P. 1
Had Its

Had Its

|Views: 60|Likes:
Published by Sukron Dibs Dibs

More info:

Published by: Sukron Dibs Dibs on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

ILMU RIJALUL HADITS

ILMU RIJALUL HADITS TA¶ RIEF ILMU RIJALIL HADITS Ilmu Rijalil Hadits adalah salah satu dari ilmu-ilmu hadits yang sangat penting. Ilmu hadits, melengkapi sanad dan matan. Orang-orang sanad itulah perawih-perawih hadits. Maka merekalah pokok pembicaraan ilmu Rijalul Hadits yang merupakan salah satu dari dua tepi ilmu hadits. Lantataran inilah para ulama sangat mementingkan ilmu ini. Ilmu Rijalul hadis terbagi atas dua ilmu yang besar: 1. Ilmu Tarikhir Ruwah : Ilmu sejarah perawi-perawi hadits. 2. Ilmu jahri wat Ta¶dil : Ilmu yang menerangkan adil tidaknya perawi hadits. Maka Ilmu Tarikhir Ruwah ialah : ³ ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadits dari segi mereka meriwayatkan hadits. Maka ilmu ini menerangkan keadaan-keadaan perawi, hari kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, masa mulai mendengar hadits dan orangorang yang meriwayatkan hadits dari padanya, negrinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatnnya, sejarah kedatangannya ketempat-tempat yang dikunjungi dan segala yang berhubungan dengan urusan hadits´. Ilmu ini lahir bersama-sama dengan lahirnya periwayatan hadits dalam islam. Para ulama sangat mementingkannya supaya mereka mengetahui keadaan perawi-perawi sanad. Mereka menanyakan tentang umur perawi, tempat kediamannya, sejarah mereka belajar, sebagai mana mereka menanyakan tentang peribadi perawi sendiri agar mereka mengetahui tentang kemustahilannya dan kemunqathii¶annya, tentang kemarfu¶annya dan kemauqufannya. Memang sejarahlah senjata yang ampuh untuk menghadapi para pendusta. Sufyan Ats Tsauri berkata : ³ tatkala para perawi telah mempergunakan kedustaan, kamipun mempergunakan sejarah´ Dengan kesungguhan para ulama dalam mengahadapi sejarah para perawi, terkumpullah suatu perbendaharaan besar yang menerangkan sejarah para perawi hadits, kekayaan itu mereka simpan dalam hasil-hasil karya mereka. Maka ada yang menulis tentang hal sahabat dan segala sangkut pautnya, tentang bilangan hadits-hadits mereka dan perawi-perawinya. Di waktu memancar mata hari pembukuan ilmu, lahirlah aneka karangan yang menerangkan berita-berita sahabat dan tabi¶in, tabi¶it tabi¶in dan orang-orang yang sesudah mereka. Berbagai macam jalan yang ditempuh para pengarang sejarah perawi hadits. Ada yang mengarang sejarah para perawi, thabaqat demi thabaqat, yakni orang-orang semasa, kemudian orang-orang semasa pula. Diantara kiatab yang paling tua yang menulis sejarah perawi thabaqat demi thabaqat, ialah kitab At Thabaqat Al Kubra, karya Muhammad ibn Sa¶ad (168-230 H). dan Thabaqatur Ruwah karangan Khalifah ibn Khayyath Al-ashfari (240H). Diantara mereka, ada yang mensyarahkan menurut athun perawi, dari tahun demi tahun. Di dalamnya diterangkan tahun wafat para perawi, disamping menerangkan keadaan beritanya.

Adz Dzahabi dalam kitabnya´ Tarikhul Islam menempuh jalan ini´. Di antara mereka, ada yang menyusun sejarah perawi menurut huruf abjad. Macam inilah yang mudah kita pelajari. Diantara kitab yang paling tua yang sampai kepada kita ialah : At Tarikhul Kabir Karya Al Imam Muhammad ibn islmail Al bukhari (194- 256 H). di dalamnya disebutkan lebih kurang 40.000 biografi pria dan wanita. Kitab yang paling mengumpulkan biografi perwai-perawi hadits ialah: Kitab Tahdzieb, karya Al Hafidh ibnu Hajar Al Asqalany (773-853 H). Al Hafidh Abu Muhammad Abdu Ghani ibn Abdul Wahid Al Maqdasi (514-600 H). menyusun sebuah kitab yang dinamakan Al Kamal fi Asmair Rijal. Kemudian kitab itu dibersihkan oleh Al Hafidh Yusuf ibn Abdur Rahman Al Mizzi (654- 742 H). dengan diberi tambahan-tambahan dan ditertibkan menurut huruf abjad, kitabnya dinamakan Tahdzibul Kamal fi Rijal yang selesai disusun pada tahun 712 H. Kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani meringkaskan kitab itu dengan sebuah kitab yang dinamakan Taqribut Tahdzib fi Asmal Rijal. Ada pula yang menyusun menurut negeri perawi hadits. Pengarannya menjelaskan ulama-ulama negerinya dan ulama-ulama yang datang ke negri itu. Dan terkadang-kadang diterangkan pula orang yag meriwayatkan hadits dari ulamaulama itu. Kebanyakan mereka menyebutkan keutamaan negeri ulama-ulamanya dibuat sejarah, kemudian mereka menyebut sahabat-sahabat yang berada di negeri itu, atau berkediaman di negara itu. Kemudian barulah diterangkan ualama-ulama lain menurut huruf abjad. Di antara kitab yang paling tua dalam bidang ini ialah, ialah Tarikh Naisabur, karangan Al Hakim(321405 H) dan Tarikh Baghdad karya Ahmad ibn Ali Al Baghdadi yang terkenal dengan nama Al khatib Al Baghdadi ( 392-463 H) sebuah kitab yang baik. Di dalamya terdapat sejumlah 7831 biografi dan tarikh Dimasyqa, karya Ibnu Asakir ( 499-571). Ada para ahli hadits yang menyusun kitab-kitab yang menerangkan nama-nama perawi, kunyah dan Iaqab dan kebangsaan mereka. Ada pula yang menulis nama-nama yang mu¶talif dan mukh¶talif, perawi-perawi yang bersaudara, sahabat-sahabat yang panjang umur, demikian pula para tabi¶in dan lainnya. Ada pula yang menulis nama-nama yang hamper sama. Diantara kitab yang paling tua yang menerangkan nama dan kun-yah, ialah Al Asma Wal Kuna, karya Ali ibn Abdullah Al madini (161-234 H). kitab yang paling padat isinya dalam bidang ini ialah Al Kuna Wal Asma karangan Muhammad ibn Ahmad Ad Daulabi (234-320 H) dan kitab Al Ikmal, karya Ibn Nakula Al Baghdadi (421-486 H). Kiatab yang paling padat isinya dalam bidang nama yang hampir-hampir sama, ialah Al Musytabah fi Asmair Rijal, karya Adz Dzahabi (673-740 H). sedangkan kitab yang paling padat isinya tentang laqab-laqab para perawi ialah Nushatul Alhab fil Al Qab, karya Al¶Asqalani (733-852 H). Kitab yang paling besar dalam bidang silsilah keturunan para perawi, ialah kitab Al Ansab, karya Tajul Islam Abdu Karim ibn Muhammad As San¶ni (506-562 H). dan kitab Al Lubab, karya Ali ibn Muhammad Asy Syaibani Al Jazari (555-630 H). para ulama tidak saja meriwayatkan sejarah perawi perawi lelaki, bahkan meriwayatkan juga sejarah perawi-perawi wanita yang telah menjadi pengembang-pengembang hadits, seperti Aisyah dan isteri-isteri nabi lainnya, serta sahabat-sahabat wanita. Muhammad ibn Sa¶ad (168-230 H) menspesialkan jilid terakhir dari kitabnya untuk perawiperawi wanita, sungguh usaha ulama-ulama kita dalam bidang ini mengagumkan

lalu Nampaklah keadilannya dan diterimalah riwayatnya´. kedlabithan dan kepercayaan´.benar.[4] Ilmu ini salah satu yang terpenting dan tinggi benar nilaiya. ILMU JARHI WAT TA¶DIL 1. bulugh. bermakna tasyqieq= melakukan. ada yang menanamkan Wafayyatur Ruwah. Apabila dikatakan: hakim menjarahkan saksi maka maknanya : hakim menolak kesaksian saksi. bahwasanya dia itu adalah dalam keadaan lurus´. TA¶RIEF JARHI Jarah. Menurut uruf ahli hadits. Maka ilmu jarwi wat Ta¶dil ialah: ³ ilmu yang membahas keadaan-keadaan perawi dari segi terima. ³Nampak suatu sifat pada perawi yang merusak keadilannya atau mencederakan hafadhannya. karena dengan dialah dapat dibedakan antara yang shahih dengan yang saqim. antara yang diterima dengan yang ditolak. Menurut uruf ahlil hadis ialah ³ mengakui keadilan seseorang. menurut bahasa lughah bermakna melakukan badan yang karenanya mengalirkan darah. karenanya gugurlah riwayatnya dipandang lemah´. Adil menurut lughah : ³suatu yang dirasakan oleh diri. dan ada yang menanamkan At Tawarikh Wafiyyyat. [2]Menurut istilah ahli hadits. TA¶DIL ta'dil menurut lughat adalah taswiyah ( menyamakan) sedangkan menurut istilah ialah ³ mensfatkan perawi dengan sfat-sifat yang menetapkan kebersihannya dari pada kesalahan-kesalahannya. TA¶RIEF TAJRIEH Tajrieh menurut lughat. Karena itu terimalah kesaksiaannya dan riwayatnya apabila sempurna keahliannya meriwayatkan hadits. yaitu : islam. 3.[1] Ilmu ini ada yang menanamkan Ilmu Tarikh. tolak riwayatnya´. adalah keadilan dan dlabath.[3] Menurut istilah adalah: ³ orang yang tidak nampak dalam urusan keagamaannya dan muruahnya sesuatu yang mencederakan keadilan dan muruhnya´. 2. sedangkan ta¶jieb = mengaibkan. ialah: ³mendhahirkan sesuatu cacat yang karenanya ditolak riwayatnya´ ³Mensifatkan para perawih dengan sifat-sifat yang menyebabkan dilemahkan riwayatnya atau tidak diterima´. ada yang menanamkan Tarikhur Ruwah. . Orang yang dipandang adil adalah : orang yang diterima kesaksiannya.

Adz Dzahabi dan Al¶Iraqi menjsdiksn 5 martabat. makin menunjukan maksud seperti dikatakan . 4. dengan mengulangiulangi lafadh yang menunjukan kepada keadilan. . ³ si polan ditanya tentang keadaannya ³ Martabat inilah yang dipandang paling tinggi dari martabat yang lain. Al Hafidh ibnu Hajar menjadikan 6 martabat bagi Ta¶dil dan 6 martabat bagi tajrieh. Dan perkataan. meneliti kehidupan ilmiah mereka. An Nawawi memasukan ke dalam martabat ini perkataan: ³ tak ada sesorang yanga lebih kuat dari padanya´. mengetahui segala keadaan mereka. lebih kuat ingatan. 2. lebih lama menyertai guru.mengingat timbilnya hukum-hukum yang berbeda-beda dari pada tingkatan Jarah dan Ta¶dil ini. 5. dua kali atau lebih. Ibnush Shalah dan An Nawawi menjadikan 4 martabat.kepercayaan Kepercayaan. LAFADH-LAFADH TA¶DIL Para ulama hadits telah menempatkan lafadh-lafadh ta¶dil dalam beberapa martabat[5]. ³ dan siapa yang sama si anu´. Para ulama menerangkan catatan-catatan para perawi yang memang tercatat. Tiap-tiap ibarat yang menunjukan kepada derajat perawi. baik lafadh yang kedua itu. dan makin banyak diulang-ulang kalimat itu. A. PERTUMBUHAN ILMU JARHI WAT TA¶DIL Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam islam. Demikianlah ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbunya periwayatan dalam islam. hingga mengetahui siapa yang lebih hafal. kuat hafalan. 2. ataupun yang semakna dengan lafadh yang pertama. Tiap-tiap ibarat yang masuk kepadanya fi¶il tafdlil dan yang menyerupai fi¶il tafdil yang menunjukan kepada mubalaghah. ³ Si Anu orang yang paling kuat hafalannya dan keadilannya´. 1. Kepercayaan.³ Si anu orang yang paling kepercayaan´. B. Ibnu Abi Hatim. 3. yaitu seperti kata ulam hadits : 1. lafadh yang pertama. karena untuk mengetahui hadits-hadits yang shahih perlu mengetahui keadaan perawi-perawinya secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran perawi atau kedustaannya hingga dapatlah mereka nenbedakan antara yang diterima dan ditolak. ³Kepadanyalah kesusahan´. Karena itu para ulama menanyakan tentang keadaan para perawi.

si polan tak ada padanya cacat 4. Si polan seorang yang pertengahan dan seorang syaikh .Penghafal hadits dan orang yang perkataannya jadi hujjah. bahwa perawi itu kokoh ingatannya. Si polan seorang syaikh 4. Di antaranya perkataan Ibnu Sa¶id dalam thabaqat terhadap syu¶bah : ³Kepercayaan. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat para perawi dengan suatu lafald yang tidak memberi pengertian. Ibarat yang menunjukan kepada derajat perawi dengan sifat yang tidak member pengertian bahwa dia. Si polan penghafal hadits 5. perkataanya menjadi hujjah. Si polan orang yang teguh hati dan lidah 2. kokoh ingatan dan tidak pula menunjukkan kepada benar dan amanah. si polan tak ada cacattan padanya 5. atau tidak. pemelihara hadis. si polan boleh dipegang perkataanya 3. Si polan kepercayaan 4. dengan sesuatu lafadh yang member pengertian. orang yang terpelihara. C. ditulis haditsnya lalu diselidiki apakah orang itu kuat ingatan. bahwa dia itu orang yang kokoh ingtannya. Ibnu Uyainah mengatakan. Si polan yang pertengahan 3. seperti dikatakan 1. Si polan teguh dan bagus riwayatnya 3. seperti 1. E. Ibarat yang menunjukan kepada derajat perawi. si polan orang pilihan Diterangkan oleh ibnu Abi Hatim bahwa perawi yang dikaitkan demikian terhadap dirinya. Si polan orang yang diriwayatkan dari padanya 2. bahwa telah diceritakan kepadanya oleh Amer ibn Dienar dan beliau seorang tsiqah Sembilan kali Ibn Uyainah kata tsiqah. perkataan : 1. Si polan seorang yang teguh hafalannya 6. Si polan hijjah D. teguh hafalan. seperti perkataan : ³ Si polan adalah orang yang dapat dipandang benar´ Masuk kedalam martabat ini. si polan orang yang sangat benar 2.

Diterangkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani bahwa masuk kedalam martabat ini. orang benar yang sering silap 5. madzhab Qadariyah. Diterima syahadat terhadap penetapan-penetapan tersebut dengan akuan seorang yang mengetahui sebab-sebab tazkiyah (ta¶dil). yang banyak waham 4. dengan ahli bid¶ah.5. F. si polan orang yang sedikit salih Al Hafidh ibnu Hajar Al Asqalani menambah lagi dengan perkataan : ³Yang dierima´ Golongan ini ditulis haditsnya untuk dinadharkan. ditulis dengan tidak dinadharkan lagi. Tegasnya.orang yang benar. ditulis untuk I¶tibar dan nadhar. buruk hafalannya 2. Tiga martabat yang ke dua. Ibarat yang menunjukkan kepada derajat perawi dengan sesuatu lafadh dari lafadhlafadh yang telah lalu. Si polan seorang yang baik haditsnya 6. seperti Asy Syafi¶I. tapi berwaham 3. atau menunjukan bahwa perawi itu tidak teguh mempunyai sifat-sifat itu.[6] Makna muqarrab adalah radie¶un = buruk. seperti dikatakan: 1. orang benar. Muqaribul Hadits ( dengan mengkasrahkan raa) dipakai lafadh ta¶dil sedangkan muqarabul hadits ( dengan mengghafathahkan raa) dipakai buat lafadh tajrih. Seperti dikatakan : ³ dia menganut madhzab Syi¶ah. oarng benar. kemudian diiringinya dengan perkataan ³ jiak dikehendaki allah´. 6. mensifatkan perawi. Si polan seorang yang indah haditsnya 8. orang yang benar berubah akal diakhir umurnya Hadist-hadits orang yang tersebut ini. Ahmad dan Al bukhari. dia seorang benar insya allah 2. Si polan seorang yang mendekati haditsnya 7. ditulis haditsnya untuk dinadharkan. Murjiyah dan lain-lain sebagainya. Si polan seorang yang shahih haditsnya Di sini perlu ditegaskan bahwa Al Bulqini berpendapat. tiga martabat yang pertama. 9. Dan dimasukkan pula kedalam martabat ini. saya harap dia orang yang dapat diterima 3. apabila dikumpulkan antara lafadh shaduuq dengan lafadh yang menunjukan kepada lemah seperti : 1. Si polan sesorang yang didekati hadisnya. HUKUM JARH Al imam An Nawawi dalam muqaddamah Syarah Muslim mengatakan bahwa telah sepakat para ulama membolehkan mencatat para perawi lantaran hal itu diperlukan untuk .

dil bermatabat. Si polan seorang yang biasa 6. bahkan dipandang suatu nasehat yang harus kita lakukan demi kepentingan agama. Si polan para ulama berdiam diri tentang halnya 9. Si polan seorang yang paling dusta 2. Ulama-ulam dan tokoh-tokoh utama membuat yang demikian.[7] 7. Si polan seorang yang gugur 5. Dia seorang yang sangat pendusta Kedua mensifatkan perawi dengan salah satu sifat dusta dan memalsukan hadits. tetapi tidak terlalu merekankan. ialah mensifatkan perawi dengan ibarat yang menunjukkan kepada sangat dusta dalam mewadla¶kan hadits. Seburuk-buruk lafadh-lafadh tajrih. Si polan padanya ada peninjauan 4. atau dengan kedua-duanya seperti : 1. Si anu tertuduh memalsukan hadits 3. Si polan seorang yang tidak diacuhkan 10. Dia tiang tonggak dusta 5.memelihara agama. Dia seorang yang banyak memalsukan hadits 3. Hal ini tidak dipandang upa. begitu juga tajrieh. Si polan orang yang tidak di I¶tibarkannya 7. Si polan. Dia sumber dusta Kedua memakai kata-kata atau istilah : 1. Si polan orang yang ditinggalkan haditsnya 12. Si anu terdutuh berdusta 2. Si polan para ulam meninggalkannya . memakai kata-kata yang menunjukkan kepada tercela perawi. MARTABAT-MARTABAT TAJRIEH Sebagaimana ta. Si polan oaring yang di tinggalkan 11. atau mensifatkanny dengan sifat yang kurang buruknya dari dusta dan memalsukan hadits seperti: 1. Seorang yang paling banyak membuat hadits palsu 3. tidak di I¶tibarkan haditsnya 8. Kepadanya puncak pembuatan hadits palsu 4. Kesatu. Dia dajjal pengrusak 2.

Si polan para ulama melemahkannya Kelima memakai sebutan-sebutan yang dibawah ini : 1. Si polan diperkatakan ulama 9. yakni sekali membawa hadits munkar dan sekali dia membawa ma¶ruf 7. Si polan dicecat ulama 10. Si polan munkar hadits 3. Si polan orang yang dicampak haditsnya 4. Si polan dla¶if sekali 5. Si polan dilemahkan 2. Si polan padanya ada perselisihan 8. Si polan lemah 5. Si polan para ulama membuang haditsnya 2. Si polan padanya ada kelemahan 3. Si polan bolak-balik haditsnya 4. Si polan tidak diambil hujjah dengan dia 2. Si polan para ulama menolak haditsnya 7. Si polan tidak menyamai apa-apa Keempat memakai sebutan-sebutan yang dibawah ini : 1. Si polan pada haditsnya ada pembicaraan 6. Si polan mempunyai kelemahan . Si polan orang yang dicampak 3.13. Si polan dla¶if 6. Si polan orang yang ditolak haditsnya 8. Si polan pada haditsnya ada kelemahan 4. Si polan diingkar dan diakui. Si polan orang yang ditolak 6. Si polan bukan orang kepercayaan Ketiga memakai sebutan-sebutan yang dibawah ini : 1. Si polan padanya ada pembicaraan 5. Si polan tidak dipandang apa-apa 9.

maka dikatakn laiyinul= orang yang lembut haditsnya. Hadits Kuantitas Pembagian Hadist Ditinjau Dari Aspek Kuantitas Sanad Mutawatir dan Ahad 1. Si polan bukan pegangan 18. Definisi Mutawatir secara etimology berasal dari kata tawatara yang berarti beruntun. Mulai dari perawi yang pertama hingga terakhir memiliki kesamaan sifat. Si polan tidak kukuh 17. Golongan ini paling dekat kepada ta¶dil. Pembagian.[3] . a.[8] . Si polan lembut haditsnya 14.11. artinya sama-sama tsiqoh. Si polan bukan orang tidak diridlai 21. Syarat-yarat. Si polan tidak ada artinya 19. maka hadits tersebut di tulis untuk dinadharkan. Si polan lembut 13. Si polan bukan hujjah 15. Ibnu Abie Hatim mengatakan bahwa: ³ orang yang lembut haditsnya´. dan Contoh Hadist Mutawatir. yakni beriring-iringan antara satu dengan lainnya tanpa ada jarak[1]. atau mutatabi. Si polan tidak kuat 16. Si polantidak sama dengan kuat itu 20. Sedangkan secara terminology mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut akal dan kebiasaan mustahil sepakat untuk berdusta[2]. Si polan buruk hafalannya 12.Pengertian. Si polan saya tidak ketahui buruknya 22. Si polan saya harap tak ada buruknya Golongan ini ditulis haditsnya I¶tibar. Sementara menurut Nur-Addin hadist mutawatir adalah hadist yang di riwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indra.

Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertententu mereka menegaskan bahwa yang penting dengan jumlah itu. Menurutnya hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. ada juga yang mengatakan minimal empat puluh orang. y Bedasarkan tanggapan panca indra: Bahwa berita yang mereka sampaikan harus benar-benar merupan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa pendapat tersebut di atas tidak benar. bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadits mutawatir tidak mungkin terdapat karena persyaratan yang demikian ketatnya. Nadmu al-Mutasir Mina al-Haditsi al-Mutawatir. Dan pendapat inilah yang diikuti oleh banyak ahli hadis. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu mereka masih berselisih mengenai jumlahnya. sebab di bawah sepuluh masih dianggap satuan atau mufrad. ada yang minimal dua belas orang. tetapi jumlahnya hanya sedikit. b. Ada yang minimal sepuluh orang. kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadits mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mutawatir.Konsep mutawatir ini baru secara difinitif dikemukakan oleh al-Baghdadi. ulama sebelumnya sudah mengisyaratkan dengan istilah khabar ammah . Menurut ulama mutaakhirin dan ahli usul suatu hadist dapat ditetapkan sebagai hadist mutawatir bila memenuhi syarat-ayarat sebagai berikut: y Hadist mutawatir harus di riwayatkan oleh sejumlah besar perawi yamh membawah keyakinan bahwa mereka itu tidak sepakat untuk berbohong. Hadits mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa jumlahnya minimal lima orang. Ibnu Hajar mengemukakan bahwa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadits. susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H) Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir adalah hujjah bagi kaum muslim. y Seimbang jumlah para perawi. seperti tertera dalam ayat-ayat yang menerangkan mengenai mula anah. maka dari itu wajib hukumnya untuk mengamalkan kandungan-kandungan yang ada pada hadis mutawatir. dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberitakan dan mestahil mereka sepakat untuk berdusta. sejak dalam thabaqat(lapisan/tingkatan) pertama maupun thabaqat berikutnya. susunan Imam As-Suyuti(911 H). c. Mengenai masalah ini para ulama perbeda pendapat ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkannya. meskipun al-Syafii. ada yang mengatakan harus empat rawi. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawatir itu memang ada. Pembagian Hadist Mutawatir . belum dinamakan jama . dan yang terakhir berpendapat minimal tiga ratus tiga belas orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian menurut as-Syuyuti bahwa hadis yang layak disebut mutawatir yaitu paling rendah diriwayatkan oleh sepuluh orang. seperti jumlah pasukan muslim pada waktu Perang Badar. ada yang tujuh puluh orang. Syarat-syarat hadits mutawatir Para ulama berbeda pendapat dalam membicarakan hadist mutawatir. seperti Al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah. ada yang dua puluh orang.

menurut Ibnu Shalah yang di ikuti oleh Al-Nawawi bahwasanya sangat jarang dan sukar dikemukakan contohnya selain hadits Nabi: . Hal ini.1. Mutawatir lafdzi Yaitu suatu hadits yang bunyi teks atau lafadl haditsnya sama antara satu riwayat dengan riwayatriwayat lainnya.

( ) Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku.( ) ) .( : .. Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari enam puluh dua sahabat dengan teks yang sama. . bahkan menurut As-Syuyuti diriwayatkan lebih dari dua ratus sahabat.( ) ) . maka tempat tinggalnya adalah neraka .( : .

tentang mengusaf khuf. Hadits ini diriwayatkan oleh kurang lebih dari seratus perawi[4]. Akan tetapi sebagian ulama meyakinkan pada kita bahwa di dalam hadits Nabi sendiri banyak hadits mutawatir. mengenai syafaat. 1. isr a mi raj. Contoh: .Qur an diturunkan atas tujuh huruf ( tujuh macam bacaan) Hadis ini diriwayatkan oleh dua puluh tujuh sahabat. 2. semisal hadits yang menerangkan tentang terbelahnya rembulan. Pembagian Hadist Ahad 1) Mashur Adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga rowi atau lebih dan tidak sampai pada batasan mutawatir. Pembagian beserta Contoh Hadist Ahad a. Mutawatir maknawi Adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang sama dalam artinya meskipun berbeda dalam bentuk redaksinya. b. Pengertian. Sedangkan menurut istilah adalah hadits yang jumlah perowinya tidak mencapai batasan minimal dari hadits mutawatir. Definisi kata ahad berdasarkan segi bahasa berarti satu. membangun masjid karena Allah. dan tentang keluarnya mata air dari jari-jari Nabi.Ada juga ulama yang menganggapnya bahwa hadits ini mustahil adanya. maka hadits ahad adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Contoh hadits ini adalah hadits yang menerangkan kesunnahan mengangkat tangan ketika berdoa. serta hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: ( ) Al.

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits masyhur hasan adalah apabila telah mencapai ketentuan hadits hasan. Hadtis masyhur ini ada yang berstatus sahih. begitu juga dikatakan dhoif jika tidak memenuhi ketentuan hadits sahih. Yang dimaksud dengan hadits masyhur sahih adalah hadits masyhur yang telah mencapai ketentuan-ketentuan hadits sahih baik pada sanad maupun matannya.( ) ( : ) ) ( Hadits tersebut sejak tingkatan pertama (sahabat) sampai ketingkat imam-imam yang membukukan hadtis (dalam hal ini adalah Bukhari. Muslim dan Tirmidzi) diriwayatkan tidak kurang dari tiga rawi dalam setiap tingkatan. 2) Aziz . hasan dan dhaif.

 Gorib mutlaq terjadi apabila penyendirian perawi hanya terdapat pada satu thabaqat. Sedangkan Abdulallah bin Dinar adalah seorang tabiin hafid. Hadits ini diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkanya. 3) Ghorib Adalah hadits yang diriwayatkan satu perowi saja.  Hadis ghorib nisbi terjadi apabila penyandiriannya mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Hadis aziz juga ada yang sahih. kuat ingatannya dan dapat dipercaya. Sedangkan pengertiannya adalah hadits yang jumlah perowinya tidak kurang dari dua. sama dengan kekerabatan dengan nasab. hasan dan dhoif. Penyendirian seorang rawi seperti ini bisa terjadi berkaitan dengan keTsiqahan rawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu. Contoh : Artinya: kekerabatan dengan jalan memerdekakan. . tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan . Contoh: ( ) ) ( Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari dua sahabat yakni Anas dan Abi Hurairoh. hasan dan dhaif tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan sahih.Dinamakan Aziz karena kelangkaan hadits ini. Hadits Ghorib terbagi menjadi dua: yaitu ghorib mutlaq dan ghorib nisbi.

Pada rentetan sanad yang pertama Dumrah bin Said disifati sebagai muslim yang siqah. parameter hadits mutawatir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jumlah perawi di tingkat shahabat sebanyak sepuluh orang. Janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal (bulan yang terlihat pada awal bulan) dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya pula. Adapun syahid ma nawi adalah hadits yang menguatkan ma na hadits bukan lafazdnya. Cara Mengukur Kemutawatiran Hadits Sebagai dasar sebuah hadits bisa dikategorikan mutawatir ataupun tidak adalah berdasarkan jumlah perawi pada tingkat shahabat yang meriwayatkan hadits tersebut. Contoh dari hadits ghorib nisbi berkenaan dengan kota atau tempat tinggal tertentu: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Abu Al-Walid. Abu Nadrah dan Said. Peran al-Syahid Dalam Analisis Kuantitas Sanad Syahid adalah hadits yang rawinya diikuti oleh perawi lain yang menerima dari sahabat lain. maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari . dengan matan yang menyerupai hadits baik dalam lafad dan ma nanya atau ma nanya saja. maka bukan termasuk kategori hadits mutawatir. Waqid AlLaisi. Hamman. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Dengan demikian. 3. Jika hilal itu tidak jelas atas kalian. 4. Semua rawi ini berasal dari Basrah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota-kota lain. Dumrah bin Said. Syahid lafdzi adalah hadits yang menguatkan matan hadits dari segi lafadz dan ma nanya. apabila suatu hadits diriwayatkan kurang dari sepuluh shahabat. Rasulullah. Ubaidillah. Contoh: ( »: ( )« ) ( ) Satu bulan itu dua puluh sembilan hari.Contoh hadis ghorib nisbi mengenai kesiqahan rawi: ( ) Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Qatadah. Malik. Syahid juga terbagi menjadi dua. yaitu syahid lafdzi dan syahid ma nawi. Tida seorangpun dari perawi-perawi siqah yang meriwayatkan hadits tersebut selain dia sendiri.

dhabith (kemampuanintelektual) dari oran yang adil dan dhabith pula hingga akhir sanad dantidak mengandung syadz dan illat.Pengertian Hadits Shohih.Adapun syahid lafdzi adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi i dari gurunya Malik dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin Umar dengan lafazd .Iman al ± na wa wi ³Yaitu hadits hadits yang bersambung sanadnyadengan diriwayatkanoleh orang ± orang yang adil serta dhabith tanpa adanya syadz danillat. [1] Subhi Shalih. (Beirut:Dar Al-Ilm Li Al-Malayin)cet. Menurut istilah terdapat beberapa definisi. Dar Al-Kutub . I b n u s h a l a h : ³Hadits shahih adalah hadits musnad yang sanadnya bersambung dengan diriwayatkan oleh orang yang adil. Ahmad bin Muhammad Al Fayyumi. [4] Umar Hasyim.´ b. diantaranya:a .Beirut. Al-Misbah Al-Munir fi Garib Asy-Syarh Al. A l k h a t h t h a b i : ³Hadits yang diketahui mekhrojnya dan para perawinya terkenal.´ Dari beberapa definisi diatas maka hadits shahih dapat did efinisikan sebagai berikut: ³Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabith dari yan semisal dari pertama hingga akhir tanpa syadz dan illat. Ulum Al-Hadits Wa Mustholahuhu. sesuatu yan dis enangi oleh nafsu. Sedangkan syahid ma nawi adalah apa yang diriwayatkan Bukhari dari jalur Syu bah dari Muhammad bin Ziad dari Abi Hurairah yang menggunakan lafadz.Kabir li Ar-Rafi.´ .´ 2. P e n g e r t i a n h ad i t s h as a n Menurut bahasa hasan adalah sifat musyabbihat dari al husn. Pengertian Hadits Shohih Menurut bahasa shahih yakni sehat lawan dari kata saqim (sakit). juz ll. BAB IIPEMBAHASANE. Ilmu Hadis. Sedangm e n u r u t i s t i l a h ( t e r m i n o l o g i ) a d a b e b e r a p a d e f i n i s i o l e h p a r a u l a m a . Pustaka Setia. yang berartial ± jamal (baik). diantaranya:a . XXI [2] [3] Mudasir. 1997. Qowaid al-Ushul al-Hadis. Hasan Dan Dhaif 1.

kemudian dari orang yang mengutip dari setiap orang Latar Belakang Pentingnya Ilmu Al-Jarh wa At-ta'dil Para ulama sadar sepenuhnya bahwa menunjukkan aib (cacat) orang lain itu dilarang oleh agama akan tetapi jika Al-Jarh ( kritik) tidak dilakukan maka bahaya yang timbul akan lebih besar dan hadis nabi tidak dapat diselamatkan. ³Hai Abu Abdir Rahman. bagaimana mungkin dapat dipilah antara yang hak-dengan yang batil´. ibnu ishaq daria l ± t a y my . dan kacau hafalannya. seandainya b . Oleh karena itulah para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. demikian itu hingga akhir sanadnyatanpa adanya syadz dan illat. Al-Baghdadi mengutip penilaian Ibnul Mubarak atas kebohongan alma¶la ibn Hilal. Seandainya para tokoh kritikus rawi itu tidak mencurahkan segala perhatiaanya dalam masalah ini dengan meneliti keadilan para rawi. T i n g k a t a n H a d i t s D h a i f Tingkatan hadits dhaif yan paling tinggi yaitu yang diriwayatkan darisahabat ya ng mendengar langsung kemudian dari sahabat ya ng melihat tapit i d a k da p a t m e n d e n ga r n y a . menanggung kesulitan yang besar. mengapa engkau berbuat ghibah (memperlihatkan aib orang lain). kemudian seseorang yang tinggal dengan gurunya. Kemudian seorang sufi menegurnya. hingga untuk itu mereka tempuh rihlah yang panjang. Ibnul Mubarak menjawab. .´ c . bersambung sanadnya dengan tanpa berillat dan syadz disebut hadits shahih. 3 . I b n u h a j a r ³Khabar ahad yang dinukilkan melalui perawi yang adil.´ T i n g k a t a n H a d i t s H a s a n Sebagaimana hadits shahih. yang lemah. tidak mengandung syadz yan menyalahihadits ± hadits shahih. hadits hasan juga mempunyai tinkatan ± tingkatan sesuai dengan kualitas perawi dalam sanadnya. ³kalau saya tidak menjelaskan. dan para perawinyatidak ada yang tertuduh dusta. µamir bin syu¶aib dari ayahnya dari kakeknya. menguji hafalan dan kekuatan ingatannya. k e m u d i a n hadits dari 2 orang pandai. k e m u di a n da r i s a ha b a t da r i 2 ma s a . Tingkatan tertinggihadits hasan adalah hadits yan diriwayatkan oleh bahz bin hakim dari ayahnyadari kakeknya.´ Dari semua definisi di atas maka hadits hasan adalah : ³Hadits yang bersambung sanadnya dengan riwayat orang yang adil dankurang sempurna ke dhabitannya. namun bila kekuatan ingatannya kurang sempurnadisebut hasan lidzatih. sempurnaingatannya. mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap para rawi yang pendusta. bahkan kewajibannya karena kebutuhan yang mendesak akan ilmu ini. Merekapun ber'ijma akan validitasnya.A t t i r m i d z i ³Hadits yang diriwayatkan dari dua arah (jalur). S et el a h i t u ha d i t s ± ha d i t s ya n g ma s i h di p er s e l i s i h ka n µ u l a ma tentang keshahihan dan kehasanannya.

Klarifikasi dan upaya memperoleh testimoni yang target akhirnya menhuji validitas keterpercayaan berita. terbuka asumsi untuk disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2. selain menerapkan kaidah muqaronah antar riwayat berlaku juga kaidah mu'aradah. Sejarah Timbulnya Ilmu Al-Jarh wa At ta'dil Kedudukan nabi sebagai public figur. dan kekeliruan bentuk lain karena gangguan indra pengamatan adalah hal yang manusiawi. tak luput dari reaksi umat untuk mengkritisnya. Faktor luar yang diduga memperbesar kelemahan tersebut adalah : Kelangkaan naskah penghimpun notasi hadist. Kritik bermotif klarifikasi. Loyalitas berkadar semu bisa mewarnai sikap sebagian sahabat beliau.bukan usaha mereka. Dan motif kritik pemberitaan (matan hadist) untuk tujuan esensi faktanya dilaksanakan dengan tekhnik investigasi (penyelidikan) dilokasi kejadian. Skala kesalahan dalam proses pemberitaan hadist pada periode sahabat cepat terlokalisir dan tereleminir. 1. Proses transfer (Pengoperan) informasi hadist dikalangan sesama sahabat nabi cukup berbekal kewaspadaan terhadap kadar akurasi pemberitaan. kemudian motif kritik lain menyerupai upaya testmoni yakni mengusahakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang tersinyalir diperbuat oleh nabi SAW. niscaya akan menjadi kacau balaulah urusan islam. Demikian pula setiap informasi mengenai tahapan pembinaan syari'ah versi hadist. Sejarah al-jarh wa at-ta'dil pada periode sahabat. ditekankan pada format aktivitis kritik. E. kebijakan kepemimpinan dan pilihan sikap pribadi dalam menjalani kehidupan. yakni penyelarasan dan mencari penjelasan lebih kongkrit. Tradisi kritik esensi matan hadist dilingkungan sahabat. Sejarah Al-jarh wa at-ta'dil dimasa nabi Motif kritik pemberitaan hadist bercorak konfirmasi. Kesalahan tidak disengaja. antara lain terbaca pada kronologis kejadian yang diriwayatkan oleh abu Buraidhah tentang seorang pria yang tertolak pinangannya untuk mempersunting wanita Banu Laits. dan kecenderungan pertimbangan hasilnya. karena adanya tradisi saling menegur dan mengingatkan. objek kritik. bertemu langsung dengan subjek narasumber berita serta melibatkan peran aktif pribadi nabi atau rasul SAW. orangorang zindiq akan berkuasa. yakni upaya menjaga kebenaran dan keabsahan berita. Kritik bermotif konfirmasi. Berikut ini disajikan gambaran singkat sejarah Al-Jarh wa at ta'dil. kurang tersosialisasinya aktifitas pencatatan hadist. salah mempersepsi fakta. Metode . dan para dajjal akan bermunculan.

arodah. Biodata pribadi periwayat hadist yang ditelusuri meliputi: Data kelahiran dan wafatnya. 3. Tingkatan ±tingkatan Al. para ulama' menetapkan tingkatan Jarh dan Ta'dil. Sejrah Al-Jarh wa'at ta'dil pada periode muhaddisin Fakta pemalsuan hadist-hadist palsu membangkitkan kesadaran muhaddisin untuk melembagakan sanad sebagai alat kontrol periwayatan hadist sekaligus mencermati kecenderungan sikap keagamaan dan politik orang perorang yang menjadi mata rantai riwayat itu. Maka Allah menyingkap perbuatannya ini melalui tangan para ulama' yang sempurna pengetahuan mereka. nama guru dan murid yang diasuh. Upaya mewaspadai hadist tersebut telah berlangsung pada periode kehidupan sahabat kecil.muqaronah merupakan perbandingan antar riwayat dari sesama sahabat. Jadi. Tingkatan-tingkatan Al-Jarh a. kadar ketahanan hapalan dan bukti kepemilikan notasi hadist dan penetapan peringkat profesi kehadisannya. hanya sekedar tawaquf (sadar) menerima kenyataan atau menerima koreksi pemberitaan. serta ada juga yang berdusta dalam hadits. Sedangkan metode mu'arodah merupakan pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadist. yakni mereka yang masih berada di tengah-tengah umat hingga sekitar tahun 70-80 Hijriah. Dengan demikian mekanisme kritik lebih didasarkan pada tujuan meluruskan pemberitaan yang mempertaruhkan nabi atu rasul dan mengkondisikan wawasan keislaman yang ta'at asas. dengan kaidah muqaronah antar riwayat dan mu. Dapat disimpulkan bahwa metode kritik hadist pada periode sahabat ditekankan pada objek esensi matan hadist. maka lahirlah kegiatan Jarh ta'dil (mencermati kecacatan pribadi perawi dan keterpujiannya). Pasca kritik tidak muncul reaksi negatif. mobilitas dalam studi hadist. Tingkatan Pertama . penilaian kritikus tentang integritas keagamaan atau indikasi tersangkut paham bid'ah. tempat tinggal. Oleh karena itu. kedlabithannya. dan hafalan mereka. ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna. dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang 'adil dan amanah.Jarh wa ta'dil Para perawi yang meriwayatkan hadits bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilannya. Kegiatan Jarh ta'dil menurut pengamatan Al-Dzahabi (w.[3] G. Dalam rangka mengimbangi pelembagaan sanad. 1. agar tetap terpelihara keselarasan antar konsep dengan hadist lain dan dengan dalil syari'at yang lain.784 H) telah melibatkan 715 kritikus.

atau "ia adalah puncak dalam kedustaan". Tingkatan ke empat Yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsua hadits. b. dan ini seburuk-buruk tingkatan. atau "tidak halal periwayatan darinya". atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti : "Fulan kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatan" atau "Fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya" atau Fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya". seperti : "Fulan tidak boleh dijadikan hujjah". Tingkatan ke Enam Yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan. dan ketepatan periwayatannya. atau laisa bi tsiqah (bukan orang yang terpercaya).Yang menunjukkan adanya kelemahan. seperti : "Fulan orang yang paling pembohong". atau majhul (tidak diketahui c. seperti : . Tingkatan ketiga Yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya. seperti : kadzdzab (tukang dusta). atau "tidak ditulis haditsnya". dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh seperti : layyinul-hadiits (lemah haditsnya). atau matruk (yang ditinggalkan). atau fiihi dla'fun (padanya ada kelemahan). d. atau laisa bi-syai-in (tidak ada apa-apanya). atau "ia mempunyai hadits-hadits identitas/kondisinya). b. yang munkar". atau yadla' (dia memalsikan hadits). atau wadldla' (pemalsu hadits). e. f. baik dengan lafadh maupun dengan makna. seperti : "Fulan dla'if jiddan (dla'if sekali)". ke-'adil-annya. atau "dla'if. seperti : Fulan muttaham bil-kadzib (dituduh berdusta) atau "dituduh memalsukan hadits". atau "dia rukun kedustaan". Tingkatan ke lima Yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. (Dikecualikan untuk Ibnu ma'in bahwasannya ungkapan laisa bisyai-in sebagai petunjuk bahwa hadits perawi itu sedikit). Tingkatan Kedua Dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ke-tsiqah-annya. Tingkatan kedua Yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. atau fiihi maqaal (dirinya diperbincangkan). Sedangkan tingkatan-tingkatan at-ta'dil adalah sebagai berikut: a. Tingkatan Pertama Yang menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dil-an. atau "mencuri hadits". atau dajjal. atau yakdzib (dia berbohong).

Tingkatan Kelima Yang tidak menunjukkan adanya pentsiqahan ataupun celaan. atau tsiqatun-tsabt. atau hasanul-hadiits (yang baik haditsnya). Tingkatan Ketiga Yang menunjukkan adanya pentsiqahan tanpa adanya penguatan atas hal itu. e. Khusus untuk Ibnu Ma'in kalimat laa ba'sa bihi adalah tsiqah (Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadits yang mutasyaddid. ruwiya 'anhul-hadiits (diriwayatkan darinya hadits).[4] F. At-tsiqat. Sebagian yang lain menyusunnya menjadi beberapa jilid besar-besar yang mencakup antara 10-20 ribu rijalu sanad.tsiqatun-tsiqah. yang masih berupa manuschrift (tulisan tangan) berada di darul kutub Adh-dahiriyyah. karya Abu Hatim bin Hibban Al Busthi ( wafat tahun 304 H) perlu diketahui bahwa Ibnu Hibban ini sangat mudah untuk mengadilkan seorang rawi karena itu hendaklah hati-hati terhadap penta'dilannya. Kitab-kitab itu antara lain : 1. Naskah aslinya diketemukan di Darul Kutub Al Mishriyah. 2. seperti : tsiqah. c. atau hafidh. seperti : Shalihul-Hadiits (haditsnya lumayan). f. Tingkatan Keempat Yang menunjukkan adanya ke-'adil-an dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. . atau tsiqah dan terpercaya (ma'mun). Para Pakar dan Kitab-kitabnya Para penulis kitab-kitab Al-Jarh wa ta'dil berbeda beda dalam menyusun bukubukunya sebagian ada yang kecil. atau laa ba'sa bihi (tidak mengapa dengannya). Ad-dluafa' karya Imam Muhammd bin Ismail Al-Bukhari (194-252 H) Kitb tersebut dicetak di Hindia pada tahun 320 H. Seperti : Shaduq. d. mahalluhu ash-shidq (ia tempatnya kejujuran). Tingkatan Keenam Isyarat yang mendekati celaan (jarh). Ma'mun (dipercaya). Kitab ini termasuk kitab yang pertama sampai kepada kita. sehingga lafadh yang biasa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan ketsqahan perawi tersebut). Ma'rifatur Rijal karya Yahya Ibnu Ma'in. juz pertama kitab tersebut. 3. hanya terdiri satu jilid dan hanya menckup beberapa ratus orang rawi. atau yuktabu hadiitsuhu (ditulis haditsnya). dengan tidak lengkap. tsabt. atau tsiqah dan hafidh. seperti : Fulan Syaikh (fulan seorang syaikh).

4. mencakup 10. Kitab itu terdiri dari 4 jilid besar-besar yang memuat 1850 orang rawi. 5. Mizanul I'tidal karya Imam Syamsudin Muhammad Adz. 6. Kitab itu memuat 14.[5] . Al-Jarhu wa Ta'dil karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar razi (240-326 H) ini merupakan kitab jarh wa ta'dil yang terbesar yang sampai kepada kita dan ayng sangat besar kaidahnya. Dan terdiri dari 3 jilid. karya Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Atsqalani (773-852 H) sudah mencakup isi kitab mizanul i'tidal dengan beberapa tambahan yang penting.zarabi ( 673-748 H) kitab itu terdiri dari 3 jilid setiap rawi biarpun rawi tsiqah diterangkan dan dikemukakan hadisnya sebuah atau beberapa buah yang munkar atau gharib. Ia dicetak di Indiapada tahun 1329-1331 H dalam 6 jilid.343 orang rijalus sanad. Lisanul Mizan. Kitab yang sudah berulang kali dicetak ini dan cetakan yang terkhir di cetak di Mesir pada tahun 1325 H. Pada tahun 1373 H kitan itu dicetak di India menjadi 9 jilid.907 orang rijalus sanad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->