MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL, MELAKA.

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN (KEPUJIAN) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh : 23 April 2009 ……………………………

Tandatangan : Nama Calon : C.Murugayah A/L Chinniah

@ Sinniah Nombor Matrik : 660805045139002

PENGHARGAAN

Segala pujian ditujukan kepada Tuhan ‘ Lord Ganesha ’ kerana dengan izin-Nya penulisan kertas kajian ini yang bertajuk ‘ Masalah Penggunaan Perbendaharaan Kata Dalam Penulisan Bahasa Tamil Di Kalangan Murid-murid Sekolah Tamil, Melaka’.

Di sini saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung budi buat Encik Vespanathan Supramaniayam selaku penyelia semasa menyempurnakan kajian ini.Saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar, guru-guru dan murid-murid SJKT Ladang Diamond Jubilee,SJKT Jasin, dan SJKT Ladang Bukit Asahan untuk membantu memudahkan kajian saya.Tidak ketinggalan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri manakala anak-anak saya yang masih dalam alam kanak-kanak kerana sanggup mengorbankan masa mereka bersama saya dalam menghabiskan kajian ini.

Students ability to achieved their vocabulary and also factors that influence.verb and adjective. students academic achievement. Students vocabulary include. in three category of words like nouns. Data collected from this research. The study was conducted at SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. this research give benefits to those who take early steps in composition writing among tamil students. students preparation for learning and also technics in carrying out the vocabulary in composition writing. Sample comprised of 3 catecory which are good. Data was collected in quanlitative like the enquiry method and also qualitative like observation technics and interview with some experience teachers. SJKT Asahan and SJKT Jasin. The purpose of this study is to determine students vocabulary in year 4 and factors that influence in their composition writing. As summary. technics of teaching and learning vocabulary. 30 students from year 4 taken as sample for this research. Each of catecory was assessed in Tamil composition writing. . help to concentrate in teaching technics of vocabulary by Tamil language teacher.ABSTRACT Each teacher has his or her style of teaching that provides the most effective way to help students grasp the desired learning method to improve their composition. average and poor in their study. students sosio-economic background and the relationship factors between towards the students vocabulary in composition writing. This research also includate the progress from sex factor.

Data-data Kualitatif akan digunakan sebagai data sokongan di dalam penyelidikan ini. kata kerja dan kata sifat. dapatan kajian ini akan memberikan faedah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil khususnya di peringkat awal penulisan karangan. Pertalian antara faktor -faktor di atas dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. saya akan dapat menumpukan teknik pengajaran perbendaharaan kata guru Bahasa Tamil. teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata. sederhana dan rendah. . Murid yang akan dipilih terdiri daripada tiga kategori pencapaian iaitu kumpulan pencapaian tinggi. Kajian ini telah dijalankan di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan sejauh mana murid tahun 4 memahami dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. kesediaan murid untuk belajar dan teknik pelaksanaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Data kajian ini akan diperolehi melalui kaedah secara kuantitatif iaitu dengan menggunakan soal selidik dan juga secara kualitatif iaitu menggunakan teknik pemerhatian serta temu bual dengan guru-guru berpengalaman. Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid tahun 4 seramai 30 orang murid di sebuah Sekolah Tamil di Kawasan Jasin. Setiap kategori perbendaharaan kata ini akan dijadikan bahan penilaian dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Melalui penyelidikan ini. kedudukan pencapaian akademik murid dan Latar belakang sosio ekonomi murid. Penguasaan perbendaharaan kata ini akan dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kata nama. Kemampuan murid mengetahui dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhinya akan dikaji dalam penyelidikan ini dan dilihat dari sudut akademik dari segi faktor jantina.ABSTRAK Setiap guru mempunyai cara mengajar tersendiri yang berkesan untuk membantu murid-murid memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis karangan. Sebagai kesimpulan.

i KANDUNGAN Mukasurat Abstrak BAB 1 1.7 Rumusan 10 1 2 4 6 9 i BAB 2 Tinjauan Literature 2.2.2 Faktor Disiplin 13 2.5 Batasan Kajian 8 1.3 Faktor Peribadi 15 .1 Faktor Akademik 12 2.0 Pengenalan 1.2.2 Objektif Kajian 3 1.4 Kepentingan Kajian 1.2.6 Definisi istilah 1.3 Soalan Penyelidikan 1.2 Faktor-faktor mempengaruhi Penguasaan Perbendaharaan kata 12 Dalam Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.1 Pernyataan Masalah 1.0 Pengenalan 10 2.1 Tujuan Penguasaan Perbendaharaan Kata Dalam 11 Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.

murid tahun 4 33 mengikut lokasi penempatan murid.5 Penganalisisan data kajian 3.2.0 Pengenalan 3.3.6 Rumusan 26 21 21 25 25 BAB 4 4. 4.3.3 Instrumen 23 3.2.3 Pengusaan perbendaharaan kata mengikut jantina 37 27 27 .2 Sampel Kajian 22 3.1 Reka bentuk Kajian 3.2 Keputusan kajian 4.2.2 Pengusaan perbendaharaan kata murid.1 Soal-Selidik 24 3.4 Faktor Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Perbendaharaan Kata 17 Dalam Penulisan Karangan 2.2.4 Rumusan 20 BAB 3 3.1 Pengusaan perbendaharan kata murid murid sekolah rendah 28 tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 4.2 Temubual 3.2.1 Pengenalan 4.3 Kajian Barat Tentang Penguasaan Perbendaharaan kata 19 Dalam Penulisan Karangan 2.4 Pengumpulan data kajian 25 3.

4.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.4.3.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada 3 pengusaan 47 perbendaharaan kata murid.1 pengunaan multimedia terhadap pembelajaran murid 45 4.1 Rumusan Perbincangan dan cadangan 5.4.6 Penutup BAB 5 5.4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak 43 4. 4.2 Cadangan-cadangan 5.1 Bilangan adik-beradik 4.5 Respon guru-guru yang mengajar bahasa tamil 49 4. Senarai singkatan kata Rujukan Lampiran Soal-selidik Lampiran Temu bual 65 ii 66 40 40 52 54 57 68 72 SENARAI SINGKATAN KATA .3 Respon murid-murid 4.

persatuan ibu bapa dan guru .kata nama .ujian penilaian sekolah rendah .pusat perkembangan kurikulum ii No.kata kerja .KN KK KS PIBG UPSR N BBM PPK .bahan bantu mengajar .kata sifat .jadual Senarai Jadual dan Rajah Halaman .nilai .

Jadual 7 : Mata pelajaran yang diminati Jadual 8 : Bilangan karangan yang telah ditulis. Jadual 3 : Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Jadual 4 : Bilangan adik beradik Jadual 5 : Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak Jadual 6 : Pengunaan multimedia terhadap pembelajaran.Jadual 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah tahun 4 22 25 28 30 32 33 34 35 Jadual 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid. iii SENARAI RAJAH .

Rajah 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid murid sekolah rendah tahun 4.0 PENGENALAN Henry Guntur Tarigan(1982). Rajah 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid. “Kualiti kebolehan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada . bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan setiap insan. 23 26 iv BAB 1 1.

memahami dan menambahkan pengetahuannya jika ia berjaya mengembangkan dan memantapkan lagi keupayaan perbendaharaan kata. berinteraksi. Maka kebolehan berbahasa akan meningkat bila kuantiti dan kualiti perbendaharaan kata semakin meningkat. Dengan penguasaan 1 perbendaharaan kata yang banyak murid dapat mengorak langkah dan mencetuskan idea yang bernas semasa berkomunikasi atau dalam penulisan. membaca dan menulis. maka murid juga tidak akan menghadapi sebarang kesukaran semasa mengaplikasikanya dengan makna yang . Semakin kaya perbendaharaan kata yang kita miliki semakin besar kemungkinan kita fasih berbahasa” Pendapat di atas jelas menonjolkan kepentingan perbendaharaan kata yang mesti dimiliki oleh murid demi kelancaran berbahasa mereka. Penguasaan perbendaharaan kata dianggap sebagai inti kehidupan murid. murid akan lebih senang menulis karangan Bahasa Tamil. Sekiranya. Seseorang itu akan lebih menghayati. semestinya pengajaran bahasa Tamil dapat mengembangkan perbendaharaan kata murid dari segi kemahiran mendengar. guru memberi bimbingan yang baik dan jelas ke atas perbendaharaan kata di atas. Memandangkan perkara ini.kuantiti perbendaharaan kata. Kemahiran berbahasa menonjolkan pengetahuan seseorang itu sangat dalam. Maka aspek perbendaharaan kata memberi manfaat yang tinggi nilainya kepada setiap murid untuk memantapkan bahasa. Di sini guru merupakan model utama dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Maka secara tidak langsung.

Sehubungan dengan itu. Semasa penulisan karangan murid akan menyelitkan perbendaharaan kata yang mereka faham atau sebaliknya. 2 Smith (1983 : 4) dalam buku ‘ Understanding Reading ’. Guru banyak memberi perhatian kepada isi untuk mengolah karangan berbanding perbendaharaan kata. masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid di peringkat sekolah rendah sekaligus memberi kesan keatas penguasaan kemahiran asas seperti membaca dan menulis khususnya dalam penulisan karangan bahasa Tamil. karangan yang baik.tepat dalam penulisan karangan. Jika ditinjau secara keseluruhan. Dalam aspek pengajaran perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi tajuk karangan.1 PENYATAAN MASALAH PENYELIDIKAN Masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Tamil merupakan penghalang terbesar bagi murid-murid untuk menghasilkan sebuah dan pembelajaran penulisan karangan. bentuk perbendaharaan kata diajar dalam penulisan bahasa Tamil oleh guru hanya memberi penerangan secara langsung kepada murid makna perkataan sama ada ia baru atau sukar. Selain itu. para guru haruslah menjadi ‘ role model’ kepada murid dalam memantapkan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan bahasa Tamil. . 1.

we like to give it as many meanings as possible. Melihat penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bahasa Tamil dan faktor-faktor mempengaruhinya dalam kalangan murid mengikut . Melihat sejauh mana murid Tahun 4 dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan bahasa Tamil.“ Once we get a word into common use. Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: a. Ini menjelaskan lagi bahawa perbendaharaan kata yang luas amat penting untuk menguasai sesuatu bahasa dari segi pertuturan dan penulisan. this is a characteristic of all the world’s languages and seems to reflect the way the human brain works best. Kenyataan diatas memberi implikasi bahawa kecerdasan individu boleh diuji melalui cara seseorang menggunakan dan memahami makna perbendaharaan kata itu sendiri. 3 b. 1. using a few elements very productively rather than many elements in a restricted manner ”.2 OBJEKTIF PENYELIDIKAN Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penguasaan perbendaharaan kata di kalangan murid Tahun 4 dan faktor-faktor menpengaruhinya dalam penulisan karangan bahasa Tamil dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

d) Mengenalpasti implikasi pengajaran dan pembelajaran guru yang megajar Bahasa Tamil yang memberi kesan ke atas perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bagi murid Tahun 4.3 SOALAN PENYELIDIKAN Berdasarkan objektif-objektif di atas.jantina. kajian ini berikut: akan dapat menjawab soalan-soalan Soalan Penyelidikan 1: Bagaimana penguasaan dan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 dari aspek kata nama. Menganalisis sejauh mana faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. 1. kata kerja dan kata sifat dalam konteks ayat yang mempengaruhi semasa penulisan karangan Bahasa Tamil? 4 Soalan Penyelidikan 2 : . c.

Adakah perbendaharaan kata yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan Bahasa Tamil disampaikan dalam bentuk yang mudah difahami makna dan diingati oleh murid mengikut jantina? Soalan Penyelidikan 3 : Adakah faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 ? Soalan Penyelidikan 4 : Apakah masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil yang memberi implikasi dalam pengajaran perbendaharaan kata Bahasa Tamil bagi murid Tahun 4 semasa sesi penulisan karangan? 5 1.4 KEPENTINGAN KAJIAN .

3. Penyelidikan ini juga. Penyelidikan ini juga boleh dijadikan sebagai panduan dalam menyusun dan menyediakan bahan bacaan dengan memilih perbendaharaan kata yang sesuai dengan 6 peringkat umur murid. penyelidikan ini juga akan dapat memberikan maklumat tentang pencapaian murid lelaki dan perempuan dalam penguasaan perbendaharaan kata. 2. Hasil dari kajian ini akan dapat diketahui tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.Penyelidikan ilmiah ini diharap akan dapat membantu menyempurnakan dan lebih memurnikan proses pendidikan Bahasa Tamil seperti berikut: 1. Manakala pihak Panitia Bahasa Tamil dan pentadbir sekolah akan dapat mengenalpasti kelemahan-kelemahan penguasaan bahasa murid.faktor yang dikenalpasti akan membantu dalam proses pengusaan perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. Kepentingan ini boleh dimanfaatkan pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dalam merangka dan memperkemaskan kurikulum mata pelajaran Bahasa . Maka guru dapat mencari teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah berkenaan. akan dapat mencerminkan kelemahan murid khususnya penguasaan perbendaharan kata dalam konteks ayat yang lengkap di mana menyempurnakan sesuatu karangan. Dengan ini. Dengan ini guru yang bertanggungjawab mengajar kelas berkenaan akan lebih mudah merancang strategi dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan tersebut. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. Disamping itu. faktor.

ibubapa yang menjadi guru pertama akan menyedari tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil kepada anak-anak mereka semasa berinteraksi secara langsung dalam kehidupan harian mereka. 5. Segala teknik. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Selari dengan penyelidikan ini. 6. 7 . Penyelidikan ini juga akan memberi manfaat kepada pihak penerbit buku dalam mempertimbangkan pemeringkatan kesukaran perbendaharaan kata atau ayat yang hendak didedahkan dalam penulisan karangan kepada murid-murid yang berada dalam pelbagai peringkat kemahiran dan penguasaan bahasa. penguasaan sistem tatabahasa yang sempurna dan penguasaan perbendaharaan kata yang lengkap perlu dijadikan titik tolak dalam menyediakan seorang guru Bahasa Tamil yang berjaya dan sempurna. Dengan pendedahan ini.Tamil di peringkat sekolah rendah mengikut tahap kecerdasan murid pada masa akan datang. pihak Bahagian Pendidikan Guru ( BPG) juga boleh mengambil perhatian dalam menyediakan program yang sesuai kepada bakal guru. 4.

5. 8 .7. bacaan dan penulisan. tentang kepentingan mereka menguasai perbendaharan kata Bahasa Tamil yang luas untuk diaplikasikan dalam lisan. murid akan menggunakan perkataan yang sesuai dan tepat bagi mengolah isi dan gugusan idea yang jitu semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. pengkaji akan memilih faktor sosioekonomi keluarga yang merupakan salah satu faktor yang dianggap memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil pada peringkat awal. Dalam pada itu. Dengan ini.Latar belakang pendidikan keluarga 2. Bahasa interaksi ibu bapa. Ini adalah kerana ia merupakan penyumbang terbesar dalam menentukan pencapaian penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid di sekolah rendah. penyelidikan ini diharap akan dapat memberikan panduan kepada murid-murid sekolah.5 BATASAN KAJIAN Di dalam penyelidikan ini. Aspek kemudahan yang disediakan di rumah. Dalam kajian ini. 1. pemboleubahpembolehubah adalah dibataskan kepada perkara-perkara seperti berikut: 1 . Pendapatan keluarga 3. Jumlah ahli keluarga yang besar atau kecil 4.

Penyelidikan ini juga akan meninjau secara ringkas. faktor peribadi murid. Ini merangkumi istilah-istilah dalam pelbagai bidang. Ini adalah kerana setiap soalan yang dituju kepada murid kemungkinan menjadi sensitif kepada ibu bapa . Istilah tersebut dijelaskan maksudnya sepertimana yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini. 1.6 DEFINASI ISTILAH Terdapat istilah Perbendaharaan kata yang digunakan dalam penyelidikan ini. bentuk kata dan rangkaian kata yang sesuai dengan keupayaan murid tersebut. akademik dan persekitaran pembelajaran murid dalam menyumbang kepada pencapaian penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Maka pengkaji berhati-hati semasa menyediakan soalan soal selidik semasa penyelidikan ini. disiplin. Perkataan serta makna yang diketahui dan dikuasai boleh menggambarkan kepekaan bahasa setiap murid. 1. Makna pula merangkumi . 9 Perbendaharaan kata adalah satu istilah kelompok atau saiz perkataan yang dikuasai oleh murid dengan menguasai maksud yang tersurat dan tersirat.1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA Penguasaan Perbendaharaan kata merujuk kepada aspek atau bidang perkataan yang dikuasai oleh para murid berdasarkan setiap perkataan yang disediakan.6.

1 TUJUAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM . kepentingan kajian. batasan kajian serta definasi istilah berkenaan dengan tajuk ini telah dibincangkan dalam bab ini.7 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan tentang penyataan masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. masalah disiplin. Pengkaji akan memfokuskan kepada teori-teori dan konsep-konsep berhubung dengan permasalahan penyelidikan dan dijadikan sebagai kerangka konsepsi atau ‘ conceptual framework’. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah tujuan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan serta beberapa tinjauan literature berkaitan dengan masalah akademik. 10 2.makna menurut konsep. fungsi. penggunaan perkataan dalam pelbagai konteks bahasa seperti laras serta ragam bahasa. 1. masalah peribadi (sosioekonomi) serta persekitaran pembelajaran yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4.0 PENGENALAN Cadangan penyelidikan ini dibuat dengan melakukan tinjauan ke atas penyelidikan yang berkaitannya. Objektif kajian. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. jenis.

e) elakkan murid menamatkan karangan secara tergantung. a) memantapkan lagi bahasa dalam penulisan karangan. b) dapat mengolah isi dengan lebih baik . . Ini tergambar dengan jelas betapa perlunya faktor–faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. faktor peribadi dan persekitaran pembelajaran. faktor disiplin murid. 11 2. penguasaan perbendaharaan kata penulisan karangan Bahasa Tamil akan dapat.2 FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL. Secara umumnya. c) mempertingkatkan lagi laras bahasa dalam sesuatu tajuk. dalam Murid belajar perbendaharaan kata dengan penuh minat sekiranya guru dapat : a) menarik minat murid.PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL Murid harus memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata dari masa ke semasa. Antara faktor-faktor yang boleh menjejaskan prestasi karangan Bahasa Tamil ialah faktor akademik. d) menguji minda murid dan keupayaan murid mencetus idea yang bernas. b) menggalakkan murid memberi perhatian kepada perkataan atau penggunaan perkataan. c) memberi peluang kepada murid membuahkan karangan yang baik.

2.2.1 FAKTOR AKADEMIK Menurut Professor Koddumudi Shanmugam 2001, Tamilnadu, murid menghadapi masalah perbendaharaan kata adalah kerana huruf-huruf Bahasa Tamil itu sendiri. Huruf bahasa Inggeris adalah hanya 26 huruf sahaja. Tetapi dalam Bahasa Tamil murid terpaksa menguasai 247 huruf secara terperinci. Kadang-kadang guru yang tidak arif dalam Bahasa Tamil memberi kesan kepada murid dari segi perbendaharaan kata. Maka Perbendaharaan kata yang dibina tidak sesuai mengikut kategori umur murid serta aras pamahaman yang tinggi. Murid yang tidak mengeja huruf menghadapi kesukaran dalam menguasai

perbendaharaan kata. Secara tidak langsung, murid tidak dapat mengaplikasikannya dalam pembinaan ayat serta dalam penulisan karangan.

Beliau juga melafazkan secara terperinci mengenai faktor akademik. Di mana pada mulanya guru harus mengetahui perkataan yang murid kenali semasa berinteraksi dengan murid. Dengan cara ini guru menuliskan perbendaharaan kata yang murid tahu dan hubung kaitkan perbendaharaan kata yang tidak ketahui di dalam pembinaan ayat. Pembelajaran ini nampaknya mudah iaitu hanya dengan menghubungkan perbendaharaan kata yang telah diketahui oleh murid melalui sesi perbincangan. Lebih-lebih lagi teknik ini memberi faedah besar kepada murid yang belum lagi mengetahui perbendaharaan kata. Pendek kata, faktor akademik dari segi penguasaan perbendaharaan kata ini dapat diatasi dengan cara mudah kepada abstrak. Maka sudah tentu lama kelamaan murid dapat lebih memantapkan lagi penulisan karangannya secara 12 tidak langsung. Ini menunjukkan kecemerlangan perbendaharaan kata adalah sangat

penting kepada murid untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam penulisan karangan

Bahasa Tamil. Penguasaan perbendaharaan kata memberi implikasi kepada murid dari segi pemahaman tajuk dalam penulisan karangan. Kemahiran perbendaharaan kata murid dapat menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang dalam penulisan karangan. Oleh itu, para guru perlu menjadi fasilitator kepada murid supaya mengelakkan mereka gagal mencapai kecemerlangan dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.

2.2.2 FAKTOR DISIPLIN Penguasaan Perbendaharaan kata yang banyak diperolehi oleh setiap murid ialah harta penting bagi mereka untuk menguasai kemahiran berbahasa, menambahkan pengetahuan, meluaskan pandangan dan mengembangan daya berfikir dalam penulisan karangan. Penguasaan perbendaharaan kata adalah perlu untuk semua murid, khususnya bagi murid yang lemah dari segi membaca dan menulis. Masalah tidak membuat kerja rumah iaitu tidak menulis karangan dengan sempurna , menulis karangan tergantung, ponteng sekolah mengakibatkan murid tidak bergiat dalam penguasaan perbendaharaan kata. Ini adalah kerana murid tidak faham maksud sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu karangan. Walaupun ia dianggap tidak serius pada jangka masa pendek, tetapi pada jangka masa panjang masalah ini menjadi virus yang tidak dapat mencari vaksinnya.

Menurut Broom M.E ( 1951) Perkembangan dan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid adalah satu proses berterusan iaitu proses seumur hidup mengikut peringkat umur mereka. 13

Dalam pada itu, guru harus mencari alternatif lain untuk mengurangkan murid –murid yang menghadapi masalah disiplin. Antara teknik yang guru boleh aplikasikan untuk masalah ini ialah toeri kecerdasan pelbagai(TKP) yang dipelapori oleh Howard Gardner. Dalam konteks TKP, Gardner (1983) mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: “An intelligence is the ability to solve problems, or to create products that are valued within one or more cultural settings” TKP bukan sahaja memperluas keluarga kecerdasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell dan Dee Dickinson (1958) merumuskan definisi Howard Gardner seperti berikut : a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. c) kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Di sini, pengkaji telah mengaitkan masalah disiplin dengan teori ini adalah kerana guru dapat menanggani murid yang bermasalah disiplin dengan mengaplikasikan teori ini. Di

mana, guru akan dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara berlainan. Misalnya, sekiranya guru telah mengenalpasti murid yang sering malas menulis karangan, guru dengan menggunakan kecerdasan ‘ verbal linguistic’, boleh menyediakan permainan bahasa, teka silang kata dan perkataan. Dengan cara ini, secara tidak langsung guru boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata yang menjurus kepada penulisan 14

karangan. Teknik ini akan dapat meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid bermasalah. Maka murid seronok ke sekolah. Kadar ponteng kelas akan menurun. Pembelajaran di kalangan murid dari segi perbendaharaan kata akan berlaku secara langsung. Masa mengajar bagi penulisan karangan Bahasa Tamil tidak terganggu dan prestasi meningkat dalam mata pelajaran ini. 2.2.3 FAKTOR PERIBADI Dari segi perspektif rumah, murid menggunakan perbendaharaan kata Bahasa Tamil berunsur bahasa dialek atau bahasa pasar. Murid membawa bahasa pertuturan ini ke dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Murid menganggap bahawa Bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda mereka. Maka tanpa disedari murid menggunakan perbendaharaan kata yang salah serta tidak sesuai dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Selain daripada faktor bahasa ibunda murid, terdapat beberapa faktor lain juga turut mendorong situasi kesalahan perbendaharaan kata dalam kalangan murid. Antara faktor tersebut ialah dari segi sikap dan budaya membaca. Dari segi sikap, jelas memperlihatkan murid mengambil mudah kerana pada asasnya Bahasa Tamil adalah bahasa ibunda dan bahasa pertuturan murid. Mereka menjangkakan bahawa sebagai penutur asli Bahasa Tamil, mereka menguasai sepenuhnya sistem dan bentuk Bahasa Tamil. Para murid seharusnya bijak menyesuaikan penggunaan perbendaharaan kata dalam bentuk penulisan karangan berbanding pertuturan. Komunikasi dalam domain yang tidak rasmi lazimnya berlaku pengguguran

perbendaharaan kata yang dibenarkan atas faktor penjimatan masa dan sebagainya. Meskipun begitu, perbendaharaan kata 15

Ini menunjukkan murid kurang menitikberatkan bahan bacaan bermutu sehingga melemahkan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. informasi yang diterima akan dianggap betul tanpa mengetahui informasi tersebut sebenarnya mengandungi kesalahan perbendaharaan kata. Bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa dan budaya sesuatu komuniti. sistem dan rumus perbendaharaan kata itu harus tepat. Namun dalam konteks penulisan karangan. Adalah baiknya murid membiasakan diri mereka membaca surat khabar. Masalah lain yang membelenggu murid ialah masalah memiliki perbendaharaan kata yang terhad. berlakulah kesalahan bahasa dari segi makna. Jika tidak. kasalahan ayat yang tidak gramatis. para murid bukan sahaja memperolehi maklumat terkini malah juga berupaya menjana idea-idea yang membina dan kretif dalam penulisan karangan Bahasa 16 . berlakunya pengulangan isi yang sama beberapa kali di dalam karangan. Perkara ini bertitik tolak daripada kurangnya amalan budaya membaca karya-karya kreatif yang setentunya memiliki perbendaharaan kata yang luas.atau unggapan tersebut dapat difahami oleh pendengar. baru kutahu luasnya belantara”. Maka yang demikian. Seperti kata Munsyi Abdullah “lagi kutebas pohon di hutan. Melalui sumber-sumber bacaan yang berwibawa ini. Kesalahan perbendaharaan kata akan menyebabkan makna sesuatu ayat menjadi lain terutamanya dalam penulisan karangan. Kekurangan budaya membaca bahan bacaan bermutu akan menyebabkan kurangnya kematangan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam menjana idea semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. jurnal-jurnal serta mengikuti isu dalam dan luar negeri bagi memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata mereka.

“ Memperkayakan perbendaharaan kata akan menjuruskan sesuatu bahasa itu menjadi bahasa ‘Communicability’ kepada masyarakat. Maka hanya murid cerdas sahaja menggunakan perbendaharaan kata yang susah serta kompleks dalam penulisan karangan. Teknik pengajaran perbendaharaan kata yang lemah memyebabkan murid mundur dalam sesuatu bahasa. Lebih-lebih lagi.4 FAKTOR TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN KATA Menurut Dr. ada segelintir murid fasih dalam bahasa lain berbanding bahasa ibunda. Selain itu. Walaupun. sudah pasti perkataan itu sukar bagi murid. Khadijah Rohani(1982).Rasaram. Sekiranya guru tidak 17 . hanya murid yang cerdas sahaja dapat menggunakan perbendaharaan kata sedemikian.Tamil. dalam kajiannya menyatakan kesukaran perbendaharaan kata terletak pada jumlah suku kata yang terdapat dalam sesuatu perkataan.2. Seandainya. Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris juga menjadi satu tanggapan kepada ibubapa supaya anak mereka berinteraksi dalam bahasa Inggeris sama ada di rumah ataupun di luar. 2. Proses pembelajaran holistik menuntut murid khususnya menerokai dan mencari ilmu demi meningkat ilmu pengetahuan serta meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata serta kemahiran penulisan karangan mereka.UM (1987:169). perkataan tersebut panjang dan banyak suku kata. satu idea yang baik tetapi bahasa ibunda mereka kian merosot. Dengan ini. Ibu bapa yang berpendidikan beranggapan anaknya perlu lebih arif dalam bahasa Inggeris.

Teknik pengulangan perbendaharaan kata merupakan teknik yang baik semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. sudah pasti pengetahuan perbendaharaan kata anak murid cetek seperti katak dibawah tempurung. Guru harus memastikan setiap perbendaharaan kata perlu diingat oleh murid mesti diulang beberapa kali dalam jangka waktu berpatutan. Guru boleh mengaplikasikan kepelbagaian teknik dalam pengajaran perbendaharaan kata mengulang dengan cara berikut: untuk a) latihan menyebut perbendaharaan kata berulang-ulang semasa menulis karangan. Dengan teknik begini. Maka ia membawa implikasi terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil. b) menjalankan latihan ejaan dengan teknik pengulangan perbendaharaan kata. murid dapat memperkayakan lagi khazanah perbendaharaan kata serta mengaplikasikannya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil tanpa diragui. d) kerap menggunakan kamus untuk mencari sama makna bagi perbendaharaan kata . Murid tidak menghadapi masalah semasa menyusun isi dan menyampaikan hujah dalam penulisan karangan.menggunakan teknik yang menarik semasa pengajaran perbendaharaan kata. Selain itu. murid juga akan lebih mahir mengubahsuai penggunaan perbendaharaan kata mengikut tajuk penulisan karangan. Teknikteknik pengajaran yang pelbagai akan membantu murid mengenalpasti banyak perbendaharaan kata dan frasa. Murid mampu dan mahir menggunakannya dalam apa jua jenis penulisan karangan Bahasa Tamil. 18 . c) memperkenalkan makna perbendaharaan kata semasa penulisan karangan.

Berhubung dengan pautan ini. beliau mendapati bahawa murid menggunakan surat kiriman beliau sebagai model. Hasil kajiannya.. Dapatan kaedah kajian ini membuktikan murid memperolehi kemahiran menulis karangan melalui teknik ini. McCarthy (1954) telah melaporkan bahawa terdapat juga pertalian yang positif dan signifikan di antara kualiti karangan murid dengan status sosioekonomi keluarga mereka. murid-murid yang datang dari status sosioekonomi yang tinggi telah menghasilkan penulisan 19 . Antaranya. Beliau mendapati. Ini akan dapat mengorah langkah murid untuk mahir dalam bidang penulisan karangan Bahasa Tamil. Beberapa kajian yang telah dibuat di luar negara menunjukkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata dapat memperkayakan teks karangan murid. Menurut Tarigan (1987) terdapat beberapa keuntungan jika guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran perbendaharaan kata. Antara beberapa kajian terhadap teknik pengajaran perbendaharaan kata dalam kemahiran menulis karangan ialah kajian Rinvolucri (1983) yang telah menggunakan surat kiriman sebagai satu teknik pengajaran. meminjam perbendaharaan kata. guru dapat menjadikan pengajarannya lebih bervariasi. frasa dan struktur ayat dan dapat memperkayakan teks karangan murid sendiri.3 KAJIAN BARAT TENTANG PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DAN FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHINYA DALAM PENULISAN KARANGAN . menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan bersungguh-sungguh.2.

penyelidikan ini akan memfokuskan faktor-faktor tersebut dan akan cuba melihat perkaitannya dengan penulisan karangan Bahasa Tamil. Kajian oleh Clark dan Shields ini menunjukkan bahawa para murid yang menghadapi masalah disiplin adalah murid yang kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka.karangan yang lebih baik khususnya dalam aspek struktur ayat dan perbendaharaan kata. 20 . Ibu bapa yang sering meluangkan masa bersama anak-anak akan mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. Manakala menurut kajian Clark dan Shields (1997) dalam kajiannya mengenai masalah disiplin murid mendapati salah laku murid seperti ponteng sekolah dan malas membuat kerja rumah mempunyai perkaitan dengan masalah hubungan dan interaksi di antara ibu bapa dan murid tersebut. faktor peribadi dan faktor teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata. 2. faktor disiplin.4 RUMUSAN Berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dikemukakan. Ini menunjukkan bahawa faktor sosial mempengaruhi kualiti karangan. terdapat perkaitan di antara penguasaan perbendaharaan kata dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan Bahasa Tamil iaitu faktor akademik.Oleh itu.

Menurut Mohd. Bahagian Dan Penyelidikan Pendidikan. Kaedah kuantitatif digunakan bagi mendapatkan data tentang kesediaan murid dari segi penguasaan perbendaharaan kata mengikut kategori kata nama. Metodologi yang disarankan ini adalah untuk menjawab persoalan kajian dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Penyelidikan ini merupakan satu kajian bertujuan untuk mengkaji penguasaan perbendaharaan kata di dalam Bahasa Tamil yang menjadi faktor penghalang kepada murid tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. pengkaji akan mendapatkan kelulusan untuk bidang dan tajuk kajian yang Perancangan dipilih. daripada Kementerian Pelejaran Malaysia.BAB 3 3. kesediaan guru dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid Tahun 4 serta faktor-faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan penulisan karangan Bahasa Tamil. Kaedah yang sistematik memastikan fakta-fakta yang diperolehi untuk membuat keputusan yang jitu serta boleh dipercayai. penyelidikan perlu dilakukan secara sistematik dan saintifik. sampel kajian dan alat kajian.1 REKA BENTUK KAJIAN Sebelum memulakan kajian ini. Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. 3. kata sifat dan kata kerja.0 PENGENALAN Bahagian ini akan menghuraikan beberapa perkara penting tentang reka bentuk kajian. Data tersebut akan diperolehi secara triangulasi iaitu dengan menggunakan soal-selidik bagi 21 . Majid Konting (1990).

akan dikategorikan 22 . Pengkaji juga akan menemubual beberapa orang sampel guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil untuk mendapatkan maklumat lanjut yang tidak diselidik melalui borang soal-selidik.murid.2 SAMPEL KAJIAN Sampel penyelidikan yang dikaji adalah melalui persampelan rawak mudah (PRM) atau ‘simple random sampling’. Manakala. 3. Dalam persampelan secara rawak. murid-murid dalam tahap 2. sepuluh lagi akan dipilih daripada murid yang berpencapaian lemah. Sepuluh sampel yang akan dipilih adalah daripada kelas pencapaian baik. sepuluh sampel lagi akan dipilih daripada murid kelas sederhana. Di sekolah ini. Dalam penyelidikan ini responden adalah terdiri daripada 30 orang murid Tahun 4 dari tiga buah sekolah tersebut dan 5 orang guru di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. Temu bual pula akan digunakan oleh pengkaji bagi mengetahui keadaan sebenar sampel-sampel yang dipilih dan ini akan melengkapkan penyelidikan yang dibuat. setiap ahli mempunyai peluang yang sama untuk dipilih dan setiap pilihan yang dibuat adalah bebas di antara satu sama lain. Sampel ini akan dipilih oleh pengkaji kerana murid-murid Tahun 4 yang merupakan sampel kajian mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih bagi menjalankan kajian rintis. Seramai 30 sampel murid akan dipilh dalam pencapaian penguasaan penbendaraan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kaedah secara rawak ini merupakan kaedah terbaik untuk memilih individu dalam sesuatu sampel. temu bual dengan guru serta melalui pemerhatian di kelas.

secara pengkhususan ( streming).iaitu bahagian A. B dan C. Maka pengkaji dengan mudah akan memilih secara rawak murid-murid mengikut tahap iaitu kumpulan murid pencapaian baik. Pengkaji akan menggunakan satu set soal-selidik yang mengandungi 20 item.1 SOAL-SELIDIK .3. 3.3 INSTRUMEN KAJIAN Pengkaji akan membina sendiri instrumen penyelidikan berdasarkan kepada soalan-soalan penyelidikan. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukan dalam soal-selidik. Selain itu. Satu set soal-selidik akan disediakan dan soal-selidik ini akan dijawab oleh responden yang dipilih secara PRM. Penjelasan profile soal-selidik adalah bertujuan untuk mengetahui daripada siapa data penyelidikan akan diperolehi dan kepada siapa dapatan penyelidikan ini akan digeneralisasikan. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. pengkaji juga akan menjalankan sesi temubual secara formal dengan responden dan pentadbir sekolah. ini 23 3. Soal-selidik dibahagikan kepada tiga bahagian.

kertas Penulisan karangan Bahasa Tamil. disiplin dan persekitaran pembelajaran. Pengkaji akan memfokuskan juga keputusan PKSR.3. Borang soal-selidik ini terdiri dari tiga bahagian. pengkaji juga akan menemubual 5 sampel guru. Sebelum mengedarkan borang soal-selidik kepada murid. Bahagian ini terdiri daripada latar belakang responden seperti jantina responden dan latar belakang keluarga mereka. akademik. mengenai prestasi keputusan PKSR 1. Tujuan temubual dijalankan adalah mengetahui beberapa maklumat yang gagal dikesan melalui borang soal-selidik. Bahagian ini akan terdiri daripada 4 konstruk faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang telah dipilih iaitu faktor peribadi. Dalam bahagian A terdapat biodata responden. faktor–faktor mempengaruhi untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. bahagian B pula. Temubual ini akan membantu pengkaji untuk mengetahui lebih .Bahagian ini mengandungi 4 item berkaitan prestasi penulisan karangan Bahasa Tamil.Setiap satu konstruk itu terdiri daripada 4 item berkaitan. Manakala bahagian C pula. Jenis soalan di dalam soal-selidik penyelidikan ini akan menggunakan Skala Likert yang memerlukan jawapan mengikut skala yang ditentukan iaitu : 1 2 3 4 5 3.Borang soal-selidik akan diedarkan pada para murid untuk mendapatkan maklumat dari murid. guru akan menjelaskan cara menjawab soalan soal-selidik. kertas penulisan karangan Bahasa Tamil.2 TEMUBUAL Sangat Tidak Setuju(STS) Tidak Bersetuju(TS) Kurang Bersetuju(KS) Bersetuju(B) Sangat Bersetuju(SB) 24 Setelah membuat soal-selidik.

4 PENGUMPULAN DATA KAJIAN Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan soal-selidik dan temubual.terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. pengkaji juga akan menjalankan temubual secara formal dengan responden. Pengkaji akan menyediakan 10 soalan sebelum menemubual guru-guru pakar Bahasa Tamil. data kualitatif akan dianalisis dan diselaraskan dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soal.selidik. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soalselidik. pengkaji terlebih dahulu mengenalpasti 10 murid cemerlang. 10 murid sederhana dan 10 murid lemah. Secara ringkas penyelidikan ini merupakan .pengkaji akan mengedarkan soal-selidik kepada responden. Setelah itu. Selain itu. Data kuantitatif diproses untuk mendapatkan peratusan sementara data kualitatif diproses untuk menyokong data kuantitatif. Sebelum soal-selidik diedarkan kepada responden. Penyelarasan ini akan dilakukan bagi memudahkan pengkaji mendapatkan maklumat 25 analisis dengan tepat. Data kualitatif diperoleh melalui temu bual dan pemerhatian. Data daripada temu bual dan pemerhatian ini akan digunakan sebagai data sokongan kepada data kuantitatif. 3. Sementara itu.5 PENGANALISISAN DATA KAJIAN Data kuantitatif dianalisis dan diproses secara manual kerana jumlah item yang dikemukakan dalam soal-selidik tidak banyak. 3.

satu penyelidikan deskriptif yang akan menggunakan satu set soal-selidik dan temu bual.1 PENGENALAN Secara khususnya bab ini memberikan perhatian pada analisis dan hasil kajian yang diperolehi daripada penyelidikan yang dilakukan . Responden akan diberikan tempoh masa tertentu untuk melengkapkan borang soal-selidik. di SJK(T) Ladang Diamond . 26 BAB 4 ANALISIS DATA 4. Seramai 30 orang murid dipilih sebagai responden kajian. Akhirnya.6 RUMUSAN Penyelidikan yang dijalankan oleh pengkaji merupakan satu kajian yang bertujuan mengkaji tahap penguasaan perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Tumpuan difokuskan dari segi objektif kajian iaitu menganalisis sejauhmana murid-murid Tahun 4. 3. Bentuk penyelidikan ini dipilih supaya pengkaji akan dapat memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta-fakta yang diperolehi dan menerangkan tentang sampel dengan tepat. Alat penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji adalah satu set soal-selidik yang mengandungi item-item berkaitan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Pengkaji juga akan memberi tumpuan ke atas sesi temubual. pengkaji akan mengumpul data dan menganalisiskan data yang diperolehinya.

2.Jubilee. Dalam penulisan karangan Bahasa Tamil guru telah menyediakan jumlah kata kerja sebanyak 20 patah perkataan. Di samping itu.1 Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. SJKT Jasin dan SJKT Asahan dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam konteks ayat yang lengkap di dalam penulisan karangan. KK( kata kerja) dan KS(kata sifat). 27 4. kata nama sebanyak 20 patah perkataan dan kata sifat sebanyak 20 patah perkataan. kata nama dan kata sifat.. . kajian ini juga meninjau sejauhmana wujudnya perbezaan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan di kalangan murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 mengikut jantina. Secara keseluruhannya kajian ini juga meninjau sejauhmana faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi implikasi dalam proses pengguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalanagan murid ini. kata kerja. Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah dapat diklasifikasikan kepada kata kerja.2 Keputusan Kajian Data daripada aspek yang dikaji memperlihatkan perbezaan pengguasaan perbendaharaan kata dari segi penggunaan kata nama. Kajian pengguasaan perbendaharaan kata meliputi kata nama. 4. kata kerja dan kata sifat bagi murid-murid sekolah rendah khusus murid tahun 4. Keputusan kajian ini diberikan dalam bentuk jumlah dan (%) peratus. kata sifat yang diringkaskan dan disebut sebagai KN(kata nama).

28 JADUAL 1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 .Keputusan pencapaian ini dapat dirujuk melalui jadual 1 di bawah.

26. 28.4 %) KATA SIFAT 20 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14. 19.2. 15. 5. 8. 10. 24. 4.SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1. 13. 2. 7. 6. 22. 18. 12.3 %) PERATUS 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 29 RAJAH 1 JUMLAH KESELURUHAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 . 9. 25. 16. 20. 14. 6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 164 (1. JUMLAH (%) KATA KERJA 20 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 320 (1.%) JUMLAH N=60 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 759 (1. 11. 29. 17. 21. 23.6 %) KATA NAMA 20 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 275 (1. 27. 30. 3.

Jumlah perkataan 400 350 320 300 250 200 164 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata 275 30 Jadual 1 memperlihatkan penggunaan kata nama. Daripada 30 sampel sebanyak 320 (1.kata kerja dan kata sifat di kalangan murid-murid Tahun 4 di sekolah SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. kata nama 275(1. SJKT Jasin dan SJKT Asahan.4%) dan .6%) kata kerja.

tumpuan fikiran dan persediaan murid yang tidak dirancang. manakala hanya 7 (23%) orang pula menggunakan perbendaharaan kata pada paras yang sederhana dan 14 (47%) orang murid hanya menggunakan bilangan perbendaharaan kata yang rendah. Keterangan berhubungan dengan jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata diperjelaskan dalam rajah 1. kekangan masa ketika menulis karangan. Penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini mungkin disebabkan oleh beberapa factor semasa kajian dijalankan seperti persekitaran kelas. .kata sifat (1. Jika meneliti lebih dekat lagi kata kerja mengatasi jenis kata yang lain. Hasil kajian menunjukkan daripada 30 sampel.3%) penguasaan perbendaharaan kata telah digunakan oleh kesemua sample dalam penulisan karangan. Secara keseluruhannya 759 (1. motivasi. Murid-murid sebenarnya kurang bersedia 31 jika dibandingkan dengan waktu peperiksaan yang sememangnya fokus utama mereka adalah untuk berjaya. Ini menggambarkan sejumlah besar murid iaitu melebihi 50% belum dapat menguasai perbendaharaan kata dengan baik.2%) kata sifat dgunakan dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. hanya 9 (30% ) orang sahaja dapat menggunakan 50% lebih daripada perkataan yang telah ditetapkan. sikap murid. Secara keseluruhan kata kerja mengatasi jenis kata yang lain.

kata kerja dan kata sifat. . Sebagai kesimpulannya hasil kajian menunujukkan daripada 30 sampel murid-murid Tahun 4.2 Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid. Manakala 2 orang sampel pula menunjukkan penguasaan rendah iaitu di bawah 10patah perkataan sahaja merangkumi kata nama.. mereka lebih menguasai kata kerja berbanding dengan kata nama dan kata sifat.Walau bagaimanapun data menunjukkan 2 orang sampel dapat menguasai lebih daripada 40 patah perkataan yang merangkumi kata nama. iaitu sample ke-13 dan 19.2. Malayalam) serta kurang memahami makna perkataan. 32 4. kaedah pengajaran yang berbeza serta motivasi terhadap pelajaran yang berlainan. Kelemahann murid –murid dalam penguasaan perbendaharaan kata mungkin berpunca dari pelbagai faktor seperti pengaruh bahasa lisan. dialek daerah (telungu. kata kerja dan kata sifat. Namun penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini boleh dipertingkatkan menerusi beberapa aktiviti pengayaan penguasaan perbendaharaan kata sama ada di sekolah mahupun di rumah. Sampel tersebut ialah sampel ke 22 dan 23. mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga. Kesimpulan ini jelas diperhatikan kerana dari 30 sampel.

. Perbezaan ini dapat dilihat melalui data yang dipaparkan dalam jadual 2. 33 JADUAL 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID.Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mempunyai perbezaan yang ketara jika meninjau mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid ini. Lokasi yang berbeza ini turut membantu perbezaan Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4.

6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 Jumlah 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 Peratus (%) 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 34 RAJAH 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID .Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lokasi tempat tinggal Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kata Kerja 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 Kata Nama 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 Kata Sifat 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14.

Jumlah perkataan 200 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju 35 Daripada jadual 2 dan rajah 2. SJKT Jasin dan SJKT Asahan. Murid-murid yang tinggal di Taman Maju memperlihatkan . memperlihatkan perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut lokasi tertentu yang diwakili oleh SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.

murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Mesra Rim pula. 50 patah perkataan kata nama dan 32 patah perkataan kata kerja 50 kata sifat. motivasi dan dorongan ibu bapa. kemudahan belajar dan beberapa faktor sosio ekonomi yang lain. Jumlah keseluruhan penguasaan 3 jenis perbendaharaan kata muridmurid ini meliputi 691patah perkataan. Manakala.penguasaan kata kerja paling tinggi 153 patah perkataan diikuti dengan kata nama 158 patah perkataan dan kata sifat 99 patah perkataan. Secara keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju berjumlah 410 patah perkataan meliputi KK. 67 patah perkataan kata nama dan 38 patah perkataan kata sifat. Jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid ini adalah sebanyak 132 patah perkataan . KN dan KS. Murid-murid yang tinggal di Taman Maju yang sebahagian besarnya terdiri daripada kumpulan keluarga status sosio ekonomi tinggi dan . Jika dilihat dari data di atas terdapat satu perbezaan yang ketara dalam penguasaan perbendaharaan kata antara murid yang tinggal di lokasi Taman Maju. menguasai 44 patah perkataan kata kerja. kajian membuktikan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju lebih tinggi daripada murid-murid yang tinggal di lokasi Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim. Perbezaan penguasaan perbendaharaan kata yang agak ketara ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti sikap pelajar. Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim. Secara wajarnya. lokasi tempat tinggal seperti 36 kawasan setinggan. penguasaan perbendaharaan kata agak sederhana iaitu patah perkataan. Bagi murid-murid yang tinggal di Kg Bukit Asahan pula.

4.sederhana.’ Sebagai kesimpulannya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata antara murid-murid mengikut lokasi sememangnya wujud . ‘ Kanakkanak perempuan pada ketika tertentu mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang baik dan ini membolehkan mereka mengemukakan soalan yang bernas..3 Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Merujuk kepada objektif kajian untuk melihat perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut jantina.kanakkanak kelas pekerja lebih banyak menggunakan gantinama.2. Maka ini menunjukkan penguasaan perbendaharaan kata yang lebih sesuai dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Hawkins (1973: 92). hasil dari kajian yang dijalankan maka dipaparkan data-data yang telah diperolehi dalam jadual 3 di bawah: . Oleh yang demikian kajian seterusnya akan dibuat sama ada faktor sosio ekonomi menjadi salah satu faktor yang memberi kesan kepada proses penguasaan perbendaharaan kata. Penguasaan perbendaharaan kata yang tinggi terhadap satu-satu jenis kata memperlihatkan adanya faktor-faktor tertentu yang boleh diambilkira sebagai membantu proses penguasaan perbendaharaan kata.. Kajian terdahulu yang dihasilkan oleh Robinson dan Susan (1978 : 265-280) mendapati. 37 Keadaan ini berlaku pada kanak-kanak nperempuan dari kelas menengah mahupun kelas pekerja Justeru itu. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana faktor jantina memainkan peranan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata. ‘ Kanak-kanak kelas menengah menggunakan lebih banyak kata nama….

Maka ini menyenangkan kajiannya meninjau secara detail mengenai penguasaan perbendaharaan kata di kalangan mereka mengikut jantina. Sampel murid perempuan menguasai 733 patah perkataan berbanding dengan sampel murid lelaki pula menguasai 558 patah perkataan sahaja. Hasil kajian yang telah dijalankan didapati keputusan menampakkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata Jantina Lelaki Perempuan Kata kerja 283 365 murid perempuan lebih tinggi berbanding Kata sifat 109 134 Jumlah 558 733 Kata nama 166 234 dengan murid lelaki. diyakini bahawa penguasaan perbendaharaan kata murid perempuan yang tinggi dapat dikaitkan faktor persekitaran dan pergaulan. Seterusnya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina juga dipengaruhi oleh pelbagai keluarga yang mempunyai status ekonomi yang berbeza-beza. Menurut Atan Long (1980:291) : ‘Selalunya kanak.’ .JADUAL 3 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MENGIKUT JANTINA Dalam kajian ini sampel yang dipilih adalah secara sama rata mengikut jantina. 38 Oleh itu. Di mana sampel dibahagikan 15 lelaki dan 15 perempuan.kanak perempuan akan mempunyai kelebihan dalam tugas yang menekankan penggunaan bahasa. Penguasaan ini menunjukkan murid perempuan menguasai lebih 175 patah perkataan.

ringkas dan bersesuaian dengan citarasa kanak-kanak dapat membantu kelebihan berbahasa seseorang. menyebabkan proses pengambilan perkataan terjadi. media massa juga banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata. penguasaan murid lelaki perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak sekolah khususunya guru-guru. 39 4. Bahasanya yang padat.3 Respon Murid-murid Data yang didapati daripada soal selidik terhadap muri-murid didapati banyak perkara yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. terutamanya televisyen. tetapi telah memahami seikit unsure-unsur pemikiran logik.Menurut Samsu Yaacob dan Marzukhi Nyak Abdullah (1998: 25) pula peranan rakan sebaya dan media massa banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata. Ransangan pemikiran secara logik ini membantu muri-murid kususnya murid perempuan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak terkecuali penguasaan perbendaharaan kata. Disamping itu. Ini boleh mengganggu cabang disiplin lain dalam penguasaan Bahasa Tamil dimana aktiviti seperti pemahaman. Faktor persekitaran dan sosio ekonomi terutamanya bilangan adik-beradik. tahap . Sebagai kesimpulannya. Pada peringkat ini murid-muri berada I tahap operasi konkrit yang mengikut Jean Piaget (1955 : 145-154) mereka tidak lagi berfikir secara egosentrik. Komunikasi yang berlaku semasa bermain. bacaan dan penulisan ayat hingga karangan.

1 Bilangan adik – beradik. Oleh itu. sikap dan perhubungan dalam kelurga merupakan faktor utama yang banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil murid-murid. pengkaji mengambilkira faktor ini dalam melihat penguasaan perbendaharaan kata muridmurid di sekolah rendah. kedududkan anak itu di antara anak-anak yang lain juga merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan penguasaan bahasa. Menurut Atan Long (1988:292-293).pendidikan ibu bapa.3. 4. Data-data yang berkenaan dapat dirujuk dari jadual 4 di bawah. 40 JADUAL 4 BILANGAN ADIK BERADIK . pendapatan ibu bapa. pekerjaan ibu bapa. besar kecilnya keluarga iaitu sama ada keluarga mempunyai anak yang ramai atau seikit.

Adikberadik 6 2 1 4 4 4 11 4 5 6 4 2 3 6 7 3 4 3 6 4 5 3 6 5 5 1 2 4 3 2 Kumpulan status pendapatan tinggi Kumpulan status pendapatan sederhana / Kumpulan status pendapatan rendah / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 Secara keseluruhan. bilangan adik beradik sampel kajian ialah antara seorang hingga sebelas orang.SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bil. Berdasarkan jawapan yang telah diterima menunjukkan sampel ke 3 dan 12 .

mana penguasaan perbendaharaan kata kanakkanak akan terjejas jika mempunyai saiz keluarga yang ramai. 42 4. Interaksi ini akan membantu individu bercakap lebih awal serta memperkembangkan dan menambahkan perbendaharaan katanya. terdapat 3 orang murid mempunyai 6 orang adik beradik dan hanya seorang sahaja mempunyai 11 orang adik beradik. Manakala 7 orang murid mempunyai 4 orang adik beradik. terdiri daripada murid-murid kumpulan keluarga berpendapatan sederhana. 19 orang yang lain. 3 orang murid mempunyai 2 orang adik beradik. Ini bermakna saiz keluarga yang besar banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata murid-murid. Dari jumlah itu. Komunikasi yang banyak membantu mereka untuk menguasai . Selain itu. Saiz keluarga yang kecil membolehkan mereka menikmati tahap pendidikan yang sempurna berbanding dengan murid yang majoriti saiz keluarganya lebih besar. Huraian di atas menunjukkan bahawa murid-murid dalam status keluarga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik beradik yang kecil jumlahnya berbanding dengan murid-murid dari status keluarga berpendapatan sederhana dan rendah.4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran Ibu bapa masih lagi bertanggungjawab untuk membantu pembelajaran anak-anak mereka mengulangkaji pelajaran.iaitu seramai 2 orang murid kumpulan kelurga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik-beradik yang berbeza di antara satu sama lain iaitu seorang dan dua orang adik beradik. Menurut Atan Long (1988 : 293) anak tunggal selalunya mempunyai penguasaan bahasa yang rendah. jika dilihat kumpulan status pendapatan rendah. Manakala. Dapatan ini membuktikan bahawa ada kebenaran dalam kajian yang dilakukan oleh Nisbet (1961 : 197).

Maka faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. seorang ahli antropologi. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat(Googe. Justeru. Jadual 5 di bawah menunjukkan setakat mana ibu bapa 30 sampel ini membantu terhadap pembelajaran anak mereka masing-masing.perbendaharaan kata.George peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan membantutkan penguasaan perbendaharaan kata. Selain itu. Ini akan menjejaskan perbendaharaan katanya. hal 326). anak-anak akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi hasil daripada sokongan moral yang diberikan oleh keluarga. 43 JADUAL 5 SIKAP IBU BAPA TERHADAP PEMBELAJARAN ANAK-ANAK . sikap positif ibu bapa terhadap pelajaran amat besar maknanya dalam membantu kejayaan cemerlang anak-anak mereka . James Becker mengatakan ketidak seimbangan disiplin sesebuah keluarag akan memyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Di samping itu. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan mental seseorang kanak-kanak pada peringkat awal. Menurut pengaji teori moral.

SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ibu bapa yang membantu murid mengulangkaji pelajaran / / Ibu bapa yang tidak membantu murid mengulangkaji pelajaran / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 44 .

Peralatan yang memberi informasi maklumat ini mempunyai kaitan yang rapat dengan status sosio ekonomi keluarga seseorang murid. 4. Ini akan mendorong kepada kewujudan penguasaan perbendaharaan kata secara telus. Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting sebagai pembentuk perbendaharaan kata kepada anak-anaknya.4 . ibu bapa saiz keluarga yang besar tidak langsung berjumpa guru-guru yang bertanggungjawab untuk mengetahui prestasi pembelajaran anak-anaknya. Ibu bapa haruslah membimbing. Jadual 6 memperincikan lagi hal ini.Data di atas membuktikan sebanyak 14 orang ibu bapa murid kerap membantu anakanaknaya mengulangkaji pelajaran berbanding 16 orang ibu bapa langsung tidak membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran. Keupayaan memiliki peralatan multimedia membantu murid dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata.1 Penggunaan multimedia terhadap pembelajaran Satu lagi cara untuk meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata ialah melalui pendedahan terhadap penggunaan multimedia. Semasa pemerhatian ke atas 30 sampel ini sejak kajian ini. 45 JADUAL 6 PENGGUNAAN MULTIMEDIA TERHADAP PEMBELAJARAN . memahami dan menyelami kehendak jiwa anak-anaknya serta berfikiran terbuka semasa perbincangan.

Keadaan ini juga jelas ditunjukkan apabila 20% murid kerap menggunakan komputer dan 87% murid menonton televisyen yang memberi peluang yang mempunyai pelbagai pilihan seperti program dari Astro. murid-murid mempunyai lebih banyak peluang menerima rangsangan daripada pelbagai sumber. Selain itu.4. Sikap ibu bapa yang positif dalam menyediakan pelbagai kemudahan informasi di rumah seperti komputer. Sesuai dengan ledakan teknologi maklumat. televisyen.suratkhabar dan majalah membantu penguasaan perbendaharaan kata murid. 46 4.Peralatan Multimedia Komputer Televisyen Radio Surat khabar Cd Player Kerap Kadang-kadang Jarang Tiada 6 26 30 8 12 2 4 8 12 14 9 4 8 5 6 Murid-murid mempunyai peluang yang lebih banyak untuk mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata melalui penggunaan multimedia. Mega TV dan lain-lain lagi. program pendidikan khususnya perbendaharaan kata boleh di dapat dari compact disc yang banyak dijual di pasaran. Justeru itu.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada penguasaan perbendaharaan kata murid. radio. para murid yang memiliki komputer boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata mereka menerusi maklumat dari internet. .

Pencapaian penguasaan perbendaharaan kata sememangnya mempunyai kaitan dengan minat terhadap mata pelajaran Bahasa Tamil. kerana minat dapat membangkitkan semangat murid untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Soal minat menjadi fokus utama. Seramai 21 orang iaitu 70% murid meminati matapelajaran lain.Minat murid-murid terhadap satu-satu matapelajaran juga banyak membantu penguasaan perbendaharaan kata seperti dalam matapelajaran Bahasa Tamil terdapat banyak perbendaharaan kata baru yang boleh ditemui. Merujuk kepada Jadual 7 menunjukkan: JADUAL 7 MATA PELAJARAN YANG DIMINATI Subjek Bahasa Tamil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Jumlah 9 6 5 5 5 % 30 20 17 17 17 Berdasarkan jadual diatas jelas menunjukkan bahawa murid-murid meminati matapelajaran Bahasa Tamil. . matematik dan Bahasa Inggeris juga boleh membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata kerana bahasa merentasi kurikulum. Oleh yang emikian peranan guru dan pihak 47 sekolah seharusnya menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat ini. Matapelajaran lain seperti Sains.

. pertandingan yang sesuai seperti menulis karangan banyak membantu murid menguasai perbendaharaan kata. melalui JADUAL 8 BILANGAN KARANGAN YANG TELAH DITULIS Karangan 1-3 buah 3-6 buah 6-9 buah Lebih daripada 10 buah Bil. 8 orang (26%) menulis lebih dari 10 buah karangan. Di samping itu. Secara 48 keseluruhan. mereka juga dapat menguasai faktor-faktor lain dalam aktiviti penulisan karangan seperti pembinaan ayat. Berdasarkan Jadual 8 dapat dilihat bilangan karangan yang telah dituls oleh para sampel melalui temubual dengan guru Bahasa Tamil dan pemerhatian. ejaan dan tanda bacaan.Murid 7 5 10 8 Peratus 23 17 33 26 Seramai 5 orang murid menulis karangan antara 3 hingga 6 buah dalam satu penggal persekolahan. corak pencapaian yang begini menunjukkan satu penguasaan yang masih berada di tahap sederhana sahaja. Semakin banyak kuantiti karangan yang ditulis maka semakin baik penguasaan perbendaharaan kata mereka.Minat murid terhadap Bahasa Tamil seharusnya dipupuk oleh guru engan pelbagai cara seperti penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Manakala. kaedah pengajaran yang lebih menarik. Walaupun demikian murid mempunyai hala tuju yang sama untuk berjaya dengan cemerlangnya dalam Bahasa Tamil di peringkat UPSR.

Jika ditinjau dengan lebih terperinci ternyata pengalaman guru bukanlah satu faktor yang boleh diambil kira. tekun. Kesungguhan dan keperihatinan guru terhadap tanggungjawabnya lebih utama dari faktor-faktor yang lain. berwibawa kerana elemen ini sesuai dengan sifat wanita yang lemah-lembut . dipilih dan menyenaraikan 5 orang guru yang mengajar Bahasa Tamil pada murid tahap 2. tidak serius dan kurang bertanggungjawab.Dua orang guru mempunyai pengalaman mengajar melebih 10 tahun.pengasih dan lebih memahami situasi murid. Dari segi pengalaman mengajar sampel guru dari SJK(T) Ladang Diamond Jubilee dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Kedua-dua guru veteran tersebut adalah guru wanita. 49 Tahap pengetahuan guru yang baik juga amat penting sebagai persediaan awal untuk berdepan dengan murid-murid di tahun 4 guru-guru perlu banyak membaca bahan-bahan berbentuk akademik bagi menambahan maklumat dn mencanai minda agar lebih kreatif dn . 2 orang guru mempunyai pengalaman mengajar di antara 5 tahin hingga 10 tahun dan seorang guru pula mempunyai pengalaman mengajar di antara 3 tahun. 4 orang daripadanya adalah guru perempuan dan seorang guru lelaki. Dari jumlah 5 orang. Jika ditinjau dari segi kesungguhan guru-guru wanita sering digambarkan oleh masyarakat sebagai guru yang rajin.4.5 Respon guru-guru yang Mengajar Bahasa Tamil Menerusi temubual bersama guru-guru Bahasa Tamil. Dengan ini tidak bermakna guru lelaki malas.

Ini dijelskan oleh Haznah Binti Hamzah ( 1999. . keadaan ini seharusnya dapat mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata pelajar menjadi lebih baik ditambah pula dengan pengalaman mengajar. majalah akademik. kira berbentuk kaedah pengajaran walaupun motivasi secara jelasnya 50 berpeluang menghadiri kursus Bahasa Tamil yang dianjurkan oleh jabatan PPK . 114 ) dalam kajiannya bertajuk “ Penguasaan perbendaharaan kata berbahasa Malaysia dengan kalangan pelajar Sekolah Rendah. Jika ditinjau daripada persediaan guru. Maka disimpulkan bahawa pada keseluruhan taraf penguasaan perbendaharaan kata yang diperlihatkan kumpulan bakal guru bahawa adalah memuaskan. kursus. Oleh yang demikian adalah sesuai untuk guru meningkat professional mereka dengan menghadiri. guru-guru banyak bersedia untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka juga melatih pemikiran menjadi kreatif dan imaginative kerana banyak membaca buku cerita. menampakan bahawa penguasaan perbendaharaan kata pelajar-pelajar sekolah rendah yang baik bukanlah disebabkan faktor guru. di mana bakal guru ini mungkin dapat memenuhi dengan cekap dan berkesan tugas mereka di sekolah kelak. Berdasarkan pernyataan ini guru-guru kerap membaca surat khabar.kritis. Ini membawa implikasi yang penting. Berdasarkan data di atas dapat dibuat kesimpulan . Tindakan membaca bahan-bahan akademik yang dilakukan oleh para guru ini wajar memandang guru-guru juga menghadapi masalah berhubungan dengan penguasaan perbendaharaan kata . keadaan ini disokong pula oleh kekerapan guru-guru membaca bahawa bacaan berbentuk akademik.

tetapi guru hendaklah menggunahan pelbagai kaedah termasuk penggunaan Bahan Bantu Mengajar ( BBM ). Guru mencadangkan sebagai kepelbagaian teknik mengajar dijalankan penggunaan BBM yang lebih kerap dan bevariasi menggunan kemudahan televisyen pendapat ganjaran sebagai satu langkah yang wajar dilakukan. menubuhkan mini perpustakaan dan melanggan majalah yang sesuai dengan tahap murid-murid. Guru-guru juga bersetuju bahawa BBM penting dalam membantu proses pengajaran. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi kegiataan bacaan dan kefahaman kurang lancarnya pengajaran guru ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengusaan penguasaan perbendaharaan kata pelajar. alat perakam kaedah pengajaran penguasaan perbendaharaan kata kerangan diberi perhatian yang serius. Di samping penguasaan perbendaharaan kata. membawa muridmurid belajar di luar kelas. Kesemua . mengadakan lawatan sambil belajar. Guru-guru keseluruhannya menggunaan carta. oleh yang demikian BBM juga bukanlah faktor utama dapat membantu pengusaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid. kini guru pula berusaha untuk menarik minat pada mempelajari Bahasa Tamil. gambar. 51 murid-murid boleh diperbaiki dengan memperkayakan aktiviti latih tubi. Tetapi ianya menjadi penting sebagai alat untuk menarik minat pelajar dengan lebih tekun dan daripada sikap ketekunan itulah nantinya penguasaan penguasaan perbendaharaan kata maka bertambah baik.Guru yang hebat bukan bermakna bahawa menarik minat murid untuk belajar. Jika sebelum ini guru mengadakan pelbagai usaha untuk menambah mutu pengajaran mereka.

6 Penutup Secara keseluruhan bab IV mengemukakan hasil dapatan kajian yang telah dianalisis berdasarkan hasil penulisan murid. Keseluruhan aktiviti ini menuju satu destinasi akhir untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. mereka dari kumpulan status sosio ekonomi tinggi mempunyai pandangan yang positif . 4. Ibu bapa yang mempunyai tahap 52 pendidikan yang tinggi dapat membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti satu perkataan yang mempunyai dua makna setiap hari dan menggalakkan murid membina ayat sesuai dengan maknanya. Setiap maklumat dianalisis meliputi pembolehubah seperti latarbelakang sampel. Di samping itu. menggunakan kamus. berpidato dan sebagainya. menyenaraikan kosa kata baru di bawah aktiviti penulisan karangan. Melalui penilaian ini tahap penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah berada pada tahap yang baik. pertandingan bercerita. Guru juga harus menyediakan pelbagai latihan. jawapan soal selidik murid dan temubual dengan guru. sikap dan galakan ibu bapa dalam kemudahan yang disediakan kepada anak-anaknya. kuiz.usaha ini dilakukan dengan satu tujuan supaya penguasaan perbendaharaan kata muridmurid semakin meningkatkan prestasinya. Keluarga yang mempunyai status sosio ekonomi tinggi merujuk kepada tahap pendidikan ibu bapa yang tinggi juga. latarbelakang ibu bapa.

Manakala keluarga dari status sosio ekonomi rendah mempunyai sikap sambil lewa. penganalisisan data secara terperinci menunjukkan bahawa semua pembolehubah sosio-ekonomi sampel kajian telah menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalangan murid-murid. 53 BAB 5 5. bahan bacaan dan galakan untuk belajar. Walaupun begitu sindrom penguasan pendidikan bukan hanya sekadar berhentidi peringkat sekolah rendah.1 Rumusan perbincangan dan cadangan Melalui perbincangan dan analisis kajian yang telah dibuat dalam bab IV. Begitu juga dengan penyediaan kemudahan multimedia para murid dapat menikmati kemudahan ini untuk meningkatkan martabat penguasaan perbendaharaan kata. Keadaan ini merujuk kepada keupayaan pendapatan keluarga. Sikap ibu bapa dalam menangani masalah pembelajaran anak-anak patut dipuji kerana sebahagian besarnya menunjukkan sikap yang positif dan ini sudah pasti menjadi pendorong kepada kejayaan anak-anak mereka.dalam menyeiakan tempat. Dengan ini sebagai kesimpulannya. dapat pencapaian penguasaan pendidikan Bahasa Tamil dikalangan peringkat sekolah rendah . sekolah menengah tetap harus diteruskan dalam satu destinasi yang tiada noktah bagi setiap individu.

Kajian ini dapat memperlihatkan perbezaan penguasaan pendidikan dari ketiga–tiga jenis kata murid-murid darjah empat. kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan peringkasaan pendidikan di antara murid-murid lelaki dan perempuan. 54 a) Faktor guru Guru kurang memberikan penekanan terhadap pengajaran karangan kerana sehingga akhir April.masih belum mencapai ke tahap yang boleh dibanggakan.perbezaan ini jelas kelihatan pada penggunaan ketiga-tiga jenis iaitu kata nama . Namun terdapat juga faktor-faktor lain yang menyumbangkan kepada pengusaan murid kata yang kurang cemerlang. murid-murid hanya menulis tidak lebih daripada 6 buah karangan guru. Perkaitan yang rapat antara faktor sosio-ekonomi keluarga dengan penguasaan pendidikan boleh diangap sebagai 2 elemen yang memerlukan . Walaupun terdapat perbezaan penguasaan pendidikan di antara murid. kata kerja dan kata sifat. Murid-murid didapati leih luas perkatakan maka berbanding dengan murid. motivasi dari ibu bapa dan kaedah pembelajaran. . Selain daripada itu.Hasil daripada soal selidik dengan murid dan guru bahasa tamil didapati kelemahan pelajar berpunca daripada beberapa faktor yang berkaitan dengan sosio-ekonomi keluarga sikap .guru kurang peka terhadap pengajaran karangan yang sebenarnya banyak membantu penguasaan bahasa terutama pendidikan pembinaan ayat dan pelbagai perkara lagi.Penguasaan pendidikan bagi murid lelaki lebih tinggi berbanding dengan murid perempuan. Dilihat dari segi penggunaan kata didapati pelajar-pelajar dikedua-dua kawasan lebih banyak menguasai kata kerja berbanding kata nama dan kata sifat seperti yang dijelaskan didalam Jadual 1 dan 2.

. ibu bapa juga sering menghadkan peruntukan untuk membeli bahan bacaan kerana dianggap membazir.Ibu bapa lebih menumpukan perhatian kepada keperluan hiburan seperti menyediakan “home theatre” dirumah daripada membina sebuah perpustakaan.Apatah lagi untuk mendalami pengusaan peniikan yang di anggap mereka kurang mementingkan dan tidak berfaedah. Ibu bapa menjadikan alasan bekerja dan waktu rehat yang seikit untuk tidak meransang anak-anak membaca.walhal kita perlu sear bacaan pastinya mengandungi maklumat .menulis dan mengira) dan tidak lebih daripada itu. c) Kekurangan ransangan psikologi sikap ibu bapa yang tidak menunjukan minat suka membaca.mereka yang terdiri daripada lingkungan masyarakat status sosio-ekonomi 55 rendah kurang meras kan bahawa peluang pelajaran adalah satu cara peningkatan taraf hidup ataupun mobility sosial.b) Kekurangan ransangan fizikal murid-murid kurang dedahkan dengan suasana persekitaran membaca seperti menyediakan buku cerita. Rata rata mereka berpendapatan belajar hanya menjadi satu kemestian agar seseorang itu boleh mengenal 3M(membaca.Secara psikologinya.Dirumah.akhbar.majalah akaemik dan lain-lain didalam bilik darjah.Ini berlaku kerana sesetengah masyarakat Bandar menjadiakn keperluaan ini sebagai lambang status sosio-ekonomi tinggi. Bagi ibu bapa sering mengungkap bahawa daripada membeli bahan bacaan adalah lebih baik wang pendapatan yang ada digunakan untuk membeli keperluan lain yang lebih penting.

d) Budaya Membaca Jika ditinjau murid-murid sekolah pada hari ini telah didedahkan dengan berbagai-bagai aktiviti harian.bermain skate board. Begitu juga dengan dialek telugu yang digunakan oleh murid-murid ketika berkomunikasi di rumah juga mengganggu penguasaan perbendaharaan kata . Ditambah pula dengan keadaaan persekitaran yang tidak memaparkan budaya membaca. Komunikasi secara lisan yang dilakukan di rumah boleh menganggu gaya penulisan di sekolah dan kesannya penulisan karangan yang dihasilkan menjadi 56 kelam-kabut.Jesteru itu mereka mempunyai pelbagai alternative untuk mengisi masa lapang terutama sekali murid-murid di bandar.Cuma pengaruhnya agak . Penggunaan Bahasa Dialek atau bahasa ibunda mereka ini banyak menghalang penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. Penggunaan Bahasa Dialek di kalangan murid menjadi dominant dan ketara dalam penulisan karangan mereka.Apabila budaya membaca ini tidak menjadi sebahagian daripada corak kehidupan mereka maka penguasaan mereka terhadap bahasa khususnya perbendaharaan kata semakin menurun. Kepelbagaian aktiviti ini telah menghadkan tumpuan untuk membaca buku-buku yang bercorak akademik. e).’go-cart’ dan berbagai-bagai lagi. Pengaruh Bahasa Daerah kebiasaan menggunakan bahasa daerah di rumah ketika berkomunikasi dengan ibu bapa atau masyarakat sekeliling berkemungkinan besar menyebabkan perlakuan ini terbawabawa ke sekolah. mereka mempunyai berbagai pilihan seperti bermain komputer.

Ini bermaksud perbendaharaan kata yang dipilih hendaklah sesuai dengan kemampuan dan peringkat umur murid-murid yang menggunakannya. Pengajaran perbendaharaan kata juga diajarkan secara langsung. Pengajaran perbendaharaan kata secara tidak langsung adalah tidak sesuai dan tidak dapat membantu mempercepatkan penguasaan perbendaharaan kata murid.ekonomi tinggi pula kurang menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan anak-anak namun berdasarkan kajian yang dijalankan ibubapa yang berkelulusan tinggi sering menggunakan konsep ‘bilingual’ atau dwibahasa iaitu campuran Bahasa Tamil dengan Bahasa Inggeris. Keluarga dari status sosio. Harus diingat sesorang murid tidak akan dapat menguasai sesuatu perbendaharaan kata itu dengan . 57 ii. langkah yang sesuai perlu diambil oleh para guru dan ibubapa : i.kurang jelas dalam penulisan karangan. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata di sekolah mestilah dirancang dengan teliti dan teratur. 5. Keadaan sebegini banyak berlaku di kalangan keluarga status tinggi dan kesannya amat buruk kerana selain daripada Bahasa tamilnya terganggu.2 Cadangan-Cadangan Bagi memperbaiki kelemahan murid-murid dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. penguasaan perbendaharaan kata kedua-dua bahasanya juga menjadi kurang mantap.

iv.bacaan .sekali baca atau sekali dengar sahaja. Pemilihan kaedah pengajaran perbendaharaan kata hanya sesuai dengan objektif pengajaran guru dan keadaan murid. Pelajaran dimulakan dengan aktiviti kerjasama kemudian barulah diikuti oleh aktiviti pembacaan dan penulisan. Pendedahan kepada perbendaharaan kata hendahlah dilakukan dengan lebih kerap sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam ketiga-tiga aspek nkemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan. Sebutan Bahasa Tamil hendaklah ditekankan sewaktu pengajaran dan elakan dari menggunakan dialek tempatan yang akan mengganggu perbendaharaan kata muridmurid. kefahaman dan penulisan. tekanan perlu diberikan kepada aspek-aspek yang menjadi masalah dalam menguasai perbendaharaan kata yang abstrak makagunakan pelbagai cara atau kaedah untuk mengatasinya seperti latih tubi. dalam usaha mencapat objektif pengajaran . sesuatu perbendaharaan kata yang baru mestilah diperkenalkan dengan pelbagai cara dan situasi. oleh itu. 58 v. iii. .

viii. Guru perlu banyak menggunakan berbagai perkatanan yang berbeza tetapi mempunyai pengertian yang sama atai sinonim.vi. syarahan. 59 x. . Sewaktu pengajaran dijalankan guru hendahlah menggunakan perbendaharaan kata yansg sesuai dengan tingkat kebolehan murid-murid di samping menggunakan perbendaharaan kata yang dicadangkan dalam sukatan pelajran. Guru hendaklah menunjukkan cara bagaimana merujuk kamus yang betul sekiranya mahu mengetahui makna sesuatu perkataan dengan tepat. kuiz dan sebagainya.perbahasaan .Langkah ini dapat memperkayakan lagi perbendaharaan kata murid-murid. Pengajaran Bahasa Tamil hendahlah dikaitkan denganmat perbendaharaan kata pelajaran yang lain supaya segal istilah yang digunakan dalam mata pelajaran bekenaan membantu penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. vii. 1x. Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata dan seterusnya Bahasa Tamil sama ada secara lisan ataupun tulisan. Guru merancang aktiviti seperti pertandingan berbalas pantun.

Ibubapa hendahlah menunujukkan sikap suka membaca atau bercerita kapada anakanak. Budaya membaca bersama-sama ahli keluarga amat digalakkan terutama ketika musim cuti persekolahan ataupun cuti umum. Di sini dicadangkan beberapa saranan kepada ibubapa : i. perkataan ‘‘meriah’ . ia juga boleh dilakukan bukan sahaja di rumah.b. cara ini dapat melatih anak-anak menggunakan perkataan-perkataan yang jarang digunakan dalam percakapan seharian. 60 iii. Contohnya. Amalan ini dapat menambahkan perbendaharaan kata anak-anak. ii Ibubapa hendaklah meluangkan masa untuk bermesra dengan anak-anak atau berinteraksi mengenai sesuatu perkara mengikut situasi tertentu. Semasa berbual-bual dengan anak-anak. Ini merupakan rangsangan positif kea rah pembentukan sikap dalam pendidikan dan kehidupan setiap hari. Peranan ibubapa Daripada kajian ini didapati murid-muird menghadapi masalah yang hampir sama dalam penguasaan perbendaharaan kata. Begitu juga bagi . seboleh-bolehnya gunakan Bahasa standard yang digunakan di sekolah. perayaan’ .dan lain-lain perkataan yang sesuai dengan situasi perayaan Deepavalli. malahan ketika berada di tempat-tempat percutian.

seterusnya dapat memperluaskan perbendaharaan kata anakanak. Akhbar Didik. ibubapa boleh menggunakan kesempatan ini untuk membawa anak-anak bercuti di tempat-tempat peranginan.Majalah-majalah akademik seperti Dewan Pelajar. Ibubapa seboleh-bolehnya menyediakan buku-buku. 61 Kesemua cadangan di atas ini mempunyai kaitan yang rapat dengan sosio-ekonomi keluarga. v. Mereka yang datang dari status sosio.mereka yang menggunakan bahasa Dialek harap dapat dikurangkan penggunaanya kerana kesannya amat buruk terutama dalam aktiviti bacaan dan penulisan. iv.ekonomi keluarga. anak-anak dapat pengetahuan baru khususnya maklumat mengenai sesuatu tempat dan ini juga sekaligus menambah penguasaan perbendaharaan kata mereka. Semasa cuti sekoalh.Mereka yang datang dari status sosio-ekonomi tinggi dan sederhana kemungkinan tidak timbul masalah dalam melaksanakan cadangan di atas tetapi bagi murid-murid yang datang dari keluarga status . Utusan Pelajar. Dewan Siswa boleh dugunakan untuk bahan bacaan umum terutama dalam mengisi masa lapang. Selain daripada dapat berhibur dan mengeratkan kasih saying . Buku-buku yang baik kandungannya dapat meningkatkan penguasaan bahasa. suratkhabar dan majalah yang bersesuaian di rumah supaya sumber pengetahuan tidak terhad kepada buku-buku pelajaran sekolah sahaja.

Namun ibubapa dari status sosio-ekonomi rendah boleh mengubah trend bercuti ini ke tempattempat yang lebih murah dan dekat supaya kos yang digunakan tidak terlalu tinggi. . lebih aktif. Peranan Maktab Perguruan Pihak maktab sebaik-baiknya mengkaji semula kurikulum yang digunakan untuk pengajaran kepada pelatih-pelatih maktab sesuai engan keadaan hari ini. Fokus utama yang paling penting ialah pengorbanan ibubapa dalam memberikan rangsangan positif untuk anak-anak menjadikan anak-anak lebih optimis terhadap pelajaran dan masa depan. pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan juga perlu lebih peka bagi mengatasi masalah penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah seperti Jabatan Pelajaran Daerah dan Negeri. 62 d.perkataan perlu diambil kira sesuai dengan saranan kerajaan dalam konsep ‘ Zero effect”. corak pengajaran guru akan ketinggalan sekiranya latihan yang mereka terima di maktab digubal sepuluh tahun yang lalu. Oleh itu. Peranan pusat perkembangan kurikulum Segala permasalahan tidak harus diletakkan dibahu guru dan sekolah semata-mata sebaliknya PPK harus mengkaji semua sukatan pelajaran bahasa tamil diperingkat sekolah rendah supaya ianya sesuai dengan kehendak semasa pemilihan buku teks yang baik dari segi ejaan. kreatif dan berdaya maju.sosio-ekonomi rendah sudah pasti ianya hanya menjadi satu impian semata-mata. Pengubahsuaian cara perlu dilakukan sesuaio dengan kehendak Falsafah Pendidikan hari ini. Selain daripada guru dan ibubapa. Murid-murid pada masa kini. c.

kita perlu sedar bahawa di atas bahu kitalah yang menentukan martabat bahasa tamil. Oleh yang sedemikian pihak jabatan perlu dari semasa ke semasa mengadakan kursus. bengkel . Peranan pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Kedua-dua jabatan ini menjadikan tempat rujukan utama para guru dalam masalah yang berkaitan dengan proses P&P .seminar yang berkaitan dengan bahasa tamil agar mereka yang bukan dari opsyen bahasa tamil boleh mengajar dengan baik.mereka perlu sentiasa bermotivasi untuk mengajar.Peranan persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Sebagai satu organisasi utama di sekolah .sesuai dengan tahap profesionalisme . pihak pibg perlu mengambil berat soal pencapaian akademik anak-anak mereka. 63 g. . Walaupun cemuhan diberikan kepada keupayaan Bahasa Tamil diperingkat antarabangsa namun sebagai ahli masyarakat. f.keadaan ini lebih mendesak sekiranya penguasaan pendidikan murid-murid yang menjadi salah satu elemen penting dalam penguasaan Bahasa Tamil begitu merosot.e. pihak PIBGperlu membantu pihak sekolah dengan menyediakan kemudahan ABM bagi tujuan pengajaran agar lebih berkesan.oleh yang sedemikian semua masyarakat India harus bekerjasama dalam memertabatkan bahasa tamil sebagai contoh dengan menyediakan .Langkah yang baik . Masyarakat sekeliling dan pihak swasta.

penyelidik hanya menumpukan perhatian kepada murid-murid tahun 4 sahaja. pusat-pusat pengajian tinggi juga selain dariada penggunaan bahasa kedua.” 64 5. Sesungghnya segala peranan yang dimainkan oleh semua pihak ini akan mendatangkan hatijah yang baik bukan sahaja kepada murid-murid malah kepada perkembangan Bahasa Tamil itu seniri. Perlu kita menyedari bahawa punca-punca kelemahan yang dikaji telah membuktikan bahawa permasalahan ini bukan sahaja wujud ketika murid-murid berada di .semua papan tanda iklan –iklan tertentu dalam Bahasa Tamil. Dalam kajian ini. Selain itu.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.baru tergadah.oleh itu sikap positif terhadap penguasaan pendidikan ini perlu ditunjukkan oleh muri-murid sejak dari awal lagi agar tidak timbul masalah di kemuian hari seperti kata pepatah “suah terhantuk .Bahasa Tamil perlu diiktirafkan penggunaanya agar semua pihak berusaha untuk mempelajarinya.walaupun berbagai usaha dilakukan yang jelasnya murid-murid disekolah rendah sendiri perlu sear bahawa pengusaan pendidikan Bahasa Malaysia yang baik sahajalah akan membawa kepada penguasaan Bahasa Tamil yang sempurna. menghayatinya dan mengamalkannya.

Alias dan Abdul.Bhd. Saat. Dicadangkan agar penyelidikan yang lebih meluas perlu dilakukan di kawasan luar bandar. seterusnya membolehkan kita mengenalpasti punca-punca kelemahan secara lebih jelas dan berusaha untuk mengatasi masalah ini. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Ini menjelaskan kepada kita bahawa penekanan dan perhatian di peringkat menengah juga perlu dilakukan. . (1996). Mohd. Dr . Modul Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan ( Cetakan kedua) UNITEM Sdn.peringkat bangku sekolah rendah tetapi berlanjutan sehingga ke sekolah menengah. Perkara ini perlu dilakukan supaya kita dapat melihat persamaan dan perbezaan . ( April 2007). 2. Dengan ini. Edisi Ketiga. punca masalah pengusaan perkataan di kawasan tersebut. 65 RUJUKAN 1. SJKT Jasin dan SJKT Asahan. Penyelikan ini dilakukan di SJKT Ladang Diamond Jubilee.David. Nor. Kamus Dewan.

Ulaga Thamillaasiriyar Maanaadu . Mohamad Majid Konting. hlm 15-19. Kementerian Pendidikan Malaysia. Chenai. Pedagogi untuk kursus Diploma Perguruan. 4. (1991 ). Kesan 2 pendekatan mengajar perbendaharaan kata kepada pelajar tingkatan 1. Universiti Malaya.18: hlm 7-9. Zahirah Hj Abdul Aziz. (2001). Rajagopalachariyar. 8. (2002).Paramthamanar. . 10. hlm 6-8. Mok Soon Sang. 66 12 . (1999). hlm 217-222. hlm 18-48. (2003). Psikologi Pendidikan untuk kursus Diploma Perguruan. Malaysia.(2001). hlm 10-15. Kuala Lumpur. 5.3. Mok Soon Sang. Aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.(September 2001). (1998). 11. Chenai 9. Naaingam Ulaga Thamil Maanaadu Malar.A. hlm 46. 7. Naaingam Ulaga Thamil Aasiriyar Maanaadu. Kaedah Penyelidikan. semester 3. Malaysia. 6. Nalla Thamil Elutha Vendhuma. Kuala Lumpur. Elagganam Vhilagam-Solliyal. M. Pusat Perkembangan Kurikulum. (1990). ( November 1987). semester 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

SELIDIK BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL .67 LAMPIRAN 1 SOAL .

Soal-selidik ini bukan merupakan satu ujian dan anda hanya dikehendaki menjawab kesemua item berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. 3. Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. Jawapan kepada soal-selidik ini adalah rahsia. Segala kerjasama yang anda berikan terlebih dahulu diucapkan terima kasih. 2. Senarai soal-selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A. Pekerjaan (Sila Nyatakan) Ibu : ___________________________ Bapa : __________________________ . Sila jawab ketiga-tiga bahagian dengan ikhlas dan jujur. 4. 68 Bahagian A (Maklumat murid dan latar belakang keluarga) 1. B dan C.ARAHAN: 1.

Tahap Penguasaan Bahasa Tamil : Ibu Tahu Membaca Fasih bertutur Tahu menulis ( ( ( ) ) ) Bapa ( ) ( ( ) ) 5. Keprihatinan Ibubapa terhadap pendidikan Bahasa Tamil : Ibu Tidak peduli Sederhana Ambil Berat ( ( ( ) ) ) Bapa ( ( ( ) ) ) 69 BAHAGIAN B Faktor–faktor yang mempengaruhi pembelajaran untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan BahasaTamil.7orang (d) Lebih 8 orang ( ( ( ( ) ) ) ) 4. anda diminta menyatakan sejauh manakah anda BERSETUJU atau TIDAK BERSETUJU dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan MEMBULATKAN nombor-nombor berdasarkan skala di bawah: 1 2 3 4 5 (STS) (TS) (KS) (B) (SB) . Bilangan adik beradik di dalam keluarga : (a) Anak tunggal (b) 1 .3orang (c) 4 .3. Bagi soalan-soalan berikut.

Saya sering menyelesaikan kerja rumah penulisan karangan Bahasa Tamil 7. Saya sering merujuk kamus untuk melihat makna sesuatu perbendaharaan kata di dalam kamus Bahasa Tamil 4. Saya biasa mengulangkaji karangan Bahasa Tamil di rumah STS TS KS B SB 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 70 Faktor Peribadi 9. khususnya dalam pelajaran Bahasa Tamil 1 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 4 5 5 .Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang setuju Bersetuju Sangat Bersetuju Faktor-faktor berikut mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil : Faktor Akademik 1. Pencapaian saya dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil adalah baik berbanding bahasa Iain. Saya rajin belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 6. Saya rajin untuk memahami makna sesuatu STS 1 1 1 1 TS KS B SB 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil Faktor Disiplin 5. Saya bersemangat untuk belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 10. Saya dapat menumpukan perhatian terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil 3. 2. Saya selalu berinteraksi dengan guru Bahasa Tamil 8. Saya diberi perhatian oleh keluarga. Ibubapa saya membimbing saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 11.

Saya sering resah menghadapi ujian penulisan karangan 1 Bahasa Tamil Faktor Persekitaran Pembelajaran Bahasa Tamil 13. Guru gunakan teknik pengulangan dalam perbendaharaan kata 1 semasa penulisan karangan Bahasa Tamil 16. Guru mengambil tindakan susulan jika murid tidak membuat karangan Bahasa Tamil Bahagian C : Prestasi Keputusan PKSR. Guru Bahasa Tamil sering menggunakan 1 bahan bantu mengajar semasa penulisan karangan bahasa Tamil 17. Saya sering mengulangkaji contoh karangan Bahasa Tamil 1 1 1 3 4 STS TS KS B SB 1 2 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 5 71 LAMPIRAN 2 SOALAN TEMU BUAL BERSAMA GURU BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL . Markah yang rendah dalam penulisan karangan karangan Bahasa Tamil adalah kerana penguasaan perbendaharaan kata yang cetek 19. Saya sentiasa menambah pengetahuan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dengan membaca buku-buku dan majalah 20.12. Bilangan murid di dalam kelas terlalu ramai 2 3 4 5 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 15. Rakan sebaya saya selalu membuat bising semasa guru mengajar 14. karangan Bahasa Tamil 18.

Bagaimana guru boleh menggalakkan murid mengaplikasikan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 4. Bagaimana respon dari murid pencapaian cemerlang. Bagaimana penguasaan perbendaharaan kata membantu murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 3.Tahun Memgajar : ………………………… Jantina : L / P Pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil : ………………. Apakah maksud ‘Perbendaharaan Kata? 2. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 6. Apakah masalah yang anda hadapi semasa mengajar perbendaharaan kata dalam sesi penulisan karangan Bahasa Tamil? 9. Bagaimana guru membuat penilaian ke atas murid sama ada murid telah mencapai penguasaan perbendaharaan kata yang baik? 72 8. Dalam Panitia Bahasa Tamil. Apakah teknik-teknik yang anda gunakan bagi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil sebagai guru berpengalaman? 5. 1. apakah program yang telah dirancang bagi memantapkan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid? .. Adakah anda sering memberi contoh perbendaharaan kata yang sesuai bagi setiap tajuk karangan semasa sesi penulisan karangan ataupun murid sendiri mencari perbendaharaan kata yang sesuai dengan tajuk? 7.

kata sifat serta kata kerja? 73 பரவ அ மாணவரன கடமபப பனனண 1. Adakah murid sering menggunakan perbendaharaan kata yang pelbagai kategori seperti kata nama. பால : ஆண ( ) ெபண ( ) .10.

4-7 பளைளகள ( ஈ. தநைத :………………………. வாசபபத தறன ஆ. ஈடபாட அதகம ( ( ( ) ) ) தநைத ( ( ( ) ) ) 74 பரவ ஆ தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைலைய அறயம கறகள : கலவக கறகள : STS TS KS B SB .… 3. ேபசசத தறன இ. எழததத தறன ( ( ) ( ) ( ) ( தநைத ) ( ) ) 5. 1-3 பளைளகள இ. ஈடபாடயனைம ஆ. ெதாழல : தாய :………………………. உடனபறநதவர எணணகைக : அ. ஈடபாட உணட இ. 8 பளைளகளகக ேமல ( ( ) ( ) ) ) 4. தமழெமாழ மத ெபறேறாரன ஈடபாட : தாய அ.. ஒரவர மடடம ஆ. ெபறேறாரன தமழெமாழ ஆறறல : தாய அ.2..

8. 4. வடடல தனமம தமழெமாழ கடடைரைய மளபாரைவ ெசயேவன. 1 75 சயக கறகள : 9. என ெபறேறார கடடைர எழத வழககாடடயாக இரபபர. 3. தமழெமாழ கடடைரயல பயனபடததம ெசாறகளஞசயததன ெபாரைள அறய மயறசபேபன. தமழெமாழ ெசாறகளஞசயஙகைளக கறபதறக ஆரவம ெசலததேவன. தமழெமாழ கடடைர பாடஙகைளச ெசயத மடபேபன. எனகக தமழெமாழ கடடைரயல ெசாறகளஞசயதைத வளபபடதத ஆரவம. அடககட தமழெமாழ ஆசரயரடன பாடம ெதாடரபாகக கலநதைரயாடேவன. எனகக ெதரயாத ெசாறகைள அறய அடககட அகராதையப பயனபடததேவன.1. 7. கடெடாழஙகக கறகள : 1 2 1 2 3 4 5 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 STS TS KS B SB 1 2 2 1 1 3 2 2 34 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5. தமழெமாழ கடடைரைய எழதமேபாத நான கவனம ெசலததேவன. 2. 10. 6. பற ெமாழைய வட தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைல சறபபாக உளளத. STS TS KS B SB 1 1 2 2 3 34 5 4 5 .

16.11. 14. தமழெமாழ கடடைரயல என அைடவ நைல : . வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத சக மாணவரகள கவனம ெசலததவர. தமழெமாழ கடடைர ேசாதைனயனேபாத எனகக கலககம ஏறபடம. 12. தமழெமாழ கறபதல என ெபறேறார ஈடபபாட ெசலததவர. என வகபபல மாணவர எணணகைக அதகம. ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத பாடததைணப ெபாரைளப பயனபடததவார. 76 பரவ இ தவைணச ேசாதைனயல. வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத 1 பனமைற ெசாறகளஞசயதைத வலயறததவார. தமழெமாழ கடடைரையச ெசயயா மாணவரகைள 1 ஆசரயர கணடபபார. 1 2 1 3 2 4 34 5 5 சறறச சழல கறகள : STS 1 1 TS KS B SB 2 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 13. 15. 17.

மாதர தமழெமாழ கடடைரகைள அடககட மளபாரைவ ெசயேவன. என ெசாறகளஞசய வளததனால தமழெமாழ கடடைரயல அதக பளளகள ெபறேவன. நாளதழகைளப படபேபன. என ெசாறகளஞசயதைதப ெபரகக தனமம சஞசைககள. 19. 20. 1 1 TS KS B SB 2 2 3 34 5 4 5 1 2 3 4 5 77 .STS 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful