Apakah yang dimaksud dengan fosil ? A. B. C. D.

Batu bersurat Manuskrip yang bercetak Tinggalan barang ciptaan manusia Tinggalan tumbuhan atau haiwan yang wujud pada zaman lampau

Pernyataan yang berkaitan dengan ciri-ciri sejarah adalah A. B. C. D. mengandungi unsur magis meliputi semua peristiwa berkaitan dengan politik penting dan bermakna

‡ Lakaran pada dinding gua

B. C.‡ Tulisan pada batu bersurat Bahan-bahan tersebut boleh dikategorikan sebagai sumber A. D. melahiran ramai sejarawan melahiran perasaan jati diri memberi kesan yang mendalam memberipentafsiran sejarah yang berbeza . C. sekunde r bertulis primer rasmi Sejarah memberi kita banyak pengetahuan dan dapat A. D. B.

sejarawan B.penulis sejarah D.tokoh pemikir sejarah Tujuan mata pelajaran sejarah diberikan penekanan dalam sistem persekolahan adalah untuk A. membangkitkan semula kegemilangan tanah air mengenang peristiwa yang berlaku di tanah air memupuk semangat B. Herodotus juga dikenali sebagai A. .bapa sejarah C. C.‡ Herodotus mendefinisikan sejarah sebagai penceritanan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

lisan B.jarak Apakah kaedah yang digunakan oleh pengkaji sejarah untuk mendapatkan maklumat daripada sumber yang dipahat pada batu ? A.pengkajian sejarah .bukti C.cinta akan tanah air D. mengagungagungkan peristiwa sejarah Fakta sejarah yang tepat dan benar mesti mempunyai A.tokoh B.bertulis C.arkeologi D.masa D.

penumuan peralatan melalui kaedah arkeologi penulisan manuskrip oleh penulis tempatan pengolahan bahan sumber primer penemuan di dinding gua Sumber pertama boleh diperolehi dalam bentuk artifak. C. C. B.Sumber sekunder dihasilkan melalui A. . D. Tinggalan haiwan atau tumbuhan Barang yang dicipta manusia Tanah yang belum dicarigali Naskhah tulisan tangan B. D. Apakah yang dimaksudkan dengan artifak? A.

D. .‡ Sejarah banyak mengajar kita untuk berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak berulang Pernyataan di atas berkaitan dengan A. ciri-ciri tujuan mempelaja ri sejarah faedah mempelaja ri sejarah kebaikan menghayat i sejarah C. B.

C. Raja Ali Haji Tun Sri Lanang Abdul Hadi Hassan Muhammad Yusof Ibrahim Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi? A. B.Penulis sejarah awal negara kita yang menulis Sejarah Melayu ialah A. D. Kaedah mendapatkan maklumat melalui kajian penulisan Cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan temuramah Cara mendapatkan maklumat dengan menjejaki tempat B. . D. C.

C. D. Kaedah mendapatkan maklumat melalui kajian penulisan Cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan temuramah Cara mendapatkan maklumat dengan menjejaki tempat peristiwa bersejarah B. Antara sumber lisan yang digunakan dalam pengkajian sejarah adalah A. catatan yang ditulis gambar dokumentari . B.peristiwa bersejarah Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi? A.

D.C. peninggalan manusia hasil temubual dengan seorang tokoh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful