RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

Membina pelbagai penulisan teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1 i. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 3 i. dibaca atau di dengar. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. frasa dan ayat yang tepat. Faedah bersukan 2. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Memerihalkan pemerhatian. Aras 2 i.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. 6 . 8. Aras 3 i. Aras 2 i. jenis ayat dalam sesuatu 2. ii. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i. 4.

Memahami perkataan. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. 6. 6. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi. Aras 3 i. 7.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7 .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 1 i. perkataan dan ayat yang betul. frasa dan ayat . Aras 1 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 2 Mengecam perkataan. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 5. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 3 i. Aras 2 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Usaha Tangga Kejayaan 1. dibaca atau didengar. i. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. ayat sebutan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.2. i. ungkapan. 4.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . . Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Aras 3 i. 3. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 3. Aras 2 i. i. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca . Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 8.

Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. 9 . 10. Aras 3 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii. Aras 1 i. Aras 3 i. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. ii.membanding beza . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Aras 3 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ii. intonasi. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.merekacipta 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 3 i. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.mentafsir . ungkapan. dan nada yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. ayat. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. sebutan. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : . Aras 1 i. Aras 2 i. iii.

ii.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3. frasa. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. istilah. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. ii. Aras 3 i. 5. 3. Aras 1 i. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 .1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i. Aras 2 i. dibaca atau ditonton. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i. i.

Aras 1 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Teknologi Maklumat 3. Aras 2 i. Memahami perkataan. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. pengalaman. 12 . Aras 1 i. 4. Aras 3 i.2. i. 2. Aras 2 i. pandangan. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Mengemukakan idea. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. dan tersusun. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. 4. frasa dan ayat. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. tepat. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

Aras 2 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. Aras 1 i.1. dan nada yang sesuai. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ayat. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. ii. 1. Aras 3 i. ii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kelas Komputer 1. intonasi. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 1 i. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan.tepat dan tersusun. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. sebutan. 3. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. Aras 1 i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memahami perkataan. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. frasa dan ayat. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . 13 . ii. 2. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. ungkapan. Aras 3 i. Aras 3 i. dibaca atau didengar. Aras 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.3.

i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 3 i. Mengemukakan idea.1. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. pengalaman. 4. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 i. ii. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. tepat. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. 14 . frasa dan ayat. 5. Memahami perkataan. Aras 3 i. pandangan. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. 4. dan tersusun. Aras 2 i.1.2. Aras 2 i. Aras 1 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 8. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 15 . Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.2. ii. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 6. Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Aras 3 i. iii. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. ii. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 i. . Moral Pen. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. ii. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 16 .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen.

Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 6. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . 2. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ii. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.5. ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Wira Negara 1. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. iii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 2 i.

ii. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Aras 2 i. 6. Aras 2 i. Aras 2 i.1. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. frasa. 18 . Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. 3. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. 6. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Aras 3 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. sebutan yang betul. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Wira Ekspedisi 2.1.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.3. Bercerita menggunakan kata. Aras 1 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. 8. Aras 2 i. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. 9. . 6. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 1 i.1. Aras 3 i. Aras 3 i. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i.1. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 19 . Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.2. Menyusun maklumat mengikut urutan. Bercerita dengan menggunakan sebutan. 9. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i.3. Aras 1 i.

ungkapan. menarik dan bermakna. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Aras 1 i.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. UNIT / KEL. KBT: Konstruktivisme KB : .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. ii. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.Insan Istimewa 1. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 . ayat. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. Ilmu: KajianTempatan Pen. ii. sebutan. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat. 10.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 2 i. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 2 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. Tatabahasa -. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i.ayat permintaan . intonasi dan nada yang sesuai. Mengenal pasti kata. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1.

mendengar dengan berkesan .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 2 i. dibaca atau didengar Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 5. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal . 9. 2.mengingat 4.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 i.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Prihatin Dan Penyayang 3. Aras 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.

intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 6. . Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. frasa dan ayat. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 1 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. 6. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. Memahami perkataan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. 5. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 22 . i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.

dibaca atau didengar. 8. Aras 2 i. Sayangilah Mereka. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. ii. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. 8. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras1 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 1 i. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 4. 7. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 23 . 3. pengalaman. ii.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 3 i.

Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. ii. Aras 2 i. Aras 1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. 24 . Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. menarik dan bermakna. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 1 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i. 9. Menyusun maklumat mengikut urutan.

Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. tepat dan tersusun. Aras 2 i. Aras 1 i. isu Aras 3 i. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Penulisan sepakat muafakat gotong. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 4. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.1 Mengemukakan idea. Aras 3 25 . Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Hari Bersama Jiran 1. 2. Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.visual-ruang 6. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. kata ii. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. frasa dan ayat yang tepat. . Kad undangan . Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. ejaan. makum ii.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . iii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. 2. Aras 3 i. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i.

Aras 1 i. Aras 2 i.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.1 Mengemukakan idea. bahan Aras 3 i. 4. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 2 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 3 i. 27 . Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 3. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. 6. tepat dan tersusun. i. Aras 3. Aras 1 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Sukaneka 4. 3. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i. atau didengar.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 i. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Aras 2 i.

Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur . iii.mencirikan . ii.mengangin .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. UNIT 7 MARI BERTANI 1. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.menginterpretasikan dan mentafsirkan .makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai .menjana idea . Aras 2 i.menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.mengubah .kata kerja . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.membanding beza -menghubungkaitkan - 3. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Tatabahasa: .menuai .merumput . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.ayat pasif .membanting . Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 . ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.menilai KB : . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Aras 2 i. Kontruktivisme .menyelesaikan masalah . dibaca atau ditonton. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . istilah.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i.mentafsir 5. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 1 i. ii. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. ii. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Petani Jaya 1. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 3 i. berdasarkan bahan. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ii. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. Aras 1 ii.menganalisis . iii. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. frasa. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.

Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Makanan Berasaskan Pertanian 4. Aras 3 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 2 i. 5. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. pengalaman. 31 . Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 1 i. Aras 1 i. tanya. 3. ii. . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 2 i.

dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ditonton atau dibaca. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 8. 11. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii. Aras 1 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. 32 .

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT. ii. frasa. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. -surat kiriman tidak rasmi 33 . ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 2 i. istilah. Bercerita dengan menggunakan sebutan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.1 Bercerita menggunakan kata. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. frasa. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 3 i. Aras 3 i. ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 1 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. . ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. 2.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. 6. 5. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. dibaca atau ditonton. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i. Bumi Kenyalang 1. ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 34 . Aras 1 i. Aras 2 i. iii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan.

3. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. 3. ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Aras 2 i. Aras 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. frasa.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. iii. Indahnya Negeriku 1. struktur ayat Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 i. 35 . Aras 2 i. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 7. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. istilah. ii. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 . Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Aras 3 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. dibaca atau ditonton. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 6. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. . Aras 2 i. ii. ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 2 i.

UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. - dialog 37 . Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Sebutan dan intonasi yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. cerita ii. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. ii. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.mengkategorikan membuat keputusan 2. Aras 3 i. Aras 2 i. ii.1 Bercerita dengan menggunakan kata.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan.frasa. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1 i. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rangsangan yang diberi.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. Aras 3. yang jelas dan tepat. i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Aras 1 i. Aras 1 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 38 . Aras 3 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. istilah. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. 3. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 2 i.frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. dibaca atau ditonton. Aras 2 i.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. ii. Aras 1 i. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.2. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. Aras 2 i. meneliti Aras 2 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. 6. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 1. Seni Tradisional Kita 5. Aras 3 i. 39 . Aras 3 i.

Aras 2 i. Seni Dan Budaya 1. 2. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas.tepat dan tersusun. ii. sebutan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 40 . Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Aras 3 i. 3. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Aras 2 i. ii. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. ungkapan. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. intonasi dan nada yang sesuai. ii. dalam Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. ayat. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Aras 2 i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 2 i. frasa dan ayat yang tepat. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3. i. menarik dan bermakna. Aras 1 i.1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 3 i. 8.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 10.1 Membina dan menulis perkataan. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . Aras 2 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 10. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

Mengenal pasti kata. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. ii. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. 42 . Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. depan. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. 4. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Aras 1 i.

2. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. dibaca atau didengar 8. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 3 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik. Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 2 i. Jagalah Kesihatan Diri 6. 6. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 .

kata Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 8. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 . Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. Aras 1 i. 3. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Aras 2 i.1 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii. 8. Keluarga Sihat 1.

Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 2 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i.1 Bercerita menggunakan kata. ii. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. 2. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . memberikan maklum balas. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. iii. frasa. Aras 2 i. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. Aras 3.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 47 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. 6. ii. 8. 11.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. yang sesuai. Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii. Aras 2 i. i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.

Aras 2 i. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Aras 2 i. Aras 3 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 1 i. ditonton atau dibaca. UNIT / KEL. Aras 3 i. ungkapan. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. ayat. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i.intonasi dan nada yang sesuai. sebutan.

Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Aras 2 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 3 i. menginterpretasikan. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. TKP Aras 3 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 49 . Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 1 i. Aras 2 i. 4. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Menghuraikan pandangan yang 3. Aras 1 i. tepat dan tersusun.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.

2. frasa. Aras 3 50 . Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. ii. Aras 3 i. ii. Aras 3 i. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 1 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mercu Tanda Negara Kita 2. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. Aras 2 i. 5. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.1 Bercerita menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. ii. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. 51 . Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. 3. ii. istilah. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 1 i.frasa.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. dibaca atau ditonton. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 2 i.

Aras 3 i. Aras 2 i. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i. . Aras 1 i. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. Aras 1 i.1 Bercerita menggunakan kata . Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. 52 . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. frasa. Kebanggaan Negara 2. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9.

Aras 2 i. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. ii.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i. 53 . Bercerita dengan menggunakan sebutan.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. 6. 3. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 6. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Aras 3 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.

Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . Bercerita dengan menggunakan sebutan. Sains Nilai Aras 2 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 1 i. frasa. Aras 3 i. ii. 10.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.bekerjasama .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2.hormat. menarik dan bermakna.keadilan . 12 CERITA-CERITA TELADAN 1. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mengenal pasti kata. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 3 i. Peribahasa 54 .1 Bercerita menggunakan kata. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. UNIT / KEL.menghormati . Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.kesyukuran . Aras 1 i. ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 1 i. ii. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. Aras 1 i. ii. Aras1 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 2 i. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menghuraikan maksud keseluruhan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. menarik dan bermakna. 10. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. 2. 55 . Cerita Haiwan 6. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i.

Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i. Aras 1 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ii. ungkapan. iii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. teks yang dibaca. Cerita Rakyat Luar Negara 1. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. sebutan. 3. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 2 i. ayat. Aras 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai 56 . Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. 1. 10. iii.

7. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 10. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 2 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 1 i. ii. 57 . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ii.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras1 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Mengenal pasti kata. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Aras 1 i.

3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 i. 58 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 10. Aras 2 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful