TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA CIRIYANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA DAN JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINA SATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

SOALAN 1 :

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA YANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA

Ini adalah berbeza dengan perisian sistem yang membabitkan menyatukan pelbagai keupayaan komputer.  Perisian pangkalan (Application software) merupakan subkelas perisian komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung dan sepenuhnya bagi melaksanakan tugasan yang diingini pengguna. tetapi biasanya tidak menggunakannnya secara langsung bagi melaksanakan tugasan yang menguntungkan pengguna.MAKSUD : PERISIAN PANGKALAN DATA  Pangkalan Data Himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna untuk memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. .

istilah penggunaan merujuk kepada kedua-dua perisian penggunaan dan perlaksanaannya.  Contoh . dari segi hardware merupakan kaitan antara mentol lampu eletrik (penggunaan) kepada logi janakuasa eletrik (sistem). Logikuasa hanya menghasilkan eletrik. dan pemain media. iasendiri tidak berguna sehingga digunakan bagi penggunaan seperti mentol lampu yang menghasilkan perkhidmatan kepada pengguna. Dalam ertikata ini. helaian kerja. biasa perisian pangkalan data adalah pemproses kata.  Perumpamaan yang sama. sungguhpun kurang sempurna.

kekonsistanan data. kerahsiaan. kesepaduan yang seragam. ketidaksandaran data. pengintegrasian data. Pangkalan data ialah sekumpulan data tidak melimpah yang dapat dikongsi oleh sistem-sistem aplikasi berlainan. KelebihanKelebihan-kelebihan pendekatan ini adalah meminimumkan kelimpahan data. penguatkuasaan piawaian. dan penyelenggaraan program yang kurang. . kawalan keselamatan. sistemberlainan. kurang. keselamatan. pembangunan aplikasi. PendekatanPendekatan-pendekatan pangkalan data dapat meningkatkan faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada faedahsesuatu maklumat termasuk sistem maklumat geografi. ketersampaian dan tindak balas seragam. memudahkan piawaian. data. kerahsiaan. perkongsian data. dan aplikasi. geografi.

Antara ciri-ciri utama DBMS adalah berkaitan dengan kebebasan data. pengstrukturan data.DBMS) merupakan satu sistem yang mengandungi satu set program yang menyediakan kemudahan untuk memanipulasi dan menyelenggara data dalam pangkalan data. Sistem pengurusan pangkalan data (database management system . .  Ia direkabentuk untuk memastikan kesepaduan pangkalan data dikekalkan. perakuan dan perolehan semula. kamus data (data dictionary). pengawalan kelimpahan. pandanganpandangan pengguna.

 Selain itu. . modul mengemaskini data (data update modul). modul kemasukan data (dataentry modul). penjanaan laporan (report generator). DBMS juga mengandungi bahasa definisi data (data definition language). dan bahasa pertanyaan (query language).

Rekabentuk pangkalan data dipecahkan kepada rekabentuk konseptual. y y . rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal.REKABENTUK PANGKALAN DATA y Rekabentuk pangkalan data adalah proses kompleks yang meliputi peringkat membuat keputusan berlainan. Kompleksiti adalah mudah diuruskan jika masalah dipecahkan kepada masalah kecil dan menyelesaikan masalah secara berasingan.

. Kaedah ini telah dibangunkan pada lewat tahun 1970-an dengan pembangunan teknologi pangkalan data.y Pangkalan data bermula dengan rekabentuk kemudian diikuti dengan aplikasi penggunaan.

SOALAN 2 : JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINASATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS .

Sistem pangkalan data mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan penyimpanan data secara tradisional (menggunakan kad indeks. kotak dan sebagainya). y Selain itu. meningkatkan konsistensi data. Kita boleh mencapai sesuatu data atau maklumat yang dikehendaki dengan lebih pantas dan tepat. penginteregasian dan perkongsian data serta mengurangkan penyelenggaraan data. fail. Selain itu ia mampu meminimunkan limpahan maklumat. penggunaan pangkalan data juga semakin digemari ramai kerana: y .

Ia boleh dikongsi dengan pantas. pengguna. pantas. abjad. . Ia boleh menyenaraikan data mengikut kehendak pengguna. Ia boleh menyisih data mengikut cara yang ditentukan oleh pengguna seperti susunan abjad. Boleh dikemaskini dengan mudah dan cepat.

.Microsoft Access y Microsoft Access merupakan salah satu komponen perisian pangkala data yang diintegrasikan bersama ke dalam perisian Microsoft Office. form. Microsoft Access mengandungi koleksi query. Komponen atau elemen ini dinamakan database objek. jadual. report dan page yang sering digunakan dalam penyelenggaraan serta menguruskan data.

menguruskan maklumat yang banyak y -.akses maklumat dengan mudah y Perisian Perisian lain: y ííDbase V y ííLotus ApproachLotus Approach y ííCorel Paradox y ííVisual Fox ProVisual Pro y .membina pangkalan y -.Digunakan untuk: y -.

‡ Objek Access Table (Jadual) (Jadual) Form (Borangl) Borangl) Queries Report (Laporan) Laporan) .

Langkah Penyediaan Pangkalan Data TABLE FORM REPORT QUERIES .

Table (Jadual) (Jadual) Objek asas sesuatu pangkalan data Design view Untuk mengolah sesuatu pangkalan data í Nama medan í Jenis data Datasheet view í Masukkan data dalam jadual í Paparan data .

.

Form (Borang) y Disediakan untuk memudahkan kemasukan data y Boleh dipaparkan dalam: y ííDesign view y Borang boleh dibina y -.Table y -.Query y .

.

Combo box 2. Formula 3. Filter ( saringan saringan) saringan) :: Filter by Selection :: Filter by Form . Command button 4.Elemen Borang 1.

.

India) y . Cina.Combo Box Kotak teks boleh diubah menjadi kotak kombo Sesuai digunakan untuk medan yang y mempunyai nilai yang terhad seperti seperti: : y ííGender (lelaki.perempuan) y ííBangsa(Melayu.

.

Formula Boleh digunakan untuk membuat: ííPengiraan ííAssignment nilai baru Mula dengan simbol Pengiraan JUMLAH Penentuan gred y .

.

.

.

Filter (Saringan) Anda boleh membuat saringan data menggunakan: y ííFilter by selection y ííFilter by form y Filter by Selection > Saringan berasaskan satu medan sahaja y .

y Filter by Form > Saringan berasaskan satu beberapa medan .

Queries Digunakan untuk menyaring rekod y Saringan yang boleh disimpan (save) y Cara penyediaan Queries: y .

y Report Satu bentuk laporan yang boleh dihasilkan melalui MS Access. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful