PERJANJIAN TINGGAL DI ASRAMA

(1)

PELAJAR

Bahawasnya saya ______________________________________________ anak kepada __________________________________________ membuat perjanjian untuk menginap di asrama SMK Khir Johari mulai _________________________. Saya membuat perjanjian ini di hadapan ibu bapa/ penjaga saya ________________________________________________________________. Saya mengaku akan mematuhi segala perjanjian dan syarat-syarat yang dikenakan kepada saya semasa menginap di asrama nanti. Berikut adalah beberapa SYARAT PERJANJIAN yang patut saya patuhi dan berjanji : 1.1 Penginapan saya di asrama adalah dari sebulan ke sebulan. Jika keadaan tidak memuaskan tentang tingkah laku saya, melanggar UNDANG-UNDANG KECIL ASRAMA , saya boleh terus disinggirkan.

1.2 Segala bayaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan asrama akan saya jelaskan mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan.

1.3 Saya faham akan semua UNDANG-UNDANG KECIL ASRAMA yang dikenakan kepada saya itu berkuatkuasa dari tarikh saya melaporkan diri sehinggalah saya memohon untuk keluar dari asrama atau disinggirkan dari asrama. Keluar masuk asrama akan dilaporkan kepada Pengetua (atau wakilnya) atau Guru Asrama untuk mendapat kebenaran.

1.4 Bersetuju bahawa semua kesalahan saya di asrama akan dilaporkan kepada ibu bapa / penjaga serta dicatatkan dalam Kad Peribadi Asrama dan patuh kepada tindakan yang akan diambil oleh pihak asrama atau sekolah.

(2)

IBU BAPA / PENJAGA

Bahawasanya saya ____________________________________________________ibu bapa / penjaga _____________________________________________________________telah memahami UNDANG-UNDANG KECIL ASRAMA dan memberi sepenuh kuasa kepada pihak sekolah dan asrama untuk : 2.1 Menandatangani bagi pihak saya apabila berlaku keadaan kecemasan untuk pembedahan, semasa lawatan sambil belajar di dalam negeri atau luar negeri Perak, menjalankan aktiviti sukan,

2 Pihak ASRAMA / SEKOLAH boleh mengambil tindakan yang sewajarnya jika anak / jagaan saya tidak menunjukkan prestasi akademik yang memuaskan / sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak ASRAMA.3 _______________________________ Tanda tangan Saksi ( Pengetua/Warden) Nama : _______________________________________ .1 _______________________________ Tanda tangan Pelajar Nama : No K/P : Tarikh : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 3. 2. 3. 2.4 Mematuhi segala peraturan yang disyaratkan dan membolehkan pihak ASRAMA / SEKOLAH menyingkirkan anak / jagaan saya dari asrama tanpa sebarang amaran.2 _______________________________ Tanda tangan Ibu Bapa / Penjaga Nama : No K/P : Tarikh : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 3. 2.permainan dan pertubuhan sukarela. (3) Saya yang benar. Saya sebagai ibu bapa / penjaga TIDAK AKAN MENUNTUT sebarang kerugian daripada pihak ASRAMA / SEKOLAH jika berlaku kemalangan kepada anak / jagaan saya semasa terlibat di dalam perkara yang tercatat tadi.3 Pihak ASRAMA / SEKOLAH akan mengenakan tindakan ke atas anak / jagaan saya sekiranya bersabit dengan kesalahan sepertimana yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG KECIL ASRAMA.

No K/P : Tarikh : _______________________________________ _______________________________________ .