Definisi Ulum al-Quran Bahasa: ilmu-ilmu tentang al-Quran Istilah: ilmu-ilmu yang membincangkan aspek-aspek

yang terkandung dalam al-Quran. Aspek-aspek yang dimaksudkan ialah penurunan al-Quran, bacaan, pengumpulan, penyusunan, penulisan, pentafsiran, ijaz al-Quran, al-nasakh wa al-mansukh, asbab al-nuzul, irab dan gharib al-Quran. Faedah mempelajari ulum al-Quran 1. mengetahui perkembangan ulum al-Quran sejak ia diturunkan 2. menguasai bidang ilmu yang terkandung dalam al-Quran 3. mempertahankan keaslian al-Quran dan memeliharanya daripada penyelewangan Sejarah ulum al-Quran di zaman Rasul Allah s.a.w Rasul Allah memahami dan menghafaz wahyu yang diterima baginda Rasul Allah menerangkan pengertian serta rahsia wahyu tersebut kepada Sahabat Sahabat menghafaz atau mencatatnya Sejarah ulum al-Quran di zaman al-Khulafa al-Rasyidin Abu Bakr mengumpulkan al-Quran atas cadangan Umar bin al-Khattab kerana ramai huffaz syahid dalam peperangan al-Riddat di al-Yamamah Di zaman Utsman, pelbagai bangsa yang menganut Islam membaca al-Quran mengikut lahjat mereka sendiri Utsman menyusun semula al-Quran Abu Bakr dalam satu tulisan dan lahjat dalam satu mushaf

Perkembangan ulum al-Quran Bermula pada awal abad ke-10H dengan penyusunan buku yang berjudul al-Burhan fi Ulum al-Quran oleh Ali bin Ibrahim al-Khufi Diikuti oleh al-Jawzi (m. 598H) yang menyusun Funun al-Afnan fi Ulum al-Quran Ilm al-Din al-Sakhawi (m. 641H) yang menyusun Jimal al-Quran Abu Syamat (m. 665H) yang menyusun al-Mursyid al-Wajiz fi ma yata aluq bi al-Quran alAziz Badr al-Din al-Zarkasyi (m. 794H) yang menyusun al-Burhan fi Ulum al-Quran Jalal al-Din al-Balqini yang menyusun Mawaqi al-Ulum min Mawaqi al-Nujum Al-Sayuti yang menyusun al-Tajbir fi Ulum al-Tafsir dan al-Itqan fi Ulum al-Quran Tahir al-Jazari yang menyusun al-Tibyan fi Ulum al-Quran Muhammad Ali Salamat yang menyusun Minhaj al-Furqan fi Ulum al-Quran

melembutkan hati 5. Ia mengatasi ruang dan masa yakni ia sesuai untuk semua tempat dan masa. kandungannya kekal dan tidak berubah 9. tidak dapat ditandingi 3. ungkapan yang padat. ringkas dan tepat 4.) 7. tidak dibatasi ruang dan waktu 8. susunannya teratur 6. Nama-nama al-Quran Al-Furqan Al-Kitab Al-Dzikr Al-Bayan Al-Tanzil Kelebihan al-Quran Al-Quran bersifat mutlak.Azim fi al-Quran al-Karim wa al-Tariq al-Mitsli fi Dirasatih Abd al-Azim al-Zarqani yang menyusun Sahil al. isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain . matematik dsb. sains. merangkumi semua bidang ilmu (usul al-din. Isi kandungan berkait dengan semua aspek kehidupan manusia. syariat.Irfan fi Ulum al-Quran Muhammad Ali al-Sabuni yang menyusun al-Tibyan fi Ulum al-Quran Abd al-Ghani Audh al-Rajihi yang menyusun al-Minhaj al-Qawim fi Dirasat Ulum alQuran Muhammad Ahmad Yusuf al-Qasim dan Mani Abd al-Halim Mahmud yang menyusun Ulum al-Quran al-Karim Definisi al-Quran Bahasa: yang dibaca Istilah: kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dalam bahasa Arab. kanun. membacanya dianggap ibadah dan disampaikan kepada kita secara mutawatir (bersambung sanad).Muhammad Mustafa al-Maraghi yang menyusun Masalat Tarjamat al-Quran Muhammad Abd Allah yang menyusun al-Naba al. diakui pakar bahasa dan penyair Arab 2. Mukjizat al-Quran 1.

ilham dan fikiran Wahyu : Pengajaran yang diberi oleh Allah kepada rasul-rasul melalui Jibril atau tanpa Jibril Ilham : Pengetahuan yang diyakini seseorang tanpa menyedari dari mana datangnya Fikiran : Hasil pendapat akal manusia yang terbatas . disampaikan melalui Jibril yang menjelma sebagai manusia Peranan wahyu membimbing manusia ke jalan yang benar membawa manusia kepada mentauhidkan Allah menyuruh kepada melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya menyuruh kepada mencontohi Rasul Allah Perbezaan antara wahyu.Definisi wahyu pemberitahuan Allah kepada rasul-Nya tentang segala petunjuk dan pengetahuan yang dikehendakinya secara luar biasa kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya pengetahuan yang diperolehi nabi dengan keyakinan bahawa ia datang daripada Allah melalui perantaraan atau tanpa perantaraan Cara penurunan wahyu turun terus ke dalam hati disampaikan dari belakang tabir iaitu rasul mendengar kalam Allah tanpa melihat-Nya disampaikan melalui perantaraan Jibril melalui mimpi yang benar disampaikan Jibril ke dalam hati rasul dalam keadaan mereka tidak melihatnya datang seperti bunyi loceng.

Lalu Umar berkata. ayat 281 Surat al-Baqarat &#61656. demi Allah! Aku tahu di mana dan bila ayat itu diturunkan. ayat 282 Surat al-Baqarat &#61656.Alaq ulama berselisih pendapat mengenai ayat terakhir yang diturunkan. Ayat. ayat 176 Surat al-Nisa &#61656. Memang ayat itu diturunkan pada hari raya yang dianggap sebagai hari besar kaum muslimun . turun dari tempat yang tinggi Definisi nuzul secara istilah: Pemberitahuan (mujaz) yang menunjukkan ketinggian Allah Nuzul al-Quran: penurunan wahyu dari Lawh Mahfuz ke Bait al.Ayat al-Quran yang pertama dan terakhir diturunkan ulama bersepakat bahawa ayat pertama yang diturunkan ialah ayat-ayat 1~5 Surat al. Ia diturunkan pada hari Jumaat selepas Asar ketika Rasul Allah berada di Arafat. ayat 3 Surat al-Ma idat &#61656. ayat 110 Surat al-Kahf &#61656. sekiranya ayat itu diturunkan kepada Yahudi nescaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya . Surat al-Nasr Pendapat yang rajih ialah ayat 281 Surat al-Baqarat seperti yang dipegangi al-Sayuti berdasarkan hadith al-Nasai dari Ikrimah dari Ibn Abbas Ayat 281 ini diturunkan sembilan hari sebelum kewafatan Rasul Allah Pendapat yang mengatakan bahawa ayat 3 Surat al-Maidat sebagai ayat terakhir diturunkan adalah lemah kerana ayat itu diturunkan ketika Hujjat al-Wida iaitu 81 hari sebelum kewafatan Rasul Allah Buktinya ialah kisah dari al-Bukhari iaitu seorang Yahudi menemui Umar bin al-Khattab dan berkata Wahai Amir al-Mu minin! Ada satu ayat dalam kitab tuan. Definisi nuzul al-Quran Definisi nuzul secara literal: menetap di satu tempat. ayat 278 Surat al-Baqarat &#61656. ayat manakah yang kamu maksudkan? Jawab orang Yahudi itu Alyawmu akmaltu lakum dinakum .Izzat di langit dunia dan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril selama 23 tahun Peringkat-peringkat nuzul al-Quran 1. ayat 128 Surat al-Tawbat &#61656. al-Quran diturunkan dari Allah ke Lawh Mahfuz secara sekali gus . ayat 195 Surat Ali Imran &#61656. ayat 93 Surat al-Nisa &#61656. Umar bertanya.ayat yang dianggap sebagai ayat terakhir diturunkan ialah &#61656.

9 bulan dan 9 hari iaitu dari awal Rabi al-Awwal tahun 54 hingga baginda wafat Hikmah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur Untuk menetapkan jiwa Rasul Allah dan menguatkan hatinya.Izzat pada malam al-Qadr (Lailat al-Qadr) 3. dari Lawh Mahfuz al-Quran diturunkan secara sekali gus ke Bait al. 5 bulan dan 3 hari iaitu daripada 17 Ramadhan tahun 41 daripada mawlud baginda (Tahun Gajah 41) hingga awal Rabi al-Awwal tahun 54 (Tahun Gajah 54. Untuk disesuaikan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasul Allah Penurunan al-Quran secara beransur-ansur Penurunan berlaku dalam tempoh 23 tahun.2. hadith qudsi yang hanya maknanya sahaja yang diwahyukan . Rasul Allah dapat merasakan Allah sentiasa bersama baginda. dari Bait al. Mereka mudah menghafaz al-Quran dan memahaminya berdasarkan peristiwa yang berlaku Untuk menyesuaikan dengan peristiwa yang berlaku Bentuk wahyu yang diturunkan 1. Hikmah al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat membezakan al-Quran dan Rasul Allah daripada kitab-kitab suci dan nabi-nabi terdahulu. lafaz hakiki yang melemahkan hujah makhluk yang diciptakan Allah sendiri 2. 1 Hijrah) Baginda menetap di Madinah selama 9 tahun. Melalui penurunan yang berterusan. Kitab-kitab suci terdahulu diturunkan secara sekali gus.Izzat al-Quran diturunkan kepada Rasul Allah secara beransur-ansur melalui Jibril selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah Beberapa sejarawan mengatakan bahawa Rasul Allah berada di Makkah sesudah menjadi rasul ialah selama 12 tahun. Untuk mendidik masyarakat waktu itu secara beransur-ansur.

Umar bin al-Khattab. Mu awiyah bin Abu Sufyan dan Abd Allah bin Mas ud Mereka menulis wahyu di atas pelepah tamar. Tugas penulisan dan pengumpulan al-Quran diketuai oleh Zaid bin Tsabit yang merupakan penulis wahyu utama dan tetap pada zaman Rasul Allah. golongan murtad 3. ZAMAN UTHMAN Wilayah baru yang dibuka bertambah luas Berlaku pembangunan pelbagai bidang Islam tersebar di seluruh negeri yang dikuasai kerajaan Islam Ramai bangsa-bangsa bukan Arab (Ajam) memeluk Islam Mereka membaca al-Quran menurut dialek masing-masing sehingga menimbulkan pelbagai qiraat Kepelbagaian qiraat ini akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan sesama orang Islam Huzaifah ibn al-Yaman yang menyaksikan fenomena ini semasa menyertai ekspedisi ke Armenia melaporkan hal tersebut kepada Khalifah Uthman dan menasihatkan beliau agar melaksanakan penyeragaman bacaan al-Quran Khalifah Uthman menubuhkan sebuah jawatankuasa yang diketuai Zaid ibn Thabit untuk pelaksanaan penyeragaman itu . golongan yang enggan membayar zakat 2. Beliau seorang amat teliti. Uthman bin Affan. Ali bin Abu Talib. batu atau tulang ZAMAN ABU BAKR / UMAR Terdapat beberapa masalah iaitu 1. berhati-hati. Rasul Allah mengingat dan membaca semula seperti yang diajarkan Jibril Baginda memanggil penulis terpilih untuk mencatatkan wahyu Antara penulis wahyu ialah Zaid bin Tsabit. Abu Bakr. Anas bin Malik. Al-Quran yang dikumpulkan disimpan di rumah Hafsah binti Umar yang juga merupakan isteri Rasul Allah. Ini membawa kepada ancaman lenyapnya al-Quran dengan kematian mereka. Atas gesaan Umar. al-Quran ditulis dan dikumpulkan. Ubayy bin Ka ab. dihormati ramai dan selalu menghadiri majlis Rasul Allah. Perang al-Yamamah Ramai huffaz yang mati syahid dalam perang melawan golongan di atas.Sejarah penulisan dan pengumpulan al-Quran ZAMAN RASUL ALLAH al-Quran belum ditulis sebagai satu mushaf sebabnya Rasul Allah masih mnerima wahyu Rasul Allah sangat prihatin terhadap setiap nas ayat Untuk mengelakkan pertukaran atau perubahan.

seperti penulisan Arab lain al-Quran masih tidak bertitik dan berbaris. Basrah dan Damsyik Sebuah naskah diletakkan di Madinah di bawah jagaan Khalifah Uthman sendiri Dari lima buah inilah orang-orang Islam menyalin naskah untuk kegunaan masing-masing Sehingga ketika ini.Berpandukan naskah yang dikumpulkan semasa zaman Khalifah Umar yang disimpan di rumah Hafsah bint Umar. Kufah. jawatankuasa ini menjalankan projek besar itu dan berjaya menghasilkan naskah yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani Lima buah naskah dihasilkan dan dihantar ke Makkah. Penggunaan titik dan baris hanya bermula pada zaman Khalifah Ali dan mencapai tahap penyempurnaan pada era pemerintahan Bani Abbasiyah .