MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .

peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. 2.1. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. ujian atau peperiksaan. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. menyalin ayat dan sebagainya. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Di samping itu. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). Oleh itu. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. Contoh : . maka kehilangan markah amat ketara. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar.

Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. . i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar.1 Membina dan menulis perkataan. Oleh itu.Aras 1 : 8. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 3 : 9. 3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ii. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. saya mesti lakukan sesuatu. i. Aras 2 : 10. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang.

Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. .4. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. b) Soal selidik . METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. 5. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.

saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian.6. PELAKSANAAN KAJIAN 6. ii) Pemeringkatan secara bergred. Maka. Tidak memahami arahan. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. Kurang keyakinan diri. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Sikap malas. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. 6. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Tiada bimbingan di rumah. . Oleh itu.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil.

6. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat.ii) Latih tubi. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat .4. 2. 2. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. 6. 2. 3. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6.4. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Item 2 1. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis. warna biru itu mesti didahulukan.

5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. Di samping itu. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar.5% 2. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Kesilapan akibat kecuaian. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. REFLEKSI KAJIAN 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. 8. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru .yang sesuai. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu.

PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran. 10. malas. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. 9. . guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. 8. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Walau bagaimanapun. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain.Besar. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3.BIBLIOGRAFI 1. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka .

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 6. 9. 10. 2. 8. 7. 5. 11. 3. 4. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju .

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . ____________________________________________________ ___________________ . 3. 4. 2.bapa david memandu kereta proton waja. . ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. 5. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. 1.

Alif sangat sayang akan arnabnya. ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. _______________________________________________________. kita mesti makan makanan yang bersih. ______________________________________________________ . (5 markah) . Dia memberi arnabnya makan kangkung. Arnabnya sangat pantas berlari. kita bersenam supaya badan kita sihat. 2. 4. Alif memelihara seekor arnab. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. 1.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. jangan makan kuih yang manis itu. Bulu arnabnya berwarna putih. 3. ______________________________________________________ . 5. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul.

2. _____________________________________________________ . dia perlu mendapatkan rawatan. salmi pergi ke pusat sumber. 3. ____________________________________________________ . ganesh sakit perut.Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. di kebun datuk ada pokok durian. itu rumah nenek. (10 markah) . datuk menunggang motosikal ke kebun. emak pergi ke pasar. 4. 1. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . rumah nenek rumah papan. ____________________________________________________ . 5. dia hendak meminjam buku cerita.

Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 32040 Seri Manjung. ujian atau peperiksaan.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. 1. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. 3. SK Seri Manjung. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Oleh itu. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. 2. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. . Perak Darul Ridzuan.

4.4. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. 4. 4. ii) Latih tubi.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. PELAKSANAAN KAJIAN 4. 4.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4.b) Soal selidik . saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.1 Pelaksanaan Aktiviti: . ii) Pemeringkatan secara bergred. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Oleh itu.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.

2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 2. . Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1.4. 3. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Di samping itu. 4.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Item 2 1. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. Kesilapan akibat kecuaian. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.

5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. . Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas.5% 2.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. 8. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. REFLEKSI KAJIAN 8. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. 9. malas. 8. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan.