1 BAB I PENGENALAN KAJIAN

1.0 PENDAHULUAN

Kitab Fadail solat merupakan sebuah kitab yang mashur pembacaanya hampir di seluruh dunia. Kitab ini dikarang oleh rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-

Kandahlawi. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Buku ini ditulis dalam bahasa Urdu dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Arab, Francis, dan lain-lain bahasa. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir, fadilat solat, fadilat al-Quran, fadilat tabligh, fadilat bulan Ramadan, kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat.

Buku ini mengandungi hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal, kerugian dan ancaman bagi yang meninggalkan amalan seperti solat, zikir, al-Quran, Tabligh dan lainlain. Kitab ini mempunyai kontroverisnya yang tersendiri dengan kritikan daripada

mereka yang syadid dalam bidang hadis serta yang jahil dalam bidang hadis walaupun dengan asbab kitab ini telah banyak hati-hati yang mati dan malas dari mentaati perintah Allah s.w.t dapat dihidupkan kembali dan menjalankan perintah Allah s.w.t serta menyeru umat islam kepada amalan agama dengan ilmu, iman dan amal yang betul.

2.0 MATLAMAT KAJIAN

Kajian ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki 40 hadith yang terdapat di dalam kitab kelebihan solat karya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dan mengkaji sejauh mana kebolehan dalam beramal dan berictiqad dengan hadis tersebut.

Rentetan daripada perkara ini pengkaji hanya menyelidik dan mengkaji hadis yang terdapat matan berbahasa arab dan meninggalkan hadis yang sebaliknya. Pengkaji menghadkan penyelidikan berkenaan disebabkan peruntukan masa yang singkat ini kerana untuk mengkaji keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut memerlukan masa yang lama. Bagi mengelakkan daripada kesalahan dalam menentukan hadis berdasarkan kalimah yang terdapat di dalam terjemahan hadis tersebut pengkaji terpaksa memilih langkah berkenaan. Selain daripada itu dalam bahagian fadilat solat terdapat hadis yang hanya disebutkan terjemahan hadis tidak dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab dan hadis yang dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab.0 BATASAN KAJIAN Pengkaji hanya mengkaji dan menyelidiki hadis yang terdapat di dalam bahagian fadilat solat tidak menyentuh hadis yang terdapat di dalam bahagian yang lain. Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan berictiqad dengan hadis dacif tersebut atau tidak boleh beramal dan berictiqad dengan hadis berkenaan. Inggeris dan Indonesia. 4. . 2. Untuk mengenalpasti samada terdapat kesalahan dalam menterjemah matan hadis oleh penterjemah buku berkenaan dan kesilapan dari segi baris dan struktur hadis. Pengkaji terpaksa berbuat demikian disebabkan tidak menemui dan memiliki kitab fadail camal versi bahasa arab tetapi memiliki keluaran berbahasa Melayu. Untuk mengukur dan menentukan tahap kedacifan hadis tersebut samada hadis yang berstatus dacif biasa atau hadis yang berstatus dacif yang melampau. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 1.2 3.

fadilat bulan Ramadan. fadilat al-Quran. fadilat solat.0 HIPOTESIS Hipotesis bagi kajian ini ialah terdapat hadis dacif samada hadis dacif yang berstatus biasa atau melampau berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lain serta terdapat hadis yang tidak boleh beramal dengannya.3 5. kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat. fadilat tabligh.0 DEFINISI KAJIAN Hadis dacif Hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi Sahih atau Hasan disebabkan perkara-perkara tertentu yang terdapat pada matan dan sanad hadis tersebut. Muhammad Zakariya al-Kandahlawi Rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Kitab fadail camal Kitab yang mengandungi al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal agama dan keburukan serta ancaman sekiranya meninggalkan amalan agama. Berictiqad Mempercayai dan menjadikannya sesuatu yang dipegang dalam kehidupan . 6. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India.

Kitab hadis dan syarahnya. Sebagai contoh kajian yang akan pengkaji jalankan berkaitan hadis dacif. Mustalah alhadith. Takhrij al-hadith. Sunan al-Tirmidhi. Mucjam.1 Jenis Kajian Jenis kajian ini ialah penyelidikan kualitatif yang cenderung kepada metode pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen yang berkaitan. oleh yang demikian penganalisis akan mengumpulkan data dan maklumat daripada kitab-kitab hadis yang digunakan oleh penulis buku kitab Fadail cAmal ini bagi mengeluarkan hadis tersebut seperti kitab Sahih al-Bukhari. al-Fehris al-hadits. Penulis buku ini telah mengunakan 84 buah kitab rujukan dalam menghasilkan buku ini. Muslim.4 7.3 Instrumen Kajian Penyelidikan berbentuk kualitatif sebegini lebih banyak masa diluangkan dengan membaca dan menganalisis dokumen atau kitab-kitab yang digunapakai oleh pengarang kitab fadail camal. 7. CD takhrij hadis dan Kamus serta yang berkaitan denganya. Abi Daud dan kitab hadis asli yang lain. Kalau diteliti jenis-jenis kitab ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu . Rijal al-hadith.0 METODOLOGI KAJIAN Aspek-aspek yang disentuh dalam metodologi kajian ini ialah 7. al-Quran dan Tafsirnya. Sekiranya penulis mempunyai masa lebihan masa dari masa yang diperuntukan oleh pihak fakulti penulis akan mengkaji hadis dalam bahagian yang lain. 7.2 Persampelan yang ditetapkan Pengkaji dalam kajian ini menghadkan hadis yang ingin beliau kaji iaitu dalam bahagian fadilat solat yang mengandungi 40 matan hadis berserta sanadnya bagi menentukan hadis dacif.

13. cAaw al-Macbud oleh Abu cAbd al-Rahman Syarīf. Ahkam al-Quran yang dikarang oleh Abu Bakr Ahmad bin cAli Razi al-Jasasi. al-Kāmil oleh cAeizuddin cAli bin Muhammad Ibn Athir Jazuri. 7. al-Muwaţa oleh Abu cAbdullah Malik bin Anas bin Malik. fiqh dan usulnya atau tarikh seperti kitab Kutub al-Sittah. 6. Awjaz al-Masālik oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. al-Qaul Badīc Fī Şalāh cAlā Habībī hasil karya Syamsuddin Muhammad alSakhāwī. Bayan al-Quran olehMaulana Asyraf cAli Thanwi. 4. Kitab sumber rujukan ghair asliyah yang bermaksud penulis kitab ini menulis hadis-hadis yang diambil dari sumber asli tanpa menulis sanad mereka seperti kitabTanbih al-Ghafilin yang dikarang oleh Syeikh Abu Laith Samarqandi.5 kitab sumber rujukan asli yang bermaksud kitab-kitab hadis yang mana penulis kitab tersebut menyertakan sekali sanadnya dalam penulisan kitab yang ditulisnya tak kira dari apa jua tajuk iaitu hadis. 14. 1. Asyhur Masyahīr Islām oleh Rafiq Bāqī al-cAzīm. Musnad Ahmad dan yang lain. al-Eişābah oleh Imam Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalānī al-Syaficī 7. 9. 11. 3. Badzl al-Majhud oleh Maulana Khalīl Ahmad Muhajīr Madānī. 15. caqidah. 10. al-Zawājir oleh Imam Ibn Hajar al-Makkī al-Haithami. al-Syifā oleh Qadhī cIyādh bin Musa al-Husainī. Sunan Baihaqi oleh Abu Bakr bin Husain bin cAli al-Baihaqī. 2. tafsir. Kitab sumber rujukan syibh (menyerupai) asli yang bermaksud penulis kitab ini mengambil hadis-hadis daripada kitab rujukan sumber asli dengan menyertakan sekali sanadnya seperti Kanzul cUmmal oleh cAllamah Ali Burhan Puri.4 Berikut senarai rujukan kitab Fadhail Acmal. Asād al-Ghābah oleh cAllamah Ibn Athir Jazuri. al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh cAbd cAdhim bin cAbd Qawī al-Mundhirī. al-Ţabaqah oleh Muhammad bin Sacid Katībī al-Waqidī. 16. c Aini Syarah Bukhari oleh Badaruddin Abu Muhammad bin Ahmad cAini. . 17. 5. 8. 12.

27. 33. Fath al-Bari oleh Abu Fadhl Ahmad bin cAli bin Hajar cAsqalānī.6 18. 45. 25. Muşannif oleh cAbdullah bin Muhammad Ibn Abī Syaibah. 22. Irwah Thalathah tartib Maulana Zuhri al-Hasan. 39. Jamic al-Shagir oleh cAbd al-Rahman Jalaluddin Suyuti. Bukhārī Syarīf oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil. 32. 42. 26. 41. Kitab al-Ummah wa Siyāsah oleh cAbdullah bin Muslim. 36. 28. Khashaish Kubrā oleh cAllamah Sayuti. . 34. Hujjatullah al-Balīghah oleh Syah Waliyullah. 30. 24. 46. 35. 20. Musamirah oleh Syeijh Akbar Ibn cArabī. 44. Jamal oleh Syeikh Sulaiman al-Jamal. Maqāsid Hasanah oleh Syasuddi Muhammad bin cAbd al-Rahman. Kaukab al-Durrī oleh Syeikh Zadu Majdah. 23. Kitab al-Amwal oleh Imam Abu cAbi al-Qasīm bin Salam. 37. Ihya cUlumuddn oleh Imam alGhazalī. Hilyah Aulia oleh Abu Nucaim Ahmad bin cAbdullah Asbahanī. 31. Ibn Hibban oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Jamc al-Fawaid oleh Muhammad bin Muhammad Sulaiman. 43. 38. Mazhahir al-Haq oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahdur. Ithaf Sadah Muttaqin oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubaidi. Fatāwā Alamghirī oleh Ulama Hindustan. Hazrah Alamghiri. 21. Dirāyah oleh Hafiz Ibn Hajar cAlaih al-Rahmah. 29. 19. Dur al-Manthur oleh cAllamah Jalaluddin Suyuti. Masyir al-cAzam oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jauzi. 47. Harzuts Thamin Fī Mubasyirah Nabi al-Amin oleh Syah Waliyullah Dahlawi. Mirqah Syarah Misykah oleh Nuruddin cAli bin Sulţān Muhammad Harwi. Hishn Hashin oleh Syamsuddin bin Muhammad al-Jazuri. Misykah Syarif oleh Waliyuddin Muhammad bin cAbdullah. Isticāb oleh Hafiz Ibn cabd Bar Maliki. 48. 40. Iqāmah al-Hujjah oleh Maulana cAbd Hayyi Lakhnawī. Kanz al-cUmmal oleh cAllamah cAli Burhan Puri. Majmac al-Zawaid oleh Hafiz Nuruddin al-Haithami.

70. Raudh al-Faiq oleh Syeikh Syucaib al-Harifaisyī 63. Qashaid Qasimī oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi. 60. Musnad Abu cAwānah oleh Yackub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. 62. Sunan al-Ţabranī oleh Abdul Qasīm Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. Şahīh Muslim oleh Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 64. 72. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. 54. Sunan al-Nasai oleh Ahmad bin Syucaib bin cAli. 58. 76. 78. Musnad Hakim oleh Muhammad bin cAbdullah bin Muhammad. 77. 69. 79. 53. . 74. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. Musnad al-Firdaus oleh Abu Mansur al-Dailamī. Rahmah al-Muhtadah oleh Abu l-Khair Nur al-Hasan wa al-Husaini.7 49. 57. 75. Syarh al-Sunnah oleh Husain bin Mascud al-Farail. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Musnad Bazzar oleh Abu BarAhmad bin cUmar al-Bazarī. Sunan al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 55. Sunan Ibn Majah oleh Muhammad bin Yazid al-Qardinī. Musnad Abu Yacla oleh Ahmad bin cAli bin al-Nathna al-Muwaşal 51. Tafsir Khazin oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. 59. Musnad Ibn Khuzaimah oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. 65. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. 68. 73. 61. Raudh al-Riyahin oleh cAbdullah bin Ascad Yamanī Yafici. Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Asycath Sujastanī 66. Qiyam al-Lail oleh Muhammad bin Ahmad bin cAli Marwaz. Tafsir Kabir oleh Imaduddin Abd al-Fadai Ismail bin Umair bin Kathir. Sunan Dārimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Darimi. Tadhkirah ak-Hufaz oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi. Talqih Fuhum Athir oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jawazi. 50. Nazha Bsatin oleh cAbdullah bin Ascad Yaminī Yaficī. 71. Qurrah al-Acyun oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. 56. Sunan Dar al-Qutnī oleh Abdul Hassan Ali bin cUmar bin Ahmad. Tafisr cAzizi oleh Syah cAbd al-cAziz Dahlawi. 52. 67.

8 80. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 84. 13. 10. 82. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. 7. 2. . 7. Muwata Malik oleh Malik bin Anas Abu cAbdullah al-Asbahī. 15. 16. Sahih Muslim oleh Abu al-Husain Muslimn Ibn al-Hajjaj. 1. Sunan al-Dār al-Quţnī oleh cAli bin Umar Abu al-Hasan al. 5. 81. Mizan al-Icitidal Imam al-Dhahabi.5 Kitab-kitab yang akan dirujuk oleh pengkaji al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih oleh Imam Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil al-Bukhari. Dan lain-lain kitab hadis. Sunan al-Dārimī oleh cAbdullah bin cAbd al-Rahman Abu Muhammad alDārimī. 4. 17. Yusuf Zulaikha oleh Maulana cAbd al-Rahman Jamic. 8. Sunan Ibn Majah oleh Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. Zad al-Sacid fī Dhikr Nabiyyil Habib oleh Hadhrah Aqdas Thanwi. Sunan al-Baihaqī al-Kubrā oleh Ahmad bin al-Husin bin cAli bin Musā Abu Bakr al-Baihaqī. 9. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. al-Sunan al-Sughrā oleh Ahmad bin al-Hassan bin cAli al-Baihaqī Abu Bakr. 6. 14. Sunan al-Tirmidhi oleh Imam al-Hafiz Muhammad Ibn Isa. Tarikh al-Khulafa oleh Allamah Jalaluddin cAbd al-Rahman Suyuţī. 3.Dār al-Quţnī alBaghdadī. Misbah al-Zujajah oleh Ahmad bin Abī Bakr bin Ismacīl al-Kinānī. Tarikh Khamis oleh Syeikh Husain Muhammad Ibn al-Hasan. 12. 18. 83. 11. Tanbih al-Ghafilin oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. Sunan al-Nasai oleh Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Ali. Sunan Abu Daud oleh Sulaiman Ibn al-Ashcath Ibn Ishaq.

Perkara ini sangat penting diketahui sebelum membaca dan membuat tanggapan terhadap penulisanya.6 Manhaj al-Kandahlawi dalam menulis kitab ini. Sungguhpun hadis yang dimasukan dalam kitab ini dacif beliau tidak alpa dari menjelaskan status hadis itu dacif samada dari segi matan mahupun sanad yang mana kita boleh lihat di bawah matan hadis berbahasa Arab cuma penterjemah buku beliau ini tidak menterjemahkan syarahan status hadis tersebut atas sebab yang tidak dapat diketahui. Sekiranya hadis tersebut tidak terdapat di dalam dua kitab hadis tadi maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab hadis tersebut sebagai contoh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam . Beliau berpegang kepada pendapat jumur ulama terhadap hadis dacif iaitu dibenarkan mengamalkannya bagi tujuan kelebihan amal yang membangkitkan semangat dan kekuatan orang islam mengamalkan agama dan mengerunkan orang islam dari meninggalkan amalan agama. Perkara ini dapat dibuktikan dalam syarahannya diakhir kitab fadhilat salat. 7. Dalam buku yang masyhur ini penulis mengunakan kaedah yang longgar dan tidak ketat dalam memasukan cerita dan kisah yang boleh di ambilkan tauladan dan beliau sendiri mengakuinya bukan hadis bagi tujuan menarik perhatian hati dan mengerunkannya dan ini merupakan kaedah yang biasa digunapakai oleh ulama-ulama yang lain dalam menulis kitab mereka. Setiap penulis makalah dan buku mempunyai manhaj dan metode tersendiri dalam menulis karyanya.9 7.7 Kaedah dan metode pengumpulan data Bagi hadis yang diambil daripada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim pengkaji akan mengenepikan hadis tersebut kerana hadis tersebut terkeluar daripada kategori hadis dacif.

Berbalik rujukan kepada kitab syarah sekiranya syarah kitab hadis bagi Sunan Abi Daud menyatakan hadis ini dacif disebabkan seorang perawi dalam sanad hadis tersebut dacif maka pengkaji akan merujuk kepada kitab al-Jarh wa al-Tacdil yang primari seperti kitab Tahdhib al-Tahdhib oleh Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar).a. Abi Daud. al-Tarikh al-Kabir oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dan kitab-kitab rijal al-hadis yang lain. Mizan wa alIcitidal oleh Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi). Apabila hadith tersebut turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali secara automatik hadis tersebut menjadi hadis sahih kerana terdapat hadis lain yang menguatkan hadis tersebut yang mana hadis tersebut terdapat di dalam al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan Sahih Muslim.10 bahagian solat hadis yang ke 10 maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab Sunan Abi Daud iaitu cAwn al-Macbud Syarh Sunan Abi Daud karangan Syamsul Haq c Azimdi.w dalam sanad tersebut. al-Tirmidhi. Terdapat banyak ulama hadis seperti Abu Hatīm. Ibn al- . mentakhrij hadis pada awal matan hadis. Kaedah takhrij hadis yang digunakan ialah mentakhrij hadis dengan kalimah yang penting atau gharib dalam hadis tersebut. oleh hal yang demikian hadis tersebut dihukum sahih dan hukum bagi hadis itu menjadi dacif pada sanadnya dengan jalan Imam Abi Daud bukan dacif pada matannya. mentakhrij hadis dengan cara perawi hadis selepas Rasulullah s. al-Nasaei. Mirqat al-Sacud Ila Sunan Abu Daud penulisan oleh Jalal al-Din al-Suyuti. Muslim. Ibn Macin. Hasan atau Dacif. Imam Ahmad dan yang lain. mentakhrij hadis berdasarkan tajuk hadis. Walau bagaimanapun pengkaji tidak terhenti pada kaedah dan metode begitu sahaja. pengkaji akan mengunakan kaedah takhrij al-hadis bagi mengenalpasti samada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud itu turut diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain seperti Imam al-Bukhari. Tahzib Sunan Abi Daud hasil kajian Ahmad Syakir dan lain-lain lagi bagi mendapatkan pendapat dan hujah mereka terhadap status hukum hadis tersebut samada Sahih. mentakhrij hadis berdasarkan sifat pada sanad dan matan dan mentakhrij hadis dengan mengunakan CD hadis. al-Nasaci.

Tahzib al-Tahzib. Tacrif ahl alTaqdis bi maratib al-Mawsufin bi al-Tadlis bagi Imam Ibnu Hajar dan Mizan al-Icitidal. di mana dalam permasalahan sebegini pengkaji akan merujuk kepada pendapat dari dua orang imam yang muctabar dan mutakhir dalam ilmu hadis iaitu Ahmad bin cAli alc Aqalani (Ibn Hajar) dan Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi) yang mana mereka memiliki kitab yang berjudul Taqrib al-Tahzib. .11 Qattan. Ibn Hibban dan yang lainya akan menghukum perawi tersebut samada mentacdilkan atau mentajrihkan yang mana terdapat di dalam kitab rijal al-hadis tadi. Kenapa pengkaji memilih rujukan mereka berdua? Pengkaji memilih merujuk kepada mereka berdua dalam permasalahan sedemikian disebabkan mereka berdua merupakan imam pengkaji hadis yang terkemudian dan mendapat maklumat yang lebih terkini dan menyeluruh daripada imam hadis yang terdahulu. Sekiranya mereka bersepakat menghukum perawi hadis tersebut dacif tanpa ada sebarang khilaf atau pertentangan di antara mereka maka pengkaji akan mengambil istinbat dari perkara ini dengan menghukum hadis tersebut dihukum disebabkan terdapat perawi dacif dalam sanad hadis daripada jalan Imam Abi Daud dan bukan dacif disebabkan matannya. Yahya al-Qattan. Kalau kita lihat dalam banyak buku yang mengkaji status sesuatu hadis pendapat dua imam ini lebih ditumpukan dan dijadikan dalil penguat bagi menghukum sesuatu hadis. Sekiranya dua imam ini menyatakan perawi bagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini dacif maka pengkaji akan mengambil hukum bagi status hadis tersebut berdasarkan hukum yang diberikan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar dan al-Dhahabi. al-Kasyif fi macrifah man lahu riwayah fi al-kutub al-sittah bagi Imam al-Dhahabi. Akan tetapi kebarangkalian terdapat perselisihan dan pertentangan pendapat di antara imam hadis dalam menghukum perawi hadis di mana sebahagian ulama hadis menghukum perawi tersebut dacif kerana dia mengambil hadis tersebut daripada gurunya yang terang lagi bersuluh berstatus dacif dan sebahagian ulama yang lain menghukum perawi tersebut berstatus thiqah maka pengkaji akan mengunakan 20 kaedah sekiranya berlaku pertentangan di antara Jarh dan Tacdil yang terdapat di dalam kitab Dhawabit alJarh wa al-Tacdil oleh cAbdul cAziz bin Muhammad bin Ibrahim al-cAbdul al-Latif.

12 8. zikir. membaca al-quran. Maka . hadis palsu. Setakat yang penulis dengar dan baca melalui makalah-makalah dan perbualan kitab ini mendapat kritikan yang negatif oleh pihak-pihak tertentu yang mana terdapat hadith yang berstatus dacif samada dari sudut matan mahupun sanad. Para tablighiyyin telah menjadikan kitab ini sebagai sandaran dan referensi baik bagi orang India. serta banyak sekali hadits-hadits palsu dan lemah.a. unsur khurafat. 1. yang ditulis salah seorang pemimpin mereka bernama Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dan mereka mengambil perhatian yang besar terhadap kitab ini dan mengagungkannya sebagaimana Ahlus Sunnah mengagungkan kitab Shahih (AlBukhari dan Muslim).w dan para sahabatnya r. bersedaqah. bidacah dan kesesatan dalam kitab tersebut berikut pandangan dan reaksi beberapa ulama terhadap kitab ini. bertabligh. bid’ah khurafat.hum dan lain-lain lagi serta bagi menzahirkan di dalam hati rasa penyesalan . 11-12): “Kitab terpenting bagi orang yang menjadi tablighiyyin adalah kitab Tablighi Nishab (Fadha`il Al-A’mal). Dalam kitab ini termuat berbagai kesyirikan. maupun bangsa ‘ajam (non Arab) lainnya yang mengikuti ajaran mereka. dan kitab-kitab hadits lainnya. Asy-Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri v berkata dalam kitabnya Al-Qaulul Baligh Fit Tahdzir Min Jama’ah At-Tabligh (hal.0 ULASAN KEPERPUSTAKAAN Buku bertajuk kelebihan solat karangan Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ini merupakan kitab yang masyhur pembacaanya oleh jemaah tabligh sebagai satu rutin harian yang perlu diamalkan bagi mendapatkan kegairahan dan semangat yang membara untuk mengamalkan amalan agama seperti solat. memahami dan mengamalkan jalan kehidupan nabi Muhammad s. mengerjakan haji.a.

al-Nasai & Ibn Majah) [b] Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri[c] Kitab Majma' al-Zawa'id oleh alHaitsami [d] Kitab Jami' al-Shagheir oleh al-Suyuti. Jika benar ada hadis maudhu. Ahli tablighiyyin telah menjadikannya sebagai referensi untuk menyebarkan bid’ah dan kesesatannya. al-Tirmizi. melariskan serta menghiasinya di hadapan kaum muslimin awam. [b] Darjat hadis dirujuk beliau kepada apa yang dinilai oleh tokoh-tokoh sepertimana dalam rujukan di atas. Kebanyakan pengkaji kitab ini ada yang berfikiran positif dan ada yang negatif. Muslim. . dan fitnah. Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj Maulana Zakaria dalam menyusun fadhail a’amal. maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan tokoh lain. sesat. sehingga mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak. maka adakah itu satu kesengajaan oleh Maulana ? Saya pasti tidak. ini merupakan kitab jahat. Abu Daud.13 hakekatnya. Di dalam kitab fadhail a’amal memang terdapat hadis-hadis dhaif di mana: [a] Maulana rahimahullah berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk Fadhail Amal.” Muhammad Hafiz Firdaus dalam kajian atau komentarnya terhadap buku fadhail a’amal ini menyatakan Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA merujuk hadishadis kepada 4 sumber berikut: [a] Kitab hadis yang enam (al-Bukhari. Jika benar ada "banyak" hadis dhaif.

1999. Bangi. Pusat Pengajian Jarak Jauh.14 11. translated by Abdul Rashid Arsyad. Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Cetakan Pertama. Edisi Pertama 1997. UKM. Muhammad Zakariyya. Jabatan Usuluddin Dan Falsafah. Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. Metodologi Hadis. Fazaile-Amal Himpunan Kitab-Kitab Fadhail. Cetakan Pertama 2005. Kuala Lumpur. UKM. Dar al-Syakir. Bangi. Urdu Bazar Karachi. Pengantar Ulum Hadis. Takhrij al-Hadis Nasyah Wa Manhajiyatuh. DarulIshaat. Bangi.0 RUJUKAN Ahmad Sunawari Long. Muhammad Zakariyya. Faza Il-E-Aamal. Cetakan Ketiga 2004. Pakistan. Rosmawati Ali @ Mat Zin. Fakulti Pengajian Islam. Ilham Abati Enterprise. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful