Al-Qur’an Secara Etimologi

November 28, 2010 tauhidullah Tinggalkan komentar Go to comments

Rate This Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab yang berarti “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang-ulang”. Kata Al-Qur’an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja qara’a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur’an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang artinya: “Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an (di dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu,) jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti {amalkan} bacaannya”.(75:17-75:18)

Terminologi
Sebuah cover dari mushaf Al-Qur’an Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur’an sebagai berikut: “Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah”. Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur’an sebagai berikut: “Al-Qur’an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas“ Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai Muslim, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Qur’an seperti Kitab Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa AS atau Kitab Injil yang diturunkan kepada umat Nabi Isa AS. Demikian pula firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk Al-Qur’an. Jaminan Tentang Kemurnian Al-Quran dan Bukti-Buktinya Kemurnian Kitab Al-Quran ini dijamin langsung oleh Allah, yaitu Dzat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran itu sendiri. Dan pada kenyataannya kita bisa melihat, satu-satu kitab yang mudah dipelajari bahkan sampai dihafal oleh beribu-ribu umat Islam.

Nama-nama lain Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur’an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya:

• • • • • • • • •

Al-Kitab, QS(2:2),QS (44:2) Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1) Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9) Al-Mau’idzah (pelajaran/nasehat): QS(10:57) Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37) Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39) Asy-Syifa’ (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82) Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33) At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)

• • • • • • • • •

Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77) Ar-Ruh (ruh): QS(42:52) Al-Bayan (penerang): QS(3:138) Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6) Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102) An-Nur (cahaya): QS(4:174) Al-Basha’ir (pedoman): QS(45:20) Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52) Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

$4If’s (alumni DALWA)

Definisi Hadits
ULUMU AL-HADITS
A. Terminologi Hadits Nabawi 1.Definisi dan Perbedan Antara Hadits, Sunnah, Atsar, dan Khabar.

dan keadaan Nabi. yang tidak berat suruhannya”. ketetapan.a. pengajaran. • Perbedaan sunnah dan hadits . Menurut istilah syara’. pekerjaan. baik berupa perkataan. perkataan. Yang dimaksud keadaan adalah segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah. Sunnah Sunnah menurut Etimologi adalah: Jalan yang dijalani. Sunnah menurut Terminologi adalah: Segala yang dinukil dari Nabi SAW. tempatnya dan yang bersangkut paut dengannya. Hadits Hadits menurut Etimologi adalah: o Jadid. Hadits menurut terminologi adalah : Segala ucapan. Sunnah adalah ” segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik perkataan. perbuatan.yang belum lama terjadi o Khobar: warta yaitu sesuatu yang di percakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Dari makna inilah diambil perkataan hadits. Menurut arti lain Hadits adalah “segala sesuatu yang disadarkan pada Nabi SAW baik berupa perkataan. Hadits adalah: ‘segala perkataan. lawan dari qodim: yang baru o Qorib: yang dekat. pekerjaan. takrir. dan perjalanan hidup beliau sebelum diutus atau sesudahnya. Menurut Ahli Ushul.[1] b. Sunnah adalah “suatu suruhan yang tidak difardlukan dan tidak diwajibkan. kelakuan. maupun sifat beliau yang adakalanya itu disunnahkan/dijelaskan pada umat Islam ataupun khusus untuk Nabi”. perbuatan. sifat. seperti kelahirannya. dan takrir Nabi yang berhubungan denga hukum”. yang terpuji ataupun jelek. Menurut fuqoha’. dan ketetapan beliau yang menjadi dalil syara’ “.

hanya saja kata “Akhbary” digunakan untuk menyebut orang–orang yang menekuni bidang sejarah. Hal ini dikarenakan tahdits (pembicaraan) artinya tidak lain adalah ikhbar (pemberitaan). Majah).sedang hadist tentu perkataan saja”. Yaitu : Hadits adalah segala peristiwa yang disandarkan pada Nabi walaupun hanya sekali saja terjadinya dalam sepanjang hidup Nabi walaupun hanya diriwayatkan satu oarang saja . Menurut Al-Imam Al-Kamal Ibnu Humam.Dapat disimpulkan garis pebedaan antara keduanya. Sehingga khabar lebih layak dijadikan sinonim hadits daripada sunnah. Hadits rasulullah adalah berita – berita yang disandarkan kepada Nabi saw. c. . Sunnah adalah: segala yang diriwayatkan dari Nabi baik perkataan atau perbuatan . Ada yang berpendapat: hadits khusus dengan perkataan dan perbuatan. Dan “Muhaddist” diberikan untuk ulama ahli hadits atau sannah.(Sunan Ibn. Khabar Khabar memiliki arti yang hampir sama dengan hadits. Sunnah adalah sebutan bagi amaliah yang mutawatiroh yakni cara Rasul melaksanakan suatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliah yang mutawatir. Yang mendukung pendapat ini adalah hadits yang berbunyi : ‫حدّث َنا عب ْدُ الل ّه ب ْن أ َحمدَ ب ْن ب َشير ب ْن ذَك ْوان الدّمشقي حدّث َنا ال ْوليدُ ب ْن مسل ِم ٍ حدّث َنا‬ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ‫عب ْدُ الل ّه ب ْن ال ْعلء حدّث َني ي َحيى ب ْن أ َبي ال ْمطاع قال سمعت ال ْعرباض ب ْن ساري َة‬ َ َ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ َ ُ ُ َ ِ ُ ّ َ ِ ُ ُ َ َ ِ َ َ ُ ُ ‫ي َقول: قام فينا رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم ذات ي َوم ٍ فوعظَنا موعظَة ب َليغة‬ ً َ ِ ً ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ ُ ُ ‫وجل َت من ْها ال ْقلوب وذَرفت من ْها ال ْعيون فقيل يا رسول الل ّه وعظْت َنا موعظَة مودّع‬ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ ُ َ ‫فاعهدْ إ ِل َي ْنا ب ِعهد فقال عل َي ْك ُم ب ِت َقوى الل ّه والسمع والطاعة وإ ِن عب ْدا حب َشيا‬ َ َ َ َ ٍ ْ َ َ ّ ِ َ ً َ ْ َ ِ َ ّ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ّ َ ِ َ ْ ً َ ْ ‫وست َرون من ب َعدي اخت ِلفا شديدا فعل َي ْك ُم ب ِسن ّتي وسن ّة ال ْخل َفاء الراشدين‬ ِ َ ُ ِ ُ ِ ُ َ ِ ْ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ً ِ َ َ ِ ِ ّ ْ ّ ‫ال ْمهديين عضوا عل َي ْها بالن ّواجذ وإ ِياك ُم وال ُمور ال ْمحدَثات فإ ِن ك ُل ب ِدْعة ضلل َة‬ ٌ َ َ ٍ َ ّ َ َ ّ ِ ْ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ّ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ “Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin sesudahku. Peganglah ia dengan teguh”. Sebagian ulama ada yang memasukkan perkataan dan perbuatan sahabat dan tabi’in dalam pengertian Sunnah. sedangkan sunnah lebih umum.

Hadits atau sunnah memberikan pengertian bahwa perawi mengutip hadits yang disandarkar kepada Rasulullah saw (marfu’). Bahkan juga yang hanya berhenti sampai tingkatan tabi’in (maqtu’) saja. seperti beliau bersabda: . para ahli hadits lantas memandang Atsar yang diidintikkan dengan Hadits Sahabat (mauquf) atau Tabiin (maqtu’)[2] Atsar menurut istilah jumhur artinya sama dengan khobar dan hadits.Pergeseran makna ini memberikan implikasi pada pada kedua lafad tersebut. Yakni antara hadits dan khabar ada pengertiaan umum dan khusus. Al Imam Al-Nawawi menerangkan bahwa fuqoha’ khurosan menamai perkataan sahabat ( hadist mauquf ) dengan atsar. dan menamai hadist Nabi dengan Khabar.Bentuk-bentuk Hadits Nabawi Hadits ataupun Sunnah terbagi menjadi beberapa bentuk. Atsar Atsar menurut Etimologi adalah : Bekas / Sisa sesuatu Atsar menurut Terminologi adalah: Pengertian untuk Hadits. d. Oleh karenanya. antara lain: a. Setiap hadits itu pasti khabar dan tidak sebaliknya. dan Khabar yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabiin. dan setengah ulama memakai pula kata atsar untuk perkataan-perkataan tabiin saja. tidak setiap khabar itu hadits. tabiin dan lain-lain. Para fuqoha’ memakai perkataan Atsar untuk perkataan ulama salaf. sahabat. Sunnah. Sedang khabar tidak hanya mencakup hadits marfu’ saja akan tetapi juga mengakomodasi yang mauquf (perawi hanya bersumber dari sahabat saja tidak sampai pada rasulullah). Artinya. Tapi para muhadditsin umumnya menamai hadist Nabi dan perkataan sahabat dengan atsar juga. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khobar.[3] 2. Yang disampaikan dalam berbagai hal dan keadan yang diterbelakangi oleh berbagai tujuan. Qauliyyah Hadits / Sunnah Qauliyyah adalah Hadits-hadits Nabi saw.

Yang disampaikan oleh sahabat kepada kita seperti tatcara beliau Shalat. Dalam hal ini Rasul tidak memiliki otoritas sama sekali unutuk merangkai kata-kata al-Qur’an. Taqririyyah Hadits / Sunnah Taqririyyah adalah Hadits yang berupa ketetapan atau penelitian Rasulullah saw. . Puasa. b.w. Hadits Qudsi secara etimologi berarti suci. seperti yang dikabarkan oleh Shahabat[4]: َ ّ ْ ّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ‫حدّث َنا ي َحيى ب ْن أ َبي ب ُك َي ْر حدّث َنا شعب َة عن ت َوب َة قال قال الشعب ِي ل َقدْ صحب ْت اب ْن‬ َ َ ٍ َ ْ َ ُ ِ َ َ ِ ُ ّ َ ِ ً ِ َ ّ َ َ َ ِ َ ُ ‫عمر سن َة ون ِصفا فل َم أ َسمعه ي ُحدّث عن رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم إ ِل حديثا‬ ْ َ ً ْ َ ً َ َ َ ُ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ّ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ً ِ َ ‫واحدا قال ك ُنا مع رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم فأ ُت ِي ب ِضب فجعل ال ْقوم‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ّ َ (‫ي َأ ْك ُلون )مسند أحمد‬ َ ُ 3.Perbedaan antra al-Qur’an. Hadits Qudsi. Fi’liyyah Hadits / Sunnah Fi’liyyah adalah semua perbuatan Nabi saw. Contoh: َ ‫حدّث َنا عث ْمان ب ْن أ َبي شي ْب َة قال حدّث َنا جرير عن من ْصور عن أ َبي وائ ِل عن حذَي ْفة‬ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ٍ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ٍ ُ َ ْ َ ٌ ِ َ َ ِ ُ َ ّ َ ّ َ ُ ُ َ َ ‫قال: كان الن ّب ِي صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم إ ِذا قام من الل ّي ْل ي َشوص فاهُ بالسواك‬ َ َ ِ َ ّ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ ِ (‫)صحيح البخاري‬ c. Sedang secara terminologi adalah hadits yang Nabi riwayatkan dari Allah selain Al-Quran yang redaksinya dari Nabi sendiri. dan Hadist Nabawi.a. a. Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad s. yang mana redaksi dan subtansinya maknanya berasal dari Allah swt. Haji dan lain-lain. Terhadap perkataan atau perbuatan Shahabat.‫حدّث َنا محمدُ ب ْن ك َثير أ َخب َرنا سفيان حدّث َني ي َحيى ب ْن سعيد عن محمد ب ْن إ ِب ْراهيم‬ ِ َ َ ْ ٍ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ِ َ ّ َ ُ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ َ ٍ ِ َ ُ ّ َ ِ َ َ ُ ُ ‫الت ّي ْمي عن عل ْقمة ب ْن وقاص الل ّي ْث ِي قال سمعت عمر ب ْن ال ْخطاب ي َقول: قال‬ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ َ ِ ّ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ّ ٍ ّ َ ِ ُ ُ َ ‫رسول الل ّه صلى الل ّه عل َي ْه وسل ّم إ ِن ّما ال َعمال بالن ّيات وإ ِن ّما ل ِك ُل امرئ ما ن َوى‬ َ ٍ ِ ْ ّ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ ‫فمن كان َت هجرت ُه إ ِلى الل ّه ورسول ِه فهجرت ُه إ ِلى الل ّه ورسول ِه ومن كان َت هجرت ُه‬ ُ َ َ ِ ُ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ َ ُ ّ َ (‫ل ِدُن ْيا ي ُصيب ُها أ َو امرأ َة ي َت َزوجها فهجرت ُه إ ِلى ما هاجر إ ِل َي ْه )سنن أبي داود‬ ِ ٍ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ َ b.

o Mushaf al-Qur’an hanya boleh dipegang oleh orang yang dalam keadaan bersih (suci).Alasan Tertundanya Penulisan Hadist . setiap orang yang membacanya dicatat sebagai ibadah. . serta menyandarkan kepada Alloh. Meskipun demikian bukan berarti apa yang dikatakan oleh Nabi merupakan sesuatu yang berasal dari nafsu belaka. atau jalan ilham. c. sedang Hadits Qudsi tidak begitu “diturunkan melalui mimpi/ilham”. karena hal ini bertentangan dengan al-Qur’an surat al-Najm ayat 4 yang berbunyi: o Setiap makna dan lafad Al-Quran dari Allah dan menjadi wahyu yang agung. dan tidak sah sholat seseorang tanpa ada surat Al Quran. Menurut Abdul Baqi Al-Ukbari Al-Quran adalah “wahyu yang lafad dan maknanya dari Allah”. o Al-Quran sebagiai mu’jizat. Kodifikasi Hadist 1. lalu beliau menerangkan mimpinya dengan susunan pekataan beliau sendiri. o Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak munglin saya sebutkan semuanya disini. [5] • Secara garis besar keduanya dapat dibedakan sebagai berikut: dan diturunkan secara mutawatir melaui jibril. Hadits Nabawi adalah yang mana bahasa maupun maknanya berasal dari Nabi saw sendiri. sedang hadits Qudsi tidak seperti itu o Pernyataan yang digunakan nabi dalam al-Qur’an adalah: ”Allah telah berfirman”. Sedangkan Hadaits Qudsi adalah “wahyu yang redaksinya dari Rasul sedang maknanya dari Allah diturunkan dengan jalan ilham atau mimpi.‫وماينطقوا عن الهوى ان هوالوحي يوحى‬ Akan tetapi mempunyai pengertian bahwa Hadits Nabawi dalam proses terjadinya dari Nabi tidak harus menunggu intruksi wahyu dari Allah.[6] B.Menurut Al-Thibi “hadits Qudsi adalah Titah Allah yang disampaikan kepada Nabi dalam mimpi. sedangkan Hadits Qudsi tidak. Sedangkan dalam Hadits Qudsi statemen yang dipakai adalah: ”Allah telah meriwayatkan kepadaku”.

serta mereka melakukan dakwah yang pada awalnya mereka lakukan sembunyi-sembunyi. tidak akan dianggap salah karena Nabi adalah Ma’shum (terjaga). Sadangkan kasus Haditst – menurut keyakinan kami – meskipun ada izin atau perintah Nabi dalam kaitannya dengan penulisan hadits. Mereka tau bahwa penentangan penulisan hadits datang dari Nab. Mula-mula mereka tinggal di rumah al-Arqam bin Abdu Manaf. Alasan kami menolak hadits ini adalah sebagai berkut: 2. yang terletak secara di kota Madinah. seperti hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu sa’id Al-Khudri yang berbunyi: jangan tulis dariku kecuali al-Qur’an. tetap jika penentangan itu dinisbatkan kepada yang lain. tiap orang yang elah menulis apa saja tentang Hadist wajib memusnahkannya. namun tugas penulisan hadits bukan saja tidak diperhatikan akan tetapi ditentang. Pernyataan ini sudah jelas dan gamblang sekali bahwa penulisan hadits tidak diizinkan.Sajak pertama Nabi mencurahkan Perhatian besar bagi penulisan Al-qur’an. Bersamaan berjalannya akhirnya Islampun mulai berkembang. a. Penundaan penulisan hadits ini akibatnya yang berbahaya telah membawa sekelompok orang melimpahkan kesalahan kepada Nabi. Pada masa permulaan ini jumlah umat Islam hanyalah beberapa gelintir orang saja. dan pertentangan ini banyak melahirkan masalah yang berkaitan dengan hadits. sehingga membentuk komunitas yang lebih . waktu mempelajari al-Quran.Masa Kodifikasi dan Pengumpulan Hadits. Periode pertama Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan masyarakat. dan meskipun kenyataannya hadits telah ditulis selama masa hidup Nabi. dan bagi siapapun yang menulisnyahendaknya menghapusnya. maka kelemahan mereka terungkap karena menisbat larangan tersebut kepada Nabi. Pada masa ini Nabi SAW. hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan di tengah sahabat pada khususnya. Karena itu Al-qur’an bebas dari segala bentuk kekeliruan atau perubahan. Karena kejelasan dan ketegasan inilah dan karena alasan-alasan lainnya. baik sewaktu tinggal di Makkah maupun setelah Hijrah ke Madinah. kami tidak mendapat menerima keshahian pernyataan ini atau pernyataan lain yang seperti ini. Disitu mereka mempelajari dengan agama Islam. Sesuai dengan penjelasan ini.

. belum begitu diperhatikan seperti halnya alQuran yang sejak awal mendapatkan perhatian khusus. [8] Contoh hadist yang memperbolehkan penglodifikasian hadist adalah.[9] Di masa ini. barang siapayang menulis dari saya selain al-Quran maka hendaklah menghapusnya”. tidak keluar dari mulutku kecuali yang hak “. dan yang terakhir Sahifah Sahihah yang disusun oleh Human bin Munabbih (40-131H). Diantara para sahabat yang telah mendapatkan lisensi adalah Abdulloh bin Amr bin Ash (7SH65H). Dia memiliki kumpulan hadist yang dikenal dengan Sahifah as-Sadiqah. Berikut ini contoh Hadist Nabi SAW yang melarang penulisan hadits. ‫لتكتبوا عنى شيئا غيرالقران فمن كتب عنى شيئاغيرالقران فليمحه‬ Artinya “ Jangan menulis apa-apa selain al-Quran dari saya. ‫اكتبواعني فوالذى نفسى بيده ماخرج من فمى الحق‬ Artinya “ Tulislah dari saya demi zat yang diriku di dalam kekuasaan-Nya.(HR. Bahkan pada awal-awal turunnya wahyu. sahifah ini memuat seribu hadist. Sehingga pada saat itu hadist terdokumentasikan dalam bentuk hafalan saja.besar. dapat disebutkan beberapa cara sahabat dalam menerima hadist. Di era tersebut Kota Madinah masih memiliki sembilan masjid. Hal itu bertujuan untuk membantu dalam proses hafalan mereka. Dan nabi memprioritaskan terhadap penulisan al-Quran. Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari baca tulis. Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan al-Quran. Namun pada ujungnya disaat periode terakhir masa-masa kehidupan Nabi mereka mengkodifikasikannya.[10] Pertama hadist diterima secara langsung. Disamping itu dijumpai sebuah kitab hadist Sahifah Jabir bin Abdillah yang ditulis oleh Jabir bin Abdulloh al-Ansari (16-74H). Adapun hadist pada waktu itu. dan juga supaya semua potensi ditujukan dan diarahkan pada al-Quran. Maka pada awal-awal perkembangan itu. Muslim . Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadist.[dari Abu Said a-Khudry)[7 Namun ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW memberikan izin kepada sebagian sahabatnya untuk menulis hadist.

Pertanyaan yang diajukan oeh sahabat atau permintaan penjelasan sahabat kepada Nabi SAW. Jadi pada masa ini terdapat perbedaan tingkat penerimaan hadist dilkalangan sahabat. Tempat tinggal sahabat yang jauh. disamping usaha penyebarluasan Islam adalah soal ketatanegaran dan soal kepemimpinan umat. Ada peristiwa yang langsung dialami Nabi SAW dan para sahabat menyaksikannya. Selain karena sebab-sebab diatas factor lain adalah tingkat kemampuan termasuk tingkat kecerdasan diantara mereka yang menetukan kualitas penerimaan hadist. Adanya perilaku umat yang disaksikan oleh nabi secara langsung dan menghendaki panjelasan dari nabi. Persoalan-persoalan tersebut menumbuhkan perpecahan dikalangan intern umat. Abu Bakar as-Siddik. Sehingga wajar kalau Abu Bakar dan Umar menyerukan pada umat Islam . yang merambat pada lahirnya berbagai macam fitnah dan intrik. b. Ali bin Abi Tholib (10H-40H). Kesibukan yang dialami sahabat. Persaan malu untuk bertanya langasung kepada Nabi SAW.Melalui majlis pengajian nabi yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Periode kedua Tepatnya periode ini adalah masa kepemimpinan khulafa ar-Rasyidin. Umar bi Khattab. Kedua hadist diterima secara tidak langsung. Yang pada tataran selanjutnya Hadist pun juga tak luput dari dampak tersebut. Persoalan yang menonjol serta banyak menyita perhatian para sahabat pada periode ini. Ustman bin Affan. yang disebabkan beberapa factor.

yang tepatnya di masa pemerintahan Ali dan Ustman maka larangan terhadap periwatan hadist tidak lagi dapat dilakukan dengan tegas seperti pada masa Abu Bakar dan Umar. dan hanya pada saat yang diperlukan. Karena banyak dari sahabat yang sudah berpencar ke daerah-daerah baru. Kedatangan sahabat tersebut dimanfaatkan oleh golongan tabiin untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran daripadanya. Misalnya jika umat Islam menghadapi suatu permasalahan yang menuntut penjelasan dari hadist. Ini berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabiin besar. dan al-Baihaki disebutkan bahwa Jabir pernah pergi ke Syam menanyakan sebuah hadist kepada seorang sahabat yang tinggal disana. Beberapa sumber mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak akan menerima hadist kalau tidak disaksikan kebenarannya oleh saksi yang lain. Contohnya sahabat Ali. Sehingga pada masa itu muncullah istilah “Bendaharawan Hadist”. yaitu para sahabat yang meriwayatkan hadist lebih dari seribu hadist. [11] Adapun penyeberan hadist pada masa ini menggunakan lisan. Penakhlukan beberapa kota diantaranya Syam dan Irak (17H). Hal demikian juga pernah dilakukan oleh Ayyub al-Anshari yang melawat ke Mesir hanya untuk menemui Uqbah bin Nafi. at-Tabari. Adapun perkembangan selanjutnya sahabat yang mendengar riwayat (Hadist) . Namun berkenaan dengan semakin luasnya wilayah Islam. Maka pada saat itulah hadist baru dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut[12]. Persia (21H). . Akibatnya penyebaran dan pengembangan riwayat secara lebih jauh tidak terhindarkan lagi. Samarkand (56H). dan Spanyol (93H) menuntut para sahabat untuk berpindah ke tempat-tempat baru dengan tujuan mengajarkan agama Islam. yang belum pernah didengarnya merasa perlu melakukan pengecekan dengan melawat ke kota di mana sahabat yang meriwayatkan hadist tersebut tinggal. Hal itupun juga diikuti sahabat-sahabat yang lainnya.[13] Dalam riwayat Bukhori Ahmad. Ia tidak menerima hadist sebelum yang meriwayatkan disumpah terlebih dahulu. Semua itu menunjukkan bahwa betapa ketatnya para sahabat dalam menerima hadist. c.untuk berhati-hati dan cermat dalam meriwayatkan Hadist. Mesir (20H). Periode ini ditandai oleh aktifnya generasi tabiin menyerap hadist dari generasi sahabat. Serta meminta para sahabat untuk secara teliti memeriksa riwayat Hadist yang mereka terima. Periode ketiga Periode ini disebut periode penyebaran riwayat.

Anas bin Malik. Abu Qotadah dan Muahmmad bin Sirin di Basra. Aisyah. (meriwayatkan 2630 hadist). Abdullah bin Umar bin Khattab. ‫من مات وفى قلبه بغض لعلى فليمت يهد يااو نصرانيا‬ Artinya: “siapa yang mati dan dalam hatinya ada rasa benci kepada Ali. . asy-Sya’bi dan Ibrahim an-Nakhai di Kufah. dan Muawaiyah cs. Pada akhirnya situasi perpolitikan yang demikian itu memberi peluang berkembangnya pemalsuan hadist. serta takut akan banyaknya hadist yang terlupakan dikarenakan usianya yang telah lanjut. mereka takut terjerumus dalam kedustaan. meriwayatkan (1210 hadist).meriwayatkan (2266 hadist). Perseteruan itu banyak membawa korban dikalangan umat Islam. meriwayatkan (1660 hadist). Ikrimah dan Ata bin Abi Robbah di Makkah. Abu Said al-Khudari. Pada era tersebut juga terdapat beberapa sahabat yang .Diantara mereka adalah Abu Hurairah (meriwayatkan 5374 hadist). dan Taus bin Khoiman di al-Yamani serta Wahab bin Muanabbih di Yaman. Abu Khoir Marsad al-Yazini dan Yazid bin Habib di Mesirl. Sedangkan dari golongan tabiin yang tercatat sebagai tokoh hadist pada periode ini adalah Said dan Urawah di Madinah. karena persoalan kholifah dan politik.menyedikitkan riwayat. Jabir bin Abdullah. Umar bin Abdul Aziz dan Qobisah bin Zuaib di Syam. meriwayatkan (1170 hadist). Alasannya. Perkembangan selanjutnya terjadi perpecahan dikalangan umat Islam. . Abdullah bin Abbas. Contoh hadist palsu yang dibuat golongan syiah. asy-Sya’bi dan Ibrahim an-Nakhai di Kufah. Az-Zubair dan Zaid bin Arqom adalah contoh dari sekian sahabat yang mengambil sikap seperti itu. Umar bin Abdul Aziz dan Qobisah bin Zuaib di Syam. Hadist palsu tersebut digunakan untuk menjastifikasi golongan mereka masing-masing. Ikrimah dan Ata bin Abi Robbah di Makkah. maka hendaklah mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. meriwayatkan (1540 hadist). dan Taus bin Khoiman di al-Yamani serta Wahab bin Muanabbih di Yaman. Dan hal itu merembet pada perang saudara antara Ali cs. Sedangkan dari golongan tabiin yang tercatat sebagai tokoh hadist pada periode ini adalah Said dan Urawah di Madinah.”[14] Contoh hadist palsu yang dibuat golongan Muawiyah. Abu Qotadah dan Muahmmad bin Sirin di Basra. Abu Khoir Marsad al-Yazini dan Yazid bin Habib di Mesirl.

Dan dalam kitab ini hadist masih bercampur dengan fatwa sahabat dan tabiin. Abdullah bin alMubarak (118-181H) di Khurasan.‫المناء عندالله ثل ثة : انا وجبريل ومعويه‬ Artinya: “ orang yang terpercaya oleh Alloh hanya tiga. yakni Aku (Nabi). hadist Mauquf. Sistem pembukuan hadist pada stadium ini adalah. Kekhawatiran itulah yang menyebabkan kholifah memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar Muhammad bin Amru bi Hazm (w 117H) untuk membukukan hadist yang terdapat pada penghafal Amrah binti Abdurrahman bin Saad bin Zuhairah bin Ades (ahli fiqih murid Aisyah RA) serta hadist yang ada pada Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq. Ma’mar bin Rosyd (95153H) di Yaman. Jarir bin Abdul Hamid (110-188H) di Rayy dan Abdullah bin Wahab (125-197H) di Mesir. Ia khawatir kalau tidak segera dibukukan maka hadist pasti akan berangsurangsur hilang. yang selanjutnya melahirkan banyak penulis dan penghimpun hadist. dan Hammad bin salamah bin Dinar alBasri (w167H) di Basra. Hasyim bin Basyr (104-183H) di Wasit. Sehingga ketika Ia menangkap kenyataan bahwa banyak dari para penghafal hadist yang wafat. maka tergeraklah hatinya untuk mengkodifikasikan hadist. Kholifah Umar bin Abdul Aziz yang tumbuh dalam ikllim keilmuan. Muawiyah”. si pengarang menghimpun semua hadist mengenai masalah-masalah yang sama dalam satu kitab karangan saja. Said bin Urabah (w 167H). d.[15] Selanjutnya bertolak dari sini berkembanglah pengkodifikasian hadist. Sufyan as-Sauri (w161H) di Kufah. ar-Rabbi bin Sabih (w 160H). Belum ada pemilahan mana hadist yang Marfu’. Selain itu beliau juga terkenal jujur. Abdurrahman bin Amr al-Auzi (88-157H) di Syam. dan Muhammad bin Ishak (w 151H) di Madinah. Malik bin Anas / Imam Malik (94-179H). Jibril. serta semakin berkembangnya hadist palsu. Masa ini dicatat oleh sejarah sebagai masa kodifikasi resmi. Selain itu kholifah juga memerintahkan Muhammad bin Syihab az-Zuhri (w 124 H) untuk mengumpulkan hadist yang ada pada para penghafal Hijaz dan Syuriah. . membentuk pribadi yang cinta akan ilmu pengetahuan. Para tokoh tersebut misalnya: Abdul Malik bin Abdu Aziz bin Juraij (w 159H) di Makkah. Periode keempat Periode keempat berlangsung dari masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz (99H102H) sampai akhir abad kedua Hijriah.

Pada periode tersebut banyak dari golongan ulama yang dipenjara dan di siksa. yang dengan sabar menjaga kemurnian dan kesucian ajaran Nabi SAW. dan penyempurnaan. al-Musnad. dan maqtu’. Instruksi tersebut banyak mendapat tentangan dari Ulama hadist khususnya. al-Musannaf dan lain-lain. dan umat Islam umumnya yang mayoritas beraliran Ahlu Sunnah. . a. Ia menginstruksikan kepada seluruh Gubernur di Bagdad untuk menindak dengan tegas kepada siapa saja yang tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Sebab para ulama telah berhasil memisahkan hadist-hadist Nabi SAW dari yang bukan hadist (fatwa sahabat dan Tabiin) . Beberapa buku tersebut ada yang dinamakan al-Jami. serta antara hadist Sohih. mauquf. penyehatan.[16] Masa ini dapat dikatakan sebagai masa keemasan dalam sejarah kodifikasi hadist. Antara lain al-Makmun (218H) . antara lain Ahmad bin Hambal karena menentang kholifah al-Makmun dan penggantinya al-Mu’tasim (w 227 H) dan Watsiq (w 232 H). Ini berlangsung dari awal abad ke 3 H sampai sampai akhir abad ke 3. dan Dhoif. Hasan.ataupun hadist Maqtu’. Pendapat ini mendapat suport dari kholifah-kholifah pada waktu itu. Pertentangan itu berkutat di sekitar apakah al-Quran itu makhluk atau Bukan? Golongan Mu’tazilah beropini bahwa Quran adalah makhluk. kegiatan-kegiatan lainnya di masa ini adalah:[17] lawatan ke daerah-daerah yang semakin jauh guna menghimpun hadist dari para perowinya. membuat klasfikasi hadist marfu’. Pada masa ini timbul pertentangan yang hebat antara ulama kalam (khususnya Mu’tazilah) dengan Ulama hadist. Namun ditengah-tengah kegentingan tersebut lahirlah ulamaulama besar termasuk Ulama hadist. Periode kelima Periode kelima disebut dengan periode pemurnian. Misalnya Musnad as-Syafii. Musannaf al-Auzai dan al-Muwatta karya Imam Malilk yang disusun atas permintaan kholifah Abu Ja’far al-Mansur (144H). Bahkan Ia melarang keras kepada Ulama hadist untuk berfatwa dan meriwayatkan Hadist kalau tidak mengatakan demikian.

at-Tirmidzi. an-Nasai. penertiban. Kitab Sunan dan Kitab Musnad. mulai menyusun kitab-kitab sunan mereka.menghimpun kritik-kritik yang diarahkan baik pada rowi maupun matan serta memberi jawabannya. dan Ibnu Majja. Dalam arti mereka himpunan hadist-hadistnya tidak dengan jalan mengutipnya dari kitab-kitab hadist yang ada sebelumnya. f. Jadi para ulama periode ini berlombalomba untuk mengahafal sebanyak-banykanya hadist yang sudah terkodifikasi. Pada masa ini bangkit Imam hadist yang besar yaitu Ishaq bin Ruwaih yang merintis usaha memisahkan antara hadist Sahih dan tidak. Perbedaan antara keduanya adalah Ulama Mutakadimin melakukan kegiatannya secara mandiri. Pada masa ini lahir istilah ulama Mutakadimin dan ulama Mutaakhirin. Untuk itu mereka mengadakan lawatan-lawatan ke berbagai daerah untuk mencek kebenaran hadist-hadist yang didengarnya. Musaddad al-Basri. lahirlah buku-buku baru yang dinamakan Kitab Sahih. Pada stadium enam ini tumbuh sebuah asumsi bahwa sudah merasa cukup dengan hadist-hadist yang dihimpun ulama-ulama Mutakadimin. Tapi mereka mendengar langsung hadsit-hadist itu dari guru-gurunya dan mengadakan penelitian sendiri tentang matan serta perowinya. seperti Abu Daud. Ini dimulai dari abad ke 4 sampai jatuhnya Kota Bagdad (656H). sehingga tersusunkah sebuah kitab yang sistematis berdasarkan bab-bab yang diberi nama Sahih Bukhori. Usaha ini dilanjutkan oleh Imam Bukhori. Sebagai tindak lanjut dari pengklasifikasian hadist. dan ulama yang hidup sesudah abad 4 H (Muataakhirin). penambahan. Oleh sebab itu dirasakan tidak perlu lagi melakukan lawatan ke berbegai negeri untuk mencari hadist. Asad bin Musa. dan Nuaim bin Ahmad al-Kazai.[18] Adapun Ulama Mutaakhirin pada umumnya bersandar pada karya-karya Ulama Mutakadimin dalam arti kumpulan-kumpulan hadist mereka adalah hasil petikan atau nukilan dari kitab-kitab Mutakadimin. Penyusun kitab musanad lainnya adalah Musa al-Abbasi. dan penghimpunan hadist.[19] . Semangat yang tumbuh pada masa ini adalah semangat untuk memelihara. Periode keenam Periode keenam merupakan periode pemeliharaan. Imam-imam hadist lainnya. Begitu pula Imam Hambali dengan kitab musnadnya. Term-term ini jadikan sebagai pemisah antara ulama yang hidup sebelum abad ke 4 H (mutakadimin).

Sejak itu kholifah islamiyah ini dipindahkan ke Kota Konstantinopel dan sejak itu raja Turki memakai sebutan Kholifah. dengan sanad sendiri yang berbeda dengan sanad hadist rujukannya. Usaha-usaha perbaikan tersebut memunculkan beberapa Kitab hadist diantaranya:[20] kitab syarh. mengumpulkan yang masih berserakan dan memudahkan jalan-jalan pengumpulan hadist. kitab Atraf yang menyebut hanya sebagian dari matan atau tesk hadist.Selain itu ulama dalam periode ini berusaha memperbaiki susunan kitab. Periode ini bertepatan dengan masa penghancuran Kota Bagdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh pasukan Hulugu Khan (656 H). g. Turki semakin kuat dan daerahnya makin . Kemudian menakhlukkan Mesir dan melenyapkan Kholifah Abbasiyah. kitab Mustadrak. sedangkan yang berkuasa pada hakekantnya adalah Raja Mesir dari Mamalik. Periode ketujuh Periode ketujuh bisa dikatakan periode pensyarahan. kitab Jam’i yang menghimpun hadist-hadist yan telah termuat dalam kitabkitab yang telah ada. Bahkan pada abad 9 Turki di bawah pemerintahan Ottoman (dinasti Ustmaniyah) merebut Kota Konstantinopel dan dijadikan ibukotanya. Akibat dari kejadian itu maka pindahlah pemerintahan Abbasiyah ini ke Cairo Mesir. kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu baik sanad dari kitab yang dikutip maupun kitab lain. namun kholifahnya hanya simbol saja.[21] Pada akhir abad ke 7 Turki menguasai daerah-daerah Islam kecuali daerah barat (Maroko dan sebagainya). yang mengomentari kitab hadist tertentu. yaitu kitab hadist yang memuat hadist dari kitab hadist yang ada. Selain itu juga muncul kitab Mustakhraj. yang menghimpun hadist-hadist yang memiliki syarat-syarat Bukhori Muslim atau salah satu dari keduanya saja. pentarjihan serta pengeluaran riwayat. perhimpunan.

Hal-47 [20] Ibid [21] Masjfuk Zuhdi. 1990. Hal-45. Sahar al-Mamlakah al-arabiyah. [15] Penyusun Ensiklopedi Islam. [3]Muhammad bin Ali al-Maliki / Muhamad Hasbi As-Sidiqi.Cit. 1998. [14] Masjfuk Zuhdi. 1993. 44 [12] Masjfuk Zuhdi.[22] Situasi dan kondisi tersebut secara otomatis juga menggeser cara penerimaan dan penyampaian hadist. op. Op. Hal-88. [2] M. Hal-47 [18] Masjfuk Zuhdi. Ensiklopedi Islam. tapi sayangnya pada waktu yang sama pemerintahan Islam di Andalus hancur.Cit.Loc. Hal-19. Yang umum adalah mempelajari kitab-kitab hadist yang ada. Hal-1. al-Manhalal-Latif fi Usul al-Hadis al-Syarif. Jld. Op. Op. Jiddah. Jld. Pengantar Ilmu Hadist. Mereka kadang-kadang menggunakan jalan surat menyurat dan ijazah.cit. Op. cit.1.1999. Pada dekade ini jarang sekali detemuakan ulama-ulama yang mampu menyampaikan periwayatan hadist beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Loc.Cit.2. Op. Hal-84. Op. Ulum al-Hadist. 96 . Op.Cit. Hal-82 [13] Penyusun Ensiklopedi Islam. ‘Ajjaj al-Khatib.6.15 [6] Sya’ban Muhammad Ismail. Dan sejak itu Islam mengalami kemunduran. Hal-52 / 5-15 [4] Muhammad Ahmad dan Muhammad Mudzakkir. Hal-149 [16] Masjfuk Zuhdi. Maksudnya adalah sang guru memberikan izin kepada sang murid untuk meriwayatkan hadist dari guru tersebut. Hal-81 [10] Penyusun Ensiklipedi Islam. [1] Muhammad bin Ali al-Maliki.cit. Al-Hadist Al-Qudsi. atau lht Muhammad Hasbi Ash shiddiqi. mengembngkannya. Pustaka Rizqi Putra. (Surabaya: Bina Ilmu). Usul al-Hadist Ulumuhu wa Musthalahuhu. Hal-80 [8] Penyusun Ensiklipedi Islam.Cit. Op Cit.4.luas. Hal-17 [5] Muhammad bin Ali al-Maliki / Muhamad Hasbi As-Sidiqi. Maka padamlah cahaya Islam yang pernah menerangi negeri tersebut selama kurang lebih delapan abad.Ci.89 [17] Penyusun Ensiklopedi Islam. Semarang. Op.Cit. Hal-92 [19] Penyusun Ensiklopedi Islam. cet.T. Hal-87 [7] Masjfuk Zuhdi.Cit. Hal-41&51. membuat pembahasanpembahasannya atau membuat ringkasan-ringkasan. Hal-149 [9] Masjfuk zuhdi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal-95 [22] Ibid. Hal-43 [11] Ibid. P.Cit. Hal-52 / 5. Loc. Kemudian imperialisme Barat berhasil menakhlukkan negeri-negeri Islam. Sejarah & pengantar Ilmu Hadits.

. Fill in your details below or click an icon to log in: • • • Email (wajib) (Belum diterbitkan) Nama (wajib) Situs web Beritahu saya balasan komentar lewat surat elektronik. Bottom of Form Top of Form Bottom of Form My family .Tinggalkan Balasan Top of Form Enter your comment here..

my article • • • • • • • Al-Jarah Wa Al-Ta’dil Definisi Hadits Hadist Ditinjau Dari Aspek Kuantitas Sanad Hadits Ditinjau Dari Aspek Kualitas Hadits Mu’an-an dan Mu’annan Syudzudz & Illat Hadits Tahamul & Ada’ul Hadits my town • asal-usul udink’z Relasi Link • • • • • game’s Hamzex’ MUTU my pondok nurul anwar SAVEKING situs mine • • • FB friendster myspace ANDA ADALAH TAMU KE: Desember 2011 S S R K J S M « Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 .

com. Theme: Sapphire by Michael Martine. .Desember 2011 S S R K J S M 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 2 2 2 2 9 0 1 2 3 4 5 2 2 2 2 3 3 6 7 8 9 0 1 Blog pada WordPress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful