Borang 5A (Pindaan Borang 6A

)

PAGODA ANGGUN SDN BHD (CO.NO. 371776-X) NO. 1-1, BLOCK L, JALAN DAGANG MAS 3 TAMAN MAS, 47100 PUCHONG, SELANGOR TEL: 03-8068 6599 FAX: 03-8060 0666
Bahagian Pinjaman Perumahan Bil.Tuan: Perbendaharaan Malaysia No. 9, Kompleks Kementerian Kewangan Bil.Kami: Persiaran Perdana, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tarikh: 62592 PUTRAJAYA

Bil.Kami: PA/TSP/PH1B/I055 Tarikh: 22/08/2011

Tuan, AKUJANJI PEMAJU/TUAN TANAH DAN PEMEGANG PERTARUHAN UNTUK PINDAHMILIK STRATA/INDIVIDU KEPADA PEMOHON DAN DIGADAI KEPADA KERAJAAN MALAYSIA Nama dan alamat penuh pemaju/tuan tanah: PAGODA ANGGUN SDN BHD NO. 1-1, BLOCK L, JALAN DAGANG MAS 3, TAMAN MAS, 47100 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN. Projek Perumahan: PHASE 1B Butir-butir harta: (Seperti dalam Perjanjian Jual-Beli): GERAN 297762 LOT 2252 (dulu dikenali sebagai GRN 50482 Lot 2252) No. Hakmilik Induk:GERAN 297762 No. Lot/PT/Plot: 2252 No. Bangunan/Tingkat/Petak: TIADA Mukim: SEMENYIH Nama Pembeli/Pemohon (1) HARLIZA BINTI MUHAMMAD ANIL No. K/Pengenalan Baru: 800627-02-5750 Lama: TIADA Lokasi/Blok/Seksyen: TIADA Negeri: SELANGOR

Daerah/Bahagian: ULU LANGAT

Sebagai balasan kepada Kerajaan Malaysia yang telah melepaskan kepada kami sejumlah wang pinjaman seperti yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pinjaman/Pembiayaan kepada pembeli/peminjam/Penerima Biaya yang tersebut di atas secara sekaligus/berperingkat berdasarkan pengeluaran Sijil Arkitek mengikut Jadual Pembayaran seperti dalam Jadual Ketiga kepada Jadual G/H di dalam Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989 atau mengikut undang-undang yang terpakai di negeri-negeri Sabah dan Sarawak di antara pembeli/ peminjam /penerima biaya di atas dan pemaju/tuan tanah DENGAN SYARAT, perbezaan di antara harga belian dengan jumlah pinjaman/pembiayaan yang di luluskan telah di jelaskan sepenuhnya oleh pembeli/peminjam/penerima biaya, kami dengan ini bersetuju:

Memberi kebenaran untuk menyerahhak harta tersebut di atas daripada pembeli/ peminjam/penerima biaya yang tersebut namanya di atas kepada Kerajaan Malaysia. .1.

dan membenarkan Kerajaan Malaysia membuat sebarang bayaran amaun tebusan harta daripada jumlah amaun pinjaman/pembiayaan yang di luluskan. (iv) Menyempurnakan dan menyerahkan kepada Pemegang Pertaruhan Instrumen/Memorandum Pindahmilik yang sah dan boleh di daftarkan. dan (iii) Mendapatkan surat-surat kebenaran pindahmilik dan/atau gadaian daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan mengikut mana yang berkenaan. Membenarkan Kerajaan Malaysia memasukkan Kaveat Pendaftar ke atas Hakmilik Induk (Kes Semenanjung) ATAU Kaveat Persendirian melalui Pemegang Pertaruhan atas perbelanjaan peminjam/penerima biaya ke atas Hakmilik Induk (Kes Sabah dan Sarawak) dengan Akujanji untuk memberi kebenaran sehubungan dengan permohonan kami untuk proses Penyerahanhak dan Pemberimilikan Semula/Pecah Sempadan Hamilik Induk/Blok dengan mengemukakan surat akuan terima bagi proses Penyerahan dan Pemberimilikan Semula/Pecah Sempadan itu oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan bagi tujuan pengeluaran dokumen Hakmilik . (i) Untuk mendapatkan dan menyerahkan kepada Kerajaan Malaysia. 50748 Kuala Lumpur. 6. (ii) Untuk memohon dokumen Hakmilik/Individu/Strata bagi harta tersebut di atas dari Pejabat Tanah dan Daerah yang berkenaan dan apabila dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan mengemukakannya kepada ³Pemegang Pertaruhan´ bebas dari sebarang kepentingan berdaftar. Tidak akan mengadakan sebarang urusniaga seterusnya ke atas Hakmilik Induk kecuali urusan berkaitan dengan permohonan Hakmilik Individu/Strata. Mengakujanji:(i) Untuk menyiapkan pembinaan bangunan dalam tempoh masa yang di tetapkan di dalam Surat Perjanjian Jual-Beli. 5. atas nama pembeli/peminjam/penerima biaya bersama-sama dengan dokumen Hakmilik Individu/Strata. Memulangkan tanpa faedah/keuntungan kepada Kerajaan Malaysia semua bayaran yang telah dilepaskan. Mengesahkan bahawa Hakmilik Induk sepertimana yang dinyatakan di atas dimana harta tersebut berada telah di gadaikan kepada MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD yang pejabatnya berdaftarnya ialah di 9TH Floor. Wisma MBSB. jika berkenaan dan/atau Instrumen/Memorandum pindahmilik atas nama pembeli/ peminjam biaya tidak boleh di daftarkan atas apa-apa jua sebab. 4.2. Sijil Kelayakan Menduduki bagi harta tersebut di atas dalam tempoh masa yang di tetapkan di dalam Surat Perjanjian Jual-Beli. 3. selepas hakmilik Indiidu/Strata dikeluarkan. secara terus kepada Pemegang Gadaian. 2. sekiranya pembinaan tidak dapat disiapkan dengan sempurna. Jalan Dungun. 48. Damansara Heights. No.

3 .Individu/Strata dan permohonan bagi urusan berkenaan bagi tujuan pengeluaran dokumen Hakmilik Individu/Strata dan permohonan bagi urusan berkenaan tidak boleh dibuat sebelum harta tersebut di atas siap pembinaannya.

terima kasih Yang Benar. jika berkenaan. Sekian. (Tandatangan Pemaju) CHOY WAI CEONG (Tandatangan Tuan Tanah) CHOY WAI CEONG Alamat Tuan Tanah KOPERASI PEMBANGUNAN NEGARA BERHAD LOT 2. Saya/Kami dengan ini mengakujanji untuk memindahmilik Hakmilik Individu/Strata yang diperihal di atas ke dalam nama peminjam/penerima biaya sebaik sahaja Hakmilik Individu/Strata dikeluarkan dan menyerahkan bersama-sama dengan instrument/Memorandum Pindahmilik yang sah dan sempurna dilaksanakan kepada Firma Peguam yang menjadi Pemegang Pertaruhan. 50450 KUALA LUMPUR 9. Pemegang Pertaruhan yang akan mengambill tindakan untuk melaksanakan pindahmilik/gadaian harta dan penyerahan Hakmilik dan Pendua Gadaian kepada Pihak Berkuasa Memberi Pinjaman ialah: LOW WONG & ZAHRITA (Nama Firma Guaman) beralamat: B-10-4. MEGAN AVENUE II.7. 12. 8. 10TH FLOOR. JALAN YAP KWAN SENG. TINGKAT 2 BANGUNAN ANGKASA RAYA JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR Tarikh:22 OGOS 2011 .8. BLOCK B. 10Saya/Kami bersetuju dengan kaedah bayaran kemajuan seperti yang di tetapkan di dalam Jadual Ketiga kepada Jadual G/H di dalam Peraturan-peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989 dan mengikut undang-undang yang terpakai di negerinegeri Sabah dan Sarawak. Saya/Kami bersetuju bahawa segala pembayaran oleh Pihak Berkuasa memberi pinjaman/Pembiayaan akan dibuat melalui Firma Guaman di atas yang dibenarkan oleh peminjam/penerima biaya dan Firma Guaman itu akan menjadi Pemegang Pertaruhan untuk melaksanakan dokumentasi urusniaga pindahmilik dan gadaian seperti yang diperihalkan dalam perenggan (7) dan (8) di atas. NO.