MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL, MELAKA.

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN (KEPUJIAN) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh : 23 April 2009 ……………………………

Tandatangan : Nama Calon : C.Murugayah A/L Chinniah

@ Sinniah Nombor Matrik : 660805045139002

PENGHARGAAN

Segala pujian ditujukan kepada Tuhan ‘ Lord Ganesha ’ kerana dengan izin-Nya penulisan kertas kajian ini yang bertajuk ‘ Masalah Penggunaan Perbendaharaan Kata Dalam Penulisan Bahasa Tamil Di Kalangan Murid-murid Sekolah Tamil, Melaka’.

Di sini saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung budi buat Encik Vespanathan Supramaniayam selaku penyelia semasa menyempurnakan kajian ini.Saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar, guru-guru dan murid-murid SJKT Ladang Diamond Jubilee,SJKT Jasin, dan SJKT Ladang Bukit Asahan untuk membantu memudahkan kajian saya.Tidak ketinggalan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri manakala anak-anak saya yang masih dalam alam kanak-kanak kerana sanggup mengorbankan masa mereka bersama saya dalam menghabiskan kajian ini.

technics of teaching and learning vocabulary. in three category of words like nouns. The study was conducted at SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. students academic achievement. Students vocabulary include. Students ability to achieved their vocabulary and also factors that influence. help to concentrate in teaching technics of vocabulary by Tamil language teacher. Data was collected in quanlitative like the enquiry method and also qualitative like observation technics and interview with some experience teachers. This research also includate the progress from sex factor. 30 students from year 4 taken as sample for this research. SJKT Asahan and SJKT Jasin. students sosio-economic background and the relationship factors between towards the students vocabulary in composition writing.verb and adjective.ABSTRACT Each teacher has his or her style of teaching that provides the most effective way to help students grasp the desired learning method to improve their composition. students preparation for learning and also technics in carrying out the vocabulary in composition writing. Data collected from this research. As summary. Each of catecory was assessed in Tamil composition writing. average and poor in their study. . this research give benefits to those who take early steps in composition writing among tamil students. The purpose of this study is to determine students vocabulary in year 4 and factors that influence in their composition writing. Sample comprised of 3 catecory which are good.

saya akan dapat menumpukan teknik pengajaran perbendaharaan kata guru Bahasa Tamil. Pertalian antara faktor -faktor di atas dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. kata kerja dan kata sifat. kedudukan pencapaian akademik murid dan Latar belakang sosio ekonomi murid. Murid yang akan dipilih terdiri daripada tiga kategori pencapaian iaitu kumpulan pencapaian tinggi. Sebagai kesimpulan. Setiap kategori perbendaharaan kata ini akan dijadikan bahan penilaian dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kajian ini telah dijalankan di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. Melalui penyelidikan ini. . Kemampuan murid mengetahui dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhinya akan dikaji dalam penyelidikan ini dan dilihat dari sudut akademik dari segi faktor jantina. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan sejauh mana murid tahun 4 memahami dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Data-data Kualitatif akan digunakan sebagai data sokongan di dalam penyelidikan ini.ABSTRAK Setiap guru mempunyai cara mengajar tersendiri yang berkesan untuk membantu murid-murid memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis karangan. Penguasaan perbendaharaan kata ini akan dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kata nama. teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata. dapatan kajian ini akan memberikan faedah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil khususnya di peringkat awal penulisan karangan. Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid tahun 4 seramai 30 orang murid di sebuah Sekolah Tamil di Kawasan Jasin. Data kajian ini akan diperolehi melalui kaedah secara kuantitatif iaitu dengan menggunakan soal selidik dan juga secara kualitatif iaitu menggunakan teknik pemerhatian serta temu bual dengan guru-guru berpengalaman. kesediaan murid untuk belajar dan teknik pelaksanaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. sederhana dan rendah.

7 Rumusan 10 1 2 4 6 9 i BAB 2 Tinjauan Literature 2.2 Objektif Kajian 3 1.i KANDUNGAN Mukasurat Abstrak BAB 1 1.1 Faktor Akademik 12 2.0 Pengenalan 10 2.2 Faktor Disiplin 13 2.2.2.5 Batasan Kajian 8 1.2.6 Definisi istilah 1.4 Kepentingan Kajian 1.2 Faktor-faktor mempengaruhi Penguasaan Perbendaharaan kata 12 Dalam Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.3 Faktor Peribadi 15 .1 Pernyataan Masalah 1.1 Tujuan Penguasaan Perbendaharaan Kata Dalam 11 Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.0 Pengenalan 1.3 Soalan Penyelidikan 1.

2.2 Temubual 3.0 Pengenalan 3.1 Reka bentuk Kajian 3.2.3.2.2.2 Keputusan kajian 4.3.1 Soal-Selidik 24 3.4 Faktor Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Perbendaharaan Kata 17 Dalam Penulisan Karangan 2.4 Pengumpulan data kajian 25 3.1 Pengusaan perbendaharan kata murid murid sekolah rendah 28 tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 4.4 Rumusan 20 BAB 3 3.3 Kajian Barat Tentang Penguasaan Perbendaharaan kata 19 Dalam Penulisan Karangan 2.1 Pengenalan 4.murid tahun 4 33 mengikut lokasi penempatan murid.2 Pengusaan perbendaharaan kata murid.2 Sampel Kajian 22 3. 4.2.6 Rumusan 26 21 21 25 25 BAB 4 4.5 Penganalisisan data kajian 3.3 Pengusaan perbendaharaan kata mengikut jantina 37 27 27 .3 Instrumen 23 3.

4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak 43 4.4.6 Penutup BAB 5 5.3 Respon murid-murid 4. Senarai singkatan kata Rujukan Lampiran Soal-selidik Lampiran Temu bual 65 ii 66 40 40 52 54 57 68 72 SENARAI SINGKATAN KATA .4.1 Bilangan adik-beradik 4.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada 3 pengusaan 47 perbendaharaan kata murid.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.1 Rumusan Perbincangan dan cadangan 5.3.2 Cadangan-cadangan 5. 4.5 Respon guru-guru yang mengajar bahasa tamil 49 4.1 pengunaan multimedia terhadap pembelajaran murid 45 4.4.

kata nama .kata sifat .KN KK KS PIBG UPSR N BBM PPK .kata kerja .pusat perkembangan kurikulum ii No.nilai .bahan bantu mengajar .ujian penilaian sekolah rendah .jadual Senarai Jadual dan Rajah Halaman .persatuan ibu bapa dan guru .

Jadual 7 : Mata pelajaran yang diminati Jadual 8 : Bilangan karangan yang telah ditulis. Jadual 3 : Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Jadual 4 : Bilangan adik beradik Jadual 5 : Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak Jadual 6 : Pengunaan multimedia terhadap pembelajaran. iii SENARAI RAJAH .Jadual 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah tahun 4 22 25 28 30 32 33 34 35 Jadual 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid.

Rajah 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid. bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan setiap insan. “Kualiti kebolehan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada . 23 26 iv BAB 1 1.0 PENGENALAN Henry Guntur Tarigan(1982).Rajah 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid murid sekolah rendah tahun 4.

Semakin kaya perbendaharaan kata yang kita miliki semakin besar kemungkinan kita fasih berbahasa” Pendapat di atas jelas menonjolkan kepentingan perbendaharaan kata yang mesti dimiliki oleh murid demi kelancaran berbahasa mereka. maka murid juga tidak akan menghadapi sebarang kesukaran semasa mengaplikasikanya dengan makna yang . membaca dan menulis. Penguasaan perbendaharaan kata dianggap sebagai inti kehidupan murid. Di sini guru merupakan model utama dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya. semestinya pengajaran bahasa Tamil dapat mengembangkan perbendaharaan kata murid dari segi kemahiran mendengar. guru memberi bimbingan yang baik dan jelas ke atas perbendaharaan kata di atas. murid akan lebih senang menulis karangan Bahasa Tamil. berinteraksi. Kemahiran berbahasa menonjolkan pengetahuan seseorang itu sangat dalam. Maka aspek perbendaharaan kata memberi manfaat yang tinggi nilainya kepada setiap murid untuk memantapkan bahasa.kuantiti perbendaharaan kata. Maka kebolehan berbahasa akan meningkat bila kuantiti dan kualiti perbendaharaan kata semakin meningkat. memahami dan menambahkan pengetahuannya jika ia berjaya mengembangkan dan memantapkan lagi keupayaan perbendaharaan kata. Memandangkan perkara ini. Seseorang itu akan lebih menghayati. Maka secara tidak langsung. Dengan penguasaan 1 perbendaharaan kata yang banyak murid dapat mengorak langkah dan mencetuskan idea yang bernas semasa berkomunikasi atau dalam penulisan.

2 Smith (1983 : 4) dalam buku ‘ Understanding Reading ’. 1.1 PENYATAAN MASALAH PENYELIDIKAN Masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Tamil merupakan penghalang terbesar bagi murid-murid untuk menghasilkan sebuah dan pembelajaran penulisan karangan. Guru banyak memberi perhatian kepada isi untuk mengolah karangan berbanding perbendaharaan kata. . Semasa penulisan karangan murid akan menyelitkan perbendaharaan kata yang mereka faham atau sebaliknya. para guru haruslah menjadi ‘ role model’ kepada murid dalam memantapkan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan bahasa Tamil.tepat dalam penulisan karangan. bentuk perbendaharaan kata diajar dalam penulisan bahasa Tamil oleh guru hanya memberi penerangan secara langsung kepada murid makna perkataan sama ada ia baru atau sukar. Selain itu. karangan yang baik. Jika ditinjau secara keseluruhan. Dalam aspek pengajaran perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi tajuk karangan. Sehubungan dengan itu. masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid di peringkat sekolah rendah sekaligus memberi kesan keatas penguasaan kemahiran asas seperti membaca dan menulis khususnya dalam penulisan karangan bahasa Tamil.

Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: a. this is a characteristic of all the world’s languages and seems to reflect the way the human brain works best. Kenyataan diatas memberi implikasi bahawa kecerdasan individu boleh diuji melalui cara seseorang menggunakan dan memahami makna perbendaharaan kata itu sendiri. Ini menjelaskan lagi bahawa perbendaharaan kata yang luas amat penting untuk menguasai sesuatu bahasa dari segi pertuturan dan penulisan. Melihat sejauh mana murid Tahun 4 dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan bahasa Tamil. using a few elements very productively rather than many elements in a restricted manner ”. we like to give it as many meanings as possible. Melihat penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bahasa Tamil dan faktor-faktor mempengaruhinya dalam kalangan murid mengikut .“ Once we get a word into common use. 3 b. 1.2 OBJEKTIF PENYELIDIKAN Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penguasaan perbendaharaan kata di kalangan murid Tahun 4 dan faktor-faktor menpengaruhinya dalam penulisan karangan bahasa Tamil dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1.jantina. kata kerja dan kata sifat dalam konteks ayat yang mempengaruhi semasa penulisan karangan Bahasa Tamil? 4 Soalan Penyelidikan 2 : . c. d) Mengenalpasti implikasi pengajaran dan pembelajaran guru yang megajar Bahasa Tamil yang memberi kesan ke atas perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bagi murid Tahun 4.3 SOALAN PENYELIDIKAN Berdasarkan objektif-objektif di atas. kajian ini berikut: akan dapat menjawab soalan-soalan Soalan Penyelidikan 1: Bagaimana penguasaan dan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 dari aspek kata nama. Menganalisis sejauh mana faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4.

Adakah perbendaharaan kata yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan Bahasa Tamil disampaikan dalam bentuk yang mudah difahami makna dan diingati oleh murid mengikut jantina? Soalan Penyelidikan 3 : Adakah faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 ? Soalan Penyelidikan 4 : Apakah masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil yang memberi implikasi dalam pengajaran perbendaharaan kata Bahasa Tamil bagi murid Tahun 4 semasa sesi penulisan karangan? 5 1.4 KEPENTINGAN KAJIAN .

akan dapat mencerminkan kelemahan murid khususnya penguasaan perbendaharan kata dalam konteks ayat yang lengkap di mana menyempurnakan sesuatu karangan.Penyelidikan ilmiah ini diharap akan dapat membantu menyempurnakan dan lebih memurnikan proses pendidikan Bahasa Tamil seperti berikut: 1. Disamping itu. Dengan ini. Dengan ini guru yang bertanggungjawab mengajar kelas berkenaan akan lebih mudah merancang strategi dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan tersebut. Penyelidikan ini juga boleh dijadikan sebagai panduan dalam menyusun dan menyediakan bahan bacaan dengan memilih perbendaharaan kata yang sesuai dengan 6 peringkat umur murid. Hasil dari kajian ini akan dapat diketahui tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. Manakala pihak Panitia Bahasa Tamil dan pentadbir sekolah akan dapat mengenalpasti kelemahan-kelemahan penguasaan bahasa murid. Penyelidikan ini juga. Kepentingan ini boleh dimanfaatkan pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dalam merangka dan memperkemaskan kurikulum mata pelajaran Bahasa . Maka guru dapat mencari teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah berkenaan. 2.faktor yang dikenalpasti akan membantu dalam proses pengusaan perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. 3. penyelidikan ini juga akan dapat memberikan maklumat tentang pencapaian murid lelaki dan perempuan dalam penguasaan perbendaharaan kata. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. faktor.

6. Penyelidikan ini juga akan memberi manfaat kepada pihak penerbit buku dalam mempertimbangkan pemeringkatan kesukaran perbendaharaan kata atau ayat yang hendak didedahkan dalam penulisan karangan kepada murid-murid yang berada dalam pelbagai peringkat kemahiran dan penguasaan bahasa. penguasaan sistem tatabahasa yang sempurna dan penguasaan perbendaharaan kata yang lengkap perlu dijadikan titik tolak dalam menyediakan seorang guru Bahasa Tamil yang berjaya dan sempurna. Segala teknik.Tamil di peringkat sekolah rendah mengikut tahap kecerdasan murid pada masa akan datang. 5. Selari dengan penyelidikan ini. pihak Bahagian Pendidikan Guru ( BPG) juga boleh mengambil perhatian dalam menyediakan program yang sesuai kepada bakal guru. ibubapa yang menjadi guru pertama akan menyedari tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil kepada anak-anak mereka semasa berinteraksi secara langsung dalam kehidupan harian mereka. Dengan pendedahan ini. 7 . 4. kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

bacaan dan penulisan. Bahasa interaksi ibu bapa. pengkaji akan memilih faktor sosioekonomi keluarga yang merupakan salah satu faktor yang dianggap memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil pada peringkat awal. Aspek kemudahan yang disediakan di rumah. pemboleubahpembolehubah adalah dibataskan kepada perkara-perkara seperti berikut: 1 .7. penyelidikan ini diharap akan dapat memberikan panduan kepada murid-murid sekolah. 8 . Jumlah ahli keluarga yang besar atau kecil 4. Pendapatan keluarga 3. Dalam pada itu. murid akan menggunakan perkataan yang sesuai dan tepat bagi mengolah isi dan gugusan idea yang jitu semasa penulisan karangan Bahasa Tamil.5 BATASAN KAJIAN Di dalam penyelidikan ini.Latar belakang pendidikan keluarga 2. Ini adalah kerana ia merupakan penyumbang terbesar dalam menentukan pencapaian penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid di sekolah rendah. Dalam kajian ini. 5. 1. tentang kepentingan mereka menguasai perbendaharan kata Bahasa Tamil yang luas untuk diaplikasikan dalam lisan. Dengan ini.

1. bentuk kata dan rangkaian kata yang sesuai dengan keupayaan murid tersebut. akademik dan persekitaran pembelajaran murid dalam menyumbang kepada pencapaian penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.6.1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA Penguasaan Perbendaharaan kata merujuk kepada aspek atau bidang perkataan yang dikuasai oleh para murid berdasarkan setiap perkataan yang disediakan. Perkataan serta makna yang diketahui dan dikuasai boleh menggambarkan kepekaan bahasa setiap murid. faktor peribadi murid. Istilah tersebut dijelaskan maksudnya sepertimana yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini. Makna pula merangkumi . Ini merangkumi istilah-istilah dalam pelbagai bidang. Ini adalah kerana setiap soalan yang dituju kepada murid kemungkinan menjadi sensitif kepada ibu bapa . Maka pengkaji berhati-hati semasa menyediakan soalan soal selidik semasa penyelidikan ini. 9 Perbendaharaan kata adalah satu istilah kelompok atau saiz perkataan yang dikuasai oleh murid dengan menguasai maksud yang tersurat dan tersirat.Penyelidikan ini juga akan meninjau secara ringkas. disiplin. 1.6 DEFINASI ISTILAH Terdapat istilah Perbendaharaan kata yang digunakan dalam penyelidikan ini.

1. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah tujuan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan serta beberapa tinjauan literature berkaitan dengan masalah akademik.0 PENGENALAN Cadangan penyelidikan ini dibuat dengan melakukan tinjauan ke atas penyelidikan yang berkaitannya. Objektif kajian. penggunaan perkataan dalam pelbagai konteks bahasa seperti laras serta ragam bahasa. masalah disiplin. jenis.7 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan tentang penyataan masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. batasan kajian serta definasi istilah berkenaan dengan tajuk ini telah dibincangkan dalam bab ini.makna menurut konsep. 10 2. masalah peribadi (sosioekonomi) serta persekitaran pembelajaran yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4.1 TUJUAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM . Pengkaji akan memfokuskan kepada teori-teori dan konsep-konsep berhubung dengan permasalahan penyelidikan dan dijadikan sebagai kerangka konsepsi atau ‘ conceptual framework’. fungsi. kepentingan kajian.

11 2. faktor peribadi dan persekitaran pembelajaran.2 FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL. c) mempertingkatkan lagi laras bahasa dalam sesuatu tajuk. d) menguji minda murid dan keupayaan murid mencetus idea yang bernas. Antara faktor-faktor yang boleh menjejaskan prestasi karangan Bahasa Tamil ialah faktor akademik. penguasaan perbendaharaan kata penulisan karangan Bahasa Tamil akan dapat. e) elakkan murid menamatkan karangan secara tergantung.PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL Murid harus memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata dari masa ke semasa. faktor disiplin murid. c) memberi peluang kepada murid membuahkan karangan yang baik. dalam Murid belajar perbendaharaan kata dengan penuh minat sekiranya guru dapat : a) menarik minat murid. b) menggalakkan murid memberi perhatian kepada perkataan atau penggunaan perkataan. Secara umumnya. Ini tergambar dengan jelas betapa perlunya faktor–faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. a) memantapkan lagi bahasa dalam penulisan karangan. . b) dapat mengolah isi dengan lebih baik .

2.2.1 FAKTOR AKADEMIK Menurut Professor Koddumudi Shanmugam 2001, Tamilnadu, murid menghadapi masalah perbendaharaan kata adalah kerana huruf-huruf Bahasa Tamil itu sendiri. Huruf bahasa Inggeris adalah hanya 26 huruf sahaja. Tetapi dalam Bahasa Tamil murid terpaksa menguasai 247 huruf secara terperinci. Kadang-kadang guru yang tidak arif dalam Bahasa Tamil memberi kesan kepada murid dari segi perbendaharaan kata. Maka Perbendaharaan kata yang dibina tidak sesuai mengikut kategori umur murid serta aras pamahaman yang tinggi. Murid yang tidak mengeja huruf menghadapi kesukaran dalam menguasai

perbendaharaan kata. Secara tidak langsung, murid tidak dapat mengaplikasikannya dalam pembinaan ayat serta dalam penulisan karangan.

Beliau juga melafazkan secara terperinci mengenai faktor akademik. Di mana pada mulanya guru harus mengetahui perkataan yang murid kenali semasa berinteraksi dengan murid. Dengan cara ini guru menuliskan perbendaharaan kata yang murid tahu dan hubung kaitkan perbendaharaan kata yang tidak ketahui di dalam pembinaan ayat. Pembelajaran ini nampaknya mudah iaitu hanya dengan menghubungkan perbendaharaan kata yang telah diketahui oleh murid melalui sesi perbincangan. Lebih-lebih lagi teknik ini memberi faedah besar kepada murid yang belum lagi mengetahui perbendaharaan kata. Pendek kata, faktor akademik dari segi penguasaan perbendaharaan kata ini dapat diatasi dengan cara mudah kepada abstrak. Maka sudah tentu lama kelamaan murid dapat lebih memantapkan lagi penulisan karangannya secara 12 tidak langsung. Ini menunjukkan kecemerlangan perbendaharaan kata adalah sangat

penting kepada murid untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam penulisan karangan

Bahasa Tamil. Penguasaan perbendaharaan kata memberi implikasi kepada murid dari segi pemahaman tajuk dalam penulisan karangan. Kemahiran perbendaharaan kata murid dapat menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang dalam penulisan karangan. Oleh itu, para guru perlu menjadi fasilitator kepada murid supaya mengelakkan mereka gagal mencapai kecemerlangan dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.

2.2.2 FAKTOR DISIPLIN Penguasaan Perbendaharaan kata yang banyak diperolehi oleh setiap murid ialah harta penting bagi mereka untuk menguasai kemahiran berbahasa, menambahkan pengetahuan, meluaskan pandangan dan mengembangan daya berfikir dalam penulisan karangan. Penguasaan perbendaharaan kata adalah perlu untuk semua murid, khususnya bagi murid yang lemah dari segi membaca dan menulis. Masalah tidak membuat kerja rumah iaitu tidak menulis karangan dengan sempurna , menulis karangan tergantung, ponteng sekolah mengakibatkan murid tidak bergiat dalam penguasaan perbendaharaan kata. Ini adalah kerana murid tidak faham maksud sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu karangan. Walaupun ia dianggap tidak serius pada jangka masa pendek, tetapi pada jangka masa panjang masalah ini menjadi virus yang tidak dapat mencari vaksinnya.

Menurut Broom M.E ( 1951) Perkembangan dan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid adalah satu proses berterusan iaitu proses seumur hidup mengikut peringkat umur mereka. 13

Dalam pada itu, guru harus mencari alternatif lain untuk mengurangkan murid –murid yang menghadapi masalah disiplin. Antara teknik yang guru boleh aplikasikan untuk masalah ini ialah toeri kecerdasan pelbagai(TKP) yang dipelapori oleh Howard Gardner. Dalam konteks TKP, Gardner (1983) mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: “An intelligence is the ability to solve problems, or to create products that are valued within one or more cultural settings” TKP bukan sahaja memperluas keluarga kecerdasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell dan Dee Dickinson (1958) merumuskan definisi Howard Gardner seperti berikut : a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. c) kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Di sini, pengkaji telah mengaitkan masalah disiplin dengan teori ini adalah kerana guru dapat menanggani murid yang bermasalah disiplin dengan mengaplikasikan teori ini. Di

mana, guru akan dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara berlainan. Misalnya, sekiranya guru telah mengenalpasti murid yang sering malas menulis karangan, guru dengan menggunakan kecerdasan ‘ verbal linguistic’, boleh menyediakan permainan bahasa, teka silang kata dan perkataan. Dengan cara ini, secara tidak langsung guru boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata yang menjurus kepada penulisan 14

karangan. Teknik ini akan dapat meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid bermasalah. Maka murid seronok ke sekolah. Kadar ponteng kelas akan menurun. Pembelajaran di kalangan murid dari segi perbendaharaan kata akan berlaku secara langsung. Masa mengajar bagi penulisan karangan Bahasa Tamil tidak terganggu dan prestasi meningkat dalam mata pelajaran ini. 2.2.3 FAKTOR PERIBADI Dari segi perspektif rumah, murid menggunakan perbendaharaan kata Bahasa Tamil berunsur bahasa dialek atau bahasa pasar. Murid membawa bahasa pertuturan ini ke dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Murid menganggap bahawa Bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda mereka. Maka tanpa disedari murid menggunakan perbendaharaan kata yang salah serta tidak sesuai dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Selain daripada faktor bahasa ibunda murid, terdapat beberapa faktor lain juga turut mendorong situasi kesalahan perbendaharaan kata dalam kalangan murid. Antara faktor tersebut ialah dari segi sikap dan budaya membaca. Dari segi sikap, jelas memperlihatkan murid mengambil mudah kerana pada asasnya Bahasa Tamil adalah bahasa ibunda dan bahasa pertuturan murid. Mereka menjangkakan bahawa sebagai penutur asli Bahasa Tamil, mereka menguasai sepenuhnya sistem dan bentuk Bahasa Tamil. Para murid seharusnya bijak menyesuaikan penggunaan perbendaharaan kata dalam bentuk penulisan karangan berbanding pertuturan. Komunikasi dalam domain yang tidak rasmi lazimnya berlaku pengguguran

perbendaharaan kata yang dibenarkan atas faktor penjimatan masa dan sebagainya. Meskipun begitu, perbendaharaan kata 15

Kesalahan perbendaharaan kata akan menyebabkan makna sesuatu ayat menjadi lain terutamanya dalam penulisan karangan. Ini menunjukkan murid kurang menitikberatkan bahan bacaan bermutu sehingga melemahkan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Seperti kata Munsyi Abdullah “lagi kutebas pohon di hutan. Jika tidak. para murid bukan sahaja memperolehi maklumat terkini malah juga berupaya menjana idea-idea yang membina dan kretif dalam penulisan karangan Bahasa 16 .atau unggapan tersebut dapat difahami oleh pendengar. baru kutahu luasnya belantara”. Kekurangan budaya membaca bahan bacaan bermutu akan menyebabkan kurangnya kematangan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam menjana idea semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. sistem dan rumus perbendaharaan kata itu harus tepat. Bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa dan budaya sesuatu komuniti. informasi yang diterima akan dianggap betul tanpa mengetahui informasi tersebut sebenarnya mengandungi kesalahan perbendaharaan kata. Perkara ini bertitik tolak daripada kurangnya amalan budaya membaca karya-karya kreatif yang setentunya memiliki perbendaharaan kata yang luas. Namun dalam konteks penulisan karangan. kasalahan ayat yang tidak gramatis. berlakulah kesalahan bahasa dari segi makna. Melalui sumber-sumber bacaan yang berwibawa ini. Masalah lain yang membelenggu murid ialah masalah memiliki perbendaharaan kata yang terhad. jurnal-jurnal serta mengikuti isu dalam dan luar negeri bagi memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata mereka. Maka yang demikian. Adalah baiknya murid membiasakan diri mereka membaca surat khabar. berlakunya pengulangan isi yang sama beberapa kali di dalam karangan.

sudah pasti perkataan itu sukar bagi murid. ada segelintir murid fasih dalam bahasa lain berbanding bahasa ibunda. 2. Selain itu. Seandainya.Rasaram. Proses pembelajaran holistik menuntut murid khususnya menerokai dan mencari ilmu demi meningkat ilmu pengetahuan serta meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata serta kemahiran penulisan karangan mereka. Teknik pengajaran perbendaharaan kata yang lemah memyebabkan murid mundur dalam sesuatu bahasa. Lebih-lebih lagi.4 FAKTOR TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN KATA Menurut Dr. Dengan ini. Maka hanya murid cerdas sahaja menggunakan perbendaharaan kata yang susah serta kompleks dalam penulisan karangan. perkataan tersebut panjang dan banyak suku kata. Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris juga menjadi satu tanggapan kepada ibubapa supaya anak mereka berinteraksi dalam bahasa Inggeris sama ada di rumah ataupun di luar. Walaupun. dalam kajiannya menyatakan kesukaran perbendaharaan kata terletak pada jumlah suku kata yang terdapat dalam sesuatu perkataan. Sekiranya guru tidak 17 . satu idea yang baik tetapi bahasa ibunda mereka kian merosot.UM (1987:169). Ibu bapa yang berpendidikan beranggapan anaknya perlu lebih arif dalam bahasa Inggeris. Khadijah Rohani(1982).“ Memperkayakan perbendaharaan kata akan menjuruskan sesuatu bahasa itu menjadi bahasa ‘Communicability’ kepada masyarakat.2. hanya murid yang cerdas sahaja dapat menggunakan perbendaharaan kata sedemikian.Tamil.

Murid tidak menghadapi masalah semasa menyusun isi dan menyampaikan hujah dalam penulisan karangan. b) menjalankan latihan ejaan dengan teknik pengulangan perbendaharaan kata. Murid mampu dan mahir menggunakannya dalam apa jua jenis penulisan karangan Bahasa Tamil. Maka ia membawa implikasi terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil. Dengan teknik begini. sudah pasti pengetahuan perbendaharaan kata anak murid cetek seperti katak dibawah tempurung. murid juga akan lebih mahir mengubahsuai penggunaan perbendaharaan kata mengikut tajuk penulisan karangan. Teknikteknik pengajaran yang pelbagai akan membantu murid mengenalpasti banyak perbendaharaan kata dan frasa. 18 . Guru boleh mengaplikasikan kepelbagaian teknik dalam pengajaran perbendaharaan kata mengulang dengan cara berikut: untuk a) latihan menyebut perbendaharaan kata berulang-ulang semasa menulis karangan. d) kerap menggunakan kamus untuk mencari sama makna bagi perbendaharaan kata .menggunakan teknik yang menarik semasa pengajaran perbendaharaan kata. Guru harus memastikan setiap perbendaharaan kata perlu diingat oleh murid mesti diulang beberapa kali dalam jangka waktu berpatutan. c) memperkenalkan makna perbendaharaan kata semasa penulisan karangan. Selain itu. Teknik pengulangan perbendaharaan kata merupakan teknik yang baik semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. murid dapat memperkayakan lagi khazanah perbendaharaan kata serta mengaplikasikannya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil tanpa diragui.

. menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. McCarthy (1954) telah melaporkan bahawa terdapat juga pertalian yang positif dan signifikan di antara kualiti karangan murid dengan status sosioekonomi keluarga mereka. Berhubung dengan pautan ini.2. meminjam perbendaharaan kata.3 KAJIAN BARAT TENTANG PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DAN FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHINYA DALAM PENULISAN KARANGAN . Antaranya. Ini akan dapat mengorah langkah murid untuk mahir dalam bidang penulisan karangan Bahasa Tamil. Beliau mendapati. guru dapat menjadikan pengajarannya lebih bervariasi. Hasil kajiannya. Menurut Tarigan (1987) terdapat beberapa keuntungan jika guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran perbendaharaan kata. frasa dan struktur ayat dan dapat memperkayakan teks karangan murid sendiri. Dapatan kaedah kajian ini membuktikan murid memperolehi kemahiran menulis karangan melalui teknik ini. beliau mendapati bahawa murid menggunakan surat kiriman beliau sebagai model. Beberapa kajian yang telah dibuat di luar negara menunjukkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata dapat memperkayakan teks karangan murid. Antara beberapa kajian terhadap teknik pengajaran perbendaharaan kata dalam kemahiran menulis karangan ialah kajian Rinvolucri (1983) yang telah menggunakan surat kiriman sebagai satu teknik pengajaran. murid-murid yang datang dari status sosioekonomi yang tinggi telah menghasilkan penulisan 19 .

Kajian oleh Clark dan Shields ini menunjukkan bahawa para murid yang menghadapi masalah disiplin adalah murid yang kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Ini menunjukkan bahawa faktor sosial mempengaruhi kualiti karangan. faktor peribadi dan faktor teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata.4 RUMUSAN Berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dikemukakan. faktor disiplin. 2. 20 .karangan yang lebih baik khususnya dalam aspek struktur ayat dan perbendaharaan kata. penyelidikan ini akan memfokuskan faktor-faktor tersebut dan akan cuba melihat perkaitannya dengan penulisan karangan Bahasa Tamil.Oleh itu. Ibu bapa yang sering meluangkan masa bersama anak-anak akan mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. Manakala menurut kajian Clark dan Shields (1997) dalam kajiannya mengenai masalah disiplin murid mendapati salah laku murid seperti ponteng sekolah dan malas membuat kerja rumah mempunyai perkaitan dengan masalah hubungan dan interaksi di antara ibu bapa dan murid tersebut. terdapat perkaitan di antara penguasaan perbendaharaan kata dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan Bahasa Tamil iaitu faktor akademik.

BAB 3 3. Metodologi yang disarankan ini adalah untuk menjawab persoalan kajian dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Data tersebut akan diperolehi secara triangulasi iaitu dengan menggunakan soal-selidik bagi 21 . sampel kajian dan alat kajian. penyelidikan perlu dilakukan secara sistematik dan saintifik.0 PENGENALAN Bahagian ini akan menghuraikan beberapa perkara penting tentang reka bentuk kajian. Kaedah kuantitatif digunakan bagi mendapatkan data tentang kesediaan murid dari segi penguasaan perbendaharaan kata mengikut kategori kata nama. Majid Konting (1990). 3. daripada Kementerian Pelejaran Malaysia.1 REKA BENTUK KAJIAN Sebelum memulakan kajian ini. Penyelidikan ini merupakan satu kajian bertujuan untuk mengkaji penguasaan perbendaharaan kata di dalam Bahasa Tamil yang menjadi faktor penghalang kepada murid tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Bahagian Dan Penyelidikan Pendidikan. kata sifat dan kata kerja. pengkaji akan mendapatkan kelulusan untuk bidang dan tajuk kajian yang Perancangan dipilih. Kaedah yang sistematik memastikan fakta-fakta yang diperolehi untuk membuat keputusan yang jitu serta boleh dipercayai. kesediaan guru dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid Tahun 4 serta faktor-faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan penulisan karangan Bahasa Tamil. Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Menurut Mohd.

2 SAMPEL KAJIAN Sampel penyelidikan yang dikaji adalah melalui persampelan rawak mudah (PRM) atau ‘simple random sampling’. sepuluh sampel lagi akan dipilih daripada murid kelas sederhana.murid. akan dikategorikan 22 . setiap ahli mempunyai peluang yang sama untuk dipilih dan setiap pilihan yang dibuat adalah bebas di antara satu sama lain. Seramai 30 sampel murid akan dipilh dalam pencapaian penguasaan penbendaraan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Manakala. Temu bual pula akan digunakan oleh pengkaji bagi mengetahui keadaan sebenar sampel-sampel yang dipilih dan ini akan melengkapkan penyelidikan yang dibuat. sepuluh lagi akan dipilih daripada murid yang berpencapaian lemah. Sepuluh sampel yang akan dipilih adalah daripada kelas pencapaian baik. temu bual dengan guru serta melalui pemerhatian di kelas. Dalam penyelidikan ini responden adalah terdiri daripada 30 orang murid Tahun 4 dari tiga buah sekolah tersebut dan 5 orang guru di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. Di sekolah ini. 3. Sampel ini akan dipilih oleh pengkaji kerana murid-murid Tahun 4 yang merupakan sampel kajian mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih bagi menjalankan kajian rintis. Pengkaji juga akan menemubual beberapa orang sampel guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil untuk mendapatkan maklumat lanjut yang tidak diselidik melalui borang soal-selidik. murid-murid dalam tahap 2. Kaedah secara rawak ini merupakan kaedah terbaik untuk memilih individu dalam sesuatu sampel. Dalam persampelan secara rawak.

Maka pengkaji dengan mudah akan memilih secara rawak murid-murid mengikut tahap iaitu kumpulan murid pencapaian baik. ini 23 3. Satu set soal-selidik akan disediakan dan soal-selidik ini akan dijawab oleh responden yang dipilih secara PRM. Soal-selidik dibahagikan kepada tiga bahagian. Penjelasan profile soal-selidik adalah bertujuan untuk mengetahui daripada siapa data penyelidikan akan diperolehi dan kepada siapa dapatan penyelidikan ini akan digeneralisasikan. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.3.1 SOAL-SELIDIK . B dan C. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukan dalam soal-selidik. Selain itu.iaitu bahagian A. Pengkaji akan menggunakan satu set soal-selidik yang mengandungi 20 item.secara pengkhususan ( streming). 3.3 INSTRUMEN KAJIAN Pengkaji akan membina sendiri instrumen penyelidikan berdasarkan kepada soalan-soalan penyelidikan. pengkaji juga akan menjalankan sesi temubual secara formal dengan responden dan pentadbir sekolah.

faktor–faktor mempengaruhi untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Tujuan temubual dijalankan adalah mengetahui beberapa maklumat yang gagal dikesan melalui borang soal-selidik.2 TEMUBUAL Sangat Tidak Setuju(STS) Tidak Bersetuju(TS) Kurang Bersetuju(KS) Bersetuju(B) Sangat Bersetuju(SB) 24 Setelah membuat soal-selidik.Setiap satu konstruk itu terdiri daripada 4 item berkaitan. Borang soal-selidik ini terdiri dari tiga bahagian. akademik. Jenis soalan di dalam soal-selidik penyelidikan ini akan menggunakan Skala Likert yang memerlukan jawapan mengikut skala yang ditentukan iaitu : 1 2 3 4 5 3. Bahagian ini terdiri daripada latar belakang responden seperti jantina responden dan latar belakang keluarga mereka. Sebelum mengedarkan borang soal-selidik kepada murid. mengenai prestasi keputusan PKSR 1. Bahagian ini akan terdiri daripada 4 konstruk faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang telah dipilih iaitu faktor peribadi. Dalam bahagian A terdapat biodata responden. kertas penulisan karangan Bahasa Tamil. Manakala bahagian C pula. bahagian B pula. pengkaji juga akan menemubual 5 sampel guru. disiplin dan persekitaran pembelajaran. guru akan menjelaskan cara menjawab soalan soal-selidik. Temubual ini akan membantu pengkaji untuk mengetahui lebih . Pengkaji akan memfokuskan juga keputusan PKSR.3.Borang soal-selidik akan diedarkan pada para murid untuk mendapatkan maklumat dari murid.Bahagian ini mengandungi 4 item berkaitan prestasi penulisan karangan Bahasa Tamil. kertas Penulisan karangan Bahasa Tamil.

3.pengkaji akan mengedarkan soal-selidik kepada responden. pengkaji juga akan menjalankan temubual secara formal dengan responden.selidik. Data kuantitatif diproses untuk mendapatkan peratusan sementara data kualitatif diproses untuk menyokong data kuantitatif. 10 murid sederhana dan 10 murid lemah. 3. Selain itu. Setelah itu. Penyelarasan ini akan dilakukan bagi memudahkan pengkaji mendapatkan maklumat 25 analisis dengan tepat.4 PENGUMPULAN DATA KAJIAN Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan soal-selidik dan temubual. Data kualitatif diperoleh melalui temu bual dan pemerhatian. data kualitatif akan dianalisis dan diselaraskan dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soal. pengkaji terlebih dahulu mengenalpasti 10 murid cemerlang. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soalselidik. Sementara itu. Secara ringkas penyelidikan ini merupakan . Sebelum soal-selidik diedarkan kepada responden.5 PENGANALISISAN DATA KAJIAN Data kuantitatif dianalisis dan diproses secara manual kerana jumlah item yang dikemukakan dalam soal-selidik tidak banyak. Pengkaji akan menyediakan 10 soalan sebelum menemubual guru-guru pakar Bahasa Tamil. Data daripada temu bual dan pemerhatian ini akan digunakan sebagai data sokongan kepada data kuantitatif.terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.

3. Bentuk penyelidikan ini dipilih supaya pengkaji akan dapat memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta-fakta yang diperolehi dan menerangkan tentang sampel dengan tepat. di SJK(T) Ladang Diamond . 26 BAB 4 ANALISIS DATA 4. Responden akan diberikan tempoh masa tertentu untuk melengkapkan borang soal-selidik. Alat penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji adalah satu set soal-selidik yang mengandungi item-item berkaitan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Akhirnya.6 RUMUSAN Penyelidikan yang dijalankan oleh pengkaji merupakan satu kajian yang bertujuan mengkaji tahap penguasaan perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.1 PENGENALAN Secara khususnya bab ini memberikan perhatian pada analisis dan hasil kajian yang diperolehi daripada penyelidikan yang dilakukan . Seramai 30 orang murid dipilih sebagai responden kajian.satu penyelidikan deskriptif yang akan menggunakan satu set soal-selidik dan temu bual. Pengkaji juga akan memberi tumpuan ke atas sesi temubual. pengkaji akan mengumpul data dan menganalisiskan data yang diperolehinya. Tumpuan difokuskan dari segi objektif kajian iaitu menganalisis sejauhmana murid-murid Tahun 4.

. SJKT Jasin dan SJKT Asahan dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam konteks ayat yang lengkap di dalam penulisan karangan. . kata kerja. kata sifat yang diringkaskan dan disebut sebagai KN(kata nama). kata kerja dan kata sifat bagi murid-murid sekolah rendah khusus murid tahun 4. Kajian pengguasaan perbendaharaan kata meliputi kata nama. kajian ini juga meninjau sejauhmana wujudnya perbezaan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan di kalangan murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 mengikut jantina. KK( kata kerja) dan KS(kata sifat).Jubilee.2 Keputusan Kajian Data daripada aspek yang dikaji memperlihatkan perbezaan pengguasaan perbendaharaan kata dari segi penggunaan kata nama. 4. kata nama dan kata sifat. Di samping itu. Dalam penulisan karangan Bahasa Tamil guru telah menyediakan jumlah kata kerja sebanyak 20 patah perkataan. Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah dapat diklasifikasikan kepada kata kerja. Secara keseluruhannya kajian ini juga meninjau sejauhmana faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi implikasi dalam proses pengguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalanagan murid ini. kata nama sebanyak 20 patah perkataan dan kata sifat sebanyak 20 patah perkataan.2. 27 4.1 Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Keputusan kajian ini diberikan dalam bentuk jumlah dan (%) peratus.

28 JADUAL 1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 .Keputusan pencapaian ini dapat dirujuk melalui jadual 1 di bawah.

24. 9. 15. 4. 2.3 %) PERATUS 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 29 RAJAH 1 JUMLAH KESELURUHAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 . 27.%) JUMLAH N=60 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 759 (1. 21. 25. 14. 12. 22. 11.4 %) KATA SIFAT 20 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14.6 %) KATA NAMA 20 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 275 (1. 13. 19. 20. 18. JUMLAH (%) KATA KERJA 20 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 320 (1. 17. 8. 26. 7. 23. 28. 3. 29. 30. 5. 6.SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1. 10. 6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 164 (1.2. 16.

kata kerja dan kata sifat di kalangan murid-murid Tahun 4 di sekolah SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. SJKT Jasin dan SJKT Asahan.Jumlah perkataan 400 350 320 300 250 200 164 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata 275 30 Jadual 1 memperlihatkan penggunaan kata nama.6%) kata kerja.4%) dan . kata nama 275(1. Daripada 30 sampel sebanyak 320 (1.

motivasi. Keterangan berhubungan dengan jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata diperjelaskan dalam rajah 1. Murid-murid sebenarnya kurang bersedia 31 jika dibandingkan dengan waktu peperiksaan yang sememangnya fokus utama mereka adalah untuk berjaya.2%) kata sifat dgunakan dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Ini menggambarkan sejumlah besar murid iaitu melebihi 50% belum dapat menguasai perbendaharaan kata dengan baik. Hasil kajian menunjukkan daripada 30 sampel. .kata sifat (1. Secara keseluruhannya 759 (1. Jika meneliti lebih dekat lagi kata kerja mengatasi jenis kata yang lain. hanya 9 (30% ) orang sahaja dapat menggunakan 50% lebih daripada perkataan yang telah ditetapkan. manakala hanya 7 (23%) orang pula menggunakan perbendaharaan kata pada paras yang sederhana dan 14 (47%) orang murid hanya menggunakan bilangan perbendaharaan kata yang rendah. Penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini mungkin disebabkan oleh beberapa factor semasa kajian dijalankan seperti persekitaran kelas. kekangan masa ketika menulis karangan. Secara keseluruhan kata kerja mengatasi jenis kata yang lain. sikap murid. tumpuan fikiran dan persediaan murid yang tidak dirancang.3%) penguasaan perbendaharaan kata telah digunakan oleh kesemua sample dalam penulisan karangan.

dialek daerah (telungu.2. iaitu sample ke-13 dan 19. Kelemahann murid –murid dalam penguasaan perbendaharaan kata mungkin berpunca dari pelbagai faktor seperti pengaruh bahasa lisan.2 Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid. Namun penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini boleh dipertingkatkan menerusi beberapa aktiviti pengayaan penguasaan perbendaharaan kata sama ada di sekolah mahupun di rumah. Sampel tersebut ialah sampel ke 22 dan 23. kata kerja dan kata sifat. kaedah pengajaran yang berbeza serta motivasi terhadap pelajaran yang berlainan. Kesimpulan ini jelas diperhatikan kerana dari 30 sampel. Malayalam) serta kurang memahami makna perkataan. mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga. mereka lebih menguasai kata kerja berbanding dengan kata nama dan kata sifat.. Manakala 2 orang sampel pula menunjukkan penguasaan rendah iaitu di bawah 10patah perkataan sahaja merangkumi kata nama. Sebagai kesimpulannya hasil kajian menunujukkan daripada 30 sampel murid-murid Tahun 4.Walau bagaimanapun data menunjukkan 2 orang sampel dapat menguasai lebih daripada 40 patah perkataan yang merangkumi kata nama. . kata kerja dan kata sifat. 32 4.

33 JADUAL 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID. Perbezaan ini dapat dilihat melalui data yang dipaparkan dalam jadual 2.Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mempunyai perbezaan yang ketara jika meninjau mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid ini. Lokasi yang berbeza ini turut membantu perbezaan Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4. .

Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lokasi tempat tinggal Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kata Kerja 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 Kata Nama 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 Kata Sifat 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14. 6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 Jumlah 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 Peratus (%) 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 34 RAJAH 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID .

Murid-murid yang tinggal di Taman Maju memperlihatkan . SJKT Jasin dan SJKT Asahan.Jumlah perkataan 200 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju 35 Daripada jadual 2 dan rajah 2. memperlihatkan perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut lokasi tertentu yang diwakili oleh SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.

motivasi dan dorongan ibu bapa. Jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid ini adalah sebanyak 132 patah perkataan . kemudahan belajar dan beberapa faktor sosio ekonomi yang lain. Perbezaan penguasaan perbendaharaan kata yang agak ketara ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti sikap pelajar. Secara wajarnya. KN dan KS. Jumlah keseluruhan penguasaan 3 jenis perbendaharaan kata muridmurid ini meliputi 691patah perkataan. Bagi murid-murid yang tinggal di Kg Bukit Asahan pula. 67 patah perkataan kata nama dan 38 patah perkataan kata sifat. penguasaan perbendaharaan kata agak sederhana iaitu patah perkataan. Murid-murid yang tinggal di Taman Maju yang sebahagian besarnya terdiri daripada kumpulan keluarga status sosio ekonomi tinggi dan . Manakala. lokasi tempat tinggal seperti 36 kawasan setinggan. menguasai 44 patah perkataan kata kerja. Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim. kajian membuktikan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju lebih tinggi daripada murid-murid yang tinggal di lokasi Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim.penguasaan kata kerja paling tinggi 153 patah perkataan diikuti dengan kata nama 158 patah perkataan dan kata sifat 99 patah perkataan. murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Mesra Rim pula. 50 patah perkataan kata nama dan 32 patah perkataan kata kerja 50 kata sifat. Jika dilihat dari data di atas terdapat satu perbezaan yang ketara dalam penguasaan perbendaharaan kata antara murid yang tinggal di lokasi Taman Maju. Secara keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju berjumlah 410 patah perkataan meliputi KK.

hasil dari kajian yang dijalankan maka dipaparkan data-data yang telah diperolehi dalam jadual 3 di bawah: . Maka ini menunjukkan penguasaan perbendaharaan kata yang lebih sesuai dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Hawkins (1973: 92)..sederhana.. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana faktor jantina memainkan peranan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata.kanakkanak kelas pekerja lebih banyak menggunakan gantinama. ‘ Kanakkanak perempuan pada ketika tertentu mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang baik dan ini membolehkan mereka mengemukakan soalan yang bernas. ‘ Kanak-kanak kelas menengah menggunakan lebih banyak kata nama….2. 37 Keadaan ini berlaku pada kanak-kanak nperempuan dari kelas menengah mahupun kelas pekerja Justeru itu.3 Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Merujuk kepada objektif kajian untuk melihat perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut jantina. Oleh yang demikian kajian seterusnya akan dibuat sama ada faktor sosio ekonomi menjadi salah satu faktor yang memberi kesan kepada proses penguasaan perbendaharaan kata.’ Sebagai kesimpulannya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata antara murid-murid mengikut lokasi sememangnya wujud . Kajian terdahulu yang dihasilkan oleh Robinson dan Susan (1978 : 265-280) mendapati. 4. Penguasaan perbendaharaan kata yang tinggi terhadap satu-satu jenis kata memperlihatkan adanya faktor-faktor tertentu yang boleh diambilkira sebagai membantu proses penguasaan perbendaharaan kata.

Seterusnya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina juga dipengaruhi oleh pelbagai keluarga yang mempunyai status ekonomi yang berbeza-beza. Di mana sampel dibahagikan 15 lelaki dan 15 perempuan. 38 Oleh itu.JADUAL 3 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MENGIKUT JANTINA Dalam kajian ini sampel yang dipilih adalah secara sama rata mengikut jantina. Menurut Atan Long (1980:291) : ‘Selalunya kanak. Hasil kajian yang telah dijalankan didapati keputusan menampakkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata Jantina Lelaki Perempuan Kata kerja 283 365 murid perempuan lebih tinggi berbanding Kata sifat 109 134 Jumlah 558 733 Kata nama 166 234 dengan murid lelaki. Sampel murid perempuan menguasai 733 patah perkataan berbanding dengan sampel murid lelaki pula menguasai 558 patah perkataan sahaja. Penguasaan ini menunjukkan murid perempuan menguasai lebih 175 patah perkataan. diyakini bahawa penguasaan perbendaharaan kata murid perempuan yang tinggi dapat dikaitkan faktor persekitaran dan pergaulan.’ .kanak perempuan akan mempunyai kelebihan dalam tugas yang menekankan penggunaan bahasa. Maka ini menyenangkan kajiannya meninjau secara detail mengenai penguasaan perbendaharaan kata di kalangan mereka mengikut jantina.

bacaan dan penulisan ayat hingga karangan. Sebagai kesimpulannya.Menurut Samsu Yaacob dan Marzukhi Nyak Abdullah (1998: 25) pula peranan rakan sebaya dan media massa banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata. tahap . Faktor persekitaran dan sosio ekonomi terutamanya bilangan adik-beradik. terutamanya televisyen. Ini boleh mengganggu cabang disiplin lain dalam penguasaan Bahasa Tamil dimana aktiviti seperti pemahaman. Bahasanya yang padat. media massa juga banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata. tetapi telah memahami seikit unsure-unsur pemikiran logik. Komunikasi yang berlaku semasa bermain. Ransangan pemikiran secara logik ini membantu muri-murid kususnya murid perempuan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak terkecuali penguasaan perbendaharaan kata. Disamping itu. menyebabkan proses pengambilan perkataan terjadi. penguasaan murid lelaki perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak sekolah khususunya guru-guru. ringkas dan bersesuaian dengan citarasa kanak-kanak dapat membantu kelebihan berbahasa seseorang.3 Respon Murid-murid Data yang didapati daripada soal selidik terhadap muri-murid didapati banyak perkara yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. 39 4. Pada peringkat ini murid-muri berada I tahap operasi konkrit yang mengikut Jean Piaget (1955 : 145-154) mereka tidak lagi berfikir secara egosentrik.

4. pekerjaan ibu bapa. 40 JADUAL 4 BILANGAN ADIK BERADIK . pengkaji mengambilkira faktor ini dalam melihat penguasaan perbendaharaan kata muridmurid di sekolah rendah. kedududkan anak itu di antara anak-anak yang lain juga merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan penguasaan bahasa.3. Data-data yang berkenaan dapat dirujuk dari jadual 4 di bawah. Menurut Atan Long (1988:292-293).pendidikan ibu bapa. besar kecilnya keluarga iaitu sama ada keluarga mempunyai anak yang ramai atau seikit. Oleh itu. sikap dan perhubungan dalam kelurga merupakan faktor utama yang banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil murid-murid. pendapatan ibu bapa.1 Bilangan adik – beradik.

SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bil. bilangan adik beradik sampel kajian ialah antara seorang hingga sebelas orang. Berdasarkan jawapan yang telah diterima menunjukkan sampel ke 3 dan 12 . Adikberadik 6 2 1 4 4 4 11 4 5 6 4 2 3 6 7 3 4 3 6 4 5 3 6 5 5 1 2 4 3 2 Kumpulan status pendapatan tinggi Kumpulan status pendapatan sederhana / Kumpulan status pendapatan rendah / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 Secara keseluruhan.

terdiri daripada murid-murid kumpulan keluarga berpendapatan sederhana. Manakala. Interaksi ini akan membantu individu bercakap lebih awal serta memperkembangkan dan menambahkan perbendaharaan katanya. 3 orang murid mempunyai 2 orang adik beradik.iaitu seramai 2 orang murid kumpulan kelurga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik-beradik yang berbeza di antara satu sama lain iaitu seorang dan dua orang adik beradik. jika dilihat kumpulan status pendapatan rendah. Selain itu. Saiz keluarga yang kecil membolehkan mereka menikmati tahap pendidikan yang sempurna berbanding dengan murid yang majoriti saiz keluarganya lebih besar. 19 orang yang lain. Ini bermakna saiz keluarga yang besar banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata murid-murid. 42 4. Huraian di atas menunjukkan bahawa murid-murid dalam status keluarga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik beradik yang kecil jumlahnya berbanding dengan murid-murid dari status keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. Menurut Atan Long (1988 : 293) anak tunggal selalunya mempunyai penguasaan bahasa yang rendah. Komunikasi yang banyak membantu mereka untuk menguasai . Dapatan ini membuktikan bahawa ada kebenaran dalam kajian yang dilakukan oleh Nisbet (1961 : 197). terdapat 3 orang murid mempunyai 6 orang adik beradik dan hanya seorang sahaja mempunyai 11 orang adik beradik. Manakala 7 orang murid mempunyai 4 orang adik beradik.4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran Ibu bapa masih lagi bertanggungjawab untuk membantu pembelajaran anak-anak mereka mengulangkaji pelajaran. mana penguasaan perbendaharaan kata kanakkanak akan terjejas jika mempunyai saiz keluarga yang ramai. Dari jumlah itu.

mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat(Googe. 43 JADUAL 5 SIKAP IBU BAPA TERHADAP PEMBELAJARAN ANAK-ANAK . Justeru. Menurut pengaji teori moral. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan mental seseorang kanak-kanak pada peringkat awal.George peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. anak-anak akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi hasil daripada sokongan moral yang diberikan oleh keluarga. Jadual 5 di bawah menunjukkan setakat mana ibu bapa 30 sampel ini membantu terhadap pembelajaran anak mereka masing-masing. hal 326). seorang ahli antropologi. sikap positif ibu bapa terhadap pelajaran amat besar maknanya dalam membantu kejayaan cemerlang anak-anak mereka . Ini akan menjejaskan perbendaharaan katanya. James Becker mengatakan ketidak seimbangan disiplin sesebuah keluarag akan memyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.perbendaharaan kata. Selain itu. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan membantutkan penguasaan perbendaharaan kata. Di samping itu. Maka faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak.

SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ibu bapa yang membantu murid mengulangkaji pelajaran / / Ibu bapa yang tidak membantu murid mengulangkaji pelajaran / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 44 .

Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting sebagai pembentuk perbendaharaan kata kepada anak-anaknya. ibu bapa saiz keluarga yang besar tidak langsung berjumpa guru-guru yang bertanggungjawab untuk mengetahui prestasi pembelajaran anak-anaknya. 45 JADUAL 6 PENGGUNAAN MULTIMEDIA TERHADAP PEMBELAJARAN .1 Penggunaan multimedia terhadap pembelajaran Satu lagi cara untuk meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata ialah melalui pendedahan terhadap penggunaan multimedia. Ibu bapa haruslah membimbing. Jadual 6 memperincikan lagi hal ini. 4. Keupayaan memiliki peralatan multimedia membantu murid dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata. Semasa pemerhatian ke atas 30 sampel ini sejak kajian ini. memahami dan menyelami kehendak jiwa anak-anaknya serta berfikiran terbuka semasa perbincangan. Ini akan mendorong kepada kewujudan penguasaan perbendaharaan kata secara telus.Data di atas membuktikan sebanyak 14 orang ibu bapa murid kerap membantu anakanaknaya mengulangkaji pelajaran berbanding 16 orang ibu bapa langsung tidak membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran. Peralatan yang memberi informasi maklumat ini mempunyai kaitan yang rapat dengan status sosio ekonomi keluarga seseorang murid.4 .

Sikap ibu bapa yang positif dalam menyediakan pelbagai kemudahan informasi di rumah seperti komputer.4. Selain itu. Sesuai dengan ledakan teknologi maklumat.suratkhabar dan majalah membantu penguasaan perbendaharaan kata murid. radio.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada penguasaan perbendaharaan kata murid. . 46 4. murid-murid mempunyai lebih banyak peluang menerima rangsangan daripada pelbagai sumber. Justeru itu. televisyen. para murid yang memiliki komputer boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata mereka menerusi maklumat dari internet. Mega TV dan lain-lain lagi. Keadaan ini juga jelas ditunjukkan apabila 20% murid kerap menggunakan komputer dan 87% murid menonton televisyen yang memberi peluang yang mempunyai pelbagai pilihan seperti program dari Astro.Peralatan Multimedia Komputer Televisyen Radio Surat khabar Cd Player Kerap Kadang-kadang Jarang Tiada 6 26 30 8 12 2 4 8 12 14 9 4 8 5 6 Murid-murid mempunyai peluang yang lebih banyak untuk mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata melalui penggunaan multimedia. program pendidikan khususnya perbendaharaan kata boleh di dapat dari compact disc yang banyak dijual di pasaran.

. Seramai 21 orang iaitu 70% murid meminati matapelajaran lain. Matapelajaran lain seperti Sains. matematik dan Bahasa Inggeris juga boleh membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata kerana bahasa merentasi kurikulum. Oleh yang emikian peranan guru dan pihak 47 sekolah seharusnya menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat ini. Merujuk kepada Jadual 7 menunjukkan: JADUAL 7 MATA PELAJARAN YANG DIMINATI Subjek Bahasa Tamil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Jumlah 9 6 5 5 5 % 30 20 17 17 17 Berdasarkan jadual diatas jelas menunjukkan bahawa murid-murid meminati matapelajaran Bahasa Tamil. Soal minat menjadi fokus utama.Minat murid-murid terhadap satu-satu matapelajaran juga banyak membantu penguasaan perbendaharaan kata seperti dalam matapelajaran Bahasa Tamil terdapat banyak perbendaharaan kata baru yang boleh ditemui. Pencapaian penguasaan perbendaharaan kata sememangnya mempunyai kaitan dengan minat terhadap mata pelajaran Bahasa Tamil. kerana minat dapat membangkitkan semangat murid untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

8 orang (26%) menulis lebih dari 10 buah karangan. Semakin banyak kuantiti karangan yang ditulis maka semakin baik penguasaan perbendaharaan kata mereka. pertandingan yang sesuai seperti menulis karangan banyak membantu murid menguasai perbendaharaan kata. mereka juga dapat menguasai faktor-faktor lain dalam aktiviti penulisan karangan seperti pembinaan ayat. kaedah pengajaran yang lebih menarik.Murid 7 5 10 8 Peratus 23 17 33 26 Seramai 5 orang murid menulis karangan antara 3 hingga 6 buah dalam satu penggal persekolahan. melalui JADUAL 8 BILANGAN KARANGAN YANG TELAH DITULIS Karangan 1-3 buah 3-6 buah 6-9 buah Lebih daripada 10 buah Bil. Walaupun demikian murid mempunyai hala tuju yang sama untuk berjaya dengan cemerlangnya dalam Bahasa Tamil di peringkat UPSR. corak pencapaian yang begini menunjukkan satu penguasaan yang masih berada di tahap sederhana sahaja. Berdasarkan Jadual 8 dapat dilihat bilangan karangan yang telah dituls oleh para sampel melalui temubual dengan guru Bahasa Tamil dan pemerhatian. . ejaan dan tanda bacaan.Minat murid terhadap Bahasa Tamil seharusnya dipupuk oleh guru engan pelbagai cara seperti penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Di samping itu. Secara 48 keseluruhan. Manakala.

49 Tahap pengetahuan guru yang baik juga amat penting sebagai persediaan awal untuk berdepan dengan murid-murid di tahun 4 guru-guru perlu banyak membaca bahan-bahan berbentuk akademik bagi menambahan maklumat dn mencanai minda agar lebih kreatif dn .5 Respon guru-guru yang Mengajar Bahasa Tamil Menerusi temubual bersama guru-guru Bahasa Tamil.pengasih dan lebih memahami situasi murid.Dua orang guru mempunyai pengalaman mengajar melebih 10 tahun. Jika ditinjau dengan lebih terperinci ternyata pengalaman guru bukanlah satu faktor yang boleh diambil kira. 4 orang daripadanya adalah guru perempuan dan seorang guru lelaki. dipilih dan menyenaraikan 5 orang guru yang mengajar Bahasa Tamil pada murid tahap 2. 2 orang guru mempunyai pengalaman mengajar di antara 5 tahin hingga 10 tahun dan seorang guru pula mempunyai pengalaman mengajar di antara 3 tahun. Dari segi pengalaman mengajar sampel guru dari SJK(T) Ladang Diamond Jubilee dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Dari jumlah 5 orang. Jika ditinjau dari segi kesungguhan guru-guru wanita sering digambarkan oleh masyarakat sebagai guru yang rajin. Dengan ini tidak bermakna guru lelaki malas.4. berwibawa kerana elemen ini sesuai dengan sifat wanita yang lemah-lembut . tidak serius dan kurang bertanggungjawab. Kesungguhan dan keperihatinan guru terhadap tanggungjawabnya lebih utama dari faktor-faktor yang lain. Kedua-dua guru veteran tersebut adalah guru wanita. tekun.

kursus. Berdasarkan data di atas dapat dibuat kesimpulan . 114 ) dalam kajiannya bertajuk “ Penguasaan perbendaharaan kata berbahasa Malaysia dengan kalangan pelajar Sekolah Rendah. kira berbentuk kaedah pengajaran walaupun motivasi secara jelasnya 50 berpeluang menghadiri kursus Bahasa Tamil yang dianjurkan oleh jabatan PPK . Berdasarkan pernyataan ini guru-guru kerap membaca surat khabar.kritis. keadaan ini seharusnya dapat mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata pelajar menjadi lebih baik ditambah pula dengan pengalaman mengajar. guru-guru banyak bersedia untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka juga melatih pemikiran menjadi kreatif dan imaginative kerana banyak membaca buku cerita. majalah akademik. Tindakan membaca bahan-bahan akademik yang dilakukan oleh para guru ini wajar memandang guru-guru juga menghadapi masalah berhubungan dengan penguasaan perbendaharaan kata . Oleh yang demikian adalah sesuai untuk guru meningkat professional mereka dengan menghadiri. keadaan ini disokong pula oleh kekerapan guru-guru membaca bahawa bacaan berbentuk akademik. Ini membawa implikasi yang penting. . Ini dijelskan oleh Haznah Binti Hamzah ( 1999. Jika ditinjau daripada persediaan guru. Maka disimpulkan bahawa pada keseluruhan taraf penguasaan perbendaharaan kata yang diperlihatkan kumpulan bakal guru bahawa adalah memuaskan. menampakan bahawa penguasaan perbendaharaan kata pelajar-pelajar sekolah rendah yang baik bukanlah disebabkan faktor guru. di mana bakal guru ini mungkin dapat memenuhi dengan cekap dan berkesan tugas mereka di sekolah kelak.

51 murid-murid boleh diperbaiki dengan memperkayakan aktiviti latih tubi. membawa muridmurid belajar di luar kelas.Guru yang hebat bukan bermakna bahawa menarik minat murid untuk belajar. gambar. Di samping penguasaan perbendaharaan kata. oleh yang demikian BBM juga bukanlah faktor utama dapat membantu pengusaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid. kini guru pula berusaha untuk menarik minat pada mempelajari Bahasa Tamil. Guru mencadangkan sebagai kepelbagaian teknik mengajar dijalankan penggunaan BBM yang lebih kerap dan bevariasi menggunan kemudahan televisyen pendapat ganjaran sebagai satu langkah yang wajar dilakukan. tetapi guru hendaklah menggunahan pelbagai kaedah termasuk penggunaan Bahan Bantu Mengajar ( BBM ). Tetapi ianya menjadi penting sebagai alat untuk menarik minat pelajar dengan lebih tekun dan daripada sikap ketekunan itulah nantinya penguasaan penguasaan perbendaharaan kata maka bertambah baik. alat perakam kaedah pengajaran penguasaan perbendaharaan kata kerangan diberi perhatian yang serius. Kesemua . mengadakan lawatan sambil belajar. menubuhkan mini perpustakaan dan melanggan majalah yang sesuai dengan tahap murid-murid. Jika sebelum ini guru mengadakan pelbagai usaha untuk menambah mutu pengajaran mereka. Guru-guru juga bersetuju bahawa BBM penting dalam membantu proses pengajaran. Guru-guru keseluruhannya menggunaan carta. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi kegiataan bacaan dan kefahaman kurang lancarnya pengajaran guru ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengusaan penguasaan perbendaharaan kata pelajar.

Ibu bapa yang mempunyai tahap 52 pendidikan yang tinggi dapat membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah. Setiap maklumat dianalisis meliputi pembolehubah seperti latarbelakang sampel. Keluarga yang mempunyai status sosio ekonomi tinggi merujuk kepada tahap pendidikan ibu bapa yang tinggi juga. menyenaraikan kosa kata baru di bawah aktiviti penulisan karangan.6 Penutup Secara keseluruhan bab IV mengemukakan hasil dapatan kajian yang telah dianalisis berdasarkan hasil penulisan murid. berpidato dan sebagainya. sikap dan galakan ibu bapa dalam kemudahan yang disediakan kepada anak-anaknya. Melalui penilaian ini tahap penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah berada pada tahap yang baik. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti satu perkataan yang mempunyai dua makna setiap hari dan menggalakkan murid membina ayat sesuai dengan maknanya. latarbelakang ibu bapa. kuiz. menggunakan kamus. Di samping itu.usaha ini dilakukan dengan satu tujuan supaya penguasaan perbendaharaan kata muridmurid semakin meningkatkan prestasinya. jawapan soal selidik murid dan temubual dengan guru. 4. Keseluruhan aktiviti ini menuju satu destinasi akhir untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. mereka dari kumpulan status sosio ekonomi tinggi mempunyai pandangan yang positif . pertandingan bercerita. Guru juga harus menyediakan pelbagai latihan.

Keadaan ini merujuk kepada keupayaan pendapatan keluarga. bahan bacaan dan galakan untuk belajar. Sikap ibu bapa dalam menangani masalah pembelajaran anak-anak patut dipuji kerana sebahagian besarnya menunjukkan sikap yang positif dan ini sudah pasti menjadi pendorong kepada kejayaan anak-anak mereka. Dengan ini sebagai kesimpulannya. penganalisisan data secara terperinci menunjukkan bahawa semua pembolehubah sosio-ekonomi sampel kajian telah menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalangan murid-murid. Walaupun begitu sindrom penguasan pendidikan bukan hanya sekadar berhentidi peringkat sekolah rendah. sekolah menengah tetap harus diteruskan dalam satu destinasi yang tiada noktah bagi setiap individu.1 Rumusan perbincangan dan cadangan Melalui perbincangan dan analisis kajian yang telah dibuat dalam bab IV. Manakala keluarga dari status sosio ekonomi rendah mempunyai sikap sambil lewa.dalam menyeiakan tempat. dapat pencapaian penguasaan pendidikan Bahasa Tamil dikalangan peringkat sekolah rendah . Begitu juga dengan penyediaan kemudahan multimedia para murid dapat menikmati kemudahan ini untuk meningkatkan martabat penguasaan perbendaharaan kata. 53 BAB 5 5.

Penguasaan pendidikan bagi murid lelaki lebih tinggi berbanding dengan murid perempuan. motivasi dari ibu bapa dan kaedah pembelajaran. Namun terdapat juga faktor-faktor lain yang menyumbangkan kepada pengusaan murid kata yang kurang cemerlang. Dilihat dari segi penggunaan kata didapati pelajar-pelajar dikedua-dua kawasan lebih banyak menguasai kata kerja berbanding kata nama dan kata sifat seperti yang dijelaskan didalam Jadual 1 dan 2. murid-murid hanya menulis tidak lebih daripada 6 buah karangan guru. kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan peringkasaan pendidikan di antara murid-murid lelaki dan perempuan. Selain daripada itu.masih belum mencapai ke tahap yang boleh dibanggakan. . 54 a) Faktor guru Guru kurang memberikan penekanan terhadap pengajaran karangan kerana sehingga akhir April. Perkaitan yang rapat antara faktor sosio-ekonomi keluarga dengan penguasaan pendidikan boleh diangap sebagai 2 elemen yang memerlukan .guru kurang peka terhadap pengajaran karangan yang sebenarnya banyak membantu penguasaan bahasa terutama pendidikan pembinaan ayat dan pelbagai perkara lagi. Murid-murid didapati leih luas perkatakan maka berbanding dengan murid.perbezaan ini jelas kelihatan pada penggunaan ketiga-tiga jenis iaitu kata nama . kata kerja dan kata sifat.Hasil daripada soal selidik dengan murid dan guru bahasa tamil didapati kelemahan pelajar berpunca daripada beberapa faktor yang berkaitan dengan sosio-ekonomi keluarga sikap . Walaupun terdapat perbezaan penguasaan pendidikan di antara murid. Kajian ini dapat memperlihatkan perbezaan penguasaan pendidikan dari ketiga–tiga jenis kata murid-murid darjah empat.

Dirumah.mereka yang terdiri daripada lingkungan masyarakat status sosio-ekonomi 55 rendah kurang meras kan bahawa peluang pelajaran adalah satu cara peningkatan taraf hidup ataupun mobility sosial.Apatah lagi untuk mendalami pengusaan peniikan yang di anggap mereka kurang mementingkan dan tidak berfaedah.walhal kita perlu sear bacaan pastinya mengandungi maklumat .Ini berlaku kerana sesetengah masyarakat Bandar menjadiakn keperluaan ini sebagai lambang status sosio-ekonomi tinggi. Bagi ibu bapa sering mengungkap bahawa daripada membeli bahan bacaan adalah lebih baik wang pendapatan yang ada digunakan untuk membeli keperluan lain yang lebih penting.Secara psikologinya. .menulis dan mengira) dan tidak lebih daripada itu. Ibu bapa menjadikan alasan bekerja dan waktu rehat yang seikit untuk tidak meransang anak-anak membaca. c) Kekurangan ransangan psikologi sikap ibu bapa yang tidak menunjukan minat suka membaca.Ibu bapa lebih menumpukan perhatian kepada keperluan hiburan seperti menyediakan “home theatre” dirumah daripada membina sebuah perpustakaan.majalah akaemik dan lain-lain didalam bilik darjah. Rata rata mereka berpendapatan belajar hanya menjadi satu kemestian agar seseorang itu boleh mengenal 3M(membaca.akhbar.b) Kekurangan ransangan fizikal murid-murid kurang dedahkan dengan suasana persekitaran membaca seperti menyediakan buku cerita. ibu bapa juga sering menghadkan peruntukan untuk membeli bahan bacaan kerana dianggap membazir.

Begitu juga dengan dialek telugu yang digunakan oleh murid-murid ketika berkomunikasi di rumah juga mengganggu penguasaan perbendaharaan kata . Ditambah pula dengan keadaaan persekitaran yang tidak memaparkan budaya membaca.’go-cart’ dan berbagai-bagai lagi.Apabila budaya membaca ini tidak menjadi sebahagian daripada corak kehidupan mereka maka penguasaan mereka terhadap bahasa khususnya perbendaharaan kata semakin menurun.Cuma pengaruhnya agak . mereka mempunyai berbagai pilihan seperti bermain komputer. Penggunaan Bahasa Dialek di kalangan murid menjadi dominant dan ketara dalam penulisan karangan mereka.d) Budaya Membaca Jika ditinjau murid-murid sekolah pada hari ini telah didedahkan dengan berbagai-bagai aktiviti harian.Jesteru itu mereka mempunyai pelbagai alternative untuk mengisi masa lapang terutama sekali murid-murid di bandar. Kepelbagaian aktiviti ini telah menghadkan tumpuan untuk membaca buku-buku yang bercorak akademik. Komunikasi secara lisan yang dilakukan di rumah boleh menganggu gaya penulisan di sekolah dan kesannya penulisan karangan yang dihasilkan menjadi 56 kelam-kabut.bermain skate board. Pengaruh Bahasa Daerah kebiasaan menggunakan bahasa daerah di rumah ketika berkomunikasi dengan ibu bapa atau masyarakat sekeliling berkemungkinan besar menyebabkan perlakuan ini terbawabawa ke sekolah. e). Penggunaan Bahasa Dialek atau bahasa ibunda mereka ini banyak menghalang penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil.

Pengajaran perbendaharaan kata juga diajarkan secara langsung.kurang jelas dalam penulisan karangan. langkah yang sesuai perlu diambil oleh para guru dan ibubapa : i. Keadaan sebegini banyak berlaku di kalangan keluarga status tinggi dan kesannya amat buruk kerana selain daripada Bahasa tamilnya terganggu. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata di sekolah mestilah dirancang dengan teliti dan teratur. 57 ii. 5. Ini bermaksud perbendaharaan kata yang dipilih hendaklah sesuai dengan kemampuan dan peringkat umur murid-murid yang menggunakannya. Keluarga dari status sosio. penguasaan perbendaharaan kata kedua-dua bahasanya juga menjadi kurang mantap. Pengajaran perbendaharaan kata secara tidak langsung adalah tidak sesuai dan tidak dapat membantu mempercepatkan penguasaan perbendaharaan kata murid.2 Cadangan-Cadangan Bagi memperbaiki kelemahan murid-murid dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. Harus diingat sesorang murid tidak akan dapat menguasai sesuatu perbendaharaan kata itu dengan .ekonomi tinggi pula kurang menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan anak-anak namun berdasarkan kajian yang dijalankan ibubapa yang berkelulusan tinggi sering menggunakan konsep ‘bilingual’ atau dwibahasa iaitu campuran Bahasa Tamil dengan Bahasa Inggeris.

Pelajaran dimulakan dengan aktiviti kerjasama kemudian barulah diikuti oleh aktiviti pembacaan dan penulisan. tekanan perlu diberikan kepada aspek-aspek yang menjadi masalah dalam menguasai perbendaharaan kata yang abstrak makagunakan pelbagai cara atau kaedah untuk mengatasinya seperti latih tubi. sesuatu perbendaharaan kata yang baru mestilah diperkenalkan dengan pelbagai cara dan situasi. Pendedahan kepada perbendaharaan kata hendahlah dilakukan dengan lebih kerap sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam ketiga-tiga aspek nkemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan. Sebutan Bahasa Tamil hendaklah ditekankan sewaktu pengajaran dan elakan dari menggunakan dialek tempatan yang akan mengganggu perbendaharaan kata muridmurid.bacaan . Pemilihan kaedah pengajaran perbendaharaan kata hanya sesuai dengan objektif pengajaran guru dan keadaan murid.sekali baca atau sekali dengar sahaja. 58 v. oleh itu. . iii. dalam usaha mencapat objektif pengajaran . kefahaman dan penulisan. iv.

Langkah ini dapat memperkayakan lagi perbendaharaan kata murid-murid. Guru perlu banyak menggunakan berbagai perkatanan yang berbeza tetapi mempunyai pengertian yang sama atai sinonim. . viii. kuiz dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata dan seterusnya Bahasa Tamil sama ada secara lisan ataupun tulisan.vi. Pengajaran Bahasa Tamil hendahlah dikaitkan denganmat perbendaharaan kata pelajaran yang lain supaya segal istilah yang digunakan dalam mata pelajaran bekenaan membantu penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. vii. Guru hendaklah menunjukkan cara bagaimana merujuk kamus yang betul sekiranya mahu mengetahui makna sesuatu perkataan dengan tepat. 1x. Sewaktu pengajaran dijalankan guru hendahlah menggunakan perbendaharaan kata yansg sesuai dengan tingkat kebolehan murid-murid di samping menggunakan perbendaharaan kata yang dicadangkan dalam sukatan pelajran. syarahan. 59 x.perbahasaan . Guru merancang aktiviti seperti pertandingan berbalas pantun.

Peranan ibubapa Daripada kajian ini didapati murid-muird menghadapi masalah yang hampir sama dalam penguasaan perbendaharaan kata. Ini merupakan rangsangan positif kea rah pembentukan sikap dalam pendidikan dan kehidupan setiap hari. seboleh-bolehnya gunakan Bahasa standard yang digunakan di sekolah. ii Ibubapa hendaklah meluangkan masa untuk bermesra dengan anak-anak atau berinteraksi mengenai sesuatu perkara mengikut situasi tertentu. Amalan ini dapat menambahkan perbendaharaan kata anak-anak. 60 iii. malahan ketika berada di tempat-tempat percutian. Ibubapa hendahlah menunujukkan sikap suka membaca atau bercerita kapada anakanak. cara ini dapat melatih anak-anak menggunakan perkataan-perkataan yang jarang digunakan dalam percakapan seharian.dan lain-lain perkataan yang sesuai dengan situasi perayaan Deepavalli. Begitu juga bagi .b. perkataan ‘‘meriah’ . Budaya membaca bersama-sama ahli keluarga amat digalakkan terutama ketika musim cuti persekolahan ataupun cuti umum. ia juga boleh dilakukan bukan sahaja di rumah. perayaan’ . Semasa berbual-bual dengan anak-anak. Contohnya. Di sini dicadangkan beberapa saranan kepada ibubapa : i.

Ibubapa seboleh-bolehnya menyediakan buku-buku. v. Utusan Pelajar.Mereka yang datang dari status sosio-ekonomi tinggi dan sederhana kemungkinan tidak timbul masalah dalam melaksanakan cadangan di atas tetapi bagi murid-murid yang datang dari keluarga status . Dewan Siswa boleh dugunakan untuk bahan bacaan umum terutama dalam mengisi masa lapang. ibubapa boleh menggunakan kesempatan ini untuk membawa anak-anak bercuti di tempat-tempat peranginan.ekonomi keluarga. Buku-buku yang baik kandungannya dapat meningkatkan penguasaan bahasa. iv. Semasa cuti sekoalh. Akhbar Didik.Majalah-majalah akademik seperti Dewan Pelajar. anak-anak dapat pengetahuan baru khususnya maklumat mengenai sesuatu tempat dan ini juga sekaligus menambah penguasaan perbendaharaan kata mereka. 61 Kesemua cadangan di atas ini mempunyai kaitan yang rapat dengan sosio-ekonomi keluarga. seterusnya dapat memperluaskan perbendaharaan kata anakanak.mereka yang menggunakan bahasa Dialek harap dapat dikurangkan penggunaanya kerana kesannya amat buruk terutama dalam aktiviti bacaan dan penulisan. suratkhabar dan majalah yang bersesuaian di rumah supaya sumber pengetahuan tidak terhad kepada buku-buku pelajaran sekolah sahaja. Selain daripada dapat berhibur dan mengeratkan kasih saying . Mereka yang datang dari status sosio.

lebih aktif. kreatif dan berdaya maju.sosio-ekonomi rendah sudah pasti ianya hanya menjadi satu impian semata-mata. Namun ibubapa dari status sosio-ekonomi rendah boleh mengubah trend bercuti ini ke tempattempat yang lebih murah dan dekat supaya kos yang digunakan tidak terlalu tinggi. Peranan Maktab Perguruan Pihak maktab sebaik-baiknya mengkaji semula kurikulum yang digunakan untuk pengajaran kepada pelatih-pelatih maktab sesuai engan keadaan hari ini. pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan juga perlu lebih peka bagi mengatasi masalah penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah seperti Jabatan Pelajaran Daerah dan Negeri. Peranan pusat perkembangan kurikulum Segala permasalahan tidak harus diletakkan dibahu guru dan sekolah semata-mata sebaliknya PPK harus mengkaji semua sukatan pelajaran bahasa tamil diperingkat sekolah rendah supaya ianya sesuai dengan kehendak semasa pemilihan buku teks yang baik dari segi ejaan. . Pengubahsuaian cara perlu dilakukan sesuaio dengan kehendak Falsafah Pendidikan hari ini.perkataan perlu diambil kira sesuai dengan saranan kerajaan dalam konsep ‘ Zero effect”. Murid-murid pada masa kini. corak pengajaran guru akan ketinggalan sekiranya latihan yang mereka terima di maktab digubal sepuluh tahun yang lalu. Fokus utama yang paling penting ialah pengorbanan ibubapa dalam memberikan rangsangan positif untuk anak-anak menjadikan anak-anak lebih optimis terhadap pelajaran dan masa depan. Selain daripada guru dan ibubapa. 62 d. c. Oleh itu.

Walaupun cemuhan diberikan kepada keupayaan Bahasa Tamil diperingkat antarabangsa namun sebagai ahli masyarakat. Oleh yang sedemikian pihak jabatan perlu dari semasa ke semasa mengadakan kursus.Peranan persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Sebagai satu organisasi utama di sekolah . Peranan pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Kedua-dua jabatan ini menjadikan tempat rujukan utama para guru dalam masalah yang berkaitan dengan proses P&P . . bengkel . Masyarakat sekeliling dan pihak swasta.kita perlu sedar bahawa di atas bahu kitalah yang menentukan martabat bahasa tamil. 63 g. f.sesuai dengan tahap profesionalisme .e.mereka perlu sentiasa bermotivasi untuk mengajar.seminar yang berkaitan dengan bahasa tamil agar mereka yang bukan dari opsyen bahasa tamil boleh mengajar dengan baik.oleh yang sedemikian semua masyarakat India harus bekerjasama dalam memertabatkan bahasa tamil sebagai contoh dengan menyediakan .Langkah yang baik . pihak pibg perlu mengambil berat soal pencapaian akademik anak-anak mereka. pihak PIBGperlu membantu pihak sekolah dengan menyediakan kemudahan ABM bagi tujuan pengajaran agar lebih berkesan.keadaan ini lebih mendesak sekiranya penguasaan pendidikan murid-murid yang menjadi salah satu elemen penting dalam penguasaan Bahasa Tamil begitu merosot.

semua papan tanda iklan –iklan tertentu dalam Bahasa Tamil.baru tergadah. Selain itu.” 64 5.oleh itu sikap positif terhadap penguasaan pendidikan ini perlu ditunjukkan oleh muri-murid sejak dari awal lagi agar tidak timbul masalah di kemuian hari seperti kata pepatah “suah terhantuk . Sesungghnya segala peranan yang dimainkan oleh semua pihak ini akan mendatangkan hatijah yang baik bukan sahaja kepada murid-murid malah kepada perkembangan Bahasa Tamil itu seniri. Perlu kita menyedari bahawa punca-punca kelemahan yang dikaji telah membuktikan bahawa permasalahan ini bukan sahaja wujud ketika murid-murid berada di .walaupun berbagai usaha dilakukan yang jelasnya murid-murid disekolah rendah sendiri perlu sear bahawa pengusaan pendidikan Bahasa Malaysia yang baik sahajalah akan membawa kepada penguasaan Bahasa Tamil yang sempurna. pusat-pusat pengajian tinggi juga selain dariada penggunaan bahasa kedua. Dalam kajian ini. penyelidik hanya menumpukan perhatian kepada murid-murid tahun 4 sahaja. menghayatinya dan mengamalkannya.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.Bahasa Tamil perlu diiktirafkan penggunaanya agar semua pihak berusaha untuk mempelajarinya.

( April 2007). Dr . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. 65 RUJUKAN 1. SJKT Jasin dan SJKT Asahan. (1996). Perkara ini perlu dilakukan supaya kita dapat melihat persamaan dan perbezaan . Dengan ini.Bhd. Mohd. Alias dan Abdul. Dicadangkan agar penyelidikan yang lebih meluas perlu dilakukan di kawasan luar bandar.Ini menjelaskan kepada kita bahawa penekanan dan perhatian di peringkat menengah juga perlu dilakukan. punca masalah pengusaan perkataan di kawasan tersebut. . Saat.peringkat bangku sekolah rendah tetapi berlanjutan sehingga ke sekolah menengah. Edisi Ketiga. seterusnya membolehkan kita mengenalpasti punca-punca kelemahan secara lebih jelas dan berusaha untuk mengatasi masalah ini.David. Modul Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan ( Cetakan kedua) UNITEM Sdn. Penyelikan ini dilakukan di SJKT Ladang Diamond Jubilee. Nor. Kamus Dewan.

(2002). (1999). Kuala Lumpur. Pedagogi untuk kursus Diploma Perguruan. Naaingam Ulaga Thamil Maanaadu Malar.18: hlm 7-9.A. hlm 10-15. hlm 18-48. Ulaga Thamillaasiriyar Maanaadu . (1990). (1998). Chenai 9. Naaingam Ulaga Thamil Aasiriyar Maanaadu. (2003). Rajagopalachariyar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. M. semester 1. 5. Kesan 2 pendekatan mengajar perbendaharaan kata kepada pelajar tingkatan 1. 10. Mok Soon Sang. Chenai. 8. Aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia.Paramthamanar.(2001). Mohamad Majid Konting. ( November 1987). (1991 ). Mok Soon Sang. Universiti Malaya. 11. Pusat Perkembangan Kurikulum. semester 3.(September 2001). Elagganam Vhilagam-Solliyal. 66 12 . Nalla Thamil Elutha Vendhuma.3. hlm 217-222. Malaysia. 6. Kaedah Penyelidikan. 4. hlm 15-19. hlm 46. Malaysia. (2001). Zahirah Hj Abdul Aziz. hlm 6-8. . Kuala Lumpur. Psikologi Pendidikan untuk kursus Diploma Perguruan. 7.

SELIDIK BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL .67 LAMPIRAN 1 SOAL .

3. Sila jawab ketiga-tiga bahagian dengan ikhlas dan jujur. B dan C. Soal-selidik ini bukan merupakan satu ujian dan anda hanya dikehendaki menjawab kesemua item berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Pekerjaan (Sila Nyatakan) Ibu : ___________________________ Bapa : __________________________ . Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. 68 Bahagian A (Maklumat murid dan latar belakang keluarga) 1. Jawapan kepada soal-selidik ini adalah rahsia. 4.ARAHAN: 1. 2. Senarai soal-selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A. Segala kerjasama yang anda berikan terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

7orang (d) Lebih 8 orang ( ( ( ( ) ) ) ) 4. Bagi soalan-soalan berikut. Keprihatinan Ibubapa terhadap pendidikan Bahasa Tamil : Ibu Tidak peduli Sederhana Ambil Berat ( ( ( ) ) ) Bapa ( ( ( ) ) ) 69 BAHAGIAN B Faktor–faktor yang mempengaruhi pembelajaran untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan BahasaTamil. Tahap Penguasaan Bahasa Tamil : Ibu Tahu Membaca Fasih bertutur Tahu menulis ( ( ( ) ) ) Bapa ( ) ( ( ) ) 5. anda diminta menyatakan sejauh manakah anda BERSETUJU atau TIDAK BERSETUJU dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan MEMBULATKAN nombor-nombor berdasarkan skala di bawah: 1 2 3 4 5 (STS) (TS) (KS) (B) (SB) .3. Bilangan adik beradik di dalam keluarga : (a) Anak tunggal (b) 1 .3orang (c) 4 .

Saya rajin belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 6. Saya dapat menumpukan perhatian terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil 3. Saya bersemangat untuk belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 10. Saya diberi perhatian oleh keluarga. khususnya dalam pelajaran Bahasa Tamil 1 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 4 5 5 . Saya biasa mengulangkaji karangan Bahasa Tamil di rumah STS TS KS B SB 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 70 Faktor Peribadi 9.Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang setuju Bersetuju Sangat Bersetuju Faktor-faktor berikut mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil : Faktor Akademik 1. 2. Saya rajin untuk memahami makna sesuatu STS 1 1 1 1 TS KS B SB 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil Faktor Disiplin 5. Saya sering menyelesaikan kerja rumah penulisan karangan Bahasa Tamil 7. Saya sering merujuk kamus untuk melihat makna sesuatu perbendaharaan kata di dalam kamus Bahasa Tamil 4. Saya selalu berinteraksi dengan guru Bahasa Tamil 8. Pencapaian saya dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil adalah baik berbanding bahasa Iain. Ibubapa saya membimbing saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 11.

12. Saya sering resah menghadapi ujian penulisan karangan 1 Bahasa Tamil Faktor Persekitaran Pembelajaran Bahasa Tamil 13. Saya sentiasa menambah pengetahuan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dengan membaca buku-buku dan majalah 20. Saya sering mengulangkaji contoh karangan Bahasa Tamil 1 1 1 3 4 STS TS KS B SB 1 2 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 5 71 LAMPIRAN 2 SOALAN TEMU BUAL BERSAMA GURU BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL . karangan Bahasa Tamil 18. Guru mengambil tindakan susulan jika murid tidak membuat karangan Bahasa Tamil Bahagian C : Prestasi Keputusan PKSR. Rakan sebaya saya selalu membuat bising semasa guru mengajar 14. Guru gunakan teknik pengulangan dalam perbendaharaan kata 1 semasa penulisan karangan Bahasa Tamil 16. Guru Bahasa Tamil sering menggunakan 1 bahan bantu mengajar semasa penulisan karangan bahasa Tamil 17. Bilangan murid di dalam kelas terlalu ramai 2 3 4 5 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 15. Markah yang rendah dalam penulisan karangan karangan Bahasa Tamil adalah kerana penguasaan perbendaharaan kata yang cetek 19.

Tahun Memgajar : ………………………… Jantina : L / P Pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil : ………………. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 6. Apakah masalah yang anda hadapi semasa mengajar perbendaharaan kata dalam sesi penulisan karangan Bahasa Tamil? 9. Dalam Panitia Bahasa Tamil. Bagaimana respon dari murid pencapaian cemerlang. Bagaimana guru membuat penilaian ke atas murid sama ada murid telah mencapai penguasaan perbendaharaan kata yang baik? 72 8.. Apakah teknik-teknik yang anda gunakan bagi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil sebagai guru berpengalaman? 5. Bagaimana guru boleh menggalakkan murid mengaplikasikan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 4. Adakah anda sering memberi contoh perbendaharaan kata yang sesuai bagi setiap tajuk karangan semasa sesi penulisan karangan ataupun murid sendiri mencari perbendaharaan kata yang sesuai dengan tajuk? 7. Apakah maksud ‘Perbendaharaan Kata? 2. Bagaimana penguasaan perbendaharaan kata membantu murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 3. 1. apakah program yang telah dirancang bagi memantapkan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid? .

10. Adakah murid sering menggunakan perbendaharaan kata yang pelbagai kategori seperti kata nama. kata sifat serta kata kerja? 73 பரவ அ மாணவரன கடமபப பனனண 1. பால : ஆண ( ) ெபண ( ) .

4-7 பளைளகள ( ஈ. ேபசசத தறன இ. ெதாழல : தாய :………………………. ஒரவர மடடம ஆ. ஈடபாட உணட இ. வாசபபத தறன ஆ.. தமழெமாழ மத ெபறேறாரன ஈடபாட : தாய அ. எழததத தறன ( ( ) ( ) ( ) ( தநைத ) ( ) ) 5. தநைத :………………………. ெபறேறாரன தமழெமாழ ஆறறல : தாய அ. ஈடபாட அதகம ( ( ( ) ) ) தநைத ( ( ( ) ) ) 74 பரவ ஆ தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைலைய அறயம கறகள : கலவக கறகள : STS TS KS B SB . 1-3 பளைளகள இ.… 3. உடனபறநதவர எணணகைக : அ.2. ஈடபாடயனைம ஆ.. 8 பளைளகளகக ேமல ( ( ) ( ) ) ) 4.

6. தமழெமாழ கடடைரயல பயனபடததம ெசாறகளஞசயததன ெபாரைள அறய மயறசபேபன.1. 1 75 சயக கறகள : 9. எனகக ெதரயாத ெசாறகைள அறய அடககட அகராதையப பயனபடததேவன. 2. 8. எனகக தமழெமாழ கடடைரயல ெசாறகளஞசயதைத வளபபடதத ஆரவம. தமழெமாழ ெசாறகளஞசயஙகைளக கறபதறக ஆரவம ெசலததேவன. தமழெமாழ கடடைர பாடஙகைளச ெசயத மடபேபன. 10. அடககட தமழெமாழ ஆசரயரடன பாடம ெதாடரபாகக கலநதைரயாடேவன. 3. 7. தமழெமாழ கடடைரைய எழதமேபாத நான கவனம ெசலததேவன. STS TS KS B SB 1 1 2 2 3 34 5 4 5 . என ெபறேறார கடடைர எழத வழககாடடயாக இரபபர. பற ெமாழைய வட தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைல சறபபாக உளளத. கடெடாழஙகக கறகள : 1 2 1 2 3 4 5 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 STS TS KS B SB 1 2 2 1 1 3 2 2 34 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5. வடடல தனமம தமழெமாழ கடடைரைய மளபாரைவ ெசயேவன. 4.

1 2 1 3 2 4 34 5 5 சறறச சழல கறகள : STS 1 1 TS KS B SB 2 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 13. 17. என வகபபல மாணவர எணணகைக அதகம. தமழெமாழ கடடைரையச ெசயயா மாணவரகைள 1 ஆசரயர கணடபபார.11. தமழெமாழ கறபதல என ெபறேறார ஈடபபாட ெசலததவர. 14. 76 பரவ இ தவைணச ேசாதைனயல. வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத சக மாணவரகள கவனம ெசலததவர. வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத 1 பனமைற ெசாறகளஞசயதைத வலயறததவார. தமழெமாழ கடடைர ேசாதைனயனேபாத எனகக கலககம ஏறபடம. 15. 12. 16. தமழெமாழ கடடைரயல என அைடவ நைல : . ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத பாடததைணப ெபாரைளப பயனபடததவார.

1 1 TS KS B SB 2 2 3 34 5 4 5 1 2 3 4 5 77 . நாளதழகைளப படபேபன.STS 18. 20. 19. என ெசாறகளஞசயதைதப ெபரகக தனமம சஞசைககள. மாதர தமழெமாழ கடடைரகைள அடககட மளபாரைவ ெசயேவன. என ெசாறகளஞசய வளததனால தமழெமாழ கடடைரயல அதக பளளகள ெபறேவன.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful