TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA CIRIYANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA DAN JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINA SATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

SOALAN 1 :

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA YANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA

. tetapi biasanya tidak menggunakannnya secara langsung bagi melaksanakan tugasan yang menguntungkan pengguna.MAKSUD : PERISIAN PANGKALAN DATA  Pangkalan Data Himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna untuk memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi.  Perisian pangkalan (Application software) merupakan subkelas perisian komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung dan sepenuhnya bagi melaksanakan tugasan yang diingini pengguna. Ini adalah berbeza dengan perisian sistem yang membabitkan menyatukan pelbagai keupayaan komputer.

 Contoh . sungguhpun kurang sempurna.  Perumpamaan yang sama. Logikuasa hanya menghasilkan eletrik. helaian kerja. biasa perisian pangkalan data adalah pemproses kata. dan pemain media. Dalam ertikata ini. istilah penggunaan merujuk kepada kedua-dua perisian penggunaan dan perlaksanaannya. iasendiri tidak berguna sehingga digunakan bagi penggunaan seperti mentol lampu yang menghasilkan perkhidmatan kepada pengguna. dari segi hardware merupakan kaitan antara mentol lampu eletrik (penggunaan) kepada logi janakuasa eletrik (sistem).

dan aplikasi. Pangkalan data ialah sekumpulan data tidak melimpah yang dapat dikongsi oleh sistem-sistem aplikasi berlainan. kerahsiaan. pembangunan aplikasi. KelebihanKelebihan-kelebihan pendekatan ini adalah meminimumkan kelimpahan data. memudahkan piawaian. kekonsistanan data. kesepaduan yang seragam. pengintegrasian data. perkongsian data. . geografi. keselamatan. PendekatanPendekatan-pendekatan pangkalan data dapat meningkatkan faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada faedahsesuatu maklumat termasuk sistem maklumat geografi. ketidaksandaran data. kurang. kawalan keselamatan. dan penyelenggaraan program yang kurang. ketersampaian dan tindak balas seragam. data. sistemberlainan. penguatkuasaan piawaian. kerahsiaan.

Antara ciri-ciri utama DBMS adalah berkaitan dengan kebebasan data. . pengstrukturan data.  Ia direkabentuk untuk memastikan kesepaduan pangkalan data dikekalkan. Sistem pengurusan pangkalan data (database management system . pandanganpandangan pengguna. pengawalan kelimpahan. kamus data (data dictionary).DBMS) merupakan satu sistem yang mengandungi satu set program yang menyediakan kemudahan untuk memanipulasi dan menyelenggara data dalam pangkalan data. perakuan dan perolehan semula.

DBMS juga mengandungi bahasa definisi data (data definition language). modul mengemaskini data (data update modul). modul kemasukan data (dataentry modul). dan bahasa pertanyaan (query language). Selain itu. penjanaan laporan (report generator). .

rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal.REKABENTUK PANGKALAN DATA y Rekabentuk pangkalan data adalah proses kompleks yang meliputi peringkat membuat keputusan berlainan. Kompleksiti adalah mudah diuruskan jika masalah dipecahkan kepada masalah kecil dan menyelesaikan masalah secara berasingan. Rekabentuk pangkalan data dipecahkan kepada rekabentuk konseptual. y y .

.y Pangkalan data bermula dengan rekabentuk kemudian diikuti dengan aplikasi penggunaan. Kaedah ini telah dibangunkan pada lewat tahun 1970-an dengan pembangunan teknologi pangkalan data.

SOALAN 2 : JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINASATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS .

kotak dan sebagainya). Selain itu ia mampu meminimunkan limpahan maklumat. y Selain itu. penginteregasian dan perkongsian data serta mengurangkan penyelenggaraan data. fail. Kita boleh mencapai sesuatu data atau maklumat yang dikehendaki dengan lebih pantas dan tepat.Sistem pangkalan data mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan penyimpanan data secara tradisional (menggunakan kad indeks. meningkatkan konsistensi data. penggunaan pangkalan data juga semakin digemari ramai kerana: y .

pengguna. abjad. Ia boleh menyisih data mengikut cara yang ditentukan oleh pengguna seperti susunan abjad. Ia boleh menyenaraikan data mengikut kehendak pengguna.Ia boleh dikongsi dengan pantas. pantas. . Boleh dikemaskini dengan mudah dan cepat.

. jadual. form. report dan page yang sering digunakan dalam penyelenggaraan serta menguruskan data. Komponen atau elemen ini dinamakan database objek. Microsoft Access mengandungi koleksi query.Microsoft Access y Microsoft Access merupakan salah satu komponen perisian pangkala data yang diintegrasikan bersama ke dalam perisian Microsoft Office.

akses maklumat dengan mudah y Perisian Perisian lain: y ííDbase V y ííLotus ApproachLotus Approach y ííCorel Paradox y ííVisual Fox ProVisual Pro y .Digunakan untuk: y -.menguruskan maklumat yang banyak y -.membina pangkalan y -.

‡ Objek Access Table (Jadual) (Jadual) Form (Borangl) Borangl) Queries Report (Laporan) Laporan) .

Langkah Penyediaan Pangkalan Data TABLE FORM REPORT QUERIES .

Table (Jadual) (Jadual) Objek asas sesuatu pangkalan data Design view Untuk mengolah sesuatu pangkalan data í Nama medan í Jenis data Datasheet view í Masukkan data dalam jadual í Paparan data .

.

Form (Borang) y Disediakan untuk memudahkan kemasukan data y Boleh dipaparkan dalam: y ííDesign view y Borang boleh dibina y -.Query y .Table y -.

.

Combo box 2. Formula 3. Command button 4.Elemen Borang 1. Filter ( saringan saringan) saringan) :: Filter by Selection :: Filter by Form .

.

Cina.Combo Box Kotak teks boleh diubah menjadi kotak kombo Sesuai digunakan untuk medan yang y mempunyai nilai yang terhad seperti seperti: : y ííGender (lelaki.perempuan) y ííBangsa(Melayu. India) y .

.

Formula Boleh digunakan untuk membuat: ííPengiraan ííAssignment nilai baru Mula dengan simbol Pengiraan JUMLAH Penentuan gred y .

.

.

.

Filter (Saringan) Anda boleh membuat saringan data menggunakan: y ííFilter by selection y ííFilter by form y Filter by Selection > Saringan berasaskan satu medan sahaja y .

y Filter by Form > Saringan berasaskan satu beberapa medan .

Queries Digunakan untuk menyaring rekod y Saringan yang boleh disimpan (save) y Cara penyediaan Queries: y .

.y Report Satu bentuk laporan yang boleh dihasilkan melalui MS Access.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.