Persamaan Kedudukan Warga Negara ( I.Kewarganegaraan RI ) a .

Rakyat Dalam Suatu Negara Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara & tunduk padakekusaan negara ituSecara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, danyang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukumdengan pemerintah. * Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk & bukan penduduk . 1.Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara(menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebutsebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesiakarena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.2.Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuksementara waktu. Contoh : para turis mancanegara. * Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara& bukan warga negara . 1.Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara,dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperolehmelalui proses naturalisasi.2.Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secarahukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di manamereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb). b . Asas Kewarganegaraan Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :1. Stelsel aktif, dengan melakukan tindakantindakan hukum tertentu secara aktif.2. Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memilikihak-hak :1. Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).2. Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanmenurut Asas :1. Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana iadilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A,walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).2. Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B,maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC). c .

c . Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945.Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B). tetapi orang yang asalnya dari Eropa3. b . Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945. Australia. Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A). kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945.2. mendirikan dan memasuki suatuorganisasi sosial politik.Penduduk dan Warga Negara Indonesia Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negaradan Penduduk :1. yang terdiri atas :1.9. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain. Hak di bidang pendidikan. Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia a. Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsalain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)). memperoleh penghidupanyang layak. ekonomi.6. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain. alinea I).10. India. Golongan Timur Asing. Hak di bidang sosial budaya. Golongan Eropa.C. misalnya hak untuk memilih dipilih. Rusia. Kedudukan Warga Negara Kedudukan warga negara di dalam suatu negara.alinea II).Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baikyang mencakup bidang politik. dan ikut serta menangani pendidikan. misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial. terbagi dalam 3 golongan. Pakistan. Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36). dan Afrika Selatan). berdasarkan Indische Staatsregelingtahun 1927. Kewaji b an Dasar Se b agai Warga Negara : 1. Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1). dan hak untuk berusaha. Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2).B.Penduduk di Indonesia. sangat penting statusnya terkait dengan hak dankewajiban yang dimiliki. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluargaBelanda (Amerika.b.Kedudukan WN & Pewarganegaran diIndonesia ) a . dan lainlain).2. misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan. Golongan Cina (Tionghoa).3.7. yang terdir atas :1. dan2. Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35). yaitu : A. Hak dibidang politik.alinea IV). mengembangkan karir pendidikan. Mesir.2.3. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang. Menghargai nilai-nilai persatuan.d. dan2.4. yang meliputi:1.8. Bukan Bangsa Belanda. misalnya hak untuk memperoleh pendidikan. Golongan Bumiputera (Indonesia). dan keturunannya. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab. Persamaan Kedudukan Warga Negara ( II. lalu masuk dan menyesuaikan hidupnyadengan golongan Indonesia asli. sosial ± budaya maupun hankam.c. . Hak di bidang ekonomi. Bangsa Belanda.5.

Pelaksaan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila. d . memperta-hankan. dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.e. bebas dan rahasia serta jujur dan adilc. Hukum dan pemerintahan RI.b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.mengembangkan budaya daerah masing-masing.kesehatan. dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Tanggungjawa b Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pan c asila Bertanggungjawab Terhadap :a. umum. Usaha pembelaan negara.d. .

Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang . Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara 3. asas . Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Yang menetap di wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA. tetapi ayahnya tidak mepunya kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberiikan kewarganegaraan pada anak tersebut. dan jika ayahnya WNA maka harusdisertai pengakuan dari ayahnya. Asas Kelahiran a. serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya) 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI . 5. besar. Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu. Cara Memperoleh Kewarganegaraan 1. Pengertian Warga Negara 1. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. (Lahir. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Cina. Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya 2. berdomisili. berkarya di Indonesia. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan ) yaitu: y y y y y y y y Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemeirntah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. dan bersikap setia kepada NKRI B. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI + Peraturan Pelaksananya C.Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN A. Dasar Hukum y y y Di Negara Indonesaia di atur dalam: UUD 1945 pasal 26 UU No. Arab. Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan ayah ibunya. dll. Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda.

Permasalahan dalam Pewarganegaraan a. Apatride adalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B b. memilih/menolak status kewarganegaraan a. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp. Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan 7. dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya: y y Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara 4. Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan. maka dianggap warga negara C. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI. tetapi orang tuanya warga negara B. Amerika dll b. Sehat jasmani & rokhani 6. ia perlu mendpt persetujuan istrinya 4. Mempunyai mata pencaharian tetap 8. Bipatride adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ( Berdasarkan Penjelasan UU No. Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A.(dianut oleh negara RRC) 2. atau dapat diminta oleh negara RI 3. Multipatride : Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa. Sehingga karena ia keturunan negara C. Naturalisasi Biasa Syarat syarat : 1. Mesir. maka orang tersebut menjadi warga negara B.karena ia lahir di negara D c. Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu.ini dianut oleh negara Inggris. 62 Tahun 1958 ) .500 sampai 10. mengajukan permohonan. Telah berusia 21 Tahun 2. Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Dapat berbahasa Indonesia 5. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI b. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut 3.

Toeri trias politika dari Montesquiue muncul sebagai reaksi balik atas pelaksanaan pemerintahan monarki di Perancis yg bersifat absolute-otoriter. Ketiga lembaga pemegang kekuasaan itu harus terpisah (separation of power) sebab. Terdapat dua system kelas social (dalam perkumpulan khusus). Menurut teori yg di kemukakan oleh Machiavelli dan Shang Yang.blogspot. yaitu mereka yg berperan serta dalam struktur kekuasaan (sebagai penguasa) dan mereka yg tidak berpartisipasi dalam kekuasaan (harus tunduk pada kekuasaan). misalnya kaum pengusaha . yaitu legislative. Sedangkan menurut penganjur teori demokrasi JJ Rousseau Montesquieu menyatakan bahwa justru rakyat memiliki hak ikut serta menentukan jalanya pemerintahan maka kedudukan rakyat atau warga Negara menjadi kuat. Kekuasaan nyata ada pada kelompok atau kelas yg dominan dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu. ahli politik modern terkenal ³manusia cenderung ingin berkuasa. b. Untuk menjadi mayoritas. a. Machiavelli berpendapat bahwa Negara yg kuat harus dipimpin oleh seorang raja yg dipersonifikasikan sebagai harimau yg kuat. kaum buruh dalam system sosialis. eksekutif dan yudikatif. dan kekuasaan yg berada di satu tangan akan cenderung disalahgunakan (terjadi kesewenang-wenangan)¶¶. Di sini berate. Montesquieu membagi dan memisahkan kekuasaan menjadi tiga. sebagaimana yg dikatakan oleh Lord Acton.html) Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat. kepentingan yg beragam ini melakukan kompromi. Tidak ada kelompok yg terlalu dominan. Kelompok ini adlah keum borjuis dalam system kapitalitas. dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yg berbeda beda kepentingannya. Demikian juga sepenggal Shang Yang ³jika ingin Negara kuat maka penguasa Negara harus kuat dan rakyat atau warga Negara harus lemah´. Berbangsa dan Bernegara 1.y y y y y y y Karena kelahiran Pengangkatan Dikabulkannya Permohonan Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi) Akibat Perkawinan Turut Ayah atau Ibu Pernyataan Sumber: (http://kewarganegaraan-rosi. warga Negara atau rakyat di tempatkan sebagai objek kekuasaan.com/2009/01/warga-negara-danpewarganegaraan. berotak cerdas seperti kancil. sebenarnya Negara tidak memiliki kekuasaan yg nyata. Teori Marxis Menurut teori Marxis Negara hanyalah sebuah panitia yg mengelola kepentingan kaum borjuis. Teori Pluralis Negara merupakan alat dari masyarakat. Hubungan Warga Negara dengan Negara. kaum bangsawan dalam system feudal. bahwa hubungan antara warga Negara dengan Negara erat kaitannya dengan penerapan ideology dan teori ketatanegaraan yg di aut Negara tersebut.

d. Drs. dan jauh dari model dan konsep negara yg berbau Barat. tetapi dalam kenyataan kelompok elite penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Negara mempunyai misinya sendiri. Soekarno dalam pidato 1 juni 1945 di muka Sidang BPUPKI menyatakan ³Negara Indonesia yg kita dirikan haruslah Negara gotong royong´. Mohammad Hatta dalam tanggapannya tentang dimasukkannya hak-hak asasi dalam UUD menyatakan ³kita menghendaki Negara pengurus. Semua kepentingan harus dikompromikan. 2. Penerapan setiap teori akan menghasilkan kensekuensi hubungan yg berbeda beda.menginginkan pajak yg ringan. Di antara para bapak pendiri (the founding fathers) Negara RI pada mulanya terdapat perbedaan pandangan. yg memiliki dasar-dasar social dan psikologis yg menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe social yg serupa dan menjurus pada fakta kemudahan saling berbaur. Hubungan Warga Negara dengan Negara Menurut Bangsa Indonesia Hubungan warga Negara dengan Negara menurut bangsa Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. bahkan totaliter.sedangkan Drs. Negara merupakan alat dari dirinya sendiri. meskipun tujuna dan semangatnya sama. yakni misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yg lebih baik daripada yg ada sekarang. Teori Elite Kekuasaan Elite kekuasaan sebagai kelas social dari orang-orang yg memiliki asl-usul dan pendidikan yg sama. c. Tampak dari kedua tokoh pendiri Negara kita tersebut perbedaan konsep. Atas dasar pemikiran falsafah keseimbangan antara otonomi pemerintah dengan warga Negara perlu di kembangkan secara harmonis untuk menghindarai akibat negative yg dapat di timbulkan karena ketimpangan otonomi antara pemerintah Negara dengan sector masyarakat atau warga Negara. Soekarno yg sejak awal perjuangannya mengedepankan nasionalismenya agar Indonesia yg bersemangatkan gotong-royong. yg menyatakan bahwa Negara bukan merupakan alat dari masyarakat.negaralah yg tahu apa yg lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. kita membangun masyarakat baru yh berdasarkan kepada gotong-royong´. Pandangan ini merupakan alat dasar dari terbentuknya Negara-negara kuat yg sering kali bersifat otoriter. Mohammad Hatta dengan hati-hati mengingatkan bahwa bagaimanapun jaminan . dialah yg mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Negara. Sebagai lembaga di atas masyarakat. misalnya jika pemerintah Negara yg mendominisi warga Negara/masyarakat atau memiliki otonomi yg mutlak maka akan menimbulkan kehidupan politik yg mudah yang tidak demokratis dan tentunya mudah sekali terjadi penindasan pemerintah terhadap warga negaranya. Ir. Sedangkan kaum pekerja menginginkan pajak yg tinggi bagi orang yg kaya supaya Negara dapat membiayai proyek social. politikuslah yg bisa membuat formula di mana kepentingan sebagian besar masyarakat terpenuhi. Ir. Negara yg akan didirikan hendaknya sesuai dengan jiwa asli Indonesia. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri dari bermacam macam kelompok yg pluralistis. Teori Organis Teori ini bersumber pada pandangan Hegel. Jauh dari individualism yg mengutanakan kepentingan individu (warga Negara).

Dengan persamaan kedudukan sesame warga Negara untuk hidup maka perilaku warga Negara atau pemerintah yg merugikan hidup dan kehidupan warga Negara termasuk perbuatan aniaya dapat di tuntut secara hukum di pengadilan. . tidak sama dengan intergralistik di Jerman atau kolektivisme di Russia. bentuk pemerintahan.perlindungan terhadap hak-hak warga Negara sangat diperlukan. Semua itu dicantumkan untuk memberikan batasan-batasan hak dan kewajiban sehingga jelas dan dapat dilaksanakan demi terlaksananya kehidupan bernegara secara baik sesuai dengan tujuan Negara. dan paham integralistik. menyatakan ³Negara merupakan suatu susunan masyarakat yg integlar. Oleh karena itu bersamaan pula dalam memiliki hak untuk hidup dan kehidupannya. dan hak dan kewajiban waga Negara. Persamaan Jaminan Perlidungan Hak-hak Penduduk dan Warga Negara Dalam UUD 1945. soepomo dalam siding BPUPKI(31 Mei 1945) menunjukkan tiga pikiran ideology. individualism di Eropa Barat dan Amerika Serikat.segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yg organis. hubungan dan tata cara kerja Negara. 4. Harkat dan mertabat manusia sama. Dalam setiap konstitusi Negara terdapat ketentuan mengenai bentuk Negara. hanya keimanan dan ketakwaannya yg mungkin berbeda. bangsa Indonesia memandang bahwa warga Negara memiliki hak dan kewajiban yg sama untuk bersama-sama ikut menentukan jalannya pemerintahan dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai salah satu cirri Negara demokratis. melainkan suatu cara pandang intergralistik yg tidak menghendaki Negara kekuasaan dimana pada rakyatnya masih di hargai hak untuk berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat atau kemerdekaan untuk berpikir. dan setelah amendemen ke-4 tahun 2002 di tambah dengan pasal 28A sampai 28J. Hak hidup adalah salah satu hak asasi manusia yg paling asasi sehingga tidak seorangpun berhak mengganggu dan apa lagi merampasnya.´ Dalam pandangan Mr.segala bagian. Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yg berisi jaminan persamaan kedudukan yg dicantumkan dalam pasal-pasal tentang perlindungan hak-hak asasi warga Negara yakni pasal 27 sampai 34. Mr.segala golongan. Persamaan Kedudukan dalam Memiliki Hak hidup Pada hakikatnya manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Persamaan Kedudukan Warga Negara a. struktur pemerintahan. paham kolektivisme. secara otomatis terdapat juga hak dan kewajiban pemerintah Negara. Soepomo Negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan . Sementara itu. Soepomo. Jadi dengan demikian. Teori intergralistik yg di kemukakan Mr. Di samping hak warga Negara. Soepomo di atas . Beliau dengan sangat menyakinkan menolak paham interglastik yg diniai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yg berkembang di daerah pedesaan. Tentang teori interglastik. akan tetapi menjamin kepentingan rakyat seluruhnya sebagai persatuan. Mr. yaitu paham individualisme.

Dengan undang-undang kewarganegaraan yg baru disahkan dan berlaku sejak tahun 2006 di harapkan tidak ada lagi warga Negara yg direpotkan oleh persoalan sttus warga Negara anak-anaknya. Persamaan Kedudukan dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. Suatu keluarga akan hidup tenteram dan bahagia apabila dapat di tinggal menjadi satu tanpa di bebani status kewarganegaraan anggota keluarga yg bermasalah. Persamaan Kedudukan untuk Bertempat Tinggal. Setiap warga Negara berhak untuk berusaha dan mengusahakan kehidupan yg layak. Kesadaran bahwa warga Negara Indonesia beranekaragam (multietnis) hendaknya menjadi kesadaran semua pihak. Penagaturan dalam pengelolaan sumber alam akan dapat menyejahterakan rakyat apabila ada keberpihakan kepada rakyat dan warga Negara. e. Bila hal ini terjadi maka . Sentiment dan isu penduduk asli dan pendatang (perantau) di beberapa daerah di Indonesia sering menjadi pokok penyebab konflik berdarah akhir-akhir ini. Persamaan Kedudukan dalam Menunaikan Hak dan Kewajiban Membela Negara. Sebalum tahun 2006 sering terdapat bahwa suatu keluarga di mana anak-anak hasil perkawinan dengan suami berkewarganegaraan asing tidak mendapatkan status sebagai warga Negara Indonesia dan harus mendapatkan surat izin tinggal sementara di Indonesia. f. Karena itulah pengusaan sumber-sumber kekayaan alam oleh Negara di maksudkan untuk mengatur agar tidak jatuh ke tangan orang perseorangan atau pihak asing sehingga merugikan kepentingan rakyat banyak. Persamaan Kedudukan dalam Hidup Berkeluarga Hidup berkeluarga menjadi hak bagi setiap orang (warga Negara). Hak beragama adalah hak asasi yg merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada seorangpun dapat melarang atau memaksa kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama tertentu. d. tiap-tiao warga Negara berhaj memilih dan memeluk agama serta kepercayaan serta berhak menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. c. Persamaan Kedudukan dalam Beragama Sesuai sengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Di sisi lain juga terjadi adanya warga yang tidak pernah melakukan siskamling juga tidak mau membayar denda. Dalam pelaksanaan siskamling dapat terlihat secara nyata menfaat keikut sertaan warga dalam menjaga keamanan lingkungannya. Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta berkewajiban pula untuk memajukan kesejahteraan umum. Sesugguhnya apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa semua warga Negara berkedudukan yg sama dalam hidup dan menempati atau tinggal di wilayah kedaulatan Republik Indonesia maka hal demikian tidak akan terjadi. Dalam kenyataan di masyarakat dapat terjadi orang yg melakukan siskamling hanya orang-orang tertentu saja. Hak ikut bela Negara dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dengan siskamling. sementara sebagian orang yg lain hanya membayar denda. Untuk itu sesuai dengan ketentuan alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Syarat putera bagi calon kepala daerah bukanlah berdasarkan semangat nasionalisme yg luas.b.

Persamaan Hak untuk Memperoleh Pendidikan dan Perlindungan Anak. kita berhak mengembangkan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. misalnya denda di lipat gandakan dengan aturan yg di sepakati bersama. Tiap warga Negara wajib menjaga anak sebagai investasi masa depan bangsa.dan tidak mengganggu kepentingan umum (anarkis). Lain masalah apabila yg tidak mau mentaati aturan tersebut adalah orang yg secara sengaja dan tidak mempunyai halangan seperti hal-hal tersebut di atas aturan maka mereka patut di berikan sanksi.sebaiknya diselidiki dahulu apakah ia memang warga yg tidak mampu ataukah ia warga yg sengaja tidak mentaati aturan. h. Persamaan Hak untuk Berusaha di Bidang Ekonomi. tertib. asuhan. Siapapun bisa menggunakan hak berpendapat selama dengan cara-cara yg sopan. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus di dukung dan diimplementasikan secara nyata. Sejalan dengan ketentuan tersebut. Selaku warga Negara. . Kebebasan menyampaikan pendapat di jamin sepenuhnya dalam UUD dan peraturan hukum lainnya. rapat umum. Persamaan Kedudukan dan Hak untuk Mengembangkan Kebudayaan. di sebutkan bahwa begara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara Indonesia yg berdasar Pancasila mengembangkan ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. pada masa Presiden KH Abdurrahman Wahid sejumlah larangan menggunakan bahasa. pengarahan sehingga menjadi dewasa. Warga Negara (swasta) dapat berusaha dan mengembangkan kerja sama dalam lembaga dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan (kooperatif). pawai. Sistem demokrasi ekonomi tidak mengenal monopoli baik oleh swasta mupun Negara. Karena itulah UU NO. Persamaan Hak untuk Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat. i. g. Budaya daerah termasuk bahasa daerah yg bernilai luhur dan meniggikan harkat dan martabat kemanusiaan hendaknya di lestarikan dan di kembangkan secara wjar dan dinamis. mereka harus di lindungi dari perilaku kekerasan. Dalam UU Menyampaikan Pendapat di muka Umum disebutkan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa. Dalam pasa 32 ayat (1) UUd 1945. Sejak itu nuansa kebebasan mengekspresikan budaya mewaranai kehidupan bangsa Indonesia setara dan sama haknya dengan pengembangan kebudayaan yg lain. j. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. tulisan dan kebudayaan Cina berlaku selama Orde Baru telah di cabut. dan mimbar bebas. Perilaku kekerasan terhadap anak sering terjadi di mana-mana dan ada kecenderungan meningkat jumlahnya akhir-akhir ini. Sebagau warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai mahkluk Tuhan. Untuk itu partisipasi warga Negara dan masyarakat dan terlebih-lebih Komnas HAM dan perlindungan anak memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menaggulangi masalah ini. Di Indonesia setiap warga Negara berhak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya selaras dengan jiwa demokrasi Pancasila.

Hak dan Kewajiban untuk Membela Negara dan Pertahannan Keamanan Dalam UUD 1945 di sebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu ³Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara´. Dengan pencabutan itu. Sepanjang kesenian atau kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan aturan masyarakat setempat maka pengembangan kebudayaan tersebut dapat di lestarikan dan di kembangkan oleh warga Negara di wilayah itu. Pada masa Presiden KH Abdurrhaman Wahid dikeluarkan pencabutan larangan menggunakan bahasa Cina. Setiap warga Negara di jamin hak-hak politiknya sepeti mendirikan partai politik. Untuk itu keterampilan dan pengetahuan para buruk . Tidak jarang terjadi mereka mengalami penyiksaan fisik bahkan sampai meninggal dunia. Di harapkan pengembangan kebudayaan dapat mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa sejalan dengan kebhinekaan bangsa Indonesia. Diizinkannya penyampaian orasi dalam unjuk rasa. Ini berarti bahwa semua saja tanpa diskriminatif. Persamaan Hak untuk Mengeluarkan Pendapat dan Aspirasi.dalam maupun di luar negeri relative kurang. baik hak pilih aktif (memilih) maupun pasif (di pilih) dalam pemilihan umum dan sebagainya.5. f. Berbagai peraturan hukum memberikan kesempatan dan cara-cara menyampaikan pendapat bagi warga Negara terhadap pemerintah maupun terhadap sesama warga Negara dengan sesuai batasan-batasan selayaknya sesuai dengan system dan nilai-nilai budaya bangsa Pancasila. ikut serta menggunakan hak pilih. Untuk itu di perlukan kesadaran semua pihak demi membangun dan memajukan Negara dan bangsa Indonesia yg adil. Ini berarti tidak di akuinya diskriminasi di bidang hukum dan politik di Indonesia. a. Persamaan Hak untuk Mengembangkan Kebudayaan. namun secara substansial dapat menyatu padukan semangat nasionalisme sejati. dan demokratis. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Selama ini perlindungan keamanan bagi para pekerja Indonesia baik di g. UU No. berarti peluang untuk memakai bahasa Cina oleh warga Negara keturunan di buka kembali. Dalam Pasal 27 ayat (1) di sebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hikum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dam pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. e. d. Secara lebih rinci hal-hal ini diatur dengan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Tidak hanya simbol-simbol lahirlah yg dikembangkan. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan. Persamaan Hak untuk Berpolitik/ Mendirikan Partai Politik dan Ikut Serta dalam Pemilihan Umum. warga Negara dapat dan wajib membela Negara. demontrasi mimbar bebas dalam menyampaikan pendapat merupakan bukti dan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memajukan demokrasi. c. sejahtera. Persamaan Hak Mendapat Perlindungan Keamanan dan Bebas dari Penyiksaan. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci tentang partai politik.makmur. b.

Biro jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia harus lebih di tertibkan. kedaerahan. Membangun Perekonomian Nasional. selain memberikan pembinaan bagi para atlet nasional yg berprestasi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. layanan. Sedangkan Negara. Sebagai anggota masyarakat kita memiliki harga diri dan mengakui bahwa orang lainpun juga memiliki harga diri. Peran olimpiade sains dan teknologi sangat diperlukan dalam memajukan persamaan hak di bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi. juga di jabarkan dalam UU organiknya secara lebih luas dan bebas. Kita sebagai bangsa yg besar . Tidak sedikit melalui kegiatan ini didapatkan manfaat yg banyak bagi kepentingan bangsa dan Negara. Kita di beri kebebasan untuk bekerja sama. Untuk meningkatkan aktifitas di bidang olahraga sangat di perlukan adanya dukungan dari Negara dan peran serta sponsor dari pihak lain. damai. Selain itu peran Kedutaan Besar Republic Indonesia di Negara di mana di mana buruh Indonesia ditempatkan harus memikirkan nasib mereka dan mempunyai konseling. Dalam berorganisasi. jangan sampai pengiriman tenaga kerja ilegal yg selalu menimbulkan masalah di luar negeri terulang dan selalu menjadi masalah pemerintah dan bangsa Indonesia. Persamaan Hak untuk Memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. golongan. Olah raga dan seni merupakan cabang kegiatan umat manusia yg mengandung nilai universal. memiliki kebebasan berorganisasi. Demikian pula sebagai kelompok masyarakat. Dengan demkian akan tercipta kerja sama yg saling membutuhkan dan saling menguntungkan. kecuali telah di jamin dalam UUD 1945 Pasal 28. Rangsangan bagi kemajuan di bidang sains dapat di peroleh dengan memberikan penghargaan yg setimpal dengan prestasi serta jaminan hidup yg memadai. i. Mereka sebagai warga Negara berhak mendapatkan fasilitas. ketertaraan serta hal-hal lain yg tidak diskriminatif. dan mengangkat kesejateraan masyarakat setempat. dapat di pahami bahwa pada dasarnya setiap manusia termasuk kita bangsa Indonesia ingin hidup tenteram. ekonomi.pembiaan serta pembelaan tehadap para buruh tersebut. Menurut UUD 1945. dan lain sebagainya dapat di tembus dan menggerakkan semangat kebersamaan serta nasinalisme yg tinggi. Sifat-sifat kesukuan. g. Sponsor dari pihak ketiga dapat berupa penyediaan dana serta fasilitas penunjang bagi atlet juga nasional. dan sejahtera. baik organisasi politik. h. Nama harum bangsa dan Negara dapat diraih melalui aktivitas olah raga dan kesenian. bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan dan berusaha mempertahankan harga diri kita di mata internasional. Untuk itu kemerdekaan mengeluarkan pendapat di Indonesia terlebihlebih di era reformasi sekarang. Selan itu para pelaku usaha di manapun berada harus memerhatikan nilai-nilai moral dan menerapkan etika bisnis yg saling menghargai. Untuk itu kita perlu memupuk kerja sama sesama warga Negara dalam upaya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. dan sebagainya dalam kerangka Negara kesatuan RI. kemasyarakatan (social). anggota masyarakat semakin di names dan berpartisipasi aktif serta mengambil peran positif apabila memiliki kebebasan. Dari uraian di atas. Persamaan Hak untuk Mengembangkan Olahraga dan Seni. dan perlindungan hak-hak asasinya.harus ditinggkatkan. Perekonomian nasional dapat di perankan oleh siapapun dan di manapun dengan menghargai masyarakat setempat .

banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu. 5. Warga Negara bersamaan kedudukannya tanpa membedakan jenis kelaminnya. politik. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya tanpa memandang suku dan daerahnya. Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Dalam kehidupan bermasyarakat. hanya penerapannya yg perlu diusahakan berama. budaya. maupun gelarnya. kedudukansetiap warga negara adalah sama. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. 1. kerja keras bersama untuk membangun Indonesia yg lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.html?showComment=1305187784058#c7969918680515199807) Siapa yang mnjadi warga negara Indonesia. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hokum 2. yaitu prinsip bahwa .semakin kuat dan berkarya besar apabila dapat memupuk dan menghargai prinsip-prinsip persamaan sesama warga Negara Indonesia.blogspot. yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda. agama dan pertahanan keamanan. semua warga negar mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang ekonomi. semangat pengorbanan. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia Dalam NKRI. Berbangsa Dan Bernegara Menghargai . Setiap warga Negara bersama tanpa membedakan warna kulit. kedudukansetiap warga negara adalah sama. Berbangsa Dan Bernegara Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Kedudukan dan Status Warga Negara Kewarganegaraan Indonesia Cara Memperoleh dan Hilangnya Warga Negara Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Politik Persamaan Kedudukan Dalam Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 5 sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional 5. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. bermukim di Belanda. Sebagai contoh. Diposkan oleh Baim Ramadhan di 07:06 (http://baimramadhan. Hal ini memerlukan semangat persatuan. jabatan. di Republik Rakyat Cina. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seriap warga Negara bersamaan kedudukannya tanpa membedakan agama yg di anutnya.bedakan. Dengan mencermati isi atau kandungan pasal-pasal UUD 1945. . sosial. hukum.com/2011/02/persamaan-kedudukan-warga-negaradalam. Dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Ketentuan pidana . Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya tanpa membedakan tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara.3 Menghargai Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Kedudukan dan Status Warga Negara Kewarganegaraan Indonesia Cara dalam Kehidupan Bermasyarakat. 3. kita dapat menyimpulkan bahwa UUD 1945 mengakui persamaan hak dan kewajiban warga Negara di berbagai bidang kehidupan. 4. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan Indonesia Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. kurang menghargai perbedaan. Sebagaimana kita ketahui. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat. 6.1 Mendeskripsikan kedudukan Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara. supremasi hukum kurang ditegakan. Harga diri sebagai warga masyarakat.2. Papan MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA Pemahaman rakyat Penduduk Warga negara Documents that related with MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA FILETYPE:DOC » EdyWinarno. 1. anak yang dilahirkanakan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kebebasan berorganisasi. Powered byBAB 4 Menganalisa Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Link downloadnya ada disini.. Naturalisasi biasa.2. BAB 5 Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Link downloadnya ada disini. yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan.3 Lain-lain. 6. 2. Anggapan Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. 2. 1. melanggar nilai-nilai demokrasi. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dengan disosialisasi Cara download materi. . 2. Tahun 2006 merupakan tahun yang direncanakan akan disosialisasikannya pemberlakuan Kurikulum Berdasar Standar Isi 2006. UU No. Keturunan. Agama. mengajukan permohonan kepada 3 Responses to ³MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA´Articulate The global leader in rapid e-learning. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. 5. BAB 6 Manganalisa Sistem Politik di Indonesia Persamaan kedudukan di dalam hukum. Persamaan kedudukan di dalam hukum. Kelahiran.2. cara sosiologis (sustantif) dalam kehidupan empirik. Cara Memperoleh Warga Negara. Pasal 28. 2. Dalam kehidupan bermasyarakat. Leaderboard. 5. Isteri seorang warga negara. Pedoman Komunitas.Com rumus togel tahun 2011-2012 comcerita mami hyper sek-contok cara Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong. Budaya dan Suku. Jika orang tua berkewarganegaraan Indonesia. 39 tahun 1999 tentang HAM Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara. Poin & Tingkat. b. Persamaan kedudukan warga negara .3 Lain-lain. Ketetapan MPR RI No. Ketetapan MPR RI No. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara Asing. 2. kedudukansetiap warga negara adalah sama. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah. kesamaan kurang di praktekan.Persamaan Kedudukan Warga Negara Kedudukan dan Status Warga Negara Kewarganegaraan Indonesia Cara MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA Bagaimana Cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia? Tentunya melalui Cara Kerja Answers. Kompetensi Dasar : 5. Prestasi diri . XVII/MPR/1998 tentang hak asasi. 12 Tahun 2006 Menurut UUD 1945. Gender. penyajian materi di blog ini dibagi menjadi 2 cara: ditulis apa adanya Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena . 39 tahun 1999 tentang HAM. Golongan. bahkan pemerintah itu sendiri. d. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28.3 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Di media massa kita sering mendengar betapa . Menghargai keputusan bersama. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain. semboyan bangsa Indonesia adalah Ada 2 cara : 1.1. UU No. c.

melanggar nilai-nilai demokrasi. supremasi hukum kurang (sumber: http://www. kurang menghargai perbedaan.2lisan. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain.com/rss/cara-menghargai-persamaan-kedudukan-warganegara) .sering warga negara. bahkan pemerintah itu sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful