RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 3 i. jenis ayat dalam sesuatu 2. Aras 3 i. ii. Faedah bersukan 2. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. dibaca atau di dengar. Aras 2 i. Membina pelbagai penulisan teks. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan pemerhatian. frasa dan ayat yang tepat. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i. 8. i. ii. 6 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. 4. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i.

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 6. Aras 3 i. 6. Aras 2 i. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. perkataan dan ayat yang betul. 5. frasa dan ayat . Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 7 . istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. 7. Aras 3 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. ii. Aras 1 i. Memahami perkataan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi. Aras 1 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 i. Aras 2 Mengecam perkataan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . ungkapan. Aras 2 i. i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. 8. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. 3. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 1 i. i. Usaha Tangga Kejayaan 1. dibaca atau didengar. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca . 3. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. . intonasi dan nada yang sesuai. i. ayat sebutan.2.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i.

Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 9 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Aras 3 i. 10. ii. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. ii. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

ungkapan. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 3 i. iii. Aras 2 i. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : . ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.merekacipta 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i. ayat. Aras 1 i. sebutan. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i.membanding beza .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i.mentafsir . dan nada yang sesuai. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. intonasi.

Aras 2 i. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 1 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. 3. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. ii. 5. Aras 3 i. Aras 2 i. istilah. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . ii. dibaca atau ditonton. frasa dan ayat yang tepat. i. Aras 1 i.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 4. Memahami perkataan. Aras 3 i. Teknologi Maklumat 3. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Aras 3 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. pengalaman. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 2.2. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.1 Mengemukakan idea. pandangan. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan tersusun. tepat. 12 . Aras 1 i. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. 4. frasa dan ayat.

ii. i. Aras 2 i. Aras 2 i.Kelas Komputer 1.3. Aras 3 i. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Memahami perkataan. Aras 3 i. Aras 3 i. ayat. 13 . Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.tepat dan tersusun. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. ungkapan. Aras 1 i.1. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. dan nada yang sesuai. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . ii. Aras 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. dibaca atau didengar. Aras 1 i. 3. 1. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. frasa dan ayat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. sebutan. 2. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. intonasi. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.

4.1. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. tepat. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Mengemukakan idea.1. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 3 i. 5. Aras 3. 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ii. Aras 2 i.2. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. 14 . Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. pengalaman. Aras 1 i. Aras 1 i. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. i. frasa dan ayat. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. frasa dan ayat yang tepat. dan tersusun. pandangan.

2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 15 . Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 i. ii. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii. Aras 1 i. 8. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Moral Pen.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. 6. 16 .menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ii. iii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. . Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 2 i. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . iii. Aras 3 i. Aras 2 i. Wira Negara 1. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .5. Aras 1 i. 6. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. 2. Aras 1 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. Aras 3 i. ii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. 6. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.1. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Wira Ekspedisi 2. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. sebutan yang betul.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 18 . 6. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Aras 3 i. Bercerita menggunakan kata.1. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. frasa. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 2 i. 3.3. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i. Aras 1 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ii. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

9. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 6. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Bercerita dengan menggunakan sebutan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8. Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 1 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Aras 1 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. ii. . 9. 19 .2. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.1.1. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i.3.

Aras 2 i. Tatabahasa -. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. intonasi dan nada yang sesuai. KBT: Konstruktivisme KB : .menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Aras 2 i. ayat. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. Mengenal pasti kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 10.ayat permintaan . Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat.Insan Istimewa 1. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. UNIT / KEL. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Aras 1 i.1. Aras 3 i. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. sebutan. Ilmu: KajianTempatan Pen. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 .ungkapan. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. menarik dan bermakna. ii.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 1 i.

Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 2 i. Aras 1 i. Prihatin Dan Penyayang 3.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. 2. i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal . Aras 1 i. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. 9.mengingat 4.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.mendengar dengan berkesan .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 . dibaca atau didengar Aras 1 i. 5. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. Aras 3 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. 6. 5. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Memahami perkataan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Aras 3 i. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. frasa dan ayat. 22 .

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. pengalaman. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. ii. 8. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 23 .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Sayangilah Mereka. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras1 i. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dibaca atau didengar. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. 4. 7. Aras 3 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. 8. Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 3.

ii. Aras 3 i. Aras 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i. menarik dan bermakna. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. Aras 1 i. 9. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Mengenal pasti kata. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 2 i. Aras 1 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 24 .

Aras 1 i. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. isu Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Penulisan sepakat muafakat gotong. Aras 3 25 . Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 4. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. tepat dan tersusun.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 i. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.

Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. 2. Hari Bersama Jiran 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. iii. Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. makum ii. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. kata ii. Kad undangan . 2. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.visual-ruang 6. ejaan. frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 i. Aras 1 i.

pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Sukaneka 4. 4. tepat dan tersusun.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. 3. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. bahan Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 6. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3. Aras 1 i. Aras 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Mengemukakan idea. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. Aras 2 i. 27 . Aras 3 i. i. 3. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 8. Aras 3 i. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 .

mencirikan . iii. ii.ayat pasif .menginterpretasikan dan mentafsirkan . Aras 1 i.membanting .makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai .menjana idea . UNIT 7 MARI BERTANI 1.mengubah . Menyoal dengan menggunakan kata tanya.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 . Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.merumput . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur . Tatabahasa: . Aras 2 i.menuai . ii.Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.kata kerja .menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains.membanding beza -menghubungkaitkan - 3. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.mengangin . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. dibaca atau ditonton.menyelesaikan masalah . Aras 1 ii. ii. ii. ii. ii. Aras 2 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.mentafsir 5. Kontruktivisme .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.menilai KB : .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. frasa. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Aras 2 i. Petani Jaya 1. berdasarkan bahan. ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. iii. istilah.menganalisis .

. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. ii. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. tanya. Makanan Berasaskan Pertanian 4. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. pengalaman.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 31 . Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 5. 3. Aras 1 i. Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Aras 3 i.

32 . ii. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Aras 2 i. 11. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Aras 1 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 8. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ditonton atau dibaca. Aras 2 i.

mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.1 Bercerita menggunakan kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. istilah. Aras 2 i. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT. frasa. frasa. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ii. Aras 3 i. -surat kiriman tidak rasmi 33 . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 i.

dibaca atau ditonton. 6. Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. . ii. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Bumi Kenyalang 1. 34 . ii. Aras 3 i. 5. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Aras 2 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. 2. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. iii.

10. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. ii.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. 35 . Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. 3. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. ii.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. iii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 3. Indahnya Negeriku 1. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. struktur ayat Aras 1 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 7. Aras 2 i. Aras1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. istilah. Aras 2 i. Aras 3 i.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 . Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ii. ii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 i. Aras 1 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. ii. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i. dibaca atau ditonton. Aras 1 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. .

frasa. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Sebutan dan intonasi yang betul. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. - dialog 37 . Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ii. rangsangan yang diberi. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. cerita ii. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. ii. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk.mengkategorikan membuat keputusan 2. Aras 1 i. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Aras 2 i.

ii. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. istilah. ii. i. ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. dibaca atau ditonton. Aras 3 i. yang jelas dan tepat. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.frasa. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 3. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i. Aras 1 i. 38 .

Aras 2 i. Aras 1 i. meneliti Aras 2 i. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i.2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. ii. Aras 3 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. 1.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. 39 . Seni Tradisional Kita 5.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 1 i. 6. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i.

ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. ungkapan. Aras 2 i. intonasi dan nada yang sesuai. ii. ii. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 40 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Aras 3 i.tepat dan tersusun. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . sebutan. Aras 2 i. 3. ayat. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Seni Dan Budaya 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 2. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. dalam Aras 1 i. Aras 3 i.

frasa dan ayat yang tepat. i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.1. 10.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 3 i. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . menarik dan bermakna. 10. Aras 1 i. 8. Aras 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Aras 3. Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

Aras 2 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 1 i. Aras 3 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i. Aras 1 i. ii. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2 i. Aras 3 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mengenal pasti kata. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. 42 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . 4. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. Aras 1 i. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. depan. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1.

3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. 6. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik. Aras 1 i. Aras 1 i. dibaca atau didengar 8.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Jagalah Kesihatan Diri 6. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 2.

Aras 1 i. kata Aras 3 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 . Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1 i. Aras 3 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. ayat tunggal dan ayat majmuk. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 3. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.1 Membina dan menulis perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. ii. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Keluarga Sihat 1. Aras 2 i. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. ii. 8.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Aras 1 i. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 2. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 2. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata. iii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. memberikan maklum balas. frasa. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. frasa dan ayat yang tepat. ii.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. Aras 3 i. 8. 47 . Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 6. yang sesuai. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 11.

ayat. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 1 i. sebutan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. UNIT / KEL.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Aras 2 i. ungkapan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1.intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 i. ditonton atau dibaca.

4.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 49 . mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. Aras 2 i. Aras 1 i.1 Mengemukakan idea. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. tepat dan tersusun. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Menghuraikan pandangan yang 3. TKP Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1 i. menginterpretasikan. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 3 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.

2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 3 50 . Aras 1 i. frasa. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ii.1 Bercerita menggunakan kata. Mercu Tanda Negara Kita 2. Aras 3 i. Aras 1 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 1 i. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i. 5. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

3. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 1 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.frasa. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. istilah.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 3. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 i. dibaca atau ditonton. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. 51 . Bercerita dengan menggunakan sebutan. ii.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. . serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. Kebanggaan Negara 2. Aras 3 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. 52 . Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 i. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.1 Bercerita menggunakan kata .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. frasa. Aras 2 i.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. ii. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. 3. 6. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 i. Aras 1 i. 6. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 3 i. 53 .3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 3 i.

Aras 3 i. Aras 1 i. Sains Nilai Aras 2 i. Aras 2 i.bekerjasama . ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. UNIT / KEL. frasa. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 3 i.kesyukuran . 12 CERITA-CERITA TELADAN 1. Mengenal pasti kata. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.hormat. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Peribahasa 54 . Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 1 i.keadilan . Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . menarik dan bermakna. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ii.menghormati . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ii.

1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. ii. 2. menarik dan bermakna. Aras 3 i. 55 . Aras1 i. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 2 i. Menghuraikan maksud keseluruhan 7. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. 10. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Cerita Haiwan 6. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Mengenal pasti kata. Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 1 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. 10. Aras 3 i. ii. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. iii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Cerita Rakyat Luar Negara 1. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. iii.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. ayat. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. teks yang dibaca. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan respons yang sesuai 56 . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 3. Aras 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. ungkapan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. sebutan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Mengenal pasti kata. ii. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras1 i. Aras 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Aras 3 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 7. 57 . Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 i. 58 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful