BP-1

www . ba nk ra k ya t. co m. my

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN (PEMOHON)
BUTIRAN PERMOHONAN Jumlah Permohonan: RM Tujuan Pembiayaan: MAKLUMAT PEMOHON Nama: No. K/P Baru: Alamat kediaman: Bandar: Tarikh Lahir : Bangsa: Tel. Kediaman : Jenis kediaman: Alamat Emel : Nama Ibu : MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON (JIKA ADA) Nama: No. K/P Baru: Alamat Majikan: Bandar: Tel Pejabat : MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON Majikan: Alamat Majikan: Bandar : Jawatan: No. Tel : Negeri: Gaji bulanan (RM) : No. Fax : Negeri: Tel Bimbit : No. K/P Lama: Kediaman Sendiri Negeri: Taraf Perkahwinan : Agama: Tel. Bimbit : Keluarga/Majikan Sewa Tempoh:

Untuk kegunaan Pejabat No. CIF :

tahun Permohonan Bersama

Permohonan Individu

Jantina : No. K/P Lama / Tentera / Polis :

Lelaki

Perempuan

Poskod: Bil. Tanggungan : Gelaran : Warganegara : Lain-lain ______________

Jawatan:

Poskod: Emel :

Poskod: Tempoh berkhidmat : tahun bulan

MAKLUMAT SAUDARA TERDEKAT/ PERUJUK YANG TIDAK TINGGAL DENGAN PEMOHON Nama: Alamat Tetap : Bandar: Tel pejabat : Hubungan dengan pemohon : PEMBIAYAAN / DEPOSIT SEDIA ADA PEMOHON DI BANK RAKYAT DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN Nama & Cawangan Bank Jenis Deposit/ Pembiayaan Jumlah Pembiayaan / Deposit (RM) Ansuran Bulanan (RM) Negeri : Tel kediaman: Poskod: Tel. Bimbit :

Mukasurat 1/2

BP-1 MAKLUMAT KEDUDUKAN KEWANGAN 1 Pendapatan Bulanan (RM) a. b. c. Gaji /pendapatan kasar pemohon Gaji /pendapatan kasar pasangan Lain-lain (nyatakan) __________________________ __________________________ : : : : : c. 2 Perbelanjaan Bulanan a. b. Saraan keluarga Bayaran balik pinjaman - Perumahan - Kenderaan Lain-lain (nyatakan) ______________________ ______________________ A JUMLAH (a+b+c) : B JUMLAH (a+b+c) : : : : : :

LEBIHAN BERSIH (A – B) PENGAKUAN PEMOHON Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

:

Maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan pembiayaan ini dan dokumen-dokumen lain adalah benar tanpa menyembunyikan maklumat yang mungkin mempengaruhi permohonan saya. Saya bukanlah seorang yang muflis seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 3 Akta Kebankrapan 1967. Saya akan memaklumkan kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari sekiranya saya berada dalam proses kebankrapan. Saya membenarkan pihak tuan menghubungi majikan atau mana-mana pihak untuk mendapatkan sebarang keterangan mengenai diri saya dan seterusnya membenarkan mereka memberi keterangan yang diperlukan oleh pihak tuan. Pihak Bank berhak menolak permohonan saya pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab. Pihak Bank juga berhak menarik balik segala pembiayaan yang diluluskan sekiranya maklumat-maklumat yang saya berikan didapati tidak benar. Saya mengaku bahawa saya tidak mempunyai kemudahan di institusi kewangan lain selain dari maklumat yang diberikan di atas. Saya mengaku bahawa isteri/suami dan/atau ibu/bapa dan/atau anak-anak saya tidak bekerja dengan Bank Rakyat atau mana-mana syarikat Bank Rakyat. Saya mengaku bahawa saya bukanlah mana-mana pengarah dan/atau warga kerja Bank Rakyat. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada Bank yang tidak boleh dibatal tanpa syarat untuk mendedahkan apa-apa maklumat berkaitan dengan kemudahan kewangan saya di Bank bagi apa-apa tujuan sekalipun kepada Cawangan Bank, Anak-anak Syarikat Bank, Bank Negara Malaysia (BNM) Unit Kredit Pusat (Central Credit Unit), Sistem Maklumat Kredit Pusat (CCRIS), Biro Maklumat Cek dan agensi lain yang diluluskan oleh BNM atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, pemegang serahan hak yang dibenarkan dan diberikuasa oleh Bank.

Saya dengan ini membenarkan / tidak membenarkan* pihak Bank Rakyat mendapatkan maklumat peribadi kredit dari Syarikat Credit Tip Off Services Sdn. Bhd. (CTOS). Maklumat yang diperolehi hanya boleh digunakan bagi tujuan permohonan pembiayaan sahaja.

(*Nota : potongan yang mana tidak berkenaan)

………………………………… Tandatangan Pemohon Tarikh :

UNTUK KEGUNAAN BANK Kod Produk: Keanggotaan : Catatan : Tarikh diterima : Penerima:

Mukasurat 2/2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.