ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

Juga dalam bidang perdagangan. seperti Nabi Ibrahim A. Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. atau anggota keluarga lainnya. terdapat dalam bidang agama. suka menghormati tamu. Uzza. berzina. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. bukan merupakan perbuatan yang salah. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. Lata. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. Khuzad ah. Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. tetapi ada pula yang baiknya. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah.2. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. Kebodohan masyarakat arab waktu itu. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. dan hukum. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. c) Memilih kebiasaan buruk. mencuri. Dalam bidang agama. merampok.S. murah hati dan mempunyai harga diri. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. ayahnya. Hubal. dan membunuh. bermabuk-mabukan. yakni berjudi dan meminum minuman keras. Dalam bidang moral. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. moral. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi.

kulit binatang. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. Palestina. gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. 3. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH. . dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q. unta. para pedagang dari kabilah quraisy. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah. karena pada tahun itu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. dengan mengirimkan BURUNG ABABIL.yang sudah memilki kemajuan. dan tali. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. Bayi itu yatim bapaknya. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. Mereka memperdagangkan bulu domba. bertemu. sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. Misalnya. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya.s Quraisy: 106 1-4. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH. Belum lagi maksud mereka tercapai. Libanon. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah. dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW.

kemudian pulang kembali ek mekkah. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. sahaya peninggalan Ayahnya. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. Nabi Muhammad SAW. bersama-sama dengan Ummu Aiman.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW. dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. demikian terharunya. beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. sehingga ia sudah tinggal . KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. Siti Aminah. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal. Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga. Setahun kemudian. 4. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan.

Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. orang tua yang abik itu meninggal pula. Disebabkan kasih sayang neneknya. tiada berayah dan tiada beribu. Setelah selesai pemakaman ibundanya. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Tetapi. Abdul Muthalib. maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. keadaan ini tidak lama berjalan. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. dalam usia 82 tahun. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA .sebatang kara. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya. dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. 5. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. menjadi seorang anak yatim piatu.

kecepatan tanggapannya. ketajaman otaknya. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. bahwa Nabi Muhammad SAW. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. dia berusaha sendiri mencari nafkah. kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. berbudi luhur. karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. kekerasan kemauannya. kekuatan ingatannya. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya. Segala pengalaman hidupnya. sebagiman . dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. Ahli sejarah menuturkan. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh. berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. kehalusan perasaannya. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia.

PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya. Pada malam 17 ramadhan. saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. dan apakah ima. Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e . karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ). Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya.diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan. mimpi yang benar. Khadijah peristiwa yang dialaminya. dan tuhanmu teramat mulia.. 6. katanya : e ba alah e . lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . Ba alah. lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e .f Setibahnya dirumah. Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. ( Arrud yaa ashshaadiqah ). kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e .

Uzza bin Qushai.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. e ya. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ). beragama nasrani. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab. yang tidak dimusuhi. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu.R.s. AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H. Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau. karena Atieq meninggal dunia. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al.f AHMAD. ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a. 7. yaitu bertemu di Qushai. ¡ ¡ ¡ . Ia telah dua kali menikah. Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy.lanjut.f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu.

bahwa dengan akhlaknya yang mulia . b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e . agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. hingga dan kemudian menjadi suaminya. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil. c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). di urus oleh Siti Khadijah sendiri. karena malu dan takut miskin. Untuk membantu melancarkan perdagangannya. karena Nabbasy meninggal dunia pula. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda.. kuat himmah dan tinggi cita-citanya. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya. Suaminya diberi dorongan semangat. Adapun peranan Siti Khadijah.berlangsung. Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. lapang dada. disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. ia mempunyai pikiran yang tajam. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya.

adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. 8. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. serta tidak ada selain ALLAH SWT. yang menyamai-Nya ( Q. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a.S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid.dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN . pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya.. Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ). mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan. bahwa suaminya akan menjadi Nabi. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya.

e ( H. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. seperti mencintai dirinya. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan.S AL-QARd IAH. Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan.R BUKHARI. 1-11 ) c. giat beramal saleh. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa.S AL-MAd UN. sehingga ia mencintai saudaranya. dibawah naungan rida ilahi. PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan. AHMAD. DAN NASAd I ) . dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa. 91 : 9-10 ) d. ( Q. dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya. yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar. Manusia yang ketika di dunianya taat beribah. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. bukanlah akhir kehidupan.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia. ( Q. MUSLIM. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan.S ASY-SYAMS. tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. 101 . 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. 107 . bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan.

Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ). masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka. ilmu . 107 : 1-7 ) B.S AL-MAd UN. maka Abu Bakar As-shiddiq. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. bahwa masyarakat Arab jahiliah.634 M ). Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ). Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin. wafat tahun 8 H = 625 M ). orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya.Selain itu sesama umat isalm. kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. seorang saudagar kaya. Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. karena budi bahasanya yang halus. yang dihormati dan disegani banyak orang. Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam. STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. norma. bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam.

pulkan para penduduk kota mekkah. dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW mengum. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. b. mereka belum menerima islam sebag agama mereka. tetapi merahasiakan keislamannya. dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. 2. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim. Orang-orang yang masuk islam. Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah.pengetahuannya yang luas. pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka. Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a. yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf. 214-216.

Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT.pul di Bukit Shaf. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. Rasulullah SAW juga menegaskan. Bahkan Abu Lahab. seorang tokoh dari kamu Giffar. yakni surah AL-LAHAB. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M . 111: 1-5. jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat. sengsara di dunia dan di akhirat. ada kelompok yang diam saja lalu pulang. sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy. c. menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. yang terletak tidak jauh dari Kad bah. bukan hanya mengejek.untuk berkum. Tufai bin Amr Ad-Dausi.

Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib. telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. pimpinan kaum Salamah. istri. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ).a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. Selain itu. yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. harta bahkan jiwa. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. Abu Bakar As-Shiddiq r. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah. para penduduk Yatsrib.SAW. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT. mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib. umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. keluarga. untuk segera berhijrah ke Yatsrib. serta kaumnya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. Gelombang pertama tahun 620 M. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah. tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Gelombang kedua tahun 621 M. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Keislamannya itu diikuti oleh bapak. Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga. secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam.

Prof. ALHujurat. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW. Orang miskin yang bertakwa. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam. REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW.S.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. b. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. 3. kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang . di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. Manusia yang ketika di dunianya betakwa. Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini.Dr.A. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat. (islam) melarangnya. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. 49: 13). maka di alam kuburnya akan disiksa. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. d. ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan.yakni : a. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. dan di alam akhirnya akan masuk neraka. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW. Kaum kafir quraisy.

S ALMAd IDAH 5. Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. 104 ) e. kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. memperjulabelikan berhalaberhala. lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati. Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan. Bahkan.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . ( Q. dan Ummu Amr binti Ysir. dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. e . Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam. bapak juru damai. atau aku binasa karenanya. seperti Bilal. Abu Bakar as-Shiddiq r. Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam. hingga aku menang. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut. dan bulan ditangan kiriku. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Oleh karena itulah. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. Islam melarang menyembah berhala. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy. Amr dan azZanirah. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr. paman dan pelindung Rasulullah SAW.

akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya. paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. bertawakal dan berdoa. Menghadapi situasi yang demikian. dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Namun dugaan mereka meleset. Usul tersebut ditolak oleh Nabi. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. karena ternyata Abu Jahal. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus.. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah. di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M. Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. selain Nabi bersabar. Dalam . karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ).

£ £ . Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya. Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m.sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful