P. 1
Kitab Fadhail Amal

Kitab Fadhail Amal

|Views: 1,866|Likes:
Published by Zulfikri Shamsudin

More info:

Published by: Zulfikri Shamsudin on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

1 BAB I PENGENALAN KAJIAN

1.0 PENDAHULUAN

Kitab Fadail solat merupakan sebuah kitab yang mashur pembacaanya hampir di seluruh dunia. Kitab ini dikarang oleh rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-

Kandahlawi. Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Buku ini ditulis dalam bahasa Urdu dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Arab, Francis, dan lain-lain bahasa. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir, fadilat solat, fadilat al-Quran, fadilat tabligh, fadilat bulan Ramadan, kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat.

Buku ini mengandungi hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal, kerugian dan ancaman bagi yang meninggalkan amalan seperti solat, zikir, al-Quran, Tabligh dan lainlain. Kitab ini mempunyai kontroverisnya yang tersendiri dengan kritikan daripada

mereka yang syadid dalam bidang hadis serta yang jahil dalam bidang hadis walaupun dengan asbab kitab ini telah banyak hati-hati yang mati dan malas dari mentaati perintah Allah s.w.t dapat dihidupkan kembali dan menjalankan perintah Allah s.w.t serta menyeru umat islam kepada amalan agama dengan ilmu, iman dan amal yang betul.

2.0 MATLAMAT KAJIAN

Kajian ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki 40 hadith yang terdapat di dalam kitab kelebihan solat karya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dan mengkaji sejauh mana kebolehan dalam beramal dan berictiqad dengan hadis tersebut.

Bagi mengelakkan daripada kesalahan dalam menentukan hadis berdasarkan kalimah yang terdapat di dalam terjemahan hadis tersebut pengkaji terpaksa memilih langkah berkenaan. Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan berictiqad dengan hadis dacif tersebut atau tidak boleh beramal dan berictiqad dengan hadis berkenaan. Pengkaji menghadkan penyelidikan berkenaan disebabkan peruntukan masa yang singkat ini kerana untuk mengkaji keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut memerlukan masa yang lama. Rentetan daripada perkara ini pengkaji hanya menyelidik dan mengkaji hadis yang terdapat matan berbahasa arab dan meninggalkan hadis yang sebaliknya. 3. . 2. Selain daripada itu dalam bahagian fadilat solat terdapat hadis yang hanya disebutkan terjemahan hadis tidak dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab dan hadis yang dinyatakan matan hadis dalam bahasa arab.2 3. Untuk mengukur dan menentukan tahap kedacifan hadis tersebut samada hadis yang berstatus dacif biasa atau hadis yang berstatus dacif yang melampau. Pengkaji terpaksa berbuat demikian disebabkan tidak menemui dan memiliki kitab fadail camal versi bahasa arab tetapi memiliki keluaran berbahasa Melayu. 4.0 BATASAN KAJIAN Pengkaji hanya mengkaji dan menyelidiki hadis yang terdapat di dalam bahagian fadilat solat tidak menyentuh hadis yang terdapat di dalam bahagian yang lain. Inggeris dan Indonesia. Untuk mengenalpasti samada terdapat kesalahan dalam menterjemah matan hadis oleh penterjemah buku berkenaan dan kesilapan dari segi baris dan struktur hadis.0 OBJEKTIF KAJIAN 1.

Berictiqad Mempercayai dan menjadikannya sesuatu yang dipegang dalam kehidupan . Beliau adalah salah seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharan Pur di India. Kitab fadail camal Kitab yang mengandungi al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan amal agama dan keburukan serta ancaman sekiranya meninggalkan amalan agama. Muhammad Zakariya al-Kandahlawi Rais muhaddithin allama Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.0 DEFINISI KAJIAN Hadis dacif Hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi Sahih atau Hasan disebabkan perkara-perkara tertentu yang terdapat pada matan dan sanad hadis tersebut. fadilat solat. fadilat tabligh. 6. fadilat bulan Ramadan.0 HIPOTESIS Hipotesis bagi kajian ini ialah terdapat hadis dacif samada hadis dacif yang berstatus biasa atau melampau berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lain serta terdapat hadis yang tidak boleh beramal dengannya. kemunduran umat dan jalan penyelesaianya serta kisah para sahabat. Buku ini mengandungi tujuh bahagian iaitu fadilat zikir.3 5. fadilat al-Quran.

Sunan al-Tirmidhi. Mucjam. Kitab hadis dan syarahnya. 7. Penulis buku ini telah mengunakan 84 buah kitab rujukan dalam menghasilkan buku ini.2 Persampelan yang ditetapkan Pengkaji dalam kajian ini menghadkan hadis yang ingin beliau kaji iaitu dalam bahagian fadilat solat yang mengandungi 40 matan hadis berserta sanadnya bagi menentukan hadis dacif. CD takhrij hadis dan Kamus serta yang berkaitan denganya. Takhrij al-hadith. Kalau diteliti jenis-jenis kitab ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu . Sekiranya penulis mempunyai masa lebihan masa dari masa yang diperuntukan oleh pihak fakulti penulis akan mengkaji hadis dalam bahagian yang lain. Rijal al-hadith. al-Quran dan Tafsirnya.3 Instrumen Kajian Penyelidikan berbentuk kualitatif sebegini lebih banyak masa diluangkan dengan membaca dan menganalisis dokumen atau kitab-kitab yang digunapakai oleh pengarang kitab fadail camal. oleh yang demikian penganalisis akan mengumpulkan data dan maklumat daripada kitab-kitab hadis yang digunakan oleh penulis buku kitab Fadail cAmal ini bagi mengeluarkan hadis tersebut seperti kitab Sahih al-Bukhari. Mustalah alhadith. al-Fehris al-hadits. 7. Sebagai contoh kajian yang akan pengkaji jalankan berkaitan hadis dacif.4 7.1 Jenis Kajian Jenis kajian ini ialah penyelidikan kualitatif yang cenderung kepada metode pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen yang berkaitan. Abi Daud dan kitab hadis asli yang lain.0 METODOLOGI KAJIAN Aspek-aspek yang disentuh dalam metodologi kajian ini ialah 7. Muslim.

5 kitab sumber rujukan asli yang bermaksud kitab-kitab hadis yang mana penulis kitab tersebut menyertakan sekali sanadnya dalam penulisan kitab yang ditulisnya tak kira dari apa jua tajuk iaitu hadis. al-Muwaţa oleh Abu cAbdullah Malik bin Anas bin Malik. al-Eişābah oleh Imam Hafiz Ibn Hajar al-cAsqalānī al-Syaficī 7. cAaw al-Macbud oleh Abu cAbd al-Rahman Syarīf. 11. 12. Ahkam al-Quran yang dikarang oleh Abu Bakr Ahmad bin cAli Razi al-Jasasi. al-Qaul Badīc Fī Şalāh cAlā Habībī hasil karya Syamsuddin Muhammad alSakhāwī. 16. 8. Bayan al-Quran olehMaulana Asyraf cAli Thanwi. 13. 17. 1. Sunan Baihaqi oleh Abu Bakr bin Husain bin cAli al-Baihaqī. 10. Asyhur Masyahīr Islām oleh Rafiq Bāqī al-cAzīm. Musnad Ahmad dan yang lain. al-Ţabaqah oleh Muhammad bin Sacid Katībī al-Waqidī. 4. tafsir. fiqh dan usulnya atau tarikh seperti kitab Kutub al-Sittah. 5. Badzl al-Majhud oleh Maulana Khalīl Ahmad Muhajīr Madānī. Asād al-Ghābah oleh cAllamah Ibn Athir Jazuri. Kitab sumber rujukan syibh (menyerupai) asli yang bermaksud penulis kitab ini mengambil hadis-hadis daripada kitab rujukan sumber asli dengan menyertakan sekali sanadnya seperti Kanzul cUmmal oleh cAllamah Ali Burhan Puri. .4 Berikut senarai rujukan kitab Fadhail Acmal. caqidah. al-Kāmil oleh cAeizuddin cAli bin Muhammad Ibn Athir Jazuri. c Aini Syarah Bukhari oleh Badaruddin Abu Muhammad bin Ahmad cAini. al-Syifā oleh Qadhī cIyādh bin Musa al-Husainī. 7. Kitab sumber rujukan ghair asliyah yang bermaksud penulis kitab ini menulis hadis-hadis yang diambil dari sumber asli tanpa menulis sanad mereka seperti kitabTanbih al-Ghafilin yang dikarang oleh Syeikh Abu Laith Samarqandi. al-Zawājir oleh Imam Ibn Hajar al-Makkī al-Haithami. al-Targhīb wa al-Tarhīb oleh cAbd cAdhim bin cAbd Qawī al-Mundhirī. 15. 2. 9. 14. 6. 3. Awjaz al-Masālik oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

Kitab al-Ummah wa Siyāsah oleh cAbdullah bin Muslim. 26. 32. Jamic al-Shagir oleh cAbd al-Rahman Jalaluddin Suyuti. 27. Misykah Syarif oleh Waliyuddin Muhammad bin cAbdullah. 25. Hilyah Aulia oleh Abu Nucaim Ahmad bin cAbdullah Asbahanī. 39. Hishn Hashin oleh Syamsuddin bin Muhammad al-Jazuri. Fatāwā Alamghirī oleh Ulama Hindustan. 24. Mirqah Syarah Misykah oleh Nuruddin cAli bin Sulţān Muhammad Harwi. Iqāmah al-Hujjah oleh Maulana cAbd Hayyi Lakhnawī. Jamal oleh Syeikh Sulaiman al-Jamal. 38. 37. Isticāb oleh Hafiz Ibn cabd Bar Maliki. 31. Jamc al-Fawaid oleh Muhammad bin Muhammad Sulaiman. Majmac al-Zawaid oleh Hafiz Nuruddin al-Haithami. 43.6 18. Muşannif oleh cAbdullah bin Muhammad Ibn Abī Syaibah. Mazhahir al-Haq oleh Nawab Qatbuddin Khan Bahdur. 23. Ihya cUlumuddn oleh Imam alGhazalī. Fath al-Bari oleh Abu Fadhl Ahmad bin cAli bin Hajar cAsqalānī. Dur al-Manthur oleh cAllamah Jalaluddin Suyuti. Ibn Hibban oleh Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Kitab al-Amwal oleh Imam Abu cAbi al-Qasīm bin Salam. 30. 46. Bukhārī Syarīf oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil. 45. 20. 22. Kaukab al-Durrī oleh Syeikh Zadu Majdah. 35. 21. 34. Harzuts Thamin Fī Mubasyirah Nabi al-Amin oleh Syah Waliyullah Dahlawi. 33. Maqāsid Hasanah oleh Syasuddi Muhammad bin cAbd al-Rahman. 28. . Kanz al-cUmmal oleh cAllamah cAli Burhan Puri. 41. Musamirah oleh Syeijh Akbar Ibn cArabī. Khashaish Kubrā oleh cAllamah Sayuti. Masyir al-cAzam oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jauzi. 29. Hujjatullah al-Balīghah oleh Syah Waliyullah. 42. 19. Irwah Thalathah tartib Maulana Zuhri al-Hasan. 48. 44. Hazrah Alamghiri. 40. 47. 36. Ithaf Sadah Muttaqin oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubaidi. Dirāyah oleh Hafiz Ibn Hajar cAlaih al-Rahmah.

72. Syarh al-Sunnah oleh Husain bin Mascud al-Farail. 77. 57. Tafsir Kabir oleh Imaduddin Abd al-Fadai Ismail bin Umair bin Kathir. 60. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. Qashaid Qasimī oleh Maulana Muhammad Qasim Nanatwi. Sunan al-Nasai oleh Ahmad bin Syucaib bin cAli. Tafsir Khazin oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Musnad Bazzar oleh Abu BarAhmad bin cUmar al-Bazarī. Qurrah al-Acyun oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. Sunan al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 55. Tadhkirah ak-Hufaz oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Zaibi. Sunan Dar al-Qutnī oleh Abdul Hassan Ali bin cUmar bin Ahmad. Musnad Abu Yacla oleh Ahmad bin cAli bin al-Nathna al-Muwaşal 51. 68. 59. 79. Tafisr cAzizi oleh Syah cAbd al-cAziz Dahlawi. 76. 75. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. Sunan al-Ţabranī oleh Abdul Qasīm Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. Rahmah al-Muhtadah oleh Abu l-Khair Nur al-Hasan wa al-Husaini. 78. 73. 61. Sunan Dārimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Darimi. Musnad Abu cAwānah oleh Yackub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. 50. 54. 74. Şahīh Muslim oleh Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 58. Talqih Fuhum Athir oleh Jamaluddin Abd al-Rahman bin al-Jawazi.7 49. 56. 67. 64. Qiyam al-Lail oleh Muhammad bin Ahmad bin cAli Marwaz. 71. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. 65. . 70. Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Asycath Sujastanī 66. Musnad Ibn Khuzaimah oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. Raudh al-Riyahin oleh cAbdullah bin Ascad Yamanī Yafici. Sunan Ibn Majah oleh Muhammad bin Yazid al-Qardinī. 53. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. 62. 69. 52. Musnad Hakim oleh Muhammad bin cAbdullah bin Muhammad. Nazha Bsatin oleh cAbdullah bin Ascad Yaminī Yaficī. Musnad al-Firdaus oleh Abu Mansur al-Dailamī. Raudh al-Faiq oleh Syeikh Syucaib al-Harifaisyī 63.

Zad al-Sacid fī Dhikr Nabiyyil Habib oleh Hadhrah Aqdas Thanwi. . Muwata Malik oleh Malik bin Anas Abu cAbdullah al-Asbahī. Tanbih al-Ghafilin oleh Syeikh Abu Laith Samarqandī. 7. 8.8 80. Mustadrak Hakim oleh Muammad bin cAbdullah al-Naisaburī. 13. Sunan al-Baihaqī al-Kubrā oleh Ahmad bin al-Husin bin cAli bin Musā Abu Bakr al-Baihaqī. Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal.5 Kitab-kitab yang akan dirujuk oleh pengkaji al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih oleh Imam Abu cAbdullah Muhammad bin Ismacil al-Bukhari. Sunan al-Dārimī oleh cAbdullah bin cAbd al-Rahman Abu Muhammad alDārimī. 5. 81. 1. 4. 7. Tarikh Khamis oleh Syeikh Husain Muhammad Ibn al-Hasan. Sahih Muslim oleh Abu al-Husain Muslimn Ibn al-Hajjaj. 16. Sunan al-Dār al-Quţnī oleh cAli bin Umar Abu al-Hasan al. Sunan al-Tirmidhi oleh Imam al-Hafiz Muhammad Ibn Isa. 83. Sunan Ibn Majah oleh Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. 18. 3. 10. 2. 14. 9. Dan lain-lain kitab hadis. Sunan al-Nasai oleh Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Ali.Dār al-Quţnī alBaghdadī. 17. Sunan Abu Daud oleh Sulaiman Ibn al-Ashcath Ibn Ishaq. Syamail al-Tirmidhi oleh Muhammad bin cIsa bin Surah al-Tirmdhi. 6. Tahdhib al-Mustadhib oleh Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani. Misbah al-Zujajah oleh Ahmad bin Abī Bakr bin Ismacīl al-Kinānī. 84. 11. Mizan al-Icitidal Imam al-Dhahabi. 15. Tarikh al-Khulafa oleh Allamah Jalaluddin cAbd al-Rahman Suyuţī. al-Sunan al-Sughrā oleh Ahmad bin al-Hassan bin cAli al-Baihaqī Abu Bakr. 82. 12. Yusuf Zulaikha oleh Maulana cAbd al-Rahman Jamic.

Sungguhpun hadis yang dimasukan dalam kitab ini dacif beliau tidak alpa dari menjelaskan status hadis itu dacif samada dari segi matan mahupun sanad yang mana kita boleh lihat di bawah matan hadis berbahasa Arab cuma penterjemah buku beliau ini tidak menterjemahkan syarahan status hadis tersebut atas sebab yang tidak dapat diketahui. Dalam buku yang masyhur ini penulis mengunakan kaedah yang longgar dan tidak ketat dalam memasukan cerita dan kisah yang boleh di ambilkan tauladan dan beliau sendiri mengakuinya bukan hadis bagi tujuan menarik perhatian hati dan mengerunkannya dan ini merupakan kaedah yang biasa digunapakai oleh ulama-ulama yang lain dalam menulis kitab mereka.6 Manhaj al-Kandahlawi dalam menulis kitab ini. Setiap penulis makalah dan buku mempunyai manhaj dan metode tersendiri dalam menulis karyanya. Perkara ini dapat dibuktikan dalam syarahannya diakhir kitab fadhilat salat. Sekiranya hadis tersebut tidak terdapat di dalam dua kitab hadis tadi maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab hadis tersebut sebagai contoh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam . 7. Beliau berpegang kepada pendapat jumur ulama terhadap hadis dacif iaitu dibenarkan mengamalkannya bagi tujuan kelebihan amal yang membangkitkan semangat dan kekuatan orang islam mengamalkan agama dan mengerunkan orang islam dari meninggalkan amalan agama.9 7. Perkara ini sangat penting diketahui sebelum membaca dan membuat tanggapan terhadap penulisanya.7 Kaedah dan metode pengumpulan data Bagi hadis yang diambil daripada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim pengkaji akan mengenepikan hadis tersebut kerana hadis tersebut terkeluar daripada kategori hadis dacif.

al-Nasaei. mentakhrij hadis berdasarkan tajuk hadis. mentakhrij hadis dengan cara perawi hadis selepas Rasulullah s. Apabila hadith tersebut turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali secara automatik hadis tersebut menjadi hadis sahih kerana terdapat hadis lain yang menguatkan hadis tersebut yang mana hadis tersebut terdapat di dalam al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan Sahih Muslim. al-Tarikh al-Kabir oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dan kitab-kitab rijal al-hadis yang lain. mentakhrij hadis berdasarkan sifat pada sanad dan matan dan mentakhrij hadis dengan mengunakan CD hadis.w dalam sanad tersebut. al-Tirmidhi.10 bahagian solat hadis yang ke 10 maka penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab Sunan Abi Daud iaitu cAwn al-Macbud Syarh Sunan Abi Daud karangan Syamsul Haq c Azimdi. Terdapat banyak ulama hadis seperti Abu Hatīm. Abi Daud. mentakhrij hadis pada awal matan hadis. al-Nasaci. pengkaji akan mengunakan kaedah takhrij al-hadis bagi mengenalpasti samada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud itu turut diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain seperti Imam al-Bukhari.a. Walau bagaimanapun pengkaji tidak terhenti pada kaedah dan metode begitu sahaja. Muslim. Mizan wa alIcitidal oleh Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi). oleh hal yang demikian hadis tersebut dihukum sahih dan hukum bagi hadis itu menjadi dacif pada sanadnya dengan jalan Imam Abi Daud bukan dacif pada matannya. Berbalik rujukan kepada kitab syarah sekiranya syarah kitab hadis bagi Sunan Abi Daud menyatakan hadis ini dacif disebabkan seorang perawi dalam sanad hadis tersebut dacif maka pengkaji akan merujuk kepada kitab al-Jarh wa al-Tacdil yang primari seperti kitab Tahdhib al-Tahdhib oleh Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar). Ibn Macin. Kaedah takhrij hadis yang digunakan ialah mentakhrij hadis dengan kalimah yang penting atau gharib dalam hadis tersebut. Tahzib Sunan Abi Daud hasil kajian Ahmad Syakir dan lain-lain lagi bagi mendapatkan pendapat dan hujah mereka terhadap status hukum hadis tersebut samada Sahih. Imam Ahmad dan yang lain. Mirqat al-Sacud Ila Sunan Abu Daud penulisan oleh Jalal al-Din al-Suyuti. Hasan atau Dacif. Ibn al- .

Sekiranya mereka bersepakat menghukum perawi hadis tersebut dacif tanpa ada sebarang khilaf atau pertentangan di antara mereka maka pengkaji akan mengambil istinbat dari perkara ini dengan menghukum hadis tersebut dihukum disebabkan terdapat perawi dacif dalam sanad hadis daripada jalan Imam Abi Daud dan bukan dacif disebabkan matannya. Kalau kita lihat dalam banyak buku yang mengkaji status sesuatu hadis pendapat dua imam ini lebih ditumpukan dan dijadikan dalil penguat bagi menghukum sesuatu hadis. . Ibn Hibban dan yang lainya akan menghukum perawi tersebut samada mentacdilkan atau mentajrihkan yang mana terdapat di dalam kitab rijal al-hadis tadi. Sekiranya dua imam ini menyatakan perawi bagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini dacif maka pengkaji akan mengambil hukum bagi status hadis tersebut berdasarkan hukum yang diberikan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar dan al-Dhahabi. Tacrif ahl alTaqdis bi maratib al-Mawsufin bi al-Tadlis bagi Imam Ibnu Hajar dan Mizan al-Icitidal. di mana dalam permasalahan sebegini pengkaji akan merujuk kepada pendapat dari dua orang imam yang muctabar dan mutakhir dalam ilmu hadis iaitu Ahmad bin cAli alc Aqalani (Ibn Hajar) dan Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi) yang mana mereka memiliki kitab yang berjudul Taqrib al-Tahzib. Kenapa pengkaji memilih rujukan mereka berdua? Pengkaji memilih merujuk kepada mereka berdua dalam permasalahan sedemikian disebabkan mereka berdua merupakan imam pengkaji hadis yang terkemudian dan mendapat maklumat yang lebih terkini dan menyeluruh daripada imam hadis yang terdahulu. al-Kasyif fi macrifah man lahu riwayah fi al-kutub al-sittah bagi Imam al-Dhahabi. Yahya al-Qattan. Tahzib al-Tahzib. Akan tetapi kebarangkalian terdapat perselisihan dan pertentangan pendapat di antara imam hadis dalam menghukum perawi hadis di mana sebahagian ulama hadis menghukum perawi tersebut dacif kerana dia mengambil hadis tersebut daripada gurunya yang terang lagi bersuluh berstatus dacif dan sebahagian ulama yang lain menghukum perawi tersebut berstatus thiqah maka pengkaji akan mengunakan 20 kaedah sekiranya berlaku pertentangan di antara Jarh dan Tacdil yang terdapat di dalam kitab Dhawabit alJarh wa al-Tacdil oleh cAbdul cAziz bin Muhammad bin Ibrahim al-cAbdul al-Latif.11 Qattan.

bidacah dan kesesatan dalam kitab tersebut berikut pandangan dan reaksi beberapa ulama terhadap kitab ini. unsur khurafat. 1. membaca al-quran. zikir. serta banyak sekali hadits-hadits palsu dan lemah. Asy-Syaikh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri v berkata dalam kitabnya Al-Qaulul Baligh Fit Tahdzir Min Jama’ah At-Tabligh (hal. hadis palsu.a. 11-12): “Kitab terpenting bagi orang yang menjadi tablighiyyin adalah kitab Tablighi Nishab (Fadha`il Al-A’mal).hum dan lain-lain lagi serta bagi menzahirkan di dalam hati rasa penyesalan . Para tablighiyyin telah menjadikan kitab ini sebagai sandaran dan referensi baik bagi orang India. mengerjakan haji. bersedaqah.12 8. bertabligh. Dan mereka mengambil perhatian yang besar terhadap kitab ini dan mengagungkannya sebagaimana Ahlus Sunnah mengagungkan kitab Shahih (AlBukhari dan Muslim). bid’ah khurafat.w dan para sahabatnya r. memahami dan mengamalkan jalan kehidupan nabi Muhammad s.a. yang ditulis salah seorang pemimpin mereka bernama Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. maupun bangsa ‘ajam (non Arab) lainnya yang mengikuti ajaran mereka. Dalam kitab ini termuat berbagai kesyirikan. dan kitab-kitab hadits lainnya. Setakat yang penulis dengar dan baca melalui makalah-makalah dan perbualan kitab ini mendapat kritikan yang negatif oleh pihak-pihak tertentu yang mana terdapat hadith yang berstatus dacif samada dari sudut matan mahupun sanad.0 ULASAN KEPERPUSTAKAAN Buku bertajuk kelebihan solat karangan Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ini merupakan kitab yang masyhur pembacaanya oleh jemaah tabligh sebagai satu rutin harian yang perlu diamalkan bagi mendapatkan kegairahan dan semangat yang membara untuk mengamalkan amalan agama seperti solat. Maka .

Jika benar ada hadis maudhu. . Kebanyakan pengkaji kitab ini ada yang berfikiran positif dan ada yang negatif. [b] Darjat hadis dirujuk beliau kepada apa yang dinilai oleh tokoh-tokoh sepertimana dalam rujukan di atas. Di dalam kitab fadhail a’amal memang terdapat hadis-hadis dhaif di mana: [a] Maulana rahimahullah berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk Fadhail Amal. al-Tirmizi. al-Nasai & Ibn Majah) [b] Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri[c] Kitab Majma' al-Zawa'id oleh alHaitsami [d] Kitab Jami' al-Shagheir oleh al-Suyuti. Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj Maulana Zakaria dalam menyusun fadhail a’amal. melariskan serta menghiasinya di hadapan kaum muslimin awam. sehingga mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak. maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan tokoh lain.” Muhammad Hafiz Firdaus dalam kajian atau komentarnya terhadap buku fadhail a’amal ini menyatakan Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA merujuk hadishadis kepada 4 sumber berikut: [a] Kitab hadis yang enam (al-Bukhari.13 hakekatnya. dan fitnah. Abu Daud. Ahli tablighiyyin telah menjadikannya sebagai referensi untuk menyebarkan bid’ah dan kesesatannya. Jika benar ada "banyak" hadis dhaif. Muslim. ini merupakan kitab jahat. maka adakah itu satu kesengajaan oleh Maulana ? Saya pasti tidak. sesat.

Bangi.14 11. Pakistan. Muhammad Zakariyya. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Metodologi Hadis. 1999. UKM. Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. Takhrij al-Hadis Nasyah Wa Manhajiyatuh. translated by Abdul Rashid Arsyad. Bangi. Kuala Lumpur. Cetakan Ketiga 2004. Pengantar Ulum Hadis. . Bangi. Muhammad Zakariyya. Rosmawati Ali @ Mat Zin. Faza Il-E-Aamal. Dar al-Syakir. Ilham Abati Enterprise. Cetakan Pertama 2005. Cetakan Pertama. Fazaile-Amal Himpunan Kitab-Kitab Fadhail. DarulIshaat. Fakulti Pengajian Islam. Pusat Pengajian Jarak Jauh. Jabatan Usuluddin Dan Falsafah. Urdu Bazar Karachi. Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat.0 RUJUKAN Ahmad Sunawari Long. UKM. Edisi Pertama 1997.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->