Bab 2

:

Pemikiran Dan Gaya Pembelajaran

2.1 Konsep Pemikiran
2.1.1 Pengertian
• masalah. • Ia melibatkan penerimaan dan pemahaman rangsangan dalaman dan luaran, pembentukan konsep, pentafsiran, dan penghasilan gerak balas yang sesuai. • dan • kemudiannya Menurut V.R. Ruggiero, 1984, pemikiran ialah satu membuat keputusan demi memenuhi keinginan proses mental yang digunakan untuk membentuk/menyelesaikan masalah mendapatkan jawapan. Menurut Beyer, 1981, pemikiran pula ialah satu operasi mental terhadap input deria, dan menggunakan maklumat dalam ingatan untuk membuat penyesuaian dan asimilasi yang bertujuan untuk membentuk/memahami sesuatu konsep. • • secara kritis. • wajar.
Input Memproses Output

Pemikiran

adalah

satu

proses

mental

bagi

memperoleh pengetahuan dan pemahaman dengan tujuan menyelesaikan

Ia

juga

boleh

ditakrifkan

sebagai

satu

kebolehan/keupayaan otak dalam pelbagai kemahiran berfikir. Pemikiran juga merupakan satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian otak kiri berfikir Sebagai rumusan, pemikiran ialah satu usaha oleh

otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling

1

⇒ Membimbing pelajar supaya memahami dan menentukan tujuan dan objektif tentang sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat. ⇒ Membimbing pelajar supaya mempertimbangkan semua faktor dalam proses pilihan/semasa membuat suatu keputusan. (Hasil) Rajah 1: Konsep pemikiran 2. antaranya ialah: ⇒ Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam suatu kumpulan yang kecil dengan mempertimbangkan sesuatu idea/isu semasa dari segi kebaikan dan kelemahannya. ⇒ Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai untuk mencari sesuatu yang alternatif.1 Jenis-jenis Pemikiran • Terdapat beberapa teknik yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir seseorang pelajar. Pemikiran Mendatar Pemikiran Menegak Pemikiran Konvergen Jenis-jenis pemikiran Pemikiran Kritis 2 .Apakah perkaraperkara yang kita difikirkan? (Kandungan) Bagaimana kita memikirkannya ? (Operasi) Jawapanjawapan yang diperoleh.1. ⇒ Membimbing pelajar meneliti segala akibat (apabila melakukan sesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam jangka masa pendek serta jangka masa panjang. kemungkinan/pilihan untuk membuktikan hipotesis/mendapat suatu rumusan.

 Kepentingan pemikiran mendatar ialah sesuatu masalah perlu dilihat daripada perspektif. iaitu: i. Mengenal pasti idea-idea dominan utama dalam masalah yang dihadapi.2.1. dalam pemikiran ini seseorang guru harus menggalakkan murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan mencari jalan penyelesaian berdasarkan perspektif yang berlainan. 3 .  Penggunaan pemikiran lateral di dalam bilik darjah akan menggalakkan proses pemikiran kreatif di kalangan murid apabila idea baru dijanakan. ii.  Oleh itu.  De Bono mengatakan bahawa terdapat 4 langkah penting dalam pemikiran lateral.  Guru mesti mengajar murid-murid untuk melihat alternatif-alternatif yang berbeza dan bukan alternatif tradisional sahaja dalam penyelesaian sesuatu masalah.perspektif yang berlainan supaya ia mudah diselesaikan. Melihat sesuatu masalah daripada sudut-sudut yang berlainan.1.2 Jenis –Jenis Konsep Kendiri 2.1 Pemikiran Mendatar/ Pemikiran Lateral  Pemikiran Mendatar ialah keupayaan untuk menjana idea-idea bercapah daripada pelbagai penyelesaian bagi sesuatu masalah  Pemikiran ini melibatkan proses pemikiran ‘luar kotak’ (out of a box) di mana penyelesaian kepada masalah diperoleh daripada sumber-sumber yang tidak sama dan tidak berkaitan.Pemikiran Divergen Pemikiran Kreatif Rajah 2: Jenis-jenis pemikiran 2.

v.2 Melonggarkan cara pemikiran yang terkawal. iv. iv.2. iii. 2.  Guru harus menggalakkan para murid menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi dengan pemikiran menegak melalui satu set soalan seperti berikut: i. Menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain. Pemikiran Menegak/ Pemikiran Vertical Menengak merujuk kepada keupayaan menjana satu  Pemikiran idea/penyelesaian kepada suatu masalah serta membuat penerokaan ke atasnya secara lebih mendalam dan terperinci.iii.1.  Pemikiran ini juga dikenali sebagai pemikiran logik kerana ia menggunakan satu urutan langkah-langkah yang sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Apakah masalah yang dihadapi? Apakah alternatif-alternatif yang terdapat? Apakah kebaikan dan keburukan setiap alternatif tersebut? Apakah pilihan-pilihan jalan penyelesaiannya? Adakah jalan penyelesaian yang dipilih itu efektif atau tudak? Jadual 1: Perbezaan di antara Pemikiran Menegak dengan Pemikiran Mendatar Pemikiran Menegak Mencari pendekatan yang betul Menekankan kebenaran idea Sedia ada tuju hala Mengikut kronologi Setiap langkah mesti betul Menggunakan unsur negatif untuk menghalang idea-idea Pemikiran Lateral Mencari pendekatan sebanyak yang mungkin Menekankan kekayaan Membentuk tuju hala Tidak tersusun Tidak tersusun Tidak ada unsur negatif 4 . ii. pemikiran ini menggunakan proses-proses akal yang tradisional untuk mengatasi sesuatu masalah.  Menurut Dr.  Pemikiran ini membolehkan kita mempertimbangkan hubungan antara sesuatu situasi/idea yang membantu kita untuk memahaminya dengan lebih baik dan menggunakan idea itu dalam situasi tertentu secara berkesan. Edward De Bono.

3 Pemikiran Kritis/ Pemikiran Kritikal/Pemikiran Reflektif  Pemikiran Kritis didefinisikan sebagai satu penerokaan yang bertujuan mengkaji situasi.  Secara ringkasnya.  Beberapa aktiviti boleh dijalankan untuk membina dalam diri murid supaya berfikiran kritis: i. Kefahaman untuk menghujah Usaha mengumpul maklumat Pertimbangan tentang kebaikan dan kelemahan Usaha mengetepikan makna yang kabur dan Menyusun sesuatu mengikut keutamaan Mengenal pasti kepentingan pada bahan yang dibaca oleh mereka Menentukan akibat/kesan (walaupun tidak dinyatakan) Menentukan kesan Membuat kesimpulan Membuat perbandingan Membuat rumusan dan penilaian Selain itu. fenomena. persoalan/masalah untuk menghasilkan rumusan yang merangkumi semua maklumat yang ada. ii. iii. vii.2. iii.  Pemikiran ini melibatkan penyusunan kembali konsep-konsep dengan tujuan menilai sesuatu objek/situasi. ada mungkin juga berpendapat bahawa pemikiran kritis adalah penggunaan kemahiran intelektual untuk menilai dan mempertimbangkan sesuatu situasi. ii. vi. v.tertentu Menolak semua yang tidak releven Membuat analisis terhadap sesuatu idea Menerima sebarang pendapat Tidak banyak penerokaan 2. iv. pemikiran kritis merangkumi perkara-perkara kesimpulan yang tidak munasabah 5 .1.  berikut: i. iv.

2.1. Bagaimanakah anda sebagai pelajar Penilaian Murid menilai sesuatu berdasarkan berusaha ke arah kecemerlangan? Sekiranya anda seorang pelabur. Apakah yang akan terjadi sekiranya Perang Dunia Ke-3 tercetus? 2.  Dengan kata lain. pemikiran kritis mendorong seseorang menguji kebenaran sesuatu perkara/masalah agar tidak membentuk kesimpulan yang Tahap pemikiran murid-murid boleh ditentukan oleh guru dengan penggunaan jenis-jenis soalan yang sesuai. Murid membuat rumusan tentang bahanbahan yang telah dipecah-pecahkan. Jadual 2 Penentuan Tahap Pemikiran Aras Pengetahuan Jenis Pemikiran Murid mengingat kembali fakta Contoh Bilakah… Namakan… Siapakah… Di manakah… Terangkan… Huraikan… Bandingkan… Jelaskan… ABC ialah sebuah segitiga. kepada bahagian-bahagian Golongkan benda-benda kepada benda hidup dan benda bukan hidup Sintesis 1. Pasir Gudang/Tampoi-Larkin? kriteria-kriteria tertentu.4 Pemikiran Kreatif 6 . salah. Kefahaman Murid memahami sesuatu situasi/fenomena Penggunaan Murid menggunakan fakta/hukum untuk menyelesaikan masalah Analisis Murid memecahkan sesuatu peristiwa/ kejadian kecil agar dapat memahami keseluruhan situasi. kawasan perindustrian manakah yang akan anda pilih. Cari nilainya.2.

Ciri-ciri Pemikiran Kreatif FLEKSIBEL.personal.tidak terbatas kepada satu kaedah sahaja. Pemikiran Kreatif ialah sesuatu pemikiran imaginatif untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu baru dan asli yang belum difikirkan oleh orang lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah.keupayaan menyediakan gerak balas tanpa halangan. Rajah 3: Ciri-ciri Pemikiran Kreatif 7 .  Guru boleh memperbanyakkan soalan terbuka dalam bilik darjah dan menerima pelbagai jawapan yang betul asalkan ia logik dan munasabah bagi menggalakkan pemikiran kreatif para murid.keupayaan menerang secara terperinci.  Guru juga harus berusaha untuk membina murid yang mempunyai ‘open mind’ dan tidak melihat sesuatu permasalahan daripada satu aspek sahaja. unik/luar biasa. HURAIAN.  Seseorang guru yang cekap harus menjanakan pemikiran kreatif di kalangan murid-murid dengan memberikan peneguhan positif dalam bentuk ganjaran dan hadiah apabila murid-murid dapat melahirkan ideaidea kreatif dan unik.  Beberapa kriteria yang dikaitkan dengan pemikiran kreatif adalah ditunjukkan seperti berikut: KELANCARAN. KEASLIAN.

2.  Beberapa tajuk kendiri yang boleh dikemukakan oleh guru kepada murid untuk menggalakkan pemikiran divergen di kalangan murid-muridnya adalah seperti yang berikut: i.  Jenis pemikiran seperti ini turut menggalakkan pemikiran kreatif dan lebih sesuai digunakan dalam bidang sastera serta humanistik. 8 .  Dalam pemikiran divergen. iii. guru harus sentiasa menggunakan soalan-soalan terbuka di dalam bilik darjah. nilai dan falsafah hidup saya?  Tajuk-tajuk pengajaran yang boleh dikemukakan oleh guru dalam pengajarannya untuk menggalakkan pemikiran divergen pula ditunjukkan di bawah: i.1.  Seseorang individu yang melibatkan diri dalam pemikiran ini akan menonjolkan idea-idea yang asli.  Ia disifatkan oleh beberapa jawapan yang secara logik dan boleh diterima. iii. untuk menggalakkan pemikiran divergen. ii.2.  Kemahiran guru dalam membahagikan sebuah tajuk kepada unit-unit yang kecil supaya murid-murid dapat menganalisis tajuk utama secara lebih mendalam.5 Pemikiran Divergen/ Pemikiran Bercapah  Pemikiran Divergen kerap kali dirujuk sebagai keupayaan mencadangkan idea-idea/penyelesaian yang berbeza terhadap masalah yang terbuka. Bagaimana anda menerangkan sesuatu? Apakah yang menyebabkan sesuatu? Apakah yang penting mengenai sesuatu?  Maka. Apakah yang menganggu saya? Apa yang saya ingin mengubah dalam hidup saya? Apakah kepercayaan. ii. pengetahuan/pengalaman dan idea-idea baru digunakan serentak untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pelbagai jawapan yang mungkin.

Menulis dan melukis Menebuk lubang pada kertas Sebagai senjata Sebagai alat permainan Contoh di atas menunjukkan bahawa seseorang berupaya memikirkan pelbagai jawapan yang logik. iv. ii.  Guilford telah mengenal pasti 4 ciri pemikiran divergen seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Jadual 3: Ciri-ciri Pemikiran Divergen Kelikatan (Fluidity) Kelenturan (Flexibility) Keaslian (Originality) Terperinci (Detail) Mampu memberi penjelasan dengan mengemukakan banyak idea dan contoh Menjana pelbagai idea dan cara bagi menyelesaikan masalah Mampu memikirkan idea-idea baru yang bernas dan unik Mampu menjelaskan idea-idea dengan panjang lebar dan terperinci Idea Idea Idea Idea Rangsangan Idea Idea Idea 9 . dia berupaya menyenaraikan cadangancadangan berikut: i. Contoh: Jika seseorang diminta untuk memberi cadangan tentang penggunaan sebatang pensel. iii. Jawapan yang diberi mungkin terlalu personal/unik berasaskan keupayaan meneroka mindanya yang kreatif.

 Contohnya. jurutera perlu berusaha mencari sebab-sebab dan membuat satu kesimpulan tentang keretakan tembok bangunan itu. Berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya.  Seseorang yang berfikir secara konvergen biasanya:  berupaya menyelesaikan masalah yang memerlukan satu penyelesaian yang betul. Jadi.  Proses ini mengurangkan kepelbagaian jawapan kepada hanya satu jawapan bagi sesuatu masalah yang jelas dan hanya mempunyai jawapan yang tepat. sesebuah bangunan baru mula retak selepas enam bulan.1.  Murid-murid di sekolah yang menggunakan hukum-hukum dan rumusrumus untuk menyelesaikan masalah Matematik dan Fizik adalah menggunakan pemikiran konvergen. 10 .  Dalam pemikiran konvergen.Rajah 4: Corak Pemikiran Divergen 2. jurutera itu dikatakan menggunakan pemikiran konvergen.6 Berpandu Pemikiran Konvergen/Pemikiran Tertumpu/Pemikiran  Pemikiran Konvergen merujuk kepada keupayaan memfokus ke satu arah untuk mencari satu jawapan. seseorang individu mengaplikasi pengetahuannya dan peraturan-peraturan serta prinsip-prinsip dalam usahanya untuk mencari satu jawapan yang paling sesuai.2. Jurutera awam itu perlu mencari sebab-sebabnya.  tidak suka meneka dan tidak akan mencuba menjawab sesuatu yang tidak pasti.

2.  Soalan-soalan divergen yang lebih sukar harus diformulasikan oleh guru untuk murid-murid yang lebih mahir supaya mereka dapat 11 .1.  Ini akan memberikan peluang kepada yang murid-murid ada untuk banyak memikirkan jawapan-jawapan alternatif/penyelesaian. Fakta Fakta Jawapan Fakta Fakta Fakta Fakta Rajah 5: Pemikiran Konvergen Fakta 2. Pemikiran ini sesuai diaplikasikan dalam mata pelajaran Sains dan banyak diuji dalam peperiksaan awam.7 • Cara-cara Guru Memupuk Daya Berfikir Murid Guru perlu memupuk daya berfikir murid-murid dengan cara-cara yang berikut: a) Mengemukakan banyak soalan divergen dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dalam kerja rumah dan tugasan harian mereka.  Guru mesti sentiasa mensimulasikan pemikiran dan minda muridmurid dengan pelbagai aktiviti KBKK dalam pengajarannya. Sebagai contoh.  Guru mesti secara sedar menerapkan elemen KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang guru merancangkan untuk murid-muridnya. guru boleh menyuruh mereka melengkapkan borang grafik banding beza untuk konsep-konsep yang berlainan supaya murid-murid dapat mengembangkan kemahiran berfikir mereka. b) Menerapkan KBKK (Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif) dalam langkah-langkah P&P guru. c) Menyediakan aktiviti-aktiviti penyelesaian masalah supaya murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir dengan cara-cara yang berikut:  Mengenal pasti dan memahami masalah  Menjelaskan masalah  Memikirkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah  Membuat operasi-operasi penyelesaian  Membuat pertimbangan kepada penyelesaian-penyelesaian yang telah dibuat. d) Memastikan yang tugasan dan kerja rumah yang guru memberikan kepada murid-murid mengandungi arahan-arahan kemahiran berfikir seperti berikut:  Mencirikan  Membanding dan membezakan  Mengumpul dan mengelaskan  Menganalisis 12 .

Maka gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada cara pembelajarannya. ilmu atau pengalaman yang baru. 5. gaya pembelajaran merujuk kepada tingkah laku konsisen seorang pelajar dalam cara ia belajar. Mengikut Dunn & Dunn (1981). Di bawah konteks psikologi pendidikan. Tugasan P&P dan kerja rumah yang merangkumi arahanarahan seperti yang tertera di atas dapat meningkatkan lagi daya fikiran para 2. gaya pembelajaran merujuk kepada syarat-syarat pendidikan yang membolehkan pembelajaran paling berkesan. 2. Mengikut Hunt (1981). Gaya bermaksud cara.2 Gaya Pembelajaran 2. Mengikut Entwistle (1981) pula. gaya pembelajaran ialah pendekatan pengajaran yang paling digemari oleh seseorang murid. Menjanakan idea  Membuat inferens  Menghubung kaitkan  Meramal  Membuat hipotesis  Menilai  Mesintesis  Menyusun megikut keutamaan • murid. gaya pembelajaran merujuk kepada keadaan di mana murud belajar dengan cara yang paling optima. Mengikut Peterson (1979) dan Stewart (1981).2. 6.1 Pengertian 1. 4. gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh serta memperolehi maklumat. 13 . 3.

Mengikut Dunn (2000). Murid yang menggunakan gaya pembelajaran visual (pandang) belajar dengan cepat dan berkesan dengan melihat carta. kebanyakan orang mempunyai cara yang unik untuk menguasai sesuatu bahan pembelajaran yang sukar. menghayati dan mempelajari bahan pembelajaran yang baru dan mencabar. perhiasan dalam bilik darjah yang boleh meningkatkan lagi keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran. 6. Gaya pembelajaran juga merujuk kepada cara-cara bagaimana seseorang memproses.2 Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran 1. Pelajar aktivis mengambil bahagian yang aktif dalam proses pembelajaran dan menganggap pengetahuan baru sebagai milik peribadinya. 8. gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang dikembangkan secara biologi yang membuat sesuatu cara pengajaran berkesan untuk sesetengah pelajar dan tidak berkesan untuk yang lain. cahaya. Mengikut Dunn. Terdapat juga gaya pembelajaran murid taktil/kinestetik di mana muridmurid belajar melalui pergerakan seperti sentuhan. 9. aktivis. merasa dan meraba secara aktif persekitarannya. 4. mendengar kuliah dan perbincangan. Pelajar teoris menganalisis dan mencari bukti-bukti supaya dapat membuat generalisasi hukum atau teori. Beaudry dan Klaus (1989). Reflektor berfikir dan mengkaji semula maklumat atau pengetahuan supaya dapat disesuaikan dengan skema-skema mental yang wujud. 2. taktil/kinestetik. 14 . Murid-murd seperti ini suka mendengar dengan cara membaca. imejimej dan gambar rajah serta gemar membaca pada diri sendiri. teoris dan pragmatis. isyarat badan.7. reflector. Satu lagi definisi gaya pembelajaran ialah ia merujuk kepada unsur-unsur alam sekitar seperti bunyi. menyebut. graf. 8. 7. Terdapat gaya-gaya pembelajaran yang berbeza seperti visual.2. audio. 3. 2. 5. Terdapat juga gaya pembelajaran seperti murid audio.

Murid yang suka belajar dengan cara konvergen dapat memberikan penyelesaian kepada satu soalan tertutup dengan cepat dan tepat. Setiap murid ada kekuatan mereka. terdapat 21 elemen yang boleh mempengaruhi gaya pembelajaran murid. 11. Ia terdiri daripada ciri-ciri peribadi yang menyebabkan kaedah pengajaran guru sesuai untuk setengah murid dan bukan untuk murid-murid yang lain. Pelajar pragmatis membina semula pengalaman dan mengambil bahagian yang aktif dalam menyelesaikan masalah. memproses dan mengekalkan maklumat yang baru dan mengekalkan maklumat yang baru dan susah. 12.10. 4. 13. gaya pembelajaran adalah cara bagaimana seorang murid memberikan fokus.1 Model Dunn & Dunn 1. Kebanyakan murid boleh memperkukuhkan gaya pembelajaran masing-masing. Beberapa elemen dan stimuli yang berkaitan dalam Model Dunn & Dunn adalah seperti berikut: 15 . Guru boleh membuat pengajaran secara individu. Guru harus mengajar mengikut gaya pembelajaran murid- muridnya. Mengikut Dunn & Dunn. Mengikut Dunn & Dunn. Kebanyakan individu boleh belajar.1. 2. Murid yang suka belajar dengan cara divergen pula dapat memberikan pelbagai jawapan atau alternatif kepada satu soalan terbuka. 2. 3. gaya pembelajaran murid boleh berubah mengikut masa. Model ini berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yang asas iatu: (a) (b) (c) (d) (e) 5. Ada elemen yang biologikal dan ada juga yang bercorak perkembangan. Gaya pembelajaran lain ialah murid yang suka belajar dengan cara konvergen dan divergen.2. 6. Mengikut Dunn & Dunn.

16 . visual. Elemen ini merujuk kepada aspek bahawa ada murid yang memerlukan bilik berhawa dingin untuk belajar dan ada murid pula yang perlu mendengar muzik apabila mereka belajar. impulsif. suhu dan tempat duduk. Guru harus meneliti murid-muridnya dan melihat corak pembelajaran mereka yakni adakah mereka suka belajar secara bersendirian. Ada murid yang lebih gemar belajar pada waktu malam dan ada yang suka belajar pada waktu pagi. (b) Emosi – Elemen emosi terdiri daripada motivasi. (d) Sosiologi – Elemen ini merujuk bagaimana murid-murid belajar dalam konteks sosial. motivasi dan tanggungjawab yang tinggi tetapi ada pula yang mempunyai daya ketahanan yang rendah. (c) Fisiologi – Elemen yang terdiri daripada gaya pembelajaran ini ialah persepsi (audiotori.(a) Persekitaran – Elemen persekitaran terdiri daripada lampu. Ada murid pula dapat membuat beberapa buah projek pada masa yang sama. Elemen ini merujuk kepada aspek bahawa ada murid yang mempunyai daya ketahanan. dan kinestetik). global dan analitik. Ada murid yang lain lebih suka rangsangan audio. Murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran global ialah murid-murid yang suka belajar dalam satu persekitaran di mana terdapat lampu malap dan tempat duduk informal. atau suka belajar dengan orang dewasa atau rakan sebaya. Sebagai contoh. ada murid yang mesti menghabiskan satu projek sebelum memulakan yang baru. bunyi. tanggungjawab. daya ketahanan. dan struktur. Murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran reflektif suka membuat satu tugasan secara perlahan tetapi mereka yang mempunyai gaya pembelajaran impulsif dapat membuat sesuatu tugasan pembelajaran dengan cepat. (e) Psikologi – Elemen ini terdiri daripada empat jenis murid iaitu reflektif.

Sebaliknya. memerlukan tempat yang senyap dan satu persekitaran yang formal untuk belajar. 6.2. Mengikut kajian Dunn (2000). 17 . 2. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran murid yang berlainan adalah penting supaya guru lebih sensitif kepada perbezaan-perbezaan yang wujud antara murid. Selain daripada itu. 3. jika guru tidak dapat memadankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid.3 Implikasi Gaya Pembelajaran Ke Atas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 1. murid yang mempunyai gaya pembelajaran analitik suka duduk dalam satu persekitaran yang mempunyai lampu terang dan tempat duduk yang formal. Jika guru dapat menyediakan satu pengalaman pembelajaran yang sejajar dengan gaya pembelajaran murid. leleki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. 4. ia mungkin menjejaskan prestasi akademik murid. Mereka juga mempunyai motivasi intrinsik yang lebih tinggi daripada lelaki. perempuan lebih auditori.Sebaliknya. 2. Aspek gaya pembelajaran adalah penting kerana ia boleh menjadi satu panduan kepada guru supaya mereka cipta pengalaman pembelajaran yang sepadan dengan cara murid-muridnya belajar. 5. Guru juga perlu mengetahui bahawa gaya pembelajaran murid berubah dengan umur dan mereka suka bekerja dengan kumpulan yang berlainan. maka mereka dapat belajar dengan lebih berkesan.

12. 11. 10. 18 . Guru boleh menggunakan inventori-inventori seperti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Model Gaya Pembelajaran Kolbs dan Instrumen Herman Brain Dominance (HBDI) untuk mengenal pasti gaya pembelajaran muridnya. Murid-murid yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza berbanding dengan muridmurid yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah. Guru juga mesti mengajar murud-muridnya untuk mengenal pasti gaya pembelajaran mereka masing-masing. Pelajar yang mempunyai dominans otak-kanan sukar belajar secara berterusan.7. 8. Satu lagi implikasi gaya pembelajaran ialah guru harus mengajar muridmuridnya pelbagai teknik-teknik kemahiran belajar. 9. Waktu pembelajaran yang terlalu lama seharusnya diselitkan dengan rehat yang pendek. Guru boleh menekankan pada aktiviti-aktiviti untuk melibatkan para pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 13. Satu implikasi gaya pembelajaran ialah guru harus mengetahui bagaimana murid-muridnya menunjukkan respon yang berlawanan kepada persekitaran pembelajaran mereka.