SISTEM EJAAN PENULISAN UNSUR

Pensyarah: En. Mamat Unggat

SERAPAN

Oleh: Jarau Anak Richard Pauline Anna Anak John

PENGENALAN

Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa ² bahasa asing akibat pertembungan budaya

daripada interaksi masyarakat Melayu dengan masyarakat penyebaran asing agama melalui dan perdagangan, hubungan

ilmu,

diplomatik, dan penjajahan.

KATA SERAPAN BAHASA NUSANTARA

Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur ² unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan, mengikut bahasa asal imbuhan

tersebut. Tiga kumpulan ini ialah:
y y y

Imbuhan daripada Sanskrit Imbuhan daripada Arab ² Parsi Imbuhan daripada Yunani ² Latin ² Inggeris

IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT

Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua:
y

Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , eka- , dwitri- , panca-

y

Akhiran: -wan, -man, -wati, -nita

y y MahaMaha- + + guru raja = = mahaguru maharaja . Contohnya. dan membawa pengertian paling atau tahap terbesar. tertinggi dan teragung.AWALAN MAHA Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama.

Mengikut kelaziman. ejaan bentuk terbitan daripada jenis maha. Contohnya: Maha Maha + + mulia besar = = maha mulia maha besar y y . Perkataan maha dalam binaan ini tidak bertaraf imbuhan tetapi satu perkataan yang utuh.dan kata adjektif dieja berasingan.

yang membawa pengertian suatu susunan atau peraturan. Contohnya: y y TataTata- + + tertib kerja = = tatatertib tatakerja .AWALAN TATA Bentuk awalan ini digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama.

AWALAN PRA Awalan pra.ialah awalan yang produktif yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Contohnya: Pray Pray + + siswazah sejarah = = prasiswazah prasejarah .

AWALAN SWA Digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna sendiri. Contohnya: y y SwaSwa- + + daya asta = = swadaya (kekuatan sendiri) swasta (berdiri sendiri) . walaupun dewasa ini penggunaannya masih agak terbatas. Awalan ini mempunyai potensi untuk menjadi awalan yang produktif.

PANCA Bentuk ² bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian bilangan. tri..AWALAN EKA. iaitu eka.. DWI. dwi.(satu).(tiga).(dua). TRI..(lima). Contohnya: Ekay Dwiy Triy Pancay + + + + nada fungsi bulan indera = ekanada (satu nada) = dwifungsi (dua fungsi) = tribulan (tiga bulan) = pancaindera (lima deria) . dan panca.

Contohnya: y y PascaPasca- + + siswazah merdeka = = pascasiswazah pascamerdeka .AWALAN PASCA Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian ¶sesudah·.

Kedua ² dua akhiran ini hanyalah bersifat kelainan. iaitu ²man digunakan bagi bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf i. atau pemilik sesuatu sifat atau keupayaan. manakala ²wan digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf a.AKHIRAN -WAN. Contohnya: Seni y Harta y + + man wan = = seniman (pelaku) hartawan (pemilik) . pekerjaan atau tugas. -MAN Penggunaan kedua ² dua akhiran ²wan dan ²man akan menerbitkan kata nama yang membawa pengertian pelaku sesuatu perbuatan.

tetapi jelitawan tidak pula merujuk lelaki). -NITA Kedua ² dua akhiran ini digunakan sebagai usaha menimbulkan padanan kepada akhiran -man dan -wan. penggunaannya bukan sahaja tidak tekal (contohnya: seniman merujuk lelaki.AKHIRAN -WATI. Sedikit contoh yang dapat diberikan ialah: Seni y Biduan y + + -wati -nita = = seniwati biduanita . Tujuannya untuk menimbulkan kategori jantina iaitu ²man dan ²wan bagi lelaki. Namun. bahkan amat tidak produktif. dan ²wati dan ²nita bagi wanita.

IMBUHAN DARIPADA ARAB . dan hal ini memudahkan proses asimilasi unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam. Penyerapan unsur imbuhan Arab ² Parsi ke dalam bahasa Melayu amat terbatas. Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab ² Parsi iaitu: Awalan y Akhiran y . bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu.

tetapi penggunaannya amatlah terbatas.IMBUHAN AWALAN ARAB .PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu biyang berasal daripada bahasa Parsi Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif. Contohnya: Biy Biy + + lazim adab = = bilazim (tidak lazim) biadab (tidak beradab) .

iaitu y y y y y y -wi -i -iah -in -at -ah .IMBUHAN AKHIRAN ARAB .PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu.

Kedua ² dua akhiran ini bersifat kelainan. -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif. iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. dan sebaliknya -i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan. iaitu -wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan vokal.AKHIRAN -WI. dan penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar. Contohnya: Dunia y Bahar y + + -wi -i = = duniawi bahari .

Contohnya: Lahir y Ilmu y + + -iah -iah = = lahiriah ilmiah .AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar.

dan sultan / sultanah yang mengandungi akhiran -in. -at. mulimin / muslimat. -AT. Beberapa contoh lain yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: Hadir + y Munafik + y Qari + y -in -at -ah = = = hadirin munafikat qariah . dan -ah bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan.AKHIRAN ²IN. -AH Bentuk ² bentuk kata bahasa Arab seperti mukminin / mukminat.

IMBUHAN DARIPADA YUNANI ² LATIN ² INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris. Hanya beberapa imbuhan yang menjadi unsur serapan dalam bahasa Melayu iaitu: y y y y y y ProAntiMonoPoliAutoSupra- .

memihak. atau menyebelahi sesuatu pihak. Contoh perkataan: y y ProPro- + + barat kerajaan = = probarat prokerajaan .AWALAN PRO Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju.

membantah.AWALAN ANTI Awalan antiberlawanan dengan pro-. Contoh perkataan: Antiy Antiy + + penjajah sosial = = antipenjajah antisosial . atau tidak bersetuju dengan sesuatu pihak. menentang. digunakan untuk menunjukkan tanda melawan.

Contoh perkataan: y y PoliPoli- + + fasa cakera = = polifasa policakera .AWALAN POLI Awalan poli- memberi pengertian banyak.

Contoh perkataan: y y AutoAuto- + + carta nomi = = autocarta autonomi .AWALAN AUTO Awalan auto- memberi pengertian secara bersendirian.

Contoh perkataan: Suby Suby + + kelas kategori = = subkelas subkategori .AWALAN SUB Awalan sub.memberi pengertian sebahagian daripada keseluruhan.

membari pengertian melebihi. atau merentasi. mengatasi. Contoh perkataan: Supray Supray + + segmen kelas = = suprasegmen suprakelas .AWALAN SUPRA Awalan supra.

Sebahagian besar bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. Antara contohnya ialah: -isme y -ik y -al y -is y .AKHIRAN Bentuk ² bentuk akhiran daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu.

Akhiran -isme Contoh perkataan Nasionalisme Idealisme -ik Fonetik Saintifik -si Potensi Revolusi -al Kritikal Praktikal Ekonomis -is Sistematis Pragmatis .

1992) menggabungkan dua kumpulan utama kata pinjaman dari segi ejaannya. Kata ² kata pinjaman bahasa Inggeris menggunakan prinsip pengekalan ejaan yang melibatkan kemunculan ciri bunyi asal dalam sistem ejaan bahasa Melayu.KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasa pinjaman yang dominan dan kekal hingga kini. Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (DBP. iaitu: Kata asing yang belum sepenuhnya terserap y Kata asing yang sepenuhnya terserap y .

Contohnya: Landrover y Protein y Diesel y . y Perkataan demikian dieja dan disebut seperti kata usulnya.KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYA TERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu kerana: Ketiadaan padanannya yang sesuai y Keinginan mengekalkan bentuk asal atas dasar sifat keantarabangsaan penggunaannya.

Penulisan kata pinjaman itu dibuat sama ada mengikut pengekalan atau perubahan abjad .KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya. umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya.

oktaf Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap ae aerial aerial aerograph .aerograf aerobe aerob Abjad ae jika bervariasi dengan e menjadi e aesthetics estetika heamatite hematit ii. iii. . Abjad a tetap a race ras abstract .i.abstrak octave .

iv. vi. . Abjad ai tetap ai aileron aileron caisson kaison Abjad ao tetap ao aorta aorta paolo paolo Abjad au tetap au automatic automatik auditorium auditorium v.

akomodasi viii. u. u. i. dan konsonan menjadi k carbon karbon classic klasik Abjad c di muka e. ix. o. oe dan y menjadi s cent sen cylinder .vii. dan konsonan menjadi k accure akru accomodation .silinder Abjad cc di muka o. . Abjad c di hadapan a.

xii.x. o. dan konsonan menjadi k charisma karisma cholera kolera technique teknik Abjad ch (yang diucapkan s) menjadi s chiffon sifon machine mesin xi. cch (yang diucapkan k) di muka e. . Abjad cc di muka e dan i menjadi ks accent aksen vaccin vaksin Abjad ch.

Abjad e tetap e effective efektif frequency . xv. .frekuensi system sistem Abjad ea tetap ea bearing bearing gear gear Abjad ea (yang diucapkan i) menjadi i grease gris beaker bikar xiv.xiii.

Abjad ee menjadi i jeep jip beer bir Abjad ei tetap ei protein phenolpthalein protein fenolftalein xvii.neutral neutron . Abjad eo tetap eo stereo stereo geometry . xviii. .neutron xix.xvi.geometri Abjad eu tetap eu neutral .

xxii. Abjad f tetap f factor .fakulti Abjad g tetap g geology .sifilis textile .xx.geologi tragedy .faktor faculty .tragedi Abjad i tetap i syphilis .tekstil xxi. .

tieseron Abjad ie di akhir kata menjadi i calorie .pai xxiv. xxvi. Abjad ia tetap ia dialect . Abjad xxv.xxiii. Abjad .dialek diaphysis .kalori bogie bogi ie di akhir kata ekasuku menjadi ai pie .diafisis ie tetap ie tieceron .

linguistik Abjad o tetap o sector thrombosis sektor trombosis xxviii.xxvii.studio iu tetap iu premium premium stadium stadium ng tetap ng congress kongres linguistics . .Abjad xxix.Abjad io tetap io ion ion studio . Abjad xxx.

kadbod coat kot xxxii.Abjad xxxiv.Abjad oe menjadi e oestrogen estrogen foetus fetus oi tetap oi alkaloid alkaloid duboidine .xxxi. Abjad oa menjadi o cardboard .duboidin xxxiii.Abjad oo menjadi u monsoon monsun cartoon kartun .

serius coupon kupon xxxvii.xxxv.Abjad .Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi u journal jurnal serious .Abjad ph yang menjadi f phoneme fonem phosphorus fosforus q menjadi k aquarium akuarium frequency frekuensi xxxviii. Abjad oo (vokal ganda) tetap oo zoology zoologi zoo zoo xxxvi.

oo dan konsonan menjadi sk scandium skadium score skor Abjad sc di hadapan e. . o .sains abscissa . xli.xxxix.absisa xl. i. menjadi s science .Abjad rh menjadi r rhetoric retorik rhythm ritma Abjad sc di hadapan a.

skolastik Abjad th menjadi t theater .struktur xliv. xlv. Abjad sch menjadi sk scheme skim scholastic .universiti structure .xlii.teater theory teori Abjad u tetap u unit unit university . .

xlvi. Abjad ua tetap ua dualism .glu tissue .Abjad ue di akhir kata menjadi u glue .dualisme quatum kuantum ue tetap ue duet .tisu Abjad ue pada akhir kata ekasuku menjadi iu cue .duet xlvii.kiu xlix. . Abjad xlviii.

.l. lii.katalog dialogue dialog Abjad ui tetap ui annuity . Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau g digugurkan) catalogue . liii.kontinum vacuum vakum li.anuiti conduit .konduit Abjad uo tetap uo fluorescein fluoresein quota kuota Abjad uu menjadi u contimuun .

lateks extra . lvi.psikologi lv.ekstra Abjad y yang hadir bukan di awal kata menjadi i physiology fisiologi psychology . lvii.xenon Abjad x pada kedudukan lain dalam kata menjadi ks latex . Abjad v tetap v novel novel vitamin .liv.vitamin Abjad x pada awal kata tetap x xenon . .

lx.ferum Contoh kecualian ialah media massa lix.lviii.silinder counter .asimilasi ferrum .zenit Konsonan ganda jadi konsonan tunggal.ambulans lxi.kaunter Abjad ce menjadi s science sains ambulance . .ozon zenith . Huruf e yang biasanya dilafazkan pepet dalam suku kata akhir dikekalkan cylinder . Abjad z tetap z ozone . kecuali apabila mengelirukan assimilation .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful