1 BAB I PENGENALAN KAJIAN

1.0 PENDAHULUAN

Kitab Fadail solat merupakan sebuah kitab yang mashur pembacaanya hampir di seluruh dunia. Kitab ini dikarang oleh rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-

Kandahlawi. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Buku ini ditulis dalam bahasa Urdu dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Arab, Francis, dan lain-lain bahasa. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir, fadilat solat, fadilat al-Quran, fadilat tabligh, fadilat bulan Ramadan, kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat.

Buku ini mengandungi hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal, kerugian dan ancaman bagi yang meninggalkan amalan seperti solat, zikir, al-Quran, Tabligh dan lainlain. Kitab ini mempunyai kontroverisnya yang tersendiri dengan kritikan daripada

mereka yang syadid dalam bidang hadis serta yang jahil dalam bidang hadis walaupun dengan asbab kitab ini telah banyak hati-hati yang mati dan malas dari mentaati perintah Allah s.w.t dapat dihidupkan kembali dan menjalankan perintah Allah s.w.t serta menyeru umat islam kepada amalan agama dengan ilmu, iman dan amal yang betul.

2.0 MATLAMAT KAJIAN

Kajian ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki 40 hadith yang terdapat di dalam kitab kelebihan solat karya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dan mengkaji sejauh mana kebolehan dalam beramal dan berictiqad dengan hadis tersebut.

2. Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan berictiqad dengan hadis dacif tersebut atau tidak boleh beramal dan berictiqad dengan hadis berkenaan. 3. Pengkaji terpaksa berbuat demikian disebabkan tidak menemui dan memiliki kitab fadail camal versi bahasa arab tetapi memiliki keluaran berbahasa Melayu. Bagi mengelakkan daripada kesalahan dalam menentukan hadis berdasarkan kalimah yang terdapat di dalam terjemahan hadis tersebut pengkaji terpaksa memilih langkah berkenaan. Selain daripada itu dalam bahagian fadilat solat terdapat hadis yang hanya disebutkan terjemahan hadis tidak dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab dan hadis yang dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab. Inggeris dan Indonesia. Rentetan daripada perkara ini pengkaji hanya menyelidik dan mengkaji hadis yang terdapat matan berbahasa arab dan meninggalkan hadis yang sebaliknya. Untuk mengenalpasti samada terdapat kesalahan dalam menterjemah matan hadis oleh penterjemah buku berkenaan dan kesilapan dari segi baris dan struktur hadis. 4.2 3. Untuk mengukur dan menentukan tahap kedacifan hadis tersebut samada hadis yang berstatus dacif biasa atau hadis yang berstatus dacif yang melampau.0 BATASAN KAJIAN Pengkaji hanya mengkaji dan menyelidiki hadis yang terdapat di dalam bahagian fadilat solat tidak menyentuh hadis yang terdapat di dalam bahagian yang lain. .0 OBJEKTIF KAJIAN 1. Pengkaji menghadkan penyelidikan berkenaan disebabkan peruntukan masa yang singkat ini kerana untuk mengkaji keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut memerlukan masa yang lama.

fadilat al-Quran. Kitab fadail camal Kitab yang mengandungi al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal agama dan keburukan serta ancaman sekiranya meninggalkan amalan agama.0 DEFINISI KAJIAN Hadis dacif Hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi Sahih atau Hasan disebabkan perkara-perkara tertentu yang terdapat pada matan dan sanad hadis tersebut. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Berictiqad Mempercayai dan menjadikannya sesuatu yang dipegang dalam kehidupan . fadilat solat. fadilat bulan Ramadan. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir. kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat. fadilat tabligh.0 HIPOTESIS Hipotesis bagi kajian ini ialah terdapat hadis dacif samada hadis dacif yang berstatus biasa atau melampau berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lain serta terdapat hadis yang tidak boleh beramal dengannya.3 5. 6. Muhammad Zakariya al-Kandahlawi Rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

oleh yang demikian penganalisis akan mengumpulkan data dan maklumat daripada kitab-kitab hadis yang digunakan oleh penulis buku kitab Fadail cAmal ini bagi mengeluarkan hadis tersebut seperti kitab Sahih al-Bukhari. Sebagai contoh kajian yang akan pengkaji jalankan berkaitan hadis dacif. Rijal al-hadith. 7. al-Quran dan Tafsirnya.0 METODOLOGI KAJIAN Aspek-aspek yang disentuh dalam metodologi kajian ini ialah 7. Mucjam.3 Instrumen Kajian Penyelidikan berbentuk kualitatif sebegini lebih banyak masa diluangkan dengan membaca dan menganalisis dokumen atau kitab-kitab yang digunapakai oleh pengarang kitab fadail camal. Sekiranya penulis mempunyai masa lebihan masa dari masa yang diperuntukan oleh pihak fakulti penulis akan mengkaji hadis dalam bahagian yang lain.1 Jenis Kajian Jenis kajian ini ialah penyelidikan kualitatif yang cenderung kepada metode pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen yang berkaitan. Muslim. 7. Penulis buku ini telah mengunakan 84 buah kitab rujukan dalam menghasilkan buku ini.4 7.2 Persampelan yang ditetapkan Pengkaji dalam kajian ini menghadkan hadis yang ingin beliau kaji iaitu dalam bahagian fadilat solat yang mengandungi 40 matan hadis berserta sanadnya bagi menentukan hadis dacif. al-Fehris al-hadits. Mustalah alhadith. Takhrij al-hadith. Kalau diteliti jenis-jenis kitab ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu . Abi Daud dan kitab hadis asli yang lain. Kitab hadis dan syarahnya. CD takhrij hadis dan Kamus serta yang berkaitan denganya. Sunan al-Tirmidhi.

al-Eişābah oleh Imam Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalānī al-Syaficī 7. Asād al-Ghābah oleh cAllamah Ibn Athir Jazuri. al-Ţabaqah oleh Muhammad bin Sacid Katībī al-Waqidī. Kitab sumber rujukan syibh (menyerupai) asli yang bermaksud penulis kitab ini mengambil hadis-hadis daripada kitab rujukan sumber asli dengan menyertakan sekali sanadnya seperti Kanzul cUmmal oleh cAllamah Ali Burhan Puri. fiqh dan usulnya atau tarikh seperti kitab Kutub al-Sittah. 16. Ahkam al-Quran yang dikarang oleh Abu Bakr Ahmad bin cAli Razi al-Jasasi. 11. 17. 12. al-Kāmil oleh cAeizuddin cAli bin Muhammad Ibn Athir Jazuri. 3. Kitab sumber rujukan ghair asliyah yang bermaksud penulis kitab ini menulis hadis-hadis yang diambil dari sumber asli tanpa menulis sanad mereka seperti kitabTanbih al-Ghafilin yang dikarang oleh Syeikh Abu Laith Samarqandi. 14. 6. 4. al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh cAbd cAdhim bin cAbd Qawī al-Mundhirī. 13. Bayan al-Quran olehMaulana Asyraf cAli Thanwi. Awjaz al-Masālik oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.5 kitab sumber rujukan asli yang bermaksud kitab-kitab hadis yang mana penulis kitab tersebut menyertakan sekali sanadnya dalam penulisan kitab yang ditulisnya tak kira dari apa jua tajuk iaitu hadis. 5. 15. caqidah. 10. al-Muwaţa oleh Abu cAbdullah Malik bin Anas bin Malik. 7. Badzl al-Majhud oleh Maulana Khalīl Ahmad Muhajīr Madānī. . al-Zawājir oleh Imam Ibn Hajar al-Makkī al-Haithami. 2. 9. al-Qaul Badīc Fī Şalāh cAlā Habībī hasil karya Syamsuddin Muhammad alSakhāwī.4 Berikut senarai rujukan kitab Fadhail Acmal. Asyhur Masyahīr Islām oleh Rafiq Bāqī al-cAzīm. cAaw al-Macbud oleh Abu cAbd al-Rahman Syarīf. 1. 8. tafsir. c Aini Syarah Bukhari oleh Badaruddin Abu Muhammad bin Ahmad cAini. al-Syifā oleh Qadhī cIyādh bin Musa al-Husainī. Musnad Ahmad dan yang lain. Sunan Baihaqi oleh Abu Bakr bin Husain bin cAli al-Baihaqī.

Irwah Thalathah tartib Maulana Zuhri al-Hasan. Jamal oleh Syeikh Sulaiman al-Jamal. 22. 34. 19. Isticāb oleh Hafiz Ibn cabd Bar Maliki.6 18. Muşannif oleh cAbdullah bin Muhammad Ibn Abī Syaibah. 45. 26. 36. Khashaish Kubrā oleh cAllamah Sayuti. Ithaf Sadah Muttaqin oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubaidi. 31. Jamc al-Fawaid oleh Muhammad bin Muhammad Sulaiman. 41. 28. 47. 37. Ihya cUlumuddn oleh Imam alGhazalī. Musamirah oleh Syeijh Akbar Ibn cArabī. Mirqah Syarah Misykah oleh Nuruddin cAli bin Sulţān Muhammad Harwi. Dirāyah oleh Hafiz Ibn Hajar cAlaih al-Rahmah. Hazrah Alamghiri. 23. 24. 27. 38. Kaukab al-Durrī oleh Syeikh Zadu Majdah. 43. Hishn Hashin oleh Syamsuddin bin Muhammad al-Jazuri. 33. Kanz al-cUmmal oleh cAllamah cAli Burhan Puri. 48. Harzuts Thamin Fī Mubasyirah Nabi al-Amin oleh Syah Waliyullah Dahlawi. 46. Maqāsid Hasanah oleh Syasuddi Muhammad bin cAbd al-Rahman. Ibn Hibban oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Hilyah Aulia oleh Abu Nucaim Ahmad bin cAbdullah Asbahanī. 42. 30. Majmac al-Zawaid oleh Hafiz Nuruddin al-Haithami. Kitab al-Ummah wa Siyāsah oleh cAbdullah bin Muslim. . Misykah Syarif oleh Waliyuddin Muhammad bin cAbdullah. Mazhahir al-Haq oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahdur. 40. 20. Dur al-Manthur oleh cAllamah Jalaluddin Suyuti. 44. Bukhārī Syarīf oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil. Fath al-Bari oleh Abu Fadhl Ahmad bin cAli bin Hajar cAsqalānī. Masyir al-cAzam oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jauzi. 32. Fatāwā Alamghirī oleh Ulama Hindustan. 35. 39. Hujjatullah al-Balīghah oleh Syah Waliyullah. 25. 29. Jamic al-Shagir oleh cAbd al-Rahman Jalaluddin Suyuti. 21. Kitab al-Amwal oleh Imam Abu cAbi al-Qasīm bin Salam. Iqāmah al-Hujjah oleh Maulana cAbd Hayyi Lakhnawī.

50. Nazha Bsatin oleh cAbdullah bin Ascad Yaminī Yaficī. 58. 79. Qiyam al-Lail oleh Muhammad bin Ahmad bin cAli Marwaz. 75. Tadhkirah ak-Hufaz oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi. 72. 64. 60. Talqih Fuhum Athir oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jawazi. Raudh al-Faiq oleh Syeikh Syucaib al-Harifaisyī 63. Musnad Abu cAwānah oleh Yackub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. . 57. Musnad Ibn Khuzaimah oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. 71. 70. Sunan al-Nasai oleh Ahmad bin Syucaib bin cAli. 73. Musnad Hakim oleh Muhammad bin cAbdullah bin Muhammad. Tafsir Kabir oleh Imaduddin Abd al-Fadai Ismail bin Umair bin Kathir. Musnad Abu Yacla oleh Ahmad bin cAli bin al-Nathna al-Muwaşal 51. Sunan al-Ţabranī oleh Abdul Qasīm Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. 62. 69. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 67. 77. Rahmah al-Muhtadah oleh Abu l-Khair Nur al-Hasan wa al-Husaini. Sunan al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Sunan Dar al-Qutnī oleh Abdul Hassan Ali bin cUmar bin Ahmad. 55. 68. Sunan Ibn Majah oleh Muhammad bin Yazid al-Qardinī. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. 56. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Qurrah al-Acyun oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. 65. Sunan Dārimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Darimi. Musnad Bazzar oleh Abu BarAhmad bin cUmar al-Bazarī. 76. 53. 61. Tafsir Khazin oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. 74. 52. 54. 59. Qashaid Qasimī oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi. 78. Tafisr cAzizi oleh Syah cAbd al-cAziz Dahlawi. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. Musnad al-Firdaus oleh Abu Mansur al-Dailamī. Syarh al-Sunnah oleh Husain bin Mascud al-Farail.7 49. Şahīh Muslim oleh Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj. Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Asycath Sujastanī 66. Raudh al-Riyahin oleh cAbdullah bin Ascad Yamanī Yafici.

5. 2. 7. Sunan al-Tirmidhi oleh Imam al-Hafiz Muhammad Ibn Isa. 83. 11. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. 1. 15. 16. Sunan Ibn Majah oleh Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. Muwata Malik oleh Malik bin Anas Abu cAbdullah al-Asbahī. 13. 9. 10. Mizan al-Icitidal Imam al-Dhahabi. al-Sunan al-Sughrā oleh Ahmad bin al-Hassan bin cAli al-Baihaqī Abu Bakr. 6. 18. Tarikh Khamis oleh Syeikh Husain Muhammad Ibn al-Hasan. 4. 84. Tarikh al-Khulafa oleh Allamah Jalaluddin cAbd al-Rahman Suyuţī. Sunan al-Nasai oleh Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Ali.8 80. Misbah al-Zujajah oleh Ahmad bin Abī Bakr bin Ismacīl al-Kinānī. 81. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. Yusuf Zulaikha oleh Maulana cAbd al-Rahman Jamic. Sunan Abu Daud oleh Sulaiman Ibn al-Ashcath Ibn Ishaq.5 Kitab-kitab yang akan dirujuk oleh pengkaji al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih oleh Imam Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil al-Bukhari. Dan lain-lain kitab hadis. Sunan al-Dārimī oleh cAbdullah bin cAbd al-Rahman Abu Muhammad alDārimī. Sunan al-Baihaqī al-Kubrā oleh Ahmad bin al-Husin bin cAli bin Musā Abu Bakr al-Baihaqī. 17. Sahih Muslim oleh Abu al-Husain Muslimn Ibn al-Hajjaj. 14. 3. Zad al-Sacid fī Dhikr Nabiyyil Habib oleh Hadhrah Aqdas Thanwi.Dār al-Quţnī alBaghdadī. Tanbih al-Ghafilin oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. 12. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Sunan al-Dār al-Quţnī oleh cAli bin Umar Abu al-Hasan al. 82. . 8. 7.

7.9 7.7 Kaedah dan metode pengumpulan data Bagi hadis yang diambil daripada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim pengkaji akan mengenepikan hadis tersebut kerana hadis tersebut terkeluar daripada kategori hadis dacif. Beliau berpegang kepada pendapat jumur ulama terhadap hadis dacif iaitu dibenarkan mengamalkannya bagi tujuan kelebihan amal yang membangkitkan semangat dan kekuatan orang islam mengamalkan agama dan mengerunkan orang islam dari meninggalkan amalan agama. Sekiranya hadis tersebut tidak terdapat di dalam dua kitab hadis tadi maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab hadis tersebut sebagai contoh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam . Perkara ini dapat dibuktikan dalam syarahannya diakhir kitab fadhilat salat. Setiap penulis makalah dan buku mempunyai manhaj dan metode tersendiri dalam menulis karyanya. Dalam buku yang masyhur ini penulis mengunakan kaedah yang longgar dan tidak ketat dalam memasukan cerita dan kisah yang boleh di ambilkan tauladan dan beliau sendiri mengakuinya bukan hadis bagi tujuan menarik perhatian hati dan mengerunkannya dan ini merupakan kaedah yang biasa digunapakai oleh ulama-ulama yang lain dalam menulis kitab mereka.6 Manhaj al-Kandahlawi dalam menulis kitab ini. Perkara ini sangat penting diketahui sebelum membaca dan membuat tanggapan terhadap penulisanya. Sungguhpun hadis yang dimasukan dalam kitab ini dacif beliau tidak alpa dari menjelaskan status hadis itu dacif samada dari segi matan mahupun sanad yang mana kita boleh lihat di bawah matan hadis berbahasa Arab cuma penterjemah buku beliau ini tidak menterjemahkan syarahan status hadis tersebut atas sebab yang tidak dapat diketahui.

Berbalik rujukan kepada kitab syarah sekiranya syarah kitab hadis bagi Sunan Abi Daud menyatakan hadis ini dacif disebabkan seorang perawi dalam sanad hadis tersebut dacif maka pengkaji akan merujuk kepada kitab al-Jarh wa al-Tacdil yang primari seperti kitab Tahdhib al-Tahdhib oleh Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar). Tahzib Sunan Abi Daud hasil kajian Ahmad Syakir dan lain-lain lagi bagi mendapatkan pendapat dan hujah mereka terhadap status hukum hadis tersebut samada Sahih. Hasan atau Dacif. Ibn al- . al-Nasaei. Imam Ahmad dan yang lain. mentakhrij hadis berdasarkan tajuk hadis. Mizan wa alIcitidal oleh Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi).w dalam sanad tersebut. mentakhrij hadis dengan cara perawi hadis selepas Rasulullah s. al-Nasaci. Mirqat al-Sacud Ila Sunan Abu Daud penulisan oleh Jalal al-Din al-Suyuti.10 bahagian solat hadis yang ke 10 maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab Sunan Abi Daud iaitu cAwn al-Macbud Syarh Sunan Abi Daud karangan Syamsul Haq c Azimdi. al-Tarikh al-Kabir oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dan kitab-kitab rijal al-hadis yang lain. Ibn Macin. Kaedah takhrij hadis yang digunakan ialah mentakhrij hadis dengan kalimah yang penting atau gharib dalam hadis tersebut. mentakhrij hadis pada awal matan hadis. Abi Daud. oleh hal yang demikian hadis tersebut dihukum sahih dan hukum bagi hadis itu menjadi dacif pada sanadnya dengan jalan Imam Abi Daud bukan dacif pada matannya. al-Tirmidhi. Apabila hadith tersebut turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali secara automatik hadis tersebut menjadi hadis sahih kerana terdapat hadis lain yang menguatkan hadis tersebut yang mana hadis tersebut terdapat di dalam al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan Sahih Muslim. Walau bagaimanapun pengkaji tidak terhenti pada kaedah dan metode begitu sahaja. Terdapat banyak ulama hadis seperti Abu Hatīm. mentakhrij hadis berdasarkan sifat pada sanad dan matan dan mentakhrij hadis dengan mengunakan CD hadis. Muslim.a. pengkaji akan mengunakan kaedah takhrij al-hadis bagi mengenalpasti samada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud itu turut diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain seperti Imam al-Bukhari.

al-Kasyif fi macrifah man lahu riwayah fi al-kutub al-sittah bagi Imam al-Dhahabi. Tahzib al-Tahzib. Tacrif ahl alTaqdis bi maratib al-Mawsufin bi al-Tadlis bagi Imam Ibnu Hajar dan Mizan al-Icitidal. Yahya al-Qattan. Sekiranya mereka bersepakat menghukum perawi hadis tersebut dacif tanpa ada sebarang khilaf atau pertentangan di antara mereka maka pengkaji akan mengambil istinbat dari perkara ini dengan menghukum hadis tersebut dihukum disebabkan terdapat perawi dacif dalam sanad hadis daripada jalan Imam Abi Daud dan bukan dacif disebabkan matannya. di mana dalam permasalahan sebegini pengkaji akan merujuk kepada pendapat dari dua orang imam yang muctabar dan mutakhir dalam ilmu hadis iaitu Ahmad bin cAli alc Aqalani (Ibn Hajar) dan Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi) yang mana mereka memiliki kitab yang berjudul Taqrib al-Tahzib. Kenapa pengkaji memilih rujukan mereka berdua? Pengkaji memilih merujuk kepada mereka berdua dalam permasalahan sedemikian disebabkan mereka berdua merupakan imam pengkaji hadis yang terkemudian dan mendapat maklumat yang lebih terkini dan menyeluruh daripada imam hadis yang terdahulu.11 Qattan. Ibn Hibban dan yang lainya akan menghukum perawi tersebut samada mentacdilkan atau mentajrihkan yang mana terdapat di dalam kitab rijal al-hadis tadi. . Sekiranya dua imam ini menyatakan perawi bagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini dacif maka pengkaji akan mengambil hukum bagi status hadis tersebut berdasarkan hukum yang diberikan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar dan al-Dhahabi. Akan tetapi kebarangkalian terdapat perselisihan dan pertentangan pendapat di antara imam hadis dalam menghukum perawi hadis di mana sebahagian ulama hadis menghukum perawi tersebut dacif kerana dia mengambil hadis tersebut daripada gurunya yang terang lagi bersuluh berstatus dacif dan sebahagian ulama yang lain menghukum perawi tersebut berstatus thiqah maka pengkaji akan mengunakan 20 kaedah sekiranya berlaku pertentangan di antara Jarh dan Tacdil yang terdapat di dalam kitab Dhawabit alJarh wa al-Tacdil oleh cAbdul cAziz bin Muhammad bin Ibrahim al-cAbdul al-Latif. Kalau kita lihat dalam banyak buku yang mengkaji status sesuatu hadis pendapat dua imam ini lebih ditumpukan dan dijadikan dalil penguat bagi menghukum sesuatu hadis.

Dalam kitab ini termuat berbagai kesyirikan. bersedaqah. membaca al-quran.a. Setakat yang penulis dengar dan baca melalui makalah-makalah dan perbualan kitab ini mendapat kritikan yang negatif oleh pihak-pihak tertentu yang mana terdapat hadith yang berstatus dacif samada dari sudut matan mahupun sanad. zikir. unsur khurafat. serta banyak sekali hadits-hadits palsu dan lemah. bidacah dan kesesatan dalam kitab tersebut berikut pandangan dan reaksi beberapa ulama terhadap kitab ini. bertabligh. 1.0 ULASAN KEPERPUSTAKAAN Buku bertajuk kelebihan solat karangan Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ini merupakan kitab yang masyhur pembacaanya oleh jemaah tabligh sebagai satu rutin harian yang perlu diamalkan bagi mendapatkan kegairahan dan semangat yang membara untuk mengamalkan amalan agama seperti solat. Maka . bid’ah khurafat. Dan mereka mengambil perhatian yang besar terhadap kitab ini dan mengagungkannya sebagaimana Ahlus Sunnah mengagungkan kitab Shahih (AlBukhari dan Muslim). 11-12): “Kitab terpenting bagi orang yang menjadi tablighiyyin adalah kitab Tablighi Nishab (Fadha`il Al-A’mal). hadis palsu. Para tablighiyyin telah menjadikan kitab ini sebagai sandaran dan referensi baik bagi orang India. yang ditulis salah seorang pemimpin mereka bernama Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. memahami dan mengamalkan jalan kehidupan nabi Muhammad s.a. Asy-Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri v berkata dalam kitabnya Al-Qaulul Baligh Fit Tahdzir Min Jama’ah At-Tabligh (hal.hum dan lain-lain lagi serta bagi menzahirkan di dalam hati rasa penyesalan .w dan para sahabatnya r. maupun bangsa ‘ajam (non Arab) lainnya yang mengikuti ajaran mereka. mengerjakan haji.12 8. dan kitab-kitab hadits lainnya.

Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj Maulana Zakaria dalam menyusun fadhail a’amal. . al-Tirmizi. dan fitnah. Ahli tablighiyyin telah menjadikannya sebagai referensi untuk menyebarkan bid’ah dan kesesatannya. Jika benar ada hadis maudhu. sesat. Di dalam kitab fadhail a’amal memang terdapat hadis-hadis dhaif di mana: [a] Maulana rahimahullah berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk Fadhail Amal. Kebanyakan pengkaji kitab ini ada yang berfikiran positif dan ada yang negatif.” Muhammad Hafiz Firdaus dalam kajian atau komentarnya terhadap buku fadhail a’amal ini menyatakan Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA merujuk hadishadis kepada 4 sumber berikut: [a] Kitab hadis yang enam (al-Bukhari. [b] Darjat hadis dirujuk beliau kepada apa yang dinilai oleh tokoh-tokoh sepertimana dalam rujukan di atas. melariskan serta menghiasinya di hadapan kaum muslimin awam. al-Nasai & Ibn Majah) [b] Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri[c] Kitab Majma' al-Zawa'id oleh alHaitsami [d] Kitab Jami' al-Shagheir oleh al-Suyuti. Muslim. maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan tokoh lain. maka adakah itu satu kesengajaan oleh Maulana ? Saya pasti tidak. Jika benar ada "banyak" hadis dhaif. ini merupakan kitab jahat.13 hakekatnya. Abu Daud. sehingga mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak.

1999. Kuala Lumpur. Pusat Pengajian Jarak Jauh. Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat.0 RUJUKAN Ahmad Sunawari Long. . Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. Urdu Bazar Karachi. Jabatan Usuluddin Dan Falsafah. Rosmawati Ali @ Mat Zin. Muhammad Zakariyya. Takhrij al-Hadis Nasyah Wa Manhajiyatuh.14 11. Fazaile-Amal Himpunan Kitab-Kitab Fadhail. Cetakan Pertama 2005. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Cetakan Pertama. translated by Abdul Rashid Arsyad. UKM. Muhammad Zakariyya. Cetakan Ketiga 2004. Bangi. Ilham Abati Enterprise. Pakistan. Bangi. Edisi Pertama 1997. Dar al-Syakir. Pengantar Ulum Hadis. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Bangi. Faza Il-E-Aamal. DarulIshaat. Metodologi Hadis.