kajian tindakan

MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL, MELAKA.

C.MURUGAYAH A/L CHINNIAH @ SINNIAH

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA KEGURUAN (KEPUJIAN) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT 2009

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh : 23 April 2009 ……………………………

Tandatangan : Nama Calon : C.Murugayah A/L Chinniah

@ Sinniah Nombor Matrik : 660805045139002

PENGHARGAAN

Segala pujian ditujukan kepada Tuhan ‘ Lord Ganesha ’ kerana dengan izin-Nya penulisan kertas kajian ini yang bertajuk ‘ Masalah Penggunaan Perbendaharaan Kata Dalam Penulisan Bahasa Tamil Di Kalangan Murid-murid Sekolah Tamil, Melaka’.

Di sini saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung budi buat Encik Vespanathan Supramaniayam selaku penyelia semasa menyempurnakan kajian ini.Saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar, guru-guru dan murid-murid SJKT Ladang Diamond Jubilee,SJKT Jasin, dan SJKT Ladang Bukit Asahan untuk membantu memudahkan kajian saya.Tidak ketinggalan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri manakala anak-anak saya yang masih dalam alam kanak-kanak kerana sanggup mengorbankan masa mereka bersama saya dalam menghabiskan kajian ini.

The purpose of this study is to determine students vocabulary in year 4 and factors that influence in their composition writing. technics of teaching and learning vocabulary. this research give benefits to those who take early steps in composition writing among tamil students. This research also includate the progress from sex factor. SJKT Asahan and SJKT Jasin. students academic achievement. Students ability to achieved their vocabulary and also factors that influence. . Each of catecory was assessed in Tamil composition writing. Students vocabulary include. in three category of words like nouns. students sosio-economic background and the relationship factors between towards the students vocabulary in composition writing.ABSTRACT Each teacher has his or her style of teaching that provides the most effective way to help students grasp the desired learning method to improve their composition. The study was conducted at SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.verb and adjective. Data collected from this research. Data was collected in quanlitative like the enquiry method and also qualitative like observation technics and interview with some experience teachers. Sample comprised of 3 catecory which are good. help to concentrate in teaching technics of vocabulary by Tamil language teacher. students preparation for learning and also technics in carrying out the vocabulary in composition writing. average and poor in their study. As summary. 30 students from year 4 taken as sample for this research.

. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan sejauh mana murid tahun 4 memahami dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. sederhana dan rendah. dapatan kajian ini akan memberikan faedah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil khususnya di peringkat awal penulisan karangan. kedudukan pencapaian akademik murid dan Latar belakang sosio ekonomi murid.ABSTRAK Setiap guru mempunyai cara mengajar tersendiri yang berkesan untuk membantu murid-murid memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis karangan. kesediaan murid untuk belajar dan teknik pelaksanaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Pertalian antara faktor -faktor di atas dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kajian ini telah dijalankan di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. Data kajian ini akan diperolehi melalui kaedah secara kuantitatif iaitu dengan menggunakan soal selidik dan juga secara kualitatif iaitu menggunakan teknik pemerhatian serta temu bual dengan guru-guru berpengalaman. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. Data-data Kualitatif akan digunakan sebagai data sokongan di dalam penyelidikan ini. Melalui penyelidikan ini. Sebagai kesimpulan. teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata. Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid tahun 4 seramai 30 orang murid di sebuah Sekolah Tamil di Kawasan Jasin. Setiap kategori perbendaharaan kata ini akan dijadikan bahan penilaian dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Penguasaan perbendaharaan kata ini akan dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kata nama. Murid yang akan dipilih terdiri daripada tiga kategori pencapaian iaitu kumpulan pencapaian tinggi. Kemampuan murid mengetahui dan menguasai perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhinya akan dikaji dalam penyelidikan ini dan dilihat dari sudut akademik dari segi faktor jantina. kata kerja dan kata sifat. saya akan dapat menumpukan teknik pengajaran perbendaharaan kata guru Bahasa Tamil.

2 Faktor-faktor mempengaruhi Penguasaan Perbendaharaan kata 12 Dalam Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.2.2 Faktor Disiplin 13 2.4 Kepentingan Kajian 1.5 Batasan Kajian 8 1.1 Pernyataan Masalah 1.1 Tujuan Penguasaan Perbendaharaan Kata Dalam 11 Penulisan Karangan Bahasa Tamil 2.0 Pengenalan 10 2.1 Faktor Akademik 12 2.7 Rumusan 10 1 2 4 6 9 i BAB 2 Tinjauan Literature 2.0 Pengenalan 1.2 Objektif Kajian 3 1.3 Faktor Peribadi 15 .3 Soalan Penyelidikan 1.i KANDUNGAN Mukasurat Abstrak BAB 1 1.6 Definisi istilah 1.2.2.

2.2.1 Pengusaan perbendaharan kata murid murid sekolah rendah 28 tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 4.4 Pengumpulan data kajian 25 3.2 Keputusan kajian 4.1 Reka bentuk Kajian 3.1 Pengenalan 4.murid tahun 4 33 mengikut lokasi penempatan murid.2 Sampel Kajian 22 3.2.6 Rumusan 26 21 21 25 25 BAB 4 4.2. 4.2.3 Instrumen 23 3.3 Pengusaan perbendaharaan kata mengikut jantina 37 27 27 .3.1 Soal-Selidik 24 3.4 Rumusan 20 BAB 3 3.2 Temubual 3.3.4 Faktor Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Perbendaharaan Kata 17 Dalam Penulisan Karangan 2.0 Pengenalan 3.5 Penganalisisan data kajian 3.2 Pengusaan perbendaharaan kata murid.3 Kajian Barat Tentang Penguasaan Perbendaharaan kata 19 Dalam Penulisan Karangan 2.

4.3.1 pengunaan multimedia terhadap pembelajaran murid 45 4.4.3 Respon murid-murid 4.4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak 43 4. Senarai singkatan kata Rujukan Lampiran Soal-selidik Lampiran Temu bual 65 ii 66 40 40 52 54 57 68 72 SENARAI SINGKATAN KATA .6 Penutup BAB 5 5.1 Bilangan adik-beradik 4.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.5 Respon guru-guru yang mengajar bahasa tamil 49 4.2 Cadangan-cadangan 5.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada 3 pengusaan 47 perbendaharaan kata murid.4.1 Rumusan Perbincangan dan cadangan 5.4.

kata sifat .kata kerja .pusat perkembangan kurikulum ii No.ujian penilaian sekolah rendah .persatuan ibu bapa dan guru .jadual Senarai Jadual dan Rajah Halaman .KN KK KS PIBG UPSR N BBM PPK .bahan bantu mengajar .nilai .kata nama .

iii SENARAI RAJAH . Jadual 7 : Mata pelajaran yang diminati Jadual 8 : Bilangan karangan yang telah ditulis.Jadual 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah tahun 4 22 25 28 30 32 33 34 35 Jadual 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid. Jadual 3 : Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Jadual 4 : Bilangan adik beradik Jadual 5 : Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak Jadual 6 : Pengunaan multimedia terhadap pembelajaran.

Rajah 2 : Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah tahun4 mengikut lokasi penempatan murid. bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan setiap insan.0 PENGENALAN Henry Guntur Tarigan(1982). “Kualiti kebolehan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada .Rajah 1 : Penguasaan perbendaharaan kata murid murid sekolah rendah tahun 4. 23 26 iv BAB 1 1.

guru memberi bimbingan yang baik dan jelas ke atas perbendaharaan kata di atas. semestinya pengajaran bahasa Tamil dapat mengembangkan perbendaharaan kata murid dari segi kemahiran mendengar. Seseorang itu akan lebih menghayati. Sekiranya. membaca dan menulis. Di sini guru merupakan model utama dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan perkara ini. Dengan penguasaan 1 perbendaharaan kata yang banyak murid dapat mengorak langkah dan mencetuskan idea yang bernas semasa berkomunikasi atau dalam penulisan. Kemahiran berbahasa menonjolkan pengetahuan seseorang itu sangat dalam. memahami dan menambahkan pengetahuannya jika ia berjaya mengembangkan dan memantapkan lagi keupayaan perbendaharaan kata. Maka secara tidak langsung. maka murid juga tidak akan menghadapi sebarang kesukaran semasa mengaplikasikanya dengan makna yang . Semakin kaya perbendaharaan kata yang kita miliki semakin besar kemungkinan kita fasih berbahasa” Pendapat di atas jelas menonjolkan kepentingan perbendaharaan kata yang mesti dimiliki oleh murid demi kelancaran berbahasa mereka. Maka aspek perbendaharaan kata memberi manfaat yang tinggi nilainya kepada setiap murid untuk memantapkan bahasa. berinteraksi.kuantiti perbendaharaan kata. Penguasaan perbendaharaan kata dianggap sebagai inti kehidupan murid. murid akan lebih senang menulis karangan Bahasa Tamil. Maka kebolehan berbahasa akan meningkat bila kuantiti dan kualiti perbendaharaan kata semakin meningkat.

Selain itu. karangan yang baik. Guru banyak memberi perhatian kepada isi untuk mengolah karangan berbanding perbendaharaan kata. . Sehubungan dengan itu. Dalam aspek pengajaran perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi tajuk karangan. 1. Jika ditinjau secara keseluruhan. 2 Smith (1983 : 4) dalam buku ‘ Understanding Reading ’. masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid di peringkat sekolah rendah sekaligus memberi kesan keatas penguasaan kemahiran asas seperti membaca dan menulis khususnya dalam penulisan karangan bahasa Tamil.1 PENYATAAN MASALAH PENYELIDIKAN Masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Tamil merupakan penghalang terbesar bagi murid-murid untuk menghasilkan sebuah dan pembelajaran penulisan karangan. Semasa penulisan karangan murid akan menyelitkan perbendaharaan kata yang mereka faham atau sebaliknya. para guru haruslah menjadi ‘ role model’ kepada murid dalam memantapkan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan bahasa Tamil. bentuk perbendaharaan kata diajar dalam penulisan bahasa Tamil oleh guru hanya memberi penerangan secara langsung kepada murid makna perkataan sama ada ia baru atau sukar.tepat dalam penulisan karangan.

Kenyataan diatas memberi implikasi bahawa kecerdasan individu boleh diuji melalui cara seseorang menggunakan dan memahami makna perbendaharaan kata itu sendiri.2 OBJEKTIF PENYELIDIKAN Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penguasaan perbendaharaan kata di kalangan murid Tahun 4 dan faktor-faktor menpengaruhinya dalam penulisan karangan bahasa Tamil dalam proses pengajaran dan pembelajaran. this is a characteristic of all the world’s languages and seems to reflect the way the human brain works best. using a few elements very productively rather than many elements in a restricted manner ”. 1. Melihat penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bahasa Tamil dan faktor-faktor mempengaruhinya dalam kalangan murid mengikut .“ Once we get a word into common use. Ini menjelaskan lagi bahawa perbendaharaan kata yang luas amat penting untuk menguasai sesuatu bahasa dari segi pertuturan dan penulisan. 3 b. Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: a. Melihat sejauh mana murid Tahun 4 dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan bahasa Tamil. we like to give it as many meanings as possible.

kata kerja dan kata sifat dalam konteks ayat yang mempengaruhi semasa penulisan karangan Bahasa Tamil? 4 Soalan Penyelidikan 2 : .jantina. c. Menganalisis sejauh mana faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. d) Mengenalpasti implikasi pengajaran dan pembelajaran guru yang megajar Bahasa Tamil yang memberi kesan ke atas perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan bagi murid Tahun 4.3 SOALAN PENYELIDIKAN Berdasarkan objektif-objektif di atas. 1. kajian ini berikut: akan dapat menjawab soalan-soalan Soalan Penyelidikan 1: Bagaimana penguasaan dan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 dari aspek kata nama.

4 KEPENTINGAN KAJIAN .Adakah perbendaharaan kata yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan Bahasa Tamil disampaikan dalam bentuk yang mudah difahami makna dan diingati oleh murid mengikut jantina? Soalan Penyelidikan 3 : Adakah faktor-faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi kesan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 ? Soalan Penyelidikan 4 : Apakah masalah yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil yang memberi implikasi dalam pengajaran perbendaharaan kata Bahasa Tamil bagi murid Tahun 4 semasa sesi penulisan karangan? 5 1.

Disamping itu. penyelidikan ini juga akan dapat memberikan maklumat tentang pencapaian murid lelaki dan perempuan dalam penguasaan perbendaharaan kata. 2. 3. Maka guru dapat mencari teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Dengan ini. Dengan ini guru yang bertanggungjawab mengajar kelas berkenaan akan lebih mudah merancang strategi dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan tersebut. Penyelidikan ini juga boleh dijadikan sebagai panduan dalam menyusun dan menyediakan bahan bacaan dengan memilih perbendaharaan kata yang sesuai dengan 6 peringkat umur murid. SJKT Asahan dan SJKT Jasin. Hasil dari kajian ini akan dapat diketahui tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.Penyelidikan ilmiah ini diharap akan dapat membantu menyempurnakan dan lebih memurnikan proses pendidikan Bahasa Tamil seperti berikut: 1. akan dapat mencerminkan kelemahan murid khususnya penguasaan perbendaharan kata dalam konteks ayat yang lengkap di mana menyempurnakan sesuatu karangan. Kepentingan ini boleh dimanfaatkan pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dalam merangka dan memperkemaskan kurikulum mata pelajaran Bahasa . faktor. Manakala pihak Panitia Bahasa Tamil dan pentadbir sekolah akan dapat mengenalpasti kelemahan-kelemahan penguasaan bahasa murid.faktor yang dikenalpasti akan membantu dalam proses pengusaan perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. Penyelidikan ini juga.

Selari dengan penyelidikan ini. 6. 7 . 5. 4. ibubapa yang menjadi guru pertama akan menyedari tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil kepada anak-anak mereka semasa berinteraksi secara langsung dalam kehidupan harian mereka. Segala teknik.Tamil di peringkat sekolah rendah mengikut tahap kecerdasan murid pada masa akan datang. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. pihak Bahagian Pendidikan Guru ( BPG) juga boleh mengambil perhatian dalam menyediakan program yang sesuai kepada bakal guru. Dengan pendedahan ini. penguasaan sistem tatabahasa yang sempurna dan penguasaan perbendaharaan kata yang lengkap perlu dijadikan titik tolak dalam menyediakan seorang guru Bahasa Tamil yang berjaya dan sempurna. Penyelidikan ini juga akan memberi manfaat kepada pihak penerbit buku dalam mempertimbangkan pemeringkatan kesukaran perbendaharaan kata atau ayat yang hendak didedahkan dalam penulisan karangan kepada murid-murid yang berada dalam pelbagai peringkat kemahiran dan penguasaan bahasa.

Bahasa interaksi ibu bapa. Jumlah ahli keluarga yang besar atau kecil 4.Latar belakang pendidikan keluarga 2. bacaan dan penulisan. Aspek kemudahan yang disediakan di rumah. Dalam kajian ini. Dalam pada itu. murid akan menggunakan perkataan yang sesuai dan tepat bagi mengolah isi dan gugusan idea yang jitu semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. 8 . 5. 1. pemboleubahpembolehubah adalah dibataskan kepada perkara-perkara seperti berikut: 1 . Pendapatan keluarga 3. tentang kepentingan mereka menguasai perbendaharan kata Bahasa Tamil yang luas untuk diaplikasikan dalam lisan. penyelidikan ini diharap akan dapat memberikan panduan kepada murid-murid sekolah.7. Ini adalah kerana ia merupakan penyumbang terbesar dalam menentukan pencapaian penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam kalangan murid di sekolah rendah. Dengan ini.5 BATASAN KAJIAN Di dalam penyelidikan ini. pengkaji akan memilih faktor sosioekonomi keluarga yang merupakan salah satu faktor yang dianggap memberi kesan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil pada peringkat awal.

disiplin. akademik dan persekitaran pembelajaran murid dalam menyumbang kepada pencapaian penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Istilah tersebut dijelaskan maksudnya sepertimana yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini. bentuk kata dan rangkaian kata yang sesuai dengan keupayaan murid tersebut. Perkataan serta makna yang diketahui dan dikuasai boleh menggambarkan kepekaan bahasa setiap murid.6. 1.Penyelidikan ini juga akan meninjau secara ringkas. 9 Perbendaharaan kata adalah satu istilah kelompok atau saiz perkataan yang dikuasai oleh murid dengan menguasai maksud yang tersurat dan tersirat. Ini adalah kerana setiap soalan yang dituju kepada murid kemungkinan menjadi sensitif kepada ibu bapa . Maka pengkaji berhati-hati semasa menyediakan soalan soal selidik semasa penyelidikan ini. Ini merangkumi istilah-istilah dalam pelbagai bidang. Makna pula merangkumi . faktor peribadi murid.1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA Penguasaan Perbendaharaan kata merujuk kepada aspek atau bidang perkataan yang dikuasai oleh para murid berdasarkan setiap perkataan yang disediakan. 1.6 DEFINASI ISTILAH Terdapat istilah Perbendaharaan kata yang digunakan dalam penyelidikan ini.

7 RUMUSAN Bab ini telah menjelaskan tentang penyataan masalah penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4.0 PENGENALAN Cadangan penyelidikan ini dibuat dengan melakukan tinjauan ke atas penyelidikan yang berkaitannya. masalah peribadi (sosioekonomi) serta persekitaran pembelajaran yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. penggunaan perkataan dalam pelbagai konteks bahasa seperti laras serta ragam bahasa. Pengkaji akan memfokuskan kepada teori-teori dan konsep-konsep berhubung dengan permasalahan penyelidikan dan dijadikan sebagai kerangka konsepsi atau ‘ conceptual framework’. batasan kajian serta definasi istilah berkenaan dengan tajuk ini telah dibincangkan dalam bab ini.1 TUJUAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM .makna menurut konsep. Objektif kajian. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. masalah disiplin. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah tujuan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan serta beberapa tinjauan literature berkaitan dengan masalah akademik. 10 2. kepentingan kajian. 1. fungsi. jenis.

d) menguji minda murid dan keupayaan murid mencetus idea yang bernas. . Secara umumnya. faktor peribadi dan persekitaran pembelajaran. c) memberi peluang kepada murid membuahkan karangan yang baik. Antara faktor-faktor yang boleh menjejaskan prestasi karangan Bahasa Tamil ialah faktor akademik. e) elakkan murid menamatkan karangan secara tergantung. 11 2.PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL Murid harus memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata dari masa ke semasa.2 FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA TAMIL. c) mempertingkatkan lagi laras bahasa dalam sesuatu tajuk. b) menggalakkan murid memberi perhatian kepada perkataan atau penggunaan perkataan. penguasaan perbendaharaan kata penulisan karangan Bahasa Tamil akan dapat. dalam Murid belajar perbendaharaan kata dengan penuh minat sekiranya guru dapat : a) menarik minat murid. b) dapat mengolah isi dengan lebih baik . a) memantapkan lagi bahasa dalam penulisan karangan. Ini tergambar dengan jelas betapa perlunya faktor–faktor yang mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. faktor disiplin murid.

2.2.1 FAKTOR AKADEMIK Menurut Professor Koddumudi Shanmugam 2001, Tamilnadu, murid menghadapi masalah perbendaharaan kata adalah kerana huruf-huruf Bahasa Tamil itu sendiri. Huruf bahasa Inggeris adalah hanya 26 huruf sahaja. Tetapi dalam Bahasa Tamil murid terpaksa menguasai 247 huruf secara terperinci. Kadang-kadang guru yang tidak arif dalam Bahasa Tamil memberi kesan kepada murid dari segi perbendaharaan kata. Maka Perbendaharaan kata yang dibina tidak sesuai mengikut kategori umur murid serta aras pamahaman yang tinggi. Murid yang tidak mengeja huruf menghadapi kesukaran dalam menguasai

perbendaharaan kata. Secara tidak langsung, murid tidak dapat mengaplikasikannya dalam pembinaan ayat serta dalam penulisan karangan.

Beliau juga melafazkan secara terperinci mengenai faktor akademik. Di mana pada mulanya guru harus mengetahui perkataan yang murid kenali semasa berinteraksi dengan murid. Dengan cara ini guru menuliskan perbendaharaan kata yang murid tahu dan hubung kaitkan perbendaharaan kata yang tidak ketahui di dalam pembinaan ayat. Pembelajaran ini nampaknya mudah iaitu hanya dengan menghubungkan perbendaharaan kata yang telah diketahui oleh murid melalui sesi perbincangan. Lebih-lebih lagi teknik ini memberi faedah besar kepada murid yang belum lagi mengetahui perbendaharaan kata. Pendek kata, faktor akademik dari segi penguasaan perbendaharaan kata ini dapat diatasi dengan cara mudah kepada abstrak. Maka sudah tentu lama kelamaan murid dapat lebih memantapkan lagi penulisan karangannya secara 12 tidak langsung. Ini menunjukkan kecemerlangan perbendaharaan kata adalah sangat

penting kepada murid untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam penulisan karangan

Bahasa Tamil. Penguasaan perbendaharaan kata memberi implikasi kepada murid dari segi pemahaman tajuk dalam penulisan karangan. Kemahiran perbendaharaan kata murid dapat menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang dalam penulisan karangan. Oleh itu, para guru perlu menjadi fasilitator kepada murid supaya mengelakkan mereka gagal mencapai kecemerlangan dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.

2.2.2 FAKTOR DISIPLIN Penguasaan Perbendaharaan kata yang banyak diperolehi oleh setiap murid ialah harta penting bagi mereka untuk menguasai kemahiran berbahasa, menambahkan pengetahuan, meluaskan pandangan dan mengembangan daya berfikir dalam penulisan karangan. Penguasaan perbendaharaan kata adalah perlu untuk semua murid, khususnya bagi murid yang lemah dari segi membaca dan menulis. Masalah tidak membuat kerja rumah iaitu tidak menulis karangan dengan sempurna , menulis karangan tergantung, ponteng sekolah mengakibatkan murid tidak bergiat dalam penguasaan perbendaharaan kata. Ini adalah kerana murid tidak faham maksud sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu karangan. Walaupun ia dianggap tidak serius pada jangka masa pendek, tetapi pada jangka masa panjang masalah ini menjadi virus yang tidak dapat mencari vaksinnya.

Menurut Broom M.E ( 1951) Perkembangan dan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid adalah satu proses berterusan iaitu proses seumur hidup mengikut peringkat umur mereka. 13

Dalam pada itu, guru harus mencari alternatif lain untuk mengurangkan murid –murid yang menghadapi masalah disiplin. Antara teknik yang guru boleh aplikasikan untuk masalah ini ialah toeri kecerdasan pelbagai(TKP) yang dipelapori oleh Howard Gardner. Dalam konteks TKP, Gardner (1983) mendefinisikan kecerdasan seperti berikut: “An intelligence is the ability to solve problems, or to create products that are valued within one or more cultural settings” TKP bukan sahaja memperluas keluarga kecerdasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell dan Dee Dickinson (1958) merumuskan definisi Howard Gardner seperti berikut : a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. c) kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Di sini, pengkaji telah mengaitkan masalah disiplin dengan teori ini adalah kerana guru dapat menanggani murid yang bermasalah disiplin dengan mengaplikasikan teori ini. Di

mana, guru akan dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara berlainan. Misalnya, sekiranya guru telah mengenalpasti murid yang sering malas menulis karangan, guru dengan menggunakan kecerdasan ‘ verbal linguistic’, boleh menyediakan permainan bahasa, teka silang kata dan perkataan. Dengan cara ini, secara tidak langsung guru boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata yang menjurus kepada penulisan 14

karangan. Teknik ini akan dapat meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid bermasalah. Maka murid seronok ke sekolah. Kadar ponteng kelas akan menurun. Pembelajaran di kalangan murid dari segi perbendaharaan kata akan berlaku secara langsung. Masa mengajar bagi penulisan karangan Bahasa Tamil tidak terganggu dan prestasi meningkat dalam mata pelajaran ini. 2.2.3 FAKTOR PERIBADI Dari segi perspektif rumah, murid menggunakan perbendaharaan kata Bahasa Tamil berunsur bahasa dialek atau bahasa pasar. Murid membawa bahasa pertuturan ini ke dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Murid menganggap bahawa Bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda mereka. Maka tanpa disedari murid menggunakan perbendaharaan kata yang salah serta tidak sesuai dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Selain daripada faktor bahasa ibunda murid, terdapat beberapa faktor lain juga turut mendorong situasi kesalahan perbendaharaan kata dalam kalangan murid. Antara faktor tersebut ialah dari segi sikap dan budaya membaca. Dari segi sikap, jelas memperlihatkan murid mengambil mudah kerana pada asasnya Bahasa Tamil adalah bahasa ibunda dan bahasa pertuturan murid. Mereka menjangkakan bahawa sebagai penutur asli Bahasa Tamil, mereka menguasai sepenuhnya sistem dan bentuk Bahasa Tamil. Para murid seharusnya bijak menyesuaikan penggunaan perbendaharaan kata dalam bentuk penulisan karangan berbanding pertuturan. Komunikasi dalam domain yang tidak rasmi lazimnya berlaku pengguguran

perbendaharaan kata yang dibenarkan atas faktor penjimatan masa dan sebagainya. Meskipun begitu, perbendaharaan kata 15

Ini menunjukkan murid kurang menitikberatkan bahan bacaan bermutu sehingga melemahkan penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Melalui sumber-sumber bacaan yang berwibawa ini. Masalah lain yang membelenggu murid ialah masalah memiliki perbendaharaan kata yang terhad. sistem dan rumus perbendaharaan kata itu harus tepat. Perkara ini bertitik tolak daripada kurangnya amalan budaya membaca karya-karya kreatif yang setentunya memiliki perbendaharaan kata yang luas. para murid bukan sahaja memperolehi maklumat terkini malah juga berupaya menjana idea-idea yang membina dan kretif dalam penulisan karangan Bahasa 16 . Kekurangan budaya membaca bahan bacaan bermutu akan menyebabkan kurangnya kematangan dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam menjana idea semasa penulisan karangan Bahasa Tamil.atau unggapan tersebut dapat difahami oleh pendengar. Bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa dan budaya sesuatu komuniti. jurnal-jurnal serta mengikuti isu dalam dan luar negeri bagi memperkayakan lagi penguasaan perbendaharaan kata mereka. Jika tidak. berlakunya pengulangan isi yang sama beberapa kali di dalam karangan. berlakulah kesalahan bahasa dari segi makna. informasi yang diterima akan dianggap betul tanpa mengetahui informasi tersebut sebenarnya mengandungi kesalahan perbendaharaan kata. Seperti kata Munsyi Abdullah “lagi kutebas pohon di hutan. Namun dalam konteks penulisan karangan. baru kutahu luasnya belantara”. Kesalahan perbendaharaan kata akan menyebabkan makna sesuatu ayat menjadi lain terutamanya dalam penulisan karangan. Maka yang demikian. Adalah baiknya murid membiasakan diri mereka membaca surat khabar. kasalahan ayat yang tidak gramatis.

Sekiranya guru tidak 17 . Walaupun. Teknik pengajaran perbendaharaan kata yang lemah memyebabkan murid mundur dalam sesuatu bahasa. dalam kajiannya menyatakan kesukaran perbendaharaan kata terletak pada jumlah suku kata yang terdapat dalam sesuatu perkataan. hanya murid yang cerdas sahaja dapat menggunakan perbendaharaan kata sedemikian. Selain itu. Proses pembelajaran holistik menuntut murid khususnya menerokai dan mencari ilmu demi meningkat ilmu pengetahuan serta meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata serta kemahiran penulisan karangan mereka.UM (1987:169). satu idea yang baik tetapi bahasa ibunda mereka kian merosot. Seandainya. Dengan ini.4 FAKTOR TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN KATA Menurut Dr. 2. ada segelintir murid fasih dalam bahasa lain berbanding bahasa ibunda. Maka hanya murid cerdas sahaja menggunakan perbendaharaan kata yang susah serta kompleks dalam penulisan karangan.Tamil. Lebih-lebih lagi. Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris juga menjadi satu tanggapan kepada ibubapa supaya anak mereka berinteraksi dalam bahasa Inggeris sama ada di rumah ataupun di luar.“ Memperkayakan perbendaharaan kata akan menjuruskan sesuatu bahasa itu menjadi bahasa ‘Communicability’ kepada masyarakat. Khadijah Rohani(1982). Ibu bapa yang berpendidikan beranggapan anaknya perlu lebih arif dalam bahasa Inggeris. sudah pasti perkataan itu sukar bagi murid.Rasaram. perkataan tersebut panjang dan banyak suku kata.2.

18 . Murid tidak menghadapi masalah semasa menyusun isi dan menyampaikan hujah dalam penulisan karangan.menggunakan teknik yang menarik semasa pengajaran perbendaharaan kata. c) memperkenalkan makna perbendaharaan kata semasa penulisan karangan. Maka ia membawa implikasi terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil. b) menjalankan latihan ejaan dengan teknik pengulangan perbendaharaan kata. Selain itu. Dengan teknik begini. Guru harus memastikan setiap perbendaharaan kata perlu diingat oleh murid mesti diulang beberapa kali dalam jangka waktu berpatutan. murid dapat memperkayakan lagi khazanah perbendaharaan kata serta mengaplikasikannya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil tanpa diragui. Guru boleh mengaplikasikan kepelbagaian teknik dalam pengajaran perbendaharaan kata mengulang dengan cara berikut: untuk a) latihan menyebut perbendaharaan kata berulang-ulang semasa menulis karangan. d) kerap menggunakan kamus untuk mencari sama makna bagi perbendaharaan kata . Teknik pengulangan perbendaharaan kata merupakan teknik yang baik semasa penulisan karangan Bahasa Tamil. Teknikteknik pengajaran yang pelbagai akan membantu murid mengenalpasti banyak perbendaharaan kata dan frasa. sudah pasti pengetahuan perbendaharaan kata anak murid cetek seperti katak dibawah tempurung. Murid mampu dan mahir menggunakannya dalam apa jua jenis penulisan karangan Bahasa Tamil. murid juga akan lebih mahir mengubahsuai penggunaan perbendaharaan kata mengikut tajuk penulisan karangan.

meminjam perbendaharaan kata. Beliau mendapati. Antara beberapa kajian terhadap teknik pengajaran perbendaharaan kata dalam kemahiran menulis karangan ialah kajian Rinvolucri (1983) yang telah menggunakan surat kiriman sebagai satu teknik pengajaran. Menurut Tarigan (1987) terdapat beberapa keuntungan jika guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran perbendaharaan kata. McCarthy (1954) telah melaporkan bahawa terdapat juga pertalian yang positif dan signifikan di antara kualiti karangan murid dengan status sosioekonomi keluarga mereka. guru dapat menjadikan pengajarannya lebih bervariasi. Beberapa kajian yang telah dibuat di luar negara menunjukkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata dapat memperkayakan teks karangan murid. Dapatan kaedah kajian ini membuktikan murid memperolehi kemahiran menulis karangan melalui teknik ini. Hasil kajiannya.. frasa dan struktur ayat dan dapat memperkayakan teks karangan murid sendiri.3 KAJIAN BARAT TENTANG PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA DAN FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHINYA DALAM PENULISAN KARANGAN . Berhubung dengan pautan ini. beliau mendapati bahawa murid menggunakan surat kiriman beliau sebagai model.2. murid-murid yang datang dari status sosioekonomi yang tinggi telah menghasilkan penulisan 19 . Antaranya. Ini akan dapat mengorah langkah murid untuk mahir dalam bidang penulisan karangan Bahasa Tamil. menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan bersungguh-sungguh.

faktor peribadi dan faktor teknik pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata. Kajian oleh Clark dan Shields ini menunjukkan bahawa para murid yang menghadapi masalah disiplin adalah murid yang kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka.4 RUMUSAN Berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dikemukakan. faktor disiplin.karangan yang lebih baik khususnya dalam aspek struktur ayat dan perbendaharaan kata.Oleh itu. Ini menunjukkan bahawa faktor sosial mempengaruhi kualiti karangan. penyelidikan ini akan memfokuskan faktor-faktor tersebut dan akan cuba melihat perkaitannya dengan penulisan karangan Bahasa Tamil. 2. Ibu bapa yang sering meluangkan masa bersama anak-anak akan mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. 20 . Manakala menurut kajian Clark dan Shields (1997) dalam kajiannya mengenai masalah disiplin murid mendapati salah laku murid seperti ponteng sekolah dan malas membuat kerja rumah mempunyai perkaitan dengan masalah hubungan dan interaksi di antara ibu bapa dan murid tersebut. terdapat perkaitan di antara penguasaan perbendaharaan kata dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan Bahasa Tamil iaitu faktor akademik.

3. Metodologi yang disarankan ini adalah untuk menjawab persoalan kajian dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kaedah yang sistematik memastikan fakta-fakta yang diperolehi untuk membuat keputusan yang jitu serta boleh dipercayai. Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. penyelidikan perlu dilakukan secara sistematik dan saintifik. Penyelidikan ini merupakan satu kajian bertujuan untuk mengkaji penguasaan perbendaharaan kata di dalam Bahasa Tamil yang menjadi faktor penghalang kepada murid tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kaedah kuantitatif digunakan bagi mendapatkan data tentang kesediaan murid dari segi penguasaan perbendaharaan kata mengikut kategori kata nama. Data tersebut akan diperolehi secara triangulasi iaitu dengan menggunakan soal-selidik bagi 21 . kata sifat dan kata kerja. daripada Kementerian Pelejaran Malaysia. Menurut Mohd. Majid Konting (1990). pengkaji akan mendapatkan kelulusan untuk bidang dan tajuk kajian yang Perancangan dipilih. sampel kajian dan alat kajian. Bahagian Dan Penyelidikan Pendidikan.0 PENGENALAN Bahagian ini akan menghuraikan beberapa perkara penting tentang reka bentuk kajian.BAB 3 3.1 REKA BENTUK KAJIAN Sebelum memulakan kajian ini. kesediaan guru dalam memperkayakan perbendaharaan kata murid Tahun 4 serta faktor-faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan penulisan karangan Bahasa Tamil.

Dalam penyelidikan ini responden adalah terdiri daripada 30 orang murid Tahun 4 dari tiga buah sekolah tersebut dan 5 orang guru di SJK(T) Ladang Diamond Jubilee. sepuluh lagi akan dipilih daripada murid yang berpencapaian lemah. setiap ahli mempunyai peluang yang sama untuk dipilih dan setiap pilihan yang dibuat adalah bebas di antara satu sama lain. Temu bual pula akan digunakan oleh pengkaji bagi mengetahui keadaan sebenar sampel-sampel yang dipilih dan ini akan melengkapkan penyelidikan yang dibuat. Kaedah secara rawak ini merupakan kaedah terbaik untuk memilih individu dalam sesuatu sampel. Seramai 30 sampel murid akan dipilh dalam pencapaian penguasaan penbendaraan kata murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Di sekolah ini. temu bual dengan guru serta melalui pemerhatian di kelas. sepuluh sampel lagi akan dipilih daripada murid kelas sederhana. Sampel ini akan dipilih oleh pengkaji kerana murid-murid Tahun 4 yang merupakan sampel kajian mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih bagi menjalankan kajian rintis. Dalam persampelan secara rawak.2 SAMPEL KAJIAN Sampel penyelidikan yang dikaji adalah melalui persampelan rawak mudah (PRM) atau ‘simple random sampling’. Manakala. 3.murid. Sepuluh sampel yang akan dipilih adalah daripada kelas pencapaian baik. Pengkaji juga akan menemubual beberapa orang sampel guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil untuk mendapatkan maklumat lanjut yang tidak diselidik melalui borang soal-selidik. murid-murid dalam tahap 2. akan dikategorikan 22 .

ini 23 3. pengkaji juga akan menjalankan sesi temubual secara formal dengan responden dan pentadbir sekolah. Maka pengkaji dengan mudah akan memilih secara rawak murid-murid mengikut tahap iaitu kumpulan murid pencapaian baik.3 INSTRUMEN KAJIAN Pengkaji akan membina sendiri instrumen penyelidikan berdasarkan kepada soalan-soalan penyelidikan. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil.iaitu bahagian A. 3.3. Selain itu. Penjelasan profile soal-selidik adalah bertujuan untuk mengetahui daripada siapa data penyelidikan akan diperolehi dan kepada siapa dapatan penyelidikan ini akan digeneralisasikan. Soal-selidik dibahagikan kepada tiga bahagian. Satu set soal-selidik akan disediakan dan soal-selidik ini akan dijawab oleh responden yang dipilih secara PRM. B dan C.secara pengkhususan ( streming). Pengkaji akan menggunakan satu set soal-selidik yang mengandungi 20 item. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukan dalam soal-selidik.1 SOAL-SELIDIK .

Bahagian ini akan terdiri daripada 4 konstruk faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang telah dipilih iaitu faktor peribadi. faktor–faktor mempengaruhi untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. pengkaji juga akan menemubual 5 sampel guru. Sebelum mengedarkan borang soal-selidik kepada murid. Temubual ini akan membantu pengkaji untuk mengetahui lebih .2 TEMUBUAL Sangat Tidak Setuju(STS) Tidak Bersetuju(TS) Kurang Bersetuju(KS) Bersetuju(B) Sangat Bersetuju(SB) 24 Setelah membuat soal-selidik.Borang soal-selidik akan diedarkan pada para murid untuk mendapatkan maklumat dari murid. Borang soal-selidik ini terdiri dari tiga bahagian. disiplin dan persekitaran pembelajaran. kertas Penulisan karangan Bahasa Tamil. Bahagian ini terdiri daripada latar belakang responden seperti jantina responden dan latar belakang keluarga mereka. bahagian B pula. guru akan menjelaskan cara menjawab soalan soal-selidik. mengenai prestasi keputusan PKSR 1. Tujuan temubual dijalankan adalah mengetahui beberapa maklumat yang gagal dikesan melalui borang soal-selidik. Dalam bahagian A terdapat biodata responden.3.Bahagian ini mengandungi 4 item berkaitan prestasi penulisan karangan Bahasa Tamil. Manakala bahagian C pula. Pengkaji akan memfokuskan juga keputusan PKSR. Jenis soalan di dalam soal-selidik penyelidikan ini akan menggunakan Skala Likert yang memerlukan jawapan mengikut skala yang ditentukan iaitu : 1 2 3 4 5 3. kertas penulisan karangan Bahasa Tamil.Setiap satu konstruk itu terdiri daripada 4 item berkaitan. akademik.

10 murid sederhana dan 10 murid lemah. data kualitatif akan dianalisis dan diselaraskan dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soal. Sementara itu. Data kualitatif diperoleh melalui temu bual dan pemerhatian. Secara ringkas penyelidikan ini merupakan . Penyelarasan ini akan dilakukan bagi memudahkan pengkaji mendapatkan maklumat 25 analisis dengan tepat. Sebelum soal-selidik diedarkan kepada responden. 3.terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Data kuantitatif diproses untuk mendapatkan peratusan sementara data kualitatif diproses untuk menyokong data kuantitatif. pengkaji juga akan menjalankan temubual secara formal dengan responden. Data daripada temu bual dan pemerhatian ini akan digunakan sebagai data sokongan kepada data kuantitatif. 3. Setelah itu.5 PENGANALISISAN DATA KAJIAN Data kuantitatif dianalisis dan diproses secara manual kerana jumlah item yang dikemukakan dalam soal-selidik tidak banyak.selidik. Pengkaji akan menyediakan 10 soalan sebelum menemubual guru-guru pakar Bahasa Tamil. Selain itu.4 PENGUMPULAN DATA KAJIAN Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan soal-selidik dan temubual. Data yang diperolehi melalui temubual ini akan dikumpul dan dianalisis selaras dengan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soalselidik. pengkaji terlebih dahulu mengenalpasti 10 murid cemerlang.pengkaji akan mengedarkan soal-selidik kepada responden.

Seramai 30 orang murid dipilih sebagai responden kajian.1 PENGENALAN Secara khususnya bab ini memberikan perhatian pada analisis dan hasil kajian yang diperolehi daripada penyelidikan yang dilakukan .6 RUMUSAN Penyelidikan yang dijalankan oleh pengkaji merupakan satu kajian yang bertujuan mengkaji tahap penguasaan perbendaharaan kata dan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Akhirnya.satu penyelidikan deskriptif yang akan menggunakan satu set soal-selidik dan temu bual. Tumpuan difokuskan dari segi objektif kajian iaitu menganalisis sejauhmana murid-murid Tahun 4. 26 BAB 4 ANALISIS DATA 4. Pengkaji juga akan memberi tumpuan ke atas sesi temubual. Bentuk penyelidikan ini dipilih supaya pengkaji akan dapat memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta-fakta yang diperolehi dan menerangkan tentang sampel dengan tepat. 3. Responden akan diberikan tempoh masa tertentu untuk melengkapkan borang soal-selidik. pengkaji akan mengumpul data dan menganalisiskan data yang diperolehinya. Alat penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji adalah satu set soal-selidik yang mengandungi item-item berkaitan faktor-faktor mempengaruhi dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. di SJK(T) Ladang Diamond .

kata kerja dan kata sifat bagi murid-murid sekolah rendah khusus murid tahun 4. kata nama sebanyak 20 patah perkataan dan kata sifat sebanyak 20 patah perkataan.. Dalam penulisan karangan Bahasa Tamil guru telah menyediakan jumlah kata kerja sebanyak 20 patah perkataan. 4.1 Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Kajian pengguasaan perbendaharaan kata meliputi kata nama. Keputusan kajian ini diberikan dalam bentuk jumlah dan (%) peratus. KK( kata kerja) dan KS(kata sifat). kata nama dan kata sifat. Di samping itu. Secara keseluruhannya kajian ini juga meninjau sejauhmana faktor sosio ekonomi mempengaruhi dan memberi implikasi dalam proses pengguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalanagan murid ini. 27 4.2 Keputusan Kajian Data daripada aspek yang dikaji memperlihatkan perbezaan pengguasaan perbendaharaan kata dari segi penggunaan kata nama. .2. Pengguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah dapat diklasifikasikan kepada kata kerja. kata kerja. SJKT Jasin dan SJKT Asahan dapat menguasai penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam konteks ayat yang lengkap di dalam penulisan karangan. kata sifat yang diringkaskan dan disebut sebagai KN(kata nama). kajian ini juga meninjau sejauhmana wujudnya perbezaan penggunaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dalam penulisan karangan di kalangan murid-murid sekolah rendah khususnya Tahun 4 mengikut jantina.Jubilee.

28 JADUAL 1 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 .Keputusan pencapaian ini dapat dirujuk melalui jadual 1 di bawah.

17. 29. JUMLAH (%) KATA KERJA 20 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 320 (1.SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1. 24. 3. 2. 13. 14. 20. 21. 23. 30. 27. 11.3 %) PERATUS 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 29 RAJAH 1 JUMLAH KESELURUHAN PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 . 25. 22. 10. 7. 6. 18. 6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 164 (1. 5. 8.4 %) KATA SIFAT 20 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14.2. 26. 4. 12. 28.6 %) KATA NAMA 20 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 275 (1. 19. 15. 9.%) JUMLAH N=60 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 759 (1. 16.

kata kerja dan kata sifat di kalangan murid-murid Tahun 4 di sekolah SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.Jumlah perkataan 400 350 320 300 250 200 164 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata 275 30 Jadual 1 memperlihatkan penggunaan kata nama. Daripada 30 sampel sebanyak 320 (1.6%) kata kerja. kata nama 275(1.4%) dan . SJKT Jasin dan SJKT Asahan.

tumpuan fikiran dan persediaan murid yang tidak dirancang. . Hasil kajian menunjukkan daripada 30 sampel. Murid-murid sebenarnya kurang bersedia 31 jika dibandingkan dengan waktu peperiksaan yang sememangnya fokus utama mereka adalah untuk berjaya. Secara keseluruhan kata kerja mengatasi jenis kata yang lain. Keterangan berhubungan dengan jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata diperjelaskan dalam rajah 1. Penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini mungkin disebabkan oleh beberapa factor semasa kajian dijalankan seperti persekitaran kelas. Ini menggambarkan sejumlah besar murid iaitu melebihi 50% belum dapat menguasai perbendaharaan kata dengan baik. Secara keseluruhannya 759 (1. sikap murid. kekangan masa ketika menulis karangan. Jika meneliti lebih dekat lagi kata kerja mengatasi jenis kata yang lain. manakala hanya 7 (23%) orang pula menggunakan perbendaharaan kata pada paras yang sederhana dan 14 (47%) orang murid hanya menggunakan bilangan perbendaharaan kata yang rendah.kata sifat (1. hanya 9 (30% ) orang sahaja dapat menggunakan 50% lebih daripada perkataan yang telah ditetapkan.3%) penguasaan perbendaharaan kata telah digunakan oleh kesemua sample dalam penulisan karangan.2%) kata sifat dgunakan dalam konteks ayat yang lengkap dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. motivasi.

Kelemahann murid –murid dalam penguasaan perbendaharaan kata mungkin berpunca dari pelbagai faktor seperti pengaruh bahasa lisan. Namun penguasaan perbendaharaan kata yang rendah ini boleh dipertingkatkan menerusi beberapa aktiviti pengayaan penguasaan perbendaharaan kata sama ada di sekolah mahupun di rumah. Kesimpulan ini jelas diperhatikan kerana dari 30 sampel. Sampel tersebut ialah sampel ke 22 dan 23. iaitu sample ke-13 dan 19.2 Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid. kata kerja dan kata sifat. Manakala 2 orang sampel pula menunjukkan penguasaan rendah iaitu di bawah 10patah perkataan sahaja merangkumi kata nama. mereka lebih menguasai kata kerja berbanding dengan kata nama dan kata sifat. mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga. 32 4. kaedah pengajaran yang berbeza serta motivasi terhadap pelajaran yang berlainan. . kata kerja dan kata sifat.2.Walau bagaimanapun data menunjukkan 2 orang sampel dapat menguasai lebih daripada 40 patah perkataan yang merangkumi kata nama. dialek daerah (telungu. Sebagai kesimpulannya hasil kajian menunujukkan daripada 30 sampel murid-murid Tahun 4. Malayalam) serta kurang memahami makna perkataan..

Lokasi yang berbeza ini turut membantu perbezaan Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4. Perbezaan ini dapat dilihat melalui data yang dipaparkan dalam jadual 2. . 33 JADUAL 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID.Penguasaan perbendaharaan kata murid-murid Tahun 4 mempunyai perbezaan yang ketara jika meninjau mengikut lokasi tempat tinggal murid-murid ini.

Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lokasi tempat tinggal Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju Kg Bukit Asahan Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Mesra Rim Taman Mesra Rim Taman Maju Taman Maju Taman Mesra Rim Kg Bukit Asahan Kata Kerja 8 6 5 12 3 16 13 6 11 6 9 10 14 4 12 13 6 3 14 7 8 0 2 14 5 6 11 15 9 10 Kata Nama 6 6 4 15 6 14 12 7 13 7 8 11 17 6 15 14 8 5 15 9 8 3 6 12 6 5 12 11 6 8 Kata Sifat 4 5 2 7 3 8 7 2 8 4 5 6 14 6 9 12 7 6 14. 6 5 1 1 5 3 2 6 4 3 4 Jumlah 18 17 11 34 12 38 32 15 32 17 22 27 45 16 39 39 21 14 43 22 22 4 9 31 14 13 29 30 18 22 Peratus (%) 30 % 28 % 18 % 57 % 20 % 63 % 53 % 25% 53 % 28 % 37 % 45 % 75 % 27% 65 % 65 % 35 % 23% 72 % 37 % 37 % 7 % 15 % 52 % 23 % 22 % 48 % 50 % 30 % 37 % 34 RAJAH 2 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MURID-MURID MENGIKUT LOKASI PENEMPATAN MURID .

SJKT Jasin dan SJKT Asahan. Murid-murid yang tinggal di Taman Maju memperlihatkan .Jumlah perkataan 200 150 100 50 0 KK KN KS Jenis Kata Kg Bukit Asahan Taman Mesra Rim Taman Maju 35 Daripada jadual 2 dan rajah 2. memperlihatkan perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut lokasi tertentu yang diwakili oleh SJK(T) Ladang Diamond Jubilee.

menguasai 44 patah perkataan kata kerja. penguasaan perbendaharaan kata agak sederhana iaitu patah perkataan. 50 patah perkataan kata nama dan 32 patah perkataan kata kerja 50 kata sifat. lokasi tempat tinggal seperti 36 kawasan setinggan. Bagi murid-murid yang tinggal di Kg Bukit Asahan pula. murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Mesra Rim pula. Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim. KN dan KS. Manakala. 67 patah perkataan kata nama dan 38 patah perkataan kata sifat. motivasi dan dorongan ibu bapa. Jika dilihat dari data di atas terdapat satu perbezaan yang ketara dalam penguasaan perbendaharaan kata antara murid yang tinggal di lokasi Taman Maju. Jumlah keseluruhan penguasaan 3 jenis perbendaharaan kata muridmurid ini meliputi 691patah perkataan.penguasaan kata kerja paling tinggi 153 patah perkataan diikuti dengan kata nama 158 patah perkataan dan kata sifat 99 patah perkataan. Secara wajarnya. Secara keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju berjumlah 410 patah perkataan meliputi KK. kajian membuktikan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid yang tinggal di lokasi Taman Maju lebih tinggi daripada murid-murid yang tinggal di lokasi Kg Bukit Asahan dan Taman Mesra Rim. Jumlah keseluruhan penguasaan perbendaharaan kata murid ini adalah sebanyak 132 patah perkataan . Murid-murid yang tinggal di Taman Maju yang sebahagian besarnya terdiri daripada kumpulan keluarga status sosio ekonomi tinggi dan . Perbezaan penguasaan perbendaharaan kata yang agak ketara ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti sikap pelajar. kemudahan belajar dan beberapa faktor sosio ekonomi yang lain.

‘ Kanakkanak perempuan pada ketika tertentu mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang baik dan ini membolehkan mereka mengemukakan soalan yang bernas. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana faktor jantina memainkan peranan dalam proses penguasaan perbendaharaan kata.. 37 Keadaan ini berlaku pada kanak-kanak nperempuan dari kelas menengah mahupun kelas pekerja Justeru itu. Maka ini menunjukkan penguasaan perbendaharaan kata yang lebih sesuai dengan kajian yang pernah dilakukan oleh Hawkins (1973: 92).3 Penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina Merujuk kepada objektif kajian untuk melihat perbezaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid mengikut jantina. Oleh yang demikian kajian seterusnya akan dibuat sama ada faktor sosio ekonomi menjadi salah satu faktor yang memberi kesan kepada proses penguasaan perbendaharaan kata. hasil dari kajian yang dijalankan maka dipaparkan data-data yang telah diperolehi dalam jadual 3 di bawah: .2.kanakkanak kelas pekerja lebih banyak menggunakan gantinama. Penguasaan perbendaharaan kata yang tinggi terhadap satu-satu jenis kata memperlihatkan adanya faktor-faktor tertentu yang boleh diambilkira sebagai membantu proses penguasaan perbendaharaan kata. Kajian terdahulu yang dihasilkan oleh Robinson dan Susan (1978 : 265-280) mendapati. ‘ Kanak-kanak kelas menengah menggunakan lebih banyak kata nama….sederhana.’ Sebagai kesimpulannya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata antara murid-murid mengikut lokasi sememangnya wujud .. 4.

38 Oleh itu. Hasil kajian yang telah dijalankan didapati keputusan menampakkan bahawa penguasaan perbendaharaan kata Jantina Lelaki Perempuan Kata kerja 283 365 murid perempuan lebih tinggi berbanding Kata sifat 109 134 Jumlah 558 733 Kata nama 166 234 dengan murid lelaki. Di mana sampel dibahagikan 15 lelaki dan 15 perempuan. Sampel murid perempuan menguasai 733 patah perkataan berbanding dengan sampel murid lelaki pula menguasai 558 patah perkataan sahaja.kanak perempuan akan mempunyai kelebihan dalam tugas yang menekankan penggunaan bahasa. Seterusnya perbezaan penguasaan perbendaharaan kata mengikut jantina juga dipengaruhi oleh pelbagai keluarga yang mempunyai status ekonomi yang berbeza-beza. diyakini bahawa penguasaan perbendaharaan kata murid perempuan yang tinggi dapat dikaitkan faktor persekitaran dan pergaulan.’ . Menurut Atan Long (1980:291) : ‘Selalunya kanak. Maka ini menyenangkan kajiannya meninjau secara detail mengenai penguasaan perbendaharaan kata di kalangan mereka mengikut jantina.JADUAL 3 PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA MENGIKUT JANTINA Dalam kajian ini sampel yang dipilih adalah secara sama rata mengikut jantina. Penguasaan ini menunjukkan murid perempuan menguasai lebih 175 patah perkataan.

tetapi telah memahami seikit unsure-unsur pemikiran logik. 39 4. terutamanya televisyen. menyebabkan proses pengambilan perkataan terjadi. Ransangan pemikiran secara logik ini membantu muri-murid kususnya murid perempuan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak terkecuali penguasaan perbendaharaan kata. tahap .Menurut Samsu Yaacob dan Marzukhi Nyak Abdullah (1998: 25) pula peranan rakan sebaya dan media massa banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata. Faktor persekitaran dan sosio ekonomi terutamanya bilangan adik-beradik. Bahasanya yang padat. bacaan dan penulisan ayat hingga karangan.3 Respon Murid-murid Data yang didapati daripada soal selidik terhadap muri-murid didapati banyak perkara yang mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Ini boleh mengganggu cabang disiplin lain dalam penguasaan Bahasa Tamil dimana aktiviti seperti pemahaman. penguasaan murid lelaki perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak sekolah khususunya guru-guru. ringkas dan bersesuaian dengan citarasa kanak-kanak dapat membantu kelebihan berbahasa seseorang. media massa juga banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata. Pada peringkat ini murid-muri berada I tahap operasi konkrit yang mengikut Jean Piaget (1955 : 145-154) mereka tidak lagi berfikir secara egosentrik. Sebagai kesimpulannya. Disamping itu. Komunikasi yang berlaku semasa bermain.

Data-data yang berkenaan dapat dirujuk dari jadual 4 di bawah. 40 JADUAL 4 BILANGAN ADIK BERADIK .1 Bilangan adik – beradik. sikap dan perhubungan dalam kelurga merupakan faktor utama yang banyak mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil murid-murid. pendapatan ibu bapa. besar kecilnya keluarga iaitu sama ada keluarga mempunyai anak yang ramai atau seikit. 4. pekerjaan ibu bapa. kedududkan anak itu di antara anak-anak yang lain juga merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan penguasaan bahasa.3. Menurut Atan Long (1988:292-293).pendidikan ibu bapa. Oleh itu. pengkaji mengambilkira faktor ini dalam melihat penguasaan perbendaharaan kata muridmurid di sekolah rendah.

Berdasarkan jawapan yang telah diterima menunjukkan sampel ke 3 dan 12 . Adikberadik 6 2 1 4 4 4 11 4 5 6 4 2 3 6 7 3 4 3 6 4 5 3 6 5 5 1 2 4 3 2 Kumpulan status pendapatan tinggi Kumpulan status pendapatan sederhana / Kumpulan status pendapatan rendah / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 41 Secara keseluruhan.SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bil. bilangan adik beradik sampel kajian ialah antara seorang hingga sebelas orang.

42 4. Dapatan ini membuktikan bahawa ada kebenaran dalam kajian yang dilakukan oleh Nisbet (1961 : 197). Dari jumlah itu. Menurut Atan Long (1988 : 293) anak tunggal selalunya mempunyai penguasaan bahasa yang rendah. Manakala 7 orang murid mempunyai 4 orang adik beradik. mana penguasaan perbendaharaan kata kanakkanak akan terjejas jika mempunyai saiz keluarga yang ramai. Ini bermakna saiz keluarga yang besar banyak membantu proses penguasaan perbendaharaan kata murid-murid.4 Sikap ibu bapa terhadap pembelajaran Ibu bapa masih lagi bertanggungjawab untuk membantu pembelajaran anak-anak mereka mengulangkaji pelajaran. Saiz keluarga yang kecil membolehkan mereka menikmati tahap pendidikan yang sempurna berbanding dengan murid yang majoriti saiz keluarganya lebih besar. Huraian di atas menunjukkan bahawa murid-murid dalam status keluarga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik beradik yang kecil jumlahnya berbanding dengan murid-murid dari status keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. terdiri daripada murid-murid kumpulan keluarga berpendapatan sederhana. 3 orang murid mempunyai 2 orang adik beradik.iaitu seramai 2 orang murid kumpulan kelurga berpendapatan tinggi mempunyai bilangan adik-beradik yang berbeza di antara satu sama lain iaitu seorang dan dua orang adik beradik. Komunikasi yang banyak membantu mereka untuk menguasai . jika dilihat kumpulan status pendapatan rendah. Selain itu. 19 orang yang lain. Interaksi ini akan membantu individu bercakap lebih awal serta memperkembangkan dan menambahkan perbendaharaan katanya. Manakala. terdapat 3 orang murid mempunyai 6 orang adik beradik dan hanya seorang sahaja mempunyai 11 orang adik beradik.

Jadual 5 di bawah menunjukkan setakat mana ibu bapa 30 sampel ini membantu terhadap pembelajaran anak mereka masing-masing. Ini akan menjejaskan perbendaharaan katanya. Justeru.George peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung.perbendaharaan kata. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan membantutkan penguasaan perbendaharaan kata. 43 JADUAL 5 SIKAP IBU BAPA TERHADAP PEMBELAJARAN ANAK-ANAK . Di samping itu. hal 326). Menurut pengaji teori moral. Selain itu. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan mental seseorang kanak-kanak pada peringkat awal. Maka faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. sikap positif ibu bapa terhadap pelajaran amat besar maknanya dalam membantu kejayaan cemerlang anak-anak mereka . anak-anak akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi hasil daripada sokongan moral yang diberikan oleh keluarga. James Becker mengatakan ketidak seimbangan disiplin sesebuah keluarag akan memyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. seorang ahli antropologi. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat(Googe.

SAMPEL JUMLAH MURID 30 ORANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ibu bapa yang membantu murid mengulangkaji pelajaran / / Ibu bapa yang tidak membantu murid mengulangkaji pelajaran / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 44 .

4. ibu bapa saiz keluarga yang besar tidak langsung berjumpa guru-guru yang bertanggungjawab untuk mengetahui prestasi pembelajaran anak-anaknya.4 . Jadual 6 memperincikan lagi hal ini. Peralatan yang memberi informasi maklumat ini mempunyai kaitan yang rapat dengan status sosio ekonomi keluarga seseorang murid. 45 JADUAL 6 PENGGUNAAN MULTIMEDIA TERHADAP PEMBELAJARAN . Ini akan mendorong kepada kewujudan penguasaan perbendaharaan kata secara telus. Ibu bapa haruslah membimbing. Keupayaan memiliki peralatan multimedia membantu murid dalam meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata. memahami dan menyelami kehendak jiwa anak-anaknya serta berfikiran terbuka semasa perbincangan. Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting sebagai pembentuk perbendaharaan kata kepada anak-anaknya.1 Penggunaan multimedia terhadap pembelajaran Satu lagi cara untuk meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata ialah melalui pendedahan terhadap penggunaan multimedia. Semasa pemerhatian ke atas 30 sampel ini sejak kajian ini.Data di atas membuktikan sebanyak 14 orang ibu bapa murid kerap membantu anakanaknaya mengulangkaji pelajaran berbanding 16 orang ibu bapa langsung tidak membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran.

Sesuai dengan ledakan teknologi maklumat. para murid yang memiliki komputer boleh meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata mereka menerusi maklumat dari internet. Selain itu. . Sikap ibu bapa yang positif dalam menyediakan pelbagai kemudahan informasi di rumah seperti komputer. murid-murid mempunyai lebih banyak peluang menerima rangsangan daripada pelbagai sumber.2 Faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada penguasaan perbendaharaan kata murid.Peralatan Multimedia Komputer Televisyen Radio Surat khabar Cd Player Kerap Kadang-kadang Jarang Tiada 6 26 30 8 12 2 4 8 12 14 9 4 8 5 6 Murid-murid mempunyai peluang yang lebih banyak untuk mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata melalui penggunaan multimedia.4. Justeru itu. 46 4. program pendidikan khususnya perbendaharaan kata boleh di dapat dari compact disc yang banyak dijual di pasaran. Mega TV dan lain-lain lagi. televisyen. Keadaan ini juga jelas ditunjukkan apabila 20% murid kerap menggunakan komputer dan 87% murid menonton televisyen yang memberi peluang yang mempunyai pelbagai pilihan seperti program dari Astro. radio.suratkhabar dan majalah membantu penguasaan perbendaharaan kata murid.

Seramai 21 orang iaitu 70% murid meminati matapelajaran lain. . Oleh yang emikian peranan guru dan pihak 47 sekolah seharusnya menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat ini. Soal minat menjadi fokus utama. Matapelajaran lain seperti Sains. kerana minat dapat membangkitkan semangat murid untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Merujuk kepada Jadual 7 menunjukkan: JADUAL 7 MATA PELAJARAN YANG DIMINATI Subjek Bahasa Tamil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Jumlah 9 6 5 5 5 % 30 20 17 17 17 Berdasarkan jadual diatas jelas menunjukkan bahawa murid-murid meminati matapelajaran Bahasa Tamil. Pencapaian penguasaan perbendaharaan kata sememangnya mempunyai kaitan dengan minat terhadap mata pelajaran Bahasa Tamil.Minat murid-murid terhadap satu-satu matapelajaran juga banyak membantu penguasaan perbendaharaan kata seperti dalam matapelajaran Bahasa Tamil terdapat banyak perbendaharaan kata baru yang boleh ditemui. matematik dan Bahasa Inggeris juga boleh membantu meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata kerana bahasa merentasi kurikulum.

Minat murid terhadap Bahasa Tamil seharusnya dipupuk oleh guru engan pelbagai cara seperti penggunaan Bahan Bantu Mengajar.Murid 7 5 10 8 Peratus 23 17 33 26 Seramai 5 orang murid menulis karangan antara 3 hingga 6 buah dalam satu penggal persekolahan. . Di samping itu. melalui JADUAL 8 BILANGAN KARANGAN YANG TELAH DITULIS Karangan 1-3 buah 3-6 buah 6-9 buah Lebih daripada 10 buah Bil. Walaupun demikian murid mempunyai hala tuju yang sama untuk berjaya dengan cemerlangnya dalam Bahasa Tamil di peringkat UPSR. corak pencapaian yang begini menunjukkan satu penguasaan yang masih berada di tahap sederhana sahaja. kaedah pengajaran yang lebih menarik. mereka juga dapat menguasai faktor-faktor lain dalam aktiviti penulisan karangan seperti pembinaan ayat. ejaan dan tanda bacaan. Berdasarkan Jadual 8 dapat dilihat bilangan karangan yang telah dituls oleh para sampel melalui temubual dengan guru Bahasa Tamil dan pemerhatian. Manakala. 8 orang (26%) menulis lebih dari 10 buah karangan. pertandingan yang sesuai seperti menulis karangan banyak membantu murid menguasai perbendaharaan kata. Semakin banyak kuantiti karangan yang ditulis maka semakin baik penguasaan perbendaharaan kata mereka. Secara 48 keseluruhan.

Jika ditinjau dengan lebih terperinci ternyata pengalaman guru bukanlah satu faktor yang boleh diambil kira. tidak serius dan kurang bertanggungjawab.4. Dengan ini tidak bermakna guru lelaki malas. berwibawa kerana elemen ini sesuai dengan sifat wanita yang lemah-lembut . Kedua-dua guru veteran tersebut adalah guru wanita. Dari jumlah 5 orang.Dua orang guru mempunyai pengalaman mengajar melebih 10 tahun.pengasih dan lebih memahami situasi murid. Dari segi pengalaman mengajar sampel guru dari SJK(T) Ladang Diamond Jubilee dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Jika ditinjau dari segi kesungguhan guru-guru wanita sering digambarkan oleh masyarakat sebagai guru yang rajin. dipilih dan menyenaraikan 5 orang guru yang mengajar Bahasa Tamil pada murid tahap 2. 4 orang daripadanya adalah guru perempuan dan seorang guru lelaki. tekun. 49 Tahap pengetahuan guru yang baik juga amat penting sebagai persediaan awal untuk berdepan dengan murid-murid di tahun 4 guru-guru perlu banyak membaca bahan-bahan berbentuk akademik bagi menambahan maklumat dn mencanai minda agar lebih kreatif dn . 2 orang guru mempunyai pengalaman mengajar di antara 5 tahin hingga 10 tahun dan seorang guru pula mempunyai pengalaman mengajar di antara 3 tahun.5 Respon guru-guru yang Mengajar Bahasa Tamil Menerusi temubual bersama guru-guru Bahasa Tamil. Kesungguhan dan keperihatinan guru terhadap tanggungjawabnya lebih utama dari faktor-faktor yang lain.

Oleh yang demikian adalah sesuai untuk guru meningkat professional mereka dengan menghadiri. . Tindakan membaca bahan-bahan akademik yang dilakukan oleh para guru ini wajar memandang guru-guru juga menghadapi masalah berhubungan dengan penguasaan perbendaharaan kata . Berdasarkan data di atas dapat dibuat kesimpulan . menampakan bahawa penguasaan perbendaharaan kata pelajar-pelajar sekolah rendah yang baik bukanlah disebabkan faktor guru. Maka disimpulkan bahawa pada keseluruhan taraf penguasaan perbendaharaan kata yang diperlihatkan kumpulan bakal guru bahawa adalah memuaskan. keadaan ini seharusnya dapat mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata pelajar menjadi lebih baik ditambah pula dengan pengalaman mengajar.kritis. kira berbentuk kaedah pengajaran walaupun motivasi secara jelasnya 50 berpeluang menghadiri kursus Bahasa Tamil yang dianjurkan oleh jabatan PPK . keadaan ini disokong pula oleh kekerapan guru-guru membaca bahawa bacaan berbentuk akademik. guru-guru banyak bersedia untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka juga melatih pemikiran menjadi kreatif dan imaginative kerana banyak membaca buku cerita. Berdasarkan pernyataan ini guru-guru kerap membaca surat khabar. kursus. Ini dijelskan oleh Haznah Binti Hamzah ( 1999. di mana bakal guru ini mungkin dapat memenuhi dengan cekap dan berkesan tugas mereka di sekolah kelak. Jika ditinjau daripada persediaan guru. Ini membawa implikasi yang penting. 114 ) dalam kajiannya bertajuk “ Penguasaan perbendaharaan kata berbahasa Malaysia dengan kalangan pelajar Sekolah Rendah. majalah akademik.

Guru yang hebat bukan bermakna bahawa menarik minat murid untuk belajar. alat perakam kaedah pengajaran penguasaan perbendaharaan kata kerangan diberi perhatian yang serius. oleh yang demikian BBM juga bukanlah faktor utama dapat membantu pengusaan penguasaan perbendaharaan kata murid-murid. Jika sebelum ini guru mengadakan pelbagai usaha untuk menambah mutu pengajaran mereka. Guru mencadangkan sebagai kepelbagaian teknik mengajar dijalankan penggunaan BBM yang lebih kerap dan bevariasi menggunan kemudahan televisyen pendapat ganjaran sebagai satu langkah yang wajar dilakukan. 51 murid-murid boleh diperbaiki dengan memperkayakan aktiviti latih tubi. gambar. Kesemua . mengadakan lawatan sambil belajar. kini guru pula berusaha untuk menarik minat pada mempelajari Bahasa Tamil. Tetapi ianya menjadi penting sebagai alat untuk menarik minat pelajar dengan lebih tekun dan daripada sikap ketekunan itulah nantinya penguasaan penguasaan perbendaharaan kata maka bertambah baik. Di samping penguasaan perbendaharaan kata. tetapi guru hendaklah menggunahan pelbagai kaedah termasuk penggunaan Bahan Bantu Mengajar ( BBM ). Guru-guru juga bersetuju bahawa BBM penting dalam membantu proses pengajaran. Guru-guru keseluruhannya menggunaan carta. menubuhkan mini perpustakaan dan melanggan majalah yang sesuai dengan tahap murid-murid. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata hanya merupakan satu sesi pengenalan bagi kegiataan bacaan dan kefahaman kurang lancarnya pengajaran guru ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengusaan penguasaan perbendaharaan kata pelajar. membawa muridmurid belajar di luar kelas.

menyenaraikan kosa kata baru di bawah aktiviti penulisan karangan. Melalui penilaian ini tahap penguasaan perbendaharaan kata murid-murid di sekolah rendah berada pada tahap yang baik.6 Penutup Secara keseluruhan bab IV mengemukakan hasil dapatan kajian yang telah dianalisis berdasarkan hasil penulisan murid. latarbelakang ibu bapa. Guru juga harus menyediakan pelbagai latihan. berpidato dan sebagainya. Setiap maklumat dianalisis meliputi pembolehubah seperti latarbelakang sampel. Ibu bapa yang mempunyai tahap 52 pendidikan yang tinggi dapat membantu anak-anak mereka dalam mengulangkaji pelajaran jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti satu perkataan yang mempunyai dua makna setiap hari dan menggalakkan murid membina ayat sesuai dengan maknanya. menggunakan kamus. jawapan soal selidik murid dan temubual dengan guru. Keseluruhan aktiviti ini menuju satu destinasi akhir untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil. Di samping itu. sikap dan galakan ibu bapa dalam kemudahan yang disediakan kepada anak-anaknya. 4.usaha ini dilakukan dengan satu tujuan supaya penguasaan perbendaharaan kata muridmurid semakin meningkatkan prestasinya. pertandingan bercerita. Keluarga yang mempunyai status sosio ekonomi tinggi merujuk kepada tahap pendidikan ibu bapa yang tinggi juga. mereka dari kumpulan status sosio ekonomi tinggi mempunyai pandangan yang positif . kuiz.

dapat pencapaian penguasaan pendidikan Bahasa Tamil dikalangan peringkat sekolah rendah .dalam menyeiakan tempat. Manakala keluarga dari status sosio ekonomi rendah mempunyai sikap sambil lewa. Dengan ini sebagai kesimpulannya. 53 BAB 5 5. penganalisisan data secara terperinci menunjukkan bahawa semua pembolehubah sosio-ekonomi sampel kajian telah menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tahap penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil di kalangan murid-murid. bahan bacaan dan galakan untuk belajar. Begitu juga dengan penyediaan kemudahan multimedia para murid dapat menikmati kemudahan ini untuk meningkatkan martabat penguasaan perbendaharaan kata. Walaupun begitu sindrom penguasan pendidikan bukan hanya sekadar berhentidi peringkat sekolah rendah. sekolah menengah tetap harus diteruskan dalam satu destinasi yang tiada noktah bagi setiap individu. Sikap ibu bapa dalam menangani masalah pembelajaran anak-anak patut dipuji kerana sebahagian besarnya menunjukkan sikap yang positif dan ini sudah pasti menjadi pendorong kepada kejayaan anak-anak mereka. Keadaan ini merujuk kepada keupayaan pendapatan keluarga.1 Rumusan perbincangan dan cadangan Melalui perbincangan dan analisis kajian yang telah dibuat dalam bab IV.

kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan peringkasaan pendidikan di antara murid-murid lelaki dan perempuan.perbezaan ini jelas kelihatan pada penggunaan ketiga-tiga jenis iaitu kata nama . Kajian ini dapat memperlihatkan perbezaan penguasaan pendidikan dari ketiga–tiga jenis kata murid-murid darjah empat. kata kerja dan kata sifat. Walaupun terdapat perbezaan penguasaan pendidikan di antara murid. Selain daripada itu.masih belum mencapai ke tahap yang boleh dibanggakan.guru kurang peka terhadap pengajaran karangan yang sebenarnya banyak membantu penguasaan bahasa terutama pendidikan pembinaan ayat dan pelbagai perkara lagi. Namun terdapat juga faktor-faktor lain yang menyumbangkan kepada pengusaan murid kata yang kurang cemerlang.Penguasaan pendidikan bagi murid lelaki lebih tinggi berbanding dengan murid perempuan. Murid-murid didapati leih luas perkatakan maka berbanding dengan murid. murid-murid hanya menulis tidak lebih daripada 6 buah karangan guru. 54 a) Faktor guru Guru kurang memberikan penekanan terhadap pengajaran karangan kerana sehingga akhir April. . Perkaitan yang rapat antara faktor sosio-ekonomi keluarga dengan penguasaan pendidikan boleh diangap sebagai 2 elemen yang memerlukan . motivasi dari ibu bapa dan kaedah pembelajaran.Hasil daripada soal selidik dengan murid dan guru bahasa tamil didapati kelemahan pelajar berpunca daripada beberapa faktor yang berkaitan dengan sosio-ekonomi keluarga sikap . Dilihat dari segi penggunaan kata didapati pelajar-pelajar dikedua-dua kawasan lebih banyak menguasai kata kerja berbanding kata nama dan kata sifat seperti yang dijelaskan didalam Jadual 1 dan 2.

Ini berlaku kerana sesetengah masyarakat Bandar menjadiakn keperluaan ini sebagai lambang status sosio-ekonomi tinggi.akhbar.mereka yang terdiri daripada lingkungan masyarakat status sosio-ekonomi 55 rendah kurang meras kan bahawa peluang pelajaran adalah satu cara peningkatan taraf hidup ataupun mobility sosial.Secara psikologinya.menulis dan mengira) dan tidak lebih daripada itu.walhal kita perlu sear bacaan pastinya mengandungi maklumat .b) Kekurangan ransangan fizikal murid-murid kurang dedahkan dengan suasana persekitaran membaca seperti menyediakan buku cerita.majalah akaemik dan lain-lain didalam bilik darjah. c) Kekurangan ransangan psikologi sikap ibu bapa yang tidak menunjukan minat suka membaca. ibu bapa juga sering menghadkan peruntukan untuk membeli bahan bacaan kerana dianggap membazir.Apatah lagi untuk mendalami pengusaan peniikan yang di anggap mereka kurang mementingkan dan tidak berfaedah.Dirumah.Ibu bapa lebih menumpukan perhatian kepada keperluan hiburan seperti menyediakan “home theatre” dirumah daripada membina sebuah perpustakaan. . Bagi ibu bapa sering mengungkap bahawa daripada membeli bahan bacaan adalah lebih baik wang pendapatan yang ada digunakan untuk membeli keperluan lain yang lebih penting. Rata rata mereka berpendapatan belajar hanya menjadi satu kemestian agar seseorang itu boleh mengenal 3M(membaca. Ibu bapa menjadikan alasan bekerja dan waktu rehat yang seikit untuk tidak meransang anak-anak membaca.

Komunikasi secara lisan yang dilakukan di rumah boleh menganggu gaya penulisan di sekolah dan kesannya penulisan karangan yang dihasilkan menjadi 56 kelam-kabut. Kepelbagaian aktiviti ini telah menghadkan tumpuan untuk membaca buku-buku yang bercorak akademik. Penggunaan Bahasa Dialek di kalangan murid menjadi dominant dan ketara dalam penulisan karangan mereka. e).’go-cart’ dan berbagai-bagai lagi.Apabila budaya membaca ini tidak menjadi sebahagian daripada corak kehidupan mereka maka penguasaan mereka terhadap bahasa khususnya perbendaharaan kata semakin menurun.Cuma pengaruhnya agak . Begitu juga dengan dialek telugu yang digunakan oleh murid-murid ketika berkomunikasi di rumah juga mengganggu penguasaan perbendaharaan kata .bermain skate board.Jesteru itu mereka mempunyai pelbagai alternative untuk mengisi masa lapang terutama sekali murid-murid di bandar. Ditambah pula dengan keadaaan persekitaran yang tidak memaparkan budaya membaca. Penggunaan Bahasa Dialek atau bahasa ibunda mereka ini banyak menghalang penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. Pengaruh Bahasa Daerah kebiasaan menggunakan bahasa daerah di rumah ketika berkomunikasi dengan ibu bapa atau masyarakat sekeliling berkemungkinan besar menyebabkan perlakuan ini terbawabawa ke sekolah. mereka mempunyai berbagai pilihan seperti bermain komputer.d) Budaya Membaca Jika ditinjau murid-murid sekolah pada hari ini telah didedahkan dengan berbagai-bagai aktiviti harian.

Harus diingat sesorang murid tidak akan dapat menguasai sesuatu perbendaharaan kata itu dengan . langkah yang sesuai perlu diambil oleh para guru dan ibubapa : i. Pengajaran perbendaharaan kata juga diajarkan secara langsung.2 Cadangan-Cadangan Bagi memperbaiki kelemahan murid-murid dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. Pengajaran penguasaan perbendaharaan kata di sekolah mestilah dirancang dengan teliti dan teratur. Keadaan sebegini banyak berlaku di kalangan keluarga status tinggi dan kesannya amat buruk kerana selain daripada Bahasa tamilnya terganggu. 5. penguasaan perbendaharaan kata kedua-dua bahasanya juga menjadi kurang mantap. Keluarga dari status sosio.kurang jelas dalam penulisan karangan. Pengajaran perbendaharaan kata secara tidak langsung adalah tidak sesuai dan tidak dapat membantu mempercepatkan penguasaan perbendaharaan kata murid. Ini bermaksud perbendaharaan kata yang dipilih hendaklah sesuai dengan kemampuan dan peringkat umur murid-murid yang menggunakannya.ekonomi tinggi pula kurang menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan anak-anak namun berdasarkan kajian yang dijalankan ibubapa yang berkelulusan tinggi sering menggunakan konsep ‘bilingual’ atau dwibahasa iaitu campuran Bahasa Tamil dengan Bahasa Inggeris. 57 ii.

Pendedahan kepada perbendaharaan kata hendahlah dilakukan dengan lebih kerap sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam ketiga-tiga aspek nkemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan.sekali baca atau sekali dengar sahaja. Pemilihan kaedah pengajaran perbendaharaan kata hanya sesuai dengan objektif pengajaran guru dan keadaan murid. .bacaan . oleh itu. Sebutan Bahasa Tamil hendaklah ditekankan sewaktu pengajaran dan elakan dari menggunakan dialek tempatan yang akan mengganggu perbendaharaan kata muridmurid. iii. kefahaman dan penulisan. Pelajaran dimulakan dengan aktiviti kerjasama kemudian barulah diikuti oleh aktiviti pembacaan dan penulisan. dalam usaha mencapat objektif pengajaran . iv. sesuatu perbendaharaan kata yang baru mestilah diperkenalkan dengan pelbagai cara dan situasi. tekanan perlu diberikan kepada aspek-aspek yang menjadi masalah dalam menguasai perbendaharaan kata yang abstrak makagunakan pelbagai cara atau kaedah untuk mengatasinya seperti latih tubi. 58 v.

1x. . Guru hendaklah menunjukkan cara bagaimana merujuk kamus yang betul sekiranya mahu mengetahui makna sesuatu perkataan dengan tepat. Pengajaran Bahasa Tamil hendahlah dikaitkan denganmat perbendaharaan kata pelajaran yang lain supaya segal istilah yang digunakan dalam mata pelajaran bekenaan membantu penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil. 59 x. Guru perlu banyak menggunakan berbagai perkatanan yang berbeza tetapi mempunyai pengertian yang sama atai sinonim. syarahan. Sewaktu pengajaran dijalankan guru hendahlah menggunakan perbendaharaan kata yansg sesuai dengan tingkat kebolehan murid-murid di samping menggunakan perbendaharaan kata yang dicadangkan dalam sukatan pelajran. viii. kuiz dan sebagainya.vi. Guru merancang aktiviti seperti pertandingan berbalas pantun. vii. Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata dan seterusnya Bahasa Tamil sama ada secara lisan ataupun tulisan.perbahasaan .Langkah ini dapat memperkayakan lagi perbendaharaan kata murid-murid.

ia juga boleh dilakukan bukan sahaja di rumah. Contohnya. Di sini dicadangkan beberapa saranan kepada ibubapa : i. malahan ketika berada di tempat-tempat percutian. cara ini dapat melatih anak-anak menggunakan perkataan-perkataan yang jarang digunakan dalam percakapan seharian. Amalan ini dapat menambahkan perbendaharaan kata anak-anak. ii Ibubapa hendaklah meluangkan masa untuk bermesra dengan anak-anak atau berinteraksi mengenai sesuatu perkara mengikut situasi tertentu.dan lain-lain perkataan yang sesuai dengan situasi perayaan Deepavalli. perkataan ‘‘meriah’ . Ibubapa hendahlah menunujukkan sikap suka membaca atau bercerita kapada anakanak. 60 iii. seboleh-bolehnya gunakan Bahasa standard yang digunakan di sekolah.b. Budaya membaca bersama-sama ahli keluarga amat digalakkan terutama ketika musim cuti persekolahan ataupun cuti umum. perayaan’ . Begitu juga bagi . Ini merupakan rangsangan positif kea rah pembentukan sikap dalam pendidikan dan kehidupan setiap hari. Semasa berbual-bual dengan anak-anak. Peranan ibubapa Daripada kajian ini didapati murid-muird menghadapi masalah yang hampir sama dalam penguasaan perbendaharaan kata.

Akhbar Didik. Utusan Pelajar.Majalah-majalah akademik seperti Dewan Pelajar.Mereka yang datang dari status sosio-ekonomi tinggi dan sederhana kemungkinan tidak timbul masalah dalam melaksanakan cadangan di atas tetapi bagi murid-murid yang datang dari keluarga status . ibubapa boleh menggunakan kesempatan ini untuk membawa anak-anak bercuti di tempat-tempat peranginan. iv. Selain daripada dapat berhibur dan mengeratkan kasih saying . seterusnya dapat memperluaskan perbendaharaan kata anakanak.mereka yang menggunakan bahasa Dialek harap dapat dikurangkan penggunaanya kerana kesannya amat buruk terutama dalam aktiviti bacaan dan penulisan. anak-anak dapat pengetahuan baru khususnya maklumat mengenai sesuatu tempat dan ini juga sekaligus menambah penguasaan perbendaharaan kata mereka. Semasa cuti sekoalh. v. 61 Kesemua cadangan di atas ini mempunyai kaitan yang rapat dengan sosio-ekonomi keluarga.ekonomi keluarga. Dewan Siswa boleh dugunakan untuk bahan bacaan umum terutama dalam mengisi masa lapang. Mereka yang datang dari status sosio. Buku-buku yang baik kandungannya dapat meningkatkan penguasaan bahasa. suratkhabar dan majalah yang bersesuaian di rumah supaya sumber pengetahuan tidak terhad kepada buku-buku pelajaran sekolah sahaja. Ibubapa seboleh-bolehnya menyediakan buku-buku.

Pengubahsuaian cara perlu dilakukan sesuaio dengan kehendak Falsafah Pendidikan hari ini.sosio-ekonomi rendah sudah pasti ianya hanya menjadi satu impian semata-mata. kreatif dan berdaya maju. Selain daripada guru dan ibubapa. Murid-murid pada masa kini. Fokus utama yang paling penting ialah pengorbanan ibubapa dalam memberikan rangsangan positif untuk anak-anak menjadikan anak-anak lebih optimis terhadap pelajaran dan masa depan. . pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan juga perlu lebih peka bagi mengatasi masalah penguasaan perbendaharaan kata murid-murid sekolah rendah seperti Jabatan Pelajaran Daerah dan Negeri. Peranan Maktab Perguruan Pihak maktab sebaik-baiknya mengkaji semula kurikulum yang digunakan untuk pengajaran kepada pelatih-pelatih maktab sesuai engan keadaan hari ini. Oleh itu. c. Namun ibubapa dari status sosio-ekonomi rendah boleh mengubah trend bercuti ini ke tempattempat yang lebih murah dan dekat supaya kos yang digunakan tidak terlalu tinggi.perkataan perlu diambil kira sesuai dengan saranan kerajaan dalam konsep ‘ Zero effect”. corak pengajaran guru akan ketinggalan sekiranya latihan yang mereka terima di maktab digubal sepuluh tahun yang lalu. lebih aktif. Peranan pusat perkembangan kurikulum Segala permasalahan tidak harus diletakkan dibahu guru dan sekolah semata-mata sebaliknya PPK harus mengkaji semua sukatan pelajaran bahasa tamil diperingkat sekolah rendah supaya ianya sesuai dengan kehendak semasa pemilihan buku teks yang baik dari segi ejaan. 62 d.

bengkel . pihak PIBGperlu membantu pihak sekolah dengan menyediakan kemudahan ABM bagi tujuan pengajaran agar lebih berkesan.kita perlu sedar bahawa di atas bahu kitalah yang menentukan martabat bahasa tamil. pihak pibg perlu mengambil berat soal pencapaian akademik anak-anak mereka.Peranan persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Sebagai satu organisasi utama di sekolah . Peranan pihak Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Kedua-dua jabatan ini menjadikan tempat rujukan utama para guru dalam masalah yang berkaitan dengan proses P&P .e. . Oleh yang sedemikian pihak jabatan perlu dari semasa ke semasa mengadakan kursus.sesuai dengan tahap profesionalisme . 63 g.Langkah yang baik .oleh yang sedemikian semua masyarakat India harus bekerjasama dalam memertabatkan bahasa tamil sebagai contoh dengan menyediakan . f.mereka perlu sentiasa bermotivasi untuk mengajar. Walaupun cemuhan diberikan kepada keupayaan Bahasa Tamil diperingkat antarabangsa namun sebagai ahli masyarakat. Masyarakat sekeliling dan pihak swasta.seminar yang berkaitan dengan bahasa tamil agar mereka yang bukan dari opsyen bahasa tamil boleh mengajar dengan baik.keadaan ini lebih mendesak sekiranya penguasaan pendidikan murid-murid yang menjadi salah satu elemen penting dalam penguasaan Bahasa Tamil begitu merosot.

menghayatinya dan mengamalkannya.3 Cadangan terhadap penyelidikan selanjutnya.walaupun berbagai usaha dilakukan yang jelasnya murid-murid disekolah rendah sendiri perlu sear bahawa pengusaan pendidikan Bahasa Malaysia yang baik sahajalah akan membawa kepada penguasaan Bahasa Tamil yang sempurna. pusat-pusat pengajian tinggi juga selain dariada penggunaan bahasa kedua. penyelidik hanya menumpukan perhatian kepada murid-murid tahun 4 sahaja. Dalam kajian ini. Selain itu.Bahasa Tamil perlu diiktirafkan penggunaanya agar semua pihak berusaha untuk mempelajarinya.oleh itu sikap positif terhadap penguasaan pendidikan ini perlu ditunjukkan oleh muri-murid sejak dari awal lagi agar tidak timbul masalah di kemuian hari seperti kata pepatah “suah terhantuk .baru tergadah.semua papan tanda iklan –iklan tertentu dalam Bahasa Tamil. Sesungghnya segala peranan yang dimainkan oleh semua pihak ini akan mendatangkan hatijah yang baik bukan sahaja kepada murid-murid malah kepada perkembangan Bahasa Tamil itu seniri.” 64 5. Perlu kita menyedari bahawa punca-punca kelemahan yang dikaji telah membuktikan bahawa permasalahan ini bukan sahaja wujud ketika murid-murid berada di .

Dicadangkan agar penyelidikan yang lebih meluas perlu dilakukan di kawasan luar bandar. Edisi Ketiga. Modul Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan ( Cetakan kedua) UNITEM Sdn. Penyelikan ini dilakukan di SJKT Ladang Diamond Jubilee.Bhd. Saat. ( April 2007). Perkara ini perlu dilakukan supaya kita dapat melihat persamaan dan perbezaan . Dengan ini. . Alias dan Abdul. Kamus Dewan.Ini menjelaskan kepada kita bahawa penekanan dan perhatian di peringkat menengah juga perlu dilakukan. Nor. seterusnya membolehkan kita mengenalpasti punca-punca kelemahan secara lebih jelas dan berusaha untuk mengatasi masalah ini. SJKT Jasin dan SJKT Asahan. 2. punca masalah pengusaan perkataan di kawasan tersebut.peringkat bangku sekolah rendah tetapi berlanjutan sehingga ke sekolah menengah. Dr . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.David. (1996). 65 RUJUKAN 1. Mohd.

18: hlm 7-9. (1998).(September 2001). Malaysia. Kesan 2 pendekatan mengajar perbendaharaan kata kepada pelajar tingkatan 1. M. hlm 217-222. Universiti Malaya. Zahirah Hj Abdul Aziz.(2001). 8. Mohamad Majid Konting. hlm 46. (2003). Naaingam Ulaga Thamil Aasiriyar Maanaadu. semester 1. Mok Soon Sang. Pedagogi untuk kursus Diploma Perguruan. Nalla Thamil Elutha Vendhuma. semester 3. (1990). Naaingam Ulaga Thamil Maanaadu Malar. . hlm 18-48. 6. 5. Pusat Perkembangan Kurikulum. hlm 10-15. 10. 66 12 . Mok Soon Sang. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. Ulaga Thamillaasiriyar Maanaadu . Malaysia.Paramthamanar. Rajagopalachariyar. ( November 1987).A. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Chenai 9. hlm 6-8. Chenai. (2002). Kuala Lumpur. 7. Kaedah Penyelidikan. (1999). (2001). (1991 ).3. 4. Aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. hlm 15-19. 11. Psikologi Pendidikan untuk kursus Diploma Perguruan. Elagganam Vhilagam-Solliyal.

67 LAMPIRAN 1 SOAL .SELIDIK BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL .

Segala kerjasama yang anda berikan terlebih dahulu diucapkan terima kasih. 68 Bahagian A (Maklumat murid dan latar belakang keluarga) 1. 3. Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. Jawapan kepada soal-selidik ini adalah rahsia. 4. Pekerjaan (Sila Nyatakan) Ibu : ___________________________ Bapa : __________________________ . Soal-selidik ini bukan merupakan satu ujian dan anda hanya dikehendaki menjawab kesemua item berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Senarai soal-selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A. B dan C. 2. Sila jawab ketiga-tiga bahagian dengan ikhlas dan jujur.ARAHAN: 1.

anda diminta menyatakan sejauh manakah anda BERSETUJU atau TIDAK BERSETUJU dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan MEMBULATKAN nombor-nombor berdasarkan skala di bawah: 1 2 3 4 5 (STS) (TS) (KS) (B) (SB) .3orang (c) 4 . Tahap Penguasaan Bahasa Tamil : Ibu Tahu Membaca Fasih bertutur Tahu menulis ( ( ( ) ) ) Bapa ( ) ( ( ) ) 5. Bagi soalan-soalan berikut. Bilangan adik beradik di dalam keluarga : (a) Anak tunggal (b) 1 .3. Keprihatinan Ibubapa terhadap pendidikan Bahasa Tamil : Ibu Tidak peduli Sederhana Ambil Berat ( ( ( ) ) ) Bapa ( ( ( ) ) ) 69 BAHAGIAN B Faktor–faktor yang mempengaruhi pembelajaran untuk menguasai perbendaharaan kata dalam penulisan karangan BahasaTamil.7orang (d) Lebih 8 orang ( ( ( ( ) ) ) ) 4.

Saya sering menyelesaikan kerja rumah penulisan karangan Bahasa Tamil 7. Saya rajin untuk memahami makna sesuatu STS 1 1 1 1 TS KS B SB 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 perbendaharaan kata semasa penulisan karangan Bahasa Tamil Faktor Disiplin 5. Ibubapa saya membimbing saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 11. Saya sering merujuk kamus untuk melihat makna sesuatu perbendaharaan kata di dalam kamus Bahasa Tamil 4. Saya selalu berinteraksi dengan guru Bahasa Tamil 8.Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang setuju Bersetuju Sangat Bersetuju Faktor-faktor berikut mempengaruhi penguasaan perbendaharaan kata saya dalam penulisan karangan Bahasa Tamil : Faktor Akademik 1. Saya dapat menumpukan perhatian terhadap penulisan karangan Bahasa Tamil 3. khususnya dalam pelajaran Bahasa Tamil 1 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 4 5 5 . Saya diberi perhatian oleh keluarga. Saya bersemangat untuk belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 10. Saya rajin belajar perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil 6. 2. Pencapaian saya dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Tamil adalah baik berbanding bahasa Iain. Saya biasa mengulangkaji karangan Bahasa Tamil di rumah STS TS KS B SB 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 70 Faktor Peribadi 9.

Markah yang rendah dalam penulisan karangan karangan Bahasa Tamil adalah kerana penguasaan perbendaharaan kata yang cetek 19.12. Bilangan murid di dalam kelas terlalu ramai 2 3 4 5 STS TS KS B SB 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 15. Rakan sebaya saya selalu membuat bising semasa guru mengajar 14. Guru gunakan teknik pengulangan dalam perbendaharaan kata 1 semasa penulisan karangan Bahasa Tamil 16. Saya sering resah menghadapi ujian penulisan karangan 1 Bahasa Tamil Faktor Persekitaran Pembelajaran Bahasa Tamil 13. karangan Bahasa Tamil 18. Guru Bahasa Tamil sering menggunakan 1 bahan bantu mengajar semasa penulisan karangan bahasa Tamil 17. Guru mengambil tindakan susulan jika murid tidak membuat karangan Bahasa Tamil Bahagian C : Prestasi Keputusan PKSR. Saya sering mengulangkaji contoh karangan Bahasa Tamil 1 1 1 3 4 STS TS KS B SB 1 2 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 5 71 LAMPIRAN 2 SOALAN TEMU BUAL BERSAMA GURU BERKAITAN MASALAH PENGGUNAAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN BAHASA TAMIL DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH TAMIL . Saya sentiasa menambah pengetahuan perbendaharaan kata Bahasa Tamil dengan membaca buku-buku dan majalah 20.

. Bagaimana respon dari murid pencapaian cemerlang. Apakah masalah yang anda hadapi semasa mengajar perbendaharaan kata dalam sesi penulisan karangan Bahasa Tamil? 9. Dalam Panitia Bahasa Tamil. Bagaimana penguasaan perbendaharaan kata membantu murid dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 3. Apakah teknik-teknik yang anda gunakan bagi penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil sebagai guru berpengalaman? 5. apakah program yang telah dirancang bagi memantapkan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid? . Adakah anda sering memberi contoh perbendaharaan kata yang sesuai bagi setiap tajuk karangan semasa sesi penulisan karangan ataupun murid sendiri mencari perbendaharaan kata yang sesuai dengan tajuk? 7. 1.Tahun Memgajar : ………………………… Jantina : L / P Pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil : ………………. Apakah maksud ‘Perbendaharaan Kata? 2. Bagaimana guru membuat penilaian ke atas murid sama ada murid telah mencapai penguasaan perbendaharaan kata yang baik? 72 8. sederhana dan lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 6. Bagaimana guru boleh menggalakkan murid mengaplikasikan perbendaharaan kata dalam penulisan karangan Bahasa Tamil? 4.

பால : ஆண ( ) ெபண ( ) .10. Adakah murid sering menggunakan perbendaharaan kata yang pelbagai kategori seperti kata nama. kata sifat serta kata kerja? 73 பரவ அ மாணவரன கடமபப பனனண 1.

… 3. 1-3 பளைளகள இ. வாசபபத தறன ஆ. ஈடபாட அதகம ( ( ( ) ) ) தநைத ( ( ( ) ) ) 74 பரவ ஆ தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைலைய அறயம கறகள : கலவக கறகள : STS TS KS B SB . ெபறேறாரன தமழெமாழ ஆறறல : தாய அ.. தமழெமாழ மத ெபறேறாரன ஈடபாட : தாய அ. ேபசசத தறன இ. எழததத தறன ( ( ) ( ) ( ) ( தநைத ) ( ) ) 5. 8 பளைளகளகக ேமல ( ( ) ( ) ) ) 4. ஈடபாட உணட இ.. ஈடபாடயனைம ஆ.2. ஒரவர மடடம ஆ. ெதாழல : தாய :………………………. 4-7 பளைளகள ( ஈ. தநைத :………………………. உடனபறநதவர எணணகைக : அ.

10.1. 8. என ெபறேறார கடடைர எழத வழககாடடயாக இரபபர. அடககட தமழெமாழ ஆசரயரடன பாடம ெதாடரபாகக கலநதைரயாடேவன. 4. பற ெமாழைய வட தமழெமாழ கடடைரயல என ெசாறகளஞசய அைடவ நைல சறபபாக உளளத. 6. 7. தமழெமாழ ெசாறகளஞசயஙகைளக கறபதறக ஆரவம ெசலததேவன. 1 75 சயக கறகள : 9. தமழெமாழ கடடைரயல பயனபடததம ெசாறகளஞசயததன ெபாரைள அறய மயறசபேபன. தமழெமாழ கடடைரைய எழதமேபாத நான கவனம ெசலததேவன. கடெடாழஙகக கறகள : 1 2 1 2 3 4 5 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 STS TS KS B SB 1 2 2 1 1 3 2 2 34 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5. 2. எனகக ெதரயாத ெசாறகைள அறய அடககட அகராதையப பயனபடததேவன. தமழெமாழ கடடைர பாடஙகைளச ெசயத மடபேபன. STS TS KS B SB 1 1 2 2 3 34 5 4 5 . எனகக தமழெமாழ கடடைரயல ெசாறகளஞசயதைத வளபபடதத ஆரவம. 3. வடடல தனமம தமழெமாழ கடடைரைய மளபாரைவ ெசயேவன.

வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத சக மாணவரகள கவனம ெசலததவர. ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத பாடததைணப ெபாரைளப பயனபடததவார.11. என வகபபல மாணவர எணணகைக அதகம. தமழெமாழ கடடைரயல என அைடவ நைல : . 12. வகபபல ஆசரயர கடடைர ேபாதககமேபாத 1 பனமைற ெசாறகளஞசயதைத வலயறததவார. 16. தமழெமாழ கறபதல என ெபறேறார ஈடபபாட ெசலததவர. 17. 15. தமழெமாழ கடடைர ேசாதைனயனேபாத எனகக கலககம ஏறபடம. 14. 76 பரவ இ தவைணச ேசாதைனயல. 1 2 1 3 2 4 34 5 5 சறறச சழல கறகள : STS 1 1 TS KS B SB 2 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 13. தமழெமாழ கடடைரையச ெசயயா மாணவரகைள 1 ஆசரயர கணடபபார.

19.STS 18. மாதர தமழெமாழ கடடைரகைள அடககட மளபாரைவ ெசயேவன. என ெசாறகளஞசய வளததனால தமழெமாழ கடடைரயல அதக பளளகள ெபறேவன. 20. என ெசாறகளஞசயதைதப ெபரகக தனமம சஞசைககள. 1 1 TS KS B SB 2 2 3 34 5 4 5 1 2 3 4 5 77 . நாளதழகைளப படபேபன.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful