RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

Memerihalkan pemerhatian. frasa dan ayat yang tepat. 4.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. Aras 3 i. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Membina pelbagai penulisan teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Faedah bersukan 2. Aras 2 i. jenis ayat dalam sesuatu 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. dibaca atau di dengar. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i. Aras 2 i. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i. 6 .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Aras 1 i. Aras 1 i. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Aras 2 i. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. ii. perkataan dan ayat yang betul. Memahami perkataan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 7. Aras 3 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. Aras 2 i. 7 .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 3 i. Aras 1 i. 5. frasa dan ayat .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 Mengecam perkataan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. 6.

Aras 2 i. Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. intonasi dan nada yang sesuai. 4. Usaha Tangga Kejayaan 1. ungkapan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. i. ayat sebutan. Aras 3 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 2 i. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. dibaca atau didengar. Aras 2 i. 3.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. 3. . Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 8.2.

3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 9 . ii. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Aras 1 i. 10. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. ii. Aras 3 i. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

mentafsir . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i.membanding beza . intonasi. Aras 3 i. ii. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i.merekacipta 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 3 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ayat. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. sebutan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. dan nada yang sesuai. ii. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . iii. pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ungkapan. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. Aras 1 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5. Aras 2 i. dibaca atau ditonton.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. ii. Aras 3. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . istilah. i. ii. frasa dan ayat yang tepat. frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i. Aras 1 i. ii. 3. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

pengalaman. Aras 2 i. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 1 i. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memahami perkataan. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.2. tepat. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 12 .1 Mengemukakan idea. 4. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Teknologi Maklumat 3. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 2 i. Aras 1 i. i. 2. 4. Aras 3 i. frasa dan ayat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Aras 3 i. dan tersusun. Aras 1 i. pandangan.

tepat dan tersusun. intonasi.3. Aras 3 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. ayat. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 3 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. sebutan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. dan nada yang sesuai. dibaca atau didengar. Aras 3 i. Memahami perkataan. 13 . Aras 1 i. ii. ii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. 3. ii. 2. Aras 2 i. Aras 2 i.Kelas Komputer 1. 1. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . i. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. ungkapan. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan.1. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. ii.

Aras 1 i. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 4. dan tersusun. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.1. Aras 2 i. frasa dan ayat yang tepat. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. pengalaman. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i. Aras 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. pandangan. 5. 4. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 i.2.1. i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. 14 . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ii. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Mengemukakan idea. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. tepat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Memahami perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 3. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. frasa dan ayat.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. ii. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 8. 15 . ii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. iii. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. ii. 16 . UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . 6. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i. Moral Pen. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.

Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Aras 3 i. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 1 i. ii. iii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. 6. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. 2.5. Wira Negara 1. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. Bercerita menggunakan kata. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 1 i. Aras 3 i. sebutan yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Wira Ekspedisi 2. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. ii. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.3. 3. frasa. 18 .1.1. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. ii.

8.1. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Bercerita dengan menggunakan sebutan. 9. Aras 2 i.1. Aras 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. ii. . Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.3. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 19 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.2. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. 9. Aras 2 i. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. ii. Aras 1 i. 6.

Aras 3 i.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.ayat permintaan . Mengenal pasti kata. Tatabahasa -. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. ii. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. ayat. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. KBT: Konstruktivisme KB : .kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.1. Ilmu: KajianTempatan Pen. menarik dan bermakna. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 .ungkapan.Insan Istimewa 1. ii. UNIT / KEL. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. sebutan. Aras 2 i. Aras 1 i. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat. 10. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Aras 2 i.

mengingat 4.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 . Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. i. Aras 3 i. Aras 2 i.mendengar dengan berkesan . 2. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 2 i. 9. Aras 3 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Prihatin Dan Penyayang 3. Aras 1 i. dibaca atau didengar Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 2 i. 5. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

Aras 2 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Memahami perkataan. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 3 i. . ii. 6. Aras 2 i. 5. frasa dan ayat. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. Aras 3 i. 22 . Aras 1 i. i. Aras 3 i.

ii. 3.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. ii.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Sayangilah Mereka. Aras1 i. ii. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 4. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. dibaca atau didengar. Aras 1 i. pengalaman. Aras 3 i.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 8. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i. Aras 2 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 8. Aras 2 i. 23 .

Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 9. 10. Menyusun maklumat mengikut urutan. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Mengenal pasti kata. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Aras 1 i. ii. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 1 i. Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 i. 24 . menarik dan bermakna.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

1 Mengemukakan idea. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Aras 2 i. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Penulisan sepakat muafakat gotong.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i. isu Aras 3 i. Aras 3 25 . Aras 1 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 4.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

ejaan. 2. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 i.visual-ruang 6. kata ii. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. frasa dan ayat yang tepat. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. . Hari Bersama Jiran 1. iii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Aras 1 i. Kad undangan . Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2. makum ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 1 i.

2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.1 Mengemukakan idea. 3. Aras 3 i. 6. 27 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. 4. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 3. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 3. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. i. tepat dan tersusun. Sukaneka 4. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 1 i. bahan Aras 3 i. Aras 1 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. atau didengar. ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Aras 3 i. 8. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.mengubah . UNIT 7 MARI BERTANI 1. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.merumput .Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.mencirikan .menjana idea .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.kata kerja .menuai . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.mengangin .ayat pasif .membanting . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Tatabahasa: .membanding beza -menghubungkaitkan - 3. iii.makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Aras 2 i. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 .menginterpretasikan dan mentafsirkan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.

Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. iii. ii. dibaca atau ditonton. ii.menilai KB : . Aras 1 i. ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. frasa. ii.mentafsir 5. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 1 ii. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Aras 3 i. Aras 2 i. ii. Petani Jaya 1. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. istilah. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 3 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Kontruktivisme . Aras 2 i.menyelesaikan masalah .menganalisis . Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. berdasarkan bahan. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.

Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. tanya.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Aras 3 i. 31 . Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 1 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. 5. 3. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Makanan Berasaskan Pertanian 4. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. . pengalaman. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.

32 . Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Aras 3 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i. ii. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. ii. 8. Aras 3 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11. ditonton atau dibaca. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain.

Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.1 Bercerita menggunakan kata. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. istilah. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 1 i. frasa. ii. frasa. Aras 3 i. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. -surat kiriman tidak rasmi 33 . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT.

iii. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. 34 . Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Bumi Kenyalang 1. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 i.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. ii. Aras 1 i. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. 2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3 i. Aras 3 i. 5. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 2 i. Aras 3 i. 6. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. dibaca atau ditonton. . Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. ii.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i.

2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 35 .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 3. Aras 2 i. 7. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i. frasa. 3. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 2 i. ii. Aras1 i. iii. istilah. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. ii. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. struktur ayat Aras 1 i. Aras 2 i. Indahnya Negeriku 1. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. 10. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. dibaca atau ditonton. . Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i. 6. Aras 3 i. ii. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 2 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. 6. Aras 1 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3 i.

Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Aras 3 i.mengkategorikan membuat keputusan 2. Sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. - dialog 37 . Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. cerita ii.frasa. rangsangan yang diberi. ii.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i. 3. ii. istilah. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. yang jelas dan tepat. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3 i. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dibaca atau ditonton.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat.frasa. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 3. ii. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 i. 38 .

39 . Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i.2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. ii. Aras 2 i. 6. Aras 3 i. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. meneliti Aras 2 i. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i. Seni Tradisional Kita 5. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. Aras 3 i.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. 1.

Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. intonasi dan nada yang sesuai. 40 . Aras 2 i. 3. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. ii. Seni Dan Budaya 1. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Aras 3 i. 2. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. dalam Aras 1 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . ungkapan. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. ayat. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. ii.tepat dan tersusun. Aras 2 i. sebutan.

Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 8. Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1 Membina dan menulis perkataan. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. menarik dan bermakna. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.1. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 2 i. frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. 10.

Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 2 i. Aras 3 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. ii. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 1 i. Mengenal pasti kata. 42 . Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca.

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. depan. 4. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.

Aras 2 i. dibaca atau didengar 8. Aras 3 i. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Jagalah Kesihatan Diri 6. Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 6. 2. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 i. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.

Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 . Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 1 i. kata Aras 3 i. Aras 2 i. 8. ii.1 Membina dan menulis perkataan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. ayat tunggal dan ayat majmuk. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. ii. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. 8. Keluarga Sihat 1. Aras 3 i. 3.

ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. 2. Aras 3 i. 2. iii. Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. memberikan maklum balas.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa. ii. frasa dan ayat yang tepat.1 Bercerita menggunakan kata.

1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. 11. Aras 3 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. i. yang sesuai. ii. ii. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. 8. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. 6. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. 47 . Aras 3.

Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. sebutan. ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. ayat. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Aras 1 i. UNIT / KEL. Aras 3 i. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1. Aras 3 i. ungkapan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Menghuraikan pandangan yang 3. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Aras 3 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. 4. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 1 i. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. TKP Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. 49 .1 Mengemukakan idea. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. tepat dan tersusun. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. menginterpretasikan.

Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 50 . 2. Aras 3 i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca. Aras 1 i. 5. Aras 2 i. frasa. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. ii.1 Bercerita menggunakan kata. Mercu Tanda Negara Kita 2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 2 i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i. Aras 3 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Bercerita dengan menggunakan sebutan. ii. 51 . intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. dibaca atau ditonton. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 3. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 i.frasa.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 3. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 1 i. istilah.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 3 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. . Aras 1 i. Aras 1 i.1 Bercerita menggunakan kata . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Kebanggaan Negara 2. Aras 2 i. Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 3 i. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 3 i. Aras 1 i. 3. frasa. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun maklumat mengikut urutan. 52 . Aras 2 i. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

53 . ii. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 3 i. 6. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Bercerita dengan menggunakan sebutan.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. 3. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

bekerjasama . 10. UNIT / KEL.1 Bercerita menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. ii. ii. Aras 3 i. menarik dan bermakna.hormat.menghormati .keadilan . Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 2 i. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1. Aras 1 i.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 3 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.kesyukuran . Aras 1 i. Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . Bercerita dengan menggunakan sebutan. Peribahasa 54 . frasa. Mengenal pasti kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Sains Nilai Aras 2 i. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2.

2. Aras 2 i. Menghuraikan maksud keseluruhan 7. ii. Mengenal pasti kata. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. ii. Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. menarik dan bermakna. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. 10. Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras1 i. 55 . Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Aras 2 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. Cerita Haiwan 6. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. ii. ayat. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. iii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. intonasi dan nada yang sesuai. ungkapan. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i. 1. sebutan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Cerita Rakyat Luar Negara 1. Aras 1 i. teks yang dibaca. iii. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. 3. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Memberikan respons yang sesuai 56 .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

57 . Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i. 7. 6.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. ii. Aras 3 i. Aras 2 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 2 i. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. 10. Aras1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 1 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. ii. Mengenal pasti kata. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.

Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Aras 3 i. 58 . 10. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.