Artikel Tentang Keteladan Rasulullah Saw Periode Mekah

ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

Juga dalam bidang perdagangan. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. murah hati dan mempunyai harga diri. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. mencuri. ayahnya. Dalam bidang agama. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. seperti Nabi Ibrahim A. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. berzina. dan hukum. Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. Lata. bukan merupakan perbuatan yang salah. Hubal. tetapi ada pula yang baiknya. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi. bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah.S. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. dan membunuh. Khuzad ah. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . moral.2. bermabuk-mabukan. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. terdapat dalam bidang agama. yakni berjudi dan meminum minuman keras. Uzza. atau anggota keluarga lainnya. c) Memilih kebiasaan buruk. suka menghormati tamu. Dalam bidang moral. Kebodohan masyarakat arab waktu itu. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. merampok.

gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman.s Quraisy: 106 1-4. Bayi itu yatim bapaknya. Libanon. bertemu. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. . maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir. Misalnya. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. 3. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. dan tali. Palestina. para pedagang dari kabilah quraisy. Mereka memperdagangkan bulu domba. dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q. kulit binatang. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH. unta.yang sudah memilki kemajuan. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. dengan mengirimkan BURUNG ABABIL. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH. karena pada tahun itu. Belum lagi maksud mereka tercapai. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW.

sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. Setahun kemudian. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya. Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya. terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. 4. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. demikian terharunya.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah. yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. bersama-sama dengan Ummu Aiman. sahaya peninggalan Ayahnya. sehingga ia sudah tinggal . Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. Nabi Muhammad SAW. KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. Siti Aminah. kemudian pulang kembali ek mekkah. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW.

berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. dalam usia 82 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. Tetapi. menjadi seorang anak yatim piatu. tiada berayah dan tiada beribu. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA . dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. orang tua yang abik itu meninggal pula. maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Disebabkan kasih sayang neneknya.sebatang kara. 5. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Setelah selesai pemakaman ibundanya. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. keadaan ini tidak lama berjalan. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW.

berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya. Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya. kekerasan kemauannya. karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. bahwa Nabi Muhammad SAW. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. berbudi luhur. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya. ketajaman otaknya. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. kekuatan ingatannya. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. dia berusaha sendiri mencari nafkah. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. kehalusan perasaannya. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. kecepatan tanggapannya. Segala pengalaman hidupnya. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. Ahli sejarah menuturkan. sebagiman . maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai.

f Setibahnya dirumah. e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan. PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun. di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. Khadijah peristiwa yang dialaminya. dan tuhanmu teramat mulia. 6. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e . kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan.diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. Pada malam 17 ramadhan. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. ( Arrud yaa ashshaadiqah ). lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e .. 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ). Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya. katanya : e ba alah e . Ba alah. mimpi yang benar. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e . Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya. kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. dan apakah ima.

ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a.R. Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai.f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah.f AHMAD.s. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ). hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu. Ia telah dua kali menikah. ¡ ¡ ¡ . Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung.lanjut. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. e ya. Uzza bin Qushai. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. karena Atieq meninggal dunia. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. 7.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al. yaitu bertemu di Qushai. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. yang tidak dimusuhi. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau. beragama nasrani.

bahwa dengan akhlaknya yang mulia . dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. karena malu dan takut miskin. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. karena Nabbasy meninggal dunia pula. Adapun peranan Siti Khadijah. ia mempunyai pikiran yang tajam. Suaminya diberi dorongan semangat. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu.. hingga dan kemudian menjadi suaminya.berlangsung. kuat himmah dan tinggi cita-citanya. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e . pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil. Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. lapang dada. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). di urus oleh Siti Khadijah sendiri. agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. Untuk membantu melancarkan perdagangannya. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya.

dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN .. adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a. dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ).S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b. bahwa suaminya akan menjadi Nabi. Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya.dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama. mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. serta tidak ada selain ALLAH SWT. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan. 8. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. yang menyamai-Nya ( Q.

( Q. DAN NASAd I ) .S ASY-SYAMS. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. AHMAD. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan. bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan. ( Q. giat beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat.S AL-MAd UN. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya. yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar. e ( H. 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia.R BUKHARI. seperti mencintai dirinya. dibawah naungan rida ilahi.S AL-QARd IAH. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. MUSLIM. sehingga ia mencintai saudaranya. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa. 1-11 ) c. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. 91 : 9-10 ) d. bukanlah akhir kehidupan. 107 . dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q. 101 . Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. Manusia yang ketika di dunianya taat beribah. tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan.

dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka. karena budi bahasanya yang halus. maka Abu Bakar As-shiddiq. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). bahwa masyarakat Arab jahiliah. DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin. Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ). tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ). bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. 107 : 1-7 ) B. orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya.634 M ). dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam. kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.S AL-MAd UN. Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. ilmu .Selain itu sesama umat isalm. yang dihormati dan disegani banyak orang. STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. seorang saudagar kaya. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam. norma. wafat tahun 8 H = 625 M ).

yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah. mereka belum menerima islam sebag agama mereka. pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf. dan Zaid bin Haritsah.pulkan para penduduk kota mekkah. Rasulullah SAW mengum. tetapi merahasiakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib.pengetahuannya yang luas. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. Orang-orang yang masuk islam. dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. b. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim. 2. Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. 214-216.

Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. Rasulullah SAW juga menegaskan. ada kelompok yang diam saja lalu pulang. yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT. bukan hanya mengejek. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. 111: 1-5. tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. seorang tokoh dari kamu Giffar. Tufai bin Amr Ad-Dausi. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M . Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy.pul di Bukit Shaf. Bahkan Abu Lahab. c. yakni surah AL-LAHAB. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat. sengsara di dunia dan di akhirat. yang terletak tidak jauh dari Kad bah. menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian.untuk berkum.

kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah. Abu Bakar As-Shiddiq r. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ). Gelombang kedua tahun 621 M. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga. keluarga. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib.SAW. untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. serta kaumnya. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT. Keislamannya itu diikuti oleh bapak.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). para penduduk Yatsrib. pimpinan kaum Salamah.a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. Gelombang pertama tahun 620 M. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. istri. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. harta bahkan jiwa. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra. Selain itu.

Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. d. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang . kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. (islam) melarangnya. maka di alam kuburnya akan disiksa.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW. Prof. b. Orang miskin yang bertakwa. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan.yakni : a. dan di alam akhirnya akan masuk neraka.Dr. REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW. 49: 13). shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Kaum kafir quraisy. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW.S. 3. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat. Manusia yang ketika di dunianya betakwa. di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. ALHujurat. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan.A. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga.

e . dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. ( Q. atau aku binasa karenanya.S ALMAd IDAH 5. Abu Bakar as-Shiddiq r. dan Ummu Amr binti Ysir. lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. 104 ) e. bapak juru damai. memperjulabelikan berhalaberhala. hingga aku menang. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati. dan bulan ditangan kiriku. paman dan pelindung Rasulullah SAW. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini. Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam. Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). seperti Bilal. Amr dan azZanirah. Islam melarang menyembah berhala. Oleh karena itulah. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku. Bahkan. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam. kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW.

karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. bertawakal dan berdoa. selain Nabi bersabar. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita.. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. Menghadapi situasi yang demikian. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Usul tersebut ditolak oleh Nabi. karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah. Dalam . Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ). akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. karena ternyata Abu Jahal. paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. Namun dugaan mereka meleset.

umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m. £ £ . menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin.sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita. Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi. Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful