RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

Membina pelbagai penulisan teks.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Faedah bersukan 2. frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. i. 8. dibaca atau di dengar. 6 . Aras 3 i. jenis ayat dalam sesuatu 2. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 4.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Memerihalkan pemerhatian. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 i. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.

perkataan dan ayat yang betul. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Aras 1 i. ii. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. 6.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. 5. Aras 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. frasa dan ayat . 7 . Memahami perkataan. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 Mengecam perkataan. 7. Aras 1 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. 6. Aras 3 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca . ayat sebutan. Aras 2 i. Aras 1 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . ungkapan. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. . 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 3 i. Aras 3 i. 3. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.2. 8. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Aras 2 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. dibaca atau didengar. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. i. 4. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Usaha Tangga Kejayaan 1. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

10. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. 9 . Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. ii. ii.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : . Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ayat. Aras 3 i. sebutan. ii. Aras 2 i.membanding beza . dan nada yang sesuai. intonasi. ii.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1.merekacipta 1. ungkapan. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. iii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.mentafsir .

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. dibaca atau ditonton. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 1 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . ii. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. frasa dan ayat yang tepat. istilah.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Aras 2 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Aras 3. frasa. 3.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. 5. Aras 3 i.

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memahami perkataan. frasa dan ayat. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 3 i. 4. Teknologi Maklumat 3. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 1 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. 4. tepat. pengalaman. Aras 1 i. Aras 3 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 2 i. Aras 3 i. 2. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. pandangan. i.2. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii.1 Mengemukakan idea. dan tersusun. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 12 . Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i.

dibaca atau didengar.3. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1. 1. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ii.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Aras 2 i. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. ungkapan. 3. Aras 3 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. sebutan. Aras 2 i. 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. intonasi. Aras 1 i. Aras 1 i. i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i. ayat. frasa dan ayat. Aras 2 i.Kelas Komputer 1. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memahami perkataan. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.tepat dan tersusun. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 13 . ii. dan nada yang sesuai.

14 . pandangan. Aras 2 i. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i. Mengemukakan idea. frasa dan ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. i.1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 3. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. frasa dan ayat yang tepat. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. tepat. Aras 3 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. 4. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. dan tersusun. ii. 5. Memahami perkataan. 4. Aras 2 i. pengalaman. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. ii. 15 . Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 8. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Moral Pen. 16 . Aras 3 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 6. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen. iii.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i. ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. .

ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. 2. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.5. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 3 i. Wira Negara 1. 6. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. ii. Aras 1 i. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. iii. Aras 2 i. Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.1. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. 6. Aras 1 i. Aras 3 i. ii. 6.3. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 1 i. ii. 3. Wira Ekspedisi 2. 18 . sebutan yang betul. frasa.1. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Bercerita menggunakan kata. Aras 3 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 1 i.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 3 i.

Menyusun maklumat mengikut keutamaan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 9. Aras 1 i. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i.1. Aras 2 i. 6. 8. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 1 i. ii. Aras 1 i. . Aras 3 i. Aras 3 i.2. Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii.1. Aras 3 i. 9. 19 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan.3. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menyusun maklumat mengikut urutan.

Aras 3 i.1. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.ayat permintaan . UNIT / KEL.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca. menarik dan bermakna. Aras 2 i.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Tatabahasa -.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. KBT: Konstruktivisme KB : . ii. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 . Aras 1 i. sebutan.ungkapan. intonasi dan nada yang sesuai. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. 10. Aras 2 i. Aras 1 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Ilmu: KajianTempatan Pen. Aras 2 i.Insan Istimewa 1. Mengenal pasti kata. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ayat. Aras 3 i. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 1 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 . Prihatin Dan Penyayang 3. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.mengingat 4. 2. Aras 1 i. Aras 2 i. i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 3 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. 5.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 9. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.mendengar dengan berkesan . Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dibaca atau didengar Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal . Aras 2 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i.

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. ii. Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. 6. frasa dan ayat. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. Aras 2 i. 5. i. Memahami perkataan. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 3 i. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 22 . . Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i. Aras 3 i. pengalaman. 8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 4. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 2 i. Aras1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. 23 . Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1 i. 8. ii. ii. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Sayangilah Mereka.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 7. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. ii. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dibaca atau didengar.

Aras 1 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Mengenal pasti kata. Menyusun maklumat mengikut urutan. 10. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. menarik dan bermakna. Aras 3 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 1 i. ii. Aras 3 i. 24 .3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. 9.

Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i. isu Aras 3 i. tepat dan tersusun. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 4. Penulisan sepakat muafakat gotong. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 3 25 .1 Mengemukakan idea. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Aras 2 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.

2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Hari Bersama Jiran 1. frasa dan ayat yang tepat. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . makum ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Kad undangan . 2. kata ii. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. . 2. Aras 1 i.visual-ruang 6. ejaan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 2 i. iii.

bahan Aras 3 i. Aras 1 i. 6. Aras 3 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 3. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 2 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.1 Mengemukakan idea.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. 27 . 3. Aras 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. Aras 1 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i. 4. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Sukaneka 4.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. atau didengar. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. 8. Aras 1 i. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. ii. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

kata kerja . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai .mencirikan .menjana idea . Aras 2 i.menginterpretasikan dan mentafsirkan . Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.membanding beza -menghubungkaitkan - 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. iii.menuai . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.mengangin .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Tatabahasa: .Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur .merumput . UNIT 7 MARI BERTANI 1. ii. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.mengubah .ayat pasif .membanting . Aras 1 i.

Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. ii.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. iii. frasa. Aras 3 i.menganalisis . Aras 3 i. ii.menyelesaikan masalah . Aras 2 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 i. Aras 1 ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. berdasarkan bahan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Kontruktivisme . Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.menilai KB : . Petani Jaya 1. istilah. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. dibaca atau ditonton. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata.mentafsir 5.

Aras 3 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. 3. Aras 3 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Aras 2 i. tanya. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. pengalaman. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 1 i. 31 . Makanan Berasaskan Pertanian 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. 5. Aras 1 i.

dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 i. 32 . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Aras 1 i. 11. ditonton atau dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 3 i. 8. ii. ii.

Aras 3 i. ii. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Bercerita menggunakan kata. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. Aras 1 i. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. frasa. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. istilah. -surat kiriman tidak rasmi 33 . Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT.

Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 2. Aras 3 i. 6. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. 34 . Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. 5. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. ii. Aras 2 i. Bumi Kenyalang 1. Aras 3 i. iii. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. dibaca atau ditonton. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. ii. Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Aras 1 i.

Aras 3 i. ii. 10. iii. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. frasa.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Aras1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. struktur ayat Aras 1 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. ii. Aras 3 i. Aras 3 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. 35 . Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 3. Aras 1 i. Indahnya Negeriku 1. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. ii. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 3. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 2 i. istilah.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i. ii. Aras 2 i. 6. . Aras 3 i. Aras 2 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. ii. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. 6. ii. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. dibaca atau ditonton. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

ii.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. - dialog 37 . Bercerita dengan menggunakan sebutan.1 Bercerita dengan menggunakan kata.mengkategorikan membuat keputusan 2. cerita ii. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 i.frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. Sebutan dan intonasi yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT. rangsangan yang diberi. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i.

i. yang jelas dan tepat. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. istilah. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. dibaca atau ditonton. Aras 2 i. Aras 2 i. 3. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 3. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 38 . Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. ii.frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

2. 1.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Seni Tradisional Kita 5. Aras 1 i. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 3 i. 39 . meneliti Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. ii. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. sebutan. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. intonasi dan nada yang sesuai. ii. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 3. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. ii. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. Aras 2 i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. dalam Aras 1 i. ayat. Aras 3 i. Seni Dan Budaya 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 3 i. 40 . Aras 3 i. Aras 2 i.tepat dan tersusun. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. ungkapan. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. 10.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. i. Aras 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. 10. Aras 1 i. Aras 3 i. menarik dan bermakna. Aras 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.1. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i. Aras 2 i. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. ii. Aras 1 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 42 . Aras 2 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Aras 1 i. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i.

2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 4. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . depan. Aras 2 i. Aras 1 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul.

Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 1 i. dibaca atau didengar 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 6. 2. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. Aras 3 i. Jagalah Kesihatan Diri 6.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 3.1 Membina dan menulis perkataan. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 8. Keluarga Sihat 1. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 8. Aras 3 i. ii. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 . Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Aras 3 i. kata Aras 3 i.

frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. 2. ii. ii. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. iii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 2. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. memberikan maklum balas. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 8. ii. Aras 3. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. 47 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. yang sesuai. ii. i. 11. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 1 i.

intonasi dan nada yang sesuai. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. sebutan. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. ditonton atau dibaca. UNIT / KEL. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 3 i. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Aras 2 i. Aras 2 i. ungkapan. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1. Aras 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. ayat.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. TKP Aras 3 i. Aras 2 i. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 i.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 3 i. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.1 Mengemukakan idea. Aras 3 i. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 49 . mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. Menghuraikan pandangan yang 3. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. tepat dan tersusun. menginterpretasikan.

frasa. Aras 2 i. Aras 2 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. ii. Aras 1 i. Mercu Tanda Negara Kita 2. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 50 . ii.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 5. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata. 2. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

51 .struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. dibaca atau ditonton. Aras 3 i. 3. ii. ii. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1 i. Aras 3 i. 3.frasa.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i. istilah. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.

Aras 3 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. frasa. Aras 2 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Aras 1 i. Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. 52 . Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. Kebanggaan Negara 2.1 Bercerita menggunakan kata .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. 3.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. Aras 3 i. 53 . Aras 2 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 3. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. ii. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

menghormati . Sains Nilai Aras 2 i. Mengenal pasti kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. ii. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1.hormat. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ii. menarik dan bermakna. frasa. Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. UNIT / KEL. Aras 3 i. ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. Peribahasa 54 . Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 10.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Bercerita dengan menggunakan sebutan.bekerjasama . Aras 1 i.keadilan . Aras 3 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.kesyukuran .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Bercerita menggunakan kata. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.

ii. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Cerita Haiwan 6. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. 10. Aras 1 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 2. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan 7. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 55 . Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 2 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat.

ii. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 i. Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. iii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 1 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Memberikan respons yang sesuai 56 . Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ungkapan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. iii. Aras 2 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. sebutan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. ayat. Cerita Rakyat Luar Negara 1. 3. 10. Aras 3 i. Aras 2 i. teks yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Mengenal pasti kata. ii. 57 . Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 3 i. ii. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i. Aras1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 2 i. 6. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.

10. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 58 . Aras 1 i. Aras 2 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful