MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. Di samping itu. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. 2. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. menyalin ayat dan sebagainya. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Oleh itu. Contoh : . Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut.1. ujian atau peperiksaan. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. maka kehilangan markah amat ketara. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 3. i.1 Membina dan menulis perkataan. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. ii. Oleh itu.Aras 1 : 8. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Aras 2 : 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 : 9. saya mesti lakukan sesuatu. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. . Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar.

. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 5. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. b) Soal selidik . g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.4.

Tidak memahami arahan.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Tiada bimbingan di rumah. PELAKSANAAN KAJIAN 6. Kurang keyakinan diri. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Maka.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Oleh itu. .6. Sikap malas. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. ii) Pemeringkatan secara bergred. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. 6.

6. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu.4. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. warna biru itu mesti didahulukan. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Item 2 1. 6. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.ii) Latih tubi. 2.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1.4. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. 2. 3.

Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. REFLEKSI KAJIAN 8. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan.yang sesuai. 8. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Di samping itu. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang.5% 2. Kesilapan akibat kecuaian.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir.

markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. . namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 10. malas. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. 9. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Walau bagaimanapun. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu.Besar. Oleh itu. 8. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka . Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3.BIBLIOGRAFI 1.

9.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 5. 8. 3. 7. 2. 11. 6. 10. 4. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju .

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

____________________________________________________ . 4. 1.bapa david memandu kereta proton waja. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. ____________________________________________________ . hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. ____________________________________________________ ___________________ . guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber.A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 5. ____________________________________________________ . sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. 2. . 3. ____________________________________________________ .

5. 4. ______________________________________________________ . 3. 2. ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. Arnabnya sangat pantas berlari. Alif sangat sayang akan arnabnya. Bulu arnabnya berwarna putih. _______________________________________________________.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. jangan makan kuih yang manis itu. ______________________________________________________ . Alif memelihara seekor arnab. Dia memberi arnabnya makan kangkung. (5 markah) . ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 1. kita bersenam supaya badan kita sihat. kita mesti makan makanan yang bersih. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas.

Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 3. datuk menunggang motosikal ke kebun. ____________________________________________________ . rumah nenek rumah papan. (10 markah) . di kebun datuk ada pokok durian. ____________________________________________________ . dia perlu mendapatkan rawatan. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. ganesh sakit perut. ____________________________________________________ . emak pergi ke pasar. 1. 5. itu rumah nenek. salmi pergi ke pusat sumber. _____________________________________________________ . 4. dia hendak meminjam buku cerita. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . 2.

ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. 32040 Seri Manjung.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Perak Darul Ridzuan. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. 1. 3. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. SK Seri Manjung. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Oleh itu. ujian atau peperiksaan. 2. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. .

Oleh itu. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. PELAKSANAAN KAJIAN 4.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.1 Pelaksanaan Aktiviti: . ii) Pemeringkatan secara bergred. 4. ii) Latih tubi. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan.4. 4.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. 4. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. 4.b) Soal selidik . Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.

2. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Item 2 1. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. Di samping itu. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. 4. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Kesilapan akibat kecuaian. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. . 3.4. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. 2. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis.

Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. 9. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. . malas.5% 2. 8. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. REFLEKSI KAJIAN 8. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful