MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Di samping itu. 2. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Contoh : . kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. ujian atau peperiksaan. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). maka kehilangan markah amat ketara. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. menyalin ayat dan sebagainya. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman.1. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh itu. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2.

i. saya mesti lakukan sesuatu. i. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. ii. Aras 3 : 9. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. 3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. . Oleh itu. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ayat tunggal dan ayat majmuk. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar.Aras 1 : 8.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.1 Membina dan menulis perkataan. Aras 2 : 10.

g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan.4. 5. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. b) Soal selidik . KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. . Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

6. Oleh itu. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. Maka. . Tiada bimbingan di rumah. ii) Pemeringkatan secara bergred. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Sikap malas. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. 6.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. PELAKSANAAN KAJIAN 6. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Tidak memahami arahan. Kurang keyakinan diri.

murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan.ii) Latih tubi. 6. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6. Item 2 1. 6. warna biru itu mesti didahulukan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat .4. 2. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 3. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. 2.4. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna.

DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2.yang sesuai. REFLEKSI KAJIAN 8. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. Kesilapan akibat kecuaian. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Di samping itu. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.5% 2.

10. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Walau bagaimanapun. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. 9. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. 8.Besar. guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. . Oleh itu. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). malas. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid.

BIBLIOGRAFI 1. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka . Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3.

11. 9.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 6. 10. 7. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 4. 8. 5. 2. 3.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

____________________________________________________ . 2. . ____________________________________________________ ___________________ . ____________________________________________________ . salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. 5. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. ____________________________________________________ . 4.A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 3.bapa david memandu kereta proton waja. ____________________________________________________ . 1.

5. _______________________________________________________. Arnabnya sangat pantas berlari. 3. Dia memberi arnabnya makan kangkung. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ______________________________________________________ . Alif memelihara seekor arnab. 4.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. 2. (5 markah) . Bulu arnabnya berwarna putih. ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . jangan makan kuih yang manis itu. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. kita bersenam supaya badan kita sihat. 1. ______________________________________________________ . kita mesti makan makanan yang bersih. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. Alif sangat sayang akan arnabnya.

emak pergi ke pasar. (10 markah) . ____________________________________________________ . dia hendak meminjam buku cerita. 3. itu rumah nenek. ganesh sakit perut.Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 5. ____________________________________________________ . 4. 2. datuk menunggang motosikal ke kebun. salmi pergi ke pusat sumber. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. _____________________________________________________ . ____________________________________________________ ____________________________________________________ . dia perlu mendapatkan rawatan. di kebun datuk ada pokok durian. 1. ____________________________________________________ . rumah nenek rumah papan.

LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perak Darul Ridzuan. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. 32040 Seri Manjung. Oleh itu. 2. SK Seri Manjung. 1. 3. ujian atau peperiksaan. . saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat.

Oleh itu. ii) Pemeringkatan secara bergred. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.1 Pelaksanaan Aktiviti: .2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.b) Soal selidik .4. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. PELAKSANAAN KAJIAN 4.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. ii) Latih tubi.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. 4. 4. 4. 4.

Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. 2. Item 2 1.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Di samping itu. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. 2. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. . Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. Kesilapan akibat kecuaian. 3. 4. 2. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang.4. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.

Meskipun dalam setiap ujian bulanan.5% 2. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. 9. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. 8. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. malas. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). . REFLEKSI KAJIAN 8. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful