DEFINISI ZAKAT Zakat menurut etimologi Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik.

Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Zakat menurut terminologi Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wata'ala. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah subhanahu wata'ala. yang berarti, "Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At Taubah, 103). Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi. Rukun Zakat Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah subhanahu wata'ala. yang berarti, "Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk." (Q.S. Al-Baqarah, 43) Juga dalam firman Allah subhanahu wata'ala. yang berarti, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak bernasib baik." (Q.S. Al Ma'arij, 24-25) Waktu Pembayaran Zakat Zakat harus segera dibayar bila telah memenuhi semua syarat wajibnya, tidak boleh ditunda apalagi telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Jika hartanya masih berada di pihak lain (gaib) maka pembayarannya dapat ditunda sampai harta itu sampai di tangan pemiliknya. Para amil yang mengurus pemungutan dan penyaluran zakat juga dilarang menundanya. Jika amil telah mengetahui orang-orang yang mustahik zakat dan dapat membagikan secara merata kepada mereka namun tidak juga dibayar hingga harta zakat itu rusak, maka amil tersebut bertanggung jawab menggantinya. Kewajiban zakat tidak gugur dengan kematian pemilik harta, tetapi tetap menjadi utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan baik diwasiatkan ataupun tidak. Kewajiban zakat juga tidak gugur dengan lewat masa waktunya (kedaluarsa). Jika seorang pembayar zakat terlambat membayar zakat hartanya di akhir haul dan telah memasuki tahun baru (haul baru),

Di antara maslahat pengalihan zakat itu adalah: a. bencana alam atau kebutuhan yang sangat mendesak. Membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat 4. tetapi bila rusak tidak karena kelalaiannya maka ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti) Cara Membayar Zakat Kewajiban muzakki dalam membayar zakat adalah: 1.maka ketika menghitung zakat tahun kedua harus dikurangi sebesar kewajiban zakat yang harus dibayar untuk tahun pertama dan sisanyalah yang harus dizakati pada tahun berikutnya. 2. Pengalihan zakat dari suatu wilayah ke wilayah lain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini: Pada dasarnya zakat disalurkan di tempat harta yang dizakati. Wajib bagi seorang amil yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat untuk menjaga harta zakat itu sebaik-baiknya. dari sisa itulah harus dibayar zakat. b. musibah). Tidak karena kelalaian pemilik harta. bukan di tempat si pembayar zakat sehingga harta itu boleh dialihkan dari tempatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar . Dialihkan ke wilayah-wilayah tempat terjadinya perang fisabilillah. Prinsip ini dapat diterapkan pada tingkat perorangan maupun kelompok masyarakat. Bila harta yang akan dizakati itu rusak setelah mencukupi haul. Orang itu tetap berkewajiban membayar zakat tahun pertama karena dianggap utang yang harus dilunasi. Apabila hasil pertanian atau buah-buahan rusak sebelum dipetik karena suatu sebab (hama. maka kewajiban zakat akan gugur dengan dua syarat: a. b. Menghitung semua kekayaan yang wajib dizakati 3. Kemudian sisanya baru dialihkan ke wilayah lain kecuali bila terjadi musibah kelaparan. Meminta doa dari petugas penerima zakat di Badan Amil Zakat Mentransfer Zakat Keluar Daerah Pemungutan Walaupun zakat merupakan salah satu dasar terciptanya solidaritas sosial di seluruh wilayah negara Islam dan juga sebagai sumber dana untuk dakwah dan usaha mempekenalkan hakikat ajaran Islam selain untuk membantu para tentara yang berjuang merebut kemerdekaan negeri Islam namun telah menjadi ketentuan pokok berdasarkan hadis dan sunah para khulafaurrasyidin untuk memulai menyalurkan harta zakat itu kepada orang-orang mustahik yang ada di dalam wilayah pemungutannya. Berniat untuk membayar zakat. maka ketika itu zakat boleh dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. kecuali jika masih tersisa kuantitas yang mencapai nisab. Harta itu rusak sebelum mampu membayar zakatnya. maka kewajiban zakatnya gugur. Dialihkan ke lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan .

Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dalam pengalihan harta zakat: a. Mewajibkan pajak solidaritas sosial atas penduduk non muslim di negara Islam sebesar volume zakat sebagai sumber dana untuk menciptakan solidaritas sosial secara umum yang mencakup seluruh rakyat yang hidup di negara Islam. volume yang wajib dibayar serta penyalurannya.maupun pusat kesehatan yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat c. KATEGORI MUSTAHIK ZAKAT Fakir . Menunda pembayaran selama masa waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan zakat tersebut Zakat Dan Pajak Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat karena perbedaan yang terdapat antara keduanya. Seperti perbedaan pihak yang mewajibkan. Mempercepat pembayaran zakat sebelum akhir haul. terhitung mulai dari haul itu sempurna jika harta itu telah memenuhi syarat wajib b. Peraturan pajak seharusnya disesuaikan sehingga memungkinkan pengambilan volume zakat yang wajib dikeluarkan dari volume pajak untuk memudahkan mereka yang membayar zakat tanpa batas selama yang bersangkutan dapat mengajukan bukti yang kuat bahwa ia telah membayar zakat. dipotong dari harta yang harus dizakati tersebut karena termasuk kewajiban yang harus dilunasi. tujuan. Yang dimaksud dengan daerah pemungutan zakat ialah daerah tempat zakat itu dipungut dan negerinegeri lain yang ada di sekitarnya yang jauhnya kurang dari jarak salat kasar (kurang lebih 82 kilometer) karena hal itu dianggap termasuk wilayah satu negeri. Dialihkan ke kaum kerabat si pembayar zakat yang berhak menerima zakat (mustahik) Mengalihkan zakat keluar wilayah pemungutan selain dalam kondisi yang disebutkan di atas tidak menghalangi sahnya pembayaran zakat tetapi makruh dengan syarat harta itu tetap disalurkan kepada orang-orang di antara delapan kelompok masyarakat yang mustahik. Pajak yang harus dibayar kepada pemerintah selama haul dan belum dibayar sebelum haul. jenis harta. Dialihkan ke negara-negara Islam manapun yang mengalami musibah kelaparan dan bencana alam d. selama masa waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian zakat tersebut kepada mustahik. Pajak tidak boleh dipotong dari volume zakat yang wajib dibayar tetapi dari total jumlah harta yang terkena kewajiban zakat.

Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Amil Zakat Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan. para penganguran. keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir. pakaian. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih. jompo. tahanan. orang-orang yang kehilangan keluarga dan tawanan Miskin Miskin adalah orang-orang yang memerlukan. antara lain muslim. mengalihkan. laki-laki. anak yatim. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat. orang yang berpemasukan rendah. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih. baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat . Menurut Imam Abu Hanifah. miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat- . yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat. mengetahui hukum zakat. pencatatan dan penyaluran harta zakat. karena zakat berulang setiap tahun. sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun. yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir. orang sakit. tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. jujur. tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah. tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran. pelajar. (bila telah memenuhi syarat membutuhkan. penyimpanan. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena kedua-duanya. keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. anak pungut. janda. Oleh karena itu petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. menerangkan sifatsifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi.Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. orang cacat jasmani. penjagaan. orang tua renta.

Perlu diperhatikan. tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka tidak bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah. dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam. sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.syarat di atas. penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain. seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik. hibah atau sumbangan lain. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah. seperti akuntansi. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw. Muallaf Pihak ini merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang. maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan. penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat. atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka .5%). Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut: Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. belum dinasakh. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau pun barang.

Menyalurkan harta zakat kepada pihak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan mudarat terhadap para mustahik yang lain dan tidak berlebihan kecuali kalau memang dibutuhkan. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan b. begitu pula kas negara. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut. Utang itu sudah jatuh tempo.baik moril dan materil. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Untuk itu dianjurkan membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung diat seperti karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Namun demikian tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Utang itu melilit pelakunya c. Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja. Juga sugesti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyerasikan sistem aqilah (sanak keluarga yang ikut menanggung diat pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntutan zaman Mustahik Fisabilillah Yang dimaksud dengan mustahik fi sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan . Disarankan agar menggunakan sarana-sarana dan fasilitas modern agar lebih efektif dan dapat tercapai tujuan dari penyaluran harta zakat ini Orang Yang Berutang (Gharim) Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah: Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyalurkan zakat kepada pihak ini adalah sebagai berikut: Terealisasikannya maksud dan kebijaksanaan hukum Islam hingga tercapai tujuan yang didambakan syariat Islam. atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial. Ditekankan agar dalam menyalurkan kuota ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari dampak negatif yang tidak dapat diterima dalam pandangan syariat atau menghindari reaksi yang kurang baik dalam diri kaum mualaf dan menjauhkan perkara lain yang dapat menimbulkan mudarat terhadap Islam dan kaum muslimin. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya d. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

Termasuk dalam pengertian fisabilillah adalah hal-hal sebagai berikut: Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam. seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai. dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurusi aktifitas jihad dan dakwah. Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jemaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid. berusaha menerapkan hukum Islam. menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. seperti berperang. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin. berdakwah. menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal . membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.yang ditetapkan oleh para ulama fikih.

karena hamba itu tidak memiliki harta secara sempurna ( almilikuttam). sepanjang harta tersebut diperoleh sebelum dia murtad/ kafir. majikannyalah yang memiliki harta yang dimiliki hambanya Islam Bagi non muslim tidak wajib berzakat. atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan.yang sesuai dengan tuntutan zaman. maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin. atau pada orang yang mengingkari utangnya. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikua dikuasai oleh nonmuslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka Ibnu Sabil Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya. maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima SYARAT WAJIB ZAKAT Merdeka Maka tidak diwajibkan zakat kepada hamba sahaya. tetapi melihat kepada hartanya. diwajibkan membayar zakat atas harta anakanak dan orang gila. karena zakat itu adalah suatu ibadah yang mensucikan atau membersihkan harta. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo. Pihak yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan. meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Sedangkan menurut Imam Hanafi kewajiban zakat bagi murtad gugur Aqil baligh Menurut pendapat jumhur ulama ( kebanyakan ulama ). karena zakat itu tidak melihat kepada keadaan orangnya. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat. Menurut Imam Syafie seorang murtad wajib mengeluarkan zakatnya seperti dia Islam. Seperti mesjid-mesjid yang didirikan di negeri non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam. Menurut pendapat Abu Hanifah anakanak dan orang gila tidak wajib berzakat karena mereka keluar dari katagori kewajiban seperti kewajiban .

tidak ada zakat pada cicilan maskawin yang tertunda. perak. Bila sudah berada di tangan. Apabila telah sampai 20 dinar. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriiwayatkan oleh sekelompok sahabat yang berarti: "Tidak ada zakat pada harta dhimar. maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik (harta dhimar) atau cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat. Dalam sebuah hadis Nabi saw. maka zakatnya adalah setengah dinar. tidak ada zakat pada piutang atas orang yang kesulitan. emas. Nisab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nisab. tidak termasuk barang yang wajib dizakati. perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Dari sinilah.975 gram. Kesempurnaan nisab dilihat pada awal dan akhir haul. Syarat ini berlaku pada uang. demikian juga piutang atas orang yang susah dari sejak beberapa tahun. "Tidak ada kewajiban zakat atas harta emas yang belum sampai 20 dinar (1 dinar= 4. di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut." Berkembang Secara Real Atau Estimasi Dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. dengan . jadi 20 dinar=85 gram).ibadah sholat dan puasa Milik Sempurna Yang dimaksud dengan milik sempurna (milik 100 %) adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. karena wanita tidak dapat menggunakannya." Nisab emas adalah 20 mitsqal=85 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham=595 gram perak murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nisabnya masing-masing. perkembang biakan atau niaga. jadi 200 dirham=595 gram) yang dalam hal ini zakatnya adalah 5 dirham. atau maskawin tersebut telah berada di tangan orang lain/ suaminya bertahun-tahun. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. sebab itu. maka tidak wajib dizakati Sampai Nisab Nisab adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum. barang dagangan dan hewan ternak. Demikian juga perak tidak diambil zakatnya sebelum sampai 200 dirham (1 dirham=2. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nisab berikut kelebihannya. ini tidak akan terealisir kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir haul. Pendapat ini dianut mazhab Hanafi. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas.25 gram. bersabda. Pengaruh Penggabungan Harta Terhadap Kadar Yang Wajib Dibayar Harta campuran adalah harta milik beberapa orang yang diperlakukan sebagai harta seorang. Maliki dan mayoritas ulama dan cara ini nampaknya lebih mudah diterapkan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan real adalah pertambahan akibat kelahiran. Adapun barang yang kurang dari satu nisab. baru wajib dizakati untuk satu tahun berjalan saja. berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara real maupun secara estimasi. meskipun piutang itu. semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati.

seperti kesamaan tempat penggembalaan. tidak diwajibkan zakat. karena harta itu dimiliki oleh orang banyak. seperti mobil dan perabot rumah tangga. Hal yang sama berlaku pula untuk harta wakaf yang diperuntukkan buat kepentingan umum. karena jumlah kekayaan ternak 45 ekor. alat-alat kerajinan. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang (akan dijelaskan kemudian).5 % menjadi 2. sarana transportasi dan angkutan. seperti rumah pemukinan. dari 2. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.R.S. seperti . yang berarti. tidak disyaratkan haul." (Q. Al An`am. karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman utang. maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiah dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar. Bukhari dan Muslim) Harta Umum. maka harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati Cukup Haul Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan kamariah. Dalam hal ini. Demikian juga kekayaan tambang dan barang galian juga tidak disyaratkan haul. harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Dalam hal ini. yaitu 40 ekor kambing.141).alasan kesamaan sifat dan kondisi. tempat minum dan kandang hewan ternak. sehingga tidak ada urgensinya pemerintah mengambil zakat dari hartanya sendiri untuk disalurkan kepada pihaknya juga. sesuai dengan firman Allah swt. maka nisabnya tidak mencukupi dan tidak wajib dibayar zakatnya Melebihi Kebutuhan Pokok Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok. Wakaf Dan Kebajikan Sosial Harta umum tidak wajib dibayar zakatnya. Dalam hal ini tidak terdapat pemilik khusus. mungkin di antara mereka terdapat fakir miskin. Jika terdapat kesulitan akuntasi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah. yang artinya. Bila kaidah ini diaplikasikan pada harta perusahaan. "Bayarlah zakatnya pada waktu panen. masing-masing memiliki 15 ekor domba telah memenuhi satu nisab. buah-buahan dan mata uang. sesuai konsensus para ulama Tidak Terjadi Zakat Ganda Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk. kesamaan jaminan. telah melebihi nisab. atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. urusan dan pembiayaan pada harta perusahaan. tidak dikenakan zakat. alatalat industri. baik dalam perhitungan nisab dan kalkulasi kadar yang wajib dibayar. Anda akan mengatakan bahwa nisab hewan ternak yang dimiliki oleh tiga orang. di mana jika diaplikasikan secara perorangan. wajib dibayar satu ekor kambing sebagai zakat. "Tidak ada ganda dalam zakat". Bila diaplikasikan pada nisab kekayaan ternak. seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu. Prinsip percampuran ini pada dasarnya diterapkan pada zakat hewan ternak. namun sebagian mazhab menggeneralisasikannya pada selain hewan ternak seperti pertanian. (H. Oleh sebab itu.575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariah Khusus hasil pertanian. Anda akan memperlakukan seolah-olah harta itu harta satu orang.

memanfaatkan dan menyimpannya. karena harta tersebut adalah milik sekelompok orang-orang fakir yang hanya disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan di samping harta tersebut tidak dimiliki oleh satu orang tertentu Bebas dari hutang Orang yang mempunyai hutang mengurangi nishab yang harus dibayar pada waktu yang sama Zakat Maal Pengertian Maal (Harta) 1. Milik Penuh (Almilkuttam) Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh. seperti : usaha. sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya 2.untuk para fakir miskin. harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). mesjid-mesjid. maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat 4. harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki. Demikian juga tidak wajib dizakati harta yayasan bakti sosial. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah) Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. dikuasai b. warisan. perak. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya rumah. pendidikan. dsb . Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram. Berkembang Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang 3. yatim-piatu dan lain sebagainya. a. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). mobil. Menurut bahasa (lughat). Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. emas. ternak. pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Menurut syar'a. uang. pakaian. hasil pertanian. dll Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati 1. mengingat karena pemilik harta tersebut telah mewakafkannya untuk kepentingan umum. Cukup Nishab Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. belanja sehari-hari. disimpan. dihimpun. misal. rumah. dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Dapat dimiliki. kesehatan.

buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul Harta (maal) yang wajib di Zakati 1. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak. dll 5. giok. buah-buahan. adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masingmasing negara. makanan. sapi. Harta Perniagaan Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya. . tembaga. batu-bara. trasendental dan horizontal.5. Rikaz Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. villa. rumput-rumputan. Koperasi. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan. harta simpanan dan perniagaan. dll. Emas Dan Perak Termasuk dalam kategori emas dan perak. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV. seperti rumah. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara. burung) 2. Hasil Pertanian Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian. tanah. timah. dll. itik. 3. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Binatang Ternak Hewan ternak meliputi hewan besar (unta. minyak bumi. deposito. ambar. marmer. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia. maka harta tersebut terbebas dari zakat 6. marjan. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya. asal tidak berlebihan. kendaraan. dedaunan. dll 6. pakaian. Zakat memiliki banyak hikmah. dsb 4. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul) Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya Hikmah Zakat Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda. termasuk kedalam kategori emas dan perak. baik berupa barang seperti alat-alat. Sedang hasil pertanian. hewan kecil (kambing. tanaman hias. perhiasan. domba) dan unggas (ayam. perak. maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. PT. saham atau surat berharga lainnya. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. dll. Bebas Dari hutang Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat). Kekayaan Laut ( Ma din ) Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas. cek. umbi-umbian. terutama Islam. kerbau). sayur-mayur.

Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama) 5. membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. pembuktian persaudaraan Islam. membantu. Diposkan oleh ABU AZI di Rabu. Menjadi unsur penting dalam mewujudakan keseimbanagn dalam distribusi harta (sosial distribution).baik yng berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. pengikat persatuan ummat dan bangsa. dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat 6. antara lain: 1. 2008 . sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah 7.Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT 2. Musawah (persamaan derajat. apalagi mewah. akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya 3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa. emurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati. dan dan kewajiban). April 09. pernyataan rasa kemanusian dan keadilan. peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Memberantas penyakit iri hati. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT. akan selalu melingkupi hati 4. damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme 9atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. aman lahir bathin. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu). Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun. rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup. Menolong. persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful