SISTEM EJAAN PENULISAN UNSUR

Pensyarah: En. Mamat Unggat

SERAPAN

Oleh: Jarau Anak Richard Pauline Anna Anak John

PENGENALAN

Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa ² bahasa asing akibat pertembungan budaya

daripada interaksi masyarakat Melayu dengan masyarakat penyebaran asing agama melalui dan perdagangan, hubungan

ilmu,

diplomatik, dan penjajahan.

KATA SERAPAN BAHASA NUSANTARA

Secara umumnya, kita dapat membahagikan unsur ² unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan, mengikut bahasa asal imbuhan

tersebut. Tiga kumpulan ini ialah:
y y y

Imbuhan daripada Sanskrit Imbuhan daripada Arab ² Parsi Imbuhan daripada Yunani ² Latin ² Inggeris

IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT

Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua:
y

Awalan: maha- , tata- , pra- , swa- , tuna- , eka- , dwitri- , panca-

y

Akhiran: -wan, -man, -wati, -nita

tertinggi dan teragung.AWALAN MAHA Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama. dan membawa pengertian paling atau tahap terbesar. Contohnya. y y MahaMaha- + + guru raja = = mahaguru maharaja .

Mengikut kelaziman. Perkataan maha dalam binaan ini tidak bertaraf imbuhan tetapi satu perkataan yang utuh. ejaan bentuk terbitan daripada jenis maha. Contohnya: Maha Maha + + mulia besar = = maha mulia maha besar y y .dan kata adjektif dieja berasingan.

Contohnya: y y TataTata- + + tertib kerja = = tatatertib tatakerja . yang membawa pengertian suatu susunan atau peraturan.AWALAN TATA Bentuk awalan ini digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama.

AWALAN PRA Awalan pra.ialah awalan yang produktif yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Contohnya: Pray Pray + + siswazah sejarah = = prasiswazah prasejarah .

walaupun dewasa ini penggunaannya masih agak terbatas.AWALAN SWA Digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna sendiri. Contohnya: y y SwaSwa- + + daya asta = = swadaya (kekuatan sendiri) swasta (berdiri sendiri) . Awalan ini mempunyai potensi untuk menjadi awalan yang produktif.

DWI.(tiga).. PANCA Bentuk ² bentuk di atas ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian bilangan.(lima). dwi. dan panca. tri.AWALAN EKA.(satu). Contohnya: Ekay Dwiy Triy Pancay + + + + nada fungsi bulan indera = ekanada (satu nada) = dwifungsi (dua fungsi) = tribulan (tiga bulan) = pancaindera (lima deria) . iaitu eka.(dua). TRI...

AWALAN PASCA Awalan ini ialah bentuk imbuhan yang menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian ¶sesudah·. Contohnya: y y PascaPasca- + + siswazah merdeka = = pascasiswazah pascamerdeka .

-MAN Penggunaan kedua ² dua akhiran ²wan dan ²man akan menerbitkan kata nama yang membawa pengertian pelaku sesuatu perbuatan. iaitu ²man digunakan bagi bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf i.AKHIRAN -WAN. manakala ²wan digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf a. pekerjaan atau tugas. Kedua ² dua akhiran ini hanyalah bersifat kelainan. atau pemilik sesuatu sifat atau keupayaan. Contohnya: Seni y Harta y + + man wan = = seniman (pelaku) hartawan (pemilik) .

Sedikit contoh yang dapat diberikan ialah: Seni y Biduan y + + -wati -nita = = seniwati biduanita . bahkan amat tidak produktif. dan ²wati dan ²nita bagi wanita. -NITA Kedua ² dua akhiran ini digunakan sebagai usaha menimbulkan padanan kepada akhiran -man dan -wan. Namun. Tujuannya untuk menimbulkan kategori jantina iaitu ²man dan ²wan bagi lelaki.AKHIRAN -WATI. tetapi jelitawan tidak pula merujuk lelaki). penggunaannya bukan sahaja tidak tekal (contohnya: seniman merujuk lelaki.

IMBUHAN DARIPADA ARAB . Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab ² Parsi iaitu: Awalan y Akhiran y . bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu. Penyerapan unsur imbuhan Arab ² Parsi ke dalam bahasa Melayu amat terbatas.PARSI Sebagai bahasa rasmi Islam. dan hal ini memudahkan proses asimilasi unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.

PARSI Hanya terdapat satu imbuhan awalan iaitu biyang berasal daripada bahasa Parsi Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif. Contohnya: Biy Biy + + lazim adab = = bilazim (tidak lazim) biadab (tidak beradab) . tetapi penggunaannya amatlah terbatas.IMBUHAN AWALAN ARAB .

iaitu y y y y y y -wi -i -iah -in -at -ah .PARSI Terdapat enam imbuhan akhiran daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu.IMBUHAN AKHIRAN ARAB .

iaitu -wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan vokal. Contohnya: Dunia y Bahar y + + -wi -i = = duniawi bahari .AKHIRAN -WI. dan penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar. -I Akhiran ini digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif. dan sebaliknya -i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan. iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Kedua ² dua akhiran ini bersifat kelainan.

AKHIRAN -IAH Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Lahir y Ilmu y + + -iah -iah = = lahiriah ilmiah .

dan sultan / sultanah yang mengandungi akhiran -in. -at. -AH Bentuk ² bentuk kata bahasa Arab seperti mukminin / mukminat. mulimin / muslimat.AKHIRAN ²IN. dan -ah bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan. Beberapa contoh lain yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: Hadir + y Munafik + y Qari + y -in -at -ah = = = hadirin munafikat qariah . -AT.

IMBUHAN DARIPADA YUNANI ² LATIN ² INGGERIS Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris. Hanya beberapa imbuhan yang menjadi unsur serapan dalam bahasa Melayu iaitu: y y y y y y ProAntiMonoPoliAutoSupra- .

Contoh perkataan: y y ProPro- + + barat kerajaan = = probarat prokerajaan . atau menyebelahi sesuatu pihak. memihak.AWALAN PRO Digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju.

atau tidak bersetuju dengan sesuatu pihak. membantah. menentang. Contoh perkataan: Antiy Antiy + + penjajah sosial = = antipenjajah antisosial . digunakan untuk menunjukkan tanda melawan.AWALAN ANTI Awalan antiberlawanan dengan pro-.

AWALAN POLI Awalan poli- memberi pengertian banyak. Contoh perkataan: y y PoliPoli- + + fasa cakera = = polifasa policakera .

Contoh perkataan: y y AutoAuto- + + carta nomi = = autocarta autonomi .AWALAN AUTO Awalan auto- memberi pengertian secara bersendirian.

memberi pengertian sebahagian daripada keseluruhan.AWALAN SUB Awalan sub. Contoh perkataan: Suby Suby + + kelas kategori = = subkelas subkategori .

membari pengertian melebihi. Contoh perkataan: Supray Supray + + segmen kelas = = suprasegmen suprakelas .AWALAN SUPRA Awalan supra. mengatasi. atau merentasi.

AKHIRAN Bentuk ² bentuk akhiran daripada bahasa Yunani ² Latin ² Inggeris belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Antara contohnya ialah: -isme y -ik y -al y -is y . Sebahagian besar bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu.

Akhiran -isme Contoh perkataan Nasionalisme Idealisme -ik Fonetik Saintifik -si Potensi Revolusi -al Kritikal Praktikal Ekonomis -is Sistematis Pragmatis .

Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (DBP. iaitu: Kata asing yang belum sepenuhnya terserap y Kata asing yang sepenuhnya terserap y . Kata ² kata pinjaman bahasa Inggeris menggunakan prinsip pengekalan ejaan yang melibatkan kemunculan ciri bunyi asal dalam sistem ejaan bahasa Melayu. 1992) menggabungkan dua kumpulan utama kata pinjaman dari segi ejaannya.KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS Bahasa Inggeris merupakan unsur bahasa pinjaman yang dominan dan kekal hingga kini.

Contohnya: Landrover y Protein y Diesel y . y Perkataan demikian dieja dan disebut seperti kata usulnya.KATA ASING YANG BELUM SEPENUHNYA TERSERAP Terdapat segelintir kata asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu kerana: Ketiadaan padanannya yang sesuai y Keinginan mengekalkan bentuk asal atas dasar sifat keantarabangsaan penggunaannya.

KATA ASING YANG SEPENUHNYA TERSERAP Kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya. Penulisan kata pinjaman itu dibuat sama ada mengikut pengekalan atau perubahan abjad . umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya.

. Abjad a tetap a race ras abstract .oktaf Abjad ae jika tidak bervariasi dengan e tetap ae aerial aerial aerograph .aerograf aerobe aerob Abjad ae jika bervariasi dengan e menjadi e aesthetics estetika heamatite hematit ii.i. iii.abstrak octave .

. vi. Abjad ai tetap ai aileron aileron caisson kaison Abjad ao tetap ao aorta aorta paolo paolo Abjad au tetap au automatic automatik auditorium auditorium v.iv.

ix. Abjad c di hadapan a.silinder Abjad cc di muka o. oe dan y menjadi s cent sen cylinder . . dan konsonan menjadi k accure akru accomodation . o. dan konsonan menjadi k carbon karbon classic klasik Abjad c di muka e.vii. u.akomodasi viii. u. i.

o. xii.x. dan konsonan menjadi k charisma karisma cholera kolera technique teknik Abjad ch (yang diucapkan s) menjadi s chiffon sifon machine mesin xi. cch (yang diucapkan k) di muka e. Abjad cc di muka e dan i menjadi ks accent aksen vaccin vaksin Abjad ch. .

xv.xiii. . Abjad e tetap e effective efektif frequency .frekuensi system sistem Abjad ea tetap ea bearing bearing gear gear Abjad ea (yang diucapkan i) menjadi i grease gris beaker bikar xiv.

Abjad ee menjadi i jeep jip beer bir Abjad ei tetap ei protein phenolpthalein protein fenolftalein xvii.neutron xix.xvi.neutral neutron . .geometri Abjad eu tetap eu neutral . xviii. Abjad eo tetap eo stereo stereo geometry .

Abjad f tetap f factor .geologi tragedy .tragedi Abjad i tetap i syphilis .fakulti Abjad g tetap g geology .faktor faculty . . xxii.tekstil xxi.xx.sifilis textile .

Abjad ia tetap ia dialect .xxiii. Abjad . Abjad xxv.tieseron Abjad ie di akhir kata menjadi i calorie . xxvi.diafisis ie tetap ie tieceron .kalori bogie bogi ie di akhir kata ekasuku menjadi ai pie .dialek diaphysis .pai xxiv.

Abjad xxix.studio iu tetap iu premium premium stadium stadium ng tetap ng congress kongres linguistics .xxvii. . Abjad xxx.linguistik Abjad o tetap o sector thrombosis sektor trombosis xxviii.Abjad io tetap io ion ion studio .

Abjad xxxiv.Abjad oo menjadi u monsoon monsun cartoon kartun .kadbod coat kot xxxii.xxxi. Abjad oa menjadi o cardboard .Abjad oe menjadi e oestrogen estrogen foetus fetus oi tetap oi alkaloid alkaloid duboidine .duboidin xxxiii.

serius coupon kupon xxxvii.xxxv.Abjad ph yang menjadi f phoneme fonem phosphorus fosforus q menjadi k aquarium akuarium frequency frekuensi xxxviii.Abjad .Abjad ou yang dilafazkan [u] atau [e] menjadi u journal jurnal serious . Abjad oo (vokal ganda) tetap oo zoology zoologi zoo zoo xxxvi.

sains abscissa . o .xxxix.Abjad rh menjadi r rhetoric retorik rhythm ritma Abjad sc di hadapan a. menjadi s science . i.absisa xl. xli. oo dan konsonan menjadi sk scandium skadium score skor Abjad sc di hadapan e. .

universiti structure . xlv.struktur xliv.skolastik Abjad th menjadi t theater . . Abjad sch menjadi sk scheme skim scholastic .xlii.teater theory teori Abjad u tetap u unit unit university .

duet xlvii.dualisme quatum kuantum ue tetap ue duet .kiu xlix.tisu Abjad ue pada akhir kata ekasuku menjadi iu cue .glu tissue .Abjad ue di akhir kata menjadi u glue . Abjad ua tetap ua dualism . Abjad xlviii. .xlvi.

anuiti conduit .katalog dialogue dialog Abjad ui tetap ui annuity . lii. liii. Abjad ue pada akhir kata (selepas q atau g digugurkan) catalogue .l. .konduit Abjad uo tetap uo fluorescein fluoresein quota kuota Abjad uu menjadi u contimuun .kontinum vacuum vakum li.

vitamin Abjad x pada awal kata tetap x xenon . Abjad v tetap v novel novel vitamin .psikologi lv. .lateks extra .liv.ekstra Abjad y yang hadir bukan di awal kata menjadi i physiology fisiologi psychology .xenon Abjad x pada kedudukan lain dalam kata menjadi ks latex . lvii. lvi.

kaunter Abjad ce menjadi s science sains ambulance . Huruf e yang biasanya dilafazkan pepet dalam suku kata akhir dikekalkan cylinder .zenit Konsonan ganda jadi konsonan tunggal.ozon zenith .silinder counter . Abjad z tetap z ozone . .ferum Contoh kecualian ialah media massa lix.ambulans lxi.lviii. lx.asimilasi ferrum . kecuali apabila mengelirukan assimilation .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful