RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. ii. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 2 i. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. ii. 4. Memerihalkan pemerhatian. jenis ayat dalam sesuatu 2.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai penulisan teks. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Aras 1 i. dibaca atau di dengar. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. 6 . Faedah bersukan 2.

Aras 2 i. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Memahami perkataan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 3 i. frasa dan ayat . Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. ii. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 7. 6. Aras 2 Mengecam perkataan. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 1 i. Aras 1 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6. Aras 2 i. Aras 2 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 3 i. perkataan dan ayat yang betul. 5. 7 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 2 i. Aras 1 i. ungkapan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. i. 3. i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Usaha Tangga Kejayaan 1. Aras 1 i.2. Aras 3 i. 8. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. dibaca atau didengar. 3. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 2 i. Aras 2 i. . i. ayat sebutan. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 i. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. 4. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. 9 . 10. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. ii. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. Aras 3 i.membanding beza . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 2 i. ii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. intonasi. dan nada yang sesuai. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.mentafsir . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. iii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. sebutan. ungkapan.merekacipta 1. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : . ayat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

ii. i. dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. ii. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. Aras 1 i. Aras 3 i. istilah. Aras 3. 5. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. 3. Aras 1 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 2 i. frasa. Aras 1 i. ii.

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3 i. 12 . Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. frasa dan ayat. 2. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 3 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. pengalaman. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. tepat. Aras 1 i. Aras 2 i. dan tersusun. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. i. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Teknologi Maklumat 3. 4. Memahami perkataan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. pandangan.2. Aras 2 i.

Memahami perkataan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. ayat.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Aras 2 i. ii. dibaca atau didengar. 2. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.tepat dan tersusun. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. 1. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. intonasi. Aras 3 i. ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Aras 1 i. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas.1. dan nada yang sesuai. ii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ii. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. sebutan. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. ungkapan. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. 13 .3.Kelas Komputer 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. i. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. frasa dan ayat.

4. 4. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. frasa dan ayat yang tepat. Aras 3 i. Aras 1 i.1. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 14 . Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. pengalaman. Aras 3 i. Memahami perkataan. Aras 3. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 1 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. tepat. i. dan tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. pandangan. ii. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. frasa dan ayat. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Mengemukakan idea. Aras 2 i. 5. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Aras 3 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. 15 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8. ii. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ii.2. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Menyoal dengan menggunakan kata tanya. . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Moral Pen. iii. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 2 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. 16 . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. 6. Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 2 i. ii. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

ii. Aras 1 i. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Aras 1 i. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i.5. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. Aras 2 i. Wira Negara 1. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. 6. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. iii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. 2.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Wira Ekspedisi 2. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. sebutan yang betul. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. 6.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Bercerita menggunakan kata. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1 i. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.3. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 i. ii.1.1. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 3 i. Aras 2 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. 3. 6. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. 18 .

Aras 2 i. ii. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Bercerita dengan menggunakan sebutan.2. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 9. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.1. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menyusun maklumat mengikut urutan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i.1. 6.3. 9. Aras 2 i. Aras 1 i. 8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. ii. Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. . Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 19 .

menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Aras 2 i. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Ilmu: KajianTempatan Pen. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca. KBT: Konstruktivisme KB : . Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. ii.Insan Istimewa 1. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 .ungkapan.1. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. sebutan. Aras 2 i. ii.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Mengenal pasti kata. Aras 3 i.ayat permintaan . Aras 1 i. UNIT / KEL. Aras 1 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. menarik dan bermakna.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Tatabahasa -. 10. Aras 3 i. Aras 1 i. intonasi dan nada yang sesuai. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ayat.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat. Aras 2 i.

Prihatin Dan Penyayang 3. Aras 1 i. 2. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. dibaca atau didengar Aras 1 i. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. i.mengingat 4. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Aras 3 i. Aras 1 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.mendengar dengan berkesan . Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal . Aras 2 i.

Aras 2 i. i. Aras 2 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. . 5. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa dan ayat. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 22 . ii.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Memahami perkataan. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca.

8. Aras 1 i. ii. Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Sayangilah Mereka. 23 . 7. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ii. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii. Aras1 i.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 3. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. dibaca atau didengar. pengalaman. 4. Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 2 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Mengenal pasti kata. Aras 1 i. Aras 3 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. menarik dan bermakna. 9. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. 10. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. 24 .

Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 1 i. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 4. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i. isu Aras 3 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Penulisan sepakat muafakat gotong.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Aras 3 25 .1 Mengemukakan idea.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. tepat dan tersusun.

Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i. frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. ejaan. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 2. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . kata ii. Aras 1 i. Hari Bersama Jiran 1. makum ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.visual-ruang 6. Kad undangan . 2. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. iii. .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.1 Mengemukakan idea. 3.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Sukaneka 4. 3. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 27 . Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i. Aras 2 i. 6. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 3. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. bahan Aras 3 i. 4. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i. i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. tepat dan tersusun.

ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 i. ii. 8. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. atau didengar. Aras 3 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai . Aras 3 i. Aras 1 i. Tatabahasa: . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.ayat pasif .mengangin .menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains.Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. ii. iii.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.mengubah . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.merumput . Aras 2 i.kata kerja . Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.membanting . UNIT 7 MARI BERTANI 1.menuai . ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.menjana idea .membanding beza -menghubungkaitkan - 3. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.mencirikan .menginterpretasikan dan mentafsirkan .

ii. Aras 3 i. ii.menyelesaikan masalah .menganalisis . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Aras 1 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. berdasarkan bahan. dibaca atau ditonton. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. ii. Aras 1 ii. Kontruktivisme . Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. frasa. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. istilah. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.menilai KB : .mentafsir 5. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. iii. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Petani Jaya 1. Aras 2 i.

tanya. 5. Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. 3. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Makanan Berasaskan Pertanian 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 3 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. pengalaman. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 31 . Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. . Aras 2 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii. Aras 2 i.

8. Aras 1 i. Aras 3 i. ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 2 i. 32 .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. 11. Aras 3 i. Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii. ii. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. istilah. frasa. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT. Aras 3 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. -surat kiriman tidak rasmi 33 . UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. frasa. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. ii. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Bercerita dengan menggunakan sebutan. ii. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. Aras 2 i. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan.1 Bercerita menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i.

Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. . 6. Aras 1 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. iii. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 1 i. ii. dibaca atau ditonton. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. 34 . Aras 2 i. Aras 3 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. ii. Bumi Kenyalang 1. 5. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. 2. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii.

Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 7. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. 3. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. frasa. Aras 2 i. Aras1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 35 . struktur ayat Aras 1 i. ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. 10.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. istilah. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 1 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Indahnya Negeriku 1. ii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. iii. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.

ii. Aras 3 i. dibaca atau ditonton. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6. ii. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Aras 2 i. 6. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 .

Aras 3 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. ii. ii.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i. Aras 1 i.frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i. Aras 3 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT. cerita ii. Sebutan dan intonasi yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.mengkategorikan membuat keputusan 2. rangsangan yang diberi.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. - dialog 37 . Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Bercerita dengan menggunakan sebutan.

Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Aras 1 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3. Aras 3. Aras 2 i. Aras 2 i.frasa. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. istilah. ii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 i. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. ii. yang jelas dan tepat. Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. 38 . Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. Aras 1 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Seni Tradisional Kita 5. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. meneliti Aras 2 i. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. 39 .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i.2. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. ii. 1. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ayat. Aras 3 i. Aras 2 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.tepat dan tersusun. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. sebutan. ii. 40 . yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 2.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. 3. intonasi dan nada yang sesuai. Seni Dan Budaya 1. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Aras 3 i. dalam Aras 1 i. ii. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. ungkapan. Aras 2 i. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan .

Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.1 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk. frasa dan ayat yang tepat. Aras 2 i. 10. Aras 1 i. Aras 3. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 3 i. Aras 1 i. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . 8. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. menarik dan bermakna. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.1. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i.

Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 1 i. ii. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. 42 . Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Mengenal pasti kata. Aras 1 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Aras 2 i.

diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. depan. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Aras 2 i. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. Aras 1 i. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Jagalah Kesihatan Diri 6. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. dibaca atau didengar 8. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 2. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Aras 3 i. 6. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.

2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. 3. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Aras 1 i. 8. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. kata Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Keluarga Sihat 1.1 Membina dan menulis perkataan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. ii. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 2 i. frasa. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 i. iii. Aras 2 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.1 Bercerita menggunakan kata. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 2. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. memberikan maklum balas. Aras 1 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. frasa dan ayat yang tepat. 2. ii. Aras 3 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Bercerita dengan menggunakan sebutan.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. 47 .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 11. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 i. Aras 3.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 6. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. i. Aras 2 i. ii. ii. yang sesuai.

ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Aras 2 i. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i. ayat. Aras 2 i. UNIT / KEL.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. ungkapan. Aras 1 i. sebutan. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1.intonasi dan nada yang sesuai. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 2 i. Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 4. tepat dan tersusun.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang 3.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 49 . Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i.1 Mengemukakan idea. Aras 1 i. Aras 3 i. menginterpretasikan. Aras 1 i. TKP Aras 3 i.

ii. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 50 . Aras 2 i. 2. Aras 3 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. ii. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mercu Tanda Negara Kita 2. Aras 1 i. frasa. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i.

Aras 2 i. Aras 2 i. istilah. Bercerita dengan menggunakan sebutan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Aras 3 i. ii. ii. Aras 1 i. Aras 1 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. 51 .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. 3. dibaca atau ditonton. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. ii. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i.frasa. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. 3. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

frasa.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. . Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i. Kebanggaan Negara 2.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 1 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. 52 . Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Aras 1 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 3.1 Bercerita menggunakan kata . serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

53 . Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 1 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. 3. ii. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. 6. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Mengenal pasti kata. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. UNIT / KEL. 10. ii. ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. Peribahasa 54 . intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. frasa. Aras 3 i. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1.hormat.kesyukuran .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.menghormati . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i. Aras 2 i. Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . ii. Aras 3 i.keadilan . rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.bekerjasama . Aras 1 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Sains Nilai Aras 2 i. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 1 i. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2.1 Bercerita menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. menarik dan bermakna. Bercerita dengan menggunakan sebutan.

10. menarik dan bermakna. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Cerita Haiwan 6. ii.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Menghuraikan maksud keseluruhan 7. 2. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Mengenal pasti kata. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 55 . Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras1 i.

Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Aras 1 i. ii. iii. Memberikan respons yang sesuai 56 . Aras 1 i. sebutan. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. iii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. 10. 3. ungkapan. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ayat. Cerita Rakyat Luar Negara 1. teks yang dibaca. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 1.

Aras 2 i.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. 7. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. ii. ii. Aras 1 i. 6.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i. Aras 1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras1 i. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mengenal pasti kata. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 3 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. 57 . 10.

Aras 1 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 58 . Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. 10. Aras 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful