Perbezaan Antara KPK dengan KSPK

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
Bahasa dan Komunikasi Bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil Penguasaan kemahiran berbahasa seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran disusun mengikut urutan dan disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan umur murid. Kurikulum Bahasa Melayu didedahkan secara mendalam dan wajib dipelajari. Perkembangan Kognitif Merangkumi sains dan matematik. Bertujuan memupuk minat kanak-kanak pada sains dan matematik. Guru prasekolah lebih menekankan proses pengajaran dan bukan penghasilan murid pada penguasaan sains dan matematik.(Bustam Kamri 2005) Kemahiran kognitif yang dikuasai oleh murid prasekolah adalah seperti pengelasan, siri, konsep nombor, operasi nombor, perbandingan dan diskriminasi, konsep masa, konsep ruang dan penyelesaian masalah. Kanak-kanak boleh menguasai kemahiran kognitif melalui interaksi sebenar dengan menggunakan pelbagai bahan maujud/ konkrit daripada pelbagai jenis bahan yang mudah didapati di sekeliling mereka seperti butang, daun, biji benih dan sebagainya. Kerohanian dan Moral Meletakkan asas keharmonian hidup untuk masyarakat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan kepercayaan agama dan

(30/1/12)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Komunikasi Bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil Penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran disusun mengikut urutan dan disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan umur murid. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak di prasekolah. Sains dan Teknologi Merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan mengguna objek dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Awal sains lebih kepada penerokaan dan peluang berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di persekitaran kanak-kanak manakala kanak-kanak berfikir secara konkrit, dibiasakan dengan menggunakan pemikiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang konkrit dalam pembelajaran awal matematik. Kanak-kanak diberi peluang menggunakan komputer untuk melakukan tugas tertentu .

Kerohanian, Sikap dan Nilai Merangkumi Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Islam memberi pengetahuan

Pendidikan Moral pula berfokus kepada penyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang insan berakhlak mulia dan bermoral tinggi. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak dapat ditingkatkan melalui aktiviti fizikal. Penerapan komponen ini dilaksanakan merentasi komponen-komponen lain secara tidak langsung. Pendidikan Moral prasekolah member fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang murid berada di prasekolah. Berfokus kepada kemahiran emosi yang matang. Fizikal dan Estetika Merangkumi perkembangan fizikal. perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. a) Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan Kemahiran motor halus. Pendidikan moral diterapkan melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.mempunyai keperibadian mulia. Penjagaan kesihatan memberi penekanan kepada amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Diberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehidupan seharian penuh dengan pelbagai cabaran. Murid-murid yang beragama Islam akan belajar Pendidikan Islam dan mereka yang bukan Islam didedahkan dengan Kurikulum Pendidikan Moral. bersikap positif dan berkemahiran sosial serta sesuai dengan keperluan kanak-kanak. kebersihan persekitaran dan Perkembangan fizikal Menekankan tubuh badan yang sihat akan melahirkan generasi intelek yang cergas tubuh badan dan cerdas pemikiran. Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Keterampilan Diri Merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. Merangkumi 4 aspek iaitu: Perkembangan motor halus Perkembangan motor kasar . penjagaan kesihatan dan perkembangan kreativiti. Rukun Islam. Menekankan pengurusan emosi sendiri. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial Dilaksanakan menerusi kesemua aktiviti dan disepadukan dengan tunjang lain melalui aktiviti pembelajaran yang menarik. dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pendidikan Islam berfokus kepada penyampaian ilmu. Kandungan kurikulum disusun secara berperingkat-peringkat yang merangkumi pembinaan fizikal yang sihat di samping memupuk murid-murid ke arah penjagaan kesihatan tubuh badan dan keselamatan diri serta persekitaran. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Perkembangan sosioemosi Diperkenalkan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak mengikut kesesuaian tahap umur dan perkembangannya. pencapaian emosi yang positif.kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada AlQuran dan Al-Sunnah. Kanak-kanak juga diberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehiduoan seharian penuh dengan cabaran.

Memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum. Contoh: Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa dan lain-lain. . Kemanusiaan Memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri.Perkembangan kesihatan(cara hidup sihat) Keselamatan Komponen ini dikuasai melalui aktiviti di dalam dan luar bilik darjah dengan mengguna pelbagai alat permainan yang disediakan. pemakanan yang berkhasiat. b) Perkembangan kreativiti Perkembangan kreativiti pula merangkumi seni visual. rakan. komuniti dan alam sekitar. nyanyian. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Kreativiti dan Estetika Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengembang potensi diri dalam melahirkan idea kreatif mengikut tahap keupayaan dan umur. dramatika kreatif dan pergerakan kreatif. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti tunjang ini digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti dan juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Perasaan dapat diluahkan menerusi aktiviti yang berkait dengan penghasilan kreativiti seperti penghasilan lukisan. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga.