ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. Uzza. seperti Nabi Ibrahim A. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. bermabuk-mabukan. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. merampok. murah hati dan mempunyai harga diri. dan membunuh. Khuzad ah. bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah.2. Hubal. suka menghormati tamu. berzina. c) Memilih kebiasaan buruk. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. tetapi ada pula yang baiknya. Juga dalam bidang perdagangan. mencuri. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. ayahnya. atau anggota keluarga lainnya. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Dalam bidang agama. dan hukum. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. moral. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. terdapat dalam bidang agama. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. yakni berjudi dan meminum minuman keras. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. Lata. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. Kebodohan masyarakat arab waktu itu. Dalam bidang moral. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. bukan merupakan perbuatan yang salah.S.

Misalnya. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. unta. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah.yang sudah memilki kemajuan. dan tali. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. para pedagang dari kabilah quraisy. . Mereka memperdagangkan bulu domba. Libanon. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. bertemu. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah. dengan mengirimkan BURUNG ABABIL. Palestina. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Belum lagi maksud mereka tercapai. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. 3. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH.s Quraisy: 106 1-4. sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya. dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. kulit binatang. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. Bayi itu yatim bapaknya. karena pada tahun itu.

Nabi Muhammad SAW. Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga. KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. sahaya peninggalan Ayahnya. dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. sehingga ia sudah tinggal . Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. Siti Aminah. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. demikian terharunya. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. Setahun kemudian. kemudian pulang kembali ek mekkah. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal. 4. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. bersama-sama dengan Ummu Aiman. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya.

Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA . maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. Tetapi.sebatang kara. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. tiada berayah dan tiada beribu. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. Abdul Muthalib. 5. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. menjadi seorang anak yatim piatu. dalam usia 82 tahun. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya. dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. orang tua yang abik itu meninggal pula. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya. keadaan ini tidak lama berjalan. Disebabkan kasih sayang neneknya. Setelah selesai pemakaman ibundanya. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri.

karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup. maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai. bahwa Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. dia berusaha sendiri mencari nafkah. dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya. Segala pengalaman hidupnya. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. berbudi luhur. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. kehalusan perasaannya. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. ketajaman otaknya.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. sebagiman . kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. kekuatan ingatannya. Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. kecepatan tanggapannya. Ahli sejarah menuturkan. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia. kekerasan kemauannya.

di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan.. datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . Khadijah peristiwa yang dialaminya. Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . dan tuhanmu teramat mulia. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. mimpi yang benar. dan apakah ima. Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. Pada malam 17 ramadhan. katanya : e ba alah e . tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . Ba alah. kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya. Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e . ( Arrud yaa ashshaadiqah ). Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu.f Setibahnya dirumah. Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya. 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ). Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. 6. lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e .diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e . PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun.

ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a. karena Atieq meninggal dunia. yang tidak dimusuhi. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab. yaitu bertemu di Qushai.R.f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah.s. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H. ¡ ¡ ¡ . Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau.lanjut. Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung. hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu. e ya. Uzza bin Qushai.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. Ia telah dua kali menikah. Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. 7.f AHMAD. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ). PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu. beragama nasrani. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al.

agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. lapang dada. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya.. Untuk membantu melancarkan perdagangannya. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya. kuat himmah dan tinggi cita-citanya. bahwa dengan akhlaknya yang mulia . c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). ia mempunyai pikiran yang tajam. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. Adapun peranan Siti Khadijah. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e . Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. karena malu dan takut miskin. b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. di urus oleh Siti Khadijah sendiri. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil. karena Nabbasy meninggal dunia pula. Suaminya diberi dorongan semangat. disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa.berlangsung. hingga dan kemudian menjadi suaminya. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak.

dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan.S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. 8. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN . pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya.dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. yang menyamai-Nya ( Q. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. bahwa suaminya akan menjadi Nabi. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ). mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan.. dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. serta tidak ada selain ALLAH SWT.

( Q. 107 . Manusia yang ketika di dunianya taat beribah. 1-11 ) c. bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan. 91 : 9-10 ) d. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya. AHMAD. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q. bukanlah akhir kehidupan. dibawah naungan rida ilahi. 101 . Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. ( Q. e ( H. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya.S ASY-SYAMS. sehingga ia mencintai saudaranya. dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. MUSLIM. seperti mencintai dirinya. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. giat beramal saleh.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat.S AL-MAd UN. DAN NASAd I ) . tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan.R BUKHARI. PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan. yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar.S AL-QARd IAH.

Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin. orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. 107 : 1-7 ) B. tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ). dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam. karena budi bahasanya yang halus. Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. seorang saudagar kaya. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. wafat tahun 8 H = 625 M ).Selain itu sesama umat isalm. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). norma. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. ilmu . yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. yang dihormati dan disegani banyak orang. Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan.634 M ). Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ).S AL-MAd UN. bahwa masyarakat Arab jahiliah. maka Abu Bakar As-shiddiq. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam. kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka.

Rasulullah SAW mengum. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. 2. tetapi merahasiakan keislamannya. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf. 214-216. mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib. Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka.pengetahuannya yang luas. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi. untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. b. dan Zaid bin Haritsah. Orang-orang yang masuk islam. Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. mereka belum menerima islam sebag agama mereka.pulkan para penduduk kota mekkah.

yakni surah AL-LAHAB. tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M .untuk berkum. sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian. yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. seorang tokoh dari kamu Giffar. sengsara di dunia dan di akhirat. sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). c. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . Bahkan Abu Lahab. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. 111: 1-5. Rasulullah SAW juga menegaskan. Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy. bukan hanya mengejek.pul di Bukit Shaf. yang terletak tidak jauh dari Kad bah. ada kelompok yang diam saja lalu pulang. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. Tufai bin Amr Ad-Dausi. tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT.

secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. serta kaumnya. Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. untuk segera berhijrah ke Yatsrib. umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. Keislamannya itu diikuti oleh bapak. pimpinan kaum Salamah. para penduduk Yatsrib. istri. Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. Selain itu. harta bahkan jiwa. kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib.SAW. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. Gelombang pertama tahun 620 M. mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib.a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. keluarga. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT. Abu Bakar As-Shiddiq r. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ). kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. Gelombang kedua tahun 621 M.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah.

shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam. Kaum kafir quraisy. di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. dan di alam akhirnya akan masuk neraka. kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib. b.A. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. Orang miskin yang bertakwa. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan. d. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. maka di alam kuburnya akan disiksa. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang .Dr. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW. ALHujurat. Prof.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. (islam) melarangnya. 49: 13). REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka.yakni : a. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. 3. Manusia yang ketika di dunianya betakwa.S. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat.

kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. e . budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy.S ALMAd IDAH 5. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini. Abu Bakar as-Shiddiq r. Amr dan azZanirah. memperjulabelikan berhalaberhala. lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr. Bahkan. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH. dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. Oleh karena itulah. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam. Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam. ( Q. dan Ummu Amr binti Ysir. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . seperti Bilal. Islam melarang menyembah berhala. hingga aku menang. Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan. 104 ) e. atau aku binasa karenanya.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku. bapak juru damai. paman dan pelindung Rasulullah SAW. dan bulan ditangan kiriku.

. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Namun dugaan mereka meleset. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus. akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M. paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. bertawakal dan berdoa. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. karena ternyata Abu Jahal. beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ). karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. selain Nabi bersabar. Dalam . Usul tersebut ditolak oleh Nabi. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Menghadapi situasi yang demikian. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya.

Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim.sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita. menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya. Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. £ £ . Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m.