SISTEM EJAAN PENULISAN UNSUR

Pensyarah: En. Mamat Unggat

SERAPAN

Oleh: Jarau Anak Richard Pauline Anna Anak John

PENGENALAN

Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa ² bahasa asing akibat pertembungan budaya

daripada interaksi masyarakat Melayu dengan masyarakat penyebaran asing agama melalui dan perdagangan, hubungan

ilmu,

diplomatik, dan penjajahan.

KATA SERAPAN BAHASA NUSANTARA

Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur ² unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan, mengikut bahasa asal imbuhan

tersebut. Tiga kumpulan ini ialah:
y y y

Imbuhan daripada Sanskrit Imbuhan daripada Arab ² Parsi Imbuhan daripada Yunani ² Latin ² Inggeris

IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT

Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua:
y

Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , eka- , dwitri- , panca-

y

Akhiran: -wan, -man, -wati, -nita

y y MahaMaha- + + guru raja = = mahaguru maharaja . Contohnya. dan membawa pengertian paling atau tahap terbesar. tertinggi dan teragung.AWALAN MAHA Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama.

ejaan bentuk terbitan daripada jenis maha. Perkataan maha dalam binaan ini tidak bertaraf imbuhan tetapi satu perkataan yang utuh. Contohnya: Maha Maha + + mulia besar = = maha mulia maha besar y y .dan kata adjektif dieja berasingan. Mengikut kelaziman.

yang membawa pengertian suatu susunan atau peraturan. Contohnya: y y TataTata- + + tertib kerja = = tatatertib tatakerja .AWALAN TATA Bentuk awalan ini digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama.

Contohnya: Pray Pray + + siswazah sejarah = = prasiswazah prasejarah .ialah awalan yang produktif yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya.AWALAN PRA Awalan pra.

Contohnya: y y SwaSwa- + + daya asta = = swadaya (kekuatan sendiri) swasta (berdiri sendiri) .AWALAN SWA Digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna sendiri. walaupun dewasa ini penggunaannya masih agak terbatas. Awalan ini mempunyai potensi untuk menjadi awalan yang produktif.

DWI.(lima). TRI. Contohnya: Ekay Dwiy Triy Pancay + + + + nada fungsi bulan indera = ekanada (satu nada) = dwifungsi (dua fungsi) = tribulan (tiga bulan) = pancaindera (lima deria) ... dan panca. tri. iaitu eka.(tiga).. PANCA Bentuk ² bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian bilangan. dwi.(dua).AWALAN EKA.(satu).

Contohnya: y y PascaPasca- + + siswazah merdeka = = pascasiswazah pascamerdeka .AWALAN PASCA Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian ¶sesudah·.

-MAN Penggunaan kedua ² dua akhiran ²wan dan ²man akan menerbitkan kata nama yang membawa pengertian pelaku sesuatu perbuatan. atau pemilik sesuatu sifat atau keupayaan. pekerjaan atau tugas. iaitu ²man digunakan bagi bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf i. manakala ²wan digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf a.AKHIRAN -WAN. Contohnya: Seni y Harta y + + man wan = = seniman (pelaku) hartawan (pemilik) . Kedua ² dua akhiran ini hanyalah bersifat kelainan.

Namun. bahkan amat tidak produktif. Tujuannya untuk menimbulkan kategori jantina iaitu ²man dan ²wan bagi lelaki.AKHIRAN -WATI. dan ²wati dan ²nita bagi wanita. -NITA Kedua ² dua akhiran ini digunakan sebagai usaha menimbulkan padanan kepada akhiran -man dan -wan. penggunaannya bukan sahaja tidak tekal (contohnya: seniman merujuk lelaki. tetapi jelitawan tidak pula merujuk lelaki). Sedikit contoh yang dapat diberikan ialah: Seni y Biduan y + + -wati -nita = = seniwati biduanita .

Penyerapan unsur imbuhan Arab ² Parsi ke dalam bahasa Melayu amat terbatas.IMBUHAN DARIPADA ARAB . bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu. Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab ² Parsi iaitu: Awalan y Akhiran y .PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam. dan hal ini memudahkan proses asimilasi unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.

IMBUHAN AWALAN ARAB . Contohnya: Biy Biy + + lazim adab = = bilazim (tidak lazim) biadab (tidak beradab) . tetapi penggunaannya amatlah terbatas.PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu biyang berasal daripada bahasa Parsi Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif.

iaitu y y y y y y -wi -i -iah -in -at -ah .PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu.IMBUHAN AKHIRAN ARAB .

dan penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar. iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Dunia y Bahar y + + -wi -i = = duniawi bahari . iaitu -wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan vokal. -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif. dan sebaliknya -i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan.AKHIRAN -WI. Kedua ² dua akhiran ini bersifat kelainan.

Contohnya: Lahir y Ilmu y + + -iah -iah = = lahiriah ilmiah .AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar.

-AT. dan -ah bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan. -at. -AH Bentuk ² bentuk kata bahasa Arab seperti mukminin / mukminat.AKHIRAN ²IN. dan sultan / sultanah yang mengandungi akhiran -in. mulimin / muslimat. Beberapa contoh lain yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: Hadir + y Munafik + y Qari + y -in -at -ah = = = hadirin munafikat qariah .

Hanya beberapa imbuhan yang menjadi unsur serapan dalam bahasa Melayu iaitu: y y y y y y ProAntiMonoPoliAutoSupra- .IMBUHAN DARIPADA YUNANI ² LATIN ² INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris.

AWALAN PRO Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju. atau menyebelahi sesuatu pihak. memihak. Contoh perkataan: y y ProPro- + + barat kerajaan = = probarat prokerajaan .

menentang.AWALAN ANTI Awalan antiberlawanan dengan pro-. digunakan untuk menunjukkan tanda melawan. Contoh perkataan: Antiy Antiy + + penjajah sosial = = antipenjajah antisosial . atau tidak bersetuju dengan sesuatu pihak. membantah.

Contoh perkataan: y y PoliPoli- + + fasa cakera = = polifasa policakera .AWALAN POLI Awalan poli- memberi pengertian banyak.

Contoh perkataan: y y AutoAuto- + + carta nomi = = autocarta autonomi .AWALAN AUTO Awalan auto- memberi pengertian secara bersendirian.

AWALAN SUB Awalan sub. Contoh perkataan: Suby Suby + + kelas kategori = = subkelas subkategori .memberi pengertian sebahagian daripada keseluruhan.

AWALAN SUPRA Awalan supra. Contoh perkataan: Supray Supray + + segmen kelas = = suprasegmen suprakelas . atau merentasi.membari pengertian melebihi. mengatasi.

Sebahagian besar bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu.AKHIRAN Bentuk ² bentuk akhiran daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Antara contohnya ialah: -isme y -ik y -al y -is y .

Akhiran -isme Contoh perkataan Nasionalisme Idealisme -ik Fonetik Saintifik -si Potensi Revolusi -al Kritikal Praktikal Ekonomis -is Sistematis Pragmatis .

KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasa pinjaman yang dominan dan kekal hingga kini. 1992) menggabungkan dua kumpulan utama kata pinjaman dari segi ejaannya. Kata ² kata pinjaman bahasa Inggeris menggunakan prinsip pengekalan ejaan yang melibatkan kemunculan ciri bunyi asal dalam sistem ejaan bahasa Melayu. Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (DBP. iaitu: Kata asing yang belum sepenuhnya terserap y Kata asing yang sepenuhnya terserap y .

Contohnya: Landrover y Protein y Diesel y .KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYA TERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu kerana: Ketiadaan padanannya yang sesuai y Keinginan mengekalkan bentuk asal atas dasar sifat keantarabangsaan penggunaannya. y Perkataan demikian dieja dan disebut seperti kata usulnya.

umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya. Penulisan kata pinjaman itu dibuat sama ada mengikut pengekalan atau perubahan abjad .KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya.

aerograf aerobe aerob Abjad ae jika bervariasi dengan e menjadi e aesthetics estetika heamatite hematit ii.oktaf Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap ae aerial aerial aerograph .i. iii.abstrak octave . Abjad a tetap a race ras abstract . .

. vi.iv. Abjad ai tetap ai aileron aileron caisson kaison Abjad ao tetap ao aorta aorta paolo paolo Abjad au tetap au automatic automatik auditorium auditorium v.

akomodasi viii. ix. dan konsonan menjadi k carbon karbon classic klasik Abjad c di muka e. dan konsonan menjadi k accure akru accomodation . o.silinder Abjad cc di muka o. u. i.vii. u. . oe dan y menjadi s cent sen cylinder . Abjad c di hadapan a.

o. xii. . dan konsonan menjadi k charisma karisma cholera kolera technique teknik Abjad ch (yang diucapkan s) menjadi s chiffon sifon machine mesin xi. cch (yang diucapkan k) di muka e.x. Abjad cc di muka e dan i menjadi ks accent aksen vaccin vaksin Abjad ch.

xv. Abjad e tetap e effective efektif frequency .xiii.frekuensi system sistem Abjad ea tetap ea bearing bearing gear gear Abjad ea (yang diucapkan i) menjadi i grease gris beaker bikar xiv. .

geometri Abjad eu tetap eu neutral .neutral neutron . Abjad ee menjadi i jeep jip beer bir Abjad ei tetap ei protein phenolpthalein protein fenolftalein xvii. xviii.xvi.neutron xix. . Abjad eo tetap eo stereo stereo geometry .

Abjad f tetap f factor .geologi tragedy .fakulti Abjad g tetap g geology . xxii.xx.tragedi Abjad i tetap i syphilis .faktor faculty . .tekstil xxi.sifilis textile .

Abjad xxv.diafisis ie tetap ie tieceron . xxvi.pai xxiv.dialek diaphysis .xxiii.tieseron Abjad ie di akhir kata menjadi i calorie .kalori bogie bogi ie di akhir kata ekasuku menjadi ai pie . Abjad ia tetap ia dialect . Abjad .

Abjad xxx.Abjad io tetap io ion ion studio .xxvii. .studio iu tetap iu premium premium stadium stadium ng tetap ng congress kongres linguistics .linguistik Abjad o tetap o sector thrombosis sektor trombosis xxviii.Abjad xxix.

duboidin xxxiii.kadbod coat kot xxxii.xxxi. Abjad oa menjadi o cardboard .Abjad oo menjadi u monsoon monsun cartoon kartun .Abjad xxxiv.Abjad oe menjadi e oestrogen estrogen foetus fetus oi tetap oi alkaloid alkaloid duboidine .

xxxv.Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi u journal jurnal serious .Abjad ph yang menjadi f phoneme fonem phosphorus fosforus q menjadi k aquarium akuarium frequency frekuensi xxxviii.serius coupon kupon xxxvii.Abjad . Abjad oo (vokal ganda) tetap oo zoology zoologi zoo zoo xxxvi.

xli.xxxix.sains abscissa . o .absisa xl. . oo dan konsonan menjadi sk scandium skadium score skor Abjad sc di hadapan e. menjadi s science .Abjad rh menjadi r rhetoric retorik rhythm ritma Abjad sc di hadapan a. i.

xlv.skolastik Abjad th menjadi t theater . Abjad sch menjadi sk scheme skim scholastic .universiti structure . .struktur xliv.teater theory teori Abjad u tetap u unit unit university .xlii.

kiu xlix.glu tissue .tisu Abjad ue pada akhir kata ekasuku menjadi iu cue .duet xlvii.dualisme quatum kuantum ue tetap ue duet .xlvi. Abjad xlviii. . Abjad ua tetap ua dualism .Abjad ue di akhir kata menjadi u glue .

konduit Abjad uo tetap uo fluorescein fluoresein quota kuota Abjad uu menjadi u contimuun . lii.kontinum vacuum vakum li.anuiti conduit . .l. Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau g digugurkan) catalogue .katalog dialogue dialog Abjad ui tetap ui annuity . liii.

Abjad v tetap v novel novel vitamin .psikologi lv. .xenon Abjad x pada kedudukan lain dalam kata menjadi ks latex .lateks extra . lvi. lvii.liv.vitamin Abjad x pada awal kata tetap x xenon .ekstra Abjad y yang hadir bukan di awal kata menjadi i physiology fisiologi psychology .

. Abjad z tetap z ozone . Huruf e yang biasanya dilafazkan pepet dalam suku kata akhir dikekalkan cylinder .silinder counter .ambulans lxi.asimilasi ferrum .ozon zenith .zenit Konsonan ganda jadi konsonan tunggal. lx.ferum Contoh kecualian ialah media massa lix. kecuali apabila mengelirukan assimilation .kaunter Abjad ce menjadi s science sains ambulance .lviii.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful