ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

merampok. terdapat dalam bidang agama. Lata. bukan merupakan perbuatan yang salah. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. Khuzad ah. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. mencuri. Hubal. bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. dan hukum. atau anggota keluarga lainnya. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. seperti Nabi Ibrahim A. Juga dalam bidang perdagangan. murah hati dan mempunyai harga diri. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. moral. dan membunuh. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. c) Memilih kebiasaan buruk. Uzza. yakni berjudi dan meminum minuman keras. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. ayahnya. Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. tetapi ada pula yang baiknya. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . bermabuk-mabukan.2. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. Dalam bidang agama. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. Dalam bidang moral. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi. Kebodohan masyarakat arab waktu itu.S. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. suka menghormati tamu. berzina. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan.

3. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Bayi itu yatim bapaknya. bertemu. Mereka memperdagangkan bulu domba. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah.s Quraisy: 106 1-4. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Misalnya. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah. . Belum lagi maksud mereka tercapai. Palestina. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. unta. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q. dengan mengirimkan BURUNG ABABIL. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. karena pada tahun itu. kulit binatang.yang sudah memilki kemajuan. para pedagang dari kabilah quraisy. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. Libanon. dan tali. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH.

terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Nabi Muhammad SAW. demikian terharunya. 4. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya. yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. Setahun kemudian. beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah. bersama-sama dengan Ummu Aiman. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya. Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah. kemudian pulang kembali ek mekkah. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. sehingga ia sudah tinggal . Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW. dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. sahaya peninggalan Ayahnya. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga.

sebatang kara. Abdul Muthalib. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. Tetapi. Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya. keadaan ini tidak lama berjalan. Setelah selesai pemakaman ibundanya. dalam usia 82 tahun. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya. dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. orang tua yang abik itu meninggal pula. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA . sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. tiada berayah dan tiada beribu. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. menjadi seorang anak yatim piatu. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Disebabkan kasih sayang neneknya. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. 5. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang.

kehalusan perasaannya. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya. ketajaman otaknya. karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup. Segala pengalaman hidupnya. maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai. dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. berbudi luhur. kekerasan kemauannya. dia berusaha sendiri mencari nafkah. sebagiman . bahwa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. kecepatan tanggapannya. Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh. kekuatan ingatannya. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. Ahli sejarah menuturkan. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan.

lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ). Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e . datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. mimpi yang benar. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e . e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan. ( Arrud yaa ashshaadiqah ).diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun. dan apakah ima. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e . kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya. tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.f Setibahnya dirumah. kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. Khadijah peristiwa yang dialaminya. katanya : e ba alah e .. Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. 6. karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya. Ba alah. Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . Pada malam 17 ramadhan. dan tuhanmu teramat mulia.

AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai.f AHMAD. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab.R. Ia telah dua kali menikah. ¡ ¡ ¡ . Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al. ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a.f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah.lanjut. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu. Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. yang tidak dimusuhi. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ). Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. beragama nasrani. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu bertemu di Qushai. karena Atieq meninggal dunia.s. Uzza bin Qushai. PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. e ya. 7. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau.

berlangsung. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. ia mempunyai pikiran yang tajam. Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Suaminya diberi dorongan semangat. dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya. karena Nabbasy meninggal dunia pula. karena malu dan takut miskin. Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. lapang dada. c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil.. hingga dan kemudian menjadi suaminya. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. bahwa dengan akhlaknya yang mulia . Untuk membantu melancarkan perdagangannya. b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. Adapun peranan Siti Khadijah. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e . Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya. di urus oleh Siti Khadijah sendiri. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala. kuat himmah dan tinggi cita-citanya.

adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN . Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama.. pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya.dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. serta tidak ada selain ALLAH SWT. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. yang menyamai-Nya ( Q. bahwa suaminya akan menjadi Nabi. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi.S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b. 8. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ). Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya.

MUSLIM. Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu.S AL-MAd UN. dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q. bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan. tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. e ( H. 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Manusia yang ketika di dunianya taat beribah. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya.R BUKHARI. bukanlah akhir kehidupan. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia. seperti mencintai dirinya. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan. DAN NASAd I ) . yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. ( Q. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. AHMAD. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. 1-11 ) c. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. sehingga ia mencintai saudaranya.S AL-QARd IAH.S ASY-SYAMS. 101 . 107 . 91 : 9-10 ) d. giat beramal saleh. ( Q. dibawah naungan rida ilahi.

Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. norma. ilmu . wafat tahun 8 H = 625 M ). STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ). DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin.Selain itu sesama umat isalm. orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. yang dihormati dan disegani banyak orang.S AL-MAd UN.634 M ). bahwa masyarakat Arab jahiliah. maka Abu Bakar As-shiddiq. yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam. 107 : 1-7 ) B. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. seorang saudagar kaya. Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ). masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka. Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. karena budi bahasanya yang halus. Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam.

Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. mereka belum menerima islam sebag agama mereka.pengetahuannya yang luas. Rasulullah SAW mengum. dan Zaid bin Haritsah. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi. mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. 2. Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih. Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. b. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. tetapi merahasiakan keislamannya. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim. pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang masuk islam.pulkan para penduduk kota mekkah. yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. 214-216. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a.

Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT. sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. bukan hanya mengejek. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. Bahkan Abu Lahab. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . yang terletak tidak jauh dari Kad bah. ada kelompok yang diam saja lalu pulang.pul di Bukit Shaf. seorang tokoh dari kamu Giffar. sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy.untuk berkum. 111: 1-5. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M . Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT. tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. Tufai bin Amr Ad-Dausi. sengsara di dunia dan di akhirat. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar. c. jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat. yakni surah AL-LAHAB. Rasulullah SAW juga menegaskan.

 Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ). Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW. Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. Keislamannya itu diikuti oleh bapak. secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. pimpinan kaum Salamah. serta kaumnya.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah. Gelombang pertama tahun 620 M. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . para penduduk Yatsrib. keluarga. Abu Bakar As-Shiddiq r. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. harta bahkan jiwa. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. istri. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga. Gelombang kedua tahun 621 M.a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra. Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Selain itu. kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah.SAW. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib.

REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW. Manusia yang ketika di dunianya betakwa. d. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. 3. dan di alam akhirnya akan masuk neraka. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. Kaum kafir quraisy. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. maka di alam kuburnya akan disiksa. Orang miskin yang bertakwa.S. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib. ALHujurat. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam.Dr. Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan.A. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga. (islam) melarangnya. Prof. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW.yakni : a. 49: 13). b. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang .

lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. paman dan pelindung Rasulullah SAW. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH. dan bulan ditangan kiriku.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu. Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. e . Oleh karena itulah. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini. Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. dan Ummu Amr binti Ysir. Bahkan. hingga aku menang. bapak juru damai. Islam melarang menyembah berhala. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr. kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Abu Bakar as-Shiddiq r. ( Q. Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam. budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati.S ALMAd IDAH 5. 104 ) e. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. Amr dan azZanirah. Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan. atau aku binasa karenanya. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku. memperjulabelikan berhalaberhala. seperti Bilal. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya.

beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya.. Usul tersebut ditolak oleh Nabi. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. bertawakal dan berdoa. selain Nabi bersabar. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ). karena ternyata Abu Jahal. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan. dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. Menghadapi situasi yang demikian. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M. Dalam . paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). Namun dugaan mereka meleset. karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah.

Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. £ £ . Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim. Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi. umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya.sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful