteran mangkene iki yen ta dicakake ing madyaning bebrayan bakal nuwuhake kapitunan.arep ngedir-edirake drajad pangkat utawa kadibyane bae. Pakarti kaya ngono mau kejaba klebu ambeg siya. Kang prayoga iku srengen samadya kang mengku pitutur murih becike.  . kepara bisa nuwuhake rasa sengit.   Pituduh : # 272   Wong pinter kang ora kinanthenan ing kautaman iku ora beda karo wong wuta kang nggawa obor ing wayah bengi. pikolehe malah mung wujud kasangsaran lan karusakan. uga wong sing disrengeni durung karuwan bakal dadi becik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->