P. 1
Kitab Fadhail Amal

Kitab Fadhail Amal

|Views: 1,669|Likes:
Published by Zulfikri Shamsudin

More info:

Published by: Zulfikri Shamsudin on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

1 BAB I PENGENALAN KAJIAN

1.0 PENDAHULUAN

Kitab Fadail solat merupakan sebuah kitab yang mashur pembacaanya hampir di seluruh dunia. Kitab ini dikarang oleh rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-

Kandahlawi. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Buku ini ditulis dalam bahasa Urdu dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Arab, Francis, dan lain-lain bahasa. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir, fadilat solat, fadilat al-Quran, fadilat tabligh, fadilat bulan Ramadan, kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat.

Buku ini mengandungi hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal, kerugian dan ancaman bagi yang meninggalkan amalan seperti solat, zikir, al-Quran, Tabligh dan lainlain. Kitab ini mempunyai kontroverisnya yang tersendiri dengan kritikan daripada

mereka yang syadid dalam bidang hadis serta yang jahil dalam bidang hadis walaupun dengan asbab kitab ini telah banyak hati-hati yang mati dan malas dari mentaati perintah Allah s.w.t dapat dihidupkan kembali dan menjalankan perintah Allah s.w.t serta menyeru umat islam kepada amalan agama dengan ilmu, iman dan amal yang betul.

2.0 MATLAMAT KAJIAN

Kajian ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki 40 hadith yang terdapat di dalam kitab kelebihan solat karya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dan mengkaji sejauh mana kebolehan dalam beramal dan berictiqad dengan hadis tersebut.

0 OBJEKTIF KAJIAN 1. Pengkaji menghadkan penyelidikan berkenaan disebabkan peruntukan masa yang singkat ini kerana untuk mengkaji keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut memerlukan masa yang lama. Bagi mengelakkan daripada kesalahan dalam menentukan hadis berdasarkan kalimah yang terdapat di dalam terjemahan hadis tersebut pengkaji terpaksa memilih langkah berkenaan. . 4. Untuk mengenalpasti samada terdapat kesalahan dalam menterjemah matan hadis oleh penterjemah buku berkenaan dan kesilapan dari segi baris dan struktur hadis. Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan berictiqad dengan hadis dacif tersebut atau tidak boleh beramal dan berictiqad dengan hadis berkenaan. Rentetan daripada perkara ini pengkaji hanya menyelidik dan mengkaji hadis yang terdapat matan berbahasa arab dan meninggalkan hadis yang sebaliknya. Inggeris dan Indonesia.2 3.0 BATASAN KAJIAN Pengkaji hanya mengkaji dan menyelidiki hadis yang terdapat di dalam bahagian fadilat solat tidak menyentuh hadis yang terdapat di dalam bahagian yang lain. Selain daripada itu dalam bahagian fadilat solat terdapat hadis yang hanya disebutkan terjemahan hadis tidak dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab dan hadis yang dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab. Pengkaji terpaksa berbuat demikian disebabkan tidak menemui dan memiliki kitab fadail camal versi bahasa arab tetapi memiliki keluaran berbahasa Melayu. Untuk mengukur dan menentukan tahap kedacifan hadis tersebut samada hadis yang berstatus dacif biasa atau hadis yang berstatus dacif yang melampau. 3. 2.

3 5. fadilat solat. Berictiqad Mempercayai dan menjadikannya sesuatu yang dipegang dalam kehidupan . fadilat bulan Ramadan.0 DEFINISI KAJIAN Hadis dacif Hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi Sahih atau Hasan disebabkan perkara-perkara tertentu yang terdapat pada matan dan sanad hadis tersebut. fadilat al-Quran. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir. kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat. fadilat tabligh. 6. Kitab fadail camal Kitab yang mengandungi al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal agama dan keburukan serta ancaman sekiranya meninggalkan amalan agama. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India.0 HIPOTESIS Hipotesis bagi kajian ini ialah terdapat hadis dacif samada hadis dacif yang berstatus biasa atau melampau berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lain serta terdapat hadis yang tidak boleh beramal dengannya. Muhammad Zakariya al-Kandahlawi Rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

7. Mustalah alhadith.1 Jenis Kajian Jenis kajian ini ialah penyelidikan kualitatif yang cenderung kepada metode pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen yang berkaitan. Muslim. Sunan al-Tirmidhi.4 7. Abi Daud dan kitab hadis asli yang lain. Kalau diteliti jenis-jenis kitab ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu .2 Persampelan yang ditetapkan Pengkaji dalam kajian ini menghadkan hadis yang ingin beliau kaji iaitu dalam bahagian fadilat solat yang mengandungi 40 matan hadis berserta sanadnya bagi menentukan hadis dacif. Takhrij al-hadith. CD takhrij hadis dan Kamus serta yang berkaitan denganya. Kitab hadis dan syarahnya. Rijal al-hadith. al-Quran dan Tafsirnya. Mucjam.0 METODOLOGI KAJIAN Aspek-aspek yang disentuh dalam metodologi kajian ini ialah 7.3 Instrumen Kajian Penyelidikan berbentuk kualitatif sebegini lebih banyak masa diluangkan dengan membaca dan menganalisis dokumen atau kitab-kitab yang digunapakai oleh pengarang kitab fadail camal. al-Fehris al-hadits. Sekiranya penulis mempunyai masa lebihan masa dari masa yang diperuntukan oleh pihak fakulti penulis akan mengkaji hadis dalam bahagian yang lain. 7. oleh yang demikian penganalisis akan mengumpulkan data dan maklumat daripada kitab-kitab hadis yang digunakan oleh penulis buku kitab Fadail cAmal ini bagi mengeluarkan hadis tersebut seperti kitab Sahih al-Bukhari. Sebagai contoh kajian yang akan pengkaji jalankan berkaitan hadis dacif. Penulis buku ini telah mengunakan 84 buah kitab rujukan dalam menghasilkan buku ini.

5 kitab sumber rujukan asli yang bermaksud kitab-kitab hadis yang mana penulis kitab tersebut menyertakan sekali sanadnya dalam penulisan kitab yang ditulisnya tak kira dari apa jua tajuk iaitu hadis. Asād al-Ghābah oleh cAllamah Ibn Athir Jazuri. Sunan Baihaqi oleh Abu Bakr bin Husain bin cAli al-Baihaqī. 9.4 Berikut senarai rujukan kitab Fadhail Acmal. al-Syifā oleh Qadhī cIyādh bin Musa al-Husainī. 1. Asyhur Masyahīr Islām oleh Rafiq Bāqī al-cAzīm. fiqh dan usulnya atau tarikh seperti kitab Kutub al-Sittah. al-Kāmil oleh cAeizuddin cAli bin Muhammad Ibn Athir Jazuri. 6. 4. al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh cAbd cAdhim bin cAbd Qawī al-Mundhirī. al-Muwaţa oleh Abu cAbdullah Malik bin Anas bin Malik. c Aini Syarah Bukhari oleh Badaruddin Abu Muhammad bin Ahmad cAini. 11. cAaw al-Macbud oleh Abu cAbd al-Rahman Syarīf. 17. Kitab sumber rujukan ghair asliyah yang bermaksud penulis kitab ini menulis hadis-hadis yang diambil dari sumber asli tanpa menulis sanad mereka seperti kitabTanbih al-Ghafilin yang dikarang oleh Syeikh Abu Laith Samarqandi. caqidah. al-Zawājir oleh Imam Ibn Hajar al-Makkī al-Haithami. Ahkam al-Quran yang dikarang oleh Abu Bakr Ahmad bin cAli Razi al-Jasasi. Awjaz al-Masālik oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Bayan al-Quran olehMaulana Asyraf cAli Thanwi. Badzl al-Majhud oleh Maulana Khalīl Ahmad Muhajīr Madānī. tafsir. 16. al-Qaul Badīc Fī Şalāh cAlā Habībī hasil karya Syamsuddin Muhammad alSakhāwī. 13. al-Ţabaqah oleh Muhammad bin Sacid Katībī al-Waqidī. 8. al-Eişābah oleh Imam Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalānī al-Syaficī 7. Musnad Ahmad dan yang lain. . 12. 5. 14. 3. 7. Kitab sumber rujukan syibh (menyerupai) asli yang bermaksud penulis kitab ini mengambil hadis-hadis daripada kitab rujukan sumber asli dengan menyertakan sekali sanadnya seperti Kanzul cUmmal oleh cAllamah Ali Burhan Puri. 2. 10. 15.

23. 41. Dur al-Manthur oleh cAllamah Jalaluddin Suyuti. 34. Jamic al-Shagir oleh cAbd al-Rahman Jalaluddin Suyuti. 45. 47. 44. 48. Jamc al-Fawaid oleh Muhammad bin Muhammad Sulaiman. . Bukhārī Syarīf oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil. Jamal oleh Syeikh Sulaiman al-Jamal. 29. Harzuts Thamin Fī Mubasyirah Nabi al-Amin oleh Syah Waliyullah Dahlawi. Hishn Hashin oleh Syamsuddin bin Muhammad al-Jazuri. 28. 25. Mazhahir al-Haq oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahdur. Hujjatullah al-Balīghah oleh Syah Waliyullah. 46. Hazrah Alamghiri. Kanz al-cUmmal oleh cAllamah cAli Burhan Puri. Misykah Syarif oleh Waliyuddin Muhammad bin cAbdullah. 22. Masyir al-cAzam oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jauzi. 35. Hilyah Aulia oleh Abu Nucaim Ahmad bin cAbdullah Asbahanī. Irwah Thalathah tartib Maulana Zuhri al-Hasan. 40. 31. Khashaish Kubrā oleh cAllamah Sayuti. 42. 27. Kitab al-Ummah wa Siyāsah oleh cAbdullah bin Muslim. Fatāwā Alamghirī oleh Ulama Hindustan. Isticāb oleh Hafiz Ibn cabd Bar Maliki. 43. Musamirah oleh Syeijh Akbar Ibn cArabī. 37. 20. Iqāmah al-Hujjah oleh Maulana cAbd Hayyi Lakhnawī. 19. 24. 38. Majmac al-Zawaid oleh Hafiz Nuruddin al-Haithami. Ihya cUlumuddn oleh Imam alGhazalī. 33.6 18. Ithaf Sadah Muttaqin oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubaidi. Muşannif oleh cAbdullah bin Muhammad Ibn Abī Syaibah. Ibn Hibban oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Kitab al-Amwal oleh Imam Abu cAbi al-Qasīm bin Salam. 32. 36. 26. Dirāyah oleh Hafiz Ibn Hajar cAlaih al-Rahmah. 21. Fath al-Bari oleh Abu Fadhl Ahmad bin cAli bin Hajar cAsqalānī. Kaukab al-Durrī oleh Syeikh Zadu Majdah. Maqāsid Hasanah oleh Syasuddi Muhammad bin cAbd al-Rahman. 39. Mirqah Syarah Misykah oleh Nuruddin cAli bin Sulţān Muhammad Harwi. 30.

77. 62. Sunan Dārimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Darimi. Tafisr cAzizi oleh Syah cAbd al-cAziz Dahlawi. 70. Tafsir Khazin oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Sunan Ibn Majah oleh Muhammad bin Yazid al-Qardinī. Musnad Abu Yacla oleh Ahmad bin cAli bin al-Nathna al-Muwaşal 51. Musnad al-Firdaus oleh Abu Mansur al-Dailamī. 73. Musnad Bazzar oleh Abu BarAhmad bin cUmar al-Bazarī. 65. 67. Tafsir Kabir oleh Imaduddin Abd al-Fadai Ismail bin Umair bin Kathir. 78. 71. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 69. Sunan al-Ţabranī oleh Abdul Qasīm Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. 76. 54. 53. Talqih Fuhum Athir oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jawazi. 64. 75. 55. Rahmah al-Muhtadah oleh Abu l-Khair Nur al-Hasan wa al-Husaini. Raudh al-Faiq oleh Syeikh Syucaib al-Harifaisyī 63. Şahīh Muslim oleh Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj. Sunan Dar al-Qutnī oleh Abdul Hassan Ali bin cUmar bin Ahmad. Sunan al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Qashaid Qasimī oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. 60. 68. Musnad Hakim oleh Muhammad bin cAbdullah bin Muhammad. Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Asycath Sujastanī 66. 52. Musnad Abu cAwānah oleh Yackub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. Sunan al-Nasai oleh Ahmad bin Syucaib bin cAli. Syarh al-Sunnah oleh Husain bin Mascud al-Farail. Musnad Ibn Khuzaimah oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. 57. 74. 58. 50. Raudh al-Riyahin oleh cAbdullah bin Ascad Yamanī Yafici. 79. 59. 56. Qurrah al-Acyun oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī.7 49. Qiyam al-Lail oleh Muhammad bin Ahmad bin cAli Marwaz. 61. Tadhkirah ak-Hufaz oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi. . Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. Nazha Bsatin oleh cAbdullah bin Ascad Yaminī Yaficī. 72.

4.8 80. Yusuf Zulaikha oleh Maulana cAbd al-Rahman Jamic. al-Sunan al-Sughrā oleh Ahmad bin al-Hassan bin cAli al-Baihaqī Abu Bakr. Mizan al-Icitidal Imam al-Dhahabi. 6. Sunan al-Dārimī oleh cAbdullah bin cAbd al-Rahman Abu Muhammad alDārimī. Sunan al-Nasai oleh Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Ali. Sunan al-Tirmidhi oleh Imam al-Hafiz Muhammad Ibn Isa. Dan lain-lain kitab hadis. Sunan al-Baihaqī al-Kubrā oleh Ahmad bin al-Husin bin cAli bin Musā Abu Bakr al-Baihaqī. 16. 83. Tanbih al-Ghafilin oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. 10. 8. 3. 15. 12. Muwata Malik oleh Malik bin Anas Abu cAbdullah al-Asbahī. 18.5 Kitab-kitab yang akan dirujuk oleh pengkaji al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih oleh Imam Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil al-Bukhari. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Zad al-Sacid fī Dhikr Nabiyyil Habib oleh Hadhrah Aqdas Thanwi. 17. 84. Sunan Ibn Majah oleh Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī.Dār al-Quţnī alBaghdadī. 2. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. Sunan Abu Daud oleh Sulaiman Ibn al-Ashcath Ibn Ishaq. 13. 7. 82. . 1. Misbah al-Zujajah oleh Ahmad bin Abī Bakr bin Ismacīl al-Kinānī. 81. 5. 14. Sahih Muslim oleh Abu al-Husain Muslimn Ibn al-Hajjaj. 9. 7. 11. Sunan al-Dār al-Quţnī oleh cAli bin Umar Abu al-Hasan al. Tarikh al-Khulafa oleh Allamah Jalaluddin cAbd al-Rahman Suyuţī. Tarikh Khamis oleh Syeikh Husain Muhammad Ibn al-Hasan.

7.6 Manhaj al-Kandahlawi dalam menulis kitab ini.7 Kaedah dan metode pengumpulan data Bagi hadis yang diambil daripada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim pengkaji akan mengenepikan hadis tersebut kerana hadis tersebut terkeluar daripada kategori hadis dacif. Perkara ini sangat penting diketahui sebelum membaca dan membuat tanggapan terhadap penulisanya. Dalam buku yang masyhur ini penulis mengunakan kaedah yang longgar dan tidak ketat dalam memasukan cerita dan kisah yang boleh di ambilkan tauladan dan beliau sendiri mengakuinya bukan hadis bagi tujuan menarik perhatian hati dan mengerunkannya dan ini merupakan kaedah yang biasa digunapakai oleh ulama-ulama yang lain dalam menulis kitab mereka.9 7. Sungguhpun hadis yang dimasukan dalam kitab ini dacif beliau tidak alpa dari menjelaskan status hadis itu dacif samada dari segi matan mahupun sanad yang mana kita boleh lihat di bawah matan hadis berbahasa Arab cuma penterjemah buku beliau ini tidak menterjemahkan syarahan status hadis tersebut atas sebab yang tidak dapat diketahui. Sekiranya hadis tersebut tidak terdapat di dalam dua kitab hadis tadi maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab hadis tersebut sebagai contoh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam . Beliau berpegang kepada pendapat jumur ulama terhadap hadis dacif iaitu dibenarkan mengamalkannya bagi tujuan kelebihan amal yang membangkitkan semangat dan kekuatan orang islam mengamalkan agama dan mengerunkan orang islam dari meninggalkan amalan agama. Setiap penulis makalah dan buku mempunyai manhaj dan metode tersendiri dalam menulis karyanya. Perkara ini dapat dibuktikan dalam syarahannya diakhir kitab fadhilat salat.

Terdapat banyak ulama hadis seperti Abu Hatīm. Berbalik rujukan kepada kitab syarah sekiranya syarah kitab hadis bagi Sunan Abi Daud menyatakan hadis ini dacif disebabkan seorang perawi dalam sanad hadis tersebut dacif maka pengkaji akan merujuk kepada kitab al-Jarh wa al-Tacdil yang primari seperti kitab Tahdhib al-Tahdhib oleh Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar). pengkaji akan mengunakan kaedah takhrij al-hadis bagi mengenalpasti samada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud itu turut diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain seperti Imam al-Bukhari. oleh hal yang demikian hadis tersebut dihukum sahih dan hukum bagi hadis itu menjadi dacif pada sanadnya dengan jalan Imam Abi Daud bukan dacif pada matannya. Tahzib Sunan Abi Daud hasil kajian Ahmad Syakir dan lain-lain lagi bagi mendapatkan pendapat dan hujah mereka terhadap status hukum hadis tersebut samada Sahih. Mirqat al-Sacud Ila Sunan Abu Daud penulisan oleh Jalal al-Din al-Suyuti. mentakhrij hadis berdasarkan sifat pada sanad dan matan dan mentakhrij hadis dengan mengunakan CD hadis. Walau bagaimanapun pengkaji tidak terhenti pada kaedah dan metode begitu sahaja. Ibn al- . Hasan atau Dacif. al-Tirmidhi. mentakhrij hadis berdasarkan tajuk hadis. al-Tarikh al-Kabir oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dan kitab-kitab rijal al-hadis yang lain. Muslim. mentakhrij hadis pada awal matan hadis.a. Abi Daud. Mizan wa alIcitidal oleh Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi). Imam Ahmad dan yang lain.w dalam sanad tersebut. al-Nasaci. mentakhrij hadis dengan cara perawi hadis selepas Rasulullah s. Apabila hadith tersebut turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali secara automatik hadis tersebut menjadi hadis sahih kerana terdapat hadis lain yang menguatkan hadis tersebut yang mana hadis tersebut terdapat di dalam al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan Sahih Muslim. Ibn Macin.10 bahagian solat hadis yang ke 10 maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab Sunan Abi Daud iaitu cAwn al-Macbud Syarh Sunan Abi Daud karangan Syamsul Haq c Azimdi. al-Nasaei. Kaedah takhrij hadis yang digunakan ialah mentakhrij hadis dengan kalimah yang penting atau gharib dalam hadis tersebut.

di mana dalam permasalahan sebegini pengkaji akan merujuk kepada pendapat dari dua orang imam yang muctabar dan mutakhir dalam ilmu hadis iaitu Ahmad bin cAli alc Aqalani (Ibn Hajar) dan Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi) yang mana mereka memiliki kitab yang berjudul Taqrib al-Tahzib. al-Kasyif fi macrifah man lahu riwayah fi al-kutub al-sittah bagi Imam al-Dhahabi. Akan tetapi kebarangkalian terdapat perselisihan dan pertentangan pendapat di antara imam hadis dalam menghukum perawi hadis di mana sebahagian ulama hadis menghukum perawi tersebut dacif kerana dia mengambil hadis tersebut daripada gurunya yang terang lagi bersuluh berstatus dacif dan sebahagian ulama yang lain menghukum perawi tersebut berstatus thiqah maka pengkaji akan mengunakan 20 kaedah sekiranya berlaku pertentangan di antara Jarh dan Tacdil yang terdapat di dalam kitab Dhawabit alJarh wa al-Tacdil oleh cAbdul cAziz bin Muhammad bin Ibrahim al-cAbdul al-Latif. .11 Qattan. Sekiranya mereka bersepakat menghukum perawi hadis tersebut dacif tanpa ada sebarang khilaf atau pertentangan di antara mereka maka pengkaji akan mengambil istinbat dari perkara ini dengan menghukum hadis tersebut dihukum disebabkan terdapat perawi dacif dalam sanad hadis daripada jalan Imam Abi Daud dan bukan dacif disebabkan matannya. Yahya al-Qattan. Tahzib al-Tahzib. Sekiranya dua imam ini menyatakan perawi bagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini dacif maka pengkaji akan mengambil hukum bagi status hadis tersebut berdasarkan hukum yang diberikan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar dan al-Dhahabi. Kenapa pengkaji memilih rujukan mereka berdua? Pengkaji memilih merujuk kepada mereka berdua dalam permasalahan sedemikian disebabkan mereka berdua merupakan imam pengkaji hadis yang terkemudian dan mendapat maklumat yang lebih terkini dan menyeluruh daripada imam hadis yang terdahulu. Ibn Hibban dan yang lainya akan menghukum perawi tersebut samada mentacdilkan atau mentajrihkan yang mana terdapat di dalam kitab rijal al-hadis tadi. Tacrif ahl alTaqdis bi maratib al-Mawsufin bi al-Tadlis bagi Imam Ibnu Hajar dan Mizan al-Icitidal. Kalau kita lihat dalam banyak buku yang mengkaji status sesuatu hadis pendapat dua imam ini lebih ditumpukan dan dijadikan dalil penguat bagi menghukum sesuatu hadis.

12 8. maupun bangsa ‘ajam (non Arab) lainnya yang mengikuti ajaran mereka. hadis palsu. serta banyak sekali hadits-hadits palsu dan lemah. bertabligh. bid’ah khurafat.a. unsur khurafat. bidacah dan kesesatan dalam kitab tersebut berikut pandangan dan reaksi beberapa ulama terhadap kitab ini.hum dan lain-lain lagi serta bagi menzahirkan di dalam hati rasa penyesalan . Para tablighiyyin telah menjadikan kitab ini sebagai sandaran dan referensi baik bagi orang India.0 ULASAN KEPERPUSTAKAAN Buku bertajuk kelebihan solat karangan Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ini merupakan kitab yang masyhur pembacaanya oleh jemaah tabligh sebagai satu rutin harian yang perlu diamalkan bagi mendapatkan kegairahan dan semangat yang membara untuk mengamalkan amalan agama seperti solat. 1. mengerjakan haji. yang ditulis salah seorang pemimpin mereka bernama Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi.w dan para sahabatnya r.a. Setakat yang penulis dengar dan baca melalui makalah-makalah dan perbualan kitab ini mendapat kritikan yang negatif oleh pihak-pihak tertentu yang mana terdapat hadith yang berstatus dacif samada dari sudut matan mahupun sanad. Dan mereka mengambil perhatian yang besar terhadap kitab ini dan mengagungkannya sebagaimana Ahlus Sunnah mengagungkan kitab Shahih (AlBukhari dan Muslim). Dalam kitab ini termuat berbagai kesyirikan. dan kitab-kitab hadits lainnya. memahami dan mengamalkan jalan kehidupan nabi Muhammad s. 11-12): “Kitab terpenting bagi orang yang menjadi tablighiyyin adalah kitab Tablighi Nishab (Fadha`il Al-A’mal). Asy-Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri v berkata dalam kitabnya Al-Qaulul Baligh Fit Tahdzir Min Jama’ah At-Tabligh (hal. zikir. Maka . membaca al-quran. bersedaqah.

Jika benar ada hadis maudhu. ini merupakan kitab jahat. dan fitnah. Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj Maulana Zakaria dalam menyusun fadhail a’amal. al-Tirmizi.” Muhammad Hafiz Firdaus dalam kajian atau komentarnya terhadap buku fadhail a’amal ini menyatakan Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA merujuk hadishadis kepada 4 sumber berikut: [a] Kitab hadis yang enam (al-Bukhari. melariskan serta menghiasinya di hadapan kaum muslimin awam. [b] Darjat hadis dirujuk beliau kepada apa yang dinilai oleh tokoh-tokoh sepertimana dalam rujukan di atas. sesat. maka adakah itu satu kesengajaan oleh Maulana ? Saya pasti tidak.13 hakekatnya. Muslim. sehingga mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak. al-Nasai & Ibn Majah) [b] Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri[c] Kitab Majma' al-Zawa'id oleh alHaitsami [d] Kitab Jami' al-Shagheir oleh al-Suyuti. Di dalam kitab fadhail a’amal memang terdapat hadis-hadis dhaif di mana: [a] Maulana rahimahullah berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk Fadhail Amal. . Abu Daud. Kebanyakan pengkaji kitab ini ada yang berfikiran positif dan ada yang negatif. maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan tokoh lain. Jika benar ada "banyak" hadis dhaif. Ahli tablighiyyin telah menjadikannya sebagai referensi untuk menyebarkan bid’ah dan kesesatannya.

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. Muhammad Zakariyya. Urdu Bazar Karachi. Pengantar Ulum Hadis. Fazaile-Amal Himpunan Kitab-Kitab Fadhail. Metodologi Hadis. Rosmawati Ali @ Mat Zin. Muhammad Zakariyya. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Dar al-Syakir. Ilham Abati Enterprise. DarulIshaat. Pusat Pengajian Jarak Jauh. UKM. Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. Jabatan Usuluddin Dan Falsafah. Pakistan. UKM. Faza Il-E-Aamal. translated by Abdul Rashid Arsyad. Cetakan Pertama 2005. Bangi.14 11. Cetakan Pertama. Bangi. Edisi Pertama 1997. Fakulti Pengajian Islam. Takhrij al-Hadis Nasyah Wa Manhajiyatuh. . 1999. Kuala Lumpur. Bangi. Cetakan Ketiga 2004.0 RUJUKAN Ahmad Sunawari Long.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->