ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

Lata. Juga dalam bidang perdagangan. terdapat dalam bidang agama. tetapi ada pula yang baiknya. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. Dalam bidang agama. Kebodohan masyarakat arab waktu itu. seperti Nabi Ibrahim A. bukan merupakan perbuatan yang salah. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah. moral. dan hukum. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. ayahnya.2. merampok. Khuzad ah. murah hati dan mempunyai harga diri. Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. suka menghormati tamu. atau anggota keluarga lainnya. Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. dan membunuh.S. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. Dalam bidang moral. Uzza. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. berzina. mencuri. c) Memilih kebiasaan buruk. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi. bermabuk-mabukan. Hubal. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. yakni berjudi dan meminum minuman keras.

sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH. Belum lagi maksud mereka tercapai. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah. Mereka memperdagangkan bulu domba. gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. dan tali. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. Bayi itu yatim bapaknya. Libanon. kulit binatang. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. bertemu. dengan mengirimkan BURUNG ABABIL. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH.s Quraisy: 106 1-4. unta. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. Palestina. maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q.yang sudah memilki kemajuan. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. karena pada tahun itu. Misalnya. . para pedagang dari kabilah quraisy. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya. 3. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah.

beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. kemudian pulang kembali ek mekkah. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya. 4. KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. demikian terharunya. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. sahaya peninggalan Ayahnya. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. bersama-sama dengan Ummu Aiman. Nabi Muhammad SAW. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Setahun kemudian. Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW. terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. sehingga ia sudah tinggal . yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah.

Setelah selesai pemakaman ibundanya. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya.sebatang kara. orang tua yang abik itu meninggal pula. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya. menjadi seorang anak yatim piatu. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah. tiada berayah dan tiada beribu. Disebabkan kasih sayang neneknya. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. keadaan ini tidak lama berjalan. dalam usia 82 tahun. Tetapi. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Abdul Muthalib. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. 5. dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA . Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka.

Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. berbudi luhur. dia berusaha sendiri mencari nafkah. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. kecepatan tanggapannya. dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. kekerasan kemauannya. bahwa Nabi Muhammad SAW. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia. ketajaman otaknya. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. sebagiman . mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. Ahli sejarah menuturkan. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya. kehalusan perasaannya. kekuatan ingatannya. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. Segala pengalaman hidupnya. kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya.

PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e . Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e .diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). katanya : e ba alah e . Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. dan tuhanmu teramat mulia. lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e .f Setibahnya dirumah. Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada malam 17 ramadhan. ( Arrud yaa ashshaadiqah ). Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Ba alah. kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. Khadijah peristiwa yang dialaminya. dan apakah ima. mimpi yang benar. Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya. e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan. 6. 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ).. datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya.

R. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy.f AHMAD. Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. 7. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ).lanjut. e ya. ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a. beragama nasrani. Ia telah dua kali menikah. Uzza bin Qushai. Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu. karena Atieq meninggal dunia. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai. ¡ ¡ ¡ .f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau.s.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. yaitu bertemu di Qushai. yang tidak dimusuhi. AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H.

. ia mempunyai pikiran yang tajam. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya. c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e .berlangsung. Untuk membantu melancarkan perdagangannya. bahwa dengan akhlaknya yang mulia . hingga dan kemudian menjadi suaminya. Adapun peranan Siti Khadijah. pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. Suaminya diberi dorongan semangat. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. kuat himmah dan tinggi cita-citanya. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. karena malu dan takut miskin. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. di urus oleh Siti Khadijah sendiri. lapang dada. disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. karena Nabbasy meninggal dunia pula. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala.

Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ). Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. bahwa suaminya akan menjadi Nabi.S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b..dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan. mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama. pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya. Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a. yang menyamai-Nya ( Q. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. 8. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN . dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya. dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. serta tidak ada selain ALLAH SWT. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid.

PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Manusia yang ketika di dunianya taat beribah. 107 . Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya.S AL-MAd UN. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan. e ( H. tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. 1-11 ) c.R BUKHARI. 101 . ( Q. dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q. seperti mencintai dirinya. dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa.S AL-QARd IAH. MUSLIM. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. DAN NASAd I ) . dibawah naungan rida ilahi. 91 : 9-10 ) d. giat beramal saleh. bukanlah akhir kehidupan. bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu. sehingga ia mencintai saudaranya.S ASY-SYAMS. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa. 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. ( Q. yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar. AHMAD.

Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. karena budi bahasanya yang halus. tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ). DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin. Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. maka Abu Bakar As-shiddiq. masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka.Selain itu sesama umat isalm. dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ). kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. ilmu . Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam. Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. norma. bahwa masyarakat Arab jahiliah.S AL-MAd UN. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. yang dihormati dan disegani banyak orang. seorang saudagar kaya. 107 : 1-7 ) B. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). wafat tahun 8 H = 625 M ).634 M ).

tetapi merahasiakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib. 214-216. pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim.pulkan para penduduk kota mekkah. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih.pengetahuannya yang luas. Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi. Rasulullah SAW mengum. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a. Orang-orang yang masuk islam. mereka belum menerima islam sebag agama mereka. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah. 2. dan Zaid bin Haritsah. Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. b. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf.

c. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar. Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. seorang tokoh dari kamu Giffar. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. 111: 1-5. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . Bahkan Abu Lahab.pul di Bukit Shaf. Tufai bin Amr Ad-Dausi. bukan hanya mengejek. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. Rasulullah SAW juga menegaskan.untuk berkum. yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. yakni surah AL-LAHAB. tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M . ada kelompok yang diam saja lalu pulang. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT. jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat. sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. yang terletak tidak jauh dari Kad bah. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. sengsara di dunia dan di akhirat.

kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. Keislamannya itu diikuti oleh bapak. yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. harta bahkan jiwa. umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah. secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Selain itu. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib. Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. keluarga. para penduduk Yatsrib.SAW. tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Shiddiq r. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. serta kaumnya. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ). Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga.a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. Gelombang pertama tahun 620 M. Gelombang kedua tahun 621 M. pimpinan kaum Salamah. mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. istri. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT.

49: 13). dan di alam akhirnya akan masuk neraka. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. Kaum kafir quraisy. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan. Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Manusia yang ketika di dunianya betakwa. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW. di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW. REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW. Orang miskin yang bertakwa.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. d. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka. ALHujurat.Dr. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. maka di alam kuburnya akan disiksa. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat.A.S. 3. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga.yakni : a. (islam) melarangnya. shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. Prof. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. b. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang . ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan.

Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan. Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam. Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. e . memperjulabelikan berhalaberhala. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. hingga aku menang. dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut. Islam melarang menyembah berhala. bapak juru damai. lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. 104 ) e. dan Ummu Amr binti Ysir. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH. paman dan pelindung Rasulullah SAW. Abu Bakar as-Shiddiq r. kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan. seperti Bilal. Amr dan azZanirah. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy.S ALMAd IDAH 5. atau aku binasa karenanya. Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu. Oleh karena itulah. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . ( Q. dan bulan ditangan kiriku. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku.

karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya.. Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. Namun dugaan mereka meleset. Usul tersebut ditolak oleh Nabi. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. bertawakal dan berdoa. Menghadapi situasi yang demikian. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus. karena ternyata Abu Jahal. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ). paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan. Dalam . selain Nabi bersabar. Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M.

Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi. Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim.sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita. Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. £ £ . Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful