RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. dibaca atau di dengar. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i. Aras 3 i. Memerihalkan pemerhatian. 8. Aras 2 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 6 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Faedah bersukan 2. i. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai penulisan teks. Aras 1 i. jenis ayat dalam sesuatu 2. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. ii. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii.

Aras 3 i. 7 . 5. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi. Aras 3 i. Aras 2 i. ii. 7. Aras 1 i. Aras 2 Mengecam perkataan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. frasa dan ayat . Aras 1 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 6. Aras 3 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Aras 2 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Memahami perkataan. perkataan dan ayat yang betul.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 1 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 3. . Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 8. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Aras 2 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. ungkapan. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. ayat sebutan. i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dibaca atau didengar. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 3. Aras 2 i. i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. 4. i. Usaha Tangga Kejayaan 1.2. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 i. ii. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 10. 9 . Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

ii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 2 i.merekacipta 1. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.mentafsir . Aras 1 i. ungkapan. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . sebutan. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. intonasi. ii. ayat. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : .membanding beza . pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. Aras 2 i. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. iii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. dan nada yang sesuai. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.

1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat yang tepat. ii. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. i. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ii. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. istilah. ii. 5. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. dibaca atau ditonton. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 i. Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. 3. frasa. Aras 3 i. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 1 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2.

Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan tersusun. Aras 3 i. Memahami perkataan. pandangan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 12 . dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 4. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. frasa dan ayat. tepat. Aras 3 i. Aras 1 i. i. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 4.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. Teknologi Maklumat 3.2. 2. Aras 3 i. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.1 Mengemukakan idea. pengalaman. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.

dibaca atau didengar. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. sebutan. Aras 3 i. 1. intonasi. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ungkapan. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. ii. 2. frasa dan ayat. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.1. Memahami perkataan. Aras 1 i. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ayat.tepat dan tersusun. Aras 1 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ii. Aras 3 i. Aras 2 i. ii. 13 . Aras 1 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.Kelas Komputer 1. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. dan nada yang sesuai. i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. ii. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan.3. Aras 3 i. 3. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.

Aras 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. frasa dan ayat.1.2. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 3 i. Aras 2 i. 4. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. pengalaman. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 5. Aras 3. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Aras 2 i. i. Aras 2 i. tepat. 4. ii. Mengemukakan idea. 14 . Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. dan tersusun. pandangan. Memahami perkataan. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.1. Aras 3 i. Aras 1 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 i. Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. 8. 15 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.2. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. iii. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. ii. Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. ii. 6. .menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Moral Pen. 16 . Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. ii. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 2 i. Wira Negara 1. ii.5. iii. Aras 1 i. 2. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 1 i. 6. 3.3. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. frasa.1. Aras 3 i. 18 . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. ii. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bercerita menggunakan kata. Aras 2 i. sebutan yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. ii. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i.1. 6. Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Wira Ekspedisi 2. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyusun maklumat mengikut keutamaan.1. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. . Aras 2 i. Aras 3 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.3. 9. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan.2. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i. Aras 2 i. 19 . Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1 i. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 2 i. 9. ii. Aras 1 i. Aras 2 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. ii. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i.1.

ii. Aras 1 i. UNIT / KEL. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. intonasi dan nada yang sesuai. Tatabahasa -.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 10.ungkapan. KBT: Konstruktivisme KB : . lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. Aras 2 i.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i.1. Aras 1 i. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 . Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Aras 1 i. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. menarik dan bermakna.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Ilmu: KajianTempatan Pen.ayat permintaan . Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat.Insan Istimewa 1. sebutan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. Aras 2 i. ayat. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 2 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 i. Mengenal pasti kata. ii.

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Prihatin Dan Penyayang 3. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 2. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 . Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 5. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. dibaca atau didengar Aras 1 i. Aras 2 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.mengingat 4. Aras 2 i. 9. Aras 3 i. Aras 1 i.mendengar dengan berkesan . Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i.

. 22 . Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Memahami perkataan. 6. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. frasa dan ayat. Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. 6. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. Aras 3 i. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. ii. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 2 i. i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca.

ii. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 8.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 8. Aras 3 i. Sayangilah Mereka. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 4.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 7.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. pengalaman. Aras 2 i. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras1 i. 23 . ii. dibaca atau didengar. 3. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.

9. Aras 2 i. ii. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. menarik dan bermakna. 24 . 10. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Mengenal pasti kata. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 1 i. Aras 3 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. tepat dan tersusun. isu Aras 3 i. Penulisan sepakat muafakat gotong. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. Aras 3 25 . Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i. 4. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1.1 Mengemukakan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. kata ii. Aras 2 i. Aras 3 i. ejaan. Aras 2 i. Kad undangan . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. frasa dan ayat yang tepat.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Hari Bersama Jiran 1. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . . iii. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Aras 1 i. makum ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. 2. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.visual-ruang 6. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.

Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 2 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Sukaneka 4. 3. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. tepat dan tersusun.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 1 i. 4. 27 . Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Aras 1 i. 3. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. bahan Aras 3 i. Aras 3 i. 6. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 3. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.

ii. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. 8. Aras 3 i. Aras 2 i. atau didengar. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. ii. Aras 3 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

ayat pasif .menginterpretasikan dan mentafsirkan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.mencirikan .KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.menjana idea .makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai . Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.mengubah .mengangin . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.membanding beza -menghubungkaitkan - 3. Tatabahasa: . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. iii.menuai . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. UNIT 7 MARI BERTANI 1.menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 .kata kerja .Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.membanting .merumput .

frasa. Aras 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. istilah. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 1 ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. ii. Aras 3 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i.menyelesaikan masalah . Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.mentafsir 5. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.menganalisis . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . dibaca atau ditonton. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.menilai KB : . ii. Aras 1 i. Petani Jaya 1. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. iii. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. berdasarkan bahan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Kontruktivisme . ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

. Aras 3 i. Aras 3 i. tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 1 i. 5. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Makanan Berasaskan Pertanian 4. Aras 2 i. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. pengalaman.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 3.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. ii. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. 31 . Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i.

Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. 8. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. 11. Aras 1 i. ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ditonton atau dibaca. 32 . Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Aras 2 i. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ii. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan. Bercerita dengan menggunakan sebutan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. frasa. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. ii. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT.1 Bercerita menggunakan kata. frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. istilah. Aras 2 i. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 i. -surat kiriman tidak rasmi 33 . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. dibaca atau ditonton. . Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 i. 34 . ii. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 5. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Aras 3 i. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. ii. 2. iii. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. ii.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 3 i. 6. Bumi Kenyalang 1.

Aras 2 i. ii. 7. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Aras1 i. 10.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 35 . Aras 1 i. iii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. istilah. 3. struktur ayat Aras 1 i. Indahnya Negeriku 1. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 3. frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 1 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. ii.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 3 i.

. Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 . Aras 3 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. ii. dibaca atau ditonton. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. 6. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. ii. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 2 i. Aras 3 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. rangsangan yang diberi. ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ii.frasa. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. Aras 3 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.mengkategorikan membuat keputusan 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Sebutan dan intonasi yang betul. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Aras 2 i. cerita ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. - dialog 37 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. 3. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. 38 . ii. Aras 2 i. Aras 2 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. yang jelas dan tepat. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ii. istilah.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. i. Aras 1 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. dibaca atau ditonton. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i. ii.frasa.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 1 i. 39 . ii. Aras 3 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 1. 6.2. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Seni Tradisional Kita 5. Aras 3 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. meneliti Aras 2 i.

3. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. ii. dalam Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. 2.tepat dan tersusun. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. ii. Aras 3 i. 40 . Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ayat. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Seni Dan Budaya 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. ungkapan. sebutan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . ii.

Aras 2 i.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . i. Aras 3 i. Aras 3. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1 Membina dan menulis perkataan. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. menarik dan bermakna. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. 10. Aras 1 i. 10. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.1. 8. frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 3 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 42 . Aras 1 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 1 i. ii. Mengenal pasti kata. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. Aras 2 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 4. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 1 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. depan. Aras 2 i. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab. Aras 1 i.

Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 2. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. dibaca atau didengar 8. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Jagalah Kesihatan Diri 6. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Aras 3 i. Aras 2 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 1 i. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik. Aras 1 i.

Aras 2 i. kata Aras 3 i. Aras 2 i. ii. 3. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.1 Membina dan menulis perkataan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. 8. Keluarga Sihat 1. Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 . Aras 1 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. Aras 3 i.

Aras 1 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. frasa. memberikan maklum balas. 2. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 1 i. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. iii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. ii. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i.1 Bercerita menggunakan kata. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i. ii.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i. yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. 11. ii. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. Aras 3 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3. i. 6. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 8. 47 . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 2 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. sebutan. Aras 3 i. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. ditonton atau dibaca.intonasi dan nada yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 1 i. ungkapan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. UNIT / KEL. Aras 3 i. Aras 2 i.

Aras 1 i. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 3 i. Aras 1 i.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. tepat dan tersusun.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. menginterpretasikan. Menghuraikan pandangan yang 3. Aras 1 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.1 Mengemukakan idea. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. TKP Aras 3 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 4. Aras 3 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 49 . pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

Aras 1 i. 5. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Mercu Tanda Negara Kita 2. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. frasa. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca.1 Bercerita menggunakan kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. ii. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 50 . Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii. 2. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 3 i. Aras 2 i.

intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. 3. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. dibaca atau ditonton. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i.frasa. istilah. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. 3. Aras 1 i. 51 . Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. ii. Aras 1 i. Aras 3 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata . Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. frasa. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Kebanggaan Negara 2.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. 3. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 52 . Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Menyusun maklumat mengikut urutan. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 1 i.

53 .3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 1 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 3 i. Aras 1 i. 3. ii. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i.

Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ii.keadilan . menarik dan bermakna.menghormati . ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. Aras 3 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.bekerjasama . Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . Peribahasa 54 .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i.kesyukuran . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. UNIT / KEL. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Bercerita dengan menggunakan sebutan. 10. Aras 2 i. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Sains Nilai Aras 2 i. frasa. Mengenal pasti kata.hormat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 3 i. Aras 1 i. ii.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 1 i.

Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 3 i. 10. Aras 3 i. 2. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. ii. Aras1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. Cerita Haiwan 6. Aras 1 i. menarik dan bermakna. Mengenal pasti kata. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Menghuraikan maksud keseluruhan 7.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 55 . Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.

3. Aras 1 i. ayat. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Cerita Rakyat Luar Negara 1. 10. Aras 1 i. Aras 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. iii. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai 56 . ii. Aras 2 i. Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 1. ungkapan. iii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. teks yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. sebutan. intonasi dan nada yang sesuai. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.

1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Aras 1 i. 10. Aras1 i. Aras 1 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Mengenal pasti kata.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 2 i. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 2 i. 57 . Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Aras 3 i. ii. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 6. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 3 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.

Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. 10. 58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful