SISTEM EJAAN PENULISAN UNSUR

Pensyarah: En. Mamat Unggat

SERAPAN

Oleh: Jarau Anak Richard Pauline Anna Anak John

PENGENALAN

Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa ² bahasa asing akibat pertembungan budaya

daripada interaksi masyarakat Melayu dengan masyarakat penyebaran asing agama melalui dan perdagangan, hubungan

ilmu,

diplomatik, dan penjajahan.

KATA SERAPAN BAHASA NUSANTARA

Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur ² unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan, mengikut bahasa asal imbuhan

tersebut. Tiga kumpulan ini ialah:
y y y

Imbuhan daripada Sanskrit Imbuhan daripada Arab ² Parsi Imbuhan daripada Yunani ² Latin ² Inggeris

IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT

Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua:
y

Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , eka- , dwitri- , panca-

y

Akhiran: -wan, -man, -wati, -nita

AWALAN MAHA Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama. dan membawa pengertian paling atau tahap terbesar. y y MahaMaha- + + guru raja = = mahaguru maharaja . Contohnya. tertinggi dan teragung.

Perkataan maha dalam binaan ini tidak bertaraf imbuhan tetapi satu perkataan yang utuh. ejaan bentuk terbitan daripada jenis maha.dan kata adjektif dieja berasingan. Mengikut kelaziman. Contohnya: Maha Maha + + mulia besar = = maha mulia maha besar y y .

Contohnya: y y TataTata- + + tertib kerja = = tatatertib tatakerja .AWALAN TATA Bentuk awalan ini digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama. yang membawa pengertian suatu susunan atau peraturan.

AWALAN PRA Awalan pra. Contohnya: Pray Pray + + siswazah sejarah = = prasiswazah prasejarah .ialah awalan yang produktif yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya.

Awalan ini mempunyai potensi untuk menjadi awalan yang produktif.AWALAN SWA Digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna sendiri. walaupun dewasa ini penggunaannya masih agak terbatas. Contohnya: y y SwaSwa- + + daya asta = = swadaya (kekuatan sendiri) swasta (berdiri sendiri) .

(satu).. dan panca. PANCA Bentuk ² bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian bilangan.. iaitu eka.AWALAN EKA. Contohnya: Ekay Dwiy Triy Pancay + + + + nada fungsi bulan indera = ekanada (satu nada) = dwifungsi (dua fungsi) = tribulan (tiga bulan) = pancaindera (lima deria) .(tiga).(lima). tri. DWI.(dua). TRI.. dwi.

AWALAN PASCA Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian ¶sesudah·. Contohnya: y y PascaPasca- + + siswazah merdeka = = pascasiswazah pascamerdeka .

pekerjaan atau tugas. -MAN Penggunaan kedua ² dua akhiran ²wan dan ²man akan menerbitkan kata nama yang membawa pengertian pelaku sesuatu perbuatan. manakala ²wan digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf a. Kedua ² dua akhiran ini hanyalah bersifat kelainan. Contohnya: Seni y Harta y + + man wan = = seniman (pelaku) hartawan (pemilik) . iaitu ²man digunakan bagi bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf i. atau pemilik sesuatu sifat atau keupayaan.AKHIRAN -WAN.

dan ²wati dan ²nita bagi wanita. penggunaannya bukan sahaja tidak tekal (contohnya: seniman merujuk lelaki. bahkan amat tidak produktif. tetapi jelitawan tidak pula merujuk lelaki). Namun.AKHIRAN -WATI. -NITA Kedua ² dua akhiran ini digunakan sebagai usaha menimbulkan padanan kepada akhiran -man dan -wan. Sedikit contoh yang dapat diberikan ialah: Seni y Biduan y + + -wati -nita = = seniwati biduanita . Tujuannya untuk menimbulkan kategori jantina iaitu ²man dan ²wan bagi lelaki.

Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab ² Parsi iaitu: Awalan y Akhiran y . bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu.PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam.IMBUHAN DARIPADA ARAB . dan hal ini memudahkan proses asimilasi unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Penyerapan unsur imbuhan Arab ² Parsi ke dalam bahasa Melayu amat terbatas.

IMBUHAN AWALAN ARAB . tetapi penggunaannya amatlah terbatas. Contohnya: Biy Biy + + lazim adab = = bilazim (tidak lazim) biadab (tidak beradab) .PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu biyang berasal daripada bahasa Parsi Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif.

iaitu y y y y y y -wi -i -iah -in -at -ah .PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu.IMBUHAN AKHIRAN ARAB .

dan sebaliknya -i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan. Kedua ² dua akhiran ini bersifat kelainan. Contohnya: Dunia y Bahar y + + -wi -i = = duniawi bahari . iaitu -wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan vokal.AKHIRAN -WI. iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. dan penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar. -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif.

AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Lahir y Ilmu y + + -iah -iah = = lahiriah ilmiah .

-AH Bentuk ² bentuk kata bahasa Arab seperti mukminin / mukminat. dan -ah bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan.AKHIRAN ²IN. -AT. -at. Beberapa contoh lain yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: Hadir + y Munafik + y Qari + y -in -at -ah = = = hadirin munafikat qariah . mulimin / muslimat. dan sultan / sultanah yang mengandungi akhiran -in.

Hanya beberapa imbuhan yang menjadi unsur serapan dalam bahasa Melayu iaitu: y y y y y y ProAntiMonoPoliAutoSupra- .IMBUHAN DARIPADA YUNANI ² LATIN ² INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris.

AWALAN PRO Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju. Contoh perkataan: y y ProPro- + + barat kerajaan = = probarat prokerajaan . atau menyebelahi sesuatu pihak. memihak.

digunakan untuk menunjukkan tanda melawan. menentang. atau tidak bersetuju dengan sesuatu pihak.AWALAN ANTI Awalan antiberlawanan dengan pro-. Contoh perkataan: Antiy Antiy + + penjajah sosial = = antipenjajah antisosial . membantah.

Contoh perkataan: y y PoliPoli- + + fasa cakera = = polifasa policakera .AWALAN POLI Awalan poli- memberi pengertian banyak.

AWALAN AUTO Awalan auto- memberi pengertian secara bersendirian. Contoh perkataan: y y AutoAuto- + + carta nomi = = autocarta autonomi .

Contoh perkataan: Suby Suby + + kelas kategori = = subkelas subkategori .memberi pengertian sebahagian daripada keseluruhan.AWALAN SUB Awalan sub.

AWALAN SUPRA Awalan supra. mengatasi. Contoh perkataan: Supray Supray + + segmen kelas = = suprasegmen suprakelas . atau merentasi.membari pengertian melebihi.

AKHIRAN Bentuk ² bentuk akhiran daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Antara contohnya ialah: -isme y -ik y -al y -is y . Sebahagian besar bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu.

Akhiran -isme Contoh perkataan Nasionalisme Idealisme -ik Fonetik Saintifik -si Potensi Revolusi -al Kritikal Praktikal Ekonomis -is Sistematis Pragmatis .

KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasa pinjaman yang dominan dan kekal hingga kini. Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (DBP. Kata ² kata pinjaman bahasa Inggeris menggunakan prinsip pengekalan ejaan yang melibatkan kemunculan ciri bunyi asal dalam sistem ejaan bahasa Melayu. iaitu: Kata asing yang belum sepenuhnya terserap y Kata asing yang sepenuhnya terserap y . 1992) menggabungkan dua kumpulan utama kata pinjaman dari segi ejaannya.

y Perkataan demikian dieja dan disebut seperti kata usulnya.KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYA TERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu kerana: Ketiadaan padanannya yang sesuai y Keinginan mengekalkan bentuk asal atas dasar sifat keantarabangsaan penggunaannya. Contohnya: Landrover y Protein y Diesel y .

KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya. Penulisan kata pinjaman itu dibuat sama ada mengikut pengekalan atau perubahan abjad . umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya.

aerograf aerobe aerob Abjad ae jika bervariasi dengan e menjadi e aesthetics estetika heamatite hematit ii.oktaf Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap ae aerial aerial aerograph . Abjad a tetap a race ras abstract .abstrak octave . .i. iii.

Abjad ai tetap ai aileron aileron caisson kaison Abjad ao tetap ao aorta aorta paolo paolo Abjad au tetap au automatic automatik auditorium auditorium v.iv. vi. .

oe dan y menjadi s cent sen cylinder . u. . dan konsonan menjadi k accure akru accomodation .vii.akomodasi viii. ix. i.silinder Abjad cc di muka o. u. dan konsonan menjadi k carbon karbon classic klasik Abjad c di muka e. o. Abjad c di hadapan a.

.x. Abjad cc di muka e dan i menjadi ks accent aksen vaccin vaksin Abjad ch. xii. dan konsonan menjadi k charisma karisma cholera kolera technique teknik Abjad ch (yang diucapkan s) menjadi s chiffon sifon machine mesin xi. cch (yang diucapkan k) di muka e. o.

xv.xiii.frekuensi system sistem Abjad ea tetap ea bearing bearing gear gear Abjad ea (yang diucapkan i) menjadi i grease gris beaker bikar xiv. Abjad e tetap e effective efektif frequency . .

Abjad eo tetap eo stereo stereo geometry . xviii.neutral neutron . . Abjad ee menjadi i jeep jip beer bir Abjad ei tetap ei protein phenolpthalein protein fenolftalein xvii.xvi.neutron xix.geometri Abjad eu tetap eu neutral .

geologi tragedy . Abjad f tetap f factor .sifilis textile . .tekstil xxi.xx. xxii.tragedi Abjad i tetap i syphilis .faktor faculty .fakulti Abjad g tetap g geology .

Abjad . Abjad xxv.tieseron Abjad ie di akhir kata menjadi i calorie .kalori bogie bogi ie di akhir kata ekasuku menjadi ai pie . Abjad ia tetap ia dialect .pai xxiv.dialek diaphysis .diafisis ie tetap ie tieceron . xxvi.xxiii.

Abjad xxx.linguistik Abjad o tetap o sector thrombosis sektor trombosis xxviii.Abjad io tetap io ion ion studio .xxvii.studio iu tetap iu premium premium stadium stadium ng tetap ng congress kongres linguistics . .Abjad xxix.

duboidin xxxiii. Abjad oa menjadi o cardboard .Abjad oo menjadi u monsoon monsun cartoon kartun .xxxi.Abjad xxxiv.kadbod coat kot xxxii.Abjad oe menjadi e oestrogen estrogen foetus fetus oi tetap oi alkaloid alkaloid duboidine .

serius coupon kupon xxxvii.Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi u journal jurnal serious . Abjad oo (vokal ganda) tetap oo zoology zoologi zoo zoo xxxvi.Abjad ph yang menjadi f phoneme fonem phosphorus fosforus q menjadi k aquarium akuarium frequency frekuensi xxxviii.xxxv.Abjad .

Abjad rh menjadi r rhetoric retorik rhythm ritma Abjad sc di hadapan a. xli.sains abscissa . i.xxxix.absisa xl. . o . menjadi s science . oo dan konsonan menjadi sk scandium skadium score skor Abjad sc di hadapan e.

teater theory teori Abjad u tetap u unit unit university . Abjad sch menjadi sk scheme skim scholastic . xlv.skolastik Abjad th menjadi t theater . .universiti structure .struktur xliv.xlii.

dualisme quatum kuantum ue tetap ue duet .kiu xlix.xlvi. .Abjad ue di akhir kata menjadi u glue .tisu Abjad ue pada akhir kata ekasuku menjadi iu cue . Abjad ua tetap ua dualism .duet xlvii. Abjad xlviii.glu tissue .

kontinum vacuum vakum li. . lii.konduit Abjad uo tetap uo fluorescein fluoresein quota kuota Abjad uu menjadi u contimuun . liii.l.katalog dialogue dialog Abjad ui tetap ui annuity .anuiti conduit . Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau g digugurkan) catalogue .

lvi. lvii.vitamin Abjad x pada awal kata tetap x xenon .psikologi lv.liv. Abjad v tetap v novel novel vitamin .ekstra Abjad y yang hadir bukan di awal kata menjadi i physiology fisiologi psychology . .lateks extra .xenon Abjad x pada kedudukan lain dalam kata menjadi ks latex .

ferum Contoh kecualian ialah media massa lix. . Huruf e yang biasanya dilafazkan pepet dalam suku kata akhir dikekalkan cylinder .zenit Konsonan ganda jadi konsonan tunggal.asimilasi ferrum .ambulans lxi. Abjad z tetap z ozone . lx.ozon zenith . kecuali apabila mengelirukan assimilation .kaunter Abjad ce menjadi s science sains ambulance .silinder counter .lviii.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful