MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Di samping itu. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. 2. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Oleh itu. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. menyalin ayat dan sebagainya. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. maka kehilangan markah amat ketara. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Contoh : . ujian atau peperiksaan. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara.1. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut.

i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membina dan menulis perkataan. . Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang.Aras 1 : 8. i. ii. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. Aras 2 : 10. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 : 9. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. 3. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. saya mesti lakukan sesuatu. Oleh itu. ayat tunggal dan ayat majmuk.

c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. b) Soal selidik . 5. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. . Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan.4.

Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. ii) Pemeringkatan secara bergred. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Maka.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Tidak memahami arahan.6. Tiada bimbingan di rumah. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. . MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. Kurang keyakinan diri. PELAKSANAAN KAJIAN 6. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Sikap malas. Oleh itu. 6.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan.

4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6. warna biru itu mesti didahulukan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. 6.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu.4. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 3.ii) Latih tubi. 2.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1.4. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. 6. 2. Item 2 1. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . 2.

saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang.yang sesuai. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.5% 2. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. REFLEKSI KAJIAN 8.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. Di samping itu. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . Kesilapan akibat kecuaian. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.

kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan.Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. . Oleh itu. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran. Walau bagaimanapun. 8. malas. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 9. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. 10. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan.

BIBLIOGRAFI 1. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka .

5. 7. 6. 9. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 10.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 3. 4. 8. 2. 11.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

1. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. ____________________________________________________ . salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. 3.bapa david memandu kereta proton waja. 4. ____________________________________________________ . sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. 2. 5. ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . .A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. ____________________________________________________ ___________________ . hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan.

______________________________________________________ .UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. 1. ______________________________________________________ . kita bersenam supaya badan kita sihat. Alif memelihara seekor arnab. jangan makan kuih yang manis itu. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 3. Arnabnya sangat pantas berlari. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. 4. Alif sangat sayang akan arnabnya. Bulu arnabnya berwarna putih. kita mesti makan makanan yang bersih. _______________________________________________________. ______________________________________________________ . 2. ______________________________________________________ . 5. Dia memberi arnabnya makan kangkung. (5 markah) .

4. ____________________________________________________ . 3. salmi pergi ke pusat sumber. datuk menunggang motosikal ke kebun. rumah nenek rumah papan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . dia perlu mendapatkan rawatan. (10 markah) . dia hendak meminjam buku cerita. itu rumah nenek.Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ganesh sakit perut. 1. _____________________________________________________ . ____________________________________________________ . di kebun datuk ada pokok durian. 2. emak pergi ke pasar. ____________________________________________________ . 5. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi.

saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. ujian atau peperiksaan. Perak Darul Ridzuan. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. SK Seri Manjung. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. 3. Oleh itu. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. 1. . Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. 32040 Seri Manjung. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. 2. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas.

Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.1 Pelaksanaan Aktiviti: . 4. Oleh itu.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. 4. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. 4.4.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. 4. ii) Latih tubi. ii) Pemeringkatan secara bergred. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.b) Soal selidik .4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. PELAKSANAAN KAJIAN 4. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.

3. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Item 2 1. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Kesilapan akibat kecuaian. Di samping itu. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. 2. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.4. 2. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. . 2. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. 4.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.

Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. 9.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan.5% 2. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. REFLEKSI KAJIAN 8. 8. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. . Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. malas. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. 8. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful