Contoh Laporan Kajian Tindakan (1

)
Posted by ilmu on Mac 20, 2008 MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DI KALANGAN GURU PEMULIHAN KHAS DI 10 BUAH SEKOLAH DI DAERAH PONTIAN. Abstrak Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan penggunaan dan menaikkan lagi minat guru dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengenal masalah-masalah yang menyebabkan kekurangan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah dan cara temubual yang dilakukan ke atas murid untuk mendapat maklumbalas berkaitan pengajaran guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan teras utama ini, KPM merancang serta melaksanakan dasar-dasar pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan yang telah dikenal pasti. Antaranya: ‡ memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI); ‡ meningkatkan kreativiti dan inovasi dan budaya

‡ menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap.ilmu pelajar. ‡ membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat. ³Sesungguhnya. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. berkesan dan bertaraf dunia. dan ‡ meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa. Duduk «Malaysia tetap Tinggi ³ . ³Berdiri sama tinggi . 2006 (Ucapan usul mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara´ YAB Dato¶ Seri Abdullah Ahmad Badawi. 2006-2010) Berasaskan ucap usul di atas ia memberi impak sepenuhnya terhadap kesedaran membudayakan ledakan teknologi sejajar dengan landasan Falasafah Pendidikan Kebangsaan agar semua guru dan semua murid diberikan hak yang sama rata dalam Aspirasi Pendidikan Negara agar generasi mendatang akan menjamin kecemerlangan sekaligus membuka mata dunia terhadap kualiti dan mutu Pendidikan Malaysia GAH di persada antarabangsa . ‡ menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.

1. malah tidak tahu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.2 Refleksi Masalah Tinjauan mengenai program ini berdasarkan pengalaman sendiri dan rakan-rakan guru yang lain mendapati ramai guru di sekolah bukan sahaja kurang menggunakan. membaca dan mengira ). Dari dapatan ini juga mendapati pihak pentadbir sekolah kurang memberi galakan terhadap penggunaan ICT.1 Latar Belakang Kajian Kelas Pemulihan Khas merupakan sesuatu program yang dijalankan sebagai kesinambungan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bagi murid yang lemah dalam menguasai kemahiran asas 3M ( menulis. PENGENALAN 1. 1. Untuk itu. Masalah-masalah yang dihadapi menjadikan guru kurang berminat dalam menyampaikan isi-isi pengajaran mereka. guru juga kurang berkeyakinan untuk menggunakan ICT dalam proses pengajaran mereka. . langkah-langkah bagi mengatasi masalah-masalah ini daripada berpanjangan perlu dilaksanakan agar dapat memupuk dan meningkatkan minat guru-guru terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu.

SOROTAN KAJIAN Strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan khas pada peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. iv. pengayaan. iii. . penyerapan. mengenalpasti kaedah untuk meningkatkan pengetahuan sedia ada dan kemahiran guru pemulihan dalam bidang ICT. OBJEKTIF KAJIAN 2. mengenal pasti punca kekurangan minat guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.1 Objektif Am i. mempertingkatkan keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kelas pemulihan di sekolah.2. mengenalpasti bahan-bahan pengajaran yang sesuai bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. v. ii. 3. menjalankan latihan untuk Guru Pemulihan Khas. 2. membantu guru-guru pemulihan menguasai sekurang-kurangnya peringkat asas pengetahuan ICT.2 Objektif Khusus i.

4.2 PERSAMPELAN 10 orang guru dan murid-murid pemulihan khas dijadikan sampel.Teknik pengumpulan data murid-murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran melalui temubual bersemuka dengan berpandukan instrumen yang tersedia. dan berfikir. 5.pemulihan. dan penilaian. Kajian literatur bersama ±sama borang soal selidik menggunakan skala likert diguna pakai bagi mengambarkan secara jelasan fonemena penggunaan ICT di kalangan guru-guru pemulihan khas.1 Borang Soalselidik . Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada pengolahan teknopen dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. FOKUS KAJIAN Kajian ini memfokuskan sasaran kepada 10 orang guru dan murid-murid yang terlibat dengan pemulihan khas. INSTRUMEN KAJIAN 5. 4. Namun demikian. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan. guruguru digalakkan menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid.´PURPOSIVE RANDOM SAMPLE ³ terhadap sekolah-sekolah yang terpilih.

4 Proses pengajaran dan pembelajaran hanya menggunakan kaedah sehala. 2. «. 6.1 Pentadbir kurang komited terhadap penyediaan peralatan dan perkakasan ICT berkaitan dengan pemulihan khas 6.(chalk and talk) 6.3 Kurangnya bahan-bahan pengajaran dalam bentuk teknopen.skala Likert : 1. ANALISIS DATA KAJIAN 6. 5.2 Temubual Bersemuka Dilaksanakan ke atas murid.4 setuju ) Tujuan Borang soal-selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada para guru berkaitan. ..2 Guru-guru pemulihan khas kebanyakkannya kurang mendapat pendedahan asas penggunaan ICT. 6. 4 ( 1 Tidak setuju .5 Murid mudah jemu terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah lama. 3. bertujuan mendapatkan maklum balas berkaitan pengajaran guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 6.

1 Penggunaan CDRI ³KACEM´ Fungsi ³KACEM´ telah menarik minat guru-guru dan murid ± murid sekaligus memberikan impak yang sangat baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. sungai ‡ kalau ‡ tampoi . Murid mengeja dan membaca perkataan berkonsepkan karaoke yang mempunyai µdiftong¶ ‡ hairan. REFLEKSI TINDAKAN Kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas sebenarnya guru-guru dan murid amat berminat terhadap penggunaan ICT dalam proses pengajaran . PELAKSANAAN TINDAKAN 7. dia. air ‡ daun .7.vokal berganding ‡ saat ‡ baik.2 Perisian MS Power Point 8.konsonan bergabung ‡ bunga ‡ nyamuk ‡ syampu 7. Contoh : a.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Pusat Perkembangan Kurikulum. RUJUKAN AL.Selangor:IBS Buku Sdn. pejabat pelajaran daerah juga pentadbir sekolah agar insan yang akan dilahirkan kelak celik ICT selaras dengan ledakan era globalisasi .2005. Akhirnya usaha pengintegrasian teknologi maklumat dalam pendidikan Kebangsaan diguna pakai secara sepenuhnya dan guru-guru tidak lagi bergantung kepada bahan-bahan konvesional yang masih menggunakan kaedah µchalk and talk¶ Diharapkan kajian ini membuka mata semua pihak sama ada pihak jabatan. Ia amat mudah dan releven serta bersesuaian dengan era Pendidikan masa kini. Kepimpinan Pendidikan:Cabaran masa kini.1996.Ramaiah.Kota Kinabalu :Bahagian Teknologi Pendidikan.dan pembelajaran .Bhd.Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas:Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Sumber Pendidikan Negeri Sabah.1999. Kamus Dewan.2002. . Jurnal.Kamus Dewan.

20/8/2007 http://ilmu.org/2008/03/20/contoh-laporan-kajian-tindakan/ .edublogs.Temubual dengan Guru Pemulihan Khas . 10/8/2007 Temubual dengan Murid Pemulihan Khas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful